A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (..) GKM rendelete. a haditechnikai termékek jelöléséről és nyilvántartásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (..) GKM rendelete. a haditechnikai termékek jelöléséről és nyilvántartásáról"

Átírás

1 TERVEZET! A gazdasági és közlekedési miniszter../2006. (..) GKM rendelete a haditechnikai termékek jelöléséről és nyilvántartásáról A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) 10. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a haditechnikai termékek jelöléséről és nyilvántartásáról - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el: 1. (1) E rendelet alkalmazási köre a Httv. mellékletének I-XXVI. fejezetei szerinti haditechnikai termékek (a továbbiakban: termék) jelölésére és nyilvántartására terjed ki. (2) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a katonai, polgári nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti szervek készletében, tárolásában, raktározásában már meglévő haditechnikai termékek jelölésére és nyilvántartására. E rendelet alkalmazásában: 2. a) azonosító jel: a termék egyértelmű azonosítására alkalmas alfanumerikus adat, amely latin betűk és arab számok (karakterek), vagy karakterek és szimbólumok kombinációját tartalmazza. b) gyártási szám: egyedi azonosító jel, amelynek képzésére betű- és számjeleket lehet felhasználni. c) jelölés: a termék azonosító jellel (jelekkel) történő ellátása, amelyet a termék gyártásakor a terméken, készletezésekor a csomagoláson kell elhelyezni. 3. (1) A Magyar Köztársaság területén haditechnikai termék jelölés nélkül nem gyártható, illetve nem készletezhető, raktáron nem tartható. (2) Behozott és import (a továbbiakban: importált) termék esetén a jelölési kötelezettség a külkereskedőt terheli: a) a külkereskedőnek ellenőriznie kell a terméken a jelölés meglétét, hiány esetén gondoskodnia kell az utólagos jelölésről,

2 2 b) az importált, de még nem értékesített termék esetén is el kell végezni az a) alpontban foglaltakat. (3) Kivitelre és exportra kerülő (a továbbiakban: exportált) termék esetén a jelölési kötelezettség a gyártót terheli. 4. (1) A termék jelöléséről a termék gyártási dokumentációjában (tervrajz, gyártási előírás, technológia), vagy az illetékes szakmai hatóság 1 által jóváhagyott Technológiai Utasításban (a továbbiakban: utasítás) kell intézkedni. A gyártási dokumentációnak, vagy az utasításnak tartalmaznia kell az adott termék azonosításának részletes leírását és az azonosító jeleket, valamint rendelkeznie kell a jelölés elhelyezéséről és a kivitelezés módjáról. (2) Az egyedileg, általában egy példányban, a hagyományosan értelmezett gyártási dokumentáció nélkül készített termék esetén is a gyártónak gondoskodnia kell a jelölésről. (3) Amennyiben a termékről jogszabály vagy magyar nemzeti szabvány rendelkezik, a jogszabály, illetve a szabvány jelölésre vonatkozó előírásait alkalmazni kell. (4) A jelölés megjelenhet a) közvetlenül a terméken (például: sajtolás, beütés, gravírozás, festés, rásütés), b) a termékre szerelt adathordozón (például: címke, tábla). (5) A jelölést a termék jól látható felületén, tartós kivitelben úgy kell elhelyezni, hogy az azonosító jel technikai segédeszköz nélkül észlelhető, könnyen felismerhető, olvasható legyen. (6) Jelölésre csak olyan módszer alkalmazható, ami a rendeltetésszerű használat során biztosítja az azonosító jel épségét, egyedi azonosításra alkalmasságát. (7) A jelölést a terméken vagy az adathordozón úgy kell kivitelezni, hogy azt csak roncsolásos eljárással lehessen eltávolítani. 5. (1) Az egyes termékfajták jelölésének minimális követelményeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A terméken vagy a csomagoláson, valamint a terméket kísérő okmányon minden esetben fel kell tüntetni: a) a gyártó nevét (lehet rövid márkanév vagy márkajel is), b) a termék megnevezését (típusjelét), c) a gyártási számot, d) a gyártás évét, 1 A Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatal.

3 3 e) a termék műszaki megbízhatóságának jelzését (átvételét). (3) Az 1. számú mellékletben felsoroltak mellett a gyártó megadhat egyéb adatot is. 6. (1) A gyártónak a gyártott termékről a Httv. mellékletének I-XXIII. és XXV-XXVI. fejezete szerinti termék fajtáknak megfelelően csoportosítva nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartáshoz a 2. és 3. melléklet szerinti nyomtatványt kell használni. (2) A haditechnikai szolgáltatást nyújtónak, ha tevékenysége a Httv. melléklete szerinti termék hatástalanítására, megsemmisítésére irányul, tevékenységéről az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást kell vezetnie. (3) Importált termék esetén a nyilvántartási kötelezettség a külkereskedőt terheli: a) a külkereskedőnek ellenőriznie kell a terméken a jelölés meglétét, hiány esetén gondoskodnia kell az utólagos jelölésről, b) a termékről a külkereskedő köteles az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást vezetni, c) az importált, de még nem értékesített termék esetén is el kell végezni az a) alpontban foglaltakat. (4) Exportált termék esetén a) közvetlen gyártói kereskedelmi ügyletnél a nyilvántartás a gyártó feladatkörébe tartozik, b) nem a gyártó által végzett kereskedelmi ügylet esetén a nyilvántartási kötelezettség a külkereskedőt terheli. 7. (1) A nyilvántartásnak minden esetben tartalmaznia kell a termék jelölési adatait, típusjelét, műszaki állapotát, darabszámát, továbbá a végfelhasználóra vonatkozó információkat. (2) A Httv. I. IV. fejezete szerinti termékek esetén az (1) bekezdésben foglaltak mellett fel kell tüntetni a nemzetközi ügyletekkel kapcsolatos információkat is. (3) A gyártásra vonatkozó nyilvántartást a gyártónak a) a Httv. I. IV. fejezete szerinti termékek esetén legalább 30 évig, b) egyéb termékek esetén legalább 10 évig kell megőriznie. (4) Az importált, illetve az exportált termékről a nyilvántartást a külkereskedőnek a) a Httv. I. IV. fejezete szerinti termékek esetén legalább 30 évig, b) egyéb termékek esetén legalább 10 évig

4 4 kell megőriznie. 8. (1) A nyilvántartásra kötelezett a) jogutódlással való megszűnése esetén a jogutód köteles a 7. (3) és (4) bekezdés szerinti időpontig a nyilvántartást őrizni függetlenül attól, hogy a kötelezett korábbi tevékenységét folytatja-e, b) jogutód nélküli megszűnésekor a nyilvántartást köteles a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) leadni. A nyilvántartás formáját és tartalmát a 2. és a 3. számú melléklet határozza meg A nyilvántartásra kötelezett a nyilvántartott termékekről a Hivatal számára évente egy alkalommal, a Hivatal által meghatározott időpontban és tartalommal adatot szolgáltat. 11. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépése előtt legyártott és a gyártó raktárkészletét képező terméket a gyártónak utólag kell jelöléssel ellátnia, és gondoskodnia kell a nyilvántartásról. gazdasági és közlekedési miniszter

5 5 1. számú melléklet a /2006. (..) GKM rendelethez Haditechnikai termékek jelölése 2 I. fejezet Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek 12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel, és tartozékok, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek (ML 1) 3 Minden egyes lőfegyvert gyártásakor egyedi azonosító jelöléssel kell ellátni. A jelölés tartalmazza a gyártó nevét, Magyarország, mint az előállítás helye szerinti ország angol nevét (Made in Hungary), a fegyver típus (modell) megnevezését (típusjelét) és kaliberjelét, a gyártási évet és a gyártási számot (sorozatszám). Jelölni kell a lőfegyver műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Az egyedi jelölést a fegyver olyan lényegi részén kell alkalmazni, mely rész roncsolása a fegyvert tartósan működésképtelenné vagy újbóli beüzemelésre képtelenné tenné. A fegyver fődarabjain (tokszerkezet, zár, cső, stb.), lehetőség szerint részleges szétszerelés nélkül is jól látható helyen, könnyen felismerhető gyártási szám legyen. Importált, jelölés nélküli lőfegyver esetén minimális adatként a gyártó nevét, a gyártó ország nevét, és a kereskedelmi ügylet évét kell megadni. Továbbá célszerű feltüntetni a lőfegyver típusjelét, a kaliberjelet és a gyártási számot. I.1. Rövid lőfegyverek Pisztolyon, revolveren a gyártási szám a szánon, forgódobon, tokon, csövön lehetőleg a fegyver jobboldalán, a felirat jellegű azonosító jelek a szán baloldalán legyenek elhelyezve. I.2. Géppisztoly, gépkarabély A lőfegyveren a gyártási szám a záron, zárkereten, tokfedélen, kiszerelhető cső esetén a csövön, a felirat jellegű azonosító jelek a tok baloldalán legyenek elhelyezve. I.3. Puska A lőfegyveren a gyártási szám a csövön, a felirat jellegű azonosító jelek a tok baloldalán legyenek elhelyezve. I.4. Mesterlövész puska A mesterlövész lőfegyveren, a tokrészen legyenek feltüntetve a felirat jellegű azonosító jelek, valamint gyártási szám, a többi fődarabon a gyártási szám, a csövön 2 A mellékletben a fejezet sorszámok és címek a Httv. mellékletében lévő sorrendet és tartalmat követik. 3 ML: Munition List/Military List = Haditechnikai Jegyzék, a Wasenaar-i Megállapodás és az EU által alkalmazott jelölés a Haditechnikai Jegyzék fejezeteire

6 6 a csőszám. A nem fődarabnak tekinthető, leszerelhető alkatrészeken a gyártási szám utolsó két-három számjegye jelenjen meg. II. fejezet 20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 12,7 mm-nél (0,50 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az azokhoz tervezett különleges részegységek (ML 2) II.1. 12,7 mm-nél nagyobb kaliberű kézifegyverek Értelemszerűen alkalmazni kell az I. fejezet bevezető részében leírtakat. II.2. Tüzérségi eszközök Tüzérségi eszközöknél az önálló szerkezeti egységeket (lövegcső, lövegzár, talpszár, irányzó szerkezet, stb.) jelölni kell. A jelölés tartalmazza a gyártó nevét, a termék típus megnevezését, kaliberjelét, gyártási évét és a gyártási számot, továbbá az egység műszaki megbízhatóságát (átvételét). III. fejezet Lőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz készített különleges részegységek (ML 3) III.1. Pisztoly- és puskalőszerek A legkisebb csomagolási egységen és a gyűjtőcsomagoláson egyaránt kell jelölést alkalmazni. A jelölés tartalmazzon megfelelő információt a gyártóról (származási országról), a lőszer konstrukcióról, a gyártási tételszámról és a gyártás dátumáról. a) Minden katonai lőszeren, a töltényhüvely fenékrészének homloklapján az úgynevezett fenékbélyegzés tartós kivitelben jelenjen meg. A jelölés utaljon a NATO változat jelképére, a gyártóra, igény esetén a megrendelőre és tartalmazza a gyártási év utolsó két számjegyét. A megrendelő kérésére a fenékrészen megjelenhet a használat jellegére utaló jel is (például: K=kiképzés; SZ=szolgálat). Lövészfegyver-töltények megjelölésre vonatkozó további előírásokat tartalmaz az MSZ K 1113, a 9 mm-es Parabellum lőszerre az MSZ K 1153, a 7,62 x 51 mm-es lövészfegyver-töltényre az MSZ K 1154 katonai szabvány. b) Exportra készített termékeknél (lőszer, töltényhüvely) igény esetén a kaliber jelölés, a gyártó vagy a megrendelő jele és a gyártási évre utaló számjegyek legyenek feltüntetve. c) A lőszer gyűjtőcsomagolásán az a)-b) szerinti információs adatok mellett a magyar eredetet és a csomagolási egységben lévő töltények mennyiségét is jelezni kell. Jelölni kell a lőszer műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. d) Importált, jelölés nélküli lőszer gyűjtőcsomagolásán minimális adatként a gyártó nevét, a gyártó ország nevét, lőszer típusjelét és a kereskedelmi ügylet évét kell megadni. Továbbá utalni kell a csomagolási egységben lévő töltények mennyiségére.

7 7 III mm-nél nagyobb űrméretű lőszerek A lőszeren tartós módon, illetve a gyűjtőcsomagoláson minden esetben fel kell tűntetni a gyártóra, a termék jellemzőire (például: típus, űrméret vagy tömeg, sorozatszám, NATO-változat) vonatkozó információkat. A gyűjtőcsomagoláson a lőszerre vonatkozóan további adatokat lehet feltűntetni. Minden esetben jelezni kell a csomagolásban lévő lőszerek darabszámát és a lőszer műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. IV. fejezet Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, valamint a hozzájuk tartozó eszközök és részegységek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek, és kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek (ML 4) IV.1. Gránátok és pirotechnikai eszközök A gránáton fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét, az eszköz funkciójára utaló rövidítéseket, valamint a sorozatszámot. A pirotechnikai eszközön a használatra vonatkozó utasítás is lehet. A csomagolási egységen a jelzett adatok mellett szerepeljen még a gyártás időpontja, továbbá egyéb gyártási azonosító adat. Jelölni kell az eszköz műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. IV. 2. Robbanó eszközök és töltetek (műszaki harcanyagok, területvédő töltetek, gyújtószerek) A műszaki harcanyagok jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, a típusát (gyártmányjelét), a mennyiséget, a sorozatszámot, ADR/RID számot, a tömegét, NSN számát. Jelölni kell az eszköz műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség esetén egyéb információ is megadható. További előírások az MSZ K 051 szerint. IV.3. Lőpor A csomagolási egységen fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét és számát, a sorozatszámot, a csomagolási egység tömegét és a gyártás időpontját. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. További előírások az MSZ K 073 szerint. IV. 4. Robbanó eszközökhöz és töltetekhez, pirotechnikai eszközökhöz tartozó eszközök, és részegységek (műszaki robbanóanyagok) A műszaki robbanóanyagok jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, a típusát, a mennyiséget, a sorozatszámot, ADR/RID számot, a tömegét, NSN számát. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség esetén egyéb információ is megadható. További előírások az MSZ K 0165 szerint.

8 8 V. fejezet Tűzvezető, és kapcsolódó készültségi és riasztó eszközök, kapcsolódó rendszerek, ellenőrző, illesztő és ellentevékenység berendezései, amelyeket kifejezetten katonai célra terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és szerelvények (ML 5) A berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, az azonosító számot (gyártási szám) és a gyártási évet. Továbbá fel kell tüntetni a működtetésre vonatkozó adatokat (pl. áramellátás), és jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. VI. fejezet Szárazföldi járművek és részegységeik (ML 6) VI.1. Katonai célra tervezett szárazföldi járművek és részegységeik (harckocsik és más katonai fegyverrel ellátott járművek, páncélozott járművek, stb.) A páncélos és gépjármű-technikai eszközök alkatrészei, részegységei és fődarabjai jelölésére - amennyiben a gyártmány mérete és felülete megengedi - az eredeti terméktulajdonos dokumentációjában szereplő rajszám vagy típusszám és a gyártó jelének a felvitele szolgál. Részegységen a termék egyedi, gyári azonosító sorszámát is fel kell tűntetni. Főbb alkatrészek esetén, a működést nem befolyásoló helyen jelölni kell a gyári azonosító számot. VI.2. Összkerék-meghajtású, terepjáró képességgel rendelkező járművek Minden járműre jól látható és könnyen hozzáférhető, a jármű használata során nem cserélendő helyen, a vonatkozó jogszabály 4 előírásának megfelelően úgynevezett gyári adattáblát kell elhelyezni. Az adattáblán szerepeljen a gyártó neve, a jármű gyártó által képzett azonosító száma (VIN-szám), a jármű megengedett legnagyobb össztömege, a vontatható megengedett legnagyobb össztömege, valamint a jármű megengedett legnagyobb tengelyterhelése az egyes tengelyek szerint. A járművet azonosító VIN számot az alvázon vagy más hasonló szerkezeti részen is fel kell tüntetni. Az úgynevezett főegységeken (alváz, motor, kabin) jól látható legyen a főegység gyártóműi azonosítási száma. VII. fejezet Vegyi vagy biológiai mérgező anyagok, könnygázok, radioaktív anyagok, kapcsolódó berendezések, összetevők, anyagok és technológiák (ML 7) VII.1. Sugárzást mérő, vegyi anyagot jelző-, felderítő rendszerek 4 Jelenleg a többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet A. Függelék A/18. számú melléklete

9 9 A berendezésen, műszeren, eszközön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, az azonosító számot (gyártási szám) és a gyártás évet. Az önálló funkciójú szerelési egység adattábláján jelenjen meg a gyártó neve, az egység megnevezése, a gyártási azonosító száma, továbbá utalni kell arra, hogy mely termékhez tartozik. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. A rendszerhez tartozó anyagok (reagensek) belső csomagolásán az anyag megnevezése, mennyisége, felhasználhatósága és a veszélyességre utaló jel legyen. VII. 2. Védelmi célra tervezett eszközök Ide sorolható eszközök - a védőruházat, - a védőlepel, - a légzésvédők. a) A védőruházat felső részén (nyakrész) és a nadrágban méretjelző címke legyen bevarrva. A ruha egyedi csomagolásán lévő címkén szerepeljen a termék megnevezése, méretjele, katonai azonosító száma és a csomag készlettartalma. A ruhát tároló táskán legyen feltüntetve termék megnevezése, a méretjelző címke és a gyártó jele. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. b) A védőlepel egyedi csomagolásán szerepeljen a megnevezés és a gyártási idő. A gyűjtőcsomagoláson legyen feltüntetve a termék megnevezése, a méretjelölése, a gyártási idő, a sorozatszám, katonai azonosító szám és egyéb azonosítók (bruttó, nettó tömeg). Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. c) A légzésvédő készüléknél a gázálarc testbe legyen besütve a méretjel. A szűrőbetéten lévő szalagcímke tartalmazza a gyártó nevét, az engedélyszámot, a szűrőbetét típusát és a termékre vonatkozó MSZ szabvány számát, a sorozatszámot és a gyártás idejét. Az egyedi csomagoláson a fentiek mellett fel kell tüntetni a garancia idejét, valamint a tárolásra vonatkozó információkat (piktogramok) is. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. VII. 3. Vegyi mentesítő anyagok A vegyi mentesítő anyagot és oldatot (továbbiakban: anyag) tartalmazó felhasználói göngyöleget jelöléssel kell ellátni. A göngyöleg fajtájától függően a jelölést az MSZ K 1009 szerint kell elhelyezni. A jelölés tartalmazza az anyag megnevezését, a felhasználási terület megjelölését, a sorozat számot, a gyártás évét és hónapját, a bruttó és nettó tömeget, a tárolhatóság lejárati ideje. A göngyölegen egyéb, a tárolt anyagra jellemző kiegészítő felírat is elhelyezhető. VIII. fejezet Energiahordozó anyagok és kapcsolódó összetevők (ML 8) Lásd a IV. fejezet előírásait!

10 10 IX. fejezet Kifejezetten katonai használatra tervezett vízi járművek, különleges tengerészeti berendezések és tartozékok, és azok alkatrészei (ML 9) IX.1. Folyami járművek A terméken elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a sorozatszámot, a gyártási számot, a gyártás évét és a hadrendi számot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. X. fejezet Repülőgép, személyzet nélküli légi-jármű, repülőgép-hajtómű (motor) és repülőgéprészegység, hozzátartozó berendezések és alkatrészek, amelyeket kifejezetten katonai használatra terveztek, vagy módosítottak (ML 10) A termék alkatrészei, részegységei és fődarabjai jelölésére - amennyiben a gyártmány mérete és felülete megengedi - az eredeti terméktulajdonos dokumentációjában szereplő rajszám vagy típusszám és a gyártó jelének a felvitele szolgál. Részegységen a termék egyedi, gyári azonosító sorszámát is fel kell tűntetni. XI. fejezet A jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek (ML 11) A katonai célra tervezett elektronikai berendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek termékkörbe tartoznak - a hírközlési rendszerek és eszközök, - a katonai GPS rendszerek és eszközök, - a harcászati rendeltetésű URH rádiók, - a vezetékes és vezeték nélküli távközlési rendszerek, - a lokátor vezérlő, vevő és jelfeldolgozó rendszerek, - a légtér ellenőrző rendszer (radar) eszközei, - a biztonságtechnikai jelző-, megfigyelő rendszerek, - a személybeléptető és ellenőrző rendszerek, - a távfelügyeleti rendszerek, - a felderítő és iránymérő eszközök, - a szünetmentes- és egyéb tápegységek, áramellátó berendezések, - a különböző típusú katonai árbocok, antennák, antenna rendszerek (mechanikus, hidraulikus, pneumatikus). A berendezéseken, eszközökön vagy a rajtuk elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot (azonosító szám) és a gyártási évet. Továbbá jelölni kell a működtetésre vonatkozó adatokat és a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Az önállóan funkcionáló, alacsonyabb szintű részegység azonosítására alkalmas a gyártói termékjelölés (rajzszám).

11 11 XII. fejezet Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az azokhoz tervezett különleges részegységek (ML 12) Lásd a II. és a XI. fejezet jelölésre vonatkozó előírásait. XIII. fejezet Páncélozott, vagy védőberendezések és szerkezetek, valamint anyagok (ML 13) XIII.1. Testvédő nem fémes szerkezetek, részegységek, elemek A ballisztikai (lövedék- és repeszálló) védőeszközöket minden esetben el kell látni megfelelő információt tartalmazó adattáblával (címkével). a) Ha bármely védőeszközből eltávolítható a ballisztikai védőbetét, akkor a védőeszköz minden egyes eltávolítható betétjén vagy a betét védőhuzatának külső felületén lévő adattáblán (címkén) fel kell tüntetni a gyártó nevét, a szabvány szerinti védelmi besorolását (a lövedék elleni védelem szintjét), a betét méretét, a védőanyag tételszámát, a gyártási időt, a szavatosság lejártának idejét, a védőbetét egyedi azonosítói számát (sorszám). Jelölni kell a test felöli oldalt és az eszköz műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Továbbá felvihetők a kezelésre és az alkalmazhatóságra vonatkozó utasítások. b) Ha a védőeszköz védőbetétje eltávolítható a borítóhuzatból, akkor a borítóhuzaton is el kell helyezni az a) szerinti adatokat tartalmazó táblát. c) Amennyiben a védőeszköz egy darabból áll, a fenti információkat egy adattáblán kell megadni. Ha több bontható darabból áll, minden elemet adattáblával kell ellátni. Lövedékálló védőmellények esetén a jelölésre vonatkozóan részletes előírásokat az MSZ K tartalmaz. Szúrásálló védőmellény esetén az MSZ K előírásait kell alkalmazni. XIII. 2. Ballisztikai takaró A takarón fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét és a gyártási számot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség szerint egyéb adat is megadható. XIV. fejezet Kifejezetten katonai kiképzési, vagy hadgyakorlat forgatókönyvi szimulációs célú berendezések, gyakorló (szimulátor) berendezések bármilyen tűzfegyver és fegyverzet használata begyakorlására, amelyek az I. vagy II. fejezetek szerint kerülnek engedélyezésre, és kifejezetten azokhoz tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 14) A katonai kiképzés-technikai célú gyakorló berendezések, eszközök közé tartoznak - a bármilyen tűzfegyver és fegyverzet használata begyakorlására oktató berendezések, eszközök, - a rakétakomplexumok szimulátorai, - a szárazföldi jármű szimulátorok, - a légijármű szimulátorok, - a kommunikációs szimulátorok,

12 12 - az oktató műszaki harcanyagok (területvédő töltetek, gyújtószerkezetek), - az oktató műszaki gép fődarabok. A berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot (azonosító szám) és a gyártási évet. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. XV. fejezet Kifejezetten katonai használatra tervezett képletapogató (képalkotó/imaging) eszközök, vagy ezeket zavaró berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 15) Lásd a XI. fejezet jelölésre vonatkozó előírásait. XVI. fejezet Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyek felhasználását engedélyezés alá vont termékekben lehet azonosítani az anyagösszetétel, geometriai méret, vagy alkalmazás alapján, és amelyeket kifejezetten az I IV., VI., IX., X., XII. vagy XIX. fejezet alapján engedélyköteles termék részére terveztek (ML 16). A kovácsolt, sajtolt és egyéb félkész gyártmányok jelölésére - amennyiben azt a felhasználása indokolja és a gyártmány geometriai mérete lehetővé teszi - a termék dokumentációjában szereplő azonosító szám (rajzszám, típusszám) használható. XVII. fejezet Különféle berendezések, anyagok és könyvtárak (adatbázisok) és a kifejezetten azokhoz tervezett elemek/alkatrészek/részegységek (ML 17) A katonai célra tervezett, különböző rendeltetésű műszaki gépek, berendezések és eszközök körébe tartoznak - a műszaki felderítő eszközök, - a műszaki akadályelhárító eszközök, - az út- és állásépítő gépek, - a hídépítő gépek, - a tábori térvilágító berendezések, - a repülőtér karbantartó gépek, - a katonai konténer családok. A berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, és az azonosító számot (gyártási szám és év). Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. XVIII. fejezet Gyártóberendezések a jelen Jegyzékben felsorolt termékek előállításához/gyártásához (ML 18) A berendezéseken elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, és az azonosító számot (gyártási szám és év). Jelölni kell

13 13 a működésre vonatkozó adatokat és a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. XIX. fejezet Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések vagy ellentevékenység eszközei, és kísérleti modellek, és a kifejezetten azokhoz tervezett fődarabok/részegységek/alkatrészek (ML 19) Lásd a II. és a XI. fejezet jelölésre vonatkozó előírásait. XX. fejezet Kriogén és szupravezető berendezések, valamint a kifejezetten hozzájuk tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 20) Lásd a XI. fejezet jelölésre vonatkozó előírásait. XXI. fejezet Szoftver (ML 21) E termékkörbe tartoznak - az engedélyezés alá vont berendezések vagy anyagok kifejlesztésére, gyártására vagy felhasználására tervezett vagy átalakított szoftverek, - a katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása vagy értékelése, ellenőrzése, karbantartása vagy aktualizálása céljából készített speciális szoftverek. A főbb azonosító adatokat (a szoftver gyártója, megnevezése, azonosító száma, a gyártás éve) a szoftvert tartalmazó adathordozón kell elhelyezni. XXII. fejezet Technológia (ML 22) A főbb azonosító adatokat (a technológia gyártója, megnevezése, azonosító száma, a gyártás éve) a technológiát tartalmazó adathordozón kell elhelyezni. XXIII. fejezet Kifejezetten katonai célú felszerelések 5 XXIII.1. Hadi ruházat A kész ruházati termék minden darabján bevarrt címke legyen, melyen fel kell tüntetni a készruha gyártójának és az alapanyag gyártójának a nevét, továbbá az alapanyag összetételét %-ban. A ruha belsejében mosásálló festékkel kell benyomni a gyártási évszámot, a méretnagyságot és a gyártó minősítő jelét. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. XXIII. 2. Testvédő ruházat Speciális védőruházatoknál (tűzoltó bevetési ruházat, tűzszerész védőruha, pilóta ruházati rendszer) ruha felső részén (nyakrész) bevarrt címkén kell megjeleníteni a 5 Magyar terminológia szerint, az ML lista nem tartalmazza

14 14 termék megnevezését, típusszámát és a használati tájékoztatást. A ruházathoz tartozó kísérő lapon szerepeltetni kell a gyártó nevét, a ruha anyagának összetételét és a termék azonosító számát. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. XXIII. 3. Lábbelik A haditechnikai termékkörbe tartózó termékeken (hadi bakancs, ejtőernyős bakancs, téli védő bakancs) fel kell tüntetni a gyártó nevét, a gyártási évszámot és a lábbeli talpán a méretszámot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. XXIII. 4. Egyéb felszerelési eszközök E termékkörbe tartoznak - a málhazsákok, - a különböző rendeltetésű hordeszközök (táskák, tokok) - az egyéni álcázó- és takaró eszközök, - a ponyvák és az egyéb takaró eszközök. A speciális termékeken fel kell tüntetni a gyártó nevét, a gyártási sorszámot, az anyagra utaló jelzést, szükség esetén egyéb adat is megadható. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. XXIV. fejezet Kifejezetten katonai célú szolgáltatások 6 A fejezethez nem tartozik gyártási tevékenység! XXV. fejezet Kényszerítő és bűnfelderítő eszközök 7 XXV.1. Fémből vagy műanyagból készült, többször felhasználható kényszerítő eszközök Az összeszerelt eszközön fel kell tüntetni a termék megnevezését (típusjelét). A gyűjtőcsomagolási egységen jelölőcímke tartalmazza a gyártó nevét, a termék megnevezését, a gyári számot vagy a cikkszámot, a csomagolási darabszámot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. XXV.2. Könnygázok A szemet, nyálkahártyát ingerlő hatóanyagot tartalmazó fémpalackon jelölni kell a gyártó nevét, a termék megnevezését, a koncentráció mértékét és a kódszámát. A gyűjtőcsomagoláson fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését és a kódszámát, a csomagolási egységben lévő palackok darabszámát, továbbá a veszélyjelzéseket (tűzveszély, ártalmasság). Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. 6 Magyar terminológia szerint, az ML lista nem tartalmazza 7 Magyar terminológia szerint, az ML lista nem tartalmazza

15 15 XXV.3. Bűnfelderítő eszközök Lásd a XI. fejezet jelölésre vonatkozó előírásait. XXVI. fejezet Titkosszolgálati eszközök 8 E termékkörbe tartozik - az információvédelmi berendezés, eszköz és az azokhoz készített működtető, illesztő, azonosító szoftver, - a vonali rejtjelező berendezés, - a közepes és nagysebességű számítástechnikai adatrejtjelező eszköz. Lásd a XI. fejezet jelölésre vonatkozó előírásait. 8 Magyar terminológia szerint, az ML lista nem tartalmazza

16 16 2. számú melléklet a /2006. (..) GKM rendelethez Lőfegyver/lőszer gyártásának, importálásának nyilvántartási lapja (a évi CIX. törvény mellékletének I. és III. fejezete szerinti termékekhez) Jelen nyilvántartási lapot a Httv. I. és III. fejezete szerinti haditechnikai termék gyártásakor kell kitölteni. Kitöltési tájékoztató Sorszám: az engedélyes adott nyilvántartólap fajtájának 1-től kezdődő folyamatos sorszáma. Gyártó/Külkereskedő megnevezése: a tevékenységi engedélyben szereplő megnevezés. KSH számjele: a nyilvántartólapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma. Működési helye: a tevékenységi engedélyben szereplő hely adatai. Engedély száma: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott tevékenységi engedély száma. Termék megnevezése: a gyártó/külkereskedő által adott megnevezés. Gyártási év: a termék gyártásának/importálásának éve. Kategória: az adott lőfegyver/lőszer besorolása a Httv melléklet I. és III. fejezetében szereplő meghatározások alapján. Típusjel: a gyártó/külkereskedő által adott, a fegyverszemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat. Fajta/jelleg: A termék fajtájára és jellegére utaló betűjeleket egymástól / jellel kell elválasztani. A fajtára utaló betűjel - lőfegyver esetén: T : tűzfegyver L : 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver - lőfegyver fődarab esetén: F: fegyvercső V: váltócső B: betétcső Z: zár D: forgódob K: tokszerkezet - lőszer esetén: R. A lőfegyver jellegére utaló betűjelek: G: golyós, M: marok (rövid lőfegyver), F: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti flóbert. Kaliberjel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő jel. Darabszám: lőfegyver esetén az azonos kategóriájú, típusjelű, fajtájú/jellegű, kaliberjelű lőfegyverek folyamatos gyártási számozás esetén két egymást követő sorban is megadhatók. Ha a darab szám nagyobb 1-nél, akkor az első sorban kell kitölteni a kategória, típusjel, fajta/jelleg, kaliberjel, darabszám, kezdő gyártási szám adatait megadni, majd a következő sorban csak az utolsó gyártási számot kell feltüntetni. Amennyiben a darabszám-mező nincs kitöltve, akkor az automatikusan egy darabot jelent.

17 17 Lőszer esetén a gyártási tétel darabszámát kell ebben a rovatban szerepeltetni. Gyártási szám: lőfegyver esetén a termék egyértelmű azonosítására szolgáló, a gyártó/külkereskedő által adott, a lőfegyver fődarabjain lévő azonosító jel. Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól / jellel elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártási tételszámot kell ebben a rovatban szerepeltetni. Vevő/Végfelhasználó: a haditechnikai termék hazai értékesítésekor a Httv. szerinti végfelhasználó (fegyveres erő, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, rendvédelmi és rendészeti szervek), vagy kooperációs együttműködő; export esetén a külföldi fél neve. Megjegyzés: a termékkel kapcsolatos további információk a nyilvántartó laphoz csatolt pótlapon is megadhatók.

18 Lőfegyver/lőszer gyártásának, importálásának nyilvántartási lapja (a évi CIX. törvény mellékletének I. és III. fejezete szerinti termékekhez) Sorszám: Gyártó/Külkereskedő megnevezése:.. KSH számjele:. Működési helye: Engedély száma. Termék megnevezése: Gyártási év:.. Kategória Fajta/ jelleg Típusjel Kaliberjel Darabszám Gyártási szám Vevő/Végfelhasználó Kelt.. év.. hónap nap Aláírás

19 3. számú melléklet a /2006. (..) GKM rendelethez Haditechnikai termék gyártásának, importálásának nyilvántartási lapja (a évi CIX. törvény mellékletének II. és IV-XXVI. fejezete szerinti termékekhez) Jelen nyilvántartási lapot a Httv. II. és IV-XXVII. fejezete szerinti haditechnikai termék gyártásakor kell kitölteni. Kitöltési tájékoztató Sorszám: az engedélyes adott nyilvántartólap fajtájának 1-től kezdődő folyamatos sorszáma. Gyártó/Külkereskedő megnevezése: a tevékenységi engedélyben szereplő megnevezés. KSH számjele: a nyilvántartólapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma. Működési helye: a tevékenységi engedélyben szereplő hely adatai. Engedély száma: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott tevékenységi engedély száma. Termék megnevezése: a gyártó/külkereskedő által adott megnevezés. Típusjel: a gyártó/külkereskedő által adott adat. Gyártási szám: a termék egyértelmű azonosítására szolgáló, a gyártó/külkereskedő által adott azonosító jel. Gyártási év: a termék gyártásának/importálásának éve. Vevő/Végfelhasználó: a haditechnikai termék hazai értékesítésekor a Httv. szerinti végfelhasználó (fegyveres erő, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, rendvédelmi és rendészeti szervek), vagy kooperációs együttműködő; export esetén a külföldi fél neve. Megjegyzés: a termékkel kapcsolatos további információ. Megjegyzés: a termékkel kapcsolatos további információk a nyilvántartó laphoz csatolt pótlapon is megadhatók.

20 Haditechnikai termék gyártásának, importálásának nyilvántartási lapja (a évi CIX. törvény mellékletének II. és IV-XXVI. fejezete szerinti termékekhez) Gyártó/Külkereskedő megnevezése: KSH számjele: Működési helye: Engedély száma:... Termék megnevezése Típusjel Gyártási szám Gyártási év Vevő/Végfelhasználó Megjegyzés Kelt.. év.. hónap nap Aláírás

MAGYAR KÖZLÖNY 152. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 152. szám MAGYAR KÖZLÖNY 152. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 15., csütörtök Tartalomjegyzék 300/2015. (X. 15.) Korm. rendelet A 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból

Részletesebben

2007/augusztus (112. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2007/augusztus (112. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2007/augusztus (112. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Az elmúlt időszak bővelkedett médiaeseményekben, melynek elsődleges megnyilvánulása a rendőrség vezetői körében

Részletesebben

Orss. ggyúias Hivatala. boranya rn : -rj4 j4`g. Tisztelt Elnök Asszony!

Orss. ggyúias Hivatala. boranya rn : -rj4 j4`g. Tisztelt Elnök Asszony! Orss ggyúias Hivatala GAZDASÁGI BIZOTTSÁG boranya rn : -rj4 j4`g Érkezett : 2005 SEPT 19. Bizottsági módosító indítvány Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

Kísérő okmányok felvitele

Kísérő okmányok felvitele Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,

Részletesebben

301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet

301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól A Kormány a haditechnikai termékek gyártásának és

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Részletesebben

2005. évi CIX. törvény

2005. évi CIX. törvény 2005. évi CIX. törvény a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának

Részletesebben

2005. évi CIX. törvény. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről. Értelmező rendelkezések

2005. évi CIX. törvény. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről. Értelmező rendelkezések 2005. évi CIX. törvény a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának

Részletesebben

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

30/2009. Módszertani Útmutató. A mérettáblák ellenőrzéséről

30/2009. Módszertani Útmutató. A mérettáblák ellenőrzéséről 30/2009. Módszertani Útmutató Készítette: Közúti Jármű Főosztály Kiadásának időpontja: 2009. december 30. - 2009 - Módszertani útmutató A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának

Részletesebben

Haditechnikai termékek és szolgáltatások jegyzéke

Haditechnikai termékek és szolgáltatások jegyzéke Melléklet a 2005. évi CIX. törvényhez Kiegészítve a KSH által megadott kapcsolódó tevékenységek TEÁOR 08 számaival és szakmakódokkal Haditechnikai termékek és szolgáltatások jegyzéke I. fejezet Sima csövű

Részletesebben

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet. A rendelet alkalmazási köre. Értelmezı rendelkezések 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a fegyverek, lövıkészülékek, valamint ezek lıszereinek vizsgálatáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, továbbá a lıfegyverekrıl és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 96. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 18., csütörtök. Tartalomjegyzék. 160/2011. (VIII. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 96. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 18., csütörtök. Tartalomjegyzék. 160/2011. (VIII. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 18., csütörtök 96. szám Tartalomjegyzék 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 161/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 162/2011. (VIII. 18.)

Részletesebben

Ellenőrzési és Karbantartási Terv

Ellenőrzési és Karbantartási Terv Ellenőrzési és Karbantartási Terv Üzemeltető (név, cím): Játszótér (név (ha van), cím): Játékeszköz lista: Megnevezés (azonosítás) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Gyártó (forgalmazó)

Részletesebben

2004. évi XXIV. törvény. a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2004. évi XXIV. törvény. a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény hatálya az abban meghatározott lőfegyverre, lőfegyver fődarabra, lőszerre (töltényre) és azok megszerzésére,

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2000.(XII.1.) számú rendelete

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2000.(XII.1.) számú rendelete JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2000.(XII.1.) számú rendelete az országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról Jászladány Nagyközség

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése Oldalak: 1/10 Ez a modulkiegészítés a Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerben elkészülő nyomtatványok postai vagy kézi kézbesítésének fárattságos dokumentálását hivatott felváltani gépi nyilvántartással.

Részletesebben

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

Szerződés típusa. Fsz Vevő Szerződés tárgya. Érték (nettó Ft) P-19-1 felderítő lokátor állomás és lokátor hulladékok

Szerződés típusa. Fsz Vevő Szerződés tárgya. Érték (nettó Ft) P-19-1 felderítő lokátor állomás és lokátor hulladékok 1. Pilis Vadászbolt Kft. optikai eszközök adásvétel 740 660 Ft 2012.01.31 HM FHH főigazgató 2. HM Armcom Zrt. élelmezés-technikai eszközök adásvétel 3 671 680 Ft 2012.02.28 HM FHH főigazgató 3. HM Arzenál

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MF03.RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló

RAKTÁROZÁS MF03.RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: RAKTÁROZÁS MF03.RE Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea MICS vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet

16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről A Kormány a haditechnikai eszközök és szolgáltatások

Részletesebben

A szemszűrő vizsgálatok eszközeinek használati útmutatója A dobozok elhelyezése a gépkocsiban

A szemszűrő vizsgálatok eszközeinek használati útmutatója A dobozok elhelyezése a gépkocsiban 1 A szemszűrő vizsgálatok eszközeinek használati útmutatója A dobozok elhelyezése a gépkocsiban Az eszközöket tartalmazó ládákat, táskákat, műszerasztalt a képen látható módon kell elhelyezni az autóban.

Részletesebben

Általános formai követelmények. GÉPSZERKEZETTAN I. tantárgyhoz

Általános formai követelmények. GÉPSZERKEZETTAN I. tantárgyhoz SZE JÁGIVI MTK Mechatronika és Gépszerkezettan Tsz. Általános formai követelmények GÉPSZERKEZETTAN I. tantárgyhoz 1. Rajzborító A gyakorlatvezetők rajzfeladatokhoz az alábbi ábra szerinti Rajzborítót elkészítését

Részletesebben

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2000/09.27/ számú rendelete

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2000/09.27/ számú rendelete SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2000/09.27/ számú rendelete az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról Szőlősgyörök Község

Részletesebben

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról OptiJus Opten Kft. I. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A 2012.11.13. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések, éghető

Részletesebben

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete:

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: a 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet Vajda-Katona Tünde, Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya Vajda-Katona@haea.gov.hu

Részletesebben

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én.

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2011. (XII...) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 31/2008.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

A fegyvertartás szabályai

A fegyvertartás szabályai A fegyvertartás szabályai Milyen fegyverekre kell tartási engedélyt kérni? Milyen lőfegyvertartási célra kaphatunk fegyvertartási engedélyt? Ki nem kaphat fegyvertartási engedélyt? A fegyvertartási engedély

Részletesebben

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012.11.13-tól hatályos szöveg! 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. október 06 - T A R T A L O M J E G Y Z É K ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 11 1. Éghető folyadékok

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdés

Részletesebben

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól A jogszabály mai napon (2015.III.8.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről A 2010.09.01. óta hatályos szöveg A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2000. (IX.08.) számú rendelete

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2000. (IX.08.) számú rendelete 1 Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2000. (IX.08.) számú rendelete az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK III. FEJEZET A TŰZOLTÓ-VÍZFORRÁSOK ÉS TARTOZÉKAIK

Részletesebben

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása.

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása. Tájékoztató A mezőgazdasági gépeket gyártók és forgalmazók részére A mezőgazdasági gépkatalógusba bejelentett illetve bejelentésre kerülő, belsőégésű motorral rendelkező, traktorok, önjáró mezőgazdasági

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban" dr. Stefán László

Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban dr. Stefán László Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban" dr. Stefán László igazgató Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Változások a Iránnal kapcsolatos

Részletesebben

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat:

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat: Tisztelt Partnerünk! Az orosz vámhatóság 2010-ben jelentős szigorításokat vezetett be a vámkezelésben. Annak érdekében, hogy a küldemények megfeleljenek az orosz vámkövetelményeknek, és elkerüljük a fennakadásokat,

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. -a és 13. Melléklete szerint

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. -a és 13. Melléklete szerint Címzett: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal ORVOSTECHNIKAI FŐOSZTÁLY H-1051 Budapest, Zrínyi u. 3. Budapest, 1380 Pf. 1188. JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára

Részletesebben

az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról

az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2000. (X.10.) önkormányzati rendelete az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

A rendelet célja 1.. Az állandó jellegű fellobogózás 2.. (1) A helyi önkormányzat. a.) választott testülete

A rendelet célja 1.. Az állandó jellegű fellobogózás 2.. (1) A helyi önkormányzat. a.) választott testülete Bodrog Település Önkormányzatának 13/2000.(IX.12.) sz. rendelete Országzászlóra, valamint az Önkormányzati zászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről. A középületek és közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter. a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról III-3R/242/2/2006. TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter / ( ) GKM rendelete a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról A közúti

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em.

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em. Bejelentés Bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

vizsgán A gépjármű világítás és jelzőberendezések területén Előadó: Mikulás Róbert

vizsgán A gépjármű világítás és jelzőberendezések területén Előadó: Mikulás Róbert Nem engedélyezett járműátalakítások felderítése műszaki vizsgán A gépjármű világítás és jelzőberendezések területén Előadó: Mikulás Róbert Jármű átalakítása A jogalkotó a a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Részletesebben

Tulajdonosi bejelentés

Tulajdonosi bejelentés Tulajdonosi bejelentés FreeSoft Nyrt., Kaptár Zrt., Credicet Fejlesztési Zrt. és Boródi Ferenc közös tulajdonosi bejelentése A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.), a Kaptár Zrt., a Credicet

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete Tiszaföldvár Város Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2014.(V.30.)

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1 1.01.02-A

MELLÉKLETEK 1 1.01.02-A MELLÉKLETEK: (BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁSBIZTOSÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZATA LRB-96.) I. sz. melléklet KOCKÁZATI CSOPORTOK MEGNEVEZÉSE 1. Vagyoncsoport: - készpénz, - értékpapír, - nemesfém, - ékszer, - drága-

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Petrányi János: A Gamma Zrt. és Respirátor Zrt. Katasztrófavédelmi tevékenységének bemutatása. Zsitnyányi Attila, CEO Budapest, 2012.

Petrányi János: A Gamma Zrt. és Respirátor Zrt. Katasztrófavédelmi tevékenységének bemutatása. Zsitnyányi Attila, CEO Budapest, 2012. Petrányi János: A Gamma Zrt. és Respirátor Zrt. Katasztrófavédelmi tevékenységének bemutatása Zsitnyányi Attila, CEO Budapest, 2012. 1 Hagyományos Tevékenységi Körök Komplex CBRN védelem Sugárzásmérő műszerek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA (továbbiakban: Selejtezési Szabályzat) A Szent Imre Katolikus Általános Iskola felesleges vagyontárgyainak hasznosításával

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Tulajdonosi bejelentés

Tulajdonosi bejelentés Tulajdonosi bejelentés FreeSoft Nyrt. és részvényesei, a Credicet Fejlesztési Zrt., az Image Consulting és Marketing Kft. valamint Boródi Ferenc közös tulajdonosi bejelentése A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest,

Részletesebben

Tanszéki Általános Formai Követelmények

Tanszéki Általános Formai Követelmények BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanszéki Általános Formai Követelmények (Érvényes: 2014. szeptember 1-től) 1. A tervezési feladat rajzaira vonatkozó

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

BIZONYLATI ALBUM II.

BIZONYLATI ALBUM II. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM II.. igazgató P.H. D) LELTÁROZÁS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Leltárfelvételi jegy ingatlanok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

Kimutatás a 2012. január 1-2015. március 31. közötti időszakról

Kimutatás a 2012. január 1-2015. március 31. közötti időszakról A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében honvédelmi célra feleslegessé vált ingóságok adásvételi szerződései Fsz. 1 Pál Gyula magánszemély szergépek 3 db 365 000 Ft 1843-16/2011. 2012.01.19 HM FHH 2

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 17. -a és 13. Melléklete szerint

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 17. -a és 13. Melléklete szerint Címzett: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ ORVOSTECHNIKAI FŐOSZTÁLY H-1054 Budapest, Zrínyi u. 3. 1380 Budapest, Pf. 1188. JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009.

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 12. sz. melléklet Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 1. rész: Kienzle típusú menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 2. rész: FH12 típusú menetíró készülékek javítása,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

Az egyes kardánkapcsolat típusok javítása/felújítása során elvégzendő, kötelező munkafolyamatok, műszaki előírások

Az egyes kardánkapcsolat típusok javítása/felújítása során elvégzendő, kötelező munkafolyamatok, műszaki előírások Az egyes kardánkapcsolat típusok javítása/felújítása során elvégzendő, kötelező munkafolyamatok, műszaki előírások 1) rész: Autóbusz-trolibusz kardánkapcsolatok javítása, felújítása: 1.1. Kardántengelyek

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-NIDAPLAST Vízgyűjtő- és tároló rendszerhez. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005.

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-NIDAPLAST Vízgyűjtő- és tároló rendszerhez. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. MŰSZAKI LEÍRÁS AS-NIDAPLAST Vízgyűjtő- és tároló rendszerhez Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november Jelen Műszaki Leírás (ML) tárgya Magyarországon kizárólagos

Részletesebben

MÁV Rt. VÁLLALATI SZABVÁNY

MÁV Rt. VÁLLALATI SZABVÁNY MÁV Rt. VÁLLALATI SZABVÁNY 1/a. sz Függelék A hatálybalépés időpontja: 1984. július 01. MÁVSZ 934 Mechanikai biztosítóberendezések Egységes váltózár egyzáras és ellenőrzőzáras Hatálytalanítja a MÁVSZ 934:1954,

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi LXXXVIII. törvény 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 2016.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV...............................................

Részletesebben

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 9. sz. melléklet PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA... 3 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1. Az utasítás

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

1999/június (14. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

1999/június (14. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 1999/június (14. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver A korábbi számokban a büntetőjogi változtatások ismertetése után - logikailag talán helyesen - annak kellene következnie,

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Működési statisztika Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés Költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

Működési statisztika Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés Költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek Működési statisztika 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:...

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:... Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3.000,-Ft illetékköteles Bejelentés Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

i-gondnok ház automatizálási rendszer

i-gondnok ház automatizálási rendszer RF elektronik INCOMP i-gondnok ház automatizálási rendszer RLAN3 Rádiós illesztő Kezelési útmutató Az RLAN3 rádiós illesztő készülék egy olyan kompakt eszköz, mely alkalmas helyi, Ethernet hálózati, illetve

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Borgulya Mónika s.k. Számviteli osztályvezető

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT (MJK: VVSZ 001-2003)

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT (MJK: VVSZ 001-2003) (MJK: VVSZ 001-2003) A jelen Vagyonvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) érvényes mindazon biztosítási szerződésekre, melyek a jelen szabályzatra való hivatkozással jöttek létre. A szabályzatban

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A; ióktelep: 9071 Gönyű-Károlyháza, Kikötő

Részletesebben

Halasztó hatályú illetve részletre történő adófizetés iránti kérelem biztosítékkal

Halasztó hatályú illetve részletre történő adófizetés iránti kérelem biztosítékkal MELLÉKLET: 16 Halasztó hatályú illetve részletre történő adófizetés iránti kérelem biztosítékkal Kitöltés előtt kötelezően olvassa el az utasítást. Az adózó adatai (Elnevezés/családi-és utónév) (Székhely/lakcím:

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 1. oldal 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének

Részletesebben