El szó. Egyek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "El szó. Egyek. 2000. 143."

Átírás

1 El szó A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai eddig több mint 35 kötet jelent meg évtizedekkel ezel tt indult sorozata most, rendhagyó módon egy XVIII-XIX. századi magyar nyelv jegyz könyvvel gyarapodik. A korábbi kötetekben megjelent dokumentum-válogatások a kutatók figyelmét egy-egy forráscsoportra irányították vagy éppen a nehezen olvasható és fordítható latin nyelv eredeti dokumentumot adták közre magyar nyelven. A jelen forrásközlés egyik említett forráscsoporthoz sem sorolható. A közreadás oka Egyek elveszettnek hitt jegyz könyvének el kerülése. Egyek 2000-ben megjelent történeti kötetében (szerk. Bencsik János) az olvasható, hogy Pesti Frigyes 1864-ben készített helynévgy jtése idején még megvolt az 1786-tól vezetett jegyz könyve a falunak, s vastag b rkötés védte az enyészett l. Az idézet arra a jegyz könyvre vonatkozik, amelyet forráskiadványunkban most közreadunk. A kötet valóban január 13-tól tartalmaz bejegyzéseket, s csaknem száz évig, március 25. vezették, kisebb id beli kihagyásokkal. A vastag b rkötés helyett vastag papír kötésben, b r gerinccel és sarokkal meger sített, f zött technikával készült könyvet egykor megköt szalagok fogták össze, amelyek az id k során leszakadtak, csupán nyomaik láthatók. A küls borítóra ragasztott felül hullámvonalban záródó, leginkább szív alakhoz hasonlatos címkén még jól látható a Prothocolum felirat, de az alatta vélelmezhet évszám vagy sorszám már olvashatatlanná kopott. A könyvnek bels címlapja nincs. A protocollum azonban az 1-es laptól a 411. lappal bezáróan épségben, hiánytalanul megmaradt. Az eredeti kéziratos kötet a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum könyvtárában a 9121-es leltári számon található. Mikor, hogyan, ki által került a Kiskun Múzeum gy jteményébe nem tudjuk. A múzeum igazgatását 1997-ben vettem át, s korábban levéltáros lévén, a revíziónál figyeltem fel a kétséget kizáróan Egyeken keletkezett kötetre. A protocollum közreadása olyan forrásközlés, ami elveszettnek hitt dokumentumot tár a kutatók elé. Egyek megtalált protocollumának segítségével a falu egy évszázadának történései pontosíthatók, bizonyosak csak e kötetb l ismerhet k meg. A kiemelten értékes történeti forrást éppen ezért teljes terjedelmében, szóról szóra, bet híven adjuk közre. A közreadás módja lehet vé teszi, hogy a kutatók ugyan úgy tekinthessék a forráskiadványt, mint az eredetit. Az egyetlen változást, az olvasást megkönnyít nyomtatott írásmód jelenti. Egyek megtalált protocolluma nem a hagyományos értelemben vett jegyz könyv, amelybe a szokás szerint id rendben bejegyezték a helyi tanács ülésein tárgyalt eseményeket, s az ott hozott döntéseket. Jegyz könyv helyett inkább falu könyvér l beszélhetünk. Ebbe a falukönyvbe mindent beleírtak, ami a falu életében fontos volt, amir l úgy gondolták szükséges írásban rögzíteni, meg rizni. Az els tíz évben folyamatos id rendi egymásutániságban olvashatók a falu f bírójának és törvénybírójának közös ítélkezése alá tartozott ügyek. Azokat az üléseket, ahol a falu közügyeir l döntöttek nem nevezték tanács ülésének, hanem köz gy lésnek vagy közönséges gy lésnek Ilyen alkalmakon határoztak az elöljárók választásáról, a szeg dményesek fogadásáról, a falut érint gazdasági ügyekr l. A falu elöljárósága 12 választott esküdtb l állt, élükön a választott f bíróval. Három kisbírót is választottak, a nótáriusról viszont nem derül ki egyértelm en, hogy tisztsége választott vagy kinevezett volt. A bíró és az esküdtek jelenlétében köttettek a különféle egyezségek, szerz dések, jelenlétükben hirdették ki a végrendeleteket, k biztosítottak törvényességet az osztályos ügyekhez, a családi osztozkodásokhoz között megszakad a bejegyzések folytonossága, majd májusától ismét folytatódik egészen 1824-ig. A tanácsülési és törvénykezési jegyz könyv tartalmi jegyei azonban Egyek

2 egyre ritkábban azonosíthatók, fontosabbnak tartották a cs szök, pásztorok, szeg döttek bérének és nevüknek feljegyzését év után minden magyarázat nélkül az 1836-os évben írottak következnek. A rendszeres jegyz könyvezést ekkor abbahagyták. A kötet további oldalait a faluhoz érkezett vagy onnan küldött dokumentumok bemásolt szövege foglalja el. Közben mintegy negyven oldalon olvashatók az között lezajlott jogszolgáltatási és katonaállítási ügyek, a besorozottak névsorával együtt. Kötetünkbe körleveleket is bemásoltak. Találhatók közöttük adókivetési táblázatok, és az egri káptalantól küldött utasítások. Figyelemre méltó Greskovits Ignác egri kanonok és dékán az 1824-ben kelt utasítása a falu számadási teend ir l, a bevételek és kiadások dokumentálásáról, az elöljárók írásbeliségének mikéntjér l tól észlelhet az árvák vagyonára való gondosabb felügyelet, majd év után a föld adásvételek megszaporodása. Minden ingatlan adásvételt, cserét a tanács el tt kötöttek a káptalan által megszabott formula szerint, az urasági jóváhagyást is bejegyezve. Az 1836/37. évben ismét rendszeresen vezetik a tanács üléseinek jegyz könyvét. A rendszerességet Dorogma és Egyek között kirobbant révhasználati vita dokumentumainak bemásolása szakítja meg. Kés bb már nem tértek vissza a testületi ülések rendszeres feljegyzésére, viszont a jogszolgáltatás körébe tartozó ügyeket továbbra is beírták ig szinte minden esztend ben feljegyezték a conventiosok nevét és bérét. Az 1848-as szabadságharc történései a jegyz könyv segítségével nem ismerhet k meg, bár a szabadságharc éveib l vannak bejegyzések. A kötet végén a különféle tisztségvisel k esküszövege után a falu, Pesti Frigyes által is említett, 1456-os berajzolt pecsétje látható. A jegyz könyv utolsó lapjain a révre vonatkozó vegyes feljegyzések, tarifák találhatók. A közreadásnál megtartottam a protocollum eredeti szerkezetét és szövegtükrét. Néhány szó olvashatatlan, ezt szögletes zárójelben jeleztem. Szögletes zárójelbe tettem azokat a dátumokat is, amelyek a kéziratban a vonatkozó rész végén helyezkednek el, de a kutató számára hasznos, ha el revetítve is látja a keletkezés id pontját. A szögletes zárójel harmadik alkalmazását akkor tartottam szükségesnek, amikor nem a jegyz könyvb l vett megjegyzést, magyarázatot írtam be. Az eredeti írásmód megtartása olykor kicsit nehézkessé teszi az olvasást, viszont lehet séget ad a nyelvészeti vizsgálódásra. A kor szokása szerint a magyar nyelv szövegben számos latin kifejezés, mondat található. Ezek ma már nem olyan közérthet ek, egyértelm ek, mint leírásuk idején voltak. Feloldásuk, az adott szövegkörnyezetben helyesnek gondolt magyar nyelv értelmezésük lábjegyzetben olvasható. A forráskiadvány használatát segíti a rövidítések, a gyakran ismétl d záradékok magyarázó feloldása. Kiskunfélegyháza, május 2. Bánkiné Molnár Erzsébet 6

3 7

4 Rövidítések a.e anno eadem ugyan abban ao anno év bzallmas bizodalmas dstica domestika háziadó etc et cetera és így tovább fl florenus forint grilis, grlis generális általános jur. juramentum esküdt IC Incliti Comitatui nemes vármegye k.v. Keze vonása L.S. locus sigillum pecsét helye m.p. manu propria saját kez en Ns. nemes nzetes nemzetes mgsos magasságos mtgos méltóságos Po. példának okáért Rft rajnai forint S és sv salva venia, vagy Sit venia bocsánat a kifejezésért verbo sign signatum keltezés szbíró szolgabíró tdö tisztelend Tttes tekintetes xmálás dézsmálás xrok krajcárok xr krajcár vft vonás forint vrmegye vármegye V.P.??? Püspök A jegyz könyvben sokszor el forduló záradékok Coram me ord. Judice [xy] jurato [xy] Detto ut supra Sign. Loco Anno et die ut Supra. Per juratum loci notarium Anno, die, juris supra Per Joannem Biró praesentem oppidi juramentum ord Nótárius El ttünk xy f bíró és xy.esküdt Ugyanaz mint fent Kelt helyen évben és napon mint fent Helyi esküdt nótárius által Évben, napon, fenti törvényszéken Bíró János által bemutatta a város esküdt rendes nótáriusa??? 8

5 Pag. 1 o Anno Január Az Tttes ~ Ns ~ Egri Káptalan Egeki Ispánja Brúchner Jozeff Ur Fóth Farkas Lakosunk Vízben Holt Szolgájárol maradott egy Tehén és Tavalyi Bornyának /:el adattatása után:/ Nkoy Polgári tiszttartó Ur parancsolattyából becsü után lett árátt ugymint Tizenhárom Rforintokat, 36 Xrokat. Bodi Mihály Templom Biránk kezéhez fizette tészen bizonyityuk Sign. Egek die 13. Január, 786. Feö Bíró Csepregi Pál Tör. Mag Mátyás L.S. Idest 1. Rf. 13 Xr. 36. Sústák János volt Kortsmáros ados Lucrummal 2 in Summa f X / Január Ezen Restanciában 3 fizetett in Summa Susták János f. 37. Xr. - " Január 786. Mint hogy Verbár András Gúlyásúnk, szerencsétlenségbül, S Kiss János egy Tehenének vesztette, ki is keresése után réá nem találván közönséges Bírák Uraimék eleiben Kiss János Panasz képpen adta melly dolgot visgálván, nékie Tehénért Tehén ítéltetett, melly végzés szerént az Pásztor ugyan csak el ször vett Tehenet kett tt is de Kiss Jánosnak nem tetzett ismét másodszor is Bírák Uraimék eleiben adódván az dolog, akkor is ugyan csak más Tehénnel Bírák Uraimék által az Káros kínáltatott, akkor sem tetzett sem az Tehén, sem az végzés, harmadszor ujonnan már maga Tehenei közzül akart az Pásztor az károsnak adni, de eö azzal sem akarván megelégedni, anyi sok haszontalan Bírákkal s Pásztorral lett veszekedesiért ítéltetett az hogy továbbá hogy az Pásztor szerentséin is az Tehén ne lenne amelly Tehén utoljára hozzá hajtatott az sok válogatás után az nékie ítéltetett. Sign. Die et A o. Feö Bíró Csepregi Pál Tör. - Mag Mátyás Pag.2 o /:1786:/ Anno die 9. Febr. Történt hogy Balasi L rintz Kortsmáros az szolgálojának Esküvés után tett vallástétele után vádoltatott, hogy az Bor és Pálinkában egyszer ugyan Ujj Esztend Etzakáján az hordoban lett víz töltésit szemeivel látta, töbször pedig az Boros fazékban vizet tölteni vallja. mellyért mint hellység jószáginak ugy mint bor és Pálinkának maga kárának lett meg rontásáért az közönséges ítélet szerént az Kortsmából ki talalmaztatik. Sign. Egyek die et ao. ut Supra 4 Nagy Pál Ns ~. Vrgye ~ Patallérozo 5 Hadnagya el tt és keze által Feö Bíró Csepregi Pál Tör. - Mag Mátyás Eskütt Szabó János Anno die 9. Febr. meg fogatták Borbás Istványt Kortsmárosúnknak. Szent György napig Kinek is fizetése Balasi L rintz maradott fizetéséb l lészen mellyért eö is hiven szolgálni tartozik. Sign. Egyek die et. A o ut. Supra Feö Bíró Csepregi Pál 1 azaz 2 haszonnal 3 tartozásba 4 [ugyana azon a] napon és évben mint fent 5 patallérozo??? 9

6 Tör. - Mag Mátyás Eskütt Szabó János Die 9. Febr. A o Balasi L rintz Kortsmárosnak rendettlen cselekedete útán ugy az Helyiség Elöljárói, mind az köz nép által tett b ntetése, mind az Tanú mind az magok vallás tételeként, hogy vizzel mind az Bort, mind az Pálinka fel eogelítéséért els b ntetése lett az hogy mindenféle italok kezér l elvétet dtek, más büntetése pedig rendeltetett az köz itélett szerént mind két részr l vagy Páltza, vagy az két részr l 12 Rforinra büntettek, mellyett bizonyságul Protocolálunk 6. Sign. Egyek die et. A o ut. Supra Feö Bíró Csepregi Pál Köz Ember Bodi Mihály Ns ~ Vrgye ~ Patallérozó Hadnagya Nagy Pál Úr elött Én alább meg írt adom túttokra az kiknek illik, hogy Nš. Daltonianum Regementbeli Urbán Józeff nevezet Katonáért / ki is levél nélkül való koborlásáért meg fogattattván, mind atyámfiáért, mind addig mig hiteles s igaz levelet maga szabaditásira fogna hozni, azon id ig az az egy 15-töd napig érette kezességet válalok. No. 500 Rforintokig, mint Katonáért, mind Birák Uramnak, mind pedig Ns ~ Vrgye ~ közöttünk lakó Tiszte Nagy Pál Ur el tt. mellyr l adom kezem kereszt vonásával meg er sitett bizonyság levelemet. Sign. Egyek die 12. Pag. 3 o Febr Mutza György keze X vonásával. Ns ~ Vrgye ~ Tisztye Nagy Pál Commissarius Ur el tt. Feö Bíró Csepregi Pál és Tör. Bíró Mag Mátyás el tt. Egyeken lakó Szabó Mártony, amelly ökröket el adott Miskoltzon lakó Török Mihálynak azoknak egyikét Tttes ~ Valy ~ Józeff Urának lenni el esmérvén Szabó Mártony a viszsza vitt ökrött vegye kezéhez, az el vettnek is árát fizesse viszsza Török Mihálynak és annak utánna Szabó Mártony keresse a maga kárát Dorogmán lakó Varga Név Embert l a kit l tudnillik az el esmért ökrött vette. Sign. Ujfejérto Die 22. Febr Tttes ~ Ns ~ Zabolts Vrgy ~ ének Szolga Bírája Cseke János L.S. Anno Die 27. Febr. Betsületes Bírák Uraimék elött meg fordult olly dolog, hogy Mag Jánostól ez el tt két esztend kkel el lopott két Kasst Mag János Deli Mátyásra fogta és gyalázatban keverte illy képpen pedig visgálora vévén az dolgott hejes és alkalmatos Három hites Tanuknak vallás Tételek után világosságra jött, hogy Deli Mátyás ok nélkül kevert bestelenségében mellyet csufossan okozott Mag János azért is itéltettett Mag Jánosnak ugy szinte feleségének az undok motskosságért 30, Harmintz kemény Páltza ütés. Sign. die et Ao. ut. Supr. Én alább meg irt adom bizonyságul saját kezem kereszt vonásával meg er sített levelkémet, hogy soha többé Deli Mátyásnak ezen bestelenséget elöl nem hozom ha pedig elöl hoznám az fejjebb ki tett büntetést ismét magamra válalom. Mag János X keze vonása Közönséges Bírák Die 11. Márc. Közönséges Bírák Uraimék el tt meg fordult Szanyi János Panaszsza Bentsik János ellen ez eránt, hogy az mid n Házát csináltatta volna Bentsik János szomszédjaitól lántzokat öszve hordatta maga hasznára azomban Szanyi János két forintos Lántzát Bentsik magának tulajdonitván Szani Jánosnak ismét más Lántzot adván mind vékonyabbatt, mind rövidebbett, 6 jegyz könyvezünk 10

7 melly csalárdságáértt Bentsik János itéltetik el ször az Szanyi János Lántzának viszsza adattatására, másodszor Szanyi Jánost az magáéért szenyvedett csalárdságért tartozik meg követni az közönséges akaratunknak el végezése. Sign. Egyek Die et A o ut Supra Feö Bíró Csepregi Pál etc. Jur. Pag.4 o Anno die 11 o Márc. Nagy Józeff panaszsza meg fordult el ttünk a végre Hogy Pok Jozeff nevezet szolgájának gondviseletlensége miatt egy Lova az gazdájáé az vizben döglött, ki is ekképpen jött világosságra, hogy az gazda azt parantsolta Pok Jozeff szolgájának, hogy vinné az Lovakat az Kota 7 partra és ottan ny gözné ki, az Lovak pedig Ny ggel együtt az Kotán által mentek, az gazda pedig beteg lévén az szolga el ment az Háztul, holott elkellett volna menni Óhatra 8, az beteg Ember ki jövén, látta, hogy az Lován oda által voltak, az Szolga pedig jelen nem lévén, az beteg gazda /pedig áthúzva/ ki menvén hívta által Lovait, azonnal az egyik Lo bele döglött, ez szerént meg visgálván az Dolgott, az Szolgáknak gondviselésiért és a gazda parantsolattyának megvetésiért fél Kár nékie itéltetett, az az 8. Vforint az gazda pedig, hogy ki menvén látta Lovait túl az Vizen lenni hitte, és az eö szavára ment, az Lo, az vizben, azért fele kárt szenvedni tartozik. ekképpen elvégeznie az meg másolhatattlanságul protocolálták 9. Sign. Die et A o ut Supr. Feö Biro Csepregi Pál etc. Jur. A o die 17 o Ápr. Kováts Pál mind az Kortsmában valo káromkodásáért Bodi Mihály Uram Szolgáljának meg verésiért, Szabó Istvány Katonának meg verésiért büntettetett közönséges akaratunkbol 24. Kemény páltzákra, Szabó Istvány Katona felöl az végeztetett, hogy mái napon ha el nem megy /:mintahogy paszusát is ki vette:/ mind attyostul együdt az Helységb l ki küldettettnek, azon kivül az Ns ~ Regementre is fog eránta iratodni. Füzér Máténak az verekedés inditásáért lett Sententiája Kemény Páltza. Sign. Egyek die 17 o Ápr. Feö Biro Csepregi Pál Tör. " Mag Mátyás A o die 1 o Maji Mint hogy Nagy Pálnak az Mgsos ~ Uraság kegyességéböl által bocsájtott, volt Hejség Háza, most ujonnan Kortsma Háznak rendeltetett arra való nézve az volt Kortsma Ház, bizonyos alku szerént által adodott örökössen Kováts Andrásnak Csepregi Pál Feö Biro által atta 12 Rforintokban, melly is Protocoláltatik. Sign. Egyek die et A o ut Supr. Feö Biro Csepregi Pál di et A o ut Supr. fizetett meg 3 o Rforintokat Pag.5 o Anno die 29 o Máji. Urbán János és Szabo István, Egyeki lakosok, két szekerrül úgy mint Szintsák Istvány és Kováts András. Kotsijairúl el Lopott Farlétz szekért csatlósostul el vivén az Kotsi Pusztán Lakos Vona János Kortsmárosnak által atták. N o 8 Itze borokért melly dolog közönséges Hellység elöl jároi elött, meg visgáltattván büntettettek, az fent nevezett két Tolvaj /: mivel nem egyszeri cselekedetek:/ el ször hogy az el lopott joszág viszsza adattasson. másodszor az körülötte való fáradozóknak két két Rforintokat fizetni tartoznak. az 40 páltzákat szenvednek Vona János Kortsmáros pedig az or gazdaságáért büntettetett 20 Páltzákra. Sign. Egyek die et A o ut Supr. 7 ér a falu nyugati oldalán 8 puszta Egyekt l keletre Debrecen határában 9 jegyz könyvezték 10 ítélete 11

8 Loco Jud. 11 Mathias Mag Ic. Cottui. Comissarius 12 Paul Nagy Ha többé ezeket cselekszem nem az Helyiség büntetésit, de az Ns ~ Vrgye ~ it fel vészem mellyr l kezem kereszt vonásával meg er sitem. die et A o ut Supra. Szabó Istvány keze X vonása Ha többé az fellyébb ki tett büntetésen kivül fogom cselekedni magamat az Ns ~ Vrgy ~ re ajánlom, mellyr l adom kezem kereszt vonását. Sign. die et A o ut Supra. Urbány János keze X vonása Jozeff Urat az Cs dör árrában ki fizettem 30 Rforintokig. Tiz: Rforint itt maradott. az Marha legel ben, de számadás nélkül, és nem tudatik ha esike anyi, vagy nem mig nem számolunk. Mészáros János, Gergellj Battyánál lév, minden nem adosságát magához vévén, vallja világossan, és keze kereszt vonásával is bizonyittya hogy Soha ez után, Báttyán Gergelljen, Semmi Praetensiója 13 nem fog lenni, mivel mindenekr l eötett ki fizette. melljett keze kereszt vonásával er sit Sign. Egyek, die 18 o 8ber Mészáros János keze X vonása Feö Biro Csepregi Pál el tt Not. Losontzi Istvány Pag.6 o die 24 o September. az Miskoltzi vásári alkalmatosságkor. Egyeki Lakos Andrási Jozef tulajdon maga keze által, ugyan csak Egyeki Lakos, Farkas Jánosnak, Csabáig való ki hozására, kezében Bizván egy Lovát, illj fel tétellel hogy hozná, vagy is vezetné Csaba felé és ott hogy meg is várná, Andrási Jozepfet is, de mind nagy veszedelmek valt az Loval járo Czigányoknak nevezett Andrási Jozeff maga mondotta Farkas János Czigánynak, csak meny el az Loval, hogy itt az Loval meg ne lássanak. 14 Mellj Lora fel ülvén az Czigány Csabán estvélig várakozott az Lonak gazdáját /:ott is pedig félelemben lévén, nem az igaz úton jött az Loval, hanem Keresztes felé jött Hegyesi Emberekkel, kik is azt bizonyittyák, hogy az Lonak rosz volta miatt egész Keresztesig csak gyalog hajtogatta, ott pedig az Lo ki fáradván az Czigány el cserélte és igy más Lovat hozott haza, de Andrási Jozeff az Lohoz nem álván, az Czigánytol viszsza küldötte Keresztessre, az viszsza vitelkor pedig már az Lonak csak az b re volt, mert meg dölglött. az Czigány azon hirrel viszsza jövén, de az káros, mint hogy sem az él Lóhoz, sem az dög b rhöz nem állott, holott az maga parantsolattyábol adatatott haza hozásig az Lo keziben, mi közönségessen Getse Jozeff ott lév Tanúnak, hite után lett vallás tétele szerént, meg visgálván az dolgot, az Tanu által esmértetett Lonak betsüje lett N o 6 rforint. mellj Summát két részre rendelvén, el végeztük, hogy az Czigány az igaz útrol való ki meneteliért tartozik fele kárt meg fizetni, az Káros maga által lett kézben adattatásáért ismét fele kárát szenvedni tartozik. Sign. Egyek die 23 o 9ber Feö Biro Mag Mátyás Tör. " Csepregi Pál etc. Jur. Jatso Istvány ismét az felljebb ki tett dologért meg esküttetvén, vallja hogy a miképpen látta az Lovat, többet nem ért volna 8. rforintoknál azért is mi meg visgálvánn ujonnan az két becsülést, öszve vettük, és igy lészen az el veszet Lonak igaz becsülése 7 vforint. melljet Farkas András Czigány meg fizetni tartozik. Sign. Egyek die 24 o 9ber Pag.7 o 11 helyi bíró 12 nemes vármegye csendbiztosa 13 követelése 14 Közölve: Bánkiné Molnár Erzsébet: Az egyeki palócok és a cigány lova. In: Rálátás. Szerk.Dankó Imre, II. évf. 2.sz. 12

9 /:1786.:/ Mi alább meg irtak Nztes ~ Tisztarto Bárány Mártony Ur közöttünk létekor az Arénda, szedésre, az notárius, Taxa, és Puszta bér szed kkel együtt az Hejségben kerülvén, Csikos Nagy Pál Házánál létekkor az Taxa kivetésre ezt mondotta. Eb atta Teremtettek még az Bírátok is Hamis ezen szaváért Nztes ~ Tisztarto Ur jelen létében egész Bírák Uraimék el tt b ntetettett 25 paltza ütéseke. Sign. Egyek die 10 o xbr Feö Biro Mag Mátyás Tör. " Csepregi Pál etc.jur. Nagy Istvány Gujásunkat Anno die 14 o Xbr. meg fogattuk. ollj Conditióval. minden marhától tartozik minden gazda, Ur napig fizetni fél bért az az 1 garast, Ur Nap után pedig ha az hétig el tte lészen is, ez marhatúl fizetni egész bért azaz 2 garast, ezen kívül minden hétre 6 Kenyeret Bocskort. 1 Marha b rt ezen kivül meg engedjük, hogy minden szolga minden Marhátul fizessen minden /Marhátul/áthúzva/ 10 xtzárt, /ezen kivül ad/áthúzva/ az videkiekt l pedig fizet djön 10 Xtzár, Mellj becsületes fizetésért eö is tartozik hiven szolgálni és az dögnek börit, fagygyával együtt viszsza adni. azomban engettetik 12 darabb Marha legel re is. Fehér Jozeffet meg fogattuk binya csikósnak kinek becsületes fizetése lészen 3 om Lótul egy véka Búzája, két Lótul 1 Kenyere. Minden kenyérhez két f zése, 1 pár Csizmája. ezen kivül 11 Lo. vagy Marha legeltetés Magda Istványt meg fogattuk ökör csordásunknak. kinek becsületes fizetése lészen két ökört l egy Kenyere, két f zése, 3 om ökört l egy véka Búzája és 5 pár bocskora, azon kivül 11 darabb Marha legeltet je. Mezei Mártonyt meg fogattuk Bornyu Csordásnak kinek becsületes fizetése lészen 4 Bornyútul egy véka Búzája, 6. Bornyutúl 1 Kenyere, 3 om pár bocskora, Illés Jánost meg fogattuk Tehén csordásunknak. kinek becsületes fizetése lészen 3 om Tehéntül 1 véka Búzája, két Tehéntül 1 Kenyere és két f zése, bocskornak egy Marha b re. Pag. 8 o 1786/7. Verbai Andrást meg fogattuk Szilaj Csikosúnknak kinek becsületes fizetése lészen, minden Lotúl 10 xtzárja, és egy Kenyere, a videki Lótúl pedig lészen, minden Lotúl 20 xtzárja. ha pedig a vidéki Lotúl Kenyeret vészen, attul is csak 10. xtzárt fog kapni, a Helység pedig fog adni, két pár csizmát, azon kivül legel re 11 darabb Lovat. vagy marhát engednek. Kiss Péter Egyeki Lakos általy Berkes Györgyt l ez Istállobol el Lopatott 3 om Köböl járo Búzájának ugy két szál deszkájának el lopattatásáért közönséges Birák Uraimék, és az Ns ~ Vrgye ~ közöttünk Lakos Nagy Pál nevezet Commissáriussa 15 által, hozatott nékie Sententiául 16 minden károknak viszsza térittetésiért 9 vforint, azon kivül lopásáért testbéli büntetésül 30 kemény páltza, ugy hogy ha azzal nem tanúlna mászszor az Tttes ~ Ns ~ Vrgye ~ Tömlötziben fog küldettetni. Sign. Egyek die 18 a febr Tttes ~ Ns ~ Vrgye ~ Comissariussa Nagy Pál Feö Biro Mag Mátyás és közönséges Birók végezések Nagy Pál által Váradra administrált zsákok voltak provizálva N o 3 17 Pag. 9. Deli Ferencznek Mátyás fiával lett meg egyezések, az elváláskor és mint Édes Atyától által adatott joszág itten leiratik az meg másolhatattlanság véget. 15 csendbiztosa 16 ítéletül 17 Váradra kiszolgálgáltatott zsákok voltak katonatartásra 3 db. 13

10 Deli Mátyásnak adattattak Édes Attya által 1 o adott Hámos Lovat N o 3-at 2 o " Harmad füre men Csikot N o 1 3 o " Tehenet N o 3 nevezet szerént 1-s sármány Tehen 2-dik villás " 3-dik pedig " 4 o adott Tavali ökör Bornyút N o 2 5 o az Rúgott ökör " N o 2 6 o " negyedfüre men ökör Tinot N o 2 Szent andrási vett ökörb l: 7 o 1-s pár sugár és Szarvas nevezetü N o 4 2-dik pár Lombár és Szilaj " 8 o Attam 2 Öreg sertést az 3-dik Helyébe két süd t tészen in summa 3. 9 o Ismét azon kivül Esztend s süld t 2. Az Júhot el adván annak ára fordittatik minden adosságnak ki potolására. Az 1786-dik Esztend b li Termésnek felib l felét, felib l ismét harmadát. Az szekerett által eresztem az magunkét az Lo Kotsit hasolo képpen ugy hogy az 1789-dik Esztend ben azon Kocsit nékem is szolgálhasson. Az Eke szerszámot az ujjat is altal adom együtt szántván az Tavasz földet az ócskát pedig szántás után ha kiványa nékie, ha nem pedig magamnak el adom. Az olaj üt satúban Mátyást mindenkoron 3-dosnak vallom. Az szuszéket az nagyobbat az nagyobb Hidas óllal által bocsájtom. Az 1787-dik Esztend béli Termésben fele fele leszünk. Ezen osztajom akarom Deli Ferencz keze X vonása. Halalom után mint gyámomnak által adódjon a Atyai jus az én akaratom szerént. Feö Biro Magy Mátyás el tt Feö Eskütt Csepregi Pál el tt P.H. Eskütt Szabó János el tt Per me praefecte possessionis juramentum notarium 18 Stefanus Losonczi Pag. 10. Anno 1787 die 20-a Apr. Balla Jozeff, Tajti János nevezetü Borbás Istvány szolgájának kezét ösztökével meg ütvén úgy hogy az Karja hejéb l ki ment, melly cselekedetéért itéltetett 1 Az sérelemért fizetni tartozik 2. forintot. Az gyogyítónak 1 forintott. Azon felül az vak mer ségért adatott nékie 12 páltza ütés, melly közönségessen Birák Uraimék által elvégeztetett. Mgos~ Uraság Ispánya jelen létében. Sign. Egyek die et anno ut Supra. Feö Biro Mag Mátyás Tör Biro Csepregi Pál Anno 1787 die 20-a Máji Nagy Ferencz illend Marha teleltetesiért 3-om darab Marhának meg fizetett Szintsák Istvánnak Sign. Egyek die 20-a Máji Közönséges Bírák és Lakossok. Anno die 27-e Máji, Urbány János Szabo Istvány és Ifju Berkes Pál már az két els bb [ olvashatatlan szó] háromszori életbeli veremb l való Tolvajságokért két Köböl és 1/4 Árpának el viteléért Közönséges akarattal el végeztük az Ns~ Vrgye~ közöttünk lakos Tisztivel együtt, hogy ezen Tolvaj cselekedetekért az el ször az 9. véka Arpáért fog fizetni N o 11 Marjásokat, azonban 18 El ttünk bitok jószágigazgatója esküdt nótárius 14

11 testbeli büntetést fognak szenvedni 35. kemény korbáts ütésre iteltettek. Sign. Egyek die 27-e Máji A o Feö Biro Mag Mátyás Ic. Cottui Comissarius 19 Paully Nagy et Jur. A o 1787 die 22-a Sept. Császár Pál katonának pénze el veszése el ttünk meg visgáltatván egyébb szententiát nem hozhattúnk hanem Deli Mátyás fizetett 1 Rforintott 64 pénzeket. Budai Gáspár fizetett f /2 vfrokat. Kovák Mihály Kováts Legény 1. forintott és 33 1/3 rész pénzeket az többeket pedig ugy mint Testvér nényinek Manónénak el engette igy az summát kezében fizette. 5. Rforintokat 16 garasokat. Sign. Egyek die et A o Supr. Mag Mátyás Biró Pag. 11. Balogh Istvány sz ll si lakos 6 ökriért fizet a x 70. in summa 4, Áts Mihályné özvegy Aszszony sz l si 2. ökör fizetett a x 40. f. 1. s 20. Kiss György sz ll si lakos 4 ökör fizetett vf. 2. x 40. vett Desakát Mag Mátyás Ur Biro Ur 4 Köböl Árpán N o 20 szál Deszkát. Mellyekr l ekképpen az elhordásrol számol Csepregi Pálnak adosságban adott 3 szálat Szintsák Györgynek 1 Toth Pálnak 1 Rente Jánosnak 2 Bodi Mihály 1 Szabó Jánosnak 1 Makula Mátyás 1 Pozmány János 1 Kováts Mártony 1 Nótárius Házhoz Ajtoknak 2 Toth János vagy is Betskerekinek fia temetésire 1 Anno 1788 die 8-a Mar. Magda Mátyás és Kis Pálnak rajtok bizonyos Tanúk által és magok vallástételek után ki sült bizonyos Tolvajságokért az Betsületes Birák Uraimék és Ispány Urnak jelen létiben Kis Pálnak rendeltetett 25 Kemény páltza, azért mivel eö volt izgato és az Tolvajságra eö kérte Magda Mátyásnak pedig itéltetett 20 páltza ütés. Sign. Egyek die et A o ut supra. Egyeki Ispány Bruchner Jozeff és Mag Mátyás Biro s Közönséges Birák Pag. 12. Die 17-a Apr Pascuation 20 bé fogattúk Sz ll si Betsületes Emberek marahait az alább irt mód szerént ugy mint, minden Harmátol fizetnek az Helység reszre 1 Marhátol 2 Marh. az Pásztoré pedig egy marhátol 12 xr. eszerént bé vétetöd k N o 1 o Öreg Kotzik Jánosé ökör 10 " tehén 10 " Bika 1 Öreg Kováts Istvány sz ll si lakos hajt marhat ökröt N o 8 tehenet N o 5 Szilágyi György sz ll si lakoknak hajtot marhát ökröt N 4 megfizetett 19 vármegyei csendbiztos 20 legeltetésen 15

12 Vida András " ökör " 6 Szép Mihály " ökör " 6 Juhász Istvány " " " 6 Bodnár Istvány " " " 4 Sz ll si Paksi Istvány " " " Balog Istvány " " } 20 " Áts Mihály " " Kozári Jozeff Uré Igarrol ökör 6 Ns~ János " " 2 fizetett 29-a Junij Szilágyi Gyorgy 4. Marháért f. 1. x. 8. Pag. 13 Egyek Hejség Diariuma 21, melljben a Biro el tt foljt minden féle esetek bé irattattnak az exhibitum 22 Napja mikor bé Rövid Summája a bé adott arra a végezés száma adodot vagy jelentett dolognak 1 o 29 o Juny Magda Istvány az ökrök arát örzetöért kivánta az Birák elött, az videkiékért fizetett Bíro Uram Magda Istvánnak 14 ökörért a x 6. még restál ökörért a x 6. 2 o 1 o July Laskai Mihály Ujj Pál szolgája az meg irt naponn el szökött, csak azért Hogy egy Kalapra valott kért Gazdájátol, de az Gazdája csak egy marjást adott nékie azért ment el, az marjást pedig viszsza vetette. 3 o 2 July. Az Tttes ~ Cseke János Ur által ki botsájtott parantsolatra pro Ultima 25 Juny az ázalékokért Senkit Sem küldöttek, olly nagy dolog id ben Conp 24. fl. 2. Újj Pál pedig viszsza kivánván szogáját, mi általunk viszsza küldettetett, de mind azon által az el szökésért meg pirongattatott, azon kivül, mint hogy Horvát Tamáshoz ment kaszálni az legény onnan haza hozattatván, az nyerges lóért fizett 36 xrtzárt. De ugyan csak valami nehezen 3 o July el ment két Kotsi, és igy azon parantsolat igen kés re efectuáltatott 26 az lakosok által 4 o 3 o July Trúngel Istvány el vitte, az Katonáknak Sz. Miháljra administ. életr l való quiaetentiát 27 Fejér Tóra Tttes ~ Szolg. Biro Urnak de oda Haza nem levén az quiaetentiat viszsza hozta 6 o Juny Pag naplója 22 beadvány 23 tartozik 24 közös legel 25 végéig, vége el tt 26 elintéz, foganatosít 27 nyugtát 16

13 Az quietantiák bé adása minden Holnapban parantsontattnak. 5 o 3 o July Birák Uramék által meg betsültetett Csöke András öszve töretett élettye Rozza az Csikosra 2 Köböl, az Tehén Csordásra 1 Kila. eadem 28 Szanyi Jánosé meg betsültetett az Csikosra Fehér Jozeffre is tartozik fizetni 1 1 / 2 Köböl rozst eadem Zsibók János élettye az öszve törettetésiért ugyan azon Csikosra van betsültetve 2 Köbölre. 6 o July Birák Uraiméknak köz gyülésekben tökélletessen elvégeztetett, az Kutaknak való fel állitása kivált Margitán való Kút legg szükségessebb az Gújának és ménesnek. 7 o July el is mentek az Lakosok azon Kútnak fel állitására Feö Biro Mag Mátyás ua. Az T z oltáskor az joszágnak meg oltalmazására rendeltetett Toth Albert. Az Margitai Gujáknak és Ménesnek Kúton lejend itatásait rendeltetett Szabó János Az Határban lev joszágnak itatása felöl rendeltetett Antal Gáspár. eadem Az Kúkoritzához fogattunk Csöszöket Ugy mint Urbány Istványt és Kardos Jánost ollj formán, lészen fizetések minden egész Helytöl fél fél véka Rozst, és 1 / 2 Kenyerett, mellyért k is hiven szolgálni tartoznak, Sign. Egyek die 6 o July: Közönséges Birák 7 o July Birák Uraimék jelen létekben tett panaszsza F. Varga Andrásé meg halgatatott a felöl hogy S Kis János az Rozsát egészben öszve törette, azért betsültetett az Kár N o 5 Köböl Rozsra, melljet meg fizetni köteleztetett, és magát is arra ajánlotta melljet keze kereszt vonásával is er sit. Sign. Egyek die et A o ut Supr. Közönséges Birák Feö Biro Mag Mátyás Kis János keze X vonása Pag. 15. Anno die 7 o July. Mint hogy az Füredi Mészáros Árendátol az Mészárszékkel nem birt vala, azért is a Hús vágásrol lemondott, az Heljség pedig Hús nélkül nem lehetvén, Deli Mátyás önként fel válalta, ki is maga mellé meg fogatta Sekálo vagyis Vágo Legénynek Trungel Istvány betsületes lakossunkat, aki is mesterségére nézve Mészáros Mester Embernek, ennek pedig Deli Mátyástol lejend fizetése vagyon eszerént. 1 o Minden Marha vágásáért, és mérésiért fizet fl. - x o Minden Harmadik Marhának aprolékja 3 o Minden Mazsaira ad N o 5 o lat Húst 4 o Egy Marhát fog maga számára annak idejében kimérni. Mellj tisztességes fizetésért Trúngel Istvány is tartozik h ségessen és igazán számolni az Hust igazán ki mérni. Hogy pedig az egyességek el ttünk volt azért protocholáltatik Sign. Egyek die et A o ut Supra Feö Biro Mag Mátyás Lotonyitzki Jozeff. Anno die 8 o July Jelentetett Nagy Pál Ns ~ Vrgye ~ Patallérozo Commissáriussa 29 és Feö Biro el tt, hogy Özvegy Kováts Andrásnét ok nélkül az szolgáloja, munka id ben ott hagyta, kö- 28 ugyanoda 29 patallérozó comissárius =??? 17

14 zönséges meg visgálás után pedig, az szolgálo Leány. pirongato beszédek után viszsza allittatik az Gazdaszszonyához. ugy hogy ha másodszor el fogna menni, több büntetést fog szenvedni. Sign. Egyek die et A o ut Supra Nagy Pál Commissarius Feö Biro Mag Mátyás A o Die 8 o July Dinye Cs sznek meg fogattúk Lakatos Samúelt és Kis Ferentzet illj formán, Hogy lészen fizetések minden Lántz ajjátul 1 / 4 véka Rozst, 2 Lántz ajjától 2 / 4 vékát, és igy a többért többett, melljért ök is hüségessen szolgálni tartoznak. Sign. die et A o ut Supra. Feö Biro Mag Mátyás Nagy Pál Commissarius és többek el tt. 18

15 Pag. 16. Szabolts Varmenyének által vitelre valo Passus El küldetésének okai, Kereszt és vezeték neve, Hit vallása az által vitetnek, Házasé és vagynaké gyermekei Bodi Istvány Református, mint egy 46 Esztend s n telen Hivalkodó koborlása és eszel ssége miatt A Hellj melljb l által vitetett B Ujj Városról Extradáta per Incl. Oppidi B. Ujj Város Notar. Michaelem Györi mp 30. Vármegye, és Hejség a hová el tartásra vitettnek Heves Vrgyébe ~, Füredre mint Hazájában a véget hogy ottan gondja viseltessen és eszel ssége miatt idegen helljen Kár ne tetettessen. Különös meg jegyzések B Ujj Városon meg fogatatott 8 o July és per Csege Egyek Füred felé viszsza utasittatott. die 9 o July Kiadatott a nemes Balmazújváros nótáriusa Gy ri Mihály saját kezén keresztül 19

16 Pag 17. Az Juhász Anna ellen lett inquisitio 31. l o Testis Jozepfus Mano incola Egyekiensis Annorum circiter 22. fátens 32 Hogy eö, a midön véle beszéllett volna Juhász Annával töle azt hallotta, hogy illjen szott szollott. Csinálom a Lelke Kopasz Biroja nem búsújon, mert már el végezte az Ur Plébános Uram, Ispány Urral hogy az Tanátsból ki tsapatnak egynehányat. 2 o Testis Joannes Farkas Incola Egyekiensis Annorum circiter 62 fátens Az Tanú világossan vallja, hogy eö Sok Számtalankor hallotta Juhász Annátol ezen tsúfos illetlen Szokatt. Kútya Teremtette. Baszom a Lelke bótskoros Kúpak Tanátsa, miért jár ugy ellenem. 3 o Testis Gasparus Budai Incola Egyekiensis Annorum Circiter 35. fátens vallja az Tanú, hogy a mid n Egerböl haza jött volna Varga Istvány Eskütt akkor azt mondotta Juhász Anna, az Ördög Bujon bele azon Varga Istványba benne is lakjon örökké, mig az én gyermekemet elöl nem hozza, nem felek én az ebatta Teremtette Semmi biráitol, mit nékem ha még illjen Három helljség volna sem félnék t le. 4 o Testis Stephanus Trúngel Incola Egyeki ensis annorum 38. fátens Vallja is a Tanú Hogy amidön Sertést bontott volna ez Tanú Plébános Ur Házánál, Berkes Györgyröl ekképpen szollott. Ördög Teremtette Baszom a Lelke most is ellen beszélnek, az Barát is csak olljan Baszom a Barát lelkét. 5 o Testis Andrási Jozeffné Egyeki lakos Annorum 52. Vallja el ször hogy az Birák ellen Sok számtalan fertelmes, és atta Teremtette Lelke miveléssel mind Birákat, mind az köz Emberekböl Domány Jozefet, és Ferentz Gáspárt csúfossan káromlotta, 2 o Hallotta, a mid n Pásztor Ferentz feleségét igen csufossan Kurvázta, S tt még azt mondotta, hogy az Anyád is Kurva volt, az gyékényben is bé takartam, mikor részeg volt, Kurva részeges Tolvaj anyáju. 6 o Testis Tott Péterné Egyeki lakos 25 Esztend s vallja az Tanú, hogy egyenessen maga Náni szájábol hallotta azon Kurvázást és Boszorkányozást hogy a mid n Pásztor Ferentznének mondotta Náni Te kurva, az Anyád is részeges Tolvaj kurva, az vásárkor is gyékényt vetettem reá ott alutt 24 óráig. Pag. [ nincs számozva ] 7 o Katona Mihályné mint egy 60. Esztend s. mind azokat melljeket az el tte lév kett bizonyítya. Prothoculátió Anno die 20 o July Szánto Fülöp Egyeken meg aristáltatott 33 azért Hogy az Passusa nem ebben iratatott, hanem még az 1787 dikben annak is Julius napján eö pedig volt Zimonban onnan levelét nem mútatthatta de mid n kérdésre vétettetett, az jött ki az szavábol, hogy eö volt azon Zimonban, mivel az ágyú gojobis az Kezit el szakasztotta, és más képpen is nyomorult volna ha meg segittettett volna, az Passussa irattatott Fels Zolcán die 1 o July Ns ~ Berzevitzi György Neve és Petsétje alatt. mint hogy pedig igaz Embernek, és Nyomorultnak latatik, azért általunk el botsájtatott Sign. Egyek die 20 o July Feö Biro Mag Mátyás az Tnttes ~ Ns ~ Vrgye ~ Tisztye Vid László Ur meg visgálása után. N. Méltóságos Egri f káptalan irataiból t: Elek Ferentz f fiscalis ur ki kereste hogy az Egyeki kis pecsét nyomó igazi eredeti volt évben mikor Alemann János Egri püspök az bérmálást osztogatta Hunyadi Mátyás Corvinus Király idejében rendelte az még akkor csak 20 Házból állot Egyek falunak, az Szt. János térületén az Egri 31 vizsgálat 32 Tanú [xy] egyeki lakos, körülbelül [x] éves bevallja: 33 megfogatott 20

17 várban egy lakatos csinálta az pecsét nyomot. Vidám Mihály biróságában Ki irta az régi iratbol melly Diákul van Varlandy Antal Egyeki hites al jegyz esztend aug. 3 o emlékül. Pag. [ szám nélkül ] Anno die 29 o August. El ttünk meg fordúlt Bodrog Kereszturi Sido Zoli Vaisz, azért mivel egy Keresztény Pápista gyermeketske mint egy 10 Esztend s forma volt véle, de az gyermek azt vallja hogy az ö Apja ugyan csak Kereszturba meg holt Kormos nevezet Urnál ugyan ott meg is holt, az Anya most is lakik Kásimérnál. Zsellér és ötett szolgának az Anya botsájtotta el, de az Sido Passusában az gyermek neve fel nints irva, de mivel az gyermek szavából igazjáratúnak és igaz szolgájának itéljük az Gyermeknek neve, Csirmás János, az apja neve is a volt. Sign. Egyek die et A o Közönséges Birák Hogy Pók Mátyás Katonának vitt Legény, Egyeken maradott joszágát ajánlotta el ttünk, 1 Marhát az attyának, 1-gyet Istvánnak 1-gyet pedig Joseffnek, az kész pénz fizetésiböl pedig ajálott az Hugának 6. vforintokat most ismét die 30 o 7mber ide haza levén el vitt 6 vforintokat melljeket tulajdon keze kereszt fonásával is meger sit. Sign. Egyek die 30 o September Hogy én Öreg Pok Pál Zójominé Aszszonyomtol fel vettem az Katonának vitetett fiamnak Mátyásnak kész pénz fizetésébül 6 vforintokat kezem vonásával er sítvén bizonyitom Sign. Egyek die 30 o 7mber Pok Pál Babolnai Lakos keze x vonása Pag. 18. Protuculatio Die 3 o October Történt Trúngel István baja e szerént, hogy az Kortsmában Levén Nagy Istvány és Deli Mátyás Trúngel Istvánnal együtt Toth Mihály is vélünk lévén, erejekr l ditsekedtek. de Trúngel István mindenkor magát rizte, de Toth Mihálj ujonnan gerjesztette Nagy Istványt, ezt mondván Hogy haragszik már Trúnger István arra való nézve, ki menvén az Botért, úgy feöben ütötte. Nagy István Trúngel Istvánt, hogy az fején lév Sebb l igen sok vér jött ki. kiknek is dolgukat meg visgálván közönségessen azon Szententiát hozott az Egyeki Birák Széke, hogy, mind az Szenvedésért, mind az gyógyitásért Nagy István fizetni tartozik, azonban különössen is 24 páltza büntetést az Sebnek bé gyógyúlása után, az vereked fog Szenvedni, de Semmi káromkodás közöttük nem volt. Sign. Egyek die et A o ut Supra feö Biro Mag Mátyás etc. Jur. Nagy Pál Ns ~ Vrgye ~ Pattalérozo Commissárius el tt N o die 18 o 8ber Kis Pál nevezet Szolga Legény aki is volt in Anno 1787-ben Jankovits Imre Szolgája, ki is akkoron volt az Hejség Kántora, de változása esvén t lünk el ment Beseny re. akkoron pedig, az fent írt Szolgának ados maratt egy Tavaji Bornyútskával az Szeg tség pedig igy volt, hogy vagy az Tavajt adja az Gazda vagy pedig annak árában 7 vforintokat, de változása lévén az Gazdának az pénzt sem atta meg, az Bornyúért sem, hanem ugyan csak az Kis Mesternek adván Provizóriumját 34 7 Rforintokban, mellj pénzt egyenessen ezen legénnek fizetésiben ajánlott és igy nem 7 forintokat, hanem 8. vforintokat és 20. pénzeket neki ajálott. de az Kiss Mesternél hevert az pénzt, nem pedig az Gazdánál, azért az mi itéletünk, mostan is ezen pénznek megfizetésére itéltetett ezen okon, hogy ha Törvényes interessét 35 fizeti is azon 7 vforintnak mégis nékie 8 forntnyi nem lett volna azért is ezen Summához az az 8 vforinthoz és 20 pénzekhez nyúlni tett kénszeritettük, de eö az Tttes ~ Ur Biro Urnak halasztván dolgát, tovább nem mehettünk. Sign. Egyek die et A o ut Supra 34 itt: javadalom 35 kamat 21

18 Anno 789. die 29 o 9mber hogy ezen felljeb hozott Summát attyafiságisan felvettem bizonyitva Kis Páll keze x vonása Fe Biró Mag Mátyás Nagy Pál Ns ~ Vrgye ~ Comissáriussa Pag. 19. Anno 788. die 8 o 9mber Szabó Istvány jelenti, hogy JanKovits Imre volt Cántorunk S. V. egy sertését a Kertiben meg ölt volt ennek el tte 3. vagy több Esztend kkel, Kinek is az árát ahhoz nem Kereste, hanem most a Lecticalisért 36 meg Zálogoltatván azért Keresi, de itéletünk az, hogy mivel akkor birói igazitást nem Kivánt, most se Keresheti. Anno 788. die 14 o 9mber Egy bitang S.V. sertésnek böcslésére Kiküldetett Hiteseink, böcsülték hat idest 37 N o 6. vforintokra, és Hajdu Jánosnak ugyan azon áron eladatott illyen Conditio 38 alatt, hogy azon pénz fog sequvestrumba 39 az Helységnél tartatni, hogy ha valaha is az S.V. Sertésnek igaz Ura akad Azon pénz Tettes ~ Ur Szolga Biró Herczegh Gábor Urnak da dato 31 o 8mber 788. parancsolattya szerént visza adasson az Kérdésben forgó sertés Veres, Kocza, mind a Két féle hegyibül Ki van véve, hasonló Képpen mind a két fülibül alólrol is Ki van véve, mint baltásjegyünek neveztetik valami 3 d f forma augustusnak némely napjáig akadott Egyekre. Anno 788. die 14 o 9mber Az Antal Gáspár Uram le vágott Sertésébül meg maradott hús meg mázsáltattván lett N o 47. lat. Melynek is fontya egy egy garasra estimáltatott 40. Anno 788. die 22 o 9mber Köz Gyülésünkben elvégeztetett, hogy Farkas Josef Virág Jánosnak interimalis 41 cselédgye lévén egy tsikaját nyomtatáskor el hagyott, Mellyért is elfogott nevezett Virág jános 7. vforintokat, hogy ha pedig idöben is a Csikó elé Kerülne az két vforintokat nevezett Farkas Josefnek meg fizetni. mostan pedig még a hátra lév 5 vforintokat és 21 xrokat meg adni Köteles. Sign. Anno 788. et die ut Supra Pag. 20. Anno 788. die 23 o 9mber Helység Bakterainak meg fogadtuk Urbány Istvány, és Balla Josefet Kiknek is Conventiojok lészen 1 o minden egész helyes gazdátúl 1 / 2 véka búzát fog fizetni. 2 o minden Kéménytül egy egy garas 3 o ha a háznál vagy Kerteken viz nem lészen, elöször egy egy garast másodszor Két garast, harmadszor amit a törvény székünk hozza magával 4 o Minden csavargó, és csapongóktúl Takarodó harangszó után ha igaz járás nélkül kapatik 4. garas 5 o A tüzes pernyéktül ha valaki Ki viszi egy egy Rf. 6 o A Mely istállóban tüz találtatik, Úgy ha éppen senki Közel nem találtatna egy Rf. 7. aki az ucczára a szemetett Ki viszi els ben egy garast másodszor 2. harmadszor amit az Törvényünk itél 8 o a Kutakat aki fel nem keriti, vagy rajta fedelt nem tart szinte egy egy garas mint oda fel az az másodszor Kett harmadszor szinte úgy 9 o az Ki a vermét Üressen nyitva tartya az is úgy fog fizetni. Anno 788. die 6 o Xmber el végez dött, hogy mivel ennek elötte vagy 6. Esztend kkel Mind Margitán mind ide haza Cseri János Zsolyomi Ferencznek Kaszált és boglyázott volt, de mint hogy Némely részit Kit Bunda börrel, Kit más móddal meg fizette Zsolyomi Ferentz Említett Cserinek, ha nem még Kétséghben maradott f. 1. xr / 2 melybe hogy az aszonyság is Zsolyominak ha az 36 ágybér, az egyházi adó egyik fajtája, amit a házaspárok fizettek 37 azaz 38 kikötés 39 bírói zár alá vétel 40 itt: becsültetett 41 ideiglenes, id közi 22

19 Ura meg találta fizetni Ugyan ne Károsodgyon igen, ha pedig Cserinek meg találta fizetni eö is Kétszer nefizetne uegyan Két felé szakasztván az f. 1. és xr. 27 1/2 úgy hogy fizesse meg Zsolyominé az X / 2 Xrokat. Pag. 21. Anno 788. die 6. Xmber Kis János ellen Cs. Nagy Páll panaszulkodik, hogy bizonyos Lábófát meg vett Kis Jánossal a Tiszán, de Kivontatás után az fát mind Jeger fának Látták, azért Kis János az fárol le mondott a mint az Tanú világosittya. az után pedig horogfákot, mellyet Nagy Páll az maga hasznára vett egyedül, abból azon pénzen mellyet a Lábóba fizetett Kis János Elhordott N o 34 horog fát a xr. 6. úgyhogy többet hordott el egy Rfl. és 4 1 / 2 Xrával többet, mellyet mid n Nevezett Nagy Páll tüle Kért aszt mondotta hogy nem fizeti meg néki mert Ki nyerte a Lábó fát, de itiletünk az hogy ha egyszer már le mondott, eötett Semmi haszon sem illetheti, ha nem fizette meg Nagy Pállnak a f. 1 X. 4 1 / 2 az Ki vontatásért pedig érje be Kis János Két [ olvashatatlan szó] evez Szárát deszkástul villa nyeleket etc. Anno 788. die 10 Xmber Katona Istvány Katona Mihályné fiacskája a mid n Debreczenyi Kerül Szüts Jánosnak teli borral lév Kulacsát az Lováról le lopta, és reávilágosodván az Kulacsot elöl adta. azon lopásáért tizen Két virgost rajta vágattunk. Anno 788. die 15. xmber Cseri jánost az Apóssa Sok Káromkodásokban vádolta, mellyet az Birák Uraimék Széke lett viszsza húza, minthogy te hát Cseri János meg fogattatván aristumot egy éjjel szenvedett itiltetik, hogy mivel Cseri János ártatlan szenvedett, az Kinek panaszszára be tétetett szenvedgyen mai napra hasonlóul áristomot estvelig. Anno eadem a Kövesdi lakosoknak Kiknek Szénájok az szszel a nagy fába meg égett, Lajos Jánost állityák tanúnak, hogy eö bizonyosan tudná ki gyújtotta meg a Rétett de említett Pag. 22. Lajos jános el ttünk aszt vallja, hogy eö Nem látta Ki gyújtotta meg az gaszt, ha nem aszt látta, hogy szombaton a hót tisza sarkon Látta, hogy Zsolyomi Páll, és a Herczeg cselédje mellyet tart egy árvát, hogy jött, s aszt mondotta Nékik, hogy No el vettétek a tüzet, de ha a Szél füred felöl fordul meg adgyátok a szénának az árát, igy hát mivel nem tudgya Lajos ha ezek cselekedték a vagy sem továbvaló világositására az dolognak hagyattatnak a Kövesdiek. Szinte Horváth Tamás f Biró Uramnak panasza, hogy Szekér Ferencz az Kertiben bejáró Biró Uram 3. Teheninek az füleit el vagdalta. Melyre Ki Küldettek Hiteseink s meg visgálták nevezett Szekér Ferencz Kertit, s oly garádtalannak 42 találták, hogy akár az egész csorda be mehet. Tehát mivel az Tehenek által tett Kárát meg nem becsültette, ha nem meg saczolta ez Teheneket annyira hogy benne esett Kár tiz idest 43 N o 10 vforintokat becsültetett fizesse meg. de mint hogy Biró Uram meg engedett annyira, hogy mivel a szolga is hasonló bünös volt a szolga szenvedgyen 24 Páltza ütést Szekér Ferencz pedig a Birák fáratsága s leüléséért egy Rfl, az templomra pedig 4. forintokat fizessen die az anno ut supra Virág István panaszollya, hogy az öszszel a csordás Eliás Mártony egy Tehenét el hagyot mely is meg világosodott, tehát az tehenére fizessen emlitett csordás 21 Vforintokat. 42 kerítetlennek 43 azaz 23

20 Kis János ugyan Kováts Josefnek az Kolompok iránt valo bajokért füredre Sárközi Urhoz utasitatik. Kováts Josef és Szimcsák Josef között lév prézentációk 44 Tttes ~ szolgabiró Ur itéletére bizattatik. Pag. 23. Anno et die Ut Supra el végeztetett, hogy az mely váltót Kis János Anderkó Mátyáson Követ Interes fejében, nem illeti Kis Jánost, ha nem Anderkó Mátyást, mivel az Interes 45 böségesen Ki tölt, s panasza nem lehet Kis Jánosnak. Anno 788. Die 30 Xbr Magda Istvánt meg fogattuk Szilaj Csikósnak hogy minden Lótol lészen 10 Xrja, és egy Kenyér 11 darab marha engetetik legel re és egy egész Nyilas füve margitán 46 és a vidéki Lótul ha Kenyeret nem veszen 20 Xr. Ugyan azon napon Gulyásnak Verbai András a régi bérre meg hagyattatott. Nem Különben Elias Mártony Tehén csordásnak a régi bérre Szinte Ugy Kis Mihály Kezes csikósnak a Régi bérre Mez Mártony Bornyú csordásnak a Régi Bérre. Dobóczy András révésznek a Régi bérre Anno 789. die 9 o Januáry Szekeres Jánosnak be állott, s Szeg dött szolgáját Kis Jósefet az báttya Kis Mihály mint csikós, bojtárnak meg fogatta, de általunk parancsoltatik hogy a nevezet ifiu nem bojtárnak álljon, hanem az els gazdájához Szekeres Jánoshoz haza menjen. Virág jános panaszt tett, hogy Uj Esztend Estvéjén Ferencz Gáspár fia Páll eö néki szolgának be szeg dött, és áldomást is itt véle s. jelen voltak pedig Lutringos Antal és Páll, és pedig a Tott Farkas veje Urbány Josef, de az legénynek ithon nem létte miat a dolog más terminusra 47 halasztatik. Ugyan azon napon Virág Istvány és Elias Márton az elveszett tehén iránt tizen nyolcz vforintokba az az N o 18 vforintokba meg egyeztek. Pag. 24. Anno et die ut Supra el végesztetett, hogy Nagy György szolga Legény a miért Karácsony napján az Templomba az chórusra fel mentekor baszsza lelke Káromkodást mondott volna fel szóval az Templom el tt ünepi napon Szenvedgyen 12. Kemény Pálcza ütéseket. Szinte Ugyan Orsó András a miért a népeket az ajtóba ülvén a Templomnak másoknak botránkoztatására be nem bocsájtotta eö is 12. Pálcza ütésekre itéltetik. Anno 789. die 7 o Jan. Kováts András Uram Kérésére Hites Embereink az szalmájában esett Kárnak látására Ki menvén Láttak az Szalmájában nevezett Kováts András Uramnak fl. 51. xr. ára Kárt Mely szalma az Virág Istvány Kertyében vagyon de mint hogy az Kertyének jó garádgya nincsen az Kárnak meg adását nem túdgyák kire látni. 44 itt: tartozások 45 kamat 46 Margitapuszta 47 határid re 24

362 EGYÜÁZTÖRTÉNELMI ADATOK.

362 EGYÜÁZTÖRTÉNELMI ADATOK. 362 EGYÜÁZTÖRTÉNELMI ADATOK. XXXVIII. A tis-solymosi, íozöíl, tözöflüjfalvi*, üjszémi és sz. flemeteri nnitárius templomok elyétele mait 1691 január 19,20,21 és 22-én felyett tannyalloinásol JÍÖZLI j^enczédi

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története Pálmai József A szatymazi posta RÖVID TÖRTÉNETE Az első postaállomás Kalapos királyunk idejében, 1788-ban hozták létre a szatymazi postát. A jó tíz éven át (1780 1790) uralkodó II. József, Mária Terézia

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Varga László

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekrıl A szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: I. Fejezet

Részletesebben

SZENTPÉTERI IMRE VÉGRENDELETEI

SZENTPÉTERI IMRE VÉGRENDELETEI SZENTPÉTERI IMRE VÉGRENDELETEI Az utóbbi éveknek a Rákóczi-korra vonatkozó kutatási egyre inkább ráirányítják a figyelmet a szabadságharc azon közszereplıire, akiknek életérıl kevés információval rendelkezünk.

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL. Hatályos: 2015. április 1.

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL. Hatályos: 2015. április 1. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL Hatályos: 2015. április 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A biztosítás terjedelme A MasterCard Arany

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 12-én megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 12-én megtartott közmeghallgatásáról SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 23/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 12-én megtartott közmeghallgatásáról Határozatok száma: -. SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

Részletesebben

Ház-tartás. E-feltételek

Ház-tartás. E-feltételek Ház-tartás E-feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK TŰZKÁR ELEKTROMOS TŰZKÁR VILLÁMCSAPÁS KÖZVETLEN HATÁSA VILLÁMCSAPÁS MÁSODLAGOS HATÁSA ROBBANÁS

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

V. JEGYZŐKÖNYV. I. Napirendi pont: Szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatás

V. JEGYZŐKÖNYV. I. Napirendi pont: Szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatás V. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 10 Határozatai: 198-205 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp: Előterjesztés az 1/2013. (II.

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2002. január 22. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2002. január 22. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás január 22. napon megtartott 1 Csatlakozás a Tiszatér Társulás által benyújtandó a Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt pályázathoz 01.31. A közmunka keretén belül 20 fő tartós

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem. www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat.

Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem. www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat. Mecsek Sopianicum Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Szerkesztő: Fazekas Imre E-mail: fazekas.hu@gmail.com Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat Soós

Részletesebben

ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei:

ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei: ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Telefon: 82/501-501 7530 Kadarkút, (kirendeltség) Telefon:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN

A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN OTP BANK Nyrt. MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 1 KINCSTÁRI VIP ARANYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 3635/2010. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2010. október 28 i ülésére Tárgy: Alapítói

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-6/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 16. napján tartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

FALU - KÉP. Cserkút község férfinépe és Önkormányzata nevében, Nőnap alkalmából sok szeretettel köszöntöm községünk asszonyai és leányait!

FALU - KÉP. Cserkút község férfinépe és Önkormányzata nevében, Nőnap alkalmából sok szeretettel köszöntöm községünk asszonyai és leányait! FALU - KÉP C S E R K Ú T K ÖZ S É G Ö NK O R M Á NY Z AT Á NA K 2010 LA PJ A F E B R U ÁR Cserkút község férfinépe és Önkormányzata nevében, Nőnap alkalmából sok szeretettel köszöntöm községünk asszonyai

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY A működő székely autonómia A székely területi önkormányzat vagy autonómia kialakulása minden bizonnyal akkor kezdődött, midőn a székelyek Erdély dél-keleti szegletébe érkeztek azzal

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

Ilyen igazán haladó tevékenykedése az 1831. évi kolerajárvány idején kifejtett munkássága, és evvel Váradi valódi értéke is lemérhető.

Ilyen igazán haladó tevékenykedése az 1831. évi kolerajárvány idején kifejtett munkássága, és evvel Váradi valódi értéke is lemérhető. Váradi Sámuel (1773 1857) Nagyenyed város és Alsó Fehér vármegye egykori orvosának rövid életrajza és haladó szellemű tevékenysége az 1831. évi kolerajárvány idején Váradi Sámuel 1773-ban született Nagyenyeden.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

2013. március 27. rendes nyílt ülés

2013. március 27. rendes nyílt ülés 588-6 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27. rendes nyílt ülés Rendeletek: 10/2013. (IV.5.) A külterületen lévő helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról

Részletesebben

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A felszabadulás utáni korszak történeti feldolgozására és elvi problémáinak tárgyalására való törekvés, egyre nagyobb helyet kap történeti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is.

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is. A-PBT-A-63/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület dr. D-né dr. S.M. ügyvéd (xxx) által képviselt M.G-nek és M.G-nének (yyy szám alatti lakosok; a továbbiakban együttesen: Kérelmezők) az ABC Bank (zzz;

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Javaslat felépítmények tulajdonjogának rendezésére

Javaslat felépítmények tulajdonjogának rendezésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat felépítmények tulajdonjogának rendezésére

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-48

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-48 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-48 II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 49-74 III. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V tanú folytatólagos kihallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V tanú folytatólagos kihallgatásáról Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Életvédelmi Osztály Életvédelmi Alosztály II. Ügyszám: 01000/257/2011/ bü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V folytatólagos kihallgatásáról Készült a(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Hon-és népismeret. Régi idők története

Hon-és népismeret. Régi idők története Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Alapismereti és Szakmódszertani Intézet Hon-és népismeret Kurzuskód: TA - 113 Régi idők története Interjú dédnagymamámmal Helle Brigitta HEBVAAT. KEFO Óvodapedagógus

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN

Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN Munkaügyi Kutatóintézet Budapest Sorszám:... Szociológiai Csoport Debrecen Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN Az adatszolgáltatás önkéntes! 1983. 1. Az interjú körülményeire vonatkozó

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50)

4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) 4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) Az 1801. aug. 3-i dátummal keltezett, Povolni János építőmester által aláírt tervrajz Ismeretes egy

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

És a többi húzásotokat is szívesen nyilvánosságra hozom. Amiket tettetek, ahogyan dolgoztatok.

És a többi húzásotokat is szívesen nyilvánosságra hozom. Amiket tettetek, ahogyan dolgoztatok. Tisztelt Újságírók, Érdeklődők, kedves Mindnyájan! Az Usui Szellemi Iskola Közösség és elődje, a Fehérlótusz közösség 1999 óta szolgálta a magyar embereket, elsősorban a betegeket, a Lótusz szútra tanainak

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Tárgy: a város közterületeinek rendjéről és a közterület használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről.

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság hivatalos helyiségében a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén 2009. március 24-én. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén.

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. I-1/9-5/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december hó 12. én 17 órai kezdettel Tardon a Faluházban megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak: Gál János polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 2. napján tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 2. napján tartott üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Farkasházy András polgármester, Bondor Ágnes, Farkasházy Andrásné, Pintér

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004)

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Magyar Országos Levéltár Budapest, 2006 A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Összeállította: Nagy Gábor Magyar

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan meghívott vendégeket és a lakosság részérıl megjelenteket.

Jegyzıkönyv. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan meghívott vendégeket és a lakosság részérıl megjelenteket. Jegyzıkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 14-én 17 órakor megtartott Falugyőlésérıl. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan

Részletesebben

Mezőkövesdi betlehemes

Mezőkövesdi betlehemes Mezőkövesdi betlehemes Mezőkövesd, 1965 Gari Takács Margit és Lázár Pálné (Bori néne) / Lyányok jádzották az 1920-as években. / Szereplők: Betlehemet vivő asszony: fekete matyó öltözet. Jancsika: korozsmás

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben