A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai"

Átírás

1 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8 K 50 fitter. «2 ám r 20 mi sorsunk BRNYY JÓZSEF dr. Spitzer BRNYY JOZS-F dr. Kézirtokt nem í e l d t mindig ngy áldoztokt k í v á n i vérben életben. Mi is mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t z ' kultúr ngyszerű Sándor könyv- ós ppirkereskedóse Komárom, Nádor utc 29. szerkesztért felelős filler. h i v t l o s lpj. Szerketztöfég s kidóhivtl Szerkesztők lptuljdonosok Előfizeti á r Egz évre 0 K., félévre 5 K, E fi y e t TüzoKtószöwetségének hetilp európi lei vonulását m i mindig ez volt. Mi h d k útjáb j u t l m u n k l e t t z, h o g y l e m r d t u n k estünk. E z föld volt h u n, z n e m ellenségeink f o s z t o t t k ki, v r, t* gót seregei országútj, m i k o r h n e m z o k v e t t é k el j v i n k jvát, p e d i g mgyrság i t t megvetette l á - k i k e t t k r t u n k. d vissz Telefon 80. szerkesztőség. V Á R M E G Y É B Ő L. Á vármegye téli dec. 6. Komrom vármegye törvényhtósági b i ZOttság e kő lö án. szerdán d. e. trtott téli rendes közgyűlét Kiirthy István fői-pán hát, m i n t egy hu á m tör őröl, Mgyr elnöklete ltt. Védőpjzsunk lá szedtünk horországról l< ccsnt vissz kultúrné z lispáni jelent után több bizottság pek ellenségeinek keletről jövő minden ; vátot, rácot, románt m o s t T k e bn megüresedett helyek betölte következett. I o n o s i k, meg n g y szerb k o m i t támdás. I t t kdt meg ttárok npirenden, Mjd lpi Gyu' d r. főlevéltáros e s i k j o g o t formálnk E r d é l y r e, Bánátr. jelentét ismertette Bthó Ljos tb. főjegyző e l ő n y o m u l á s. Ezen h z á n m á r n e m vármegyei levéltár rendezéről. z elődó szép t u d t m g á t átverekedni n y u g t r Tke Jonescu társi z szvkkl méltányolj megoldott, nehéz fel igyekvő török, Ezen z I s t e n t ő l g e o g j dtot s szép eredményt, mely áltl gzdg ' e s e m é n y e k folymán m j d c s k kijóráfiáikig is k i s z b o t t földön omlik nyg közkintvs válik. Mindez-'rt vármegye össze c á r i z n i u s m i n d e n brutális ter- z n o d n k. Mindenesetre é r d e k e s d o l o g, köszönetet elismert szvzott főleveltáh o g y t o r o k veszedelem h j t o t t e g y rosuk, kinek Bűbájosok boszorkányok peszkedi szándé k. kor őket szárnyink lá, most pedig Komrom vármegyében Kultsár-könyvtr Törökország mgtrtás is h o z z á j á r u l ktlógus c. müvének megjelenét is örömmel m i l y ngyszerű, oly nehéz np l é l e k z e t h e z v i t t e tudomásul közgyűl. s z á m ez kultúr munkájábn. M i h h o z, h o g y h á l á t l n s á g Különösen élénk vitár dott l k l m t no j u s s o n. Ez hálátlnság méltó v g y u n k Európ kultúrájánk e l ő ő r s e i. tárgysorozt zon pontj, mely kereskedelmi propyleumon minket é r m i n d e n i n eges u foltt á s. miniszter leirtáról szolt törvényhtósági I utkon tervezett vám-zedé> tárgyábn. tárgyt cspás e l ő s z ö r é s v o l t u n k ós v g y u n k k p o t t s e b e k e t bekötözzük Berzsenyi Juosits J ó z s e f műszki tnácsos, z oly erősek, bogy feltrtózttjuk t á m g y r o k I állmépitzeti hivtl főnöke, ismertette. Mr mdókt másnk nem j u t t t u n k bízunk H d ú r b n, májusi közgyűl fogllkozott e kéédsel. bosszúálló Istenében! cspásokból. (!él volt zon árukr vámot vetni, melyek vsút vgy hjóállomásról jönnek, illetve állo hrctéren is legkeményebb másr mennek z állomásokr vezető utt hsználják. májusi jvslt szerint 34 f e l d t felvonulások fedeze. Ez TÁRC. Komáromtól P r z e m y s l - i g. (Lelőtték pilótát- Szbd z ut. mit nem lehet megírni. - Przcmysli cstdl. veszprémi bnd húzz. kávéházok) 2) (folyttás.) Debát szerei.cséré, berregríi kezd telefon s tudtják PrzemysIbÓl, hogy vont bemehet, repülőgép le vn lőve. ztán tovább döcögünk kórházvonttl. Vn e még megállónk?«kérdem.»vii, vo, de hál megál ni nem kell, mert hát vsuts ott még nii.e.-.«ztán csk megyünk tovább-tovább. Egyszer csk uuy ór lehetett, - kollegám förmedten ordít hogy lighnem kozák j ö n, Biert vlmi lámpsort lát csillogni. Fékezünk, vont megáll, de kluz megnyugtt bennünket, hogy zok csk m i Irénjeink, hiszen Slryj ide vgy 2 k m. Pedig m á r?on is sokkl t u l muszk. Három ór felé, vgy után már házk közé éiünk, jobbr hlr esekértábor. Zizeg. Német mgyr beszéd. Szitkozódások, oyeritéf, énekszó, zuhogás, kipál-, ezer ezer lámp Esténkint legkelleme sebb szórkozóhely csillogás. Hint mikor ez ember Pestre ér éjszk, ztán e sötétben csillog pislog Pest Cskhogy ott ploták, itt mg hdtest trin tábor* Közeledünk á váróéhoz, de m i csk sz kdtlnul szekerek közi megyünk, 5 km.-es sebességgel óránkint. Reggel 7 ór, mire beérünk. Ezer ezer kton. Egyik mosdik, másik keféli mgát, hrmdik kkor bújik k i szekérből. Z boiják lovkt, énekelnek, feketét isznk. Cskhmr uj kép. cigányprímás ellátn Jelentkezem. Kitoltnk bennünket kül telekre. Vn 8 ór künk. Erlubnisicheint kérek s beindulok. Kton, kton, ház, szflt, kton, ágyú, trin, kton. Ebből áll város. IJenn-gy.'k e_-v kávéházb, csup kton. I s z o m egy fél liter feketét, m e r t persze tej nincs. -40 koronáb került ránylg nem is drátz. Mgyr bsszt'd mindenütt, csk néh hllni elvétve J, die Kussen. Elnézegetek, b t már látni hősöket. Mindeu roppnt érdekes. Mgyr-német fölirás ott vn. jtó, odébb terprncsnokság, mjd kórházi utc. Csup Vöröskereszt. R i k k n c i jön, egy zsidó gyerek, Przemysl-i mgyr újságot meg.,előre" C pssti hál)orus újságot árul. 30 fillér. Veszek tőle ingerisch" újságot, hogy 6 kiejti. í j r kávéház elé érek. K i vn irv, hogy tilos b e m e n n i itt sjtógyül. z blknál látom Csizmdi Sándort, Népszvától. ördőg kemencéje ez. z ember csk egy rettentő szekértábort lát, látóhtár tele dolgosó emberekkel, szekerekké, de vár ninci ehol. z föld ltt v n ; Isten tudj, m i le het z. Visszindulok pöffögő teherutók, t r i n V o l t m Przemysl-ben, de vár, z világ kocsik, újr ktonák, csendőrök. Kezd m á r hírű PeStQng, hol 70 ezer muszk otthgyt unlms lenni. IJemegyek régi kávéházmb, fogt, várt bocsántot de nem láttm. zt. néni mutogtják me^ mgmfjt j i'j Időket ó Vsárnpi I j s á g o t olvsok. medikusnk, z földben vn. Beérünk z ál- Sőt egyik kedves ismerősöm jóvoltából.'in u r Przerysl homlokzton egy piros* még»komáromi Ujságt*hoz is hozzájutottm. fehér zöld zászló. Csp mgyr. vsuts Soki gyönyörködtem przemysli t á b o r j f i GRND hol legkitűnőbb zenekr hirneves mgyr, ktonák mgyrok. merre csup mgyr. S u i g é s - f o r g -. vezete LÉVI mellett 44 LCI npont hngversenyez.

2 2. Komáromi oldl ktoni prncsnokságot d r ntl Hugó főtör orvos képviselte. z ertekezletén resztvettek helyi egyletek vezetői is, kik egyhngúlg j á rultk z előterjesztett jvsltokhoz. Ezek lényege z. hogy városbn folyó gyűjtek össsesittetnek, *z gy befolyt Összeg z összes kórházk összes sebesöltjei közt egyelőén oszttik el. Minden kórházhoz egy biz ttságot válsz tott z értekezlet, mely gyüjtó«t végesni fogj. Pénzdományokon kívül termzetben vló j á n dékokt is hálásn fogd bizottság (klács, sütemény, gyümölcs, édesség, te, cukor, r u m Stb) főleg szivr! CÍ írettát, de prktikus c i k k e k szppn, fogkefe, p i p. stb. szintén l klms rtj mdékok. bizottságok minden kórházbn kráo onyfáft állitnk é s zt feldíszítik. bizottsá gok ez ügyben vsárnp megyeházán záró ült trtnk, melyen z ünnepélyek p r o g r m j á t megállpítják, dkozzék mindenki nemes célr Itt említjük lel, hogy kórházk k r á c s o n y á r Kocsis Ljos epitőmos'er 50 K-t küldött Kürthy főispán kezeihez. E nemes tett önmgát dicsei!. ihomál közül csk IT ilyen állomást Tettek fel s miniszter szt nem hgyt f ó t i, z egyenlőség elvet mondt k i. így z állndó válsztmány 82 vsúti -J hjó állomást vstt fsl jvsltb. felállítndó vmokból évente kb. QO ezer K jönne be. Ebből 60,000 K jutn kvicsr kvicsozásr, 9 ezer K utkperék fizetére. így ezer ni- kvics helyett 8 ezer m - - t lehetne szállítni. 7 utkpro helyett B6 lenne s így egyre ti k m. ut esne. F e j é r v á r j Géz cs. é s k i r. k m r á s, L o z e r t K l m n. Konkoly Thege Bél n y. törvényszéki bíró hi zzászólás utn közgyűl jvsltot elfogdt tárgysor többi pontját rs egymás utánbn pergette le közgyűl, mely délre m r véget is * r t. Á komáromi M M ( nemes szivek legújbb kció/.) kis hdngy ngy hőstette. Vörös Ker szt vezetőbe-.. u,<-~érev-> b u z g l o m m l lépeti kciób helyi kórházk bn ápolt sebesült ktonák krácsonyi ünnepi nek érdekében, hogy ne legyenek elhgytv ások kik hsért e- érettünk vért áldozn!;. lelke* társdlom nem is h-yj el őket r s megindult mozglom már is legszebb ered ményekkel kecsegtet. De nem is lehel ez m á s képpen, h lágbuzglmu hölgyeink veszik ke zükbe szeretettéi B Szép ügyet. Kürthy Istváimé úrhölgy állott mozg lom élére, hogy gyűjt egységes mederben történjék, főleg pedig zért vn egységes kciór BZflkég, hogy vros lerüle «*;> működő mind husz kórházbn egyformán rzesüljön tfgár Kroly hdngy vvkorwirencíj?. M ú l t s z á m u n k b n d t u n k hirt egy k i '. ü n v tről, OQ >ly L'ngár Káról) 83. gy. e. h d n gyot Vskoron r e n d d e l é k e s i t e t t e fel, m o s t röviden ennek s z o k t l n u l ngy k i t ü n t o t - s n e k e l ő z m é n y e i t ismertetjük olvsóinkkl, Kik kösött b i z o n y r számosn lesznek Ungár h d n g y i s merősei melyből kijegyeztem z jóbráti. kik hő*ök k i t ü n t e teit olvssák, h o g y Hivtlos Közlöny sgy npoesredes ós egy h d n g y kitüntetét n o z z n i i n d k e i t e n vskoronrend v i t é z e i l e t t k. M i vel szt sokknk, kitüntett gyoknk osztogtni, ez r e d «. -. ezrede.-., nem igen szokták hdn h n e m ktonságnál él polgári é l e t b e n htodik Bzetósi osztályb sorozott t i s z t v i s e l ő k (lispán, polgármester, l b l b i r ó stb) k p j k, gondoltuk, hogy e mögött n e m m i n d e n n p i hd t é n y ip png zért l p u n k e ; y brátj elbeszélé bői. ki ismerte kitüntet okát, elmondjuk olvsóinknk L'ngár Kroly vitéz igzán m i n d e n k i elismerére érdemes hőstettét, k i háború első ütközeteiben m á r m e g s z e r e z t e k tooi é r d e m é r m e t (simám l u d i s j. N e m is kellett ztán több bkáknk, Szuronyt tűzve megy neki mszkánk. C*5zkóczi százdj m e n i előre, EholkHt egy pár j ő f i u belőle. lábbi Przeroysl i cstdl Ilire megjött várb segítség, Be sem várts, futott már s sllenség. Kegyvenezec emb erét elveszítve, Kedve elment b törni Prsemysi-be. Beik eső, nykig vgyunk sárb, Prsemysl tél hull muszk r.-.!.á-r. Szeretne c városb betömi. Hgyt honvéd lig g\6z; lelőni. Npfény derül s e'bontj ' r t, Százdos ur bfhívj b.tkk zt üzem ŐSI Királyunk tinéktek, (slen áldjon derek mgyr honvédek. Sok jbuszks, kev i t t várőrség. Észreveszi ezt z orosz etteség. Tízeoegyes w trkhes vi zl ágyit, S SsTsf s z á m r küldi ránk lövegeit. Mifit förgeteg hu'.l gránát várb, Srpnel robbn hull mgyr bkákr De honvéd bátrn megállj helyét, S c é i b veszi mu-zkánk fejét De z őrs»'g egyszer mégis kifárd, Várprnc-nok ur üzen bkáknk J ó fiim Várt ne hgyjátok, Kegy op múlv segítség jön borzátok. Feltűnt társdlom jótékony támogtás b m z ott ápolt sebesült ktonák serege. Örömmel állpítjuk meg /t is. hogy te rsn i- gteijesebb egyetértben -> Összhng bn vn Vörös Keres t ktoni prncsnok ságokkl] m i ölképpen «á sem volo kép zelhető. Meisícr Jánosáé úrhölgy sebesöltek igzi védősszony, szintéti legngyobb oddássl krolt tel i ügyet d r. ntl Hugó, vár kői házk prncsnok szintén le. ngyobb kzséggel működik közre. Hétfőn délntén ez ügyben értekezlet v o l t Kürthy tvái főispán elnöklete ltt, melyen bn CStd 94, MEDGYES K. őrvezető. Beszélgetek honvédekkel. Nézem, hogy lkják ki wggonolból z szer é s ezer konz- rvládát. I l ' t l r nie y-",. v..nlouiho;-', iefekszem I u d i. i. i ' r z e m y s i b e n itir cs l á t n i v l ó. d o m b o k uem érdeke nek. Este j ó kot./t rvi-l v;cv iá"unk, ztán be ír.dinünk ko légávl. S m m - k. i v. ' h á z b. Szól cigányzene. Veszprémi bnd. ài. 7 Lnblinti I öj l u d á l l á s o k b visszvonulv R orosz hdsereg front változásáról értesültünk. \ oroszok átlépve W i s l o k t Sn folyó ~ rtultk vissz sietve Hdseregünk követni krt z oroszok mozdultit Ungár hdngy utász s/ksz prncsnok október másodikán prncsot kpott, hogy V. folyótól k»*t kuométernyire jobbr hldjon ott hidépitve lklms fnygot kutsson fel. Tud.n k*m hogy z uros;r >k minden hidt felrobbntottál mguk uln, hogy seregünk átkelét megk dályozzák. Ungár prncsnk eleget teendő G. köz ségen keresztül hldt és Szen környéken hu szár járőröktől rról értesült, hogy z oroszok körülbelül 0 kilométernyire Wlslok folyó torkolt közelében egy hidt vének, z bid meg áll, zt lovsság tárt megszállv. Ungár hdngy kis ideig hbozott mitévő legyen. * prncsot hjts e végre, m i kedelmet jelen, tett z előnyomlásr nézve, vgy ks híd elfogllásávl próáljon szerencsét? Végre» iránybn htározt el m - ' u. bátrké sze rencse, lí sikerül, ngy szolgáltot tesz hd seregnek, h nem sikerűi, hditörvényszék. de erre ne is gondoljunk. 7 z r Vj Ungár bízott mgábn embereiben,»vzsmegyei«jó verekedő fiukból állott szk sz ó s!«.-ír öö!. iv'í. órkor indult el kis Cspt vkmerő expedíciór, három ór körűi meg közelítették ludt é Ungár hdngy. prton ltht <t nuá teve csptt blr egye nesen hídfőhöz k n y r o d o t t ttól nem messze fogllt állást z oroszok előőrsei z reveszik őket erős tüz lá fogják csptonkt. prncsnok zr veszi túlerőt Is bárom emberévei előre kúszik tüzeli irányítj, (»rü t tüzelt indítnk feléje s oroszok, minden i r dm &ny nélkül. Hmrosn elkzül hditervé? I, hbo< zásr nincs idő. szkszt kel rzre osztj liid j o b b é bloldlár elhelyez 7 7 em bert zzl z utsítássl, hogy egy pontr tuzeljenek erősen. llg.'>í emberrrel, szksi felével tüzel fedezete ltt fog hidr ro hnni. Cskugyn ezen belőtt'ponton z oro szok tüzele lnyhulni kezdett. folyó körülbelül 50 lép széles, Ilid szélesebb lépnyi v o l t Bogy milyen ngyszerű ktonák 83-sok, zt jellemzi, hogy z egyik ltiszt rohm kezdete előtt előre ugrik vonlból h i d r szld. Bz volt iserencse mert hlon drőtkdály volt kife szítve. Egy perc, drót kettévágv é cspt Ungár hdnggyl * i e n Ind rohn, i* éztos hurrávl Csk fejit! j OsmerŐsOkk i is tlálkozunk, ztán éj felé»liss«indù link, R ggeli 0 rmkor érkeztünk meg Feli pitá bs. Óriási brkk, 88 ezer ágy, műtőtstmek, viltsnyvilágitás, orvosi s^obáh. z ágyk ngy rze Bres, mindössze pr száz beteg vn. Átvesszük betegeinket, csup szlovén bomyák, tüskoier lesznek száiiitv, 3eg lk kötözm. Á'v ssük ii.-tát visszindulunk. Un.ms ut. Messziről bombò nek z ágyúink, de már megszoktuk. Mi mittik izélhetnek. betegeket átkötjük, ledjuk távirtot Itlkofcnk s indulunk hzfelé, ztán m o s t megint i t t vgyunk Ngyin, há von. Egy jó kereskedő fssili dott szitst, i ndkivül kedvesek hozzánk, városkábn. Np* hossl s állomáson várjuk sebesültek vároeks kkor, m i n i CCelldömölk. koszt reiterilo drág. (Vég-.) ém F i K o m á r o m Ferenci József Okleveles elválllj nináen rkprt 5. szám mérlegjvito; r «n 3 s x t r ü HsveleS), s z á z d o s jvítását hitelesítét. h i d n t r! «g «k s n n e s m n n gázizéfény I Motorok jvítás T e r v e k költségvet díjmentesen! Kühnel-fé!e gyártelep. G l m t r i k i olvsztó kemencével felszerelt Telefon 79. s*.jffh vs- ós ércöntőde. mlomépito, gépjvító, hengerrovátkoló vsszerk*^ kzítő műhelv, kutk, s z i v ü v ú k jvítás szerele.. Vízvezeték cstornázás flirdöberendezi válllt.

3 94-. dc. 7. Komáromi l'sd muszkát! vele történt, minek hiteléül vitéz mellét k i Ne sjnáld leket, hegyibe! rály mgs rendjele diftziti. hiti dübörgött hrminchét pár szeges H visszmegy hrctérre, még íztrez tlpú é s srku bkncs kemény é s tüzes roh hozzá egy-kettőt. Ismerősei pedig, h látják z nás ltt é s rettentő heves felrohnás óriási utcán kis Ungár hdngyot, szorítsák meg z v r t okozott z ellenség közt. túlsó prtról kezét ennek boldog igzi ktonánk, kiről csk ugy zuhogtk slvék. íiuk hmr l e kis kdét korábn két-három évvel ezelőtt senki ugráltk mélyebben fekvő prt termzetes se hitte voln, m i k o r leányos könnyedséggel fedezékébe é s onnn tüzeltek z ellenségre. zongorázott egy-egy u r i társságbn, hogy kozákok zonbn nem állták tüzet. krdot is oly fölényesen kezeli. É s ne csodál H m r lór kptk onnn lövöldözve Iául kozzék senki se, h megpillntj kis hdngy zsáikt mieink felé hjítv elvágtttk. P á r mellén szép érdemrendet, melyet eddig csk zzu voltk; szurony támdást nem vár öreg óbesterek mellén láttunk megszolgált, ták b e. megérdemelte. Háromnegyed négykor h i d mienk volt.. J ó félór ltt. Csk k k o r j u t o t t eszükbe, hogy hid lá is lehetett voln knázv k k o r robbnik fel l t t u k, m i k o r r o h m r mennek. De k i gondol ilyenkor, ilyen meleg percekben ilyesmire! Ugy sokun, de zért mégis c«k megértették néhá látszik, z oroszoknk n e m volt m r idejük nyn kérő szvunkt, hogy z ojévi üdvözle hid felrobbntásár, m i r e bizonyosn utsítást teket m á r most váltsuk meg ktonák krákptk. csonyúr szánt OsszeggSt. Ezzel kellemetlen Három ember megsebesült közülünk, z Dévjegy Írástól, boritékcimztől, bélywgrgszoroszok elvitték sebesültjeiket. Tehát vesztesé* tástól menekülünk meg, s z odjándékozott günk igen csekély. Ungár hdngy megszállt összeggel kedvesebbé tesszük szegény ktonáink most m á r két hidföt, megvizsgált hidt, krácsonyát. robbnó nygot nem tlált. Felállított z elő z elmúlt hun következő újévi üdvöz őrsöket ss hmr megírt jelentt dndár let megváltások érkeztek szerkesztőségünkbe. hoz kz hid. jöhetnek z ezredek, gyors eröö z v. K.rcsy Lászlóné ő K SÍtéSt kér, hidt pedig védeni fogj, meddig Kros y Miklós 5K csk lehet. Biró Gyul 5K Két huszár vitte jelentt vágtábn. /. Összegei rendelteti helyére j u t t t t u k. Eközben Öreg e s t e lett é s z éjszk rá V r j u k többit I b o r l t melnkolikus őszi tájr, rádásul este Krácsony után érkező összegeket se V* o r Btán elkezdett esni z eső is. S z ó sincs besült ktonák segélyezére fordítjuk. ról, egy cseppet se leheteti brátságos hely Zét, l.usz kilométernyire csptoktól z ellen ség ^lőtt, szkdó esőben eltölteni egy éjszkát. Hmr multk z órák, nehezen jött reggel. Éjfél előtt neszt hllott cspt. Lovk épé.-e h.ltpzott z ej-zk csemljt ben. vízcsőbogs, hol gázoltk felgyülemlett esővízben. Ungár hmros*n prncsot d gyors tüzelre, hogy kis cspt szám felől z ellenséget megtévessze. Sikerül is elrisztni őket, de egy ór múlv, éj lel után egj ó r körül megint sze ( vöröskeresztes?sákok kultúrplotábn. rencsét próbálnk, z l k l o m m l másik ol Útbn h r c t é r f e l é. Eltűnt szállítmány. dlr')!, blszárnyról hlltszik z ellenség kö Mikor z ágyuk dörögnek. z ihgyett ks zelede, SÜIÜ slvék repülnek bb z irányb. tély. hunionnl csttér. kötöző hely. hál. dkozjunk. Újr hrctérre.) Éjjel két órkor zonbn j ó brátok ér keztek egy ';y ezredbeli százdi.- gépfegyver- I osztgávl Hogy tlált od, z H érdekes. \ ritk honleányi szeretetének, bátorsáhuszárokt, kik Ungár jelentével vágtttk ' ánk dt tnújelét több ízben i i Eüy Lndwíg, dndárhoz, kpitány megállított, elolvst komáromi Vöröskeresztes hölgy, ki hrctéren jelentt es ludí mi leendője, nem z ellen küzdő vitéz ktonáinknk idő*, fárdságot nem ség riogtás, mire kiküldve volt, hnem I kímélve, élelmi gyógyszert tyüjtött kitrtó fontos átkeli pont védelmeze. Kres mene Ügy buzglomml gilis munkálkodásánk telsel é r t hídhoz é s j ó pr o r t t odért. meg lett kellő sikere, hmrosn össze gyűlt egy rkomány élelmiszeri kötszer j ó Most m á r gépfegyver védte hidt, mely meleg ruh, melyekei kultúrplot fárdh h.d innenin oldlán volt felállítv hídfőnél. ttln inspeketós hölgyei zsákokb vrrtk be, Hjnli négy órár m r egy zászlólj 83-s é r htlms vöröskereszteket erősítettek r á, hogy kezett hid védelmére. kp.tn > vezete útközben könnyen felismerhetők legyenek. ltt. J «le I I órkor indultk el erős menete lsel, esőben öt óráig t r t o t t z útjuk. Elly Lndwíg tevékenységs zonbn nem merült ki ezzel. Hogy jótékony emberbrátok hid végleg mienk volt.másnp reggel, áltl szegény ktonáinknk szál dományok október 4-én. z egz hdtest átvonult hídon biztosn é» gyorsn eljuthssnk rendelteti es másfél nppl korábbn é t t kitűzőit helyt re. helyükie, ő mg válllkozott rr veszélyes Október 5-én z oroszokt. Mehovni ütközetre feldtr, hegy z élelmi-, köt.-zereket meleg kényszeríti komáromi 66. gylogdndár é * zt ruhákt nem bizz postár, vsútr, hnem didlmsn vívj meg. z oroszok fejvesztetten elviszi mg hrctérre, S ddig hld felfelé menekülnek előlük Sodomiert fele. 88-ik szállítmányává, míg csík tűzvonl meg sm í i í i k gylogezred, háziezredünk, m i n t mindi.', kdályozz Öt tovább bldásbn, s ott, hol csodltos n vkmerő vitéz volt S npon is, legngyobb szükség, kötözőtéren fogj szét rohmánk nem lehetett ellenállni. osztni z élelmiszereket, s kötö/.ó gyógy hz volt kis Ungár hdngy hőstette, szereket, hogy így közvellen tpsztlttl győ miért felette* htóság kitüntetre jánlott. ződjek meg rról, hogy mire is vu ott legin Csptából még 57 ember kpott ezüst vitéz kább szükség. ségi érmet. November hó 2 ón indult el K o m ö r o m ból Budpesten át Turk felé veszélyes útr. Ungár hrcterén msgbstsgedi tt most ngy zűrzvrbn többször is megtörtént, szbdságánk egy rzét körünkben töltötte. hogy útközben más vsútr kpcsolták zt kedves es előzékeny ós Végtelenségig szerény vrggont, melyben gyűjtött nyg volt Nem tiszt n e m fog megneheztelni, h elmondjuk, m i Nem ngyon v ö r ö s k e r e s z t e s hölgy h o m o i w i csttéren. ; S. oldj egyszer kellett vissz, ide od utzni, megré mült menekülőkkel zsúfolásig megtelt vgy telje sen elhgyott állomásokon éjjelezni, utánjárni^ sürgönyö/ni, telefonálni, m i r e z eltévedt kocsi előkerült. Sátorljújhelyen t u l Ngyrihály felé m á r ngyon kev ember utzott zk felé, ellen ben minden állomáson ngy tömeg menekülő, siró sszonyok gyermekek várták lefelé menő vontokt 8 vlóságos élet-hlál hrcot vivtk egy-egy helyért ngy volt kétségbe es, h m á r vont megtelt z utsok egy rze ott mrdt. m i n t Elly Uudwig m o n d j, menekül sokszor káros volt, mert hol emberekre b u k kntk z oroszok o t t inkább épségben hgyták házt, m i g ellenben z elhgyott házkbn mindent összezúztk. Egy izben rról értesült, hogy z élelem mel s kötőszerrel megrkott zsákjit téve dből egyik uiáuus százd vitte el, mely m á r hrctérre indult. legközelebbi állomásnál leszállt, hogy z ulánusok után nyomozzon. Gyönyörű, sejtelmes holdvilágos éjszk volt, midőn z állomásr ért, hol m á r mindössze csk egy vsuts volt, ő is kzülőben, egy állndón fűtött mozdony minden pitlntbn várt z indulást, h z oroszok közelednek. fenséges szép holdvilágos éjszk csendjét ágyudörgek zvrták. vsuts m e g k u t t t z irányt, merre kéreit ulánusok táborozht nk, s ő elindult. Közben egy útszéli kereszt, mjd egy flu ós egy temető mellett hidt el. z ágyuk egyre dörögtek, tisztán k i lehetett venni, hogy három oldlról történik z ágyútü zel. Mjd messzetávolbn tábortüzek lobog tk fel, melyek közelében z őrök Hlt! kiál tás fogdt. z őrök vöröskeresztes jelvény láttár táborb engedték, hol legngyobb Örömére hmrosn előkerülnek z elveszettnek hitt vöröskeresztes zsákok. Érdekes epizódj utzásánk, hogy Ngymiháiy közelében egy elhgyott ngy uri lkot tlált 8 szobávl. lkói hirtelen menekülhet tek el, mert minden tárv nyitv volt, z ebédlő, Szlon, házi kissszony hófehér leányszobáj, minden, z ért*k z ezüstnemüek, ékszerek mind elő voltk, Elly Ludwig z értéktárgykt htlms kályh tetejére rejtette e'. I^y vló színűleg nem k e r ü l orosz kézbe. Veszedelemben is forgott többtsben. Egy éjszki lt kőiben otosz őrjárt közelébe került, szerensére borult volt z ég sikerült elrej tőzni, mictőtt zrevették voln. Könnyekig meghtó jelenet játszódott le sgyik állomáson, váró ós éttermek isufolásig tetve voltk menekülőkkel. peronon egy idő sebb hölgy Birdovjáit. Kezében sárg kis útitásk. Elly Ludwig rzvéttel kérdezősködött sors után. Síró hölgyei mondt, hogy X. bárónő; htárszélen ngy birtok, köt kstély vn, z oroszok hírére menekült el, tegnp ót nem evett, Kl!y Ludvig zonnl közbejárt, hogy szegény hölgy ennivlóhoz jusson. Homonnáról lig hogy kitkrodtk z Oroszok, z első bevonultk közt volt Elly Ludwig i«. z Utcák tele voitsk széttört búto rokká'-, díván, fotel, szt?, szék, zongor töre dékkel, függönyfoszlánnyl, összetépett ágyne művel, üveg, cserép, porcellán, edény, tükör drbokkl. z egz városbn luyszolván csk z * pcák mrdtk bent Homonnán z oroszok betonu'ássor. Kleiüket nem bántották, de öszszetörtek zárdábn mindent. Sirlmsn nézett ki kézunuukterem. Kimondták z pácák, hogy nem egyszer szuronyt szegeztek mellüknek I órássl fenyegették őket, erre ók sírni kezdtek, mire egyik szőke orosz ltiszt zt mondt nekik J j! ne sírjtok ugy fáj zt énnekem hllni. De zért egy szóvl sem intette voln le szuronnyl ijesztgető ktonákt. homonni hrctéren is megfordult Klly Koszit legújbb szbású uri öltönyt os ledőltüket Ó K ktoni egyenruhákt uri divt-szbó Komárom, Megye-utc. Ugynott e g y tnoncf lvétetík legjobb szövetekből minőségű Pontos bel* külföldi legjutányobb szolid árbn. kiszolgálás

4 4. Konir..mi oldl L u d v i g. I t t örömmel konsttált, hogy cst teret borító még teniettetlen hullák között rettenetesen sok volt z orosz. m i rzünkről veszteség csekély volt, 00 orosz h l o t t r lig esett 57 hlott m i rzünkről. Éppen hullák eltemetekor volt ott s látott egy jpán holttestet is, m i bizonyítj, hogy j p á n már segíti z oroszcsptokt ktonávl is. Egy nő hullár is b u k k n t k, mely hulláról megállpították, hogy nöruháb öltözött férfi volt, k i kémszolgáltokt teljesí tett z o r o s z o k n k mgyrok Istene hlálll Bujtott. bőre egzen hófehér, nőies volt, z r c á t zonbn n e m lehetet kivenni, reá ludt vértől. cstteret különben holttesteken k i vül srpnell, gránát, ágyú lövedékek, lóhullák trkítottk. Végre e h i t ü n k z utzáz legszebb rz letéhez, midőn Eüy L u d w i g megérkezett lő vonl hátmögött levő kötözőtérre. Soh ngyobb örömet, hálálkodáet, köszönetet el se lehet k é p zelni, m i n t minőben ott volt rze, midőn z ízletes szlonnát egyéb jót kiosztott.^ze gény sebeü.tek között. Csillogó szemekkel, mosolygó rccl ették sok j ó h o l m i t. Felejt hetetlen, mindig vissztérő órák lesznek ezek. Mjd kárét, Csokoládét, teát főzött nekik. l>e szenvedőkké, is gondol. Kötőssert, gázi, vttát jódtinkturát, erősítő osöppskel is vitt mg vl. Különösen jódtinkturánk örültek meg z ápolók. E i l y L u d w i g elégcé n e m dicsérhető nemes tettét kötözőhely törzsorvos is méltányolt egy igen szép elismerő nyiltkoztot bélyeg zővel ellátv dott át neki kérte, hogy minél előbb j ö j j ö n vissz hsonló rkománnyl. Egy ben pedig felírt törzsorvos, hogy m i l y e n e,\úgy- köuzerekre \n leginkább szükség. z o t t látottkon s tpsztltkon fel buzdulv, Eliy L u d w i g megér..«-;\vn npokljn K o m á r o m b, hozzáfogott második utjánk szer vezéhez. E végből ngyon kérjük nemesen érző embereket, hogy dkozznk nem romlndó é l e l m i s z e r e k é, különösen sz lonnát, meiy leglklmsbb, bárhol zonnl elkölthető minden SÜt, főzéz nélkül, továbbá füstölt húst, f ü s t ö t kolbászt, lisztet, kenyeret, cukrot, kávét, kkót, csokoládét t-s hsonlókt. Éppen m o s t vunk disznóölek, m i n denkinek m ó d j á b n vn egy kis szlonnát, hust küldeni. Minél többet dkozzon jószívű közönbég, hogy olyn hosszú vesssdelmekkkel teljes utt érdemes legyen Újr megtenni. z e célr s z i n t szíves dományokt Bergmyerné örngyné orhölgy lkásán (Nádor utc 53 ) veszik át gz np, d. u. 46 ig mg Elly L u d w i g veszi t személyesen, m i kor is z érdeklődőknek szívesen m e g m u t t j honionni hrctérről bosott csttéri e m lékeket. Elly L u d w i g krácsony után fog elutzni. R e m é l j ü k, k k o r r tekintélyes mennyiségű élel miszer gyűl össze nemes célr. dkozzunk!!! Komáromi N ö g y l e t hngversenye. (KomjáthyÁgostonBré/nosits. ktonák krácsony ) Kiváló műélvezetben volt rze városunk művzetpártoló közönségének vsárnp este K o m j á t h y J e n ő n é vezete ltt álló Jótékony Nőegylet hngversenyén. z igzán m i n d e n izé ben»ikerlilt est rendeze elsősorbn elismert érdemel é s vezetőség finom müvsl ízlét dicséri. Először v o l t l k l m u n k hllni K o m j á t h y nzelr művzetét, s ngy érdeklődsel vártuk z.mbiciózus művznő felléptét. Át érzett meleg elődás ugy d r á m i, m i n t l y r i rzekben szimptikusán htott é s szép jöfőt igét. Ngy ürömünkre ssojgáu, hogy Bré Emil, mgy. k i r. Operház kitnnö hegedűse, bud pesti közönség kedveltje büszkesége, jött le börzénk ée mesteri játékávl gyönyörködtetett bennünket, vvl minden nehézséget játszv megoldó, biztos j á t é k k l, mely CSSk ngy m ű vzek s j á t j. Ugy htott kitűnő technikáj, m i n t messziről j ö v ő légies zene, mely mögött tnulás ize n e m érzik, c>k müvéss érző lelke. Hrébn tokelete.-, művzt hllottunk. z est megnyitásául Ágoston I m i k e, e b á j o s leányk, Komjáthy Jenőnek»Mgyr«cimü versét szvlt mely érzből fkdó megértes sél. Csk gyermekeknek tiszt hzfis lelke sedóse rgdhtj így el közönséget, m i n t e bájos fitl teremt szvlt ezen BZ estén zután Komjáthy. kezdett W b l f egyik szép dláb (Lss, o \Velt, o lss nneh Bein...) kissé még elfogultn, m j d mindég csengőbben, hogy ztán m i n d j o b b n impozánsbbá váljon ez hng Mssenet»llerodid«cimü áriájábn. Itt érvényesült művznő hngj legjobbn. közönség zjos tetszósnyilvánitás mellett lépett dobogór ezután Bré Vilmos hegedű művz Brnch gyönyörű C moll dgiojávl, melyben tökéletes tudás egyem felfogás érvényre j u t o t t, m j d Kreish-r közismert»l.iebesfreude» cimü drbét játszott eok finomsággl b j j l. szünet után újból Komjáthy énekelt dlokt (»\Vrum \vill>t du ndre frgen...«,»frühlingsucht«) f i n o m n megérezvén Schumnn Bubtilio, lyri nüuszit. m j d Brhm «SpnÍsches Lied«-jenek szenvedélyes hngját. Csiky dlából sem hiányzóit tüz, mely mgyr d linkt j e l l e m z i. z énekszámoki m i köz kedvelt zongormű vzünk, Jnosits Józseí, finom, diszkrét kísérete még j o b b n emelte. Bré Emil, Vieuxtemps»ir vrie«-je elődásávl újból elrgdt közönséget, me lyet teljesen megnyert e gyönyörű változtok hngultánk. Mjd Kreisler Pugnnl htlms Pre udium iiegroj.i tette meg ngy htását, itt ismét érvényre jutott művz ngysz- rü technikáj, kitűnő tudás egyéni Ízle. kösöoség zjos, szűnni n e m kró tpsokkl honorált ngy müvesz játékát, vlmint J nosits J ó z s e f kitűnő, egybeungzo kíséretet. z estén ép zámn közönség emelke dett, lelkes hngultbn hgyt el termet. tiszt j ö v e d - l e m tekintélyes összeggel gyrpított ktonák krácsonyár szánt összeget. ö. C y r n o! e l o l v s t m levelét, m i t Roxánnsdí i r t elolvstm többször K «B..... tlán e háborús izglmk-e z ok, de én könnyeztem mg levelén. És ki tudj ebben meglepetek világábn, k i boldogbb, kit BOK gkönyesünk, vgy kire szerelmesen mo solygenk, m i k o r se tudjuk, hogy mosolyunk m i k o r fgy z r c u n k r. Cyrno! éu RÍ \án vgyok, de n e m mg Roxáoj nem l nekem irt zt levételét, de zért én megér tem m r t Rí.xán vgyok, külsőségek b o londj, k i n e m t u d. m elképzelni z esfcüvőt,s nászéjt, ná-zut^á-t. mézeshetek- ;, házs életet másképen, m i n t egy ng\on GSÍOOS fiúvl, h mindjárt kissé ostob i s hiszen zért vn nk mguk Cyrnók, hogy szsusmességeiket eltnuljk mguktól Roxánok csinos, de üres fejű Christiánji. Eu is egyike v-jyok Komárom Hexánjink, vn Chrisztiánom is, egy c>unb fiu, k i m o s t zkon hrcol z OTOgBOkkl. Istenem, h rr gondolok, hogyh, m i n t nyo morék, eltorzuiv tláln visszjönni, h od lenne z, m i hozzáj köt veszedelmes csinos Volt I Szóvl vn Christiánom, Roxán v gyok, de nincs Cyrnóm, s ezért irigylem mg Roxáuját, mert vn Cyrnój, sgy önfel áldozó brát, kiről csk éltünk lkonyán, z ötödik felvonás végén tudjuk meg, hony szive ÖSSZetöre árán i - Koxán boldogságát ssgitette elő, hogy minden földi boldogságunk z őrűve s mindezért nem kivn s e m m i t, boldog. Wm Roxán néh SZÓI hozzá es rámosolyog Nem XX. Bzássdbs vlók m á r Cyrnók, letűnt trubdúr viláií utolsó mohikánji ők, kiket egy sz'g, egy szál virág, egy hjfürt, egy kép boldoggá tesz álmtln éjszkákon előveszik kár százs/or is z emlék.-k- ', vlóságos fétis imádók leesnek. Es én irieylem, hogy nekem nincs Cyrnóm, ki szerelmes levhleket hrnisitu, szellemes, Ötlete szerelmes leveh-t hrctéren küzdő Chrisztiánom nevében, ki tit kon verseket i m hozzám, ki multttn hrc téri hírekkel, kim-k egy vágy tölti.»«vikét hogy Roxánj ngyon boldog legyen. És e s sokszor Chrisztiánt pótolni tudnánk mássl, de egy szelleme-, J Ó brát, önfeláldozó Cyrnót sohsem!... Roxán. Icevél lövzárokból. (Ml hir odhz? Gondoltok-e néh-néh rám?) Lpunk egyik kedves ismerőse dt t i lábbi levelet. Egy újvárosi sszonynk irt hrctérről z u r. Csup közvetlenség, csup ggódó szeretet. z eredeti Offtogrfiávl kfl zöljük le Kelt s o r j i m 94 november 7-én. Kedves IV esseggem h i v n o m z Isteutül, hogy ezen pr s o r o m legjobb egségbe tláljon kedves Felesseggem kedves csldoinl egyttt én bál z Istennek eggséges vgyok mit nektek is tiszt szivemből kívánok kedves Feiességem irod hogy nem vet tik föl melegruhát jölvn m e r t úgyis kptunk mást meg úgysem lehet küldeni írni vlóm úgyis vn elég i r o d kedves Felességgem, hogy két mlcot megölteted jólvn leglább legyen m i t ennetek kis gyermekejimnek vn mit vii z Iskoláb meg másik kettőt is hizlld. Eu zt n e m t u d o m megírni m i k o r J ö h e t e k i r o d hogy mikor megöltetek mlcokt m i n d Ot voltk szül e j i m T e - t véreim, képzelem néztetek egymásr z nincs k i legjobbn hijnzik írd meg megl In. tk jól zok kis mlezok i r o d kedves Felességgem mert írtm én SzfUegimnek hogy dirigáljnk negonduld kedves Felességgem hogy tlán rosz végre írtm nyugodj meg kedves s "sséggem zért i r t i n, hogy ezen j j o s bjjos szomorú sorsodbn z én boszi tivolietem ltt v l m i bjod kd djnk tnácsot mert én mesze v g y o k m m d j r nemjöhetsz hozzáffl hogy én i g z i j j m bjt de k e l v e - Szmejun helben vnnk cskis zokhoz mz kedves Felességgem tnácsot kérni m e r i bosám nemjöhetsz mert eu távol vgyok tölied kedves Felességgem ht ennél fogv ne hrgudj mert nem rosevégre írtm hogy dirigáljnk keiives Szüleink tudtúm veled blr is i r t o n mer' irt nekem Bözsi m e g Örzsinek is írtm m e r t zis irt. egyssere hármt k p t m tudu^ui z István s o. o r r felül meg JÓSSÍ feilöl Józsi feilól tudok m r m e g i r t m de z István feliéi nemtuddok m e g i r t m uekkik meg m r neked M kedves Felességg m irod kedves Feleséggem hogy Tehenet ii."> forinttér dtd el jólvsb nem is gondultm hogy nyit kpj érts disznókor meg kpn. )."> forintot j ó l vn kedves l ' e h w g e m csk viseld gondját pénznek h z Isten hzsegít m j d veszünk tehenet mlczokbúl is dj el meg h r m t vgy kettőt, el JSI gondját viselni eben drág világbn, h mindig nem tudok írni kedves Felességgem mert nem t u d o m m i i l e n hejzetben j u t u n k hcsk tehetem vgy időm lesz rá ht írok kedves Felesseggem Cljságot n e m tudok s e m m i t. Ezzel bezárom sorjim mrdok s legforrób szeretettei szerető férjed g y e r m e k e j i m Édes p j u k egz, s i n ; V Esten veletek kedves Felességgem és kedvsi C y e r m e k e j i m Mrisk ÉS l'istik jó egzségei kívánok nektek, kedves Szülejimmel es tsv véreimmel együt. Számtlnszor CSOlkullk bérieteket Szerető férjed gyermekejim kedves pjuk N. N. KINCSES K L E N D Á R I U M 95 évre rendkívül érdekes trtlomml, úgyszintén _ 7 ^ T n «; + r. n «Prínrln* mikszáth-herczegh lmnch ^nitznr Sudnr könyvksreskedesebsn. 95. ívre. Mindegyik á r 2-2 k o r o n.

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem étff o y m. 32. szám K o m á r o m, 98. u g u s z t u s 0. KOM ROMMEGYEI P o l t k Eg^s/»v«EtMzetétl r helybon és vdékre : L6 K Félévre s K Kegyedém Egye lá&l á ; : 3 0 fllór. Megjelenk mnden s z o m b

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA.

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA. TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 98 2. J Ú N I U S VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története ( 1 ) játékszín KOLTAI TAMÁS..Ilyen fuvolázó

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben