A S A P I E N T IA S Z E R Z E T E S I H IT T U D O M Á N Y I F Ő IS K O L A B I B L I A T U D O M Á N Y I T A N S Z É K É N E K K I A D V Á N Y A I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A S A P I E N T IA S Z E R Z E T E S I H IT T U D O M Á N Y I F Ő IS K O L A B I B L I A T U D O M Á N Y I T A N S Z É K É N E K K I A D V Á N Y A I"

Átírás

1 A S A P I E N T IA S Z E R Z E T E S I H IT T U D O M Á N Y I F Ő IS K O L A B I B L I A T U D O M Á N Y I T A N S Z É K É N E K K I A D V Á N Y A I E l e n a B o s e t t i Énekek éneke Te, akit a szívem szeret Extázis és keresés

2 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének kiadványai Balogh Katalin, Szatmári Györgyi és Szabó Xavér OFM közreműködésével szerkeszti: Xeravits Géza 9. kötet

3 Énekek éneke Te, akit a szívem szeret Eksztázis és keresés Elena Bosetti Sapientia Főiskola L Harmattan Budapest 2012

4 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Elena Bosetti: Cantico dei cantici. Tu che il mio cuore am a. Estasi e ricerca, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), Fordította és jegyzetekkel kiegészítette: Szatmári Györgyi A fordítást az eredetivel egybevetette: Gyertyános Éva Lektorálta: Szabó Xavér OFM Illusztráció: Kürthy Hanna L Harmattan France 7 rue de l Ecole Polytechnique Paris T.: L Harmattan Italia SR L Via Bava, T o rin o -Italia T. / F.: A kiadásért felel Gyenes Ádám. A kiadó kötetei megrendelhetők, illetve kedvezménnyel megvásárolhatók: L Harmattan Könyvesbolt 1053 Budapest, Kossuth L. u Telefon: harmattan.hu A sorozat arculatterve: Xeravits Géza A kötetet szerkesztette: Xeravits Géza Nyomdai előkészítés és borító: Takács Zita Sokszorosítás: Robinco Kft. Elena Bosetti, 2012 Hungarian translation: Szatmári Györgyi, 2012 Kürthy Hanna, 2012 Sapientia Főiskola, 2012 L Harmattan Kiadó, 2012 ISSN ISBN

5 Tartalom E lő s z ó... 7 Előszó a m agyar k i a d á s h o z... 8 B e v e z e t é s (Én 1,1)... 9 A legm agasztosabb é n e k... 9 D rám a h at s z ín b e n...11 Cselekm ény, fo rgatókön yv és fő szereplők...14 Szent vagy p ro fán k ö n y v? Egy könyv, am ely tisztátalan n á teszi a kezet Szerelem és b ö lc se ssé g...19 Földi és i s t e n i M in t egy p a r a b o l a...22 Pecsét a szíven és Ja h lá n g ja...23 E l s ő s z í n (1,2-2,7) Bem utatkozás, álm ok és kölcsön ös d ic s é r e t e k...27 Első jelenet: vágyakozás a kedves u tán ( 1, 2-4 )... M áso d ik jelenet: a leány, a kóru s és a kedves ( 1,5-8 )...29 Bemutatkozás (1,5-6)...30 Mondd meg nekem, hol legelteted a nyájat (1,7-8)...32 H arm ad ik jelenet: a találkozás öröm e (1,9-2,7)...33 A kedves színre lép (1,9-14) Kölcsönös dicséret (1,15-2,6)...36 M á s o d ik s z í n (2,8-3,5) A szarvasb orjú, a galam b, a fark aso k és az é j Első jelenet: tavaszi reggel ( 2,8-1 7 )...41 Egyetlenem hangja (2,8-14)...42 Fogjátok el nekünk a rókakölyköket! (2,15) Kedvesem az enyém, és én az övé ( 2, ) M áso d ik jelenet: félelm etes éjszaka ( 3, 1-5 ) H a r m a d i k s z ín (3,6-5,1) K i az, aki feljön a pusztáb ól?... 55

6 Első jelenet: Salam on gyalogh intó ja ( 3, ) M áso d ik jelenet: a női test éneke (4,1-7 ) H arm ad ik jelenet: Jöjj a Liban onró l, m átkám! (4,8-1 5 ) Libanon illata (8-11. v. ) Elzárt kert, Libanon élő vizei ( N egyedik jelenet: a szerelem kertjében (4,16-5,1) N e g y e d ik s z í n (5,2-6,9) A lu d tam, de szívem éber vo lt Első jelenet: m ásik aggod alom m al teli éjszaka ( 5, 2-8 ) M áso d ik jelenet: a férfitest dicsérete ( 5,9-16 ) H arm ad ik jelenet: a szerelm es férfi a kertben (6,1-3 ) N egyedik jelenet: a női test dicsérete ( 6,4-9 ) Öt ö d ik s z í n (6,10-8,4) K i az, aki felb u k k an, m in t a h ajn al? Első jelenet: a d ióskertben ( 6, ) M áso d ik jelenet: tánc két csoportban (7,1-1 1 ) H arm ad ik jelenet: a m ezőn, a szőlők alatt ( 7, ) N egyed ik jelenet: ó, b ár fivérem lennél! (8,1-4) H a t o d ik s z í n (8,5-14) Isteni szerelem, akadályozott szerelem Első jelenet: szim b ólu m o k tán ca (8,5-7) Az almafa alatt keltettelek f ö l Mint pecsét a s z ív e n Szerelem és halál Jah lá n g ja A nagy vizek A tehetetlen k in c s e k A z Ének k u lc s a : S z e re le m n a g y S z - s z e l M áso d ik jelenet: fal és szőlő (8,8-14) A fivérek A szerelmes le á n y A szerelmes i f j ú Ismét a szerelmes leány A VÉG ÉS A K E Z D E T B ib liográfia és r ö v id ít é s e k

7 Előszó Erős, mint a halál, a szerelem... izzása tűznek izzása, Jah lángja! (Én 8,6) Némi aggodalmat érzek az Ének magyarázatát illetően, félek, hogy a bűvölet megtörik. Inkább örömet kell benne találni, mintsem magyarázni. 117 csábító vers, 1661 fondorlatos szó a szerelem elbűvölő titkáról, amely ismeri az eksztázist, de a keresést, a sötétséget, a félelmet is. Ó, te, akit a szívem szeret, mondd meg nekem, hol legelteted a nyájat, mondd, hol vagy! Az Ének szerelmes leánya szembeszáll a déli nap égető nyilaival, hogy megkeresse kedvesét, és párbajra kel az ezer veszélyt rejtő éjszakával is. Addig keres, amíg nem talál. Meglepő módon azonban végül maga a lány küldi el szerelmesét, biztatja, hogy fusson a hegyekbe, ahonnan jött. Mindennek vége, vagy újrakezdődik a keresés drámája? A lány mondja ki az Ének első és utolsó szavát. Ő a nagy főszereplő. De ki ő? És ki az ifjú? Valahogy jelenlevők egymás gondolataiban, de valamiképp egymást kerülgetők: ki a két főszereplőnk? Ki rejtőzik e két szimbolikus név mögött ( Salamon király és Szulamit ), amelyek mindegyike a békéről (shalóm) beszél? A szerelem meglep, amikor megjelenik két fiatal félénk tekintetében. Nem kevésbé akkor, amikor a szerelmesek közti krízisből emelkedik ki, és ők újra egymásra találnak. Mint a nap sugarai a harmatos réteken. Az Ének két szerelmesének drámája, az általuk megélt eksztázis és keresés a világban jelenlevő isteni erőnek, a Szeretetnek a megnyilatkozása. Ezeket az oldalakat ajánlom szüleimnek házasságkötésük ötvenedik évfordulóján, és Alviero barátomnak, az Ének szenvedélyes tanulmányozójának pappá szentelése évfordulóján. Különböző módon éneklik a halálnál erősebb egyetlen szeretetet március 14. Elena Bosetti 7

8 Előszó a magyar kiadáshoz A Biblia közepén áll egy titokzatos könyv, amely mindig meglep, éppúgy mint a szerelem. Egy könyv, amely többnyire női hangon szólal meg, a minden érzéket szabadjára engedő erósz erővel teli hangján: epekedés ajkának a legízesebb bornál finomabb csókjai után, vágyakozás mámorító illata, meghitt gyöngédségei, szívhez szóló hangja után. A fiatal szerelmes leány hívogató szava nem arra rendeltetett, hogy semmibe veszszen, hanem inkább arra, hogy vibráló kölcsönösségben kivirágozzék. Virágait azonnal csokorba gyűjti a barátnők kórusa, akik a leány kereső lépteit a sivatag izzó lankáira, a juhok nyomába irányítják. És az ifjú nem hiúsítja meg az őt kereső leány reményét, sőt, megelőzi őt a lány szépségét magasztaló énekben. A szerelem átformálja a létet, mint a tavaszi nap. Ugyanakkor ismeri az éjszakát, a félelem reszketését, a hiány gyötrelmét. Az Énekben a tavaszi reggel ellenpontja a félelemmel és gyötrő kereséssel átszőtt éjszaka. Hol rejtőzöl, kedvesem? Szerelmi dráma hat színben, meglepő zárójelenettel. Miután annyit kereste, miért bíztatja menekülésre kedvesét a szerelmes leány? Miért hiányzik a hetedik szín? Kíváncsian várjuk a választ. Az Énekek énekéhez közeledni olyan, mint közeledni az égő Csipkebokorhoz. Az élet (minden egyes élet) szerelem kérdése és csak a Szerelemben találja meg teljesen értelmét. Elismerésemet fejezem ki Dr. Szatmári Györgyinek, aki megértette a Biblia e titokzatos könyvének kihívását. A könyvnek nincs szüksége arra, hogy az isteni nevet említse, mert a Szerelem annak legfőbb kinyilatkoztatása. Ennek hangsúlyozása végett, az értelmezés kulcsát és drámai felépítését bemutatva szeretnénk egyre szélesebb körben olvasottá tenni az Énekek énekét. Kívánom, hogy ez a kis kommentár, amely Szatmári Györgyinek köszönhetően első alkalommal jelenik meg magyar nyelven, a Szerelem illatát árasztva járuljon hozzá az új evangelizációhoz húsvétján Elena Bosetti

9 Bevezetés (Én 1,1) A legmagasztosabb ének Énekek éneke, mely Salamoné A Biblia ezen egyedülálló könyvének címe a bevezető szavakból ered: Énekek éneke. A kifejezés felsőfoknak felel meg: az ének a szó szoros értelmében Salamon legmagasztosabb írása. Méltán szereplő felsőfok. A bölcs királynak a zsidó bibliai hagyomány három bölcsességi könyvet tulajdonít: Példabeszédek, Prédikátor (Qohelet) és Énekek éneke (a továbbiakban Ének). Ez utóbbit írta volna Salamon elsőként, amikor fiatal volt, a szerelem korában: Rabbi Jonatán mondta: (Salamon) először az Énekek énekét írta, azután a Példabeszédeket, majd a Prédikátort. Rabbi Jonatán az életútból kiindulva érvel. Am ikor egy férfi fiatal, énekeket költ, amikor éretté válik, bölcs kijelentéseket tesz, amikor pedig megöregszik, minden dolog hiábavalóságáról beszél (Midrás az Énekek énekéhez 1,10). De valóban Salamon az Ének szerzője? Az a tény, hogy a hagyomány a legbölcsebb királynak tulajdonítja, még nem feltétlenül jelenti, hogy saját keze munkája. Jelentheti azt, hogy bizonyos értelemben inspirálója volt. Bölcsességének híre, költői képessége, és nem utolsó sorban házasságainak pompája (egyik egyenesen az egyiptomi fáraó leányával) ihlette az udvari írástudókat vagy egy később élt szerzőt, hogy verseket írjanak, s azután azokat egy könyvbe összegyűjtsék. Salamon neve a cím után további hat alkalommal szerepel. A hétszeri előfordulás ihlető szerepének jelentőségét jelzi. Ez más elemekben is kifejezésre jut. Például az Ének leánya számára szerelmese a király, aki Salamon vonásait viseli, jóllehet valójában csak egy pásztorfiú. Ugyanakkor a pásztor cím az egész ókori Közel-Keleten a király megjelölése, és emlékeztethet Dávidra, Salamon atyjára, aki pásztorként részesült meghívásban, hogy Isten népét kormányozza. 9

10 A szerelem meglep, amikor megjelenik két fiatal félénk tekintetében. Nem kevésbé akkor, amikor a szerelmesek közti krízisből emelkedik ki, és ők újra egymásra találnak. Mint a nap sugarai a harmatos réteken. Az Énekek éneke két szerelmesének drámája, az általuk megélt eksztázis és keresés a világban jelenlevő isteni erőnek, a Szeretetnek a megnyilatkozása. Elena Bosetti Trentóban született, a Suore di Gesú buon Pastore szerzetesközösség tagja. Újszövetségi exegézist tanít a Pontificia Universitá Gregorianán, valamint több teológiai egyetemen és intézetben Olaszország-szerte. Tagja az olasz Bibliatársulatnak és a bibliaapostolkodásért felelős koordinátorcsoportnak. Biblikus témában több szaktudományos és lelkiségi írása jelent meg.

Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM

Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének kiadványai

Részletesebben

IRMA ZALESKI ÉLNI A JÉZUS-IMÁT

IRMA ZALESKI ÉLNI A JÉZUS-IMÁT IRMA ZALESKI ÉLNI A JÉZUS-IMÁT Eredeti cím (Original title): Living the Jesus Prayer 2003, Novalis, Saint Paul University Ottawa, Canada Fordította: dr. Terék Tihamér Lektorálta: dr. Barsi Balázs Hungarian

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta BEKÖSZÖNTÕ A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. Közrejátszott benne Illés próféta emléke, aki ezen a szent hegyen élte prófétai életét. Az elsõ kármelita remetéket vonzotta az Õ

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Mária titka. Jézus szeretete Máriában

Mária titka. Jézus szeretete Máriában Montforti Grignion Szent Lajos Mária titka Jézus szeretete Máriában fr. Bakos Rafael OCD bevezető gondolataival II. János Pál pápa levelével, amit a Montforti Kongregáció testvéreihez és nővéreihez írt

Részletesebben

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak Boldog Élet Alapítvány

Részletesebben

A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Ajánlom szeretett családomnak. A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Akik félik az Urat, megtalálják

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Biblia-tanulmányok (2015. január március) PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Spalding Alapítvány Budapest, 2014 5 A tanulmányokat összeállította: Kovács Zoltán (6., 7., 12.), Neparáczki Nándor (4.), Prancz Zoltán (1.,

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5 XXII.(VIII. új) évfolyam - Philón teológiája Jézus Krisztus velünk való léte Az ókeresztény kor zsidószemlélete Az éghajlatváltozás közgazdaságtana Tartalom SÚLYPONT Szécsi József: Philón teológiája 3

Részletesebben

IV. évfolyam 3. szám 2006. õsz

IV. évfolyam 3. szám 2006. õsz IV. évfolyam 3. szám 2006. õsz Téma: EGÉSZSÉGES PÁSZTOR, EGÉSZSÉGES GYÜLEKEZET Thomas E. Trask Szolgálat életfogytiglan 1 Pásztorként, területi tisztségviselõként és az Assemblies of God amerikai pünkösdi

Részletesebben

Megbocsátás a Bibliában

Megbocsátás a Bibliában Ajánlom szeretett nagymamámnak. Megbocsátás a Bibliában SZABÓ XAVÉR OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Mindig nyugatra menj. És ne feledd soha, hogy keletről jöttél. [ ] Mondd meg nekik, hogy

Részletesebben

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző Derek és Ruth Prince Isten, a házasságszerző A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: DEREK PRINCE with RUTH PRINCE God is a matchmaker Chosen Books 1986 Fleming H. Revell Compani Old Tappan New Jersey

Részletesebben

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2003. jan. febr. VIII/1. szám Ára: 175,- Ft Turbék kegykép Magasztald a te Istenedet! Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni, Istenünknek kedves a dicsõítés! Az

Részletesebben

Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Ajánlom szeretett nagymamámnak, akiben képmutatás nélküli hit volt (vö. 2Tim 1,5) Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER. A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998. ISBN 978 963 7303 16 6. Minden jog fenntartva

FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER. A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998. ISBN 978 963 7303 16 6. Minden jog fenntartva KENNETH E. HAGIN Hitünk tápláléka napi adagokban Nyár KRISZ TUS SZE RE TE TE EGY HÁZ Bu da pest, 2007 FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998.

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST

XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST 1 PÁPAI MEGNYILATKOZÁSOK 42 Sorozatszerkesztô DIÓS ISTVÁN 2 XVI. BENEDEK PÁPA DEUS CARITAS EST KEZDETÛ ENCIKLIKÁJA A PÜSPÖKÖKNEK, A PAPOKNAK ÉS DIAKÓNUSOKNAK, AZ ISTENNEK

Részletesebben

ALAKÍTHATJA-E A TÖRTÉNELMET EGY ASSZONY? ESZTER TÖRTÉNETE, AZ ELTAKART ARC KÖNYVE1

ALAKÍTHATJA-E A TÖRTÉNELMET EGY ASSZONY? ESZTER TÖRTÉNETE, AZ ELTAKART ARC KÖNYVE1 Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, 1. évfolyam, 1. szám, (2007) pp. 71-80. ALAKÍTHATJA-E A TÖRTÉNELMET EGY ASSZONY? ESZTER TÖRTÉNETE, AZ ELTAKART ARC KÖNYVE1 P o r k o lá b J u d it B o d a

Részletesebben

Énekek Jézus Szívérõl

Énekek Jézus Szívérõl Énekek Jézus Szívérõl ÉNEKEK JÉZUS SZÍVÉRÕL A nép ajkán élõ énekek gyûjteménye Jézus Szíve Család Országos vezetõsége Székesfehérvár, 2008 A borítón a balatonfûzfõi templom színes ablakának festménye,

Részletesebben

2007.május Pünkösd hava

2007.május Pünkösd hava Újlaki Hangok 2007.május Pünkösd hava www.ujlakitemplom.hu XII.évf. 5.szám Anyák napjára Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok....

Részletesebben

TE IS MEGÉRTHETED A BIBLIÁT!

TE IS MEGÉRTHETED A BIBLIÁT! TE IS MEGÉRTHETED A BIBLIÁT! A Pál Szerinti Evangélium: A Rómaiakhoz Írt Levél BOB UTLEY A HERMENEUTIKA PROFESZORA (BIBLIAI ÉRTELMEZÉS) TANULMÁNYOZÁST ELŐSEGÍTÓ KOMMENTÁR SOROZAT ÚJSZÖVETSÉG, 5. KÖTET

Részletesebben

I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2001. DECEMBER

I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2001. DECEMBER BIBLIÁNK A M A G Y A R B I B L I A T Á R S U L A T H Í R L E V E L E I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2001. DECEMBER Köszöntés az olvasónak Régebbi és újabb kiadványaink Jobb adni mint kapni? Biblia-hírek a világból

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Az ember testéről, lelkéről és szelleméről szóló versek alapján az alábbi fő nézetek alakultak ki:

Az ember testéről, lelkéről és szelleméről szóló versek alapján az alábbi fő nézetek alakultak ki: LÉLEK ÉS SZELLEM Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék Urunknak, a Felkent Jézusnak megérkezésére.

Részletesebben

TARTALOM. FÜZES ÁDÁM: Magyar liturgikus bibliográfia 2007... 231 DOKUMENTUMOK SZEMLE LITURGIKUS ÉLET BIBLIOGRÁFIA

TARTALOM. FÜZES ÁDÁM: Magyar liturgikus bibliográfia 2007... 231 DOKUMENTUMOK SZEMLE LITURGIKUS ÉLET BIBLIOGRÁFIA LECTORI SALUTEM! Érthetô, hogy az elmúlt az évben többet beszéltünk és írtunk a Bibliáról, hiszen a magyar keresztények (fôként katolikusok és protestánsok) a Biblia évének nyilvánították az Úr 2008. esztendejét.

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben