Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai"

Átírás

1 Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai A Közösségi önsegítõ klub alkalom arra, hogy a helyi, valamilyen tudással rendelkezõ lakosok elõsegítsék a nehéz helyzetben élõk jobb életminõséghez való hozzájutását, szolidaritást vállaljanak, tevõlegesen részt vegyenek a nehéz helyzetek jobbá tételében. Közösségi önsegítõ klubok indultak el Alsómocsoládon, Bikalon, Döbröközben, Gerényesen, Kisvaszaron (itt 2 csoport), Mekényesen, Nagyhajmáson, Szágyon. A résztvevõk köre azokból a családokból kerül ki, akikkel a családi mentorok kapcsolatban állnak, illetve Így készül a töklámpás Szágyon Kisvaszar sürgõ forgó klub Bikal Kreatív Kuckó Lángi Lajosné (Valéria) és Péter Jenõné (Eszter) Szívesen járnak a közösségbe a jó társaság miatt. A korosztály összetétele vegyes, a gyerekektõl az idõs nyugdíjas korosztályig vesznek részt. A klubban új dolgokat ismernek meg, így a kreativitásuk is fejlõdik. Közösen döntik el,hogy a következõ találkozón mit fognak csinálni. Mindenki valamilyen jó ötletet szokott hozni. Vali néni otthon elõre elkészíti a következõ találkozóra a kész terméket, ha õ a felelõs. Neki legjobban a foltvarrás tetszett. A gyertyaöntést Alsómocsoládon nézték, tanulták meg és itthon a klubban kipróbálták. Ez teljesen új volt számára. Eszti néni a mókamester a társaságban aki mindig pozitívan és jó kedvûen áll hozzá a munkához. A táskavarrást szereti a legjobban. Otthon is készített magának 3 darabot. Egyiket színházba viszi magával, a másik kettõt a menyének készítette. Mindketten hasznosnak tartják a tudást, amit a klubban kapnak. Fontosnak tartják életükben, hogy saját készítésû dolgokkal veszik körül magukat. Réteskészítést tanulnak az ifjak Nagyhajmáson Gazdálkodj Okosan Klub Alsómocsolád Folytatás a 2. oldalon

2 Köz-Tér-Há ló a csa lá do kért pro jekt 2 TÁMOP / Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai Foly ta tás az 1. ol da lon hozzájuk csatlakoznak még a településen élõ és a nehéz helyzetben élõk - kel kö zös sé get vál la ló em be rek. Mi vel fõ ként asszo nyok ról van szó, így gyak ran a gye re kek is részt vesz nek, be kap - cso lód nak a klub fog lal - Egyedi mécsesek Bikalról ko zá sok ba. A klubok szervezésével a helyiek bevonásával, a helyszín elõ - ké szí té sé vel olya no kat bíz tunk meg, akik ma guk is a cél cso port kö ré be tar toz nak és a pro jekt so rán ak tí van részt vet tek más ko - ráb bi prog ra mok ban is, és szí ve sen vé gez nek kö zös sé gi mun kát. Rajtuk keresztül és a családi mentor segítségével olyan helyi em - be re ket is be tud tunk von ni, akik va la mi olyan tu dás sal, vagy ta - pasztalattal rendelkeznek, amit szívesen megosztanak másokkal. Ahol a klub ta gok ér dek lõ dé sé nek meg fe le lõ en ilyen sze mély nem volt, ott más településrõl érkezett hozzáértõ embert, vagy szakembert bíztunk meg. Gerényesen szerkesztõi megbeszélés a Helyi újság klubban A té mák na gyon sok szí nû ek. A há zi asszo nyi te en dõk el lá tá sá - hoz, a lakás szépítéséhez, az ajándékozáshoz, az öltözködéshez, a külsõ megjelenéshez kapcsolódtak a termésgyûjtés, a befõzés, ve ge ta-, szörp ké szí tés, ré tes nyúj tás, ko szo rú kö tés, gyer tya ön - tés, patch work, koz me ti ka, öko ház tar tás témakörök, amelyek az egyéni életminõséget javítják. A helyi közösség életének kiteljesedéséhez járul hozzá a helyi újság készítésére szervezõdött klub Gerényesen és Mekényesen. Ed dig klub fog lal ko zás zajlott le a 8 településen. Mind egyik klub fog lal ko zás erõ sí ti, elõ se gí ti az egyé ni kész - ségek, képességek fejlõdését. A közösséghez való tartozás élményét. Az adni és kap ni jó ér zé sét és egyensúlyban tartását. A részt ve võk köre ál ta lá ban ál lan dó, de csat la koz nak újak is és van nak, akik csak al kal man ként vesz nek részt. Na gyon jó nak tart juk ezt a laza, még is szer ve zett ke re tet arra, hogy az emberek egymást jobban megismerjék, beszélgessenek egymással, újat tanuljanak. Ennek kapcsán azt is megtapasztal - tuk, hogy ha tud ják, hogy konk ré tan mi hez lesz a se gít ség, ak kor szívesen hozzájárul egy-egy helyi gazda vagy vállalkozó is a kö - zös sé gi klub hoz, ter ménnyel, alapanyaggal. Róluk egy külön cikkben szólunk.a klu bon ta nul ta kat, el ké szí tett dol go kat ha za - vi szik és ma guk is gya ko rol ják. Szá gyon nem csak egyen ként ott hon, ha nem két klub fog lal ko zás kö zött is össze jön nek és együtt ké szí te nek még olyan dol go kat, ami nek a tech ni ká ját együtt meg ta nul ták. Így na gyon szép ko szo rúk ké szül tek a Halottak napjára és adventre. Ho za dé ka még a klu bok nak, hogy a részt ve võk kap cso la ta meg erõ sö dött a csa lá di ment orr al, így az egyé ni se gí tõ mun ka is hatékonyabb lehet. Mé szá ros Zsu zsa kö zös ség fej lesz tõ Nagyhajmás Nõi szerepek klub Hor váth Il di kó Nagy haj má son szük sé gük van az em be rek nek a jó ta ná - csokra, praktikákra. Még egy tapasztalt falusi embernek is okos és hasz nos öt le te ket, prak ti ká kat tud nak nyúj ta ni a klubban tanultak. Sok fi a tal asszony a fa lu ban csak a bol ti ré tes tész tát is mer - te. Le he tõ sé günk nyílt meg ta nul ni,hogy is kell az iga zi házi ré - test elkészíteni. Nagyon jó hangulatú volt ez az összejövetel és a rétes is finomra sikerült. Min den szen tek re hoz tunk fe nyõ to bo zo kat,ága kat és kü - lön bö zõ alap anya go kat. Ezen a klub fog lal ko zá son nem csak a nõk, ha nem fér fi ak és gye re kek is részt vet tek. Ezen túl sok kal több em ber fog há zi lag ké szí tett ko szo rút- sír csok rot ki vin ni a te me tõ be mint ed dig. A következõ alkalommal megtanultuk a haj kezelését, amely a kony há ban ta lál ha tó anya gok se gít sé gé vel is meg va - lósítható. A töredezett, kiszáradt hajra tojás pakolást készítettünk. A szó da bi kar bó na és az al ma ecet ha tá sát is ki pró bál tuk. A kereppapír pedig nem csak díszítésre, hanem hajfestésre is alkalmas. A hajformázás apró trükkjeit is elsajátítottuk, így ott hon is csi no sak le he tünk akár ol csón is. Ad vent ide jén a kö zel gõ Ka rá csony ra ké szü lünk, hogy mindenkinek szebb legyen a családi háza és asztala. Ebben se - gít sé get is ka punk és egy más tól is sok jó öl te tet les he ttünk el. Az alap ko szo rút meg kap tuk az egyik he lyi vál lal ko zó tól, a töb bi meg a mi kéz ügyes sé gün kön mú lik. Fe nyõ to boz, gyer - tya, fe nyõ ág, kis csil lám és szebb lesz a ka rá csony.

3 TÁMOP / Köz-Tér-Háló a családokért projekt Ma gonc ta no da Hasz nos Kon fe ren ci á val zá rult prog ra munk egyik ele me a MAGONC- TANODA Döb rö kö zön, a Dél-du nán tú li Re gi o ná lis For rás köz pont megvalósításában. A vi dé ki is ko lák ok ta tá si rend sze ré ben na gyon hasz nos és ked velt volt a gya kor la ti fog lal ko zá sok rend sze re, mely he lyi is - ko la ker tek bõl, va la mint tan mû he lyek bõl (kony ha és bar ká cso - lás) állt. A fog lal ko zá so kon le he tõ sé ge volt a ta nu lók nak meg is - mer ked ni ük olyan ház tar tá si prak ti kák kal a csa lá di min ták mel - lett melyek a késõbbi önálló élet megalapozását jelenthették. A prog ram en nek a gya kor lat nak az újragondolását, modellezését, a XXI. századi aktualizálását tûzte ki célul. Terítéken a termények Döb rö kö zön egy, az is ko lai prog ram ba il leszt he tõ Komp lex szemléletformáló, non formális képzési program zajlott szak - kör-sze rû sza bad idõs te vé keny ség for má já ban 4. osz tá lyos ál ta - lá nos is ko lá sok részvételével, nagy sikerrel. A MAGONC-TANODA név su gall ja egy részt a vi dé ki te vé - kenységekre való nevelést, oktatást, másrészt a gyermekek célcso port ját. A fél éves, heti rend sze res ség gel tör té nõ fog lal ko zá - so kon a gye re kek már ci us tól szep tem ber vé gé ig, heti két al ka - lom mal, al kal man ként 4 órá ban te vé keny ked tek a he lyi ön kor - mányzat által biztosított, megmunkált földterületen, a projekt ke - re té ben be szer zett ve tõ ma gok, ker ti és kony hai esz kö zök hasz no - sí tá sá val. A középpontban az élmény alapú pedagógia és a tapasztalati tanulás állt. Az el mé le ti klub na po kon, és is ko lai pro jekt na po kon a gye re - kek a saját termékek kóstolása és felhasználása mellett sok hasz - nos ismeretet sze rez tek: Termesztési alapismeretek (környezeti, egyéb feltételek, nö - vény is me ret zöld sé gek, gyü mölcs fák, gyógy nö vé nyek); Kör nye zet ba rát gaz dál ko dás (kom posz tá lás, bi o ló gi ai nö vény - védelem, stb.) alapfogalmai; Ápolási munkák (talaj-elõkészítés, vetés, palántanevelés, ve - tés, gyommentesítés, öntözés, betakarítás) tevékenységnaptár; Betakarítási és feldolgozási ismeretek (pl.: lekvárkészítés, aszalás, szárítás); Zöldségfélék az étkezésben (egészséges életmód, táplálkozási piramis), Há zunk tája, ker tünk tája (vi rá gok, dísz nö vé nyek, ma da rak); He lyi ha gyo má nyok. Ahogy a ké pen is lát ha tó, na gyon jól érez ték ma gu kat a prog - ram ban, jó han gu lat ban mun kál kod tak együtt, és si ke rült a szü - lõk nagy szü lõk be vo ná sa is. Kéz zel fog ha tó ered mény ként szép kis kiállításon mutatták be az elõállított és feldolgozott terméke - ket. Vi dám ma gon cok gyü le kez nek A konferencia a program zárásként lehetõséget adott a Magonc tanoda tevékenységeinek és módszereinek bemutatására, a jö võ kép ki ala kí tá sá ra, mû hely mun ká ra, a mód szer is ko lai pe da - gó gi ai prog ra mok ba való be il leszt he tõ sé gé nek át te kin té sé re. A részt ve võk meg is mer het tek ha son ló prog ra mo kat, a tér ség ben má sutt is fo lyó ha son ló kí sér le te ket (pl a Gyu la jon 5 éve futó óvo dai és is ko lai prog ra mot). Összegezték a tapasztalatokat, szakmai módszertani ajánlásokat fo gal maz tak meg, kö zö sen ke res ték a lehetõséget ezeknek a hasznos programoknak az iskolai és szabadidõs foglalkozások kereteibe illesztésének. Az iga zi si ker a foly ta tás, és a ha son ló prog ra mok mi nél szé le - sebb kö ré nek meg va ló su lá sa len ne a kistelepüléseken. Hal mai Gá bor né szakmai vezetõ A Fe renc vá ro si Közösségi Alapítvány Szakmai mûhely keretében december 2-án Alsómocsolá - don járt Benedek Gabriella a Ferencvárosi Közösségi Alapít - vány ku ra tó ri u má nak el nö ke. Be mu tat ta a Ma gyar or szá gon el sõ ként lét re ho zott kö zös sé gi ala pít vány cél ja it, prog ram ja it va la mint bepillantást nyerhettünk az ottani közösség életébe. Az ala pít vány há rom alap te vé keny sé ge: ado mány gyûj tés, közösségépítés és a támogatásosztás. Területi alapon szerve - zõ dõ tá mo ga tó szer ve zet a kö zös sé gi ala pít vány. Egye di prog - ram öt le tek kel ren del ke zik, mint az Aput a ka pu ba kupa, az Igyon egy szódát Ferencvárosért, vagy az Élménykalendári um, ami idén má sod szor ra mu tat ko zik be. Prog ram ja i nak célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket. (mottó: Le gyen utam va la kik hez, akik más kö zeg ben mo zog nak, mint én. ) A kö zös ség fon tos nak tart ja az anyagi és erkölcsi alapok figyelembe vételét valamint az emberek ön be csü lé sé - nek növelését. A szervezet 100 barátja havi rendszerességgel támogatja a mûködést. Támogatási pénzalapokat hozott létre az alapítvány a ferencvárosi gyerekekért, a ferencvárosi közterekért, a Belsõ- Ferencvárosért, a József Attila lakótelepért. Az Írisz Családi Kör számára külön alapot mûködtet. Érdemes ellátogatni az alapítvány honlapjára: renc va ro si.ko zos se gi a la pit vany.hu Schulc Brigitta

4 Köz-Tér-Há ló a csa lá do kért pro jekt 4 TÁMOP / Hasznos kérdések és válaszok fizetési nehézséggel küzdõ családoknak Ne vár ja meg, tar to zá sai fel hal mo zó dá sát, mert egy re ne he zebb lesz ren dez ni! Min den hely zet bõl van kiút, csak nem sza - bad két ség be esni. Min dig van újabb le he - tõ ség, ak kor is, ha mi ma gunk nem gon do - lunk rá. Sem mi kép pen nem sza bad a gond - jainkkal magunkra maradni, ezért kell azt meg osz ta ni, le he tõ leg még idõ ben akár a ban kunk kal, akár az ön kor mány zat tal, vagy segélyszervezetekkel. Nem szabad szégyellni a problémát, hisz nincs egye dül, a ki lát ás ta lan nak tûnõ anya gi hely zet nem csak az Ön gond ja, tra - gé di á ja. A csa lá dok egy re na gyobb ré sze ke rül vál ság ba, nem tud ja tör lesz te ni hi te - leit, nem tudja fizetni rezsiköltségeit. Ne várja meg, amíg tartozásai felhalmozód nak, amíg ki csú szik a ke zé bõl az irá - nyí tás! Fon tos, hogy idõ ben kér jen se gít - séget. Lehetõségek fogyasztási hitelek fizetési nehézségei esetén Ha Önnek személyi kölcsön, tartozásrende zõ köl csön, vagy áru vá sár lá si, és szol - gál ta tá si gyors köl csön tar to zá sa van, a kö - vet ke zõ le he tõ sé gek je lent het nek meg ol - dást az átmeneti idõszakban: Fu tam idõ-hosszab bí tás Törlesztés felfüggesztés Törlesztés felfüggesztés futamidõ-hosszab b í tás sal kom bi nál va Tartozásrendezõ kölcsön Adós ság ren de zõ hi tel Árverezés, az örök mumus a fizetési ne héz sé gek kel küz dõ csa lá dok ban Na gyon sok csa lád ret teg at tól, hogy fi ze - tési nehézségeik miatt elárverezik az ott - honukat. Nem alaptalan a félelem, de gyak ran azt ta pasz tal juk, hogy sok csa lád nincs teljesen tisztába a fogalmakkal. So - kan úgy vé lik, ha fel mond ta a bank a hi te - lü ket, ak kor azon nal jön a vég re haj tó, és min dent visz. Ez nem így van, hi szen több lépcsõs a folyamat, míg eljut a végrehajtá - sig. Ez idõ alatt még van le he tõ sé günk megegyezni a hitelintézettel, szolgáltató - val; vagy ki ta lál ni, hogy mi té võk le gyünk. Ál ta lá ban több hó nap, sõt, akár év is el tel - het egy-egy árverés megindításáig, de így sem biz tos az, hogy el adás ra ke rül az in - gat la nunk. Vég re haj tás alatt lévõ in gat la nok (1994. évi LIII tv.) A bank nak nem cél ja, hogy el ve gye az adós in gat la nát, ugyan ak kor ga ran tál nia kell az ügyfelek bankban elhelyezett beté - teinek, megtakarításainak védelmét, biz - tonságát. Mielõtt egy lakóingatlan árvere - zés re ke rül, a bank meg pró bál in for má ci ót szerezni a nem fizetés okairól, körülménye i rõl, és an nak függ vé nyé ben tá jé koz ta - tást ad a tartozás rendezésére vonatkozó pénz ügyi, és egyéb meg ol dá si le he tõ sé - gek rõl. Egy ben fel hív ja az adós fi gyel mét, hogy a fizetési kötelezettség nem teljesítése ese tén a bank az adós sal szem ben fenn - álló követelésének érvényesítése érdekében milyen intézkedéseket tesz, és azok vár ha tó an milyen következményekkel jár - nak. Meg le põ mó don sok eset ben nem a bank in dít ja a vég re haj tást, ha nem más hi - te le zõ. Ami kor köz mû cé gek, adó ha tó ság, vagy más állami szervezet indítják el a vég re haj tást, ak kor a bank is be je len ti hi te - lezõi igényét és bekapcsolódik az eljárás - ba, még ak kor is, ha a felé fenn ál ló tar to - zás ban nincs elmaradás, vagy késedelem. Amennyi ben a bank át ad ja, vagy el ad - ja az adóssal szemben fennálló követelését egy fak tor ing cég nek, még min dig van lehetõség a tartozás szabályozott keretek kö zött tör té nõ ren de zé sé re. A fak tor ing cég a tartozásuk rendezésében együttmûkö dõ adó sok nak egyéb meg ol dá si le he tõ - sé ge ket is ajánl, és csak an nak ered mény - telensége esetén kezdeményezi a végrehajtási eljárás megindítását, folytatását. A végrehajtási eljárást a magyar törvé - nyek szerint a végrehajtó szervezetek bo - nyolítják le, amely teljesen független a ban kok tól, il let ve más cé gek tõl, akik nek az adós esetleg tartozhat. A végrehajtás cél ja, hogy adós pénz ügyi for rá sa i ra (pl. jövedelem, nyugdíj), megtakarításaira irá - nyu ló le til tás ból, to váb bá ingó, in gat lan va gyo ná nak ér té ke sí té sé bõl be folyt összeg biztosítsa a hitelezõk követelésének ki - egyenlítését, káruk megtérülését. Fizetési nehézségek közüzemi szol gál ta tá sok ese té ben Mint ahogy a fen ti ek ben is ol vas hat tuk, a közmûcégeknél lévõ tartozásaink miatt is kezdeményezhetnek árverezést az ingat - lanunkra! Természetesen fizetési nehézsé - gek ese tén a szol gál ta tók, és az ál lam pró - bál se gít sé get nyújtani a fogyasztóinak, állampolgárainak. Részletfizetési megállapodás Ál ta lá nos ság ban véve a leg több köz üze mi szolgáltatónál amennyiben a szolgáltatás még nin csen ki kap csol va le het élni rész - letfizetési kérelemmel. A részletfizetési lehetõséget személyesen az ügyfélszolgála - ton, írás ban vagy te le fo non le het kér ni a szol gál ta tó tól. Alap ve tõ en egy év ben egy - szer le het élni ilyen ké re lem mel és, amennyi ben az egyik rész le tet nem tel je - sítjük, az egész megállapodás felmondásra ke rül, és a tar to zás is mét egy összeg ben vá lik ese dé kes sé. A leg több szol gál ta tó nál maximum 6 havi részletfizetéssel lehet élni, en nél több re csak ak kor van le he tõ - ség, ha a szolgáltató részérõl valamilyen mu lasz tás tör tént, vagy vé dett fo gyasz tó - ként van nyil ván tart va az ügyfél. Ami szin tén na gyon fon tos köz üze mi tar to zás ese tén, hogy min den eset ben kom - munikáljunk a szolgáltatóval, és jelezzük feléjük fizetési nehézségeinket. Ez a gesz - tus min den kép pen fon tos a szol gál ta tó szá - má ra is, hi szen egy jól kom mu ni ká ló ügy - fél lel a késõbbiekben is szívesebben állnak szóba. Vé den dõ fo gyasz tói stá tusz A lakhatási költségek támogatására hozták lét re a vé den dõ fo gyasz tók in téz mé nyét; jelenleg gáz és villamos energia fogyasztók élhetnek ezzel a lehetõséggel. A legne - hezebb helyzetben lévõ egyének, családok részére kíván segítséget nyújtani. Ezen be - lül két ka te gó ri át kü lön böz tet meg a jog - szabály, a szociálisan rászorulókét és a fo - gya ték kal élõket. Szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó Az a ter mé sze tes sze mély, aki, (vagy aki - nek a ház tar tá sá ban él ilyen sze mély): idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül, ak tív ko rú ak el lá tá sa jo go sult, ápolási díjban részesül, lakásfenntartási támogatásban részesül, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ne ve lõ szü lõ, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ, aki saját háztartásában neveli gondozásába elhelyezett átmeneti, vagy tartós neve - lésbe vett gyermeket. Igénybe vehetõ kedvezmények: Fizetési kedvezmények 12 nap tá ri hó na pon be lül egy szer ve he tõ igény be részletfizetés: maximum 6 havi részlet igényelhetõ, elõrefizetõs mérõ esetén pe dig 12 havi fizetési haladék: legfeljebb 30 napra

5 TÁMOP / Köz-Tér-Háló a családokért projekt Fo gya té kos ság gal élõ fo gyasz tó nak mi - nõ sül, aki: fogyatékossági támogatásban részesül, vakok személyi járadékában részesül. vagy aki után szü lõ je, vagy el tar tó ja ma - ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze - sül Igénybe vehetõ kedvezmények: kü lön le ges bá nás mód a mé rés sel, le ol - vasással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban pl.: általánostól eltérõ helykialakítás szükségáramforrás (tervezett üzemszünet idejére), illetve szünetmentes áramfor rás. A kikapcsolási védelem és az elõrefize - tõs mérõóra, e fogyasztókat is megilleti. A kedvezmények igénylése: Alapvetõ feltétel, hogy a szolgáltató a fogyasz tót nyil ván tar tás ba ve gye, mint vé - den dõ fo gyasz tót. Az alábbi lépések szükségesek ehhez: a vé den dõ fo gyasz tói adat lap ügy fél re esõ részének kitöltése és aláírása, az adat lap má sik ré szét pe dig a jo go sult - ságot igazoló szervvel kell kitöltetni (ön kor mány zat), a har ma dik ol dalt fo - gyatékkal élõ esetén a kezelõorvos vagy az ellátást folyósító szerv tölti ki. Elõrefizetõs mérõ Ez egy speciális mérõóra típus, mely legin - kább a fel töl tõ kár tyás mo bil te le fo nok ra ha son lít. Amennyi össze get fel töl tünk az órá ra, annyit tu dunk el fo gyasz ta ni, ezért nem lehet vele hátralékot felhalmozni. A védendõ fogyasztók számára fizetési ked - vezmények mellett a szolgáltatóknak fel kell ajánlania az elõrefizetõs mérõóra fel - szerelésének lehetõségét a szolgáltatás ki - kapcsolását megelõzõen. Illetve, amennyi - ben a vé den dõ fo gyasz tó a meg aján lott fi - zetési kedvezmények ellenére sem rendezi a tartozásait, a további vételezést a szolgál - tató kötheti ilyen mérõóra felszereléséhez. Amennyi ben a fo gyasz tó nem egye zik bele a speciális mérõ felszerelésébe, vagy akadályozza annak felszerelését, úgy a szolgáltatást meg lehet nála szüntetni. Az óra beszerzési, és felszerelési költ - ségei a szolgáltatókat terhelik, de vannak olyan speciális esetek, mikor a fogyasztót ter hel nek bi zo nyos költ sé gek pl.: új mé rõ - hely kialakítása. La kás fenn tar tá si tá mo ga tás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások számára nyújt segít - séget. A családok lakásfenntartással össze - füg gõ rend sze res ki adá sa i nak vi se lé sé hez nyújt tá mo ga tást. Milyen iratokat kell a kérelemhez mellékel ni: A ké rel met for ma nyom tat vá nyon kell be - nyújtani az illetékes önkormányzat szociá - lis irodáján. Az alábbi mellékletek csatolá - sát kérheti a hivatal: va gyonnyi lat ko za tot, va la mint a jö ve - delmek igazolását a la kás nagy sá gát iga zo ló do ku men tu - mot, természetbeni szociális juttatás esetén a támogatott szolgáltatás azonosításához szükséges adatot, a lakáscélú kölcsönszerzõdés adósának és adós tár sá nak a köl csönt nyúj tó pénz - intézet általi azonosításához szükséges adatot, a lakásbérlet vagy albérlet igénybevételére irányuló szerzõdést bérbevevõ fél - ként megkötõ személy természetes sze - mélyazonosító adatait, a közös költség megfizetésére kötelezett személy természetes személyazonosító adatait, a tár sas ház ban lakó jo go sult ese té ben a kö zös kép vi se lõ nyi lat ko za tát. Az ala nyi és nor ma tív jo gon meg ál la pí - tott lakásfenntartási támogatás összege nem le het ke ve sebb, mint 2500Ft. A lakásfenntartási támogatás pénzbeli és vagy természetbeni juttatásként folyó - síthatja az önkormányzat a család számára. A természetbeni szociális ellátás formájá - ban megállapított lakásfenntartási támoga - tás folyósítása a szolgáltató részére tör té - nik. Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat Hi tel- S prog ram Be szél ge tés Döm se And re á val a ház tar tá si prak ti kák nõk nek címû kép zés rõl, a kö zös ség rõl, és hob bi já ról. Hon nan hal lot tál az in du ló tan fo lyam ról? A kép zés rõl az elõ zõ men to runk tól Bú zás Cin ti tõl hal lot - tam. Mi tet szett a leg job ban, amit hasz no sí ta ni is tudsz? Ne kem mind egyik téma na gyon tet szett sok hasz nos dol - got tanultam a mindennapi élethez. Pl tetszett az önismeret, az, hogy meg ta nul tuk mit kell ma gá ba fog lal ni egy ön élet - rajz nak. Tet szet tek a házi gyógy mó dok: mi jó a ma gas illetve az alacsony vérnyo - másra, fülfájásra, torokfájás - ra, mi lyen nö vé nyek kel ház - tar tás be li dol gok kal tud juk õket gyó gyí ta ni, de hasz nos in for má ci ót gyûjt het tünk a kö rü löt tünk lévõ er dei gom - bák, gyü möl csök szá rí tá sá ról, a gyümölcsfák metszésérõl szaporításáról,és oltásáról. Tetszettek a fõzéshez adott jó ta ná csok, a gyors, de fi nom vacsorák készítése olcsón, pár alap anyag ból. Aztán a kreatív gyönyörû ajtódísz En ni va ló vo nal ve ze tés tor tái gyö nyö rû ek és egye di ek készítése a közelgõ Ád vent ra. Na gyon örü lök, hogy részt vet - tem a kép zé sen. Jól érez tem ma gam a csa pat tal. Tu dom, hogy édes anya vagy, se gí tet tél a gyer mek kert ben, el jössz a kö zös sé gi és kép zé si al kal mak ra, tag ja vagy a kö zös sé - gi ön se gí tõ klub nak, szí ve sen se gí tesz má sok nak, fi nom és kü - lön le ges tor tá kat ké szí tesz. Hon nan van min der re ener gi ád? Hogy hon nan van min - denre energiám? Talán a gyermekeimbõl. Szeretek ne - kik al kot ni, akár ve lük együtt is. Szeretem hasznosan tölteni az idõm, és per sze ez oly kor még plusz jö ve de lem is. A klub is na gyon tet szik, össze - hoz min ket fi a ta lo kat és idõ - seb be ket. Együtt ké szü lünk az ak tu á lis dol gok ra köz ben jó kat be szél ge tünk örö münk - rõl, em lé ke ink rõl, a gyer me - ke ink pedig együtt játszanak. A riportot készítette: Var ga Kata csa lá di men tor

6 Köz-Tér-Há ló a csa lá do kért pro jekt 6 TÁMOP / Me sé lõ Édes anyák: A le he tõ leg jobb kez det A legjobb kezdet címmel elnevezhet - nénk a leg több fej lesz té si prog ra mot, ám jól segíteni, és azért felelõsséget vállalni na gyon ne héz. Min den kí vül rõl ér ke zõ tá - mo ga tás, se gít ség, ado mány, ma gá ban hor doz egy újabb koc ká za tot. An nak ve - szé lyét, hogy a for rá sok meg szû né sét kö - vetõen a támogatott még az elõzõnél is ne - he zebb hely zet be ke rül het. Ha nem a maga tehetségét és erejét használta fel valaki an - nak ér de ké ben, hogy a sa ját élet kö rül mé - nyein változtasson -ám ez mégis megtörté - nik-, úgy könnyen meg ta nul ha tó az el - esettség, a segítségre szorultság újbóli fel - idézése, elõállítása. Nagy jelentõsége van ezért az úgy ne ve zett ké pes sé té tel nek, amely fo lya mat arra épít, hogy csu pán annyit tesz hoz zá az egyén, csa lád, vagy egy közösség fejlõdéséhez, amely elen - gedhetetlenül szükséges és a kapcsolat lezá rá sa után nélkülözhetõvé válik, mert a készség, a tudás, a hit gyakorlása amely a változáshoz kell, már nem a segítõ fel a da - ta. A Me sé lõ Édes anyák nevû prog ram azért jött lét re, hogy a gyer me kek si ke res és örömteli óvodai, iskolai elõmenetelét a szü lõk, el sõ sor ban az anyu kák ké pes sé té - telével segítse elõ. A gyerekek tanulmányi eredménye és magához a tanuláshoz kötõ - A Mi Csa lá dunk Zöld sé ges kert je pá lyá zat zá rá sa A Köz-Tér-Háló projekt keretében sikeresen lezárult a Mi csa lá dunk Zöld sé ges kert je pá lyá zat. A prog ram ba 62 csa lád ne - ve zett, 58 csa lád ma radt ben ne a prog ram ban.al só mo cso lád ról 5, Ág ról 2, Bi kal ról 10, Döb rö köz rõl 9 Ge ré nyes rõl 3, Kis va szar ról 4, Me ké nyes rõl 9, Nagy haj más ról 10, Szágy ról 4, Tor más ról 6 csa lád vál lal ko zott arra, hogy nem csak gon doz za, ha nem szí ve - sen meg is mutatja másoknak a kertjét, terményeit. A kiskerteket több alkalommal lefotóztuk, melybõl kiállítás is készült. Két helyen, Bikalon és Döbröközön helyi bemutatót is tartottak a büszke gazdák. Az ok tó ber 24-én ren de zett zá ró ün nep sé gen át adás ra ke rül tek a dí jak, me lye ket a szép és öt le tes ker tek, és a szép sé ges ter mé - nyek tu laj do no sai ve het tek át. Az ese mé nyen részt ve võk Pet ro - vics Mihály kertészmérnök értékes elõadását hallgathatták meg, aki töb bek kö zött a föld ben, a kis ker tek meg mû ve lé sé ben rej lõ gyakorlati lehetõségekrõl, az azzal való törõdés jelentõségérõl beszélt. A megjelentek között vetõmagot, facsemetéket és a kertmûve - lés sel kap cso la tos köny ve ket, ki ad vá nyo kat osz tot tunk szét. A ké sõb bi ek ben sze ret nénk olyan le he tõ sé ge ket kí nál ni az ér dek lõ - dõknek, melynek során megoszthatják tapasztalataikat, élménye - iket és akár egymás között, akár szakértõ vezetõ segítségével ter - vez he tik a jövõ évi mag ve tést. Kö zös sé gi Ön se gí tõ klub ke re - té ben olya nok je lent ke zé sét is várjuk, akik csak most kezdenének foglalkozni a háztáji kertmûveléssel. Ezzel párhuzamosan még a tél során szeretnénk elindítani egy úgy ne ve zett kert meg osz tó prog ra mot, mely nek lé nye ge, hogy azok is mû vel he tõ te rü let hez jus sa nak, akik nek nincs föld jük, dõ vi szo nya szo ros össze füg gést mu tat a szülõk iskolai végzettségével és az õ tanu - láshoz való hozzáállásukkal. A hatéves és en nél ki sebb gyer me kek kon cent rá ló ké - pessége és képzelõereje erõteljesebben fej lõ dik, ha me sét ol va sunk ne kik. En nek felismerése és elfogadása után Furugh és Ra y mond Swit zer még 2003-ban olyan fej lesz tõ prog ram ki dol go zá sá ba kez dett, amely kö ze lebb hozza a tanulástól és az oktatási intézményektõl távolra sodródott kisgyermekes anyukákat a betûk vi lá gá - hoz. A prog ram 2006-tól kez dõ dõ en lát vá - nyos és ma ra dan dó si ke re ket tud hat ma gá - énak, és szerencsére az ország számos településén és közösségében használják, gya ko rol ják a mód szert köz ve tí tõ kön, fa - ci li tá to ro kon keresztül. A mód szer lé nye ge, hogy me sék ol va - sá sán ke resz tül igyek szik olyan lég kört te - rem te ni a cso por tos fog lal ko zá sok al kal - mával, amelynek során a résztvevõkben po zi tív vi szony ala kul hat ki a köny vek kel és magával az olvasással kapcsolatban. A cso por ton ha son ló hely zet ben lévõ, fõ ként kis gyer me kes anyu kák vesz nek részt. A fo lya mat idõ tar ta ma 9 hó nap, ami meg fe - le lõ biz ton sá got nyújt a részt ve võk szá má - ra, mivel lehetõvé válik a lassú, saját tempó ban tör té nõ ta nu lás. A fo lya mat ba be - vont szü lõk kép zé se, tá mo ga tá sa te hát a cél. Az õ ol va sás hoz, ta nu lás hoz fû zõ dõ vi szo nyu lá su kat tudja megváltoztatni a MesÉd, rajtuk keresztül pedig hat a kö vet - ke zõ generációra, a gyerekekre. A cso port tag jai he ten te ül nek össze. Min den hé ten új me sé vel ta lál koz nak, és an nak ér de ké ben, hogy él mé nye i ket meg - oszt has sák ott hon is, hét rõl hét re új me se - könyv vel gazdagodhat a családjuk. Az a ta pasz ta lat, hogy a cso port ban ta - pasz talt ba rát sá gos, bá to rí tó kö zeg ilyen mó don be jut az ott ho nok ba és meg si mo - gat ja az otthoniak arcát is. Szán dé kunk sze rint a jövõ év ele jén sze ret nénk egy ilyen cso por tot el in dí ta ni. An nak ér de ké ben, hogy a te le pü lé se in ken dol go zó kol lé gák kö ze lebb rõl is meg is - merhessék ezt a nagyszerû módszert, egy al ka lom ra meg hív tuk a prog ram szü lõ any - ját, Fu rugh Swit zert és Ba logh Szil vi át, aki már jó ideje vezet Meséd csoportokat Na - gyecseden. Támogatásukat, tapasztalataik megosztását ezúton is köszönjük! Oláh Ro land for rás: Egy ség a kü lön fé les ég ben Ala pít vány sed kis kert jük, vagy is, hogy a tu laj do nos bér be ad hat ja a te rü le tét az arra vállalkozónak. Felmérésünk szerint sok településen van - nak ilyen mó don ki hasz ná lat lan, el ga zo so dott telkek, kiskertek. Célunk, hogy összehozzuk az érdeklõdõket. Kö szön jük az aján dé ko kat biz to sí tó tá mo ga tó ink ön zet len segítségét! Ér dek lõd ni le het Oláh Ro land nál, a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány el nö ké nél 30/ mail.olah ro il.com és a te le pü - lé si men to rok nál.

7 TÁMOP / Köz-Tér-Háló a családokért projekt ÖKO-ház tar tás kör nye zet tu da tos ság Döb rö kö zön Nagy ér dek lõ dés sel fi gyel jük, hogy egy re gyak rab ban ke rül - nek elõ olyan házi prak ti kák, me lye ket nagy szü le ink, déd szü le - ink hasz nál tak. A leg gya ko ribb kér dés: mit-mi vel tu dok ki vál ta ni és mennyi - be kerül? Kö zös sé gi Ön se gí tõ Klub-so ro za tunk 2. al kal má ra ta lál tunk egy he lyi há zi asszonyt (He te si né Kor csok Edit), aki eze ket a ter - mészetes termékeket használja és teljesen átalakította a háztartá - sát, hátrahagyva a mai modern mosó- és tisztítószreket. Õt kértük meg, hogy tart son helyben egy kis bemutatót az érdeklõdõknek. Pl: szódabikarbóna, folttisztító só, mo só szó da, mo só dió, le ven - dulás kecsketej szappan, étolajde - rí tõ... stb és még so rol hat nánk to - vább egészen a kozmetikumokig. A be mu ta tó lát vá nyos, si ke res és meg gyõ zõ volt. Min den részt - ve võ ke zé be fog hat ta, ki pró bál - hat ta, ho gyan mû köd nek a va ló - ságban is a tisztítószerek. Min - den ki szá má ra ki de rült, hogy a drágát fel lehet cserélni olcsóbbra és ami még na gyon fon tos, hogy a felhasználható mennység is a ne - gye dé re csök kent he tõ. Min den ki nek aján la nám, hogy leg alább egy szer pró bál ja ki és biz tos nem fog csa lód ni, én ugyan ezt tet - tem és a mo só sze re met már lecseréltem. Fon tos, hogy kör nye zet tu da tos ság ra ne vel jük a gyer me ke in - ket, csa lád tag ja in kat, kör nye ze tün ket hi szen raj tunk is mú lik, hogy mennyi ide ig élünk a Föld nevû bolygón. Áb ra hám Edit csa lád men tor Köz-Tér Háló ön kén te sek: Min den ki úgy se gít sen ahogy tud, hi szen mind annyi unk nak van mit ad nia. Régen természetes volt a közösségek összetartása, egymás segítése munkával, jó tanáccsal, apró ajándékokkal. Hozzájárulás a családi ünnepekhez, legyenek azok öröm te li ek, mint a szü le tés, vagy az es kü - võ, vagy ép pen a bá nat ban való osz to zás is hoz zá já rult an nak meg könnyí té sé hez. Ha va la ki rá szo rult, nem kel lett más ho vá men nie, a falu népe se gí tett: mun kát adott, vagy segített élelemmel, ruhával még a kevésbõl is. Nem gon dol kod tak azon, hogy mit je - lent a szolidaritás, mitõl jó valahová tar - tozni, éppen ezek a természetes gesztusok ad ták meg erre a vá laszt. Az adás ké pes sé ge ma is meg van min - den ki ben, de más ra te re lõ dött a fi gye lem, sem a sze gény ség, sem a jó lét nem ins pi rál a má sok kal való fog lal ko zás ra. Leg töb ben a ma guk ügye i vel fog lal koz nak. Szí ve seb - ben járulnak hozzá a számukra ismeretlen rászorulók megsegítésére, mint azokéra, akiket ismernek, akikkel egy településen élnek. Az zal pár hu za mo san, hogy egy re több lesz a segítségre szoruló, egyre inkább szolgáltató intézmények veszik át a koráb - ban természetes közösségi szerepeket. Má sok vi gyáz nak a gye re ke ink re, gon doz - zák a kertjeinket, ápolják a szülõket, nem hely bõl, ha nem ide ge nek tõl vá sá rol juk meg azo kat a dol go kat is, ami ket pe dig egy más tól is meg kap hat nánk. A civil szervezetekben az önkéntes munka természetes, de a tágabb közösség - ben nem az. Van sza bá lyo zás, van nak erre irá nyu ló pá lyá za tok, ön kén tes ség gel meg - vált ha tó köz mun ka, bi zo nyít vány ki adá sá - hoz kö tött is ko lai kö zös sé gi szol gá lat, hát - ha ezeken keresztül újra megtapasztaljuk az adni jó ér zé sét. Ta lán ez is se gít, de még in kább az, ha ma gunk tól ta pasz tal juk meg, hogy mi lyen ere je van a se gí tés nek és mi - lyen sok for má ja le het. Az egy sze rû mo - solytól a kis figyelmességeken át a mások - nak adott idõn ke resz tül az ado má nyo zá - sig. Meg lá to gat hat juk az egye dül ál ló kat, vi gyáz ha tunk a gye re kek re, vagy ké szít he - tünk szá muk ra meg le pe tést, vál lal ha tunk olyan fel ada tot, me lyet egy há lás mo - sollyal, egy kö szö nöm mel, vagy a kö zö sen vég zett mun ka örö mé vel vi szo noz nak. Na - gyon szé les a ská la, és adni min den ki tud. Ezt meg is ta pasz tal tuk mun kánk so rán, hiszen hátrányos helyzetû településeken dol goz va az zal is ta lál ko zunk, hogy olyan em be rek is se gí te nek, akik nek nem könnyû ek a min den na pok, de a kö zös ség - ben kö zös sé gért vég zett mun ka tud ja gaz - da gab bá színesebbé tenni az életüket. Kö szön jük mind azok nak, akik az el - múlt két év ben ön zet le nül se gí tet ték mun - kán kat a leg kü lön fé lébb mó do kon. Ter mé - szetbeni támogatással, személyes részvét - el lel, ön kén tes mun ká val. Az in du lás kor a se gí tést vál la ló ön kor mány za tok szak mai és civil szervezetek mellett azóta 38 magánszemély és szervezet támogatta ily mó - don prog ra mun kat, mely a mély sze gény - ségben élõk felzárkóztatását tûzte ki célul, köz tük töb ben ép pen pél da mu ta tá suk kal tudtak segíteni a hozzájuk hasonlóan nehéz helyzetben élõket. 18 sze mély és szer ve zet pe dig anya gi - lag is hoz zá já rult a prog ra mok meg va ló su - lásához. Mindezekrõl folyamatosan beszá - mo lunk hon la pun kon és facebook oldalunkon is. Ka rá csony hoz kö ze led ve csak azt kí ván hat juk mi nél töb ben ta pasz tal ják meg az adni tu dás örö mét!

8 Köz-Tér-Há ló a csa lá do kért pro jekt 8 TÁMOP / Mo dern mese 2013-ban Avagy: Ho gyan ka pott Var ga köz ség egy ut cács ká ja szi lárd út bur ko la tot? Egy szer volt, hol nem volt, volt egy szer egy szép kis falu Ba - ra nya me gyé ben, amely nek dim bes-dom bos vi dé két er dõk-me - zõk borították. Az itt élõ em be rek igen szor gal ma sak, a falu épült-szé pült, már or szág út ja is volt, így az em be rek könnyeb ben be jut hat tak a kö ze li vá ros ká ba dol goz ni, be vá sá rol ni. Meg épült a szép fa lu ház és a könyv tár. Fe hér fa lú mû em lék ká pol ná ja pedig sok látogatót vonz. Las san a fa lu ban is több ut ca rész volt már, ahol asz fal tos út vezetett a házakhoz és az emberek örültek, hogy télen-nyáron, esõ ben, hó ban könnyeb ben el jut nak céljukhoz. Volt egy ré sze a fa lu nak, aho vá nem ju tott ilyen asz fal to zott út, s ott az em be rek, ha gya log jár tak bi zony né ze get ték, hová lép je nek, örül tek min den fûcsomónak Tel tek-múl tak az évek, amíg egy szer csak va la ki fe jé bõl ki - pat tant a szik ra : de jó len ne, ha ne künk is len ne egy asz fal to zott utunk! Ez a kis szik ra ad dig-ad dig mo tosz kált a va la ki fe jé ben, míg rö vid re fog va a szót no vem ber 29-én, egy szép pén te ki na pon Var ga köz ség egy 116 mé te res sza ka szán meg épült az új út! Az em be rek örül nek, és nem hisz nek a sze mük nek. (Van, aki több ször is meg né ze ge ti, mi lyen szé pen ka nya rog a fe - ke te szalag, ott, ahol nemrég még sár és por honolt.) Mond hat juk hát, hogy ez az út az itt élõk nek a leg szebb ka rá - cso nyi aján dék! De ko moly ra for dít va a szót, va ló ban szin te hi he tet len, ami történt. Mind ezt a már hosszabb ide je Var gán élõ ama tõr fes tõ mû - vész, Sipos Péter ötlete tette lehetõvé nyarán olajfestményei egy részét melyeket a természet ih le tett elõ ször egy sás di bank fi ók és an nak lel kes mun ka tár - sai jó vol tá ból mu tat hat ta be a kö zön ség nek. Majd pe dig a Sás di Kö zös sé gi Ház adott ott hont több hét re a fest mé nyek nek. Pé ter nem tit kolt gon do la ta volt, hogy a ké pek el adá sá val is kö ze lebb juthat a nagy cél, a vargai aszfaltos út létrehozásához. A kiállítások szép si kert hoz tak (fõleg erkölcsileg), igen sokan megnézték a festményeket. Pró báld ki: Ne hogy meg re ped jen a to jás nak a héja, mi kor fõzöd! Te gyél egy kis sót a víz be! Ne hogy a lá ba sod al ját ka pir gál ni kell jen, mi kor be le égett az étel! Te gyél bele pár csepp mo so ga tó szert, meg egy kis vi zet (csak annyit, hogy el lep je az égett részt) és ezt tedd fel a tûz hely re ad dig amíg el nem kezd forr ni ben ne a víz! Fok hagy ma pu co lás: egy pár má sod perc re tedd be a meg há - moz ni való ge rez de ket a mik ró ba! sok kal könnyeb ben le tu dod majd szed ni ró luk a hé ját, vagy ütö gesd meg a ge rez det a kés la - pos ol da lá val, ezu tán szin tén könnyebb lesz le szed ni a hé ját. Ha fõ zés köz ben na gyon el sóz tad az ételt, ak kor ezt kell ten - ned: meg há mo zol egy krump lit, és mi kor már majd nem kész az Kiadja: Köz-Tér-Háló a családokért projekt 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. Tel.: 72/ Fax: 72/ Fe le lõs szer kesz tõ: Hal mai Gá bor né E-ma il: zshal il.com Meg je lent 1500 pél dány ban A lap in gye - nes Tördelés: Lugio-press Bt. Nyomtatás: Kerényi Nyomda Szekszárd P R A K T I K Á K Min de köz ben Var ga köz ség pol gár mes te re és al pol gár mes ter asszonya, a Sásdi Városi Könyvtár ötletekkel teli munkatársai, a Köz-Tér-Háló a családokért projekt tapasztalt munkatársai segí - tet tek ab ban, hogy a nem mindennapi terv valósággá váljon. A képkiállítás végeztével Varga község önkormányzati veze - tése vette kezébe az ügy adminisztratív bonyolítását, tárgyalt útépítõ cégekkel, megtalálta a legjobb megoldást, árajánlatot kért, majd pe dig meg köt öt ték a szer zõ dést. Mi u tán még egy-két ki sebb ne héz sé gen is si ke rült úrrá len ni, el há rul tak az aka dá lyok és november végén már ott kanyarog vidáman az ÚT! Az utó mun ká la to kat, pad ká zást Var ga köz ség köz mun ká sai végezték el. Kö szön jük mind ezt min den köz re mû kö dõ in téz mény nek, hi - va tal nak, min den jó szán dé kú se gí tõ nek és a nagy lel kû ado mányt a vargai táj szerelmeseinek! Kö szön jük a kö ze li út épí tõ cég ve ze tõ i nek és lel kes bri gád já - nak, hogy vé gül igen rö vid idõ alatt még két nap sem telt bele ilyen nagy sze rû munkát végeztek! egy helybéli lakos étel, ak kor be le do bod az egész da rab krump lit, ami a fõ zés utol só pár percében felszívja a felesleges sót! Fáj a fe jed, vágj ket té egy zöld cit ro mot, és dör zsöld be vele a hom lo kod! Na gyon visz ket a szú nyog csí pé sed, ak kor kenj rá egy kis szap - pant! Trükkök: Megégett kekszek: ha egy ki csit oda éget ted a kek sze ket, ak kor a sajt re sze lõ egyik ol da lán (ame lyi ken a ki sebb lyu kak van nak) re - szeld meg az égett részt Meg bar nult gom bák: ha meg ma radt pár szem gom bád, ak kor ta kard le alu fó li á val, így el ke rül he ted, hogy meg bar nul ja nak Pa la csin ták: ne felejtsetek önteni egy kis olajat a palacsinta tésztá ba! Így nem fog oda ra gad ni a ser pe nyõ höz. Re szel ni való sajt: ha túl puha, tedd be fél órá ra a mély hû tõ be! Hagy ma: tedd be a há moz ni való hagy mát a mély hû tõ be 10 perc - re, így el ke rül he ted a könnye id po tyog ta tá sát!

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria 84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA Ma ria A nô az egyik kö nyö ké re tá masz kod va néz te Ur qu hart sû rû szôr rel be - nôtt mell ka sát. Mu ta tó uj já val vé gig ván do rolt a szôr ze ten, és min dun - ta lan ki

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben