Önkormányzati hírek. "Leventeként is a hazámat szolgáltam" (4. oldal) Újra leng a hinta (2. oldal)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati hírek. "Leventeként is a hazámat szolgáltam" (4. oldal) Újra leng a hinta (2. oldal)"

Átírás

1 9 0 község havi lapja p Acsteszer III. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft " Újra leng a hinta (2. oldal) Önkormányzati hírek A Képviselőtestület szeptember 15-én tartotta ehavi rendes ülését. Első napirendi pontban Lünk György polgármester az elmúlt hónap történéseit ismertette. Értékelte a falunapot, megköszönte a szervezőknek a munkáját. Második napirendi pontban a 2008-as költségvetési rendeletet módosítottuk, mivel mind a kiadások, mind a bevételek változtak. A kiadások a nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye címen Ft-al, valamint a falu- "Leventeként is a hazámat szolgáltam" (4. oldal) napi rendezvény miatt összesen Ft-al nőttek. A bevételek a kiegészítő támogatás egyes szociális felada tokhoz címen Ft-al, a szociális nyári gyermek étkeztetés támogatás címen Ft-al és 13. havi illet mény címen Ft-al nőttek. A fenti változást a tes tület elfogadta. Harmadik napirendi pontban Lünk György polgármes ter beszámolt az önkormányzat I. félévi gazdálko dásáról. A beszámolóban kiemelte, hogy a pénzügyi gazdálkodás a nehezedő körülmények ellenére is zavartalan volt. To vábbra is a takarékosság jellemezte a gazdálkodást. Ezt jelzi, hogy az első félévben a bevételek az éves terve zettnek 58,3%-ában teljesültek, míg a kiadások 41,9%ban. A negyedik napirendi pontban döntöttünk, hogy az ön kormányzat ismételten csatlakozik a Bursa alapítványhoz és támogatja a felsőoktatásban tanulni vágyó helybeli fia talokat (ld.: közérdekű információk). A polgármester úr tájékoztatott, hogy 2009 január 10-től megszűnik a fogorvosi rendelés Súron, mert Dobos Adél doktornő Kisbéren fog praktizálni. Az érintett községek együttesen írnak ki pályázatot az állás betöltésére. Alföldi doktor úr továbbra is ki fog járni rendelni. A kisbéri kórház orvos gondjai megoldódtak az új igazga tó segítségével, így a kórház zavaratlan működése és a jö vője is biztosított.

2 2. oldal Acsteszér község havi lapja (Folytatás az elözó oldalra/) Az ülés végén szokást^ módon segélyekről születtek dön tések. A hónap egyéb eseményeifül szokásunkhoz hűen Lünk György polgármester adott összesítést: -Szeptember 12-én Oktatási Bizottsági ülés volt Kisbéren, ahol az Esélyegyenlőségi program véglegesítése történt meg (hátrányos helyzetűek segítése). -Az önkormányzat tehergépkocsijának műszaki vizsgáz tatása megtörtént a hónap elején. -Szeptember 15-én délelőtt KTKT ülés volt. ahol a fent említett Esélyegyenlőségi programot fogadták el. Ezen az ülésen elnökválasztás is volt. de sikertelen lett. -Szeptember IS-án bizottsági meghallgatás volt. A Tán csics utcai házra ketten jelentkeztek vevőnek és őket hall gatta meg a bizottság, hogy ez alapján hozzon döntést a testület arról, hogy kinek adja el az ingatlant. -A Regionális Központ ellenőrzést hajtott végre a csator názással kapcsolatosan. Azt vizsgálták, hogy nem kezdő dött-e el bármilyen beruházás (ez ugyanis az egyik félté tele a pályázatnak). A döntésük október végére várható. Gurdon András Megnyílt a napközi Pintér Gábor: Az iskola kényszerű bezárása feletti nyomasztó érzést ta lán enyhíti, hogy a tanév kezdete óta újra van némi diák élet. meg ha csak napközis formában is. Lünk György polgármester urat kérem ennek kapcsán adjon rövid tájé koztatást. I.mik Gvörgy: A Képviselő Testület úgy döntött, hogy ha a szülők óhajt ják, akkor délutáni napközis otthont nyitunk és ennek anyagi terheit vállalja az Önkormányzat. Egy felmérést végeztünk ío közötti létszámra mutatkozott igény, így hát belevágtunk. Jelen pillanatban 24 to a napközis létszám. Számukra ebédet is biztosítunk pl. olyan formá ban is ha valaki szakkör miatt nem tud jelen lenni, akkor elviheti éthordóban. Az is felmerült igényként, hogy ez az étel esetleg finomabb mint a bakonyszombathelyí. illetve vannak olyan gyerekek, akik számára idegen az ottlét. Hz is motiválta a testületi döntést, lehetővé téve. ha valaki ide szeretne járni délután napközibe, az megtehesse Ennek a szakmai ellátottsága megoldódott, három tanító, illetve tanár személyében úgy mint Wéber Gábomé. Bor bély Ilona, és Gubucz Lajosné. akik egymás között felosz tották az órarendet. A foglalkozások végleges helye még nincs eldöntve. Van olyan elképzelés miszerint tél időben a konyha étkezős helyisége lenne a megoldás, jó idő esetén pedig a nagy is kolában történne a foglalkozás. Az első két hét már eltelt, működik és menetközben for málódik a dolog. Reméljük, hogy a napközis otthon meg nyitásával a falú élete is mozgalmasabbá válik. ÓVODAI HÍREK "Észrevétlen eltűnt a nyár odalett! Tarsolyában elvitte a meleget. Hová ment el? Ki tudja, most merre jár? Gesztenyefán varjú búsul "kár. de kár" " (Szálai Borbála) Szeptember 01 -jén megkezdődött az új nevelési év. Óvodá sainkat megújult belső tér fogadta az első napon, a nyári kar bantartási, felújítási munkáknak, a nyári nagytakarításnak köszönhetően. Az összes óvodai ajtó átfestése, illetve a ki szolgáló helyiségek (mosdók. WC-k. öltözők) meszelése megtörtént. Ezen kívül a fűtési rendszer karbantartására ke rült sor. az elavult, elhasználódott radiátorszelepeket újakra cserélték. Köszönjük az Ácsteszéri Önkormányzatnak a munkákhoz nyújtott minden segítségét. A nevelési évre több programot is tervezünk, az ösz folya mán lesz bábszínház, zenés előadás, fényképészt is vá runk, illetve a nagy és középső csoportosokkai szeptember végén Bakonyszombaihelyre készülünk a szokásos Bene dek Elek napra. Óvodánkban a Benedek Elek Pedagógiai Szakszolgalat munkatársai gyógytestnevelést. logopédiai foglakozást. valamint fejlesztő foglakozást tartanak azoknak a kisgye rekeknek, akiknek a megfelelő fejlődése érdekében erre szüksége van. A nagy-középső csoportban megkezdődtek a szervezett foglakozások, a kiscsoportban pedig az új kisgyerekek beszoktatása történik. Reméljük az időjárás engedi majd. hogy a gyerekekkel sok időt tölthessünk a szabadban, kihasználva a szép ter mészeti környezetben fekvő, jól felszerelt udvarunkat, es bízunk benne, hogy lehetőségünk lesz őszi sétákra is. ahol az "ősz kincseiből" gyűjtünk (falevelet, gesztenyét, sih.'i. illetve megfigyeljük a természet változásait, az örök kör forgás látható jeleit. Reit Jánosne óvodavezető (Folytatás a következő oidaloni

3 , Acsteszer község havi lapja c*"- : TI V^\f s,,'%'*<t,:rk;. 3. oldal május 9-én átléphette hivatalosan a Kármel kapuját. Életét a kolostor falai közt élte le. Több írásos munka maradt utána, többek közt: Jeanne d' Arc küldetése című dráma. Egy lélek története című könyv. Az utolsó szavak című gyűjtemény. Terézt 1923ban boldoggá, 1925-ben szentté avatták. Október 2. Szent Őrzőangyalok ünnepe. Október 4. Assisi Szent Ferenc - Fiatalemberként léha életet élt, de egy betegség teljesen megváltoztatta. Felha gyott addigi életvitelével, a dicsőség és hírnév vonzotta. Ám hamarosan gyökeres változás állt be életében. Gyak ran megfordult Perugia leprásokat ápoló házába, ahol gon dozta a betegeket. Apja nem nézte jó szemmel fia tevé kenységét és visszaperelte fiától a pénzt, de Ferenc nem csak a pénzt, hanem ruháit is visszaadta apjának. Megala pította a ferences rendet. Regulájuk: "Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el amid van, és oszd szét a szegények kö zött!" Ferenc és társai Assisiben tevékenykedtek, itt is halt meg július 16-án IX Gergely pápa Szentté avatta. Október 5. - Évközi 27. Vasárnap Október 7. - Rózsafüzér Királynője Október 8. - Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya főünnep ban 1. Lipót király a török alóli fölszabadulás emlékére, hálája jeléül megismételte az ország Szent-lstváni fölajánlását a Nagyasszonynak. XIII. Leó pápa 1896ban a magyar millenium alkalmával engedélyezte Magyar ország részére Nagyasszonyunk ünnepét. Október Évközi 28. vasárnap Október 15.- Avilai Szent Teréz - Teréz 18 évesen titokban felvételét kérte az avilai Megtestesülés-kolostorba ben elhatározta, hogy a karmelita életet a maga eredeti szigorában fogja élni. Ettől kezdve Jézusról nevezett Teréz volt a neve. Több könyvet írt, többek között: Az Úr irgalmasságának könyve, Tökéletesség útjában, Az alapítások, címmel jelentek meg október 4-én halt meg, 1622-ben Szentté avatták. Október 17. -Antiochiai Szent Ignác ünnepe. Október Szent Lukács evangélista ünnepe - Két fő műve: egy Evangélium és az Apostolok cselekedetei. Ere deti foglalkozása: orvos volt. Orvos létére sokat festett is. A festők védőszentjeként tisztelik. Október Évközi 29. Vasárnap Október Kapisztrán Szent János Október 26.- Évközi 30. Vasárnap Október Szent Simon és Tádé apostolok - Jézus tanítványi közé tartoztak. Vértanúként haltak meg. Ün nepüket a Jeromos-féle Martirológium október 28-ra teszi. Rómában a 9. századtól ünneplik őket. Volf Nándorné Október 1. Lisieux-i Szent Teréz - A bencés apácákhoz járt iskolába. Súlyosan megbetegedett gyermekkorában, de a Szűzanya megjelent neki és meggyógyította pünkösdjének napján édesapja megengedte, hogy lánya, Teréz belépjen a Karmelita apácák kolostorába. Az egy házi elöljárók Teréz e kérését megtagadták. Végül 1888 Az "OBSITOS " LEVENTE A levente szó kapcsán nekem rendre az ismert Toldi idézet sejlik fel miszerint: "Hej! ha én is, én is köztetek mehetnék Szép magyar vitézek, aranyos leventék". Az irodalomban

4 4. oldal Ácsteszér község havi lapja jártasabbaknak talán Osztrovics Levente irodalomtörté nész, műfordító. A zenerajongóknak minden bizonnyal Szörényi Levente. A színházi életben otthonosan moz góknak valószínű Király Levente színművész. A távoli múltunk ismerői is tudnak híres leventékről, mint pld. Ár pád vezér fia, vagy a megvakított Vazul legfiatalabb fia. Abban egészen biztos vagyok, hogy a levente szó hallatán egyre kevesebbek asszociálnak a két világháború között működő ifjúsági szervezetre, melynek tagjait ugyancsak így nevezték. Mi végre jött létre ez a szervezet, és kik voltak ők.? Az első világháború elvesztését követő trianoni béke eredményeként megcsonkult Magyarországnak nemcsak lakosságának és területének elvesztésével kellett szembe néznie, hanem a békeszerződés által előírt megszorítások kal is. Ezek közé tartozik a hadsereg létszámának és fegy verzetének radikális korlátozása. Az akkori jobboldal szükségét érezte egy olyan szervezet létrehozásának, mely az alacsony létszámú hadsereg utánpótlását biztosítja. A szerveződés vallásos és nemzeti szellemű nevelésben kívánta részesíteni a tagokat, amel lett, hogy nagy hangsúlyt helyeztek a testnevelésre, sőt menetgyakorlatokon is részt vettek és a fegyverhasznála tot is gyakorolták. Levente-kötelesnek minősült minden év közötti fiú, aki rendszeresen nem vett részt testnevelést nyújtó is kolai képzésben, vagy nem vonult be katonai szolgálatra. Kezdetben a sport és az erkölcsi, valamint nemzeti neve lés állt előtérben és a vitéz katona képét kívánta rögzíteni a fiatalokban. A 20-as évek végén változás állt be a Le vente-mozgalomban a szervezet militarista jellege egyre erősebbé vált, és nyíltan felvállalta az egységes és töme ges katonai előképzést. Ennek következményeként a ve zetés egyre inkább katonai irányításúvá vált, oly annyira, hogy a felső vezetést egyenesen a hadügy vette át. A háborúban feje tetejére állt a világ, így a leventék ebben való szerepét se firtassuk és minősítsük, hiszen tudvale vően mindenkor parancsra cselekedtek. Tény, hogy az új rezsim 1945-ben miniszterelnöki rendelettel több más szervezettel együtt a Levente-mozgalmat is feloszlatta. Napjainkban egyesek a Magyar Gárda kapcsán riasztó történelmi párhuzamot vélnek felfedezni, miután annak szimbolikájában a Levente -mozgalom köszön vissza. Kiki döntse el, ha tudja ennek mennyi a valóságtartalma. Az viszont nem vitatható, hogy a napi híradásokban gyakran hivatkozási alap a valamikori szervezet. A mi kis falunkban is élnek néhányan, akik megtapasz talhatták a levente élet mindennapjait. Közülük Mocsinka Tibort, vagy talán korára való tekin tettel helyesebben Tibi bácsit arra kérem, saját tapasztalá sán keresztül mesélje el, hogy egy tizenéves falusi fiúnak mit adott, vagy esetleg mit vett el a levente élet, milyen gondolatokat, érzelmeket ébresztett és ébreszt ma benne ez a kifejezés, hogy élte meg ezeket az időket. Tibi bácsi szívesen tett eleget a felkérésnek ám a levente élettel kapcsolatos emlékei olyan terjedelemmel bírnak, hogy az újság szeptemberi példánya nem lenne elegendő a befogadására. így most egy rövidített, - de a lényeget tar talmazó - formában adom közre. 0 is megerősítette, hogy a szervezet az akkori Horthy kor mány idejében hozták létre, fél katonai ifjúsági szervezet ként. A benne való részvétel 12 éves kortól kötelező volt büntetés terhe mellett. Ha pl. egy nagygazda a szolgáját nem engedte el valamely foglalkozásra, akkor akár őt is büntetés ben részesítették. A szervezet három csoportra tagozódott: kislevente, középső levente, és a nagy csoport, míg be nem vonult. Katonai ellenőrzés mellett voltak a foglalkozások, úgy mint: katonai alapismeretek, katonai kiképzés, terep és egyéb ismeretek, lőkiképzés, alaki és fegyelmező gyakorla tok. A parancsnokok közül többeket is megemlít. Horváth Já nos, Góczán János, Tóth Imre,- aki itt dolgozott a Községhá zán írnokként. A ruházat természetesen saját ruha és levente sapka. Ez akkoriban nagy divat volt, a fiatalok országszerte levente sapkát viseltek A foglalkozások az Alsó-erdői gya korlótéren voltak minden hét szerdáján. Sorakozó a Község háza előtt, majd névsorolvasás. Ha valaki nem jelent meg, másnap már vitte a kisbíró a figyelmeztetést. Az Alsó- erdői

5 , Acsteszer község havi lapja gyakorlótér olyan felvonulási terület volt, mint most a fut ballpálya, egyéként focipálya ott is volt. A kivonulás ének szóval és Bódi Pisti trombita kísérete mellett történt. Min denki tudta, hogy vonulnak ki a leventék ha felhangzott va lamelyik levente dal, mint pld.: Duna, Tisza partján nyílik a sok rózsa Bokrétát köt, sej száz levente róla. Harmat gyöngy csillog a vadrózsa virágon, A levente álom a legszebb a világon. A helyszínen aztán a fent említett gyakorlatok folytak. Minden csoportnak megvolt a maga parancsnoka, akiket Pápán képeztek ki és megnevezésük ifjúvezetö volt. A lakosok összefogásával, segítségével, ma úgy monda nánk, hogy társadalmi munkában a nagyleventék három fekpados lőteret is kialakítottak, mely még ma is látható. Rossz idő esetén tantermi foglalkozások voltak. Ezek mi vel külön levente otthon nem volt a Hangyaszövetkezet épületének egyik helyiségében történtek Ez az épület a mai kultúrotthon helyén volt és benne vegyes, és italbolt is, mely egy fő személyzettel üzemelt. Ha vásárló, vagy vendég érkezett, akkor csengetett és jött a kiszolgáló. A testedzés, katonai előképzés, gyakorlatozás mellett a vallásos nevelés is hangsúlyos volt a szervezetben. Kötelező volt a vasárnapi misén való részvétel A temp lom előtt sorakozó, névsorolvasás, majd együtt bevonu lás. A padok mellett álltak a lányok, középen végig a le venték. Mise után ismét sorakozó és névsorolvasás, ezt követően volt oszolj. A munkára nevelést már kis korban ugyancsak előtérbe helyezték. Ezzel kapcsolatban Tibi bácsi említ is egy pél dát. Ők, mint 12 éves kisleventék egy alkalommal akáccse mete ültető akcióban vettek részt a homoki szőlő alatt. Az ültető árkot lovas ekével húzták, majd temették vissza Nerhaft József és Nerhaft János - aki az Áment Robi apó sa- részvételével. Mikor elfogyott az ültetni való csemete Sándli János bácsi -aki bíró volt - elküldte a fiúkat a kö zeli nyárfákhoz, hogy vágjanak stuffert, - így hívták a kis 5. oldal ültetni való gyökértelen csemetéket- melyeket beraktak a barázdába, ezekből lettek azok a szép nyárfák. Koruknak megfelelő egyéb feladatokat is kaptak mint pl. a nappali időszakban a falu határában lévő magassági pon tokon tűzőrség, a gabonatáblák védelmében. Egyébként a nyári időszakban állandóan foglalkoztatva vol tak, a levente élet munkára nevelt, nem volt idő a haszonta lanságra, aminek később is hasznát vették. Egy mai 12 éves fiú ugyancsak nagyot nézne, ha megkér nénk, hogy szaladjon már el Zircre, na és vissza. Pedig Ti bi bácsi ezt hetente többször is megtette. Erről így beszél: " Mi, kis leventék be voltunk osztva kötelező futárszolgálat ra. Ami azt jelentette, hogy katonai beosztás volt. Én vol tam nagyon megáldva, mert én laktam legközelebb a köz ségházához és a kisbíró engem ért legegyszerűbben. Volt olyan hét, hogy kétszer is megfordultam Zircről. Én pedig szívesen mentem a kötelességemnek éreztem. Én meg megkaptam, amit küldött a Horváth főjegyző úr Zircre a fóispánúrnak. Odaértem lejelentkeztem. Volt egy kutyám a szomszéd házban maradt itt, mert ők elmenekültek, és ez mindig jött velem. Bejelentkeztem mint levente, meg volt a jelentkezési forma, honnét jövök futárpostát hoztam és jött a hivatalszolga, akivel közöltem, hogy azt az utasítást kap tam, hogy a küldeményt csak személyesen a főispán úrnak adhatom át. Mondta, hogy jó ennek nincs akadálya. Beko pogott, jött a főispán úr, és kérdezi, honnét jöttél fiam? Mondom Acsteszérről a Horváth főjegyző úr küldött. Mondja, hogy elfáradtál, mondom nem fáradtam el. Egy magyar leventének nem is szabad elfáradni mondta a fő ispán úr. Gyere fiam foglalj helyet. Intett a hivatalszolgá nak: Mihály kérem lássa el a fiút és a kutyáját. Kicsit pi hentem és indultam vissza" Volt helye az ünneplésnek is. Minden évben megrendezték a leventenapot, melyet a falunaphoz lehetne hasonlítani. Ezen az egész falu részt vett. Különböző zenei, és egyéb rendezvények, tornabemutatók, alaki és harcászati gyakor latok voltak A falu végén ünnepélyes keretek között fogad ták a négylovas hintóval érkező tábori püspököt aki misét celebrált az alsó-erdőn felállított nagy sátorban, melyen az egész falu részt vett. Záróakkordként este tábortűz a ka vicsbányában. Regősünk érdekességképpen megemlíti, hogy Ácsteszéren is volt levente lányegyesület. Egy-két nevet említenék mondja: " nővérem, a Magdus vagy a szomszéd Fidler Maris. Ok is részt vettek a közéleti munkában, mikor, mi akadt. Amikor jött a front, akkor csomagot küldtek a frontra. Ezek a lányok sütöttek-föztek amit tudtak. Egy nagyon szép rendezvény, nagyon szép mozgalom volt"- állítja. Ahogy közeledett a front, csökkent a levente létszám, jöttek a bevonulások, a behívók, egyre fogytak a fiúk. Szó szerint a fiúk, hiszen a végén már a 29-ben születetteket is elvitték, mint pld.: Schandli Józsefet, Schandli Vilmost. A végére már csak a kisleventék maradtak A levente élet be is fejező dött, mikor jött a front.

6 6. oldal Ácsteszér község havi lapja A kisleventék közül (1931-ek) ma is élő személyek a kö vetkezők: Lünk János, Wachtler Emil, Mikolics István, Mocsinka Tibor. "Mielőtt befejezném még szeretnék valamit mondani ar ról milyen becsülete volt akkor a kenyérnek: Megemlí teném a cserkészcsapatot, ez egy más szervezet volt, ezek tagjai felsőfokú iskolába jártak. Csak azért említem meg, mert itt is volt egy cserkésztábor a tanítókertben egy hétig. Napközben itt is előadások voltak és szerettem volna egyszer bemenni, de nem volt rávalóm. A nővérem egy karéj kenyeret tett a sapkám alá, hogy Ides meg ne lássa, és ennek fejében beengedtek. Akkor ilyen volt a kenyér becsülete." Befejezésképpen Tibi bácsi elmondja, hogy amiről be szélt, az mind igaz. A levente évekre jó szívvel gondol, és állítja mindenképpen a javára vált. Büszke a magyar ságára, és úgy érzi amit levente korában tett, azzal is a hazát szolgálta. H I M I il III M I T " " " - " " ^ ^ A Leventék gyűrűjében: középen Kiss György plébá nos, balról Szautner József községi bíró, jobbról Holler Ferenc főjegyző' Mocsinka Tibor elbeszélése alapján Pintér Gábor FŐZÉSI TANÁCSOK Sült csirke jóasszony módra A csirkedarabokat sózzuk, borsozzuk és a szokott módon tepsibe szép pirosra sütjük. Elkészítjük mellé a jóasszonyragút: lxl cm-es kockára vágott császár szalonna, majd ekkora vöröshagyma, vagy gyöngyhagyma és a gomba. Ezeket kevés zsíron összepirítani. ízesíteni delikát és petrezselyemzölddel. Köretnek kockára vágott sült burgonya illik hozzá. Rác csirke Hozzávalók: 4 db. csirkecomb, fél dl. Olaj, só, 80 dk. burgonya, 2 fej vöröshagyma, 2-2 db. paprika-paradic som, 2dl. tejfel A csirkecombokat besózzuk, majd forró olajban hirtelen elősütjük. A burgonyát héjában megfőzzük, megpucoljuk, majd felkarikázzuk. Egy jénait kikenünk zsírral, belerak juk a burgonyát, erre jön a hagymakarika, a paprika, para dicsom. Megsózzuk és erre kerülnek az elősütött csirke combok. Ezt meglocsoljuk a sült zsírral és a tejfellel. Elő melegített tepsibe addig sütjük, míg a hús puha lesz. (A rác ponty is így készül, csak a csirke helyett pontyszcletet használunk.) Jó étvágyat! Bata Lászlóné Jeles történelmi évfordulók szeptember 3-án halt meg Heltai Jenő író, költő, újságíró ben született től a Magyar Hírlap, majd 1892-től A Hét munkatársa. Enné, a lapnál honosítot ta meg a verses publicisztikát. Az 1890-es évek végétől különböző budapesti lapok párizsi tudósítója. Heltai az új ságírás mellett novellákat, regényeket, színmüveket, ver seket írt. Az első világháborúban haditudósító volt. 1927ben műfordítói tevékenységéért megkapta a francia becsü letrendet. Legnagyobb színpadi sikerét A néma levente ( 1936 ) című mesejátéka aratta ben Kossuth -díjat kapott szeptember 7-én született Lenkey János, az es forradalom és szabadságharc később legendás hírne vet szerzett huszártábornoka májusában huszárszá zadával megszökött a császári seregből és hazajött a forra dalom védelmére márciusától tábornok, a világosi fegyverletételnél esett fogságba. A hadbíróság őt is halál ra ítélte, de mert a börtönben elborult az elméje, október 6án az ítéletet nem hajtották végre. Arad várbörtönében halt meg 1850.február 9-én. 0 volt a " tizennegyedik aradi vér tanú" szeptember 11.én II. Géza magyar király ( uraik.: ) a Lajta menti Fisha folyónál ütközött meg 11. Henrik osztrák őrgróf hadseregével. A magyar sereget ténylegesen II. Géza nagybátyja, Belus bán vezette, hisz a király ekkor még csak 16 éves volt. A harcban a magya roknak sikerült fölénybe kerülniük, az osztrákok megfuta modtak. A csata és a győzelem jelentőségét az adta, hogy ez az ütközet volt az első, amelyben a magyar sereg nyilt csatában győzött le nagy lovagi sereget szeptember 17.én Brüsszelben született Habs burg-házi Mária ben jegyezték el II. Ulászló magyar király fiával, aki II. Lajos néven 1516 és 1526 között ural kodott Magyarországon. A házasság megkötésére 1522ben került sor. A fiatal uralkodópár azonban nem tudott úr rá lenni az országos válságon, nem tudtak felkészülni a törtök támadások elhárítására. Házasságukból nem szüle tett gyermek.a mohácsi csatavesztés után Mária Pozsony ba menekült ban Németalföld kormányzója lett.

7 Ácsteszér község havi lapja október 18-án halt meg a spanyolországi Cigalesben szeptember 18-án éjjel Aversában megfőj rótták Anjou András herceget. I. ( Nagy ) Lajos magyar király öccsét. András herceg a Nápolyi Királyság trónörökös ének. Johannának volt a férje, de a trónért való vetélkedés ben a politikai intrikák áldozata lett. I. Lajos király az öccse gyilkosainak megbüntetésérc és a Nápolyi Király ság trónjának megszerzésére két hadjáratot is indított Ná polyba. Mindkét alkalommal elfoglalta Nápolyi de hiába, mert a hatalmat az ellenséges környezetben és a Magya rországtól való nagy távolság miatt megtartani nem tudta, így 1352-ben a magyar király békét kötött és kivonta csa patait a Nápolyi Királyságból szeptember 20-án született Tamási Áron író. Er délyben élt. a kolozsvári egyetemen és a Kereskedelmi Akadémián tanult és 1926 között Amerikában dol gozott. Kezdetben novellákat írt, első kötete 1925-ben je lent meg. Az 1930-as évek elején írta jelentős regénytriló giáját - Ábel a rengetegben(1932). Ábel az országbaníl933) és Ábel Amerikában(I934)- amelyben a ki sebbségben került romániai magyarság sorsát ábrázolta. Kétszeres Baumgarten-díjas. és 1954-ben Kossuth-díjat kapott ban halt meg szeptember 26-án lépett hatályba a tudomány egyetemekre, a műegyetemre, a közgazdaság-.tudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozást szabályozó 1920.évi XXV. törvénycikk, amelyet közkeletűen csak " numerus clausus" nevén emlegettek. Ebben kimondták:"..arra is figyelemmel kell lenni, hogy az or szág területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatok között lehetőleg elér je az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámai..." A. rendelkezés egvértelműen a zsidók megkülönböztetésére irányult, s a végrehajtás során a zsi dó vallású hallgatok aránya drasztikusan csökkent. Gubucz Lajosné OLVASÓINKTÓL Szüreti bika Az 1988-as évben az időjárási viszonyok miatt szűkebb pátriámban egy hónappal korábban, szeptember elején megkezdődtek a szüretek. Lévén én is szőlősgazda, ez érzékenyen érintett. Miután az apósommal és a baráti körre! is egyeztettem az időpon tokat, kiderült, hogy két hétig egy fia szabadnapom nem lesz. Normál körülmények között ezzel nagy baj nem is lett volna, csakhogy ebben az évben bikakilövési lehetőséget kaptam. Hogy fogok én szüretelni, mikor a Bakonyban bőgnek a bikák? - keseregtem mauamban. 7. oldal Szeptember 10-én a feleségem szüleinél volt esedékes a szüret, igy előző este bársonyosra utaztunk.. Este min dent előkészítettünk. Kezdés reggel nyolckor. Korán reggel arra ébredtem, hogy a fiam térdel az ágyam mellett: Mi a baj'1 - kérdezem ijedten. Apa. gyere ki egy kicsit!? mondta súgva. Az előszobába kiérve csak néz rám a nagy barna szemével... Na...mondjad már! Mi a baj? - kérdezem újra. Figyelj...most múlt öt óra. nyolcra ken visszaérni. Kisza ladhatnánk az erdőre, bőven visszaérünk a szüret kezdé sérc. Most jó bőgés van! Két hétig úg\ ^cm érsz rá! Hasz náljuk ki ezt a pár órái!? sorolta egymás után az érveit. De a bikavadászatra rá kell készülni, ez így nem megy! próbáltam ellenkezni.? Arról nem beszélve, hogy tegnap agyonvágtad a térded. Menni sem tudsz! -akaszkodtam tovább. De már érzem, hogy csak a szám tiltakozik, a bo gár már a fülemben van. Két lökött több. mint egy. Tíz perc múlva már robogtunk is Eeketeviz felé. A házhoz ér ve két vadásztárssal találkoztunk. Már éppen indulni készültek. Azt hittük, nem jön senki. így nagyobb területrészt írtunk be - kezdtek a mentegetőzést. Nincs semmi baj - nyugtattam meg őket.? A bárói és a maracskói rész nekünk tökéletesen megfelel. Egyébként is szüretelünk a Papánál, úgysem maradhatunk.-.okáig. Akkor egy kalappal!? köszöntünk el egymástól. Kocsival felmentünk a műúton a nagy tölgyfához. Ki szálltunk hallgatózni, tájékozódni. Teljes csend. Már ép pen tovább akartunk menni a Maracskó felé, amikor tő lünk balra, a Nyúlvesszös mögötti részen elkezdett bőg ni egy bika. Szembe megyünk \elc - határoztuk el gyorsan. Én men tem elöl. a "sánta bíbic" pedig mögöttem próbálta tanain a tempót. Fájós, kimerevedett lábával ez nem is lehetett egyszerű. Szerencsénkre kis megszakításokkal, de fol; amatosan hallatszott a bőgés. így az irány sem volt kétsé ges. A bőgés lepie alatt tudtunk mindig lódulni egy-egy szakaszt. Egyszer csak összeértünk. Egy vastag fa mögé bújva meg tudtuk figyelni. Hat év körüli, páros nyolcas. Szépen gyöngyözött, ó kg körüli agancsot viselt. Lőhető! - súgtam Gábornak a jó hírt. A közeli vizuális és hangbéli élmények hatására mar igy is fehér volt. A hír hallatára, ha leltet, meg sápadtabb lett. Még egy pár méter! Megvártam a kedvező alkalmat, és vál-lapon lőttem. Megpördüli majd a háremével együtl elrobogott. Néhány pillanat múlva eltűntek a völgy léié. Többé nem láttuk őket. Az idő rövidsége miatt azonnal a keresésére indultunk..az elfutásuk irányát követve pró bálkoztunk a keresessél. Tőlünk jobbra minden elképzel hető helyet megnéztünk. Mindhiába! Tudom, hogy meg lőttem! Az elrohanása is inkább halálvágta volt - bizony gattam az igazam. De akkor hol van? - ez. itt a kérdés, amelyre egyelőre nincs válasz. Sajnos indulnunk kell fiam! Majd délután folytatjuk a ke(foiytatás a következő oldalon)

8 8. oldal Ácsteszér község havi lapja resést - adtain ki szomorúan a parancsot. A kocsiban visszaidéztük az. eseményeket Nagy szerencsénk volt. az kétségtelen! Ha a bikát megtaláltuk volna, nem is len ne nálam vidámabb puttonyos legény e kerek világon. De így az egész napomnak vége! Látod, ezen mondtam én neked, hogy nem lehet hebe hurgyán kapkolódni. Mindennek meg kell adni a módját és idejét! Most a bika miatt idegeskedhetek egész nap! korholtam az ötletgazdát. Hát ti hol a fenében voltatok? - szegezte nekem a kérdést az apósom, ahogy a kocsiból kiszálltam. Válaszra nem volt lehetőségem, mert a nejemtől már kaptam is a kö vetkező nyakast: Azért szüretkor kibírhatnátok az erdő nélkül! Nem tudtok, hová letterek! Már csupa ideg vol tam! - mondta kissé megenyhülve. A letámadott fél részéről a fiam szólalt meg először. Ki használva a pillanatnyi tűzszünetet, bedobta a hírbom bát: Apa bikát lőtt! A bomba robbant! Néhány másodperces néma csend. Ki? Mikor? Mit lőtt? '? csődült össze a szüreti társaság. A kis Nimród egy perc alatt csatát nyert, és átvette az irányítást. Az Isten se mentheti meg! Már most tíz évesen kész va dász! - szögeztem le magamban büszkén. Mert ha vala ki nem tudná, bizony a vadászélet viseléséhez olykor diplomáciai érzék is szükséges. Tudni kell hallgatni, és tudni kell megszólalni. Mindig a megfelelő időben. Kora délután végeztünk a szőlő szedésével. Ahogy mi puttonyosok hordtuk, egy erre a célra szakosodott ember folyamatosan darálta. így aztán csak a préselés maradt hátra. Ehhez két ember bőven elég - jelszóval, a többie ket meginvitáltuk bikakerescsrc. A tetthelyre érve elma gyaráztuk a keresés irányát, és nekilendültünk. Hiába a szüreti lendület, a nagy akarás, a bika csak nem lett meg! A rálövés helyén volt a találkozó. Amíg ott szomorkod tunk, a kis D. Lackó és a keresztfiam? ugyancsak szép reményű vadászpalánták? elindultak bal felé keresgélni, hogy ne kelljen a gyászos gyülekezetben szomorkodni. Alig mentek egy sörétlövésnyit, boldogan kiabáltak: Itt a bika! Futva érkeztünk oda. Valóban az én bikám feküdt a ra vatalon, mintaszerűen váll lapon lőve. Hogy került ez ide?? néztünk egymásra a fiammal. Gyorsan megfejtettük a rejtélyt. Igaz, hogy a bika jobb felé szaladt el, de a domb él után - ahol már nem volt lát ható - rögtön balra fordulva csinált egy kifli alakú halál vágtát. Kis híján a rálövés helyén esett össze. Visszagon dolva, hallottam is avarzörgést röviddel az elfutás után. de mivel jobb felé koncentráltam, a hangot is onnan vél tem hallani. Este préselés közben vidáman koccintgattunk a jól vég zett munka és a rendkívüli vadászsiker örömére. Nem kétséges, ha Diana szeret, akkor szüret! Pintér Gábor augusztus KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ Ácsteszér község Önkormányzata pályázatot ír ki a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj évi fordulójára Apályázat benyújtási határideje: október 31. A pályázat kötelező mellékletei: 1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogvi szony-igazolás. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási in tézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll. pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár - két szakos képzés esetében a hallgató a/ állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 3. A szociális rászorultság igazolása A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mel lékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiá nyában a pályázat formai hibásnak minősül. A települési önkormányzat november 24-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: - a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja: - az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról december 5-ig írásban értesíti a pályázókat. A pályázattal kapcsolatban részletes információ kapható a Körjegyzőségen. Közreadta: Klupácsné Somogyi Éva körjegyző Ácsteszér község ha iadaséri felel- ( ínkormány? sztőfeí Pintér.Gábor. Webet** Lajosno. Lvovae : Mulli GraiS Kft, Nagy.,_ Ké-srük: 100 pelr11-

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések 17/2008.(XII.18.)számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás helyi szabályairól szóló 17/2003.(IX.30) számú rendeletének módosításáról egységes szerkezetben

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-009, Fax: 62/ 263-105 3029- /2012. Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 2013. évi fordulójára

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok számára

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást.

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást. S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerről (Elfogadva Heves Megye Közgyűlése 113/2004(XI. 26.) számú határozatával) 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2012. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez 5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez PÁLYÁZATI ŰRLAP RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázatban csak

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben