A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai Szerkeszti: Dankó Imre SARKADI NÉPMESÉK. Gyűjtötte és jegyzetekkel ellátta Dömötör Ákos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai Szerkeszti: Dankó Imre 34-36. SARKADI NÉPMESÉK. Gyűjtötte és jegyzetekkel ellátta Dömötör Ákos"

Átírás

1 A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai Szerkeszti: Dankó Imre SARKADI NÉPMESÉK Gyűjtötte és jegyzetekkel ellátta Dömötör Ákos Dégh Linda Előszavával Gyula,

2 ELŐSZŐ A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványainak megjelenését minden bizonnyal érdeklődéssel várja nemcsak Békés megye hagyományai iránt oly fogékony közönsége, hanem tudományos életünk is. A rövid három esztendő alatt kiadott 30 füzet eddig is kitűnően dokumentált forrásanyagot adott a hazai művelődéstörténeti, régészeti és néprajzi kutatásokhoz. Méltó ez a sorozat ahhoz az élénk kulturális élethez, amely az utolsó száz év alatt Békés megyét jellemezte, és amelynek mindenkor élén haladt a gyulai múzeum. Reméljük, hogy e sorozat ösztönzőleg hat mindazokra, akik szívükön viselik a múltunk kultúra - értékeinek feltárására irányuló törekvéseket s átérzik haladó hagyományaink ápolásának nagy fontosságát jövőnk építése szempontjából. Aki a Magyar Néprajzi Társaság 1961 tavaszán, Gyulán megrendezett vándorgyűlésén részt vett, jóleső érzéssel tapasztalhatta a néphagyományok iránti érdeklődés elevenségét. Meggyőződhetett arról, hogy a néprajztudomány a gyulai társadalmi gyűjtők komoly támogatására számíthat. Dömötör Ákos kis mesegyűjteményének közrebocsátásával ezúttal Békés megye népköltészeti kincseire szeretnénk felhívni a figyelmet. Szerény kis gyűjtemény ez, két sarkadi ember meséit tartalmazza. Az egyik írástudatlan cukorgyári munkás, a másik parasztember. Az egyik mesetudománya tizenhat, a másiké nyolc darabból áll. Csekély számok ezek, ha a szabolcsi, szatmári, vagy a székely mesemondók gyakran száznál is többre menő mesekincsévé mérjük össze. Mégis, igen becses számunkra ez a gyűjtemény, mert úgynevezett meseszegény" területről származik. S tegyük hozzá: olyan időszakban került rögzítésre, amikor már a szövetkezeti útra lépett parasztság országszerte lépést tett a városiasodás felé, és amikor az egykori elnyomott helyzetében kulturális szükségleteit kielégítő népköltészet emlékképei kezdenek szertefoszlani. Ez a gyűjtemény bármilyen kicsiny legyen is, igen sok mindenről tanúskodik: a Dél - Alföld egykor gazdag népmesekincsének emlékét idézi elénk, s arra figyelmeztet: van még mit keresnie a gyűjtőnek! 2

3 Mennyire igaza volt Kálmány Lajosnak egykor, amikor szót emelt az ellen a közfelfogás ellen, hogy népünk balladateremtő csoportja, a székely, s bizonyítékul szebbnél szebb balladákat adott közre Szeged tájékáról. Tudjuk, hogy az Alföld népköltési szegénysége több történeti körülmény összjátékából keletkezett, a lakosság gyakori cserélődéséből, s abból is, hogy az utolsó száz év folyamán a parasztság itt egyfelől proletarizálódott, másfelől polgárosodott. A kutató nem is igen merészkedett e területre, ahol sok türelem és szívós munka után is gyakran eredménytelenül kellett távoznia. E gyűjtemény azt bizonyítja, hogy Dömötör Ákosnak érdemes volt fáradoznia. A Sarkadon gyűjtött mesék mindegyike jó adalékkal egészíti ki ismereteinket á magyar mesekincsre vonatkozólag. Kapcsolatokat mutatnak, e mesék a székely és a bihari - hajdúsági területek tipikus anyagával. Míg a ma oly elterjedt mesekönyvek által országosan elnépszerűsödött típusoknak szinte egyikével sem találkozunk, túlnyomó többségben vannak azok a varázsmesék, amelyek sajátos variációt mutatnak a többi területekhez viszonyítva. Különösebb figyelmet érdemelnek a 2, 3, 6, 7; 15 és 23. sz. mesék. Dömötör Ákos jó munkát végzett, amikor a sarkadi meséket magnetofonszalagra vette és gyűjtését a korszerű tudományos követelményeknek megfelelő jegyzetekkel látta el. A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem néprajz - szakos hallgatói, terepgyűjtési gyakorlataik során, a Folklóré Tanszék irányításával gyűjtenek meséket, történeti és hiedelemmondákat, valamint a népi elbeszélő költészet más fajtáit. A gyűjtőmódszerek elsajátítása - során részt vesznek a tudományág tervszerű munkájában; tanszéki kézirattárunk és a készülő típuskatalógusok számára gyűjtenek anyagot. Dömötör Ákos negyedéves hallgató sarkadi gyűjtése az országos gyűjtőmunka egyik dokumentuma, de egyben felhívás is. Felhívás arra, hogy most már a békésieken a sor: tárják fel minél teljesebben megyéjük prózai elbeszélő költészetét, hiszen ez a költészet még ma is él és a helybéli könnyen hozzá is férhet. DÉGH LINDA 3

4 KÉT SARKADI MESEMONDÓ Találkozásom Komádi Ferenccel Amikor az egyetemi vizsgák után 1961 januárjában, Kötegyánban a helyi hagyományokat, babonás történeteket, az arany ökörről szóló mondák változatait és meséket gyűjtögettem, egyik este Nemes Mihályékhoz állítottam be magnetofonommal. Nemes Mihály egy - két órás beszélgetés után elmondta, hogy amikor még kint laktak a Csókás - tanyán, esténként Komádi Ferenc, egy másik gazdánál dolgozó cseléd mesélt a gyerekeknek és a felnőtteknek sárkányokról, mindenféle szörnyetegekről. Nemes Mihály nem tudta elmondani a régebben hallott meséket, nem is szokott mesélni. Jómódú gazda volt, lakhelyéről nem is igen mozdult ki, nem vándorolt. Anyagi körülményei nem kényszeri tették gondolatait a reális világból a mese vágy világába. Nemes Mihály háza ma a falu közepén áll; életében mindig lefoglalták a gazdálkodás problémái. Másnap Nemes Mihály tanácsára és útbaigazítására felkerestem a ma Sarkadon lakó Komádi Ferencet. Házát a község szélén találtam meg a Munkás utcában. Ebben az utcában mind egykori nincstelenek laknak. Nagy részük a helybeli cukorgyárban dolgozik, vagy alkalmi munkából él. Amikor délután három óra tájban betoppantam, Komádi bácsi nem volt odahaza. Kérdésemre veje beszélt az öregről: Ez olyan ember, hogy írni, olvasni nem tud, de ha egyszer elolvas az ember valamit, rögtön visszamondja. Úgy megfigyeli. Sokszor éjcakákat is átmesélt, mutogatott összevissza. De jól állt neki. A mozit is olyan jól elmagyarázza, pedig nem is tud olvasni, és van, aki tud, és mégsem érti a filmet. Ország - világjáró ember vót. Mesélni mindig szeretett. Egyszer annyit mesélt, hogy már fújtak a gyárba munkára, de mindenki hallgatta. 4

5 Délután öt óra fele hazajött Komádi bácsi is. Kezdetben nehezen mesélt. Zavarta a magnetofon, a szokatlan helyzet. Este nyolc őrá tájban összejöttek a szomszédok, gyerekek, öregek. Akkor aztán már zavartalanul mesélt. Komádi Ferenc élete A mesemondó életrajzának fontosságát a mesemondó személyiséggel foglalkozó tudományos munkák, mesegyűjtemények bevezetői is kiemelik. (Csak néhányat említve a gazdag szakirodalomból: Az Új Magyar Népköltési Gyűjtemény eddig megjelent kötetei; főként Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél. Bp , Dégh Linda: Pandúr Péter meséi. I - II. Bp stb.; M. K. Azadovszkij: Sztatyi o lityerature i folklóré. Moszkva - Leningrád az Orosz mesemondók című részben; G. Henssen: Uberlieferung und Persönliche keit. Die Erzählungen und Lieder des Egbert Gerrits. Münster i. Westf ) Már magából az életrajz előadásából is sok kitűnik: az életrajz elmondása többek között elárulja a mesemondó magatartását a mesei világgal szemben. Egy abádszalóki mesemondóm, Duli Gergely életrajzát ugyanúgy kezdte el, mint többi meséjét: Egyszer volt, hol nem volt mesekezdő formulával. Kérdésemre azt felelte, hogy az életem is olyan, mint a mese. Komádi bácsi darabosan mondta el életét. Visszaemlékezései nem felelnek meg teljesen az események sorrendjének, hanem inkább őbenne mélyebb nyomot hagyott élmények összefűzéséből állanak. Emlékezetét tehát elsősorban az érzelem határozta meg, nem pedig az életrajzi tényszerűség. Így mondotta el életét: november 11 - én születtem. Ugye, anyja, november 11 - én születtem én? Apám, nagyapám, anyám Anton születtek. Én is. Mikor jött a tizennégyes háború, apánk odamaradt a fronton. Egyedül maradtunk. Vótunk gyerekek négyen. Mentünk lóval szántani. Egy napi munkára egy hatost kaptunk. Amikor többet dógoztunk, még egy pengői is kaptunk. Ha elvertek engem, nem mertem otthon panaszkodni. Nem adtak lábat. A nagybátyám kötötte meg az üzletet a gazdával. Amikor nagyobbacska, vótam, nem hagytam ott a gazdát, mikor 5

6 az sokallta a béremet. Csak elvettem tőle. Még birokra is mentem vele. Hát sokon kellett keresztülmenni. Sohasem felejtem el, hogy mikor jött haza apám a frontrul, jött velem szemben az apám. Megijedtem. - Mit csinálsz? - Hordom az újságot! - Hordtam ki a Friss Újságot. Mezítláb. Pedig akkor már közeledett a tél. Hideg vót Egyik fiú otthon sírt. Aztán olyan rossz kenyeret hoztak, cirokmagbúl készült kenyeret meg málélisztbül. Amikor vágták szít a kenyeret, a késről csak kellett vakarni. Hadilisztnek hittük. A gyerek meg sírt. - Miért sír a gyerek? - kérdezte apám. - Éhbeteg - felelte anyám. Akkor apámnak kiesett a szeméből a könnye. Ahogyan éheztünk. Három fiú vót, egy jány. Én vótam a családfenntartó, mikor meghalt apám a fronton. Egyszer meg - hányba anyja? - [Felel a felesége: - Harmincháromba!] - nem vót kenyér. Csak puliszka vót. Akkor nem termett gabona. Oan vót az időjárás. A gyerek elhajította később a búzakenyeret, hogy adjanak neki sárga kenyeret, málét, mert annyira megszokta. Csak dógoztunk, csak kisikerekítettük. Csak megsegített az isten. Feleségem gyergyószárhegyi, Csík megyébül való. Ángyi Katalin. l925 - ben ismerkedtünk meg Brassóban, és 27 - ben esküdtünk meg. Ott szógáltunk Brassó környékén, Szászhermányban. Egy helyen szógáltunk. Jól fizettek a szászok. Nagy fizetést adtak. Minden nap ettünk húst. Egy évre 9600 lejt meg egy pár cipőt adtak neki (ti. a feleségének). Én 16 ezer lejt meg négy darab inget meg egy pár csizmát kaptam. Antrul elszöktem a románuktúl, mert be akartak hívni katonának ben építettünk Erdélyben mindenféle dekkungokat. Elhatároztuk, hogy jövünk 6

7 Magyarországra. Mi nem harcolunk szemébe magyarokkal. Varjúlaposon vagy ezren vótunk menekültek. Itt szerettek Magyarországon. Azért, mert magyarokkal szemben nem harcolunk! Amikor jöttek az oroszok, felszabadultunk. Át lehetett menni. A románok nem bántották üket. Aki akart, mehetett haza. Pedig, szökevények vótunk. Feleségem lefizette az ezer lejt, és útlevéllel jött. Mikor kijöttem Sarkadra, itt jelentkeztem, de csak Gyánban dogoztam. Azok a Nemesek ismertek. Még gyerekkoromba ismeretem üket Antrul. Nem vótak azok rossz cselédek. A meséket még gyerekkoromban tanultam nagyapámtúl. Mindet. Sokat tudtam én. Sobri Jóskárul [volt] füzet: mind el tudtam mondani, pedig nem tudtam olvasni. Sokat felejtettem. Komádi Ferenc mesekincse Mint láttuk, Komádi saját bevallása szerint meséit főleg nagyapjától tanulta szülőfalujában, Anton. Fiatal korában sokat vándorol, főleg az ország keleti részén. Ezért meséi megjelenési formájukban legközelebb a székely mesékhez állanak. A mesemondást már vándorlása alatt is gyakorolhatta. Más faluban, községben is hallathatott mesét, ahol megfordult, de, erről Komádi maga nem nyilatkozott, ő csak annyit mondott, hogy nagyapjától sok mesét hallott, ez neki teljesen elég volt. Abból idők folyamán inkább felejtett, mint ahhoz hozzátanult volna. Régebben esténként a tanyákon, istállókban nemcsak gyerekeknek, de felnőtteknek is mesélt. Ma már hallgatóságának tagjai jórészt gyermekek. Meséit csak ritkán hallgatják felnőttek. Mai gyermekhallgatói főképpen tündérmeséket követeltek tőle, és ő ezeket mesélte legszívesebben, mert ezeket saját életéhez, problémáihoz érezte közel. 7

8 Ha műfaji szempontból csoportosítjuk Komádi repertoárjának darabjait, tündérmeséhez való vonzódása méginkább kitűnik. Állat - meséket egyáltalán nem ismer. Tizenkét tündérmesét, három legendát, és egyetlen egy trufát mondott el. Meséi közül legjobban szerette a Két testvér (11. sz.) meséjét. Hallgatói közül többen sírtak, amikor elmondta, annyira meghatódtak. 8

9 Ezért többször kívánták hallani. Miklós meséje (1. sz.) hallgatásakor Komádi bácsi lánya és felesége különösen szörnyülködött: Hogy lehet ilyen illetlent elmondani!? De Komádi bácsi hamiskásan mosolygott, és nevetve mondta: Ha így hallottam, hát nem lehet megváltoztatni! Ezzel el volt minden intézve. Legalább hallanak Pesten valami igazi falusi dogot! Bár Komádi nem tud sem írni, sem olvasni, nagyapja sok mindent összeolvasott. Ezért irodalmi hatás, népkönyvek és ponyvák közvetett hatása észlelhető meséiben. Komádi meséiben három fő stílussajátságot állapítottunk meg. Legtöbbször megtartja a tündérmesére jellemző formulákat: pl. Te emberízik, hun jársz, ahun a madár se jár? (2. sz.), szívemnek szíp szerelme (5. sz.), hű, de idegen szagot érzek! (8. sz.),...menjetek el ebbül az országbúl! Próbáljatok szerencsét! (10. sz.) stb. Legnagyobbrészt megtartja a hagyományos mesekezdő formulát: Egyszer vót, hun nem vót, hetedhét országon is túl vót, még az Óperenciás tengeren is túl... (8. sz.). Érdekes módon egy meséjében a következő mesekezdő formula fordul elő, amelyet feltehetően székely földön tanulhatott, mert csak ott ismeretes: Egyszer vót, hun nem vót, hetedhét országon is túl vót, még az Óperenciás tengeren is túl, hun a tetűt meg a bolhát rézpatkóba verték, hogy a falba meg a sutba meg ne botorkázzik, vót egyszer egy király (4. sz.). Alkalmazza a hagyományos mesezáró formulát is: Ha a csóka el nem repült vóna, az én mesém is tovább tartott vóna (3. sz.). Nagy lakodalmat csaptak. Ettek - ittak. Ponciustól Pilátusig folyt a bor. Ha még megnem haltak vóna, az én mesém is tovább tartott vóna (4. sz.). Komádi meséiben megtalálhatók a ponyvából kölcsönzött fordulatok, újszerű szavak: hű szerelmet esküdtek egymásnak (6. és 15. sz.), amit Komádi többször használ ugyanabban a változatban. A zongoramester alakja, valószínűleg irodalmi - ponyvái hatásra került bele mesemondói repertoárjába. 9

10 A városi életben használt szavak, kifejezések is előfordulnak Komádi meséiben: pl. a Krisztus és Péter a csárdában c. mesében (10. sz.) Krisztus elhatározza, hogy az asszony dirigáljon az embernek. A csodamadár meséjében (12. sz.) a kapzsi keresztapa szerint ezek a gyerekek az ördöggel szimulálnak. Komádi nem alkotó, inkább megőrző mesemondói típus. Meséi a megfelelő általános mesevázat követik. A tündérmesékre jellemző hármasság még egyetlen trufájában is megvan (13. sz.), ahol háromszor jönnek a főhőshöz a szolgák, és harmadszorra mondják el tettüket. A mesékben szereplő nevek (tulajdonnevek, helynevek) csak részben meseiek: Fótonfót király, Szalonnavár, Korbácshát, Pálcahát, Seprűvár, Krisztus és Szent Péter, Húgó és Brúgó, Tücsök, Varjú, Halál. Másik részük akár a hétköznapi életben is megállná a helyét: pl. Miklós, Lujza, Károly, Zsiga cigány. Komádi a mese logikus menetét nem mindig tartotta meg, de hibáit kijavította. Meséit egyszeri elmondás után engedte magnetofonra venni, mert így nem teszek hibát a mesében. Meséi az igazságos mesehős sorsára vonatkozóan szerencsésen zárulnak. Ez alól csak A csodamadár meséje (12. sz.) kivétel, ahol a végén Komádi hozzáfűzte: Ez [a fiú] most meghalt, nem támadt föl. így fejeztem be. Kijelentése, magyarázkodása arra utal, hogy Komádi tisztában van a tündérmese törvényszerűségeivel, mégis változtat a cselekményen, ha kedve tartja, bár a mesevázlat lényegében megmarad. Komádi ragaszkodik a kialakult mesetípusokhoz, de a mesei környezetet saját élményei alapján írja le (Vö. Henssen: i. m. 21). Különösen meleg szavakkal szól az állatokról, pl. A vak óriásban. Könnyen megérthető ez a magatartás, ha meseszövegeit egyik, életére való visszaemlékezésével vetjük össze: Csikós számadó, és bojtár is vótam a háború alatt. A Fekete - tengerig bejártam a világot. Éjcaka mentünk legeltetni a lovakkal, mert nappal meleg vót. Mikor a csillag lement, és éjfél vót. Mikor csattogott, villámlott, csak úgy száguldtak a lovak. Már 10

11 mikor jött a felleg; - Fogni a lovakat! - mondta a gazda. Olyan setétség jött, hogy nyűttük a mezőt. Ez még nem búza! Azt se tudtuk, hol vagyunk, olyan setétség vót. Egy megugrott, utána a többi. Bojtárnak vótam fogadva meg az ecsém. Áztunk. Hétszámra ott száradt meg rajtunk a ruha. Csak akkor láttuk a lovat, mikor villámlott. Komádi nemcsak a múlt élményanyagát elevenítette fel, hogy szemléletesebbé tegye meséit, hanem a jelenlevő hallgatóság egy - egy - tagjának viselkedését is felhasználta arra, hogy az erre való utalással élőbbé, aktuálisabbá tegye a cselekménysorokat. A sárkánnyal való viaskodásban a hős kifáradt, és ekkor hozzátette: úgy, mint most Lackó is a mese közben. Egy - egy, saját személyére vagy a közösségre utaló rövid mondattal közvetlenné tette a mesét: Úgy vót, hogy a menyasszony indul a templomba. Ahogy megy a templomba, minálunk úgy van, hogy mennek a vőlegénnyel... (2. sz.) vagy másutt: Elment az öregasszonyho este. Hány órakor, nem tudom (8. sz.). Az aktualizáláshoz hozzátartozik a mesemondó térfelfogása is. Komádi, mint más mesemondók, környezetéből vett példákkal, hasonlítással tette szemléletesebbé a mese világát. Miklós meséjében (1. sz.) a régi megyehatárok között helyezi el az ördög országát: Úgy, mint itt, mondjuk itt van Bihar megye meg Arad megye meg Békés megye. Közben meg az ördögök országa vót által itten. A vak óriás (2. sz.) első változatában, amelyet nem magnetofonszalagra mondott, úgy magyarázta meg az óriás nagyságát, hogy mikor lefeküdt a tűz mellé, Kötegyántól Mezőgyánig ért: Kötegyánnál vót a feje, Mezőgyánnál a lába. Ezt az utalást a második változatban kihagyta, mert ezt a változatot a rádiónak szánta, ott így nem értenék meg. Komádi elbeszélő módjának jellegzetessége a gondolatritmus. Néha változtatás nélkül ismétel, máskor csak gondolatismétlésről van szó: ugyanazt a gondolatot más szavakkal fejezi ki. A két testvér meséjében (11. sz.) a hős le is vágta mind a huszonnégy fejit a sárkánnak. Levagdalta. Akkor a nyelvit a sárkánnak levagdalta mindet... A vak óriás meséjében (2. sz.) a pásztorfiú beállt szógálni egy tanyára 11

12 egy öregasszonyho. Beállt egy vasorrú vín boszorkánho. A csodamadár (12. sz.) meséjének egyik hőse beért egy királyi várba. Egy városba beért a fiú. 12

13 Ugyanebben a mesében láthatjuk, hogy a szóismétlés nyomatékot ad a kifejezett gondolatnak: úgy ád vizet a sárkán, a tizennígy fejű sárkán vagy Egy nagy tó lett abbul a kastílybul. Feneketlen tó lett abbul a kastílybul. * * * Egy nap megkérdeztem Komádi bácsitól, hogy nem hallott - e valamikor a világ közepéről. Nevetett. Sarkadon vót egy vendéglő. Azt hítták világ közepinek az emberek maguk között. Pirkadó hajnalig lehetett ott múlatni. Most már nincs meg a vendéglő. Vótak ott nők is. Vótak nők, vótak szalomszobák. Jöttek be nős emberek. Rögtön merít szobára, mert szégyellte magát. Anton, a falunkban nem vót világ közepe. Az csak egy kis falu vót. Tovább kérdezem: Az égig érő fáról nem hallott véletlenül? - Dehogynem! Az égig érő fa olyan magas vót, hogy felért az égig, a töve meg lement a pokolba. Egy - egy levele meg egy - egy falu vót. Egy cigány kereste az apját. Meséből ismerem az égig érő fát. És azután Komádi bácsi elmondta Az égig érő fa meséjét. Bondár Károlyról Sarkadon sokan ismerik huncutságáról, mesélő kedvéről Bondár Károlyt. Igaz, nevét nem mindenki tudja: mikor házát kerestem, és azt mondtam, hogy Bondár vagy Külös Károlyt keresem, kicsit értetlenül néztek rám, de amikor a báró címet említettem, rögtön biztos útbaigazítást kaptam. A bárót keresi? Így már tudom, hogy hol lakik. A báróság történetét egy fiatal helybeli tanár elbeszéléséből ismertem meg. Bondár Károly vályogvetéssel is foglalkozott élete folyamán. A vályogvetésből valamit sikerült megtakarítania, és, ebből az összegből szép fehér ruhát, sárga csizmát vett. Társával, Fekete Péterrel 1922 őszén elhatározta, hogy együtt elmennek a gyulai megyebálra. 13

14 Rendőrismerősük segítségével bejutottak az előkelő társasággal telt terembe, ahol táncolni kezdtek. Társa Fekete Péter Schwarz grófnak, ő pedig Bondár bárónak mutatkozott be. Az alispán lánya tánc közben megkérdezte tőle, hogy hol vannak a birtokai. Sarkad környékén - mondta Bondár báró. Állítólag az alispán lánya nagyon szerelmes lett a báróba. Mikor egyszer Sarkad környékén arrafelé kocsikázott, véletlenül éppen azon a helyen szállt ki a kocsiból, ahol Bondár Károly a vályogot vetette. Meglátták egymást. Az alispán lánya meglátogatta házában a bárót. Elbeszélgettek, majd elbúcsúztak egymástól. Azóta sem látta soha többé Bondár Károly az alispán lányát, de Sarkadon mai napig rajta maradt a báró cím. Sokan csak ezt címét ismerik, amelyet ragadványnevének, lassan rendes nevének tartanak a sarkadiak. Bondár Károly élete Bondár Károly következőképpen mondta el életét: augusztus 27 - én, Sarkadon születtem. Apám egy hódat, anyám két és fél hódat örökölt. Apám a kismalomban és a szövetkezetben, mint éves fuvaros szerepelt. A községtől négy hód fődet haszonbérben használtunk. A vári fődből még hat hód is jutott. Ott nem nagy haszonbért kellett fizetni érte. Innen kaptunk az Almássy gróftól harmados fődet, és három hód tengerin gazdálkodtunk. A fődet meg később eladtuk. Vályogot vetettem, arattam, kurvákat hajtottam. [Úgy érti, hogy felelőtlen, könnyelmű életet élt.] Lúval nyomtattunk hétszámba. Ott kellett a lovat hajtani a szűrűbe. Egy koronát fizetett édesapám a papnak, és azután nem kellett iskolába menni. A tizennyolcadik életévemet már Olaszországban tőtöttem. Olyan hamar besoroztak bennünket. Katonáéknál tanultam meg az írást. Mint gyerek szerepeltem, mikor kiütött a tizennégyes háború. Már tizenhatba besoroztak, s a tizennyócadik életévemet Olaszországba tőtöttem. Vótam háromszor 14

15 Oroszországba. A szerb határ szélinél ért a forradalom. Sebesültem két helyt. Kitüntetésem őrvezető, bronz Károly - kereszt. Kilencszázhúszba újra besoroztak a Horthy - hadseregbe. Szógáltam Hajdúszoboszlón. Részt vettem az erdélyi bevonuláson. Negyvenkettőtül részt vettem a második világháborúba. 45. június 13 - kor jöttem haza. Mint őrmester. Azóta közbejött sok minden. Ennyi vót, ami életembe fontos vót. Azóta gazdálkodok. Ötvenegytül az első típusú Új Március Tsz - be vótam. Ötvenkilencbe a fődet beadtam a harmadik típusba, a Haladás Tsz - be. Azóta betegségem miatt otthon gazdálkodók. Elég ennyi belőle. Önéletrajznak. Munkájáról nem nagyon szívesen beszélt Bondár Károly. Ez nem tartozik az önéletrajzba! - mondta, mert az önéletrajz fogalmán a hivatalos életrajzot értette, Kisgyerekkoromba szűrűmunká - nál dógoztam, de munkám vót a kapálás, szedés, aratás, hordás, nyomtatás, nádvágás, jégvágás, rőzsevágás, tucskózás. Mikor a Horthy - hadseregbül hazajöttem, huszonegytül huszonnyócig vályogot vetettem. Testvérem, Bondár Lajos vót egy ideig a társam. Bondár Károly törvénytelenül született, ezért anyja családi nevét kapta hivatalosan, de a szomszédok apja családi nevén, Kölüs néven ismerték el, azok is leginkább a Kölüs bárónak hívták. Bondár Károly meséi A mesélő élete gyakran vetít fényt meséinek egyes sajátos mozzanatira. Bondár Károly nagyon szereti a kertészkedést. Kertjében különleges őszibarackfajtákat, hatalmas körtéket termeszt, de a növények iránt való érdeklődése csak a János vitéz meséjében (22. sz.) szembetűnő, ahol az elvonuló asszonyok virágfejét szinte botanikai alapossággal tárgyalja. Ebben az esetben úgy tetszik, mintha a mesei férfihőst nem a nők, hanem a természet szépsége kötné le, és ebből a szempontból a férfihős magatartását a mesemondó Bondár Károly szemléletmódja határozná 15

16 meg. A természeti érdeklődésnek viszont többi meséjében ilyen éles nyomát már nem találjuk. A múltban a falu zárt világában élt birtokos parasztságból származó mesemondó életében döntő szerepet játszott a katonáskodás időszaka. A félfeudális környezetben élt parasztfiú a katonáskodás idejében elszakadt gyermekkorának szűk, paraszti környezetétől: amikor a katonai szolgálat után hazajött falujába, a családban már teljesjogú felnőttnek, a társadalomban világlátott, bizonyos műveltséggel rendelkező embernek számított. A katonaság ideje alatt az egyszerű parasztfiúból több lelt, mint a műveltségtől, várostól és más tájak esztétikai értékeitől elzárt paraszt: sokan, mint pl. Bondár Károly is itt tanultak meg írni, olvasni, számolni; sok parasztfiú a katonaság ideje alatt tanulta meg az étkezés, tisztálkodás, társadalmi érintkezés magasabb rendű formáit, amelynek a gyermekkorban való elsajátítására a feudális színezetű, paraszti társadalom nem adott lehetőséget. Bondár Károly katonai élményei intenzíven jelennek meg a mesékben, ami azt mutatja, hogy mélyen hatott rá ez az élmény. A rikító madár meséjében (21. sz.) a legkisebb királyfit apjának katonái szabadítják ki. Ez a katonaság nem valami ősi vitézi csoportra, hanem inkább az első világháború katonai alakulataira emlékeztet: No, oszt a király rögtön hívatta a katonai főparancsnokát. Kiadta neki parancsba, hogy rögtön a katonaságot riadóba, és az összes erdőt át kell fűsűlni... A bűnös királyfiakat a király letartóztatta a katonasággal. Így tölti meg meséit Bondár Károly saját katonai élményvilágával. A rikító madár meséjének (21. sz.) elején megmagyarázza a múlt és a jelen viszonyát hírközlés szempontjából: De még abban az időben nem vótak telefonok meg rádiók, amivel hírt lehetett vóna adni valahunnan. Még abban az időben a postagalamb vót a legnagyobb hírvivő Mint Komádi Ferenc meséit, Bondár Károly meséit is az elmondás sorrendjében közlöm. A Hazugságverseny és A félszkereső meséket érthető, hogy egymás után mondotta el a mesemondó, mert a két mese alapgondolata világosan megegyezik: 16

17 mindkettőben legyőzi a királyt a szegény legény, és megszerzi a királyságot. A többi változat között a kapcsolat már nem olyan erős; pl. A rikító madár (21. sz.) és a János vitéz meséjében (22. sz.) a hős valamilyen kapcsolatba kerül a sárkánnyal, de az előbbiben a királyfi nem mérkőzik meg a szörnyeteggel, míg az utóbbiban a szegény legény legyőzi a sárkányt. Tehát a két mese a hasonlóság ellenére lényegedben eltér egymástól. Bondár Károly összesen négy tündérmesét, két novellisztikus limesét, egy helyi mondát és egy boszorkánytörténetet mondott el. Meséit egyéni alakítás, közvetlenség jellemzi. A mesei formulákhoz, közhelyekhez nem ragaszkodik olyan hűen, mint Komádi, hanem lényegesen átalakítja azokat. Meséi ezáltal nem a múltba nyúlnak, hanem a jelennek szólnak. Pl. Ónodi, a kétkardos huszár című (19. sz.) helyi mondájában a kezdetén így bizonygatja a monda történeti hitelét: Hát egyszer a régi világbúl hallottam az apámtúl, hogy Ónodi nevű ember, a másik nevét nem tudom, hogy híjják, hazajött a harctérrül a lovával. Mielőtt mag -, netofónra vettem ezt a történetet, nekem egyszer elmesélte, nehogy másodszor hibát ejtsen az elmondás alkalmával. Az első elmondás közben kérdeztem meg tőle Ónodi keresztnevét. Ezt nem tudta. A második elmondás alkalmával már a kérdés hatására fontosnak tartotta megemlíteni, hogy Ónodi másik nevét nem tudja. Boszorkánytörténetének (20. sz.) elején is megmondja, hogy apjától hallotta a történetet: Egyszer a régi időkben hallottam az apámtul, ü meg hallotta az idesapjátul, hogy a házukkal szembe vót a boszorkányoknak a szűrűjük. A rikító madár (21. sz.) meséjének kezdetén közvetlenül határozta meg az adott mese cselekményének időpontját a mese egyik főhősének alakjával kapcsolatban: Vót egyszer egy király. Vígtelen gazdag vót. De a nevit nem tudom a királynak, mer olyan rígen vót, hogy Nabukonodozor királynak előtte vót ü király. Másik főhősét a mesekezdéssel rögtön a falu közösségébe helyezi: Vót egyszer 17

18 fiatalember. Valahol találták a határba. Hát nem is tudtak neki jóformán nevet sem adni, mert a faluban minden házba eljárt, és hol Pistának, hogy Gyurkának, hol Jankónak, hol hogy szólították a fiút. (22. sz.) Másutt a mesekezdéssel a mesei konfliktus okát ismerteti: Egyszer egy tag szerelmes lett egy asszonba. De nagy hiba vót köztök, mert annak az asszonnak férje vót (23. sz.). A mesezáró formulákat, ha erről egyáltalán beszélhetünk Bondár Károly repertoárja esetében, a pillanatnyi helyzet alakulása határozza meg. Molnár János uram, a kutya című meséjét (23. sz.) két változatban ismertem meg tőle. Az első változatot, amit nem magnetofonnal vettem fel, hanem leírtam, a következőképpen fejezte be. Hogy éltek ezek a szamarak, hogy csak az utódai vannak meg, azt már, ugye, nem tudom, de hogy tik itt vagytok, akik hallgatjátok a mesémet, az már bizonyos. A mesét egy fiatalasszony és Bondár fia hallgatták. Amikor a befejező szavakat mondta, kajánul hallgatóira nézett, akik nevetve méltatlankodtak a tréfás befejezésen. A mese második (e gyűjteményben közölt) változatát magnetofonszalagra vettem fel. Ekkor a mesét csak én hallgattam, s a befejezés sokkal színtelenebbé vált, mert nem volt ott az a hallgatóság, amely a tréfát, a hangulatos befejezést kívánta volna. Azok a szamarak körülbelül vagy megvannak, vagy megdöglöttek. Nem tudom aztán, mi lett véllek - így fejezte be meséjét. A mese cselekményében és befejező részében is megjelenik a mesemondó személye: Mert hogy ki ne felejtsük belőle, a kutya csak úgy viselkedett, mint emberkorában, csak beszélni nem tudott - mondja Bondár Károly a Molnár János uram, a kutya című mesében (23. sz.). A tehén jelzem, hasas vót (24. sz.). János vitéz meséjét (22. sz.) szinte mint személyes élményt fejezi be: Ez, még ha jól emlékszek, még most is ott lakik abban a rucalábon forgó hegyben, ez a fiatalember feleségestül. Bondár Károly tündérmeséi környezetét konkréttá teszi. János vitéz meséjében (22. sz.) Egerből indul útjára a hős: Majd a fiú felnőtt. Valahol Eger fele történhetett a dolog. Hát amint a fiú nagyocska vót, legénykorába éri, egyszer talált az egri vár körül egy nagy vaskardot. 18

19 Repertoárjában feltűnőek az újszerű, a paraszti szókincstől idegen szavak: Vót egy szoba berendezve egy spanyolfüggönnyel... (18. sz.), Hát csinált is egy fényképező állású gépet (18. sz.), Majd kiütött a krach a királyi palotába (21. sz.). Bondár Károly minden változatának közvetlen forrását meg tudta mondani. Elmondása alapján meséinek források szerint való megoszlása a következő: Apjától tanulta: a 19, 20, 23., testvérbátyjától tanulta: a 21, 22, 24., katonaságban hallotta: a 17., valószínűleg valahol olvasta a 18. számú mesét. Miután magnetofonnal felvettem Bondár Károly itt közölt meséit, gyakran kérdeztem tőle, hogy hisz - e azokban a mesékben, amelyeket nekem és az őt hallgatóknak előadott. Ezek a mesék - mondta nekem Bondár Károly - valamikor megtörténtek, de valahogy átkeveredtek a fantáziába. Ki hogy tudta előállítani. Mind úgy születik a mese. Meg oszt vannak történetek, amik valóságosan megtörténtek, de a fiatalok azt mondják, hogy elmesélte azt a történetet, és így a történet is mesének válik. A mese csak azért mese, mert aki hozzáfog, az csak beszél. Könnyen ráfogják, hogy hazugság. Mesélni könnyű, történetet mondani nehéz. Abba bukik bele mindenki. A történelembe. Két mesemondói típus Komádi Ferenc és Bondár Károly, a két sarkadi mesemondó két, mástól különböző mesemondói típust képviselnek. Komádi gyorsan, rendszertelenül beszél, mesemondói repertoárja sok szüzsét tartalmaz. Bondár Károly szövegekben nem annyira gazdag. Sok kisebb darabot tartalmazó repertoárja tündérmesékben eléggé szűkölködik, elmondott darabjainak szövegei a János vitéz kivételével egységesek és lezártak. 19

20 Komádi meséi az erdélyi székely népköltészeti hagyományhoz állnak közel a mesemondó származása révén, de meséi aktualizáló térfelfogásával közel kerülnek a sarkadi és Sarkad környéki tájhoz j/és társadalmi közösséghez. Bondár Károly apjától, bátyjától hallott sarkadi hagyományt ad tovább, de ezt a tarka anyagot közösségének mai szükségletei szerint formálja, mert megváltozik az anyagi világ a társadalom termelőmunkája során, és megváltoznak az álmok és a mesék is a vágyak beteljesülésével. *** A sarkadi magyar nép szívesen emlékezik vissza a mesék hallgatásakor régi korok embereinek álmaira, mert bennük művészi formában elevenednek fel azok az emberi kívánságok, amelyek napjainkban, mint megvalósított társadalmi vívmányok jelentkeznek. Ezek az érzelmek kötnek össze bennünket a múlttal, és ezek az érzelmek egyúttal a jövő hajtóerői: ezek késztetnek bennünket a cselekvésre. A mese bizonyos helyzetekben mind a mesemondót, mind a hallgatóságát előrelendíti. Ezért van szükségünk a mesére ma is. Dömötör Ákos 20

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A legszebb magyar népmesék

A legszebb magyar népmesék A legszebb magyar népmesék ROLAND A só Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez

Részletesebben

Benedek Elek. Az aranypálca

Benedek Elek. Az aranypálca Benedek Elek Az aranypálca Volt egyszer egy öreg király, s annak három fi a. A fi úk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de hárman háromfelé. A legidõsebb azt mondta, hogy õ megy napnyugatnak,

Részletesebben

Na, ugy-e, vendéglős úr, meg van fizetve, amit ettünk,

Na, ugy-e, vendéglős úr, meg van fizetve, amit ettünk, CSALÓKA PÉTER Hát egyször vót egy szegény ember. Hát szóval ez a szegény ember mindenkit becsapott, aki csak a világon él. Nemhogy aki él, hanem aki űneki jó napot köszönt, és ha az elfogadta, az már be

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra,

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra, Csalóka Péter Vót egyszer egy dologkerülő ember, kiment az erdőbe, nekidőt egy fának, a fa görbe vót, oszt úgy tett, mintha támasztotta vóna, hogy le ne dőjjön. Arra megyen két katona lóháton, osztan odaköszönnek

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

Egy fényképbe írt családtörténet

Egy fényképbe írt családtörténet Egy fényképbe írt családtörténet 1. A szülőfalum nevének eredete Vámosmikola Hont vármegyéhez tartozott, s ez a falu a XX. század elején központi szerepet töltött be a vármegyében. Itt volt/van a buszjárat

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I.

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. Madarak négy égtáj meséiben 103_D.indb 3 2007.08.30. 11:39:00 103_D.indb 4 2007.08.30. 11:39:05 TANULÓI MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. 3. ÉVFOLYAM 5 D1

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

rzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)

rzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából) 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez,

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Elmúlt az aratás, a cséplés. Készült hát a szegény paraszt megint a vásárba.

Elmúlt az aratás, a cséplés. Készült hát a szegény paraszt megint a vásárba. A buták versenye (magyar népmese) Volt egyszer egy parasztember, meg annak egy nagy akaratú felesége. Az mindent jobban akart tudni az uránál. Pedig már csak azért sem tudhatott többet nála, mert kivételesen

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

* fiókos szekrény. ** asztalos. *** szánkó.

* fiókos szekrény. ** asztalos. *** szánkó. BETYÁRBÓL LETT KIRÁLY Hát egyször vót egy szögény embör mög egy szögény asszony. Volt neki három fia. Mikor má(r) fölnyőtek nagyra, nem tudott velük már mi(t) csinálni. Király azt izente neki, a szögény

Részletesebben

Üveghegyen innen és túl

Üveghegyen innen és túl Üveghegyen innen és túl Mesepályázat 2-4. osztályosoknak Az Óperenciás tengeren túli mesevilág a feje tetejére állt: Piroska eltévedt, a három kismalac nem akar házat építeni és még Csipkerózsika is úgy

Részletesebben

Gyermekkori rosszaságom. Székely népmesék gyermekeknek IV.

Gyermekkori rosszaságom. Székely népmesék gyermekeknek IV. Gyermekkori rosszaságom Székely népmesék gyermekeknek IV. Gyermekkori rosszaságom Elmondom az én mesémet. Vót eccer, hol nem vót, hetedhétországon es túl, még az óperenciás tengeren es, ott ahol a kurta

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól.

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól. Szamárbőr királyfi (széki népmese) Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak a királynak nem volt gyermeke. Feleségestül együtt erősen búsultak, hogy már minden boldogságok meglenne, hogyha

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A 2015 ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Citit Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 Judeţul/ sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves

M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves Mióta van itt, itt született T-n? Én T-n születtem, idevalósi vagyok, és1989 júniusától vagyok iskolaigazgató. Hány roma gyerek jár körülbelül az iskolába

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

A kápolna harangja. Elmondottam már néktek a Szent Anna-tó regéjét. De még azt. Benedek Elek

A kápolna harangja. Elmondottam már néktek a Szent Anna-tó regéjét. De még azt. Benedek Elek Benedek Elek A kápolna harangja Elmondottam már néktek a Szent Anna-tó regéjét. De még azt nem mondottam el, hogy réges-régen, sok száz esztendővel ennek előtte, tündérek is laktak e tóban, akik esténként

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Református hittan Évfolyam: 5. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Gingerli, az időmanó

Gingerli, az időmanó Gingerli, az időmanó Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tak. Tak. Tak. Tik. Tik. Tik. Tak és tik. Tik és tak. Tik és megint tak. És megint tak. És megint tik. Tik és tak. Gingerli az ágyában feküdt, és hallgatta,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 1 www.tudastaranyagok.wordpress.com 5 perces menedzsment tanfolyam 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam.

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. Címek: A róka és a tigris, A sajtot osztó róka Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. és http://www.freeweb.hu/verslista/rokafi/magyarmese1.htm Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága:

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Model de test Limba maghiară pentru elevii de la şcolile şi secțiile cu predare în limba maghiară Județul/sectorul...

Részletesebben

Volt egyszer egy szegény

Volt egyszer egy szegény Fábólfaragott Péter Magyar népmese Volt egyszer egy szegény parasztember és a felesége. Éltek, éldegéltek kedv nélkül, mert gyermekük nem volt. Egyszer azt mondja az ember a feleségének: No, asszony, gondoltam

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben