A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon"

Átírás

1 A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon Szakdolgozat Készítette: SZABÓ NIKOLETT Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakos hallgató Konzulens: DR. JAKAB NÓRA MISKOCI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR MUNKAJOGI ÉS AGRÁRJOGI TANSZÉK Miskolc, 2013.

2 Rehabilitation in Hungary Thesis Author: NIKOLETT SZABÓ Employment Relations and Social Insurance Administration Consultant: NÓRA JAKAB University of Miskolc, Faculty of Law Agricultural Labour Law and Legal Department Miskolc,

3 Tartalomjegyzék Bevezetés A rehabilitáció fejlődése A mai gyakorlat kialakulása Fontos tényezők Az Európai Unió fontosabb joganyagának rövid áttekintése Szociális jog fejlődése fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyekre vonatkozó definíciók és főbb dokumentumok A célcsoportot érintő magyar jogszabályok Fogalmak Alaptörvény évi XXVI. törvény- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról Országos Fogyatékosügyi Program évi CXXV. törvény- az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi XCII. - a fogyatékos személyek jogairól szóló egyezmény évi LXXXIV. törvény- a rehabilitációs járadékról Kormányrendelet a komplex rehabilitációról-321/2007 (XII.5) Rehabilitációs megállapodás megkötése, rehabilitációs terv évi CXCI. törvény- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A rokkantsági ellátás összege és azok esetei Rehabilitációs ellátás A rehabilitációs folyamat korszerű szemlélete A rehabilitáció fajtái Orvosi rehabilitáció Jogi rehabilitáció Pedagógiai- Gyógypedagógiai rehabilitáció Szociális rehabilitáció Pszeudó rehabilitáció (álrehabilitáció) A habilitáció A foglalkozási rehabilitáció A korlátozott munkaképesség kategóriái A foglalkozási rehabilitáció intézményrendszere Munkáltatói érdekeltség

4 5.Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és programok M- Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak IFSSZ- Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat KEFISZ- Komplex emberközpontú Foglalkozás-rehabilitációs és Információs Szolgáltatás TF- Támogatott Foglalkoztatás Tranzit- foglalkoztatási program A foglalkoztatás támogatása A Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás és a Költségkompenzációs támogatás A foglalkozási rehabilitációhoz nyújtott bértámogatás Rehabilitációs költségtámogatás Munka-rehabilitáció Rehabilitációs kártya A megváltozott munkaképességű személyek statisztikái Összegzés Felhasznált Irodalom Hivatkozott Jogszabályok Kormányrendeletek Mellékletek

5 Bevezetés A hátrány, valakihez vagy valamihez viszonyított kedvezőtlen helyzet, lemaradás. A helyzet, pedig a társadalomban elfoglalt pozícióra utal. A fogalom relatív, összetett és sokféle szempontból definiálható. Foglalkoztatáspolitikai aspektusból az tekintendő hátrányos helyzetűnek, akinek a munkaerő piaci lehetőségeik, az átlagtól alacsonyabbak. Elhelyezkedési esélyeik csekélyek, vagy önállóan, állami segítség nélkül egyáltalán nem képesek munkát találni. Ez az állapot többnyire társadalmi kirekesztettséggel és szegénységgel párosul. Ebbe a csoportba tartoznak a megváltozott munkaképességűek, egészségkárosodottak, fogyatékossággal élő személyek is. Felkeltette érdeklődésemet, a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű személyek helyzete, különös tekintettel az őket ellátó rendszerre, annak fenntarthatóságára, eredményességére illetve (re) integrációjuk lehetőségeire a munka világába. A szakdolgozatom első egységét a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű személyek meghatározása, a rájuk vonatkozó fontosabb jogszabályok bemutatása, történeti áttekintése teszi ki hazai szinten. Szakdolgozatomban központi témaként a rehabilitáció kérdéseit, szabályait ismertetem szintén hazánkban. Mit is jelent a rehabilitáció, hogyan-mikor merült fel az igény a kialakítására, milyen területeken valósítható meg, a téma kapcsán felmerülő alapdefiníciók tisztázása, a célcsoport pontos meghatározására vonatkozó szakirodalmat gyűjtöm és hasonlítom össze, valamint értékelem. Nagyobb hangsúlyt fektetve a foglalkozási rehabilitáció definiálására, folyamatának leírására. Azonkívül a komplex rehabilitációs rendszer jellemzői, az integrációra vonatkozó foglalkoztatáspolitika áttekintése. Továbbá a rehabilitációs szolgáltatások és támogatások, valamint azok intézményrendszere. 4

6 1. A rehabilitáció fejlődése Az emberiség tudatába nagyon régen és nagyon mélyen beleivódtak a fogyatékossággal kapcsolatos negatív sztereotípiák. A mesék gonosz szereplőiben is megjelentek, mint például a púpos, bottal járó boszorka. Az orvostudomány és a technika fejlődésével ez a kép a XIX. századra módosult, már a fogyatékossággal járó különbözőségeket megfelelő gyógymóddal kezelhetőnek, megszüntethetőnek tekintették. Ekkor azonban még számos kérdés megválaszolatlanul maradt, mint az egyenjogúság, társadalmi integráció, szolidaritás. Ezek a fogalmak csak a II. Világháborút követően alakultak ki, amikor a sérült emberek a saját kezükbe vették a sorsukat és társadalmi helyzetüket jogi aspektusból kezdték vizsgálni. 1 A rehabilitáció latin eredetű szó. A két háború közötti Magyarországon még csak az egyetemi magántanári állás megpályázását értették habilitáción, rehabilitáción pedig a törvény általi büntetettség köz- és magánjogi következményeinek eltörlését. Napjainkban a habilitás szigorúan a fogyatékosság szempontjából, a társadalomba beilleszkedés értelmében használatos. Ritter von Buss nevéhez köthető a szó legkorábban ismeretes használata 1843-ból, aki a gyógyítható betegek korábbi állapotukba történő visszahelyezés kapcsán értelmezte. A hivatalos, világszerte elfogadott meghatározást a WHO alkotta meg és tette közé 1980-ban, miszerint olyan szervezett segítség, melyre egészségükben, testi, szellemi, épségükben tartósan vagy véglegesen károsodott emberek rászorulnak a társadalomba, a közösségbe történő visszailleszkedésük érdekében. Orvosi, szociális, pedagógiai és foglalkozási intézkedések koordinált, személyre szabott összessége. 2 A cél, hogy az egyén teljes értékű tagja maradhasson a társadalomnak. Logikai alapellentmondásra lehetünk figyelmesek. Hiszen hogyan lehet teljes értékű valaki, ha eddig volt az, illetve ha eddig sem volt az? A rehabilitáció nem gyógyítás, ugyanis nem jelenti az eredeti állapot helyreállítását. Csupán az a folyamat, melynek eredményeként az egészségkárosodott személy saját erőit felhasználva, hátrányait kiegyenlítve, életvitelében és életminőségében megközelíti a hasonló társadalmi helyzetű emberekét. 3 1 Könczei György Kullmann Lajos (szerk.): A (komplex) rehabilitáció alapjai In:Fogyatékosságtudományi Tudásbázis - Bevezetés a komplex rehabilitációba szöveggyűjtemény ELTE GYK, BP o. 2 uo. 15. o 3 Uo. 16 o. 5

7 A modern szemlélet szerint többet jelent, mint korábban, hiszen új betegségek is megjelentek valamint a börtönviseltekkel való törődés is ide tartozik. Megkülönböztetünk orvosi, szociális, foglalkozási, jogi valamint pedagógiai rehabilitációt. 4 A XX. század utolsó évtizedéjéig tehát hazánkban sajátos történelmi okok miatt a fogyatékos emberek ügye családjuk problémája volt, nem vált még közüggyé. A szocializmus időszakában a teljes foglalkoztatottsággal összefüggésben a szociális és foglalkozási rehabilitáció nem alakult ki, mivel a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása megoldott volt. Ezek legfőképpen egyszerű kisegítő-kiszolgáló munkakörökben valósult meg, a rehabilitáció a képességeknek megfelelő munkavégzés azonban egyáltalán nem volt biztosított. A civil szervezetek ekkor a szabadidős illetve sporttevékenységekre korlátozódva működtek, nagy társadalmi szerepük nem volt. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása során nem alakult ki követelményként, hogy a fogyatékossággal rendelkező gyermekek olyan oktatást, képzést kapjanak, amely megalapozza későbbi foglalkoztatásukat. A rendszerváltás legnagyobb vesztese az egyébként a társadalom perifériájában álló réteg lett. A 90-es évek elején másfél millióval csökkent a foglalkoztatotti létszám, azonban a munkanélküliség emelkedésében ennek csak egy része jelent meg. Ennek oka az aktív korú rokkantsági nyugdíjasok számának emelkedésében keresendő ben elkezdődött a foglalkoztatási rehabilitáció koncepcionális előkészítése. Ekkor a passzív ellátások átalakításán volt nagyobb hangsúly ben államháztartási reform során célként fogalmazódott meg a rokkant nyugdíj rendszerének, a megváltozott munkaképességű személyek ellátó rendszerének átalakítása, az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás pénzügyi egyensúlyának helyreállítása érdekében. Ebben az időszakban a kezdeményezések sikertelenek maradtak a munkaerőpiac kedvezőtlen helyzete, a munkanélküliség magas aránya, a megfelelő feltételek hiánya miatt. 4 Melléklet: 1. táblázat 6

8 1.1.A mai gyakorlat kialakulása Gazdasági-társadalmi átalakulás ment végbe ban, aminek keretében társadalmi vita merült fel a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségével kapcsolatban. A nyugdíjreform keretében fontossá vált a foglalkozási rehabilitáció, orvosi, munkaügyi feltételrendszerének és intézményeinek kialakítása. Ezekben az években a munkanélküliség mérséklődésének következtében esély adódott az inaktív emberek rehabilitációjára. 5 Az eltervezett változások irányát meghatározta az Országgyűlés határozata a megváltozott munkaképességűek és rokkantak társadalombiztosítási és szociális ellátó rendszerének átalakításáról. [75/1997. (VII.18.) OGY. ] 1.2. A fontos tényezők A legfontosabb a korszerű, magas színvonalú képzés, aminek háttérintézményei a képzőközpontok. A folyamat fizikai és mentális helyreállítással kezdődik, utolsó lépcsője pedig már a munkába állás. A centrumok fő feladata a képességek felbecslése, fejlesztése, tanácsadás, munkába állító szolgáltatások, elhelyezés utáni nyomon követés. 6 A szelektív munkába állítást, a háborús időkben bekövetkezett munkaerőhiány miatt számos ország elkezdte alkalmazni. Lényegében speciális munka-és foglalkozási körülmények. Legrövidebb idő alatt nagy tömegű megváltozott munkaképességű, de ugyanakkor képzett ember munkába állítása. Szelektív munkába állító csoport orvosi, pszichológiai tanácsadást kér, a kliens munkatapasztalatai alapján minősítést készít, információval szolgál foglalkozási rehabilitációt végző tréningekről, elhelyezkedési lehetőségekről. 7 A szelektív munkába állítás előnye, a rugalmasság. Lehetőség van, hogy két ember ugyanazt a munkát végezze, az ún. munkafelezésre, vagy 5 Az európai együttműködés sikeres színtere: A foglalkozási rehabilitáció- Jó gyakorlatok az EU régi és új tagállamaiban- Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia, Budapest, január Előadás jegyzet A foglalkozási rehabilitáció magyarországi helyzete, program az Állami Foglalkoztatási Szolgálat foglalkozási rehabilitációs szolgálatának fejlesztésére- Lechnerné Vadász Judit, rehabilitációs szakmai tanácsadó- Foglalkoztatási Hivatal; Továbbiakban lásd: Lechnerné Vadász Judit- Előadás jegyzet 6 Uo o. és Könczei György-Varga Mariann: Egészségkárosodás, fogyatékosság és foglalkozási rehabilitáció, in: Egy könyv a foglalkozási rehabilitációról, Együtt-élés kiadvány, Down Egyesület, 36.o. 7 Könczei György: Mégis, kinek az érdeke? A fogyatékkutatás és a fogyatékos-politika útja a rehabilitációtól a független életig, Akadémiai doktori értekezés, A Rák Ellen, Az Emberért, A Holnapért! Társadalmi Alapítvány, Budapest, o. 7

9 részmunkaidős foglalkoztatásra. 8 A védett foglalkoztatás hosszú távú megoldás azok részére, akik a nyílt foglalkoztatási követelményeknek nem tudnak megfelelni. Az ILO szerint a nyílt munkaerőpiacra való kijutás akadályai, a kudarctól való félelem, a korábban megszerzett jogosultságok, juttatások elvesztése, a védett munkahelyek irányítóinak ellenérdekeltsége. 9 A prioritásos foglalkoztatás hazánkban védett munkakörök formájában valósul meg. Ilyen például a vakoknak fenntartott telefonközponti állás Könczei György-Varga Mariann: Egészségkárosodás, fogyatékosság és foglalkozási rehabilitáció, in: Egy könyv a foglalkozási rehabilitációról, Együtt-élés kiadvány, Down Egyesület, 38.o 9 Lovászy László Gábor: Fogyatékosságtudományi Tudásbázis: Fogyatékosügyi és rehabilitációs jog és igazgatás az Európai Unióban és Magyarországon, ELTE, Budapest, 2009, 85.o 10 Könczei György-Varga Mariann: Egészségkárosodás, fogyatékosság és foglalkozási rehabilitáció, in: Egy könyv a foglalkozási rehabilitációról, Együtt-élés kiadvány, Down Egyesület, 40.o 8

10 2. Az Európai Unió fontosabb joganyagának rövid áttekintése 2.1. Szociális jog fejlődése Az ún. Első generációs jogokat a polgári és politikai szabadságjogokat tartalmazó két alapdokumentum az 1948-ban elfogadott ENSZ dokumentum, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló európai egyezmény, amely az Európa Tanács keretében készült ben. Magyarország a rendszerváltást követően csatlakozott hozzá. Az Egyezményben lévő jogok kikényszeríthetők a bíróságokon. Ezután következetett az Európai Szociális Karta, amely az ún. második generációs jogokat, azaz a szociális és gazdasági jogokat tartalmazza. Az emberi jogok e két nagy csoportja egyenrangúak és oszthatatlanok, kölcsönösen függnek egymástól. 11 Tehát a Karta foglalkozik a szociális jogokkal. viszont a Kartánál nincs mód az egyéni jogorvoslat lehetőségével élni. A Karta I. része összesíti a munka-és szociális jogokat.19 jogot rögzített, melyek biztosításához állami szerepvállalás szükséges ban további négy jogot tartalmazó Kiegészítő jegyzőkönyvet csatoltak a Kartához ban megfogalmazódott a Módosított Európai Szociális Karta, ez már 31 jogot ölel fel. Hazánk kormánya 1991-ben írta alá a Kartát évi C. törvénnyel került sor a Karta megerősítésére és kihirdetésére. Az Európai Szociális Karta II. részében egy paragrafusban hivatkozik közvetlenül a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek jogaira, és további három paragrafusban közvetett módon, a jelentéstételi rendszer kérdőívében tér ki a célcsoportra. Ez az egy a 15. cikk, miszerint a fogyatékos személyeknek szakmai képzéshez, rehabilitációhoz, a társadalomba való újra beilleszkedéshez joguk van. A 15. cikkben a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő intézkedéseket tesznek a képzési lehetőségek bitósítására, valamint a fizikailag fogyatékos személyek munkába állására, ennek érdekében speciális munkakereső szolgáltatások létrehozására, védett foglalkoztatás lehetőségeinek megteremtése, illetve a munkaadók ösztönzése alkalmazásukra Gyulavári Tamás- Könczei György, Európai Szociális Jog, Osiris, Bp. 2000, 10. o. 12 Komáromi Róbert- A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci integrációjáról in: Esély 203/5 9

11 A közvetett pedig a 1. A munkához való jogban, (Cél a foglalkoztatás legmagasabb szintjének elérése és fenntartása 13. ) 9. A pályaválasztáshoz szükséges tájékozódáshoz való jogban, 10. A szakképzéshez való jogban nyilvánul meg. A Kartához csatlakozott szinte minden ország tudta vállalni és teljesíteni a hivatkozott cikkeket. Magyarország azonban nem csatlakozott a 10 és 15. cikkhez. 14 Az Európai gazdasági Közösség alapító dokumentuma, a Római Szerződés (1957) a kezdetektől rendelkezik a közös szociálpolitikáról. Azonban elsődlegesnek tartotta a gazdasági integrációt és másodlagosnak a szociális szempontokat, az élet és munkakörülmények javítását. A szociális biztonsági rendszerek harmonizációja elvetésre került, a felek csak a rendszerek közösségi joggal történő koordinációjának megvalósításának fontosságában értettek egyet. 15 A párizsi csúcstalálkozón (1972) az integráció politikusai felismerték, hogy a gazdaságpolitikához társadalmi támogatást úgy szerezhetnek, ha szociális reformokat dolgoznak ki. A találkozón az állam- és kormányfők megegyeztek abban, hogy erősítik a szociális dimenziót. A Szociális Akcióprogram, amelyet európai New Deal -nek is hívnak általános szociálpolitikai célokat tartalmazott. Fő elvei a foglalkoztatási helyzet, az élet-és munkakörülmények javítása, szélesebb körű párbeszéd a Közösség döntéseinek meghozatalában. Az Akcióprogram révén az as évek során EK szociális vonatkozású joganyaga bővült. 16 Jacques Delors bizottsági elnöksége idején a szociálpolitika prioritása a munkáltatók és munkavállalók közötti szociális párbeszéd és együttműködés lett. Az Egységes Európai Okmány az alapító szerződések revízióját hajtotta végre, valamint megteremtette a közös piac kiteljesítésének intézményi és döntéshozatali hátterét. Az átfogó szociális dimenzió létrehozása továbbra sem valósult meg Uo. 14 Uo. 15 Gyulavári Tamás- Könczei György Európai Szociális Jog, Osiris, Bp. 2000, 15. o 16 Uo o. 17 Uo o. 10

12 A Közösség a hátrányos helyzetű csoportok problémáját évtizedekig a tagállamok belügyének tartotta. A fogyatékos személyek a Római Szerződés eredeti szövegében nem szerepeltek. Elsőként a nők esélyegyenlőségének biztosításával kezdtek el foglalkozni a 70-es évek közepén, a csoport többi tagjával, különösen a fogyatékossággal élő személyekkel csak a 90-es években. Aminek oka, az a feltételezés, hogy a szociális problémákat automatikusan megoldja a legfejlettebb európai államok gazdasági közösségének kiteljesedése. A közösségi politika szabályozási filozófiájává vált, azon állampolgárok állami védelme, akik magukról egyáltalán nem vagy csak részben képesek gondoskodni. Ez az európai értékrend a fogyatékossággal élő személyek tekintetében a zsidó-keresztény kultúrában alakult ki. A Talmudban és a Bibliában is megtalálható a társadalomból kiszorult, nehéz sorsú emberek emberi méltóságának védelme és megőrzése. Ebből ered az az Uniós szándék, hogy a fogyatékossággal élő személyek szabadságát, teljes jogú állampolgárságát és egyenlő jogaikat az élet minden területén elismerjék. Továbbá ugyancsak ebből a filozófiából fakad a szolidaritás elvének megfogalmazása, amely egyben eszközként is szolgál a fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációjának növelésére. A politika hosszú távon a társadalmi megbecsülést, megfelelő szintű jövedelem és életszínvonal, minimális forrásokhoz való jogot biztosító szabályok érvényesülését kívánja biztosítani. A közösség a hátrányos megkülönböztetés tilalmával valamint pozitív intézkedésekkel az esélyegyenlőség megteremtésére törekszik. 18 A szelektív munkába állítást, a háborús időkben bekövetkezett munkaerőhiány miatt számos ország elkezdte alkalmazni. Lényegében speciális munka-és foglalkozási körülmények. Legrövidebb idő alatt nagy tömegű megváltozott munkaképességű, de ugyanakkor képzett ember munkába állítása. Szelektív munkába állító csoport orvosi, pszichológiai tanácsadást kér, a kliens munkatapasztalatai alapján minősítést készít, információval szolgál foglalkozási rehabilitációt végző tréningekről, elhelyezkedési lehetőségekről Gyulavári Tamás, Az Európai Unió Szociális Dimenziója, o. 19 Könczei György: Mégis, kinek az érdeke? A fogyatékkutatás és a fogyatékos-politika útja a rehabilitációtól a független életig, Akadémiai doktori értekezés, A Rák Ellen, Az Emberért, A Holnapért! Társadalmi Alapítvány, Budapest, o. 11

13 2.2. A fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyekre vonatkozó definíciók és főbb dokumentumok Az Európai Unió államaiban definiálásra elsősorban a nemzetközi szervezetek ENSZ és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) alapelveit követik. Az Unió közössége állampolgári valamint emberi jogok talaján értelmezi a fogyatékosságot. A WHO ban fogadta el a Fogyatékosságok Nemzetközi Osztályozás-át, mely a betegségek illetve szervi rendellenességek okozatainak kiterjedését határozza meg. A WHO kódrendszer 2001-ben kiadott második verziója már az egészségi állapotot alkotó tényezők azonosítására helyezte a hangsúlyt. Ugyancsak a fogyatékosság definiálására, annak orvosi sémájára példa a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 159. számú, a szakmai rehabilitációról és a foglalkoztatásról szóló egyezménye. Az egyezmény a fogalmak szemléltetésénél valamely orvosi okból meghatározott munkaképesség-csökkenést állít középpontba. Tehát ezen egyezmény alkalmazásában a megváltozott munkaképességű személy kifejezés olyan egyént jelent, akinek alkalmas munka vállalására, megtartására és az abban való előrehaladásra vonatkozó kilátásai valamely megfelelően megállapított testi vagy értelmi károsodás miatt lényegesen csökkentek. (ILO 1983:6) Ezzel ellentétben pedig az ENSZ Akcióprogramja a Fogyatékosokért az emberi jogi és társadalmi megközelítések alkalmazása felé irányult, amelynek alapja, hogy a társadalom minden egyes állampolgára egyenlő jogokkal rendelkezik. Az akcióprogram célja az esélyegyenlőség megteremtése, és ennek kapcsán az alapelvek, a különböző stratégiák az ún. Általános Szabályok a Fogyatékosok esélyegyenlőségéért című dokumentumban kerültek kidolgozásra. Az ENSZ 1982-es akcióprogram három irányelve, az akadálymentesség, a szociális ellátások kiépítése és a foglalkoztathatóság, fenntartható életkörülmények voltak. Az ENSZ Ad Hoc Bizottsága elé került adatokból az derült ki hogy a foglalkoztathatóság terén a tagállamokban alapvető célkitűzés a fogyatékosok nyílt munkaerőpiacra való integrációja. Ezt elsősorban kvótarendszerek alkalmazásával, szakképzéssel, valamint a foglalkoztatottak után járó bér-és adótámogatásokkal kívánják megvalósítani. A fogyatékossággal élők problémája nemzeti stratégia részévé vált, ami az ENSZ ajánlások között is kiemelkedő helyen szerepel Belicza-Dankó-Halmai-Szerepi 2007 A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete a világban és Magyarországon-helyzetfeltáró tanulmány- Revita alapítvány 9-12.o. 12

14 A WHO új fogalmat alkotott 1997-ben, amelyből két tényező határozható meg a környezeti és az egyéni. Ezek szorosan összefüggnek. Ha a társadalom nem segíti a fogyatékossággal élő személyt, hogy a meglévő képességeivel részt vegyen a társadalmi, gazdasági életben akkor fogyatékossá teszi. Tehát fennáll a társadalom felelőssége a fogyatékosság állapota mögött, mivel a társadalom kezeli úgy, hogy az hátrányossá válik az adott személy számára 21 Az Európai Bizottság 800/2008/EK rendeletében külön cikkelyek foglalkoznak a fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása támogatásának speciális szabályaival. A rendelet 2. cikk 20. pontja szerint fogyatékkal élő munkavállaló: bármely olyan személy, akit a nemzeti jog fogyatékosnak elismert, vagy aki elismerten fizikai, elmebeli, pszichológiai károsodásban szenved. Ezzel a célcsoport pontos definiálást a közösségi jog a nemzeti jog hatáskörébe utalja. 22 Általános definícióként elmondhatjuk, hogy fogyatékossággal élő személynek azt tekintjük, akinek végleges, egész életére kiható testi, értelmi, érzékszervi károsodása, korlátozottsága van, amely tartós hátrányt jelent a számára a társadalomban való aktív részvétel gyakorlásában és e hátrányok kompenzációjához külső segítséget kénytelen igénybe venni. Testi funkcióiban károsodás, hiány, veszteség áll fenn emiatt tevékenységében akadályozottá válik. Nem csak az egészségi állapottól függően lehet akadályozva, korlátozva az egyén, hanem környezeti és személyes tényezők is befolyásolhatják. Ezen alapul a fogyatékosság szociális modellje, amely szerint nem személyes probléma, hanem társadalmi összefogást igénylő emberi jogi kérdés. 23 ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól 1. cikkelye szerint minden olyan személy, aki hosszan tartós fizikai, értelmi, szellemi, vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. Az Egyezmény szerinti fogalom a magyar jog részévé vált, a évi XCII. törvény kihirdetésével és hatályba lépésével. 24 Egészségkárosodásnak a szervezet felépítésében, funkcióiban betegség, sérülés vagy veleszületett rendellenesség következtében kialakult kedvezőtlen változást tekintjük. A fogalmat a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény vezette be 21 Könczei György-Varga Mariann 26.o. 22 Állami Számvevőszék Kutató Intézete, A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata,tanulmány. Budapest, október, 15. o. 23 Uo o. 24 Uo. 16. o. 13

15 jogrendszerünkbe. Mértékét az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) határozza meg, Rokkantság fogalma: Az egészségkárosodás mértéke elér egy olyan szintet, amely mellett az érintett személy rendszeres munkavégzésre tartósan nem képes Uo o. 14

16 3. A célcsoportot érintő magyar jogszabályok, fogalmak 3.1. Fogalmak A Megváltozott munkaképességűek és fogyatékossággal élő emberek kifejezéseket sokan sokféleképpen használják. Egységes definíció a mai napig nem született. A hétköznapi szóhasználatban elsődlegesen a hiányosságra utaló és stigmatizációval együtt járó megfogalmazások elterjedtek. 26 Foglalkoztathatóság szempontjából a megváltozott munkaképesség fogalmazza meg a fogyatékosság, egészségkárosodás miatti akadályozottságot. Tehát akinek a munkavállalási és munkahely-megtartási, vagy az abban történő előrehaladási esélye testi vagy szellemi állapotváltozása, funkcióvesztése, illetőleg rendellenessége miatt csökkent. Fontos kiemelni, hogy csak aktív korúak tartozhatnak ebbe a kategóriába. A foglakoztatás támogatásához kapcsolódó jogszabályok eltérően határozzák meg a megváltozott munkaképesség fogalmát és ez által hol szűkítik, hol bővítik a jogosultak körét. 27 A megváltozott munkaképességű személy kifejezés fogalma a Foglalkoztatási törvény (Flt.) alapján olyan személyt jelöl, aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek. 28 Fontos azonban kiemelni, hogy részleteiben definiáltabb fogalmakkal találkozhatunk az egyes végrehajtási rendeletekben, egyes támogatásokra való jogosultsági feltételek meghatározásakor, illetve a rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére való kötelezettség szempontjából évi XXVI. törvény 4. a pont (a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról) szerint fogyatékos személy az, aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően 26 Belicza-Dankó-Halmai-Szerepi o. 27 Állami Számvevőszék Kutató Intézete, A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata,tanulmány. Budapest, október évi IV. törvény, 58. (5) bekezdés m, pont 15

17 korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. 29 Az Flt. fogalma arra enged következtetni, hogy a megváltozott munkaképességű személy fogalmába beleértendő a fogyatékos személy. A törvény szabályozási koncepcióját tekintve azonban ez nem így van. Az Flt valamint a szociális ellátórendszer nem számolt a munkaviszonnyal még nem rendelkező, illetve rendelkezni képtelen fogyatékossággal élő személyekkel Alaptörvény Az ember alapvető jogait tiszteletben kell tartani, az államnak kötelezettsége megvédenie azokat. Az alaptörvényünk kimondja, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, valamint rögzíti a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Továbbá, hogy mindenkinek joga van munkáját, foglalkozását megválasztani évi XXVI. törvény-a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A törvény célja a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása. Az államnak gondoskodnia kell a fogyatékosság kialakulásának, illetve a már kialakult állapot rosszabbodásának megelőzéséről. A fogyatékos személyek az őket másokkal egyenlően meg illető jogaikkal állapotukból fakadóan kevéssé tudnak élni, ezért indokolt, hogy minden lehetséges módon előnyben, pozitív megkülönböztetésben részesüljenek. 15. és 16 vonatkozik a foglalkoztatásukra és ezeknek értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, vagy védett foglalkoztatásra jogosult. A foglalkoztatónak kell biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását Ezzel kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. Felvételi eljárás esetén a munkáltatót az a kötelezettség terheli, hogy a fogyatékos személy részére biztosítsa az egyenlő eséllyel elérhető környezetet, ezzel is elősegítve a évi XXVI. törvény Jakab Nóra: A cselekvőképesség elméleti háttere és a munkajog kérdései PhD értekezés Miskolc, o. 31 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 16

18 munkához jutását. Erre akkor köteles, ha az üres állást meghirdette és a fogyatékos személy jelzi a meghallgatáshoz szükséges speciális szükségleteit, illetve ennek teljesítése a munkáltató működését nem lehetetleníti el. Ha integrált foglalkoztatás nem valósítható meg úgy a fogyatékos személy részére speciális munkahelyek működtetésével kell biztosítani a munkához való jogát. A központi költségvetés normatív támogatásban részesíti a védett munkahelyet Országos Fogyatékosügyi Program E törvény létrehozza az Országos Fogyatékosügyi Tanácsot, mely a Kormányt segíti. A tagsági összetétele vegyes, például a vakok országos érdekképviseleti szervezete is delegálhat egy főt. A Tanács feladata véleményezni a fogyatékosokkal kapcsolatos jogszabályok tervezetét, javaslatot tesz az őket érintő döntésekre. Legfontosabb jogosítványa, az Országos Fogyatékosügyi Program kidolgozása, végrehajtásának figyelemmel kísérése. A Program tartalmaz terveket a társadalmi szemlélet pozitív megváltoztatásához, a fogyatékkal élők társadalmi életben való aktív részvételének, munkahelyi integráció elősegítésére. A jövőbeni célokat és annak eszközeit, forrásait határozza meg évi CXXV. törvény-az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Ha a munkavállalót közvetett vagy közvetlen hátrányos megkülönböztetés éri, fennáll az egyenlő bánásmód követelményének sérelme. Különösen abban az esetben, ha a munkához való hozzájutásban, annak létesítésével, megszűnésével összefüggésben, munkafeltételek, munkabér megállapításával, biztosításával kapcsolatosan nyilvánul meg. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy meghatározott esetekben hivatalból folytatja le a hatósági eljárást annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben az eljárás során bebizonyosodik, hogy a sérült az egyenlő bánásmód követelménye, törvényben meghatározott szankciót alkalmaz évi XXVI. törvény 33 Uo évi CXXV törvény 17

19 évi XCII. törvény-a fogyatékos személyek jogairól szóló egyezmény Az ENSZ New Yorkban 2006.december 13-án elfogadta a fogyatékosok jogairól szóló egyezményt. Részletesen foglalkozik a fogyatékosok jogaival. Létrehozza a Fogyatékosok Jogainak Bizottságát, ami véleményező szerepet tölt be. A kiegészítő Jegyzőkönyvben a tagállamok további jogosítványokkal ruházhatják fel. A Jegyzőkönyvet elfogadó államok polgáraitól jogosult bejelentéseket fogadni és kivizsgálni. Azonban szankcióval vagy kényszerítő eszközzel nem élhet, a jogsértő államot csak felkérheti a megfelelő intézkedések meghozatalára. Hazánk jogrendszerének részévé a évi XCII törvény kihirdetésével vált. Magyarország ratifikálta elsőként az Egyezményt és a Jegyzőkönyvet. 35 Kidolgozása során ügyelni kellett, hogy szemléltesse az orvosi modellről emberi jogi modellre történő áttérést, valamint, hogy olyan minimumstandardokat rögzítsen, amelyek a legszükségesebb élethelyzetekben nyújtanak védelmet a fogyatékossággal élő embereknek. Az 1. cikkben meghatározott cél megfogalmazásával vált emberi jogi egyezménnyé: Jelen Egyezmény célja valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása. Ennek elérése érdekében pontosan határolja el egymástól a különböző életterületeket és az azokhoz kapcsolódó állami kötelezettségeket. A társadalom és a fogyatékossággal élő személyek saját tudatának formálásának eszközévé váló, központi, többször megjelenő fogalom az emberi méltóság tisztelete. A tudatformálás megvalósulását szolgálják a felvilágosító programok és képzések. 36 Kettős védelmi funkciója van az Egyezménynek. Egyrészt az univerzális emberi jogok deklarálásával véd, a fogyatékossággal élő emberek szempontjából optimalizálja a jogokat. Másrészt a hátrányos megkülönböztetés közvetett és közvetlen formáját is tartalmazza és kiterjeszti annak tilalmát az élet minden területére. 37 A fogyatékosság az orvosi modell szerint, az ember bizonyos tevékenységeinek csökkent képessége, a társadalmi hátárny pedig ebből évi XCII. törvény, lásd még:http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderid= Jakab Nóra: A cselekvőképesség elméleti háttere és a munkajog kérdései PhD értekezés Miskolc, o. 37 Uo.22.o. 18

20 a károsodásból, fogyatékosságból ered. Orvosi kérdésnek és magánügynek minősül. 38 Ez a felfogás az embereket betegszerepbe helyezi, viszont a fogyatékosság attól súlyosabb, tartósabb. Legjobban a hátrány fogalma mutatja azt mintha a fogyatékossággal élő ember egyéni problémája lenne, hogy a normális szociális szerepet nem tudja betölteni, pedig ez az egész társadalmat érinti. 39 Jellemzően munkahelyi, közlekedési balesetek következményeként keletkezik, emiatt nem választható el a társadalmi tényektől. 40 Az Egyezmény cikkelyei nyolc fogyatékosságpolitikai területet ölelnek fel. 1. általános fogyatékosságpolitika, 2. fogyatékossággal élő nők, 3. fogyatékossággal élő gyermekek, 4. a fogyatékos személyek védelme és biztonsága, 5. önmeghatározás, 6. szabadság- és részvételi jogok/akadálymentesség 7. szolidaritás 8. nemzeti együttműködés évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról A 3. (1) szerint jogosult rehabilitációs járadékra aki: százalékos egészségkárosodást szenvedett, és ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodást megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, és kereső tevékenységet nem folytat, vagy keresete, jövedelme legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodást megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresete, jövedelme havi átlagánál, továbbá rehabilitálható, és az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte. 42 A szolgálati idő megállapítására és igazolásra a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (Tny) rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő szabályait kellett megfelelően alkalmazni. A rehabilitációs járadék iránti igény elbíráláshoz külön jogszabályban meghatározott komplex minősítés és szakvélemény szükséges az egészségkárosodás mértékéről, a szakmai munkaképességről Kálmán Zsófia-Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Budapest, 82. o. 39 Könczei György-Varga Mariann: Egészségkárosodás, fogyatékosság és foglalkozási rehabilitáció. In: Egy könyv a foglalkozási rehabilitációról. Down Egyesület, Együtt-élés kiadvány, 25.o. 40 Kálmán Zsófia-Könczei György (2002) 82. o. 41 Jakab Nóra: A cselekvőképesség elméleti háttere és a munkajog kérdései PhD értekezés Miskolc, o évi LXXXIV. törvény évi LXXXIV. törvény 19

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szellő János (szerk.) A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezetés 3 Dr. Horesnyi

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 5 Előzmények 5 Az egyezmény célkitűzése: 5

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra.

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ Készítette: Kanyó Edina Konzulens: Dr. Jakab Nóra 2013 Miskolc University of Miskolc Faculty of Law Agricultural

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON: A SZABÁLYOZÁS MÚLTJA, JELENE, JÖVÕJE

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON: A SZABÁLYOZÁS MÚLTJA, JELENE, JÖVÕJE Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XI. DISABILITY STUDIES FT DS A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON: A SZABÁLYOZÁS MÚLTJA, JELENE, JÖVÕJE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi

Részletesebben

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése Kellner Szilvia

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése Kellner Szilvia Iustum Aequum Salutare X. 2014. 3. 95 116. A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése PhD-hallgató (SZE ÁJDI) Ha az ember beteg és magatehetetlen, könnyen magányosnak

Részletesebben

Hangya Dóra Hátrányos helyzetû célcsoportok mentorálási tapasztalatai

Hangya Dóra Hátrányos helyzetû célcsoportok mentorálási tapasztalatai Hangya Dóra Hátrányos helyzetû célcsoportok mentorálási tapasztalatai Hangya Dóra HÁTRÁNYOS HELYZETÛ CÉLCSOPORTOK MENTORÁLÁSI TAPASZTALATAI A fogyatékossággal élõk és az idõskorúak felnõttképzési sajátosságai

Részletesebben

Empátiát igénylő munkaerőcsoportok kezelése, szociális érzékenységet mutató munkáltatói magatartás

Empátiát igénylő munkaerőcsoportok kezelése, szociális érzékenységet mutató munkáltatói magatartás TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2013. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Szellő

Részletesebben

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség Ács Edina Megváltozott munkaképességű álláskeresők esélyei a munkaerőpiacon I. A foglalkozási rehabilitáció munkaerő-piaci (re)integráció elméleti megközelítései Bevezetés Ha az embert olyannak vesszük,

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN TRÉNING-MUNKAFÜZET

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN TRÉNING-MUNKAFÜZET ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN TRÉNING-MUNKAFÜZET Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Héthelyi Attila Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Dr. Gere Ilona A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy minden állampolgár köztük a fogyatékos, egészségükben tartósan

Részletesebben

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. személyek ellátásai

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. személyek ellátásai Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős

Részletesebben

Vázlat. A fogyatékosságról. Alapvetés. Jogszabályok. Háttér. Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása. Dr. Molnár Angéla

Vázlat. A fogyatékosságról. Alapvetés. Jogszabályok. Háttér. Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása. Dr. Molnár Angéla Vázlat Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása Dr. Molnár Angéla molnar.angela@ejk.hu 20/4509289 1. Háttér, alapvetés, jogi ismeretek 2. Nemzetközi jogi környezet, egyezmények, nyilatkozatok 3. Alapjogok,

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ 1 Farkasné Jakab Eszter - Horváth Péter - Mészáros Andrea Nagy Janka Teodóra - Petróczi Ferenc - Sima Ferenc - Szellő János 2 A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok

Részletesebben

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere?

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? Pulay Gyula Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? A magyar államháztartás 2008-ban 631 milliárd forintot költött az aktív korú személyek rokkantsági nyugdíjának és 94 milliárd

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása Magyarországon

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása Magyarországon A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása Magyarországon Tanulmány Készítette: Varjú Tamás Debrecen, 2008. április TARTALOM I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Problémafelvetés, kutatási

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet

FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet SZERKESZTETTE: CSONGOR ANNA ÉS SZIKLAI ISTVÁN Szerzők: BALÁS GÁBOR, BARTAL ANNA MÁRIA, CSONGOR ANNA, DARVAS ÁGNES, KIS GÁBOR,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS TUDOMÁNYOK SOROZAT Sorozatszerkesztő: Lakner Zoltán PhD 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰEK

Részletesebben

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról Magyarország Alaptörvénye XII. cikkének végrehajtása érdekében az Országgyűlés a megváltozott

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG HELYE ÉS SZEREPE A NÉMET ÉS A MAGYAR JOGRENDBEN JAKAB NÓRA

A MUNKAKÉPESSÉG HELYE ÉS SZEREPE A NÉMET ÉS A MAGYAR JOGRENDBEN JAKAB NÓRA Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 363 382. A MUNKAKÉPESSÉG HELYE ÉS SZEREPE A NÉMET ÉS A MAGYAR JOGRENDBEN JAKAB NÓRA A tanulmány a munkaképesség

Részletesebben

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország szak ENSZ CRPD/C/2/3 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 2010. október 15. Eredeti: Magyar és Angol Budapest, 2010. október 15. Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben Helyzetfeltáró tanulmány Készítette: Nagy Zita Éva Pál Zsolt Szerepi

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben