V l a d i m i r N a b o k o v : T e r r a I n c o g n i t a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V l a d i m i r N a b o k o v : T e r r a I n c o g n i t a"

Átírás

1 T e r r a i n c o g n i t a A vízesés moraja mind halkabban és halkabban visszhangzott, míg végül teljesen elenyészett, mi pedig mind mélyebben hatoltunk be a vadon eleddig ismeretlen területeire. Már hosszú ideje gyalogoltunk, egyre csak gyalogoltunk, elıre, Gregson meg én, mögöttünk a nyolc a bennszülött hordár, libasorban, végül Cook, minden lépésnél nyafogva, minden lépés ellen tiltakozva. Tudtam, hogy Gregson egy helyi vadász ajánlására fogadta fel Cookot, aki makacsul fogadkozott, hogy bármit megtesz, csakhogy kijuthasson Zonrakiból, ahol az év elsı felét a von-gho párolásával, a másik felét pedig a benyakalásával töltik. Az tisztázatlan maradt vagy esetleg én felejtettem el, mint számos más dolgot is a menetelés során, hogy tulajdonképpen ki volt Cook egész pontosan (talán egy szökött matróz?). Gregson mellettem trappolt, nyurgán, inasan, csupasz, csontos térdekkel. Kezében hosszúnyelő, zöld lepkehálót tartott, mint holmi lobogót. A hordárokat, ezeket a szálas, fényes-barna badoniakat sőrő sörénnyel és kobaltkék rajzolatokkal a szemeik között még Zonrakiban vettük fel; most erıs, kimért léptekkel gyalogoltak. Cook mögöttük tántorgott, puffadtan, rıt lobonccal, leejtett alsó ajkakkal, zsebrevágott kézzel, poggyász nélkül. Halványan emlékszem, hogy az expedíció kezdetén sokat fecsegett és tıle telhetıen még homályos vicceket is elsütött: pimaszság és szolgalelkőség elegye, egy shakespeare-i színpadról szalajsztott ripacs visszfénye; ám hamarosan elıbújt valódi lénye, mogorva lett és elhanyagolta a feladatait, többek között a tolmácsolást is Gregson még mindig nehezen értette a badoni nyelvjárást. Bágyasztó és bársonyos volt a hıség. Fojtott illatfelhı áradt a Vallieria Mirifica gyöngyházfényő virágjaiból, szappanhabra emlékeztetı virágfürtjei boltívesen hajoltak össze a keskeny, kiszáradt patakmeder felett, amelyet követtünk. A porfírfák ágai a límia fekete leveleivel összefonódva alagutat alkottak, melyen itt-ott átsejlett egy ködös fénysugár. A magasban, a növényzet sőrő burjánzása, a lecsüngı, szikrázó virágfürtök és a furcsa fonadékok kuszasága között piszkosszürke majomhad viháncolt és kerepelt, egy üstökösszerő, bengáli tőzzel ragyogó madár pedig vékony, átható hangon rikoltozott. Egyre azt bizonygattam magamnak, hogy a fejem a meneteléstıl, a hıségtıl, a színek kavalkádjától, a vadon morajától nehezült el, de a lelkem mélyén tudtam, hogy beteg vagyok. Gyanítottam, hogy egy helyi ragályt kaptam el. Eltökélten titkoltam állapotomat Gregson elıtt, és víg, majdhogynem üdvözült ábrázattal fogadtam, amikor beütött a katasztrófa. Az én hibám siránkozott Gregson nem lett volna szabad felvennem! Egyedül voltunk. Cook és mind a nyolc bennszülött megszökött, a sátrakkal, a felfújható csónakokkal, a készletekkel és a gyüjteménnyel együtt, zajtalanul elillantak, mialatt mi a sőrő bokrok között foglalatoskodtunk, elbővölı rovarokra vadászva. Azt hiszem, megpróbáltuk utolérni a szökevényeket nem emlékszem tisztán, de azt hiszem, kudarcot vallottunk, legalábbis én. El kellett döntenünk, hogy vagy visszatérünk Zonrakiba, vagy folytatjuk utunkat, a korábbi tervek szerint, egy ezeddig még ismeretlen vidéken át, a Gurano Hegy felé. Gyızött az ismeretlen. Továbbmentünk. Már egész testemben reszkettem, kinintıl süketen, de csak mentem, gyüjtögettem a nevenincs növényeket, mialatt Gregson, márton róza krisztina fordítása 1

2 aki ugyan teljes mélységükben felismerte a helyzetünkben rejlı veszélyeket, mégis lepkéket és diptérákat hajkurászott, ugyanolyan mohó kapzsisággal, mint máskor. Alig tettünk meg fél mérföldet, amikor Cook beért minket. Az inge meg volt szaggatva kétségtelenül szándékosan, önkeze által, zihált és fújtatott. Gregson szó nélkül elıhúzta a pisztolyát, és lelıni készült a gazembert, de az Gregson lábai elé vetette magát, és minkét karjával átkulcsolva a fejét megesküdött, hogy a bennszülöttek erıszakkal cipelték magukkal, és meg akarták enni (ami hazugság volt, a badoniak nem emberevık). Gyanítottam, hogy amilyen hülyék és nyúlszívőek, Cook gond nélkül felbujtotta ıket, hogy hagyják cserben ezt a kétséges expedíciót, de azt már nem vette számításba, hogy nem bírja majd tartani öles lépteikkel a tempót, és reménytelenül lemaradva kénytelen lesz visszatérni hozzánk. És miatta semmivé lett felbecsülhetetlen gyüjteményünk. Meg kellett halnia. De Gregson eltette a pisztolyát, és továbbment, nyomában a lihegve botladozó Cook-kal. Fokozatosan ritkult az erdı. Különös látomások kínoztak. Meredten bámultam a kísérteties fatörzseket, melyeket vaskos, hússzínő kígyók fontak körül; hirtelen úgy éreztem, hogy a fatörzsek között, akárha az ujjaim között, feltőnik egy szekrény, félig kinyílt ajtaján egy tükörrel, mely tompán veri vissza a fényt, de aztán összeszedtem magam, hogy alaposabban megnézzem, és kiderült, hogy csak egy akréna-bokor álnok pislogása volt (bodros növény, hatalmas, puffadt aszaltszilvára emlékeztetı bogyókkal.) Kis idı múlva szétnyílt az erdı, és fölénk magasodott az égbolt, mint egy tömör, tengerkék fal. Egy meredek emelkedı legtetején voltunk. Alattunk egy hatalmas mocsár pislogott és párálott, a messzi távolban pedig egy mályvaszín hegylánc reszketı árnyai rajzolódtak ki. Krisztusra mondom, vissza kell fordulnunk mondta Cook sírós hangon. Krisztusra mondom, elpusztulunk ebben az ingoványban engem hét kisleány és egy kutya vár haza. Forduljunk vissza, hiszen tudjuk az utat... A kezeit tördelte, és izzadság csorgott végig kövér, rıtes szırrel borított arcán. Haza, haza kántálta már fogtak épp elég poloskát, menjünk már haza! Gregson és én ereszkedni kezdtünk a kavicsos lejtın. Cook elıször nem mozdult, állva maradt a lejtı tetején, parányi fehér figura a a vadon szörnyeteg zöld háttere elıtt, aztán hirtelen, karjait széttárva felsírt, és lassan csúszkálni kezdett utánunk. A lejtı mind szőkebb lett és kitaréjosodott, mint egy sziklaszirt, ahogy közeledett a párás ködön átcsillámló mocsarak felé. A delelı égbolt, levélfüggönyétıl megszabadulva, súlyosan csüngött felettünk, világtalan sötétséggel igen, világtalan sötétséggel, nem lehet másként kifejezni. Megpróbáltam felnézni, de az égen, látomásaim mezejének szegélyén árnyak úsztak, mindig a nyomomban, fehéres vakolatfantomok, stukkó-indák és rozetták, olyanok, melyekkel európai plafonokat ékesítenek; de tulajdonképpen elegendı volt egyenesen rájuk néznem, hogy abban a pillanatban elenyésszenek, és helyükön ismét az égbolt morajlott, súlyos és sőrő kékséggel. Még mindig a sziklataréjon gyalogoltunk, ám az egyre szőkült, végül végleg cserben hagyott bennünket. Körülötte aranyló mocsári nád burjánzott, melyek úgy csillogtak a napfényben, mint megannyi csupasz penge. Hosszúkás víztükrök villogtak szerteszét, felettük sötét szúnyograjok csüngtek. Egy nagy mocsári-virág, feltehetıen egy orchidea, felém nyújtogatta lekonyult, pelyhes ajkait, úgy tőnt, mintha tojássárgájával maszatolták márton róza krisztina fordítása 2

3 volna össze. Gregson meglendítette a hálóját, és csípıig süppedt a gyöngyözı, brokát iszapba, hogy elcsípjen egy hatalmas fecskefarkat, zsebekkel szatén szárnyain, de az eliramodott a nádas felé, a reszketı, sápadt páraáradat irányába, ahol egy berakott, alig-alig kivehetı ablakfüggöny látszott csüngeni. Nem szabad mondtam magamnak nem szabad... Elfordítottam a tekintetemet, és Gregson oldalán mentem tovább, a sziklákon át, a sziszegı, cuppogó ingoványos talajon át. Jeges hideget éreztem, dacára az üvegházi hıségnek. Sejtettem, hogy bármelyik pillanatban összerogyhatok, hogy az önkívület kontúrjai és domborulatai, melyek áttőntek az égbolton és az aranyló nádszálak között, hamarosan teljes uralmat nyernek öntudtom felett. Idıvel Gregson és Cook áttetszıvé váltak, úgy éreztem, keresztüllátok rajtuk, láttam, hogy egy tapéta húzódik meg mögöttük, vég nélkül ismétlıdı nádszál mintázattal. Igyekeztem erıt venni magamon, szemeimet erıszakkal tágra nyitva, rendületlenül lépegettem. Cook már négykézláb mászott, rikoltozva és Gregson lába után kapkodva, de ı lerázta magáról és csak ment tovább. Gregsonra néztem, konok arcélére, és iszonyodva fedeztem fel, hogy már nem tudom, kicsoda Gregson, és hogy miért vagyok vele. Idıvel egyre gyakrabban süppedtünk bele az iszapba, és egyre mélyebben; a telhetetlen sártenger szinte magába szívott minket, és mi tekeregve csusszantunk ki a rabságból. Cook egyre gyakrabban esett össze, hogy aztán kúszva menjen tovább, rovarcsípésektıl borítva, feldagadva és izzadságban fürödve, és édes Istenem, hogy tiporta ıket, amikor egy falkányi undorító pillanat után megjelentek a ragyogózöld hidraszerő kígyók, amiket izzadságszagunk vonzott oda, hogy üldızzenek minket, kifeszülve, kitekeredve, hogy aztán két méterrel, majd megint kettıvel arrébb csusszanjanak. De valójában én valami mástól rettegtem: a balomon (valamiért mindig csak a balomon), idırıl idıre valami végigszánkázott a monoton ismétlıdı nádszálak között és kiemelkedett a mocsárból, valami, ami úgy nézett ki, mint egy karosszék, de valójában egy különös, szürke, kétlaki növény volt, melynek nevét Gregson nem árulta el nekem. Pihenı mondta Gregson pihenjünk egy keveset. Nagy szerencsével sikerült felküszködnünk magunkat egy kis sziklaszigetre, melyet körülölelt a buja mocsári növényzet. Gregson elıvette a hátizsákját, és kiosztott közöttünk nekünk egy kevés bennszülött pástétomot olyan volt a szaga, mint az ipekakuanának, és vagy egy tucat akréna gyümölcsöt. Ó, milyen szomjas voltam, és milyen keveset enyhített az akréna silány, fanyar nedve... Nézd, milyen fura mondta nekem Gregson, nem angolul, hanem egy másik nyelven, hogy Cook ne értse. Át kell kelnünk a hegyen, de nézd csak, milyen fura... lehet, hogy a hegy csak káprázat volt?... már nem is látszik. Felemelkedtem a párnámról, és kinyújtottam a könyökömet a szikla rugalmas felszínén... Igen, valóban, a hegy már nem volt látható, csak egy reszketı páratömeg csüngött a mocsár felett. Körülöttem minden újra bizonytalanül áttetszıvé változott. Hátrahanyatlottam, és elhaló hangon válaszoltam Gregsonnak: Te talán nem látod, de valami nagyon igyekszik, hogy átjöjjön ide. Mirıl beszélsz? kérdezte Gregson. márton róza krisztina fordítása 3

4 Rájöttem, hogy képtelenségeket beszéltem, és elhallgattam. Hasogatott a fejem és morajlott valami a fülemben. Gregson féltérdre ereszkedve kutakodott a hátizsákjában, de nem talált orvosságot, az én készletem pedig már elfogyott. Cook némán ült, morcosan kapirgált egy szikladarabot. Ingujjának hasítékából szokatlan tetoválás villant elı: egy nagyon szépen kivitelezett kristálypohár, benne egy teáskanállal. Valliére beteg, van magánál néhány pirula, ugye? kérdezte tıle Gregson. Nem értettem tisztán a szavakat, de kitaláltam beszélgetésük hangulatát, amely egyre képtelenebbnek és valahogy kerekdednek tőnt, amikor megpróbáltam alaposabban figyelni. Cook lassan megfordult, és az a poharas tetoválás lecsusszant a bırérıl, oldalra, és függve maradt a levegıben; aztán áradni kezdett, áradni, rettegı pillantásmtól üldözve, de aztán, amikor utánafordultam, egy utolsó, bágyadt csillanással elveszett a mocsár párafelhıjében. Úgy kell neki morogta Cook. Ez már rég rossz. Ugyanez történik majd magával is és velem is. Rég rossz... Az utolsó néhány perc leforgása alatt vagyis amióta megálltunk megpihenni ezen a kis sziklaszigeten Cook megnıtt, megdagadt, és valahogy csúfondárosnak és veszélyesnek tőnt. Gregson levette a trópusi sisakját, elıhúzot egy mocskos zsebkendıt és felszárította a homlokát, arca narancsszínben játszott a szemöldöke felett, és fehér volt alatta. Majd feltette a sisakot, felémhajolt, és azt mondta: Szedd össze magad, kérlek (vagy valami effélét). Meg kell próbálnunk továbbmenni. A párafelhı eltakarja a hegyet, de az attól még ott van. Biztos vagyok benne, hogy már a elhagytuk a mocsár felét. (Mindezt persze csak hozzávetılegesen idézem.) Gyilkos suttogta Cook elhalóan. A tetoválás a felkarján volt megint, de nem a teljes pohár, csak egy része már nem volt elég hely a többi részének, amely visszatükrözıdve reszketett a tágas levegıben. Gyilkos ismételgette Cook elégtétellel a hangjában, felemelve lángoló tekintetét. És én elıre szóltam, hogy beragadunk. A Fekete kutyák túl sok dögöt esznek. Dó-ré-mi-fá. Ez egy ripacs tudattam lágyan Gregsonnal ez egy skakespeare-i színpadról szalajsztott ripacs. Ripa, ripa, ripa felete Gregson egy ripa-ripa-rip-rip... Hallod? folytatta, a fülembe ordítva. Fel kell állnod. Folytatnunk kell az utat. A szikla olyan fehér volt, olyan puha, akár egy ágy. Kissé felemelkedtem, de azon nyomban visszaestem a párnámra. Vinnünk kell mondta Gregson távoli hangon. Segítsen. Hegedőhúr felelte Cook (vagy valami effélét). Azt hiszem, ehetnénk egy kis élvezetesen friss húst, mielıtt kiszárad. Dó-ré-mi-fá. Beteg, ı is beteg kiabáltam Gregsonnak. Itt állsz két tébolyulttal. Menj el, menj egyedül. Neked sikerülni fog... Menj már. Zsíros mázli lenne menni hagyni mondta Cook. márton róza krisztina fordítása 4

5 Idıvel az eluralkodó zavarodottságot kihasználva a tébolyult látomások teljes, és határozott alakot öltöttek. Egy homályos mennyezet sávjai húzódtak kereszbe-kasul az égen. Egy hatalmas karosszék emelkedett ki a mocsárból, mintha alulról támogatták volna. Fényes madarak cikáztak az ingovány párálló ködében, és amint letelepedtek, az egyikük egy ágytámla fából faragott gömbjévé változott, a másik pedig borospalackká alakult át. Minden akaraterımet megfeszítve összpontosítottam figyelmemet, hogy előzzem ezeket a veszélyes limlomokat. A nádas felett igazi, hosszú, ragyogó, színes faroktollú madarak repkedtek.a levegı hemzsegett a rovaroktól. Gregson elhessentett egy színpompás legyet, de még ugyanabban pillanatban megpróbálta beazonosítani a faját is. Végül nem bírta türtıztetni magát, és befogta a hálójába. Mozdulatai különösön változáson mentek át, mintha valaki összekeverte volna ıket. Különbözı testtartásokban láttam ıt egyidejőleg, megfosztotta magát önmagától, mintha számtalan üvegbıl készült Gregson lenne, melyeknek körvonalai nem esnek egybe, majd ismét tömör anyaggá vált, és határozottan felállt. Cook vállát rázta. Vinnünk kell, és te segíteni fogsz mondta jól érthetıen. Ha nem vagy egy aljas áruló, akkor most nincs ez a nagy felfordulás. Cook csendben maradt, de lassan lila pír öntötte el az arcát. Nézze, ezt még nagyon megbánja... mondta Gregson most mondom utoljára... És ekkor bekövetkezett az, ami már régen készülıben volt. Cook, mint egy bika, a fejével Gregson gyomrába öklözött. Mindketten a földre zuhantak; Gregsonnak még volt ideje elıkapni a pisztolyát, ám Cooknak sikerült kiütnie a kezébıl. Ezután egymásba kapaszkodtak és gurulni kezdtek, egymás szorításában, elfúló zihálással. Gyámoltalanul figyeltem ıket. Cook széles háta megfeszült, áttőntek a csigolyák az inge szövetén, aztán hirtelen a háta helyett egy láb bukkant fel, szintén az övé, egy rézvörös szırzettel fedett láb, a bır alatt futó kék erekkel most Gregson kerekedett felül. Gregson sisakja leesett és tétován arrébb gurult, mint egy hatalmas, kartonból készült, félbevágott fıtt tojás. A testek labirintusából tekergızı ujjak emelkedtek ki, melyek egy rozsdás, ám éles kést szorongattak, és a penge, mint a vajba, úgy csusszant Gregson hátába, de Gregson csak felhorkant, és még néhányszor áthengeredtek egymáson. Amikor újra a szemem elé került, barátom hátából kiállt a kés nyele, és félig a penge is, ujjai szorosan Cook bikanyaka köré fonódtak, akinek rángatóztak a lábai, a nyaka pedig majdnem elroppant Gregson szorításában. Tettek még néhány teljes fordulatot, és már csak a penge egynegyede látszott, nem-nem, már csak az egyötöde, aztán már annyi sem, a penge teljes hosszában behatolt. Gregson elcsendesedett, és egész testével a mozdulatlanul heverı Cookra nehezedett. Figyeltem, és úgy tőnt (érzékeimet homályba vonta a láz), hogy mindez csak egy ártalmatlan játék, hogy csak egy pillanat, és mindketten felkelnek, és ha kilihegték magukat, felkapnak engem és egyetértésben átcipelnek majd a mocsáron, a hős, kék hegyek felé, valami árnyékos helyre, csobogó víz mellé. Aztán hirtelen, haldoklásom utolsó jelenetében amikor néhány pillanatig tudtam, hogy meg fogok halni, minden világossá vált. Rájöttem, hogy mindez megtörtént, és nem lázas képzeletem játéka volt csupán, rájöttem, hogy ez nem az önkívület fátyla, amelyen át az állítólagos európai, városi életem kellemetlenkedı pislantásait (a tapétát, a karosszéket, a pohár limonádét) is látni véltem. Rájöttem, hogy a tolakodó szoba csak káprázat volt, mint minden a halál mezsgyéjén túl, legfeljebb káprázat: az márton róza krisztina fordítása 5

6 élet sebtében összecsapott mímelése a nemlét bútorozott szobáiban. Ráébredtem, hogy a valóság itt van, ezalatt a csodálatos és rémületes trópusi égbolt alatt, ezek között a csillógó nádpengék között, ebben a felettem csüngı párafellegben, és az elıttem nyíló, a kicsiny sziklaszigetemhez szoruló zsírosajkú virágok között, ahol két végérvényesen halott test hever. És e felismerés hatása alatt megéreztem magam az erıt, hogy odakússzak hozzájuk, és kihúzzam a kést Gregson, az én vezetım, az én drága barátom hátából. Halott volt, teljesen halott, és a zsebében lapuló kicsiny palackok szilánkokra törtek. Cook is halott volt, tintakék nyelve kicsüngött a szájából. Szétfeszítettem Gregson ujjait, és a hátára fordítottam. Az ajkai félig elnyíltak, és véresek voltak, az arca, a még mindig hajlíthatatlannak tőnı arca fehér volt, és borostás, szemhéjai alól kilátszott kékbe játszó szemefehérje. Ez volt az utolsó alkalom, hogy mindezt világosan, éber tudattal fogtam fel, a hitelesség bélyegével mindenen: a lenyúzott térdeket és a felettük kavargó, ragyogó légyrajt, melynek nıstényei már keresték az alkalmas peterakó helyet. Ügyetlenül matatva erıtlen kezeimmel, elıvettem egy nyirkos jegyzettömböt az ingem zsebébıl, de aztán megint úrrá lett rajtam a gyengeség, leültem, fejem lebicsaklott. Majd ismét felülkerekedtem a halál türelmetlen ködén, és körülnéztem. Kéken izzó levegı, hıség, magány... És milyen nagyon sajnáltam Gregsont, aki már soha nem térhet haza eszembe jutott a felesége, az öreg szakácsnéja, és annyi minden más, még a papagája is. Aztán végiggondoltam felfedezıutunkat, becses gyüjteményünket, a ritka, még ismeretlen növényeket és állatokat, melyek már soha nem lesznek elnevezve, általunk. Egyedül voltam. Ködösebben izzottak a nádszálak, tompábban lángolt az égbolt. Szemeim követték egy törékeny méh röptét, egy kı körül zümmögött, de már nem maradt bennem erı, hogy befogjam. Lassan minden elenyészett körülöttem, elhagyták a halál kopár színpadát néhány valóságosnak tőnı bútordarab, és négy fal. Utolsó mozdulatommal kinyitottam a verejtékemtıl nyirkos könyvet, mert még feltétlenül fel akartam jegyezni valamit, de jaj, a könyv kicsúszott a kezeim közül, és már hiába tapogattam végig a takarót, már nem volt sehol. Párizs, 1931, orosz, angolra fordította V.N (Oroszból magyarra fordította: Bratka László, 1995) márton róza krisztina fordítása 6

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~ HOGY MENT A HEGY? Hogy ment a hegy olyan magasra? Hogy görgött fel a szikla rajta? Hogy ment az út a hegyre fel, mikor még út se volt? Hogy lett a csúcs, hogy lett a bérc oly furcsa zord? Hogy nőtt a hegy

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A menedék. Gellai Tamás

A menedék. Gellai Tamás Gellai Tamás A menedék a fiú a tengerparton áll Egy nagy és erős kéz ragadta meg hátulról, és belökte a sötét helyiségbe. A szorítás nyomán vadul lüktetett felkarja, még alig tudott másra gondolni, vagy

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek,

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek, Kovács úr Kissé sovány és elhasznált ember. Éveinek száma szerint negyven esztendõs, de ötvennek látszik. A szakállát gondosan borotválja, õ maga minden reggel, tehát azt, hogy borostás arccal járna az

Részletesebben

lott mást, mint a létra nyikorgó dallamát. De az aljához közeledve megváltoztak a hangok. Először halk, fémes morajlás. Majd egy kattanás és a

lott mást, mint a létra nyikorgó dallamát. De az aljához közeledve megváltoztak a hangok. Először halk, fémes morajlás. Majd egy kattanás és a 8. fejezet Fredrik Beier! Itt van Fredrik Beier? A sátor ponyváját félrerántották, és egy kerek szemüveges, fehér overallos fickó bámult be rá. Itt vagyok. Gyere! A férfi keresztülrohant a gyepen, a pajta

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Szemle. Péterfy Gergely

Szemle. Péterfy Gergely 44 Szemle Péterfy Gergely KÉT KIS NYOMOZÁS Elsõ xoktóberének végén Szadai András, egy frissen végzett fiatal 1954xxorvos, aki csak néhány hónappal korábban foglalta el körzeti orvosi állását egy Szeged

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

VAKTÜKÖRBEN BERETKA FERENC

VAKTÜKÖRBEN BERETKA FERENC VAKTÜKÖRBEN BERETKA FERENC Most már mindegy, most már megtörténhet bárhogyan és bármi, a dolgok folytonossága egyszer űen kényszerít, nem maradhatok tovább, téged sem kényszeríthetlek arra, hogy így maradj,

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Egy magyar élet kicsiny tragédiája

Egy magyar élet kicsiny tragédiája Egy magyar élet kicsiny tragédiája Gellér Barnabás Eget rengetı, dobhártyát szakító, csikorgó zakatolás, vasúti megálló, kietlen táj ébreszt édes álmomból. Oldalamat kékre-lilára nyomták a kemény pad vasrácsai.

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Gyönyörű, bájos, okos és perverz.

Gyönyörű, bájos, okos és perverz. NICHOLAS SHEAR Kedves boszorkány Gyönyörű, bájos, okos és perverz. Történetem a sebészemmel. David Block vagyok. Negyvenkettedik évemben járok, és ahogy múlnak az évek, egyre tisztábban emlékszem egy kapcsolatomra.

Részletesebben

A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti

A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti 1 A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti tér néhány óra múlva eltűnik, de én máris éreztem

Részletesebben

Ikon. bencsik orsolya. figyeltem anyámat ahogy figyeltem a fákat is télvíz idején mikor nagyon erősen fúj a szél 1

Ikon. bencsik orsolya. figyeltem anyámat ahogy figyeltem a fákat is télvíz idején mikor nagyon erősen fúj a szél 1 bencsik orsolya Ikon figyeltem anyámat. ha eljön az idő, bemegy a kamrába. a rossz lábú asztalról fölveszi a zöld tálat. a zsákból merít egy bögre kukoricát, két bögre búzát. összerázogatja. - - - - -

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán Párlat A minap, mondjuk így, ez olyan jó kezdésnek, a minap egy megsárgult, régi fénykép került a kezembe, fénykép. a századelőről, gondolom, már ahogy az él a mi megkésett fantáziánkban. a fantáziánk

Részletesebben

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek.

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. Jelige: whattrip PILLANGÓ A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. I. A deszkák közt csakugyan poloskák éltek. Annyi verejték csöpögött le már a feszült homlokokról és észrevétlen

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 0 ISKOLAI FORDULÓ II. fokozat ÉLETTÖRTÉNETEK Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia Feladatlap Megoldási idő: 45 perc Elérhető pontszám: 50 pont Elért pontszám: pont Kódszám:

Részletesebben

Magvető Kiadó könyvklubja - Át a folyón

Magvető Kiadó könyvklubja - Át a folyón 2013 július 10. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Szóval tapogatják a nők ezeket a világokat, a testükhöz illesztgetik,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Tudod, mi van ma? Várta, hogy a másik visszakérdezzen, hogy: Nem. Mi? Ma dolgozom utoljára a tűzszerészeknél. Jövő héten áthelyeznek.

Tudod, mi van ma? Várta, hogy a másik visszakérdezzen, hogy: Nem. Mi? Ma dolgozom utoljára a tűzszerészeknél. Jövő héten áthelyeznek. Elmore Leonard: Dinamit (részlet) Fordította: Totth Benedek Chris Mankowski utolsó munkanapja, délután kettő, még két óra van hátra a műszak végéig, amikor befut a riasztás, hogy hatástalanítania kell

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

Zágonyi Mónika. Jég és gyöngy

Zágonyi Mónika. Jég és gyöngy Zágonyi Mónika Jég és gyöngy JÉG ÉS GYÖNGY Első fejezet Uramisten úristen csak ennyit bírtam kinyögni, miközben az űrhajóban lévő számítógép monitorjára meredtem. Mi van? kérdezte Alain, az egyetlen társam,

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

Eltűnődtek-e valaha is, mennyit ér egy emberi élet? Aznap reggel az öcsémé egy zsebórát ért.

Eltűnődtek-e valaha is, mennyit ér egy emberi élet? Aznap reggel az öcsémé egy zsebórát ért. Eltűnődtek-e valaha is, mennyit ér egy emberi élet? Aznap reggel az öcsémé egy zsebórát ért. Ruta Sepetys Árnyalatnyi remény Tudjon meg többet a szerzőről és a regényről: Laurie Halse Anderson Hadd mondjam

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Az eső élő organizmusként fonta körbe a tájat. Az éjszaka leterítette sötét fátylát, amely úgy pulzált felettük, mint a gomolygó, sötétszürke felhők.

Az eső élő organizmusként fonta körbe a tájat. Az éjszaka leterítette sötét fátylát, amely úgy pulzált felettük, mint a gomolygó, sötétszürke felhők. 1 Az eső élő organizmusként fonta körbe a tájat. Az éjszaka leterítette sötét fátylát, amely úgy pulzált felettük, mint a gomolygó, sötétszürke felhők. Az esőcseppek ólomgolyókként ostromolták a szélvédőt,

Részletesebben

A Dumort Hotel tündöklése

A Dumort Hotel tündöklése A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák 5. CASSANDRA CLARE MAUREEN JOHNSON B A N E K R Ó N I K Á K Ötödik könyv A Dumort Hotel tündöklése Könyvmolyképző Kiadó, 2014 3 A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

TEMADUR EFFECT EXTRA Kiállítás kelte: 2009. 06. 26. 1/5

TEMADUR EFFECT EXTRA Kiállítás kelte: 2009. 06. 26. 1/5 Kiállítás kelte: 2009. 06. 26. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: Termékkód: 990 2588 Felhasználás: festékiparban, festék adalék szerkezeti

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

1V1 ÁTLÓK (7.) JUHÁSZ ERZSÉBET

1V1 ÁTLÓK (7.) JUHÁSZ ERZSÉBET ÁTLÓK (7.) 1V1 JUHÁSZ ERZSÉBET intha nekem kopogtatnának azon a legvégs ő ajtón, holott én kopogok ezzel a végzetes fa-ballábammal amióta már! balsorsom ajtaján gondolhatta Nagy Sándor egy kés ő őszi hajnalon,

Részletesebben

SZKB_106_08. Oknyomozás a félelem körül

SZKB_106_08. Oknyomozás a félelem körül SZKB_106_08 Oknyomozás a félelem körül TANULÓI melléklet Oknyomozás a félelem körül 6. évfolyam 59 D1 Regényrészletek a II/a feladathoz I. A többiek sorban felmásztak a létrán. A teremben már csak suttogva

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

Június 19. csütörtök

Június 19. csütörtök Június 19. csütörtök A tegnapi túra a városban úgy kinyuvasztotta a lábam, mint egy nehéz nap a Caminon. Igaz, több mint két órát mentem, megállás nélkül, és a szandálban, amiről már kiderült, hogy nem

Részletesebben

Kati mesét olvas. A tanító néni mosolyog. A dió csonthéjas gyümölcs. A fecske költözı madár. A szemetet a szemétgyőjtıbe rakjuk

Kati mesét olvas. A tanító néni mosolyog. A dió csonthéjas gyümölcs. A fecske költözı madár. A szemetet a szemétgyőjtıbe rakjuk Nyírd ki a mondatkártyákat Kati mesét olvas A dió csonthéjas gyümölcs Kétszer kettı egyenlı néggyel A felnıtteknek udvariasan köszönünk Rendben tartom a szobámat Étkezés elıtt mindig kezet mosok Alaposan

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest Rókavár a Guggerhegy oldalában Igazán hosszú volt a tél és sok öröme volt Bencének és Somának a szánkózásban, hógolyózásban, hóember építésben. Nagymama

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem nevezte Pánovnak,

Részletesebben

Kicsoda kivel ki ellen? A Skót MacHóttok rejtélyes szokásai a tulajdonviszonyok vitáinak megoldására, vagyis: A SZABÁLYOK

Kicsoda kivel ki ellen? A Skót MacHóttok rejtélyes szokásai a tulajdonviszonyok vitáinak megoldására, vagyis: A SZABÁLYOK Kicsoda kivel ki ellen? A Skót MacHóttok rejtélyes szokásai a tulajdonviszonyok vitáinak megoldására, vagyis: A SZABÁLYOK taktikai kártyajáték két személyre 8 éves kortól Reiner Kniziától A déli Hóttemetik

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

1. A ki- és belégzett levegı összetétele és a levegı felhasználás mértéke

1. A ki- és belégzett levegı összetétele és a levegı felhasználás mértéke Diriczi Miklós LÉGZÉSVÉDİ ESZKÖZÖK A szőrı típusú és az izolációs légzıkészülékek általános bemutatása mellett a karbantartás és az idıszakos ellenırzés, valamint az izolációs légzıkészülékek használata

Részletesebben

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006.

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006. Nemzetközi Floorball Szövetség Játékszabályok Szabályok és értelmezésük Érvényes július 1-tıl Magyarországon érvényes 2007. augusztus 1-tıl Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

www.szelesviz.hu ÉLETTERÜLETEK Készőlt: Halzer Dorottya Feng Shui iskolák titkai c. könyv alapján.

www.szelesviz.hu ÉLETTERÜLETEK Készőlt: Halzer Dorottya Feng Shui iskolák titkai c. könyv alapján. www.szelesviz.hu ÉLETTERÜLETEK Készőlt: Halzer Dorottya Feng Shui iskolák titkai c. könyv alapján. Fa elem Bagua szám 3. Család, egészség - Kelet Bagua szám 4. Gazdagság, siker Délkelet Energiamozgás:

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Challange 11 ahogy a Moby Dick legénysége látta

Challange 11 ahogy a Moby Dick legénysége látta Challange 11 ahogy a Moby Dick legénysége látta Az idıjárás-jelentések alapján csak sejteni lehetett, de péntek délután nyilvánvalóvá vált: ez nem olyan verseny lesz, mint amelyeken eddig voltunk. Alsóörsön

Részletesebben

6. o. FELADATLAP Lois Lowry: Az emlékek őre 2. forduló

6. o. FELADATLAP Lois Lowry: Az emlékek őre 2. forduló 6. o. FELADATLAP Lois Lowry: Az emlékek őre 2. forduló 1. A kiképzés első napján 3 új dologról tanul Jonas. Írd le és magyarázd meg ezeket, a szövegből vett szavak segítségével!.. =.. =... =. 2. Magyarázd

Részletesebben