ÚJ KIKÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEK A KÜLÖNLEGES ERİKET TÁMOGATÓ KATONÁK SZÁMÁRA NEW TRAINING REQURIMENTS FOR LOGISTIC SOLDIERS OF THE SPECIAL FORCES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ KIKÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEK A KÜLÖNLEGES ERİKET TÁMOGATÓ KATONÁK SZÁMÁRA NEW TRAINING REQURIMENTS FOR LOGISTIC SOLDIERS OF THE SPECIAL FORCES"

Átírás

1 KATONAI LOGISZTIKA ÉS KÖZLEKEDÉS BODORÓCZKI JÁNOS százados ÚJ KIKÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEK A KÜLÖNLEGES ERİKET TÁMOGATÓ KATONÁK SZÁMÁRA NEW TRAINING REQURIMENTS FOR LOGISTIC SOLDIERS OF THE SPECIAL FORCES Az írás fı célja, hogy az olvasó számára rávilágítsak a különleges mőveleti erıket kiszolgáló logisztika kiképzési problémáira. Kísérletet teszek, annak a bemutatására, hogy milyen fontosnak tartom az új kiképzési elgondolás bevezetését a különleges erıket támogató logisztikus katonák számára. Az írásban röviden bemutatom a Különleges erık alkalmazási elveit, és néhány különleges mővelet - specifikus támogatási eljárást. Kulcsszavak: Különleges erı, kiképzés, logisztika, támogatás. The main goal of the publication is to highlight to the training problems of Special Force s Logistical support. My attempt is to call attention that how important is to create a new metodology of logistic training to the Special Forces. I will also demonstrate some metodology of training. At the end of thise publication I will try to make an attempt to create a new training strategy of the SF s logistic soldiers. In additon to this I am describing the metodology of the SF SOTU s application, and some special logistic method of the SOTU s support. Keywords: Special Forces, training, logistic, support. 1. Bevezetés A különleges erıket kiszolgáló logisztikának hasonlóan a konvencionális erıket kiszolgáló logisztikához ugyanolyan rugalmasnak kell lennie, mint a különleges mőveleti csoportoknak, hogy megfelelıen tudják tartani a mőveletek során a lépést, a feladatot végrehajtó csoportokkal. A már rendelkezésre álló tapasztalatok szerint a mőveleti területen a logisztikai alegységeknek nemegyszer olyan, alaprendeltetésüktıl eltérı feladat kell végrehajtaniuk, mely közelebb áll a harci feladathoz, mint a logisztikaihoz. E tendencia a különleges erık alkalmazása során fokozot- 65

2 tan jelentkezik. A fentiekbıl látható, hogy a konvencionális alegységek támogatásától eltérı feladatok miatt, és a speciális rendeltetéső alegységek támogatása miatt szükséges a logisztikai szakbeosztású katonák más, harcbiztosítási-, harctámogatási feladatokra való felkészítése is A különleges erık harcászati feladatai, küldetései 2. 1 Különleges felderítés, megfigyelés Célmeghatározás, területértékelés, csapás utáni felderítés. Különleges felderítési mőveletek során a különleges mőveleti alegységek felderítı, megfigyelı tevékenységet hajtanak végre önállóan vagy ellenálló, illetve helyi erıkkel együttmőködve. A különleges felderítés célja, hogy az ellenség erejérıl, tevékenységérıl, szándékáról információkat megszerezzen, illetve a meglevı információkat megerısítse, vagy elvesse. Szintén különleges felderítési feladat lehet az atom, vegyi és biológiai helyzetrıl felderítési adatok megszerzése, valamint adott terület meteorológiai, geológiai, hidrológiai felderítése, elemzése, értékelése. Különleges mőveleti alegységek különleges felderítés végrehajtása során általában a harcászati felderítést végrehajtó technikai eszközök hatótávolságánál mélyebben kerülnek alkalmazásra, hogy stratégiai, hadmőveleti fontosságú információt győjtsenek Válsághelyzetekben a különleges mőveleti alegységek általában stratégiai szintő, míg kis intenzitású konfliktusok esetén hadmőveleti szintő információt győjtenek. Háború esetén a különleges mőveleti alegységek általában a Megnevezett Érdekeltségi Területeken kerülnek alkalmazásra és elégítik ki a hadmőveleti, stratégiai színtő parancsnok Elsıdleges Információ Igényét. Fontos, hogy különleges mőveleti alegységek ne hajtsanak végre harcászati szintő felderítést csak olyan esetben, amikor ez hadmőveleti, vagy stratégiai fontossággal bír. Minden más esetben célszerő a hagyományos felderítı alegységek alkalmazását elıtérbe helyezni ilyen mőveletek végrehajtása során Közvetlen mőveletek Rajtaütés, Lesállás, Mesterlövészek alkalmazása, Robbanó eszközök telepítése, Fegyverrendszerek célpontra irányítása. A különleges mőveleti

3 KATONAI LOGISZTIKA ÉS KÖZLEKEDÉS alegységek közvetlen mőveletei általában rövid idejő, korlátozott célú mőveletek, melyek magukban foglalják a csoportok behatolását az ellenséges területre, célpont (ok) támadását, majd az elıre megtervezett kivonást. Bizonyos körülmények között tartalmazhatják a hosszú idıtartamú hátrahagyás mőveletét is. A közvetlen mővelet meghatározott, stratégiai vagy hadmőveleti célok elérése érdekében, általában a hagyományos fegyverrendszerek és manıver erık alkalmazási távolságán kívül kerülnek végrehajtásra, és a különleges mőveleti alegységek által végrehajtott speciális kijuttatási módot vagy feladat-végrehajtási képességet igényelnek. A különleges mőveleti erık közvetlen mőveletei: Kritikus célpontok támadása; Utánpótlási, összeköttetési vonalak, illetve egyéb célrendszerek zavarása, bénítása; Meghatározott személyek (saját, ellenség), eszközök megszerzése, visszaszerzése, kimenekítése; Felderítı rendszerek, valamint az információs hadviselés eszközeinek kihelyezése. A közvetlen mővelet végrehajtása a különleges mőveleti alegységek képességeinek teljes kihasználásával történik. A hadmőveleti, stratégiai parancsnok akkor alkalmaz különleges mőveleti alegységeket közvetlen mővelet végrehajtására, amikor hagyományos erıkkel a feladatot nem képes megoldani, illetve amikor a feladat illeszkedik a különleges mőveleti erık feladat rendszerébe. A közvetlen mővelet, rövid idıtartamú rajtaütések és egyéb korlátozott kiterjedéső támadó mővelet melyek célja összefoglalva, hogy megsemmisítsen, megrongáljon meghatározott ellenséges célpontokat vagy, hogy elfogjon, visszaszerezzen, megsemmisítsen meghatározott eszközöket, személyeket Katonai segítségnyújtás A katonai segítségnyújtás egy tág fogalom, amely általában egy másik ország hadseregének nyújtott valamennyi támogatási formát magában foglalja. A katonai segítségnyújtás csak akkor kerülhet végrehajtásra, ha azt a fogadó nemzet kéri. A támogatás általában technikai eszközök biztosítását, illetve kiképzık biztosítását foglalja magában. Szintén a katonai segítségnyújtás kategóriájába tartozik a koalíciós támogatás feladatainak végrehajtása. 67

4 68 3. A különleges mőveleti alegységek speciális logisztikai támogatása A zászlóalj alkalmazáson lévı csoportjainak logisztikai utánpótlása négy módszerrel kerül végrehajtásra. Ezek lehetnek: Automatikus. Az automatikus logisztikai utánpótlás azon készleteket tartalmazza, amelyek nem kerültek a csoportokkal egy idıben kijuttatásra. Ezek a készletek általában hosszabb idıtartamú mőveletek esetén elıre betervezésre kerülnek a kijuttatott készletek felhasználásának függvényében. Az automatikus utánpótlás ideje, helye, tartalma, azonosítási rendszere elıre megtervezésre és megszervezésre kerül. A zászlóalj támogató központja automatikusan küldi ezt az elıkészített utánpótlást, hacsak az alkalmazott csoport nem kéri annak törlését, idıpontjának, esetleg tartalmának módosítását. Vészhelyzeti. A vészhelyzeti logisztikai utánpótlás azon készleteket tartalmazza, amelyek kritikusak a csoport feladat végrehajtása illetve túlélése érdekében. A vészhelyzeti utánpótlást a csoport állítja össze a feladat végrehajtás megkezdése elıtt. A zászlóalj támogató központja akkor küldi a vészhelyzeti utánpótlást, ha a csoport nem jelentkezik be a beszivárgást követıen meghatározott idınormán belül (általában 72 óra), vagy ha a csoport a feladat végrehajtás után nem jelentkezik be a meghatározott idıpontban. Hívásra történı. Nem kerültek a csoportokkal egy idıben kijuttatásra, a csoport állítja össze a készletet, a mővelete során juttatják ki egyeztetés szerint. Hátrahagyott. A logisztikai utánpótlás hátrahagyása egy alternatív módja a csoportok ellátásának. A hátrahagyást általában saját területen alkalmazzuk, ahol a megkívánt anyagokat és eszközöket rejtetten (föld vagy víz alá) helyezzük el pontos koordinátával és készletjegyzékkel. Az így elhelyezett anyagokat a mőveletek során a csoportok megbontják és a számukra szükséges mértékben az ott elhelyezett anyagokat felhasználják, a hátrahagyás helyét visszaállítják eredeti helyzetnek megfelelıen. Abban az esetben, ha a hátrahagyás más csoport részére lett kialakítva a hadszíntér különleges mőveleti parancsnokának felhatalmazása szükséges, a felhasználáshoz.

5 KATONAI LOGISZTIKA ÉS KÖZLEKEDÉS 4. A logisztikus katonák mőveleti kiképzése A hagyományos logisztikai felkészítés mellett, e kiképzéseket nem mellızve át kell gondolni a különleges erıket támogató logisztikai szakbeosztású katonák kiképzését. A kiképzés során a lehetı legmesszebb menıkig szem elıtt kell tartani a különleges mőveleti követelményeket. A lehetı leggyakrabban ajánlatos együtt mozgatni a különleges mőveleti csoportot és a támogató elemet. A kiképzést hasonlóan a különleges mőveleti csoportok kiképzéséhez alap-, illetve haladó szinten lehetne végrehajtani önálló alegységként, majd a valós logisztikai biztosításba ágyazva. Ennek megfelelıen a különleges mőveletet kiszolgáló szaklogisztika kiképzésének illeszkednie kell a Magyar Honvédség kiképzési rendszerébe, azonban a zászlóalj feladatai, a feladat végrehajtás körülményei miatt speciális kiképzési feladatok végrehajtása is szükséges. A kiképzési rendszer esetleges felülvizsgálata során az alábbi kiegészítéseket javaslom megfontolni a logisztikai katonák számára: A hadmőveleti követelmények logisztika számára Speciális kiválasztás, kiképzés, felszerelés; Korlátozott létszám viszonyok, feladatorientált végrehajtás, kezdeményezıkészség; Légi/vízi/szárazföldi kijuttatási és bevonási képessége a mőködési területre; Túlélıképesség ellenséges területen; Túlélés, szökés, menekülés végrehajtása ellenséges területen; Feladat végrehajtás a magyar kulturális vallási etikai környezettıl eltérı környezetben; Saját csapatok védelme. Kiképzési követelmények. A mőveleteket legyenek képesek végrehajtani bármely napszakban, bonyolult idıjárási viszonyok között, elzárt, illetve ellenséges területen, nyíltan. Az alkalmazásra tervezett erık legyenek képesek a hazaitól eltérı földrajzi-, nyelvi-, etnikai-, vallási környezetben alaprendeltetésbıl adódó feladataikat ellátni, valamint alapfeladatainak oktatására. E kiképzési követelmény bevezetésének különösen nagy hasznát vennénk a logisztikai iskolában Afganisztánban. 69

6 A kiképzés végrehajtása A zászlóalj kiképzési rendszere a kiválogatást, a különleges mőveleti alapképzést (az egyes harcos kiképzést, a szakirányú felkészítését, az összekovácsolást, a szakharcászati felkészítést), a hazai és külföldi gyakorlatokon való szereplést, a század és zászlóaljtörzs felkészítését, a támogató elemek szakkiképzését, a kiképzıi állomány továbbképzését, valamint a kialakított képességek szinten tartását foglalja magába. Ennek megfelelıen a következı öt kiképzési ciklust tartalmazza. A kiképzési fázisok tartalma: Kiválogatás. Hasonlóan a különleges mőveleti katonákhoz, a támogató erıket is fel kell mérni, hogy alkalmasak-e az emelt pszichikai terhelés elviselésére. Meg kell ismerni a legalapvetıbb harc-, és egyéb eljárásokat, a különleges mőveleti logisztikának megfelelı terhelési szinten. A cél olyan katonák kiválasztása, akik fizikálisan, pszichikailag és mentálisan alkalmasak különleges mőveleti feladatok támogatására. Logisztikai-, és egyéb szakképzés. Cél a beosztásba helyezést követıen, olyan katona képzése, aki alap szinten képes a különleges mőveleti feladatok logisztikai támogatására. (Szakbeosztásnak megfelelıen például: szakanyag raktáros) Az egyes támogató elemek kiképzési szempontjai. Minden logisztikai szakbeosztású katona legyen képes: Telephely, valamint javító mőhely kialakítása és mőködtetése; Vezetési gyakorlatok végrehajtására; Vezetésre nappal-, és éjszaka sík terepen-, emelkedıvel, lejtıvel rendelkezı, forgalommentes földúton, berendezett menetvonal szakaszon; Vezetésre nappal-, és éjszaka gázlós, mocsaras terepen, természetes és mesterséges akadályokkal berendezett gyakorlópályán; Szállítóeszközre való felállásra (Amennyiben a mőveleti környezet megköveteli. Pl.: A vasúti szállítóeszközre való felállás elhagyható afganisztáni alkalmazás esetén a vasúthálózat hiánya miatt); Vezetésre nappal-, és éjszaka rendszeresített vontatmánnyal; Vontatás-, önvontatásra, elakadt jármő mentésére; Vezetésre menetoszlopban, alegységkötelékben, nappal és éjszaka; Javítási feladatok végrehajtására fıdarab cseréig;

7 KATONAI LOGISZTIKA ÉS KÖZLEKEDÉS Ismerje a Magyar Honvédség szállítási feladataira vonatkozó, illetve belföldi szállításokra vonatkozó szabályzókat; Rendelkezzen legalább C kategóriás jogosítvánnyal; Ismerje a rendszeresített gépjármővek tárolását és kiszolgálását; Vegyen részt alapszintő elsısegély felkészítésen; Szakbeosztásukban gyakorolva eredményes részvétel minimum egy különleges felderítési, egy közvetlen mőveleti és egy katonai segítségnyújtási gyakorlat logisztikai kiszolgálásán. Raktározási elem legyen képes: Raktárak létesítésére és mőködtetésére; A zászlóalj készletébe tartozó szakanyagok raktározására és ismerje a vonatkozó raktár mőveleteket; Végezze el az alap raktárosi tanfolyamot; Szakbeosztásukban gyakorolva eredményes részvétel minimum egy különleges felderítési, egy közvetlen mőveleti és egy katonai segítségnyújtási gyakorlat logisztikai kiszolgálásán. Törzstámogató elem legyen képes: A törzs kiképzési feladatainak támogatására, kiszolgálására; Bázis ırzés-védelmi feladatok ellátására, ismerje a jármő és személy ellenırzı-áteresztı pont létesítésének és mőködtetésének elméleti alapjait, legyen képes béke ırszolgálati feladatok végrehajtására; Táborszolgálatok létesítésére és mőködtetésére; Szakbeosztásukban gyakorolva eredményes részvétel minimum egy különleges felderítési, egy közvetlen mőveleti és egy katonai segítségnyújtási gyakorlat logisztikai kiszolgálásán. Élelmezés ellátó elem legyen képes: Század ellátó pont létesítésére és mőködtetésére. Élelmiszer átvételére, raktározási és raktár mőveletek elvégzésére. A zászlóalj teljes személyi állományának egyidejő élelmezési ellátására. Végezze el az alap raktárosi tanfolyamot. Szakbeosztásukban gyakorolva eredményes részvétel minimum egy különleges felderítési, egy közvetlen mőveleti és egy katonai segítségnyújtási gyakorlat logisztikai kiszolgálásán. Egyéni és kötelék különleges mőveleti alegységgel közösen végrehajtott harcászati szakfelkészítések. A kiképzési fázis célja a logisztikai szakképzést végrehajtott katonák felkészítése a különleges mőveleti feladatok 71

8 speciális körülmények között történı támogatására, a különleges mőveleti csoporttal közösen. Ide tartoznak azok az egyéni, illetve kollektív kiképzések, melyek a különleges mőveleti csoport képességeit specializáltan növelik meghatározott feladatok végrehajtására (feladat-végrehajtás hegyi terepen, túlélı kiképzés, téli kiképzés, különleges lıkiképzés, plusz valós logisztikai biztosítás, gyakorlatok keretében). Szállító és javító elem: Hajtson végre típus átképzéseket. Vegyen részt munkagép, és egyéb mőveleti területen rendszeresített gépkezelıi tanfolyamokon. Legyen képes gépjármővezetésre repülıtéren. Legyen képes gépjármővezetésre veszélyes és vészhelyzetben-, Legyen képes agresszív gépjármővezetésre. Legyen képes HMMWV, MRAP, egyéb páncélozott személy-, tehergépjármő vezetésére Ismerje ezek kiszolgálását, legyen képes azt végrehajtani. Legyen képes MEDEVAC/CASEVAC kérésre. Törzstámogató elem. Legyen képes a különleges mőveleti alkalmi harci kötelék (SOTG) létrehozásának támogatói feladatainak végrehajtása. Egyéb, a különleges mőveleti alegységgel közösen végrehajtott harcászati szakfelkészítések. A logisztikai alegységeket fel kell készíteni a mőveleti csoportok támogatására a hagyományos utánpótlási eljárásokon felüli utánpótlás kijuttatási feladatokra: Légi úton. Repülıgéppel - ejtıernyıs után dobással; Helikopterrel - ejtıernyıs után dobással; Vízi úton kijuttatás csónakkal (motorral, vagy motor nélkül) vízfelszíni és víz alatti, földalatti utánpótlás hátrahagyásra; Gépjármővel; Hátrahagyással. A közvetlen katonai mőveletekre történı felkészítés Lesállás; Rajtaütés; Harci kutatás-mentésben való részvétel. A katonai segítségnyújtás feladatra történı felkészítését Nyelvi felkészítés; Oktatói ismeretek; VIP személyvédelem. 72

9 KATONAI LOGISZTIKA ÉS KÖZLEKEDÉS A más kultúrákkal való együttmőködésre való felkészítésnél szükséges a csoportok kulturális felkészítés végrehajtása is Logisztikai kereszt-, és továbbképzések Egyéni és kötelék különleges mőveleti alegységgel közösen végrehajtott harcászati szakfelkészítést végrehajtott állomány által, a csoporton belüli szakfelkészítés alapszintő végrehajtása, ahol a szakbeosztásuk ellátására felkészített katonák képzik a csoport többi tagját, alap szakfeladatok végrehajtására (raktárosi feladatok ellátása, gk vezetı képzés nem gjmő vezetı állomány számára). Idetartozhat az elımeneteli iskola, és a nyelvtanfolyam is. A kereszt-, és továbbképzésben szerepet kaphat nem rendszeresített technikai kezelésére irányuló kiképzés is. (Például különbözı rendeltetéső vontatóra-, egyéb, a mőveleti területen a fegyveres erık, és a civil lakosság körében használt jármőre) Az ilyen képzettségnek akkor láthatjuk majd elınyét, ha a zsákmányolt technikai eszközöket kívánjuk felhasználni feladataink végrehajtására. Ebbe a kiképzési fázisba célszerő sorolni az elımeneteli-, és nyelvtanfolyamokat is Szintentartó felkészítések Cél a katonák szakmai ismereteinek bıvítése, a katonák és csoportok alkalmazhatósági körének bıvítése céljából. Itt a speciális-, és szituációs lövészeteket, rohamlövész képzést, oktatói képzést, elöljáró által szervezett eü-, mőszaki-, robbantás vezetıi-, híradó-, nemzetközi csereképzésen való részvételre lesz lehetıség, miután a korábbi képzéseket sikeresen végrehajtották. A lövészetek alkalmával elınyben kell részesíteni a gépjármőrıl való feladat végrehajtást a gyalogsági lövészetekkel szemben. A szituációk kidolgozása során törekedni kell a mőveleti területeken elıforduló lıfeladatok szimulálására, különös tekintettel a lesállásos szituációs lövészetekre. Az ilyen feladatok biztonságos végrehajtására külön lıszabályzat kidolgozása válhat szükségessé. A felkészítési sorozat természetesen nem pótolhatja az alkalmazás elıtti célfelkészítést. A kiképzési ciklus idejére meghatározott követelmények teljesítéséhez szükséges idıt, az egyes kiképzési ágakra fordítható idımennyiséget a zászlóalj elsıdleges logisztikai végrehajtást szervezı tisztje (nem feltétlen 73

10 a logisztikai fınök!), az egyes tárgykörökre és azok feldolgozására fordítandó órák számát az alegység parancsnok határozza meg. A kiválogatás végére a katonák terep és idıjárási viszonyoktól függetlenül (a sarkvidéki és dzsungel viszonyok kivételével) képessé válnak a meghatározott logisztikai támogatási feladatok készségszintő végrehajtására. Egyéni és kötelék különleges mőveleti alegységgel közösen végrehajtott harcászati szakfelkészítések végére a katonák terep és idıjárási viszonyoktól függetlenül (a sarkvidéki és dzsungel viszonyok kivételével) képessé válnak mőveleti csoport érdekében különleges mőveleti feladatok jártasság szintő támogatására A kiképzés tervezése, okmányai A még érvényben levı szabályzók szerint a kiképzés tervezésének alapját a Kiképzési Programban meghatározott feladatok, az elöljáró logisztikai parancsnokok intézkedései és utasításai, az éves feladatterv, valamint az adott kiképzési idıszakra tervezett kiemelt kiképzési feladatok képezik. A kiképzés tervezésekor a feladatokat levezetési tervben vázlatban kell rögzíteni, a foglalkozások levezetéséhez foglalkozási jegyet kell készíteni. Elkészítésüknél figyelembe kell venni a vonatkozó módszertani segédletek, szakutasítások elıírásait. Az alegységszintő gyakorlatok (komplex foglalkozások) terveit legalább egy héttel, a foglalkozási jegyeket azok megkezdése elıtt két nappal a fı foglalkozásvezetı (gyakorlatvezetı) hagyja jóvá. Az elkészített foglalkozási jegyek többszöri felhasználása az aktuális pontosítások elvégzésével megengedhetı. A részletes tervek tartalmazzák a naponkénti a kiképzési feladatokat tárgykörökre és foglalkozásokra való bontásban, az azokra fordítandó kiképzési idıt, a foglalkozások helyét, vezetıjét, a technikai eszközök típusát és számát, valamint a felhasználandó kilométer és üzemóra mennyiséget, a kiképzés egyéb anyagi szükségletét, az állomány győlések idejét. 5. Összegzés A különleges erık hatékony feladat végrehajtásának alapfeltétele az önálló logisztikai támogatás, a különleges erık önálló logisztikájának alapvetı feltétele a kiképzés, és az önálló logisztikai támogatás megalkotása. Ezek alapján a legfontosabb alapfeltételként definiáltam az önálló, és

11 KATONAI LOGISZTIKA ÉS KÖZLEKEDÉS sikeres logisztikai támogatást, mert ennek létén, vagy nemlétén múlik a változó körülményekhez igazodó, képesség alapú különleges mővelet, hosszú távú sorsa. Az alkalmazásra tervezett logisztikai erık az új kiképzési elvek alkalmazásával hatékonyabban képesek a hazaitól eltérı földrajzi-, nyelvi-, etnikai-, vallási környezetben alaprendeltetésbıl adódó feladataikat ellátni, valamint alapfeladatainak oktatására. E kiképzési követelmény bevezetésének különösen nagy hasznát vennénk a logisztikai iskolában, Afganisztánban. Felmerülhet a logisztikai kiképzıtiszt foglalkoztatása az S4, vagy az S7 részlegen belül. E beosztás integrálhatná a logisztikai-, logisztikai szakkiképzı-, és a különleges mőveleti ismereteket is a hatékony logisztikai szakkiképzés tervezés érdekében. 75

12 Felhasznált irodalom 1. A különleges mőveleti zászlóalj Alkalmazási elvei - Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Vezérkar kiadványa Magyar honvédség különleges mővelet doktrína- Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Vezérkar kiadványa Kézikönyv a különleges mőveleti tervezéshez- A Magyar Honvédség kiadványa

LOGISZTIKA ÉS A KÜLÖNLEGES MŰVELETI CSOPORT MŰVELETI TERÜLETEN

LOGISZTIKA ÉS A KÜLÖNLEGES MŰVELETI CSOPORT MŰVELETI TERÜLETEN V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Bodoróczki János bodoroczkijanos@freemail.hu LOGISZTIKA ÉS A KÜLÖNLEGES MŰVELETI CSOPORT MŰVELETI TERÜLETEN Absztrakt A Magyar Honvédség különleges műveleti képessége

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A MAGYAR KÜLÖNLEGES MŰVELETI KATONÁK KIKÉPZÉSÉNEK, FELKÉSZÍTÉSÉNEK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI. THE DEVELOPMENTAL POSSIBILITIES OF THE TRAINING AND THE PREPARATION OF THE HUNGARIAN SPECIAL FORCES SOLDIERS

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI Sári Gábor A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI (a Katonai logisztika időszerű kérdései konferencián 2014. december 3-án megtartott előadás alapján) Absztrakt: A központi logisztikai feladatokat

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A TÜZÉRSÉG HARCI ALKALMAZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI ÉJSZAKA SPECIFICITIES OF COMBAT APPLICATION OF THE ARTILLERY AT NIGHT A tüzérségnek készen kell lenni arra, hogy a műveletekben folyamatos támogatást nyújtson

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László biztosításának jogi háttere Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László Rendezvények biztosításának szabályozása A jogi hátteret az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet adja Ez a rendelet

Részletesebben

A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN

A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN Sári Gábor sgkatona@gmail.com A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN Absztrakt Megkezdődött a kiképzés új rendszerének fejlesztése, az MH Kiképzési

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

Junior PROJEKT MÉRNÖK

Junior PROJEKT MÉRNÖK Junior PROJEKT MÉRNÖK - Gépész- vagy villamosmérnöki (automatizálási szak) végzettség. - Gyakorlat nem szükséges pályakezdık számára is nyitott a pozíció - Angol nyelv kommunikációs szintő ismerete. -

Részletesebben

Gácser Zoltán mk. ırnagy

Gácser Zoltán mk. ırnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Gácser Zoltán mk. ırnagy A KATONA HARCI KÉPESSÉGÉT NÖVELİ KORSZERŐ, HÁLÓZATBA INTEGRÁLT EGYÉNI FELSZERELÉSRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETİSÉGEI A MAGYAR

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Intézeti stratégia (tervezet, 2008.02.25.)

Intézeti stratégia (tervezet, 2008.02.25.) ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar Informatikai és Hírközlési Intézet Intézeti stratégia (tervezet, 2008.02.25.) Az Intézet küldetése Az Informatikai és Hírközlési Intézet

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A TŐZOLTÓ SZAKKÉPZÉS RÉSZTVEVİINEK GYAKORLATI FELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A TŐZOLTÓ SZAKKÉPZÉS RÉSZTVEVİINEK GYAKORLATI FELKÉSZÍTÉSÉHEZ KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033. Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM 27-500, Fax:436-1505 ÚTMUTATÓ A TŐZOLTÓ SZAKKÉPZÉS RÉSZTVEVİINEK GYAKORLATI FELKÉSZÍTÉSÉHEZ 2 Az 5186101 0000

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Bizottságok! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság együttes ülésére Tárgy: Térfigyelı kamerák kiépítése Szekszárdon Tisztelt Bizottságok! A 2012. március 1-i

Részletesebben

(2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

(2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK Személy-és vagyonır megnevezéső szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (2013. szeptember 1-tıl) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01 1.2.

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Az ágazatra felvételt nyert hallgatók a képzés folyamán megszerzik azokat a szakismereteket, melyek a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) biztonságos le-, és

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL

B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Pápa, Kürt u. 1. Pápa, 2010. március 12. Glück Erika

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENSBE BEOSZTOTT ÁLLOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENSBE BEOSZTOTT ÁLLOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI ELŐADÁSOK BÁNFI ATTILA A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENSBE BEOSZTOTT ÁLLOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Bánfi Attila mk. alezredes a 37. II. Rákóczi Ferenc műszaki dandár mb. parancsnokhelyettese,

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS A CSAPAT LOGISZTIKAI SZAKKIKÉPZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A LÉGIERŐNÉL Sári Gábor 1 A kiképzési rendszer professzionális jellegűvé alakítása érdekében került kiadásra a HVKF 65/2004

Részletesebben

DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Önálló könyv, könyvfejezet: 1. Dr. Haig Zsolt, Dr. Várhegyi István: Hadviselés az információs hadszíntéren. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005. 286 p. ISBN: 963-327-391-9 2.

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE A TÉRKÉPÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN

A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE A TÉRKÉPÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN KULCSÁR GÁBOR A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE A TÉRKÉPÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN THE MINISTRY OF DEFENCE MAPPING COMPANY'S PLANNED ACTIVITY IN THE GEOINFORMATICS

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA A MAGYAR HONVÉDSÉG KÜLÖNLEGES MŰVELETI KÉPESSÉG MÚLTJA, JELENE A szerző a NKE HHK Hadtudományi Doktori Iskola hallgatójaként, választott témájának egyik elemeként mutatja be a magyar különleges műveleti

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ EK (PROGRAMOK) Katonai biztonság és védelmi stratégia;

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 863 02 0000 00 00

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

EDR eredmények, várható fejlesztések

EDR eredmények, várható fejlesztések EDR eredmények, várható Kozma Béla vezérigazgató Dátum: 2008. október 16. 2007 címszavakban Megtörtént a hálózat külsı, független szakértı által végrehajtott auditálása. (A vizsgálatok 2007.01.15 2007.02.28

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl 1. oldal, összesen: 6 http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl Különleges rendezvénynek adott otthont csütörtökön Szentesen az MH 37.

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA Bevezetés Az oktatási szakterület az integrált hivatásos katasztrófavédelmi szervek létrehozásával

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI. Bevezetés

REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI. Bevezetés REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI Bevezetés A rendvédelmi szervek felépítését vizsgálva elmondható, hogy azok, tükrözve a konzervatív

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

A SAKK ÉS A HADMŰVELETI MŰVÉSZET KAPCSOLATA

A SAKK ÉS A HADMŰVELETI MŰVÉSZET KAPCSOLATA "A sakkjáték a hadvezérek gyakorló terepe Kállai Gábor Nemzetközi nagymester A SAKK ÉS A HADMŰVELETI MŰVÉSZET KAPCSOLATA Előadó: Juhász István vezérőrnagy HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály főosztályvezető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról Jogszabályok: - 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.) a

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

Manőverek a korszerű harcban

Manőverek a korszerű harcban Manőverek a korszerű harcban A korszerű harc jellemzői a nyitott szárnyak és széles hézagok, valamint a csapatok magas fokú mozgékonysága. Ezek megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy a csapatok kihasználva

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Mogyorósi József ezredes MH Katonai Közlekedési Központ központparancsnok FELHASZNÁLT IRODALOM HM KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLAT FŐNÖKSÉG: Az MN. Közlekedési Szolgálat

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés 4. sz. melléklet a HHK/1123-1/2014. nyt. számhoz KATONAI TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 90. (1)

Részletesebben

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet a tőzvédelem és a mőszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki

Részletesebben

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8.

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8. A Befogadó részleg tárgyi feltételeirıl, adottságairól. A részleg elhelyezése tökéletesen alkalmas a szükséges izolációra. Az emeleti szinten lehetıség van két, egyenként 12 fıs csoport mőködtetésére,

Részletesebben