Ez a munka a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című, sz. OTKA program keretében készült.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ez a munka a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című, 109173 sz. OTKA program keretében készült."

Átírás

1 Keleti Akció, A Népies Irodalmi Társaság jelentései Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára P 1077 (Összeállította Izsák Anikó, a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században sz. OTKA kutatáskertében. 1. kötet Megjegyzések az előterjesztett anyag áttekintéséhez I. A Bocskay Szövetség és Népies Irodalmi Társaság működése /:központi SZERVEZET:/ Bocskay Szövetség és Népies Irodalmi Társaság működése... A Bocskay Szövetség alapszabályai... A Népies Irodalmi Társaság alapszabályai... A Népies Irodalmi Társaság szolgálati és ügyviteli szabályai... Szolgálati utasítás a Népies Irodalmi Társaság könyvelősége részére... II. STATISZTIKAI ANYAG A Népies Irodalmi Társaság 10 évi számadása december 31-ig... A Népies Irodalmi Társaság alkalmazottai részére 1920.VII XII.21.-ig utalványozott fizetésekről, rendes és rendkívüli segélyekről kimutatás... A Népies Irodalmi Társaság dologi kiadásai 1931.I.1-től 1931.XII.31.-ig... Adminisztratív és politikai osztályt terhelő dologi kiadásokról 1931 évről és összesítő kimutatás 1927, 1928, 1929, 1930 és 1931 évekről... A Népies Irodalmi Társaság Politikai osztálya tevékenységi körének ismertetése Táblázat a Népies Irodalmi Társaság romániai anyaggyűjteményének csoportos beosztásához 1920 évtől... III. JELENTÉSEK AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉRŐL Oldal A Népies Irodalmi Társaság politikai osztályának egy havi jelentése... Jelentés az erdélyi román agrár helyzetről... Jelentés a Népies Irodalmi Társaság politikai osztályának 1930/31 évi tevékenységéről A keleti országrészek nevezetesebb eseményei 1930/31 évben... A Népies Irodalmi Társaság 1931 évi közgyűlési jegyzőkönyve... Fizetés jegyzék a Népies Irodalmi Társaság alkalmazottai február havi illetményeiről és tényleges kiadása 1932 március hóban... IV. EGYETEMI INTERNÁTUSOK MAGYARORSZÁGON ÉS A KELETI RÉSZEKEN Internátusok és azok keleti kapcsolatai... Összefoglaló jelentés a Népies Irodalmi Társaság által fenntartott Bethlen István Internátus, a szegedi Bocskay Internátus, valamint az általa segélyezett Debreceni Székely Társaság fiókinternátusának 1928/29, 1929/30 és 1930/31 évekről

2 Budapesti és szegedi internátusok 1930/31 és 1931/32 tanévi bentlakóinak középiskolai végzettségéről kimutatás... Internátusokból eltávozott főiskolai hallgatók helyzetéről kimutatás... A Népies Irodalmi Társaság által fenntartott budapesti, szegedi és debreceni internátusok évi működéséről... Budapesti és szegedi internátusok költségkimutatásai 1926/27, 1927/28 és 1928/29 évekről, 1929 év VII-XII. havi bevételei és kiadásairól elszámolás... A kolozsvári tanulmányi bizottság jegyzőkönyve július 4-ről... Az új internátusi program: Külföldiek Kollégiuma munkaprogramja, költségvetése és elhelyezéséről... V. A KELETI SEGÉLYALAP VAGYONI HELYZETE Házak és földbirtokok... Budapest, VI. Vilmos császár út 55. sz. ház tartozékainak és felszerelésének leltára... Szeged, Vásárhelyi sugár út 2. sz. ház tartozékainak és felszerelésének leltára... Debrecen, Péterfia u. 25. sz. ház tartozékainak és felszerelésének leltára... Budapesti házon az elmúlt 5 évben végzett nagyobb tatarozási munkákról és a szükséges tatarozási munkákra költségvetés... Biztosítások /tűz, szavatossági és betörés/... Budapesti és szegedi internátusok részére a Népies Irodalmi Társaság havi ellátmányából vásárolt és ajándékozott ingó leltári tárgyakról kimutatás... Budapesti Házalap vagyonából vásárolt és az alapnak ajándékozott ingó leltári tárgyakról kimutatás... Összesítő kimutatás a budapesti, szegedi és debreceni házak bérjövedelmeiről és tiszta jövedelmeiről 1920 évtől 1930 november 15-ig... Baracskai és sövényházai földbirtokok bevételei és kiadásainak ismertetése kötet VI. KELETI SEGÉLYEK KÜLÖN IRÁNYÍTÁS ALAPJÁN Az egyházak segélyezési költségvetéséhez szétosztási kulcs-szám megállapítása és célkitűzése a segélyek felhasználásához... Az erdélyi iskolák átnézeti adatai Az erdélyi egyházak által az 1930/31-ik tanévben fenntartott magyar tannyelvű iskolák főbb statisztikai adatai... A romániai magyar fősikolai hallgatók kimutatása... Az elszakított egész Erdélyben a felekezeti magyar és szász főgimnáziumi oktatással kapcsolatos adatok... VII. MAGYAR HITELÉLET ERDÉLYBEN A Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank... Erdélyi Alap garanciális okmányai... A Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank tevékenysége. Az erdélyi Hitelintézet 1931 évi üzemi eredmény kimutatása, helyzete 1932.XII.31-ig... A kényszeregyezségbe jutott hitelintézet helyzetéről jelentés 1932.XI VIII. KÜLÖN HITELAKCIÓ A KELETI RÉSZEK BIRTOKOS OSZTÁLYA RÉSZÉRE Hitelek folyósítására vontakozó megállapodásról március 9-én felvett jegyzőkönyv

3 augusztus 1-ig folyósított, továbbá a bankok által is megszavazott, de igénybe még nem vett kölcsönökről kimutatás... A hitelakció állása 1930.V XII.31.-ig... Hátralékos adósokról kimutatás 1930.IX Romániai Földhitelintézetekről és a Mezőgazdasági Hitelintézetről szóló törvény szövege... Az átmeneti Jelzálog Hitelintézet létesítésére vonatkozó törvény... Erdélyi magyar földhitelntézet r.t. Kolozsvár alapítási tervezete és részvényaláírási felhívása... Alapszabálya az erdélyi Magyar Földhitelintézet R.T.-nak Kolozsvár... IX. ERDÉLYI EGYHÁZI ÉS TÁRSADALMI MOZGALMAK Társadalmi és közművelődési egyletek Erdélyben... Az erdélyi egyházak népgondozó tevékenysége... Jelentés a Katholikus Nőszövetség erdélyi és bánáti munkájáról... Az erdélyi Róm. Kath. Népszövetség Intéző Bizottságának jelentése... X. SZÖVETKEZETEK Erdélyi szövetkezetek helyzetéről jelentés... Forgalom kimutatás és mérleg... Kolozsvári Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsége üzleti jelentése és zárószámadása üzletévről... A Hangya központi igazgatóságának jelentése a Hangya XII-ik üzletévéről... I. Megjegyzések, Erdély közgazdasági helyzetének tiszta ismeretéhez beszerzendő jelentékeny adatokra nézve... II. Újabb hitel kérdése... III. A konverzió Romániában... Néhány adat az erdélyi magyar, román és szász szövetkezetekről kötet Előszó... Politikai ügyosztály jelentése 1932 évi működéséről... Általános szempontok... A politikai élet és a kisebbségek helyzetének átnézete az 1932 júliusi választásoktól az 1932/33 évi parlamenti ülésszak berekesztéséig... Jelentés a bécsi levéltári kutatásokról nemzetiségi kérdésekben... A Népies Irodalmi Társaság által fenntartott budapesti, szegedi internátusok, valamint az általa segélyezett debreceni Szefhe fiók internátus 1931/1932 tanévi összefoglaló jelentése... Jelentés a Külföldiek Kollégiuma 1932/33 tanévi működéséről... Irodakezelőség jelentése az 1932 évi működéséről... Kimutatás a Bocskay Szövetség illetve Népies Irodalmi Társaság által kiadott és más átvett propaganda művekről. Lezárva 1932 december Készletjegyzék a Népies Irodalmi Társaság raktáron levő kiadványairól 1932 december 31-én

4 Keleti szervezetek költésgelőirányzata 1932/1933 évre budapesti központ /Népies Irodalmi Társaság/... A Keleti Szervezetek költségelőirányzata az számadási év II. felére. Budapesti központ /Népies Irodalmi Társaság/... A Költségvetési-alap azelőtt Tanügyi-alap Zárszámadása az számadási évről és közgyűlési jegyzőkönyv... A budapesti, szegedi, debreceni bérházak kezeléséről jelentés 1932 évről... A Népies Irdoalmi Társaság baracskai és sövényházai birtokáról jelentés 1932 évről... Függelék Az erdélyi magyar gazdasági blokk programja... Memorandum az erdélyi magyar hitelszövetkezetek és szövetkezeti központ helyzetéről Emlékirat a Keleti részek nemzeti politikája érdekében... Memorandum a moldovai csángók és Románia kisebbségi politikájáról... Jelentés a kolozsvári főiskolai könyvtár helyzetéről... A székelyek autonómiája /:Silviu Dragomir tollából:/... Romániai revízióellenes gyűlések és tüntetések... A regáti magyar tannyelvű iskoláztatás problémája... Kolozsvári Unió szabadkőműves páholy előadássorozata az erdélyi szabadkőművesség mai feladatainak megállapításáról... Erdély a gyarmat. Az adópolitika rejtelmeiből... Egy magyar könyv a nemzetiségekről... Vaida-Voevod miniszterelnök nyilatkozatai az erdélyi románoknak magyar uralom alatti politikai helyzetéről /:a román kamara és a szenátusban 1932-ben tartott beszédei nyomán:/. 4. kötet I. Jelentés a Keleti akció 1933/34 évi működéséről Bevezetés. Politikai ügyosztály jelentése 1933 évi működéséről /:Keleti Közlöny szerkesztése és kiadása:/... A Külföldiek Kollégiuma 1933/34 tanévi működéséről jelentés... A Külföldiek Kollégiuma 1933 évi nyári tanfolyamának I-VIII. heti napirendjei... A Külföldiek Kollégiuma ifjainak első nyilvános bemutatkozásáról jelentés, kapcsolatban az erdélyi magyarság kulturális sérelmei miatt a Népszövetségi Ligák Uniója előtt folytatott harc kudarcáról... Irodakezelőség jelentése az 1933 évi működéséről... Kimutatás a Bocskay Szövetség illetve Népies Irodalmi Társaság által kiadott és más átvett propaganda művekről kezdettől 1933 év december hó 31-ig... Készletjegyzék a Népies Irodalmi Társaság raktáron levő kiadványairól 1933.XII Keleti Szervezetek költségelőirányzata 1933/34 évre Budapesti Központ /:Népies Irodalmi Társaság:/

5 A Költségvetési alap azelőtt Tanügyi alap, Átfutó tételek számlája és Külön átutalások számlája zárszámadása az 1933/34 számadási évről... A budapesti, szegedi és debreceni bérházak 1933 évi kezeléséről jelentés... A Népies Irodalmi Társaság baracskai és sövényházai földbirtokainak kezeléséről jelentés az évről... Népies Irodalmi Társaság közgyűlési jegyzőkönyve és alelnöki jelentés december hó 18- án... Intézőbizottság által 1933.VII.18-án felvett jegyzőkönyv Feldmann Jenő féle 700 mm. tengeri és járulékai iránti követelés rendezése tárgyában... Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbankkal kapcsolatos jegyzőkönyvek 1931.I VI.25. és 1933.III.13. XI Külön hitelakció a keleti részek birtokos osztálya részére. Hitelbizottsági jegyzőkönyvek 1927.XI V kötet II. Függelék a Keleti akció 1933/34 évi működéséről szóló jelentéshez Javaslat az erdélyi magyar továbbképzés tárgyában... Jelentés az erdélyi magyarság iskolai és kulturális helyzetéről Jelentés a besszarábiai és bukovinai magyarásgról /:Tanulmányúti jelentés VII.27. VIII.28.:/... A szatmári r.kath. leányliceum 1930/31. tanévi értesítője... Jelentés a székelykeresztúri unitárius elemi iskola helyzetéről... Jelentés a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár helyzetéről... Jelentés a román jogéletről, a román felsőfokú jogi oktatás, tanárok, bíráskodás, ügyvédek és a magyarok és románok társadalmi érintkezése stb.... Jelentés a magyar kisgazdapárt székelyföldi szervezkedéséről... A balkán államoknak német és francia egyetemeken tanuló fiai 1931-ben... A romániai kisebbségi magyar nemzet felekezeti megoszlása... A marosi ref. egyházmegye statisztikai képe 1933-ban... Kisebbségi iskolaügy és papi államsegélyek kérdése az 1933/34 évi román állami költségvetés vitája rendjén... Görög katholikus székelyek áttérése róm.kath. vallásra... Román irredenta vádak A hivatalos Magyarország és a romániai kisebbségi probléma... Egy revizionista püspök... Kisebbségi köpönyegforgatók... Román antirevizionista közlemények Universul antirevizionista cikksorozata Gróf Bethlen István angliai előadásai ellen Maniu Gyula antirevizionista interpellációja a bukaresti képviselőház 1934.ápr.4-iki ülésén és Titulescu külügyminiszter válaszbeszéde... A romániai magyar kisebbség sérelmei A máriaradnai szoborgyalázás ügye... A zsibói román vasúti vendéglős feltett kalapban beült cigarettázni a ref. templomba

6 ... A magyar vasutasok üldözése Romániában... A kisebbségi nyelv kérdése a természeti emlékek védelméről szóló törvény egyes szakaszainak módosítása iránt előterjesztett javaslatban... A nemzeti nyelv alkalmazása a cégtáblákon 8-szoros adó alá esik... Tudósítás a genfi népszövetségi és kisebbségi ügyekről. A személyi panaszjog módja a Népszövetég előtt... A regáti magyar zsidók ügye... Erdélyi lapok: Nemzet és Bank c. cikke Sulyok István tollából /1933.X.11./... Az erdélyi román vezető férfiak beismerik a magyar uralom alatti román nemzetiségi törekvéseket... Vaida-Voevod S. miniszterelnök beszédéből az ostromállapotra vonatkozó javaslat megindoklásához a szenátus 1933.II.4-iki ülésén... Ferenc Ferdinánd trónralépési nyilatkozata és a titkos nemzeti tanács 1908-ban... Maniu Gyula irredentizmusa Sever Stoica könyvéből old.... A bécsi forradalmi mozgalom /1918.okt./ Sever Stoica: Iuliu Maniu c. könyvéből lap... Az erdélyi románok háborúelőtti egyesületei és azok működése a régi Romániában... Román kulturális alapok és alapítványok kimutatása évről... Az erdélyi románok magatartása a világháborúban... Az erdélyi magyarság közéleti helyzete és az ifjúság feladatai kötet I. Jelentés a Keleti akció 1934/35 évi működéséről.. Bevezetés. Politikai ügyosztály jelentése évi működéséről... A Keleti Közlöny szerkesztése. Bukaresti Parlament tárgyalása 1934.XI-XII.... a Keleti Közlöny évfolyamához... Külföldiek Kollégiuma 1934/35 tanévi működéséről jelentés... Külföldiek Kollégiuma átszervezésének tervezete... Irodakezelőség jelentése évi működéséről... Kimutatás a Bocskay Szövetség illetve Népies Irodalmi Társaság által kiadott és más átvett propaganda művekről, kezdettől 1934.XII.31-ig.... Készletjegyzék a Népies Irodalmi Társaság raktáron levő kiadványairól 1934.XII.31-én Keleti szervezetek költségelőirányzata 1934/35 évre Budapesti Központ /:Népies Irodalmi Társaság:/... Költségvetési Alap zárszámadása és mellékletei az 1934/35 számadási évről... Összehasonlító kimutatás az 1934/35 költségvetési év ¾ évi előirányzata és ¾ évi tényleges kiadásairól... Átfutó tételek számlája zárszámadása 1934/35. számadási évről... Külön átutalások számlája zárszámadása 1934/35 számadási évről... A Népies Irodalmi Társaság budapesti, szegedi és debreceni bérházainak évi kezeléséről jelentés... A Népies Irodalmi Társaság baracskai és sövényházai földbirtokainak évi kezeléséről

7 jelentés... Intézőbizottság által évben III.5. IX.14. és XII.13-án tartott ülések jegyzőkönyvei... Népies Irodalmi Társaság és Bocskay Szövetség által 1934 évben IX.8 IX.20. és XII.20-án tartott rendkívüli és rendes közgyűlések jegyzőkönyvei... Alelnöki jelentés az 1934.XII.20-án tartott évi rendes közgyűléshez... Népies Irodalmi Társaság új módosított és jóváhagyott alapszabálya... Népies Irodalmi Társaság új ügyviteli és szolgálati szabályai... Népies Irodalmi Társaság alkalmazottainak új fegyelmi szabályzata... Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbannak kapcsolatos jegyzőkönyvek 1934.II.23. III.8. és VI A Gondviselő és Gyámszülő Társaságok célja és működésükről összefoglaló ismertetés 7. kötet II. Függelék a Keleti akció 1934/35 évi működéséről szóló jelentéséhez Javaslatok és előterjesztések Az erdélyi iskolán kívüli népoktatás ügyében... Népirodák felállítása tárgyában... Bukarestben létesítendő cselédotthonok és állástközvetítő irodák tárgyában... Bukoviani csángó magyaroknak lapok és könyvekkel való ellátása... Jelentések International Student Service által 1934.VII.27. VIII.3. között Bouffemontban tartott kongresszusáról... Marosvásárhelyi Takarékpénztár R.T. helyzetéről... A romániai magyar főiskolás ifjúság helyzetéről... Az erdélyi magyarság helyzetéről és szerepéről a román hadseregben... Egy erdélyi magyar ifjú vallomása magyarországi tapasztalatairól... Egy csehszlovákiai magyar ifjú leveléből magyarországi tapasztalatairól... Tanulmányok A romániai magyar kisebbségi öntudat kialakulásának útjairól B(?) E.... Az erdélyi probléma... Romániai iskola ügyek Az új egyetemi év megnyitása Kolozsváron... A középiskolai tanári képesítővizsgálat rendje Romániában... Romániai Országos Magyar Párt Az OMP marosvásárhelyi tagozata Elnöki Tanácsának előterjesztése az OMP elnökségéhez... Jelentés az OMP Marostorda vármegye és marosvásárhelyi tagozatai titkári hivatalának működéséről és anyagi helyzetéről... Román vélemény a Magyar Párt politikájáról... Az erdélyi magyar párt kapcsolatai a revizionistákkal... Az erdélyi magyar párt kapcsolatai a Gömbös kormánnyal... Erdélyi Magyar Párt politikáját bíráló közlemény a Curentulból 1934.XI.10. Válasz Gróf Bethlen Györgynek

8 Román antirevizionista közlemények Bethlen István belátja a revíziós actió hiábavalóságát. /:Romania Noua, 1934.VI.13.:/... Román lapok magyarellenes sajtótámadása Barthou romániai látogatása után... Erdély és Fiume. A Gömbös kormány olasz ellenes politikájának leleplezése. /:Universul, 1934.XI.19.:/... Hogyan ármánykodnak Budapesten az európai béke ellen /:Curentul, 1934.XII.2.:/ Kirohanás a revizionista Magyarországgal szemben /Kamarai Naplók, 1934.XII.15./ A román antirevizionista mozgalom ismertetése... Statisztikai anyag Néhány adat az erdélyi magyar, román és szász szövetkezetekről évben... Iskolába beiratkozott tanulók Romániában nemzetiség és vallás szerint 1928-ban.. * * * * Politikai beszélgetés Mihalache Ionnal a román nemzeti parasztpárt elnökével... A székely probléma és a múlt hibái. /:Romania Noua, 1934.IX.23.:/... Egyes nyugtalanságok magyarázata. /:Curentul, 1934.X.20.:/... Az Ortodox Román Testvériség /:F.O.R. = Fratia Ortodoxa Romana:/ nagyszebeni kongresszusának határozatai... A politikai célzatú román kultúrmunka egyik megnyilvánulása a Székelyföldön. /: Secuimea című román lap 1934.XI.10. cikke:/ kötet I. Bevezetés. Politikai ügyosztály jelentése az 1935 évi működéséről... Külföldiek Otthona /Kollégiuma/ 1935/36 tanévi működéséről szóló jelentése... Jelentés az 1935 év nyári két hónapja /VII-VIII/ alatt, a Külföldiek Otthona kötelékében Budapesten tartózkodott felekezeti tanárok és tanítók munkájáról... Irodakezelőség jelentése az 1935 évi működéséről... Kimutatás a Bocskay Szövetség illetve Népies Irodalmi Társaság által kiadott és más átvett propaganda művekről, kezdettől december 31-ig... Készletjegyzék a Népies Irodalmi Társaság raktáron levő kiadványairól 1935 december 31-én... Keleti szervezetek költségelőirányzata 1935/36 költségvetési évre Budapesti Központ /Népies Irodalmi Társaság/... Alelnöki jelentés a Költségvetési Alap Átfutó tételek számlája és Külön átutalások számlája 1935/36 évi zárszámadásaihoz... Költségvetési Alap zárszámadása, mellékletei és vagyonmérlege az 1935/36 számadási évről... Összehasonlító kimutatás a Költségvetési Alap 1935/36 évi előirányzata és az 1935/36 évi tényleges kiadásairól... Külön átutalások számlája zárszámadása 1935/36 számadási évről... Átfutó tételek számlája zárszámadása 1935/36 számadási évről... A Népies Irodalmi Társaság /Bocskay Szövetség/ budapesti, szegedi és debreceni bérházainak 1935 évi kezeléséről vagyonkezelő gondnok jelentése... A Népies Irodalmi Társaság baracskai és sövényházai földbirtokainak 1935 évi kezeléséről

9 vagyonkezelő gondnok jelentése... A Népies Irodalmi Társaság intézőbizottsága által 1935 évben tartott ülések jegyzőkönyvei... A Népies Irodalmi Társaság felügyelő /:számvizsgáló:/ bizottsága december 27-iki üléséről felvett jegyzőkönyv... A Népies Irodalmi Társaság 1935 év december 27-én tartott évi rendes közgyűlésről felvett jegyzőkönyv... Jelentés a Gondviselő- és Gyámszülő-Társaságok működéséről... Számvizsgálói jelentés és jegyzőkönyv a II. Gondviselő-Társaság beszámoló és záróüléséről május 18-án... a Gondviselő- és Gyámszülő-Társaságoknak 1935/36 évi, 1936 év június 22-iki együttes értekezletéről felvett jegyzőkönyv kötet II. a Keleti actio 1935/36 évi működéséről szóló jelentés függelékéhez. Bukaresti parlament tárgyalása 1935 évben. Kivonatos magyar fordítás 1935 év január 21-től április 30-ig év november 15-től december 20-ig... Román állami törvények és rendeletek gyűjteménye 1935 évről 1935 január 1-től június 30-ig bezárólag július 1-től szeptember 30-ig október 1-től december végéig... Román közélet vázlata 1934 november 1-től 1935 április 30-ig... Parlamenti munkásság és pártprogramok kifejtése A parlament ellenőrzési jogának korlátozása miatt felszólalás /:M.Ghelmegeanu képviselő:/ Kamarai és Szenátusi vegyes bizottság tárgyalja a büntetőperrendtartás javaslatát /:V.Pop miniszter előterjesztése:/... Volt-e hatása a magyar demokráciának a román nemzeti fejlődésre, Maniu és Goga szellemi párbaja... A Skoda-ügyben küldött parlamenti-bizottság jelentése... A szövetkezeti törvény részletes vitájában a nemzeti-parasztpárt nem vesz részt. Kijelentik, hogy a legelső alkalommal hatályon kívül helyeztetik ezt a törvényt... A parlamenti ülésszak berekesztése... Külpolitika és összefogás a revízió ellen. A Cagero-társulat összefüggésben a magyar revizionizmussal /:laurentiu Oanea szenátor:/. A magyar külügyminisztérium védelmébe vesz magyar nemzetiségű román állampolgárokat? Nicolany nővérek esete /:M. Condrus képviselő:/ /:S.Radulescu külügyi államtitkár:/... Egy szovjet film miatt a diákság tüntetést rendez /:C. Zamfirescu és G. Urzuceanu képviselők:/ , 484

10 ... Az interparlamentáris unio isztambuli konferenciájáról beszámoló /:S.Serbescu képviselő:/ Román iskolák a Balkán-államokban /:Titeanu belügyi államtitkár:/... A háború idején Moszkvába menekített kincsek /:R. Seisanu képviselő:/... A román-orosz külügyi viszony /:S. Radulescu államtitkár:/... A román kisebbség sanyargatása Bulgáriában /:M.Macarescu képviselő:/... Thomas Masaryk csehszlovák köztársasági elnök tiszteletére ünnepi ülés a parlamentben... A kolozsvári posta visszaküldi külföldre a nem román címzésű leveleket /:N.Banescu szenátor:/. Magyarország megsérti a telefonegyezményt /R.Seianu képviselő:/... Ausztriai és magyarországi küzgyűjtemények Romániát illető részei tárgyában R. Seianu intézkedéseket sürget... Történelmi tények felelevenítése. A Marzescu-ház Jasiban a háború alatt /:Iamandi miniszter:/... Sever Bocu történelmi szerepe Besszarábia felszabadítása körül /:Victor Moldovan képviselő:/ Horia ünnep a kamarában és a szenátusban... Nemlétezőnek nyilvánított román parlamenti ülésszak 1918.V XI.5.-ig... Volt-e hatása a magyar demokráciának a román nemzeti fejlődésre? /:I.Maniu és O.Goga:/... Maniu betiltott emlékirata a restaurációról... Politikusok életrajzához adalékok Stoica Vasile életrajzához adalékok /:Iamandi miniszter:/... Suciu Vasile dr. balázsfalvi gör. kath. metropolita meghalt /:Emlékét méltatja a szenátus:/. Madgearu Virgil életrajzához adalék... Calinescu Armand volt belügyi államtitkár ellen becsületfosztásra irányuló támadás egy örökségi ügyben való viselkedése miatt /:Honoria Banescu képviselő:/... Iorga kritikái kortársairól: Kicsoda Mihalache úr? /:C.Bratescu képviselő:/... Általános kormányzás és közigazgatás Visszaélés a választói igazolványokkal a községi választások eredményének befolyásolására /:Craciun Serbanescu képviselő, Iuca belügyi államtitkár:/... Mit törölt a cenzúra Maniu badacsonyi beszédéből? /:D. Simian képviselő:/... A betiltott vasgárda újból felütötte a fejét /:C. Carlan képviselő:/... A prefektusok útján egy brosurát terjesztenek a Skoda-ügyről /:A. Calinescu és Dinu Bratianu képviselők:/... Névrománosítások kérdése /:G. Urziceanu képviselő:/... Elkobozták Bratianu György és Averescu marsall együttes kiáltványát az országhoz /:Atta Constantinescu képviselő:/... Kormánypárti részről is követelik a cenzúra megszüntetését /:G. Vantu képviselő:/... Személyváltozások a kormányban: V. Slavescu lemond és V. Antonescu lett pénzügyminiszter, egyúttal dr. Valer Pop lett igazságügyminiszter... Felszólalások egy szovjet film miatt, mely ellen a diákság állást foglalt /:C. Zamfirescu és G. Urziceanu képviselők:/... A máramarosszigeti villamosüzem csupa zsidókat alkalmaz. Mihály Gábor máramarosi prefektus túlnyomóan zsidókból és magyarokból állította össze a városi tanácsot /:G. Carlan ,

11 képviselő és A. Ionescu képviselő:/... Slavescu volt pénzügyminiszter lemondásának okai /:Constantinescu-Bordeni képviselő:/ A helység- és utcanevek román nyelven való írását sürgető közlés /:I. Ghimbasianu-Bubi képviselő:/... Zsarolással vádolják a nagyküküllőmegyei prefektust /:V. Serdici képviselő:/... Előadásokra is kiterjesztik a gyűléstilalmat. Nae Ionescu betiltott előadása /:Titateanu államtitkár és több képviselő:/... Az állampolgársági névjegyzékből kimaradt románok ügye /:P. Halippa képviselő, V. Pop miniszter:/... A cenzúra visszaélései magyar kisebbségi lapokkal szemben /:Gyárfás Elemér szenátor:/. Városi ingatlanok felhasználása a vársosok romanizálásának szolgálatára /:I. Ioanitescu képviselő, Iuca belügyi államtitkár:/... Rendőri agressio Robu képviselő ellen /Hg. A. Cuza képviselő:/... Fényképeket is cenzuráznak és a hazafias egyletek gyűlését megakadályozzák /:V. Solomon képviselő:/... Miért kellett meghosszabítani az ostromállapotot és cenzúrát? Maniu betiltott emlékirata Diákzavargások Bukarestben... A közigazgatási javaslat vitája /:Gyárfás Elemér és Binder szenátor, Inculet belügyminiszter:/... Az alkotmánymódosítás kérdésében Iorga szenátusi felszólalására Tatarescu miniszterelnök válasza... Korrupció Egy miniszteri aligazgató panamája /:I. Modreanu képviselő:/... Visszaélések a naszódi határőri alap vagyonkezelése körül /:Victor Moldovan képviselő:/ Telekspekuláció a fővárosban /:Craciun Serbanescu képviselő:/... Calinescu Armand volt belügyi államtitkár viselkedése egy örökségi ügyben /:H. Banescu képviselő:/... Stirbei nagyküküllőmegyei prefektus zsarolásai az útlevelekkel /:V.Serdici képviselő:/.. Dumitrescu csendőrtábornok panamája /:R. Seisanu képviselő:/... A Skoda ügyben kiküldött parlamenti bizottság jelentése... Hadügy Az osztrák-magyar hadseregből származó rokkanttisztek nyugdíjkérvényeit mostohán kezeli a nyugdíjpénztár /:Gyárfás Elemér szenátor:/... Dunca Eugen kolozsvári prefekt előléptetése tartalékos őrnaggyá kihívja a megbotránkozást /:T. Giurgiu képviselő:/... Újabb hadianyagrendelés a Skoda-gyárnál /:Constantinescu-Bordeni képviselő, V. Sassu miniszter:/... Előléptetések a hadseregben /:Al.Cartojan képviselő:/... Nem tartják be az elemi iskola 7 osztályának végzése alapján biztosított katonai szolgálati kedvezményt /:Dr. Musetescu képviselő:/... A román nemzetvédelmi ipar részben idegen ellenőrzés alatt áll /:P. Bejan képviselő:/ Társadalmi propaganda az aviatika fejlesztésére. Az A.R.P.A. egylet tevékenysége /:S.Serbescu képviselő, R. Irimescu légügyi államtitkár:/... Hadirokkantak és hadiözvegyek illetményei /:Gyárfás Elemér szenátor:/ , ,

12 A hadfelszerelési iparban ne legyenek idegenek /:A.C. Cuza képviselő:/... Román repülőgépipar... Jogélet Joghallgatók sztrájkja és az ügyvédkérdés /:P. Seicaru képviselő, V. Antonescu igazságügyminiszter:/... A büntetőtörvénykönyv tervezetének vitája /:Gyárfás Elemér szenátor:/... V. Antonescu igazságügyminiszter a pénzügyminisztérium vezetését veszi át és dr. Valer Pop lett az új igazságügyminiszter... A büntető perrendtartás javaslatát a szenátus és a kamara vegyes bizottsága tárgyalja /:V. Pop miniszter előterjesztése:/... Az állampolgársági névjegyzékből kimaradt románok ügye /:P. Halippa képviselő, V. Pop miniszter:/... A büntető törvénykönyv vitája... Kisebbségi kérdés és a román sovinizmus kiütközései Iamandi miniszter megmagyarázza a kisebbségi kérdésben tett nyilatkozatát /:Iamandi, Popescu-Necsesti és C.Giurescu képviselők:/... Elégtétel Iamandinak /:Laurentiu Oanea szenátor:/... Kisebbségi alkalmazottak a fogarasi robbanószergyárban /:A.Negus képviselő:/... Gyárfás Elemér nyilatkozata a magyarság államhűségéről... Joghallgatók sztrájkja és az ügyvédkérdés. Pamfil Seicaru képviselő kívánja az etnikai arányosság biztosítását az ügyvédi karban... Támadás Mihály Gábor mármarosi prefekt ellen, mert a villamosüzemnél zsidók vannak és a mármarosszigeti községtanácsot túlnyomóan zsidókból és magyarokból állította össze /:G.Carlan és A. Ionescu képviselők:/... A helység- és utcanevek román nyelven való írását sürgető kérdés /:I. Ghimbasianu-Bubi képviselő:/... A cenzúra visszaélései magyar kisebbségi lapokkal szemben /:Gyárfás Elemér szenátor:/. Túlzott adózás Csíkmegyében /:M. Campeanu képviselő:/... Városi ingatlanok felhasználása a városok romanizálásának szolgálatára /:R. Ioanitescu képviselő, Iuca államtitkár:/... Román kisebbség sanyargatása Bulgáriában /:M.Macarescu képviselő:/... Etnikai arány a brassói Scherg-posztógyárban /:A.Negus képviselő:/... Sürgetik a nemzeti munkavédelmi törvény végrehajtását /:G. Giurescu képviselő, Inculet belügyminiszter:/... A nemzeti arányosság vagy numerus romanus kérdése /:M.Isacescu képviselő:/... A hadfelszerelési iparban ne legyenek idegenek /:A.C. Cuza képviselő:/... Az erdélyi kisebbségek szövetkezetei /:Ionel Pop képviselő:/... Sándor József felszólalása vihart kelt a szenátusban... Iorga haragszik a Brassói Lapokra... A vállalatokban román személyzet alkalmazása /:Titeanu államtitkár:/... Az egyenes adó-törvény módosításánál Abrudbányai Ede tiltakozása az üzleti könyvek román nyelven való vezetése kérdésében... Kisebbségi egyházak papi államsegélye /:H.O.Roth képviselő, Al. Lapedatu miniszter:/ A közigazgatási javaslat kisebbségellenes szövegezése: Csak románul tudó polgárok választhatók a tanácsokba /:Binder szenátor:/... Az elszékelyesített románok problémája /:M. Constantinescu és A. Baciu képviselők:/ ,

13 Egyház és iskola Joghallgatók sztrájkja /:Pamfil Seicaru képviselő:/ Nem tartják be az elemi iskola 7 osztályának végzése alapján biztosított katonai szolgálati kedvezményt /:D.Musetescu:/ Újabb iskolaépítkezések a belső kölcsönből /:S. Ionescu képviselő:/ Francia tanár román egyetemi katedrán Boisvin professzor szerződéses alkalmaztatásának kérdése /:Tiberiu Mosoiu és N. Hasnas képviselők:/ A bukaresti diákság tüntetése egy szovjet film miatt /:C. Zamfirescu és G. Urziceanu képviselők:/ Román iskolák a Balkán-államokban /:Titeanu belügyi államtitkár:/ Ukrán kisebbségi iskoláztatás /:V. Zalozieckyj képviselő:/ A kolozsvári r.kath. egyházközség adóeltitkolási ügye /:I.Modreanu és C.Ghimbasanu-Bubi képviselő:/ Bevezetik az arab és szíriai nyelv tanítását a chisinaui theológián Visszaélések az orthodox román egyházak erdőbirtokainak kezelése körül /:Al.Lapedatu miniszter, S.Cosma püspök szenátor:/ Kisebbségi egyházak papi államsegélye /:H.O.Roth képviselő, Al.Lapedatu miniszter:/ Diákzavargások Bukarestben Iorga ellene van a kolozsvári és a csernovici egyetem fenntartásának A közoktatási miniszter kitér az anyanyelv tanításának követelménye elől a kereskedelmi szakiskolákban /:Gyárfás Elemér szenátor, Anghelescu közokt. miniszter:/. 555 Népegészség és népességi statisztika. Szociális és munkáskérdések A magánorvosok falvakba való településének serkentése /:Gyárfás Elemér szenátor:/.. A társadalombiztosítás rohamos fejlődése /:R. Ioanitescu szenátor, I.Nistor miniszter:/ Földbirtokpolitika, földmívelés és szövetkezeti ügy Szőlősgazdák elkeseredése az értékesítési válság miatt /:C.Giurescu képviselő:/... A naszódi határőri alap vagyonkezelése /:Victor Moldovan képviselő, Negura államtitkár:/... Voluntárok telepítését kérik a határszélre /:I.C.Barbul képviselő:/... A Tischler-féle erdők megvásárlása az állam által /:A.Calinescu képviselő:/... Macedo-románok Dobrudzsába való telepítése /:Titeanu belügyi államtitkár:/... A szövetkezeti törvényt tárgyalni kezdi a kamara /:D.Nicolaescu képviselő:/... A szövetkezeti törvényt a nemzeti parasztpárt visszautasítja /:I.Raducanu képviselő:/.. Román telepes községek a magyar határ felé eső zónában /:St.Popovici képviselő:/... Felfüggesztik a szövetkezeti törvény tárgyalását, hogy két napos szünetben a kormány és az ellenzék egyezségre juthasson /:I.Mihalache, M.Negura, Constantinescu-Bordeni, A.Calinescu:/... Agrárreform végrehajtása Csíkmegyében /:M.Campeanu képviselő:/... A Szövetkezeti Központi Bank ellen folytatott foglalások ügye /:I.Raducanu, V.Lepadatu:/... Erdészeti, legeltetési és egyéb rendszabályok a mócok javára a Nyugati Hegyvidéken /:V.Sassu miniszter:/... Cotrus költészete a mármarosiak nyomoráról. Szövetkezetek létesítése útján kell őket emancipálni. /:T.Prelipceanu képviselő:/... Románia mezőgazdasága számokban; terméseredmény az utolsó öt év átlagát áttekintve /:V.Potarca képviselő:/ , 453,

14 Románia gyümölcstermelése /:V.Potarca képviselő:/... A szövetkezeti törvényhez Abrudbányai Ede felszólalása... A román szövetkezeti ügy története /:T.Breberianu képviselő:/... Az erdélyi kisebbségek szövetkezetei /:Ionel Pop képviselő:/... Visszaélések az ortodox román egyházak erdőbirtokainak kezelése körül... Utólagos kisajátításokat követelnek a mócok javára... A szövetkezeti törvény vitája... Állami pénzügyek Negyven millió lej kártalanítás egy elmaradt sorsjátékért. A Marasti társulat ügye /:Bejan képviselő:/... Nem lehet behajtani a román államon a megítélt követeléseket /:Constantinescu-Bordeni képviselő:/... A könyvírók megadóztatása /:I.Pillat képviselő:/... A rossz adófizetőkkel szemben alkalmazandó rendszabályok /:L.Skupiewski szenátor:/ A mozgószínházak adója /:Mumuianu szenátor:/... Az 1919 évi egyesülési kölcsön papírjait nem fogadják el az állam iránt tartozó fizetendőségek kiegyenlítésére /:L.Scridon képviselő:/... Az osztrák-magyar hadseregből származó rokkant tisztek nyugdíjkérvényeit mostohán kezeli a nyugdíjpénztár /:Gyárfás Elemér szenátor:/... Az államkölcsönből származott összegek felhasználására vonatkozó javaslat /:Constantinescu- Bordeni képviselő:/... A petróleumtröszt kijátszodja a valutarendelkezéseket /:M.Isacescu képviselő:/... A belső kölcsön kudarca /:V.Madgearu képviselő:/... Mennyi félregyűjtött pénz van Romániában /:V.Madgearu képviselő:/... Románia függő adósságai /:V. Madgearu képviselő:/... Mennyi a Romániában blokírozott lej? /V.Madgearu képviselő:/... Slevescu pénzügyminiszter lemond és Victor Antonescu lett az új pénzügyminiszter... Az Argetoianu-féle államkölcsön 1932-ben /:M. Plotareanu képviselő:/... Slavescu volt pénzügyminiszter lemondásának okai /:Constantinesci-Bordeni képviselő:/ Lehet-e inflációs jelleget tulajdonítani a váltópénz kibocsátásának? /:V. Madgearu, Gr. Iunian, Al.Alexandrini képviselők és Mitita Constantinescu pénzügyi államtitkár:/... Az adózási rendszer elviselhetetlensége /:C.Ceruleanu szenátor:/... Hadirokkantak és hadiözvegyek illetményei /:Gyárfás Elemér szenátor:/... Leszállítják az aranyfedezetet /:V.Madgearu képviselő, V.Antonescu miniszter:/... Aranycsempészet /:O.Rades képviselő:/... Túlzott adózás Csíkmegyében /:M. Campeanu képviselő:/... Az adóbonok árfolyamának megjavítása /:Gál Miklós képviselő:/... A dohányjövedék jövedelem /:T. Prelipceanu képviselő:/... Több pénzügyi kérdésben V. Antonescu minszter válasza, V. Madgearu és Gr. Iunian viszontválasza... Az adóemelés ellen /:Gál Miklós képviselő:/... A kolozsvári r.kath.egyházközség adóeltitkolási ügye /:I.Modreanu és C.Ghimbasanu-Bubi képviselő:/... Valutasibolás Magyarországba és Ausztriába /:R. Vidrascu szenátor:/... Rendetlenül fizetik a tisztviselő-fizetéseket /:N.Banescu és I.Patraulea szenátor:/... Panasz az adóterror miatt /:R.Mircea szenátor, M.Constantinescu p.ü. államtitkár:/... Az egyenes adótörvény módosításánál Abrudbányai Ede tiltakozása az üzleti könyvek román

15 nyelven való vezetése kérdésében... Az 1935/36 évi állami költségvetés megszavazása... Hitelpolitika A Nemzeti Bank messzemenő áldozatai bizonyos pénzintézetek megmentésében /:V.Serdici képviselő:/... Összefüggés a Skodaügy és bizonyos nagybankok segélyezése között /:V.Solomon képviselő:/ A Nemzeti Bank hitelszanálási akciója /:V.Madgearu képviselő, V. Antonescu miniszter:/ A Nemzeti Bank által nyújtott hitelek megoszlása a termelési ágak között /:V.Potarca képviselő:/ Ipar és kereskedelem A cukor drágítása /:V.Serdici képviselő:/... Az üvegkartell és a cukorkartell árai /:Hasnas képviselő, Manolescu-Strunga miniszter:/ A bécsi Kreditanstalt eladja a romániai cukorgyárait /:G.Deleanu képviselő:/... Az amerikai Ford gyár koncessioja automobilok gyártására Romániában /:V.Serdici képviselő, Manolescu-Strunga miniszter:/... A petróleumtröszt kijátszodja a valutarendelkezéseket /:M. Isacescu képviselő:/... Csempészet a csehszlovák határon /:I.C.Barbul képviselő:/... Az ipari protekcionizmus kérdéséhez /:P.Seicaru képviselő:/... A román ipar és kereskedelem tartozása a külföldnek /:G.Deleanu képviselő:/... A román nemzetvédelmi ipar részben idegen ellenőrzés alatt áll /:P.Rejan képviselő:/ A kereskedelm-politika kérdésében N.Leon államtitkár felvilágosításai... A brassói Scherg posztógyár fejlődése /:A. Negus képviselő:/... Sürgetik a nemzeti munkavédelmi törvény végrehajtását /:C.Giurescu képviselő, Inculet belügyminiszter:/... A vállalatokban román személyzet alkalmazása /:Titeanu államtitkár:/... A textilipar helyzete /:Rizescu Branesti képviselő:/... Mezőgazdasági gépek behozatala Magyarországból... Román repülőgép-ipar... Palesztina Romániának legjobb vásárlója... A cementkartell megrendszabályozása és a spekula-törvény módosítása... Közmunkaügy és közlekedés A zsilvölgyi vasút kiépítésének kérdése /:N.Hasnas képviselő:/... Utak építése a móc-hegyvidéken Torda-Topánfalva-Abrudbánya, Topánfalva-Albac-Bihar és Gyulafehérvár-Abrudbánya között /N.Lupu képviselő, V.Sassu földmív. miniszter:/ Irodalmi és művészeti kérdések A könyvírók megadóztatása /:I.Pillat képviselő:/... A mozgószínházak adója /:Mumuianu szenátor:/... Felszólalások egy szovjetfilm miatt, mely ellen a diákság állást foglalt /:C.Zamfirescu és G.Urziceanu képviselő:/... Cotrus költészete a mármarosiak nyomoráról /:T.Prelipceanu képviselő:/ kötet III

16 a Keleti akció 1935/36 évi működéséről szóló jelentés függelékéhez. 3. Román közélet vázlata b május 1-től 1935 november 15-ig.... c november 15-től 1935 december végéig.... az erdélyi és romániai lapokban különösen a Curentul és az Universul című lapokban megjelent, az erdélyi magyarság ellen izgató tartalmú cikkek szószerinti magyar fordítása gyűjteményéhez.... Jelentés a magyar kisebbségi oktatásügy rendezéséről szóló rendelet és a miniszteri nyilatkozat sokféle, egymásnak ellentmondó, elszakított testvéreinkre káros hatású magyarázatokról.... Románia külpolitikája általában... Román-magyar külügyi viszony... Magyarország a romániai sajtó tükrében... Román propaganda-kapcsolatok a külfölddel... A revízióellenes front külföldi terjedtsége... A román revízióellenes mozgalom otthon... Közeledés két nép és két ország között... Belizgatás. Kormányzati ténykedések általában... A korrupció elfojtása... Megyei, városi és községi önkormányzati szervek működése... Politikai eseménykrónika... A kormány helyzete és a politikai pártok tevékenysége... A Magyar Párt tevékenysége... Németség politikai szervezkedése... Népességi és egyéb statisztika és népességi adatok... Népi surlódások és loyalitás a három erdélyi nemzet közt... Román sovinizmus kiütközései... Székelyföldi román akció... Kisebbségi kérdés általában... Kisebbségüldözés. Nyelvi türelmetlenség... Kisebbségüldözés. Elvételek és műemlékek eltávolítása... Tisztviselői nyelvvizsgák, elbocsátások és egyéb üldözés... Munkáselbocsátások etnikai alapon... Hatalmaskodás... Politikai perek és irrdenta vád... A két román egyház ügyei... Áttérések román vallásra... Katholikus ellenes támadások és védekezés... Róm.kath. egyház és társadalom helyzete... Sváb-magyar ellentét az egyház és iskola körül... Protestáns egyházak... Numerus clausus mozgalmak az egyetemeken és a középiskolákban... Egyetemi és középiskolai oktatás... Középiskolák... Tanítóképzés, tanítói kinevezések és tanítógyűlések. Botrányos viselkedésű tanítók

17 Községek anyagi terhei az iskolafenntartás körül... Kisebbségi oktatásügy általában... Tanítók és tanárok nyelvvizsgája... Magyar iskola Középiskolák... Magyar iskola általában... Eljárás magyar elemi iskola ellen... Románosítás az iskola útján... kötet a Keleti Actió 1936/37 évi működéséről szóló jelentéshez. I. Bevezetés... Politikai ügyosztály jelentése 1936 évi működéséről... Külföldiek Otthona /:Kollégiuma:/ tanévi működéséről szóló jelentése... Gyámszülő- és Gondviselő-Társaságok évi működése... A tanítók Végek-alapjának évi tanéve... Irodakezelőség jelentése az 1936 évi működéséről... Kimutatás a Bocskay Szövetéség, illetve a Népies Irodalmi Társaság által kiadott és más átvett propaganda művekről, kezdettől december 31-ig... Készletjegyzék a Népies Irodalmi Társaság raktáron levő kiadványairól december 31-én... Keleti szervezetek költségelőirányzata költségvetési évre budapesti központ /:Népies Irodalmi Társaság:/... Alelnöki jelentés a Költségvetési alap, az Átfutó tételek számlája és a Külön átutalások számlája évi zárszámadásaihoz, mellékelve a zárszámadások és még 11 kimutatás... A Népies Irodalmi Társaság illetve Bocskay Szövetség budapesti, szegedi és debreceni bérházainak 1936 évi kezeléséről, vagyonkezelő gondnok jelentése... A népies Irodalmi Társaság baracskai, sövényházai földbirtokainak 1936 évi kezeléséről vagyonkezelő gondnok jelentése... A Népies Irodalmi Társaság intézőbizottsága által 1936 évben tartott ülések jegyzőkönyvei... A Népies Irodalmi Társaság felügyelő /:számvizsgáló:/ bizottsága november 25-iki üléséről felvett jegyzőkönyv... A Népies Irodalmi Társaság év november 27-én tartott évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve... A Népies Irodalmi Társaság módosított és belügyminiszterileg jóváhagyott alapszabálya... kötet II. Függelék Bukaresti parlament tárgyalásai 1936 évben. Kivonatos magyar fordítása év tavaszi ülésszakáról év őszi ülésszakáról

18 Román állami törvények és rendeletek gyűjteménye 1936 évről január 1-től június 30-ig bezárólag július 1-től szeptember 30-ig október 1-től december végéig.... A román közélet vázlata 1936 évről című külön munkához.... Az erdélyi és romániai lapokban különösen a Curentul és az Universul c. lapokban megjelent az erdélyi magyarság ellen izgató tartalmú és egyéb román sajtócikkek szószerinti magyar fordítása gyűjteményéhez 1936 évről... Erdély Romániában címen a Nemzetpolitikai Társaság május 7-iki gyűlésén tartott előadás szövege év tavaszi ülésszakáról. Tartalma:... Kamarai Naplók... Szenátusi Naplók... Általános kormányzás és közigazgatás... Ipar és kereskedelemügy... Pénzügy és adóügy... Hadügy... Közlekedés és közmunkaügy... Munkaügy, közegészségügy és társadalombiztosítás... Igazságügy... Egyház és iskolaügy... Mezőgazdaság és agrárpolitika, beleértve a szövetkezeti ügyet... Külügy eln./1937 szám. ROMÁN ÁLLAMI TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK I. félév. Kijegyzés a bukaresti Monitorul Oficial január 1-től június 30-ig megjelent számaiból. Parlamenti élet Meghosszabított ülések... Az ülésszak meghosszabítása április 15-ig... Az ülésszak berekesztése... Külpolitika A bulgáriai román kisebbség helyzete /:M.Macavescu képviselő:/... A román munkaerőket Párisban a magyar követség szolgálja ki /:Misu Slavescu képviselő:/ A szovjet-oroszországgal való viszony ügyében felszólalások /:Atta Constantinescu és Gh.Bratianu képviselők közlései:/... Egyes hatalmak nem támogatják Magyarország revizionista törekvéseit /:Gh.Bratianu , 455,

19 képviselő:/ Belpoltika általában A romániai németek plebiscituma /:N.G.Ionescu és újabb ülésen H.O.Roth képviselők közlése, utóbbira Inculetz belügyminiszter válasza:/... A Curentul vádjai a romániai németség ellen /:Hans Otto Roth képviselő:/... Horogkereszt a román nemzeti zászlókon /:N.Constantinescu-Bordeni és N.Robu képviselők:/... Az ostromállapot áldatlanságai /:Constantinescu-Bordeni képviselő:/... Az ostromállapot és a cenzúra meghosszabítására vonatkozó javaslattal szemben a Magyar Párt állásfoglalása /:Willer József képviselő:/... A hunyadmegyei választásoknál Gh.Pop a kommunistákra támaszkodva jutott mandátumhoz /:I.Nasta képviselő:/... Kisebbségi kérdés általában Idetartoznak a közigazgatási javaslat /:lásd ott, vagyis az alábbi VIII. cím alatt:/ körül folyó viták, amelyek habár részletkérdésekről folyik is a vita alkalmat adnak a szónokoknak a kisebbségi kérdésről való általános felfogásnak kifejtésére... Egyéb közlések: A kisebbségek nem panaszkodhatnak Romániára /:Emil Folea és Ionel Pop képviselők:/... A csucsai paktum jelentősége és keletkezésének körülményeiről O.Goga előadása... Hátrányos megkülönböztetések a kisebbségek kárára a közigazgatási-törvényben /:Lásd VIII. Közigazgatás:/... A kisebbségek köszönete Iorgának /:Gyárfás Elemér szenátor:/... Egyes kisebbségek magatartása Lásd Belpolitika általában cím alatt a romániai németség magatartására vonatkozó közléseket. A kisebbségüldözés minősített esetei Kisebbségi vasutasok áthelyezése a mellékvonalakra /:L.Ropceanu képviselő:/... Kisebbségi tisztviselők nyugdíjkérvényeinek elbírálása nyelvvizsgától van feltételezve /:Kräuter Ferenc képviselő közlése, V.Antonescu miniszter orvoslást igér:/... Történeti tények felelevenítése Nyelvhasználat a magyar uralom idején /:E.Lobontiu képviselő:/... A románság küzdelmei az anyanyelv jogáért a régi Magyarországon /:Willer József képviselő:/. Ugyanezen tárgyban idézés Maniu előadásából a Román Társadalomtudományi Társulat május 11-iki ülésén és egyéb bő részletek /:Hans Otto Roth képviselő:/ , 423

20 ... A csucsai paktum keletkezésének körülményei /:O.Goga képviselő:/... Egy budapesti magyar lap 1919-ben felkínálkozott a románoknak /:O.Goga képviselő:/ Erdélyben a magyar uralom alatt nem volt soha ostromállapot /:Constantinescu-Bordeni képviselő:/... Közigazgatás A városok igazgatását ki kell venni a kisebbségek kezéből /:Emil Folea képviselő:/... Naszód megyének tíz év óta nincs választott tanácsa /:Leon Scridon képviselő. Reflektál Iuca államtitkár:/... Felszólalás a felekezeti iskoláknak járó 14 százalékos községi segélyek ki nem utalása miatt /:Laár Ferenc képviselő:/... A közigazgatási törvényjavaslathoz a Magyar Párt állásfoglalása /:Willer József képviselő:/ Védekezés a közigazgatás által a kisebbségek szívós harca ellen /:Tiberiu Mosoiu képviselő:/ Brassó város magyarosodása /:A.Negus képviselő és számos közbeszóló. Reflektál Iuca belügyi államtitkár:/... Marosvásárhely város érzékeny megkárosodása E.Dande polgármestersége alatt /:A Baciu képviselő:/... Román restitutio a városokban /:M.Isacescu képviselő:/... A közigazgatási javaslathoz a Német Párt állásfoglalása /:Hans Otto Roth képviselő:/... Kormányválasz a közigazgatási javaslathoz tett kisebbségi észrevételekre /:Iuca belügyi államtitkár:/... Nők választójoga és a polgári iskola /:Kräuter F. képviselő. Reflektál Iuca belügyi államtitkár:/... A nyelvi kérdés a közigazgatási javaslat részletes vitájában /:Hans Otto Roth képviselő, C.Furlungeanu, Gh. Popp, Willer József, Scridon, azután Petrescu képviselő közvetítő indítványa, végül Iuca államtitkár halsztást javasol... Papok és tanítók hivatalbeli tagsága a községi tanácsokban /:Fritz Connert és más képviselők, reflektál Iuca belügyi államtitkár:/... Tanítók azon városok tanácsaiban, amelyek nem megyeszékhelyek. /:Fr. Kräuter képviselő:/ Kisebbségi egyházak képviselete a megyei tanácsban /:Hans Otto Roth képviselő, Inculetz belügyminiszter:/... A nyelvi kérdés a közigazgatási vita záróülésén /:Hans Otto Roth, Iuca államtitkár, N.S.Ionescu képviselő, Willer J. és mások:/... Tusnád, Csíkkozmás, Lázárfalva és Csíkverebes községek tanácsainak felosztása /:Gyárfás Elemér szenátor:/... A közigazgatási törvényben a kisebbségek hátrányára tett megkülönböztetések elítélése /:N.Iorga szenátor:/... A tűzoltóság katonai alakulattá való átszervezése /:W.Binder szenátor:/... Igazságügy A névváltoztatásról szóló javaslathoz a Magyar Párt állásfoglalása /:Willer József képviselő, Gyárfás Elemér szenátor, N. Pop miniszter reflektál:/... A székelykeresztúri járásbíróság visszahelyezése iránt /:Willer József képviselő, reflektál V. Pop miniszter:/ , ,

I. Iratok az erdélyi magyarság két világháború közti budapesti kormányzati támogatásáról

I. Iratok az erdélyi magyarság két világháború közti budapesti kormányzati támogatásáról I. Iratok az erdélyi magyarság két világháború közti budapesti kormányzati támogatásáról 1. Minisztertanácsi jegyzõkönyv az erdélyi magyarság gondozásának vezetõirõl (1921. február 24.) Kivonat az 1921.

Részletesebben

A romániai magyar kisebbség a két világháború között

A romániai magyar kisebbség a két világháború között FORRÁSOK Iuliu Maniu: A kisebbségi kérdés Az állam hatalmát a parasztság, az ipar, a kereskedelem, illetve a románok egész gazdasági életének és társadalmi kiteljesedésének fellendülése és megerősödése

Részletesebben

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940)

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) 1918 október 28. A kolozsvári ortodox hitközség elöljárósági ülésén amelyen részt vesznek Eisler Mátyás kolozsvári neológ fõrabbi és az Ezra zsidó

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

A KISEBBSÉGEK NEMZETKÖZI VÉDELME

A KISEBBSÉGEK NEMZETKÖZI VÉDELME A KISEBBSÉGEK NEMZETKÖZI VÉDELME A KISEBBSÉGI SZERZŐDÉSEK ÉS A BÉKESZERZŐDÉSEK ALAPJÁN ÍRTA: Dr. BALOGH ARTHUR V. EGYETEMI TANÁR, A MAGYAR TUD. AKADÉMIA TAGJA BERLIN 1928 LUDWIG VOGGENREITER VERLAG MAGYAR

Részletesebben

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Sáringer János A magyar Külügyminisztérium és a külügyi állomány 1944 vége és 1950 eleje közötti történetének rekonstrukciójával a

Részletesebben

AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT

AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT ROMÁN FORRÁSOK ALAPJÁN KIADJA A MAGYAR KISEBBSÉG" NEMZETPOLITIKAI SZEMLE husvéth és hoffer könyvnyomdája, lúgos.

Részletesebben

II. A nemzeti-liberális kormányzás ideje (1934 1937)

II. A nemzeti-liberális kormányzás ideje (1934 1937) II. A nemzeti-liberális kormányzás ideje (1934 1937) 1. Általános helyzet A fasiszta csoportok megerõsödése, az ország tartós pénzügyi válsága, a Nemzeti Parasztpárton belüli bomlási jelenségek és a nemzeti

Részletesebben

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Tarsoly Kiadó Budapest, 2014 A kötet megjelenését támogatta

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

Baán Jenő 19 Bakó József

Baán Jenő 19 Bakó József Baán Jenő 19 Bakó József Baán Jenő, a felsőház tagja. 1869 márc. 25-én született a sopronmegyei Iváncon. Róm. kath. esperes-plébános Süttörön, Sopronmegyében, kormányfőtanácsos. A középiskoláit Sopronban,

Részletesebben

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 105733 AZ EMKE 1908. EVI JELENTÉSE. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. f 5 H U S Z O N N E G Y

Részletesebben

A magyar szövetkezeti intézményrendszer Erdélyben 1885 1918 között Hunyadi Attila Aszövetkezeti intézményrendszer kialakulásának kezdetei az 1870 1880-as évtizedekre nyúlnak vissza. Ebben az idõszakban

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 1 0. á p r i l i s Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 12 A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi differenciált

Részletesebben

Egy kis Magyarország Nagy-Romániában. Alternatívák a Székelyföldre a két világháború közötti magyar tervezetekben *

Egy kis Magyarország Nagy-Romániában. Alternatívák a Székelyföldre a két világháború közötti magyar tervezetekben * Zahorán Csaba Egy kis Magyarország Nagy-Romániában. Alternatívák a Székelyföldre a két világháború közötti magyar tervezetekben * Jelen dolgozat a két világháború közötti idõszakban keletkezett, Erdély

Részletesebben

E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT.

E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. 4 AZ E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XXII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. 6 HUSZONKETTEDIK JELENTÉS.

Részletesebben

Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949

Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949 Horváth Attila Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949 A 18. század utolsó harmadáig az országgyűlésben jobbára a sérelmi politikára jellemző eseti jogalkotás volt a meghatározó. Amikor II. József

Részletesebben

140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG

140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Dr. Hadnagy Imre József 140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG avagy az 1870-ben kezdődött sokoldalú küzdelem a rendszeres tűzoltóság terjesztéséért, tökéletesítéséért és egységessé alakításáért

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról 2012. Kiadta az Egyesült Államok Külügyminisztériuma (Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor) 2013. május 20. http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2012/index.htm

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában dr. Mézes Zsolt László A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában Mûhelytanulmány 2. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai

Részletesebben

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében.

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében. 1 ZSIDÓK KÁRPÁTALJÁN: KRONOLÓGIA (1648 2012) * Összeállította: Fedinec Csilla (MTA TK Kisebbségkutató Intézet) 1648 1657 Bogdan Hmelnickij hetman kozákjai által elűzött vagy előlük menekülő zsidók érkeztek

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933)

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Csapody Miklós Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Az erdélyi magyar kisebbség második értelmiségi nemzedékének pályakezdése a harmincas évek első felére esett, arra az időre, amit Ligeti Ernő a helytállás

Részletesebben

történeti szemle illír BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL B \ Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez

történeti szemle illír BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL B \ Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez történeti szemle BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez Megjegyzések az egyház és állam modem kon viszonyának változásaihoz A nemzetiségi

Részletesebben

SZÁZADOK. www.szazadok.hu

SZÁZADOK. www.szazadok.hu SZÁZADOK www.szazadok.hu A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA SZERKESZTÕSÉG: H-1014 BUDAPEST, I. ÚRI U. 53. TELEFON/FAX: (36 1) 355 77 72 147. ÉVFOLYAM 2013. 1. SZÁM A SZÁZADOK ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE 1867

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-)

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-) AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-) GERGELY FERENC 1989. február 9-én adta hírül a sajtó tizenöt közéleti személyiség több hónapos előkészítő munkája nyomán újjáalakult az Országos Gyermekvédő

Részletesebben

A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között

A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között Stipta István * magyar pénzügyigazgatás az 1880-as évek elején heves bírálatok kereszttüzébe került. A szakértő kortársak, a kormánypárti

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben