FELNŐTT VAKOK ELEMI REHABILITÁCIÓJA. témavezető: dr Pálhegyi Ferenc. készítő: Csattos Márta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELNŐTT VAKOK ELEMI REHABILITÁCIÓJA. témavezető: dr Pálhegyi Ferenc. készítő: Csattos Márta"

Átírás

1 FELNŐTT VAKOK ELEMI REHABILITÁCIÓJA témavezető: dr Pálhegyi Ferenc készítő: Csattos Márta

2 T A R T A L O M BEVEZETÉS 64 IRODALMI ÁTTEKINTÉS 86 VÁZLAT 8 FELNŐTT VAKOK ELEMI REHABILITÁCIÓJA az elemi rehabilitáció célja és feladata 11 ELEMI REHABILITÁCIÓS TANFOLYAM KÜLFÖLDÖN Személyi és tárgyi feltételek Beutalások 4 14 Foglalkozások m o b i l i t á s érzékszervi gyakorlatok 14 hallás 14 tapintás 1615 szaglás hőmérséklet érzékelés 1716 mozgás emlékezet tájékozódás biztonsági magatartás 17 elveszett tárgyak keresése 17 közlekedés látó kísérővel 18 hosszú bot tartása 20 járás hosszú bottal. 21

3 a hosszú bot tartásának módosulásai 21

4 segédeszközök a rövid fehér bot 23 a hosszú fehér bot 24 elektromos mobilitási segédeszközök 25 a vakvezető kutya 25 önkiszolgálás 26 hygiénia 26 étkezés 26 háztartás rendtartás rendszeresség 28 takarítás 28 nagymosás 28 vasalás 29 javítás, kézimunka 30 tudnivalók a tűzhelyről 30 sütés 30 egyszerű ételek készítése 31 mosogatás 32 szabadidő tevékenység 33 írás-olvasás 34 pontírás 35 gépírás 35 pályaválasztási orientáció 35 munkalehetőségek külföldön HAZAI T Ö R E K V É SEK Munkaterv 45

5 Óraterv 52 Részletes program 53 érzékelés, észlelés 53 mozgás, testnevelés 57 közlekedés 58 önkiszolgálás 60 háztartási ismeretek 61 társadalmi beilleszkedés 69 pontírás-olvasás 71 ÖSSZEGZÉS 81 Néhány elemi rehabilitált bemutatása 83 Javaslataim 87 IRODALOM 89

6 B E V E Z E T É S A z e l e m i r e h a b i l i t á c i ó t á r s a d a l m i p r o b l é m a. A b e c s l é s e k s z e r i n t k b a z o k n a k a s z á m a, a k i k h a z á n k b a n f e l n ő t t k o r u k b a n v a k u l n a k m e g. E z e k k ö z ü l f e l t é t e l e z h e t ő e n s z e m é l y a z, a k i n e m c s u p á n e l e m i, h a n e m m u n k a r e h a b i l i t á c i ó t i g é n y e l. S a j n o s e l ő k é p z e t t s é g ü k r ő l, é l e t k o r i é s n e m i m e g o s z l á s u k r ó l n i n c s e n e k a d a t o k, p e d i g a z e l e m i r e h a b i l i t á c i ó s o r á n e z e k n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k. K i k e l l e n e é p í t e n i a z e l e m i r e h a b i l i t á c i ó s l á n c o t : s z e m s z a k o r v o s V a k o k é s G y e n g é n l á t ó k O r s z á g o s S z ö v e t s é g e V a k o k E l e l m i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z p o n t j a V a k o k é s G y e n g é n l á t ó k O r s z á g o s S z ö v e t s é g e. A V a k o k E l e m i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z p o n t j á r ó l s z ó l ó t e r v e k j ó k, d e a h h o z, h o g y e l e m i r e h a b i l i t á c i ó s m u n k á t m e g l e h e s s e n k e z d e n i, t ú l k e l l l é p n i a t e r v s z i n t e n, é s m e g k e l l t e r e m t e n i a t á r g y i é s s z e m é l y i f e l t é t e l e k e t. A z e l e m i r e h a b i l i t á c i ó s o r á n m i n d e n v a k v á l j é k ö n e l l á t ó, m o b i l s z e m é l l y é. A z e l e m i r e h a b i l i t á c i ó t k ö v e t ő m u n k a r e h a b i l i t á c i ó l e h e t ő l e g a m e g v a k u l á s e l ő t t i f o g l a l k o z á s h o z k ö z e l i s z a k m á t n y ú j t s o n. M i n d a m u n k a, m i n d a s z o c i á l i s r e h a b i l i t á c i ó o p t i m á l i s f e l t é t e l e k e t b i z t o s í t s o n a v a k o k i n t e g r á c i ó j á h o z. E d o l g o z a t b ó l m e g t u d j u k, h o g y a n é s m i l y e n e r e d m é n n y e l f o l y i k a z U S A - b a n, a n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k b a n é s a f e j l e t t s z o c i a l i s t a

7 o r s z á g o k b a n a z e l e m i r e h a b i l i t á c i ó. E n n e k t ü k r é b e n v i z s g á l t a m a h a z a i t ö r e k v é s e k e r e d m é n y é t é s a t e n n i v a l ó k a t. K ö s z ö n e t e t m o n d o k m i n d a z o k n a k, a k i k m u n k á m a t s z a k i r o d a l o m m a l, s z a k m a i t a p a s z t a l a t u k k a l s e g í t e t t é k.

8 IRODALMI ÁTTEKINTÉS Thomas Hanson: Rehabilitation teachers Who are We? A cikkben rövid történeti áttekintést kapunk az elemi rehabilitáció eredetéről és elterjedéséről. az elemi rehabilitációt kezdetben egy tanár végezte, de a fejlődés során egyre több feladat hárult a pedagógusra. Ekkor differenciálódott a munka és minden szakember a saját speciális feladatát látta el. Mobility: A Vakok Világszövetsége által kiadott prospektus részletesen írta le, hogy mit kell a vaknak elsajátítania ahhoz, hogy mobil legyen. A tájékozódásban segít a hang, szag, tapintási ingerek, a közlekedésben a fehér bot, a látó kísérő és a vakvezető kutya. Hints for the Blind House Wives: A prospektus praktikus tanácsokat nyújt a vak háziasszonyoknak. A tanácsok azonban minden olyan vak számára hasznosak, akik önállóságra törekszenek. Materialinen zur Elementarrehabilitation Neuerblindeter: Az NDK-ban 1969-ben rendeletbe lépett az, hogy minden felnőtt korban megvakult személyt jelenteni kell az illetékes helyen. A Vakok Szövetségéből szociális gondozót küldenek a vakhoz, aki a látogatáskor javasolja a vaknak az elemi rehabilitációt. A vak vagy a helyi Vakok Szövetségében, vagy a Rehabilitációs Központban jelentkezhet rehabilitációra.

9 A tanfolyam után munka rehabilitáció következik, s a vak önállóságát megszerezve kerül vissza a családjába. Kirschenheuter Ferenc: A háború vakjai. Az első világháborúból sok katona vakon tért vissza ben gróf Dessewfy Emilné javaslatára a Vakokat Támogató Egyesület szervezésében kísérlet történt a sebesültek oktatására. Az oktatás elmélet (olvasás, írás, számolás) és gyakorlati (ipar) volt. Célja a hadirokkantak lelki és anyagi függetlenségének megteremtése. Kirschenheuter Ferenc: A vak rokkantak. Az első világháború sérültjeiről, magyar, német, osztrák vak katonákról kapunk adatokat. A német és osztrák katonák könnyebben fogadták el a vakságot, mint a magyarok. Szívesebben tanultak szakmát is, mert több volt köztük a mesterember, mint a mieink között. Dr. Göllesz Viktor: Javaslat a felnőtt korukban megvakultak elemi rehabilitációja intézményi feltételeinek megteremtésére. A szerző konkrét javaslatot tesz a Vakok Elemi Rehabilitációs Központja létrehozására, és az elemi rehabilitációs munka megkezdésére. Hozzávetőleges adatokat közöl a magyar friss vakokról. Összefoglalja a kezdeti tennivalókat, megjelöli a szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

10 VÁZLAT I. Külföldi tapasztalatok. 1. Meghatározás Az elemi rehabilitáció célja és feladata 2. Feltételek Tárgyi feltételek: gyakorlótermek segédeszközök Személyi feltételek: rehabilitáltak szakemberek 3. Az elemi rehabilitációs folyamat a, érzékszervi átstruktúrálódás b, mobilitás c, önkiszolgálás d, háztartás e, szabadidő tevékenység f, írás-olvasás g, pályaválasztási tanácsadás Az eredmények összegzése. II. Elemi rehabilitációs törekvések hazánkban. 1. Javaslatok az elemi rehabilitáció megkezdésére 2. Feltételek Tárgyi feltételek: lakás imitáció gyakorló terem segédeszközök Személyi feltételek: rehabilitáltak szakemberek 3. Tervek az elemi rehabilitációhoz.

11 a, célkitűzések b, óraterv c, részletes program 4. Eredmények a kísérleti elemi rehabilitációban. a, személyek egyéni értékelése b, összbenyomások 5. Összegzés, javaslatok.

12 ELEMI REHABILITÁCIÓ KÜLFÖLDÖN Londonban az 1850-es évek közepén kezdődött meg az ún. home teaching. A tanárok otthonaikban keresték meg a felnőtt vakokat, és ott próbálták megtanítani őket néhány dologra, így pl. a Moon-féle írásra és az önálló közlekedésre. Az első házitanító William Cooper, aki először kb. 71 vakkal foglalkozott. Ebben az időben a rehabilitációs munka még önkéntes volt. Később, az es évektől a tanárok már fizetést kaptak ezért a munkáért. Ekkor az Egyesült Államokban is folyt már elemi rehabilitáció, több államban a fenti módszer szerint, vagy a nyári hónapokban szervezett tanfolyamokon tanították meg a vakokat az elemi manipulációs tevékenységre. Még sokáig a munka minden fázisát tanár végezte, a vak megkeresésétől a Braille-tanításon át az adományok begyűjtéséig. Néhány évtizeddel később a két világháború sérültjei miatt a rehabilitációs munka ugrásszerűen fejlődött. Önálló rehabilitációs központokban, tanfolyamokon képezték a vak katonákat. A munka differenciálódott, minden munkaszakaszt speciális szakember végez: - tájékozódást és közlekedést oktató tanár - szociális gondozó - terápiát végző szakember - foglalkozási rehabilitációt előkészítő tanár. Az első és a második világháború idején számos fejlett nyugat-európai országban is megkezdték a hasznos gyógypedagógiai tevékenységet.

13 Az elemi rehabilitációs metódusok, a szakemberek segítsége eredményessé tette a vakok integrációját, s arra ösztönöznek, hogy az elemi rehabilitációt mind szélesebb körben alkalmazzák. Az elemi rehabilitáció célja és feladata F e l a d a t a a felnőtt korban hirtelen, baleset vagy betegség következtében megvakultak visszavezetése a látó társadalomba. Tudatosítani kell a vakban, hogy Ő is hasznos tagja a társadalomnak, szükség van alkotó munkájára és egész lényére. C é l j a a rehabilitáltak értelmes és hasznos munkára hangolása, tájékoztatása a munkalehetőségekről, pályaválasztási, társadalmi mobilitás. A rehabilitáció történhet önálló rehabilitációs centrumban, vagy a vakok intézetében. A rehabilitációs hálózat láncszemeit képezik a szemklinikák, kórházak szemészeti osztályai, vakok intézetei, rehabilitációs központok, vakok szövetsége és a vakokat is foglalkoztató munkahelyek. A szövetség szorosan kooperál a rehabilitációs centrummal és szisztematikusan előkészíti a rehabilitációt. A kórtani státuszt a szemész állapítja meg. Ha az orvosi beavatkozás reménytelen, értesíti a vakok és gyengénlátók helyi vagy országos szövetségét.

14 A szövetség szakembert (szociális gondozó) küld a vakhoz. A látogató legyen megnyerő, kedves, de sose bájologjon. Szavai mindig a vakhoz és családjához szóljanak, keltsenek reális optimizmust az akut nehézségek áthidalásához. Győzze meg a látássérültet és környezetét a rehabilitáció fontosságáról. Ha a családtagok segítő tapintattal támogatják a vakot törekvésében, a rehabilitáció révén ismét aktívvá válhat. Szükség esetén a friss vak psychiátriai kezelésben részesül a rehabilitáció megkezdése előtt. A rehabilitációs tanfolyam időtartama általában hét. Bentlakásos vagy ambuláns lehet. Az elemi rehabilitációban részt vevő szakemberek: - gyógypedagógusok - psychiáterek - typhlopsychológusok - szociális gondozók Az elemi rehabilitáltak életkora év között legyen két csoportban aszerint, hogy a tanfolyam után óhajtanake, tudnak-e dolgozni, vagy a családban a ház körül tevékenykednek-e majd. A szelekció a látásteljesítmény szerint is szükséges: a, vakok b, gyakorlatilag vakok csoportja. A rehabilitációs tanfolyam ideje alatt a következő foglalkozásokon vesznek részt a látássérültek:

15 Munkaképes vakok Idősek Vakírás és olvasás A látássérültek jogai Gépírás Aktuális napi események Pályaválasztási tájékoztatás Mozgás, torna Látássérültek jogai Mobilizáció Aktuális napi események Önkiszolgálás Sport, turisztika Hygiénia Mobilizáció Háztartás Önkiszolgálás Hygiénia Háztartás A foglalkozások meghatározott óraszámban a hét 5 napján történnek. A hétvégét a tanfolyam résztvevői aktív vagy passzív pihenéssel tölthetik.

16 FOGLALKOZÁSOK Mobilitás A mobilitás mozgáskészség, amely széleskörűen értelmezendő. A legszükségesebb környezetben történő helyváltoztató mozgás és az önálló utcai közlekedés közti mozgások skáláját tartalmazza. A vak mobil, ha képes kellő információkat szerezni környezetéről és azok birtokában balesetmentesen közlekedik. Ha a látás teljesen kiesett, vagy csak minimális a látásteljesítmény (fénysejtés) a vak tájékozódásában a környezet audiális, haptikus és szaglási ingereire támaszkodik. Az érzékszervek effajta átstruktúrálódását tudatosan kell támogatni. É r z é k s z e r v i á t s t r u k t ú r á l ó d á s Hallás A hallás fontos szerepet tölt be az orientálódásban. Ahhoz, hogy a vak ember hallását lehetőleg messzemenőleg használhassa, képesnek kell lennie azt különböző szituációkban alkalmazni. Meg kell tudnia különbözteteni a zajokat, melyek környezetében előfordulnak. A zaj és a zaj forrása között meg kell találnia a kapcsolatot. Az ajtó becsapása, ill. nyikorgása jelzi a vaknak az ajtót. A hallási diszkriminációra a közlekedésben is szüksége van. Előnyös, ha az általános forgalmi zajokból ki tudja szűrni a gyalogosok lépéseinek zaját, mert abból a járda irányát megállípíthatja. A vak arra van utalva, hogy a hangot az irány és távolság

17 megállapítására lokalizálni tudja. A hallás révén az is megállapítható, hogy a hangforrás mozgásban van-e. A hangforrás fontos támpont lehet. A vak vagy a hangforrás irányába tart, vagy elkerüli azt, pl.: a haladási irányban hallható autó, motor, villamos zaja utcakereszteződésre utal. A vak ember úgy is használhatja hallását, hogy az akadályokat a visszhang lokalizációjával állapítja meg. Az önmaga által előidézett zajokat (lépések, a bot kopogása) bizonyos akadályok visszaverik, s ezzel helyzetét megállapíthatja. Tapintás A vak ember tapogatózással is orientálódhat. Kezét és lábát egyaránt használhatja a környezet felderítésére. A kezek megmutatják a tárgyak helyzetét és mibenlétét. A kezet végig lehet csúsztatni a falon, az asztalon vagy más tárgyakon. Ezekkel a tájékozódási pontokkal való kapcsolat komoly segítséget nyújt a vak számára. Az akadályok felismerése fontos, mert az így nyert információk határozzák meg a további tennivalókat. A vaknak tehát meg kell állapítania az akadály helyét, minőségét és nagyságát ahhoz, hogy ki tudja kerülni. A kerti pad támlájának megérintése segítséget nyújt a padra való leülésben. Eredményes tájékozódásra van lehetőség az épületek egymáshoz viszonyított helyzetének és az azokat összekötő utat irányának és hosszának ismeretében. Az utcai közlekedésben a járda szélességét és irányát tapintással lehet megállapítani. A vak ember botjával ki tudja tapintani, az útburkolatok minőségének változásait, és ezáltal meghatározza a járda határát. Ugyanezt lábbal is meg lehet állapítani, s így

18 észreveszi, ha letért az útról, megérezhető a járda lejtésében előálló különbség is, ez igen fontos az útszegély korai felismerésében. A vak ember a járda és az úttest közötti magasságkülönbözetet felhasználhatja a járda szegélyének biztos meghatározásaként, útmutatásul szolgálhatnak a vak számára az útszéli folyókák, az úttest közepének kidomborodása is. Szaglás A vakok számára a szaglás házon belül és kívül is nagy jelentőséggel bír. Az utcán egyes épületeket a szag által is fel lehet ismerni, pl. éttermek, illatszerboltok, stb... A vak a szagok segítségével rövidíti meg az üzletek keresésének időtartamát. A lakásban a konyhából, vagy az ebédlőből áradó illatok is segítik a tájékozódásban. Hőmérséklet-érzékelés A vak ember az arcán, vagy testének egyéb részein érzett hőmérsékleti különbségeket is felhasználhatja a tájékozódásban, pl. a Nap állását meghatározhatja arcának legjobban felmelegedett része által. Ha kicsit elfordul, a nap másként éri, így arra kap választ, hogy mekkora volt a változtatás nagysága. A látássérült számára az épület végét jelzi az árnyék utáni napsütés, vagy a szélvédettség után az erős szél.

19 Mozgás-emlékezet A legtöbb vak visszaemlékezik egyes meghatározott mozgásokra, s megismétli azokat. Egy adott cselekvéshez izommozgások sorát kell elvégeznie és emlékezetébe vésnie, hogy azt meg tudja ismétleni (pl. a csésze szájhoz emelése). A gyakorlatban a vak az adott mozdulatokat nem tudatosan végzi, hanem bizonyos fokig automatikusan. Az ismert környezetben való közlekedés egy idő után annyira automatikussá válik, hogy a vak az út egyes részleteire már nem is szentel különösebb figyelmet. T á j é k o z ó d á s Biztonsági magatartás A vak kezét alkalmazhatja fejének és arcának az ajtókkal, falsarokkal, vagy egyéb akadályokkal való összeütközés kivédésére. Felső karját vállmagasságig felemeli és az alsó karját könnyen behajlítja, a könyökét az arca fölé emeli és a tenyerét kifelé fordítja, az ujjait kinyújtja, hogy az ujjhegyek a másik vállával egymagasságban legyenek. Az előrenyújtott, mélyen leengedett kezek megvédenek az asztallal, székkel való összeütközéstől. Mindkét karral egyidőben mindkét védőtechnikát alkalmazhatja.

20 Elveszett tárgyak megkeresési módja A vak először megbecsüli az irányt, majd a távolságot, ahova a leesett tárgy kerülhetett. Kezével körmozgást kezd, a kör sugara egyre nagyobb lesz, a vízszintes mozdulatok mindig tenyérnyi szélesek, ezeket a mozdulatokat először egy asztalon lehet gyakorolni, majd a padlón, s végül egy bútorozott szobában (1. ábra) Az első lépés a tárgyak megkeresésében az, hogy a leesés irányát és távolságát meg tudja állapítani a kereső. Ismeretlen környezetben ügyeljünk arra, hogy a vak lehajlás közben meg ne üsse a fejét. 1. ábra Közlekedés látó kísérővel A vak ember számára biztonságot nyújt a látó ember jelenléte. Ezért az önálló közlekedés megtanulása előtt a látássérült mindig kísérővel közlekedjék. A kísérő lehet ismerős, vagy idegen személy. Az idegenhez mindig a vak alkalmazkodjon és kérjen verbális információt is. A vak a kísérő karját közvetlenül a könyök fölött fogja meg, haladjon egy fél lépéssel a kísérő mögött és mellett ( 2. ábra). Szűk helyen a vak szorosan a látó nyomában lépked, egyik keze a kísérője karját, a másik a vállát fogja (3. ábra). A kísérő jelenléte a kilincs megkeresését, a székre való leülést is lényegesen megkönnyíti (4. ábra). Az egyedül jól közlekedő vaknak is gyakran van szüksége kísérőre. 2. ábra 3. ábra 4. ábra

21 Az önálló, biztonságos közlekedést megkönnyíti a hosszú fehér bot. A hosszú bot tartása A használó a botot a hüvelykujjával fogja meg a fogórész előre irányított oldalán. A meggörbített középső ujj alátámasztja a bot fogását a fogórész mögött. A két hátralevő ujjat pedig úgy tartjuk, hogy alátámasszák a középső ujjat. Ezek az ujjak azonban nem érintik a botot. Járás a hosszú bottal A botot tartó kéz felső karját a testhez szorítja. Ezzel biztosítja, hogy a botot vezető kéz mindig a test középtengelyében legyen. A botot a kéz csuklómozgatásával egyik oldalról átviszi a másikra, miközben a bot hegye enyhén éri a talajt. Járás közben a bothegyet az előre lépő láb földre ereszkedésével egyidőben teszi a talajra, olyan helyen, hogy mindig egy lépéssel a láb előtt legyen (5. ábra). A bot hegyét csak annyira emeli fel a talajról, amennyi elég ahhoz, hogy a két érintéspont között átlendüljön. A hosszú bot technikai módosulásai A bot technikát módosítani lehet abból a célból, hogy a mindenkor adódó követelményekhez alkalmassá tegyük. A városban a hosszú bot használója rendesen a járda közepén halad, hogy ezáltal kikerülje a veszélyforrásokat, amelyek legtöbbször a széleken jelentkeznek. Forgalmas és zsúfolt utcákon lerövidítheti a bot hosszúságát azzal, hogy a botot a fogórész alatt fogja meg. Ezáltal csökken a járókelők megérintésének

22 lehetősége. A nyitottabb helyeken a botot a fogórész felett is meg lehet fogni, miáltal megnő az ellenőrzött terület. Az alaptechnika további módosításával a botot egyenetlen terepen és hóban is hatékonyan lehet használni. Technikai módosulások: (6-7. ábra) 5. ábra, 6. ábra, 7.ábra S e g é d e s z k ö z ö k A rövid fehér bot A fehér bot utcai jelzés, a vakok KRESZ - táblája, szimbóluma, a fehér bot kb. 90 cm hosszú fa vagy könnyű fém. A botok egy része összehajtható, ezért praktikusak, mert dolguk végeztével összecsukva kis helyen is elférnek. A rövid bot a mobilitás hasznos segédeszköze különösen akkor, ha nagyobb tempó nem szükséges, de nem nyújt elegendő védelmet, mert ezzel a talajt a lépés körzetében nem lehet szisztematikusan átfésülni. A hosszú fehér bot A hosszú botnak a hosszúságát a használó testmagassága alapján határozzák meg. Függőleges tartáskor a földtől a mellcsontig kell érnie. A legelterjedtebb a 12 mm átmérőjű csőből készült bot, valamilyen alumínium ötvözetből, a végén kampó van, alsó vége nyloncsúcsban végződik, amit cserélni lehet, a kampó alatt a bot gumival behúzott fogórészt tartalmaz, hogy ezzel a botot biztonságosan és kényelmesen lehessen tartani. Többféle típusú összecsukható hosszú bot létezik. 8. ábra

23 Elektronikus mobilitási segédeszközök Néhány éve kísérlet történt arra, hogy a modern elektronikus technikát a vakok mobilitásának javára felhasználják. Érzékszervpótló és hanglokátor készülékeket fejlesztettek ki azzal a céllal, hogy az eszköz használóját információkkal lássák el, a környezetében lévő tárgyak távolságára és mibenlétére vonatkozóan. Általában az információkat hallgató formában közvetítik, egyes elektronikus segédeszközöknek érintéses közlési módjuk van. Napjainkban egyszerű, csupán egy műveletet végző, és komplex, bonyolult transzponáló képességű készülékek is forgalomban vannak. Megpróbálták a kutya, illetve a hosszú bot technikát elektromos segédeszközökkel fejleszteni. A szakemberek véleménye az, hogy a készülékek jók, de annyival még nem hatékonyabbak, hogy a hagyományos mobilizációs eszközök helyébe léphessenek. A vakvezető kutya Évtizedek óta a vak megbízható segítőtársa a kutya. A látássérült a bal kezében tartja a hámszerszámot és a szíjat, jobb kezében a fehér botot. A bal kézben tartott szíj lehetővé teszi a kutya vezetését minden szituációban, a jobb kézben tartott fehér bot az akadály kitapogatását, melyet a kutya jelez. Az úttesten a kutyával teljes biztonsággal át lehet kelni, mert járdaszegélynél megáll, jelzi az átjárót. A járműre való

24 felszálláskor a kutya megy elöl, a járműről való leszálláskor pedig együtt a gazdájával. A kutya bármennyire okos és ügyes, a felelősség minden esetben a gazdáé.

25 ÖNKISZOLGÁLÁS Függetlenné csak az az ember válik, aki egyedül képes ellátni önmagát és közvetlen környezetét. A függetlenség biztonságot ad és erőt a további feladatok elvégzéséhez is. Az önállóság azt jelenti, hogy a vak ember nem szorul segítségre a testi hygiénia megteremtésében sem, ruhadarabjait önállóan választja, segítség nélkül öltözik. A szükséges élelmet maga vásárolja és önállóan étkezik. Hygiénia Kellemes látványt kelt az az ember, aki mindig tiszta, ápolt, ízlésesen öltözött. A ruhadarabokat anyaguk minősége jól elkülöníti. Nagyon jó módszer a vak szekrényében a vállfán való differenciált elhelyezés is. Segíthet a bevarrt jel, pl. zöld ing = 1 pont, lila blúz = 3 vonás. Az ing mellé helyezzük a hozzá illő zoknit és nyakkendőt, vagy a ruha vállfájára tesszük a megfelelő övet. Mindennek legyen állandó helye! Tartsa meg hygiéniai szokásait, tanácsos fürdősapkát használnia. A fogkrém és a fürdősó adagolás nem jelent gondot, ha a tapintás finomodik. Öltözködéshez a vak kérje látó segítségét, az pedig mindig határozott és őszinte véleményt mondjon, tanácsa legyen segítő.

26 Étkezés A vakság az étkezést is nehézkessé teszi, de mégsem szabad eltérni a megszokott rendtől. A vak továbbra is terített asztalnál étkezzék, maga terítsen meg. Használjon lapos tányért, kést és villát is. Tálalásnál tekintsük a tányért az óra számlapjának és a húst mindig az óramutató hatosára, a köretet pedig a tizenkettesre helyezzük (9. ábra). Már rövid gyakorlással elérhetjük, hogy étkezésnél az étel ne hulljon le a tányérról, a víz ne ömöljék ki a pohárból töltéskor. A kultúráltan étkező vakot mindenki szívesen látja asztalánál. 9. ábra

27 HÁZTARTÁS A háztartásban előforduló munkák többségét maradéktalanul el tudja látni a vak is. Meg kell tanulnia vakosan érzékelni és gyakorolni a praktikus vonásokat. Ha egy háziasszony rátermett, van önbizalma és szisztematikusan kezd a munkához, hamarosan sikeres lesz kísérletezése. Kevés az olyan feladat, amit józan ésszel, kellő módszerekkel ne lehetne megoldani. Rendtartás, rendszeresség A rendre és tisztaságra fokozottan ügyelni kell. Ha mindennek van állandó helye, könnyebb a tájékozódás a lakásban. A rend meggyorsítja a munkát. Takarítás A helyiségeket szisztematikusan be kell osztani, hogy sehol se maradjon piszok. Sepregetés, porszívózás és portörlés a leggyakoribb feladat. Legyen tiszta, friss levegőjű a lakás, kellemes illatúak és gusztusosak a szekrénypolcok. A módszeres, pontos munka sikeres és gyors. Nagymosás A ruhadarabokat anyagi minőség szerint kiválogatja a háziasszony. A víz hőmérsékletét kézzel állapítja meg. A tenyerébe, vagy a mosóporos flakon kupakjába töltve

28 határozza meg a mosópor mennyiségét. Először a legszennyezettebb felületeket dörzsöli, vagy keféli, majd nyomkodással a ruha többi részéből is eltávolítja a szennyeződést. A kimosott ruhát ki kell venni a vízből. Braille feliratos automata mosógépet is használhat a háziasszony. A gépet minden esetben a használati utasításnak megfelelően használjuk, mert így elkerülhetjük a balesetet.

29 Vasalás A látássérültnek az állítható elektromos vasalóval legkönnyebb vasalni. A hőmérsékletet a Braille-jelekkel ellátott skálán állítja be. Használjon vasalóasztalt. Eleinte langyos vasalóval vasaljon, hogy se a ruha, se a keze ne égjen meg. A ruhán a vasalót az egyik varrástól a másikig húzza. (10. ábra) 10. ábra

30 Javítás, kézimunka A gomb felvarrása, anyagok beszegése sem jelent gondot a finom tapintással rendelkező vaknak. A kötés, horgolás könnyen megtanulható. A kézimunkázás a háziasszony teendőihez tartozik, de lehet hobby is. Szívós gyakorlással varrógépen is megtanulhatja a varrást. Tudnivalók a tűzhelyről Általában villany vagy gáztűzhely használatos. A gázt sohasem gyufával, hanem mindig öngyújtóval gyújtsa meg a vak háziasszony, ismerje a tűzhely felületét, - azt, hogy milyen távol vannak egymástól a főzőlapok. - Gyakorolja a hideg lapra pontosan rátenni a lábast, ha ezt már biztonsággal tudja, csak akkor próbálkozzon meleg lappal. Ha a hátsó lapokat is használni akarja, akkor mindig azokat gyújtsa meg először. Ügyelni kell arra is, hogy az edények füle ne akadályozzon a mozgásban. A fedőt mindig vastag textilkesztyűvel fogja meg, az védi a gőztől és a melegtől. Bő ujjú, lógó övű ruhában balesetveszélyes a főzés. Sütés Az alapanyagok kiméréséhez praktikusabb a súllyal működő asztali mérleg, mint a Braille jellel ellátott. Jól bevált módszer a mennyiségek becslése is, pl. a csészébe 2 deciliter tej, vagy 15 dkg cukor fér, stb... A legnehezebb feladatok egyike a vak háziasszonynak a

31 tészta egyenletesre nyújtása. Kellő gyakorlattal azonban szinte jobban sikerül, mint a látóknak. A tészta nagyságát cérnával legkönnyebb kimérni, a tésztát a nyújtófáról kell a tepsibe hajtani. A sütőbe úgy teszi be a tepsit a háziasszony, hogy azzal pontosan szemben áll. Nem tanácsos a forró sütőbe puszta kézzel benyúlni.

32 Egyszerű ételek készítése - kenyér szelése, pirítás, kenés. A kenyeret mindig kenyérvágó dobozban, recézett élű késsel kell vágni, ha szükséges, a kenyérvágó dobozt az asztalhoz kell erősíteni. A pirítós állapotát nem a színéről határozza meg a háziasszony, hanem a kenyér felületét körmével megkaparja. Csak megfelelő állagú vajat és széles pengéjű kés segítségével könnyű megkenni a kenyeret. A kenyér szélén kezdi a kenést, majd az óramutató járásával ellentétesen forgatva a közepe felé halad. - teafőzés Teafüvet tenni a teafőzőbe és azt leforrázni egyszerű dolog, mégsem csinálja szívesen a vak háziasszony. Ennek oka az, hogy nehezen tudja megbecsülni a víz mennyiségét, ha túl sokat önt esetleg leforrázza magát. A víz mennyiségét meg lehet állapítani hang után súly szerint és számolással. Először hideg vízzel kell gyakorolni, majd forróval. Ezek a módszerek minden folyadék töltésekor jól használhatók. - forrázás, szűrés A nehéz feladatok egyike a főzés közben adódó forrázás és szűrés. Ha azonban ezekhez a műveletekhez a szűrőt a mosogatóban stabilizálja, nem forrázza le magát a háziasszony.

33 - tej és egyéb folyadékok forralása Az edény aljára legelőször a tejőrt kell helyezni, és arra tölteni a folyadékot. A jelző rögtön kopogtat, ha kellő hőfokon van a folyadék. Így a tej nem fut ki, a leves nem forr tovább a kelleténél, stb... - sütés zsiradékban Melegítéskor a zsiradékba dobott zsemlemorzsa kellő információt nyújt a vaknak az olaj vagy zsír hőfokáról. A különböző ételek sülési idejét számolással lehet ellenőrizni. A kész húst vagy burgonyát szűrővel szedje ki az olajból a háziasszony. A fent említett teendőkből ajánlatos tudni néhányat a férfiaknak is, függetlenségük megszilárdítása érdekében. A látássérültek segítségére sietnek a társadalmi szervek praktikus tanácsokkal. A Nőszövetség által rendezett összejöveteleken pl. új ételek készítését tanulhatják meg, gyakorolhatják a praktikus fogásokat. Mosogatás A mosogatást is szisztematikusan kell végezni. Az első feladat, - amely legalább olyan fontos, mint a mosogatás az edények összegyűjtése. Az elmosott és öblített edények a szárítóra kerülnek, majd törölgetés után minden a helyére, a másnapi főzés sikeressége érdekében.

34 SZABADIDŐ TEVÉKENYSÉG Sport, turisztika A látássérült korlátozott a mozgásban, és e korlátozottság az oka annak, hogy többnyire ülő munkát végző vak gyakran tölti szabadidejét a lakásban, vagy hangversenytermekben. Számtalanszor megtörténik még a jól közlekedő vakkal is, nekimegy valaminek, beleesik egy gödörbe, vagy bokáig merül a tócsába, ezért, ha nem muszáj, nem indul egyedül túrára. Ha azonban társaság hívja meg kirándulni, ragadja meg az alkalmat, ne feszélyezze, hogy segítségre szorul, mert a jól összekovácsolódott közösségben sohasem teher a vak. Ha néhány kellemes kiránduláson részt vesz, ahol elmesélik a látnivalókat, bekapcsolódik a társaság beszélgetésébe, tréfálkozásába, számára is élvezetes lesz a túra. Nem csupán barátaival kirándulhat a természetet kedvelő vak, hanem a Vakok Szövetsége által rendezett túrákon is, ezen kívül egyéb lehetőségeket is biztosít a Szövetség a mozgásra vágyóknak. Megfelelő termek és eszközök állnak a sportolók rendelkezésére, lehet úszni, lovagolni, judozni és atletizálni. Nehéz az első lépéseket megtenni, mégis érdemes, mert a mozgás rövidesen örömöt jelent.

35 Hobby A szabadidő aktív eltöltésére számos alkalmat biztosít a Vakok Szövetsége, különböző szakköri foglalkozásokon egyéni, vagy csoportos munka végezhető. A csoportos foglalkozások közül legkedveltebb a muzsikálás, vagy éneklés a kórusban. Tagja lehet a vak a színjátszó körnek, szavalókórusnak. A látássérült szívesen készít épület-, hajó- vagy repülőmodelleket, fa- és műanyag munkákat. A fonás, szövés és kötés nem csupán időtöltés, hanem termékei hasznosak is. A kertészkedés, kisállattenyésztés főleg a vidékiek szórakozása lehet. Akik szívesen hallgatnak zenét, a maguk készítette felvételeket egymás közt kicserélhetik. ÍRÁS A vak rendszeresen a látók segítségére szorul. Az állandó segítség igénylése függőséget eredményez. Minden önállóan elvégzett feladat old egyet a függőség kötelén. A vak tehát tegyen meg mindent annak érdekében, hogy amire képes, maga végezze el. Az írás-olvasás képessége megteremti a vak szellemi függetlenségét. Nélkülözhetetlen a levelezésben, segít a hivatalos ügyek elintézésében. A művelődés és hasznos időtöltés egyik eszköze. Braille írás-olvasás A pontírás olvasása nehéz feladat. A tapintást finomítani

ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Nyírségi Látássérültek Egyesületé Képek: Óda a fényhez látássérültek klub

ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Nyírségi Látássérültek Egyesületé Képek: Óda a fényhez látássérültek klub ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Iskolánk tanulói között van már alig- és gyengénlátó tanuló, ezért kapcsolatot létesítettünk két egyesülettel is. Célunk ezzel az volt, hogy az ép gyermekek betekintést nyerjenek a látássérültek

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Óvodai dajka OKJ 31 140 01 0000 00 00

Óvodai dajka OKJ 31 140 01 0000 00 00 292-06 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében Óvodai dajka OKJ 3 40 0 0000 00 00 Gyakorlati vizsgatevékenység 292-06 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében 292-06/2 Takarítási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre

Részletesebben

EGYÉNI GONDOZÁSI TERV

EGYÉNI GONDOZÁSI TERV EGYÉNI TERV II/1. számú melléklet (2012) Név: Réthy Virág Kamilla Nyilvántartási szám: 2/2010 Törvényes képviselő neve: - Fogyatékosság típusa, mértéke: A gondozást befolyásoló - lakókörnyezet jellemzői,

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Hatékony Háztartás Termékkatalógus

Hatékony Háztartás Termékkatalógus Zafir3 in1 univerzális mosópor 1,5 kg-os: 470Ft 3 kg-os: 820Ft 10 kg-os: 2170 Ft AntiCalc mosógép védelem a rozsda és a vízkő ellen. Univerzális enzim tartalmú, csökkentett foszfáttartalmú mosópor minden

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

A tanfolyamokon a 2-3 hónapos korban történő kezdés a legoptimálisabb, de természetesen fiatalabb és idősebb babákat is szeretettel látunk.

A tanfolyamokon a 2-3 hónapos korban történő kezdés a legoptimálisabb, de természetesen fiatalabb és idősebb babákat is szeretettel látunk. Mikortól lehet alkalmazni a babamasszázst? A babamasszázst elkezdheti akár a baba születését követő első napokban is. Egy anya ha nem is tudatosan végtelen gyengédséggel masszírozza a kisbabáját szinte

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Előadók: dr. Badics Judit és dr. Bodnár Zsolt Budapest, 2015. január 23. TÁMOP

Részletesebben

ESETBEMUTATÁS. Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár

ESETBEMUTATÁS. Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár ESETBEMUTATÁS Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár Az eset egy CP, központi idegrendszeri sérült nő kerekesszékének lábtartó kialakítását írja le, melyet a kaposvári Guruló Műhely szakemberei végeztek.

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése. - segítse a gyermekeket

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

ARANYOS ISTVÁN A MINDENNAPOS EGÉSZSÉGÉRT

ARANYOS ISTVÁN A MINDENNAPOS EGÉSZSÉGÉRT ARANYOS ISTVÁN A MINDENNAPOS EGÉSZSÉGÉRT Professzor dr. Merkely Béla, az MTA doktora a londoni olimpiára készülő magyar csapat vezető kardiológusa ajánlja ezt a kis könyvecskét: összeállított gimnasztikai

Részletesebben

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató 16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató Fontos javaslat: kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat mielőtt hozzákezdene az összeszereléshez, és fogadja meg a karbantartási

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

2. SZEMÉLYKÖZPONTÚ, HOLISZTIKUS SZOLGÁLTATÁSRENDSZER, TÁMOGATÁSSAL

2. SZEMÉLYKÖZPONTÚ, HOLISZTIKUS SZOLGÁLTATÁSRENDSZER, TÁMOGATÁSSAL Támogatott életvitel 1 SLIDE HEADING A támogatás egy dinamikus folyamat, melynek elemei: 1. A cél meghatározása: általános cél a normalizált élet, vagyis úgy élni, mint bárki más, úgy lakni, mint bárki

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Technika, életvitel

Részletesebben

A látássérült hallgatók speciális igényei a felsőoktatásban, megsegítésük lehetőségei

A látássérült hallgatók speciális igényei a felsőoktatásban, megsegítésük lehetőségei A látássérült hallgatók speciális igényei a felsőoktatásban, megsegítésük lehetőségei Kovács Krisztina, fogyatékos-ügyi koordinátor, ELTE Érzékenyítő tréning PPK 2011. január 14. Vázlat A látássérülés

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. 1191 Budapest Corvin Krt. 7-13.

Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. 1191 Budapest Corvin Krt. 7-13. Példaként bemutatunk egy takarítandó objektum általános műveleti tervét: Irodák napi takarítása: Íróasztalok szabad felületeinek nedves vagy száraz ruhával való áttörlése, Asztali lámpák, telefonok áttörlése,

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Mosogatógép öblítő Mi a mosogatógép öblítő használatának módja? Az öblítőt csak mosogatógéppel használjuk. Mire használjuk az öblítőt? Az öblítő többrétűen dolgozik. A tisztított felület csíkmentesen szárad,

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató. Javítva: 2014. december 7.

Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató. Javítva: 2014. december 7. Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató Javítva: 2014. december 7. Tartalomjegyzék Összeszerelés Működési elv Hogyan használjuk a Lifestraw asztali vízszűrőt? A asztali Műanyag fedő Előszűrő

Részletesebben

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek és az FNO felhasználásával Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Vizsgálati személyek kiválasztásának szempontjai Akut stroke-beteg az intézményi

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05.

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. Jellemzők, rehabilitáció A hallási fogyatékos emberek Halláskárosodás- a populáció 10%-a Hanghullámok gyakorisága, frekvenciája = Hz; Hangerő = db Az emberi fül 20-20 000 Hz-t érzékel, Emberi beszéd kb.

Részletesebben

FELADATLAP. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY

FELADATLAP. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY FELADATLAP 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása A közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN Tóth Enikő Debreceni Gönczy

Részletesebben

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS 28. évi Szakmai beszámolója Készítette: Turba Attila Székhely: 2181 Iklad, Szabadság u. 7. Ellátási terület appali Ellátás: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz,

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Az INV projekt legfontosabb eszközei

Az INV projekt legfontosabb eszközei Az INV projekt legfontosabb eszközei o Kézikönyv o Tréning útmutató o Felvételi és megfigyelő lapok o Önreflexiós regiszterek (1.+ 2.) o Műszaknapló o Videók ( Pillangócirkusz + oktatóvideók) Felvételi

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 3 4. évfolyam A tantárgy az erkölcsi nevelés terén kiemelt figyelmet fordít az alkotó munka megszerettetésére, a munkavégzés elemi szabályrendszereinek megismertetésére

Részletesebben

Összecsukható mini trambulin

Összecsukható mini trambulin CIKK SZÁM: 1254 Összecsukható mini trambulin JYFM38"-DIA96CM JYFM40"-DIA101.6CM JYFM48"-dia121.92CM JYFM48"-DIA121.92CM Kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást, mert ez elengedhetetlen részét

Részletesebben

CIKK SZÁM: 1241 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CIKK SZÁM: 1241 HASZNÁLATI UTASÍTÁS CIKK SZÁM: 1241 HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOM FELHASZNÁLÓI FIGYELMEZTETÉS ALKATRÉSZEK LISTÁJA FELÜLNÉZETI RAJZ SZERELÉSE ÚTMUTATÓ HASZNÁLAT ELÖTTI BEMELEGÍTÉS ÉS NYÚJTÁSI TIPPEK NEHÉZSÉG BEÁLLÍTÁSA TRÉNING

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

Főzelékek,köretek készítése 4.0/

Főzelékek,köretek készítése 4.0/ Főzelékek,köretek készítése 4.0/6280-11 A köretek és a főzelékek ételeink kiegészítői, fontos szerepük van a táplálkozásban: Változatossá tehetjük velük ételeink tálalását Színesebbé étrendjeink összeállítását

Részletesebben

Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit.

Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit. Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit. 155 Professzionális, nagy teljesítményű gépek, olíva és más gyümölcsök szedésére fejlesztve,

Részletesebben

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe Óraterv Dátum: 05. december 0, december Pedagógus neve: P. Nagy Judit, Ötvös Erika Műveltségi terület: Humán Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: /A, /B Témakör: Pályaválasztás Az óra típusa: Rendszerező óra

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 2012

PÁLYÁZATI ADATLAP 2012 PÁLYÁZATI ADATLAP 2012 I. Általános adatok A pályázó adatai Név születési név: Pályázó születési ideje: Pályázó neme: Férfi Nő Pályázó lakcíme: Telefon: Tartózkodási jogcím: Kivel él közös háztartásban:

Részletesebben

BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET!

BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET! BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET! Felkészítő-foglalkoztató lapok a téli szünidőre KÖSZÖNTŐ Kedves Gyerekek! Közeledik Karácsony ünnepe és ezzel együtt a téli szünet, amikor

Részletesebben

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és HELYISÉGEK ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK MENNYISÉGI MUTATÓ csoportszoba gyermekcsoportonként1 tornaszoba logopédiai foglalkozató, egyéni fejlesztő szoba játszóudvar óvodavezetői iroda óvodánként 1 óvodavezetői

Részletesebben

Útmutató szakmai gyakorlathoz

Útmutató szakmai gyakorlathoz Útmutató szakmai gyakorlathoz Eszterházy Károly Egyetem Készítették:,, tantárgyfelelősök AZ ÚTMUTATÓ FELÉPÍTÉSE Az útmutató felépítése Általános tudnivalók A hallgatók megjelenésére, magatartására vonatkozó

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez Érvényes: 2016. szeptember 1-től, az 56/2016. (VIII. 19.)

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vendéglátó eladó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 811 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

dr. Lakatos Anna orvos rehabilitációs környezettervező szakértő, Jávor Éva építészmérnök rehabilitációs környezettervező szakmérnök

dr. Lakatos Anna orvos rehabilitációs környezettervező szakértő, Jávor Éva építészmérnök rehabilitációs környezettervező szakmérnök dr. Lakatos Anna orvos rehabilitációs környezettervező szakértő, humán rehabilitációs és műszaki szaktanácsadó táplálkozási szakértő Jávor Éva építészmérnök rehabilitációs környezettervező szakmérnök humán

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

3. sztenderd: Teljeskörűminőségi

3. sztenderd: Teljeskörűminőségi 3. sztenderd: Teljeskörűminőségi szolgáltatás A szolgáltatás igénybevétele létbiztonságot jelent az ellátást igénybe vevők számára. Ez magában foglalja minden olyan, a mindennapi életvitelhez szükséges

Részletesebben

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Helyi tantervi ajánlás életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése.

Részletesebben

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT Tagnyilvántartási azonosító: Egyesületi azonosító: 1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Csoport azonosító: Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok Név: Születési név: Neme: * Férfi/Nő

Részletesebben

Oktatási feladat: Értse az összetett technikai rendszerek fogalmát, működését.

Oktatási feladat: Értse az összetett technikai rendszerek fogalmát, működését. ÓRATERVEZET 2 A tanítás helye: A tanítás ideje: A tanítás osztálya: 8. osztály + szakkör Tanít: Tanítási egység: Technika - Irányítástechnika A tanítási óra anyaga: Vezérlés, szabályozás Oktatási feladat:

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól. A távolságszenzorral kapcsolatos kísérlet, megfigyelés és mérések célkitűzése: A diákok ismerjék meg az ultrahangos távolságérzékelő használatát. Szerezzenek jártasságot a kezelőszoftver használatában,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1 2. Öltözködés az évszaknak, idôjárásnak megfelelôen Ruhadarabok felismerése, megnevezése, szétválogatása évszakoknak megfelelôen

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Természetismeret fejlesztési terv

Természetismeret fejlesztési terv között Természetismeret fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Kissné

Részletesebben

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell!

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Program címe: Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Tanúsítvány : 8/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36. óra 1. óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Az iskola 4 Az iskolás gyerek 4 Tájékozódás az iskolában

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

Betegelégedettség vizsgálat június - július 3. Telephely Rehabilitációs Osztály (feldolgozott kérdőívek száma 20 db) Átlagéletkor: 71 év

Betegelégedettség vizsgálat június - július 3. Telephely Rehabilitációs Osztály (feldolgozott kérdőívek száma 20 db) Átlagéletkor: 71 év Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Betegelégedettség vizsgálat 2014. június - július 3. Telephely Rehabilitációs Osztály (feldolgozott kérdőívek száma 20 db) Kérdés/ válaszok száma/ fő Értékelés %-

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Dönthető fali tartó sík képernyős televíziókhoz Maximális terhelhetőség: 50kg(110lbs) MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést!

Részletesebben