A nyelvi humor főbb típusai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyelvi humor főbb típusai"

Átírás

1 A nyelvi humor főbb típusai A nyelvben egy adott időszakaszban mindig találhatunk jól körülhatárolható szabályokat arra vonatkozóan, hogy hogyan ragozzuk, képezzük a szavakat, hogyan alkossunk új szóösszetételeket, hogyan szerkesszük meg mondatainkat és így tovább. Ha valaki például iskolai dolgozatban, jegyzőkönyvben, tudományos munkában megsérti ezeket a szabályokat, hibát követ el, ám ha ugyanazt a hibát humorista, vígjátékíró veti papírra szándékosan humorizál, megnevettet bennünket. A nyelvi anyagból adódó humor másik nagy területét a szokatlan nyelvi jelenségek töltik ki. Ez azt jelenti, hogy az író vagy a beszélő olyan nyelvi szerkezeteket alkot, amelyek elvileg lehetségesek nyelvünkben, de még nem használjuk őket általánosan, érezzük rajtuk, hogy egyedi alkotások. A nyelvi humornak erre az egyetemes tulajdonságára sokan felfigyeltek. Ami szokatlan a népnek, az nevetséges is neki. Tehát, amit nevetségessé akar tenni, szokatlan alakban adja. Tudja például, hogy bizonyos képzők csak igéből alkotnak új szót, tehát tréfás hatás kedvéért teszi névszóhoz, és fordítva." (Laczkó Géza: Játszi szóképzés. NyF. 49 : 3, Bp., 1907.). A szokatlan nyelvi jelenség a nyelv törvényeinek megfelel, de a használata korlátozott,

2 ritka, egyes nyelvi rétegekhez van kötve. A névkomikumban viszont éppen a gyakoriság a döntő tényező. Tapasztalatom azt mutatja, hogy egy név gyakori használata kedvező feltételeket teremt a név hangulati hatásának elszürkülésére, ezzel szemben a ritka név többnyire intenzív hangulati hatást vált ki. Ha valakit Jánosnak hívnak, ezen csöppet sem csodálkozunk. Ha viszont valaki a Kocsárd vagy a Bonifác nevet viseli, ez nyomban érzelmi hatással van ránk, mert szokatlannak, esetleg nevetségesnek vagy groteszknek stb. tartjuk ilyen név adását" (Büky Béla: A fővárosi keresztnévadás tanulmányozásának főbb kérdése. Névtud. vizsg. Bp., ). Hiba volna azonban azt hinni, hogy a szokatlan szerkezetek csak humoros műfajokban (anekdota, humoreszk, paródia, karcolat stb.) találhatók meg, hiszen ez a jelenség egyik jellemző vonása az irodalmi nyelv egészének. Az író széttördeli a készen kapott kliséket, és újra formálja őket. A komoly tárgyú és a humoros alkotások nyelvi sajátosságait tekintve éppen ezen a ponton rokoníthatók, arról nem is beszélve, hogy a komoly téma is megenged néha egy kis mosolyt. A humoros írások mégis elkülöníthetők, mivel sok sajátságos nyelvi eszközt is felhasználnak (helyesírási vétségek, halandzsa, makaróni nyelv, kínrímek stb.). A nyelvi humor, mivel a nyelv sajátságaiból fakad, időhöz, nyelvi rétegekhez és a hallgatók vagy az olvasók műveltségéhez van kötve. A nyelvújítás korában jó szavaknak tartották a csopordá-t (brigád), a fiahordó górugrány-t (kenguru), hadrontz-ot (regruta), ma nevetségesek (Szalai Károly: Szatíra és humor. Bp., ). Aki nem tudja, mi az elektromos töltés egysége, a coulomb, annak a következő vicc semmit sem mond: Két elektron beszélget. Azt mondja az egyik: Te olyan kicsi vagy! Azt válaszolja erre a másik: Na, te sem vagy kulomb! (Idézi Szalai i. m. 31.) Az alábbiakban bemutatjuk a magyar nyelvi humor néhány típusát, amelyet a következő művek anyagából állítottunk össze: Karinthy Frigyes: Az egész város beszéli. Karcolatok. Összegyűjtötte és az utószót írta Abody Béla Bp., (A továbbiakban: Egész) uő.: így írtok ti. Sajtó alá rendezte, s a jegyzeteket írta Szász Imre Bp., (így) Rejtő Jenő (P. Howard): Az elátkozott part. Bp., (Elátkozott) uő.: Az elveszett cirkáló. Bp., (Elveszett) uő.: A megkerült cirkáló. Bp., (Megkerült) uő.: Piszkos Fred, a kapitány. Bp., (Kapitány) uő.: Piszkos Fred közbelép (Fülig Jimmy őszinte sajnálatára) Bp., (Közbelép) Gádor Béla: Ideges emberek. Válogatott elbeszélések. Bp (Ideges) Tabi László: Én, te, ő... Humoreszkek. Bp., (Én) Ludas Matyi. Szatirikus hetilap hét. (Ludas) Ezeken kívül: O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Bp., (Szólások) * I. Szokatlan és rossz nyelvi szerkezetek 1. Rossz szóalak: Eszed meg rögtön azt a spenótot? Most már ő makacskodik. Nem eszem. Pénzét fogok csinálni. Borzasztó gyerek!

3 Hogy ő pénzt fog csinálni! Már a szót is hamisítja, aszongya, pénzét!" (Egész 3: 193);,,Mert már rég nem esmértek férfiét" (így 1: 233). Ma tartották az úgynevezett koronatanácst, amiben résztvettem" (Kapitány 182). 2. Szokatlan és rossz szóalkotási módok: A) Szokatlan szóképzés. Rejtő Jenő nagyon kedveli a -lag, -leg rag szokatlan használatát.,,mi Őfelsége első Fülig Jimmy írjuk eztet kelt mint fent saját Icezünküleg uralkodásunk első évének sorskegyelméből valamelyik napján" (Kapitány 161); Engem kissé meghata, hoty így dicsér azok után amik a történtek alapján fenforogtak aznap pofonilag" (Közbelép 70).,,Én egy nagy marha vagyok saját eszüleg!" (Kapitány 229, vö. még Laczkó Géza: Játszi szóképzés. NyF. 49. sz. Bp., 1907). B) Képző halmozás. Ó, te köpönyeges ember, ha én téged megköpönyegesíttelenittethetnélek!" (Szigetvári Iván: A komikum elmélete. Bp., ). C) Szokatlan szóösszetétel keletkezése analógia útján. Kérek egy férfiszakaszt magamnak, egy fiúszakaszt a fiamnak, egy dajkaszakaszt a dajkámnak, egy szőkeszakaszt a szőke szeretőmnek, egy álomszakaszt az álmaimnak, hogy ez így nem mehet tovább, egy maflaszakaszt ennek a szabályzatnak..." (Egész 1: 466 7);,,... kiállt az utcára, hívta a fiúkat golyózni. A csúnya utca-gyerekeket, utca-grófokat, utca-bankárokat" (így 1: 180); Mondanom sem kell, hogy az ötletem vadonatmodern" (Én 217). D) A szóösszetétel tagjainak felcserélése. Asz a Fülig Jimmy nem ojan köszönséges töltelékfegyház, amijennek látszik" (Közbelép 71); Maga nekem áll itt? kérdem. Igenis felség mondgya ő. Hát ezt talán mellőzzük mondom királyian. De felség engedelmével, én itt a segédszárny vagyok" (Kapitány 148); Egyöntetű, sőt önegytetű tervgazdaság az irodalomban" (így 1: 477). E) Hosszú szóösszetétel. Elcserélném töltőtolltöltőtintatartómat egy tintatartótöltőtollra" (Egész 4: 177);,,Ó, jó volna veled differenciálódni a poutriban keresni leg alantlappang óságok türkizét" (így 1: 40). F) Szavak kontaminációja (esetleg rejtvény formájában). Éhes bálna = zabálna (zabál-\-bálna), vidám dogg = boldogg, téli vadkacsa = évadkacsa, szégyenlős tapír = tapirul, fekete gerlice = négerlice (Egész 4: ); Ballagi Mór: Magyar szókincskereső (Ludas ); legelőjáték (így 2: 226). G) Szócsonkítás. (Az e típusba tartozó szavak nem a rímelés céljára rövidültek meg.) Karinthynak Kázmér nevű hőse, amíg hibátlanul tudott beszélni, még a néhány szavas mondatait is megrövidítette: Ha bement egy trafikba, az egész társalgás körülbelül így zajlott le. Stét, Pot, Princ, Sék, Kösz." Miután idegsokkot kapott, már nem akart tömör" lenni: Ha cigarettával kínáltam, a régi, egyszerű és természetes»kösz«helyett, amit még dadogva is elég könnyű kimondani, így udvariaskodott: Na... nagyon szépen... kö... köszö...nőm... ne... neked... ne... ne... nekem adott... do... dohányzásra való... ci... ci... cigarettát..." (Egész 3: ). Más példák: A dag rohamosan visszafejlődik" (így 2: 61).,,Szabad-, egyenlő-, és testvériség minden csütör- és vasárnap" (uo.. 1: 377). H) Rokon átlakúvá tett szavak. Ez a kalifa nagyon szeretett ismeretlenül sétálni Bagdad utcáin. Egy este, amint így bagdadott hazafelé, egy utcasarkon vén piláfárust pillantott meg" (így 2: 235); Lélek

4 ... hagyd el a lehányzó testét" (uo. 1: 418); Rejtő a desztillátor készülék párologtató szerepét kétféleképpen is elferdítette. Desztillátor alkalmazta Csont Muki az imént ellesett szakkifejezést. A tengerből vizet készít elpártolás útján..." (Megkerült 132). Majd néhány lappal utána:,,és van a hajón ety gép ami a tengerből vizet gyárt uty hoty a sót, hüdés útján leporolják vele" (uo. 162) I) Az idegen szó alakjának nem ismerés e". Eszér számítok hoty megbízásom lehet diszér, diszkér, dikrécisz, szóval, hogy nem tetszik elköpni, ahoty ezt latinul mondják, de minek latint hencegni, amikor nincs hivatalos ügy?" (Közbelép 63). Rejtő Jenő előkelősdit játszó hőse, Fülig Jimmy nemcsak ruházatában, hanem beszédében is szeretne választékos lenni, s ezért szereti az idegen szavakat.,, Szilencium! Az mi? Szeretném én is mondani. Szilencium annyit tesz, hogy csend. Megjegyzem. Szaliceum. Ez is jó szó" (Kapitány 93); Én városi lakós vagyok, ha nem is bejelentett, ami csak egy üres formalinság" (Kapitány 280). J) Az idegen szó magyarítása. Maga mer beszélni? Maga, aki Poe Edgár Holló című versében ezt a sort, hogy Said the raven: Never more így fordította: Szólt a holló: Nevem Mór? (Egész 3: 144); íme, az ember! így lesz az eltűnt utazóból divatos fox-trott, a nevéből napolaj reklám, a strand porában. Ecce homok!" (Közbelép 31);,,Hajlik, mint a német imádság" (tréfás utalás a 'szent' jelentésű német heilig szónak a magyar hajlik-kai való hasonlóságára; Szólások 301). Az idegen szavakkal való játékra utal a következő szólásunk is: összetéveszti az allegóriát a filagóriával" (uo. 42). K) Téves nyelvi, nyelvészeti elemzés. Sok szóban találunk olyan betűsort, amely önállóan is értelmes, de nincs semmi köze ahhoz a szóhoz, amiből kiemeltük. A mérlegel ige a mérleg főnévvel, nem a legel-lel kapcsolatos, s a kecske, a fecske, a béka szavakban is csak a humorista találhat kicsinyítő képzőt, a nyelvész nem. a) Téves nyelvi elemzés. Önt várja a Citad Ella!" (Kapitány 200). Hiszen akkor maga nem spiritiszta, hanem egy közönséges spiripiszkos" (így 1: 396); A felolvasást robinzongora kísérte" (Egész 1: 111); Ez utóbbi szó a Robinzon és a zongora kontaminációja (ld. 2/H alatt). b) Naiv etimológia.,,nyelvtörténetileg a vendég szó eredete még nincsen kiderítve. Egyesek a vend néptörzs nevéből származtatják, mégpedig az úgynevezett házőrző, őrzővendek, röviden örvendek kifejezést véve alapul (lehet, hogy a vendégek ellen őrizték a házat), ebből vezetik le az örvendek üdvözlést, amivel a bemutatkozót fogadjuk" (Egész 4: 337); Az általános kihűlés következtében kissé náthás Föld ezt a szót: Buta, Budának ejtette, innen a tárgyalt földrész neve (uo. 1: 10). c) Naiv szórejtvények. Te, mi az, hat betű, szoba közepén áll, esznek rajta, és a vége: sztal? (uo. 4: 89);,, Maga pedig egy személynévmás, plusz há betű, plusz még egy személy névmás. Na? Egyes szám vagy többes? Egyes. Kis türelmet... Tehén? Stimmt" (Ludas ). A nyelvi rejtvények igen hasznosak a nyelvoktatásban, még ha nem mindig humorosak is (1. Grétsy L.: Nyelvi játékok nyelvi nevelés. Nyr. 91 : ; Dorota Polívková: Játékok a nyelvtanításhoz. Slovenské Pedagogické Nakladatelstvo. Bratislava, 1965.). 3. Humor a mondaton belül: A) A mondat szemantikájából adódó humor. a) Jelentésük miatt összeférhetetlen szókapcsolatok. Barátunknak a

5 lipótmezei tömegnyaralóban mutattak be" (Egész 1: 503); Misi szeme felragyogott. Vidéki kolbász! Tűzrőlpattant, tősgyökeres, kisüstönfőtt, soponyai gyesznókolbász!" (Én 34); A szabadságharcról szóló fejezetben megint ott találta a nevét: mint tót hazaáruló szerepelt, akit Görgey akasztófával főbe lövetett egy pincében" (Egész 1: 88); Továbbá azt álmodtam, hogy két macska voltam, és játszottam egymással" (uo. 2: 519);,, Aki rémhírekkel nyugtalanságot kelt szól hűvösen Watson, az hamar találkozhat a tanár feleségének lelkével. Tizenkét golyóra töltött gyorsvonatom van ilyen utazás céljaira" (Közbelép 143). b) Azonos jelentésű mondatrészek halmozása. Tekintetes Törvényszék! Tisztelt Társadalom! Kedves Málcsi néni! Milike, drága! Nyájas olvasó! Most hát..." (Egész 1: 568); Jöjjön felség a fülkéjébe, bizonyára pihenni akar. Mentem felség a fülkémbe, mert csakugyan bizonyára pihenni akartam" (Kapitány 145) c) Ellentétes jelentésű szavak halmozása. És aztán elváltak bágyadtan, felvillanyozva, lesújtva. Magasan, alacsonyan, fönt, lent, össze-vissza, előrehátra" (így 1: 100). d) Töltelékszavak használata. Zerkovitz Ella egészen közönséges kis tucatnő, egy hajderekata, egy gyerünkcsak, egy mittudoménmilyen, egy kis úgysembánom és fogalmamsincsrólamiféle és így tovább" (így 1: 154); Hatezer méter magas izék meredeznek erre meg amarra. A hogyishíjjákok zúgtak és zizzegtek és nyöszörögve zurrogtak" (uo. 2: 55). e) Több értelmű szavak a mondatban és mondatokban. A fogház ablakából az egyik rab lekiabál egy járókelőhöz: Kedves uram, legyen szíves hívjon egy lakatost! Minek? Be vagyok zárva!" (Ludas ); Az anyákat mindig istenítettem, ó szerelmem! Mindig mondtam: az istenit az anyádnak!" (így 2: 229); Rövid félórai kapálódzás után egy sötét tárgyat láttam úszni felém a vízen: valami deszkaféle lehetett, és aggódva vártam, elég lapos lesz-e, hogy ráülhessek. Az ég meghallgatta könyörgésem: llangay Sándor összes költeményei voltak egy kötetben, ára 2 korona" (Egész 1: 97); És most vezessen, barátom, mert szökni és bújkálni, ehhez nem értek. Fel a fejjel, kapitány úr! Ebből a tárgyból én jólmenő tanszéket nyithatnék az egyetemen. Most úgy eltűnünk, mint az aranyóra" (Elátkozott 101). f) Homonímia a mondatban (kétértelműség). Igaz, hogy ha az ember uborkát eszik, attól megszűnik a szeplő? Igaz, de csak egy esetben. Mikor? Ha a szeplő az uborkán van" (Ludas );,,Mi végre teremtette Isten a cigányt? [Faluvégre]" (Simonyi Zs.: A tréfa szerepe a szóhasználatban. Nyr. 49 :65 7); Láttál-e tornyot kenderből? [Kendervetésből]" (uo.); Láttál-e fából vaskarikát? [Farakásból kinézve]" (uo.). g) Átvitt jelentés eredeti jelentésben való értelmezése. Hacsek lába: Nem tudok elaludni, két hete nem hunytam le tyúkszememet" (így 1: 485); Nézze meg, hogy nem kell-e kés a sebbe. Az ilyen szúrást nem szabad elhanyagolni. Lehet, hogy befelé vérzik. Onnan nem szúrhatták meg" (Kapitány 7); Fehér meséli Feketének: Az én feleségem a leghiúbb nő Pesten. Hogyhogy? A vendéglőben mindig tükörtojást rendel, hogy megnézhesse magát benne" (Ludas ). h) Terminus technicus konkrét értelmezése. Mondjál, fiam, egy-két gyűjtőnevet! Kuka, porszívógép.." (Ludas ). i) Az idegen szó jelentésének nem ismerése". Esz hadüzenet. Áll Timátum! Ez valami bentszülött átok lehet" (Kapitány 217); Fejsérülése

6 kihat majd uralkodására. Ezt mondták az orvosok. És úgy látom, helyes volt diagnózisuk (esz egy agybajt jelent külföldi nyelven)" (Kapitány 186);,,Mancs óportugál nyelven Manche manches csatorna, csatornázni, csatorázni, csatározni, csatos cipővel lóbálni, lófrálni, lóbak. Átvitt értelemben: erdei nyünyüke, papi gefrence, valakivel gefíencét ugratni, becsapni; gőzturbina (Ballagi: Nagy Szótár)" (Egész 1: 93). j) Definíció közkeletű szó helyett. Krokodil nevű pénztárosunk.. egy ember nyakát tartotta kezeiben, azzal a szándékkal, hogy az említett nyak tulajdonosát huzamosabb szorítás révén, fulladás következtében beállott halállal ölje meg" (Elveszett 6). Rejtő itt körülményes leírást használ a hogy megfojtsa mellékmondat helyett. Egy másik regényében hasonló szószaporítással, ráadásul a tudomány nyelvén" írja le az ólmosbot okozta sérülést:,, Szóval, ha a kapirgáló ujjak megérzik a szíjat, akkor suhi!... Mi az, hogy suhi? Nyolc napon túl gyógyuló, mintegy tizenkét centiméteres zúzott seb, véraláfutásos elszíneződéssel, helyenként a koponyacsontosn kisebb repedések" (Kapitány 97). Martinkó András írja: Mindig humoros körmönfontan, bonyolultan kifejezni valamit, ha arra nincs szükség, s ha tudjuk, hogy az illető másképp is ki tudja magát fejezni. Valami fölösleges erőkifejtés van benne, mint a játékban" (A humor Petőfi egyik levelében. Nyr. 84 : 162). B) Mondatok képtelen logikája: a) Az idő képtelensége. Ekkor Noé feltalálta a nevéről elnevezett bárkát" (Egész 1: 25.); Sajt. Friss állapotban a vaj neve. Fajtái: a) ementháli, ebbe lyukakat vágnak ki a kukacok részére" (uo. 29.); Szenyorita megőrülök! Kegyedet meglátni, hazaszaladni, átöltözni, végighallgatni Lukács György másfélórás előadását a lélekdráma fejlődéséről, visszajönni és beleszeretni kegyedbe, pillanat műve volt" (így 2: 181). b) A hely képtelensége. Éurópában jobbra, a harmadik zsalugáter mellett állott akkor egy kocsma" (így 1: 210); [A karikatúrán ketten kártyáznak, a háttérben tábla: Velencei tó".] Valami fenséges ez a mátrai levegő! Megőrültél? Már két hete a Balatonnál üdülünk. Miből gondolod? Ott a tábla" (Ludas ). c) Az élőlény vagy az élettelen tárgy képtelensége abban nyilvánul meg, hogy a hosszú birtokos szerkezetben szereplő lény vagy tárgy megléte vagy valószínűtlen vagy abszurd. Példák: Mendoza, a vörös spanyol, a célpont helyett egyetlen lövéssel leteríti a kikötőben sétálgató tűzoltóparancsnok pincsikutyájának a rendszámát" (Elátkozott 46); Hacsek: Én mást kérdezek magától. Csókolódzott már maga Előindiában, napéjegyenlőség idején, norvég bakter iológus elvált nejének udvarló fregattkapitány nővér éveli [És a váratlan felelet:] Sajó"gondolkozik: Nem. Minden stimmelne különben, de nem fregattkapitány volt az illető, hanem korvettkapitány" (így 1: 482). d) Álfeltétel. Lisznyai Kálmán Bernát Gazsival sétálgatott a Kerepesitemetőben az ötvenes években. Látod, Kálmán sóhajtott föl egyszer Bernát Gazsi, mi is ide jutunk egyszer, ha isten éltet" (idézi Szalai Károly i. m. 382); Megjárhatja csinnadratta, Aki belénk botlik: Magyar fiúk, magyar lányok, Mikor a tyúk kotlik" (így 1: 182); Ritkán hazudik, ha igazat mond" (Szólások 278); Pistika rém rossz gyerek, és ha az apja nincs otthon, az egész házat felfordítja. A mamája egyszer rákiabál: Csak azt szeretném, hogy az apád egyszer lenne itthon, és látná, milyen komisz vagy, ha nincs itthon/" (Ludas ).

7 e) Furcsa következtetés. Vegyél magadra valamit, amivel utánam jöhetsz. A Kék szalonban várlak. Merre van? Nem tudom. Ott leszek" (Elátkozott 65); Dollárt adtak és megint csak dollárt szól ironikusan Baruch I. Livingstone egy ismerősüknek. Mert azt hiszik, hogy a pénz boldogít. Úgy van bólintott Schwachta Szókratész azt hiszik az ostobák. És sajnos igazuk van" (Közbelép 233); Táncoljunk vagy beszélgessünk inkább, Mancika? Nagyon fáradt vagyok. Inkább táncoljunk" (Ludas ). f) Logikai azonosság megsértése. A mentő kikérte magának hoty ide elhívták és a hentes mekkérdezte tőle hoty két eset van: Vaty akar húsz frankot, vaty ety pofont, vaty feljelenti zsarolásért vagy elmety a fenébe. Ötödik nincs" (Közbelép 67); De esz a Piszkos Alfréd nem jött el! Ezt csak három dolog érdekli: a pénz és más semmi meg a velemszembeni kitolás" (Megkerült 159); Szabadság, szerelem, e három van csupán..." (Egész 1: 369). g) Játék a tagadással. Üsdagyon, de ne nagyon/" (Szólások 37); Nincs hazugság nélkül? (Beugrató kérdés, amelyet azért tesznek fel, hogy a hazugsággal gyanúsított ember azt vágja rá feleletül: nincs. A beavatott azonban így felel rá: El lehet az anélkül is, és ez jelenti azt, hogy 'nem hazudtam'; uo. 278). h) A tagmondatok közötti logikai viszony rossz értelmezése (kötőszavak felcserélése). Mire kíváncsiak? Arra, hogy megnyeri-e a Koreai NDK a labdarúgó VB-t, vagy pedig meglepetés lesz" (Ludas ). Ki legyen a vajda: én-e vagy pedig én? A győzelem után szóba jöhet megén' "' (Arany: Nagyidai cigányok; vö. Bebesi István: A komikus, humoros és szatirikus stílus nyelvi és logikai formái. Nyr. 53 : 69 74). O^Egyéb szokatlan mondattani jelenségek: a) Tökéletlen fokozás. [Subát bemutatják Czékla Piroskának.] A bemutatásból ismeretség, az ismeretségből barátság, a barátságból semmi sem lesz..." (Én 233). b) Szokatlan hasonlat. Megismerkedtem ezen az estén pályafutásom korallzátonyával [ti. leendő feleségével]. Képzeljen el egy zátonyt, válla nélküli estélyi ruhában, csodás, kék szemmel, és olyan volt... Tudom: olyan volt, mint a Tűzföld, vadul csókolt, mint Afrika, hullámzott, mint az Iráni Fennsík, és átkarolta önt, mint Felső-Mongólia. Gyerünk tovább!" (Közbelép 23). c) Áltagmondatok. Itt vagyok, Hacsek, én, itt vagyok és gyanánt" (így 1: 480); Mindnyájan egymásra néztünk és viszont" (uo. 2: 119). d) A fontosabb közlés megelőzi a kevésbé fontosat (rossz mondatsorrend). Sötét arcú alak áll a bíróság előtt. Büntetve volt? Igen. Egyszer háromszáz forintra Ítéltek becsületsértésért. Hát még? Máskor nem. Gondolkozzék! Ja igen! Egyszer Vácon is ültem tizenöt évet gyilkosságért" (Ludas ). e) Hibás mondattani szerkezetek. Nevetség tárgya lehet a suksüközés és a rossz határozói igeneves szerkezet is. Jodoform? Aj jó lehet, a neve is mutassa" (így 1: 533); Az igazgató már félig -meg volt éve" (Egész 1: 105); Az öt nő rövidesen nekiveselkedik a Mount Everestnek, s addig visszajönni nem fognak, amíg hírül nem adhatják a nagyvilágnak, hogy a Mount Everest immár nők által is meg van mászva" (Én 247); Kegyelmes úr: Nem ígérek semmit, de adok ezer pengőt készpénzben. János: Kérem. Meg vagyok véve" (Ideges 249). D) Rossz szórend. És így nézett rám, mintha én ép nem lennék

8 elméjű" (Kapitány 151); Erre jót nevetett, mivel szokása neki ez. Ezneki" (uo. 109); Rendelt még egy ablakot és kinézett a konyak kávéházán" (így 1: 157). Más esetekben két főnév felcserélése adja a humoros hatást: Mi az abszolút szárazság? Amikor a villanypózna fut a kutya után" (idézi Szalai i. m. 38); A kapuőrségen álló újonc így szól a laktanyába belépő ezredeshez: De most aztán szedje a lábát gyorsan, mert az őrmester úr háromszor is kereste, hogy megjött-e már!" (Ludas ). 4. A mondatsorok humoros lehetőségei ij Tömör fogalmazás a bővebb és pontosabb kifejtés helyett. Karinthy Frigyes bemutat egy rövid terjedelmű újságot, amely minden cikkében mellőzi a felesleges mellébeszélést. íme egy törvényszéki jelentés: A törvényszék Kovács Jánost, Botlik Zsuzsannát, Molnár Alajost, Pucák Gergelyt, Krakauer Bélát, Életkopf Ádámot és Pénzmutter Árpádot összesen 89 évi fegyházra ítélte. Az elítéltek belenyugodtak és fellebbeztek" (Egész 3: 44). A beszámolóból elmaradt az elítéltek bűnének ismertetése, s hogy kit hány évre ítéltek el, és hogy ki fellebbezett. Humoros lehet az is, ha egy alárendelt mondat egyszerűen kimarad a közlésből. Pl. Azt a feslett életű démoni énekesnőt keresem, akiről az olvasókönyvben áll" (így 2: 229). Irodalmi művek cselekményét is lehet tréfásan lerövidíteni: Robinson Crusoe. Utazó szigetre kerül, ahol mindent egyedül csinál, míg szolgához nem jut, akiről elnevezi a hét egyik napját [itt időtévesztés is van. N. F.] és hazamegy"; Ember tragédiája. Mr. Madách. Házaspárt lopás gyanúja miatt kilakoltatnak, rossz körülmények közt álmodoznak a jövőjükről, míg végre az asszony anyának érzi magát, elhatározzák, hogy nem törődve semmivel, dolgozni fognak" (uo. 291). Történelmi regény. Gyereksírás verte fel a házat Nagy ember volt mondta zokogva egy öregasszony a temetésen" (Ludas ). B) Összefüggéstelen mondatok összekapcsolása. Ezt a típust Karinthy nagyon kedvelte.,, Ojvej, ojvej uu u u! siránkoztam, az annyira kedvelt pesti automobilok tülkölését negélyezve. Miért hagytam el szüleim házát, ősz atyám szelíd, feddő pofonjait. Most itt vagyok, távoli idegenben, mindenki a maga szerencséjének kovácsa, égre követ ne dobj, mert magad esel bele, mindenütt jó, de legrosszabb otthon" (Egész 1: 101). Szép Ernőt parodizálva ilyen összefüggéstelen óriás mondatokat alkotott: Én legyek neked a minden és a kabátgomb, és te legyél nekem az én zokogásom és a mosdótálba lehelt sóhajom és gúnyos kacajom és reggel na tessékmár felkelni tízóravanszerkesztőúrbarátom, és én nem sírok, én kacagok, csak egy gerenda esett a szemembe" (így 1: 240). C) Gondolatkihagyás. A pontos fogalmazás megköveteli, hogy például a cselekmény leírása szempontjából fontos szavakat, mondatokat ne hagyjuk ki a szövegből: Én is találkoztam a kapitánysapkás Warinsszal a fedélzeten, és szembenéztem vele. ő pisztolyt rántott, én kést. Azután meghalt" (Kapitány 273). Ha az utolsó két mondat közé valamilyen magyarázó mondat kerülne, a humor is meghalna itt. Rejtőnél gyakori az az eset, hogy valaki váratlan eseményről számol be, és a partnere meglepődéséről nem az író, hanem a beszélő értesít. Például: Mondd csak, Nagy Bivaly, miféle rakomány lehet a te koponyádban agyvelő helyett? Te azt hiszed, hogy ez a fiú itt Warinsz? Ha nem az, akkor kicsoda? St. Antonio uralkodó herceg!... Hé! Nézd, a hülye, hát nem kiejti az evezőt?" (Kapitány 271). Ugyanilyen hatást kelt, ha egy, a közlés szempontjából fontos mondatrész elmarad: 2 Nagyar Nyelvőr

9 Ha pártunk, kormányunk és a Jóisten megengedi, a következő huszonnégy órában is időjárás várható" (Ideges 242). II. Kínrímek A szavak elejének vagy végének szabályos összecsengése a versek egyik általános ismertetőjegye. A költő, ha nem akar nevettetni, mindig szabályos szóalakokat használ rímelésre, sohasem ferdíti el őket. A humorista viszont tudatosan eltorzítja a rímszavakat, sőt játékos kedve olyan szavakat is felkutat, amelyek etimológiailag vagy jelentéstanilag távol esnek egymástól, csupán alakjuk hasonló. A hatalmasok szó például négyféle alakot ölthet, ha különböző helyeken vágjuk ketté vagy háromfelé. így szól a térfás versike: Azt mondják a hatalmasok, Hogy őnekik hat alma sok, De kinek ez hatalmas ok, Nincs is annak hatalma sok." 1. Kínrímek helytelen ragozása révén. a) Főnéven igei toldalék. Plútó e torzót márványból szoborta... Mit ferde torta és megint retorta" (így 1: 23). b) Az igén rossz toldalék van. Szerelmem bűvös mámorában Kéjes lelkedre gondolok Az élet arany tavaszában Csak téged, téged akarok" (Egész 13: 69); De jó volna, de jó volna, Ha én kicsi fiú volna" (így 1: 54). 2. Kínrímek a szóalakéi ferdítésével. Sose írna, sohse írna, Télen nyáron csilingelna" (uo.); Elment messze, elment messze, És már nem tér soha vissze" (uo. 66); Zúg a tenger, zúg az élet: Ez nem véletlen ez vélet" (uo. 351). Ide tartoznak az alliterációs kínrímek is.,,nyersei nyőleg a Nyugatnál nyelentek nyeg" (uo. 21); Van Veránál Veronál?" (Ludas ). 3. Kínrímek az alakilag kapcsolatba hozott, de jelentésükben összeférhetetlen szavak segítségéve 1. Álmomba eljött a Nagy-Oszeres, Ó, hát ne gyűlölj, ó szeress, ó szeress!" (így 1: 51); Találkoztak A halál szolgája És a halász Olgája. Összenéztek: Alászolgája" (Egész 13 : 45). Némileg rokon e típussal a Ludas következő kínríme is: Dörmögő úr, mért hord csizmát? Mit kérdezed? Tudod jól, hogy már néhány esztendeje Kinőttem a bocs-korból" ( ). III. Névalkotások A névkomikum az irodalomban régóta jelen van, különösen az a fajtája, amelyet beszélő neveknek hívunk. Az író hősének jellemzésére köznévből formál családnevet (Serteperti, Tökkolopi, Sulyosdy stb.), de más lehetőségeket is igénybe vesz. (Vö. Kovalovszky M.: Az irodalmi névadás. Bp., 1934.; Lőrincze L.: Mi legyen a neve? Nyelvművelő. Bp., ; Bárczi G.: A magyar szókincs eredete. 2 Bp., ; J. Soltész Katalin: Névdivat és irodalmi névadás. Nyr. 88 : ) Gyűjtött anyagunkból a teljesség igénye nélkül néhányat bemutatunk. 1. Jellemnevek (köznévből tulajdonnevek). Rejtő Jenő hőseinek nevei közül pl. Piszkos Fred, Félfejű Jack, Buzgó Mócsing, Kopasztők Klubja, Négy Bölcs Sintér, Kés vagy Bevételi társaság: Karinthynál: Felesége, Vidéki Jötty" (így 1 : 79); Kukócia fővárosában, Fülenincsben alkonyodott" (Egész

10 2 : 57); Életkopf Ádám, Madame Doremifaszolászidó, Szegény Vak Zulukaffer Leány"; Gádor Bélánál: Dali Dezső, Bennfentes Káder, dr. Veréb Frigyes stb. 2. Tulajdonnév a hasonló alakú köznév helyett. Szereti a Borkát [bort]" (Szólások 100). Fehérvári bort iszik [ fehér" bort, vizet]" (uo. 203); Baján van [bajban]" (uo. 65). 3. Szokatlan intézménynév. Első Magyar Koronapumpáló és Temetkezési Röhej társaság" (így 1 : 233); Általános Közérzethitelesítő Vállalat" (Ideges 30); Négy Vidám Halottmosó étterem" (Kapitány 81);,,Mindennek van Határa, De Megkerüljük csempész egyesülés" (Közbelép 226). 4. Művek hosszú és banális címe. [Babits] legutolsó kötete a»főtisztelendő úr, kérem, az esti takarmányszállítás minden valószínűség szerint megérkezik«című, hosszú feltűnést keltett (így 1 : 21); Most énekeljük el, tisztelt utasaim, hogy Szülőhazám, tehozzád visszatérek, ha úgy sincs más dolgom (Közbelép 169). 5. Alliteráló vagy hasonló család- és keresztnév. Tabi Lászlónál: Pék Pál, dr. Zeke Zénó, dr. Simanek Soma, dr. Gsibey Csaba, Király Károly stb. 6. Tulajdonnevek elferdítése. Bolondság Szigete [Boldogság h.] (Közbelép 74), Gusztus Bár [Gusztáv Bahr h.] (uo. 74). 7. Tulajdonnevek kontaminációja. Edmond Rostand: Cyrano de Faust (így 2 : 202); Ezennel vagyok bátor: Don St. Fülig di James, del Herseycity il Csarnoktér 7." (Közbelép 245). IV. Nyelvi klisék megbontása A nyelvi humort kedvelő írók szívesen használják a nyelv kész elemeit, a megbonthatatlan szerkezetű szólásokat, közmondásokat, vonzatokat; csakhogy e frazeológiai egységek elemeit mással cserélik fel, vagy összekeverik más klisével, átvitt jelentésüket szó szerint értetik stb. 1. Klisék megváltoztatása szócserével.... lesz olyan is, aki szőrén üli meg a repülőgépet (Egész 1 : 469); Ajándék Fordnak ne nézd a dugattyúját!" (Ludas ); Addigra mindketten alulról fogják szagolni a babkávét" (Én 246); Nem messze esik az ördög a japán tanítónőtől" (így 498); Jobban fejen ért [a hír], mint nyílt égből lecsapó gumibot" (Kapitány 127); Munka után édes a menekülés" (Elátkozott 36). 2. Frazeológiai egységek kontaminációja. Alamuszi macska partot mos (Egész 2 : 53); Ugyanis a Radzeer azóta mindenestől elveszett, vagy ahogy a közmondás van. Hegyén-hátán eltűnt!" (Megkerült 57); Bagoly mondja az asszonynak, hogy ingatag.. (Közbelép 99.) 3. A klisékben szereplő szavak átvitt jelentésének konkrét értelmezése. [Férfi és nő beszélget] Ne vigyél kísértésbe! Hát hova vigyelek?" (Ludas ); Az apja mibe halt meg? Búcsúba. Heveny lövöldözés meg minden ilyesmi..." (Kapitány 26). 4. Áli d é z e t. De látod amottan a modern kávéházak, klubok, eszpresszók és új mozik ülőbútorait?" (Én 273). 5. Naiv találós kérdések a közmondásokra. Egyszer volt Budán milyen vásár? Nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a melyik? Hányszor ad, ki gyorsan ad?" (Ludas ). A humoros

11 hatás csak bizonyos szavakra való kérdezéskor észlelhető, míg az olyan szavak, mint ki, a, volt stb. kérdeztetése közömbös a komikum szempontjából. Karinthy szívesen játszadozott áletimológiai megfejtésekkel. Együgyű Lexikonában a Buda városnevet a következő szólásból származtatja"; A Föld az intéző bizottságot Nem oda, buta!" kiáltással elkergette (Egész 1 : 10). V. Stílusrétegek keveredése Ebbe a típusba olyan humoros hatást előidéző mondatok tartoznak, amelyekbe a szöveg hangulatától elütő szavak kerülnek. Bizalmas stílusban használatos szavak választékos, ünnepélyes, tudományos kifejezések közt meghökkenést keltenek bennünk, s ez okozza a derűt, a mosolyt, a nevetést. (Vö. Szigetvári Iván i. m. 190.) 1. Választékos és bizalmas jellegű ( stíluselemek) stíluskeveredése. Ki férjemet akarja: úgy vágom kupán, hogy elszédül, hercegnő" (így 2 : 83); Miért hívta meg, undorító ember? sóhajtott az arisztokratikus körökben elfinomult nő, lázasan elpirulva. Hiszen tudja, hogy utálom őt, mint a kukoricagölödint. Vajon mely kacskaringós istennyila ütött az ön tökfejébe, hogy a nyakamra hozza?" (Uo. 82); Önösszetéveszt valakivel. Nevem a sors kegyelméből Jósé Pombió. Mit kíván, hülye idegen?" (Kapitány 91); Piszkos Fred egy vállalkozásuk alkalmával ilyen beszédet intézett alvilági barátaihoz:,, Katonák! így kezdte, mint Napóleon. Midőn elfoglalom e parancsnoki hidat, és büszkén tekintek le vegyes társaságtokra, sok szerencsét kívánok valamennyiünknek e marhasághoz, amelyre büszkék lehetünk, miután a világ történetében bizonyára páratlan" (Elveszett 76). 2. Köznapi és választékos jellegű stílus keveredése. Közben erős füttyentés hallszott, és a hajó megindult" (Egész 1 : 94); Igazolom, Igazgató úr, nagybecsű levelét melyet imént szerény szobámban az asztalon lelék" (Ludas ); Gyomoridegem van, az orvos elküldött rögönyre..." (Ideges 255). 3. Szakszókincs szavainak keveredése. Uram! kiáltott a futballbíró. Én csak azt mondhatom, amit Sir Maxbell: A tudomány védhetetlen! A tudomány egy félmagas labda, kapásból megcsavarva, külső rüszttel a bal felső léc alá!" (Közbelép 219). A tudományról a játékvezető által mondott szavak azért is furcsák, mivel semmit sem mond velük a beszélő. A semmitmondás szép példáját idézhetnénk A helység kalapácsából: Bájos vala ő... mint a bakter dárdájába ütődött Éjjeli holdsugár" (vö. Bebesi István: A komikus, humoros és szatirikus stílus nyelvi és logikai formái. Nyr. 53 : 73). 4. Ugyanaz a tartalom különböző hangnemben. A Ludas Matyi humoristája bemutatja, hogyan beszél a feleség a férjével: Kész a vacsora! = Hányszor mondjam még, hogy lehet vacsorázni?! Olvasol? = Már megint bújod a könyvet? Kínálj meg egy cigarettával. = Azért nekem is adhatnál egy cigarettát!" (i. h ). Az olyan típusú humort, amelyiknél a forrást az eufemisztikus alak jelenti, a fogalmazásból eredő humor címszó alatt (3jc) tárgyaljuk. Az eufemizmus ugyanis nem stílusárnyalatok keveredése, hanem azok felcserélése: A megkereszteli a bort mondatból hiányzik a kellemetlen tárgyú közlés, az tudniillik, hogy 'a bort hamisítja'.

12 VI. Nyelvkeveredés, makaróni nyelv Az író idegen nyelvi elemeket (morfémákat, szavakat) kever a magyar szavakba vagy mondatokba. Néhány példát tudunk mindössze bemutatni. 1. Nyelvkeveredés a szóalakon belül. Bűnbánat = sanction, helyreállítás = reparation, jóvátétel = jóvátevation (Egész 3 : 97). 2. Nyelvkeveredés a' mondaton belül. Das ist ein mérkőzés, tante. Sie versenyzen um ein díj" (Uo. 1 : 120); Warm ist máma" (Uo. 2 : 83);...szólok Sztopka úrnak, ő tud angolul és franciául is. Pillanatok alatt előkerül Sztopka úr. Azt mondta: Plíz moszjő, áj szpik franszoá aueh.. (Én 28). VII. Halandzsa Ez a típus az egyetlen a nyelvi humor körében, amely elsősorban a beszédhez, a hangos nyelvhez" áll közelebb. A halandzsát az ÉrtSz. így határozza meg: Tréfából kitalált, torz értelemben vagy összefüggéstelen, gyakran idegen szavakból álló, gyors, hadaró beszéd." Célszerűnek látszik azonban, ha tágabban értelmezzük, és az idegen nyelvek utánzását is e szóval jelöljük. A világ mintegy háromezer nyelvéből humoristáink csak néhányat utánozhatnak, mivel a nálunk kevésbé ismert nyelvek karikírozása hatástalannak bizonyul. 1. Ismertebb nyelvek utánzása.,, Allah, il allah, illa, ulla, ella. Eliana Ella és Mohamed utánah illana" (így 2 : 240); Kedvesa Zamenhofo, én ugye tudomosz, hogy öno máre soka éveo meghaltasz, és ígye nem tudhatjasz, hogy mennyire haladtosz az ön művének a kultuszao" (Egész 2: 177). 2. Értelmetlen betűkombinációk.,, Egyetemi ifjúság! bőgtem a nép hátán. A zsarnokság mádaszémiféra mindenütt! Fel, fel a közös, hazafias kiszédera méra! Fel, fel! zengett lobogva az ifjúság. Ez a mi emberünk! Az egész város lázban forrt. Senki se tudta miért, de forrt" (Egész 1 : 297). 3. A szavak logikus megváltoztatása. Különösen a diákok kedvelik, mivel a beavatottak beszédét nem érti meg az, aki nem tudja, hogy milyen szabályszerűség szerint változtatták meg a szavak alakját. Teve nevem tuvudsz ívígy beveszévélnivi. (= Te nem tudsz így beszélni.) Gyógy árorá oádodá, bobárorátotám! (= Gyere ide, barátom!) 4. Azonos magán hangzós mondatok (ennek legelterjedtebb típusa eszperente néven ismeretes, de más magánhangzóval, így u-val, o-val stb. alkotott szavak sorozatával is szoktak játszani). Vertemé például mindjárt eszperente nyelven kezdte: Egek! Mely fertelem! Felettem lelketlen egyed szennyes lepleket lenget! Fene egye e kezet, mely lenget!" (Ludas ). VIII. Helyesírási vétségek Az ide tartozó példákat célszerű a helyesírási szabályzat szempontja szerint osztályozni. Anyagunkban azonban csak néhányra akad példa. 1. Egybeírás a különírás helyett. Hát csak kihozta belőlem a népies elemet, a kiskésit a juhászszentemszeretőmnek, ebadta, csuha!" (Egész 1 : 370); Mit tanultak meg a legnehezebben? Ahejesirástt" (Ludas ).

13 2. Kötőjeles írás egybeírás helyett. vá-rosligeti cserjék" (így 2 : 98); hor-dhár, zöreg-a-niad (uo. 102). 3. Helytelen betűkettőzés. Te szép, te én uram, mura, mura nyögte elaléltan, pihegve, mint nyaratszaki csibbe" (így 1 : 168). 4. Számok és x használata betűk helyett. Mostan ez 1 x elmehetsz, de ha máskor behoznak adig ülsz míg beleszöldülsz" (Kapitány 41); Ez ety megxokott művelés" (Kap. 216). Hiába 5-öl 6-ol" (uo. 217). 5. írásjegyek elhagyása és helytelen használata. Az emberek integettek utánunk és fáklyákat gyújtának és énekeltek, boldogan. Mer pertut ittak az uralkodóval. Esz erre felé nagy mektiszteltetés. Számbamegy" (uo. 190). 6. Kiejtés szerinti írás a szóelemző helyett. Barátom! Ez a Dzsonzon, ugye?" (Egész 1 : 120);,,fijjam magával személyt cserélt" (Kapitány 205). Az előbbi példákból ilyen bőven akad. 7. Kisbetű a nagybetű helyett. Három másik ember jött. A tömörkény, meg a gárdonyi, meg a mikszáth" (így 1 : 169); Szilágyi Erzsébet: Megjött már a fiam, a hunyadi?" (uo. 305); Eszek a turisták... belevették a fejükbe, hogy utánszanak egy bizonyos kruzoet" (Megkerült 57). 8. Archaikus helyesírás. Gróf Eordeoghbeorrdeoghy Xavér" (így 1 : 247). 9. Idegen helyesírással írt magyar szó. Mirreul- Irjaak-fürdő" (Egész 1 : 342); Űgy meningélt továbbság, népiesch irányban" (így 1 : 169); A francia forradalom azért tört ki, mert Rousseau, aki egészen rossoulett, mikor megtudta, hogy a kis Yvonne az operához szerződött" (Egész 4 : 170); Kas saison Ka [== kassai sonka]" (uo ). 10. Rosszul írt idegen szavak, nevek. Ezért jó író Shakspere" (így 1 : 14-3). A rossz helyesírásból adódó humor akkor a leghatásosabb, ha az író optimálisan kihasználja a lehetőségeket, annyira, hogy azért a szavak még felismerhetők legyenek. Rejtő egyik visszatérő hőse, Török Szultán levelei ebből a szempontból frappáns példának bizonyulnak. Lássunk hát egyet! Kedves Tsülögg! Te hűje ló aki vaggy! Ez a nő 1 veszéjjes boszorgány. Kihasznájja hogy Egy beképzelt alag került. A hálójába neld. Ne pofássz! Puccoly inét. Nert nadjon gönnyen llehet. Hogy eccerűen lelő nek. Legaláp is elvisznekk. jjól nészöl ki te. Nem ismerred 5 veszéjjes Boszorgán. Netuddki" (Elátkozott 122). E néhány sorban majd 40 helyesírási hibát találunk, és ezt még a rossz helyesírók is észreveszik. * Mivel gyűjtésünket néhány humorista művére és a népi frazeológiára korlátoztuk, tipizálásunk még csak megközelítőleg sem lehet teljes. Sok még az üres hely ebben az osztályozási rendszerben, még akkor is kimaradhatna típus, ha jóval nagyobb terjedelmű ós sokrétűbb anyagot vizsgálnánk meg. A humorista nem rabja a megszokott kifejezési formáknak, ezért még olyanokat is megváltoztathat, amilyeneket mások még soha, mert talán senkinek se jutna eszébe, hogy azokkal is lehet humorizálni. S ha már mindenáron típusokba akarjuk szorítani a nyelvi humort, célszerűnek látszik az a munkamódszer, amelyik tágan értelmezi a típusokat. Nagy Ferenc

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL Anyanyelvünk 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Büky László: Papperlapapp Balázs Géza: Automatikus ragozás

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL I. rész szövegek gyakorlatok nyelvtan külföldieknek ELŐSZÓ Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát

Részletesebben

(Li Bai verse Yang guifeiről Tang Xuancongnak, valószínűleg)

(Li Bai verse Yang guifeiről Tang Xuancongnak, valószínűleg) MOTTÓ: Li Bai: Qingping-dallamok /Csongor Barnabás szavankénti nyersfordítása/ I. 1. sor: Felhő / felleg - vél / gondol / feltételez / szeretne / kitalál / kigondol / epekedik / vágyakozik / visszaemlékszik

Részletesebben

Karinthy Frigyes. Így írtok ti. (válogatás)

Karinthy Frigyes. Így írtok ti. (válogatás) Karinthy Frigyes Így írtok ti (válogatás) TARTALOM MAGYAR KÖLTÉSZET PETŐFI SÁNDOR BARNA KIS LÁNY SZEMÉNEK A... ADY ENDRE MOSLÉK-ORSZÁG LEKÖPÖM A MÚLTAT TÖRPE-FEJŰEK ZÁPOLYA ÚR VALLATÁSA BABITS MIHÁLY,

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért?

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Wacha Imre: A tetten ért költõ F Balázs Géza: Miért érdekes? F Zimányi Árpád: Változó vonzatok F Kemény Gábor: Mit

Részletesebben

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/12 CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/12 CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI KELECSÉNYI LÁSZLÓ SZATHMÁRI ISTVÁN PRÓZÁJA ARANY ZSUZSANNA KOSZTOLÁNYI DEZSÔ ÉLETE HALÁSZ LÁSZLÓ NAPLÓJÁBÓL

Részletesebben

Anyanyelvünk É A. A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes 2010. ÁPRILIS XXXII. ÉVF. 2. SZÁM

Anyanyelvünk É A. A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes 2010. ÁPRILIS XXXII. ÉVF. 2. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes A 44. MAGYAR NYELV HETE 4 OLDALAS IFJÚSÁGI MELLÉKLET Anyanyelvünk 2010. ÁPRILIS XXXII. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: 150 éve halt meg Széchenyi

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Göncz Árpád, Kocsis

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Édes XXVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2005. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT

Édes XXVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2005. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT Édes Anyanyelvünk XXVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2005. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT V. Raisz Rózsa A miniszter felépült... A hangzó akár spontán, akár reproduktív beszéd ritmikai tagolásának, értelmi, érzelmi tartalma

Részletesebben

KISS DÉNES EMBERSZÁM

KISS DÉNES EMBERSZÁM KISS DÉNES EMBERSZÁM 1 2 KISS DÉNES EMBERSZÁM 3 Kiss Dénes, 2008 A tipográfia és a nyomdai előkészítés Döme Katalin és Dunay Sándor munkája 4 ELIGAZÍTÓ ELŐSZÓ A SZERZŐI SZÁNDÉKRÓL A szerző szavunkban is

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžarščina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2016. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2014. FEBRUÁR XXXVI. ÉVF. 1. SZÁM 35 ÉVES AZ ÉDES ANYANYELVÜNK

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2014. FEBRUÁR XXXVI. ÉVF. 1. SZÁM 35 ÉVES AZ ÉDES ANYANYELVÜNK A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 35 ÉVES AZ ÉDES ANYANYELVÜNK Anyanyelvünk 2014. FEBRUÁR XXXVI. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Grétsy László: Nyelvében él a nemzet Büky László: Dödölle

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Göncz Árpád, Kocsis

Részletesebben

Novotny Júlia FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia FELSŐFOKON MAGYARUL II. rész TARTALOM 7. Egészség Kosztolányi Dezső: Füst... 5 Szövegfeldolgozó feladatok... 8 Géniuszok. Beszélgetés Czeizel Endrével... 11 Szövegfeldolgozó feladatok...

Részletesebben

KARINTHY FRIGYES ÖSSZEGYŰJTÖTT MŰVEI KARINTHY FRIGYES IDOMÍTOTT VILÁG MÁSODIK KÖTET VÁLOGATTA ÉS SAJTÓ ALÁ RENDEZTE UNGVÁRI TAMÁS

KARINTHY FRIGYES ÖSSZEGYŰJTÖTT MŰVEI KARINTHY FRIGYES IDOMÍTOTT VILÁG MÁSODIK KÖTET VÁLOGATTA ÉS SAJTÓ ALÁ RENDEZTE UNGVÁRI TAMÁS KARINTHY FRIGYES ÖSSZEGYŰJTÖTT MŰVEI KARINTHY FRIGYES IDOMÍTOTT VILÁG MÁSODIK KÖTET VÁLOGATTA ÉS SAJTÓ ALÁ RENDEZTE UNGVÁRI TAMÁS TARTALOM Zöngék és zörejek 1932 SZILVESZTERI KIENGESZTELÉS RÉMES ÁLOM 1932-RŐL

Részletesebben

Budapest, 1990. márc. 13. Körtvélyessy Antal okl. közg. nyugd. darukezelő

Budapest, 1990. márc. 13. Körtvélyessy Antal okl. közg. nyugd. darukezelő Mélyen tisztelt Professzor Úr! Az MTA Nyelvtudomány Intézetében, a Szentháromság utcában, 1234/82. ügyiratszám alatt van egy írásom, amit Önnek küldtem elolvasás és értékelés céljából. 1982. május 25-i

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu Anyanyelvünk 2012. DECEMBER XXXIV. ÉVF. 5. SZÁM A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: Áprily Lajos Zimányi

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

PISZKOS FRED KÖZBELÉP

PISZKOS FRED KÖZBELÉP REJTŐ JENŐ PISZKOS FRED KÖZBELÉP FÜLIG JIMMY ŐSZINTE SAJNÁLATÁRA ELSŐ FEJEZET SZERETNÉK VILÁGHÍRŰ LENNI! Sok a pénzem! Kevés a leleményességem! Minden jó ötletet örömmel fogad: megnyerő ifjú, aki elvesztette

Részletesebben

PISZKOS FRED KÖZBELÉP

PISZKOS FRED KÖZBELÉP REJTŐ JENŐ: PISZKOS FRED KÖZBELÉP (FÜLIG JIMMY ŐSZINTE SAJNÁLATÁRA) ELSŐ FEJEZET SZERETNÉK VILÁGHÍRŰ LENNI! Sok a pénzem! Kevés a leleményességem! Minden jó ötletet örömmel fogad: megnyerő ifjú, aki elvesztette

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. JÚNIUS XXXIII. ÉVF. 3. SZÁM

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. JÚNIUS XXXIII. ÉVF. 3. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes ANYANYELVI JUNIÁLIS SZÉPHALOM, 2011. JÚN. 17 19. Anyanyelvünk 2011. JÚNIUS XXXIII. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: 125 éve született

Részletesebben

REJTŐ JENŐ EZEN EGY ÉJSZAKA

REJTŐ JENŐ EZEN EGY ÉJSZAKA REJTŐ JENŐ EZEN EGY ÉJSZAKA TARTALOM Bevezetés egy előszóhoz Előszó a bevezetéshez Első fejezet Piroska és a bagdadi tolvaj Második fejezet Hósötétke (És a hét sörte) Harmadik fejezet Dr. Halász és a Szellem

Részletesebben

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ. II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12.

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ. II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. osztály Válogatott feladatok, esszécímek Digitalizálva: 2011 2 ELŐSZÓ Az

Részletesebben

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM A Himnusz erõt ad * A magyar helyesírási készség felmérése a kárpátaljai tanulók és diákok körében * A kiejtés szerepe az idegennyelv-tanításban

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes II. nyelvésztábor V. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2015. június 17 21. Anyanyelvünk 2015. JÚNIUS XXXVII. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben