UTAZÁS, (SZÁM)ŰZETÉS Margináliák egy Gulácsy-képhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UTAZÁS, (SZÁM)ŰZETÉS Margináliák egy Gulácsy-képhez"

Átírás

1 Czibula Katalin UTAZÁS, (SZÁM)ŰZETÉS Margináliák egy Gulácsy-képhez A gyermekkor elmúlt, drága Crescence. Mai elutazásom legyen a megérkezésem kezdete. Mészöly Miklós A művészettörténeti érdeklődés visszatérő tárgya a napfényes Itália ihlető hatása a magyar festészetre (is). Semmi meglepő nincsen abban, ha az olasz táj magyar ecsettel festetik le a történelem bármely korszakában. Amikor tehát a századelő piktúrájának Itália iránti rajongását vizsgáljuk, tulajdonképpen egy széles országúton zajló népes zarándoklat résztvevői vagyunk csupán. Mint ahogy a festők is zarándokként jutnak el itt az antikvitás emlékeinek tiszeletéből kiindulva koronként változó értékek felfedezéséhez. Ilyesféle zarándoklat lenyomatát figyelhettük meg azon a tiszteletreméltó alapossággal, szakmai felkészültséggel és az életmű teljességét megmutatni törekvő igénnyel/igényességgel bemutató tárlaton is, melyet a KOGART Ház a múlt évben Gulácsy Lajos festészetének szentelt. 1 Nyilván nem véletlen, hogy a kiállítás útvonalán haladva elsőként éppen egy zarándokokat ábrázoló képre bukkantunk, mint ahogy a harmadik emeleten, a kiállítás utolsó önarcképe a hozzá tartozó Gulácsy-verssel szintén határozott koncepcióról tanúskodott, és sajátos tónust adott a kiállított anyagnak Zarándoklat Az elvágyódás, a zarándoklat, az utazás állandó, visszatérő eleme az életműnek: elvágyódás a múltba, zarándoklat a szépség tájaira, utazás a napfényes Itália földjére. Az olasz táj és az olasz művészet ihlető ereje mutatkozik meg képein akár Dante világának felidézésével (Francesca da Rimini és Paolo Malatesta 1903., Elhangzott dal égi fényről, szerelemről 1904., Dante és Beatrice találkozása 1907.), akár a toszkán vagy a venetói vidék megfestésével. (Tóparti kastély [Délután Veronában] 1909., Találkozás [Olasz mese] , Elmúlás [Gondolatok] 1912.). Itália Gulácsy művészetében a történelmet álommá, nosztalgikus múlttá alakított világ helyszíne. 1 A kiállítás katalógusaként is szolgál a párhuzamosan megjelent monográfia, MAROSVÖLGYI Gábor, Gulácsy Lajos, Budapest, Mundus,

2 Az életrajz konkrét helyszíneként is fontos szerepet tölt be Velence, a századvég-századforduló újra felfedezett csodája. A város a maga múltba fordulásával, vízre épített illuzorikus megjelenésével éppen olyan álomszerű, realitások nélküli valóságot testesít meg, mint Gulácsy egyéb jellegzetes motívumai: Dante vagy Watteau világa, jelmezes múltba utazásai, vagy Naconxipán álombéli városa. Velence hatalmas, álomszerű, kőbe zárt múlt. A jelen teljes felejtését teszi lehetővé a jelenlévő számára, így a szecesszió újfajta tagadását formáló, fontolgató századvég a valóságos világból történő kivonulásnak, menekülésnek legjobb színtereként találja meg a maga számára. Ezt a nosztalgiát ébreszti fel Ruskin a Velence köveiben, mely a korszak kiemelkedő intellektuális csemegéjévé vált, és erre rezonál Asbóth János gyökértelenül egyedülálló regényében, az Álmok álmodójában, az egyik legszebben, legértőbben megrajzolt Velence-képben: Te vagy Velence! Igen, ha még e világon helyem lelni tudnám, ha volna zug a földön, ahol csillapulni tudna a lét ellen lázongó kebel, üdülést várhatna meddő vágyak sóvár tüzében kiégett szív: te vagy az. Harc előtt verve. Reményeimben megrabolva. Hová levétek, nagy álmaim ti mind? Visza-visszatekintek reátok, mint e néma paloták hosszú sorára, a múltnak e fenséges halottaira, melyek elevenedni nem fognak többé soha; de elhagyatva, fakulva, pusztulva is gazdagabbak színekben, hangulatban, az eszmény tündöklésében, mint a mai világ rideg pompája... Mostanság a dózsék termeit pénzért mutogatják, és bús a Rialto. A holdnak rezgő, zöldes világában mélán veti hatalmas ívének sötét árnyát a vízre, melyen alig siklik el egy-egy késett gondola. A paloták alusznak a múltról álmodozva. Titian freskói a sós és nedves levegőben régen lekoptak. Élet és öröm kihalt, minden árnya a múltnak, de a múltnak ez az árnya is szebb a jelen valójánál. 2 A városon belül is fontos jelentést kap San Servolo szigete, az elzárt, idillinek tűnő képződmény, amely valójában elmebetegek kényszerű otthonaként funkcionált a 18. századtól, és világtól való elzártsága nem a kivonulásnak, hanem a kényszerű fogságnak ad teret. Itt kezelték Gulácsyt is egy időben. A sziget még ma is különös atmoszférát áraszt, amelyre a 20. század végi irodalom is érzékeny: mint annak idején Ruskin, most is a brit literatúra, amelynek egy különös alakja helyezi regénye cselekményét a napóleoni időkbe, és szorongató helyszínként a San Servolóra, így fogalmazva meg az elmebetegek szigetének hangulatát: San Servolo. Régebben csak a gazdag, elméjükben megzavarodott emberek éltek itt, de Bonaparte, aki, legalábbis ami az őrülteket illeti, egyenlőségpárti volt, megnyitotta a köz számára, és megszüntette az alapítványokat, amelyek fenntartották. A pompa azonban, bár már csak nyomokban, még mindig megtalálható volt az épület belsejében. Aki gazdag és őrült, szereti, ha megvan a maga kényelme... Volt egy kert is, de ma már senki sem műveli. Egy csaknem félhektárnyi feldúlt, köves-buckás szikláskert, száradó virágokkal ASBÓTH János, Álmok álmodója, Budapest, Szépirodalmi, 1990, Jeanette WINTERSON, A szenvedély, ford. LENGYEL Éva, Budapest, Európa,

3 Úgy tűnik, Itália a magyar festő számára egyszerre a kivonulás, elvágyódás élménye és a bezártság tere, a valóságos térbe és a sajátos tudatba egyaránt. Smaragd és rubin A KOGART-kiállítás szerény darabja, kicsiny, nem feltűnő, az installáció sem kezeli kiemelt helyen azt a képet, amely a Smaragd és rubin címet viseli. Szinte avantgárd célratöréssel csupán néhány vízszintes színpászta, a címnek megfelelően zöldben és vörösben, mégis félreérthetetlenül Itália igézetét hordozza. Ezt az érzést megerősítendő a kiállítás rendezői Gulácsynak egy verséből állítottak idézetet a festmény mellé. (A versek, versrészletek több helyütt is megjelentek a képek mellett, jó arányérzékkel finom harmóniát teremtve látvány és szöveg között.) A vers reprezentatívan mutatja, miféle kultúrrétegek egymásra vetülése teremti meg azt a sajátosan gulácsys világot, amely a képek árnyékokban és árnyalatokban gazdag egyediségét adja. Tehát illusztratív funkcióján túl a képi világ egy új jelentésrétegét bontja ki. Így, bár esztétikai minősége messze a festmény értéke alatt marad (piktor verse, nem poétáé!), fontos adalék lehet a festő és a mediterrán világ viszonyának értelmezéséhez. Gulácsy Lajos: Lettre de Manon (Gillet zenéjéhez) Visszatérsz-é hosszú utadról még, Hozol-é magaddal virágot, violát? Hiszen oly túl távol valál rég, S már nagyon várnak tudod, odaát. Kis kertünk fakul most, itt az ősz Hol te vagy, ott nyílik sok virág, Hozzál magaddal, jól tudod, itt az ősz, Sok-sok virágot, lássunk szent csodát. A hó mikor már halkan permetez, S a kert ezüstös leplet hord magán, Kis szobámban hárfa zengedez, És hull sok virág keblemre szaporán. Visszatérsz-é hosszú utadról még, Hozol-é magaddal virágot, violát, Hiszen oly túl távol valál rég, S már nagyon várnak: tudod, odaát. A régi kert fehér már, itt a tél, Hol te vagy, ott most érik a narancs, A hárfa zeng, de szívem nem zenél, Mert elment már érted a parancs. 79

4 Az ukáz téged harczba szólít újra, A puskatűzben elveszel talán, Szerelmünk ma hattyúdalát sírja, S a kert hótalárt hordoz már magán. Ünnepli fehér, első szerelmünket, A fontos percznek szép emlékeit, A fák letarolt ága fájdalomtól reszket, Szívem e falból édes kínt merít. Visszatérsz-é hosszú utadról még, Hozol-é magaddal virágot, violát, Hiszen oly túl távol valál rég, S már nagyon várnak: tudod, odaát. S hozott virágod hull rám szaporán Manon A vers először a Székelyhídi Hírlap dec. 12-i számában jelent meg, de keletkezési helye és ideje: Milánó, szept. 11. éjjel. 4 A Prévost abbé által a 18. században megrajzolt Manon Lescaut alakja koronként fel-felbukkant a művészetekben mint inspiráló tényező. Így a 19. század végén is. Elsőként Auber írt a történetből operát (1856), majd Massanet (1884) és Puccini (1893), Gulácsy azonban Gillet zenéjét jelöli meg a vers címében. Valószínű azonban, hogy Gillet neve azt a Philippe Gille-t rejti, aki a korszak neves librettistájaként több neves komponistával is dolgozott, és Massanet Manonjának is, Henri Meihac mellett, szövegkönyvírója volt. Azért valószínűsíthető ez, mert a nagy zenei lexikonok sem ismernek Gillet nevű zeneszerzőt, viszont Massenet operája 5 népszerű darabja a korszak zenei életének. A mi számunkra is az tűnik tehát fontosnak, hogy Prévost történetéből mi válik érdekessé a zeneszerző számára, hiszen a könnyelmű, csélcsap, szerelméért bűnre is képes fiatal lány és az érzelmeit gáttalanul követő lovag tragédiája több olvasatot is magába sűrít. Massenet számára a lány következetes szerelme és a társadalmi gátak áthágása tűnik fontosnak. Hűtlenkedései, a lovaggal közösen véghez vitt csalásai kimaradnak az operából, viszont fontos új motívumként jelenik meg, hogy de Grieux papnak készül, és erről az útról tántorítja őt el Manon megújított szerelmi vallomása. Így ebben az operában Manon őszinte és kiszolgáltatott nő, aki szerelmében hű, de vét a társadalmi normák ellen, s ezért kell kirekesztetten, börtönre ítélve meghalnia, szerelmét viszont társadalmi helyzete megmenti a ha- 4 5 SZÍJ Béla, Gulácsy Lajos, Budapest, Corvina, 1979, 182. Grove s Dictionary of Music an Musicians, fifth edition edited by Eric BLOM, London, Macmillan and Co. Ltd , Vol

5 sonló sorstól, de el is választja őt a lánytól. Így válik érthetővé a vershelyzet, amelyben a távolban lévő kedvest szólítja meg a beszélő és az a vágyakozással teli attitűd, amely a vers alaphangját meghatározza. Ebben a szituációban a szerelem, a boldogság utáni vágy olyan értékké válik, amelyet de Grieux már a Prévost-regényben is szokatlan újítással határoz meg, és amely megfogalmazás a szecesszió dekadenciájához is közel áll. A boldogság, amit oly nagyra tart, száz meg száz fájdalommal keveredik tehát, vagy ha még pontosabban akarjuk meghatározni, a gyötrelmek szövedéke csupán, amelyen keresztül a boldogság felé törekszik az ember. Ha tehát a képzelet ereje még ezekben a szenvedésekben is gyönyört talál, mivel ezek remélhetőleg boldog kibontakozáshoz vezetnek, miért bélyegzi ellentmondónak és esztelennek viselkedésemet, amikor én sem teszek mást?... A szenvedések útját járom, de a remény, hogy célhoz érek, elcsitítja a kínokat, s ha egy percet vele tölthettem, nem sajnálom a szenvedést, amit fizetnem kellett érte. 6 Elvágyódás A vers másik fő motívuma a mediterrán elvágyódás, amely egy tájhoz kapcsolja a tulajdonképpen személyhez kötödő vágyat: a távollévő kedves ugyanolyan fontos (azaz igazából fontosabb), mint a mediterrán vidék képviselte értékek. Illetve a kedves utáni vágy szemérmes-szenvedélyes kifejeződése a távoli, meleg vidék tavasza iránti nosztalgia. A szöveg oppozíciójában a déli vidék melege, növényi gazdagsága áll szemben az adott világ ridegségével, és ez a jelenvaló közeg válik fontosabbá, egyrészt sokkal nagyobb terjedelmével uralva a verset, másrészt az ősz és tél attribútumaival rajzolva meg ezt a ridegséget. Így a mediterrán vidék (és az elmúlt boldog szerelem) iránti igény, vágyódás csak mintegy refrénszerűen ismétlődik a versben, és igazából a szöveg jelenének értékvesztett, kiüresedett, halálközeli állapota válik uralkodóvá, amelynek egyetlen értékes, életteli momentuma éppen ez a múltidézés. A zárósor nem teszi kétségessé, hogy a két világ, a két létállapot közül melyik győzedelmeskedik: a vers beszélője körül bezárul a világ, a ráhulló virágok ezt a magányt, bezártságot érzékeltetik és szinte egy temetés képét idézik. Ovidius Nem véletlen, hogy a magyar lírában éppen az őszinte barát, Juhász Gyula költészetében találunk hasonló költői megoldásokat. Fiatalkori verse, az Ovidius, 6 Antoine-François PRÉVOST, Manon Lescaut és des Grieux lovag története, ford. KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil, in: Klasszikus francia kisregények, Budapest, Európa, 1988,

6 majd a verstéma későbbi alakulásai/változatai Gulácsyhoz hasonlóan építik fel az elvágyódás motívumait egy adott szövegen belül. Saját vallomása szerint: Tizenhat éves voltam, és már lemondtam a világ örömeiről. Már megjelentek verseim a Szegedi Naplóban, és éppen azon a napon, amelyen a váci noviciátus kapuját átléptem, hogy a világot megvessem, és tekintetemet az ég felé irányítsam, jelent meg első versem a Budapesti Naplóban. Ovidiusról szólt, aki Rómába vágyik, szeret és remél. (A világról, úgy látszik, nem lehet olyan könnyen lemondani.) 7 Az életrajzíró irodalomtörténész szerint: augusztus 25-én a Budapesti Napló is közölte egy versét, az Ovidiust. Ez is nagyon jellemző: a száműzetésben élő latin költő nevében szól benne az ifjú, aki elsősorban édesanyja kívánságára indult a maga Tomijába, Vácra. 8 Tudjuk, hogy később máramarosi és szakolcai száműzetését is többször hasonlította Ovidius Tomijához. 9 Ezek a megjegyzések egy korai Ovidius-vershez köthetők, melyet a kritikai kiadás a 13. sorszám alatt hoz. 10 Ebben a szövegben laza szövéssel, de érezhetően megtalálhatók a későbbi versek erős oppozícióba állított motívumai, amelyek Gulácsy versében is fellelhetők: az északi hidegbe kitaszított költő, a szerelem víg dalnoka az egykori szebb világba vágyik vissza. Később, ápr. 5-én jelenik meg a Budapesti Naplóban az az Ovidiusvers, amelyet a kritikai kiadás 106. sorszám alatt közöl, és többek közt ezt a megjegyzést fűzi hozzá: Az Ovid levele Júliához című vers mondanivalójának első kidolgozása. Mivel azonban attól lényegesen és a versformát tekintve is eltér, nem tekintjük közvetlen változatának, hanem önállóan közzétesszük. 11 Ovidius Ti kóbor fecskék, Rómába menők, Hozzátok hírül majd nekem, Ragyog-e még az örökkék azúr, Lobog-e még a szerelem? Hatalmas Cézár uralkodik-e, Hódol-e még a kincses száz sziget, Rubintos lányok, csókos asszonyok Cserélgetik még a szíveiket? * 7 Idézi: Mikor én piarista voltam, Szegedi Napló máj. 5., in: Juhász Gyula szerk. PAKU Imre, Budapest, Magvető, 1962, PÉTER László, Juhász Gyula. Válogatott írások, Budapest, Argumentum, é. n. [2007], Ua JUHÁSZ Gyula Összes Művei, szerk. PÉTER László, 1., Versek 1., , Sajtó alá rend. ILIA Mihály és PÉTER László, Budapest, Akadémiai, 1963, Ua

7 Ti kóbor darvak, Rómából jövők, Ó, mondjátok csak, mi hír ott, Virul-e még az orgonás tavasz, Mely nékem virított? Győzelmes Cézárt istenítik-e Az aranyszavú költő dalai És kinyílnak-e csillaghímes éjjel A szeretők ablakai? Hej, amíg én itt rőt ködök között Tristiát költök aranyak hiján, Melyik poétát tanítgat dalolni S ölelni az én Júliám? A vers legismertebb változata a kritikai kiadás 308. számmal jelöli január 30-án jelent meg a Új Időkben. 12 Ovid levele Júliához Tomiban ősz van. Barbárok a népek És idegenek némely csillagok. A borostyánom zöldje dérbe téved És örömektől oly özvegy vagyok. Júlia, szeretnélek látni téged És Rómát, ahol tavaszég ragyog. Tomiban ősz van és a lelkemben tél, Júliám, Rómám, ó be messze estél! Mi hír Rómában? Ki mostan a cézár És ki a költő és miről dalol? Ki hordja most Ovidius babérját, Kacér Fortuna most kihez hajol? Tomiban ősz van. Hervad a babérág, Ó boldog az, ki él titokba jól. Rómában minden fürdik szent tavaszban, Tomiban ősz van és én itt maradtam. Szépek-e most is Rómában a szépek, Az élet most is oly édes, vidám? Melyik poétát tanít verselésre 12 Később 1929-ben a Reggel és a Nagyváradi Napló is megjelentette. Ua

8 S szeretkezésre az én Júliám? Ne fájjon ez a kérdés! Hisz az élet: Szeretni s veszni szerelem hiján! Tomiban ősz van és nincs szerelem. Több tavaszom már nem is lesz nekem! Látható, hogy a Gulácsy- és a Juhász Gyula-vers közös motívuma a mediterrán táj rajza és a hátterében meghúzódó szerelmi vágyódás. Bár különböző korokhoz kapcsolják ezt vágyódást, a költeményeket mozgató erő mindannyiszor az ellentételezés: a hideg jelen és a távoli meleg vidék ellentétéhez a múltbéli boldog szerelem képe és a jelen vesztesége kapcsolódik. De a két Juhász-vers között is nagy különbség figyelhető meg, hiszen az első változat egy nyitott zárlattal az életre, szerelemre hangoltság létjogosultságát erősíti, míg a második zárt szerkezete, a szerelem elvesztése (mint oly sokszor a literatúra nyelvi közegében!) az életlehetőségek bezárulását is jelenti. A szöveg képi síkján mindkét esetben a táj, a virágok, a hangulati elemek dominálnak, és ezek a képek ábrázolják a fogalmi síkon jelenlévő, de csak éppen megfogalmazott szerelmi vágyódást. Életérzés és versstruktúra Nem véletlen, hogy a két barát hasonló versstruktúrát választ, ha különböző megoldás-részletekkel is, illetve más esztétikai minőségben, hiszen rokon gondolkodásuk, világlátásuk indokolja ezt a hasonlóságot. Mint tudjuk, Gulácsy sorsa, halála igen mélyen érintette a költőt, hiszen az utolsó időkig látogatta a festőt a kórházban, és hallatlan megértéssel fogadta el az állapotát: Kolostornak érezte a klinikát, ahova elvonult elmélázni és alkotni, a megőrült világ és emberek elől. Mert dolgozott itt is titokban... Néha észrevétlenül beosontam hozzá, lábujjhegyen megálltam az ajtóban, és elnéztem, amint valami régi olasz áriát dúdolva festett, néha térdepelve, mint nagy előde, Beato Angelico. 13 Szinte önvallomásszerű, amit Juhász az elmegyógyintézetben kezelt barátjáról fogalmaz meg: Gulácsi igazi tragédiája, amely elől a téboly lárvája mögé menekült; egy tiszta művész, egy tisztára művészietlen korba született bele és megpróbálta azt a maga számára elviselhetővé tenni, sőt a maga képére és hasonlatosságára szépíteni. Túlágosan gyöngéd és gyönge volt ehhez, és túlságosan erőszakos és kíméletlen a kor, hogy ez sikerülhessen. 14 Amikor Gulácsy monográfusai ezt az életérzést fogalmazzák meg a festőre vonatkozóan, nem nehéz ott látnunk a költőtárs hasonló tragédiáját a festőbarát mellett: A szecesszió tipikus és legmegrögzöttebb művészeivel szemben, akik 13 JUHÁSZ Gyula Összes Művei, szerk. PÉTER László, 7. Prózai írások , Sajtó alá rend. ILIA Mihály, Budapest, Akadémiai, 1969, Uo. 84

9 otthonosan mozogtak a maguk kivonulási területén mely végül is az egzotikum és az erotika melegházává szűkült, Gulácsy tétova maradt és otthontalan, a kirekesztettség átkával sújtva, egész életében kereste a kifejezést: önmaga megvalósításának, ha nem is legtökéletesebb, de legteljesebb formáját. 15 Azaz Szíj Béla szerint: A boldoguláshoz és a boldogsághoz vezető saját útját annyira bonyolultnak érezte, hogy ő, aki az ősi egyszerűségeket és közvetlenségeket kereste, az ugyancsak egyszerű érzelmi és érzéki impulzusokat bonyolult stilizálással és félszeg töredékességgel adta elő. 16 A két verset mozgató művészi világ ugyanazt az életproblémát vázolja fel, egy kényszerű világba zártság és az ebből történő elvágyódás mindkét lírai magatartás kulcsa. A zártság, a lélek magánya hasonló életparadigmát épít ki: a tudat bezárulását, a szellemi zarándoklatból induló, kegyetlenül átalakuló, örök száműzetést. 15 SZABADI Judit, Gulácsy, Budapest, Corvina, 1969, SZIJ Béla, Gulácsy Lajos, Budapest, Corvina, 1979,

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

"Hisz még nem hullottál az éjbe le" Gulácsy Lajosról

Hisz még nem hullottál az éjbe le Gulácsy Lajosról Forrás: http://www.elitmed.hu/ilam/gondolat/_6232/ Nagy Zsuzsanna "Hisz még nem hullottál az éjbe le" Gulácsy Lajosról Csontváry és Gulácsyt tartják a magyar művészetben a szürrealizmus előfutárának. Gulácsy

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-196-4. Mercator Stúdió, 2014

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-196-4. Mercator Stúdió, 2014 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-196-4 Mercator Stúdió, 2014 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS KALÁSZ MÁRTON Porta Orientis Két kiállítás Bécsben Bécs Hugo von Hofmannstahl meghatározása szerint mindenkor: Porta Orientis. Hofmannstahl e véleményét gesztusnak szánja szülővárosa iránt; amint mások,

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1 Egy festőhöz Én Istenedben nem hiszek, de csókoltatom, ha van: Próféta sem vagyok, nem ám, minek ámítsam magam: Van gyöngy vizem, friss levegőm, hamuhodó

Részletesebben

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme SCHUMANN HEINE Dichterliebe Op.48 A költő szerelme Dichterliebe A költő szerelme, Op. 48 1. A csodás május hónapban, Amikor a rügyek mind fakadtak, Akkor szívemben Fölébredt a szerelem. A csodás május

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSVEZETÔ GYEREKEKNEK! Kövesd a madarat!

KIÁLLÍTÁSVEZETÔ GYEREKEKNEK! Kövesd a madarat! KIÁLLÍTÁSVEZETÔ GYEREKEKNEK! Kövesd a madarat! Kövesd a madarat! A mûvészek szeretik a madarakat, mûveikben szívesen idézik elénk ôket. Csicsergésük felcsendül a zenemûvekben, színes tollazatukkal, változatos

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Könyvtár a Ménesi úton 1

Könyvtár a Ménesi úton 1 Markó Veronika Könyvtár a Ménesi úton 1 Az első évtizedek 2 Az 1895-ben Eötvös Loránd kezdeményezésére a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag ma Gönczy Pál - utcában egy bérházban

Részletesebben

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről 0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről Általánosságban elmondható az a sajnálatos körülmény, hogy a felsőoktatás komoly színvonalcsökkenéssel

Részletesebben

Korai tehetségjegyek- lehetőségek és buktatók. Dr. Herskovits Mária pszichológus

Korai tehetségjegyek- lehetőségek és buktatók. Dr. Herskovits Mária pszichológus Korai tehetségjegyek- lehetőségek és buktatók Dr. Herskovits Mária pszichológus BEMUTATÁS A szekció előadás tartalmi felépítése: Tehetség fogalma, összetevői A nagy teljesítmény elérésére képes gyermekek

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tudatossag.hu www.tokeleteselet.hu Munkafüzet Tartalomjegyzék Miért vagyunk itt?... 3 Megéri változtatni?... 4 Sosem késő... 5 Sorsunk a saját kezünkben van!...

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Bognárné Kocsis Judit. Karácsony Sándor irodalmi munkásságáról OLVASÁSPEDAGÓGIA

Bognárné Kocsis Judit. Karácsony Sándor irodalmi munkásságáról OLVASÁSPEDAGÓGIA Bognárné Kocsis Judit OLVASÁSPEDAGÓGIA Karácsony Sándor irodalmi munkásságáról Karácsony Sándor életérõl, munkásságáról jelentõs mennyiségû írás, publikáció áll rendelkezésünkre, amelyek õt, mint pedagógust,

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Költők, romantikusan, minden időben

Költők, romantikusan, minden időben Kiss Benedek Költők, romantikusan, minden időben 62 Ha nincs más lehetőséged, csak akkor írj verset, költeményt, de ha máshoz is értesz, gondold jól meg. Nagy erő kell a dalhoz, s ne hidd, hogy ha magadat

Részletesebben

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA TARTALOM A líra jellemzői A lírai művek osztályozása A görög líra Szapphó Anakreón Összefoglalás 1 A líra jellemzői A líra, magyarul költészet, a legszubjektívebb

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo)

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo) Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét:

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

ERWIN PANOFSKY: GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET ÉS SKOLASZTIKUS GONDOLKODÁS

ERWIN PANOFSKY: GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET ÉS SKOLASZTIKUS GONDOLKODÁS Mindezt figyelembe véve elmondhatjuk, hogy ez a könyv szellemi életünk kiterebélyesedéséről tanúskodik. Arról, hogy már van olyan értelmiségi erőnk, amely képessé tesz bennünket arra, hogy vállalkozzunk

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Menetrend szerint Megyeren kezdjük az évet Kristófnál. Figyelemreméltó itt az eszmeiség. Mindig sikerül így alapot teremtenünk

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A DÉLIBÁB GERINCE. A figurális kompozíciók, virágcsendéletek és tájképek sora a 65-ös Részeg Topolyával indul és a 77-es. Buzakeresztekkel zárul.

A DÉLIBÁB GERINCE. A figurális kompozíciók, virágcsendéletek és tájképek sora a 65-ös Részeg Topolyával indul és a 77-es. Buzakeresztekkel zárul. 984 HÍD A DÉLIBÁB GERINCE A 79 éves mester a jubileumi ünnepségek során 30, saját tulajdonát képez ő festményb ől komponálta, fogta össze e hihetetlenül egységes tárlatot, melynek A szül őföld a síkság

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Dráma

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában Nádas Péter fotókiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban Nappal és éjszaka egyedül egy lakásban, lázasan és legyöngülten írja Nádas Péter a Jelentés a grunewaldi

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Versrészletek színekről

Versrészletek színekről Versrészletek színekről Devecsery László: Kék-játék Kék az ég és kék a zöld, kék a fa és kék a föld Kék a madár, kék a tó, kéken kék a kék folyó. Kék a ház és kék a lány, kék a hegy és kék az árny Kék

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Legjobb kávé kapashow-val Éjszaka a Néprajzi Múzeumban

Legjobb kávé kapashow-val Éjszaka a Néprajzi Múzeumban 2. SZÖVEGALKOTÁS A) ÉRVELÉS Apa képzeld, összeraktam egy szekeret! Rejtélyes szókapcsolat: szekérpuzzle. A Néprajzi Múzeum a kapolcsi kastély hátsó kertjébe hívja az érdeklődőket interaktív szekérösszerakó

Részletesebben

II. kötet A DÉLSZLÁVOK LÉLEKTANI SAJÁTOSSÁGAI

II. kötet A DÉLSZLÁVOK LÉLEKTANI SAJÁTOSSÁGAI II. kötet A DÉLSZLÁVOK LÉLEKTANI SAJÁTOSSÁGAI TERV ÉS MÓDSZER A lélektani sajátosságok mint az emberföldrajz vizsgálati tárgya. A közvetlen megfigyelés módszere a lélektani jelleg meghatározásában. Közvetett

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Interaktív tananyagaim. Publikációim

Interaktív tananyagaim. Publikációim : Publikációim Készítette: Molnárné Tóth Ibolya 1. oldal Az interaktív tananyagok írása az egyik legkedveltebb tevékenységem, mert az így elkészített tananyag természetes tanulási élményt és egyszerű használatot

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

(Bacsó Béla Gábor György Gyenge Zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata kép és filozófia, Typotex Kiadó, Budapest, 2011)

(Bacsó Béla Gábor György Gyenge Zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata kép és filozófia, Typotex Kiadó, Budapest, 2011) Horváth Nóra A szépség akaratáról AMBROOZIA Képek beszéltetése filozófus módra (Bacsó Béla Gábor György Gyenge Zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata kép és filozófia, Typotex Kiadó, Budapest, 2011) Fotelben

Részletesebben

Hal Köz Galéria. I Debrecen. Gesztelyi Nagy Zsuzsa Lombok alatt otthon. 2011. május 12-június 18.

Hal Köz Galéria. I Debrecen. Gesztelyi Nagy Zsuzsa Lombok alatt otthon. 2011. május 12-június 18. I Debrecen, Hal köz tér 3. I Levelezési cím: 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. fsz. 6 Tel./fax: 52/781-701 I E-mail: halkozgaleria@halkozgaleria.hu I Web: www.halkozgaleria.hu Nyitva tartás: hétfő

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Biciklizéseink Mahlerrel

Biciklizéseink Mahlerrel Biciklizéseink Mahlerrel Aaron Blumm-mal és Orcsik Rolanddal Mikola Gyöngyi beszélget 76 Jó estét kívánok! Két író van a színpadon, de én meg sem kíséreltem közös pontokat keresni a könyveikben, részben

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - A mozgó kő. - Június - Nyárelő. - A rákosi vipera.

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - A mozgó kő. - Június - Nyárelő. - A rákosi vipera. 2011. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 6. szám Kalendárium - Június - Nyárelő Zöld mozaik - A rákosi vipera Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - A mozgó kő Tudod-e?

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN Tiborc Fazekas: Bibliographie der in selbständigen Bänden erschienenen Werke der ungarischen Literatur in deutscher Übersetzung (1774 1999). Eigenverlag des Verfassers, Hamburg 1999 A magyar irodalom (önálló

Részletesebben

A kávéházi bánat. Gioconda

A kávéházi bánat. Gioconda A kávéházi bánat Nem érzitek a kávéházi bút, Mikor az ívlámpák izzása bágyad És szürkén ülnek a szegény fiúk És nem találnak már szapulni tárgyat? Mikor a fényes selymű asszonyok Unott arcán a festék hervatag

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Hollandiában töltött szakmai gyakorlatom, tapasztalataim és élményeim

Hollandiában töltött szakmai gyakorlatom, tapasztalataim és élményeim Hollandiában töltött szakmai gyakorlatom, tapasztalataim és élményeim 2011. November 6 December 3 Tóth Katalin fogászati asszisztens tanuló Abban a percben, mikor megtudtam, hogy részese lehetek a 2011.

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

NORAN LIBRO A Kossuth Kiadói Csoport tagja

NORAN LIBRO A Kossuth Kiadói Csoport tagja A Kossuth Kiadói Csoport tagja ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2010 1 2 KÁNTOR LAJOS Barátom a malomban SINKÓ ERVIN Optimisták Négykezes Csiki Lászlóval 316 oldal, kartonált; ára: 2590 Ft ISBN 978-963-99960-4-5 Volt egyszer

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Februári Hírlevél 2009.

Februári Hírlevél 2009. Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a. I. évfolyam, 1. szám A hírlevél Februári Hírlevél 2009. A tartalomból: Petőfi Sándor: A puszta, télen 1 Petőfi Sándor: A puszta, télen

Részletesebben

Péter László. Tápé, öreg este

Péter László. Tápé, öreg este Péter László Tápé, öreg este Radnóti Miklós legutóbbi, legalaposabb monográfusa, Ferencz Győző nyilván csak verstani alapon állapította meg, hogy a költőre nem hatottak Juhász Gyula életművének kiemelkedő

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül!

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 2 down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 3 Kedves Szülôk! Megszületett

Részletesebben

A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE

A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE Címlapunkon: a wells-i katedrális Az angol gótikus építészet nagyra becsült értéke, a wells-i katedrális látható a címlapon, amelyet a XII. század végén kezdtek építeni.

Részletesebben

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától?

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? PPEK 838 Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? ` Török Jenő Mit olvassunk Prohászkától? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

A vágyálom: megismerni egy idegen (idegenszerű) nyelvet, de közben nem érteni Roland Barthes 1

A vágyálom: megismerni egy idegen (idegenszerű) nyelvet, de közben nem érteni Roland Barthes 1 A vágyálom: megismerni egy idegen (idegenszerű) nyelvet, de közben nem érteni Roland Barthes 1 1 Az ismeretlen nyelv (1970), ford. Miklós Pál, in uő, Válogatott írások, Budapest, Európa, 1976, 241. Bevezetés

Részletesebben

Pest drágagyöngye. Józsefvárosi blogmesék. Kerekes Pál. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Borító: Bak Ágnes

Pest drágagyöngye. Józsefvárosi blogmesék. Kerekes Pál. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Borító: Bak Ágnes Pest drágagyöngye Józsefvárosi blogmesék Kerekes Pál 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Borító: Bak Ágnes A posztok között hajdani fűszer- és gyarmatárú hirdetések Milyen volt? Az elmúlt évtizedek

Részletesebben