A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai"

Átírás

1 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8 K 50 fitter. «2 ám r 20 mi sorsunk BRNYY JÓZSEF dr. Spitzer BRNYY JOZS-F dr. Kézirtokt nem í e l d t mindig ngy áldoztokt k í v á n i vérben életben. Mi is mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t z ' kultúr ngyszerű Sándor könyv- ós ppirkereskedóse Komárom, Nádor utc 29. szerkesztért felelős filler. h i v t l o s lpj. Szerketztöfég s kidóhivtl Szerkesztők lptuljdonosok Előfizeti á r Egz évre 0 K., félévre 5 K, E fi y e t TüzoKtószöwetségének hetilp európi lei vonulását m i mindig ez volt. Mi h d k útjáb j u t l m u n k l e t t z, h o g y l e m r d t u n k estünk. E z föld volt h u n, z n e m ellenségeink f o s z t o t t k ki, v r, t* gót seregei országútj, m i k o r h n e m z o k v e t t é k el j v i n k jvát, p e d i g mgyrság i t t megvetette l á - k i k e t t k r t u n k. d vissz Telefon 80. szerkesztőség. V Á R M E G Y É B Ő L. Á vármegye téli dec. 6. Komrom vármegye törvényhtósági b i ZOttság e kő lö án. szerdán d. e. trtott téli rendes közgyűlét Kiirthy István fői-pán hát, m i n t egy hu á m tör őröl, Mgyr elnöklete ltt. Védőpjzsunk lá szedtünk horországról l< ccsnt vissz kultúrné z lispáni jelent után több bizottság pek ellenségeinek keletről jövő minden ; vátot, rácot, románt m o s t T k e bn megüresedett helyek betölte következett. I o n o s i k, meg n g y szerb k o m i t támdás. I t t kdt meg ttárok npirenden, Mjd lpi Gyu' d r. főlevéltáros e s i k j o g o t formálnk E r d é l y r e, Bánátr. jelentét ismertette Bthó Ljos tb. főjegyző e l ő n y o m u l á s. Ezen h z á n m á r n e m vármegyei levéltár rendezéről. z elődó szép t u d t m g á t átverekedni n y u g t r Tke Jonescu társi z szvkkl méltányolj megoldott, nehéz fel igyekvő török, Ezen z I s t e n t ő l g e o g j dtot s szép eredményt, mely áltl gzdg ' e s e m é n y e k folymán m j d c s k kijóráfiáikig is k i s z b o t t földön omlik nyg közkintvs válik. Mindez-'rt vármegye össze c á r i z n i u s m i n d e n brutális ter- z n o d n k. Mindenesetre é r d e k e s d o l o g, köszönetet elismert szvzott főleveltáh o g y t o r o k veszedelem h j t o t t e g y rosuk, kinek Bűbájosok boszorkányok peszkedi szándé k. kor őket szárnyink lá, most pedig Komrom vármegyében Kultsár-könyvtr Törökország mgtrtás is h o z z á j á r u l ktlógus c. müvének megjelenét is örömmel m i l y ngyszerű, oly nehéz np l é l e k z e t h e z v i t t e tudomásul közgyűl. s z á m ez kultúr munkájábn. M i h h o z, h o g y h á l á t l n s á g Különösen élénk vitár dott l k l m t no j u s s o n. Ez hálátlnság méltó v g y u n k Európ kultúrájánk e l ő ő r s e i. tárgysorozt zon pontj, mely kereskedelmi propyleumon minket é r m i n d e n i n eges u foltt á s. miniszter leirtáról szolt törvényhtósági I utkon tervezett vám-zedé> tárgyábn. tárgyt cspás e l ő s z ö r é s v o l t u n k ós v g y u n k k p o t t s e b e k e t bekötözzük Berzsenyi Juosits J ó z s e f műszki tnácsos, z oly erősek, bogy feltrtózttjuk t á m g y r o k I állmépitzeti hivtl főnöke, ismertette. Mr mdókt másnk nem j u t t t u n k bízunk H d ú r b n, májusi közgyűl fogllkozott e kéédsel. bosszúálló Istenében! cspásokból. (!él volt zon árukr vámot vetni, melyek vsút vgy hjóállomásról jönnek, illetve állo hrctéren is legkeményebb másr mennek z állomásokr vezető utt hsználják. májusi jvslt szerint 34 f e l d t felvonulások fedeze. Ez TÁRC. Komáromtól P r z e m y s l - i g. (Lelőtték pilótát- Szbd z ut. mit nem lehet megírni. - Przcmysli cstdl. veszprémi bnd húzz. kávéházok) 2) (folyttás.) Debát szerei.cséré, berregríi kezd telefon s tudtják PrzemysIbÓl, hogy vont bemehet, repülőgép le vn lőve. ztán tovább döcögünk kórházvonttl. Vn e még megállónk?«kérdem.»vii, vo, de hál megál ni nem kell, mert hát vsuts ott még nii.e.-.«ztán csk megyünk tovább-tovább. Egyszer csk uuy ór lehetett, - kollegám förmedten ordít hogy lighnem kozák j ö n, Biert vlmi lámpsort lát csillogni. Fékezünk, vont megáll, de kluz megnyugtt bennünket, hogy zok csk m i Irénjeink, hiszen Slryj ide vgy 2 k m. Pedig m á r?on is sokkl t u l muszk. Három ór felé, vgy után már házk közé éiünk, jobbr hlr esekértábor. Zizeg. Német mgyr beszéd. Szitkozódások, oyeritéf, énekszó, zuhogás, kipál-, ezer ezer lámp Esténkint legkelleme sebb szórkozóhely csillogás. Hint mikor ez ember Pestre ér éjszk, ztán e sötétben csillog pislog Pest Cskhogy ott ploták, itt mg hdtest trin tábor* Közeledünk á váróéhoz, de m i csk sz kdtlnul szekerek közi megyünk, 5 km.-es sebességgel óránkint. Reggel 7 ór, mire beérünk. Ezer ezer kton. Egyik mosdik, másik keféli mgát, hrmdik kkor bújik k i szekérből. Z boiják lovkt, énekelnek, feketét isznk. Cskhmr uj kép. cigányprímás ellátn Jelentkezem. Kitoltnk bennünket kül telekre. Vn 8 ór künk. Erlubnisicheint kérek s beindulok. Kton, kton, ház, szflt, kton, ágyú, trin, kton. Ebből áll város. IJenn-gy.'k e_-v kávéházb, csup kton. I s z o m egy fél liter feketét, m e r t persze tej nincs. -40 koronáb került ránylg nem is drátz. Mgyr bsszt'd mindenütt, csk néh hllni elvétve J, die Kussen. Elnézegetek, b t már látni hősöket. Mindeu roppnt érdekes. Mgyr-német fölirás ott vn. jtó, odébb terprncsnokság, mjd kórházi utc. Csup Vöröskereszt. R i k k n c i jön, egy zsidó gyerek, Przemysl-i mgyr újságot meg.,előre" C pssti hál)orus újságot árul. 30 fillér. Veszek tőle ingerisch" újságot, hogy 6 kiejti. í j r kávéház elé érek. K i vn irv, hogy tilos b e m e n n i itt sjtógyül. z blknál látom Csizmdi Sándort, Népszvától. ördőg kemencéje ez. z ember csk egy rettentő szekértábort lát, látóhtár tele dolgosó emberekkel, szekerekké, de vár ninci ehol. z föld ltt v n ; Isten tudj, m i le het z. Visszindulok pöffögő teherutók, t r i n V o l t m Przemysl-ben, de vár, z világ kocsik, újr ktonák, csendőrök. Kezd m á r hírű PeStQng, hol 70 ezer muszk otthgyt unlms lenni. IJemegyek régi kávéházmb, fogt, várt bocsántot de nem láttm. zt. néni mutogtják me^ mgmfjt j i'j Időket ó Vsárnpi I j s á g o t olvsok. medikusnk, z földben vn. Beérünk z ál- Sőt egyik kedves ismerősöm jóvoltából.'in u r Przerysl homlokzton egy piros* még»komáromi Ujságt*hoz is hozzájutottm. fehér zöld zászló. Csp mgyr. vsuts Soki gyönyörködtem przemysli t á b o r j f i GRND hol legkitűnőbb zenekr hirneves mgyr, ktonák mgyrok. merre csup mgyr. S u i g é s - f o r g -. vezete LÉVI mellett 44 LCI npont hngversenyez.

2 2. Komáromi oldl ktoni prncsnokságot d r ntl Hugó főtör orvos képviselte. z ertekezletén resztvettek helyi egyletek vezetői is, kik egyhngúlg j á rultk z előterjesztett jvsltokhoz. Ezek lényege z. hogy városbn folyó gyűjtek össsesittetnek, *z gy befolyt Összeg z összes kórházk összes sebesöltjei közt egyelőén oszttik el. Minden kórházhoz egy biz ttságot válsz tott z értekezlet, mely gyüjtó«t végesni fogj. Pénzdományokon kívül termzetben vló j á n dékokt is hálásn fogd bizottság (klács, sütemény, gyümölcs, édesség, te, cukor, r u m Stb) főleg szivr! CÍ írettát, de prktikus c i k k e k szppn, fogkefe, p i p. stb. szintén l klms rtj mdékok. bizottságok minden kórházbn kráo onyfáft állitnk é s zt feldíszítik. bizottsá gok ez ügyben vsárnp megyeházán záró ült trtnk, melyen z ünnepélyek p r o g r m j á t megállpítják, dkozzék mindenki nemes célr Itt említjük lel, hogy kórházk k r á c s o n y á r Kocsis Ljos epitőmos'er 50 K-t küldött Kürthy főispán kezeihez. E nemes tett önmgát dicsei!. ihomál közül csk IT ilyen állomást Tettek fel s miniszter szt nem hgyt f ó t i, z egyenlőség elvet mondt k i. így z állndó válsztmány 82 vsúti -J hjó állomást vstt fsl jvsltb. felállítndó vmokból évente kb. QO ezer K jönne be. Ebből 60,000 K jutn kvicsr kvicsozásr, 9 ezer K utkperék fizetére. így ezer ni- kvics helyett 8 ezer m - - t lehetne szállítni. 7 utkpro helyett B6 lenne s így egyre ti k m. ut esne. F e j é r v á r j Géz cs. é s k i r. k m r á s, L o z e r t K l m n. Konkoly Thege Bél n y. törvényszéki bíró hi zzászólás utn közgyűl jvsltot elfogdt tárgysor többi pontját rs egymás utánbn pergette le közgyűl, mely délre m r véget is * r t. Á komáromi M M ( nemes szivek legújbb kció/.) kis hdngy ngy hőstette. Vörös Ker szt vezetőbe-.. u,<-~érev-> b u z g l o m m l lépeti kciób helyi kórházk bn ápolt sebesült ktonák krácsonyi ünnepi nek érdekében, hogy ne legyenek elhgytv ások kik hsért e- érettünk vért áldozn!;. lelke* társdlom nem is h-yj el őket r s megindult mozglom már is legszebb ered ményekkel kecsegtet. De nem is lehel ez m á s képpen, h lágbuzglmu hölgyeink veszik ke zükbe szeretettéi B Szép ügyet. Kürthy Istváimé úrhölgy állott mozg lom élére, hogy gyűjt egységes mederben történjék, főleg pedig zért vn egységes kciór BZflkég, hogy vros lerüle «*;> működő mind husz kórházbn egyformán rzesüljön tfgár Kroly hdngy vvkorwirencíj?. M ú l t s z á m u n k b n d t u n k hirt egy k i '. ü n v tről, OQ >ly L'ngár Káról) 83. gy. e. h d n gyot Vskoron r e n d d e l é k e s i t e t t e fel, m o s t röviden ennek s z o k t l n u l ngy k i t ü n t o t - s n e k e l ő z m é n y e i t ismertetjük olvsóinkkl, Kik kösött b i z o n y r számosn lesznek Ungár h d n g y i s merősei melyből kijegyeztem z jóbráti. kik hő*ök k i t ü n t e teit olvssák, h o g y Hivtlos Közlöny sgy npoesredes ós egy h d n g y kitüntetét n o z z n i i n d k e i t e n vskoronrend v i t é z e i l e t t k. M i vel szt sokknk, kitüntett gyoknk osztogtni, ez r e d «. -. ezrede.-., nem igen szokták hdn h n e m ktonságnál él polgári é l e t b e n htodik Bzetósi osztályb sorozott t i s z t v i s e l ő k (lispán, polgármester, l b l b i r ó stb) k p j k, gondoltuk, hogy e mögött n e m m i n d e n n p i hd t é n y ip png zért l p u n k e ; y brátj elbeszélé bői. ki ismerte kitüntet okát, elmondjuk olvsóinknk L'ngár Kroly vitéz igzán m i n d e n k i elismerére érdemes hőstettét, k i háború első ütközeteiben m á r m e g s z e r e z t e k tooi é r d e m é r m e t (simám l u d i s j. N e m is kellett ztán több bkáknk, Szuronyt tűzve megy neki mszkánk. C*5zkóczi százdj m e n i előre, EholkHt egy pár j ő f i u belőle. lábbi Przeroysl i cstdl Ilire megjött várb segítség, Be sem várts, futott már s sllenség. Kegyvenezec emb erét elveszítve, Kedve elment b törni Prsemysi-be. Beik eső, nykig vgyunk sárb, Prsemysl tél hull muszk r.-.!.á-r. Szeretne c városb betömi. Hgyt honvéd lig g\6z; lelőni. Npfény derül s e'bontj ' r t, Százdos ur bfhívj b.tkk zt üzem ŐSI Királyunk tinéktek, (slen áldjon derek mgyr honvédek. Sok jbuszks, kev i t t várőrség. Észreveszi ezt z orosz etteség. Tízeoegyes w trkhes vi zl ágyit, S SsTsf s z á m r küldi ránk lövegeit. Mifit förgeteg hu'.l gránát várb, Srpnel robbn hull mgyr bkákr De honvéd bátrn megállj helyét, S c é i b veszi mu-zkánk fejét De z őrs»'g egyszer mégis kifárd, Várprnc-nok ur üzen bkáknk J ó fiim Várt ne hgyjátok, Kegy op múlv segítség jön borzátok. Feltűnt társdlom jótékony támogtás b m z ott ápolt sebesült ktonák serege. Örömmel állpítjuk meg /t is. hogy te rsn i- gteijesebb egyetértben -> Összhng bn vn Vörös Keres t ktoni prncsnok ságokkl] m i ölképpen «á sem volo kép zelhető. Meisícr Jánosáé úrhölgy sebesöltek igzi védősszony, szintéti legngyobb oddássl krolt tel i ügyet d r. ntl Hugó, vár kői házk prncsnok szintén le. ngyobb kzséggel működik közre. Hétfőn délntén ez ügyben értekezlet v o l t Kürthy tvái főispán elnöklete ltt, melyen bn CStd 94, MEDGYES K. őrvezető. Beszélgetek honvédekkel. Nézem, hogy lkják ki wggonolból z szer é s ezer konz- rvládát. I l ' t l r nie y-",. v..nlouiho;-', iefekszem I u d i. i. i ' r z e m y s i b e n itir cs l á t n i v l ó. d o m b o k uem érdeke nek. Este j ó kot./t rvi-l v;cv iá"unk, ztán be ír.dinünk ko légávl. S m m - k. i v. ' h á z b. Szól cigányzene. Veszprémi bnd. ài. 7 Lnblinti I öj l u d á l l á s o k b visszvonulv R orosz hdsereg front változásáról értesültünk. \ oroszok átlépve W i s l o k t Sn folyó ~ rtultk vissz sietve Hdseregünk követni krt z oroszok mozdultit Ungár hdngy utász s/ksz prncsnok október másodikán prncsot kpott, hogy V. folyótól k»*t kuométernyire jobbr hldjon ott hidépitve lklms fnygot kutsson fel. Tud.n k*m hogy z uros;r >k minden hidt felrobbntottál mguk uln, hogy seregünk átkelét megk dályozzák. Ungár prncsnk eleget teendő G. köz ségen keresztül hldt és Szen környéken hu szár járőröktől rról értesült, hogy z oroszok körülbelül 0 kilométernyire Wlslok folyó torkolt közelében egy hidt vének, z bid meg áll, zt lovsság tárt megszállv. Ungár hdngy kis ideig hbozott mitévő legyen. * prncsot hjts e végre, m i kedelmet jelen, tett z előnyomlásr nézve, vgy ks híd elfogllásávl próáljon szerencsét? Végre» iránybn htározt el m - ' u. bátrké sze rencse, lí sikerül, ngy szolgáltot tesz hd seregnek, h nem sikerűi, hditörvényszék. de erre ne is gondoljunk. 7 z r Vj Ungár bízott mgábn embereiben,»vzsmegyei«jó verekedő fiukból állott szk sz ó s!«.-ír öö!. iv'í. órkor indult el kis Cspt vkmerő expedíciór, három ór körűi meg közelítették ludt é Ungár hdngy. prton ltht <t nuá teve csptt blr egye nesen hídfőhöz k n y r o d o t t ttól nem messze fogllt állást z oroszok előőrsei z reveszik őket erős tüz lá fogják csptonkt. prncsnok zr veszi túlerőt Is bárom emberévei előre kúszik tüzeli irányítj, (»rü t tüzelt indítnk feléje s oroszok, minden i r dm &ny nélkül. Hmrosn elkzül hditervé? I, hbo< zásr nincs idő. szkszt kel rzre osztj liid j o b b é bloldlár elhelyez 7 7 em bert zzl z utsítássl, hogy egy pontr tuzeljenek erősen. llg.'>í emberrrel, szksi felével tüzel fedezete ltt fog hidr ro hnni. Cskugyn ezen belőtt'ponton z oro szok tüzele lnyhulni kezdett. folyó körülbelül 50 lép széles, Ilid szélesebb lépnyi v o l t Bogy milyen ngyszerű ktonák 83-sok, zt jellemzi, hogy z egyik ltiszt rohm kezdete előtt előre ugrik vonlból h i d r szld. Bz volt iserencse mert hlon drőtkdály volt kife szítve. Egy perc, drót kettévágv é cspt Ungár hdnggyl * i e n Ind rohn, i* éztos hurrávl Csk fejit! j OsmerŐsOkk i is tlálkozunk, ztán éj felé»liss«indù link, R ggeli 0 rmkor érkeztünk meg Feli pitá bs. Óriási brkk, 88 ezer ágy, műtőtstmek, viltsnyvilágitás, orvosi s^obáh. z ágyk ngy rze Bres, mindössze pr száz beteg vn. Átvesszük betegeinket, csup szlovén bomyák, tüskoier lesznek száiiitv, 3eg lk kötözm. Á'v ssük ii.-tát visszindulunk. Un.ms ut. Messziről bombò nek z ágyúink, de már megszoktuk. Mi mittik izélhetnek. betegeket átkötjük, ledjuk távirtot Itlkofcnk s indulunk hzfelé, ztán m o s t megint i t t vgyunk Ngyin, há von. Egy jó kereskedő fssili dott szitst, i ndkivül kedvesek hozzánk, városkábn. Np* hossl s állomáson várjuk sebesültek vároeks kkor, m i n i CCelldömölk. koszt reiterilo drág. (Vég-.) ém F i K o m á r o m Ferenci József Okleveles elválllj nináen rkprt 5. szám mérlegjvito; r «n 3 s x t r ü HsveleS), s z á z d o s jvítását hitelesítét. h i d n t r! «g «k s n n e s m n n gázizéfény I Motorok jvítás T e r v e k költségvet díjmentesen! Kühnel-fé!e gyártelep. G l m t r i k i olvsztó kemencével felszerelt Telefon 79. s*.jffh vs- ós ércöntőde. mlomépito, gépjvító, hengerrovátkoló vsszerk*^ kzítő műhelv, kutk, s z i v ü v ú k jvítás szerele.. Vízvezeték cstornázás flirdöberendezi válllt.

3 94-. dc. 7. Komáromi l'sd muszkát! vele történt, minek hiteléül vitéz mellét k i Ne sjnáld leket, hegyibe! rály mgs rendjele diftziti. hiti dübörgött hrminchét pár szeges H visszmegy hrctérre, még íztrez tlpú é s srku bkncs kemény é s tüzes roh hozzá egy-kettőt. Ismerősei pedig, h látják z nás ltt é s rettentő heves felrohnás óriási utcán kis Ungár hdngyot, szorítsák meg z v r t okozott z ellenség közt. túlsó prtról kezét ennek boldog igzi ktonánk, kiről csk ugy zuhogtk slvék. íiuk hmr l e kis kdét korábn két-három évvel ezelőtt senki ugráltk mélyebben fekvő prt termzetes se hitte voln, m i k o r leányos könnyedséggel fedezékébe é s onnn tüzeltek z ellenségre. zongorázott egy-egy u r i társságbn, hogy kozákok zonbn nem állták tüzet. krdot is oly fölényesen kezeli. É s ne csodál H m r lór kptk onnn lövöldözve Iául kozzék senki se, h megpillntj kis hdngy zsáikt mieink felé hjítv elvágtttk. P á r mellén szép érdemrendet, melyet eddig csk zzu voltk; szurony támdást nem vár öreg óbesterek mellén láttunk megszolgált, ták b e. megérdemelte. Háromnegyed négykor h i d mienk volt.. J ó félór ltt. Csk k k o r j u t o t t eszükbe, hogy hid lá is lehetett voln knázv k k o r robbnik fel l t t u k, m i k o r r o h m r mennek. De k i gondol ilyenkor, ilyen meleg percekben ilyesmire! Ugy sokun, de zért mégis c«k megértették néhá látszik, z oroszoknk n e m volt m r idejük nyn kérő szvunkt, hogy z ojévi üdvözle hid felrobbntásár, m i r e bizonyosn utsítást teket m á r most váltsuk meg ktonák krákptk. csonyúr szánt OsszeggSt. Ezzel kellemetlen Három ember megsebesült közülünk, z Dévjegy Írástól, boritékcimztől, bélywgrgszoroszok elvitték sebesültjeiket. Tehát vesztesé* tástól menekülünk meg, s z odjándékozott günk igen csekély. Ungár hdngy megszállt összeggel kedvesebbé tesszük szegény ktonáink most m á r két hidföt, megvizsgált hidt, krácsonyát. robbnó nygot nem tlált. Felállított z elő z elmúlt hun következő újévi üdvöz őrsöket ss hmr megírt jelentt dndár let megváltások érkeztek szerkesztőségünkbe. hoz kz hid. jöhetnek z ezredek, gyors eröö z v. K.rcsy Lászlóné ő K SÍtéSt kér, hidt pedig védeni fogj, meddig Kros y Miklós 5K csk lehet. Biró Gyul 5K Két huszár vitte jelentt vágtábn. /. Összegei rendelteti helyére j u t t t t u k. Eközben Öreg e s t e lett é s z éjszk rá V r j u k többit I b o r l t melnkolikus őszi tájr, rádásul este Krácsony után érkező összegeket se V* o r Btán elkezdett esni z eső is. S z ó sincs besült ktonák segélyezére fordítjuk. ról, egy cseppet se leheteti brátságos hely Zét, l.usz kilométernyire csptoktól z ellen ség ^lőtt, szkdó esőben eltölteni egy éjszkát. Hmr multk z órák, nehezen jött reggel. Éjfél előtt neszt hllott cspt. Lovk épé.-e h.ltpzott z ej-zk csemljt ben. vízcsőbogs, hol gázoltk felgyülemlett esővízben. Ungár hmros*n prncsot d gyors tüzelre, hogy kis cspt szám felől z ellenséget megtévessze. Sikerül is elrisztni őket, de egy ór múlv, éj lel után egj ó r körül megint sze ( vöröskeresztes?sákok kultúrplotábn. rencsét próbálnk, z l k l o m m l másik ol Útbn h r c t é r f e l é. Eltűnt szállítmány. dlr')!, blszárnyról hlltszik z ellenség kö Mikor z ágyuk dörögnek. z ihgyett ks zelede, SÜIÜ slvék repülnek bb z irányb. tély. hunionnl csttér. kötöző hely. hál. dkozjunk. Újr hrctérre.) Éjjel két órkor zonbn j ó brátok ér keztek egy ';y ezredbeli százdi.- gépfegyver- I osztgávl Hogy tlált od, z H érdekes. \ ritk honleányi szeretetének, bátorsáhuszárokt, kik Ungár jelentével vágtttk ' ánk dt tnújelét több ízben i i Eüy Lndwíg, dndárhoz, kpitány megállított, elolvst komáromi Vöröskeresztes hölgy, ki hrctéren jelentt es ludí mi leendője, nem z ellen küzdő vitéz ktonáinknk idő*, fárdságot nem ség riogtás, mire kiküldve volt, hnem I kímélve, élelmi gyógyszert tyüjtött kitrtó fontos átkeli pont védelmeze. Kres mene Ügy buzglomml gilis munkálkodásánk telsel é r t hídhoz é s j ó pr o r t t odért. meg lett kellő sikere, hmrosn össze gyűlt egy rkomány élelmiszeri kötszer j ó Most m á r gépfegyver védte hidt, mely meleg ruh, melyekei kultúrplot fárdh h.d innenin oldlán volt felállítv hídfőnél. ttln inspeketós hölgyei zsákokb vrrtk be, Hjnli négy órár m r egy zászlólj 83-s é r htlms vöröskereszteket erősítettek r á, hogy kezett hid védelmére. kp.tn > vezete útközben könnyen felismerhetők legyenek. ltt. J «le I I órkor indultk el erős menete lsel, esőben öt óráig t r t o t t z útjuk. Elly Lndwíg tevékenységs zonbn nem merült ki ezzel. Hogy jótékony emberbrátok hid végleg mienk volt.másnp reggel, áltl szegény ktonáinknk szál dományok október 4-én. z egz hdtest átvonult hídon biztosn é» gyorsn eljuthssnk rendelteti es másfél nppl korábbn é t t kitűzőit helyt re. helyükie, ő mg válllkozott rr veszélyes Október 5-én z oroszokt. Mehovni ütközetre feldtr, hegy z élelmi-, köt.-zereket meleg kényszeríti komáromi 66. gylogdndár é * zt ruhákt nem bizz postár, vsútr, hnem didlmsn vívj meg. z oroszok fejvesztetten elviszi mg hrctérre, S ddig hld felfelé menekülnek előlük Sodomiert fele. 88-ik szállítmányává, míg csík tűzvonl meg sm í i í i k gylogezred, háziezredünk, m i n t mindi.', kdályozz Öt tovább bldásbn, s ott, hol csodltos n vkmerő vitéz volt S npon is, legngyobb szükség, kötözőtéren fogj szét rohmánk nem lehetett ellenállni. osztni z élelmiszereket, s kötö/.ó gyógy hz volt kis Ungár hdngy hőstette, szereket, hogy így közvellen tpsztlttl győ miért felette* htóság kitüntetre jánlott. ződjek meg rról, hogy mire is vu ott legin Csptából még 57 ember kpott ezüst vitéz kább szükség. ségi érmet. November hó 2 ón indult el K o m ö r o m ból Budpesten át Turk felé veszélyes útr. Ungár hrcterén msgbstsgedi tt most ngy zűrzvrbn többször is megtörtént, szbdságánk egy rzét körünkben töltötte. hogy útközben más vsútr kpcsolták zt kedves es előzékeny ós Végtelenségig szerény vrggont, melyben gyűjtött nyg volt Nem tiszt n e m fog megneheztelni, h elmondjuk, m i Nem ngyon v ö r ö s k e r e s z t e s hölgy h o m o i w i csttéren. ; S. oldj egyszer kellett vissz, ide od utzni, megré mült menekülőkkel zsúfolásig megtelt vgy telje sen elhgyott állomásokon éjjelezni, utánjárni^ sürgönyö/ni, telefonálni, m i r e z eltévedt kocsi előkerült. Sátorljújhelyen t u l Ngyrihály felé m á r ngyon kev ember utzott zk felé, ellen ben minden állomáson ngy tömeg menekülő, siró sszonyok gyermekek várták lefelé menő vontokt 8 vlóságos élet-hlál hrcot vivtk egy-egy helyért ngy volt kétségbe es, h m á r vont megtelt z utsok egy rze ott mrdt. m i n t Elly Uudwig m o n d j, menekül sokszor káros volt, mert hol emberekre b u k kntk z oroszok o t t inkább épségben hgyták házt, m i g ellenben z elhgyott házkbn mindent összezúztk. Egy izben rról értesült, hogy z élelem mel s kötőszerrel megrkott zsákjit téve dből egyik uiáuus százd vitte el, mely m á r hrctérre indult. legközelebbi állomásnál leszállt, hogy z ulánusok után nyomozzon. Gyönyörű, sejtelmes holdvilágos éjszk volt, midőn z állomásr ért, hol m á r mindössze csk egy vsuts volt, ő is kzülőben, egy állndón fűtött mozdony minden pitlntbn várt z indulást, h z oroszok közelednek. fenséges szép holdvilágos éjszk csendjét ágyudörgek zvrták. vsuts m e g k u t t t z irányt, merre kéreit ulánusok táborozht nk, s ő elindult. Közben egy útszéli kereszt, mjd egy flu ós egy temető mellett hidt el. z ágyuk egyre dörögtek, tisztán k i lehetett venni, hogy három oldlról történik z ágyútü zel. Mjd messzetávolbn tábortüzek lobog tk fel, melyek közelében z őrök Hlt! kiál tás fogdt. z őrök vöröskeresztes jelvény láttár táborb engedték, hol legngyobb Örömére hmrosn előkerülnek z elveszettnek hitt vöröskeresztes zsákok. Érdekes epizódj utzásánk, hogy Ngymiháiy közelében egy elhgyott ngy uri lkot tlált 8 szobávl. lkói hirtelen menekülhet tek el, mert minden tárv nyitv volt, z ebédlő, Szlon, házi kissszony hófehér leányszobáj, minden, z ért*k z ezüstnemüek, ékszerek mind elő voltk, Elly Ludwig z értéktárgykt htlms kályh tetejére rejtette e'. I^y vló színűleg nem k e r ü l orosz kézbe. Veszedelemben is forgott többtsben. Egy éjszki lt kőiben otosz őrjárt közelébe került, szerensére borult volt z ég sikerült elrej tőzni, mictőtt zrevették voln. Könnyekig meghtó jelenet játszódott le sgyik állomáson, váró ós éttermek isufolásig tetve voltk menekülőkkel. peronon egy idő sebb hölgy Birdovjáit. Kezében sárg kis útitásk. Elly Ludwig rzvéttel kérdezősködött sors után. Síró hölgyei mondt, hogy X. bárónő; htárszélen ngy birtok, köt kstély vn, z oroszok hírére menekült el, tegnp ót nem evett, Kl!y Ludvig zonnl közbejárt, hogy szegény hölgy ennivlóhoz jusson. Homonnáról lig hogy kitkrodtk z Oroszok, z első bevonultk közt volt Elly Ludwig i«. z Utcák tele voitsk széttört búto rokká'-, díván, fotel, szt?, szék, zongor töre dékkel, függönyfoszlánnyl, összetépett ágyne művel, üveg, cserép, porcellán, edény, tükör drbokkl. z egz városbn luyszolván csk z * pcák mrdtk bent Homonnán z oroszok betonu'ássor. Kleiüket nem bántották, de öszszetörtek zárdábn mindent. Sirlmsn nézett ki kézunuukterem. Kimondták z pácák, hogy nem egyszer szuronyt szegeztek mellüknek I órássl fenyegették őket, erre ók sírni kezdtek, mire egyik szőke orosz ltiszt zt mondt nekik J j! ne sírjtok ugy fáj zt énnekem hllni. De zért egy szóvl sem intette voln le szuronnyl ijesztgető ktonákt. homonni hrctéren is megfordult Klly Koszit legújbb szbású uri öltönyt os ledőltüket Ó K ktoni egyenruhákt uri divt-szbó Komárom, Megye-utc. Ugynott e g y tnoncf lvétetík legjobb szövetekből minőségű Pontos bel* külföldi legjutányobb szolid árbn. kiszolgálás

4 4. Konir..mi oldl L u d v i g. I t t örömmel konsttált, hogy cst teret borító még teniettetlen hullák között rettenetesen sok volt z orosz. m i rzünkről veszteség csekély volt, 00 orosz h l o t t r lig esett 57 hlott m i rzünkről. Éppen hullák eltemetekor volt ott s látott egy jpán holttestet is, m i bizonyítj, hogy j p á n már segíti z oroszcsptokt ktonávl is. Egy nő hullár is b u k k n t k, mely hulláról megállpították, hogy nöruháb öltözött férfi volt, k i kémszolgáltokt teljesí tett z o r o s z o k n k mgyrok Istene hlálll Bujtott. bőre egzen hófehér, nőies volt, z r c á t zonbn n e m lehetet kivenni, reá ludt vértől. cstteret különben holttesteken k i vül srpnell, gránát, ágyú lövedékek, lóhullák trkítottk. Végre e h i t ü n k z utzáz legszebb rz letéhez, midőn Eüy L u d w i g megérkezett lő vonl hátmögött levő kötözőtérre. Soh ngyobb örömet, hálálkodáet, köszönetet el se lehet k é p zelni, m i n t minőben ott volt rze, midőn z ízletes szlonnát egyéb jót kiosztott.^ze gény sebeü.tek között. Csillogó szemekkel, mosolygó rccl ették sok j ó h o l m i t. Felejt hetetlen, mindig vissztérő órák lesznek ezek. Mjd kárét, Csokoládét, teát főzött nekik. l>e szenvedőkké, is gondol. Kötőssert, gázi, vttát jódtinkturát, erősítő osöppskel is vitt mg vl. Különösen jódtinkturánk örültek meg z ápolók. E i l y L u d w i g elégcé n e m dicsérhető nemes tettét kötözőhely törzsorvos is méltányolt egy igen szép elismerő nyiltkoztot bélyeg zővel ellátv dott át neki kérte, hogy minél előbb j ö j j ö n vissz hsonló rkománnyl. Egy ben pedig felírt törzsorvos, hogy m i l y e n e,\úgy- köuzerekre \n leginkább szükség. z o t t látottkon s tpsztltkon fel buzdulv, Eliy L u d w i g megér..«-;\vn npokljn K o m á r o m b, hozzáfogott második utjánk szer vezéhez. E végből ngyon kérjük nemesen érző embereket, hogy dkozznk nem romlndó é l e l m i s z e r e k é, különösen sz lonnát, meiy leglklmsbb, bárhol zonnl elkölthető minden SÜt, főzéz nélkül, továbbá füstölt húst, f ü s t ö t kolbászt, lisztet, kenyeret, cukrot, kávét, kkót, csokoládét t-s hsonlókt. Éppen m o s t vunk disznóölek, m i n denkinek m ó d j á b n vn egy kis szlonnát, hust küldeni. Minél többet dkozzon jószívű közönbég, hogy olyn hosszú vesssdelmekkkel teljes utt érdemes legyen Újr megtenni. z e célr s z i n t szíves dományokt Bergmyerné örngyné orhölgy lkásán (Nádor utc 53 ) veszik át gz np, d. u. 46 ig mg Elly L u d w i g veszi t személyesen, m i kor is z érdeklődőknek szívesen m e g m u t t j honionni hrctérről bosott csttéri e m lékeket. Elly L u d w i g krácsony után fog elutzni. R e m é l j ü k, k k o r r tekintélyes mennyiségű élel miszer gyűl össze nemes célr. dkozzunk!!! Komáromi N ö g y l e t hngversenye. (KomjáthyÁgostonBré/nosits. ktonák krácsony ) Kiváló műélvezetben volt rze városunk művzetpártoló közönségének vsárnp este K o m j á t h y J e n ő n é vezete ltt álló Jótékony Nőegylet hngversenyén. z igzán m i n d e n izé ben»ikerlilt est rendeze elsősorbn elismert érdemel é s vezetőség finom müvsl ízlét dicséri. Először v o l t l k l m u n k hllni K o m j á t h y nzelr művzetét, s ngy érdeklődsel vártuk z.mbiciózus művznő felléptét. Át érzett meleg elődás ugy d r á m i, m i n t l y r i rzekben szimptikusán htott é s szép jöfőt igét. Ngy ürömünkre ssojgáu, hogy Bré Emil, mgy. k i r. Operház kitnnö hegedűse, bud pesti közönség kedveltje büszkesége, jött le börzénk ée mesteri játékávl gyönyörködtetett bennünket, vvl minden nehézséget játszv megoldó, biztos j á t é k k l, mely CSSk ngy m ű vzek s j á t j. Ugy htott kitűnő technikáj, m i n t messziről j ö v ő légies zene, mely mögött tnulás ize n e m érzik, c>k müvéss érző lelke. Hrébn tokelete.-, művzt hllottunk. z est megnyitásául Ágoston I m i k e, e b á j o s leányk, Komjáthy Jenőnek»Mgyr«cimü versét szvlt mely érzből fkdó megértes sél. Csk gyermekeknek tiszt hzfis lelke sedóse rgdhtj így el közönséget, m i n t e bájos fitl teremt szvlt ezen BZ estén zután Komjáthy. kezdett W b l f egyik szép dláb (Lss, o \Velt, o lss nneh Bein...) kissé még elfogultn, m j d mindég csengőbben, hogy ztán m i n d j o b b n impozánsbbá váljon ez hng Mssenet»llerodid«cimü áriájábn. Itt érvényesült művznő hngj legjobbn. közönség zjos tetszósnyilvánitás mellett lépett dobogór ezután Bré Vilmos hegedű művz Brnch gyönyörű C moll dgiojávl, melyben tökéletes tudás egyem felfogás érvényre j u t o t t, m j d Kreish-r közismert»l.iebesfreude» cimü drbét játszott eok finomsággl b j j l. szünet után újból Komjáthy énekelt dlokt (»\Vrum \vill>t du ndre frgen...«,»frühlingsucht«) f i n o m n megérezvén Schumnn Bubtilio, lyri nüuszit. m j d Brhm «SpnÍsches Lied«-jenek szenvedélyes hngját. Csiky dlából sem hiányzóit tüz, mely mgyr d linkt j e l l e m z i. z énekszámoki m i köz kedvelt zongormű vzünk, Jnosits Józseí, finom, diszkrét kísérete még j o b b n emelte. Bré Emil, Vieuxtemps»ir vrie«-je elődásávl újból elrgdt közönséget, me lyet teljesen megnyert e gyönyörű változtok hngultánk. Mjd Kreisler Pugnnl htlms Pre udium iiegroj.i tette meg ngy htását, itt ismét érvényre jutott művz ngysz- rü technikáj, kitűnő tudás egyéni Ízle. kösöoség zjos, szűnni n e m kró tpsokkl honorált ngy müvesz játékát, vlmint J nosits J ó z s e f kitűnő, egybeungzo kíséretet. z estén ép zámn közönség emelke dett, lelkes hngultbn hgyt el termet. tiszt j ö v e d - l e m tekintélyes összeggel gyrpított ktonák krácsonyár szánt összeget. ö. C y r n o! e l o l v s t m levelét, m i t Roxánnsdí i r t elolvstm többször K «B..... tlán e háborús izglmk-e z ok, de én könnyeztem mg levelén. És ki tudj ebben meglepetek világábn, k i boldogbb, kit BOK gkönyesünk, vgy kire szerelmesen mo solygenk, m i k o r se tudjuk, hogy mosolyunk m i k o r fgy z r c u n k r. Cyrno! éu RÍ \án vgyok, de n e m mg Roxáoj nem l nekem irt zt levételét, de zért én megér tem m r t Rí.xán vgyok, külsőségek b o londj, k i n e m t u d. m elképzelni z esfcüvőt,s nászéjt, ná-zut^á-t. mézeshetek- ;, házs életet másképen, m i n t egy ng\on GSÍOOS fiúvl, h mindjárt kissé ostob i s hiszen zért vn nk mguk Cyrnók, hogy szsusmességeiket eltnuljk mguktól Roxánok csinos, de üres fejű Christiánji. Eu is egyike v-jyok Komárom Hexánjink, vn Chrisztiánom is, egy c>unb fiu, k i m o s t zkon hrcol z OTOgBOkkl. Istenem, h rr gondolok, hogyh, m i n t nyo morék, eltorzuiv tláln visszjönni, h od lenne z, m i hozzáj köt veszedelmes csinos Volt I Szóvl vn Christiánom, Roxán v gyok, de nincs Cyrnóm, s ezért irigylem mg Roxáuját, mert vn Cyrnój, sgy önfel áldozó brát, kiről csk éltünk lkonyán, z ötödik felvonás végén tudjuk meg, hony szive ÖSSZetöre árán i - Koxán boldogságát ssgitette elő, hogy minden földi boldogságunk z őrűve s mindezért nem kivn s e m m i t, boldog. Wm Roxán néh SZÓI hozzá es rámosolyog Nem XX. Bzássdbs vlók m á r Cyrnók, letűnt trubdúr viláií utolsó mohikánji ők, kiket egy sz'g, egy szál virág, egy hjfürt, egy kép boldoggá tesz álmtln éjszkákon előveszik kár százs/or is z emlék.-k- ', vlóságos fétis imádók leesnek. Es én irieylem, hogy nekem nincs Cyrnóm, ki szerelmes levhleket hrnisitu, szellemes, Ötlete szerelmes leveh-t hrctéren küzdő Chrisztiánom nevében, ki tit kon verseket i m hozzám, ki multttn hrc téri hírekkel, kim-k egy vágy tölti.»«vikét hogy Roxánj ngyon boldog legyen. És e s sokszor Chrisztiánt pótolni tudnánk mássl, de egy szelleme-, J Ó brát, önfeláldozó Cyrnót sohsem!... Roxán. Icevél lövzárokból. (Ml hir odhz? Gondoltok-e néh-néh rám?) Lpunk egyik kedves ismerőse dt t i lábbi levelet. Egy újvárosi sszonynk irt hrctérről z u r. Csup közvetlenség, csup ggódó szeretet. z eredeti Offtogrfiávl kfl zöljük le Kelt s o r j i m 94 november 7-én. Kedves IV esseggem h i v n o m z Isteutül, hogy ezen pr s o r o m legjobb egségbe tláljon kedves Felesseggem kedves csldoinl egyttt én bál z Istennek eggséges vgyok mit nektek is tiszt szivemből kívánok kedves Feiességem irod hogy nem vet tik föl melegruhát jölvn m e r t úgyis kptunk mást meg úgysem lehet küldeni írni vlóm úgyis vn elég i r o d kedves Felességgem, hogy két mlcot megölteted jólvn leglább legyen m i t ennetek kis gyermekejimnek vn mit vii z Iskoláb meg másik kettőt is hizlld. Eu zt n e m t u d o m megírni m i k o r J ö h e t e k i r o d hogy mikor megöltetek mlcokt m i n d Ot voltk szül e j i m T e - t véreim, képzelem néztetek egymásr z nincs k i legjobbn hijnzik írd meg megl In. tk jól zok kis mlezok i r o d kedves Felességgem mert írtm én SzfUegimnek hogy dirigáljnk negonduld kedves Felességgem hogy tlán rosz végre írtm nyugodj meg kedves s "sséggem zért i r t i n, hogy ezen j j o s bjjos szomorú sorsodbn z én boszi tivolietem ltt v l m i bjod kd djnk tnácsot mert én mesze v g y o k m m d j r nemjöhetsz hozzáffl hogy én i g z i j j m bjt de k e l v e - Szmejun helben vnnk cskis zokhoz mz kedves Felességgem tnácsot kérni m e r i bosám nemjöhetsz mert eu távol vgyok tölied kedves Felességgem ht ennél fogv ne hrgudj mert nem rosevégre írtm hogy dirigáljnk keiives Szüleink tudtúm veled blr is i r t o n mer' irt nekem Bözsi m e g Örzsinek is írtm m e r t zis irt. egyssere hármt k p t m tudu^ui z István s o. o r r felül meg JÓSSÍ feilöl Józsi feilól tudok m r m e g i r t m de z István feliéi nemtuddok m e g i r t m uekkik meg m r neked M kedves Felességg m irod kedves Feleséggem hogy Tehenet ii."> forinttér dtd el jólvsb nem is gondultm hogy nyit kpj érts disznókor meg kpn. )."> forintot j ó l vn kedves l ' e h w g e m csk viseld gondját pénznek h z Isten hzsegít m j d veszünk tehenet mlczokbúl is dj el meg h r m t vgy kettőt, el JSI gondját viselni eben drág világbn, h mindig nem tudok írni kedves Felességgem mert nem t u d o m m i i l e n hejzetben j u t u n k hcsk tehetem vgy időm lesz rá ht írok kedves Felesseggem Cljságot n e m tudok s e m m i t. Ezzel bezárom sorjim mrdok s legforrób szeretettei szerető férjed g y e r m e k e j i m Édes p j u k egz, s i n ; V Esten veletek kedves Felességgem és kedvsi C y e r m e k e j i m Mrisk ÉS l'istik jó egzségei kívánok nektek, kedves Szülejimmel es tsv véreimmel együt. Számtlnszor CSOlkullk bérieteket Szerető férjed gyermekejim kedves pjuk N. N. KINCSES K L E N D Á R I U M 95 évre rendkívül érdekes trtlomml, úgyszintén _ 7 ^ T n «; + r. n «Prínrln* mikszáth-herczegh lmnch ^nitznr Sudnr könyvksreskedesebsn. 95. ívre. Mindegyik á r 2-2 k o r o n.

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben