Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai"

Átírás

1 Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai A Közösségi önsegítõ klub alkalom arra, hogy a helyi, valamilyen tudással rendelkezõ lakosok elõsegítsék a nehéz helyzetben élõk jobb életminõséghez való hozzájutását, szolidaritást vállaljanak, tevõlegesen részt vegyenek a nehéz helyzetek jobbá tételében. Közösségi önsegítõ klubok indultak el Alsómocsoládon, Bikalon, Döbröközben, Gerényesen, Kisvaszaron (itt 2 csoport), Mekényesen, Nagyhajmáson, Szágyon. A résztvevõk köre azokból a családokból kerül ki, akikkel a családi mentorok kapcsolatban állnak, illetve Így készül a töklámpás Szágyon Kisvaszar sürgõ forgó klub Bikal Kreatív Kuckó Lángi Lajosné (Valéria) és Péter Jenõné (Eszter) Szívesen járnak a közösségbe a jó társaság miatt. A korosztály összetétele vegyes, a gyerekektõl az idõs nyugdíjas korosztályig vesznek részt. A klubban új dolgokat ismernek meg, így a kreativitásuk is fejlõdik. Közösen döntik el,hogy a következõ találkozón mit fognak csinálni. Mindenki valamilyen jó ötletet szokott hozni. Vali néni otthon elõre elkészíti a következõ találkozóra a kész terméket, ha õ a felelõs. Neki legjobban a foltvarrás tetszett. A gyertyaöntést Alsómocsoládon nézték, tanulták meg és itthon a klubban kipróbálták. Ez teljesen új volt számára. Eszti néni a mókamester a társaságban aki mindig pozitívan és jó kedvûen áll hozzá a munkához. A táskavarrást szereti a legjobban. Otthon is készített magának 3 darabot. Egyiket színházba viszi magával, a másik kettõt a menyének készítette. Mindketten hasznosnak tartják a tudást, amit a klubban kapnak. Fontosnak tartják életükben, hogy saját készítésû dolgokkal veszik körül magukat. Réteskészítést tanulnak az ifjak Nagyhajmáson Gazdálkodj Okosan Klub Alsómocsolád Folytatás a 2. oldalon

2 Köz-Tér-Há ló a csa lá do kért pro jekt 2 TÁMOP / Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai Foly ta tás az 1. ol da lon hozzájuk csatlakoznak még a településen élõ és a nehéz helyzetben élõk - kel kö zös sé get vál la ló em be rek. Mi vel fõ ként asszo nyok ról van szó, így gyak ran a gye re kek is részt vesz nek, be kap - cso lód nak a klub fog lal - Egyedi mécsesek Bikalról ko zá sok ba. A klubok szervezésével a helyiek bevonásával, a helyszín elõ - ké szí té sé vel olya no kat bíz tunk meg, akik ma guk is a cél cso port kö ré be tar toz nak és a pro jekt so rán ak tí van részt vet tek más ko - ráb bi prog ra mok ban is, és szí ve sen vé gez nek kö zös sé gi mun kát. Rajtuk keresztül és a családi mentor segítségével olyan helyi em - be re ket is be tud tunk von ni, akik va la mi olyan tu dás sal, vagy ta - pasztalattal rendelkeznek, amit szívesen megosztanak másokkal. Ahol a klub ta gok ér dek lõ dé sé nek meg fe le lõ en ilyen sze mély nem volt, ott más településrõl érkezett hozzáértõ embert, vagy szakembert bíztunk meg. Gerényesen szerkesztõi megbeszélés a Helyi újság klubban A té mák na gyon sok szí nû ek. A há zi asszo nyi te en dõk el lá tá sá - hoz, a lakás szépítéséhez, az ajándékozáshoz, az öltözködéshez, a külsõ megjelenéshez kapcsolódtak a termésgyûjtés, a befõzés, ve ge ta-, szörp ké szí tés, ré tes nyúj tás, ko szo rú kö tés, gyer tya ön - tés, patch work, koz me ti ka, öko ház tar tás témakörök, amelyek az egyéni életminõséget javítják. A helyi közösség életének kiteljesedéséhez járul hozzá a helyi újság készítésére szervezõdött klub Gerényesen és Mekényesen. Ed dig klub fog lal ko zás zajlott le a 8 településen. Mind egyik klub fog lal ko zás erõ sí ti, elõ se gí ti az egyé ni kész - ségek, képességek fejlõdését. A közösséghez való tartozás élményét. Az adni és kap ni jó ér zé sét és egyensúlyban tartását. A részt ve võk köre ál ta lá ban ál lan dó, de csat la koz nak újak is és van nak, akik csak al kal man ként vesz nek részt. Na gyon jó nak tart juk ezt a laza, még is szer ve zett ke re tet arra, hogy az emberek egymást jobban megismerjék, beszélgessenek egymással, újat tanuljanak. Ennek kapcsán azt is megtapasztal - tuk, hogy ha tud ják, hogy konk ré tan mi hez lesz a se gít ség, ak kor szívesen hozzájárul egy-egy helyi gazda vagy vállalkozó is a kö - zös sé gi klub hoz, ter ménnyel, alapanyaggal. Róluk egy külön cikkben szólunk.a klu bon ta nul ta kat, el ké szí tett dol go kat ha za - vi szik és ma guk is gya ko rol ják. Szá gyon nem csak egyen ként ott hon, ha nem két klub fog lal ko zás kö zött is össze jön nek és együtt ké szí te nek még olyan dol go kat, ami nek a tech ni ká ját együtt meg ta nul ták. Így na gyon szép ko szo rúk ké szül tek a Halottak napjára és adventre. Ho za dé ka még a klu bok nak, hogy a részt ve võk kap cso la ta meg erõ sö dött a csa lá di ment orr al, így az egyé ni se gí tõ mun ka is hatékonyabb lehet. Mé szá ros Zsu zsa kö zös ség fej lesz tõ Nagyhajmás Nõi szerepek klub Hor váth Il di kó Nagy haj má son szük sé gük van az em be rek nek a jó ta ná - csokra, praktikákra. Még egy tapasztalt falusi embernek is okos és hasz nos öt le te ket, prak ti ká kat tud nak nyúj ta ni a klubban tanultak. Sok fi a tal asszony a fa lu ban csak a bol ti ré tes tész tát is mer - te. Le he tõ sé günk nyílt meg ta nul ni,hogy is kell az iga zi házi ré - test elkészíteni. Nagyon jó hangulatú volt ez az összejövetel és a rétes is finomra sikerült. Min den szen tek re hoz tunk fe nyõ to bo zo kat,ága kat és kü - lön bö zõ alap anya go kat. Ezen a klub fog lal ko zá son nem csak a nõk, ha nem fér fi ak és gye re kek is részt vet tek. Ezen túl sok kal több em ber fog há zi lag ké szí tett ko szo rút- sír csok rot ki vin ni a te me tõ be mint ed dig. A következõ alkalommal megtanultuk a haj kezelését, amely a kony há ban ta lál ha tó anya gok se gít sé gé vel is meg va - lósítható. A töredezett, kiszáradt hajra tojás pakolást készítettünk. A szó da bi kar bó na és az al ma ecet ha tá sát is ki pró bál tuk. A kereppapír pedig nem csak díszítésre, hanem hajfestésre is alkalmas. A hajformázás apró trükkjeit is elsajátítottuk, így ott hon is csi no sak le he tünk akár ol csón is. Ad vent ide jén a kö zel gõ Ka rá csony ra ké szü lünk, hogy mindenkinek szebb legyen a családi háza és asztala. Ebben se - gít sé get is ka punk és egy más tól is sok jó öl te tet les he ttünk el. Az alap ko szo rút meg kap tuk az egyik he lyi vál lal ko zó tól, a töb bi meg a mi kéz ügyes sé gün kön mú lik. Fe nyõ to boz, gyer - tya, fe nyõ ág, kis csil lám és szebb lesz a ka rá csony.

3 TÁMOP / Köz-Tér-Háló a családokért projekt Ma gonc ta no da Hasz nos Kon fe ren ci á val zá rult prog ra munk egyik ele me a MAGONC- TANODA Döb rö kö zön, a Dél-du nán tú li Re gi o ná lis For rás köz pont megvalósításában. A vi dé ki is ko lák ok ta tá si rend sze ré ben na gyon hasz nos és ked velt volt a gya kor la ti fog lal ko zá sok rend sze re, mely he lyi is - ko la ker tek bõl, va la mint tan mû he lyek bõl (kony ha és bar ká cso - lás) állt. A fog lal ko zá so kon le he tõ sé ge volt a ta nu lók nak meg is - mer ked ni ük olyan ház tar tá si prak ti kák kal a csa lá di min ták mel - lett melyek a késõbbi önálló élet megalapozását jelenthették. A prog ram en nek a gya kor lat nak az újragondolását, modellezését, a XXI. századi aktualizálását tûzte ki célul. Terítéken a termények Döb rö kö zön egy, az is ko lai prog ram ba il leszt he tõ Komp lex szemléletformáló, non formális képzési program zajlott szak - kör-sze rû sza bad idõs te vé keny ség for má já ban 4. osz tá lyos ál ta - lá nos is ko lá sok részvételével, nagy sikerrel. A MAGONC-TANODA név su gall ja egy részt a vi dé ki te vé - kenységekre való nevelést, oktatást, másrészt a gyermekek célcso port ját. A fél éves, heti rend sze res ség gel tör té nõ fog lal ko zá - so kon a gye re kek már ci us tól szep tem ber vé gé ig, heti két al ka - lom mal, al kal man ként 4 órá ban te vé keny ked tek a he lyi ön kor - mányzat által biztosított, megmunkált földterületen, a projekt ke - re té ben be szer zett ve tõ ma gok, ker ti és kony hai esz kö zök hasz no - sí tá sá val. A középpontban az élmény alapú pedagógia és a tapasztalati tanulás állt. Az el mé le ti klub na po kon, és is ko lai pro jekt na po kon a gye re - kek a saját termékek kóstolása és felhasználása mellett sok hasz - nos ismeretet sze rez tek: Termesztési alapismeretek (környezeti, egyéb feltételek, nö - vény is me ret zöld sé gek, gyü mölcs fák, gyógy nö vé nyek); Kör nye zet ba rát gaz dál ko dás (kom posz tá lás, bi o ló gi ai nö vény - védelem, stb.) alapfogalmai; Ápolási munkák (talaj-elõkészítés, vetés, palántanevelés, ve - tés, gyommentesítés, öntözés, betakarítás) tevékenységnaptár; Betakarítási és feldolgozási ismeretek (pl.: lekvárkészítés, aszalás, szárítás); Zöldségfélék az étkezésben (egészséges életmód, táplálkozási piramis), Há zunk tája, ker tünk tája (vi rá gok, dísz nö vé nyek, ma da rak); He lyi ha gyo má nyok. Ahogy a ké pen is lát ha tó, na gyon jól érez ték ma gu kat a prog - ram ban, jó han gu lat ban mun kál kod tak együtt, és si ke rült a szü - lõk nagy szü lõk be vo ná sa is. Kéz zel fog ha tó ered mény ként szép kis kiállításon mutatták be az elõállított és feldolgozott terméke - ket. Vi dám ma gon cok gyü le kez nek A konferencia a program zárásként lehetõséget adott a Magonc tanoda tevékenységeinek és módszereinek bemutatására, a jö võ kép ki ala kí tá sá ra, mû hely mun ká ra, a mód szer is ko lai pe da - gó gi ai prog ra mok ba való be il leszt he tõ sé gé nek át te kin té sé re. A részt ve võk meg is mer het tek ha son ló prog ra mo kat, a tér ség ben má sutt is fo lyó ha son ló kí sér le te ket (pl a Gyu la jon 5 éve futó óvo dai és is ko lai prog ra mot). Összegezték a tapasztalatokat, szakmai módszertani ajánlásokat fo gal maz tak meg, kö zö sen ke res ték a lehetõséget ezeknek a hasznos programoknak az iskolai és szabadidõs foglalkozások kereteibe illesztésének. Az iga zi si ker a foly ta tás, és a ha son ló prog ra mok mi nél szé le - sebb kö ré nek meg va ló su lá sa len ne a kistelepüléseken. Hal mai Gá bor né szakmai vezetõ A Fe renc vá ro si Közösségi Alapítvány Szakmai mûhely keretében december 2-án Alsómocsolá - don járt Benedek Gabriella a Ferencvárosi Közösségi Alapít - vány ku ra tó ri u má nak el nö ke. Be mu tat ta a Ma gyar or szá gon el sõ ként lét re ho zott kö zös sé gi ala pít vány cél ja it, prog ram ja it va la mint bepillantást nyerhettünk az ottani közösség életébe. Az ala pít vány há rom alap te vé keny sé ge: ado mány gyûj tés, közösségépítés és a támogatásosztás. Területi alapon szerve - zõ dõ tá mo ga tó szer ve zet a kö zös sé gi ala pít vány. Egye di prog - ram öt le tek kel ren del ke zik, mint az Aput a ka pu ba kupa, az Igyon egy szódát Ferencvárosért, vagy az Élménykalendári um, ami idén má sod szor ra mu tat ko zik be. Prog ram ja i nak célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket. (mottó: Le gyen utam va la kik hez, akik más kö zeg ben mo zog nak, mint én. ) A kö zös ség fon tos nak tart ja az anyagi és erkölcsi alapok figyelembe vételét valamint az emberek ön be csü lé sé - nek növelését. A szervezet 100 barátja havi rendszerességgel támogatja a mûködést. Támogatási pénzalapokat hozott létre az alapítvány a ferencvárosi gyerekekért, a ferencvárosi közterekért, a Belsõ- Ferencvárosért, a József Attila lakótelepért. Az Írisz Családi Kör számára külön alapot mûködtet. Érdemes ellátogatni az alapítvány honlapjára: renc va ro si.ko zos se gi a la pit vany.hu Schulc Brigitta

4 Köz-Tér-Há ló a csa lá do kért pro jekt 4 TÁMOP / Hasznos kérdések és válaszok fizetési nehézséggel küzdõ családoknak Ne vár ja meg, tar to zá sai fel hal mo zó dá sát, mert egy re ne he zebb lesz ren dez ni! Min den hely zet bõl van kiút, csak nem sza - bad két ség be esni. Min dig van újabb le he - tõ ség, ak kor is, ha mi ma gunk nem gon do - lunk rá. Sem mi kép pen nem sza bad a gond - jainkkal magunkra maradni, ezért kell azt meg osz ta ni, le he tõ leg még idõ ben akár a ban kunk kal, akár az ön kor mány zat tal, vagy segélyszervezetekkel. Nem szabad szégyellni a problémát, hisz nincs egye dül, a ki lát ás ta lan nak tûnõ anya gi hely zet nem csak az Ön gond ja, tra - gé di á ja. A csa lá dok egy re na gyobb ré sze ke rül vál ság ba, nem tud ja tör lesz te ni hi te - leit, nem tudja fizetni rezsiköltségeit. Ne várja meg, amíg tartozásai felhalmozód nak, amíg ki csú szik a ke zé bõl az irá - nyí tás! Fon tos, hogy idõ ben kér jen se gít - séget. Lehetõségek fogyasztási hitelek fizetési nehézségei esetén Ha Önnek személyi kölcsön, tartozásrende zõ köl csön, vagy áru vá sár lá si, és szol - gál ta tá si gyors köl csön tar to zá sa van, a kö - vet ke zõ le he tõ sé gek je lent het nek meg ol - dást az átmeneti idõszakban: Fu tam idõ-hosszab bí tás Törlesztés felfüggesztés Törlesztés felfüggesztés futamidõ-hosszab b í tás sal kom bi nál va Tartozásrendezõ kölcsön Adós ság ren de zõ hi tel Árverezés, az örök mumus a fizetési ne héz sé gek kel küz dõ csa lá dok ban Na gyon sok csa lád ret teg at tól, hogy fi ze - tési nehézségeik miatt elárverezik az ott - honukat. Nem alaptalan a félelem, de gyak ran azt ta pasz tal juk, hogy sok csa lád nincs teljesen tisztába a fogalmakkal. So - kan úgy vé lik, ha fel mond ta a bank a hi te - lü ket, ak kor azon nal jön a vég re haj tó, és min dent visz. Ez nem így van, hi szen több lépcsõs a folyamat, míg eljut a végrehajtá - sig. Ez idõ alatt még van le he tõ sé günk megegyezni a hitelintézettel, szolgáltató - val; vagy ki ta lál ni, hogy mi té võk le gyünk. Ál ta lá ban több hó nap, sõt, akár év is el tel - het egy-egy árverés megindításáig, de így sem biz tos az, hogy el adás ra ke rül az in - gat la nunk. Vég re haj tás alatt lévõ in gat la nok (1994. évi LIII tv.) A bank nak nem cél ja, hogy el ve gye az adós in gat la nát, ugyan ak kor ga ran tál nia kell az ügyfelek bankban elhelyezett beté - teinek, megtakarításainak védelmét, biz - tonságát. Mielõtt egy lakóingatlan árvere - zés re ke rül, a bank meg pró bál in for má ci ót szerezni a nem fizetés okairól, körülménye i rõl, és an nak függ vé nyé ben tá jé koz ta - tást ad a tartozás rendezésére vonatkozó pénz ügyi, és egyéb meg ol dá si le he tõ sé - gek rõl. Egy ben fel hív ja az adós fi gyel mét, hogy a fizetési kötelezettség nem teljesítése ese tén a bank az adós sal szem ben fenn - álló követelésének érvényesítése érdekében milyen intézkedéseket tesz, és azok vár ha tó an milyen következményekkel jár - nak. Meg le põ mó don sok eset ben nem a bank in dít ja a vég re haj tást, ha nem más hi - te le zõ. Ami kor köz mû cé gek, adó ha tó ság, vagy más állami szervezet indítják el a vég re haj tást, ak kor a bank is be je len ti hi te - lezõi igényét és bekapcsolódik az eljárás - ba, még ak kor is, ha a felé fenn ál ló tar to - zás ban nincs elmaradás, vagy késedelem. Amennyi ben a bank át ad ja, vagy el ad - ja az adóssal szemben fennálló követelését egy fak tor ing cég nek, még min dig van lehetõség a tartozás szabályozott keretek kö zött tör té nõ ren de zé sé re. A fak tor ing cég a tartozásuk rendezésében együttmûkö dõ adó sok nak egyéb meg ol dá si le he tõ - sé ge ket is ajánl, és csak an nak ered mény - telensége esetén kezdeményezi a végrehajtási eljárás megindítását, folytatását. A végrehajtási eljárást a magyar törvé - nyek szerint a végrehajtó szervezetek bo - nyolítják le, amely teljesen független a ban kok tól, il let ve más cé gek tõl, akik nek az adós esetleg tartozhat. A végrehajtás cél ja, hogy adós pénz ügyi for rá sa i ra (pl. jövedelem, nyugdíj), megtakarításaira irá - nyu ló le til tás ból, to váb bá ingó, in gat lan va gyo ná nak ér té ke sí té sé bõl be folyt összeg biztosítsa a hitelezõk követelésének ki - egyenlítését, káruk megtérülését. Fizetési nehézségek közüzemi szol gál ta tá sok ese té ben Mint ahogy a fen ti ek ben is ol vas hat tuk, a közmûcégeknél lévõ tartozásaink miatt is kezdeményezhetnek árverezést az ingat - lanunkra! Természetesen fizetési nehézsé - gek ese tén a szol gál ta tók, és az ál lam pró - bál se gít sé get nyújtani a fogyasztóinak, állampolgárainak. Részletfizetési megállapodás Ál ta lá nos ság ban véve a leg több köz üze mi szolgáltatónál amennyiben a szolgáltatás még nin csen ki kap csol va le het élni rész - letfizetési kérelemmel. A részletfizetési lehetõséget személyesen az ügyfélszolgála - ton, írás ban vagy te le fo non le het kér ni a szol gál ta tó tól. Alap ve tõ en egy év ben egy - szer le het élni ilyen ké re lem mel és, amennyi ben az egyik rész le tet nem tel je - sítjük, az egész megállapodás felmondásra ke rül, és a tar to zás is mét egy összeg ben vá lik ese dé kes sé. A leg több szol gál ta tó nál maximum 6 havi részletfizetéssel lehet élni, en nél több re csak ak kor van le he tõ - ség, ha a szolgáltató részérõl valamilyen mu lasz tás tör tént, vagy vé dett fo gyasz tó - ként van nyil ván tart va az ügyfél. Ami szin tén na gyon fon tos köz üze mi tar to zás ese tén, hogy min den eset ben kom - munikáljunk a szolgáltatóval, és jelezzük feléjük fizetési nehézségeinket. Ez a gesz - tus min den kép pen fon tos a szol gál ta tó szá - má ra is, hi szen egy jól kom mu ni ká ló ügy - fél lel a késõbbiekben is szívesebben állnak szóba. Vé den dõ fo gyasz tói stá tusz A lakhatási költségek támogatására hozták lét re a vé den dõ fo gyasz tók in téz mé nyét; jelenleg gáz és villamos energia fogyasztók élhetnek ezzel a lehetõséggel. A legne - hezebb helyzetben lévõ egyének, családok részére kíván segítséget nyújtani. Ezen be - lül két ka te gó ri át kü lön böz tet meg a jog - szabály, a szociálisan rászorulókét és a fo - gya ték kal élõket. Szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó Az a ter mé sze tes sze mély, aki, (vagy aki - nek a ház tar tá sá ban él ilyen sze mély): idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül, ak tív ko rú ak el lá tá sa jo go sult, ápolási díjban részesül, lakásfenntartási támogatásban részesül, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ne ve lõ szü lõ, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ, aki saját háztartásában neveli gondozásába elhelyezett átmeneti, vagy tartós neve - lésbe vett gyermeket. Igénybe vehetõ kedvezmények: Fizetési kedvezmények 12 nap tá ri hó na pon be lül egy szer ve he tõ igény be részletfizetés: maximum 6 havi részlet igényelhetõ, elõrefizetõs mérõ esetén pe dig 12 havi fizetési haladék: legfeljebb 30 napra

5 TÁMOP / Köz-Tér-Háló a családokért projekt Fo gya té kos ság gal élõ fo gyasz tó nak mi - nõ sül, aki: fogyatékossági támogatásban részesül, vakok személyi járadékában részesül. vagy aki után szü lõ je, vagy el tar tó ja ma - ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze - sül Igénybe vehetõ kedvezmények: kü lön le ges bá nás mód a mé rés sel, le ol - vasással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban pl.: általánostól eltérõ helykialakítás szükségáramforrás (tervezett üzemszünet idejére), illetve szünetmentes áramfor rás. A kikapcsolási védelem és az elõrefize - tõs mérõóra, e fogyasztókat is megilleti. A kedvezmények igénylése: Alapvetõ feltétel, hogy a szolgáltató a fogyasz tót nyil ván tar tás ba ve gye, mint vé - den dõ fo gyasz tót. Az alábbi lépések szükségesek ehhez: a vé den dõ fo gyasz tói adat lap ügy fél re esõ részének kitöltése és aláírása, az adat lap má sik ré szét pe dig a jo go sult - ságot igazoló szervvel kell kitöltetni (ön kor mány zat), a har ma dik ol dalt fo - gyatékkal élõ esetén a kezelõorvos vagy az ellátást folyósító szerv tölti ki. Elõrefizetõs mérõ Ez egy speciális mérõóra típus, mely legin - kább a fel töl tõ kár tyás mo bil te le fo nok ra ha son lít. Amennyi össze get fel töl tünk az órá ra, annyit tu dunk el fo gyasz ta ni, ezért nem lehet vele hátralékot felhalmozni. A védendõ fogyasztók számára fizetési ked - vezmények mellett a szolgáltatóknak fel kell ajánlania az elõrefizetõs mérõóra fel - szerelésének lehetõségét a szolgáltatás ki - kapcsolását megelõzõen. Illetve, amennyi - ben a vé den dõ fo gyasz tó a meg aján lott fi - zetési kedvezmények ellenére sem rendezi a tartozásait, a további vételezést a szolgál - tató kötheti ilyen mérõóra felszereléséhez. Amennyi ben a fo gyasz tó nem egye zik bele a speciális mérõ felszerelésébe, vagy akadályozza annak felszerelését, úgy a szolgáltatást meg lehet nála szüntetni. Az óra beszerzési, és felszerelési költ - ségei a szolgáltatókat terhelik, de vannak olyan speciális esetek, mikor a fogyasztót ter hel nek bi zo nyos költ sé gek pl.: új mé rõ - hely kialakítása. La kás fenn tar tá si tá mo ga tás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások számára nyújt segít - séget. A családok lakásfenntartással össze - füg gõ rend sze res ki adá sa i nak vi se lé sé hez nyújt tá mo ga tást. Milyen iratokat kell a kérelemhez mellékel ni: A ké rel met for ma nyom tat vá nyon kell be - nyújtani az illetékes önkormányzat szociá - lis irodáján. Az alábbi mellékletek csatolá - sát kérheti a hivatal: va gyonnyi lat ko za tot, va la mint a jö ve - delmek igazolását a la kás nagy sá gát iga zo ló do ku men tu - mot, természetbeni szociális juttatás esetén a támogatott szolgáltatás azonosításához szükséges adatot, a lakáscélú kölcsönszerzõdés adósának és adós tár sá nak a köl csönt nyúj tó pénz - intézet általi azonosításához szükséges adatot, a lakásbérlet vagy albérlet igénybevételére irányuló szerzõdést bérbevevõ fél - ként megkötõ személy természetes sze - mélyazonosító adatait, a közös költség megfizetésére kötelezett személy természetes személyazonosító adatait, a tár sas ház ban lakó jo go sult ese té ben a kö zös kép vi se lõ nyi lat ko za tát. Az ala nyi és nor ma tív jo gon meg ál la pí - tott lakásfenntartási támogatás összege nem le het ke ve sebb, mint 2500Ft. A lakásfenntartási támogatás pénzbeli és vagy természetbeni juttatásként folyó - síthatja az önkormányzat a család számára. A természetbeni szociális ellátás formájá - ban megállapított lakásfenntartási támoga - tás folyósítása a szolgáltató részére tör té - nik. Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat Hi tel- S prog ram Be szél ge tés Döm se And re á val a ház tar tá si prak ti kák nõk nek címû kép zés rõl, a kö zös ség rõl, és hob bi já ról. Hon nan hal lot tál az in du ló tan fo lyam ról? A kép zés rõl az elõ zõ men to runk tól Bú zás Cin ti tõl hal lot - tam. Mi tet szett a leg job ban, amit hasz no sí ta ni is tudsz? Ne kem mind egyik téma na gyon tet szett sok hasz nos dol - got tanultam a mindennapi élethez. Pl tetszett az önismeret, az, hogy meg ta nul tuk mit kell ma gá ba fog lal ni egy ön élet - rajz nak. Tet szet tek a házi gyógy mó dok: mi jó a ma gas illetve az alacsony vérnyo - másra, fülfájásra, torokfájás - ra, mi lyen nö vé nyek kel ház - tar tás be li dol gok kal tud juk õket gyó gyí ta ni, de hasz nos in for má ci ót gyûjt het tünk a kö rü löt tünk lévõ er dei gom - bák, gyü möl csök szá rí tá sá ról, a gyümölcsfák metszésérõl szaporításáról,és oltásáról. Tetszettek a fõzéshez adott jó ta ná csok, a gyors, de fi nom vacsorák készítése olcsón, pár alap anyag ból. Aztán a kreatív gyönyörû ajtódísz En ni va ló vo nal ve ze tés tor tái gyö nyö rû ek és egye di ek készítése a közelgõ Ád vent ra. Na gyon örü lök, hogy részt vet - tem a kép zé sen. Jól érez tem ma gam a csa pat tal. Tu dom, hogy édes anya vagy, se gí tet tél a gyer mek kert ben, el jössz a kö zös sé gi és kép zé si al kal mak ra, tag ja vagy a kö zös sé - gi ön se gí tõ klub nak, szí ve sen se gí tesz má sok nak, fi nom és kü - lön le ges tor tá kat ké szí tesz. Hon nan van min der re ener gi ád? Hogy hon nan van min - denre energiám? Talán a gyermekeimbõl. Szeretek ne - kik al kot ni, akár ve lük együtt is. Szeretem hasznosan tölteni az idõm, és per sze ez oly kor még plusz jö ve de lem is. A klub is na gyon tet szik, össze - hoz min ket fi a ta lo kat és idõ - seb be ket. Együtt ké szü lünk az ak tu á lis dol gok ra köz ben jó kat be szél ge tünk örö münk - rõl, em lé ke ink rõl, a gyer me - ke ink pedig együtt játszanak. A riportot készítette: Var ga Kata csa lá di men tor

6 Köz-Tér-Há ló a csa lá do kért pro jekt 6 TÁMOP / Me sé lõ Édes anyák: A le he tõ leg jobb kez det A legjobb kezdet címmel elnevezhet - nénk a leg több fej lesz té si prog ra mot, ám jól segíteni, és azért felelõsséget vállalni na gyon ne héz. Min den kí vül rõl ér ke zõ tá - mo ga tás, se gít ség, ado mány, ma gá ban hor doz egy újabb koc ká za tot. An nak ve - szé lyét, hogy a for rá sok meg szû né sét kö - vetõen a támogatott még az elõzõnél is ne - he zebb hely zet be ke rül het. Ha nem a maga tehetségét és erejét használta fel valaki an - nak ér de ké ben, hogy a sa ját élet kö rül mé - nyein változtasson -ám ez mégis megtörté - nik-, úgy könnyen meg ta nul ha tó az el - esettség, a segítségre szorultság újbóli fel - idézése, elõállítása. Nagy jelentõsége van ezért az úgy ne ve zett ké pes sé té tel nek, amely fo lya mat arra épít, hogy csu pán annyit tesz hoz zá az egyén, csa lád, vagy egy közösség fejlõdéséhez, amely elen - gedhetetlenül szükséges és a kapcsolat lezá rá sa után nélkülözhetõvé válik, mert a készség, a tudás, a hit gyakorlása amely a változáshoz kell, már nem a segítõ fel a da - ta. A Me sé lõ Édes anyák nevû prog ram azért jött lét re, hogy a gyer me kek si ke res és örömteli óvodai, iskolai elõmenetelét a szü lõk, el sõ sor ban az anyu kák ké pes sé té - telével segítse elõ. A gyerekek tanulmányi eredménye és magához a tanuláshoz kötõ - A Mi Csa lá dunk Zöld sé ges kert je pá lyá zat zá rá sa A Köz-Tér-Háló projekt keretében sikeresen lezárult a Mi csa lá dunk Zöld sé ges kert je pá lyá zat. A prog ram ba 62 csa lád ne - ve zett, 58 csa lád ma radt ben ne a prog ram ban.al só mo cso lád ról 5, Ág ról 2, Bi kal ról 10, Döb rö köz rõl 9 Ge ré nyes rõl 3, Kis va szar ról 4, Me ké nyes rõl 9, Nagy haj más ról 10, Szágy ról 4, Tor más ról 6 csa lád vál lal ko zott arra, hogy nem csak gon doz za, ha nem szí ve - sen meg is mutatja másoknak a kertjét, terményeit. A kiskerteket több alkalommal lefotóztuk, melybõl kiállítás is készült. Két helyen, Bikalon és Döbröközön helyi bemutatót is tartottak a büszke gazdák. Az ok tó ber 24-én ren de zett zá ró ün nep sé gen át adás ra ke rül tek a dí jak, me lye ket a szép és öt le tes ker tek, és a szép sé ges ter mé - nyek tu laj do no sai ve het tek át. Az ese mé nyen részt ve võk Pet ro - vics Mihály kertészmérnök értékes elõadását hallgathatták meg, aki töb bek kö zött a föld ben, a kis ker tek meg mû ve lé sé ben rej lõ gyakorlati lehetõségekrõl, az azzal való törõdés jelentõségérõl beszélt. A megjelentek között vetõmagot, facsemetéket és a kertmûve - lés sel kap cso la tos köny ve ket, ki ad vá nyo kat osz tot tunk szét. A ké sõb bi ek ben sze ret nénk olyan le he tõ sé ge ket kí nál ni az ér dek lõ - dõknek, melynek során megoszthatják tapasztalataikat, élménye - iket és akár egymás között, akár szakértõ vezetõ segítségével ter - vez he tik a jövõ évi mag ve tést. Kö zös sé gi Ön se gí tõ klub ke re - té ben olya nok je lent ke zé sét is várjuk, akik csak most kezdenének foglalkozni a háztáji kertmûveléssel. Ezzel párhuzamosan még a tél során szeretnénk elindítani egy úgy ne ve zett kert meg osz tó prog ra mot, mely nek lé nye ge, hogy azok is mû vel he tõ te rü let hez jus sa nak, akik nek nincs föld jük, dõ vi szo nya szo ros össze füg gést mu tat a szülõk iskolai végzettségével és az õ tanu - láshoz való hozzáállásukkal. A hatéves és en nél ki sebb gyer me kek kon cent rá ló ké - pessége és képzelõereje erõteljesebben fej lõ dik, ha me sét ol va sunk ne kik. En nek felismerése és elfogadása után Furugh és Ra y mond Swit zer még 2003-ban olyan fej lesz tõ prog ram ki dol go zá sá ba kez dett, amely kö ze lebb hozza a tanulástól és az oktatási intézményektõl távolra sodródott kisgyermekes anyukákat a betûk vi lá gá - hoz. A prog ram 2006-tól kez dõ dõ en lát vá - nyos és ma ra dan dó si ke re ket tud hat ma gá - énak, és szerencsére az ország számos településén és közösségében használják, gya ko rol ják a mód szert köz ve tí tõ kön, fa - ci li tá to ro kon keresztül. A mód szer lé nye ge, hogy me sék ol va - sá sán ke resz tül igyek szik olyan lég kört te - rem te ni a cso por tos fog lal ko zá sok al kal - mával, amelynek során a résztvevõkben po zi tív vi szony ala kul hat ki a köny vek kel és magával az olvasással kapcsolatban. A cso por ton ha son ló hely zet ben lévõ, fõ ként kis gyer me kes anyu kák vesz nek részt. A fo lya mat idõ tar ta ma 9 hó nap, ami meg fe - le lõ biz ton sá got nyújt a részt ve võk szá má - ra, mivel lehetõvé válik a lassú, saját tempó ban tör té nõ ta nu lás. A fo lya mat ba be - vont szü lõk kép zé se, tá mo ga tá sa te hát a cél. Az õ ol va sás hoz, ta nu lás hoz fû zõ dõ vi szo nyu lá su kat tudja megváltoztatni a MesÉd, rajtuk keresztül pedig hat a kö vet - ke zõ generációra, a gyerekekre. A cso port tag jai he ten te ül nek össze. Min den hé ten új me sé vel ta lál koz nak, és an nak ér de ké ben, hogy él mé nye i ket meg - oszt has sák ott hon is, hét rõl hét re új me se - könyv vel gazdagodhat a családjuk. Az a ta pasz ta lat, hogy a cso port ban ta - pasz talt ba rát sá gos, bá to rí tó kö zeg ilyen mó don be jut az ott ho nok ba és meg si mo - gat ja az otthoniak arcát is. Szán dé kunk sze rint a jövõ év ele jén sze ret nénk egy ilyen cso por tot el in dí ta ni. An nak ér de ké ben, hogy a te le pü lé se in ken dol go zó kol lé gák kö ze lebb rõl is meg is - merhessék ezt a nagyszerû módszert, egy al ka lom ra meg hív tuk a prog ram szü lõ any - ját, Fu rugh Swit zert és Ba logh Szil vi át, aki már jó ideje vezet Meséd csoportokat Na - gyecseden. Támogatásukat, tapasztalataik megosztását ezúton is köszönjük! Oláh Ro land for rás: Egy ség a kü lön fé les ég ben Ala pít vány sed kis kert jük, vagy is, hogy a tu laj do nos bér be ad hat ja a te rü le tét az arra vállalkozónak. Felmérésünk szerint sok településen van - nak ilyen mó don ki hasz ná lat lan, el ga zo so dott telkek, kiskertek. Célunk, hogy összehozzuk az érdeklõdõket. Kö szön jük az aján dé ko kat biz to sí tó tá mo ga tó ink ön zet len segítségét! Ér dek lõd ni le het Oláh Ro land nál, a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány el nö ké nél 30/ mail.olah ro il.com és a te le pü - lé si men to rok nál.

7 TÁMOP / Köz-Tér-Háló a családokért projekt ÖKO-ház tar tás kör nye zet tu da tos ság Döb rö kö zön Nagy ér dek lõ dés sel fi gyel jük, hogy egy re gyak rab ban ke rül - nek elõ olyan házi prak ti kák, me lye ket nagy szü le ink, déd szü le - ink hasz nál tak. A leg gya ko ribb kér dés: mit-mi vel tu dok ki vál ta ni és mennyi - be kerül? Kö zös sé gi Ön se gí tõ Klub-so ro za tunk 2. al kal má ra ta lál tunk egy he lyi há zi asszonyt (He te si né Kor csok Edit), aki eze ket a ter - mészetes termékeket használja és teljesen átalakította a háztartá - sát, hátrahagyva a mai modern mosó- és tisztítószreket. Õt kértük meg, hogy tart son helyben egy kis bemutatót az érdeklõdõknek. Pl: szódabikarbóna, folttisztító só, mo só szó da, mo só dió, le ven - dulás kecsketej szappan, étolajde - rí tõ... stb és még so rol hat nánk to - vább egészen a kozmetikumokig. A be mu ta tó lát vá nyos, si ke res és meg gyõ zõ volt. Min den részt - ve võ ke zé be fog hat ta, ki pró bál - hat ta, ho gyan mû köd nek a va ló - ságban is a tisztítószerek. Min - den ki szá má ra ki de rült, hogy a drágát fel lehet cserélni olcsóbbra és ami még na gyon fon tos, hogy a felhasználható mennység is a ne - gye dé re csök kent he tõ. Min den ki nek aján la nám, hogy leg alább egy szer pró bál ja ki és biz tos nem fog csa lód ni, én ugyan ezt tet - tem és a mo só sze re met már lecseréltem. Fon tos, hogy kör nye zet tu da tos ság ra ne vel jük a gyer me ke in - ket, csa lád tag ja in kat, kör nye ze tün ket hi szen raj tunk is mú lik, hogy mennyi ide ig élünk a Föld nevû bolygón. Áb ra hám Edit csa lád men tor Köz-Tér Háló ön kén te sek: Min den ki úgy se gít sen ahogy tud, hi szen mind annyi unk nak van mit ad nia. Régen természetes volt a közösségek összetartása, egymás segítése munkával, jó tanáccsal, apró ajándékokkal. Hozzájárulás a családi ünnepekhez, legyenek azok öröm te li ek, mint a szü le tés, vagy az es kü - võ, vagy ép pen a bá nat ban való osz to zás is hoz zá já rult an nak meg könnyí té sé hez. Ha va la ki rá szo rult, nem kel lett más ho vá men nie, a falu népe se gí tett: mun kát adott, vagy segített élelemmel, ruhával még a kevésbõl is. Nem gon dol kod tak azon, hogy mit je - lent a szolidaritás, mitõl jó valahová tar - tozni, éppen ezek a természetes gesztusok ad ták meg erre a vá laszt. Az adás ké pes sé ge ma is meg van min - den ki ben, de más ra te re lõ dött a fi gye lem, sem a sze gény ség, sem a jó lét nem ins pi rál a má sok kal való fog lal ko zás ra. Leg töb ben a ma guk ügye i vel fog lal koz nak. Szí ve seb - ben járulnak hozzá a számukra ismeretlen rászorulók megsegítésére, mint azokéra, akiket ismernek, akikkel egy településen élnek. Az zal pár hu za mo san, hogy egy re több lesz a segítségre szoruló, egyre inkább szolgáltató intézmények veszik át a koráb - ban természetes közösségi szerepeket. Má sok vi gyáz nak a gye re ke ink re, gon doz - zák a kertjeinket, ápolják a szülõket, nem hely bõl, ha nem ide ge nek tõl vá sá rol juk meg azo kat a dol go kat is, ami ket pe dig egy más tól is meg kap hat nánk. A civil szervezetekben az önkéntes munka természetes, de a tágabb közösség - ben nem az. Van sza bá lyo zás, van nak erre irá nyu ló pá lyá za tok, ön kén tes ség gel meg - vált ha tó köz mun ka, bi zo nyít vány ki adá sá - hoz kö tött is ko lai kö zös sé gi szol gá lat, hát - ha ezeken keresztül újra megtapasztaljuk az adni jó ér zé sét. Ta lán ez is se gít, de még in kább az, ha ma gunk tól ta pasz tal juk meg, hogy mi lyen ere je van a se gí tés nek és mi - lyen sok for má ja le het. Az egy sze rû mo - solytól a kis figyelmességeken át a mások - nak adott idõn ke resz tül az ado má nyo zá - sig. Meg lá to gat hat juk az egye dül ál ló kat, vi gyáz ha tunk a gye re kek re, vagy ké szít he - tünk szá muk ra meg le pe tést, vál lal ha tunk olyan fel ada tot, me lyet egy há lás mo - sollyal, egy kö szö nöm mel, vagy a kö zö sen vég zett mun ka örö mé vel vi szo noz nak. Na - gyon szé les a ská la, és adni min den ki tud. Ezt meg is ta pasz tal tuk mun kánk so rán, hiszen hátrányos helyzetû településeken dol goz va az zal is ta lál ko zunk, hogy olyan em be rek is se gí te nek, akik nek nem könnyû ek a min den na pok, de a kö zös ség - ben kö zös sé gért vég zett mun ka tud ja gaz - da gab bá színesebbé tenni az életüket. Kö szön jük mind azok nak, akik az el - múlt két év ben ön zet le nül se gí tet ték mun - kán kat a leg kü lön fé lébb mó do kon. Ter mé - szetbeni támogatással, személyes részvét - el lel, ön kén tes mun ká val. Az in du lás kor a se gí tést vál la ló ön kor mány za tok szak mai és civil szervezetek mellett azóta 38 magánszemély és szervezet támogatta ily mó - don prog ra mun kat, mely a mély sze gény - ségben élõk felzárkóztatását tûzte ki célul, köz tük töb ben ép pen pél da mu ta tá suk kal tudtak segíteni a hozzájuk hasonlóan nehéz helyzetben élõket. 18 sze mély és szer ve zet pe dig anya gi - lag is hoz zá já rult a prog ra mok meg va ló su - lásához. Mindezekrõl folyamatosan beszá - mo lunk hon la pun kon és facebook oldalunkon is. Ka rá csony hoz kö ze led ve csak azt kí ván hat juk mi nél töb ben ta pasz tal ják meg az adni tu dás örö mét!

8 Köz-Tér-Há ló a csa lá do kért pro jekt 8 TÁMOP / Mo dern mese 2013-ban Avagy: Ho gyan ka pott Var ga köz ség egy ut cács ká ja szi lárd út bur ko la tot? Egy szer volt, hol nem volt, volt egy szer egy szép kis falu Ba - ra nya me gyé ben, amely nek dim bes-dom bos vi dé két er dõk-me - zõk borították. Az itt élõ em be rek igen szor gal ma sak, a falu épült-szé pült, már or szág út ja is volt, így az em be rek könnyeb ben be jut hat tak a kö ze li vá ros ká ba dol goz ni, be vá sá rol ni. Meg épült a szép fa lu ház és a könyv tár. Fe hér fa lú mû em lék ká pol ná ja pedig sok látogatót vonz. Las san a fa lu ban is több ut ca rész volt már, ahol asz fal tos út vezetett a házakhoz és az emberek örültek, hogy télen-nyáron, esõ ben, hó ban könnyeb ben el jut nak céljukhoz. Volt egy ré sze a fa lu nak, aho vá nem ju tott ilyen asz fal to zott út, s ott az em be rek, ha gya log jár tak bi zony né ze get ték, hová lép je nek, örül tek min den fûcsomónak Tel tek-múl tak az évek, amíg egy szer csak va la ki fe jé bõl ki - pat tant a szik ra : de jó len ne, ha ne künk is len ne egy asz fal to zott utunk! Ez a kis szik ra ad dig-ad dig mo tosz kált a va la ki fe jé ben, míg rö vid re fog va a szót no vem ber 29-én, egy szép pén te ki na pon Var ga köz ség egy 116 mé te res sza ka szán meg épült az új út! Az em be rek örül nek, és nem hisz nek a sze mük nek. (Van, aki több ször is meg né ze ge ti, mi lyen szé pen ka nya rog a fe - ke te szalag, ott, ahol nemrég még sár és por honolt.) Mond hat juk hát, hogy ez az út az itt élõk nek a leg szebb ka rá - cso nyi aján dék! De ko moly ra for dít va a szót, va ló ban szin te hi he tet len, ami történt. Mind ezt a már hosszabb ide je Var gán élõ ama tõr fes tõ mû - vész, Sipos Péter ötlete tette lehetõvé nyarán olajfestményei egy részét melyeket a természet ih le tett elõ ször egy sás di bank fi ók és an nak lel kes mun ka tár - sai jó vol tá ból mu tat hat ta be a kö zön ség nek. Majd pe dig a Sás di Kö zös sé gi Ház adott ott hont több hét re a fest mé nyek nek. Pé ter nem tit kolt gon do la ta volt, hogy a ké pek el adá sá val is kö ze lebb juthat a nagy cél, a vargai aszfaltos út létrehozásához. A kiállítások szép si kert hoz tak (fõleg erkölcsileg), igen sokan megnézték a festményeket. Pró báld ki: Ne hogy meg re ped jen a to jás nak a héja, mi kor fõzöd! Te gyél egy kis sót a víz be! Ne hogy a lá ba sod al ját ka pir gál ni kell jen, mi kor be le égett az étel! Te gyél bele pár csepp mo so ga tó szert, meg egy kis vi zet (csak annyit, hogy el lep je az égett részt) és ezt tedd fel a tûz hely re ad dig amíg el nem kezd forr ni ben ne a víz! Fok hagy ma pu co lás: egy pár má sod perc re tedd be a meg há - moz ni való ge rez de ket a mik ró ba! sok kal könnyeb ben le tu dod majd szed ni ró luk a hé ját, vagy ütö gesd meg a ge rez det a kés la - pos ol da lá val, ezu tán szin tén könnyebb lesz le szed ni a hé ját. Ha fõ zés köz ben na gyon el sóz tad az ételt, ak kor ezt kell ten - ned: meg há mo zol egy krump lit, és mi kor már majd nem kész az Kiadja: Köz-Tér-Háló a családokért projekt 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. Tel.: 72/ Fax: 72/ Fe le lõs szer kesz tõ: Hal mai Gá bor né E-ma il: zshal il.com Meg je lent 1500 pél dány ban A lap in gye - nes Tördelés: Lugio-press Bt. Nyomtatás: Kerényi Nyomda Szekszárd P R A K T I K Á K Min de köz ben Var ga köz ség pol gár mes te re és al pol gár mes ter asszonya, a Sásdi Városi Könyvtár ötletekkel teli munkatársai, a Köz-Tér-Háló a családokért projekt tapasztalt munkatársai segí - tet tek ab ban, hogy a nem mindennapi terv valósággá váljon. A képkiállítás végeztével Varga község önkormányzati veze - tése vette kezébe az ügy adminisztratív bonyolítását, tárgyalt útépítõ cégekkel, megtalálta a legjobb megoldást, árajánlatot kért, majd pe dig meg köt öt ték a szer zõ dést. Mi u tán még egy-két ki sebb ne héz sé gen is si ke rült úrrá len ni, el há rul tak az aka dá lyok és november végén már ott kanyarog vidáman az ÚT! Az utó mun ká la to kat, pad ká zást Var ga köz ség köz mun ká sai végezték el. Kö szön jük mind ezt min den köz re mû kö dõ in téz mény nek, hi - va tal nak, min den jó szán dé kú se gí tõ nek és a nagy lel kû ado mányt a vargai táj szerelmeseinek! Kö szön jük a kö ze li út épí tõ cég ve ze tõ i nek és lel kes bri gád já - nak, hogy vé gül igen rö vid idõ alatt még két nap sem telt bele ilyen nagy sze rû munkát végeztek! egy helybéli lakos étel, ak kor be le do bod az egész da rab krump lit, ami a fõ zés utol só pár percében felszívja a felesleges sót! Fáj a fe jed, vágj ket té egy zöld cit ro mot, és dör zsöld be vele a hom lo kod! Na gyon visz ket a szú nyog csí pé sed, ak kor kenj rá egy kis szap - pant! Trükkök: Megégett kekszek: ha egy ki csit oda éget ted a kek sze ket, ak kor a sajt re sze lõ egyik ol da lán (ame lyi ken a ki sebb lyu kak van nak) re - szeld meg az égett részt Meg bar nult gom bák: ha meg ma radt pár szem gom bád, ak kor ta kard le alu fó li á val, így el ke rül he ted, hogy meg bar nul ja nak Pa la csin ták: ne felejtsetek önteni egy kis olajat a palacsinta tésztá ba! Így nem fog oda ra gad ni a ser pe nyõ höz. Re szel ni való sajt: ha túl puha, tedd be fél órá ra a mély hû tõ be! Hagy ma: tedd be a há moz ni való hagy mát a mély hû tõ be 10 perc - re, így el ke rül he ted a könnye id po tyog ta tá sát!

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben