A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai Szerkeszti: Dankó Imre SARKADI NÉPMESÉK. Gyűjtötte és jegyzetekkel ellátta Dömötör Ákos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai Szerkeszti: Dankó Imre 34-36. SARKADI NÉPMESÉK. Gyűjtötte és jegyzetekkel ellátta Dömötör Ákos"

Átírás

1 A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai Szerkeszti: Dankó Imre SARKADI NÉPMESÉK Gyűjtötte és jegyzetekkel ellátta Dömötör Ákos Dégh Linda Előszavával Gyula,

2 ELŐSZŐ A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványainak megjelenését minden bizonnyal érdeklődéssel várja nemcsak Békés megye hagyományai iránt oly fogékony közönsége, hanem tudományos életünk is. A rövid három esztendő alatt kiadott 30 füzet eddig is kitűnően dokumentált forrásanyagot adott a hazai művelődéstörténeti, régészeti és néprajzi kutatásokhoz. Méltó ez a sorozat ahhoz az élénk kulturális élethez, amely az utolsó száz év alatt Békés megyét jellemezte, és amelynek mindenkor élén haladt a gyulai múzeum. Reméljük, hogy e sorozat ösztönzőleg hat mindazokra, akik szívükön viselik a múltunk kultúra - értékeinek feltárására irányuló törekvéseket s átérzik haladó hagyományaink ápolásának nagy fontosságát jövőnk építése szempontjából. Aki a Magyar Néprajzi Társaság 1961 tavaszán, Gyulán megrendezett vándorgyűlésén részt vett, jóleső érzéssel tapasztalhatta a néphagyományok iránti érdeklődés elevenségét. Meggyőződhetett arról, hogy a néprajztudomány a gyulai társadalmi gyűjtők komoly támogatására számíthat. Dömötör Ákos kis mesegyűjteményének közrebocsátásával ezúttal Békés megye népköltészeti kincseire szeretnénk felhívni a figyelmet. Szerény kis gyűjtemény ez, két sarkadi ember meséit tartalmazza. Az egyik írástudatlan cukorgyári munkás, a másik parasztember. Az egyik mesetudománya tizenhat, a másiké nyolc darabból áll. Csekély számok ezek, ha a szabolcsi, szatmári, vagy a székely mesemondók gyakran száznál is többre menő mesekincsévé mérjük össze. Mégis, igen becses számunkra ez a gyűjtemény, mert úgynevezett meseszegény" területről származik. S tegyük hozzá: olyan időszakban került rögzítésre, amikor már a szövetkezeti útra lépett parasztság országszerte lépést tett a városiasodás felé, és amikor az egykori elnyomott helyzetében kulturális szükségleteit kielégítő népköltészet emlékképei kezdenek szertefoszlani. Ez a gyűjtemény bármilyen kicsiny legyen is, igen sok mindenről tanúskodik: a Dél - Alföld egykor gazdag népmesekincsének emlékét idézi elénk, s arra figyelmeztet: van még mit keresnie a gyűjtőnek! 2

3 Mennyire igaza volt Kálmány Lajosnak egykor, amikor szót emelt az ellen a közfelfogás ellen, hogy népünk balladateremtő csoportja, a székely, s bizonyítékul szebbnél szebb balladákat adott közre Szeged tájékáról. Tudjuk, hogy az Alföld népköltési szegénysége több történeti körülmény összjátékából keletkezett, a lakosság gyakori cserélődéséből, s abból is, hogy az utolsó száz év folyamán a parasztság itt egyfelől proletarizálódott, másfelől polgárosodott. A kutató nem is igen merészkedett e területre, ahol sok türelem és szívós munka után is gyakran eredménytelenül kellett távoznia. E gyűjtemény azt bizonyítja, hogy Dömötör Ákosnak érdemes volt fáradoznia. A Sarkadon gyűjtött mesék mindegyike jó adalékkal egészíti ki ismereteinket á magyar mesekincsre vonatkozólag. Kapcsolatokat mutatnak, e mesék a székely és a bihari - hajdúsági területek tipikus anyagával. Míg a ma oly elterjedt mesekönyvek által országosan elnépszerűsödött típusoknak szinte egyikével sem találkozunk, túlnyomó többségben vannak azok a varázsmesék, amelyek sajátos variációt mutatnak a többi területekhez viszonyítva. Különösebb figyelmet érdemelnek a 2, 3, 6, 7; 15 és 23. sz. mesék. Dömötör Ákos jó munkát végzett, amikor a sarkadi meséket magnetofonszalagra vette és gyűjtését a korszerű tudományos követelményeknek megfelelő jegyzetekkel látta el. A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem néprajz - szakos hallgatói, terepgyűjtési gyakorlataik során, a Folklóré Tanszék irányításával gyűjtenek meséket, történeti és hiedelemmondákat, valamint a népi elbeszélő költészet más fajtáit. A gyűjtőmódszerek elsajátítása - során részt vesznek a tudományág tervszerű munkájában; tanszéki kézirattárunk és a készülő típuskatalógusok számára gyűjtenek anyagot. Dömötör Ákos negyedéves hallgató sarkadi gyűjtése az országos gyűjtőmunka egyik dokumentuma, de egyben felhívás is. Felhívás arra, hogy most már a békésieken a sor: tárják fel minél teljesebben megyéjük prózai elbeszélő költészetét, hiszen ez a költészet még ma is él és a helybéli könnyen hozzá is férhet. DÉGH LINDA 3

4 KÉT SARKADI MESEMONDÓ Találkozásom Komádi Ferenccel Amikor az egyetemi vizsgák után 1961 januárjában, Kötegyánban a helyi hagyományokat, babonás történeteket, az arany ökörről szóló mondák változatait és meséket gyűjtögettem, egyik este Nemes Mihályékhoz állítottam be magnetofonommal. Nemes Mihály egy - két órás beszélgetés után elmondta, hogy amikor még kint laktak a Csókás - tanyán, esténként Komádi Ferenc, egy másik gazdánál dolgozó cseléd mesélt a gyerekeknek és a felnőtteknek sárkányokról, mindenféle szörnyetegekről. Nemes Mihály nem tudta elmondani a régebben hallott meséket, nem is szokott mesélni. Jómódú gazda volt, lakhelyéről nem is igen mozdult ki, nem vándorolt. Anyagi körülményei nem kényszeri tették gondolatait a reális világból a mese vágy világába. Nemes Mihály háza ma a falu közepén áll; életében mindig lefoglalták a gazdálkodás problémái. Másnap Nemes Mihály tanácsára és útbaigazítására felkerestem a ma Sarkadon lakó Komádi Ferencet. Házát a község szélén találtam meg a Munkás utcában. Ebben az utcában mind egykori nincstelenek laknak. Nagy részük a helybeli cukorgyárban dolgozik, vagy alkalmi munkából él. Amikor délután három óra tájban betoppantam, Komádi bácsi nem volt odahaza. Kérdésemre veje beszélt az öregről: Ez olyan ember, hogy írni, olvasni nem tud, de ha egyszer elolvas az ember valamit, rögtön visszamondja. Úgy megfigyeli. Sokszor éjcakákat is átmesélt, mutogatott összevissza. De jól állt neki. A mozit is olyan jól elmagyarázza, pedig nem is tud olvasni, és van, aki tud, és mégsem érti a filmet. Ország - világjáró ember vót. Mesélni mindig szeretett. Egyszer annyit mesélt, hogy már fújtak a gyárba munkára, de mindenki hallgatta. 4

5 Délután öt óra fele hazajött Komádi bácsi is. Kezdetben nehezen mesélt. Zavarta a magnetofon, a szokatlan helyzet. Este nyolc őrá tájban összejöttek a szomszédok, gyerekek, öregek. Akkor aztán már zavartalanul mesélt. Komádi Ferenc élete A mesemondó életrajzának fontosságát a mesemondó személyiséggel foglalkozó tudományos munkák, mesegyűjtemények bevezetői is kiemelik. (Csak néhányat említve a gazdag szakirodalomból: Az Új Magyar Népköltési Gyűjtemény eddig megjelent kötetei; főként Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél. Bp , Dégh Linda: Pandúr Péter meséi. I - II. Bp stb.; M. K. Azadovszkij: Sztatyi o lityerature i folklóré. Moszkva - Leningrád az Orosz mesemondók című részben; G. Henssen: Uberlieferung und Persönliche keit. Die Erzählungen und Lieder des Egbert Gerrits. Münster i. Westf ) Már magából az életrajz előadásából is sok kitűnik: az életrajz elmondása többek között elárulja a mesemondó magatartását a mesei világgal szemben. Egy abádszalóki mesemondóm, Duli Gergely életrajzát ugyanúgy kezdte el, mint többi meséjét: Egyszer volt, hol nem volt mesekezdő formulával. Kérdésemre azt felelte, hogy az életem is olyan, mint a mese. Komádi bácsi darabosan mondta el életét. Visszaemlékezései nem felelnek meg teljesen az események sorrendjének, hanem inkább őbenne mélyebb nyomot hagyott élmények összefűzéséből állanak. Emlékezetét tehát elsősorban az érzelem határozta meg, nem pedig az életrajzi tényszerűség. Így mondotta el életét: november 11 - én születtem. Ugye, anyja, november 11 - én születtem én? Apám, nagyapám, anyám Anton születtek. Én is. Mikor jött a tizennégyes háború, apánk odamaradt a fronton. Egyedül maradtunk. Vótunk gyerekek négyen. Mentünk lóval szántani. Egy napi munkára egy hatost kaptunk. Amikor többet dógoztunk, még egy pengői is kaptunk. Ha elvertek engem, nem mertem otthon panaszkodni. Nem adtak lábat. A nagybátyám kötötte meg az üzletet a gazdával. Amikor nagyobbacska, vótam, nem hagytam ott a gazdát, mikor 5

6 az sokallta a béremet. Csak elvettem tőle. Még birokra is mentem vele. Hát sokon kellett keresztülmenni. Sohasem felejtem el, hogy mikor jött haza apám a frontrul, jött velem szemben az apám. Megijedtem. - Mit csinálsz? - Hordom az újságot! - Hordtam ki a Friss Újságot. Mezítláb. Pedig akkor már közeledett a tél. Hideg vót Egyik fiú otthon sírt. Aztán olyan rossz kenyeret hoztak, cirokmagbúl készült kenyeret meg málélisztbül. Amikor vágták szít a kenyeret, a késről csak kellett vakarni. Hadilisztnek hittük. A gyerek meg sírt. - Miért sír a gyerek? - kérdezte apám. - Éhbeteg - felelte anyám. Akkor apámnak kiesett a szeméből a könnye. Ahogyan éheztünk. Három fiú vót, egy jány. Én vótam a családfenntartó, mikor meghalt apám a fronton. Egyszer meg - hányba anyja? - [Felel a felesége: - Harmincháromba!] - nem vót kenyér. Csak puliszka vót. Akkor nem termett gabona. Oan vót az időjárás. A gyerek elhajította később a búzakenyeret, hogy adjanak neki sárga kenyeret, málét, mert annyira megszokta. Csak dógoztunk, csak kisikerekítettük. Csak megsegített az isten. Feleségem gyergyószárhegyi, Csík megyébül való. Ángyi Katalin. l925 - ben ismerkedtünk meg Brassóban, és 27 - ben esküdtünk meg. Ott szógáltunk Brassó környékén, Szászhermányban. Egy helyen szógáltunk. Jól fizettek a szászok. Nagy fizetést adtak. Minden nap ettünk húst. Egy évre 9600 lejt meg egy pár cipőt adtak neki (ti. a feleségének). Én 16 ezer lejt meg négy darab inget meg egy pár csizmát kaptam. Antrul elszöktem a románuktúl, mert be akartak hívni katonának ben építettünk Erdélyben mindenféle dekkungokat. Elhatároztuk, hogy jövünk 6

7 Magyarországra. Mi nem harcolunk szemébe magyarokkal. Varjúlaposon vagy ezren vótunk menekültek. Itt szerettek Magyarországon. Azért, mert magyarokkal szemben nem harcolunk! Amikor jöttek az oroszok, felszabadultunk. Át lehetett menni. A románok nem bántották üket. Aki akart, mehetett haza. Pedig, szökevények vótunk. Feleségem lefizette az ezer lejt, és útlevéllel jött. Mikor kijöttem Sarkadra, itt jelentkeztem, de csak Gyánban dogoztam. Azok a Nemesek ismertek. Még gyerekkoromba ismeretem üket Antrul. Nem vótak azok rossz cselédek. A meséket még gyerekkoromban tanultam nagyapámtúl. Mindet. Sokat tudtam én. Sobri Jóskárul [volt] füzet: mind el tudtam mondani, pedig nem tudtam olvasni. Sokat felejtettem. Komádi Ferenc mesekincse Mint láttuk, Komádi saját bevallása szerint meséit főleg nagyapjától tanulta szülőfalujában, Anton. Fiatal korában sokat vándorol, főleg az ország keleti részén. Ezért meséi megjelenési formájukban legközelebb a székely mesékhez állanak. A mesemondást már vándorlása alatt is gyakorolhatta. Más faluban, községben is hallathatott mesét, ahol megfordult, de, erről Komádi maga nem nyilatkozott, ő csak annyit mondott, hogy nagyapjától sok mesét hallott, ez neki teljesen elég volt. Abból idők folyamán inkább felejtett, mint ahhoz hozzátanult volna. Régebben esténként a tanyákon, istállókban nemcsak gyerekeknek, de felnőtteknek is mesélt. Ma már hallgatóságának tagjai jórészt gyermekek. Meséit csak ritkán hallgatják felnőttek. Mai gyermekhallgatói főképpen tündérmeséket követeltek tőle, és ő ezeket mesélte legszívesebben, mert ezeket saját életéhez, problémáihoz érezte közel. 7

8 Ha műfaji szempontból csoportosítjuk Komádi repertoárjának darabjait, tündérmeséhez való vonzódása méginkább kitűnik. Állat - meséket egyáltalán nem ismer. Tizenkét tündérmesét, három legendát, és egyetlen egy trufát mondott el. Meséi közül legjobban szerette a Két testvér (11. sz.) meséjét. Hallgatói közül többen sírtak, amikor elmondta, annyira meghatódtak. 8

9 Ezért többször kívánták hallani. Miklós meséje (1. sz.) hallgatásakor Komádi bácsi lánya és felesége különösen szörnyülködött: Hogy lehet ilyen illetlent elmondani!? De Komádi bácsi hamiskásan mosolygott, és nevetve mondta: Ha így hallottam, hát nem lehet megváltoztatni! Ezzel el volt minden intézve. Legalább hallanak Pesten valami igazi falusi dogot! Bár Komádi nem tud sem írni, sem olvasni, nagyapja sok mindent összeolvasott. Ezért irodalmi hatás, népkönyvek és ponyvák közvetett hatása észlelhető meséiben. Komádi meséiben három fő stílussajátságot állapítottunk meg. Legtöbbször megtartja a tündérmesére jellemző formulákat: pl. Te emberízik, hun jársz, ahun a madár se jár? (2. sz.), szívemnek szíp szerelme (5. sz.), hű, de idegen szagot érzek! (8. sz.),...menjetek el ebbül az országbúl! Próbáljatok szerencsét! (10. sz.) stb. Legnagyobbrészt megtartja a hagyományos mesekezdő formulát: Egyszer vót, hun nem vót, hetedhét országon is túl vót, még az Óperenciás tengeren is túl... (8. sz.). Érdekes módon egy meséjében a következő mesekezdő formula fordul elő, amelyet feltehetően székely földön tanulhatott, mert csak ott ismeretes: Egyszer vót, hun nem vót, hetedhét országon is túl vót, még az Óperenciás tengeren is túl, hun a tetűt meg a bolhát rézpatkóba verték, hogy a falba meg a sutba meg ne botorkázzik, vót egyszer egy király (4. sz.). Alkalmazza a hagyományos mesezáró formulát is: Ha a csóka el nem repült vóna, az én mesém is tovább tartott vóna (3. sz.). Nagy lakodalmat csaptak. Ettek - ittak. Ponciustól Pilátusig folyt a bor. Ha még megnem haltak vóna, az én mesém is tovább tartott vóna (4. sz.). Komádi meséiben megtalálhatók a ponyvából kölcsönzött fordulatok, újszerű szavak: hű szerelmet esküdtek egymásnak (6. és 15. sz.), amit Komádi többször használ ugyanabban a változatban. A zongoramester alakja, valószínűleg irodalmi - ponyvái hatásra került bele mesemondói repertoárjába. 9

10 A városi életben használt szavak, kifejezések is előfordulnak Komádi meséiben: pl. a Krisztus és Péter a csárdában c. mesében (10. sz.) Krisztus elhatározza, hogy az asszony dirigáljon az embernek. A csodamadár meséjében (12. sz.) a kapzsi keresztapa szerint ezek a gyerekek az ördöggel szimulálnak. Komádi nem alkotó, inkább megőrző mesemondói típus. Meséi a megfelelő általános mesevázat követik. A tündérmesékre jellemző hármasság még egyetlen trufájában is megvan (13. sz.), ahol háromszor jönnek a főhőshöz a szolgák, és harmadszorra mondják el tettüket. A mesékben szereplő nevek (tulajdonnevek, helynevek) csak részben meseiek: Fótonfót király, Szalonnavár, Korbácshát, Pálcahát, Seprűvár, Krisztus és Szent Péter, Húgó és Brúgó, Tücsök, Varjú, Halál. Másik részük akár a hétköznapi életben is megállná a helyét: pl. Miklós, Lujza, Károly, Zsiga cigány. Komádi a mese logikus menetét nem mindig tartotta meg, de hibáit kijavította. Meséit egyszeri elmondás után engedte magnetofonra venni, mert így nem teszek hibát a mesében. Meséi az igazságos mesehős sorsára vonatkozóan szerencsésen zárulnak. Ez alól csak A csodamadár meséje (12. sz.) kivétel, ahol a végén Komádi hozzáfűzte: Ez [a fiú] most meghalt, nem támadt föl. így fejeztem be. Kijelentése, magyarázkodása arra utal, hogy Komádi tisztában van a tündérmese törvényszerűségeivel, mégis változtat a cselekményen, ha kedve tartja, bár a mesevázlat lényegében megmarad. Komádi ragaszkodik a kialakult mesetípusokhoz, de a mesei környezetet saját élményei alapján írja le (Vö. Henssen: i. m. 21). Különösen meleg szavakkal szól az állatokról, pl. A vak óriásban. Könnyen megérthető ez a magatartás, ha meseszövegeit egyik, életére való visszaemlékezésével vetjük össze: Csikós számadó, és bojtár is vótam a háború alatt. A Fekete - tengerig bejártam a világot. Éjcaka mentünk legeltetni a lovakkal, mert nappal meleg vót. Mikor a csillag lement, és éjfél vót. Mikor csattogott, villámlott, csak úgy száguldtak a lovak. Már 10

11 mikor jött a felleg; - Fogni a lovakat! - mondta a gazda. Olyan setétség jött, hogy nyűttük a mezőt. Ez még nem búza! Azt se tudtuk, hol vagyunk, olyan setétség vót. Egy megugrott, utána a többi. Bojtárnak vótam fogadva meg az ecsém. Áztunk. Hétszámra ott száradt meg rajtunk a ruha. Csak akkor láttuk a lovat, mikor villámlott. Komádi nemcsak a múlt élményanyagát elevenítette fel, hogy szemléletesebbé tegye meséit, hanem a jelenlevő hallgatóság egy - egy - tagjának viselkedését is felhasználta arra, hogy az erre való utalással élőbbé, aktuálisabbá tegye a cselekménysorokat. A sárkánnyal való viaskodásban a hős kifáradt, és ekkor hozzátette: úgy, mint most Lackó is a mese közben. Egy - egy, saját személyére vagy a közösségre utaló rövid mondattal közvetlenné tette a mesét: Úgy vót, hogy a menyasszony indul a templomba. Ahogy megy a templomba, minálunk úgy van, hogy mennek a vőlegénnyel... (2. sz.) vagy másutt: Elment az öregasszonyho este. Hány órakor, nem tudom (8. sz.). Az aktualizáláshoz hozzátartozik a mesemondó térfelfogása is. Komádi, mint más mesemondók, környezetéből vett példákkal, hasonlítással tette szemléletesebbé a mese világát. Miklós meséjében (1. sz.) a régi megyehatárok között helyezi el az ördög országát: Úgy, mint itt, mondjuk itt van Bihar megye meg Arad megye meg Békés megye. Közben meg az ördögök országa vót által itten. A vak óriás (2. sz.) első változatában, amelyet nem magnetofonszalagra mondott, úgy magyarázta meg az óriás nagyságát, hogy mikor lefeküdt a tűz mellé, Kötegyántól Mezőgyánig ért: Kötegyánnál vót a feje, Mezőgyánnál a lába. Ezt az utalást a második változatban kihagyta, mert ezt a változatot a rádiónak szánta, ott így nem értenék meg. Komádi elbeszélő módjának jellegzetessége a gondolatritmus. Néha változtatás nélkül ismétel, máskor csak gondolatismétlésről van szó: ugyanazt a gondolatot más szavakkal fejezi ki. A két testvér meséjében (11. sz.) a hős le is vágta mind a huszonnégy fejit a sárkánnak. Levagdalta. Akkor a nyelvit a sárkánnak levagdalta mindet... A vak óriás meséjében (2. sz.) a pásztorfiú beállt szógálni egy tanyára 11

12 egy öregasszonyho. Beállt egy vasorrú vín boszorkánho. A csodamadár (12. sz.) meséjének egyik hőse beért egy királyi várba. Egy városba beért a fiú. 12

13 Ugyanebben a mesében láthatjuk, hogy a szóismétlés nyomatékot ad a kifejezett gondolatnak: úgy ád vizet a sárkán, a tizennígy fejű sárkán vagy Egy nagy tó lett abbul a kastílybul. Feneketlen tó lett abbul a kastílybul. * * * Egy nap megkérdeztem Komádi bácsitól, hogy nem hallott - e valamikor a világ közepéről. Nevetett. Sarkadon vót egy vendéglő. Azt hítták világ közepinek az emberek maguk között. Pirkadó hajnalig lehetett ott múlatni. Most már nincs meg a vendéglő. Vótak ott nők is. Vótak nők, vótak szalomszobák. Jöttek be nős emberek. Rögtön merít szobára, mert szégyellte magát. Anton, a falunkban nem vót világ közepe. Az csak egy kis falu vót. Tovább kérdezem: Az égig érő fáról nem hallott véletlenül? - Dehogynem! Az égig érő fa olyan magas vót, hogy felért az égig, a töve meg lement a pokolba. Egy - egy levele meg egy - egy falu vót. Egy cigány kereste az apját. Meséből ismerem az égig érő fát. És azután Komádi bácsi elmondta Az égig érő fa meséjét. Bondár Károlyról Sarkadon sokan ismerik huncutságáról, mesélő kedvéről Bondár Károlyt. Igaz, nevét nem mindenki tudja: mikor házát kerestem, és azt mondtam, hogy Bondár vagy Külös Károlyt keresem, kicsit értetlenül néztek rám, de amikor a báró címet említettem, rögtön biztos útbaigazítást kaptam. A bárót keresi? Így már tudom, hogy hol lakik. A báróság történetét egy fiatal helybeli tanár elbeszéléséből ismertem meg. Bondár Károly vályogvetéssel is foglalkozott élete folyamán. A vályogvetésből valamit sikerült megtakarítania, és, ebből az összegből szép fehér ruhát, sárga csizmát vett. Társával, Fekete Péterrel 1922 őszén elhatározta, hogy együtt elmennek a gyulai megyebálra. 13

14 Rendőrismerősük segítségével bejutottak az előkelő társasággal telt terembe, ahol táncolni kezdtek. Társa Fekete Péter Schwarz grófnak, ő pedig Bondár bárónak mutatkozott be. Az alispán lánya tánc közben megkérdezte tőle, hogy hol vannak a birtokai. Sarkad környékén - mondta Bondár báró. Állítólag az alispán lánya nagyon szerelmes lett a báróba. Mikor egyszer Sarkad környékén arrafelé kocsikázott, véletlenül éppen azon a helyen szállt ki a kocsiból, ahol Bondár Károly a vályogot vetette. Meglátták egymást. Az alispán lánya meglátogatta házában a bárót. Elbeszélgettek, majd elbúcsúztak egymástól. Azóta sem látta soha többé Bondár Károly az alispán lányát, de Sarkadon mai napig rajta maradt a báró cím. Sokan csak ezt címét ismerik, amelyet ragadványnevének, lassan rendes nevének tartanak a sarkadiak. Bondár Károly élete Bondár Károly következőképpen mondta el életét: augusztus 27 - én, Sarkadon születtem. Apám egy hódat, anyám két és fél hódat örökölt. Apám a kismalomban és a szövetkezetben, mint éves fuvaros szerepelt. A községtől négy hód fődet haszonbérben használtunk. A vári fődből még hat hód is jutott. Ott nem nagy haszonbért kellett fizetni érte. Innen kaptunk az Almássy gróftól harmados fődet, és három hód tengerin gazdálkodtunk. A fődet meg később eladtuk. Vályogot vetettem, arattam, kurvákat hajtottam. [Úgy érti, hogy felelőtlen, könnyelmű életet élt.] Lúval nyomtattunk hétszámba. Ott kellett a lovat hajtani a szűrűbe. Egy koronát fizetett édesapám a papnak, és azután nem kellett iskolába menni. A tizennyolcadik életévemet már Olaszországban tőtöttem. Olyan hamar besoroztak bennünket. Katonáéknál tanultam meg az írást. Mint gyerek szerepeltem, mikor kiütött a tizennégyes háború. Már tizenhatba besoroztak, s a tizennyócadik életévemet Olaszországba tőtöttem. Vótam háromszor 14

15 Oroszországba. A szerb határ szélinél ért a forradalom. Sebesültem két helyt. Kitüntetésem őrvezető, bronz Károly - kereszt. Kilencszázhúszba újra besoroztak a Horthy - hadseregbe. Szógáltam Hajdúszoboszlón. Részt vettem az erdélyi bevonuláson. Negyvenkettőtül részt vettem a második világháborúba. 45. június 13 - kor jöttem haza. Mint őrmester. Azóta közbejött sok minden. Ennyi vót, ami életembe fontos vót. Azóta gazdálkodok. Ötvenegytül az első típusú Új Március Tsz - be vótam. Ötvenkilencbe a fődet beadtam a harmadik típusba, a Haladás Tsz - be. Azóta betegségem miatt otthon gazdálkodók. Elég ennyi belőle. Önéletrajznak. Munkájáról nem nagyon szívesen beszélt Bondár Károly. Ez nem tartozik az önéletrajzba! - mondta, mert az önéletrajz fogalmán a hivatalos életrajzot értette, Kisgyerekkoromba szűrűmunká - nál dógoztam, de munkám vót a kapálás, szedés, aratás, hordás, nyomtatás, nádvágás, jégvágás, rőzsevágás, tucskózás. Mikor a Horthy - hadseregbül hazajöttem, huszonegytül huszonnyócig vályogot vetettem. Testvérem, Bondár Lajos vót egy ideig a társam. Bondár Károly törvénytelenül született, ezért anyja családi nevét kapta hivatalosan, de a szomszédok apja családi nevén, Kölüs néven ismerték el, azok is leginkább a Kölüs bárónak hívták. Bondár Károly meséi A mesélő élete gyakran vetít fényt meséinek egyes sajátos mozzanatira. Bondár Károly nagyon szereti a kertészkedést. Kertjében különleges őszibarackfajtákat, hatalmas körtéket termeszt, de a növények iránt való érdeklődése csak a János vitéz meséjében (22. sz.) szembetűnő, ahol az elvonuló asszonyok virágfejét szinte botanikai alapossággal tárgyalja. Ebben az esetben úgy tetszik, mintha a mesei férfihőst nem a nők, hanem a természet szépsége kötné le, és ebből a szempontból a férfihős magatartását a mesemondó Bondár Károly szemléletmódja határozná 15

16 meg. A természeti érdeklődésnek viszont többi meséjében ilyen éles nyomát már nem találjuk. A múltban a falu zárt világában élt birtokos parasztságból származó mesemondó életében döntő szerepet játszott a katonáskodás időszaka. A félfeudális környezetben élt parasztfiú a katonáskodás idejében elszakadt gyermekkorának szűk, paraszti környezetétől: amikor a katonai szolgálat után hazajött falujába, a családban már teljesjogú felnőttnek, a társadalomban világlátott, bizonyos műveltséggel rendelkező embernek számított. A katonaság ideje alatt az egyszerű parasztfiúból több lelt, mint a műveltségtől, várostól és más tájak esztétikai értékeitől elzárt paraszt: sokan, mint pl. Bondár Károly is itt tanultak meg írni, olvasni, számolni; sok parasztfiú a katonaság ideje alatt tanulta meg az étkezés, tisztálkodás, társadalmi érintkezés magasabb rendű formáit, amelynek a gyermekkorban való elsajátítására a feudális színezetű, paraszti társadalom nem adott lehetőséget. Bondár Károly katonai élményei intenzíven jelennek meg a mesékben, ami azt mutatja, hogy mélyen hatott rá ez az élmény. A rikító madár meséjében (21. sz.) a legkisebb királyfit apjának katonái szabadítják ki. Ez a katonaság nem valami ősi vitézi csoportra, hanem inkább az első világháború katonai alakulataira emlékeztet: No, oszt a király rögtön hívatta a katonai főparancsnokát. Kiadta neki parancsba, hogy rögtön a katonaságot riadóba, és az összes erdőt át kell fűsűlni... A bűnös királyfiakat a király letartóztatta a katonasággal. Így tölti meg meséit Bondár Károly saját katonai élményvilágával. A rikító madár meséjének (21. sz.) elején megmagyarázza a múlt és a jelen viszonyát hírközlés szempontjából: De még abban az időben nem vótak telefonok meg rádiók, amivel hírt lehetett vóna adni valahunnan. Még abban az időben a postagalamb vót a legnagyobb hírvivő Mint Komádi Ferenc meséit, Bondár Károly meséit is az elmondás sorrendjében közlöm. A Hazugságverseny és A félszkereső meséket érthető, hogy egymás után mondotta el a mesemondó, mert a két mese alapgondolata világosan megegyezik: 16

17 mindkettőben legyőzi a királyt a szegény legény, és megszerzi a királyságot. A többi változat között a kapcsolat már nem olyan erős; pl. A rikító madár (21. sz.) és a János vitéz meséjében (22. sz.) a hős valamilyen kapcsolatba kerül a sárkánnyal, de az előbbiben a királyfi nem mérkőzik meg a szörnyeteggel, míg az utóbbiban a szegény legény legyőzi a sárkányt. Tehát a két mese a hasonlóság ellenére lényegedben eltér egymástól. Bondár Károly összesen négy tündérmesét, két novellisztikus limesét, egy helyi mondát és egy boszorkánytörténetet mondott el. Meséit egyéni alakítás, közvetlenség jellemzi. A mesei formulákhoz, közhelyekhez nem ragaszkodik olyan hűen, mint Komádi, hanem lényegesen átalakítja azokat. Meséi ezáltal nem a múltba nyúlnak, hanem a jelennek szólnak. Pl. Ónodi, a kétkardos huszár című (19. sz.) helyi mondájában a kezdetén így bizonygatja a monda történeti hitelét: Hát egyszer a régi világbúl hallottam az apámtúl, hogy Ónodi nevű ember, a másik nevét nem tudom, hogy híjják, hazajött a harctérrül a lovával. Mielőtt mag -, netofónra vettem ezt a történetet, nekem egyszer elmesélte, nehogy másodszor hibát ejtsen az elmondás alkalmával. Az első elmondás közben kérdeztem meg tőle Ónodi keresztnevét. Ezt nem tudta. A második elmondás alkalmával már a kérdés hatására fontosnak tartotta megemlíteni, hogy Ónodi másik nevét nem tudja. Boszorkánytörténetének (20. sz.) elején is megmondja, hogy apjától hallotta a történetet: Egyszer a régi időkben hallottam az apámtul, ü meg hallotta az idesapjátul, hogy a házukkal szembe vót a boszorkányoknak a szűrűjük. A rikító madár (21. sz.) meséjének kezdetén közvetlenül határozta meg az adott mese cselekményének időpontját a mese egyik főhősének alakjával kapcsolatban: Vót egyszer egy király. Vígtelen gazdag vót. De a nevit nem tudom a királynak, mer olyan rígen vót, hogy Nabukonodozor királynak előtte vót ü király. Másik főhősét a mesekezdéssel rögtön a falu közösségébe helyezi: Vót egyszer 17

18 fiatalember. Valahol találták a határba. Hát nem is tudtak neki jóformán nevet sem adni, mert a faluban minden házba eljárt, és hol Pistának, hogy Gyurkának, hol Jankónak, hol hogy szólították a fiút. (22. sz.) Másutt a mesekezdéssel a mesei konfliktus okát ismerteti: Egyszer egy tag szerelmes lett egy asszonba. De nagy hiba vót köztök, mert annak az asszonnak férje vót (23. sz.). A mesezáró formulákat, ha erről egyáltalán beszélhetünk Bondár Károly repertoárja esetében, a pillanatnyi helyzet alakulása határozza meg. Molnár János uram, a kutya című meséjét (23. sz.) két változatban ismertem meg tőle. Az első változatot, amit nem magnetofonnal vettem fel, hanem leírtam, a következőképpen fejezte be. Hogy éltek ezek a szamarak, hogy csak az utódai vannak meg, azt már, ugye, nem tudom, de hogy tik itt vagytok, akik hallgatjátok a mesémet, az már bizonyos. A mesét egy fiatalasszony és Bondár fia hallgatták. Amikor a befejező szavakat mondta, kajánul hallgatóira nézett, akik nevetve méltatlankodtak a tréfás befejezésen. A mese második (e gyűjteményben közölt) változatát magnetofonszalagra vettem fel. Ekkor a mesét csak én hallgattam, s a befejezés sokkal színtelenebbé vált, mert nem volt ott az a hallgatóság, amely a tréfát, a hangulatos befejezést kívánta volna. Azok a szamarak körülbelül vagy megvannak, vagy megdöglöttek. Nem tudom aztán, mi lett véllek - így fejezte be meséjét. A mese cselekményében és befejező részében is megjelenik a mesemondó személye: Mert hogy ki ne felejtsük belőle, a kutya csak úgy viselkedett, mint emberkorában, csak beszélni nem tudott - mondja Bondár Károly a Molnár János uram, a kutya című mesében (23. sz.). A tehén jelzem, hasas vót (24. sz.). János vitéz meséjét (22. sz.) szinte mint személyes élményt fejezi be: Ez, még ha jól emlékszek, még most is ott lakik abban a rucalábon forgó hegyben, ez a fiatalember feleségestül. Bondár Károly tündérmeséi környezetét konkréttá teszi. János vitéz meséjében (22. sz.) Egerből indul útjára a hős: Majd a fiú felnőtt. Valahol Eger fele történhetett a dolog. Hát amint a fiú nagyocska vót, legénykorába éri, egyszer talált az egri vár körül egy nagy vaskardot. 18

19 Repertoárjában feltűnőek az újszerű, a paraszti szókincstől idegen szavak: Vót egy szoba berendezve egy spanyolfüggönnyel... (18. sz.), Hát csinált is egy fényképező állású gépet (18. sz.), Majd kiütött a krach a királyi palotába (21. sz.). Bondár Károly minden változatának közvetlen forrását meg tudta mondani. Elmondása alapján meséinek források szerint való megoszlása a következő: Apjától tanulta: a 19, 20, 23., testvérbátyjától tanulta: a 21, 22, 24., katonaságban hallotta: a 17., valószínűleg valahol olvasta a 18. számú mesét. Miután magnetofonnal felvettem Bondár Károly itt közölt meséit, gyakran kérdeztem tőle, hogy hisz - e azokban a mesékben, amelyeket nekem és az őt hallgatóknak előadott. Ezek a mesék - mondta nekem Bondár Károly - valamikor megtörténtek, de valahogy átkeveredtek a fantáziába. Ki hogy tudta előállítani. Mind úgy születik a mese. Meg oszt vannak történetek, amik valóságosan megtörténtek, de a fiatalok azt mondják, hogy elmesélte azt a történetet, és így a történet is mesének válik. A mese csak azért mese, mert aki hozzáfog, az csak beszél. Könnyen ráfogják, hogy hazugság. Mesélni könnyű, történetet mondani nehéz. Abba bukik bele mindenki. A történelembe. Két mesemondói típus Komádi Ferenc és Bondár Károly, a két sarkadi mesemondó két, mástól különböző mesemondói típust képviselnek. Komádi gyorsan, rendszertelenül beszél, mesemondói repertoárja sok szüzsét tartalmaz. Bondár Károly szövegekben nem annyira gazdag. Sok kisebb darabot tartalmazó repertoárja tündérmesékben eléggé szűkölködik, elmondott darabjainak szövegei a János vitéz kivételével egységesek és lezártak. 19

20 Komádi meséi az erdélyi székely népköltészeti hagyományhoz állnak közel a mesemondó származása révén, de meséi aktualizáló térfelfogásával közel kerülnek a sarkadi és Sarkad környéki tájhoz j/és társadalmi közösséghez. Bondár Károly apjától, bátyjától hallott sarkadi hagyományt ad tovább, de ezt a tarka anyagot közösségének mai szükségletei szerint formálja, mert megváltozik az anyagi világ a társadalom termelőmunkája során, és megváltoznak az álmok és a mesék is a vágyak beteljesülésével. *** A sarkadi magyar nép szívesen emlékezik vissza a mesék hallgatásakor régi korok embereinek álmaira, mert bennük művészi formában elevenednek fel azok az emberi kívánságok, amelyek napjainkban, mint megvalósított társadalmi vívmányok jelentkeznek. Ezek az érzelmek kötnek össze bennünket a múlttal, és ezek az érzelmek egyúttal a jövő hajtóerői: ezek késztetnek bennünket a cselekvésre. A mese bizonyos helyzetekben mind a mesemondót, mind a hallgatóságát előrelendíti. Ezért van szükségünk a mesére ma is. Dömötör Ákos 20

Én a földből élek. Interjú Czár Jánossal 1 Tóth Menyhértről Az interjút Rigó Róbert készítette

Én a földből élek. Interjú Czár Jánossal 1 Tóth Menyhértről Az interjút Rigó Róbert készítette Én a földből élek Interjú Czár Jánossal 1 Tóth Menyhértről Az interjút Rigó Róbert készítette Mikor és hol ismerkedett meg Tóth Menyhérttel? 1956 augusztusában, itt lakott ő is Miskén. Én akkoriban nősültem

Részletesebben

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség: Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély.

Részletesebben

maga nagyon kicsi volt, de a szakálla a földet érte. Fanyűvő nem tudott hova lenni ijedtében, mikor meglátta, hát még mikor rákiáltott: - Én vagyok

maga nagyon kicsi volt, de a szakálla a földet érte. Fanyűvő nem tudott hova lenni ijedtében, mikor meglátta, hát még mikor rákiáltott: - Én vagyok Fehérlófia Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl volt, volt a világon egy fehér ló. Ez a fehér ló egyszer megellett, lett neki egy fia, azt hét esztendeig szoptatta, akkor azt mondta

Részletesebben

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE AZ ARANYEKE HABAKUK HARAGSZIK-E, GAZDURAM? A MEGFELEZETT AJÁNDÉK A GRÓFKISASSZONY TÖBBET ÉSSZEL,

Részletesebben

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK VÁLOGATTA ÉS SZERKESZTETTE: KOVÁCS ÁGNES TARTALOM KISCSOPORTOSOK MESÉI ICINKE-PICINKE A KIS KAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA A KÓRÓ ÉS A KIS MADÁR HOL VOLTÁL, BÁRÁNYKÁM? A

Részletesebben

Csalog Zsolt A tengert akartam látni

Csalog Zsolt A tengert akartam látni Csalog Zsolt A tengert akartam látni Négy munkásportré Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest A Vasember Állok a satupad mellett, dolgozok. Már tizenhét éve ebbe a gyárba, tizennyolcadik éve. Nem nyóc órát naponta,

Részletesebben

Ki kell, hogy sorsomat kiáltsam. (Gondolatok a bátyai paraszti önéletrajzok szerkesztése közben)

Ki kell, hogy sorsomat kiáltsam. (Gondolatok a bátyai paraszti önéletrajzok szerkesztése közben) Fehér Zoltán Ki kell, hogy sorsomat kiáltsam (Gondolatok a bátyai paraszti önéletrajzok szerkesztése közben) Emlékezés írásban és szóban 1952-ben, a Rákosi-korszak fénykorában kerültem Bátyára. Abban az

Részletesebben

A József Attila Jelenetbemutató Verseny választható meséi. Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack

A József Attila Jelenetbemutató Verseny választható meséi. Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack A József Attila Jelenetbemutató Verseny választható meséi Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack Arany László: Fehérlófia (feldolgozás) Népmesék o A hiú király o Mátyás király meg az igazmondó

Részletesebben

Hetvenhét magyar népmese

Hetvenhét magyar népmese ILLYÉS GYULA Hetvenhét magyar népmese Tartalom A kis gömböc Kacor király A kakas és a pipe A kiskondás Együgyű Misó Az állatok nyelvén tudó juhász Fábólfaragott Péter A diákot erővel királlyá teszik Virág

Részletesebben

Kistérségi Meseünnep Győztes Meseírók. Nemeskócsag Tagiskola

Kistérségi Meseünnep Győztes Meseírók. Nemeskócsag Tagiskola Kistérségi Meseünnep Győztes Meseírók Pákozd Nemeskócsag Tagiskola Az Ingókövek és a Bella-tó kialakulása - Szabó Dorottya 6. osztály Egyszer volt, hol nem volt, hegyek-völgyek között volt egy nagyon szép

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! BRAZÍLIAI LEVELEK w Egy 21 éves korában előbb csak Pacsérról Magyarországra szökött, majd négyévi ott-tartózkodás után Brazíliába vándorolt hazánkfia levelei viszontagságairól, megpróbáltatásairól, idegenben

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA

Lev Tolsztoj. Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA Lev Tolsztoj Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA MESÉK TARTALOM AZ ÚJ ÁBÉCÉ MESÉI A KISMADÁR HÁROM MEDVE SZEMJON BÁTYA ELBESZÉLI, HOGY MI TÖRTÉNT VELE AZ ERDŐBEN A TEHÉN

Részletesebben

Ted Clever. A repülő kutya. mesék

Ted Clever. A repülő kutya. mesék Ted Clever A repülő kutya mesék TARTALOM A bátor vitézek és a félős sárkány A király és a királyka A pórul járt birkatolvajok A hétmérföldet lépő pata Az unatkozó pásztorfiú Az ármánykodó banya Az ördög

Részletesebben

RIDEG SÁNDOR INDUL A BAKTERHÁZ. 1. oldal

RIDEG SÁNDOR INDUL A BAKTERHÁZ. 1. oldal RIDEG SÁNDOR INDUL A BAKTERHÁZ 1. oldal 1 Nemhiába, hogy még csak kamasz vagyok, de nem is sikerült még nekem soha semmi. Kivéve ezt a könyvet. Pedig olyan szomorú és fura dolgok történtek velem, hogy

Részletesebben

Doktor Dolittle és az állatok

Doktor Dolittle és az állatok HUGH LOFTING Doktor Dolittle és az állatok MESEREGÉNY Fordította Csánk Endre Tartalom I. PUDDLEBY II. AZ ÁLLATOK BESZÉDE III. ÚJABB PÉNZGONDOK IV. ÜZENET AFRIKÁBÓL V. A NAGY UTAZÁS VI. POLINÉZIA ÉS A KIRÁLY

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

Szeretnék valami lenni. Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról...

Szeretnék valami lenni. Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról... Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról... Szerkesztőbizottság: Breitner Péter Gurály Zoltán Győri Péter Kártyás Irén Mezei György Pelle József Virág Tamás Szerkesztette: Fehér Boróka

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2 2011 / 5 Beteg voltam s a kórházból egy rehabilitációs intézetbe kerültem. Ott voltak súlyos és kevésbé súlyos betegek. Ennélfogva a viselkedések is különbözőek

Részletesebben

Dr. Ötvös László. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. (János 15:16)

Dr. Ötvös László. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. (János 15:16) Dr. Ötvös László Az interjút készítette Bartha Ákos Szerkesztette: Kádár Judit Debrecen, 2013. augusztus-október Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. (János 15:16) Szeretném,

Részletesebben

Fahidi Éva. Az interjút készítette: Bartha Ákos és Hosszú Gyula Budapest, 2010. január

Fahidi Éva. Az interjút készítette: Bartha Ákos és Hosszú Gyula Budapest, 2010. január Fahidi Éva Az interjút készítette: Bartha Ákos és Hosszú Gyula Budapest, 2010. január Család Édesapám azon kevés Fahidi közé tartozott, aki visszahúzódó meg csendes volt, merthogy az összes előtte született

Részletesebben

Tata kérelme A TARTALOMBÓL. Ki volt Orfeusz?

Tata kérelme A TARTALOMBÓL. Ki volt Orfeusz? Czegõ Zoltán Tata kérelme Varga László: Szobahõmérsékleten Jánosi András: A nap foga Eszteró István és Anavi Ádám fordítások ªerban Foarþã verseibõl Simó Márton: (Béla) Ayhan Gökhan versei Papp Kincses

Részletesebben

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László SZÕRÖS IRODALOM u MÛVÉSZET u KRITIKA KÕ Nagy Farkas Dudás Erika prózája Szeles Annamária versei François Bréda abszurd drámája Startvonalon: Bárdos Kinga Kelemen Zoltán Dömény Andrea Varga Melinda Hámori

Részletesebben

SZEGÉNY EMBER GAZDAG ÉLETE

SZEGÉNY EMBER GAZDAG ÉLETE SZEGÉNY EMBER GAZDAG ÉLETE SZABÓ LÁSZLÓ EMLÉKEZÉSEI I. BUDAPEST, 1928 ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. DÉLMAGYARORSZÁG HÍRLAP ÉS NYOMDAVÁLLALAT R.-T, NYOMÁSA, SZEGED I. Hogyan vándorolt Szeged városa

Részletesebben

A mongol népköltészet

A mongol népköltészet Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 6 Szerkeszti: Ligeti Lajos Lőrincz László A mongol népköltészet Lektorálta Katona Imre TARTALOM Előszó Bevezetés Epika Hősénekek Népi énekesek, rapszodoszok A hősénekek összetevői

Részletesebben

ISSN 1586-8087 ISBN 978-963-661-771-4

ISSN 1586-8087 ISBN 978-963-661-771-4 S z a b ó L ő r i n c F ü z e t e k 8. S z a b ó L ő r i n c F ü z e t e k 8. ISSN 1586-8087 ISBN 978-963-661-771-4 Felelős kiadó Kabdebó Lóránt Felelős szerkesztő Ruttkay Helga Tördelte Somogyi Gábor

Részletesebben

A HARMONIKUS EMBER ESZMÉNYE ÉS AZ IRODALOM

A HARMONIKUS EMBER ESZMÉNYE ÉS AZ IRODALOM A HARMONIKUS EMBER ESZMÉNYE ÉS AZ IRODALOM Irta: LUKÁCS GYÖRGY Ha a harmonikus ember kérdéseivel komolyan akarunk foglalkozni, nem az imperiálista szakasz modern életművészeinek" elméletére és gyakorlatára

Részletesebben

BÉKESZERETŐ VILÁGPOLGÁRKÉNT SUN MYUNG MOON TISZTELETES

BÉKESZERETŐ VILÁGPOLGÁRKÉNT SUN MYUNG MOON TISZTELETES BÉKESZERETŐ VILÁGPOLGÁRKÉNT SUN MYUNG MOON TISZTELETES BÉKESZERETŐ VILÁGPOLGÁRKÉNT SUN MYUNG MOON TISZTELETES All rights reserved. Except for use in reviews, no part of this book may be reproduced, translated

Részletesebben

nak, hogy ajánlata nagyon megörvendeztetett A követ örömmel sietett haza az Alomhoz, hogy a jó hírt mielőbb tudathassa királyával.

nak, hogy ajánlata nagyon megörvendeztetett A követ örömmel sietett haza az Alomhoz, hogy a jó hírt mielőbb tudathassa királyával. 1927. aug. 7. Napsugár n.oidai Álommenyasszony. Lilaégboltos, csodás ország a Nap leányának birodalma. Zenélő fák vannak a kertekbe ültetve és rajtuk a legszebb- \ hangú, piros-, kék- és aranytollú madarak

Részletesebben

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.)

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.) Téli népszokások Téli népszokásaink két nagyobb egységre oszthatók: a karácsonyi ünnepkörre, valamint a farsangi időszakra. Egy-egy szokás a mindennapi életben nem választható el ilyen mereven, a könnyebb

Részletesebben

Emil Ajar. Előttem az élet. Fordította: Bognár Róbert

Emil Ajar. Előttem az élet. Fordította: Bognár Róbert Emil Ajar Előttem az élet Fordította: Bognár Róbert Ők azt mondták: Őrületbe estél Őmiatta, akit szeretsz. Én azt mondtam: Az élet ízét csak a bolondok ismerik. Jáfíi: Raúd Al Radzsákín Először is azt

Részletesebben