Hosszúhetényi lakodalmi szokások - ^ /történeti áttekintés/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hosszúhetényi lakodalmi szokások - ^ /történeti áttekintés/"

Átírás

1

2 Hosszúhetényi lakodalmi szokások - ^ /történeti áttekintés/ J jühk^ül^ Hosszúhetány lakossága a üiázad alsó felében színtiszta nagy ár ajkü A vallás tekintetében le mindössze l evangélikus, 3 Izraelita családon ki vti l mindannyian római katholikusok. szinmagyar község lakóinak hihe t t*il ciiií l gazdag a népzenéje, sajátosan külön LCJFC^ a r. - p v iseleto: s Dint egységes G L ni K unnak, a kívülálló szemében érdekesek néprajzi bagy oaányai, népi szokásait melyek közlil kiemelkednek a lakodalmi szokások. Dr.Berze Nagy János Baranyai Magyar Néphagyoménynk e, háromkötetes sy u Jtsménjében aindflzvk Begtalálhatók Neues János fio t s zcthn t ny i ig*igató-tan Ü6 eok évtlzedas g^ü J15- kutató aunkája eredményeképp. A belyi lakodalni szokásokról is t51a található irábdfi feljegyzés /Ill.kötat,114,old.ló.p./i "A n(ífivws,enny 65 vőlegény öltöztetésekor a cipőkbe ezust pénzdarabot tettek,bogy nog DB rontsák. A násznagy BBgállapltotta t hogy hány árakor laaz av askílvg^bikorra a Benyas&zony le kulhn.a Tfilagány is ktllön a negállapitott időpontra elmennek a teapionba az cskűvíro. Azután nlnd a kát fái hazament a szlilsi házhoz. E^Efibb a TŰlegányea háztól a vslegény kochía t a nászbép gyalog neat \z űj-menyecskáárt. Az indulást lovas Jelelte.Hagérkezéekor a násznagy klkárte H aenyecekét, Ekkor a násznagy lefizette a virágpénzt /kér6dijat/. Lefizetés után g aeny^ghzony keresztanyja kiosztotta a násznép között a rozmaringot. Utána a vcfély megfogta a menyasszony kezét és a házból kivezette s itt elbűdsüztatta. Ezután a menyasszonyt a vűfély feltette a kocsira és a vőlegény ölébe Ultattfl G ezzel a menet aegindult* A v51«gényes háznál a násznagy az új párt bekérte. Az új pár belépett a Lázba ée CHÓkot adott az új BZülGknefc. A fósiakácbü6 f0z5kan&lat adott a nanyaebzony kezébe és '-<'. fazék ételt magkevertetett vele, hogy jfi gazdaasszony legyen belola. A násznagy a menyasszonyt leültette agy székre és egy fiúgyermeket tettek az ölébe /hogy fiúgyermek szülessen/. A kin fiú ajándékba kapta azt az almát, amelyet esküvé alatt a menyaeezony az inge alatt tartott* Az új pár t az öreg szlil k és a kerecztszlilfik leultak az asztalihoz, egy szakácsné kolbászt ÓH kalácnot tálalt, a vőfély vágott belőle háron falatot ds azt a menyasszony szájába tette villával, aki azt ősz r* szerágva titokban egy kendébe rejtette, arra az. esetre, ha ura g órámba lenne, azt meget osee,-.i J > s így megjavuljon. Ezután a násznép is helyet foglalt az asztalnál ée a násznagy versben felsorolta a lakodalml ételelcat. Erre a násznép karban mondta:"éljen az új házaspár és az egész társaflágl n Ebéd végeztével, aig a násznép az asztalnál Ült, a nenyaszszoayt kivezették és főköt5 alá tették* Hikor készen volt, a násznagy jalt adott a muzsikásoknak áe zeneszóval vonultak a legközelebbi utcai kúthoz. A vőlegény ás a menyecske karonfogva a tele vödör mellé álltak az új menyacsk* fl vizbe már-

3

4 - 2 - p tott kézzal az ura arcát háromszor megmosta s utána kendsvel megtorolta. Ekkor a násznagy megkérdezte az új menyecskét - az urára mutatva -, hogyan tiivjék eit a íiatal embert? A menyecske Így felelt: "Urán őkelae." Éhkor a násznagy t kívánta a fiatal párnak, hogy olyan tiszta legtfön.- életuk, az inint a. kútnak a vize. A karesztanyéfc a hlvatlanok kbzá süteményt, diót t mogyorót, hülsnfále gyunölceüt szórtak, amit a n^iuk kapkodva, egymást íjkdosvb zedtek ossza. Ezután a násznép zenessóval, visszatért fi. hézhox a ott fogadták az új menyecske saülelt, rokonait, akik csak Hőst Jöttek gyertyáé ^menatben 4 lakodalmas háthoz* Ezek vult:k a vendégek, akikát &-f. ÚJ pár szolgált ki, Vaceora ut&n a násznagy kiosztotta az ajándékot s tánc követ^ kezett reggelig* Reggel a ée ott 16v6 vendéggkat, a k^.-c -.. '.- D an^ra által hozott vízzel az új vanyacaka Aagaosdatta, n«gtöi-olte, majd a TSfély egy tanyában a BOBdatjUl díjat GBezesisdt* ás a nenv*cskének adta. /Hosszühetíny,193^.ODV.Nemes Jinoe gy,/* 1 A 3o-as évekt61 íolyaaatoaan fejlődött, és tarméeeetecsn változott a közcég zenei kultúrája, Korábban a lakodalni vigasság hangstere a cit«r ft /cilora/, a furuly /furugla/ volt, majd a "ciganyceae' 1 t^rjadéséiel *gyro nagyobb szánban Begszólal a hegedu, a cimbalon 4e a trombita* l hangszerek sokaságára jallenzfl, hogy 193o«-ban Börocs Balázs /Pakaus/, Bózea Sándor /Kinfitír/ t Qjörgy János /Boti/ György Jánoa /Iskola ut c al/ t Varga József /F6 utcal/cimbalobbal rendelkeztek, muly^k hangolása ti u.n. "-.'.ÉC16" ctlbo /ahogy annakidején nondták/. Ezid.fitájt alakul vég azervezetta HDEBEÚhatényben a fúvószenekar, aelyaek vezetője Bög^i5o JÉDOB karnagy. Hangszereik Bogyós karnagy faljegyzéee szerint tsiarnykürt I.B., StérnykUrt II.B-, Piczolo I»DBSE., Slpola I.fi.,Tadászkürt I.Isz. T Puz6n I.B.Tenor, Elfúneum I.B.Tenor.Tróaba Il.lV.Iez., Bafiflugelhorn I.B.Tenor, Helikon I.II.Ba\»o. Hágj. 6 F KLodob, Cintánjrér. Műsoruk zgoa indulót de negseólaltatjfifc *ár a hangszerelt csárdfisokat, polkákat, kerlngűket 11;, BÜgyÜE Jánob halála után - A 4o~*s éveket kötttcec 1946-Lg / akikor I E a községi fúvószenekar BognzUnt/ Ébert Bernát kpzett suzstkug Béc&beji tanult/ a karnagy, A zen«kari tagok kqzül tdbben bekapcsolódtak a karnagy-ve letté fűvóstenakaron kívüli helyi öntevékeny nuefiikfi.sok tevákanysé^ gébé. Mig a kottáról játszó zenekar helyt hivatalos Unnapségekea vett részt /a holyi hadagtyán egyeeulet t a leventék fex- Vünulásflrtui', nagyobb állaui CB egyházi Unnepekou/, addig^ulöp Józsaf prluft e v* zstte u.n b xpúígér banda" lakó dalmákban,bálokban muzsikált. Tagjai pa.i*aczt^, és bányáaz-enberak, kbzüluk is kienelkadsk; Bózsa Sándor /Kiníitér/, Gergely György /QargS/, Györgí János /Boti/, György Sándor /Isurmó/, HegedUG István /Csi- -. b/. E zenekar tagjai halláfl után muzsikáltak. Hangszereik )» fúvósban; l,,ii,szárnykurt, Klarinét Ssz./Síp/,Bel ikon; vonósban: hegedu,brácsa,kiár Ínét,cÍnbalöt,b5go, ill.ci^tényérral é s tartó szíjjal felszereli nagydob* E zenskar volt a x.ibór-:. jé a korában ti L re E hosszú h e t ÓDJ i»qy bngyösbokrétának" is. A Korábbi egyaégeq fúvószenekar tagjai kbzul kerültek ki azok zenészek, akik a 7o-en évekig nuzbikáltak bálokban, lakodalaak" bán így: Ftipp J6zsef prináa I.8EÉ.rnykürt, ill.pibzton.fukez JÉteef /Kagyareeregy/II.ScárnykUrt,l.ll,Basioron; aajd Ebért Bernát, késabb Fukaz Ferenc/K»dl6/,t)aLlOE Hindor zongora, 111.harmonika, Schlégl Antal poiaa, Fapp Tereao /Hagyaregregy/ II.Szárny* küri,ill.gitár,bauflr Jáaoa dobos, t zenekart kiegéazitette

5 - j - m fúvó s f e lállátban a komlói Béta-aknai bányéeazenekar néhány tagja. E zenekarok a 60-as évekig hivén követték a lekődal óm "násznagy l" "forgat ó könyvét", e lak odaírni h ág JÓ Hányok méné trendjét. A 4-C-BE évekbe a a lakod l Ti ezokasok egyes mo 11 v urnáiban változások következtek bd- A "keretest 11 a szíil5k végezték, nikoe is rlgnusok nélkul adták alö mondandójukat a M lányosház"-nál. Gyakorlatilag ekkor zajlott la g, "gyüruzés" is, vágj né&ány héttel később "eljegyzést" tartottak^ természetesen már násznagy nélkül. Ekkor tiiíták ki a lakodalom időpontját, a teaplobban való kihirdetés idejét /eskuvö előtt l hónappal, 3 alkalomnál vasárnapi nagyni sént"hlrdettetnek először,.,.másodszor,...-hamadszo*;/- Hegállapodtak a aeghivandók körére, a násznagyra, vő fályekre * u^oszolyólányokra, a zenekarra tfonatkozúan, Tlsxtázt&k a lakatialoa anyagi, tárgyi és egyéb gzarvozéck t*nnlral6it. /!.'. i- volt ritltaságbeáaba meno a IOO-^DO főa lakodalom, ÍB lyet a lakodaltnashéíüál /később a mdvelődásl /kultur/ házban, az udvaron nagy sátrat épitve tartottak- Ai asztalokat a hfflyl kocedárosoktól kölcsönözték. A terítéshez szukséges konyhai eszközöket, az Üstöket és bográcsokat a szomszédoktól, rokonságtól gyűjtötték össze. 2-3 sertést, ssatleg borjút vágtak, s a kéfizltflk a lakodalon előtt 2-3 nappal kopaa?.to t tííh az 3oloo baronfit, darálták a diót, aafcot a sutaaénjekhe i./ A lakodalomba Taló neghlváat két vőfély bonyolitotta la, A lakodalnakat Heténjben mindig SEombati uapon tartották. A vőfélyek az eskuvő előtt egy héttel /rendszerint vasárnap/, falpéntlikázott bottal jelentek Hág a aegbivandók házánál, E rövid verseseiben /L*pl*Qyttrg? J.:Blvogatú/ adták tudtára & ház népének jüvetelüh VélJÁi. A kéesbbiekben az! elaaradt, e vsiegény és a aenyabszony hivta Bég a rokonságot, 111.egyre Inkább flltgrjedt'^a nyomdai úton elfiállitott **Keghivó n. A lakodalmas háznál - elsősorban a távoli vendégeket - és a zenéezeket ebéddel fogadták. Ax ebéd rendszerint tyúkleves, főtt- ás fieilt húh, hld«g, friss burka és természetesen hetényl rizling* voltxk. AE esküvőre való indulás elűtt a násznagy láeeker /kaemir/ hendö"! feldiaaitett botjával a bejárati ajtfi /kétajtó/ közé állt t a zeoát laállitva negkezdte a v6legeny "kikérését". A kikérő után a zenekar "tust" húzott, a résztvevők faldisüitett /pántlikázott/ rozmaring ágat kaptak, & vőlegény vendégei többen - férfiak - fehér litereauvégben teli fehérborral, a zenekar kíséretével a lányobkézhoz indultak. A Benyasszony házánál H násznagy "beküsköntőt" mondott, majd következett a nenyaeszony "kikor égé' 1 /L* a r igmusokst F /, elbúcsúttatása. A zenekari ^tus" után t re^dezerlnt a Rákóczi f* Induló hangjai mellett indult el a lakodaloi menet a községházára. Az esküvői tanuk minden esetben a két keresztapa volt. /az egyházi matrlculában is/. A templomi esküvőt követben nótaég zeneszó Bellett vonult a násznép a lakodalmas^házhoz. Útközben szorgalmasan kiflálták a nézőket a literes Uvegekb6L. Illendő 1 volt, bog; az Üvegek kiurü l jé nek. Az új pár "beköszöntését" követően a keresztanyák /komaaeszonyofc/ Bakos-, diób-, kakaós és "piros" /alkörnös/ kalácsot osztogattak a nézőközönségnek. A zenekar rendszerint a "Lakó-

6 - k - dalon van a ni utcánkban" kezdetű dallal indította a táncot fúvűeienei kísérettel. Csak késíbb, LJL-- Aétedóe után tértek át vőno H zenekari ját okra. A fúvóe hangszerek ajándékténekor, Illetve a reggeli órákban kerültek isaét élű* A vaceora ve gr f el* ró zniar ing>bo kréta TŐ! körbe kötött u* n, "menyasszony-pohárral" s kát vífélj körbejárja a vendégeket. Miután ki-ki Ívott a borral töltött pohárbál, pénzadományt tesz az új házaspár részére a másik V _ ú:;, által vitt dupla tányérba. Közben a zenekar Is minden vendégnek - kérésire - eljátsza a nótája els6 versét ismétléssel* A dobog által körbe vitt dupla tfinyérhn adott psna a BenéEZeké, Éjfél után az "ajánaektáncot' 1 hösiöntötts be a násenagy, majd "Eladó a nedjaaszcnyt" felkiáltással aiüden vendég /el6fi Ör a kerecztazmfik, B*ajd a háxaapárok t ül.a Ivgéa^ek ás J-íayok "karéjban"/ táncol ai. új párral /rövid zene B rend9zerlnt c--\.-- défi, v. gyoraceárdás/. Átadják ac.ajándékot a két anyósnak /napánasszonynak/* Ajáldékokspl.tna.gy, kerete z*tt szent kép t ágy terítő, konyhai felszerelések, ritkábban pénz; újabban háztartási gépek és tb'bbnylre nagyobb pénzösszeg borítékban. AK ajándáktáachoz szolgáltatott kiséra zene pénzadománya a zenészeké., Jóval éjfél után a> ajándéktáocot kűvetfiac újra megtérítenek; hideg sulteket) friss hurkát, tortákat ÓÉ ailteményeket szolgálnak fel. Az átél, ital /bor * pálinka, - újabban sör és egjéb rövid italok/ az asztalon maradnak r*ggelig» s ki-ki válogathat balóluk* Az ételek felhordása közben a menyasszony elvonul éfi átöltözik "aenyecaka 11 ranába* A hajnali órákban, emelkedettebb hangulatban eljárták a "körösit"-táncot, "vankős"-táncöt és a "kigy6 n -táncot. E táncokat a heténvi hagjddiánj6rzű egyutta* fvldolgozta, mücorukban a Is szerepel, s &* "gy alkalonmal a la) i likban ÍH BZiTasen Járják. -4 A hetényi lakodalni aásznagyi teend&ket Ke /szul«;soeezliheténj f l^oo*iskola u.^l.sa,/, ÍIE érékig A Bocz letráa /Bzm*lHossEÚh*té&j, A^DÍ tissaja..j,...,* H*/ látta el. Mindketten a maguk idejében a khrnjék hires násznagyai voltak, ló leginkább Itthon szerepeitek. Hint ajin'tkid?jíin - gyujt6 munlcán ; ;-j - elmondták, saját "násznagy-kdn^ttel" nem rendelkeztek, bár olvastak ilyeneket; belóluk meritettek is, de igen nők Teraet saját aaguk i-..jtijttek, melyek Ízes népi kifejezíamfidrűl, hangulatos szóképekr$l és nagy huaorérzékral tanufikodnak. Természetesen ax ÜSEZSB rigmust Ezabadon /nem olvasve/ adták el5 a násznép nagy gyönyörűségére E r--'- --*-'-- Hó BBSÚh*tény ( Juriuér m

7 F LAKODALMI HIGHUSOK HOSSZUHfiTÉHYBEH -<,<?. let vén násznagy W Éves HossaúhetÓn^lBkola u. l?. gyujtsj.dfluo S Séndor.,1364 A v*njagfih Bghiváea MágiB diceírtífifiék a Jézus Krisztusi Azért kerostaa fel tisxt»b hajlékot KE abban a virágzó árd«*s családot: Követvén völagénjunk Fajec István én nanyabszonyunk László Mííria nindan parancsait, KI B«ÍTb61 ti0xt*ll Mindvn rokonait ée barátait És kérati általán az igés* Oflaltdoi; Re TtcEák tag, kari ai átjafiságot* Kln«k Jov RZoBbaton l«sz & l&kodalaa, Ha lettn kegyein* iránunkra msgtartjíi, Aaért azdkbatan délután kát űrár* t KáB, k-nál éa villával olliitva J«lflnjfln*k Bőg a tíb t«e házánál, H*rt 6 k«lmat«k Biáhára slkcészitá Hjbát, borát ét pangó uxsikáját. Azért k r«m, n* Tossék >ag hivagató szavát, Tiille'jk nála vígan a aativ«gt$ napját. DlcfiírtesBák a J&EUB Kri&Etual ^A vslagénj kik^réga H6gls dlcbártaseák a Jézus Kricztue! A vőlegény halyott Ián szavasai, Hagyjátok ni Hasa nőst a nótátokat. Zena na eztljoii, B«rt a tzlvn«jc árzéae Sokkal nagvobbf nlnt aaa KUBiika x«ngése. A íűlagény «ng«> fölkárt Biefatattal, Hogy 6h«ljatta IE «gáai tíbit«l«tt*l Zaaganék búccúját, búcsúza Biavait, HellgaBcák B«g tahát ffi úhajtáaalti Eadvae jó tzulaia, 4d*aanáM a anvám, Ma így fcüísxbiitott b* ak ű>zi bajnál hotzáai Hogy ébredjak, mart ftilvlrradt a0kllv6b aapja uár Ostóber havának utolsó szonbat^áa. Maghatódott BiiVTol útraké fl je«n állok,,«búchűzóul aég csak: nektek akípp sxóloki Ugyan &EÜ1Ó1 házatokból án ál H*B távocon, D* azért fogadjátok tílea nahány búcbúazavaa. Hert laton hajlikába indulni akarok. Hol örököt hulágat ott páronnah fogadok. M'jqt csak áldanotok vároa 4a búcsúzó osókotok, Ügy engedjétak eikuvűrv azaretatt fiatok. F

8 - 2 - ' Először aegcbókúioia 6 de sáp ám munkás ke zeidet, Hellyel fölneveltél engem, gy érne ke de t. Arcod verajtéke, nik értea elhullottak, Az latén fiiessa mag tó neked azokat. Mer' becsületes nuükád által mindig azon Toltál, ~-^&'j gyermekedet boldogítsad és a javsara szolgálj, Házat, otthont építettél családod számára, Legyen úrin az ealéked aindtirökks áldval Hunkára éa szorgaloara angea tanirj-.tal, KIŐtte* aint édasapo Jó pédával Jártál; Ds ki tudni»íg felsorolni sok Bzáp ArdeBaid, Híg Jártad irt*b ** él«tn«k gondterhas útjait. ILÖEEÜnÜH bog; fölnít*ltfil G Jóra tanítottál, Ha vitattam alltnad, korlat kegbacbábgál! Hetet hoiíáü fordulok kedvcg id

9 - 3 - ^61ag*PJ IcjkérS árva gyarqaknél Mégis diceartassák e Jézus Krisztusi Tisztelt gyulejce aet. Isten szánt nevében J L, Ju LJ unk ül innen csendes békességben. V : ].o,--ény urunknak keres&uk fel párját, Az S drága kincsét^kedves Menyasszonyát; Szerezzünk sa néki kedvat, boldogságot. Tűzzünk a keblére egy ezáp gyöngyvirágot. Először aajd Isten hajlékába visszük. Hol szsnt áldás után boldog l*ffnd, hrssistlk. Kielítt tehát a Aagy útra Indulnánk, 1116, hogy >ág elűhb bdcbúseói Boadanáak. A vóligéiry Hg«A fölkért BZ*r* te t lal ( Bog; 6 h*lj»tte l* Agéfli tiext«latt«l Z«ng*ném búceűját, hnefiúzfi c atait, HallgaaBák B«g tehát ffi óhajtábfilti BúcBÚini akarok, ón de hogy le Jtazdjan, Jaj, di kir* T«Bflan a künnyeifi szsm^ia, Árva fiú *agyok v nince«n ódseapán, Eg^Et k!0koroaba* árv&sáe unrajt ráa. Boldog ai a gjr«rpiik t ki 11* napot nen lát, Kinak ídaaapj* vluelhtti gocdjat«eolvag; edefiapán? Merre kertsselekt Búcfiúzó CBÓkjali hová küldjön nakedí Eia*S^ök a temetőbe lelki gondolatba, S rátetb~h ezsmtinit egy gyáezoa dlrhaloara, Hol örök áljiát aluse^a agy Jó fdesapa. Kelj föl haavöj:lb5l na. bjcaúzóbra atyáa, Adj áldást árvádra aanjijegs6je napján. Dobbantón aeg exlrad gyáseos koporeodba' Nyujt-jrtl vlgasztalást árva búoeúzúara. De caendec a tettetc, néaa a virbalon, A tebetfikertoe' csak n^agaloh ragyán. BúcEÚcóul.alaondok egy esdö "Hlat^ráakot", Hogjr adjon át ég neki tíröt boldogságot. Teated nyugodjon a JÍ us Esent nefibe 1, A hatányl gyáeioa, csendéi temet&be** Leiköd pedig jaaaon az égi anyegzó're! \ ' A TÓ legény klk*rsje * háborúban elaaradt édesapától Jaj, de tlrs v«saam Icönnyem ftieaalaetp Kitel la tieidjen el búcaúsú Terseaet? Hó J. vagy édísapán, aerre kere*<elek, BŰOBÚC6 csókjaíaat hotá küldjftn n«k*d? KI elftentfl a bábarúnak T*rilTatarába, S kadvei caaládjához nei tárt ttibbet vlbaka. Hová manjunk Bostan kisírni könnyeink^ Nem tudjuk a sírod nerre doaborodit. A ezoaorú tiainek Hladens««At»k napján HŐBÍ tested fölött nőm gyúlnak a gyertyák. flei vlflz rád virágot hltveced, gyaraekad, Virágot pírodra Isten keza Ültet. Ha veled e füllün nár n»p leas talélkozáa, SEQDt vallácunk eet tanltjaslesz majd vlsiontlátás!

10 - <* - Mindennapi imánk érted száll az égbe. Nyugodjál békében Jéiue fez^i.t nevébe'. Valahol msasíb távol töltibk, az idegen földbo'. j>ektiabqnto a jienyabbaoay h5tán&l hágis iuceért*gí;ék a J.IZI.L Irisztu&I HenyasEZDny áb vő í 0 gór.^ egjmást BegEE6retták t Sorsukat egymásnak a fc»z6b«tették. Egymásnak akarnak ezentúl csak ölül, Ha megyünk «frigyre ág áldását terűi, Itt áll a írslegény, Tel* Jött náíínépe. Hogy át Úr hátába rondbeti elklitrj*. Mer* e halban vágjon 6 gjunjtirüoásfl, 1116 tlmt*l*tt«l b*j5ttunk hát árt*. llsűbb elklaérjulc BE Tatén hálába e ott tibbiekbtjeu a hitnek láncával, Hogy vidáa tirbabnn, tartún boldo ságb&n Éljen mindhilalis ac«r«lm»b párjával. Szírt a any*bs;tűiiyt adják ki hát nekutik, Hogy az űr hálába eljöh«e en velunk. DÍCEÍrt»sstk n JázuE Erlfiztus! A aenjabsaonj kitáréae Hégls dicsárte BÍk a Jáius Krlaztust Tleztalt Tendágcereg, egy kis sióra kérem, Egy pár EiAt indítok, anlg TÍgát éren, Méltó, hogj Bid6n 11' útra indulunk, Isten, bei- elctt híven beeiánoljunk. Cf A mtnja&fizoay búcsáslk édef müleítsl, Scirébűl szeretett Jft t«stv«rsitűl. Siálana, de nen tud, látoa bús arcáról. Én tahát alnandoa, mit elméje gondoli BűcfiáBnl akarok, óh de hág; ii tazdjen, Hld6n reid Tetőm Adesapám ktinnjbig kát siemem, Hír' én moat már elhagyom apai bájadat, Távosí I«ánjod7&i add rá áldáiodat. Hagy ai álét mnr^dök 4s grtröngyöb utala A t* áldáiod b kls*rj* el mlndtn lápieelm. De olrtfizcr megcsókolom apai munkáé ke»ldet, Hellytl fblnet«lt l engea, g^ermakedet* Arcod Ttrijtúki, mik értem elhulltak, AE Isten flieima meg ta nekad aiokatí El Irttm kfltdottál ás beuaem Tolt reményed, Hogy egykor mellettem találj ttjugodt üragségat. Eíre rábírod majd az 6lt a d gondjait, Mikor majd iüpt szinti vó í amti át IdC Hajadnak flirtjeit. De nálam máikápp határozott ai Isteni v*geéc, Ml ellen nem tehet ambari terrezés, Én most iqér almegyak, búcsút Testek t5i«d, BoccácB mag Jó atyám, na Tátettam nék«dí De Itthagyom emlakeaitt, vésd be a ^alvolho, Gondolj rájp J6 at^ám úgy reggel, aind este

11 s Ilu puilig előjön az breg&ég napjai, Ha nen lesz ki tóged akkor najd gjánollt Jöjj «1 akkor hosián s nyújtok eegedelaat. Apol6d jó : l;. ZIH és gyánolltód leniek. Hóét kor^oíiun, hogy i"lii" v-ltol és Jura tanítottál. Ha vétetta» ellened, kftrlo-: Begbocfiással. Csókolom mégegyabsr apai kezadet, Áldja meg az latén indán lépéaadat! Hoct zenével és búcsúszóval egy percre megállunk. Kér* egy édesanyának könnyi.. hallni látaak. Megindul a calvunk az anyai bánaton, KI gjernekét eiratja, mint nadár ez ágon. latén vel«d KOEt hit kedt«g édeoanyáa, KonionöB bog; fölneveltél B*er«t6 jó dajkáa. Pehir fátjol-koflzorfival útra kéczan állok BucHÚzoul nág csak n k«d ekképp ozóloki Tárd ki falén aégegjeeer anyai két karod, Mert csak néháoj perc nég, hogy a tiéd vagyok. Itt hagyoa a isbiilíii házat, nint a költöaö «adár p KI neretvtt párjánál új otthonra talál. Elszállok Bár édenanján Tédű stárnjad alál. Hallgatag lesz a nzulci Jxáa leányod saafátál. Ha»ajd &c élet eljün bajaival És bekopog ajt6non vlfleontagságokkal, Akkor la panaazob csak néked >ondok el, Hert e^jhii és vigaszt ceak nálad lel a sziten. Hialötl j6 anyák búccút Yaecek tsled, Ölelj hát mágagyazer aayai szivedre- Véd6flzárnyad alól eressz útra eagea, BÚCBÚ 6 csókomat Jó anyán fogadd éli Add rám áldásodat, úgy erasee el tfilad, Iedv*B édesanyán Isten legyen YeiedE Kedve* J6 ííhtv*rem ( mit la üsóljak nek«d, KüSEbnöB a testvéri jóbelvueégedet. Her*én most Bár elhagyoa czuleink otthonát, ürül szivünk - ha Beaiiiré! iá - majd naglátjuk egynást. De bármii* BesB** tálastt is el bennünket az élet, A szivünkbe' élni fog holtig a Bieretet. Hőst teetvéri Jó azlve* néked azt kivánja, Iskoláid- éa jötfidet sikar koponatza. Találd «flg t* IE majd elitednek párját. Kivel Járni fogod boldogságod útját. Edéi HftUlelnkhaz, kik fölaeveliek minket, Mut&EH hazájuk aindig gyerveki buséget. Kost pedig Jöjj hozzám, búcaú csolkot adok, Bánatos a aziven, többet nem szólhatok. Édea nagyoiuleim, Jertek búcsúzomra, Fogadjátok búcsú csolkok menyaaecony koromba 1. Édes Ja nagyapáa, ki öl' jó voltál hozzám, Kint egy édesapa, rólam gondolkodtál, latem rircbsb aeg fáradozásodat Jóságodat, BEarateted éa BlndCn aunkáidat. EEUstszinUekké lettek hajadnak flirtjei, Kegvicelt az id5, ac élet gond-bajai.

12 _ 6 _ Te»*g dolgoz-gatól, nen nagsd javára Családodér ' g ja r ve kednafc, unokáid számára. L.iten fizesse ngg fáradozásodat, Jóságodat, ísaoroto tea ó ^ Liiiidűn nunkáidat. J6 nagyanyám, ki az édesanyán után Ta voltál énaéken íclnevals dajkán, Annyi áldáfi Biálljon te re ácl j égből, Ahányszor ftíltettíl karjaidba engön. KtiszönÜB J6 dajkán f őlnavelsseiaet És ha Blndezeket meghálálni úei > tudaáa teneked, A ja Isten Bzázszorosan fl «Bse aag nakedl B ha napjaitok - nagyszulein * neg lestnek száulálva, Eljün óletctflk utolsó 6rája, Akkor is kár«h ai tíg é B fbldnak urát, Hoej adja g tüníttflk örök boldogiágát l BÚCVÚEOB tfllatek aiaden rokonain, mrösztozulck, BzohsEádok is unofcnt«bttárím, Kik az áletnek gandterhes útjait járjátok. LalkierCt, reaán;t Mindig tálalóitok. Áldja aeg ai latén hasatokat nliuun lakójával, Áldja B«g k«i«t5ket nlnd*n Bankátokban. Hőst pedig Jüjjötak, búosúoflolkot adok, BánatoB a Bilvea, tübbet n*b SB^lbttok. Leány-barátnfilB, ti njil6 virágok Búcsútáco* kosban honiatok is ssólok, Szép koszorútokból Ín eoct tár kiválók, TárvnGi Bzlf«Bbűl vég ag;*t kivánokt Adja a t*r»dtfi, ki gondol ránk sokat, Találjátok ti is aag & párotokat. Akivel Járjátok «gjutt utatokat, Boldogság Bezején aiedván virágokat. Hogy ex Megtörténj Ak, in is *sad«az léten veletekl

13 - 7 - Ti e átélt házigazda, és gazdaasszonyunk Nézzék, m-.gy nilyon szop virágszálat hoztunk! Muljoh /.erctott fiuk leszakított. Kit az Úr angyala Őneki mutatott. Már ezntéa itt fötí 5neki nyilani, Ha léten ügy akarja, gyümölcsöt is húzni; Helybe' Jöttöt naj' a szülik reménysége. Lágyén hát o virág a IIÉZ ákeesége B Ér, pedig kérem, hogy.i«beszeljek többet, TlazteE Hajlékukba fogadják b* Sket. Az apának, anyának kívánt brcaír& f AE «gt*i ^okorttán nagy dlcaöeégére. DicaérteBstk a Jéiun EriBitual A^Tacspra _b«_köbaüntése Szerencaév jú eat4t kívánok mlnl*iiklnek Ec*n aennyígzaben KsBXegyUlt ser«gc«k. Hig rtbege njelvéb aiámjára rb B it»m, HDbb Biviaimvt «i ágre enelfl". Hűr'onnét várok áldást HE új hátaspárra, vendégavregr* fa EX«F aagyar hbaánkra. óh édes Jétuennkf JÖJj bozzfink lagélyre, Hogj a BDlatBágunk rendben aanjen régim, Hint í'jiufiy *ln*ntél a kánál eanjagtcbe, Hol elfft íisotud Által látták latenaíged. OlYaetátok vgje ft izent Bibliába.^ Hilyen exép»ebnyegz6 vált eg^beer Kánaánba 1? Krisztus urunk volt ott a fő vendég kérem, Hagyou örvendeiatt a czip ünnepségen ÉA ez BegtetsE*tt^6nekl egéczent Balarandilte a hitünkbe' B Íp«n. Én is ott roltaa abba 1 a mulatságba', Aait ott tanultán, azt használón vá»a. Sokat USB tanultam, axt tudja fllndnjd.ja, Bogy egy kiűalt buta voltam én ax l*kolába** De a tanító úr aobjorű pilcája Högit rászoktatott Égj kis tudoaánjra. Igaz t volt ám aokttior, bogy ^fektldj oaak a padra l ** Jujl De ma, is kiványok Bég rágondolni e«mrra. SEflgény kifl nadrágonat úgy ki-ki paráta, fl Bogy még aki nem kapott ±B t fenekét vakarta. De nem szólhatok errgl, her' zaklat a szahácsu^ tis ha sokat várunk, hát Klnd elpuhul a léi Látják v*ndégeia a> asztalt Begteritvei Tányér, kanál, villa, kéo el van kószuvs. Jönnek najd átkek la nlndjárt Borjába* Szakácfiné asazonyunk nem dolgozott hiába! Nehogy a.i anxtalon KE étel meghuljön ÉE felmelagltéae dologba keruljqn, Teecék'mindenklnek hilyra t-lepedni, Mer' UK ételekrll iá akarok még avúlai* Kinn valtam a konyhán, nézte* mindenekre Sok finom falatra, sok úri étekra. EötelesEégan mz, én vagyok meater*, A mi örömatyánk rendelt aagem erre.

14 - 8 - Ki'*--zJ] nek ás étkek, eüt, Í5z a ezakácené 01 T ügyen a keze, ilr.d senkise másé. A 46 ólé l eket tudja, kavargatal. De boroekanosöt is tud an hajtogatni. Annyit Mondhatok: annyj Binden készill, Hit ezen, scáj fciíánhat sütttsn, fgttön kívül. Rotyqg a tok fas k t piros a pecs&nye, Hó t; t kertllt nyárara agy félblea kócsagé. LflRE bjigoljny«rit*a apró salátával* Rántott kocblk&rge'b párolt kápositával. Vékony ciüög«*ió teoincfl íijöbígeftl, Celrke tűrbekőiás cukroiott jümbírrel* Sült pacaenye helyett égj ángy fejic* fok& t Eáronszáz eniteadca kenkefcnok agya. Izér* hát kíszüljoű ki-ki nagy munkán, Kapaszkodóik bein tíz S kanalába, Da ne féljön, * gyonrát nem rontja meg e*nki t Kvrt olyanlornán hallotton, hogj nen ír, kapunk enni. A h tigazdának «eg a.z 01 akarata, Hogy vendégel legyenek, biztatja. Általán Uienl,k4ecUl a vaccora, A eutűk«bcnc t le a űr nprcnapoltíitta. Hogy jíkedvlinll legyöü, Jut aulát hassunk, Inni alndttejbt, «gj kis v&vát kapánk. Hőst ptdig VlBB»«Byo'k újra a konyhára Ezen finom ét*15kn«k drága illatára. A flzalcácbüé-ftseionyt «gaurgettih kicsit, Addig vendégeink eg; k aeg a seanitt iáibsnagyi fnlköfliantő BE új párhoz Ügy czép noat a^veivunk p ked tengeráben, He l«gj«n hát bánat eenki k*b«léb«n. Mén fiiraln&a harc «E, félre nőét a bajjal, Vlgadanunk, alg rá&k nen ktiiz&nt a hajnal* Asfiionyok, le&njok, fírfiak'év ifjak, Aki csak vendége e nennyagiűs háznak; Rajta az áldfiját, tblteunk a pohárba. Igyunk Ai áj párnak egéaeaégére na, Kar 1 úgy van ax «nbb*rnek jókedve, vigsága r Ha az a kla vinkó ftt eftbört etikaija. De azar 1 Boájával vegyünk az úrnak áldását, Her* Kok bor az enbörnek okotá ronláoát. Férfinak a sok bor n«h válik dlaaére, íz assconynak pedig kootya oiúszik félre ( Kíraékletez Ital lesx enber hascnára t Lagjobb gyúgyitósxer a búbánatára, aorból hát a fvhérnép kevegat fogya«eei>n, Her* ylncp rútabb látvádj t aint egy réseüg aabbon?, fgyaeör láttán egyet, jiij f de aegútáltaa, Hogyha rágandolok, aá' bóre6*ik a hátán. Hőst pedig tegyünk úgjt nint atyáink tavének, Dicsérett* nondjank ÜE Isten seent nevének. Áldjuk Üt nindnyájaa égi kegyelméért, Hogy ezen eaklivc Í* azapen véget ért*

15 - 9 - K&rjUlc, hogy fogadja 6 szent kegyeinkbe És tartaa ne g az új pert ogdsz életébe*. A két BrÖmapa át őrbosnyákkal örvp-i losz-ínnjr máj* sok-sok unokákkal. Vágtát* must padig poharat amelve Az új pár és vendígei Jó egészségére Borom kiiiriten, azava* igy végezea! Sokáig élteséé Cket a jó Istent Beasád a baz.acsálról "/a vacsora végen/ Kedves vendégsereg, Ián;ok. Ifjak, véne k, Ilii becsülettel agy kis csendet kérek. HlE *- házasságról Innálak egy kicsit bteeélafc, HallgaBcon ráa ainden megtaroatvtt I4l«k* A BEaut háe&egágot ás Isten rflndfiuo, Ailkov juaaoak Évát teramtett* Hogy ÜrÖBbfl* és búban segítője lenne, A szent Bibliában ig; vagyon ei benne. De boldog is kinek van édes hu p rja t Kér' & jó feleség a ház gyöngyvirága. Vig ötöm is áldás csali Tele a hátra, EÍTlr«.gilk azépen a boldogság fája. Haganyoa legénynik unalaaa az &let, K ncs kivel Hagossza, hogyha kedve élvd. Nincs ki vigasztalja, ha nehéz az él*t B Nlnca ki sz6lna néki édes szép beszédet. As.ér* bái legények elgra, elfirt, KéssUjjün Mindönki a Blép nennyegzerel Gondolkodtaa én IB ookat múr íelulo, Ben Jönnek el ho^záo. nnr* n«g Taglók vénulve. Hivel tehát a házasságról bett&él*k én nostan. Hl Minden kell hozxá, el is aondoh sorban. Ba a biztatáshoz IB nár hoczáfogtam, len tartható* Így a többit se< titokban. A gazbftabsftonynak tvhát eifisaür ttlzh*!* kell ( Hói 1 * hogyha át fiibcaen, bizony könnyen hagy éli Szobába, konyhába legyen elégstigte fiútor t olyas holal, ani csak sxukság«s. Hflr' ha az asszony lát etekbe'*atukoégat, Nia Ülhet s*aklvel vidán vendégséget, Dotnog-BDrcig etutáu űkelxa urára,. Bog; a aánku hotta 6tet a nyak^ral Bogy tehát ezt kerlud, éa hogy kadvát leljad, Hlnd*nalc«t végy *E g^ondolbtát ellesd, SeprU, rahakafe, bcrcud, aktatáska, Mángorló, Betartó, aotolla éa rokka. Falra cifra tükör, új szák, fenybs asztal, Kell ágy ( láda, dívány, karazék j6 puha vánkobbal. Tála doboz legyen cr.épitö szerekkel, Rózsavízzel és egyáb jószagú kenettel. Bázad elctt, ha lát Járni zeidít,ianár Ügy hajt, úgy tuszkol, valaaint a tatár, Hogy vágy k«nd6t, csipkét, ollót t gyuazdt, aeg tűt, Ládára lakatot és»áe llenn^üut.

16 - ló - ' Vásárra kell Benned, mer* kerget az - Vun;, Kall harisnya, cipó és újoódi karton. Fekats i.ell^h-, vagy.1.. sszinti kosaként, íz Bá* aztán a. E i ( ;Jsi bökkenői Apr&- ős nagy fasék, bogra, sillke és tál, Hidi Bog azt harátop, bog? nagyon megrostál! Nyárs, síltílapát, ró át 41', tiv-így-aln, pa&et» b Ám mindezeket ncn termi a szebedt a BOk lábas-idény, valamint lábatlan. Kin- ée nagykulénjból lukas im lutcatlau. Kosta, s^ita, aitén lukuarígzö kanál; Kézi-, azután a«g több ecakajtú, koaár r SodrÚfa és d*±ika, kla*, Aa D *GJ Banyaié, DagaEiiús 4k 4s sx^p fénj*a pltbres^els. Honnan Bted»d Btadezt 46 barátom élű? IE a gizdaabbtonynak á> aindiiyája k«116t Kall ém *xenf*iai «ajtár 4* t«k*n6 v fiéilibob, Ta«lábo* t Üst, bugre.cn, serpin;ű; LeT*fi«*rC- *o DtAp r*z_, TaBbjtltl kalán, Söt«rtd t >ai treköi I6gjon koojha falán. Jaj, hát *zut4d a4g K lak&szob&ra Még sokkal több kall. Mint a kqnyháraí H»r B nea ÍB ttólottan a mktkrfnjekrgl, Aranyom IcípkrG^ én Agytcritfikrai. De mint olaondtaa, nár ex Is tlíg Ja], Pedig hátra i* aaradt n^g >gj aagy baji Kotidanáoi is, Q*B IP., igáién át^llok, De végtére nz6r* el nem titkolható!* lío^j mi turás--tagadáb 1 err«is kell menni. Hogy a anyecbkének bőcsöt /babakoceii/ is kell vaanll Ebbfil áll rötlden párosság, hitasflág, Akik cr.at próbálták, aind igj találták. De *E a búi nég^ot^á, hogj a j aeb^onj ritka, Ecér* tudón sok. nfi áll ellanab síkra. Noa bánom, ha vindjárt B^eaen kiássák iá, HagBondoa, ^0^71 sok asszony, roseiabb alnt ás áspist Her' dqhös, nicd a sárkány, kelepéi a nyelve, Jaj annak a férjnek, ki Ilyent átérés bel Duzzog! dörmog, pör<il t savanyó ás arca, Hint a aa szakasztott éretlen vadaivá. Jajt Aki ilent kftpi a*t megverte «c Isten, Her' a rossx &BSKOCynak a földön párja nincsen. De nir nea sfe61ok tbbbet, hanea az üj házaspárnak Szerencséé ts boldog életet klváaokl Éljenak ám újbázasokl

K/SS JÓZSEF. rmrntó RÉPKILOK

K/SS JÓZSEF. rmrntó RÉPKILOK K/SS JÓZSEF rmrntó RÉPKILOK A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai xiv. ' - Lektorálta: Olavai lore Borítóterv: Valent Ede Rajz: Eada Iatvánné éa Szolnoki Andráané Szappanos Erzsébet közreműködésevei

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Ökomenikus, konzervatív irodalmi és társadalomkritikai folyóirat Alapította: Rakovszky József. A decemberi szám szerzõi:

Ökomenikus, konzervatív irodalmi és társadalomkritikai folyóirat Alapította: Rakovszky József. A decemberi szám szerzõi: Ökomenikus, konzervatív irodalmi és társadalomkritikai folyóirat Alapította: Rakovszky József XIX. évfolyam 2009. december A decemberi szám szerzõi: Andróczky Lászlóné Döbrentei Kornél Hegedûs Lóránt Heltai

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

A szeretet meleg szalmája

A szeretet meleg szalmája XX. évf. 12. szám 1394 2013 l 2013. december l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. november 28-án Bag Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületi

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

nak, hogy ajánlata nagyon megörvendeztetett A követ örömmel sietett haza az Alomhoz, hogy a jó hírt mielőbb tudathassa királyával.

nak, hogy ajánlata nagyon megörvendeztetett A követ örömmel sietett haza az Alomhoz, hogy a jó hírt mielőbb tudathassa királyával. 1927. aug. 7. Napsugár n.oidai Álommenyasszony. Lilaégboltos, csodás ország a Nap leányának birodalma. Zenélő fák vannak a kertekbe ültetve és rajtuk a legszebb- \ hangú, piros-, kék- és aranytollú madarak

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

NÕK VILÁGA. Kiadja az Unitárius Nõk Országos Szövetsége. 2008. Szeptember

NÕK VILÁGA. Kiadja az Unitárius Nõk Országos Szövetsége. 2008. Szeptember NÕK VILÁGA Kiadja az Unitárius Nõk Országos Szövetsége 2008. Szeptember 2 Nõk Világa 2005. Karácsony Tartalomjegyzék ISTEN FELÉ Szabó Adél: A hálaadás labirintusában 1 Adorjáni Gyöngyvér: Ima őszi hálaadás

Részletesebben

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin Nagyapa nótái Mályinka Erding, 2001 A bihari határszélen... A bihari határszélen nem is olyan régen Halva találtak egy legényt a temetőszélen. Hűtlen lett

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A tizennegyedik állomás

A tizennegyedik állomás 1 RÁKÓCZI RÁKÓCZI 2 2 A tizennegyedik állomás Húsvét A nagyböjt liturgiáinak, imádságainak sorában ott találjuk a Jézus Krisztus szenvedésének útját végigszemlélő keresztutat. Igen népszerű elmélkedési

Részletesebben

EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT

EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT ELŐSZÓ EGY PERC Mennyi minden férhet bele egyetlen percbe, már-már pillanatba? Mi az az időintervallum, ami alatt az óra nagymutatója egyetlen egységgel tovabillen? Egy perc...

Részletesebben

NÉPRAJZI JEGYZETEK A CSÜGÉSI MAGYAROKRÓL

NÉPRAJZI JEGYZETEK A CSÜGÉSI MAGYAROKRÓL ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 9 IS 6. SZ. ü ZERKB8ZTI SZABÓ T. ATTILA NÉPRAJZI JEGYZETEK A CSÜGÉSI MAGYAROKRÓL ÍRTA BALOGH ÖDÖN AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KOLOZSVÁR. 1B42 KIADÁSA í,y.,j-. iu3.i/:í,/i, lulr.i,-

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben