EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES (1847 1920)"

Átírás

1 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) Jelen tanulmánnyal kettős célt igyekszem szolgálni: bemutatni szentábrahámi Lőrinczy Dénes altábornagy következetesen felépített, sikeres katonai életpályáját, és emléket állítani egy igazi, székely férfiúnak, aki beteljesített katonai karrierje után hazatért szülőföldjére, családja és az unitárius egyháza körébe. A tanulmány egyrészt a családi szóhagyományból, visszaemlékezésekből gyűjtött adatokat dolgozza fel, másrészt katonai levéltári forrásokra támaszkodik. Lőrinczy Dénes altábornagy, e mára szülőföldjén is keveset emlegetett, ám a maga korában 1 az osztrák császári udvartól a m. kir. honvédség tisztikarán keresztül a szentábrahámi földműves emberekig általánosan megbecsült, nagy tekintélyű kegyelmes úr -nak vázlatos életrajzát Péter Lajos székelykeresztúri unitárius főgimnáziumi tanár tollából olvashatjuk. 2 Nemzedékünk elé keresve sem lehetne követendőbb példát állítani Lőrinczy Dénes pályafutásánál, melynek minden mozzanata tettekben tanítja: Ha férfi vagy, légy férfi! Egyszerű székely falucska, Szentábrahám szülöttje. Szülei földműves emberek: Lőrinczy György és Lőrinczy Zsuzsánna 3. Törhetetlen szorgalma, józan székely esze, katonás magatartása minden akadályon diadalmaskodott, s az egyszerű székely család sarjának sikerült az, ami magyar ifjúra nézve szinte a lehetetlenséggel volt határos: sikerekben, kitüntetésekben gazdag katonai pályát futott meg november 1-től, amikor hadnagyi rangot kapott, november 1-ig a tényleges altábornagyságig emelkedett Unitárius Közlöny, 1921, Lőrinczi György 1849-es főhadnagy, ( ) Lőrinczi Zsuzsánna ( ). Szentábrahámon többféle Lőrinczi család volt és van ma is, az édesanya lánykori neve is Lőrinczi. A szentábrahámi Lőrinczy család egyik leszármazottjaként 4 e rövid életrajzot a nemzedékről nemzedékre öröklődő családi szóhagyomány emlékeivel egészítettem ki. Lőrinczy Dénes altábornagy katonai pályafutására vonatkozó adatokat a budapesti Hadtörténelmi Levéltár és Irattárban, valamint a bécsi Hadilevéltárban található iratokból vettem át. 5 Lőrinczy Dénes január 20-án született az Udvarhely megyei Szentábrahámon, unitárius családban. 6 A család jelentős földbirtokkal rendelkezett 7. Tagjai hadviselők voltak, az 1725-ben Lőrinczy György Jurassornak 8 adományozott nemesi címerükben egy kardot tartó kar ábrázolása látható. 9 A Bethlen Gábor fejedelem rendeletére történt 1627-es összeírás Szentábrahámról Lőrinczi Balázs és Lőrinczi Péter és ennek fiai, János, István, 4. Apai üknagyapám, Lőrinczi Domokos testvére volt Lőrinczy Dénesnek. Az életrajzi adatok főleg nagyanyám, id. Zsigmond Zoltánné sz. Lőrinczi Irma ( ) és nővére, Szikszay Jenőné sz. Lőrinczi Zsuzsánna ( ) elbeszéléseiből származnak. Lőrinczi Zsuzsánna keresztlánya volt Lőrinczy Dénes altábornagynak, élete utolsó szakaszában ő ápolta. 5. Dr. Bonhardt Attila ezredes, a Hadtörténelmi Levéltár és Irattár igazgatójának és az Osztrák Hadilevéltár Mellett Működő Állandó Magyar Levéltári Kirendeltség vezetőjének szíves közbenjárásával jutottam hozzá e dokumentumok másolataihoz. Segítségét itt köszönöm meg. 6. Lőrinczy (szentábrahámi) Székely család. (NAGY Iván , VII/187.) 7. Lőrinczy Pál a Lőrinczy Dénes apai nagyapja földbirtokosként van feltüntetve a családfán. 8. Császár hűségére esküdt 9. SIEBMACHER Johann 1885, 381.Taf

2 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) György, Márton lófőket említi. 10 A Lőrinczi család 1600-tól vezetett családfája eme őslófő Lőrinczi Balázsig van visszavezetve. A családban sok fiúgyermek a székelykeresztúri unitárius gimnáziumban és Kolozsváron tanult, papok, tanárok, tanítók, ügyvédek, tisztviselők lettek, és többségükben elszármaztak Szentábrahámról. Az otthoniak közül néhányan községi bírói tisztséget viseltek és egyházgondnoki feladatokat láttak el, a falu elöljárói és tekintélyes, földbirtokos gazdái voltak. Lőrinczy Dénes elemi iskoláit Szentábrahámon végezte között Székelykeresztúron, az unitárius gimnáziumba járt, majd 3 évig teológiát hallgatott Kolozsváron. Kolozs megyében, a mezőségi Septéren nevelői állást vállalt és hamarosan, mindössze 21 évesen benősült egy helybéli gazdag földbirtokos családba 11. A házasságból hamarosan egy lánya született, Septéri Lőrinczy Róza. Ám rövid időn belül vége szakadt a családi boldogságnak: felesége családja szemére vetette, hogy a vagyonért nősült, és hozományvadásznak tartották. Önérzetében megsértve gyors döntést hozott: október 9-én, 22 évesen beállt az akkor szerveződő magyar királyi honvédséghez, és ott felavattatott 12 évre. Ez a döntés azonban nem volt elhamarkodott. Alkata és neveltetése egyaránt predesztinálta arra a jövőre, amely egy váratlan pillanatban nyílt meg előtte, és ezzel kezdetét vette sikeres és gyorsan felfelé ívelő, 47 évet felölelő katonai karrierje. Családjához rendszeresen hazajárt azután is, hogy már a hadseregben szolgált. 12 Egy késő éjjel jókedvű tiszttársakkal érkezett a septéri birtokra. Felesége barátságtalanul fogadta a vendégeket, éles megjegyzést tett a társaságra, mire az otthonában megszégyenített Lőrinczy barátaival együtt távozott, és többé nem tért vissza Septérre. Családja, amelyről rokonai körében sem beszélt, szerencsétlen véget ért. Földes Károly református lelkész leírásából megtudható, hogy Septéren az elrománosodott magyar családok közé tartoztak. Az utolsó száz év alatt Mezőújlakon és Septéren elrománosodott családjaink: a Török család. Ma Turcu a nevük. Római katolikus lelkész volt Török Dániel az 1700-as évek végén. Hogy megnősülhessen, görög katolikus pap lett. Családjából sok román pap került ki. Septéri Lőrinczy Dénes táborszernagy 13 leánya, Lőrinczy Róza kitért, 1930-ban görög katolikus lelkész temette el. Lőrinczy Róza leánya, Török Lujza még konfirmált, ma Turcu Lucretia a neve. 14 Nyirő József a Néma küzdelem című regényében hivatkozik Földes írására, és ő is említi a család elrománosodását. 15 Lőrinczy Dénes 1920-ban 73 éves korában meghalt. Temetésére lánya is megérkezett Szentábrahámra, ám amikor értesült, hogy apja jelentős vagyona nagy részét az unitárius egyházra és a szentábrahámi családtagokra hagyatékozta, meg sem várva a temetést, távozott. Az átkeresztelkedés miatt az apai kegyekből ugyan kitagadva, ám az örökségből kitiltva nem volt. 16 A szentábrahámi rokonok ekkor látták Lőrinczy Rózát először és utoljára. Az unokáról, az átkeresztelkedett Török Lujzáról csak hallottak, akárcsak az altábornagy Ferenc nevű kisfiáról, aki nem viselte a Lőrinczy nevet, mivel az egy grófnővel való, házasságon kívüli viszonyából született sok évvel azután, hogy feleségével megszakított minden kapcsolatot. Az altábornagy személyét a családban a legnagyobb tisztelet övezte. Csak úgy emlegették: a Bácsi. Nagyszüleim szentábrahámi házának ódon hangulatú első szobája falán ott díszelgett a Bácsi életnagyságú, kitüntetésekkel teletűzdelt egyenruhás mellképe. Az idelátogató vendégeknek áhítattal nyitották meg a szobaajtót, és megmutatták a képet. Mesélték róla, hogy az első világháború idején a szerbiai hadjáratból hazatérőben egy pesti fényképészet kirakatában megpillantotta a kinagyított képet, és mivel nem szerette, ha fényképezték, bement a boltba, megvásárolta és hazaküldte Szentábrahámra a rokonoknak. 10. Székely Oklevéltár 1998, IV Török család ben fényképet kapott a következő ajánlással: Lőrinczi Dénes kedves barátomnak Helytt. Emlékül Septér 21/ Trucza Endre. 13. Földes tévesen nevezi táborszernagynak, helyesen altábornagy. 14. FÖLDES Károly 1934, NYIRŐ József 1944, lejt örökölt, egy jó ház ára volt akkor. 124

3 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN Egy másik kép 17 az altábornagyot egész alakban, zsinóros díszegyenruhában ábrázolja előtt készült Lugoson, ahol levelei keltezése szerint ben élt, és a kitüntetések közt még nincs ott a Lipót-rend lovagkeresztje, amelyet 1907-ben, nyugdíjazása alkalmából adományozott neki Ferenc József császár. A kép hátoldalára saját kezűleg írta fel a díszegyenruha egyes darabjainak megnevezéseit: kalpag: nyestprém, fehér kócsagtoll; mente: fehér, nyestprém, arany zsinór; atilla, nadrág: piros, arany zsinór; csizma: fekete, arany szegély; deréköv: arany. Nyugdíjazását követően hazaköltözött Szentábrahámra, amikor tervei szerint az ősi Lőrinczy-telken, a szülői ház újraépítése után elkészült a lakása. 18 A rokonokkal folytatott levelezéséből kitűnik, hogy a munkálatokat a távolból irányította, ellenőrizte. Érdemes szó szerint idézni leveleiből, stílusa egyszerű és jelleméből adódóan katonás, közlendője pontokba foglalt. 19 Székesfehérvár január 25. Kedves Öcsém Domokos! Leveledre a tegnapi napon 60 koronát postán elküldöttem. Én azt hiszem, hogy azon építendő ház (viskó) méreteire a tájékoztató dolgokat már mind megadtam, de hogy mégis kétségtek ez irányban ne lehessen, még ezen levelemben lehetőleg érthetően egyeseket megadok, hogy minden irányban tájékozottak legyetek Székesfehérvár, március 14. Kedves Öcsém Domokos! Most vettem ajánlott leveledet, melyben arról panaszkodol, hogy több rendbéli leveledre nem válaszoltam. 1. Mindezekre ki kell jelentenem, hogy én hozzám ezen hónapban egyetlen leveled sem érkezett, amiken én csudálkoztam is. Éppen így jártam Attilával, az ő levelei is elvesztek. 17. HIRSCH József fényképészeti műterme, Lugos 18. A pénzt havonta küldte, s a vásárlásokat, építkezéseket üknagyapám, Lőrinczi Domokos intézte, aki a falu pénztárnoka volt. 19. Lőrinczi család levéltára, magántulajdon De talán még jó, hogy így történt, mert még ez előtt napokkal válaszom más lehetett volna, mint aminő ez lészen. 2. Holnap a nevedre 50 koronát a postára adok, ebből fedezni fogod a 8 korona túl kiadást a fáért, ezen kívül fizetni fogod az udvar területet és egyéb előfordult kisebb kiadásaidat, s a megmaradt összeggel annak idejében el fogsz számolni. 3. A Lőrinczi kerti én részemet senkinek nem ígértem, tehát te fogod használni. 4. A vásárolt fát kifaragtatod, hogy száradjon. 5. Jót állások stb forintot fizettem a napokban, tönkre vagyok csaknem téve. 6. Újból kell kezdenem a takarékoskodást, hogy megélhessek. 7. Az átköltözködés 250 forintba került, s megint más költözésnek nézek elébe. 8. A múlt hóban Pesten beteg voltam, 300 forintot fizettem. Mit hozzak még fel arra nézve, hogy bizonyítsam képtelenségemet arra nézve, hogy a megkezdeni akart építkezést félbehagyjuk, hanem csak arra menjünk, hogy az építőanyagokat apránként beszerezzük ez évben és a jövő évben építsünk. 9. Így állunk Domokos, ha valami építőanyagot találsz, megveszed ez évben és így apránként összegyűjtjük, és csak jövő évben fogunk építeni. 10. Haza mostanában nem mehetek. 11. Így állunk kedves öcsém, Domokos, de azért nem esünk kétségbe. 12. Ha a házat nem bontassátok el, hagyjátok úgy, amint van. Ezennel tégedet kinevezlek házgondnoknak, köteles leszel gondozni, tisztán tartani és belátásod szerint az egészet használni, gondolom legjobb, ha üresen marad, és senki sem lakik benne. 13. Az építkezés tehát ez évben abban marad. 14. Rövid időn egy hó alatt talán már költözöm, de még hová, nem tudom 15. Puskádat az alkalommal elküldöm. 16. Azt hiszem, megértettél ezen levelemből. 17. Levelemre válaszolj! Csókol bátyád, Dénes Akárcsak a fent idézettben, többi magánlevelében is az építkezésekre vonatkozó aprólékos 125

4 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) adatok mellett nyomon követhetők és az életrajz szempontjából ezek a jelentősebbek a hivatásához kapcsolódó események, áthelyezések, előléptetések vagy éppen gyógykezelések. A keltezésben mindig jelezte, melyik városban állomásozott, hol élt az adott időszakban. Lugos, január 4. Kedves öcsém Domokos! Ha én azt csak távolról gondoltam volna, hogy azon rongy ház megvédéséből amit csak szülőim iránti kegyeletből tettem és annak újra építéséből ennyi rokoni irigykedés származik, isten bizony nem vállalkoztam volna ilyenekre A továbbiakban ha túlkiadásokba sarkaltatnám, azokat nem szándékom viselni, akkor inkább az egészet eladom és leszek hontalan a hazában. A pénzt a napokban a fentiek figyelembevételével küldöm és egy pár nap múlva utazom délvidékre egészséget keresni. Szerető bátyád, Dénes Lugos szeptember 9. Kedves Domokos Öcsém! Leveledet tegnap vettem Orsován s örömmel olvastam, hogy házikóm egyszer már csakugyan elkészül azonban legyen komoly, mert 26-án megnézem. Budapest-Buda Szt. Lukácsfürdő, március 13. Kedves Domokos Öcsém! Levéllapodat vettem és köszönöm. Az egérfogásokat csak csináljátok tovább, mert különben megeszik és megrágják mindenemet úgy az egyik mint a másik szobában. Jól tetted, hogy megvetted a méheket, ki is kell fizetni, nehogy az öreg panaszkodjék. Egy hétig még itt maradok, aztán tovább megyek, jobb karom jobban kezd lenni, nem ropog oly nagyon a vállam a mozgatásnál. Az idő itten ma egészen kellemes és hűvös szép napos. Ennyi amit írhatok, másképp az élet itt is csak megy. Szerető bátyád Dénes Tábori posta október 2. Kedves Öcsém Domokos! Levelemet Budapestről ajánlva adta fel nevedre egy innen odautazott úriember, tehát ne lepjen meg, válaszodat a szokásos levéllapon adhatod meg nekem. Fontos elintézéseket bízok reád: 1. Tudni szeretném és akarom tudni, hogy a te ház és telekvásárlásod kinek a neve alatt történik és ki írta alá az Agrárnál felvett kölcsönről a kötelezvényt? és mennyi az az összeg? Minő szám alatt áll az Agrárnál? Hogy miért és mi célból akarom, azt ne kérdezd. Dr. Elekessel a többit elvégezzük. Azt akarom, hogy tudj élni. Ezen dolgot senkinek nem mondod meg. 2. El fogsz menni egyedül a lakásomba, az íróasztal középső fiókját valahogy kinyitod, abban találsz egy deszka szivar skatulyát, azt onnan úgy ahogy van kiveszed, becsületességedre bízom, hogy bele sem nézel egy kereszt spárgával átkötöd, lepecsételed és magaddal vive, nálad a pénztár ládában mindaddig tartod, amíg talán nekem egykor bántatlanul átadhatod. Tedd azt így öcsém, erre kérlek. Eredményt megírod. Dr. Elekes írt neked valami értékpapírokról, azt vedd tudomásul, az értesítést tartsd meg, szükség lesz rá. Válaszod úgy az 1. mint a 2. pontra legyen világos, hogy el tudjunk rajta menni, az 1. pont éppen érdekedben nagyon fontos. Azt akarom, hogy ne legyél adósa senkinek. Isten veletek, élek úgy ahogy lehet. Bátyád, Dénes A szentábrahámi ház üveges verandás volt, hat szobával. Az udvaron filagória volt, benne Nagy- Magyarország térképe függött. Két sorban rózsafák voltak ültetve és díszcserje. Lugos, október 12. Kedves Domokos Öcsém! Említettem már, hogy a kút mellé nádat fogunk ültetni, a nád bambusz nád 4-5 méterre nő és szép. Itten rajzban is küldöm, hogy a megérkező gumókat hogy kellene már most eltenni, hogy tavasszal kinőjenek, nem kérdeztem, azt hiszem jó lesz felét a pincé- 126

5 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN ben homokba eltenni a gumóknak, hogyha a mostan elrakottak romlanának, fagynának, pótolni lehessen a tavasszal. Kertészt is hozott magával, egy Krisztea nevűt, meg egy házvezetőnőt és egy Lotyó névre hallgató kutyát. A keresztúri ház is megvan a város Főterén 20, külleme hasonló az egykori szentábrahámi otthonához. Télen bent lakott a városban, ilyenkor dédszüleim látták el friss zöldséggel, gyümölccsel, szárnyashússal, házikenyérrel. Még aktív katonai szolgálata idején taníttatta Domokos öccse Attila nevű fiát, akiből ezredes lett. Attilán kívül még több családtagját támogatta, de katonai pályára talán mert példaképet látott nagybátyjában csak Attila került. Ám Attila később otthagyta szépen alakuló katonai pályáját, nem kis csalódottságot keltve ezzel nagybátyjában. Civil életet élt, a katonai kötöttségeket, szigorú fegyelmet nehezen viselte. Rájött, hogy mégsem neki való ez a pálya, elhivatottságot nem érzett iránta, inkább nagybátyja példáján fellelkesülve vállalkozott rá, az altábornagy pedig minden eszközzel támogatta őt elhatározásában, ami végül nem teljesedett ki, bár a ranglétrán elég messzire eljuttatta. Kényelmesebb életet akart és választott. Javakorabeli férfiként halt meg, a Kerepesi temetőben van eltemetve. A levelekben nyomon követő, amint az évek során az altábornagy fokozatosan csalódik Attilában, aki nem váltotta be hozzá fűzött reményeit.. Attilát ma útba indítottam állomására, ellátva mindennel, hogy ne legyen semmire se gondja. 900 forintot fizettem. Amíg tiszthelyettes tőlem havi 40 koronát kap, ottan 60 koronát, tehát jól megélhet, mivel ruha és szállása megvan. Hogy mi lesz belőle, isten tudja, de a jót kell reméllenünk. Mindenütt jól fogadják, már csak azért is, mert hozzám tartozik. (Lugos, szeptember 28.) Isten veletek, Attila nem igen írogat, azt fogadta kettős kitüntetést szerez és úgy jön húsvétkor hozzám. Úgy legyen! (Székesfehérvár, január 25.) Attilának ma írok, nem éppen szép levelet azon illetlenségeért, hogy szülőinek levelet nem írt, különben tudd meg, hogy nekem sem ír, csak akkor, ha valamire szüksége van. (Lugos, április 10.) A hadnagy uram 21 levelét láttam, én azonban neki nem írok, én vele egyszer s mindenkorra végeztem, tőlem nősülhet, mutasd meg apádnak, hogy vigadjon rajta. (Budapest-Buda, Szt. Lukács fürdő, március 13.) A levelekből kirajzolódó egyenes beszédű és tekintélyt parancsoló, ám szeretteihez meleg szívvel ragaszkodó Lőrinczy Dénesről a családi szóhagyomány számos kis adomaszerű, az idők során kiszínezett történetet őrzött meg. Ezek egyike szerint a katonaságnál szigorúsága miatt híres volt. Lovait fehér kesztyűs kézzel ellenőrizte. Végighúzta az ujját a ló hátán, és felmutatta, ha elégedetlen volt. Előbb németül szólt a legénységhez, és utána mindig hozzátette: ez magyarul, piszkos! Egyszer hivatalos volt a császári udvarba ebédre. A felszolgálást a császárnál kezdték és rang szerinti sorrendben folytatták. Amire sorra került volna a tálalásnál, addigra a császár befejezte az ebédet, és utána már senki sem fogyaszthatott. Látva ezt József főherceg, aki kedvelte őt, odalépett és így szólt hozzá: Gyere góbé, ebédeljünk meg valahol! Egy másik alkalommal a császár szólította meg a palota folyosóján, ahol audienciára várakozott: Lőrinczy, maga még mindig töri a németet? Töröm, töröm, míg egyszer csak összetöröm válaszolta. Valóban nehezen ment neki a német nyelv, ez derül ki a katonai minősítvényi táblázat adataiból is. Bőrkötésű, rézcsatos fényképalbuma közel száz tiszttársa fotóját őrzi. Ezeknek a hátoldalára írt ajánlásokból kiderül, mennyire kedvelték, tisztelték bajtársai. Egyik fotón ez olvasható: Legőszintébb baráti érzelmeim jeléül Lőrinczy Dénesnek honvéd főhadnagy úrnak emlékül Debrecen 1882 Jul. 7. Machek Gusztáv hadnagy. 20. Szabadság tér 50. szám, utóbb Lőrinczy István unitárius esperes lakott benne, ma Keul György tanár családjának a tulajdona. 21. Attilát érti alatta 127

6 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) A Strelisky műteremben készült fénykép Szendrey Júlia és Horváth Árpád legkisebb lányának, Horváth Ilonának férjét ábrázolja ben nyugalomba vonult, egyre több időt töltött szülőfalujában és Székelykeresztúron júniusában altábornagyi kinevezéséről ezt írja levélben Domokos öccsének: Nagy királyi kegyben részesültem e hó 18-án. Altábornagy lettem! Ennek a címe Nagyméltóságos Úr, vagy Kegyelmes Úr! Ezt nem vártam, de adatott, hálával fogadom ben szolgálatra behívták és kinevezték az 1. népfelkelő hadtápdandár parancsnokává. A háború tartamára ténylegesített nyugállományú tisztek csoportjában november 1-jével altábornaggyá nevezték ki altábornagyi címmel és jelleggel. 23 Amikor fölszólították a hadi szolgálatra, így válaszolt, mint illik vitéz székely magyarhoz: Karom erős, kardom éles, rendelkezhettek velem június elsején hadi beosztásából felmentették, és nyugállományba visszahelyezték. 25 Nyugdíjas éveiben Székelykeresztúr város polgári életében jelentős szerepet vállalt. Élénk figyelemben részesítette a székelykeresztúri unitárius gimnáziumot korona alapítványt tett a gimnáziumnak szegény sorsú, szorgalmas és jó magaviseletű tanulók segélyezésére. Állásában tiszteletet, elismerést szerzett nemcsak magának, hanem a becsületes székelységnek is. Szülőfalujában, Szentábrahámon él, tevékenykedik. Legnagyobb örömét abban leli, ha nemes szívű, jóakaratú tanácsaival a falu népét elláthatja, és anyagi áldozatai árán is a közcélt, a székely nép érdekét hathatósan szolgálhatja. Községi és népiskolai ügyek 22. Machek Gusztávot, aki 1889-ben már százados a szerző azonosította. Machek Gusztáv százados felesége, Horváth Ilona a Fővárosi Lapok október 24-i számában megszólalt édesanyja védelmébe, a Szendrey Júlia ellen irányult vádhadjáratban. 23. Rendeleti Közlöny, 1915/ Unitárius Közlöny, 1921, Feldmarschalleutnant Dionisius Lőrinczy wird mit 1. Juni 1916 in den Ruhestand rückversetzt. Seine neu festgesetzte Pension jahrlicher Kronen, und jahrliche Quartiersbeihilfe von 1152 Kronen, wird vom obgenannten Tage beginnend angewiesen. Übersetzung zu Prazidialprotokoll, ohne Nr. Einsichtsblatt des k.ung. Landesverteidigungs Ministers. Nr. 9092/1916. neki máris sokat köszönhetnek. Most a keresztúri gimnáziumunknak jöve támogatására nemes alapítványával. 26 Ezt az alapítványt 1910-ben még megnövelte. Székelykeresztúron unitárius egyházköri felügyelő gondnoki tisztséget is betöltött, a korabeli keresztúri sajtó 27 minden alkalommal megemlékezik az altábornagy megjelenéséről. Őexcellenciája, ahogyan emlegették, díszvendége volt a rangosabb társadalmi eseményeknek, amelyek fényét jelenléte mindig emelte, amint feltűnt díszegyenruhás, hatalmas tölgyre emlékeztető alakja augusztus 20-án Ferencz József unitárius püspök Szentábrahámra látogatott, hogy a falu templomának százéves fennállása 29 alkalmából rendezett ünnepségen részt vegyen. Szentábrahám község határánál az egész község és a szomszéd falvakból összesereglett néptömeg élén Lőrinczy Dénes ny. altábornagy fogadta a püspököt, és intézte hozzá az üdvözlőbeszédet: Talán egy kissé szokatlan és kivételes lesz ezen alkalommal az, hogy egy magasztos vallási ünnep kezdetén az egy isten méltó szolgáját Mars fia üdvözli. Mars fia azonban ezen tisztre amaz őszinte és el nem évülhető tisztelet és vallásos ragaszkodás folytán, amivel Méltóságod magas személye iránt mindenkor viseltetett és viseltetik, nagy örömmel vállalkozott. 30 Szentmártoni Kálmán, a székelykeresztúri gimnázium tanára így írt róla és erről az ünnepségről: Ma, midőn mindenfelé a magyar társadalom hanyatlásáról, fogyatkozásairól panaszkodnak, örömmel néztük végig a szentábrahámi nemesítő ünnepséget. Jól esett látnunk, hogy Lőrinczy Dénes altábornagy személyében az ünnepélyen egy olyan összekötő arany-híd volt, aki a különböző törekvések és felfogások között is teljes harmóniát teremtett. Ő a főrendező s bizonyára személyének is nagy része van abban, hogy egyházi fejedelmünk megjelenésével emelte az ünnepély külső fényét és belső tartalmát... Lőrinczy Dénes új nagyság egyházunk életében. Egyházkörünkön 26. Unitárius Közlöny, 1909, Székelykeresztúr, Unitárius Egyház 28. PÉTER Lajos 1921, A szentábrahámi unitárius templom 1812-ben a mai falu területén épült fel, a hajdan a Templomhegyen álló középkori templom lebontását követően. 30. Unitárius Egyház, 1911,

7 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN kívül alig ismerik. Illő és méltó alkalom tehát, hogy néhány fő vonásban bemutassuk. Nem életrajzot írok, hanem azon kezdem, hogy mikor a szépen rendezett templomba beléptem, rögtön feltűnt, hogy a szószék koronáján, berámázva, üveg alatt néhány száraz levél van. Megkérdeztem egy mellettem álló öreg embertől, hogy miféle emlék az, amire azt a választ kaptam, hogy azok a száraz levelek a II. Rákóczi Ferenc koszorújából valók. Lőrinczy altábornagy úr hozta és tétette a nevezett helyre. Egy magasrangú katona emléket hoz a legideálisabb szabadsághős temetéséről 31, s azt kegyeletesen az Isten házában őrizteti. Ez az egész tulajdonképpen, amit mondanom kellene Lőrinczy Dénes ny. altábornagy jellemzésére, de hát szükséges-e még valami annak, aki korunk jellemvonásait gyűjtögeti? Pro deo, patria et libertate kezdette nemes küzdelmét II. Rákóczi Ferenc és íme kétszáz év után is tettekben nyilvánulóan hogyan élnek egy kiváló magyar katonában: az Isten, haza és szabadság legmagasztosabb eszméi. Aki az igazság s a magyar harci dicsőség bukásáról ily nemes ragaszkodással emlékezik meg és méltó arra, hogy mi is emlékezetünkbe véssük. Nincs a földön semmi megemlékezésre méltóbb, mint az, ha Mars fiában az erő Isten félelemmel, szeretettel és humanitással párosul. Ha pedig a humanitás az egyedüli helyes szempont, amellyel a történelem dolgozhatik, akkor Klió hegyezd a plajbászodat és jegyezd fel, hogy Udvarhely megyében, Szentábrahám községben él egy kegyelmes úr, aki nem szégyenli harisnyás testvéreit, hanem nyugdíjából a megöregedett testvéreket ő is nyugalmazta, bizonyára azzal a jóleső tudattal, hogy e célra fordított pénze hozza neki a legnagyobb kamatot. Hozzatartozóin kívül áldoz egyházközségéért, a tanuló ifjúságért, tetteivel igazolva, hogy minden anyagi és szellemi erő csak a jóért és szépért van. Önálló jellem, szilárd, erőteljes, férfias. A derék katona a szellem fegyverét is kitűnően használja. A főtisztelendő püspök úr fogadására mondott férfias beszédét a hivatott szónokok is megbámulták. Taps-szomja nincs, nem hint port a szemekbe, mint a köznapi tehetségek s kiválóan tiszta fő volt szükséges október 28-án ott volt a fejedelem hamvainak hazahozatala és újratemetése alkalmából rendezett díszmenetben Budapesten. ahhoz, hogy egy folytonosan emelkedő katonai pálya fényébe az egyszerű székely fiú bele ne szédüljön. 32 A szentábrahámi unitárius egyház jótevőjeként tartja számon ban ifj. Máthé Lajos unitárius lelkész így emlékszik rá: Még életében templomunkat átfestette, ellátta énekeskönyvekkel, az úrasztalát felékesítette olyan ezüst készlettel (3 kehely férfiak részére, 2 kenyeres tál, 2 kanna) 33, amely nemcsak értékben, de ritkaságban is talán egyedülálló egyházunkban. A mindenkori lelkészi iroda számára ajándékozta»a vallásszabadság kihirdetése az iki tordai országgyűlésen«képet. Végrendeletében biztosította ugyancsak a lelkészi iroda számára masszív és szép kidolgozású íróasztalát, továbbá az egyházközség használatára is nagy értékű, 191 darabból álló könyvtárát. Végrendeletében hagyományozott még az egyházközség részére korona névértékű hadikölcsön kötvényt, és az ingóságok 1/5 részét is, az egyházközséget 1/5 rész örökösnek jelölvén meg. A végrendelet végrehajtása idejében a Lőrinczy testvérek illesse őket e helyről is a legteljesebb tisztelet és elismerés az őket illető részről a szeretett és tisztelt»bácsi«iránt érzett kegyeletből lemondottak az egyházközség javára, és így mintegy Leu értéknek lett tulajdonosa még az egyházközség, pénzben és ingóságban, mely összegnek legnagyobb részét az új papilak építésénél a Lőrinczy testvérek adományaként írtuk a jótékonyság aranykönyvébe. A szentábrahámi unitárius egyház úrasztali serlegei közt van egy különösen becses darab, amelynek történetéről a kegyelmes úr a következőket írta: Belgrádnak évi október 5-ig történt mi részünkről való elfoglalásánál, ezen serleg, mint ágyú töltelék a város keleti részére lövetett, onnan vétetett fel és készíttetett serleggé. 34 A Magyar Királyi Honvédségben katonaként szolgáló, a civil életben hittestvéreinek és a székelységnek oly sokat áldozó Lőrinczy Dénes életének és 32. Unitárius Egyház, 1911, A templomi dolgokon csak annyit, hogy amennyiben azok megfelelőek kell hogy legyenek, tehát olyan hamar nem fognak elkészíttetni és elküldetni. De meg lesznek. (Lugos, április 10.) 34. Levél a szentábrahámi unitárius egyház levéltárában. 129

8 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) pályájának kettősségét jól példázza ez a néhány szó. A háborús harctéren összeszedett ágyútöltelék úrasztali serleggé remekbe alakítva, mind a mai napig egy unitárius székely közösség békés életét szolgálja. Lőrinczy Dénes altábornagy november 12-én halt meg Székelykeresztúron baloldali tüdőlob 35 következtében. Szülei mellett pihen a szentábrahámi temetőben. A vörös márvány síremlékeket még ő állíttatta a szülői sírokra. Magas kőoszlopos síremléke messze kint van a domboldalon, ahol már régóta nincs újabb temetkezés. Amikor csak tehetem, minden november 1-jén felkapaszkodok a dombra, és gyertyát gyújtok a bokrok miatt nehezen megközelíthető kövön. Mert hant már nincs, helye sem látszik, de a kegyelmes úr, a Bácsi, Lőrinczy Dénes altábornagy szelleme vigyázza szülőföldjét. LŐRINCZY DÉNES KATONAI PÁLYA- FUTÁSA A rendelkezésemre álló levéltári dokumentumokból nyomon követhető katonai pályafutása attól kezdve, hogy október 9-én a 25. honvéd zászlóaljhoz honvédként felavattatott egészen addig, amíg a debreceni m. kir. honvéd gyalogezred parancsnokaként november 1-jén ezredesnek nevezték ki. Ebből az is kitűnik, hogy milyen lépcsőfokai voltak a katonai ranglétrán való emelkedésének. A tényszerű adatközlés mellett a táblázatok bőven tartalmaznak a katona jellemére, fizikumára, képességeire és eredményeire vonatkozó bejegyzéseket. Katonai karrierjére vonatkozóan 1900-tól kevesebb adat állt rendelkezésemre. Mivel az osztrákmagyar haderőben tábornoki kar - függetlenül attól, hogy a cs. és kir. közös hadseregben, a m. kir. honvédségben vagy a cs. kir. Landwehrben 36 szolgáltak - közös volt, későbbi szolgálati idejére vonatkozó iratok a bécsi Kriegsarchivban találhatók Székelykeresztúr város Halotti Anyakönyve az 1920-as esztendőre 36. Honvédség és Lovasság. 37. Dr. Bonhardt Attila ezredes igazgató tájékoztatása. Alábbiakban a katonai pályára vonatkozó dokumentumokból nyert adatokat szószerint közlöm. Előléptetések, áthelyezések: október 9-én honvéddé avatják a 25. honvéd zászlóaljhoz június 27-én áttétetett a 28. m. k. honvédzászlóaljhoz szeptember 2-án előléptetve címzetes tizedessé uo szeptember 19-én címzetes szakaszvezető uo március 5-én valóságos tizedes, címzetes szakaszvezető uo október 23-án valóságos tizedes, címzetes őrmester uo október 24-én valóságos őrmester uo október 20-án kineveztetett hadapróddá a m. k. honvédelmi minisztériumnak 1240 sz. rendeletével október 29-én hadnaggyá kinevezve november 13-án áttétetett a szegedi kerületbe, illetőleg a m. kir. 14. honvéd zászlóaljhoz március 20-án áttétetett a m. kir. 8. honvéd zászlóaljhoz 1872 december 31-ig tettleges állomány uo ban tettleges állomány uo május 2-án áttétetett a m. k. 8. honvédzászlóaljtól a 10. honvédzászlóaljhoz szeptember 21-én áttétetett a m. k. 42. honvédzászlóaljhoz május 1-jén kineveztetett tettleges állományú főhadnaggyá Szolgálati alkalmazása között: 1871 február hó 13-tól augusztus 25-ig a tisztképző iskolába mint tanuló volt rendelve 1872 március 21-től kezdve egész éven át mint százados tiszt volt alkalmazva. Május hó 19-ig a századnál, május 19. óta 6 heti szabadságon volt a mechadiai fürdők használata céljából egészsége helyreállítása végett. Július 1-jétől október hó 16-ig 130

9 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN a századnál ezen hó 17. óta egészen november hó 25-ig az 5. zászlóaljnál újoncoktatásra vezényelve volt, ezután a századnál századtiszt 1875 a dandár altiszti iskolába mint tanár, a dévai csatáriskolában mint hallgató, továbbá dandár fegyvertisztté kineveztetett július 10-én kelt 447. sz. dandárparancsnoksági rendelettel 1876 mint századtiszt, az őszi gyakorlatok alatt a 3. sz. század vezényletével bízatott meg, október hó 12-én a dandár fegyvertisztségtől felmentetett 1877 mint csapattiszt és mint zászlóalj fegyvertiszt 1878 főhadnagy, március közepéig csapatszolgálatra mint fegyvertiszt alkalmaztatott, március közepétől április végéig a 80. gyalogdandár altisztképző tanosztályában mint oktató, május hó elejétől november hó végéig mint ideiglenes zászlóalj segédtiszt, azután csapatszolgálatra és mint zászlóalj fegyvertiszt alkalmaztatott 1879 március közepéig mint századtiszt, március közepétől április végéig a dandár altisztképző tanosztálynál mint oktató, május elejétől június elejéig a tavaszi fegyvergyakorlaton mint századparancsnok, azután augusztus közepéig mint századtiszt, augusztus közepétől szeptember közepéig az őszi gyakorlaton mint századparancsnok, októbernovemberben az újoncoktatásnál mint parancsnok, ezután az év végéig mint századtiszt és mint tanár az altiszti iskolában. Összes szolgálatidő: : 10 év, 2 hónap, 21 nap 1870 Rendfokozat: címzetes szakaszvezető Nyelvismeretei: magyar írása és előadása jó. Románul a szolgálati igényeknek megfelelőleg beszél, latinul is tud. Magatartása: Ellenség előtt: nem volt Szolgálatban: felsőbbjei iránt előzékeny, tiszteletteljes és meggyőződésből engedelmes, bajtársaival nyájas és barátságos. Alattvalói iránt kellően szigorú. Szolgálaton kívül: előljárói és bajtársaihoz ragaszkodik, komor kedélyű, de nyílt és őszinte, s mívelt emberek társaságát szereti. Egészségi viszonyai, hadiszolgálatra való képessége: kitűnő egészsége, erős és a hadjárat bármily fáradalmait kibírja. Megjegyzés: a fennebbi minősítvénynél a tisztképző iskola parancsnokságtól kiállított minősítvény is tekintetbe vétetett. Szerkesztők aláírásai: Antal hadnagy, zászlóaljparancsnok Henrik százados 1871 Rendfokozat: hadnagy Nyelvismeretei: mint fent Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: jelen állásából kifolyó kötelmeinek teljesen megfelel, s egy szakaszt zárt és szórt rendben jól vezényel és fegyelmet tart. Jelen hatáskörén kívül való alkalmazhatósága: további kiképzés után segédtiszti állomásra. Szolgálati buzgósága, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: pontos, szorgalmas jó eredménnyel s további kiképzésre törekedik. Magatartása: Ellenség előtt: nem volt. Szolgálatban: felsőbbjei iránt előzékeny, tiszteletteljes és meggyőződésből engedelmes, bajtársaival nyájas és barátságos. Alattvalói iránt kellően szigorú. Szolgálaton kívül: előljárói és bajtársaihoz ragaszkodik, komor kedélyű, de nyílt és őszinte, s mívelt emberek társaságát szereti. Egészségi viszonyai, hadiszolgálatra való képessége: kitűnő egészsége, erős és a hadjárat bármily fáradalmait kibírja. Megjegyzés: a fennebbi minősítvénynél a tisztképző iskola parancsnokságtól kiállított minősítvény is tekintetbe vétetett. Előléptetésre való minősültsége: rangsorban Szerkesztők aláírásai: 131

10 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) Antal hadnagy, zászlóaljparancsnok Henrik százados 1872 Rendfokozat: hadnagy Nyelvismeretei: magyarul és románul jól beszél, magyarul fogalmaz és latinul is beszél. Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: jelen állásából kifolyó kötelmeinek teljesen megfelel, s egy szakaszt zárt és szórt rendben jól vezényel és fegyelmet tart. Jelen hatáskörén kívül való alkalmazhatósága: további kiképzés után segédtiszti állomásra Szolgálati buzgósága, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: pontos, szorgalmas jó eredménnyel s további kiképzésre törekedik. Magatartása: Ellenség előtt: nem volt Szolgálatban: felsőbbjei iránt előzékeny, tiszteletteljes és meggyőződésből engedelmes, bajtársaival nyájas és barátságos. Alattvalói iránt kellően szigorú. Szolgálaton kívül: elismert, jó bajtárs, komoly magatartású, inkább visszavonultan él. Egészségi viszonyai, hadiszolgálatra való képessége: egészséges és hadi szolgálatra alkalmas. Előléptetésre való minősültsége: rangsorban Szerkesztők aláírásai:... József őrnagy, zászlóaljparancsnok (német nevű) százados, századparancsnok Pontos és szorgalmas tiszt megjegyzéssel Szabó József dandárparancsnok 1873 Rendfokozat: tettleges állományú hadnagy Nyelvismeretei: magyarul és románul jól beszél, magyarul fogalmaz és latinul is beszél. Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: jelen hatáskörében mint állandós tiszt a századnál alkalmaztatik, a kellő szolgálati jártassággal még tökéletesen nem bír, különben ügyes, idővel jól használható tiszt lesz. Jelen hatáskörén kívül való alkalmazhatósága: idővel nyilvántartási és segédtisztnek Szolgálati buzgósága, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: buzgó, jó eredménnyel magasabb kiképzés után nem igyekszik, de a még hiányzó szolgálati teendőit tanulmányozza. Magatartása: Ellenség előtt: nem szolgált Szolgálatban: fölebbvalói iránt engedelmes, tiszteletteljes, rangtársak iránt barátságos, alárendeltek iránt szigorú. Szolgálaton kívül: fölebbvalói iránt előzékeny, jó modorral, társaságokat azonban kerüli, jó bajtárs, alárendeltek iránt gondos, más társadalmi körökben nem forog. Egészségi viszonyai, hadiszolgálatra való képessége: jelenleg egészséges, hadi szolgálatra alkalmas. Megjegyzés: komoly, szilárd jellemű, jó szellemi képességekkel bír. Előléptetésre való minősültsége: rangsorban Szerkesztők aláírásai: Sándor századparancsnok József őrnagy, zászlóalj parancsnok Egyetértek Szabó József ezredes dandárparancsnok 1874 Rendfokozat: tettleges állományú hadnagy Nyelvismeretei: magyarul és románul jól beszél, latinul keveset, magyar irálya kielégítő Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: mint csapattiszt az e téreni teendők minden ágaiban tökéletes képességgel bír, különösen az újoncok kiképeztetésénél kitűnő szolgálatokat tesz, igen ügyes s kitűnően használható csapattiszt. Jelen hatáskörén kívül való alkalmazhatósága: mint nyilvántartási és segédtiszt bármikor alkalmazható. Szolgálati buzgósága, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: fáradhatatlan, pontos, szorgalmas s a legjobb eredménnyel működik, igen sok magasabb kiképzés utáni törekvéssel. Magatartása: Ellenség előtt: nem szolgált 132

11 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN Szolgálatban: fölebbvalói iránt engedelmes, tiszteletteljes, előzékeny, bajtársai irányában barátságos, készséges, alárendeltjei iránt tapintatos, szigorú s gondos. Szolgálaton kívül: kedvelt és igen jó bajtárs, mindig bajtársai között él. Egészségi viszonyai, hadiszolgálatra való képessége: erős egészséges testalkata minden hadi fáradalmakat megbír. Megjegyzés: komoly, szilárd katonajellemű, igen jó lövész s kitűnő fegyvertiszt s mint ilyen működik folytonosan mióta a zászlóaljhoz áttétetett. Előléptetésre való minősültsége: tekintve fáradhatatlan buzgalmát s csapattiszti kitűnő jó tulajdonságait, rangsoron kívüli előléptetésre ajánltatik, ha az előírt vizsgát leteszi. Szerkesztők aláírásai Előlépésre méltó 1875 Rangfokozat: tettleges állományú hadnagy Nyelvismeretei: magyarul és románul jól beszél, latinul keveset, magyar irálya kielégítő Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: mint csapattiszt az e téreni teendők minden ágaiban tökéletes képzettséggel bír, különösen az újoncok kiképeztetésénél kitűnő szolgálatokat tesz, egyátaljában igen ügyes s kitűnő használható csapattiszt. Egy századot úgy a zárt mint a szétszórt harcmódban igen jól vezényel. Jelen hatáskörén kívül való alkalmazhatósága: mint nyilvántartási s segédtiszt bármikor alkalmazható. Szolgálati buzgósága, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: fáradhatatlan, pontos, szorgalmas s a legjobb eredménnyel működik, magasabb kiképeztetés után erősen törekszik. Magatartása: Ellenség előtt: nem szolgált Szolgálatban: fölebbvalói iránt engedelmes, tiszteletteljes, előzékeny, alárendeltjei iránt tapintatos, szigorú s gondos. Szolgálaton kívül: kedvelt és igen jó bajtárs, mindig bajtársai között él. Egészségi viszonyai, hadiszolgálatra való képessége: erős egészséges testalkata minden hadi fáradalmakat megbír. Megjegyzés: komoly, szilárd katonajellemű, igen jó lövész s kitűnő fegyvertiszt s mint ilyen működik jelenleg a dandárba. Az új szabályzatokból a vizsgát jó eredménnyel letette. Előléptetésre való minősültsége: előnyzésre érdemes Szerkesztők aláírásai: Károly százados Marschalkó Tamás (?) alezredes, zászlóaljparancsnok Egyetértek, igen ügyes tiszt. Pongrácz István ezredes dandárparancsnok 1876 Rangfokozat: tettleges állományú hadnagy Nyelvismeretei: magyarul és románul jól beszél, latinul keveset, magyar irálya jó Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: szolgálati kötelmeinek minden ágában pontosan és tökéletesen megfelel, igen szorgalmas és használható tiszt, igen jó oktató és a fegyvertiszti teendőkben sok ügyességet tanúsít, az őszi gyakorlatok alkalmával a 3. századot úgy a zárt mint a szétszórt harcmódban jól vezette, kellő képességet és használhatóságot tüntetett fel. A pótcsapat parancsnoki teendőkben némileg jártas. Jelen hatáskörén kívül való alkalmazhatósága: nem változott Szolgálati buzgósága, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: buzgó, jó eredménnyel szolgálatát a katonai pályája iránti szeretetből és ösztönből pontosan és lelkiismeretesen végzi, és mint csapattiszt a szolgálati teendők foganatosításánál jó példával megy előre és magasabb kiképeztetés után törekszik. Magatartása: Ellenség előtt: nem változott Szolgálatban: feljebbvalói és elöljárói iránt tiszteletteljes és előzékeny, alattvalói iránt kellő szigorú, tapintatos és gondos, ezek bizalmát bírja. Szolgálaton kívül: nem változott 133

12 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) Egészségi viszonyai, hadiszolgálatra való képessége: magas testalkata, egészséges, a hadi fáradalmakat kibírja, ez év január 13-tól április 1-ig kórházi ápolás alatt volt, ezenkívül 4 hetet a Lippiki fürdőben töltött, a gyógyulási eredmény jónak nem mondható. December 16-tól újfent beteg, de már javulóban van. Előléptetésre való minősültsége: rangsorban Szerkesztők aláírásai: Károly százados Marschalkó Tamás (?) alezredes, zászlóaljparancsnok Igen ügyes csapattiszt. Pongrácz István ezredes dandárparancsnok Egyetértek, rangsorban. Pongrácz Sándor kerül. parancsnok Minősítvényi táblázat Lőrinczy Dénes 3. honvéd gyalog dandárhoz beosztott tettleges állományú I. osztályú százados törzstiszt jelöltről ( ): 1871 Rendfokozat: hadnagy Szolgálati alkalmazás: november elejétől az év végéig mint századtiszt február 13-tól augusztus 25-ig a tisztképző iskolát Nagy-Szebenben jeles eredménnyel Rendfokozat: hadnagy Szolgálati alkalmazás: századtiszt 1873 Rendfokozat: hadnagy Szolgálati alkalmazás: október közepétől november végéig az 5. zászlóaljnál újoncsorványban mint oktató, egyébként századtiszt 1874 Rendfokozat: hadnagy Szolgálati alkalmazás: századtiszt Rendfokozat: hadnagy Március elejétől augusztus elejéig a dandár tanosztályban mint tanár és a központi csatáriskolában mint hallgató, július közepétől az év végéig dandár fegyvertiszt, őszi gyakorlaton századparancsnok, egyébként századtiszt. A központi csatáriskolát jeles eredménnyel, végezte Rendfokozat: hadnagy Szolgálati alkalmazás: január elejétől október közepéig dandár fegyvertiszt, őszi gyakorlaton századparancsnok, egyébként századtiszt 1877 Rendfokozat: hadnagy Szolgálati alkalmazás: május elejétől június végéig a 10. zászlóaljnál újonc sorvány parancsnok, október elejétől november végéig a 42. zászlóalj újonc sorványában oktató, egyébként századtiszt és zászlóalj fegyvertiszt között mint hadnagy szolgálati alkalmazása: Újoncsorványban mint oktató, központi csatáriskolában mint hallgató, a dandár tanosztályban mint oktató, mint zászlóalj fegyvertiszt, egyébként mint századtiszt Rendfokozat: főhadnagy Szolgálati alkalmazás: március közepétől április végéig a dandár altisztképző tanosztályban tanár, május elejétől november végéig ideiglenes zászlóalj segédtiszt, egyébként századtiszt és zászlóalj fegyvertiszt Rendfokozat: főhadnagy Szolgálati alkalmazás: március közepétől április végéig a dandár tanosztályban mint tanár, a tavaszi és őszi fegyvergyakorlatokon századparancsnok, az őszi újonc sorvány parancsnoka, egyébként századtiszt Rendfokozat: tettleges állományú főhadnagy Szolgálati alkalmazás: az őszi újonc sorvány parancsnoka, őszi gyakorlaton századparancsnok, egyébként századtiszt és zászlóalj fegyvertiszt. 134

13 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN Nyelvismeretei: magyarul, románul jól, németül és latinul keveset beszél, magyar irálya igen jó. Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: A szabályzatokat tökéletesen ismeri és helyesen alkalmazza, egy század harcszerű kiképeztetését és vezetését igen jól érti. A segédtiszti és fegyvertiszti teendőkben jártas, jó lövész, kisebb utász munkálatok vezetésére alkalmazható, lovagolni tud. Az őszi gyakorlatok alatt századát minden irányban igen jól vezette. Igen jó felfogással és szellemi tehetséggel bír. Jelen hatáskörén kívül való alkalmazhatósága: Szolgálati buzgalma, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: igen szorgalmas, minden irányban teljesen megbízható a legjobb eredménynyel. Érdemteljes működése belső tevékenységi ösztön és szolgálat iránti előszeretetből ered. Katonai ismereteit öntanulmányozás által bővíteni igyekszik. Magatartás: Ellenség előtt: nem szolgált Szolgálatban: elöljárói iránt engedelmes meggyőződésből a kellő nyíltsággal, alárendeltjei iránt szigorú, amellett jóakaratú, a fegyelmet és szolgálati rendet igen jól fenn tudja tartani, a szellemre különösen hat, alattvalói bizalmát teljesen bírja. Komoly kedélyű, tökéletesen kifejlődött szilárd jellemű, flegmatikus véralkatú. Szolgálaton kívül: igen jó bajtárs, felebbvalói iránt udvarias és előzékeny, alattvalói iránt barátságos jó befolyással. Minden alkalommal a legjobb példával igyekszik eljárni, társaságát megválasztja, mindig teljes tapintatossággal lép fel. Egészségi viszonyai, hadi szolgálatra való képessége: egészséges, a hadi fáradalmak kitartására képes. Magán viszonyai: Nőtlen, saját vagyona van, pénzviszonyai rendezettek. Megjegyzés: sok önállósággal bír, minden teendőit jól megfontolja és végzi, minden körülményekben magát hamar feltalálja. Előléptetésre való minősültsége: rangsorban Szerkesztők aláírása: Károly őrnagy, zászlóalj parancsnok András százados, áll. századparancsnok Véleményezés: Egyetértek rangsorban, Kovács György ezredes, dandárparancsnok Igen derék tiszt, rangsorban tábornok 1881 Rendfokozat: tettleges állományú főhadnagy Szolgálati alkalmazás: májusig századtiszt és zászlóalj fegyvertiszt, május-júniusban újonc sorványnál mint szakaszparancsnok, június végétől augusztus elejéig betegség miatt fürdőbe, őszi gyakorlaton századfőnök, mint ilyen részt vett a hadtestgyakorlatban, azután századtiszt. Nyelvismeretei: magyarul, románul jól, németül és latinul keveset beszél, magyar irálya igen jó. Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: a miskolci hadgyakorlatoknál igen jó eredménnyel működött, a többi úgy mint évben Jelen hatáskörén kívül való alkalmazhatósága: Szolgálati buzgalma, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: úgy mint évben Ellenség előtt: nem szolgált Szolgálatban: úgy mint évben Szolgálaton kívül: úgy mint évben Egészségi viszonyai, hadi szolgálatra való képessége: erős, egészséges, a hadifáradalmak kitartására képes. Megjegyzés: úgy mint évben Előléptetésre való minősültsége: rangsorban Szerkesztők aláírása: Károly őrnagy, zászlóalj parancsnok András százados, áll. századparancsnok Véleményezés: Egyetértek rangsorban, Kovács György ezredes, dandárparancsnok Mint 1880 rangsorban tábornok 1882 Rendfokozat: tettleges állományú főhadnagy Szolgálati alkalmazás: őszi gyakorlaton szá- 135

14 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) zadparancsnok, az őszi újonc sorvány parancsnoka, egyébként századtiszt áll. századnál. Nyelvismeretei: magyarul, románul jól, németül és latinul keveset beszél, magyar irálya igen jó. Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: Az őszi gyakorlatok alatt mint századparancsnok, később mint újonc sorványparancsnok igen jó eredménnyel. A többi nem változott Rendfokozat: tettleges állományú főhadnagy Szolgálati alkalmazás: március elejétől június elejéig századparancsnok, június-július hóban a brucki cs. k. lövésziskolában, augusztus közepétől az év végéig század parancsnok, egyébként századtiszt az áll. századnál. Nyelvismeretei: magyarul, románul jól, németül kielégítően, latinul keveset beszél. Magyar irálya igen jó. Jellemtulajdonságok, szellemi képesség, továbbá jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: a cs. és kir. brucki lövésziskolát igen jó eredménnyel végezte, mint fegyvertiszt és mint tanár a lövészet és fegyver szakmában igen jól használható. Az őszi gyakorlaton a századját igen helyesen és alaposan képezte ki, mint ideiglenes áll. századparancsnok teendőinek tökéletesen megfelel. A többi nem változott Rendfokozat: főhadnagy a tettleges állományban /III. féldandár fegyvertiszt/ Szolgálati alkalmazás: április végétől június közepéig és október elejétől december végéig dandár fegyvervizsgán, őszi gyakorlatok alatt mint századparancsnok, egyébként mint áll. századparancsnok. Állomáshely: Debrecen, Nagyvárad, Zilah, Borosjenő Nyelvismeretei: magyarul tökéletesen beszél és ír, németül szükségképpen, románul tökéletesen beszél. Jellemtulajdonságok, szellemi képesség, továbbá jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: szilárd önálló jellemű megfelelő határozottsággal, flegmatikus véralkatú, komoly kedélyű, igen jó és gyors felfogással szellemi és ítélőképességgel bír. A lövészetben s ennek gyakorlati érvényesítésében tökéletesen jártas, mint dandár fegyvertiszt igen jól megfelelt. Mint ideiglenes századparancsnok úgy szolgálati mint gazdászati irányban nagyon jól megfelelt. Egy századot kiképezett és vezetni tökéletesen érti. Lovagolni tud. A többi nem változott. Megjegyzés: sok önállósággal bír, minden teendőit jól megfontolva végzi, minden körülményekben magát hamar feltalálja, igen jó századparancsnok válik belőle között mint főhadnagy szolgálati alkalmazása: Dandár altisztképző tanosztályban mint oktató, ideiglenes zászlóalj segédtiszt, mint újonc sorvány parancsnok, mint zászlóalj fegyvertiszt, a brucki lövésziskolában mint hallgató, egyébként mint századtiszt, állandósított századparancsnoka és az őszi gyakorlatok alatt mint századparancsnok mint ilyen évben a miskolci hadtest gyakorlatokon résztvett Rendfokozat: II. osztályú százados a tettleges állományba /III. féldandár fegyvertiszt/ Szolgálati alkalmazás: április hó 6-tól június hó 15-ig századparancsnok a tanzászlóaljnál, az őszi gyakorlatok alatt századparancsnok. Október és november havakban mint féldandár fegyvertiszt a fegyvervizsgákkal volt elfoglalva, különben az egész éven át az áll. századhoz beosztva. Állomáshely: Debrecen és Nagyvárad környéke Nyelvismeretei: mint a múlt évben Jellemtulajdonságok, szellemi képesség, továbbá jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: mint a múlt évben, továbbá a tanzászlóaljnál mint századparancsnok igen jó ered- 136

15 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN ménnyel működött az őszi gyakorlat és az összpontosítás alatt századát minden tekintetben igen jól vezényelte és vezette. Jó vívó, kitűnő lövész A többi nem változott. Előléptetésre való minősültsége: I. osztályú századossá való előmozdításra alkalmas. Szerkesztők aláírása: Görgey Vincze őrnagy, zászlóalj parancsnok András százados, áll. századparancsnok Véleményezés: Egyetértek, igen jó csapattiszt, Andrássy Gyula dandárparancsnok I. osztályú előmozdításra alkalmas Rendfokozat: II. osztályú százados a tettleges állományba /III. féldandár fegyvertiszt/ Szolgálati alkalmazás: január 1-től június végéig dandár fegyvertiszt és a 42. zászlóalj állandósított századánál szolgálattételre beosztva. Július 1-től december végéig mint féldandár fegyvertiszt, továbbá augusztus 20-tól szeptember 14-ig az őszi gyakorlaton mint az 1/46. zászlóalj 3-ik századának parancsnoka, végül október 11-től november 13-ig mint a 3/47. zászlóalj újonckülönítmény századának parancsnoka. December 1-től végig az 1/46. zlj és 1/42. zlj altisztképző iskolában tanár. Állomáshely: Debrecenben Nyelvismeretei: mint a múlt évben Jellemtulajdonságok, szellemi képesség, továbbá jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: kifogástalan, de inkább zárkózott jellem, jó szellemi képességgel. A századot mindkét harcmódban teljes szakavatottsággal vezényel és vezeti. Kitűnő századparancsnok. Az újoncok kiképeztetése körül nagy szakavatottsággal járt el és egyáltalában minden irányban jól felelt meg. Mint féldandár fegyvertiszt teendőit szakismerettel és alaposan teljesíti. A többi mint a múlt évben. Előléptetésre való minősültsége: I osztályú századossá való előmozdítása Rangsorban Szerkesztők aláírása: id. zászlóalj parancsnok Szebeni Zsombor századparancsnok Recsey Antal ezredes, féldandár parancsnok Véleményezés: Igen jó százados, I. osztályba való előmozdításra alkalmas, Kassay Farkas Dani ezredes id. dandárparancsnok. Igen derék századparancsnok! Az I. oszt. előmozdításra alkalmas (olvashatatlan aláírás) 1887 Rendfokozat: II. osztályú százados és november 1-től I. osztályú százados a tettleges állományban. Szolgálati alkalmazás: január 1-től december végéig féldandár fegyvertiszt és augusztus elejéig a 3. honvéd gyalog féldandár 1-ső zászlóaljához szolgálattételre beosztva, április 12-től 30-ig továbbá május 6-tól 26-ig a népfölkelő tiszti tanfolyam parancsnoka és tanára volt Debrecenben. Augusztus 10 óta a 3. század keretparancsnoka. Az erdélyi hadtestgyakorlatokhoz szeptember 10-től 26-ig mint századparancsnok volt beosztva. Állomáshely: Debrecenben és Déva vidéke Nyelvismeretei: magyarul tökéletesen beszél és ír, jól fogalmaz. Igen jó előadási képességgel bír. Németül megfelelően beszél és ír a szolgálati követelményeknek megfelelőleg. Románul elég jól, latinul keveset beszél. Jellemtulajdonságok, szellemi képesség, továbbá jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: határozott, szilárd, férfias jellem. Igen jó szellemi képességgel és helyes felfogással. Higgadt véralkatú. Becsvágyó. A szabályzatokat alaposan érti. A századot teljes szakavatottsággal vezényli, vezeti és oktatja. Kitűnő oktató. A zászlóaljat helyesen vezényelni és vezetni tudja. Minden viszonyban könnyen tájékozza magát és azután nyugodt meggondolással helyesen intézkedik. Századát igen jól képezte ki. A gazdászat kezelést kellően érti. A századraktár teljes rendbehozatalát kedvvel és szakértelemmel eszközli. Kiváló, derék, ügyes századparancsnok. Századánál a lövészet fejlesztését gonddal űzi. 137

16 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) Féldandár fegyvertiszti teendőit szakismerettel és alaposan teljesíti. Szolgálati buzgalma, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: fáradhatatlan, szorgalmas és buzgó belső tevékenységi ösztönből, a legjobb eredménnyel. A népfölkelő tiszti tanfolyamot, századát az őszi gyakorlatok alatt és az újoncsorványt igen jó eredménnyel vezette. Katonai ismereteit jó művek tanulmányozása által gyarapítani igyekszik. Egészségi viszonyai, hadi szolgálatra való képessége: magas termetű, erős, egészséges, minden hadi és béke fáradalom elviselésére teljesen alkalmas. Megjegyzés: az előléptetési szabály 17. pontjában megszabott követelményeknek még meg nem felelt. Előléptetésre való minősültsége: előléptetésre általában alkalmas Szerkesztők aláírása: alezredes, féldandár parancsnok Ruttner Kálmán zászlóaljparancsnok Véleményezés: Egy igen derék százados, az idén két rendbeli népfelkelő tiszti tanfolyamot Debrecenben sok tapintattal vezetett és igen jó eredménnyel képezett ki. Előléptetésre általában alkalmas. altábornagy úrtól nyert adatok alapján előléptetésre általában alkalmas között mint főhadnagy és II. osztályú százados szolgálati alkalmazása: Mint féldandár és dandár fegyvertiszt őszi gyakorlatok alatt mint századparancsnok, mint újoncsorvány parancsnok, egyébként mint századtiszt és az altisztképző iskolában mint oktató. Mint ezredfegyvertiszt népfölkelő tisztitanfolyam parancsnoka, a törzstiszti tanfolyamban mint hallgató, egyébként mint századparancsnok és mint ilyen az erdélyi hadtestgyakorlatokon résztvett Rendfokozat: I. osztályú százados Szolgálati alkalmazás: április 6-tól június 15-ig az I/2 tanzászlóaljnál, augusztus 22-től szeptember 25-ig az őszi fegyvergyakorlatok alatt, az év többi szakában október végéig a 3. századnál, november 1 december 31 törzstiszti tanfolyamban mint századparancsnok. Állomáshely: Debrecen, Budapest (Egyéb semmi nem változott) Véleményezés: Egyetértek az idei tanzászlóalját és az őszi fegyvergyakorlat alatt századával igen jó eredményt mutatott fel, a zászlóaljat jól vezette. Általában alkalmas. Kassay Farkas Dani ezredes dandárparancsnok Általában alkalmas. Bulyovszky Károly 1889 Rendfokozat: I. osztályú százados, törzstiszt jelölt a 3. féld. 2. zászlóalj id. parancsnoka. Szolgálati alkalmazás: augusztus 10-ig a törzstiszti tanfolyamban, augusztus 11-től az év végéig a 3. honvéd gyalog féldandár 2. zászlóalj ideiglenes parancsnoka. Állomáshely: Budapest, Debrecen Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: egy igen értelmes és tevékeny zászlóaljparancsnok. Az idei őszi fegyvergyakorlatok alatt a zászlóalját igen jól kiképezte és vezette. Bátor és jó lovas. Különben mint 1887 évben. Előléptetésre való minősültsége: Miután az előléptetési szabály 17. pont alatti követelményeknek megfelelt: Rangsorban Szerkesztők aláírása: István ezredes, féldandár parancsnok Kassay Farkas Dani tábornok, dandárparancsnok. Véleményezés: Rangsorban Kubinyi János altábornagy területi parancsnok Még kevésbé ismerem! altábornagy 138

17 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN ben I. osztályú százados Mint ilyen a törzstiszti tanfolyamot megfelelő eredménnyel végezte és a 2. zászlóalj ideiglenes parancsnoka február 28-tól március 27-ig fősorozásnál, április 6-tól június 14-ig a tanzászlóalj parancsnoka, egyébként mint a 2. zászlóalj valóságos parancsnoka és mint ilyen a cs. és kir. 7-ik hadtest gyakorlatain részt vett ben mint a 3. honvéd gyalog ezred 4. zászlóaljának valóságos parancsnoka ben az egész éven át a 3. honv. gyalogezred parancsnoka volt, az őszi dandár összpontosítás alatt mint zászlóalj parancsnok működött és egy ízben ezredet is vezényelt. Állomáshelyek: Debrecen, Budapest, Székelyhíd környéke, Déva környéke között őrnagy 1893-ban az egész éven át a 4. zászlóalj parancsnoka volt, melynek területén mint honvédelnök sorozott is. A harcászati gyakorló lovaglásban május ig részt vett ben az egész éven át a 4. zászlóalj parancsnoka volt, a harcászati lovaglásban május 25-től június 4-ig és a keretgyakorlatokban június 14-től 24-ig részt vett ben az egész éven át a 4. zászlóalj parancsnoka volt, március 25-től április 20-ig honvédelnök a sorozásnál, május 27-től 31-ig a harcászati lovaglásban részt vett. Állomáshelyek: Zilah és Szilágy megye között alezredes 1896-ban egész éven át a 4. tábori zászlóalj parancsnoka. A harcászati lovaglásban június 21-től 28-ig részt vett. Március 23-tól április 24-ig honvédelnök a sorozásnál ben egész éven át a 4. tábori zászlóalj parancsnoka. A harcászati lovaglásban május 1-től 9-ig részt vett november hó 11-ig a 4. tábori zászlóalj parancsnoka. November 12-től kezdve a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred parancsnokság ideiglenes vezetésére tartósan vezényelve. A harcászati lovaglásban részt vett. Állomáshelyek: Zilah és Nagyvárad ezredes Január 1-től a m. kir. nagyváradi 4. honvéd gyalogezred parancsnoka. Állomáshely: Nagyvárad Évekre lebontva: 1890 Rendfokozat: I. osztályú százados tényleges állományban, a m. kir. 3. honvéd gyalogezred 2-ik zászlóaljának valóságos parancsnoka. Nyelvismeretei: magyarul tökéletesen beszél és ír, jól fogalmaz, igen jó előadási képességgel bír, németül meglehetősen beszél és ír, románul a szolgálati követelményeknek megfelelően beszél, latinul keveset beszél. Jellemtulajdonságok, szellemi képesség, továbbá jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: Kifogástalan de inkább zárkózott jellem. Inkább visszavonultan él. Határozott, férfias, szilárd jellem, igen jó szellemi képességgel és helyes felfogással bír, higgadt véralkatú, becsvágyó és mint zászlóaljparancsnok a szolgálat minden ágában megfelel. A tisztek és a csapat oktatására szükségeltető képességgel és ismeretekkel bír, zászlóalját a hadgyakorlatok alatt nyugodtan és helyesen vezette. A különböző harcviszonyokban gyorsan tájékozódik és nyugodt megfontolással intézkedik. A lövészet fejlesztésére gondot fordít, jól használható zászlóalj parancsnok, bátor lovas. Szolgálati buzgalma, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: Fáradhatatlan szorgalmas és buzgó, legjobb eredménnyel, ismereteit gyarapítani komolyan törekszik. Magatartása: Ellenség előtt nem szolgált. Szolgálatban: Elöljárói iránt engedelmes, meggyőződésből a kellő nyíltsággal, alárendeltjei iránt szigorú, de amellett jóakaratú, a fegyelmet és szolgálati rendet fenntartja. Alárendeltjeinek bizalmát teljes mérvben bírja. Szolgálaton kívül: Föllebbvalói iránt tiszteletteljes és előzékeny, jó bajtárs, alattasai iránt jóakaratú és jó befolyással, minden alkalommal jó példával igyekszik eljárni. Egészségi viszonyai: Magas termetű, egészséges, minden fáradalmak elviselésére háborúban és békében alkalmas. 139

18 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) Megjegyzés: Az I/2 tanzászlóaljat fáradhatatlan buzgóság mellett, szakavatottan igen jó eredménnyel képezte ki. A 80. dandár parancsnokság által szerkesztett és a kerületi parancsnokság által véleményezett toldalék alapján Előléptetésre való minősültsége. Rangsorban. Szerkesztők aláírása: Bolla Kálmán ezredes dandárparancsnok a 3. h. gy. ezred parancsnoka Véleményezés: Rangsorban Kubinyi János altábornagy területi parancsnok. Egyetértek! Rangsorban Gyula 1891 Rendfokozat: I. osztályú százados tényleges állományban, a 4-ik zászlóalj valóságos parancsnoka, őrnagyi illetékkel. Jellemtulajdonságai: Úgy az ezred összpontosítás mint az őszi fegyvergyakorlatnál zászlóalját harcászatilag kitűnően vezényelte, a terepen gyors és helyes tájékozódást tanúsított, korrekt intézkedései a határozottság jellegével bírtak. Kikülönített zászlóaljparancsnok minőségben minden tekintetben egy erélyes és szakértő parancsnoknak bizonyult. A tisztek oktatására és kiképzésére kiváló képességgel bír. Magatartása: Elöljárói iránti őszinte és valódi ragaszkodása mellett mintaszerű magaviselete és bajtársias eljárása következtében az összes tisztikarra nevezetes befolyást gyakorol. Megjegyzés: Derék katona és kitűnő zászlóalj-parancsnok, kimagasló szellemi képességénél és katonai képzettségénél fogva, bármely helyre állíttatik, a követelményeknek tökéletesen meg fog felelni. Előléptetésre való minősültsége: Soronkívül Szerkesztők aláírása: Bolla Kálmán tábornok, dandárparancsnok Kevésbé ismerem!... József őrnagy ideigl. ezredparancsnok Véleményezés: Egy minden tekintetben kiválóan jó zászlóaljparancsnok kimagasló képzettségét tapasztalni eddigelé alkalmam nem volt, egyébként a dandárparancsnok úr véleményét teljesen osztom. Soronkívül Kubinyi János altábornagy területi parancsnok A kerületi parancsnok úr véleménye az, hogy a százados úr kimagasló szellemi képességeit tapasztalni alkalmam nem volt s miután nem igazolta, hogy egy szláv nyelvet a szolgálati igényeknek megfelelő terjedelemben bírja: Rangsorban altábornagy Osztom az altábornagy úr véleményét, Rangsorban József főherceg honv. főparancsnok 1892 Rendfokozat: I. osztályú százados tényleges állományban, valóságos parancsnok őrnagyi illetékkel. Jellemtulajdonságai: A f. évi őszi gyakorlatok alatt zászlóalja igen jól ki volt képezve, azt az ezred és dandár összpontosítás alatt kitűnően vezette és egy ízben vegyes fegyvernemekből álló különítményt is igen jól vezényelt és helyes intézkedései, határozott parancsadása folytán tökéletesen megfelelt és körültekintő, a harcászati viszonyokat ügyesen felismerő parancsnoknak bizonyult. Magatartása: Szolgálatban: mindig értelemmel és odaadással dolgozik. Megjegyzés: Kitűnő zászlóaljparancsnok, kiből előreláthatólag kitűnő ezredparancsnok is válland. Az orosz nyelvet annyira elsajátította, hogy azt ő adja elő a tiszti karnak. Előléptetésre való minősültsége: Soronkívül Szerkesztők aláírása: Kevésbé ismerem!... Görgey ezredparancsnok Véleményezés: A múlt évi véleményemet fenntartva Soronkívül. Kubinyi János altábornagy területi parancsnok Egyetértek! Soron kívül Gyula altábornagy. 140

19 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN 1893 Rendfokozat: őrnagy a m. kir. debreceni 3. honv. gyalogezrednél ban őrnagy a tényleges állományban. Jellemtulajdonságok: Zászlóalja a f. évben is igen jól ki volt képezve és azt minden tekintetben és minden alkalommal igen jól vezette és vezényelte. Az idei összpontosítás alatt 2-3 zászlóaljat több ízben adott kötelékben igen jól vezette illetve a harcgyakorlatoknál igen jó parancsadási képességet és határozott fellépést tanúsított. A terepen igen jól tájékozza magát, a tisztikar kiképzésére és vezetésére kiváló tehetséggel bír. A céllövészetet igen jól érti és zászlóalja e tekintetben igen jól van kiképezve. Kitűnő zászlóaljparancsnok. Két jó és használható paripával rendelkezik. Egészségi viszonyai: Folyó évi szept. 20. óta betegség okáért három és fél havi szabadságot élvezett, betegségének jellege azonban szolgálati képességét nem befolyásolta, minden fáradalmak elviselésére békében és háborúban alkalmas. Megjegyzés: Az előléptetési szabály 24. pontjában előírt feltételeknek még nem felelt meg. Előléptetésre való minősültsége: Általában alkalmas Szerkesztők aláírása: Görgey kerületi parancsnok Reviczky István dandárparancsnok. Véleményezés: Véleményezés külön írva János altábornagy kerületi parancsnok Véleményezés külön írva Gyula altábornagy 1894 Rendfokozat: őrnagy a tényleges állományban, a 4-ik zászlóalj parancsnoka. Jellemtulajdonságok: Mint a múlt évben azon hozzáadással, hogy zászlóalja minden tekintetben rendben van és a f. évi fegyvergyakorlatok alatt is igen jól volt kiképezve, az ezred összpontosítás alatt a f. évben is 2-3 zászlóaljat ezredkötelékben két ízben jól vezetett, két jó hátaslóval bír. Megjegyzés: Igen derék zászlóalj parancsnok, kiből előreláthatólag jó ezredparancsnok válland. Különben mint a m. évben. Előléptetésre való minősültsége: Általában alkalmas Szerkesztők aláírása: Görgey ezredparancsnok id. dandárparancsnok Véleményezés: Véleményezés külön íven. Pókai János altábornagy kerületi parancsnok Véleményezés külön íven Gyula altábornagy 1895 Rendfokozat: őrnagy a tényleges állományban, a 4-ik zászlóalj parancsnoka. Jellemtulajdonságok: Mint a múlt évben azon hozzáadással, hogy zászlóalja minden tekintetben rendben van és a f. évi őszi fegyvergyakorlatok alkalmával igen jól volt kiképezve, az ezred összpontosítás alatt több ízben vezényelt és harcszerűen vezetett, mindig helyesen és sok értelemmel. Két jó hátaslova van. Megjegyzés: Kitűnő zászlóalj parancsnok, kiből előreláthatólag jó ezredparancsnok válland. Előléptetésre való minősültsége: Soronkívül Szerkesztők aláírása: Görgey ezredparancsnok dandárparancsnok Véleményezés külön íven. Pókai János altábornagy kerületi parancsnok Véleményezés külön íven Gyula altábornagy 1896 Rendfokozat: alezredes a tényleges állományban, a 4. tábori zászlóalj parancsnoka. Jellemtulajdonságok: Határozott, férfias, szilárd jellem, higgadt véralkatú, vidám kedélyű. Nagyon jó szellemi képességgel, gyors és nagyon helyes katonai felfogással és éles ítélőképességgel bír. Becsvágyó. Mint zászlóalj parancsnok a szolgálat minden ágában kitűnően megfelel. Mint ezredparancs- 141

20 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) nok a csapat előtt való fellépésben nyugodtságot, a parancsadásban biztosságot és határozottságot a terep megbírálásában és a harchelyzetnek megfelelő kihasználásában valamint a viszonyok helyes méltatásában ügyességet tanúsított. Kitűnő tiszti- és csapatoktató. Zászlóalja a lövészetben az ő értelmes vezetése és befolyása folytán nagyon jól ki van képezve. 3 jó hátaslova van. Bátor és jó lovas. Szolgálati buzgalma: Fáradhatatlan szorgalmas, kiválóan buzgó és tevékeny, a szolgálat iránti meleg érdek és szeretet és meggyőződésből kitűnő eredménnyel. Zászlóalja minden tekintetben kitűnő állapotban van. Magasabb katonai tudományokban magát folyton gyakorolja és tökéletesbítésén szünet nélkül dolgozik. Szolgálatban: Nagyon gondoskodó. Szolgálaton kívül: Kiválóan kedvelt bajtárs. A helyőrség polgári körében s az egész lakosságnál nagyon szeretik. Megjegyzés: Kiváló katonai tulajdonságaitól fogva biztosan várható, hogy kitűnő ezredparancsnok lesz. Nehéz és önálló hadi vállalatokra nagy erélye és szilárd akaratereje folytán különösen alkalmas. Az ezred vezetésében az idei őszi fegyvergyakorlatok alatt bizottságilag kipróbáltatott s megfelelt. Előléptetésre való minősültsége: Rangsorban 1897 Rendfokozat: alezredes és a 4. tábori zászlóalj parancsnoka. Megjegyzés: Nehéz és önálló hadi vállalatokra nagy erélye és szilárd akaratereje folytán különösen alkalmas. Kiváló katonai tulajdonságaitól fogva biztosan várható, hogy kitűnő ezredparancsnok lesz. Előléptetésre való minősültsége: Rangsorban 1898 Rendfokozat: alezredes, a 4. honvéd gyalogezred ideiglenes parancsnoka. Nyelvismeretei: Magyarul tökéletesen beszél és ír, igen jól fogalmaz, igen jó előadási képessége van. Németül a szolgálat igényeinek megfelelően beszél és ír. Erős magyar hanglejtéssel beszél. Románul a szolgálat igényeinek megfelelően beszél. Latinul keveset beszél. Előléptetésre való minősültsége: Rangsorban 1899 Rendfokozat: ezredes a nagyváradi 4. honvédezred parancsnoka. Jellemtulajdonságok: Mint előbbi években, azon hozzáadással, hogy mint ezredparancsnok is a szolgálat minden ágában kitűnően megfelelt, ezrede igen jól van kiképezve. Ezidén a harcászati gyakorló lovagláson, az ezred összpontosítás és az őszi gyakorlatok alatt ezred és vegyes fegyvernemek vezetésében igen jól megfelelt és kétes helyzetekben is gyorsan tájékozta magát, nyugodtan és biztosan intézkedett. Ezrede a lövészetben az ő befolyása folytán nagyon jól ki van képezve. Két hátaslova van bátor és jó lovas. Szolgálatban: Elöljárói iránt engedelmes meggyőződésből és kötelességszerű nyíltsággal. Egyenrangúakkal szemben barátságos és előzékeny. Alárendeltek irányában határozott és következetes, szigorú de amellett jóakaratú, fegyelmet és szolgálati rendet behozni és fenntartani tud, a szellemére igen előnyösen hat, alárendeltjei iránt gondoskodást tanúsít, bizalmukat és ragaszkodásukat bírja. Szolgálaton kívül: Tiszti társaságban forog leginkább. Megjegyzés: Igen jó ezredparancsnok, különleges vállalatokra nagy erélye és szilárd akaratereje folytán különösen alkalmas. Még nem volt alkalma, hogy az Előléptetési Szabály 24. pontja előírt követelményeknek megfelelhessen, de erre kilátást nyújt. A brucki cs. és kir. tájékoztató tanfolyamban június 26-tól július 1-ig volt vezényelve. Előléptetésre való minősültsége: Rangsorban Szerkesztők aláírása: Szártory Rezső ezredes a 80. honvéd gyalog dandár parancsnoka 142

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Ágoston István csendőr alezredes

Ágoston István csendőr alezredes Ágoston István csendőr alezredes Ágoston István csendőr százados korában. Született: Szekszárd, 1896.05.18. Édesapja: Ágoston István törvényszéki bíró, táblabíró, végül az ítélő tanács elnöke (szül. Görbő,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza)

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya?? Kovács Lina kb. 1869 1943 Vulfovic????? Apa Kovács Antal 1889 1970 Anya Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) 1891 1944 Testvérek Kovács

Részletesebben

Rózsahegyi Kálmán portrék

Rózsahegyi Kálmán portrék Rózsahegyi Kálmán portrék Herz H Budapest Kerepesi u. 17. Bleyer Bleyer 25 évesen Dátum: 1898 Dokumentum típusa: fotó (másolat) Szeretettel mindig szerető barátja Rózsahegyi Kálmán Bpest 1903. XII/14 Dátum:

Részletesebben

Adalékok Bogyay Kamill életrajzához és a szentesi repülés történetéhez

Adalékok Bogyay Kamill életrajzához és a szentesi repülés történetéhez B. Stenge Csaba: Adalékok Bogyay Kamill életrajzához és a szentesi repülés történetéhez Aki tudományos igénnyel igyekezne Bogyay Kamill 1 csendőr alezredesnek, az 1945 előtti szentesi repülés 2 motorjának

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

. -.j!i.t1!,. Kozma Ferenc

. -.j!i.t1!,. Kozma Ferenc . -.j!i.t1!,.., ) Kozma Ferenc 1844 1920 Minél rövidebb egy történelem-könyv, annár igaz"ngtalanabb. A rövidség ugyanis, lehetetlennéteszi, bogy a kor leirásával és szereplőivel részletescbhen foglalkozzék

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről 43 a hatósági levéltárak rdélyben nem maradtak meg, tehát a magánlevéltári anyag forrásértéke jóval jelentősebb. A levéltárak lajstromozott állagait szintén teljes egészében leszállítjuk. A Levéltár egy

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan.

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. Kovács József 1830 1927 Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. gyümölcsöző munkában. 16 éves korától a. maga emberségéből él. 36 éven át vezeti

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok

Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok Címzett: dr. Pál Szilvia Ügyiratszám: BPB/004/00570-3/2013 Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok Tisztelt dr. Pál Szilvia! Köszönettel vettem a beadványom

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2013. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel újból elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története Pálmai József A szatymazi posta RÖVID TÖRTÉNETE Az első postaállomás Kalapos királyunk idejében, 1788-ban hozták létre a szatymazi postát. A jó tíz éven át (1780 1790) uralkodó II. József, Mária Terézia

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át

A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át Vitéz Szende László ny. gyalogsági ezredest, 98. születésnapja alkalmából, otthonában köszöntötte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem képviseletében

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYHÁZASGERGE 2009 TARTALOM I. Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9.

rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9. rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9. Ifjú Kutasi József, szül. 1936.07.26. Budapest, római-katolikus hitvallású, keresztelve: 1936.08.02.-án Budapest-rákosfalvai r. k. templomban, cím:

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011 TATAY SÁNDOR Bakonyi krónika 2011 1. Hazatérés Ki tudja, hányadszor járom az utat Badacsony és Bakonytamási között? Legelőször lovaskocsin tettem meg, közel ötven évvel ezelőtt. Azután jó néhányszor vonattal,

Részletesebben

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS JÖVŐTERVEI 1 A cigányság a magyar társadalom legnagyobb létszámú etnikai csoportjává vált az elmúlt évtizedekben. (VALUCH,

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi.

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. 21 22 A kilenc mosoni áldozat A mosoni temetıben bizonyíthatóan

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Prof. Dr. emer. Anderlik Piroska előadása a SE Baráti Körén 2013 január 30. Preisz Húgónak, a hazai bakteriológia megalapítójának életrajza számos

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM.

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. 1 942. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Felelős

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Nagyboldogasszony Székesegyház

Nagyboldogasszony Székesegyház Hetedikesek élménybeszámolója Királyok és fejedelmek útján Erdély szívében A Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola 7-es évfolyama, 45 tanulóval és 4 kísérő tanárral a Határtalanul pályázat keretében

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Fleischmann Mór 1858 1897 Apai nagyanya Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? 1942 Anyai nagyapa Rózsa??? Anyai nagyanya Rózsa?-né (szül.?)?? Apa Domonkos (Fleischmann) Miksa 1890

Részletesebben

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában.

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában. A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában (könyvismertető) Dr. Diószegi Attila ítélőtáblai bíró 2014. június 2 A minap

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben