EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES (1847 1920)"

Átírás

1 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) Jelen tanulmánnyal kettős célt igyekszem szolgálni: bemutatni szentábrahámi Lőrinczy Dénes altábornagy következetesen felépített, sikeres katonai életpályáját, és emléket állítani egy igazi, székely férfiúnak, aki beteljesített katonai karrierje után hazatért szülőföldjére, családja és az unitárius egyháza körébe. A tanulmány egyrészt a családi szóhagyományból, visszaemlékezésekből gyűjtött adatokat dolgozza fel, másrészt katonai levéltári forrásokra támaszkodik. Lőrinczy Dénes altábornagy, e mára szülőföldjén is keveset emlegetett, ám a maga korában 1 az osztrák császári udvartól a m. kir. honvédség tisztikarán keresztül a szentábrahámi földműves emberekig általánosan megbecsült, nagy tekintélyű kegyelmes úr -nak vázlatos életrajzát Péter Lajos székelykeresztúri unitárius főgimnáziumi tanár tollából olvashatjuk. 2 Nemzedékünk elé keresve sem lehetne követendőbb példát állítani Lőrinczy Dénes pályafutásánál, melynek minden mozzanata tettekben tanítja: Ha férfi vagy, légy férfi! Egyszerű székely falucska, Szentábrahám szülöttje. Szülei földműves emberek: Lőrinczy György és Lőrinczy Zsuzsánna 3. Törhetetlen szorgalma, józan székely esze, katonás magatartása minden akadályon diadalmaskodott, s az egyszerű székely család sarjának sikerült az, ami magyar ifjúra nézve szinte a lehetetlenséggel volt határos: sikerekben, kitüntetésekben gazdag katonai pályát futott meg november 1-től, amikor hadnagyi rangot kapott, november 1-ig a tényleges altábornagyságig emelkedett Unitárius Közlöny, 1921, Lőrinczi György 1849-es főhadnagy, ( ) Lőrinczi Zsuzsánna ( ). Szentábrahámon többféle Lőrinczi család volt és van ma is, az édesanya lánykori neve is Lőrinczi. A szentábrahámi Lőrinczy család egyik leszármazottjaként 4 e rövid életrajzot a nemzedékről nemzedékre öröklődő családi szóhagyomány emlékeivel egészítettem ki. Lőrinczy Dénes altábornagy katonai pályafutására vonatkozó adatokat a budapesti Hadtörténelmi Levéltár és Irattárban, valamint a bécsi Hadilevéltárban található iratokból vettem át. 5 Lőrinczy Dénes január 20-án született az Udvarhely megyei Szentábrahámon, unitárius családban. 6 A család jelentős földbirtokkal rendelkezett 7. Tagjai hadviselők voltak, az 1725-ben Lőrinczy György Jurassornak 8 adományozott nemesi címerükben egy kardot tartó kar ábrázolása látható. 9 A Bethlen Gábor fejedelem rendeletére történt 1627-es összeírás Szentábrahámról Lőrinczi Balázs és Lőrinczi Péter és ennek fiai, János, István, 4. Apai üknagyapám, Lőrinczi Domokos testvére volt Lőrinczy Dénesnek. Az életrajzi adatok főleg nagyanyám, id. Zsigmond Zoltánné sz. Lőrinczi Irma ( ) és nővére, Szikszay Jenőné sz. Lőrinczi Zsuzsánna ( ) elbeszéléseiből származnak. Lőrinczi Zsuzsánna keresztlánya volt Lőrinczy Dénes altábornagynak, élete utolsó szakaszában ő ápolta. 5. Dr. Bonhardt Attila ezredes, a Hadtörténelmi Levéltár és Irattár igazgatójának és az Osztrák Hadilevéltár Mellett Működő Állandó Magyar Levéltári Kirendeltség vezetőjének szíves közbenjárásával jutottam hozzá e dokumentumok másolataihoz. Segítségét itt köszönöm meg. 6. Lőrinczy (szentábrahámi) Székely család. (NAGY Iván , VII/187.) 7. Lőrinczy Pál a Lőrinczy Dénes apai nagyapja földbirtokosként van feltüntetve a családfán. 8. Császár hűségére esküdt 9. SIEBMACHER Johann 1885, 381.Taf

2 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) György, Márton lófőket említi. 10 A Lőrinczi család 1600-tól vezetett családfája eme őslófő Lőrinczi Balázsig van visszavezetve. A családban sok fiúgyermek a székelykeresztúri unitárius gimnáziumban és Kolozsváron tanult, papok, tanárok, tanítók, ügyvédek, tisztviselők lettek, és többségükben elszármaztak Szentábrahámról. Az otthoniak közül néhányan községi bírói tisztséget viseltek és egyházgondnoki feladatokat láttak el, a falu elöljárói és tekintélyes, földbirtokos gazdái voltak. Lőrinczy Dénes elemi iskoláit Szentábrahámon végezte között Székelykeresztúron, az unitárius gimnáziumba járt, majd 3 évig teológiát hallgatott Kolozsváron. Kolozs megyében, a mezőségi Septéren nevelői állást vállalt és hamarosan, mindössze 21 évesen benősült egy helybéli gazdag földbirtokos családba 11. A házasságból hamarosan egy lánya született, Septéri Lőrinczy Róza. Ám rövid időn belül vége szakadt a családi boldogságnak: felesége családja szemére vetette, hogy a vagyonért nősült, és hozományvadásznak tartották. Önérzetében megsértve gyors döntést hozott: október 9-én, 22 évesen beállt az akkor szerveződő magyar királyi honvédséghez, és ott felavattatott 12 évre. Ez a döntés azonban nem volt elhamarkodott. Alkata és neveltetése egyaránt predesztinálta arra a jövőre, amely egy váratlan pillanatban nyílt meg előtte, és ezzel kezdetét vette sikeres és gyorsan felfelé ívelő, 47 évet felölelő katonai karrierje. Családjához rendszeresen hazajárt azután is, hogy már a hadseregben szolgált. 12 Egy késő éjjel jókedvű tiszttársakkal érkezett a septéri birtokra. Felesége barátságtalanul fogadta a vendégeket, éles megjegyzést tett a társaságra, mire az otthonában megszégyenített Lőrinczy barátaival együtt távozott, és többé nem tért vissza Septérre. Családja, amelyről rokonai körében sem beszélt, szerencsétlen véget ért. Földes Károly református lelkész leírásából megtudható, hogy Septéren az elrománosodott magyar családok közé tartoztak. Az utolsó száz év alatt Mezőújlakon és Septéren elrománosodott családjaink: a Török család. Ma Turcu a nevük. Római katolikus lelkész volt Török Dániel az 1700-as évek végén. Hogy megnősülhessen, görög katolikus pap lett. Családjából sok román pap került ki. Septéri Lőrinczy Dénes táborszernagy 13 leánya, Lőrinczy Róza kitért, 1930-ban görög katolikus lelkész temette el. Lőrinczy Róza leánya, Török Lujza még konfirmált, ma Turcu Lucretia a neve. 14 Nyirő József a Néma küzdelem című regényében hivatkozik Földes írására, és ő is említi a család elrománosodását. 15 Lőrinczy Dénes 1920-ban 73 éves korában meghalt. Temetésére lánya is megérkezett Szentábrahámra, ám amikor értesült, hogy apja jelentős vagyona nagy részét az unitárius egyházra és a szentábrahámi családtagokra hagyatékozta, meg sem várva a temetést, távozott. Az átkeresztelkedés miatt az apai kegyekből ugyan kitagadva, ám az örökségből kitiltva nem volt. 16 A szentábrahámi rokonok ekkor látták Lőrinczy Rózát először és utoljára. Az unokáról, az átkeresztelkedett Török Lujzáról csak hallottak, akárcsak az altábornagy Ferenc nevű kisfiáról, aki nem viselte a Lőrinczy nevet, mivel az egy grófnővel való, házasságon kívüli viszonyából született sok évvel azután, hogy feleségével megszakított minden kapcsolatot. Az altábornagy személyét a családban a legnagyobb tisztelet övezte. Csak úgy emlegették: a Bácsi. Nagyszüleim szentábrahámi házának ódon hangulatú első szobája falán ott díszelgett a Bácsi életnagyságú, kitüntetésekkel teletűzdelt egyenruhás mellképe. Az idelátogató vendégeknek áhítattal nyitották meg a szobaajtót, és megmutatták a képet. Mesélték róla, hogy az első világháború idején a szerbiai hadjáratból hazatérőben egy pesti fényképészet kirakatában megpillantotta a kinagyított képet, és mivel nem szerette, ha fényképezték, bement a boltba, megvásárolta és hazaküldte Szentábrahámra a rokonoknak. 10. Székely Oklevéltár 1998, IV Török család ben fényképet kapott a következő ajánlással: Lőrinczi Dénes kedves barátomnak Helytt. Emlékül Septér 21/ Trucza Endre. 13. Földes tévesen nevezi táborszernagynak, helyesen altábornagy. 14. FÖLDES Károly 1934, NYIRŐ József 1944, lejt örökölt, egy jó ház ára volt akkor. 124

3 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN Egy másik kép 17 az altábornagyot egész alakban, zsinóros díszegyenruhában ábrázolja előtt készült Lugoson, ahol levelei keltezése szerint ben élt, és a kitüntetések közt még nincs ott a Lipót-rend lovagkeresztje, amelyet 1907-ben, nyugdíjazása alkalmából adományozott neki Ferenc József császár. A kép hátoldalára saját kezűleg írta fel a díszegyenruha egyes darabjainak megnevezéseit: kalpag: nyestprém, fehér kócsagtoll; mente: fehér, nyestprém, arany zsinór; atilla, nadrág: piros, arany zsinór; csizma: fekete, arany szegély; deréköv: arany. Nyugdíjazását követően hazaköltözött Szentábrahámra, amikor tervei szerint az ősi Lőrinczy-telken, a szülői ház újraépítése után elkészült a lakása. 18 A rokonokkal folytatott levelezéséből kitűnik, hogy a munkálatokat a távolból irányította, ellenőrizte. Érdemes szó szerint idézni leveleiből, stílusa egyszerű és jelleméből adódóan katonás, közlendője pontokba foglalt. 19 Székesfehérvár január 25. Kedves Öcsém Domokos! Leveledre a tegnapi napon 60 koronát postán elküldöttem. Én azt hiszem, hogy azon építendő ház (viskó) méreteire a tájékoztató dolgokat már mind megadtam, de hogy mégis kétségtek ez irányban ne lehessen, még ezen levelemben lehetőleg érthetően egyeseket megadok, hogy minden irányban tájékozottak legyetek Székesfehérvár, március 14. Kedves Öcsém Domokos! Most vettem ajánlott leveledet, melyben arról panaszkodol, hogy több rendbéli leveledre nem válaszoltam. 1. Mindezekre ki kell jelentenem, hogy én hozzám ezen hónapban egyetlen leveled sem érkezett, amiken én csudálkoztam is. Éppen így jártam Attilával, az ő levelei is elvesztek. 17. HIRSCH József fényképészeti műterme, Lugos 18. A pénzt havonta küldte, s a vásárlásokat, építkezéseket üknagyapám, Lőrinczi Domokos intézte, aki a falu pénztárnoka volt. 19. Lőrinczi család levéltára, magántulajdon De talán még jó, hogy így történt, mert még ez előtt napokkal válaszom más lehetett volna, mint aminő ez lészen. 2. Holnap a nevedre 50 koronát a postára adok, ebből fedezni fogod a 8 korona túl kiadást a fáért, ezen kívül fizetni fogod az udvar területet és egyéb előfordult kisebb kiadásaidat, s a megmaradt összeggel annak idejében el fogsz számolni. 3. A Lőrinczi kerti én részemet senkinek nem ígértem, tehát te fogod használni. 4. A vásárolt fát kifaragtatod, hogy száradjon. 5. Jót állások stb forintot fizettem a napokban, tönkre vagyok csaknem téve. 6. Újból kell kezdenem a takarékoskodást, hogy megélhessek. 7. Az átköltözködés 250 forintba került, s megint más költözésnek nézek elébe. 8. A múlt hóban Pesten beteg voltam, 300 forintot fizettem. Mit hozzak még fel arra nézve, hogy bizonyítsam képtelenségemet arra nézve, hogy a megkezdeni akart építkezést félbehagyjuk, hanem csak arra menjünk, hogy az építőanyagokat apránként beszerezzük ez évben és a jövő évben építsünk. 9. Így állunk Domokos, ha valami építőanyagot találsz, megveszed ez évben és így apránként összegyűjtjük, és csak jövő évben fogunk építeni. 10. Haza mostanában nem mehetek. 11. Így állunk kedves öcsém, Domokos, de azért nem esünk kétségbe. 12. Ha a házat nem bontassátok el, hagyjátok úgy, amint van. Ezennel tégedet kinevezlek házgondnoknak, köteles leszel gondozni, tisztán tartani és belátásod szerint az egészet használni, gondolom legjobb, ha üresen marad, és senki sem lakik benne. 13. Az építkezés tehát ez évben abban marad. 14. Rövid időn egy hó alatt talán már költözöm, de még hová, nem tudom 15. Puskádat az alkalommal elküldöm. 16. Azt hiszem, megértettél ezen levelemből. 17. Levelemre válaszolj! Csókol bátyád, Dénes Akárcsak a fent idézettben, többi magánlevelében is az építkezésekre vonatkozó aprólékos 125

4 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) adatok mellett nyomon követhetők és az életrajz szempontjából ezek a jelentősebbek a hivatásához kapcsolódó események, áthelyezések, előléptetések vagy éppen gyógykezelések. A keltezésben mindig jelezte, melyik városban állomásozott, hol élt az adott időszakban. Lugos, január 4. Kedves öcsém Domokos! Ha én azt csak távolról gondoltam volna, hogy azon rongy ház megvédéséből amit csak szülőim iránti kegyeletből tettem és annak újra építéséből ennyi rokoni irigykedés származik, isten bizony nem vállalkoztam volna ilyenekre A továbbiakban ha túlkiadásokba sarkaltatnám, azokat nem szándékom viselni, akkor inkább az egészet eladom és leszek hontalan a hazában. A pénzt a napokban a fentiek figyelembevételével küldöm és egy pár nap múlva utazom délvidékre egészséget keresni. Szerető bátyád, Dénes Lugos szeptember 9. Kedves Domokos Öcsém! Leveledet tegnap vettem Orsován s örömmel olvastam, hogy házikóm egyszer már csakugyan elkészül azonban legyen komoly, mert 26-án megnézem. Budapest-Buda Szt. Lukácsfürdő, március 13. Kedves Domokos Öcsém! Levéllapodat vettem és köszönöm. Az egérfogásokat csak csináljátok tovább, mert különben megeszik és megrágják mindenemet úgy az egyik mint a másik szobában. Jól tetted, hogy megvetted a méheket, ki is kell fizetni, nehogy az öreg panaszkodjék. Egy hétig még itt maradok, aztán tovább megyek, jobb karom jobban kezd lenni, nem ropog oly nagyon a vállam a mozgatásnál. Az idő itten ma egészen kellemes és hűvös szép napos. Ennyi amit írhatok, másképp az élet itt is csak megy. Szerető bátyád Dénes Tábori posta október 2. Kedves Öcsém Domokos! Levelemet Budapestről ajánlva adta fel nevedre egy innen odautazott úriember, tehát ne lepjen meg, válaszodat a szokásos levéllapon adhatod meg nekem. Fontos elintézéseket bízok reád: 1. Tudni szeretném és akarom tudni, hogy a te ház és telekvásárlásod kinek a neve alatt történik és ki írta alá az Agrárnál felvett kölcsönről a kötelezvényt? és mennyi az az összeg? Minő szám alatt áll az Agrárnál? Hogy miért és mi célból akarom, azt ne kérdezd. Dr. Elekessel a többit elvégezzük. Azt akarom, hogy tudj élni. Ezen dolgot senkinek nem mondod meg. 2. El fogsz menni egyedül a lakásomba, az íróasztal középső fiókját valahogy kinyitod, abban találsz egy deszka szivar skatulyát, azt onnan úgy ahogy van kiveszed, becsületességedre bízom, hogy bele sem nézel egy kereszt spárgával átkötöd, lepecsételed és magaddal vive, nálad a pénztár ládában mindaddig tartod, amíg talán nekem egykor bántatlanul átadhatod. Tedd azt így öcsém, erre kérlek. Eredményt megírod. Dr. Elekes írt neked valami értékpapírokról, azt vedd tudomásul, az értesítést tartsd meg, szükség lesz rá. Válaszod úgy az 1. mint a 2. pontra legyen világos, hogy el tudjunk rajta menni, az 1. pont éppen érdekedben nagyon fontos. Azt akarom, hogy ne legyél adósa senkinek. Isten veletek, élek úgy ahogy lehet. Bátyád, Dénes A szentábrahámi ház üveges verandás volt, hat szobával. Az udvaron filagória volt, benne Nagy- Magyarország térképe függött. Két sorban rózsafák voltak ültetve és díszcserje. Lugos, október 12. Kedves Domokos Öcsém! Említettem már, hogy a kút mellé nádat fogunk ültetni, a nád bambusz nád 4-5 méterre nő és szép. Itten rajzban is küldöm, hogy a megérkező gumókat hogy kellene már most eltenni, hogy tavasszal kinőjenek, nem kérdeztem, azt hiszem jó lesz felét a pincé- 126

5 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN ben homokba eltenni a gumóknak, hogyha a mostan elrakottak romlanának, fagynának, pótolni lehessen a tavasszal. Kertészt is hozott magával, egy Krisztea nevűt, meg egy házvezetőnőt és egy Lotyó névre hallgató kutyát. A keresztúri ház is megvan a város Főterén 20, külleme hasonló az egykori szentábrahámi otthonához. Télen bent lakott a városban, ilyenkor dédszüleim látták el friss zöldséggel, gyümölccsel, szárnyashússal, házikenyérrel. Még aktív katonai szolgálata idején taníttatta Domokos öccse Attila nevű fiát, akiből ezredes lett. Attilán kívül még több családtagját támogatta, de katonai pályára talán mert példaképet látott nagybátyjában csak Attila került. Ám Attila később otthagyta szépen alakuló katonai pályáját, nem kis csalódottságot keltve ezzel nagybátyjában. Civil életet élt, a katonai kötöttségeket, szigorú fegyelmet nehezen viselte. Rájött, hogy mégsem neki való ez a pálya, elhivatottságot nem érzett iránta, inkább nagybátyja példáján fellelkesülve vállalkozott rá, az altábornagy pedig minden eszközzel támogatta őt elhatározásában, ami végül nem teljesedett ki, bár a ranglétrán elég messzire eljuttatta. Kényelmesebb életet akart és választott. Javakorabeli férfiként halt meg, a Kerepesi temetőben van eltemetve. A levelekben nyomon követő, amint az évek során az altábornagy fokozatosan csalódik Attilában, aki nem váltotta be hozzá fűzött reményeit.. Attilát ma útba indítottam állomására, ellátva mindennel, hogy ne legyen semmire se gondja. 900 forintot fizettem. Amíg tiszthelyettes tőlem havi 40 koronát kap, ottan 60 koronát, tehát jól megélhet, mivel ruha és szállása megvan. Hogy mi lesz belőle, isten tudja, de a jót kell reméllenünk. Mindenütt jól fogadják, már csak azért is, mert hozzám tartozik. (Lugos, szeptember 28.) Isten veletek, Attila nem igen írogat, azt fogadta kettős kitüntetést szerez és úgy jön húsvétkor hozzám. Úgy legyen! (Székesfehérvár, január 25.) Attilának ma írok, nem éppen szép levelet azon illetlenségeért, hogy szülőinek levelet nem írt, különben tudd meg, hogy nekem sem ír, csak akkor, ha valamire szüksége van. (Lugos, április 10.) A hadnagy uram 21 levelét láttam, én azonban neki nem írok, én vele egyszer s mindenkorra végeztem, tőlem nősülhet, mutasd meg apádnak, hogy vigadjon rajta. (Budapest-Buda, Szt. Lukács fürdő, március 13.) A levelekből kirajzolódó egyenes beszédű és tekintélyt parancsoló, ám szeretteihez meleg szívvel ragaszkodó Lőrinczy Dénesről a családi szóhagyomány számos kis adomaszerű, az idők során kiszínezett történetet őrzött meg. Ezek egyike szerint a katonaságnál szigorúsága miatt híres volt. Lovait fehér kesztyűs kézzel ellenőrizte. Végighúzta az ujját a ló hátán, és felmutatta, ha elégedetlen volt. Előbb németül szólt a legénységhez, és utána mindig hozzátette: ez magyarul, piszkos! Egyszer hivatalos volt a császári udvarba ebédre. A felszolgálást a császárnál kezdték és rang szerinti sorrendben folytatták. Amire sorra került volna a tálalásnál, addigra a császár befejezte az ebédet, és utána már senki sem fogyaszthatott. Látva ezt József főherceg, aki kedvelte őt, odalépett és így szólt hozzá: Gyere góbé, ebédeljünk meg valahol! Egy másik alkalommal a császár szólította meg a palota folyosóján, ahol audienciára várakozott: Lőrinczy, maga még mindig töri a németet? Töröm, töröm, míg egyszer csak összetöröm válaszolta. Valóban nehezen ment neki a német nyelv, ez derül ki a katonai minősítvényi táblázat adataiból is. Bőrkötésű, rézcsatos fényképalbuma közel száz tiszttársa fotóját őrzi. Ezeknek a hátoldalára írt ajánlásokból kiderül, mennyire kedvelték, tisztelték bajtársai. Egyik fotón ez olvasható: Legőszintébb baráti érzelmeim jeléül Lőrinczy Dénesnek honvéd főhadnagy úrnak emlékül Debrecen 1882 Jul. 7. Machek Gusztáv hadnagy. 20. Szabadság tér 50. szám, utóbb Lőrinczy István unitárius esperes lakott benne, ma Keul György tanár családjának a tulajdona. 21. Attilát érti alatta 127

6 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) A Strelisky műteremben készült fénykép Szendrey Júlia és Horváth Árpád legkisebb lányának, Horváth Ilonának férjét ábrázolja ben nyugalomba vonult, egyre több időt töltött szülőfalujában és Székelykeresztúron júniusában altábornagyi kinevezéséről ezt írja levélben Domokos öccsének: Nagy királyi kegyben részesültem e hó 18-án. Altábornagy lettem! Ennek a címe Nagyméltóságos Úr, vagy Kegyelmes Úr! Ezt nem vártam, de adatott, hálával fogadom ben szolgálatra behívták és kinevezték az 1. népfelkelő hadtápdandár parancsnokává. A háború tartamára ténylegesített nyugállományú tisztek csoportjában november 1-jével altábornaggyá nevezték ki altábornagyi címmel és jelleggel. 23 Amikor fölszólították a hadi szolgálatra, így válaszolt, mint illik vitéz székely magyarhoz: Karom erős, kardom éles, rendelkezhettek velem június elsején hadi beosztásából felmentették, és nyugállományba visszahelyezték. 25 Nyugdíjas éveiben Székelykeresztúr város polgári életében jelentős szerepet vállalt. Élénk figyelemben részesítette a székelykeresztúri unitárius gimnáziumot korona alapítványt tett a gimnáziumnak szegény sorsú, szorgalmas és jó magaviseletű tanulók segélyezésére. Állásában tiszteletet, elismerést szerzett nemcsak magának, hanem a becsületes székelységnek is. Szülőfalujában, Szentábrahámon él, tevékenykedik. Legnagyobb örömét abban leli, ha nemes szívű, jóakaratú tanácsaival a falu népét elláthatja, és anyagi áldozatai árán is a közcélt, a székely nép érdekét hathatósan szolgálhatja. Községi és népiskolai ügyek 22. Machek Gusztávot, aki 1889-ben már százados a szerző azonosította. Machek Gusztáv százados felesége, Horváth Ilona a Fővárosi Lapok október 24-i számában megszólalt édesanyja védelmébe, a Szendrey Júlia ellen irányult vádhadjáratban. 23. Rendeleti Közlöny, 1915/ Unitárius Közlöny, 1921, Feldmarschalleutnant Dionisius Lőrinczy wird mit 1. Juni 1916 in den Ruhestand rückversetzt. Seine neu festgesetzte Pension jahrlicher Kronen, und jahrliche Quartiersbeihilfe von 1152 Kronen, wird vom obgenannten Tage beginnend angewiesen. Übersetzung zu Prazidialprotokoll, ohne Nr. Einsichtsblatt des k.ung. Landesverteidigungs Ministers. Nr. 9092/1916. neki máris sokat köszönhetnek. Most a keresztúri gimnáziumunknak jöve támogatására nemes alapítványával. 26 Ezt az alapítványt 1910-ben még megnövelte. Székelykeresztúron unitárius egyházköri felügyelő gondnoki tisztséget is betöltött, a korabeli keresztúri sajtó 27 minden alkalommal megemlékezik az altábornagy megjelenéséről. Őexcellenciája, ahogyan emlegették, díszvendége volt a rangosabb társadalmi eseményeknek, amelyek fényét jelenléte mindig emelte, amint feltűnt díszegyenruhás, hatalmas tölgyre emlékeztető alakja augusztus 20-án Ferencz József unitárius püspök Szentábrahámra látogatott, hogy a falu templomának százéves fennállása 29 alkalmából rendezett ünnepségen részt vegyen. Szentábrahám község határánál az egész község és a szomszéd falvakból összesereglett néptömeg élén Lőrinczy Dénes ny. altábornagy fogadta a püspököt, és intézte hozzá az üdvözlőbeszédet: Talán egy kissé szokatlan és kivételes lesz ezen alkalommal az, hogy egy magasztos vallási ünnep kezdetén az egy isten méltó szolgáját Mars fia üdvözli. Mars fia azonban ezen tisztre amaz őszinte és el nem évülhető tisztelet és vallásos ragaszkodás folytán, amivel Méltóságod magas személye iránt mindenkor viseltetett és viseltetik, nagy örömmel vállalkozott. 30 Szentmártoni Kálmán, a székelykeresztúri gimnázium tanára így írt róla és erről az ünnepségről: Ma, midőn mindenfelé a magyar társadalom hanyatlásáról, fogyatkozásairól panaszkodnak, örömmel néztük végig a szentábrahámi nemesítő ünnepséget. Jól esett látnunk, hogy Lőrinczy Dénes altábornagy személyében az ünnepélyen egy olyan összekötő arany-híd volt, aki a különböző törekvések és felfogások között is teljes harmóniát teremtett. Ő a főrendező s bizonyára személyének is nagy része van abban, hogy egyházi fejedelmünk megjelenésével emelte az ünnepély külső fényét és belső tartalmát... Lőrinczy Dénes új nagyság egyházunk életében. Egyházkörünkön 26. Unitárius Közlöny, 1909, Székelykeresztúr, Unitárius Egyház 28. PÉTER Lajos 1921, A szentábrahámi unitárius templom 1812-ben a mai falu területén épült fel, a hajdan a Templomhegyen álló középkori templom lebontását követően. 30. Unitárius Egyház, 1911,

7 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN kívül alig ismerik. Illő és méltó alkalom tehát, hogy néhány fő vonásban bemutassuk. Nem életrajzot írok, hanem azon kezdem, hogy mikor a szépen rendezett templomba beléptem, rögtön feltűnt, hogy a szószék koronáján, berámázva, üveg alatt néhány száraz levél van. Megkérdeztem egy mellettem álló öreg embertől, hogy miféle emlék az, amire azt a választ kaptam, hogy azok a száraz levelek a II. Rákóczi Ferenc koszorújából valók. Lőrinczy altábornagy úr hozta és tétette a nevezett helyre. Egy magasrangú katona emléket hoz a legideálisabb szabadsághős temetéséről 31, s azt kegyeletesen az Isten házában őrizteti. Ez az egész tulajdonképpen, amit mondanom kellene Lőrinczy Dénes ny. altábornagy jellemzésére, de hát szükséges-e még valami annak, aki korunk jellemvonásait gyűjtögeti? Pro deo, patria et libertate kezdette nemes küzdelmét II. Rákóczi Ferenc és íme kétszáz év után is tettekben nyilvánulóan hogyan élnek egy kiváló magyar katonában: az Isten, haza és szabadság legmagasztosabb eszméi. Aki az igazság s a magyar harci dicsőség bukásáról ily nemes ragaszkodással emlékezik meg és méltó arra, hogy mi is emlékezetünkbe véssük. Nincs a földön semmi megemlékezésre méltóbb, mint az, ha Mars fiában az erő Isten félelemmel, szeretettel és humanitással párosul. Ha pedig a humanitás az egyedüli helyes szempont, amellyel a történelem dolgozhatik, akkor Klió hegyezd a plajbászodat és jegyezd fel, hogy Udvarhely megyében, Szentábrahám községben él egy kegyelmes úr, aki nem szégyenli harisnyás testvéreit, hanem nyugdíjából a megöregedett testvéreket ő is nyugalmazta, bizonyára azzal a jóleső tudattal, hogy e célra fordított pénze hozza neki a legnagyobb kamatot. Hozzatartozóin kívül áldoz egyházközségéért, a tanuló ifjúságért, tetteivel igazolva, hogy minden anyagi és szellemi erő csak a jóért és szépért van. Önálló jellem, szilárd, erőteljes, férfias. A derék katona a szellem fegyverét is kitűnően használja. A főtisztelendő püspök úr fogadására mondott férfias beszédét a hivatott szónokok is megbámulták. Taps-szomja nincs, nem hint port a szemekbe, mint a köznapi tehetségek s kiválóan tiszta fő volt szükséges október 28-án ott volt a fejedelem hamvainak hazahozatala és újratemetése alkalmából rendezett díszmenetben Budapesten. ahhoz, hogy egy folytonosan emelkedő katonai pálya fényébe az egyszerű székely fiú bele ne szédüljön. 32 A szentábrahámi unitárius egyház jótevőjeként tartja számon ban ifj. Máthé Lajos unitárius lelkész így emlékszik rá: Még életében templomunkat átfestette, ellátta énekeskönyvekkel, az úrasztalát felékesítette olyan ezüst készlettel (3 kehely férfiak részére, 2 kenyeres tál, 2 kanna) 33, amely nemcsak értékben, de ritkaságban is talán egyedülálló egyházunkban. A mindenkori lelkészi iroda számára ajándékozta»a vallásszabadság kihirdetése az iki tordai országgyűlésen«képet. Végrendeletében biztosította ugyancsak a lelkészi iroda számára masszív és szép kidolgozású íróasztalát, továbbá az egyházközség használatára is nagy értékű, 191 darabból álló könyvtárát. Végrendeletében hagyományozott még az egyházközség részére korona névértékű hadikölcsön kötvényt, és az ingóságok 1/5 részét is, az egyházközséget 1/5 rész örökösnek jelölvén meg. A végrendelet végrehajtása idejében a Lőrinczy testvérek illesse őket e helyről is a legteljesebb tisztelet és elismerés az őket illető részről a szeretett és tisztelt»bácsi«iránt érzett kegyeletből lemondottak az egyházközség javára, és így mintegy Leu értéknek lett tulajdonosa még az egyházközség, pénzben és ingóságban, mely összegnek legnagyobb részét az új papilak építésénél a Lőrinczy testvérek adományaként írtuk a jótékonyság aranykönyvébe. A szentábrahámi unitárius egyház úrasztali serlegei közt van egy különösen becses darab, amelynek történetéről a kegyelmes úr a következőket írta: Belgrádnak évi október 5-ig történt mi részünkről való elfoglalásánál, ezen serleg, mint ágyú töltelék a város keleti részére lövetett, onnan vétetett fel és készíttetett serleggé. 34 A Magyar Királyi Honvédségben katonaként szolgáló, a civil életben hittestvéreinek és a székelységnek oly sokat áldozó Lőrinczy Dénes életének és 32. Unitárius Egyház, 1911, A templomi dolgokon csak annyit, hogy amennyiben azok megfelelőek kell hogy legyenek, tehát olyan hamar nem fognak elkészíttetni és elküldetni. De meg lesznek. (Lugos, április 10.) 34. Levél a szentábrahámi unitárius egyház levéltárában. 129

8 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) pályájának kettősségét jól példázza ez a néhány szó. A háborús harctéren összeszedett ágyútöltelék úrasztali serleggé remekbe alakítva, mind a mai napig egy unitárius székely közösség békés életét szolgálja. Lőrinczy Dénes altábornagy november 12-én halt meg Székelykeresztúron baloldali tüdőlob 35 következtében. Szülei mellett pihen a szentábrahámi temetőben. A vörös márvány síremlékeket még ő állíttatta a szülői sírokra. Magas kőoszlopos síremléke messze kint van a domboldalon, ahol már régóta nincs újabb temetkezés. Amikor csak tehetem, minden november 1-jén felkapaszkodok a dombra, és gyertyát gyújtok a bokrok miatt nehezen megközelíthető kövön. Mert hant már nincs, helye sem látszik, de a kegyelmes úr, a Bácsi, Lőrinczy Dénes altábornagy szelleme vigyázza szülőföldjét. LŐRINCZY DÉNES KATONAI PÁLYA- FUTÁSA A rendelkezésemre álló levéltári dokumentumokból nyomon követhető katonai pályafutása attól kezdve, hogy október 9-én a 25. honvéd zászlóaljhoz honvédként felavattatott egészen addig, amíg a debreceni m. kir. honvéd gyalogezred parancsnokaként november 1-jén ezredesnek nevezték ki. Ebből az is kitűnik, hogy milyen lépcsőfokai voltak a katonai ranglétrán való emelkedésének. A tényszerű adatközlés mellett a táblázatok bőven tartalmaznak a katona jellemére, fizikumára, képességeire és eredményeire vonatkozó bejegyzéseket. Katonai karrierjére vonatkozóan 1900-tól kevesebb adat állt rendelkezésemre. Mivel az osztrákmagyar haderőben tábornoki kar - függetlenül attól, hogy a cs. és kir. közös hadseregben, a m. kir. honvédségben vagy a cs. kir. Landwehrben 36 szolgáltak - közös volt, későbbi szolgálati idejére vonatkozó iratok a bécsi Kriegsarchivban találhatók Székelykeresztúr város Halotti Anyakönyve az 1920-as esztendőre 36. Honvédség és Lovasság. 37. Dr. Bonhardt Attila ezredes igazgató tájékoztatása. Alábbiakban a katonai pályára vonatkozó dokumentumokból nyert adatokat szószerint közlöm. Előléptetések, áthelyezések: október 9-én honvéddé avatják a 25. honvéd zászlóaljhoz június 27-én áttétetett a 28. m. k. honvédzászlóaljhoz szeptember 2-án előléptetve címzetes tizedessé uo szeptember 19-én címzetes szakaszvezető uo március 5-én valóságos tizedes, címzetes szakaszvezető uo október 23-án valóságos tizedes, címzetes őrmester uo október 24-én valóságos őrmester uo október 20-án kineveztetett hadapróddá a m. k. honvédelmi minisztériumnak 1240 sz. rendeletével október 29-én hadnaggyá kinevezve november 13-án áttétetett a szegedi kerületbe, illetőleg a m. kir. 14. honvéd zászlóaljhoz március 20-án áttétetett a m. kir. 8. honvéd zászlóaljhoz 1872 december 31-ig tettleges állomány uo ban tettleges állomány uo május 2-án áttétetett a m. k. 8. honvédzászlóaljtól a 10. honvédzászlóaljhoz szeptember 21-én áttétetett a m. k. 42. honvédzászlóaljhoz május 1-jén kineveztetett tettleges állományú főhadnaggyá Szolgálati alkalmazása között: 1871 február hó 13-tól augusztus 25-ig a tisztképző iskolába mint tanuló volt rendelve 1872 március 21-től kezdve egész éven át mint százados tiszt volt alkalmazva. Május hó 19-ig a századnál, május 19. óta 6 heti szabadságon volt a mechadiai fürdők használata céljából egészsége helyreállítása végett. Július 1-jétől október hó 16-ig 130

9 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN a századnál ezen hó 17. óta egészen november hó 25-ig az 5. zászlóaljnál újoncoktatásra vezényelve volt, ezután a századnál századtiszt 1875 a dandár altiszti iskolába mint tanár, a dévai csatáriskolában mint hallgató, továbbá dandár fegyvertisztté kineveztetett július 10-én kelt 447. sz. dandárparancsnoksági rendelettel 1876 mint századtiszt, az őszi gyakorlatok alatt a 3. sz. század vezényletével bízatott meg, október hó 12-én a dandár fegyvertisztségtől felmentetett 1877 mint csapattiszt és mint zászlóalj fegyvertiszt 1878 főhadnagy, március közepéig csapatszolgálatra mint fegyvertiszt alkalmaztatott, március közepétől április végéig a 80. gyalogdandár altisztképző tanosztályában mint oktató, május hó elejétől november hó végéig mint ideiglenes zászlóalj segédtiszt, azután csapatszolgálatra és mint zászlóalj fegyvertiszt alkalmaztatott 1879 március közepéig mint századtiszt, március közepétől április végéig a dandár altisztképző tanosztálynál mint oktató, május elejétől június elejéig a tavaszi fegyvergyakorlaton mint századparancsnok, azután augusztus közepéig mint századtiszt, augusztus közepétől szeptember közepéig az őszi gyakorlaton mint századparancsnok, októbernovemberben az újoncoktatásnál mint parancsnok, ezután az év végéig mint századtiszt és mint tanár az altiszti iskolában. Összes szolgálatidő: : 10 év, 2 hónap, 21 nap 1870 Rendfokozat: címzetes szakaszvezető Nyelvismeretei: magyar írása és előadása jó. Románul a szolgálati igényeknek megfelelőleg beszél, latinul is tud. Magatartása: Ellenség előtt: nem volt Szolgálatban: felsőbbjei iránt előzékeny, tiszteletteljes és meggyőződésből engedelmes, bajtársaival nyájas és barátságos. Alattvalói iránt kellően szigorú. Szolgálaton kívül: előljárói és bajtársaihoz ragaszkodik, komor kedélyű, de nyílt és őszinte, s mívelt emberek társaságát szereti. Egészségi viszonyai, hadiszolgálatra való képessége: kitűnő egészsége, erős és a hadjárat bármily fáradalmait kibírja. Megjegyzés: a fennebbi minősítvénynél a tisztképző iskola parancsnokságtól kiállított minősítvény is tekintetbe vétetett. Szerkesztők aláírásai: Antal hadnagy, zászlóaljparancsnok Henrik százados 1871 Rendfokozat: hadnagy Nyelvismeretei: mint fent Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: jelen állásából kifolyó kötelmeinek teljesen megfelel, s egy szakaszt zárt és szórt rendben jól vezényel és fegyelmet tart. Jelen hatáskörén kívül való alkalmazhatósága: további kiképzés után segédtiszti állomásra. Szolgálati buzgósága, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: pontos, szorgalmas jó eredménnyel s további kiképzésre törekedik. Magatartása: Ellenség előtt: nem volt. Szolgálatban: felsőbbjei iránt előzékeny, tiszteletteljes és meggyőződésből engedelmes, bajtársaival nyájas és barátságos. Alattvalói iránt kellően szigorú. Szolgálaton kívül: előljárói és bajtársaihoz ragaszkodik, komor kedélyű, de nyílt és őszinte, s mívelt emberek társaságát szereti. Egészségi viszonyai, hadiszolgálatra való képessége: kitűnő egészsége, erős és a hadjárat bármily fáradalmait kibírja. Megjegyzés: a fennebbi minősítvénynél a tisztképző iskola parancsnokságtól kiállított minősítvény is tekintetbe vétetett. Előléptetésre való minősültsége: rangsorban Szerkesztők aláírásai: 131

10 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) Antal hadnagy, zászlóaljparancsnok Henrik százados 1872 Rendfokozat: hadnagy Nyelvismeretei: magyarul és románul jól beszél, magyarul fogalmaz és latinul is beszél. Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: jelen állásából kifolyó kötelmeinek teljesen megfelel, s egy szakaszt zárt és szórt rendben jól vezényel és fegyelmet tart. Jelen hatáskörén kívül való alkalmazhatósága: további kiképzés után segédtiszti állomásra Szolgálati buzgósága, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: pontos, szorgalmas jó eredménnyel s további kiképzésre törekedik. Magatartása: Ellenség előtt: nem volt Szolgálatban: felsőbbjei iránt előzékeny, tiszteletteljes és meggyőződésből engedelmes, bajtársaival nyájas és barátságos. Alattvalói iránt kellően szigorú. Szolgálaton kívül: elismert, jó bajtárs, komoly magatartású, inkább visszavonultan él. Egészségi viszonyai, hadiszolgálatra való képessége: egészséges és hadi szolgálatra alkalmas. Előléptetésre való minősültsége: rangsorban Szerkesztők aláírásai:... József őrnagy, zászlóaljparancsnok (német nevű) százados, századparancsnok Pontos és szorgalmas tiszt megjegyzéssel Szabó József dandárparancsnok 1873 Rendfokozat: tettleges állományú hadnagy Nyelvismeretei: magyarul és románul jól beszél, magyarul fogalmaz és latinul is beszél. Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: jelen hatáskörében mint állandós tiszt a századnál alkalmaztatik, a kellő szolgálati jártassággal még tökéletesen nem bír, különben ügyes, idővel jól használható tiszt lesz. Jelen hatáskörén kívül való alkalmazhatósága: idővel nyilvántartási és segédtisztnek Szolgálati buzgósága, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: buzgó, jó eredménnyel magasabb kiképzés után nem igyekszik, de a még hiányzó szolgálati teendőit tanulmányozza. Magatartása: Ellenség előtt: nem szolgált Szolgálatban: fölebbvalói iránt engedelmes, tiszteletteljes, rangtársak iránt barátságos, alárendeltek iránt szigorú. Szolgálaton kívül: fölebbvalói iránt előzékeny, jó modorral, társaságokat azonban kerüli, jó bajtárs, alárendeltek iránt gondos, más társadalmi körökben nem forog. Egészségi viszonyai, hadiszolgálatra való képessége: jelenleg egészséges, hadi szolgálatra alkalmas. Megjegyzés: komoly, szilárd jellemű, jó szellemi képességekkel bír. Előléptetésre való minősültsége: rangsorban Szerkesztők aláírásai: Sándor századparancsnok József őrnagy, zászlóalj parancsnok Egyetértek Szabó József ezredes dandárparancsnok 1874 Rendfokozat: tettleges állományú hadnagy Nyelvismeretei: magyarul és románul jól beszél, latinul keveset, magyar irálya kielégítő Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: mint csapattiszt az e téreni teendők minden ágaiban tökéletes képességgel bír, különösen az újoncok kiképeztetésénél kitűnő szolgálatokat tesz, igen ügyes s kitűnően használható csapattiszt. Jelen hatáskörén kívül való alkalmazhatósága: mint nyilvántartási és segédtiszt bármikor alkalmazható. Szolgálati buzgósága, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: fáradhatatlan, pontos, szorgalmas s a legjobb eredménnyel működik, igen sok magasabb kiképzés utáni törekvéssel. Magatartása: Ellenség előtt: nem szolgált 132

11 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN Szolgálatban: fölebbvalói iránt engedelmes, tiszteletteljes, előzékeny, bajtársai irányában barátságos, készséges, alárendeltjei iránt tapintatos, szigorú s gondos. Szolgálaton kívül: kedvelt és igen jó bajtárs, mindig bajtársai között él. Egészségi viszonyai, hadiszolgálatra való képessége: erős egészséges testalkata minden hadi fáradalmakat megbír. Megjegyzés: komoly, szilárd katonajellemű, igen jó lövész s kitűnő fegyvertiszt s mint ilyen működik folytonosan mióta a zászlóaljhoz áttétetett. Előléptetésre való minősültsége: tekintve fáradhatatlan buzgalmát s csapattiszti kitűnő jó tulajdonságait, rangsoron kívüli előléptetésre ajánltatik, ha az előírt vizsgát leteszi. Szerkesztők aláírásai Előlépésre méltó 1875 Rangfokozat: tettleges állományú hadnagy Nyelvismeretei: magyarul és románul jól beszél, latinul keveset, magyar irálya kielégítő Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: mint csapattiszt az e téreni teendők minden ágaiban tökéletes képzettséggel bír, különösen az újoncok kiképeztetésénél kitűnő szolgálatokat tesz, egyátaljában igen ügyes s kitűnő használható csapattiszt. Egy századot úgy a zárt mint a szétszórt harcmódban igen jól vezényel. Jelen hatáskörén kívül való alkalmazhatósága: mint nyilvántartási s segédtiszt bármikor alkalmazható. Szolgálati buzgósága, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: fáradhatatlan, pontos, szorgalmas s a legjobb eredménnyel működik, magasabb kiképeztetés után erősen törekszik. Magatartása: Ellenség előtt: nem szolgált Szolgálatban: fölebbvalói iránt engedelmes, tiszteletteljes, előzékeny, alárendeltjei iránt tapintatos, szigorú s gondos. Szolgálaton kívül: kedvelt és igen jó bajtárs, mindig bajtársai között él. Egészségi viszonyai, hadiszolgálatra való képessége: erős egészséges testalkata minden hadi fáradalmakat megbír. Megjegyzés: komoly, szilárd katonajellemű, igen jó lövész s kitűnő fegyvertiszt s mint ilyen működik jelenleg a dandárba. Az új szabályzatokból a vizsgát jó eredménnyel letette. Előléptetésre való minősültsége: előnyzésre érdemes Szerkesztők aláírásai: Károly százados Marschalkó Tamás (?) alezredes, zászlóaljparancsnok Egyetértek, igen ügyes tiszt. Pongrácz István ezredes dandárparancsnok 1876 Rangfokozat: tettleges állományú hadnagy Nyelvismeretei: magyarul és románul jól beszél, latinul keveset, magyar irálya jó Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: szolgálati kötelmeinek minden ágában pontosan és tökéletesen megfelel, igen szorgalmas és használható tiszt, igen jó oktató és a fegyvertiszti teendőkben sok ügyességet tanúsít, az őszi gyakorlatok alkalmával a 3. századot úgy a zárt mint a szétszórt harcmódban jól vezette, kellő képességet és használhatóságot tüntetett fel. A pótcsapat parancsnoki teendőkben némileg jártas. Jelen hatáskörén kívül való alkalmazhatósága: nem változott Szolgálati buzgósága, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: buzgó, jó eredménnyel szolgálatát a katonai pályája iránti szeretetből és ösztönből pontosan és lelkiismeretesen végzi, és mint csapattiszt a szolgálati teendők foganatosításánál jó példával megy előre és magasabb kiképeztetés után törekszik. Magatartása: Ellenség előtt: nem változott Szolgálatban: feljebbvalói és elöljárói iránt tiszteletteljes és előzékeny, alattvalói iránt kellő szigorú, tapintatos és gondos, ezek bizalmát bírja. Szolgálaton kívül: nem változott 133

12 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) Egészségi viszonyai, hadiszolgálatra való képessége: magas testalkata, egészséges, a hadi fáradalmakat kibírja, ez év január 13-tól április 1-ig kórházi ápolás alatt volt, ezenkívül 4 hetet a Lippiki fürdőben töltött, a gyógyulási eredmény jónak nem mondható. December 16-tól újfent beteg, de már javulóban van. Előléptetésre való minősültsége: rangsorban Szerkesztők aláírásai: Károly százados Marschalkó Tamás (?) alezredes, zászlóaljparancsnok Igen ügyes csapattiszt. Pongrácz István ezredes dandárparancsnok Egyetértek, rangsorban. Pongrácz Sándor kerül. parancsnok Minősítvényi táblázat Lőrinczy Dénes 3. honvéd gyalog dandárhoz beosztott tettleges állományú I. osztályú százados törzstiszt jelöltről ( ): 1871 Rendfokozat: hadnagy Szolgálati alkalmazás: november elejétől az év végéig mint századtiszt február 13-tól augusztus 25-ig a tisztképző iskolát Nagy-Szebenben jeles eredménnyel Rendfokozat: hadnagy Szolgálati alkalmazás: századtiszt 1873 Rendfokozat: hadnagy Szolgálati alkalmazás: október közepétől november végéig az 5. zászlóaljnál újoncsorványban mint oktató, egyébként századtiszt 1874 Rendfokozat: hadnagy Szolgálati alkalmazás: századtiszt Rendfokozat: hadnagy Március elejétől augusztus elejéig a dandár tanosztályban mint tanár és a központi csatáriskolában mint hallgató, július közepétől az év végéig dandár fegyvertiszt, őszi gyakorlaton századparancsnok, egyébként századtiszt. A központi csatáriskolát jeles eredménnyel, végezte Rendfokozat: hadnagy Szolgálati alkalmazás: január elejétől október közepéig dandár fegyvertiszt, őszi gyakorlaton századparancsnok, egyébként századtiszt 1877 Rendfokozat: hadnagy Szolgálati alkalmazás: május elejétől június végéig a 10. zászlóaljnál újonc sorvány parancsnok, október elejétől november végéig a 42. zászlóalj újonc sorványában oktató, egyébként századtiszt és zászlóalj fegyvertiszt között mint hadnagy szolgálati alkalmazása: Újoncsorványban mint oktató, központi csatáriskolában mint hallgató, a dandár tanosztályban mint oktató, mint zászlóalj fegyvertiszt, egyébként mint századtiszt Rendfokozat: főhadnagy Szolgálati alkalmazás: március közepétől április végéig a dandár altisztképző tanosztályban tanár, május elejétől november végéig ideiglenes zászlóalj segédtiszt, egyébként századtiszt és zászlóalj fegyvertiszt Rendfokozat: főhadnagy Szolgálati alkalmazás: március közepétől április végéig a dandár tanosztályban mint tanár, a tavaszi és őszi fegyvergyakorlatokon századparancsnok, az őszi újonc sorvány parancsnoka, egyébként századtiszt Rendfokozat: tettleges állományú főhadnagy Szolgálati alkalmazás: az őszi újonc sorvány parancsnoka, őszi gyakorlaton századparancsnok, egyébként századtiszt és zászlóalj fegyvertiszt. 134

13 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN Nyelvismeretei: magyarul, románul jól, németül és latinul keveset beszél, magyar irálya igen jó. Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: A szabályzatokat tökéletesen ismeri és helyesen alkalmazza, egy század harcszerű kiképeztetését és vezetését igen jól érti. A segédtiszti és fegyvertiszti teendőkben jártas, jó lövész, kisebb utász munkálatok vezetésére alkalmazható, lovagolni tud. Az őszi gyakorlatok alatt századát minden irányban igen jól vezette. Igen jó felfogással és szellemi tehetséggel bír. Jelen hatáskörén kívül való alkalmazhatósága: Szolgálati buzgalma, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: igen szorgalmas, minden irányban teljesen megbízható a legjobb eredménynyel. Érdemteljes működése belső tevékenységi ösztön és szolgálat iránti előszeretetből ered. Katonai ismereteit öntanulmányozás által bővíteni igyekszik. Magatartás: Ellenség előtt: nem szolgált Szolgálatban: elöljárói iránt engedelmes meggyőződésből a kellő nyíltsággal, alárendeltjei iránt szigorú, amellett jóakaratú, a fegyelmet és szolgálati rendet igen jól fenn tudja tartani, a szellemre különösen hat, alattvalói bizalmát teljesen bírja. Komoly kedélyű, tökéletesen kifejlődött szilárd jellemű, flegmatikus véralkatú. Szolgálaton kívül: igen jó bajtárs, felebbvalói iránt udvarias és előzékeny, alattvalói iránt barátságos jó befolyással. Minden alkalommal a legjobb példával igyekszik eljárni, társaságát megválasztja, mindig teljes tapintatossággal lép fel. Egészségi viszonyai, hadi szolgálatra való képessége: egészséges, a hadi fáradalmak kitartására képes. Magán viszonyai: Nőtlen, saját vagyona van, pénzviszonyai rendezettek. Megjegyzés: sok önállósággal bír, minden teendőit jól megfontolja és végzi, minden körülményekben magát hamar feltalálja. Előléptetésre való minősültsége: rangsorban Szerkesztők aláírása: Károly őrnagy, zászlóalj parancsnok András százados, áll. századparancsnok Véleményezés: Egyetértek rangsorban, Kovács György ezredes, dandárparancsnok Igen derék tiszt, rangsorban tábornok 1881 Rendfokozat: tettleges állományú főhadnagy Szolgálati alkalmazás: májusig századtiszt és zászlóalj fegyvertiszt, május-júniusban újonc sorványnál mint szakaszparancsnok, június végétől augusztus elejéig betegség miatt fürdőbe, őszi gyakorlaton századfőnök, mint ilyen részt vett a hadtestgyakorlatban, azután századtiszt. Nyelvismeretei: magyarul, románul jól, németül és latinul keveset beszél, magyar irálya igen jó. Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: a miskolci hadgyakorlatoknál igen jó eredménnyel működött, a többi úgy mint évben Jelen hatáskörén kívül való alkalmazhatósága: Szolgálati buzgalma, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: úgy mint évben Ellenség előtt: nem szolgált Szolgálatban: úgy mint évben Szolgálaton kívül: úgy mint évben Egészségi viszonyai, hadi szolgálatra való képessége: erős, egészséges, a hadifáradalmak kitartására képes. Megjegyzés: úgy mint évben Előléptetésre való minősültsége: rangsorban Szerkesztők aláírása: Károly őrnagy, zászlóalj parancsnok András százados, áll. századparancsnok Véleményezés: Egyetértek rangsorban, Kovács György ezredes, dandárparancsnok Mint 1880 rangsorban tábornok 1882 Rendfokozat: tettleges állományú főhadnagy Szolgálati alkalmazás: őszi gyakorlaton szá- 135

14 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) zadparancsnok, az őszi újonc sorvány parancsnoka, egyébként századtiszt áll. századnál. Nyelvismeretei: magyarul, románul jól, németül és latinul keveset beszél, magyar irálya igen jó. Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: Az őszi gyakorlatok alatt mint századparancsnok, később mint újonc sorványparancsnok igen jó eredménnyel. A többi nem változott Rendfokozat: tettleges állományú főhadnagy Szolgálati alkalmazás: március elejétől június elejéig századparancsnok, június-július hóban a brucki cs. k. lövésziskolában, augusztus közepétől az év végéig század parancsnok, egyébként századtiszt az áll. századnál. Nyelvismeretei: magyarul, románul jól, németül kielégítően, latinul keveset beszél. Magyar irálya igen jó. Jellemtulajdonságok, szellemi képesség, továbbá jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: a cs. és kir. brucki lövésziskolát igen jó eredménnyel végezte, mint fegyvertiszt és mint tanár a lövészet és fegyver szakmában igen jól használható. Az őszi gyakorlaton a századját igen helyesen és alaposan képezte ki, mint ideiglenes áll. századparancsnok teendőinek tökéletesen megfelel. A többi nem változott Rendfokozat: főhadnagy a tettleges állományban /III. féldandár fegyvertiszt/ Szolgálati alkalmazás: április végétől június közepéig és október elejétől december végéig dandár fegyvervizsgán, őszi gyakorlatok alatt mint századparancsnok, egyébként mint áll. századparancsnok. Állomáshely: Debrecen, Nagyvárad, Zilah, Borosjenő Nyelvismeretei: magyarul tökéletesen beszél és ír, németül szükségképpen, románul tökéletesen beszél. Jellemtulajdonságok, szellemi képesség, továbbá jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: szilárd önálló jellemű megfelelő határozottsággal, flegmatikus véralkatú, komoly kedélyű, igen jó és gyors felfogással szellemi és ítélőképességgel bír. A lövészetben s ennek gyakorlati érvényesítésében tökéletesen jártas, mint dandár fegyvertiszt igen jól megfelelt. Mint ideiglenes századparancsnok úgy szolgálati mint gazdászati irányban nagyon jól megfelelt. Egy századot kiképezett és vezetni tökéletesen érti. Lovagolni tud. A többi nem változott. Megjegyzés: sok önállósággal bír, minden teendőit jól megfontolva végzi, minden körülményekben magát hamar feltalálja, igen jó századparancsnok válik belőle között mint főhadnagy szolgálati alkalmazása: Dandár altisztképző tanosztályban mint oktató, ideiglenes zászlóalj segédtiszt, mint újonc sorvány parancsnok, mint zászlóalj fegyvertiszt, a brucki lövésziskolában mint hallgató, egyébként mint századtiszt, állandósított századparancsnoka és az őszi gyakorlatok alatt mint századparancsnok mint ilyen évben a miskolci hadtest gyakorlatokon résztvett Rendfokozat: II. osztályú százados a tettleges állományba /III. féldandár fegyvertiszt/ Szolgálati alkalmazás: április hó 6-tól június hó 15-ig századparancsnok a tanzászlóaljnál, az őszi gyakorlatok alatt századparancsnok. Október és november havakban mint féldandár fegyvertiszt a fegyvervizsgákkal volt elfoglalva, különben az egész éven át az áll. századhoz beosztva. Állomáshely: Debrecen és Nagyvárad környéke Nyelvismeretei: mint a múlt évben Jellemtulajdonságok, szellemi képesség, továbbá jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: mint a múlt évben, továbbá a tanzászlóaljnál mint századparancsnok igen jó ered- 136

15 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN ménnyel működött az őszi gyakorlat és az összpontosítás alatt századát minden tekintetben igen jól vezényelte és vezette. Jó vívó, kitűnő lövész A többi nem változott. Előléptetésre való minősültsége: I. osztályú századossá való előmozdításra alkalmas. Szerkesztők aláírása: Görgey Vincze őrnagy, zászlóalj parancsnok András százados, áll. századparancsnok Véleményezés: Egyetértek, igen jó csapattiszt, Andrássy Gyula dandárparancsnok I. osztályú előmozdításra alkalmas Rendfokozat: II. osztályú százados a tettleges állományba /III. féldandár fegyvertiszt/ Szolgálati alkalmazás: január 1-től június végéig dandár fegyvertiszt és a 42. zászlóalj állandósított századánál szolgálattételre beosztva. Július 1-től december végéig mint féldandár fegyvertiszt, továbbá augusztus 20-tól szeptember 14-ig az őszi gyakorlaton mint az 1/46. zászlóalj 3-ik századának parancsnoka, végül október 11-től november 13-ig mint a 3/47. zászlóalj újonckülönítmény századának parancsnoka. December 1-től végig az 1/46. zlj és 1/42. zlj altisztképző iskolában tanár. Állomáshely: Debrecenben Nyelvismeretei: mint a múlt évben Jellemtulajdonságok, szellemi képesség, továbbá jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: kifogástalan, de inkább zárkózott jellem, jó szellemi képességgel. A századot mindkét harcmódban teljes szakavatottsággal vezényel és vezeti. Kitűnő századparancsnok. Az újoncok kiképeztetése körül nagy szakavatottsággal járt el és egyáltalában minden irányban jól felelt meg. Mint féldandár fegyvertiszt teendőit szakismerettel és alaposan teljesíti. A többi mint a múlt évben. Előléptetésre való minősültsége: I osztályú századossá való előmozdítása Rangsorban Szerkesztők aláírása: id. zászlóalj parancsnok Szebeni Zsombor századparancsnok Recsey Antal ezredes, féldandár parancsnok Véleményezés: Igen jó százados, I. osztályba való előmozdításra alkalmas, Kassay Farkas Dani ezredes id. dandárparancsnok. Igen derék századparancsnok! Az I. oszt. előmozdításra alkalmas (olvashatatlan aláírás) 1887 Rendfokozat: II. osztályú százados és november 1-től I. osztályú százados a tettleges állományban. Szolgálati alkalmazás: január 1-től december végéig féldandár fegyvertiszt és augusztus elejéig a 3. honvéd gyalog féldandár 1-ső zászlóaljához szolgálattételre beosztva, április 12-től 30-ig továbbá május 6-tól 26-ig a népfölkelő tiszti tanfolyam parancsnoka és tanára volt Debrecenben. Augusztus 10 óta a 3. század keretparancsnoka. Az erdélyi hadtestgyakorlatokhoz szeptember 10-től 26-ig mint századparancsnok volt beosztva. Állomáshely: Debrecenben és Déva vidéke Nyelvismeretei: magyarul tökéletesen beszél és ír, jól fogalmaz. Igen jó előadási képességgel bír. Németül megfelelően beszél és ír a szolgálati követelményeknek megfelelőleg. Románul elég jól, latinul keveset beszél. Jellemtulajdonságok, szellemi képesség, továbbá jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: határozott, szilárd, férfias jellem. Igen jó szellemi képességgel és helyes felfogással. Higgadt véralkatú. Becsvágyó. A szabályzatokat alaposan érti. A századot teljes szakavatottsággal vezényli, vezeti és oktatja. Kitűnő oktató. A zászlóaljat helyesen vezényelni és vezetni tudja. Minden viszonyban könnyen tájékozza magát és azután nyugodt meggondolással helyesen intézkedik. Századát igen jól képezte ki. A gazdászat kezelést kellően érti. A századraktár teljes rendbehozatalát kedvvel és szakértelemmel eszközli. Kiváló, derék, ügyes századparancsnok. Századánál a lövészet fejlesztését gonddal űzi. 137

16 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) Féldandár fegyvertiszti teendőit szakismerettel és alaposan teljesíti. Szolgálati buzgalma, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: fáradhatatlan, szorgalmas és buzgó belső tevékenységi ösztönből, a legjobb eredménnyel. A népfölkelő tiszti tanfolyamot, századát az őszi gyakorlatok alatt és az újoncsorványt igen jó eredménnyel vezette. Katonai ismereteit jó művek tanulmányozása által gyarapítani igyekszik. Egészségi viszonyai, hadi szolgálatra való képessége: magas termetű, erős, egészséges, minden hadi és béke fáradalom elviselésére teljesen alkalmas. Megjegyzés: az előléptetési szabály 17. pontjában megszabott követelményeknek még meg nem felelt. Előléptetésre való minősültsége: előléptetésre általában alkalmas Szerkesztők aláírása: alezredes, féldandár parancsnok Ruttner Kálmán zászlóaljparancsnok Véleményezés: Egy igen derék százados, az idén két rendbeli népfelkelő tiszti tanfolyamot Debrecenben sok tapintattal vezetett és igen jó eredménnyel képezett ki. Előléptetésre általában alkalmas. altábornagy úrtól nyert adatok alapján előléptetésre általában alkalmas között mint főhadnagy és II. osztályú százados szolgálati alkalmazása: Mint féldandár és dandár fegyvertiszt őszi gyakorlatok alatt mint századparancsnok, mint újoncsorvány parancsnok, egyébként mint századtiszt és az altisztképző iskolában mint oktató. Mint ezredfegyvertiszt népfölkelő tisztitanfolyam parancsnoka, a törzstiszti tanfolyamban mint hallgató, egyébként mint századparancsnok és mint ilyen az erdélyi hadtestgyakorlatokon résztvett Rendfokozat: I. osztályú százados Szolgálati alkalmazás: április 6-tól június 15-ig az I/2 tanzászlóaljnál, augusztus 22-től szeptember 25-ig az őszi fegyvergyakorlatok alatt, az év többi szakában október végéig a 3. századnál, november 1 december 31 törzstiszti tanfolyamban mint századparancsnok. Állomáshely: Debrecen, Budapest (Egyéb semmi nem változott) Véleményezés: Egyetértek az idei tanzászlóalját és az őszi fegyvergyakorlat alatt századával igen jó eredményt mutatott fel, a zászlóaljat jól vezette. Általában alkalmas. Kassay Farkas Dani ezredes dandárparancsnok Általában alkalmas. Bulyovszky Károly 1889 Rendfokozat: I. osztályú százados, törzstiszt jelölt a 3. féld. 2. zászlóalj id. parancsnoka. Szolgálati alkalmazás: augusztus 10-ig a törzstiszti tanfolyamban, augusztus 11-től az év végéig a 3. honvéd gyalog féldandár 2. zászlóalj ideiglenes parancsnoka. Állomáshely: Budapest, Debrecen Jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: egy igen értelmes és tevékeny zászlóaljparancsnok. Az idei őszi fegyvergyakorlatok alatt a zászlóalját igen jól kiképezte és vezette. Bátor és jó lovas. Különben mint 1887 évben. Előléptetésre való minősültsége: Miután az előléptetési szabály 17. pont alatti követelményeknek megfelelt: Rangsorban Szerkesztők aláírása: István ezredes, féldandár parancsnok Kassay Farkas Dani tábornok, dandárparancsnok. Véleményezés: Rangsorban Kubinyi János altábornagy területi parancsnok Még kevésbé ismerem! altábornagy 138

17 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN ben I. osztályú százados Mint ilyen a törzstiszti tanfolyamot megfelelő eredménnyel végezte és a 2. zászlóalj ideiglenes parancsnoka február 28-tól március 27-ig fősorozásnál, április 6-tól június 14-ig a tanzászlóalj parancsnoka, egyébként mint a 2. zászlóalj valóságos parancsnoka és mint ilyen a cs. és kir. 7-ik hadtest gyakorlatain részt vett ben mint a 3. honvéd gyalog ezred 4. zászlóaljának valóságos parancsnoka ben az egész éven át a 3. honv. gyalogezred parancsnoka volt, az őszi dandár összpontosítás alatt mint zászlóalj parancsnok működött és egy ízben ezredet is vezényelt. Állomáshelyek: Debrecen, Budapest, Székelyhíd környéke, Déva környéke között őrnagy 1893-ban az egész éven át a 4. zászlóalj parancsnoka volt, melynek területén mint honvédelnök sorozott is. A harcászati gyakorló lovaglásban május ig részt vett ben az egész éven át a 4. zászlóalj parancsnoka volt, a harcászati lovaglásban május 25-től június 4-ig és a keretgyakorlatokban június 14-től 24-ig részt vett ben az egész éven át a 4. zászlóalj parancsnoka volt, március 25-től április 20-ig honvédelnök a sorozásnál, május 27-től 31-ig a harcászati lovaglásban részt vett. Állomáshelyek: Zilah és Szilágy megye között alezredes 1896-ban egész éven át a 4. tábori zászlóalj parancsnoka. A harcászati lovaglásban június 21-től 28-ig részt vett. Március 23-tól április 24-ig honvédelnök a sorozásnál ben egész éven át a 4. tábori zászlóalj parancsnoka. A harcászati lovaglásban május 1-től 9-ig részt vett november hó 11-ig a 4. tábori zászlóalj parancsnoka. November 12-től kezdve a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred parancsnokság ideiglenes vezetésére tartósan vezényelve. A harcászati lovaglásban részt vett. Állomáshelyek: Zilah és Nagyvárad ezredes Január 1-től a m. kir. nagyváradi 4. honvéd gyalogezred parancsnoka. Állomáshely: Nagyvárad Évekre lebontva: 1890 Rendfokozat: I. osztályú százados tényleges állományban, a m. kir. 3. honvéd gyalogezred 2-ik zászlóaljának valóságos parancsnoka. Nyelvismeretei: magyarul tökéletesen beszél és ír, jól fogalmaz, igen jó előadási képességgel bír, németül meglehetősen beszél és ír, románul a szolgálati követelményeknek megfelelően beszél, latinul keveset beszél. Jellemtulajdonságok, szellemi képesség, továbbá jelen hatáskörében való ismeretei, ügyessége és használhatósága: Kifogástalan de inkább zárkózott jellem. Inkább visszavonultan él. Határozott, férfias, szilárd jellem, igen jó szellemi képességgel és helyes felfogással bír, higgadt véralkatú, becsvágyó és mint zászlóaljparancsnok a szolgálat minden ágában megfelel. A tisztek és a csapat oktatására szükségeltető képességgel és ismeretekkel bír, zászlóalját a hadgyakorlatok alatt nyugodtan és helyesen vezette. A különböző harcviszonyokban gyorsan tájékozódik és nyugodt megfontolással intézkedik. A lövészet fejlesztésére gondot fordít, jól használható zászlóalj parancsnok, bátor lovas. Szolgálati buzgalma, eredmény, magasabb kiképzés utáni igyekezete: Fáradhatatlan szorgalmas és buzgó, legjobb eredménnyel, ismereteit gyarapítani komolyan törekszik. Magatartása: Ellenség előtt nem szolgált. Szolgálatban: Elöljárói iránt engedelmes, meggyőződésből a kellő nyíltsággal, alárendeltjei iránt szigorú, de amellett jóakaratú, a fegyelmet és szolgálati rendet fenntartja. Alárendeltjeinek bizalmát teljes mérvben bírja. Szolgálaton kívül: Föllebbvalói iránt tiszteletteljes és előzékeny, jó bajtárs, alattasai iránt jóakaratú és jó befolyással, minden alkalommal jó példával igyekszik eljárni. Egészségi viszonyai: Magas termetű, egészséges, minden fáradalmak elviselésére háborúban és békében alkalmas. 139

18 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) Megjegyzés: Az I/2 tanzászlóaljat fáradhatatlan buzgóság mellett, szakavatottan igen jó eredménnyel képezte ki. A 80. dandár parancsnokság által szerkesztett és a kerületi parancsnokság által véleményezett toldalék alapján Előléptetésre való minősültsége. Rangsorban. Szerkesztők aláírása: Bolla Kálmán ezredes dandárparancsnok a 3. h. gy. ezred parancsnoka Véleményezés: Rangsorban Kubinyi János altábornagy területi parancsnok. Egyetértek! Rangsorban Gyula 1891 Rendfokozat: I. osztályú százados tényleges állományban, a 4-ik zászlóalj valóságos parancsnoka, őrnagyi illetékkel. Jellemtulajdonságai: Úgy az ezred összpontosítás mint az őszi fegyvergyakorlatnál zászlóalját harcászatilag kitűnően vezényelte, a terepen gyors és helyes tájékozódást tanúsított, korrekt intézkedései a határozottság jellegével bírtak. Kikülönített zászlóaljparancsnok minőségben minden tekintetben egy erélyes és szakértő parancsnoknak bizonyult. A tisztek oktatására és kiképzésére kiváló képességgel bír. Magatartása: Elöljárói iránti őszinte és valódi ragaszkodása mellett mintaszerű magaviselete és bajtársias eljárása következtében az összes tisztikarra nevezetes befolyást gyakorol. Megjegyzés: Derék katona és kitűnő zászlóalj-parancsnok, kimagasló szellemi képességénél és katonai képzettségénél fogva, bármely helyre állíttatik, a követelményeknek tökéletesen meg fog felelni. Előléptetésre való minősültsége: Soronkívül Szerkesztők aláírása: Bolla Kálmán tábornok, dandárparancsnok Kevésbé ismerem!... József őrnagy ideigl. ezredparancsnok Véleményezés: Egy minden tekintetben kiválóan jó zászlóaljparancsnok kimagasló képzettségét tapasztalni eddigelé alkalmam nem volt, egyébként a dandárparancsnok úr véleményét teljesen osztom. Soronkívül Kubinyi János altábornagy területi parancsnok A kerületi parancsnok úr véleménye az, hogy a százados úr kimagasló szellemi képességeit tapasztalni alkalmam nem volt s miután nem igazolta, hogy egy szláv nyelvet a szolgálati igényeknek megfelelő terjedelemben bírja: Rangsorban altábornagy Osztom az altábornagy úr véleményét, Rangsorban József főherceg honv. főparancsnok 1892 Rendfokozat: I. osztályú százados tényleges állományban, valóságos parancsnok őrnagyi illetékkel. Jellemtulajdonságai: A f. évi őszi gyakorlatok alatt zászlóalja igen jól ki volt képezve, azt az ezred és dandár összpontosítás alatt kitűnően vezette és egy ízben vegyes fegyvernemekből álló különítményt is igen jól vezényelt és helyes intézkedései, határozott parancsadása folytán tökéletesen megfelelt és körültekintő, a harcászati viszonyokat ügyesen felismerő parancsnoknak bizonyult. Magatartása: Szolgálatban: mindig értelemmel és odaadással dolgozik. Megjegyzés: Kitűnő zászlóaljparancsnok, kiből előreláthatólag kitűnő ezredparancsnok is válland. Az orosz nyelvet annyira elsajátította, hogy azt ő adja elő a tiszti karnak. Előléptetésre való minősültsége: Soronkívül Szerkesztők aláírása: Kevésbé ismerem!... Görgey ezredparancsnok Véleményezés: A múlt évi véleményemet fenntartva Soronkívül. Kubinyi János altábornagy területi parancsnok Egyetértek! Soron kívül Gyula altábornagy. 140

19 KUTATÁSOK A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN 1893 Rendfokozat: őrnagy a m. kir. debreceni 3. honv. gyalogezrednél ban őrnagy a tényleges állományban. Jellemtulajdonságok: Zászlóalja a f. évben is igen jól ki volt képezve és azt minden tekintetben és minden alkalommal igen jól vezette és vezényelte. Az idei összpontosítás alatt 2-3 zászlóaljat több ízben adott kötelékben igen jól vezette illetve a harcgyakorlatoknál igen jó parancsadási képességet és határozott fellépést tanúsított. A terepen igen jól tájékozza magát, a tisztikar kiképzésére és vezetésére kiváló tehetséggel bír. A céllövészetet igen jól érti és zászlóalja e tekintetben igen jól van kiképezve. Kitűnő zászlóaljparancsnok. Két jó és használható paripával rendelkezik. Egészségi viszonyai: Folyó évi szept. 20. óta betegség okáért három és fél havi szabadságot élvezett, betegségének jellege azonban szolgálati képességét nem befolyásolta, minden fáradalmak elviselésére békében és háborúban alkalmas. Megjegyzés: Az előléptetési szabály 24. pontjában előírt feltételeknek még nem felelt meg. Előléptetésre való minősültsége: Általában alkalmas Szerkesztők aláírása: Görgey kerületi parancsnok Reviczky István dandárparancsnok. Véleményezés: Véleményezés külön írva János altábornagy kerületi parancsnok Véleményezés külön írva Gyula altábornagy 1894 Rendfokozat: őrnagy a tényleges állományban, a 4-ik zászlóalj parancsnoka. Jellemtulajdonságok: Mint a múlt évben azon hozzáadással, hogy zászlóalja minden tekintetben rendben van és a f. évi fegyvergyakorlatok alatt is igen jól volt kiképezve, az ezred összpontosítás alatt a f. évben is 2-3 zászlóaljat ezredkötelékben két ízben jól vezetett, két jó hátaslóval bír. Megjegyzés: Igen derék zászlóalj parancsnok, kiből előreláthatólag jó ezredparancsnok válland. Különben mint a m. évben. Előléptetésre való minősültsége: Általában alkalmas Szerkesztők aláírása: Görgey ezredparancsnok id. dandárparancsnok Véleményezés: Véleményezés külön íven. Pókai János altábornagy kerületi parancsnok Véleményezés külön íven Gyula altábornagy 1895 Rendfokozat: őrnagy a tényleges állományban, a 4-ik zászlóalj parancsnoka. Jellemtulajdonságok: Mint a múlt évben azon hozzáadással, hogy zászlóalja minden tekintetben rendben van és a f. évi őszi fegyvergyakorlatok alkalmával igen jól volt kiképezve, az ezred összpontosítás alatt több ízben vezényelt és harcszerűen vezetett, mindig helyesen és sok értelemmel. Két jó hátaslova van. Megjegyzés: Kitűnő zászlóalj parancsnok, kiből előreláthatólag jó ezredparancsnok válland. Előléptetésre való minősültsége: Soronkívül Szerkesztők aláírása: Görgey ezredparancsnok dandárparancsnok Véleményezés külön íven. Pókai János altábornagy kerületi parancsnok Véleményezés külön íven Gyula altábornagy 1896 Rendfokozat: alezredes a tényleges állományban, a 4. tábori zászlóalj parancsnoka. Jellemtulajdonságok: Határozott, férfias, szilárd jellem, higgadt véralkatú, vidám kedélyű. Nagyon jó szellemi képességgel, gyors és nagyon helyes katonai felfogással és éles ítélőképességgel bír. Becsvágyó. Mint zászlóalj parancsnok a szolgálat minden ágában kitűnően megfelel. Mint ezredparancs- 141

20 Sándor-Zsigmond Ibolya EGY VÉRBELI KATONA SZENTÁBRAHÁMI LŐRINCZY DÉNES ( ) nok a csapat előtt való fellépésben nyugodtságot, a parancsadásban biztosságot és határozottságot a terep megbírálásában és a harchelyzetnek megfelelő kihasználásában valamint a viszonyok helyes méltatásában ügyességet tanúsított. Kitűnő tiszti- és csapatoktató. Zászlóalja a lövészetben az ő értelmes vezetése és befolyása folytán nagyon jól ki van képezve. 3 jó hátaslova van. Bátor és jó lovas. Szolgálati buzgalma: Fáradhatatlan szorgalmas, kiválóan buzgó és tevékeny, a szolgálat iránti meleg érdek és szeretet és meggyőződésből kitűnő eredménnyel. Zászlóalja minden tekintetben kitűnő állapotban van. Magasabb katonai tudományokban magát folyton gyakorolja és tökéletesbítésén szünet nélkül dolgozik. Szolgálatban: Nagyon gondoskodó. Szolgálaton kívül: Kiválóan kedvelt bajtárs. A helyőrség polgári körében s az egész lakosságnál nagyon szeretik. Megjegyzés: Kiváló katonai tulajdonságaitól fogva biztosan várható, hogy kitűnő ezredparancsnok lesz. Nehéz és önálló hadi vállalatokra nagy erélye és szilárd akaratereje folytán különösen alkalmas. Az ezred vezetésében az idei őszi fegyvergyakorlatok alatt bizottságilag kipróbáltatott s megfelelt. Előléptetésre való minősültsége: Rangsorban 1897 Rendfokozat: alezredes és a 4. tábori zászlóalj parancsnoka. Megjegyzés: Nehéz és önálló hadi vállalatokra nagy erélye és szilárd akaratereje folytán különösen alkalmas. Kiváló katonai tulajdonságaitól fogva biztosan várható, hogy kitűnő ezredparancsnok lesz. Előléptetésre való minősültsége: Rangsorban 1898 Rendfokozat: alezredes, a 4. honvéd gyalogezred ideiglenes parancsnoka. Nyelvismeretei: Magyarul tökéletesen beszél és ír, igen jól fogalmaz, igen jó előadási képessége van. Németül a szolgálat igényeinek megfelelően beszél és ír. Erős magyar hanglejtéssel beszél. Románul a szolgálat igényeinek megfelelően beszél. Latinul keveset beszél. Előléptetésre való minősültsége: Rangsorban 1899 Rendfokozat: ezredes a nagyváradi 4. honvédezred parancsnoka. Jellemtulajdonságok: Mint előbbi években, azon hozzáadással, hogy mint ezredparancsnok is a szolgálat minden ágában kitűnően megfelelt, ezrede igen jól van kiképezve. Ezidén a harcászati gyakorló lovagláson, az ezred összpontosítás és az őszi gyakorlatok alatt ezred és vegyes fegyvernemek vezetésében igen jól megfelelt és kétes helyzetekben is gyorsan tájékozta magát, nyugodtan és biztosan intézkedett. Ezrede a lövészetben az ő befolyása folytán nagyon jól ki van képezve. Két hátaslova van bátor és jó lovas. Szolgálatban: Elöljárói iránt engedelmes meggyőződésből és kötelességszerű nyíltsággal. Egyenrangúakkal szemben barátságos és előzékeny. Alárendeltek irányában határozott és következetes, szigorú de amellett jóakaratú, fegyelmet és szolgálati rendet behozni és fenntartani tud, a szellemére igen előnyösen hat, alárendeltjei iránt gondoskodást tanúsít, bizalmukat és ragaszkodásukat bírja. Szolgálaton kívül: Tiszti társaságban forog leginkább. Megjegyzés: Igen jó ezredparancsnok, különleges vállalatokra nagy erélye és szilárd akaratereje folytán különösen alkalmas. Még nem volt alkalma, hogy az Előléptetési Szabály 24. pontja előírt követelményeknek megfelelhessen, de erre kilátást nyújt. A brucki cs. és kir. tájékoztató tanfolyamban június 26-tól július 1-ig volt vezényelve. Előléptetésre való minősültsége: Rangsorban Szerkesztők aláírása: Szártory Rezső ezredes a 80. honvéd gyalog dandár parancsnoka 142

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Zalai Gyűjtemény 71. KEMENDY GÉZA: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

vitéz Detre Gyula László Történelem közelről

vitéz Detre Gyula László Történelem közelről vitéz Detre Gyula László Történelem közelről Antológia Kiadó Lakitelek, 2007 vitéz Detre Gyula László TÖRTÉNELEM KÖZELRÕL Ajánlom családomnak, édesapámnak, v. Detre Gyula állami népiskolai tanító 50 éves

Részletesebben

Bevezető énekek. az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám 2011.

Bevezető énekek. az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám 2011. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám A Fővárosi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Csángóföldön jártunk. fotókiállítás megtekinthetô a Könyvtár Galériájában, nyitvatartási idôben 2005. augusztus végéig.

MEGHÍVÓ. Csángóföldön jártunk. fotókiállítás megtekinthetô a Könyvtár Galériájában, nyitvatartási idôben 2005. augusztus végéig. 2005. július Ára: 150 Ft XI. évfolyam 7. szám,,ne higgye Szentséged, hogy csak egynéhány szétszórt és ideodavándorolt magyarról van szó. Sok magyar család van, kik egész helységeket tartanak megszállva,

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! XXI. évf. 3. (72.) sz. 2014. KARÁCSONY EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! Három

Részletesebben

VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA. Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren

VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA. Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren A kiadvány megjelenését támogatták: Illyés Közalapítvány, Budapest Nagymegyer Város Önkormányzata Balony Község Önkormányzata

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY.

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. f ill KÖTET. KOLOZSVÁR, 1906. OKTÓBER 10. SZÁM. UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

16. évfolyam 2. szám 2014. március április

16. évfolyam 2. szám 2014. március április 16. évfolyam 2. szám 2014. március április Életet az éveknek Szepezdi Dezső nyugállományú ezredest csaknem mindenki ismeri a budapesti nyugállományúak klubjában. 1974-óta tagja a klubnak, szinte hihetetlen,

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943

ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943 ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943 ZALAI GYŰJTEMÉNY 74. ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen)

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen) f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVII. év fo lyam 195. szám A Fővárosi

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

Elfeledett emlékezet debreceni első világháborús katonasírok és temetőik

Elfeledett emlékezet debreceni első világháborús katonasírok és temetőik HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály Elfeledett emlékezet debreceni első világháborús katonasírok és temetőik Szerző: Debreceni hadisír kutatócsoport Lektor: Dr. Mazsu János Kiadó:

Részletesebben

BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED 1914 1918.

BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED 1914 1918. BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED 1914 1918. Összeállította: -sziklaizoltán- Balatonfüred, 2009. ISBN 978-963-06-8110-0 A kiadvány elkészítésében közreműködött: Tóth-Bence Tamás (Városi Könyvtár és

Részletesebben

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján XXV. évfolyam 2014/4 HOn éd altiszti f o l y ó i r a t hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek

Részletesebben

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere XXX. évfolyam, 1. szám Budapest, 2011 Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere Mindszenty József bíboros úr így emlékezett vissza Rómára és az atyai pártfogóra, Piusz pápára: A reményre

Részletesebben

Dr.. Nagy Margit-emlékülés

Dr.. Nagy Margit-emlékülés Dr.. Nagy Margit-emlékülés Infektológiai Osztály 2004. január 30. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 239 Schneider Ferenc Dr.. Nagy Margit osztályvezetõ fõorvos életútja (1913-1963) Dr. Nagy Margit 1913.február

Részletesebben

JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA.

JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA. JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA. ^ S ^ ^ - ÁCHIM ÁDÁM ÉLETE. 1830 SZEPT. 1. 1899 OKT. 23. ÍRTA DR. ZSILINSZKY MIHÁLY. BUDAPEST, LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKIAD ÓH IVAT ALÁ. 1901. HORNYÁNSZKY V. CS. BS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA

Részletesebben

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára PPEK 443 Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára Vecsey József Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

IV. évfolyam, 1. szám

IV. évfolyam, 1. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Stephan Kekule von Stradonitz Über eine zweckmäßige Bezifferung der Ahnen című híres cikkének első és utolsó két oldala Forrás: http://wiki-de.genealogy.net

Részletesebben

Ő cs. KIR. F E N S É G E JÓZSEF FŐHERCZEG MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSEREG FŐVEZÉRÉNEK MÉLY HÓDOLATTAL AJÁNLVA.

Ő cs. KIR. F E N S É G E JÓZSEF FŐHERCZEG MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSEREG FŐVEZÉRÉNEK MÉLY HÓDOLATTAL AJÁNLVA. Ő cs. KIR. F E N S É G E JÓZSEF FŐHERCZEG MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSEREG FŐVEZÉRÉNEK MÉLY HÓDOLATTAL AJÁNLVA. MAGYAR K I R Á L Y I HONVÉD TÖRZSTISZTEK ALBUMA 51 ARCZKÉPPEL ÉS ÉLETRAJZZAL. KIADJA És SZERKESZTI

Részletesebben

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN ZÁGONI MIKES KELEMEN Ha egy festő emberi formában akarná megörökíteni

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE 31. MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MIKSZÁTH KÁLMÁN SZELLEMI ÉS TÁRGYI HAGYATÉKA A MAGYAR TUDOMÁNYOS

Részletesebben

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED Az 1879-es szegedi árvíznek és az utána megindult újjáépítésnek napjainkban már kisebb könyvtárra való irodalma van, és a levéltári iratanyag is roppant gazdag.

Részletesebben