AZ ALMA ÉS A FÁJA PETE JÓZSEF TISZTELGÉS A 325 ÉVES CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS A 200 ÉVES A CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALMA ÉS A FÁJA PETE JÓZSEF TISZTELGÉS A 325 ÉVES CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS A 200 ÉVES A CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA"

Átírás

1 PETE JÓZSEF AZ ALMA ÉS A FÁJA TISZTELGÉS A 325 ÉVES CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS A 200 ÉVES CISZTERCI ISKOLA ELŐTT A CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA PÉCS, 2014

2 Pete József AZ ALMA ÉS A FÁJA

3

4 PETE JÓZSEF AZ ALMA ÉS A FÁJA TISZTELGÉS A 325 ÉVES CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS A 200 ÉVES CISZTERCI ISKOLA ELŐTT CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PÉCS,

5 LEKTORÁLTA: AMBRUSNÉ PROF. DR. KÉRI KATALIN DR. BÁLINT ÁGNES Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, 2014 Pete József, 2014 ISBN

6 Tartalom ELŐSZÓ 9 A VALLÁSOK KÖZTI PÁRBESZÉD FÖLDRAJZI VONATKOZÁSAI Elméleti bevezetés A mentális térképek Hipotézisek A vizsgálati módszer bemutatása A mintavétel A kérdőív A legfontosabb eredmények A vallásosság és a vallási ismeretek viszonya A hitvallásos iskola és a vallási ismeretek Az életkor és a fogalmi ismeretek kapcsolata A térbeli ismeretek 16 Felhasznált irodalom 22 Kérdőív 22 A FELEKEZETI ISKOLAVÁLASZTÁS NÉHÁNY ASPEKTUSA A DÉL-DUNÁNTÚLON Alapok Kulturális földrajz, oktatásföldrajz, vallásföldrajz A Dél-Dunántúl közoktatási helyzetének néhány jellemzője Baranya közoktatási helyzetének néhány jellemzője A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma tanulóinak térbelitársadalmi háttere Kiindulópontok, hipotézisek, módszerek A területi vizsgálatok eredményei A tanulók szociális összetétele Összegzés helyett 34 Felhasznált irodalom 35 5

7 A VALLÁS A FÖLDRAJZOKTATÁSBAN Bevezetés A vallások szerepe napjaink (földrajzi) világában Célkitűzés Adatok, módszerek Eredmények Makrostruktúra Struktúraelemek A vallásföldrajzi (al)fejezet A gazdaságföldrajzi fejezet A regionális fejezet Összegzés Felhasznált irodalom 43 A HATÉKONY TANÁR KATOLIKUS TANÁROK SZEMSZÖGÉBŐL Bevezetés Tézisek és hipotézisek A vizsgálat módszerei, adatbázisa Eredmények A tulajdonságcsoportok megítélése és az önértékelés Az érett személyiség tulajdonságainak vizsgálata Pedagógiai, szaktárgyi jártasságok, irreleváns tulajdonságok Egyéb kérdések További vizsgálatok 56 Felhasznált irodalom 56 Kérdőív 57 AUDIOVIZUÁLIS EMLÉKGYŰJTÉS GIMNÁZIUMUNKBAN A program alapelvei Mondd el hogy tudjuk! Emlékpontok.hu A program céljai 62 6

8 2.1. A külső cél: a produktum A tanulási cél A program feltételeinek megteremtése Kell egy csapat... Személyi feltételek A pedagógusok A diákok Akik nélkül ez a program nem jöhetett volna létre A lebonyolításban részt vevő további személyek Anyagi, tárgyi feltételek A program megvalósítása, lebonyolítása A felkészülési időszak Az interjúk előkészítése Az interjúk elkészítése Az interjúk feldolgozása A program utóélete 70 Felhasznált irodalom 71 NEMZETPOLITIKA TEGNAP ÉS MA 73 Felhasznált irodalom 76 SZÉP MAGYAR VITÉZEK, ARANYOS LEVENTÉK A leventemozgalomról Leventék a pécsi ciszterci gimnáziumban A tábor előkészítése Kis tábori krónika A tábori élet Lelkiség, szellemiség A tábor lefúvása 85 Felhasznált irodalom 86 ALKOTÓKRÓL, MŰVEKRŐL (KRITIKÁK, RECENZIÓK) 89 Czeininger Tamás: Gróf Benyovszky Móric főispán 89 Bartusz-Dobosi László: Aki hitét veszti, elmerül. Báró Eötvös József katolicizmusa 90 7

9 EMBEREKRŐL, SORSOKRÓL (ALKALMI ÍRÁSOK) 93 Az első világháborús hősök emlékére 93 Trianon emléknap, ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE Ábrák Táblázatok 99 A TANULMÁNYOK ELSŐ MEGJELENÉSI HELYE 101 8

10 Előszó Pécs a tudomány magvainak terjesztésére különösen alkalmas olvashatjuk az egyetem alapítólevelében és ez áll iskolánk Gebauer Ernő festette freskóján is. Kissé talán fellengzős, mégis kifejező a felirat: azt az igényt fogalmazza meg, melyet a mű két oldalszárnya ábrázol. A jobb oldalon a múltat idéző városi templom, a bal oldalon a jövő ígéretével kecsegtető, épülő egyetem látható. Múlt és jövő, város és tudomány. Jelzik azt a szerepet, melyre három és egynegyed század alatt az intézmény törekedett a városban és a régióban. A hangsúly azonban véleményem szerint a középső képen, a masszív jelenlétet sugalló székesegyházon van. A fentiek jegyében a kötet a három és negyedszázados múltban gyökerező, a tudomány magvait a jövőnek elplántálni kívánó keresztény iskola előtt kíván tisztelegni. Az első tanulmány a vallás térbeliségének mentális reprezentációit vizsgálja, a második a vallás és iskolázás térbeli aspektusait, míg a harmadik a felekezeti oktatás mentális hátterét. Mindhárom írás a jelenben vizsgálja a keresztény iskola lehetőségeit, feladatait. A negyedik azonban már részben átvezet a múltba. A jelen és a jövő legmodernebb eszközeivel hogyan vizsgálható, kutatható és dokumentálható a múlt. A múlt aspektusai azonban igen eltérők lehetnek, attól függően, hogy egy kisdiák látószögén keresztül nézzük mint tettük ezt Nendtvich Andor esetében vagy egy átfogó intézmény, egy ifjúsági tömegmozgalom horizontján. Mindkét esetben azonban megragadható az egyén viszonyulása a sorsfordító történelmi eseményekhez. A gyűjteményt néhány, a jelen iskolájába visszavezető alkalmi írás zárja. Ezek egyrészt olyan művekről szólnak, melyeknek alkotói méltó módon reprezentálják a régvolt s talán ismét eljövendő tudós, kutató tanár eszményét, másrészt olyan eseményekről emlékeznek meg, melyek sorsdöntő módon befolyásolták elődeink, de a magunk életét is. Így pedig bezárult a kör: múlt, jelen és jövő, tér és idő, vallás és ember. A másik kép, mely a címben feltűnik, a teremést hozó fa, ősrégi toposz. Alma materem esetében önkéntelenül is felötlött bennem. Csak abban reménykedhetek, hogy esetemben a fa nem kukacos gyümölcsöt termett A tanulmánykötet egy évtized iskolatörténeti, pedagógiai vizsgálódásainak termését gyűjti csokorba. Tematikai, műfaji sokszínűségét nem elleplezve igyekeztem a kötet egységes arculatát megteremteni. A tanulmányok szövegén csak a nyilvánvaló tévedések, sajtóhibák kijavítása végett változtattam, illetve az egységes apparátus kialakítása okán. 9

11

12 A vallások közti párbeszéd földrajzi vonatkozásai 1. Elméleti bevezetés 1.1. A mentális térképek A dolgozat témája, címe kissé csalóka: a vallásosságnak, a vallások közti kapcsolatoknak, párbeszédnek nem a földrajzi vonatkozásait, kereteit, netán következményeit, hanem ennek éppen az ellenkezőjét vizsgálja. A külső, földrajzi térnek milyen belső tükröződései, leképeződései figyelhetők meg, azaz: milyen mentális térképek alakulnak ki, vizsgálhatók. Mindennek pedig a vallási vonatkozásai álltak érdeklődésünk homlokterében. Egyrészt arra voltunk kíváncsiak, hogyan észlelik a teret a különböző felekezethez tartozók, másrészt pedig arra, hogy a vallási/felekezeti objektumok, intézmények a vallások egyfajta térbeli reprezentációi hogyan képeződnek le a mentális térképen. A mentális térképek vagy az ezzel nem egészen azonos kognitív térképek vizsgálata, elkészítése viszonylag régi múltra vezethető vissza. 1 Igen hamar megmutatkozott az is, hogy a kognitív térképek kettős szerepet játszhatnak a tudományos vizsgálatokban: egyrészt szolgálhatják a település, város alapszerkezetének, funkcionális rendszerének jobb megértését ( olvasható város ) ily módon információt nyújtanak a településről. Másrészt azonban rávilágítanak a kognitív térképek rétegspecifikusságára: azaz információkat nyújtanak a vizsgálatba bevont személyek, csoportok különbségeiről is. 2 A vizsgálatban mindkettőre teszünk kísérletet. Ez utóbbi vonatkozás adja a dolgozat tantárgy-pedagógiai vonatkozását is. A vizsgálatba bevont személyek döntően középiskolások vagy a középiskolából nemrég kikerült főiskolások. Megállapításaink jelentős része rávilágít a középiskolai történelem- és földrajzoktatásnak a felekezeteket érintő aspektusaira Hipotézisek A vizsgálat során több hipotézis érvényességét vizsgáltuk: - A vallásos és nem vallásos diákok vallásossággal kapcsolatos fogalmi ismeretei szignifikánsan különböznek - A vallásos és nem vallásos diákok vallásossággal kapcsolatos térbeli ismeretei szignifikánsan különböznek 1 HALL, E. T CSÉFALVAY Z

13 - A katolikus és református iskolába járó diákok fogalmi és térbeli vallási ismeretei szignifikánsan nem különböznek - A közép- és főiskolások vallásossággal kapcsolatos fogalmi és térbeli ismeretei szignifikánsan különböznek - A fiúk és lányok vallásossággal kapcsolatos fogalmi és térbeli ismeterei szignifikánsan különböznek - A városi és vidéki diákok vallásossággal kapcsolatos fogalmi és térbeli ismeretei szignifikánsan különböznek 2. A vizsgálati módszer bemutatása 2.1. A mintavétel A dolgozat alapját egy többmintás kérdőíves vizsgálat képezte. 3 A válaszadók katolikus és református, valamint világi gimnáziumi tanulók, katolikus teológusok és világi főiskolások. voltak. (1-2. táblázat) 1. táblázat: Összesített statisztikai adatok a vizsgálatban részt vett személyekről A válaszadó életkora lakóhelye iskolája neme Válasz Hiányzó Átlag 18 Minimum 15 Maximum táblázat: A válaszadók intézmények szerinti megoszlása Intézmény Gyakoriság Relatív gyakoriság (%) Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Eötvös József Pedagógiai Főiskola Összes A felmérés kapcsán a mintavétel okozta az első problémát. A katolikus és református középiskolai csoportok, osztályok mellett egy világi középiskolás csoport kiválasztása nem okozott nehézséget, ám a katolikus és világi főiskolás csoport mellett református főiskolásokkal nem sikerült a 3 A kérdőív a tanulmány végén függelékben található. 12

14 kérdőívet kitöltetni, így a főiskolás korosztályon belül a katolikus-református összevetést elhagytuk. A népesség 64%-a városlakó, ezzel szemben a mintában a városiak aránya 68%. Az eltérés azonban nem szignifikáns. A fiú-lány arány 38,5-61,5 szemben a népesség 47,56-52,44 arányával. Az eltérés ebben a tekintetben ugyan szignifikáns, de a középiskolás népességen belül már nem tekinthető annak. Végzetül a felekezeti összetétel tekintetében a magát vallásosnak tekintő népesség vonatkozásában a minta és az országos adatok között nincs szignifikáns különbség. (3. táblázat, 1. ábra) 3. táblázat: A minta legfontosabb demográfiai mutatói Gyakoriság Relatív gyakoriság (%) Falu Város Összes Hiányzó Mind összesen Férfi Nő Összes Hiányzó 1.8 Mind összesen Katolikus Református Egyéb Nem tartozik felekezethez Összesen Nincs válasz Mind összesen

15 1. ábra: A válaszadók felekezeti megoszlása Végül a vizsgálat és a minta érvényességi köréről kell szólnunk. Bár a vizsgálat nem tekinthető számszerűleg reprezentatívnak, a kapott eredményeket mégis relevánsnak véljük. A hiányzó válaszok száma csekély, a vizsgálattal szembeni ellenállás szintén A kérdőív A kérdések a vallásosságra, vallási (teológiai) ismeretekre és az egyes vallások térbeli megjelenésére, elterjedésére vonatkoztak. A kérdések első csoportja az alapadatokat rögzítette, a második a vallásgyakorlásra és a felekezeti kapcsolatokra koncentrált. A harmadik csoport a fogalmi és térbeli ismereteket vizsgálta illetve itt kaptak helyet az attitűdvizsgálatok is. Végül, a negyedik kérdéscsoport Pécs mentális térképének felvázolásához nyújtott segítséget. Megjegyzendő hogy vizsgálatunkban a mentális térkép felvételére a lehető legegyszerűbb módszert alkalmaztuk: a válaszadónak öt perc alatt a lehető legtöbb térbeli objektumot (utcát, épületet, intézményt) kellett felsorolnia városukból. 5 A kérdőívek kiértékelését SPSS 9.0 for Windows program segítségével végeztük. 4 A válaszok hitelességének megállapítására a dolgozat későbbi fejezeteiben még visszatérünk. 5 John Adams egy 1969-es vizsgálatában úgy jutott mental map felvételére, hogy kettő perc alatt a lehető legtöbb utcanevet íratta fel (CSÉFALVAY Z ). 14

16 3. A legfontosabb eredmények 3.1. A vallásosság és a vallási ismeretek viszonya A vizsgálat során különböző nehézségű, a vallásokkal kapcsolatos fogalmat kellett meghatározni (egyház, presbiter, keresztény/keresztyén, plébános, szentmise, egyházkerület, Talmud, protestáns, ortodox, katolikus). Az elvárásokkal ellentétben a vallásosság nem minden fogalom esetében mutatott szoros pozitív korrelációt a fogalmak ismeretével. Az esetek két fő típusát lehetett elkülöníteni. (1.) Szignifikáns pozitív korreláció volt megfigyelhető a vallásosság és a vallási ismeretek között az alábbi fogalmak esetekben: presbiter, plébános, szentmise, egyházkerület, protestáns. (2.) Nem szignifikáns a korreláció az alábbi fogalmak esetében: a, Talmud, ortodox b, egyház, kereszténység Amíg azonban az a, esetben a korreláció hiányát az okozta, hogy a választ csak nagyon kevesen tudták, addig a b, esetben pedig az, hogy nagyon sokan tudták a helyes választ. Ez egyben választ ad arra a felvetésre is, hogy vajon a mintavétel során az egyes csoportok között voltak-e szignifikáns különbségek a fogalmi ismeretek általános vonatkozása tekintetében: úgy tűnik, hogy nem. A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a városi és vidéki diákok vallási ismeretei között nincs szignifikáns különbség. Ami azonban még meglepőbb, hogy a fogalmi és majd látni fogjuk, hogy a térbeli vallási ismeretek tekintetében a fiúk és a lányok között szignifikáns különbség mutatható ki, mégpedig a fiúk javára. A térbeli ismeretek tekintetében ez nem túlzottan meglepő, ám arra még nem találtunk magyarázatot, hogy a vallási fogalmakat a fiúk miért ismerik jobban, mint a lányok. 3.2.A hitvallásos iskola és a vallási ismeretek A hipotézisek felállításakor ez a feltevés tűnt leginkább evidensnek s ebbéli várakozásunkban nem is csalódtunk: a hitvallásos (katolikus, református) iskolába járók vallási ismeretei szignifikánsan jobbak voltak, mint a világi iskolásoké. A mélyebb elemzés azonban árnyaltabb képet nyújt a jelenségről. Egyes fogalomcsoportok eltérő ismertsége ebben a vonatkozásban is kimutatható. A katolikus iskola diákjai az egyház, szentmise, plébános, presbiter, keresztény fogalmak esetében szignifikánsan jobbak, mint a világi iskolások. A református diákok a presbiter és az egyházkerület fogalma esetében jobbak szignifikánsan. A katolikusok és reformátusok közt nem mutatható ki 15

17 szignifikáns különbség. Az egyház fogalma esetében a katolikusok, a presbiter fogalma esetében a reformátusok értek el szignifikánsan jobb eredményt. A világi iskolások fogalmi ismerete vonatkozásában enyhe katolikus jelleg dominanciája figyelhető meg. Ez a világi iskolások és a társadalom katolikus jellegéből is következik. A társadalmi-történelmi hatásokat tükrözik az egyes kérdésekre adott válaszok is. - Egyház: egy intézmény tagjai a papok, ide tartoznak a püspökök - Plébános: egy terület egész lakosságáért felelős tisztviselő - Szentmise: ünnepek környékén tartott mise, ezen gyakoroljuk vallásunkat - Katolikus: hisz a szentekben, a pápa terjeszti a világon 3.3. Az életkor és a fogalmi ismeretek kapcsolata Az életkor tekintetében azzal a hipotézissel éltünk, hogy az életkor növekedtével a vallási fogalmak ismerete elmélyültebb, bővültebb lesz. Ebbéli várakozásunkban csalódnunk kellett. Az életkor növekedésével nemhogy nőttek, hanem inkább csökkentek a fogalmi ismeretek. Ezt javarészt annak tudtuk be, hogy a középiskola után a nem speciális vallási érdeklődésűeken kívül a vallási fogalmak nem tematizálódnak, így elhalványulnak, elvesznek A térbeli ismeretek A térbeli ismeretek mérésére a fent említett egyszerű, pécsi mentális térkép vizsgálat mellett országosan ismert felekezeti épületek felsorolását is kértük. Mindez a kérdéskör többszempontú elemzését is lehetővé tette. Első közelítésben a mentális térkép jellegzetességeit kell bemutatnunk (2-4. ábra). 16

18 2. ábra: Az összes megnevezett pécsi hely 3. ábra: A pécsi épületek száma 17

19 4. ábra: A pécsi épületek közül a felekezeti épületek száma Mindhárom esetben kimutatható az átlagértékek és a szórásértékek alapján, hogy különböző mintákról van szó. Ezen minták között jelentős, szignifikáns különbség adódik. A felekezeti iskolások szignifikánsan több pécsi helyet jelöltek meg, viszont a felekezeti épületek számában nincs szignifikáns különbség a javukra. (5-6. ábra.) Mindez azt mutatja, hogy számukra talán nem emelkednek ki Pécs térképéből a felekezeti épületek. 18

20 40 Mean of Az õsszes megnevezett pécsi hely C. R. Nagy Lajos Gim Szédheny I. Gimn. és Pécsi Református Kol Pécsi Püspöki Hittud A válaszadó iskolája 5. ábra: Az összes megnevezett pécsi hely iskolánkénti átlaga 9 Mean of A pécsi épületek közül felekezeti C. R. Nagy Lajos Gim Szédheny I. Gimn. és Pécsi Református Kol Pécsi Püspöki Hittud A válaszadó iskolája 6. ábra: A pécsi felekezeti épületek iskolánkénti átlaga 19

21 Más a helyzet azonban akkor, amikor konkrétan a felekezeti épületekre kérdezünk rá. A megnevezett felekezeti épületek számában a felekezeti iskolák szignifikánsan magasabb értékeket mutatnak. (7. ábra.) Mean of 10 egyházi épület Pécsett C. R. Nagy Lajos Gim Szédheny I. Gimn. és Pécsi Református Kol Pécsi Püspöki Hittud A válaszadó iskolája 7. ábra: A pécsi felekezeti épületek iskolánkénti átlaga - rákérdezéssel A felekezeti és nem felekezeti iskolák között az egész országra vonatkozó térbeli ismeretek tekintetében kisebb a különbség, nem szignifikáns. Ebben a vonatkozásban inkább életkori különbségek adódnak. A főiskolások inkább eltérő mintát képeznek. Ennek magyarázatát talán az jelentheti, hogy a térbeli ismeretek inkább egyfajta tapasztalati horizonton helyezhetők el, míg amint láttuk a fogalmi ismeretek inkább lexikális tanulmányokkal tematizálódhatnak. (8-9. ábra.) 6 A továbbiakban vizsgált két vonatkozás a megnevezett felekezetek száma ill. a felekezeti épületek közül katolikus épületek száma már inkább a felekezeti határvonalakat, mintsem a felekezeti és világi diákok közti különbséget mutatta! A katolikusok szignifikánsan kevesebb felekezet épületéről tudtak a reformátusoknál, ők viszont szignifikánsabb kevesebb katolikus épületet jelöltek meg. További érdekesség, hogy a főiskolások lényegesen jobban fókuszáltak a katolikus épületekre, a más felekezetek épületei még inkább kimaradtak 20

22 8. ábra: Saját felekezete nevezetes helyeinek száma 5,0 Mean of F elekezeted nevezetes helye 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 C. R. Nagy Lajos Gim Pécsi Református Kol Eötvös J. Ped. Fõisk Szédheny I. Gimn. és Pécsi Püspöki Hittud A válaszadó iskolája 9. ábra: A felekezet nevezetes helyeinek iskolánkénti átlaga 21

23 Az eddigi új eredmények azt bizonyítják, hogy korunkban igen nagy létjogosultsága és szükségessége van a vallási dimenzió ilyen irányú vizsgálatának. Felhasznált irodalom CSÉFALVAY ZOLTÁN (1990): Térképek a fejünkben. Akadémiai Kiadó, Budapest. HALL, EDWARD TWICHELL (1975): Rejtett dimenziók. Gondolat, Budapest. Kérdőív Tisztelt Válaszadó! Az alábbiakban egy kutatáshoz szeretnénk a segítségedet kérni. A vizsgálat során néhány, a vallásokkal, felekezetekkel kapcsolatos kérdésre várjuk válaszodat. Az általad adott válaszokat titkosan kezeljük, a nyert adatokat csupán statisztikai elemzésre használjuk fel. Éppen ezért a kérdőívet név nélkül kérjük kitölteni! Kérjük, a kérdőívet értelemszerűen töltsd ki, a megfelelő válasz aláhúzásával, bekarikázásával, egyértelmű megjelölésével, illetve a hiányzó válasz beírásával! Együttműködésedet előre is köszönjük! Életkorod: Nemed: Fiú - Lány 1.3. Lakóhelyed: Falu - Város 1.4. Iskolád neve: 1.5. Felekezeted: Katolikus - Református - Egyéb:... - Nem tartozom egyik felekezethez sem Vallásosnak tartod-e magad? Igen - Nem 1.6. Édesapád felekezete: Katolikus - Református - Egyéb:... - Nem tartozik egyik felekezethez sem 1.7. Édesanyád felekezete: Katolikus - Református - Egyéb:... - Nem tartozik egyik felekezethez sem Milyen gyakran jársz felekezeted istentiszteletére: Gyakran (naponta-hetente) - Nagyobb ünnepeken - Nem szoktam járni 2.2. Fontosnak tartod-e, hogy olyan helyen élj, ahol alkalmad nyílik arra, hogy felekezeted istentiszteletén részt vegyél? Igen - Nem 2.3. Van-e más felekezetű barátod? Igen - Nem - Nem tudom Ha nincs, elfogadnál-e más felekezetű barátot? Igen - Nem 2.5. Választanál-e más felekezetű házastársat? Igen - Nem 2.6. Gyermekedet milyen felekezet hitében nevelnéd? Katolikus - Református - Egyéb:...- Nem nevelném vallásosan 22

24 2.7. Jártál-e más felekezet templomában? Igen - Nem Ha igen, először mikor? Az utóbbi egy évben - Régebben 2.8. Részt vettél-e más felekezet istentiszteletén? Igen - Nem Ha igen, először mikor? Az utóbbi egy évben - Régebben Ha igen, kivel mentél oda? Hozzátartozómmal - Barátommal - Osztálytársammal - Egyedül Ha igen, miért? Érdeklődésből - Muszáj volt - Véletlenül - Egyéb: Határozd meg, mit jelentenek az alábbi kifejezések? Legfeljebb egy mondatban válaszolj! Egyház: Presbiter: Keresztény/Keresztyén: Plébános: Szentmise: Egyházkerület: Talmud: Protestáns: Ortodox: Katolikus: 3.2. Az alábbi országokban szerinted kik vannak legtöbben? Japán: Keresztények - Muszlimok (Mohamedánok) - Buddhisták Olaszország: Katolikusok - Reformátusok - Izraeliták Ukrajna: Katolikusok - Ortodoxok - Unitáriusok Szaúd-Arábia: Izraeliták (Zsidók) - Keresztények Muszlimok (Mohamedánok) Finnország: Katolikusok - Ortodoxok - Evangélikusok 3.3. Állítsd sorba az alábbi felekezeteket aszerint, hogy Magyarországon hány tagjuk van! A legnagyobbat 1-es, a legkisebbet 5-ös számmal jelöld! Evangélikus Hit Gyülekezete 23

25 Katolikus Izraelita (Zsidó) Református 3.4. Külföldi barátod szeretné megismerni felekezeted nevezetes magyarországi helyeit. Mely öt településre, intézménybe, épületbe vinnéd el? (Ha nem vagy vallásos, akkor milyen vallási épületeket, intézményeket mutatnál meg neki?) Melyik az a három dolog, ami eszedbe jut az alábbi felekezetekről? Katolikus: Református: Izraelita (Zsidó): Muszlim (Mohamedán): Hit Gyülekezete: Szcientológia/Dianetika: 4. Pécsi vagyok - bejáró vagyok - kollégista vagyok 4.1. Szerinted az alábbi felekezeteknek van-e Pécsett gyülekezetük, istentiszteletük? Adventista: igen - nem - nem tudom 24

26 Baptista: igen - nem - nem tudom Evangélikus: igen - nem - nem tudom Hit Gyülekezete: igen - nem - nem tudom Jehovista: igen - nem - nem tudom Katolikus: igen - nem - nem tudom Muszlim (Mohamedán): igen - nem - nem tudom Ortodox: igen - nem - nem tudom Pünkösdista: igen - nem - nem tudom Református: igen - nem - nem tudom Szcientológus: igen - nem - nem tudom Unitárius: igen - nem - nem tudom 4.2. Sorolj fel 10 egyházi épületet, intézményt Pécsett! Köszönjük válaszaidat! 25

27

28 1. Alapok A felekezeti iskolaválasztás néhány aspektusa a Dél- Dunántúlon 1 A vizsgálat a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma statisztikai adatainak felhasználásával kísérletet tesz a felekezeti oktatás néhány területi társadalmi aspektusának feltárására, földrajzi szempontú vizsgálatára az ezredforduló időszakában Kulturális földrajz, oktatásföldrajz, vallásföldrajz Az oktatás ezen belül a felekezeti oktatás a kultúra része. Ennek földrajzi vonatkozásait a kulturális földrajz vizsgálja. A vallás és a kultúra kapcsolatrendszerét felesleges is hosszasan ecsetelnünk, viszont fontos megvizsgálni azt, hogy milyen az egyes vallások kultúrára gyakorolt hatása. 3 Ebben a vonatkozásban elsődleges jelentőségűnek tekinthető az egyes felekezetek iskolafenntartó tevékenysége. A több évszázados történelmi hagyományok folyományaként is 2002-re az oktatási intézmények mintegy öt százaléka egyházi fenntartású, a diáklétszám pedig kb. nyolc százalékát teszik ki az ott tanulók ben a 7240 közoktatási intézményből csupán 354 egyházi fenntartású, ami 4,88 %-ot jelent. 5 Oktatásföldrajzi szempontból az alapfokú oktatás vonatkozásában megállapítható, hogy az egyházak és felekezetek a nem önkormányzati iskolafenntartók közül Budapest és Heves kivételével a legjelentősebbek. Ennek ellenére a felekezetek sehol sem váltak az iskolafenntartók piacának meghatározó szereplőivé. Pest, Bács-Kiskun és Békés megyében, valamint Budapesten a legnagyobb a felekezeti iskolák aránya. Összefüggésben áll ez a vallási heterogenitással is. 6 Vallásföldrajzi szempontból vizsgálva a kérdést és az egyes felekezetek szerepét is figyelembe véve tapasztalhatjuk, hogy a több mint 130 bejegyzett egyház, felekezet csak 10 százaléka, 14 egyház tart fenn 1 A dolgozat elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönettel tartozom Páva Péter igazgató úrnak, aki a statisztikai és beiskolázási adatokat rendelkezésemre bocsátotta. 2 A forrásmegjelölés nélküli iskolai adatok a hivatalos iskolai statisztikákból, kérdőíves vizsgálatokból származnak. Ld. alább. 3 TRÓCSÁNYI A. TÓTH J pp Kiemelés az eredetiben!) 4 U. o. 5 KIR CSÁSZÁR ZS., M

29 iskolákat. 7 Éppen ezért a felekezeti arányok és a felekezetek által fenntartott iskolák aránya jelentős mértékben eltér országosan és megyei szinten is (4. táblázat). Ennek elemzése azonban túlnyúlik témánkon. 4. táblázat: Az egyes felekezetek oktatási intézményeinek aránya megyénként, 2007 (%) (Forrás: KIR 2007) Megye Katolikus Református Evangélikus Más Összes Bács-Kiskun 45,83 45,83 4,17 4,17 7,64 Baranya 71,43 14,29 0,00 14,29 4,78 Békés 31,25 31,25 37,50 0,00 6,58 Borsod-Abaúj-Zemplén 54,17 37,50 4,17 4,17 4,36 Csongrád 46,15 53,85 0,00 0,00 4,78 Fejér 50,00 40,00 10,00 0,00 3,25 Győr-Moson-Sopron 70,59 0,00 23,53 5,88 4,47 Hajdú-Bihar 23,53 70,59 0,00 5,88 5,00 Heves 90,91 9,09 0,00 0,00 3,94 Jász-Nagykun-Szolnok 15,38 84,62 0,00 0,00 5,75 Komárom-Esztergom 90,91 9,09 0,00 0,00 4,20 Nógrád 80,00 0,00 0,00 20,00 2,75 Pest 52,83 33,96 11,32 1,89 7,03 Somogy 66,67 33,33 0,00 0,00 3,15 Szabolcs-Szatmár-Bereg 50,00 25,00 25,00 0,00 3,50 Tolna 66,67 16,67 16,67 0,00 4,05 Vas 76,92 0,00 23,08 0,00 5,26 Veszprém 66,67 20,00 13,33 0,00 5,08 Zala 100,00 0,00 0,00 0,00 2,71 Budapest 54,10 19,67 9,84 16,39 5,16 Összesen 55,65 29,38 9,89 5,08 4, A Dél-Dunántúl közoktatási helyzetének néhány jellemzője A közoktatási intézményekkel való ellátottság tekintetében a Dél- Dunántúl látszólag igen rossz helyzetben van, szám szerint az utolsó helyet foglalja el. Az ezer lakosra jutó közoktatási intézmények számát tekintve azonban az átlag fölötti értéket kapjuk. (Köszönhető ez talán a térség településszerkezetének is ) 8 A felekezeti oktatás tekintetében kissé más a 7 Bibliai Szeretet Szövetség, Budapesti Autonóm Gyülekezet, Budapesti Zsidó Hitközség, Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Magyarországi Evangélikus Egyház, Evangéliumi Pünkösdi Közösség, Hit Gyülekezete, Magyar Katolikus Egyház, Keresztény Család Gyülekezet, Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség, Magyarországi Biblia Szól Egyház, Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, Magyarországi Református Egyház, Tan Kapuja Buddhista Egyház. 8 KSH 2007.; KIR

30 helyzet: a felekezeti iskolák aránya (4%) nem éri el az országos arányt (4,8%). 9 A Dél-Dunántúl középiskoláinak 41%-a Baranyában, 32%-a Somogyban és 27%-a Tolnában volt a kétezres évek elején re a régió gimnáziumainak 39%-a Baranyában, 34%-a Somogyban és 27%-a Tolnában található. A gimnáziumok 16%-a egyházi fenntartású, ami megegyezik az országos arányokkal. 11 A kilencvenes években a középiskolák száma országosan 57%-kal nőtt. A régióban különösen Baranyában is megfigyelhető volt ez a tendencia (5. táblázat). Ennek ellenére a régió megyéi közül is csupán Baranyában haladta meg a gimnazisták aránya az országos átlagot. Az átlagnál nagyobb a gimnáziumi kínálat és kereslet Baranyában. Ez azt jelenti, hogy a megyén kívülről érkezőket is várják a baranyai gimnáziumok, ami összecseng a kollégista diákok átlagot meghaladó arányával. 12 Mindezek alapján talán nem meglepő, hogy a régió lakosságának iskolai végzettsége összegészében tekintve átlag alatti. 5. táblázat: A gimnáziumi oktatás néhány mutatója a Dél- Dunántúlon, (Forrás: Csernyák M. N. - Csizmazia K. - Süpöl E. - Zalánné Olbrich A. 2004) Terület Gimnáziumok száma Gimnáziumi tanulók száma 1995/ / / /2001 Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Magyarország Baranya közoktatási helyzetének néhány jellemzője Mivel a gimnáziumok beiskolázási hatóköre hozzávetőlegesen megyei szintű, ezért vizsgálatunk kapcsán célszerű néhány vonatkozásban bemutatni Baranya közoktatási jellemzőit is. A megyében 2007-ben 292 közoktatási intézmény működött. Ebből 14 (4,79%) egyházi fenntartású. Pécsett 89 intézmény működik (a megyei intézmények 30,4%-a), amiből 7 (7,8%) egyházi fenntartású 13 A középiskolák száma a megyében 1990 és 2003 között 43-ról 81-re, Pécsett 31-ről 59-re nőtt. Pécs aránya állandó, 72% maradt. Az érettségit adó 9 KIR REISZ T KIR CSÁSZÁR ZS., M KIR

31 középiskolák vonatkozásában között Baranya 30-ról 62-re, Pécs 23-ról 46-ra növelte a számot. Pécs aránya 76-ról 74%-ra csökkent. Ugyanebben az időszakban 55-ről 75%-ra nőtt az érettségit adó intézményekben továbbtanulók aránya. 14 Megjegyzendő azonban, hogy az alapítványi és felekezeti iskolák a fenntartók összetételében nem eredményeztek számottevő változást. Vagyis az úgynevezett alternatív iskolafajták megjelenése plurálisabb iskolaszerkezetet hívott napvilágra, de az alapítványi, egyházi iskolák elterjedése nem olyan nagymértékű, hogy az jelentősen átformálta volna a meglévő iskolahálózatot A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma tanulóinak térbeli-társadalmi háttere 2.1. Kiindulópontok, hipotézisek, módszerek Az iskola mely hivatalosan 1993-tól áll a Ciszterci Rend Zirci Apátsága fennhatósága alatt a Dél-Dunántúl legnagyobb felekezeti oktatási intézménye. Ennélfogva alkalmas lehet a dél-dunántúli felekezeti oktatási folyamatok néhány aspektusának modellálására. A kutatás során az alábbi hipotéziseket vizsgáltuk: 1. Az elmúlt évtizedben a tanulók térbeli elhelyezkedése megváltozott, a vidéki tanulók aránya megnőtt 2. Ezzel párhuzamosan a tanulók társadalmi összetétele is változott 3. Ennek következtében az intézmény a hátrányosabb helyzetű diákok számára is mobilitási csatornát nyit. A vizsgálat során kétféle adatforrást használtunk: az iskola tanulóinak lakóhelyi listái az 1995/96-os, 2000/2001-es és os tanévből illetve a 2007-es előzetes beiskolázási adatait. Az időmetszetek kiválasztását több tényező magyarázza: a kezdő dátum a már szinte teljes vertikumú felekezeti iskolát reprezentálja. Az ötéves intervallumok pedig minimálisra csökkentik a tanulói átfedésekből adódó torzításokat. A beiskolázási adatok gerincét pedig a tanulói jelentkezési lapok személyi kérdőívei jelentették A területi vizsgálatok eredményei A tanulók területi eloszlása az elmúlt évtizedben meglehetős koncentráltságot mutatott. Regionális és megyei szinten ez egyértelműen a Dél-Dunántúl és benne Baranya egyre erőteljesebb dominanciáját jelentette (6. táblázat). 14 REISZ T U. o. p Adatvédelmi okokból mindkét adatforrás anonimizálása megtörtént. 30

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1

EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1 EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1 A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban,

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A MUNKANÉLKÜLIEK/ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Száma: 12 / 2006 Pécs, 2006. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezető Vályiné Pápai Viola igazgató A mérésre 2014.

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

(Az adatok a budapesti adatokat nem jelenítik meg!)

(Az adatok a budapesti adatokat nem jelenítik meg!) Megyei egyenlõbánásmód-referensek ügyfélfogadási adatai kommunikáció, ügyfélfelégedettség-mérés, ügyfélforgalom 2009. szeptember 1. és 2015. január 31. közötti idõszakban (Az adatok a budapesti adatokat

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

A régió EURES hálózata

A régió EURES hálózata EURES tanácsadók (Dél-Dunántúl) A régió EURES hálózata Farkas Zsolt Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tamási Kirendeltsége 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Tel.:06-74/570-280 Fax:06-74/473-350 e-mail:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

A régió EURES hálózata

A régió EURES hálózata EURES tanácsadók (Dél-Dunántúl) A régió EURES hálózata Farkas Zsolt Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tamási Kirendeltsége 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Tel.:06-74/570-280 Fax:06-74/473-350 e-mail: farkaszso@lab.hu

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Írásunkban a kutatás legfontosabb eredményeit kívánjuk közreadni.

Írásunkban a kutatás legfontosabb eredményeit kívánjuk közreadni. 137 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából I. Az európai uniós alapelvekkel összhangban, a szakképzés társadalmi presztízsének, valamint munkaerő-piaci

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium

Széchenyi István Gimnázium 27 Széchenyi István Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.1.4. 19:34:1 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO,

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, BUDAPEST A vnag VALTOZÖ TARsADALMI-GAZDASAGI KEPE: A GAZDASAGI :tlet SZERKEZETENEK

Részletesebben

http://hu.languagesindanger.eu/book-of-knowledge

http://hu.languagesindanger.eu/book-of-knowledge http://hu.languagesindanger.eu/book-of-knowledge Mi is az a Tudástár? nyelvi sokszínűségről szóló fejezetek gyűjteménye nyelvek sokfélesége az egyes nyelvi szinteket érintve a nyelvi diverzitás társadalmi

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon Összehasonlító elemzés a 2001. és 2011. évi népszámlálás adatai alapján

A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon Összehasonlító elemzés a 2001. és 2011. évi népszámlálás adatai alapján A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon Összehasonlító elemzés a 2001. és 2011.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Az osztatlan tanárképzésre a 2013. évi normál eljárásban 17 intézmény 39 karára2

Az osztatlan tanárképzésre a 2013. évi normál eljárásban 17 intézmény 39 karára2 Ercsei Kálmán Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, kutató/elemző Jelentkezők, ek, alkalmassági vizsgák a számok tükrében Rövid írásunk a pedagógusképzésre és ek adatait, továbbá a vizsgával kapcsolatos

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 27 Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28.3.22. 15:59:14 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Száma: 5/ 2007 Pécs, 2008. január 1 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2008 ISBN 978-963-235-160-5 Igazgató:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30.

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30. T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben Tata 204.0.30. Stratégia Nemzetközi és hazai helyzetelemzésen alapszik Rövid és középtávú konkrét beavatkozások 204-2020- as időszakra

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

AZ I990 - ES ÉVEK ELEJÉN AZ ÁLLAMI tankönyvkiadás monopóliumát gyors ütemben

AZ I990 - ES ÉVEK ELEJÉN AZ ÁLLAMI tankönyvkiadás monopóliumát gyors ütemben TANKÖNYVRENDELÉS AZ I990 - ES ÉVEK ELEJÉN AZ ÁLLAMI tankönyvkiadás monopóliumát gyors ütemben váltotta fel a "kvázi" piaci alapú kiadás és értékesítés (kvázi piac, hiszen nem pusztán az eladó és a fogyasztó,

Részletesebben

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 27 \'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28..23. 1:38:34 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 27 Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.6.23. 1:39: 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév Iskola-egészségügyi statisztikai adatok tanév Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképzı munkaértekezlete 29. május 26. Jelentést küldı intézmények

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben