Önkormányzati hírek. "Leventeként is a hazámat szolgáltam" (4. oldal) Újra leng a hinta (2. oldal)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati hírek. "Leventeként is a hazámat szolgáltam" (4. oldal) Újra leng a hinta (2. oldal)"

Átírás

1 9 0 község havi lapja p Acsteszer III. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft " Újra leng a hinta (2. oldal) Önkormányzati hírek A Képviselőtestület szeptember 15-én tartotta ehavi rendes ülését. Első napirendi pontban Lünk György polgármester az elmúlt hónap történéseit ismertette. Értékelte a falunapot, megköszönte a szervezőknek a munkáját. Második napirendi pontban a 2008-as költségvetési rendeletet módosítottuk, mivel mind a kiadások, mind a bevételek változtak. A kiadások a nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye címen Ft-al, valamint a falu- "Leventeként is a hazámat szolgáltam" (4. oldal) napi rendezvény miatt összesen Ft-al nőttek. A bevételek a kiegészítő támogatás egyes szociális felada tokhoz címen Ft-al, a szociális nyári gyermek étkeztetés támogatás címen Ft-al és 13. havi illet mény címen Ft-al nőttek. A fenti változást a tes tület elfogadta. Harmadik napirendi pontban Lünk György polgármes ter beszámolt az önkormányzat I. félévi gazdálko dásáról. A beszámolóban kiemelte, hogy a pénzügyi gazdálkodás a nehezedő körülmények ellenére is zavartalan volt. To vábbra is a takarékosság jellemezte a gazdálkodást. Ezt jelzi, hogy az első félévben a bevételek az éves terve zettnek 58,3%-ában teljesültek, míg a kiadások 41,9%ban. A negyedik napirendi pontban döntöttünk, hogy az ön kormányzat ismételten csatlakozik a Bursa alapítványhoz és támogatja a felsőoktatásban tanulni vágyó helybeli fia talokat (ld.: közérdekű információk). A polgármester úr tájékoztatott, hogy 2009 január 10-től megszűnik a fogorvosi rendelés Súron, mert Dobos Adél doktornő Kisbéren fog praktizálni. Az érintett községek együttesen írnak ki pályázatot az állás betöltésére. Alföldi doktor úr továbbra is ki fog járni rendelni. A kisbéri kórház orvos gondjai megoldódtak az új igazga tó segítségével, így a kórház zavaratlan működése és a jö vője is biztosított.

2 2. oldal Acsteszér község havi lapja (Folytatás az elözó oldalra/) Az ülés végén szokást^ módon segélyekről születtek dön tések. A hónap egyéb eseményeifül szokásunkhoz hűen Lünk György polgármester adott összesítést: -Szeptember 12-én Oktatási Bizottsági ülés volt Kisbéren, ahol az Esélyegyenlőségi program véglegesítése történt meg (hátrányos helyzetűek segítése). -Az önkormányzat tehergépkocsijának műszaki vizsgáz tatása megtörtént a hónap elején. -Szeptember 15-én délelőtt KTKT ülés volt. ahol a fent említett Esélyegyenlőségi programot fogadták el. Ezen az ülésen elnökválasztás is volt. de sikertelen lett. -Szeptember IS-án bizottsági meghallgatás volt. A Tán csics utcai házra ketten jelentkeztek vevőnek és őket hall gatta meg a bizottság, hogy ez alapján hozzon döntést a testület arról, hogy kinek adja el az ingatlant. -A Regionális Központ ellenőrzést hajtott végre a csator názással kapcsolatosan. Azt vizsgálták, hogy nem kezdő dött-e el bármilyen beruházás (ez ugyanis az egyik félté tele a pályázatnak). A döntésük október végére várható. Gurdon András Megnyílt a napközi Pintér Gábor: Az iskola kényszerű bezárása feletti nyomasztó érzést ta lán enyhíti, hogy a tanév kezdete óta újra van némi diák élet. meg ha csak napközis formában is. Lünk György polgármester urat kérem ennek kapcsán adjon rövid tájé koztatást. I.mik Gvörgy: A Képviselő Testület úgy döntött, hogy ha a szülők óhajt ják, akkor délutáni napközis otthont nyitunk és ennek anyagi terheit vállalja az Önkormányzat. Egy felmérést végeztünk ío közötti létszámra mutatkozott igény, így hát belevágtunk. Jelen pillanatban 24 to a napközis létszám. Számukra ebédet is biztosítunk pl. olyan formá ban is ha valaki szakkör miatt nem tud jelen lenni, akkor elviheti éthordóban. Az is felmerült igényként, hogy ez az étel esetleg finomabb mint a bakonyszombathelyí. illetve vannak olyan gyerekek, akik számára idegen az ottlét. Hz is motiválta a testületi döntést, lehetővé téve. ha valaki ide szeretne járni délután napközibe, az megtehesse Ennek a szakmai ellátottsága megoldódott, három tanító, illetve tanár személyében úgy mint Wéber Gábomé. Bor bély Ilona, és Gubucz Lajosné. akik egymás között felosz tották az órarendet. A foglalkozások végleges helye még nincs eldöntve. Van olyan elképzelés miszerint tél időben a konyha étkezős helyisége lenne a megoldás, jó idő esetén pedig a nagy is kolában történne a foglalkozás. Az első két hét már eltelt, működik és menetközben for málódik a dolog. Reméljük, hogy a napközis otthon meg nyitásával a falú élete is mozgalmasabbá válik. ÓVODAI HÍREK "Észrevétlen eltűnt a nyár odalett! Tarsolyában elvitte a meleget. Hová ment el? Ki tudja, most merre jár? Gesztenyefán varjú búsul "kár. de kár" " (Szálai Borbála) Szeptember 01 -jén megkezdődött az új nevelési év. Óvodá sainkat megújult belső tér fogadta az első napon, a nyári kar bantartási, felújítási munkáknak, a nyári nagytakarításnak köszönhetően. Az összes óvodai ajtó átfestése, illetve a ki szolgáló helyiségek (mosdók. WC-k. öltözők) meszelése megtörtént. Ezen kívül a fűtési rendszer karbantartására ke rült sor. az elavult, elhasználódott radiátorszelepeket újakra cserélték. Köszönjük az Ácsteszéri Önkormányzatnak a munkákhoz nyújtott minden segítségét. A nevelési évre több programot is tervezünk, az ösz folya mán lesz bábszínház, zenés előadás, fényképészt is vá runk, illetve a nagy és középső csoportosokkai szeptember végén Bakonyszombaihelyre készülünk a szokásos Bene dek Elek napra. Óvodánkban a Benedek Elek Pedagógiai Szakszolgalat munkatársai gyógytestnevelést. logopédiai foglakozást. valamint fejlesztő foglakozást tartanak azoknak a kisgye rekeknek, akiknek a megfelelő fejlődése érdekében erre szüksége van. A nagy-középső csoportban megkezdődtek a szervezett foglakozások, a kiscsoportban pedig az új kisgyerekek beszoktatása történik. Reméljük az időjárás engedi majd. hogy a gyerekekkel sok időt tölthessünk a szabadban, kihasználva a szép ter mészeti környezetben fekvő, jól felszerelt udvarunkat, es bízunk benne, hogy lehetőségünk lesz őszi sétákra is. ahol az "ősz kincseiből" gyűjtünk (falevelet, gesztenyét, sih.'i. illetve megfigyeljük a természet változásait, az örök kör forgás látható jeleit. Reit Jánosne óvodavezető (Folytatás a következő oidaloni

3 , Acsteszer község havi lapja c*"- : TI V^\f s,,'%'*<t,:rk;. 3. oldal május 9-én átléphette hivatalosan a Kármel kapuját. Életét a kolostor falai közt élte le. Több írásos munka maradt utána, többek közt: Jeanne d' Arc küldetése című dráma. Egy lélek története című könyv. Az utolsó szavak című gyűjtemény. Terézt 1923ban boldoggá, 1925-ben szentté avatták. Október 2. Szent Őrzőangyalok ünnepe. Október 4. Assisi Szent Ferenc - Fiatalemberként léha életet élt, de egy betegség teljesen megváltoztatta. Felha gyott addigi életvitelével, a dicsőség és hírnév vonzotta. Ám hamarosan gyökeres változás állt be életében. Gyak ran megfordult Perugia leprásokat ápoló házába, ahol gon dozta a betegeket. Apja nem nézte jó szemmel fia tevé kenységét és visszaperelte fiától a pénzt, de Ferenc nem csak a pénzt, hanem ruháit is visszaadta apjának. Megala pította a ferences rendet. Regulájuk: "Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el amid van, és oszd szét a szegények kö zött!" Ferenc és társai Assisiben tevékenykedtek, itt is halt meg július 16-án IX Gergely pápa Szentté avatta. Október 5. - Évközi 27. Vasárnap Október 7. - Rózsafüzér Királynője Október 8. - Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya főünnep ban 1. Lipót király a török alóli fölszabadulás emlékére, hálája jeléül megismételte az ország Szent-lstváni fölajánlását a Nagyasszonynak. XIII. Leó pápa 1896ban a magyar millenium alkalmával engedélyezte Magyar ország részére Nagyasszonyunk ünnepét. Október Évközi 28. vasárnap Október 15.- Avilai Szent Teréz - Teréz 18 évesen titokban felvételét kérte az avilai Megtestesülés-kolostorba ben elhatározta, hogy a karmelita életet a maga eredeti szigorában fogja élni. Ettől kezdve Jézusról nevezett Teréz volt a neve. Több könyvet írt, többek között: Az Úr irgalmasságának könyve, Tökéletesség útjában, Az alapítások, címmel jelentek meg október 4-én halt meg, 1622-ben Szentté avatták. Október 17. -Antiochiai Szent Ignác ünnepe. Október Szent Lukács evangélista ünnepe - Két fő műve: egy Evangélium és az Apostolok cselekedetei. Ere deti foglalkozása: orvos volt. Orvos létére sokat festett is. A festők védőszentjeként tisztelik. Október Évközi 29. Vasárnap Október Kapisztrán Szent János Október 26.- Évközi 30. Vasárnap Október Szent Simon és Tádé apostolok - Jézus tanítványi közé tartoztak. Vértanúként haltak meg. Ün nepüket a Jeromos-féle Martirológium október 28-ra teszi. Rómában a 9. századtól ünneplik őket. Volf Nándorné Október 1. Lisieux-i Szent Teréz - A bencés apácákhoz járt iskolába. Súlyosan megbetegedett gyermekkorában, de a Szűzanya megjelent neki és meggyógyította pünkösdjének napján édesapja megengedte, hogy lánya, Teréz belépjen a Karmelita apácák kolostorába. Az egy házi elöljárók Teréz e kérését megtagadták. Végül 1888 Az "OBSITOS " LEVENTE A levente szó kapcsán nekem rendre az ismert Toldi idézet sejlik fel miszerint: "Hej! ha én is, én is köztetek mehetnék Szép magyar vitézek, aranyos leventék". Az irodalomban

4 4. oldal Ácsteszér község havi lapja jártasabbaknak talán Osztrovics Levente irodalomtörté nész, műfordító. A zenerajongóknak minden bizonnyal Szörényi Levente. A színházi életben otthonosan moz góknak valószínű Király Levente színművész. A távoli múltunk ismerői is tudnak híres leventékről, mint pld. Ár pád vezér fia, vagy a megvakított Vazul legfiatalabb fia. Abban egészen biztos vagyok, hogy a levente szó hallatán egyre kevesebbek asszociálnak a két világháború között működő ifjúsági szervezetre, melynek tagjait ugyancsak így nevezték. Mi végre jött létre ez a szervezet, és kik voltak ők.? Az első világháború elvesztését követő trianoni béke eredményeként megcsonkult Magyarországnak nemcsak lakosságának és területének elvesztésével kellett szembe néznie, hanem a békeszerződés által előírt megszorítások kal is. Ezek közé tartozik a hadsereg létszámának és fegy verzetének radikális korlátozása. Az akkori jobboldal szükségét érezte egy olyan szervezet létrehozásának, mely az alacsony létszámú hadsereg utánpótlását biztosítja. A szerveződés vallásos és nemzeti szellemű nevelésben kívánta részesíteni a tagokat, amel lett, hogy nagy hangsúlyt helyeztek a testnevelésre, sőt menetgyakorlatokon is részt vettek és a fegyverhasznála tot is gyakorolták. Levente-kötelesnek minősült minden év közötti fiú, aki rendszeresen nem vett részt testnevelést nyújtó is kolai képzésben, vagy nem vonult be katonai szolgálatra. Kezdetben a sport és az erkölcsi, valamint nemzeti neve lés állt előtérben és a vitéz katona képét kívánta rögzíteni a fiatalokban. A 20-as évek végén változás állt be a Le vente-mozgalomban a szervezet militarista jellege egyre erősebbé vált, és nyíltan felvállalta az egységes és töme ges katonai előképzést. Ennek következményeként a ve zetés egyre inkább katonai irányításúvá vált, oly annyira, hogy a felső vezetést egyenesen a hadügy vette át. A háborúban feje tetejére állt a világ, így a leventék ebben való szerepét se firtassuk és minősítsük, hiszen tudvale vően mindenkor parancsra cselekedtek. Tény, hogy az új rezsim 1945-ben miniszterelnöki rendelettel több más szervezettel együtt a Levente-mozgalmat is feloszlatta. Napjainkban egyesek a Magyar Gárda kapcsán riasztó történelmi párhuzamot vélnek felfedezni, miután annak szimbolikájában a Levente -mozgalom köszön vissza. Kiki döntse el, ha tudja ennek mennyi a valóságtartalma. Az viszont nem vitatható, hogy a napi híradásokban gyakran hivatkozási alap a valamikori szervezet. A mi kis falunkban is élnek néhányan, akik megtapasz talhatták a levente élet mindennapjait. Közülük Mocsinka Tibort, vagy talán korára való tekin tettel helyesebben Tibi bácsit arra kérem, saját tapasztalá sán keresztül mesélje el, hogy egy tizenéves falusi fiúnak mit adott, vagy esetleg mit vett el a levente élet, milyen gondolatokat, érzelmeket ébresztett és ébreszt ma benne ez a kifejezés, hogy élte meg ezeket az időket. Tibi bácsi szívesen tett eleget a felkérésnek ám a levente élettel kapcsolatos emlékei olyan terjedelemmel bírnak, hogy az újság szeptemberi példánya nem lenne elegendő a befogadására. így most egy rövidített, - de a lényeget tar talmazó - formában adom közre. 0 is megerősítette, hogy a szervezet az akkori Horthy kor mány idejében hozták létre, fél katonai ifjúsági szervezet ként. A benne való részvétel 12 éves kortól kötelező volt büntetés terhe mellett. Ha pl. egy nagygazda a szolgáját nem engedte el valamely foglalkozásra, akkor akár őt is büntetés ben részesítették. A szervezet három csoportra tagozódott: kislevente, középső levente, és a nagy csoport, míg be nem vonult. Katonai ellenőrzés mellett voltak a foglalkozások, úgy mint: katonai alapismeretek, katonai kiképzés, terep és egyéb ismeretek, lőkiképzés, alaki és fegyelmező gyakorla tok. A parancsnokok közül többeket is megemlít. Horváth Já nos, Góczán János, Tóth Imre,- aki itt dolgozott a Községhá zán írnokként. A ruházat természetesen saját ruha és levente sapka. Ez akkoriban nagy divat volt, a fiatalok országszerte levente sapkát viseltek A foglalkozások az Alsó-erdői gya korlótéren voltak minden hét szerdáján. Sorakozó a Község háza előtt, majd névsorolvasás. Ha valaki nem jelent meg, másnap már vitte a kisbíró a figyelmeztetést. Az Alsó- erdői

5 , Acsteszer község havi lapja gyakorlótér olyan felvonulási terület volt, mint most a fut ballpálya, egyéként focipálya ott is volt. A kivonulás ének szóval és Bódi Pisti trombita kísérete mellett történt. Min denki tudta, hogy vonulnak ki a leventék ha felhangzott va lamelyik levente dal, mint pld.: Duna, Tisza partján nyílik a sok rózsa Bokrétát köt, sej száz levente róla. Harmat gyöngy csillog a vadrózsa virágon, A levente álom a legszebb a világon. A helyszínen aztán a fent említett gyakorlatok folytak. Minden csoportnak megvolt a maga parancsnoka, akiket Pápán képeztek ki és megnevezésük ifjúvezetö volt. A lakosok összefogásával, segítségével, ma úgy monda nánk, hogy társadalmi munkában a nagyleventék három fekpados lőteret is kialakítottak, mely még ma is látható. Rossz idő esetén tantermi foglalkozások voltak. Ezek mi vel külön levente otthon nem volt a Hangyaszövetkezet épületének egyik helyiségében történtek Ez az épület a mai kultúrotthon helyén volt és benne vegyes, és italbolt is, mely egy fő személyzettel üzemelt. Ha vásárló, vagy vendég érkezett, akkor csengetett és jött a kiszolgáló. A testedzés, katonai előképzés, gyakorlatozás mellett a vallásos nevelés is hangsúlyos volt a szervezetben. Kötelező volt a vasárnapi misén való részvétel A temp lom előtt sorakozó, névsorolvasás, majd együtt bevonu lás. A padok mellett álltak a lányok, középen végig a le venték. Mise után ismét sorakozó és névsorolvasás, ezt követően volt oszolj. A munkára nevelést már kis korban ugyancsak előtérbe helyezték. Ezzel kapcsolatban Tibi bácsi említ is egy pél dát. Ők, mint 12 éves kisleventék egy alkalommal akáccse mete ültető akcióban vettek részt a homoki szőlő alatt. Az ültető árkot lovas ekével húzták, majd temették vissza Nerhaft József és Nerhaft János - aki az Áment Robi apó sa- részvételével. Mikor elfogyott az ültetni való csemete Sándli János bácsi -aki bíró volt - elküldte a fiúkat a kö zeli nyárfákhoz, hogy vágjanak stuffert, - így hívták a kis 5. oldal ültetni való gyökértelen csemetéket- melyeket beraktak a barázdába, ezekből lettek azok a szép nyárfák. Koruknak megfelelő egyéb feladatokat is kaptak mint pl. a nappali időszakban a falu határában lévő magassági pon tokon tűzőrség, a gabonatáblák védelmében. Egyébként a nyári időszakban állandóan foglalkoztatva vol tak, a levente élet munkára nevelt, nem volt idő a haszonta lanságra, aminek később is hasznát vették. Egy mai 12 éves fiú ugyancsak nagyot nézne, ha megkér nénk, hogy szaladjon már el Zircre, na és vissza. Pedig Ti bi bácsi ezt hetente többször is megtette. Erről így beszél: " Mi, kis leventék be voltunk osztva kötelező futárszolgálat ra. Ami azt jelentette, hogy katonai beosztás volt. Én vol tam nagyon megáldva, mert én laktam legközelebb a köz ségházához és a kisbíró engem ért legegyszerűbben. Volt olyan hét, hogy kétszer is megfordultam Zircről. Én pedig szívesen mentem a kötelességemnek éreztem. Én meg megkaptam, amit küldött a Horváth főjegyző úr Zircre a fóispánúrnak. Odaértem lejelentkeztem. Volt egy kutyám a szomszéd házban maradt itt, mert ők elmenekültek, és ez mindig jött velem. Bejelentkeztem mint levente, meg volt a jelentkezési forma, honnét jövök futárpostát hoztam és jött a hivatalszolga, akivel közöltem, hogy azt az utasítást kap tam, hogy a küldeményt csak személyesen a főispán úrnak adhatom át. Mondta, hogy jó ennek nincs akadálya. Beko pogott, jött a főispán úr, és kérdezi, honnét jöttél fiam? Mondom Acsteszérről a Horváth főjegyző úr küldött. Mondja, hogy elfáradtál, mondom nem fáradtam el. Egy magyar leventének nem is szabad elfáradni mondta a fő ispán úr. Gyere fiam foglalj helyet. Intett a hivatalszolgá nak: Mihály kérem lássa el a fiút és a kutyáját. Kicsit pi hentem és indultam vissza" Volt helye az ünneplésnek is. Minden évben megrendezték a leventenapot, melyet a falunaphoz lehetne hasonlítani. Ezen az egész falu részt vett. Különböző zenei, és egyéb rendezvények, tornabemutatók, alaki és harcászati gyakor latok voltak A falu végén ünnepélyes keretek között fogad ták a négylovas hintóval érkező tábori püspököt aki misét celebrált az alsó-erdőn felállított nagy sátorban, melyen az egész falu részt vett. Záróakkordként este tábortűz a ka vicsbányában. Regősünk érdekességképpen megemlíti, hogy Ácsteszéren is volt levente lányegyesület. Egy-két nevet említenék mondja: " nővérem, a Magdus vagy a szomszéd Fidler Maris. Ok is részt vettek a közéleti munkában, mikor, mi akadt. Amikor jött a front, akkor csomagot küldtek a frontra. Ezek a lányok sütöttek-föztek amit tudtak. Egy nagyon szép rendezvény, nagyon szép mozgalom volt"- állítja. Ahogy közeledett a front, csökkent a levente létszám, jöttek a bevonulások, a behívók, egyre fogytak a fiúk. Szó szerint a fiúk, hiszen a végén már a 29-ben születetteket is elvitték, mint pld.: Schandli Józsefet, Schandli Vilmost. A végére már csak a kisleventék maradtak A levente élet be is fejező dött, mikor jött a front.

6 6. oldal Ácsteszér község havi lapja A kisleventék közül (1931-ek) ma is élő személyek a kö vetkezők: Lünk János, Wachtler Emil, Mikolics István, Mocsinka Tibor. "Mielőtt befejezném még szeretnék valamit mondani ar ról milyen becsülete volt akkor a kenyérnek: Megemlí teném a cserkészcsapatot, ez egy más szervezet volt, ezek tagjai felsőfokú iskolába jártak. Csak azért említem meg, mert itt is volt egy cserkésztábor a tanítókertben egy hétig. Napközben itt is előadások voltak és szerettem volna egyszer bemenni, de nem volt rávalóm. A nővérem egy karéj kenyeret tett a sapkám alá, hogy Ides meg ne lássa, és ennek fejében beengedtek. Akkor ilyen volt a kenyér becsülete." Befejezésképpen Tibi bácsi elmondja, hogy amiről be szélt, az mind igaz. A levente évekre jó szívvel gondol, és állítja mindenképpen a javára vált. Büszke a magyar ságára, és úgy érzi amit levente korában tett, azzal is a hazát szolgálta. H I M I il III M I T " " " - " " ^ ^ A Leventék gyűrűjében: középen Kiss György plébá nos, balról Szautner József községi bíró, jobbról Holler Ferenc főjegyző' Mocsinka Tibor elbeszélése alapján Pintér Gábor FŐZÉSI TANÁCSOK Sült csirke jóasszony módra A csirkedarabokat sózzuk, borsozzuk és a szokott módon tepsibe szép pirosra sütjük. Elkészítjük mellé a jóasszonyragút: lxl cm-es kockára vágott császár szalonna, majd ekkora vöröshagyma, vagy gyöngyhagyma és a gomba. Ezeket kevés zsíron összepirítani. ízesíteni delikát és petrezselyemzölddel. Köretnek kockára vágott sült burgonya illik hozzá. Rác csirke Hozzávalók: 4 db. csirkecomb, fél dl. Olaj, só, 80 dk. burgonya, 2 fej vöröshagyma, 2-2 db. paprika-paradic som, 2dl. tejfel A csirkecombokat besózzuk, majd forró olajban hirtelen elősütjük. A burgonyát héjában megfőzzük, megpucoljuk, majd felkarikázzuk. Egy jénait kikenünk zsírral, belerak juk a burgonyát, erre jön a hagymakarika, a paprika, para dicsom. Megsózzuk és erre kerülnek az elősütött csirke combok. Ezt meglocsoljuk a sült zsírral és a tejfellel. Elő melegített tepsibe addig sütjük, míg a hús puha lesz. (A rác ponty is így készül, csak a csirke helyett pontyszcletet használunk.) Jó étvágyat! Bata Lászlóné Jeles történelmi évfordulók szeptember 3-án halt meg Heltai Jenő író, költő, újságíró ben született től a Magyar Hírlap, majd 1892-től A Hét munkatársa. Enné, a lapnál honosítot ta meg a verses publicisztikát. Az 1890-es évek végétől különböző budapesti lapok párizsi tudósítója. Heltai az új ságírás mellett novellákat, regényeket, színmüveket, ver seket írt. Az első világháborúban haditudósító volt. 1927ben műfordítói tevékenységéért megkapta a francia becsü letrendet. Legnagyobb színpadi sikerét A néma levente ( 1936 ) című mesejátéka aratta ben Kossuth -díjat kapott szeptember 7-én született Lenkey János, az es forradalom és szabadságharc később legendás hírne vet szerzett huszártábornoka májusában huszárszá zadával megszökött a császári seregből és hazajött a forra dalom védelmére márciusától tábornok, a világosi fegyverletételnél esett fogságba. A hadbíróság őt is halál ra ítélte, de mert a börtönben elborult az elméje, október 6án az ítéletet nem hajtották végre. Arad várbörtönében halt meg 1850.február 9-én. 0 volt a " tizennegyedik aradi vér tanú" szeptember 11.én II. Géza magyar király ( uraik.: ) a Lajta menti Fisha folyónál ütközött meg 11. Henrik osztrák őrgróf hadseregével. A magyar sereget ténylegesen II. Géza nagybátyja, Belus bán vezette, hisz a király ekkor még csak 16 éves volt. A harcban a magya roknak sikerült fölénybe kerülniük, az osztrákok megfuta modtak. A csata és a győzelem jelentőségét az adta, hogy ez az ütközet volt az első, amelyben a magyar sereg nyilt csatában győzött le nagy lovagi sereget szeptember 17.én Brüsszelben született Habs burg-házi Mária ben jegyezték el II. Ulászló magyar király fiával, aki II. Lajos néven 1516 és 1526 között ural kodott Magyarországon. A házasság megkötésére 1522ben került sor. A fiatal uralkodópár azonban nem tudott úr rá lenni az országos válságon, nem tudtak felkészülni a törtök támadások elhárítására. Házasságukból nem szüle tett gyermek.a mohácsi csatavesztés után Mária Pozsony ba menekült ban Németalföld kormányzója lett.

7 Ácsteszér község havi lapja október 18-án halt meg a spanyolországi Cigalesben szeptember 18-án éjjel Aversában megfőj rótták Anjou András herceget. I. ( Nagy ) Lajos magyar király öccsét. András herceg a Nápolyi Királyság trónörökös ének. Johannának volt a férje, de a trónért való vetélkedés ben a politikai intrikák áldozata lett. I. Lajos király az öccse gyilkosainak megbüntetésérc és a Nápolyi Király ság trónjának megszerzésére két hadjáratot is indított Ná polyba. Mindkét alkalommal elfoglalta Nápolyi de hiába, mert a hatalmat az ellenséges környezetben és a Magya rországtól való nagy távolság miatt megtartani nem tudta, így 1352-ben a magyar király békét kötött és kivonta csa patait a Nápolyi Királyságból szeptember 20-án született Tamási Áron író. Er délyben élt. a kolozsvári egyetemen és a Kereskedelmi Akadémián tanult és 1926 között Amerikában dol gozott. Kezdetben novellákat írt, első kötete 1925-ben je lent meg. Az 1930-as évek elején írta jelentős regénytriló giáját - Ábel a rengetegben(1932). Ábel az országbaníl933) és Ábel Amerikában(I934)- amelyben a ki sebbségben került romániai magyarság sorsát ábrázolta. Kétszeres Baumgarten-díjas. és 1954-ben Kossuth-díjat kapott ban halt meg szeptember 26-án lépett hatályba a tudomány egyetemekre, a műegyetemre, a közgazdaság-.tudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozást szabályozó 1920.évi XXV. törvénycikk, amelyet közkeletűen csak " numerus clausus" nevén emlegettek. Ebben kimondták:"..arra is figyelemmel kell lenni, hogy az or szág területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatok között lehetőleg elér je az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámai..." A. rendelkezés egvértelműen a zsidók megkülönböztetésére irányult, s a végrehajtás során a zsi dó vallású hallgatok aránya drasztikusan csökkent. Gubucz Lajosné OLVASÓINKTÓL Szüreti bika Az 1988-as évben az időjárási viszonyok miatt szűkebb pátriámban egy hónappal korábban, szeptember elején megkezdődtek a szüretek. Lévén én is szőlősgazda, ez érzékenyen érintett. Miután az apósommal és a baráti körre! is egyeztettem az időpon tokat, kiderült, hogy két hétig egy fia szabadnapom nem lesz. Normál körülmények között ezzel nagy baj nem is lett volna, csakhogy ebben az évben bikakilövési lehetőséget kaptam. Hogy fogok én szüretelni, mikor a Bakonyban bőgnek a bikák? - keseregtem mauamban. 7. oldal Szeptember 10-én a feleségem szüleinél volt esedékes a szüret, igy előző este bársonyosra utaztunk.. Este min dent előkészítettünk. Kezdés reggel nyolckor. Korán reggel arra ébredtem, hogy a fiam térdel az ágyam mellett: Mi a baj'1 - kérdezem ijedten. Apa. gyere ki egy kicsit!? mondta súgva. Az előszobába kiérve csak néz rám a nagy barna szemével... Na...mondjad már! Mi a baj? - kérdezem újra. Figyelj...most múlt öt óra. nyolcra ken visszaérni. Kisza ladhatnánk az erdőre, bőven visszaérünk a szüret kezdé sérc. Most jó bőgés van! Két hétig úg\ ^cm érsz rá! Hasz náljuk ki ezt a pár órái!? sorolta egymás után az érveit. De a bikavadászatra rá kell készülni, ez így nem megy! próbáltam ellenkezni.? Arról nem beszélve, hogy tegnap agyonvágtad a térded. Menni sem tudsz! -akaszkodtam tovább. De már érzem, hogy csak a szám tiltakozik, a bo gár már a fülemben van. Két lökött több. mint egy. Tíz perc múlva már robogtunk is Eeketeviz felé. A házhoz ér ve két vadásztárssal találkoztunk. Már éppen indulni készültek. Azt hittük, nem jön senki. így nagyobb területrészt írtunk be - kezdtek a mentegetőzést. Nincs semmi baj - nyugtattam meg őket.? A bárói és a maracskói rész nekünk tökéletesen megfelel. Egyébként is szüretelünk a Papánál, úgysem maradhatunk.-.okáig. Akkor egy kalappal!? köszöntünk el egymástól. Kocsival felmentünk a műúton a nagy tölgyfához. Ki szálltunk hallgatózni, tájékozódni. Teljes csend. Már ép pen tovább akartunk menni a Maracskó felé, amikor tő lünk balra, a Nyúlvesszös mögötti részen elkezdett bőg ni egy bika. Szembe megyünk \elc - határoztuk el gyorsan. Én men tem elöl. a "sánta bíbic" pedig mögöttem próbálta tanain a tempót. Fájós, kimerevedett lábával ez nem is lehetett egyszerű. Szerencsénkre kis megszakításokkal, de fol; amatosan hallatszott a bőgés. így az irány sem volt kétsé ges. A bőgés lepie alatt tudtunk mindig lódulni egy-egy szakaszt. Egyszer csak összeértünk. Egy vastag fa mögé bújva meg tudtuk figyelni. Hat év körüli, páros nyolcas. Szépen gyöngyözött, ó kg körüli agancsot viselt. Lőhető! - súgtam Gábornak a jó hírt. A közeli vizuális és hangbéli élmények hatására mar igy is fehér volt. A hír hallatára, ha leltet, meg sápadtabb lett. Még egy pár méter! Megvártam a kedvező alkalmat, és vál-lapon lőttem. Megpördüli majd a háremével együtl elrobogott. Néhány pillanat múlva eltűntek a völgy léié. Többé nem láttuk őket. Az idő rövidsége miatt azonnal a keresésére indultunk..az elfutásuk irányát követve pró bálkoztunk a keresessél. Tőlünk jobbra minden elképzel hető helyet megnéztünk. Mindhiába! Tudom, hogy meg lőttem! Az elrohanása is inkább halálvágta volt - bizony gattam az igazam. De akkor hol van? - ez. itt a kérdés, amelyre egyelőre nincs válasz. Sajnos indulnunk kell fiam! Majd délután folytatjuk a ke(foiytatás a következő oldalon)

8 8. oldal Ácsteszér község havi lapja resést - adtain ki szomorúan a parancsot. A kocsiban visszaidéztük az. eseményeket Nagy szerencsénk volt. az kétségtelen! Ha a bikát megtaláltuk volna, nem is len ne nálam vidámabb puttonyos legény e kerek világon. De így az egész napomnak vége! Látod, ezen mondtam én neked, hogy nem lehet hebe hurgyán kapkolódni. Mindennek meg kell adni a módját és idejét! Most a bika miatt idegeskedhetek egész nap! korholtam az ötletgazdát. Hát ti hol a fenében voltatok? - szegezte nekem a kérdést az apósom, ahogy a kocsiból kiszálltam. Válaszra nem volt lehetőségem, mert a nejemtől már kaptam is a kö vetkező nyakast: Azért szüretkor kibírhatnátok az erdő nélkül! Nem tudtok, hová letterek! Már csupa ideg vol tam! - mondta kissé megenyhülve. A letámadott fél részéről a fiam szólalt meg először. Ki használva a pillanatnyi tűzszünetet, bedobta a hírbom bát: Apa bikát lőtt! A bomba robbant! Néhány másodperces néma csend. Ki? Mikor? Mit lőtt? '? csődült össze a szüreti társaság. A kis Nimród egy perc alatt csatát nyert, és átvette az irányítást. Az Isten se mentheti meg! Már most tíz évesen kész va dász! - szögeztem le magamban büszkén. Mert ha vala ki nem tudná, bizony a vadászélet viseléséhez olykor diplomáciai érzék is szükséges. Tudni kell hallgatni, és tudni kell megszólalni. Mindig a megfelelő időben. Kora délután végeztünk a szőlő szedésével. Ahogy mi puttonyosok hordtuk, egy erre a célra szakosodott ember folyamatosan darálta. így aztán csak a préselés maradt hátra. Ehhez két ember bőven elég - jelszóval, a többie ket meginvitáltuk bikakerescsrc. A tetthelyre érve elma gyaráztuk a keresés irányát, és nekilendültünk. Hiába a szüreti lendület, a nagy akarás, a bika csak nem lett meg! A rálövés helyén volt a találkozó. Amíg ott szomorkod tunk, a kis D. Lackó és a keresztfiam? ugyancsak szép reményű vadászpalánták? elindultak bal felé keresgélni, hogy ne kelljen a gyászos gyülekezetben szomorkodni. Alig mentek egy sörétlövésnyit, boldogan kiabáltak: Itt a bika! Futva érkeztünk oda. Valóban az én bikám feküdt a ra vatalon, mintaszerűen váll lapon lőve. Hogy került ez ide?? néztünk egymásra a fiammal. Gyorsan megfejtettük a rejtélyt. Igaz, hogy a bika jobb felé szaladt el, de a domb él után - ahol már nem volt lát ható - rögtön balra fordulva csinált egy kifli alakú halál vágtát. Kis híján a rálövés helyén esett össze. Visszagon dolva, hallottam is avarzörgést röviddel az elfutás után. de mivel jobb felé koncentráltam, a hangot is onnan vél tem hallani. Este préselés közben vidáman koccintgattunk a jól vég zett munka és a rendkívüli vadászsiker örömére. Nem kétséges, ha Diana szeret, akkor szüret! Pintér Gábor augusztus KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ Ácsteszér község Önkormányzata pályázatot ír ki a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj évi fordulójára Apályázat benyújtási határideje: október 31. A pályázat kötelező mellékletei: 1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogvi szony-igazolás. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási in tézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll. pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár - két szakos képzés esetében a hallgató a/ állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 3. A szociális rászorultság igazolása A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mel lékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiá nyában a pályázat formai hibásnak minősül. A települési önkormányzat november 24-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: - a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja: - az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról december 5-ig írásban értesíti a pályázókat. A pályázattal kapcsolatban részletes információ kapható a Körjegyzőségen. Közreadta: Klupácsné Somogyi Éva körjegyző Ácsteszér község ha iadaséri felel- ( ínkormány? sztőfeí Pintér.Gábor. Webet** Lajosno. Lvovae : Mulli GraiS Kft, Nagy.,_ Ké-srük: 100 pelr11-

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

Acsteszér 11. évfolyam 8. szám. havi. a 2007. szeptember 8. Ára: 100 Ft FALUNAP 2007. Fö a pörkölt

Acsteszér 11. évfolyam 8. szám. havi. a 2007. szeptember 8. Ára: 100 Ft FALUNAP 2007. Fö a pörkölt 00 Acsteszér 11. évfolyam 8. szám havi a 8. Ára: 100 Ft FALUNAP 2007 Az eredeti tervekkel ellentétben nem szeptember l-jén, hanem augusztus 25-én tartottuk meg a falunapot. A dátummódosítást több szülő

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

A tizennegyedik állomás

A tizennegyedik állomás 1 RÁKÓCZI RÁKÓCZI 2 2 A tizennegyedik állomás Húsvét A nagyböjt liturgiáinak, imádságainak sorában ott találjuk a Jézus Krisztus szenvedésének útját végigszemlélő keresztutat. Igen népszerű elmélkedési

Részletesebben

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL 1275 1992

Részletesebben

T ö k ö l i T ü k ö r

T ö k ö l i T ü k ö r T ö k ö l i T ü k ö r XX. évfolyam 5-6. szám a helyi önkormányzat lapja 2009. december Tartalomból: megemlékezés a maléter kopjafánál Áldott, békés Karácsonyi ünnepeket és boldog Új Esztendőt kívánunk

Részletesebben

Önkormányzati Hírek. Búcsú az ovitól

Önkormányzati Hírek. Búcsú az ovitól VI. évfolyam 7. szám 2011. július 5. Ára: 100 Ft Búcsú az ovitól Önkormányzati Hírek Június hónapban egyszer ülésezett a képviselő-testület, ahol Lovasi Péter kisbéri rendőrkapitány egy beszámoló keretében

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft NAGYKÖRŰ ÁRA: 220 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. Szeptember Évnyitó 2008 Első nap az iskolában Fotó: Tóta Gábor Tartalom Szakmai képzések - támogatással Az Önkormányzat hírei Tanévnyitó Aranydiploma

Részletesebben

Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése

Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése - Pomázi Polgár Pomáz Város Önkormányzatának Lapja XXIV. évfolyam, 7. szám, 2015. július Ingyenes Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése Csata László emlékére HIRDETÉS ASZTALOS! Vállal:

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2014. március 1848. MÁRCIUS 15. Több, mint másfél évszázada, 166 évvel ezelőtt ezen a napon forradalmi lázban égett a pesti ifjúság. S

Részletesebben

Önkormányzati választások

Önkormányzati választások VIII. évfolyam 10. szám 2006. október Tar ta lom ból: Önkormányzati választások Alapfokú művészeti oktatásért fizetendő térítési díjak Negyven kilométerre a boldogkői Castrum Boldua-tól Néprajzi rovat:

Részletesebben

INFORMÁCIÓ - KOMMUNIKÁCIÓ

INFORMÁCIÓ - KOMMUNIKÁCIÓ 2007. OKTÓBER II. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Csathó Pál: Elnézését kérem a Tisztelt Olvasónak, hogy újabb két idegen szóval kezdem írásom, de ezek a szavak már jó ideje meghonosodtak nyelvünkben, gyakorlatilag

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu. Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten

XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu. Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP Tizenhetedik alkalommal került megrendezésre Kecskeméten a Hírös Hét Fesztivál, ezúttal nem augusztusban, hanem

Részletesebben

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes Placskó Lajos által elmondott október 23-i ünnepi beszédet közöljük Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplõk!

Részletesebben

Köszönjük! csak szemléletváltás útján, azonnali cselekvéssel lehetséges.

Köszönjük! csak szemléletváltás útján, azonnali cselekvéssel lehetséges. Gecsei Harsona 2 2010. március 31. ii. évfolyam/1. szám Szeretném tájékoztatni az újságíráshoz kedvet érző személyeket, hogy a megjelentetésre szánt írásokat minden negyed év vége előtt legalább egy héttel

Részletesebben

Megyenap a 600 éves Varázsvölgyben

Megyenap a 600 éves Varázsvölgyben 2007. szeptember VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ X VIII. évfolyam 9. Polgármesteri köszöntő Megyenap a 600 éves Varázsvölgyben Szóda Kelemen Klára pásztói költő és népíró Az ember című versének soraival nyitotta

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2008. július. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2008. július. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa 2008. július ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Körkérdés a közoktatási intézménytársulásról Zsombói Falunapok 2008. Testvértelepülésünk a székelyföldi

Részletesebben

Sárszentlõrinci Hírek

Sárszentlõrinci Hírek Sárszentlõrinci Hírek 2007.szeptember Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta VII. évfolyam 3. szám Felelõs kiadó: Demény Károly Faluünnep képekben a falualapító lelkész halálának 250.

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám A szeretet és békesség ünnepe A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embe- rek hirdetik az örömhírt. nagybevásárlás,

Részletesebben

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes ingyenes közéleti havilap 2010. December S.I.: Lélektánc Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET Kora hajnalban igyekszünk, Rorátéra a sötét leple alatt Szakad az eső, fújnak a szelek, fázósan bújunk kabátunk

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 10. szám Október 23. A felújított Csigaház teljesen megtelt Az Ítélet című darabot Major László rendezte Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért

Részletesebben

Ó, kiscelli Szent Szûz...

Ó, kiscelli Szent Szûz... Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 14. SZÁM (566) 2012. SZEPTEMBER 14. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA» Tanévkezdés

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben