A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (..) GKM rendelete. a haditechnikai termékek jelöléséről és nyilvántartásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (..) GKM rendelete. a haditechnikai termékek jelöléséről és nyilvántartásáról"

Átírás

1 TERVEZET! A gazdasági és közlekedési miniszter../2006. (..) GKM rendelete a haditechnikai termékek jelöléséről és nyilvántartásáról A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) 10. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a haditechnikai termékek jelöléséről és nyilvántartásáról - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el: 1. (1) E rendelet alkalmazási köre a Httv. mellékletének I-XXVI. fejezetei szerinti haditechnikai termékek (a továbbiakban: termék) jelölésére és nyilvántartására terjed ki. (2) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a katonai, polgári nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti szervek készletében, tárolásában, raktározásában már meglévő haditechnikai termékek jelölésére és nyilvántartására. E rendelet alkalmazásában: 2. a) azonosító jel: a termék egyértelmű azonosítására alkalmas alfanumerikus adat, amely latin betűk és arab számok (karakterek), vagy karakterek és szimbólumok kombinációját tartalmazza. b) gyártási szám: egyedi azonosító jel, amelynek képzésére betű- és számjeleket lehet felhasználni. c) jelölés: a termék azonosító jellel (jelekkel) történő ellátása, amelyet a termék gyártásakor a terméken, készletezésekor a csomagoláson kell elhelyezni. 3. (1) A Magyar Köztársaság területén haditechnikai termék jelölés nélkül nem gyártható, illetve nem készletezhető, raktáron nem tartható. (2) Behozott és import (a továbbiakban: importált) termék esetén a jelölési kötelezettség a külkereskedőt terheli: a) a külkereskedőnek ellenőriznie kell a terméken a jelölés meglétét, hiány esetén gondoskodnia kell az utólagos jelölésről,

2 2 b) az importált, de még nem értékesített termék esetén is el kell végezni az a) alpontban foglaltakat. (3) Kivitelre és exportra kerülő (a továbbiakban: exportált) termék esetén a jelölési kötelezettség a gyártót terheli. 4. (1) A termék jelöléséről a termék gyártási dokumentációjában (tervrajz, gyártási előírás, technológia), vagy az illetékes szakmai hatóság 1 által jóváhagyott Technológiai Utasításban (a továbbiakban: utasítás) kell intézkedni. A gyártási dokumentációnak, vagy az utasításnak tartalmaznia kell az adott termék azonosításának részletes leírását és az azonosító jeleket, valamint rendelkeznie kell a jelölés elhelyezéséről és a kivitelezés módjáról. (2) Az egyedileg, általában egy példányban, a hagyományosan értelmezett gyártási dokumentáció nélkül készített termék esetén is a gyártónak gondoskodnia kell a jelölésről. (3) Amennyiben a termékről jogszabály vagy magyar nemzeti szabvány rendelkezik, a jogszabály, illetve a szabvány jelölésre vonatkozó előírásait alkalmazni kell. (4) A jelölés megjelenhet a) közvetlenül a terméken (például: sajtolás, beütés, gravírozás, festés, rásütés), b) a termékre szerelt adathordozón (például: címke, tábla). (5) A jelölést a termék jól látható felületén, tartós kivitelben úgy kell elhelyezni, hogy az azonosító jel technikai segédeszköz nélkül észlelhető, könnyen felismerhető, olvasható legyen. (6) Jelölésre csak olyan módszer alkalmazható, ami a rendeltetésszerű használat során biztosítja az azonosító jel épségét, egyedi azonosításra alkalmasságát. (7) A jelölést a terméken vagy az adathordozón úgy kell kivitelezni, hogy azt csak roncsolásos eljárással lehessen eltávolítani. 5. (1) Az egyes termékfajták jelölésének minimális követelményeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A terméken vagy a csomagoláson, valamint a terméket kísérő okmányon minden esetben fel kell tüntetni: a) a gyártó nevét (lehet rövid márkanév vagy márkajel is), b) a termék megnevezését (típusjelét), c) a gyártási számot, d) a gyártás évét, 1 A Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatal.

3 3 e) a termék műszaki megbízhatóságának jelzését (átvételét). (3) Az 1. számú mellékletben felsoroltak mellett a gyártó megadhat egyéb adatot is. 6. (1) A gyártónak a gyártott termékről a Httv. mellékletének I-XXIII. és XXV-XXVI. fejezete szerinti termék fajtáknak megfelelően csoportosítva nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartáshoz a 2. és 3. melléklet szerinti nyomtatványt kell használni. (2) A haditechnikai szolgáltatást nyújtónak, ha tevékenysége a Httv. melléklete szerinti termék hatástalanítására, megsemmisítésére irányul, tevékenységéről az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást kell vezetnie. (3) Importált termék esetén a nyilvántartási kötelezettség a külkereskedőt terheli: a) a külkereskedőnek ellenőriznie kell a terméken a jelölés meglétét, hiány esetén gondoskodnia kell az utólagos jelölésről, b) a termékről a külkereskedő köteles az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást vezetni, c) az importált, de még nem értékesített termék esetén is el kell végezni az a) alpontban foglaltakat. (4) Exportált termék esetén a) közvetlen gyártói kereskedelmi ügyletnél a nyilvántartás a gyártó feladatkörébe tartozik, b) nem a gyártó által végzett kereskedelmi ügylet esetén a nyilvántartási kötelezettség a külkereskedőt terheli. 7. (1) A nyilvántartásnak minden esetben tartalmaznia kell a termék jelölési adatait, típusjelét, műszaki állapotát, darabszámát, továbbá a végfelhasználóra vonatkozó információkat. (2) A Httv. I. IV. fejezete szerinti termékek esetén az (1) bekezdésben foglaltak mellett fel kell tüntetni a nemzetközi ügyletekkel kapcsolatos információkat is. (3) A gyártásra vonatkozó nyilvántartást a gyártónak a) a Httv. I. IV. fejezete szerinti termékek esetén legalább 30 évig, b) egyéb termékek esetén legalább 10 évig kell megőriznie. (4) Az importált, illetve az exportált termékről a nyilvántartást a külkereskedőnek a) a Httv. I. IV. fejezete szerinti termékek esetén legalább 30 évig, b) egyéb termékek esetén legalább 10 évig

4 4 kell megőriznie. 8. (1) A nyilvántartásra kötelezett a) jogutódlással való megszűnése esetén a jogutód köteles a 7. (3) és (4) bekezdés szerinti időpontig a nyilvántartást őrizni függetlenül attól, hogy a kötelezett korábbi tevékenységét folytatja-e, b) jogutód nélküli megszűnésekor a nyilvántartást köteles a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) leadni. A nyilvántartás formáját és tartalmát a 2. és a 3. számú melléklet határozza meg A nyilvántartásra kötelezett a nyilvántartott termékekről a Hivatal számára évente egy alkalommal, a Hivatal által meghatározott időpontban és tartalommal adatot szolgáltat. 11. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépése előtt legyártott és a gyártó raktárkészletét képező terméket a gyártónak utólag kell jelöléssel ellátnia, és gondoskodnia kell a nyilvántartásról. gazdasági és közlekedési miniszter

5 5 1. számú melléklet a /2006. (..) GKM rendelethez Haditechnikai termékek jelölése 2 I. fejezet Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek 12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel, és tartozékok, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek (ML 1) 3 Minden egyes lőfegyvert gyártásakor egyedi azonosító jelöléssel kell ellátni. A jelölés tartalmazza a gyártó nevét, Magyarország, mint az előállítás helye szerinti ország angol nevét (Made in Hungary), a fegyver típus (modell) megnevezését (típusjelét) és kaliberjelét, a gyártási évet és a gyártási számot (sorozatszám). Jelölni kell a lőfegyver műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Az egyedi jelölést a fegyver olyan lényegi részén kell alkalmazni, mely rész roncsolása a fegyvert tartósan működésképtelenné vagy újbóli beüzemelésre képtelenné tenné. A fegyver fődarabjain (tokszerkezet, zár, cső, stb.), lehetőség szerint részleges szétszerelés nélkül is jól látható helyen, könnyen felismerhető gyártási szám legyen. Importált, jelölés nélküli lőfegyver esetén minimális adatként a gyártó nevét, a gyártó ország nevét, és a kereskedelmi ügylet évét kell megadni. Továbbá célszerű feltüntetni a lőfegyver típusjelét, a kaliberjelet és a gyártási számot. I.1. Rövid lőfegyverek Pisztolyon, revolveren a gyártási szám a szánon, forgódobon, tokon, csövön lehetőleg a fegyver jobboldalán, a felirat jellegű azonosító jelek a szán baloldalán legyenek elhelyezve. I.2. Géppisztoly, gépkarabély A lőfegyveren a gyártási szám a záron, zárkereten, tokfedélen, kiszerelhető cső esetén a csövön, a felirat jellegű azonosító jelek a tok baloldalán legyenek elhelyezve. I.3. Puska A lőfegyveren a gyártási szám a csövön, a felirat jellegű azonosító jelek a tok baloldalán legyenek elhelyezve. I.4. Mesterlövész puska A mesterlövész lőfegyveren, a tokrészen legyenek feltüntetve a felirat jellegű azonosító jelek, valamint gyártási szám, a többi fődarabon a gyártási szám, a csövön 2 A mellékletben a fejezet sorszámok és címek a Httv. mellékletében lévő sorrendet és tartalmat követik. 3 ML: Munition List/Military List = Haditechnikai Jegyzék, a Wasenaar-i Megállapodás és az EU által alkalmazott jelölés a Haditechnikai Jegyzék fejezeteire

6 6 a csőszám. A nem fődarabnak tekinthető, leszerelhető alkatrészeken a gyártási szám utolsó két-három számjegye jelenjen meg. II. fejezet 20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 12,7 mm-nél (0,50 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az azokhoz tervezett különleges részegységek (ML 2) II.1. 12,7 mm-nél nagyobb kaliberű kézifegyverek Értelemszerűen alkalmazni kell az I. fejezet bevezető részében leírtakat. II.2. Tüzérségi eszközök Tüzérségi eszközöknél az önálló szerkezeti egységeket (lövegcső, lövegzár, talpszár, irányzó szerkezet, stb.) jelölni kell. A jelölés tartalmazza a gyártó nevét, a termék típus megnevezését, kaliberjelét, gyártási évét és a gyártási számot, továbbá az egység műszaki megbízhatóságát (átvételét). III. fejezet Lőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz készített különleges részegységek (ML 3) III.1. Pisztoly- és puskalőszerek A legkisebb csomagolási egységen és a gyűjtőcsomagoláson egyaránt kell jelölést alkalmazni. A jelölés tartalmazzon megfelelő információt a gyártóról (származási országról), a lőszer konstrukcióról, a gyártási tételszámról és a gyártás dátumáról. a) Minden katonai lőszeren, a töltényhüvely fenékrészének homloklapján az úgynevezett fenékbélyegzés tartós kivitelben jelenjen meg. A jelölés utaljon a NATO változat jelképére, a gyártóra, igény esetén a megrendelőre és tartalmazza a gyártási év utolsó két számjegyét. A megrendelő kérésére a fenékrészen megjelenhet a használat jellegére utaló jel is (például: K=kiképzés; SZ=szolgálat). Lövészfegyver-töltények megjelölésre vonatkozó további előírásokat tartalmaz az MSZ K 1113, a 9 mm-es Parabellum lőszerre az MSZ K 1153, a 7,62 x 51 mm-es lövészfegyver-töltényre az MSZ K 1154 katonai szabvány. b) Exportra készített termékeknél (lőszer, töltényhüvely) igény esetén a kaliber jelölés, a gyártó vagy a megrendelő jele és a gyártási évre utaló számjegyek legyenek feltüntetve. c) A lőszer gyűjtőcsomagolásán az a)-b) szerinti információs adatok mellett a magyar eredetet és a csomagolási egységben lévő töltények mennyiségét is jelezni kell. Jelölni kell a lőszer műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. d) Importált, jelölés nélküli lőszer gyűjtőcsomagolásán minimális adatként a gyártó nevét, a gyártó ország nevét, lőszer típusjelét és a kereskedelmi ügylet évét kell megadni. Továbbá utalni kell a csomagolási egységben lévő töltények mennyiségére.

7 7 III mm-nél nagyobb űrméretű lőszerek A lőszeren tartós módon, illetve a gyűjtőcsomagoláson minden esetben fel kell tűntetni a gyártóra, a termék jellemzőire (például: típus, űrméret vagy tömeg, sorozatszám, NATO-változat) vonatkozó információkat. A gyűjtőcsomagoláson a lőszerre vonatkozóan további adatokat lehet feltűntetni. Minden esetben jelezni kell a csomagolásban lévő lőszerek darabszámát és a lőszer műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. IV. fejezet Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, valamint a hozzájuk tartozó eszközök és részegységek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek, és kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek (ML 4) IV.1. Gránátok és pirotechnikai eszközök A gránáton fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét, az eszköz funkciójára utaló rövidítéseket, valamint a sorozatszámot. A pirotechnikai eszközön a használatra vonatkozó utasítás is lehet. A csomagolási egységen a jelzett adatok mellett szerepeljen még a gyártás időpontja, továbbá egyéb gyártási azonosító adat. Jelölni kell az eszköz műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. IV. 2. Robbanó eszközök és töltetek (műszaki harcanyagok, területvédő töltetek, gyújtószerek) A műszaki harcanyagok jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, a típusát (gyártmányjelét), a mennyiséget, a sorozatszámot, ADR/RID számot, a tömegét, NSN számát. Jelölni kell az eszköz műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség esetén egyéb információ is megadható. További előírások az MSZ K 051 szerint. IV.3. Lőpor A csomagolási egységen fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét és számát, a sorozatszámot, a csomagolási egység tömegét és a gyártás időpontját. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. További előírások az MSZ K 073 szerint. IV. 4. Robbanó eszközökhöz és töltetekhez, pirotechnikai eszközökhöz tartozó eszközök, és részegységek (műszaki robbanóanyagok) A műszaki robbanóanyagok jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, a típusát, a mennyiséget, a sorozatszámot, ADR/RID számot, a tömegét, NSN számát. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség esetén egyéb információ is megadható. További előírások az MSZ K 0165 szerint.

8 8 V. fejezet Tűzvezető, és kapcsolódó készültségi és riasztó eszközök, kapcsolódó rendszerek, ellenőrző, illesztő és ellentevékenység berendezései, amelyeket kifejezetten katonai célra terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és szerelvények (ML 5) A berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, az azonosító számot (gyártási szám) és a gyártási évet. Továbbá fel kell tüntetni a működtetésre vonatkozó adatokat (pl. áramellátás), és jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. VI. fejezet Szárazföldi járművek és részegységeik (ML 6) VI.1. Katonai célra tervezett szárazföldi járművek és részegységeik (harckocsik és más katonai fegyverrel ellátott járművek, páncélozott járművek, stb.) A páncélos és gépjármű-technikai eszközök alkatrészei, részegységei és fődarabjai jelölésére - amennyiben a gyártmány mérete és felülete megengedi - az eredeti terméktulajdonos dokumentációjában szereplő rajszám vagy típusszám és a gyártó jelének a felvitele szolgál. Részegységen a termék egyedi, gyári azonosító sorszámát is fel kell tűntetni. Főbb alkatrészek esetén, a működést nem befolyásoló helyen jelölni kell a gyári azonosító számot. VI.2. Összkerék-meghajtású, terepjáró képességgel rendelkező járművek Minden járműre jól látható és könnyen hozzáférhető, a jármű használata során nem cserélendő helyen, a vonatkozó jogszabály 4 előírásának megfelelően úgynevezett gyári adattáblát kell elhelyezni. Az adattáblán szerepeljen a gyártó neve, a jármű gyártó által képzett azonosító száma (VIN-szám), a jármű megengedett legnagyobb össztömege, a vontatható megengedett legnagyobb össztömege, valamint a jármű megengedett legnagyobb tengelyterhelése az egyes tengelyek szerint. A járművet azonosító VIN számot az alvázon vagy más hasonló szerkezeti részen is fel kell tüntetni. Az úgynevezett főegységeken (alváz, motor, kabin) jól látható legyen a főegység gyártóműi azonosítási száma. VII. fejezet Vegyi vagy biológiai mérgező anyagok, könnygázok, radioaktív anyagok, kapcsolódó berendezések, összetevők, anyagok és technológiák (ML 7) VII.1. Sugárzást mérő, vegyi anyagot jelző-, felderítő rendszerek 4 Jelenleg a többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet A. Függelék A/18. számú melléklete

9 9 A berendezésen, műszeren, eszközön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, az azonosító számot (gyártási szám) és a gyártás évet. Az önálló funkciójú szerelési egység adattábláján jelenjen meg a gyártó neve, az egység megnevezése, a gyártási azonosító száma, továbbá utalni kell arra, hogy mely termékhez tartozik. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. A rendszerhez tartozó anyagok (reagensek) belső csomagolásán az anyag megnevezése, mennyisége, felhasználhatósága és a veszélyességre utaló jel legyen. VII. 2. Védelmi célra tervezett eszközök Ide sorolható eszközök - a védőruházat, - a védőlepel, - a légzésvédők. a) A védőruházat felső részén (nyakrész) és a nadrágban méretjelző címke legyen bevarrva. A ruha egyedi csomagolásán lévő címkén szerepeljen a termék megnevezése, méretjele, katonai azonosító száma és a csomag készlettartalma. A ruhát tároló táskán legyen feltüntetve termék megnevezése, a méretjelző címke és a gyártó jele. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. b) A védőlepel egyedi csomagolásán szerepeljen a megnevezés és a gyártási idő. A gyűjtőcsomagoláson legyen feltüntetve a termék megnevezése, a méretjelölése, a gyártási idő, a sorozatszám, katonai azonosító szám és egyéb azonosítók (bruttó, nettó tömeg). Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. c) A légzésvédő készüléknél a gázálarc testbe legyen besütve a méretjel. A szűrőbetéten lévő szalagcímke tartalmazza a gyártó nevét, az engedélyszámot, a szűrőbetét típusát és a termékre vonatkozó MSZ szabvány számát, a sorozatszámot és a gyártás idejét. Az egyedi csomagoláson a fentiek mellett fel kell tüntetni a garancia idejét, valamint a tárolásra vonatkozó információkat (piktogramok) is. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. VII. 3. Vegyi mentesítő anyagok A vegyi mentesítő anyagot és oldatot (továbbiakban: anyag) tartalmazó felhasználói göngyöleget jelöléssel kell ellátni. A göngyöleg fajtájától függően a jelölést az MSZ K 1009 szerint kell elhelyezni. A jelölés tartalmazza az anyag megnevezését, a felhasználási terület megjelölését, a sorozat számot, a gyártás évét és hónapját, a bruttó és nettó tömeget, a tárolhatóság lejárati ideje. A göngyölegen egyéb, a tárolt anyagra jellemző kiegészítő felírat is elhelyezhető. VIII. fejezet Energiahordozó anyagok és kapcsolódó összetevők (ML 8) Lásd a IV. fejezet előírásait!

10 10 IX. fejezet Kifejezetten katonai használatra tervezett vízi járművek, különleges tengerészeti berendezések és tartozékok, és azok alkatrészei (ML 9) IX.1. Folyami járművek A terméken elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a sorozatszámot, a gyártási számot, a gyártás évét és a hadrendi számot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. X. fejezet Repülőgép, személyzet nélküli légi-jármű, repülőgép-hajtómű (motor) és repülőgéprészegység, hozzátartozó berendezések és alkatrészek, amelyeket kifejezetten katonai használatra terveztek, vagy módosítottak (ML 10) A termék alkatrészei, részegységei és fődarabjai jelölésére - amennyiben a gyártmány mérete és felülete megengedi - az eredeti terméktulajdonos dokumentációjában szereplő rajszám vagy típusszám és a gyártó jelének a felvitele szolgál. Részegységen a termék egyedi, gyári azonosító sorszámát is fel kell tűntetni. XI. fejezet A jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek (ML 11) A katonai célra tervezett elektronikai berendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek termékkörbe tartoznak - a hírközlési rendszerek és eszközök, - a katonai GPS rendszerek és eszközök, - a harcászati rendeltetésű URH rádiók, - a vezetékes és vezeték nélküli távközlési rendszerek, - a lokátor vezérlő, vevő és jelfeldolgozó rendszerek, - a légtér ellenőrző rendszer (radar) eszközei, - a biztonságtechnikai jelző-, megfigyelő rendszerek, - a személybeléptető és ellenőrző rendszerek, - a távfelügyeleti rendszerek, - a felderítő és iránymérő eszközök, - a szünetmentes- és egyéb tápegységek, áramellátó berendezések, - a különböző típusú katonai árbocok, antennák, antenna rendszerek (mechanikus, hidraulikus, pneumatikus). A berendezéseken, eszközökön vagy a rajtuk elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot (azonosító szám) és a gyártási évet. Továbbá jelölni kell a működtetésre vonatkozó adatokat és a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Az önállóan funkcionáló, alacsonyabb szintű részegység azonosítására alkalmas a gyártói termékjelölés (rajzszám).

11 11 XII. fejezet Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az azokhoz tervezett különleges részegységek (ML 12) Lásd a II. és a XI. fejezet jelölésre vonatkozó előírásait. XIII. fejezet Páncélozott, vagy védőberendezések és szerkezetek, valamint anyagok (ML 13) XIII.1. Testvédő nem fémes szerkezetek, részegységek, elemek A ballisztikai (lövedék- és repeszálló) védőeszközöket minden esetben el kell látni megfelelő információt tartalmazó adattáblával (címkével). a) Ha bármely védőeszközből eltávolítható a ballisztikai védőbetét, akkor a védőeszköz minden egyes eltávolítható betétjén vagy a betét védőhuzatának külső felületén lévő adattáblán (címkén) fel kell tüntetni a gyártó nevét, a szabvány szerinti védelmi besorolását (a lövedék elleni védelem szintjét), a betét méretét, a védőanyag tételszámát, a gyártási időt, a szavatosság lejártának idejét, a védőbetét egyedi azonosítói számát (sorszám). Jelölni kell a test felöli oldalt és az eszköz műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Továbbá felvihetők a kezelésre és az alkalmazhatóságra vonatkozó utasítások. b) Ha a védőeszköz védőbetétje eltávolítható a borítóhuzatból, akkor a borítóhuzaton is el kell helyezni az a) szerinti adatokat tartalmazó táblát. c) Amennyiben a védőeszköz egy darabból áll, a fenti információkat egy adattáblán kell megadni. Ha több bontható darabból áll, minden elemet adattáblával kell ellátni. Lövedékálló védőmellények esetén a jelölésre vonatkozóan részletes előírásokat az MSZ K tartalmaz. Szúrásálló védőmellény esetén az MSZ K előírásait kell alkalmazni. XIII. 2. Ballisztikai takaró A takarón fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét és a gyártási számot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség szerint egyéb adat is megadható. XIV. fejezet Kifejezetten katonai kiképzési, vagy hadgyakorlat forgatókönyvi szimulációs célú berendezések, gyakorló (szimulátor) berendezések bármilyen tűzfegyver és fegyverzet használata begyakorlására, amelyek az I. vagy II. fejezetek szerint kerülnek engedélyezésre, és kifejezetten azokhoz tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 14) A katonai kiképzés-technikai célú gyakorló berendezések, eszközök közé tartoznak - a bármilyen tűzfegyver és fegyverzet használata begyakorlására oktató berendezések, eszközök, - a rakétakomplexumok szimulátorai, - a szárazföldi jármű szimulátorok, - a légijármű szimulátorok, - a kommunikációs szimulátorok,

12 12 - az oktató műszaki harcanyagok (területvédő töltetek, gyújtószerkezetek), - az oktató műszaki gép fődarabok. A berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot (azonosító szám) és a gyártási évet. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. XV. fejezet Kifejezetten katonai használatra tervezett képletapogató (képalkotó/imaging) eszközök, vagy ezeket zavaró berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 15) Lásd a XI. fejezet jelölésre vonatkozó előírásait. XVI. fejezet Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyek felhasználását engedélyezés alá vont termékekben lehet azonosítani az anyagösszetétel, geometriai méret, vagy alkalmazás alapján, és amelyeket kifejezetten az I IV., VI., IX., X., XII. vagy XIX. fejezet alapján engedélyköteles termék részére terveztek (ML 16). A kovácsolt, sajtolt és egyéb félkész gyártmányok jelölésére - amennyiben azt a felhasználása indokolja és a gyártmány geometriai mérete lehetővé teszi - a termék dokumentációjában szereplő azonosító szám (rajzszám, típusszám) használható. XVII. fejezet Különféle berendezések, anyagok és könyvtárak (adatbázisok) és a kifejezetten azokhoz tervezett elemek/alkatrészek/részegységek (ML 17) A katonai célra tervezett, különböző rendeltetésű műszaki gépek, berendezések és eszközök körébe tartoznak - a műszaki felderítő eszközök, - a műszaki akadályelhárító eszközök, - az út- és állásépítő gépek, - a hídépítő gépek, - a tábori térvilágító berendezések, - a repülőtér karbantartó gépek, - a katonai konténer családok. A berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, és az azonosító számot (gyártási szám és év). Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. XVIII. fejezet Gyártóberendezések a jelen Jegyzékben felsorolt termékek előállításához/gyártásához (ML 18) A berendezéseken elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, és az azonosító számot (gyártási szám és év). Jelölni kell

13 13 a működésre vonatkozó adatokat és a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. XIX. fejezet Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések vagy ellentevékenység eszközei, és kísérleti modellek, és a kifejezetten azokhoz tervezett fődarabok/részegységek/alkatrészek (ML 19) Lásd a II. és a XI. fejezet jelölésre vonatkozó előírásait. XX. fejezet Kriogén és szupravezető berendezések, valamint a kifejezetten hozzájuk tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 20) Lásd a XI. fejezet jelölésre vonatkozó előírásait. XXI. fejezet Szoftver (ML 21) E termékkörbe tartoznak - az engedélyezés alá vont berendezések vagy anyagok kifejlesztésére, gyártására vagy felhasználására tervezett vagy átalakított szoftverek, - a katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása vagy értékelése, ellenőrzése, karbantartása vagy aktualizálása céljából készített speciális szoftverek. A főbb azonosító adatokat (a szoftver gyártója, megnevezése, azonosító száma, a gyártás éve) a szoftvert tartalmazó adathordozón kell elhelyezni. XXII. fejezet Technológia (ML 22) A főbb azonosító adatokat (a technológia gyártója, megnevezése, azonosító száma, a gyártás éve) a technológiát tartalmazó adathordozón kell elhelyezni. XXIII. fejezet Kifejezetten katonai célú felszerelések 5 XXIII.1. Hadi ruházat A kész ruházati termék minden darabján bevarrt címke legyen, melyen fel kell tüntetni a készruha gyártójának és az alapanyag gyártójának a nevét, továbbá az alapanyag összetételét %-ban. A ruha belsejében mosásálló festékkel kell benyomni a gyártási évszámot, a méretnagyságot és a gyártó minősítő jelét. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. XXIII. 2. Testvédő ruházat Speciális védőruházatoknál (tűzoltó bevetési ruházat, tűzszerész védőruha, pilóta ruházati rendszer) ruha felső részén (nyakrész) bevarrt címkén kell megjeleníteni a 5 Magyar terminológia szerint, az ML lista nem tartalmazza

14 14 termék megnevezését, típusszámát és a használati tájékoztatást. A ruházathoz tartozó kísérő lapon szerepeltetni kell a gyártó nevét, a ruha anyagának összetételét és a termék azonosító számát. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. XXIII. 3. Lábbelik A haditechnikai termékkörbe tartózó termékeken (hadi bakancs, ejtőernyős bakancs, téli védő bakancs) fel kell tüntetni a gyártó nevét, a gyártási évszámot és a lábbeli talpán a méretszámot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. XXIII. 4. Egyéb felszerelési eszközök E termékkörbe tartoznak - a málhazsákok, - a különböző rendeltetésű hordeszközök (táskák, tokok) - az egyéni álcázó- és takaró eszközök, - a ponyvák és az egyéb takaró eszközök. A speciális termékeken fel kell tüntetni a gyártó nevét, a gyártási sorszámot, az anyagra utaló jelzést, szükség esetén egyéb adat is megadható. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. XXIV. fejezet Kifejezetten katonai célú szolgáltatások 6 A fejezethez nem tartozik gyártási tevékenység! XXV. fejezet Kényszerítő és bűnfelderítő eszközök 7 XXV.1. Fémből vagy műanyagból készült, többször felhasználható kényszerítő eszközök Az összeszerelt eszközön fel kell tüntetni a termék megnevezését (típusjelét). A gyűjtőcsomagolási egységen jelölőcímke tartalmazza a gyártó nevét, a termék megnevezését, a gyári számot vagy a cikkszámot, a csomagolási darabszámot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. XXV.2. Könnygázok A szemet, nyálkahártyát ingerlő hatóanyagot tartalmazó fémpalackon jelölni kell a gyártó nevét, a termék megnevezését, a koncentráció mértékét és a kódszámát. A gyűjtőcsomagoláson fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését és a kódszámát, a csomagolási egységben lévő palackok darabszámát, továbbá a veszélyjelzéseket (tűzveszély, ártalmasság). Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. 6 Magyar terminológia szerint, az ML lista nem tartalmazza 7 Magyar terminológia szerint, az ML lista nem tartalmazza

15 15 XXV.3. Bűnfelderítő eszközök Lásd a XI. fejezet jelölésre vonatkozó előírásait. XXVI. fejezet Titkosszolgálati eszközök 8 E termékkörbe tartozik - az információvédelmi berendezés, eszköz és az azokhoz készített működtető, illesztő, azonosító szoftver, - a vonali rejtjelező berendezés, - a közepes és nagysebességű számítástechnikai adatrejtjelező eszköz. Lásd a XI. fejezet jelölésre vonatkozó előírásait. 8 Magyar terminológia szerint, az ML lista nem tartalmazza

16 16 2. számú melléklet a /2006. (..) GKM rendelethez Lőfegyver/lőszer gyártásának, importálásának nyilvántartási lapja (a évi CIX. törvény mellékletének I. és III. fejezete szerinti termékekhez) Jelen nyilvántartási lapot a Httv. I. és III. fejezete szerinti haditechnikai termék gyártásakor kell kitölteni. Kitöltési tájékoztató Sorszám: az engedélyes adott nyilvántartólap fajtájának 1-től kezdődő folyamatos sorszáma. Gyártó/Külkereskedő megnevezése: a tevékenységi engedélyben szereplő megnevezés. KSH számjele: a nyilvántartólapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma. Működési helye: a tevékenységi engedélyben szereplő hely adatai. Engedély száma: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott tevékenységi engedély száma. Termék megnevezése: a gyártó/külkereskedő által adott megnevezés. Gyártási év: a termék gyártásának/importálásának éve. Kategória: az adott lőfegyver/lőszer besorolása a Httv melléklet I. és III. fejezetében szereplő meghatározások alapján. Típusjel: a gyártó/külkereskedő által adott, a fegyverszemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat. Fajta/jelleg: A termék fajtájára és jellegére utaló betűjeleket egymástól / jellel kell elválasztani. A fajtára utaló betűjel - lőfegyver esetén: T : tűzfegyver L : 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver - lőfegyver fődarab esetén: F: fegyvercső V: váltócső B: betétcső Z: zár D: forgódob K: tokszerkezet - lőszer esetén: R. A lőfegyver jellegére utaló betűjelek: G: golyós, M: marok (rövid lőfegyver), F: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti flóbert. Kaliberjel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő jel. Darabszám: lőfegyver esetén az azonos kategóriájú, típusjelű, fajtájú/jellegű, kaliberjelű lőfegyverek folyamatos gyártási számozás esetén két egymást követő sorban is megadhatók. Ha a darab szám nagyobb 1-nél, akkor az első sorban kell kitölteni a kategória, típusjel, fajta/jelleg, kaliberjel, darabszám, kezdő gyártási szám adatait megadni, majd a következő sorban csak az utolsó gyártási számot kell feltüntetni. Amennyiben a darabszám-mező nincs kitöltve, akkor az automatikusan egy darabot jelent.

17 17 Lőszer esetén a gyártási tétel darabszámát kell ebben a rovatban szerepeltetni. Gyártási szám: lőfegyver esetén a termék egyértelmű azonosítására szolgáló, a gyártó/külkereskedő által adott, a lőfegyver fődarabjain lévő azonosító jel. Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól / jellel elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártási tételszámot kell ebben a rovatban szerepeltetni. Vevő/Végfelhasználó: a haditechnikai termék hazai értékesítésekor a Httv. szerinti végfelhasználó (fegyveres erő, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, rendvédelmi és rendészeti szervek), vagy kooperációs együttműködő; export esetén a külföldi fél neve. Megjegyzés: a termékkel kapcsolatos további információk a nyilvántartó laphoz csatolt pótlapon is megadhatók.

18 Lőfegyver/lőszer gyártásának, importálásának nyilvántartási lapja (a évi CIX. törvény mellékletének I. és III. fejezete szerinti termékekhez) Sorszám: Gyártó/Külkereskedő megnevezése:.. KSH számjele:. Működési helye: Engedély száma. Termék megnevezése: Gyártási év:.. Kategória Fajta/ jelleg Típusjel Kaliberjel Darabszám Gyártási szám Vevő/Végfelhasználó Kelt.. év.. hónap nap Aláírás

19 3. számú melléklet a /2006. (..) GKM rendelethez Haditechnikai termék gyártásának, importálásának nyilvántartási lapja (a évi CIX. törvény mellékletének II. és IV-XXVI. fejezete szerinti termékekhez) Jelen nyilvántartási lapot a Httv. II. és IV-XXVII. fejezete szerinti haditechnikai termék gyártásakor kell kitölteni. Kitöltési tájékoztató Sorszám: az engedélyes adott nyilvántartólap fajtájának 1-től kezdődő folyamatos sorszáma. Gyártó/Külkereskedő megnevezése: a tevékenységi engedélyben szereplő megnevezés. KSH számjele: a nyilvántartólapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma. Működési helye: a tevékenységi engedélyben szereplő hely adatai. Engedély száma: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott tevékenységi engedély száma. Termék megnevezése: a gyártó/külkereskedő által adott megnevezés. Típusjel: a gyártó/külkereskedő által adott adat. Gyártási szám: a termék egyértelmű azonosítására szolgáló, a gyártó/külkereskedő által adott azonosító jel. Gyártási év: a termék gyártásának/importálásának éve. Vevő/Végfelhasználó: a haditechnikai termék hazai értékesítésekor a Httv. szerinti végfelhasználó (fegyveres erő, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, rendvédelmi és rendészeti szervek), vagy kooperációs együttműködő; export esetén a külföldi fél neve. Megjegyzés: a termékkel kapcsolatos további információ. Megjegyzés: a termékkel kapcsolatos további információk a nyilvántartó laphoz csatolt pótlapon is megadhatók.

20 Haditechnikai termék gyártásának, importálásának nyilvántartási lapja (a évi CIX. törvény mellékletének II. és IV-XXVI. fejezete szerinti termékekhez) Gyártó/Külkereskedő megnevezése: KSH számjele: Működési helye: Engedély száma:... Termék megnevezése Típusjel Gyártási szám Gyártási év Vevő/Végfelhasználó Megjegyzés Kelt.. év.. hónap nap Aláírás

2005. évi CIX. törvény

2005. évi CIX. törvény 2005. évi CIX. törvény a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának

Részletesebben

Németvölgyi út 37-39. H-1124 Budapest E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu Telefon: 06 1 4585 599 Fax: 06 1 4585 885

Németvölgyi út 37-39. H-1124 Budapest E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu Telefon: 06 1 4585 599 Fax: 06 1 4585 885 2012. Tájékoztató a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság tevékenységéről Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság KÉSZÍTETTE: MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI

Részletesebben

2010. Tájékoztató a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság tevékenységéről

2010. Tájékoztató a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság tevékenységéről 2010. Tájékoztató a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság tevékenységéről Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság KÉSZÍTETTE: MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI

Részletesebben

13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás

13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás a szolgálati lőfegyverek, ek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, ek és fegyverzeti tartozékok

Részletesebben

2004. évi XXIV. törvény. a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2004. évi XXIV. törvény. a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény hatálya az abban meghatározott lőfegyverre, lőfegyver fődarabra, lőszerre (töltényre) és azok megszerzésére,

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet. a fegyverekről és lőszerekről

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet. a fegyverekről és lőszerekről - 1-253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet. a fegyverekről és lőszerekről

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet. a fegyverekről és lőszerekről 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. -a (l) bekezdésének a) pontjában, valamint a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése: Dr. Lakatos István Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

Törvények. 2012. évi XII. törvény a közkegyelem gyakorlásáról*

Törvények. 2012. évi XII. törvény a közkegyelem gyakorlásáról* MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 6033 II. Törvények 2012. évi XII. törvény a közkegyelem gyakorlásáról* Az Országgyûlés Magyarország Alaptörvényének hatályba lépése alkalmából az Alaptörvény 1. cikk (2)

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 Veszélyes áruk közúti Készült az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG megbízásából HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA közreműködésével A BTE szakértőinek bevonásával ELŐSZÓ Napjainkban a társadalmi

Részletesebben

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON Vegyi anyagok, aeroszolok, biocid hatóanyagok és termékek, növényvédő szerek, műtrágya, mosó- és tisztítószerek címkézési előírásai Szakács Péter TOXICHEM KFT. 2012.10.29.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendelem el:

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendelem el: 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről 2012.05.12 7 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

Részletesebben

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Tartalomjegyzék MINISZTERELNÖKI HIVATAL JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY 2/44 1. Dokumentum célja... 3 2. Releváns jogszabályok... 3 2.1.2007. évi cxxvii törvény az általános

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Értelmező rendelkezések... 5 3. Az iratkezelés belső felügyelete... 10 4. Az iratkezelés megszervezése... 11 5. A küldemények átvétele...

Részletesebben

45072 MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 183. szám

45072 MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 183. szám 45072 MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 183. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, az igazságügyi és rendészeti miniszter és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 77/2009. (XII. 15.) KHEM IRM

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmezõ rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmezõ rendelkezések 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet az ózonréteget károsító anyagokról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -a (7) bekezdésének e) és f) pontjaiban kapott felhatalmazás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Stágel Imréné. Milyen adatokat, információkat kell ellenőrizni a termékeken, a csomagoláson, a termékcimkén?

MUNKAANYAG. Stágel Imréné. Milyen adatokat, információkat kell ellenőrizni a termékeken, a csomagoláson, a termékcimkén? Stágel Imréné Milyen adatokat, információkat kell ellenőrizni a termékeken, a csomagoláson, a termékcimkén? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása A követelménymodul száma: 0004-06

Részletesebben

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőrzése, műszaki-biztonsági felülvizsgálata, a gázfogyasztó készülék

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése

MŰSZAKI LEÍRÁS. Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése ML_111/2009-V.05. MŰSZAKI LEÍRÁS Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése a termékbeszerzések TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés Technológiai csoport Hajdúszoboszló, 2013 Fedőlappal

Részletesebben

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 1 Fogalom meghatározások. 1.1. Készenlétben tartó: az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által

Részletesebben

Egyéb termékek. Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu. 2013. november 9.

Egyéb termékek. Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu. 2013. november 9. Egyéb termékek (Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, kozmetikumok, orvostechnikai eszközök, speciális gyógyászati célra szánt- tápszerek és étrend-kiegészítők) Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben