Hosszúhetényi lakodalmi szokások - ^ /történeti áttekintés/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hosszúhetényi lakodalmi szokások - ^ /történeti áttekintés/"

Átírás

1

2 Hosszúhetényi lakodalmi szokások - ^ /történeti áttekintés/ J jühk^ül^ Hosszúhetány lakossága a üiázad alsó felében színtiszta nagy ár ajkü A vallás tekintetében le mindössze l evangélikus, 3 Izraelita családon ki vti l mindannyian római katholikusok. szinmagyar község lakóinak hihe t t*il ciiií l gazdag a népzenéje, sajátosan külön LCJFC^ a r. - p v iseleto: s Dint egységes G L ni K unnak, a kívülálló szemében érdekesek néprajzi bagy oaányai, népi szokásait melyek közlil kiemelkednek a lakodalmi szokások. Dr.Berze Nagy János Baranyai Magyar Néphagyoménynk e, háromkötetes sy u Jtsménjében aindflzvk Begtalálhatók Neues János fio t s zcthn t ny i ig*igató-tan Ü6 eok évtlzedas g^ü J15- kutató aunkája eredményeképp. A belyi lakodalni szokásokról is t51a található irábdfi feljegyzés /Ill.kötat,114,old.ló.p./i "A n(ífivws,enny 65 vőlegény öltöztetésekor a cipőkbe ezust pénzdarabot tettek,bogy nog DB rontsák. A násznagy BBgállapltotta t hogy hány árakor laaz av askílvg^bikorra a Benyas&zony le kulhn.a Tfilagány is ktllön a negállapitott időpontra elmennek a teapionba az cskűvíro. Azután nlnd a kát fái hazament a szlilsi házhoz. E^Efibb a TŰlegányea háztól a vslegény kochía t a nászbép gyalog neat \z űj-menyecskáárt. Az indulást lovas Jelelte.Hagérkezéekor a násznagy klkárte H aenyecekét, Ekkor a násznagy lefizette a virágpénzt /kér6dijat/. Lefizetés után g aeny^ghzony keresztanyja kiosztotta a násznép között a rozmaringot. Utána a vcfély megfogta a menyasszony kezét és a házból kivezette s itt elbűdsüztatta. Ezután a menyasszonyt a vűfély feltette a kocsira és a vőlegény ölébe Ultattfl G ezzel a menet aegindult* A v51«gényes háznál a násznagy az új párt bekérte. Az új pár belépett a Lázba ée CHÓkot adott az új BZülGknefc. A fósiakácbü6 f0z5kan&lat adott a nanyaebzony kezébe és '-<'. fazék ételt magkevertetett vele, hogy jfi gazdaasszony legyen belola. A násznagy a menyasszonyt leültette agy székre és egy fiúgyermeket tettek az ölébe /hogy fiúgyermek szülessen/. A kin fiú ajándékba kapta azt az almát, amelyet esküvé alatt a menyaeezony az inge alatt tartott* Az új pár t az öreg szlil k és a kerecztszlilfik leultak az asztalihoz, egy szakácsné kolbászt ÓH kalácnot tálalt, a vőfély vágott belőle háron falatot ds azt a menyasszony szájába tette villával, aki azt ősz r* szerágva titokban egy kendébe rejtette, arra az. esetre, ha ura g órámba lenne, azt meget osee,-.i J > s így megjavuljon. Ezután a násznép is helyet foglalt az asztalnál ée a násznagy versben felsorolta a lakodalml ételelcat. Erre a násznép karban mondta:"éljen az új házaspár és az egész társaflágl n Ebéd végeztével, aig a násznép az asztalnál Ült, a nenyaszszoayt kivezették és főköt5 alá tették* Hikor készen volt, a násznagy jalt adott a muzsikásoknak áe zeneszóval vonultak a legközelebbi utcai kúthoz. A vőlegény ás a menyecske karonfogva a tele vödör mellé álltak az új menyacsk* fl vizbe már-

3

4 - 2 - p tott kézzal az ura arcát háromszor megmosta s utána kendsvel megtorolta. Ekkor a násznagy megkérdezte az új menyecskét - az urára mutatva -, hogyan tiivjék eit a íiatal embert? A menyecske Így felelt: "Urán őkelae." Éhkor a násznagy t kívánta a fiatal párnak, hogy olyan tiszta legtfön.- életuk, az inint a. kútnak a vize. A karesztanyéfc a hlvatlanok kbzá süteményt, diót t mogyorót, hülsnfále gyunölceüt szórtak, amit a n^iuk kapkodva, egymást íjkdosvb zedtek ossza. Ezután a násznép zenessóval, visszatért fi. hézhox a ott fogadták az új menyecske saülelt, rokonait, akik csak Hőst Jöttek gyertyáé ^menatben 4 lakodalmas háthoz* Ezek vult:k a vendégek, akikát &-f. ÚJ pár szolgált ki, Vaceora ut&n a násznagy kiosztotta az ajándékot s tánc követ^ kezett reggelig* Reggel a ée ott 16v6 vendéggkat, a k^.-c -.. '.- D an^ra által hozott vízzel az új vanyacaka Aagaosdatta, n«gtöi-olte, majd a TSfély egy tanyában a BOBdatjUl díjat GBezesisdt* ás a nenv*cskének adta. /Hosszühetíny,193^.ODV.Nemes Jinoe gy,/* 1 A 3o-as évekt61 íolyaaatoaan fejlődött, és tarméeeetecsn változott a közcég zenei kultúrája, Korábban a lakodalni vigasság hangstere a cit«r ft /cilora/, a furuly /furugla/ volt, majd a "ciganyceae' 1 t^rjadéséiel *gyro nagyobb szánban Begszólal a hegedu, a cimbalon 4e a trombita* l hangszerek sokaságára jallenzfl, hogy 193o«-ban Börocs Balázs /Pakaus/, Bózea Sándor /Kinfitír/ t Qjörgy János /Boti/ György Jánoa /Iskola ut c al/ t Varga József /F6 utcal/cimbalobbal rendelkeztek, muly^k hangolása ti u.n. "-.'.ÉC16" ctlbo /ahogy annakidején nondták/. Ezid.fitájt alakul vég azervezetta HDEBEÚhatényben a fúvószenekar, aelyaek vezetője Bög^i5o JÉDOB karnagy. Hangszereik Bogyós karnagy faljegyzéee szerint tsiarnykürt I.B., StérnykUrt II.B-, Piczolo I»DBSE., Slpola I.fi.,Tadászkürt I.Isz. T Puz6n I.B.Tenor, Elfúneum I.B.Tenor.Tróaba Il.lV.Iez., Bafiflugelhorn I.B.Tenor, Helikon I.II.Ba\»o. Hágj. 6 F KLodob, Cintánjrér. Műsoruk zgoa indulót de negseólaltatjfifc *ár a hangszerelt csárdfisokat, polkákat, kerlngűket 11;, BÜgyÜE Jánob halála után - A 4o~*s éveket kötttcec 1946-Lg / akikor I E a községi fúvószenekar BognzUnt/ Ébert Bernát kpzett suzstkug Béc&beji tanult/ a karnagy, A zen«kari tagok kqzül tdbben bekapcsolódtak a karnagy-ve letté fűvóstenakaron kívüli helyi öntevékeny nuefiikfi.sok tevákanysé^ gébé. Mig a kottáról játszó zenekar helyt hivatalos Unnapségekea vett részt /a holyi hadagtyán egyeeulet t a leventék fex- Vünulásflrtui', nagyobb állaui CB egyházi Unnepekou/, addig^ulöp Józsaf prluft e v* zstte u.n b xpúígér banda" lakó dalmákban,bálokban muzsikált. Tagjai pa.i*aczt^, és bányáaz-enberak, kbzüluk is kienelkadsk; Bózsa Sándor /Kiníitér/, Gergely György /QargS/, Györgí János /Boti/, György Sándor /Isurmó/, HegedUG István /Csi- -. b/. E zenekar tagjai halláfl után muzsikáltak. Hangszereik )» fúvósban; l,,ii,szárnykurt, Klarinét Ssz./Síp/,Bel ikon; vonósban: hegedu,brácsa,kiár Ínét,cÍnbalöt,b5go, ill.ci^tényérral é s tartó szíjjal felszereli nagydob* E zenskar volt a x.ibór-:. jé a korában ti L re E hosszú h e t ÓDJ i»qy bngyösbokrétának" is. A Korábbi egyaégeq fúvószenekar tagjai kbzul kerültek ki azok zenészek, akik a 7o-en évekig nuzbikáltak bálokban, lakodalaak" bán így: Ftipp J6zsef prináa I.8EÉ.rnykürt, ill.pibzton.fukez JÉteef /Kagyareeregy/II.ScárnykUrt,l.ll,Basioron; aajd Ebért Bernát, késabb Fukaz Ferenc/K»dl6/,t)aLlOE Hindor zongora, 111.harmonika, Schlégl Antal poiaa, Fapp Tereao /Hagyaregregy/ II.Szárny* küri,ill.gitár,bauflr Jáaoa dobos, t zenekart kiegéazitette

5 - j - m fúvó s f e lállátban a komlói Béta-aknai bányéeazenekar néhány tagja. E zenekarok a 60-as évekig hivén követték a lekődal óm "násznagy l" "forgat ó könyvét", e lak odaírni h ág JÓ Hányok méné trendjét. A 4-C-BE évekbe a a lakod l Ti ezokasok egyes mo 11 v urnáiban változások következtek bd- A "keretest 11 a szíil5k végezték, nikoe is rlgnusok nélkul adták alö mondandójukat a M lányosház"-nál. Gyakorlatilag ekkor zajlott la g, "gyüruzés" is, vágj né&ány héttel később "eljegyzést" tartottak^ természetesen már násznagy nélkül. Ekkor tiiíták ki a lakodalom időpontját, a teaplobban való kihirdetés idejét /eskuvö előtt l hónappal, 3 alkalomnál vasárnapi nagyni sént"hlrdettetnek először,.,.másodszor,...-hamadszo*;/- Hegállapodtak a aeghivandók körére, a násznagyra, vő fályekre * u^oszolyólányokra, a zenekarra tfonatkozúan, Tlsxtázt&k a lakatialoa anyagi, tárgyi és egyéb gzarvozéck t*nnlral6it. /!.'. i- volt ritltaságbeáaba meno a IOO-^DO főa lakodalom, ÍB lyet a lakodaltnashéíüál /később a mdvelődásl /kultur/ házban, az udvaron nagy sátrat épitve tartottak- Ai asztalokat a hfflyl kocedárosoktól kölcsönözték. A terítéshez szukséges konyhai eszközöket, az Üstöket és bográcsokat a szomszédoktól, rokonságtól gyűjtötték össze. 2-3 sertést, ssatleg borjút vágtak, s a kéfizltflk a lakodalon előtt 2-3 nappal kopaa?.to t tííh az 3oloo baronfit, darálták a diót, aafcot a sutaaénjekhe i./ A lakodalomba Taló neghlváat két vőfély bonyolitotta la, A lakodalnakat Heténjben mindig SEombati uapon tartották. A vőfélyek az eskuvő előtt egy héttel /rendszerint vasárnap/, falpéntlikázott bottal jelentek Hág a aegbivandók házánál, E rövid verseseiben /L*pl*Qyttrg? J.:Blvogatú/ adták tudtára & ház népének jüvetelüh VélJÁi. A kéesbbiekben az! elaaradt, e vsiegény és a aenyabszony hivta Bég a rokonságot, 111.egyre Inkább flltgrjedt'^a nyomdai úton elfiállitott **Keghivó n. A lakodalmas háznál - elsősorban a távoli vendégeket - és a zenéezeket ebéddel fogadták. Ax ebéd rendszerint tyúkleves, főtt- ás fieilt húh, hld«g, friss burka és természetesen hetényl rizling* voltxk. AE esküvőre való indulás elűtt a násznagy láeeker /kaemir/ hendö"! feldiaaitett botjával a bejárati ajtfi /kétajtó/ közé állt t a zeoát laállitva negkezdte a v6legeny "kikérését". A kikérő után a zenekar "tust" húzott, a résztvevők faldisüitett /pántlikázott/ rozmaring ágat kaptak, & vőlegény vendégei többen - férfiak - fehér litereauvégben teli fehérborral, a zenekar kíséretével a lányobkézhoz indultak. A Benyasszony házánál H násznagy "beküsköntőt" mondott, majd következett a nenyaeszony "kikor égé' 1 /L* a r igmusokst F /, elbúcsúttatása. A zenekari ^tus" után t re^dezerlnt a Rákóczi f* Induló hangjai mellett indult el a lakodaloi menet a községházára. Az esküvői tanuk minden esetben a két keresztapa volt. /az egyházi matrlculában is/. A templomi esküvőt követben nótaég zeneszó Bellett vonult a násznép a lakodalmas^házhoz. Útközben szorgalmasan kiflálták a nézőket a literes Uvegekb6L. Illendő 1 volt, bog; az Üvegek kiurü l jé nek. Az új pár "beköszöntését" követően a keresztanyák /komaaeszonyofc/ Bakos-, diób-, kakaós és "piros" /alkörnös/ kalácsot osztogattak a nézőközönségnek. A zenekar rendszerint a "Lakó-

6 - k - dalon van a ni utcánkban" kezdetű dallal indította a táncot fúvűeienei kísérettel. Csak késíbb, LJL-- Aétedóe után tértek át vőno H zenekari ját okra. A fúvóe hangszerek ajándékténekor, Illetve a reggeli órákban kerültek isaét élű* A vaceora ve gr f el* ró zniar ing>bo kréta TŐ! körbe kötött u* n, "menyasszony-pohárral" s kát vífélj körbejárja a vendégeket. Miután ki-ki Ívott a borral töltött pohárbál, pénzadományt tesz az új házaspár részére a másik V _ ú:;, által vitt dupla tányérba. Közben a zenekar Is minden vendégnek - kérésire - eljátsza a nótája els6 versét ismétléssel* A dobog által körbe vitt dupla tfinyérhn adott psna a BenéEZeké, Éjfél után az "ajánaektáncot' 1 hösiöntötts be a násenagy, majd "Eladó a nedjaaszcnyt" felkiáltással aiüden vendég /el6fi Ör a kerecztazmfik, B*ajd a háxaapárok t ül.a Ivgéa^ek ás J-íayok "karéjban"/ táncol ai. új párral /rövid zene B rend9zerlnt c--\.-- défi, v. gyoraceárdás/. Átadják ac.ajándékot a két anyósnak /napánasszonynak/* Ajáldékokspl.tna.gy, kerete z*tt szent kép t ágy terítő, konyhai felszerelések, ritkábban pénz; újabban háztartási gépek és tb'bbnylre nagyobb pénzösszeg borítékban. AK ajándáktáachoz szolgáltatott kiséra zene pénzadománya a zenészeké., Jóval éjfél után a> ajándéktáocot kűvetfiac újra megtérítenek; hideg sulteket) friss hurkát, tortákat ÓÉ ailteményeket szolgálnak fel. Az átél, ital /bor * pálinka, - újabban sör és egjéb rövid italok/ az asztalon maradnak r*ggelig» s ki-ki válogathat balóluk* Az ételek felhordása közben a menyasszony elvonul éfi átöltözik "aenyecaka 11 ranába* A hajnali órákban, emelkedettebb hangulatban eljárták a "körösit"-táncot, "vankős"-táncöt és a "kigy6 n -táncot. E táncokat a heténvi hagjddiánj6rzű egyutta* fvldolgozta, mücorukban a Is szerepel, s &* "gy alkalonmal a la) i likban ÍH BZiTasen Járják. -4 A hetényi lakodalni aásznagyi teend&ket Ke /szul«;soeezliheténj f l^oo*iskola u.^l.sa,/, ÍIE érékig A Bocz letráa /Bzm*lHossEÚh*té&j, A^DÍ tissaja..j,...,* H*/ látta el. Mindketten a maguk idejében a khrnjék hires násznagyai voltak, ló leginkább Itthon szerepeitek. Hint ajin'tkid?jíin - gyujt6 munlcán ; ;-j - elmondták, saját "násznagy-kdn^ttel" nem rendelkeztek, bár olvastak ilyeneket; belóluk meritettek is, de igen nők Teraet saját aaguk i-..jtijttek, melyek Ízes népi kifejezíamfidrűl, hangulatos szóképekr$l és nagy huaorérzékral tanufikodnak. Természetesen ax ÜSEZSB rigmust Ezabadon /nem olvasve/ adták el5 a násznép nagy gyönyörűségére E r--'- --*-'-- Hó BBSÚh*tény ( Juriuér m

7 F LAKODALMI HIGHUSOK HOSSZUHfiTÉHYBEH -<,<?. let vén násznagy W Éves HossaúhetÓn^lBkola u. l?. gyujtsj.dfluo S Séndor.,1364 A v*njagfih Bghiváea MágiB diceírtífifiék a Jézus Krisztusi Azért kerostaa fel tisxt»b hajlékot KE abban a virágzó árd«*s családot: Követvén völagénjunk Fajec István én nanyabszonyunk László Mííria nindan parancsait, KI B«ÍTb61 ti0xt*ll Mindvn rokonait ée barátait És kérati általán az igés* Oflaltdoi; Re TtcEák tag, kari ai átjafiságot* Kln«k Jov RZoBbaton l«sz & l&kodalaa, Ha lettn kegyein* iránunkra msgtartjíi, Aaért azdkbatan délután kát űrár* t KáB, k-nál éa villával olliitva J«lflnjfln*k Bőg a tíb t«e házánál, H*rt 6 k«lmat«k Biáhára slkcészitá Hjbát, borát ét pangó uxsikáját. Azért k r«m, n* Tossék >ag hivagató szavát, Tiille'jk nála vígan a aativ«gt$ napját. DlcfiírtesBák a J&EUB Kri&Etual ^A vslagénj kik^réga H6gls dlcbártaseák a Jézus Kricztue! A vőlegény halyott Ián szavasai, Hagyjátok ni Hasa nőst a nótátokat. Zena na eztljoii, B«rt a tzlvn«jc árzéae Sokkal nagvobbf nlnt aaa KUBiika x«ngése. A íűlagény «ng«> fölkárt Biefatattal, Hogy 6h«ljatta IE «gáai tíbit«l«tt*l Zaaganék búccúját, búcsúza Biavait, HellgaBcák B«g tahát ffi úhajtáaalti Eadvae jó tzulaia, 4d*aanáM a anvám, Ma így fcüísxbiitott b* ak ű>zi bajnál hotzáai Hogy ébredjak, mart ftilvlrradt a0kllv6b aapja uár Ostóber havának utolsó szonbat^áa. Maghatódott BiiVTol útraké fl je«n állok,,«búchűzóul aég csak: nektek akípp sxóloki Ugyan &EÜ1Ó1 házatokból án ál H*B távocon, D* azért fogadjátok tílea nahány búcbúazavaa. Hert laton hajlikába indulni akarok. Hol örököt hulágat ott páronnah fogadok. M'jqt csak áldanotok vároa 4a búcsúzó osókotok, Ügy engedjétak eikuvűrv azaretatt fiatok. F

8 - 2 - ' Először aegcbókúioia 6 de sáp ám munkás ke zeidet, Hellyel fölneveltél engem, gy érne ke de t. Arcod verajtéke, nik értea elhullottak, Az latén fiiessa mag tó neked azokat. Mer' becsületes nuükád által mindig azon Toltál, ~-^&'j gyermekedet boldogítsad és a javsara szolgálj, Házat, otthont építettél családod számára, Legyen úrin az ealéked aindtirökks áldval Hunkára éa szorgaloara angea tanirj-.tal, KIŐtte* aint édasapo Jó pédával Jártál; Ds ki tudni»íg felsorolni sok Bzáp ArdeBaid, Híg Jártad irt*b ** él«tn«k gondterhas útjait. ILÖEEÜnÜH bog; fölnít*ltfil G Jóra tanítottál, Ha vitattam alltnad, korlat kegbacbábgál! Hetet hoiíáü fordulok kedvcg id

9 - 3 - ^61ag*PJ IcjkérS árva gyarqaknél Mégis diceartassák e Jézus Krisztusi Tisztelt gyulejce aet. Isten szánt nevében J L, Ju LJ unk ül innen csendes békességben. V : ].o,--ény urunknak keres&uk fel párját, Az S drága kincsét^kedves Menyasszonyát; Szerezzünk sa néki kedvat, boldogságot. Tűzzünk a keblére egy ezáp gyöngyvirágot. Először aajd Isten hajlékába visszük. Hol szsnt áldás után boldog l*ffnd, hrssistlk. Kielítt tehát a Aagy útra Indulnánk, 1116, hogy >ág elűhb bdcbúseói Boadanáak. A vóligéiry Hg«A fölkért BZ*r* te t lal ( Bog; 6 h*lj»tte l* Agéfli tiext«latt«l Z«ng*ném búceűját, hnefiúzfi c atait, HallgaaBák B«g tehát ffi óhajtábfilti BúcBÚini akarok, ón de hogy le Jtazdjan, Jaj, di kir* T«Bflan a künnyeifi szsm^ia, Árva fiú *agyok v nince«n ódseapán, Eg^Et k!0koroaba* árv&sáe unrajt ráa. Boldog ai a gjr«rpiik t ki 11* napot nen lát, Kinak ídaaapj* vluelhtti gocdjat«eolvag; edefiapán? Merre kertsselekt Búcfiúzó CBÓkjali hová küldjön nakedí Eia*S^ök a temetőbe lelki gondolatba, S rátetb~h ezsmtinit egy gyáezoa dlrhaloara, Hol örök áljiát aluse^a agy Jó fdesapa. Kelj föl haavöj:lb5l na. bjcaúzóbra atyáa, Adj áldást árvádra aanjijegs6je napján. Dobbantón aeg exlrad gyáseos koporeodba' Nyujt-jrtl vlgasztalást árva búoeúzúara. De caendec a tettetc, néaa a virbalon, A tebetfikertoe' csak n^agaloh ragyán. BúcEÚcóul.alaondok egy esdö "Hlat^ráakot", Hogjr adjon át ég neki tíröt boldogságot. Teated nyugodjon a JÍ us Esent nefibe 1, A hatányl gyáeioa, csendéi temet&be** Leiköd pedig jaaaon az égi anyegzó're! \ ' A TÓ legény klk*rsje * háborúban elaaradt édesapától Jaj, de tlrs v«saam Icönnyem ftieaalaetp Kitel la tieidjen el búcaúsú Terseaet? Hó J. vagy édísapán, aerre kere*<elek, BŰOBÚC6 csókjaíaat hotá küldjftn n«k*d? KI elftentfl a bábarúnak T*rilTatarába, S kadvei caaládjához nei tárt ttibbet vlbaka. Hová manjunk Bostan kisírni könnyeink^ Nem tudjuk a sírod nerre doaborodit. A ezoaorú tiainek Hladens««At»k napján HŐBÍ tested fölött nőm gyúlnak a gyertyák. flei vlflz rád virágot hltveced, gyaraekad, Virágot pírodra Isten keza Ültet. Ha veled e füllün nár n»p leas talélkozáa, SEQDt vallácunk eet tanltjaslesz majd vlsiontlátás!

10 - <* - Mindennapi imánk érted száll az égbe. Nyugodjál békében Jéiue fez^i.t nevébe'. Valahol msasíb távol töltibk, az idegen földbo'. j>ektiabqnto a jienyabbaoay h5tán&l hágis iuceért*gí;ék a J.IZI.L Irisztu&I HenyasEZDny áb vő í 0 gór.^ egjmást BegEE6retták t Sorsukat egymásnak a fc»z6b«tették. Egymásnak akarnak ezentúl csak ölül, Ha megyünk «frigyre ág áldását terűi, Itt áll a írslegény, Tel* Jött náíínépe. Hogy át Úr hátába rondbeti elklitrj*. Mer* e halban vágjon 6 gjunjtirüoásfl, 1116 tlmt*l*tt«l b*j5ttunk hát árt*. llsűbb elklaérjulc BE Tatén hálába e ott tibbiekbtjeu a hitnek láncával, Hogy vidáa tirbabnn, tartún boldo ságb&n Éljen mindhilalis ac«r«lm»b párjával. Szírt a any*bs;tűiiyt adják ki hát nekutik, Hogy az űr hálába eljöh«e en velunk. DÍCEÍrt»sstk n JázuE Erlfiztus! A aenjabsaonj kitáréae Hégls dicsárte BÍk a Jáius Krlaztust Tleztalt Tendágcereg, egy kis sióra kérem, Egy pár EiAt indítok, anlg TÍgát éren, Méltó, hogj Bid6n 11' útra indulunk, Isten, bei- elctt híven beeiánoljunk. Cf A mtnja&fizoay búcsáslk édef müleítsl, Scirébűl szeretett Jft t«stv«rsitűl. Siálana, de nen tud, látoa bús arcáról. Én tahát alnandoa, mit elméje gondoli BűcfiáBnl akarok, óh de hág; ii tazdjen, Hld6n reid Tetőm Adesapám ktinnjbig kát siemem, Hír' én moat már elhagyom apai bájadat, Távosí I«ánjod7&i add rá áldáiodat. Hagy ai álét mnr^dök 4s grtröngyöb utala A t* áldáiod b kls*rj* el mlndtn lápieelm. De olrtfizcr megcsókolom apai munkáé ke»ldet, Hellytl fblnet«lt l engea, g^ermakedet* Arcod Ttrijtúki, mik értem elhulltak, AE Isten flieima meg ta nekad aiokatí El Irttm kfltdottál ás beuaem Tolt reményed, Hogy egykor mellettem találj ttjugodt üragségat. Eíre rábírod majd az 6lt a d gondjait, Mikor majd iüpt szinti vó í amti át IdC Hajadnak flirtjeit. De nálam máikápp határozott ai Isteni v*geéc, Ml ellen nem tehet ambari terrezés, Én most iqér almegyak, búcsút Testek t5i«d, BoccácB mag Jó atyám, na Tátettam nék«dí De Itthagyom emlakeaitt, vésd be a ^alvolho, Gondolj rájp J6 at^ám úgy reggel, aind este

11 s Ilu puilig előjön az breg&ég napjai, Ha nen lesz ki tóged akkor najd gjánollt Jöjj «1 akkor hosián s nyújtok eegedelaat. Apol6d jó : l;. ZIH és gyánolltód leniek. Hóét kor^oíiun, hogy i"lii" v-ltol és Jura tanítottál. Ha vétetta» ellened, kftrlo-: Begbocfiással. Csókolom mégegyabsr apai kezadet, Áldja meg az latén indán lépéaadat! Hoct zenével és búcsúszóval egy percre megállunk. Kér* egy édesanyának könnyi.. hallni látaak. Megindul a calvunk az anyai bánaton, KI gjernekét eiratja, mint nadár ez ágon. latén vel«d KOEt hit kedt«g édeoanyáa, KonionöB bog; fölneveltél B*er«t6 jó dajkáa. Pehir fátjol-koflzorfival útra kéczan állok BucHÚzoul nág csak n k«d ekképp ozóloki Tárd ki falén aégegjeeer anyai két karod, Mert csak néháoj perc nég, hogy a tiéd vagyok. Itt hagyoa a isbiilíii házat, nint a költöaö «adár p KI neretvtt párjánál új otthonra talál. Elszállok Bár édenanján Tédű stárnjad alál. Hallgatag lesz a nzulci Jxáa leányod saafátál. Ha»ajd &c élet eljün bajaival És bekopog ajt6non vlfleontagságokkal, Akkor la panaazob csak néked >ondok el, Hert e^jhii és vigaszt ceak nálad lel a sziten. Hialötl j6 anyák búccút Yaecek tsled, Ölelj hát mágagyazer aayai szivedre- Véd6flzárnyad alól eressz útra eagea, BÚCBÚ 6 csókomat Jó anyán fogadd éli Add rám áldásodat, úgy erasee el tfilad, Iedv*B édesanyán Isten legyen YeiedE Kedve* J6 ííhtv*rem ( mit la üsóljak nek«d, KüSEbnöB a testvéri jóbelvueégedet. Her*én most Bár elhagyoa czuleink otthonát, ürül szivünk - ha Beaiiiré! iá - majd naglátjuk egynást. De bármii* BesB** tálastt is el bennünket az élet, A szivünkbe' élni fog holtig a Bieretet. Hőst teetvéri Jó azlve* néked azt kivánja, Iskoláid- éa jötfidet sikar koponatza. Találd «flg t* IE majd elitednek párját. Kivel Járni fogod boldogságod útját. Edéi HftUlelnkhaz, kik fölaeveliek minket, Mut&EH hazájuk aindig gyerveki buséget. Kost pedig Jöjj hozzám, búcaú csolkot adok, Bánatos a aziven, többet nem szólhatok. Édea nagyoiuleim, Jertek búcsúzomra, Fogadjátok búcsú csolkok menyaaecony koromba 1. Édes Ja nagyapáa, ki öl' jó voltál hozzám, Kint egy édesapa, rólam gondolkodtál, latem rircbsb aeg fáradozásodat Jóságodat, BEarateted éa BlndCn aunkáidat. EEUstszinUekké lettek hajadnak flirtjei, Kegvicelt az id5, ac élet gond-bajai.

12 _ 6 _ Te»*g dolgoz-gatól, nen nagsd javára Családodér ' g ja r ve kednafc, unokáid számára. L.iten fizesse ngg fáradozásodat, Jóságodat, ísaoroto tea ó ^ Liiiidűn nunkáidat. J6 nagyanyám, ki az édesanyán után Ta voltál énaéken íclnevals dajkán, Annyi áldáfi Biálljon te re ácl j égből, Ahányszor ftíltettíl karjaidba engön. KtiszönÜB J6 dajkán f őlnavelsseiaet És ha Blndezeket meghálálni úei > tudaáa teneked, A ja Isten Bzázszorosan fl «Bse aag nakedl B ha napjaitok - nagyszulein * neg lestnek száulálva, Eljün óletctflk utolsó 6rája, Akkor is kár«h ai tíg é B fbldnak urát, Hoej adja g tüníttflk örök boldogiágát l BÚCVÚEOB tfllatek aiaden rokonain, mrösztozulck, BzohsEádok is unofcnt«bttárím, Kik az áletnek gandterhes útjait járjátok. LalkierCt, reaán;t Mindig tálalóitok. Áldja aeg ai latén hasatokat nliuun lakójával, Áldja B«g k«i«t5ket nlnd*n Bankátokban. Hőst pedig Jüjjötak, búosúoflolkot adok, BánatoB a Bilvea, tübbet n*b SB^lbttok. Leány-barátnfilB, ti njil6 virágok Búcsútáco* kosban honiatok is ssólok, Szép koszorútokból Ín eoct tár kiválók, TárvnGi Bzlf«Bbűl vég ag;*t kivánokt Adja a t*r»dtfi, ki gondol ránk sokat, Találjátok ti is aag & párotokat. Akivel Járjátok «gjutt utatokat, Boldogság Bezején aiedván virágokat. Hogy ex Megtörténj Ak, in is *sad«az léten veletekl

13 - 7 - Ti e átélt házigazda, és gazdaasszonyunk Nézzék, m-.gy nilyon szop virágszálat hoztunk! Muljoh /.erctott fiuk leszakított. Kit az Úr angyala Őneki mutatott. Már ezntéa itt fötí 5neki nyilani, Ha léten ügy akarja, gyümölcsöt is húzni; Helybe' Jöttöt naj' a szülik reménysége. Lágyén hát o virág a IIÉZ ákeesége B Ér, pedig kérem, hogy.i«beszeljek többet, TlazteE Hajlékukba fogadják b* Sket. Az apának, anyának kívánt brcaír& f AE «gt*i ^okorttán nagy dlcaöeégére. DicaérteBstk a Jéiun EriBitual A^Tacspra _b«_köbaüntése Szerencaév jú eat4t kívánok mlnl*iiklnek Ec*n aennyígzaben KsBXegyUlt ser«gc«k. Hig rtbege njelvéb aiámjára rb B it»m, HDbb Biviaimvt «i ágre enelfl". Hűr'onnét várok áldást HE új hátaspárra, vendégavregr* fa EX«F aagyar hbaánkra. óh édes Jétuennkf JÖJj bozzfink lagélyre, Hogj a BDlatBágunk rendben aanjen régim, Hint í'jiufiy *ln*ntél a kánál eanjagtcbe, Hol elfft íisotud Által látták latenaíged. OlYaetátok vgje ft izent Bibliába.^ Hilyen exép»ebnyegz6 vált eg^beer Kánaánba 1? Krisztus urunk volt ott a fő vendég kérem, Hagyou örvendeiatt a czip ünnepségen ÉA ez BegtetsE*tt^6nekl egéczent Balarandilte a hitünkbe' B Íp«n. Én is ott roltaa abba 1 a mulatságba', Aait ott tanultán, azt használón vá»a. Sokat USB tanultam, axt tudja fllndnjd.ja, Bogy egy kiűalt buta voltam én ax l*kolába** De a tanító úr aobjorű pilcája Högit rászoktatott Égj kis tudoaánjra. Igaz t volt ám aokttior, bogy ^fektldj oaak a padra l ** Jujl De ma, is kiványok Bég rágondolni e«mrra. SEflgény kifl nadrágonat úgy ki-ki paráta, fl Bogy még aki nem kapott ±B t fenekét vakarta. De nem szólhatok errgl, her' zaklat a szahácsu^ tis ha sokat várunk, hát Klnd elpuhul a léi Látják v*ndégeia a> asztalt Begteritvei Tányér, kanál, villa, kéo el van kószuvs. Jönnek najd átkek la nlndjárt Borjába* Szakácfiné asazonyunk nem dolgozott hiába! Nehogy a.i anxtalon KE étel meghuljön ÉE felmelagltéae dologba keruljqn, Teecék'mindenklnek hilyra t-lepedni, Mer' UK ételekrll iá akarok még avúlai* Kinn valtam a konyhán, nézte* mindenekre Sok finom falatra, sok úri étekra. EötelesEégan mz, én vagyok meater*, A mi örömatyánk rendelt aagem erre.

14 - 8 - Ki'*--zJ] nek ás étkek, eüt, Í5z a ezakácené 01 T ügyen a keze, ilr.d senkise másé. A 46 ólé l eket tudja, kavargatal. De boroekanosöt is tud an hajtogatni. Annyit Mondhatok: annyj Binden készill, Hit ezen, scáj fciíánhat sütttsn, fgttön kívül. Rotyqg a tok fas k t piros a pecs&nye, Hó t; t kertllt nyárara agy félblea kócsagé. LflRE bjigoljny«rit*a apró salátával* Rántott kocblk&rge'b párolt kápositával. Vékony ciüög«*ió teoincfl íijöbígeftl, Celrke tűrbekőiás cukroiott jümbírrel* Sült pacaenye helyett égj ángy fejic* fok& t Eáronszáz eniteadca kenkefcnok agya. Izér* hát kíszüljoű ki-ki nagy munkán, Kapaszkodóik bein tíz S kanalába, Da ne féljön, * gyonrát nem rontja meg e*nki t Kvrt olyanlornán hallotton, hogj nen ír, kapunk enni. A h tigazdának «eg a.z 01 akarata, Hogy vendégel legyenek, biztatja. Általán Uienl,k4ecUl a vaccora, A eutűk«bcnc t le a űr nprcnapoltíitta. Hogy jíkedvlinll legyöü, Jut aulát hassunk, Inni alndttejbt, «gj kis v&vát kapánk. Hőst ptdig VlBB»«Byo'k újra a konyhára Ezen finom ét*15kn«k drága illatára. A flzalcácbüé-ftseionyt «gaurgettih kicsit, Addig vendégeink eg; k aeg a seanitt iáibsnagyi fnlköfliantő BE új párhoz Ügy czép noat a^veivunk p ked tengeráben, He l«gj«n hát bánat eenki k*b«léb«n. Mén fiiraln&a harc «E, félre nőét a bajjal, Vlgadanunk, alg rá&k nen ktiiz&nt a hajnal* Asfiionyok, le&njok, fírfiak'év ifjak, Aki csak vendége e nennyagiűs háznak; Rajta az áldfiját, tblteunk a pohárba. Igyunk Ai áj párnak egéaeaégére na, Kar 1 úgy van ax «nbb*rnek jókedve, vigsága r Ha az a kla vinkó ftt eftbört etikaija. De azar 1 Boájával vegyünk az úrnak áldását, Her* Kok bor az enbörnek okotá ronláoát. Férfinak a sok bor n«h válik dlaaére, íz assconynak pedig kootya oiúszik félre ( Kíraékletez Ital lesx enber hascnára t Lagjobb gyúgyitósxer a búbánatára, aorból hát a fvhérnép kevegat fogya«eei>n, Her* ylncp rútabb látvádj t aint egy réseüg aabbon?, fgyaeör láttán egyet, jiij f de aegútáltaa, Hogyha rágandolok, aá' bóre6*ik a hátán. Hőst pedig tegyünk úgjt nint atyáink tavének, Dicsérett* nondjank ÜE Isten seent nevének. Áldjuk Üt nindnyájaa égi kegyelméért, Hogy ezen eaklivc Í* azapen véget ért*

15 - 9 - K&rjUlc, hogy fogadja 6 szent kegyeinkbe És tartaa ne g az új pert ogdsz életébe*. A két BrÖmapa át őrbosnyákkal örvp-i losz-ínnjr máj* sok-sok unokákkal. Vágtát* must padig poharat amelve Az új pár és vendígei Jó egészségére Borom kiiiriten, azava* igy végezea! Sokáig élteséé Cket a jó Istent Beasád a baz.acsálról "/a vacsora végen/ Kedves vendégsereg, Ián;ok. Ifjak, véne k, Ilii becsülettel agy kis csendet kérek. HlE *- házasságról Innálak egy kicsit bteeélafc, HallgaBcon ráa ainden megtaroatvtt I4l«k* A BEaut háe&egágot ás Isten rflndfiuo, Ailkov juaaoak Évát teramtett* Hogy ÜrÖBbfl* és búban segítője lenne, A szent Bibliában ig; vagyon ei benne. De boldog is kinek van édes hu p rja t Kér' & jó feleség a ház gyöngyvirága. Vig ötöm is áldás csali Tele a hátra, EÍTlr«.gilk azépen a boldogság fája. Haganyoa legénynik unalaaa az &let, K ncs kivel Hagossza, hogyha kedve élvd. Nincs ki vigasztalja, ha nehéz az él*t B Nlnca ki sz6lna néki édes szép beszédet. As.ér* bái legények elgra, elfirt, KéssUjjün Mindönki a Blép nennyegzerel Gondolkodtaa én IB ookat múr íelulo, Ben Jönnek el ho^záo. nnr* n«g Taglók vénulve. Hivel tehát a házasságról bett&él*k én nostan. Hl Minden kell hozxá, el is aondoh sorban. Ba a biztatáshoz IB nár hoczáfogtam, len tartható* Így a többit se< titokban. A gazbftabsftonynak tvhát eifisaür ttlzh*!* kell ( Hói 1 * hogyha át fiibcaen, bizony könnyen hagy éli Szobába, konyhába legyen elégstigte fiútor t olyas holal, ani csak sxukság«s. Hflr' ha az asszony lát etekbe'*atukoégat, Nia Ülhet s*aklvel vidán vendégséget, Dotnog-BDrcig etutáu űkelxa urára,. Bog; a aánku hotta 6tet a nyak^ral Bogy tehát ezt kerlud, éa hogy kadvát leljad, Hlnd*nalc«t végy *E g^ondolbtát ellesd, SeprU, rahakafe, bcrcud, aktatáska, Mángorló, Betartó, aotolla éa rokka. Falra cifra tükör, új szák, fenybs asztal, Kell ágy ( láda, dívány, karazék j6 puha vánkobbal. Tála doboz legyen cr.épitö szerekkel, Rózsavízzel és egyáb jószagú kenettel. Bázad elctt, ha lát Járni zeidít,ianár Ügy hajt, úgy tuszkol, valaaint a tatár, Hogy vágy k«nd6t, csipkét, ollót t gyuazdt, aeg tűt, Ládára lakatot és»áe llenn^üut.

16 - ló - ' Vásárra kell Benned, mer* kerget az - Vun;, Kall harisnya, cipó és újoódi karton. Fekats i.ell^h-, vagy.1.. sszinti kosaként, íz Bá* aztán a. E i ( ;Jsi bökkenői Apr&- ős nagy fasék, bogra, sillke és tál, Hidi Bog azt harátop, bog? nagyon megrostál! Nyárs, síltílapát, ró át 41', tiv-így-aln, pa&et» b Ám mindezeket ncn termi a szebedt a BOk lábas-idény, valamint lábatlan. Kin- ée nagykulénjból lukas im lutcatlau. Kosta, s^ita, aitén lukuarígzö kanál; Kézi-, azután a«g több ecakajtú, koaár r SodrÚfa és d*±ika, kla*, Aa D *GJ Banyaié, DagaEiiús 4k 4s sx^p fénj*a pltbres^els. Honnan Bted»d Btadezt 46 barátom élű? IE a gizdaabbtonynak á> aindiiyája k«116t Kall ém *xenf*iai «ajtár 4* t«k*n6 v fiéilibob, Ta«lábo* t Üst, bugre.cn, serpin;ű; LeT*fi«*rC- *o DtAp r*z_, TaBbjtltl kalán, Söt«rtd t >ai treköi I6gjon koojha falán. Jaj, hát *zut4d a4g K lak&szob&ra Még sokkal több kall. Mint a kqnyháraí H»r B nea ÍB ttólottan a mktkrfnjekrgl, Aranyom IcípkrG^ én Agytcritfikrai. De mint olaondtaa, nár ex Is tlíg Ja], Pedig hátra i* aaradt n^g >gj aagy baji Kotidanáoi is, Q*B IP., igáién át^llok, De végtére nz6r* el nem titkolható!* lío^j mi turás--tagadáb 1 err«is kell menni. Hogy a anyecbkének bőcsöt /babakoceii/ is kell vaanll Ebbfil áll rötlden párosság, hitasflág, Akik cr.at próbálták, aind igj találták. De *E a búi nég^ot^á, hogj a j aeb^onj ritka, Ecér* tudón sok. nfi áll ellanab síkra. Noa bánom, ha vindjárt B^eaen kiássák iá, HagBondoa, ^0^71 sok asszony, roseiabb alnt ás áspist Her' dqhös, nicd a sárkány, kelepéi a nyelve, Jaj annak a férjnek, ki Ilyent átérés bel Duzzog! dörmog, pör<il t savanyó ás arca, Hint a aa szakasztott éretlen vadaivá. Jajt Aki ilent kftpi a*t megverte «c Isten, Her' a rossx &BSKOCynak a földön párja nincsen. De nir nea sfe61ok tbbbet, hanea az üj házaspárnak Szerencséé ts boldog életet klváaokl Éljenak ám újbázasokl

17 - II - f A z _ ajándék-tánc beköszöntése L Ive itt áll előttünk az ékes menyasszony. Hogy menyasszony fejjel ra&gagyszer BÚlássön; Kindenkinek egy nótát juttasson És az ajándékból új cipőt varrasson. Táncoljon bát vő l u nindenfci egy kurtát. De arra vigyázzanak! bogy Le na tiporják n cipgja Arra goüdoljaűak, hogy drágáér 1 *!*» varrtak, Ajándékkal, százasokkal tűnjék meg a»arkst. sarfcátl A szegény zenészekr&l 1 E ; mólok én vég egjet. Kér' roppant baja esb'tt fáraű napának. A barna prifeásnak «lszakadt a búrja., aegrnju bán&tába* aajd a fbld«t túrja. A koitrás l*b«tt, bátort* ai orrát, Közbe' agyonciapta dr ga JÓ siaraismát, A Gzegéaj bígcsnek aég Jobbaa gervetl, A bőgftt aifcknek néxi* t< ba!4t«l«p*dttti. így hit ZBE^QJ flzöröacgatlenqk nőtt u*n uzhlkálhatnak, Vályogot Tatul Hannák, «zun gondolkodnak. Rá nem Btol a zvna, ai Bellttt táncoljunk? Tán bie' nakiaijunk é s itt tollat tofibeunk? IctE&bb sít Beadom an v hág; ts*bunkb«nyúljunk, A BEerancsétlflb zenéfi eknek néhin; forintot adjunk. KttCL a BzarezáBiik Ecépea «ggyóg?ulhat, UK? búeiák máj* mecln', mint a paranesolatt Éljenek az áj házasok! KAzdbatJUk *z ajándékténcot, Hadd sz6ljonl A Bej^vassaonj aüftdéfcának átadása > ^ László Mariska, a ni kedvas nenjaiszonyunk negajándékotza az S Jttvend&bcíi /Ip&t/ Adagapját &s /napát/ édesanyját sgj inggel AB «gj &z3p fejk«ndfit«l[ KüszSnün Bzíptin édös láavoin, nagyon szeretőn B.Z ajúi. '-öt, d«bzácbeor jobban aagadat. Szakadjon.íz 4.jándak t naradjon a gazdája, ogóaz^sg^e: viselje] *z űj nanj^cak* to«bofleöfltác* J6 reggelt kivánok, Ideballgasaatok, Hjság van köxc5ttuuk v bit köihirr* adoki Leánvok B>reg«eggyel vagapadott, Aaazonvok carega eggyel szaporodott, Kit az eote láttak még hajadon-ltny f&vel f Most padig Itt vagyon diszva fgk&t&tel. Itt l sí betelj*bult az Isten r«ndel6ae,»» H«r itt vagyon elsttíink ai ekyt, ú^nenyvcgke. Felfc&tütték f*jér«az aeezonjl kontjot fia alátakták neki a családi gondot. Ikea fűk^tedqt viseld *r»$?.- seggel^ Járjál a caaládnfik najd mindig kedvével. Legyél gondokűja árjednek t s^ulgkaek, Hogy benned a legnagyobb ür3>et leljenek* TurbakoljAtok noet galenbok Módjára, Szaporodjaták is, úgy jövfi Ilyen-tájra. Végre az ég áldása szálljon le reitok, Boldog héiabélotöt sziveab6l kivánok. Éljaaek ai aj házasoki

18 liiűijl. Jáng s _ Ho-.rth.tím.I^l.'ű"!. " G ' U ' t5! "-W65. GjürlUSkor Tisztelt TT íx.-ogsci í?k1 Tudjuk azt, hagy a házigalamb, MidCn akkorára felnöl, hogy peronodul o h a,j 1 1 otthagyja az Gál féaikat ée elindul magának egy párt keresni, akivel egy újabb fés*ket építsen és egy új családot alapítson, NekUnk la van egy ilyen páratlan galaabunk, aki itár szintén párosodni óhajt. ni vt-1 olyan kedvenc galamb, nem engedtük el, inkább fcindnyá-* Jan f Blkeraködtünk a*c elindultunk & 6 párjának mogker* eéséi-o. Kér*, bőgj hol találjuk Pflg, nem tudjuk, de»ivr&l itt láttuk a legf«ny&s«bb lánpát, tahát ide tártunk be. Ha' most BzlfeHködJenek megmondani, van «kendtöknek ilyen páratlan galambjuk, anelj a lie-nknek aegfelelna? Ha padig van, teásak bevutatni! /2-3 fiatalt elscólag felöltöitetnek maszkának,figuráaafc, utogatják; Ez az? Tatszik-e? Persze, hogy nea vál be. Vt"gre bettűeták az igáéit* A nácznagy egyaáe nellé Ailija a vfilogényt, maflyastzonjt, alkári a gjllruket, tányérba, Tagy pohárba teszi, najd ldáflt ad az új aátkap&?ra/; A nlndanbatfi Istennek, az Atyának, Fiúnak áa Szent léleknek áldása ceálljon le reatokl Aalnt ti aasl egymással gjurlit ceerált ők, úgy cearéljétök össze axltatökat ia 4 Anlnt aian karikagyűrűnek rir.cssn vége,úg; a ti egyblie Iránt való szereteteknek ff* legyen v^ge az életben. Kívánón, bogy boldogok E Ezeranoeé^ek legyetek <-'--.^.z eletetekben. /klceeréli a gyuruket, ffflhűzza aa ujjúkra klceerélte/ Hikor Isten jldáa atyánkat ós Éva aas aony-anyánkat terentett^ is ükét a pbradicedbba halyezta. Isten a aegpárosodáet már akkor elrendelte. fi ie ifjak elartétök ezen negpárohodianak a cálját, azért kivánoa, bogy az léten adja rátok a., G áldását, alnd a&a b vli áradáeát. Amint én»oat összekötőn kezeitöket exen n gjbngaruhával", úgv kösse ö^azo latén a ti szivaitöket a szeretetnek erőn lángjával.!g>aá*t nlndlg blvan Ezera&eátek, Eg^náfiiiál stebbqt és Jobbat na laaarjetak. L Vfigtére pedig csak a bálái válasszon el egynáatöl beonetekét T 1 HivogatS /A vendégek meghívása lakodalomba/ Aláiatossággal lépek e hajlékba, Ég áldása Efcálijoii a benne lakukra. Jövetelen okát alaondoa éa bfiven, Egy szép oetijijegií van nálunk kégeulűbac, Helyre a családot általán hivatja T6th István vslagény s BE 6 kedves atyja, -' jóvű seqbbaton a kedves fiának

19 És BZ ö szerelnetes Jegybeli párjának, Az IsteD házában tartja esküvőjét, A aaját házánál meg a mennyegzöjét. Ennek a szop napnak megü íjuk a torát, Kósxitatt a gazda böségae vacsorát. Azért azoabatoü délután két urára, 1*3-, kanál- «a villával ellátva Jelenjenek qtig ott, tisztéé hajlékába. Mert 5 Kegyelme leknek szálára elkéezits Húsát, borát és a pongfl DUEsikáJát. Ki vees4k meg kárén hívogató etavát t Töltsék nála vigan a nennjegztf napját. LicBértössék a Jézus Irisstusl A lakqdalon A v&leeénj kihjr^sg Hégle Dlcfiárttffiaák a Jézus Krisztust íné «lárkee«tt *z az ura, Bőgj ajkán felbyíee&b bűcsúx6 sz6kre,. KodTftB J6 EEUlelmi 4d«apáH s anyán, BdeBÚxáffkápp szolok hó Etátok! Ai Isten áldáflk asálljon le rátok! Kjr.ionöű a sok,j 61, nit veién tettetek, Hert j6ra és bacauletre niveltetek. Ai Islsn ügy angadjej hogy nindezt»isszafisath*eee». Hóét pedig adjá^pk rák SEUlCi áldástokat, HleiStt elindulaánk e fontoe útra; Hert magános- AltflB neaschá felválton, Egy hitva-tárcaanak sxivvnat ajánlón* Hegjek is, a»rt vár rám Bieretft JiU űilveta, Bog; fle*nt hittel legjilnk ai gjbaan&k biven. avermeki hibámért hát ene»delaet kérak, Ha B«gb ntottalak jű azuleln titeket. SzillAl áldáatok noat felén hintaétek, Az Útnak áldása legjen titelatak. Kedraa taatrárein, fogjátok neg kezan, Tfilfltak válánon aslk nagy nabesan. Tartson HeűEe Istan teatvár^szaratatben. Jók LegjUnk g^náebot az agész életban, Kadvea ÖragBzUlűk, addig ál aan nagyok, Híg fejetekre áldást istentől nem kérak. jrtfjn, Ki engedte az tirag kort nektek, Adjon agfsznéget és Űrizzeaneg titeket. Kádvaa íij BÓ t f els5-, JÓBClTÜ GConszédim, Kik itt Jelen vagytok, nlnden rokonain. Kiserjet«k ti is SK írtén házába, A nindonbatónak szaulolt tnmplonába, Eedvec legéiiytárdalm, ifjú barátain, Akikkai ékvddig töltöttem capjaimt Sok boldog napokat idfizten köztatek, Nagyon fiiépen kérlek, el n* felejtsetek!

20 Habár nanyasseod^oid, édes hite- páron ' c s aoat f" örömön, minden boldogságom De azért titeket feledni nem foglak, J6barátainnak siromig msgtartlak. Örvendezhetek hát jelnn Bpnnyeg/Cnr;.--k, Hog. T kívánságain teljasitte Ifinek] Dicsértessék a Jézus Krisztusi A menyasszony Celga6lj.táaa oskütöre Mégle dicsértesfifik a Jézus Krlsttual Kijöttünk óratted szépségig zmiiyass züny f Orcádon boldogaág rózsát pírt fakaaszon* Eljöttünk Arattnd, hagy moat elklaérjünk, Jer kadvbo utadra Ieányz6 niyplünk! N«m jöess lobbá Ticsza, nint Ián; bftjlikbft, M»g l«fie «á* magadnak a báiad tajíka; Annak viwold gondját fli«r«t«t>dd«l t llfl» tlbzt«s háxat a* feladd *11 HloJfitt BlavnnéAk, «ondj büciút «helynek, Hol «ddig Is ie*tatt«k áa niutén Is sz«r«tn«k. Mondj kobitfns aeókai, mondj héláa b^biidat, Hert Ide, nint, lánjrnak, ninca vlbszat&ráaod. Ima alárkezett JÉ az 6rs f Hogy ajkán felnyissam búcnúeú szókra* IbfitQnöfl Jó atyáa eok BEÍT«EHÍgedet f Áldja vég az letan minden lépísttdet, flogy öröbiel Albess soh boldog éveket, leten oltalnába ajáűlak tégedet! Szeretű jó anyén, bát nekfld mit mondjak? Aki bun dajkáltál engem, l*án;od«t. Follyanak napjai boldogul é*ltednek» Kert Jó &n;ám Toltál nekem, gyermekednek. Rátaláltál 6n a&r saaretett páromrm, Kddigi hely«met újjal coerálem ma. BocfiáBsatok el Jó csilléim Bzárnyalara, Áldácotok kieftrjen engem az atamra* Ho*t pedig JQJJetek, forró caókot adok, KOnnyeim hullanak^ töuoot naa ecólbatok. Kedrea iostvírain, fogjátok meg kezem t Tőletek Táláaom ealk nagynebeten. ísdtíb teattfireim, szeretlak titeket, leaeruen eaik elválni tfiletek. Az Urnák áldása fejetekre tárjen, Vegyetek gazdag részt boldog azerencsébeae Végr* jó ezobszedim jdnaok űlfi randdvl, Minden rokonaim a vendágbiraggel; Kit boezám Tálának BKiTeB szeretettel, Áldja meg az latén mind boldog életteli Ksdvítí leány tílrnla, ti ékéé virágok, Ha tirátok názek, szinte apgújulolc. ób hibx tiveletek éltem vidám napot, EgyUtt követtünk el plndaa pajkosaágot.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben.

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben. A CUKOR (népmese) A királyfi és az elűzött királylány nagy lakodalmat csapott. Meghívták az öreg királyt is a lakodalomba. Étel-ital sok volt, mindenik finom volt, de az öreg király előtt az étel sótlan

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Vendégek jönnek Te, Gergely, nem akarsz fölkelni? Tizenegy óra van! Mi van? Már tizenegy óra? És te már fönn vagy? Akkor nekem is föl kell kelnem. Mindjárt itt vannak

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. A három kívánság Magyar népmese Szabó Enikő illusztrációival Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. Fiatalok voltak, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokat veszekedtek.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19.

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Kedves Versenyzők! Játékunk első része ezzel a fordulóval befejeződik. A mostani forduló elsősorban művelődéstörténeti

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben