El szó. Egyek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "El szó. Egyek. 2000. 143."

Átírás

1 El szó A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai eddig több mint 35 kötet jelent meg évtizedekkel ezel tt indult sorozata most, rendhagyó módon egy XVIII-XIX. századi magyar nyelv jegyz könyvvel gyarapodik. A korábbi kötetekben megjelent dokumentum-válogatások a kutatók figyelmét egy-egy forráscsoportra irányították vagy éppen a nehezen olvasható és fordítható latin nyelv eredeti dokumentumot adták közre magyar nyelven. A jelen forrásközlés egyik említett forráscsoporthoz sem sorolható. A közreadás oka Egyek elveszettnek hitt jegyz könyvének el kerülése. Egyek 2000-ben megjelent történeti kötetében (szerk. Bencsik János) az olvasható, hogy Pesti Frigyes 1864-ben készített helynévgy jtése idején még megvolt az 1786-tól vezetett jegyz könyve a falunak, s vastag b rkötés védte az enyészett l. Az idézet arra a jegyz könyvre vonatkozik, amelyet forráskiadványunkban most közreadunk. A kötet valóban január 13-tól tartalmaz bejegyzéseket, s csaknem száz évig, március 25. vezették, kisebb id beli kihagyásokkal. A vastag b rkötés helyett vastag papír kötésben, b r gerinccel és sarokkal meger sített, f zött technikával készült könyvet egykor megköt szalagok fogták össze, amelyek az id k során leszakadtak, csupán nyomaik láthatók. A küls borítóra ragasztott felül hullámvonalban záródó, leginkább szív alakhoz hasonlatos címkén még jól látható a Prothocolum felirat, de az alatta vélelmezhet évszám vagy sorszám már olvashatatlanná kopott. A könyvnek bels címlapja nincs. A protocollum azonban az 1-es laptól a 411. lappal bezáróan épségben, hiánytalanul megmaradt. Az eredeti kéziratos kötet a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum könyvtárában a 9121-es leltári számon található. Mikor, hogyan, ki által került a Kiskun Múzeum gy jteményébe nem tudjuk. A múzeum igazgatását 1997-ben vettem át, s korábban levéltáros lévén, a revíziónál figyeltem fel a kétséget kizáróan Egyeken keletkezett kötetre. A protocollum közreadása olyan forrásközlés, ami elveszettnek hitt dokumentumot tár a kutatók elé. Egyek megtalált protocollumának segítségével a falu egy évszázadának történései pontosíthatók, bizonyosak csak e kötetb l ismerhet k meg. A kiemelten értékes történeti forrást éppen ezért teljes terjedelmében, szóról szóra, bet híven adjuk közre. A közreadás módja lehet vé teszi, hogy a kutatók ugyan úgy tekinthessék a forráskiadványt, mint az eredetit. Az egyetlen változást, az olvasást megkönnyít nyomtatott írásmód jelenti. Egyek megtalált protocolluma nem a hagyományos értelemben vett jegyz könyv, amelybe a szokás szerint id rendben bejegyezték a helyi tanács ülésein tárgyalt eseményeket, s az ott hozott döntéseket. Jegyz könyv helyett inkább falu könyvér l beszélhetünk. Ebbe a falukönyvbe mindent beleírtak, ami a falu életében fontos volt, amir l úgy gondolták szükséges írásban rögzíteni, meg rizni. Az els tíz évben folyamatos id rendi egymásutániságban olvashatók a falu f bírójának és törvénybírójának közös ítélkezése alá tartozott ügyek. Azokat az üléseket, ahol a falu közügyeir l döntöttek nem nevezték tanács ülésének, hanem köz gy lésnek vagy közönséges gy lésnek Ilyen alkalmakon határoztak az elöljárók választásáról, a szeg dményesek fogadásáról, a falut érint gazdasági ügyekr l. A falu elöljárósága 12 választott esküdtb l állt, élükön a választott f bíróval. Három kisbírót is választottak, a nótáriusról viszont nem derül ki egyértelm en, hogy tisztsége választott vagy kinevezett volt. A bíró és az esküdtek jelenlétében köttettek a különféle egyezségek, szerz dések, jelenlétükben hirdették ki a végrendeleteket, k biztosítottak törvényességet az osztályos ügyekhez, a családi osztozkodásokhoz között megszakad a bejegyzések folytonossága, majd májusától ismét folytatódik egészen 1824-ig. A tanácsülési és törvénykezési jegyz könyv tartalmi jegyei azonban Egyek

2 egyre ritkábban azonosíthatók, fontosabbnak tartották a cs szök, pásztorok, szeg döttek bérének és nevüknek feljegyzését év után minden magyarázat nélkül az 1836-os évben írottak következnek. A rendszeres jegyz könyvezést ekkor abbahagyták. A kötet további oldalait a faluhoz érkezett vagy onnan küldött dokumentumok bemásolt szövege foglalja el. Közben mintegy negyven oldalon olvashatók az között lezajlott jogszolgáltatási és katonaállítási ügyek, a besorozottak névsorával együtt. Kötetünkbe körleveleket is bemásoltak. Találhatók közöttük adókivetési táblázatok, és az egri káptalantól küldött utasítások. Figyelemre méltó Greskovits Ignác egri kanonok és dékán az 1824-ben kelt utasítása a falu számadási teend ir l, a bevételek és kiadások dokumentálásáról, az elöljárók írásbeliségének mikéntjér l tól észlelhet az árvák vagyonára való gondosabb felügyelet, majd év után a föld adásvételek megszaporodása. Minden ingatlan adásvételt, cserét a tanács el tt kötöttek a káptalan által megszabott formula szerint, az urasági jóváhagyást is bejegyezve. Az 1836/37. évben ismét rendszeresen vezetik a tanács üléseinek jegyz könyvét. A rendszerességet Dorogma és Egyek között kirobbant révhasználati vita dokumentumainak bemásolása szakítja meg. Kés bb már nem tértek vissza a testületi ülések rendszeres feljegyzésére, viszont a jogszolgáltatás körébe tartozó ügyeket továbbra is beírták ig szinte minden esztend ben feljegyezték a conventiosok nevét és bérét. Az 1848-as szabadságharc történései a jegyz könyv segítségével nem ismerhet k meg, bár a szabadságharc éveib l vannak bejegyzések. A kötet végén a különféle tisztségvisel k esküszövege után a falu, Pesti Frigyes által is említett, 1456-os berajzolt pecsétje látható. A jegyz könyv utolsó lapjain a révre vonatkozó vegyes feljegyzések, tarifák találhatók. A közreadásnál megtartottam a protocollum eredeti szerkezetét és szövegtükrét. Néhány szó olvashatatlan, ezt szögletes zárójelben jeleztem. Szögletes zárójelbe tettem azokat a dátumokat is, amelyek a kéziratban a vonatkozó rész végén helyezkednek el, de a kutató számára hasznos, ha el revetítve is látja a keletkezés id pontját. A szögletes zárójel harmadik alkalmazását akkor tartottam szükségesnek, amikor nem a jegyz könyvb l vett megjegyzést, magyarázatot írtam be. Az eredeti írásmód megtartása olykor kicsit nehézkessé teszi az olvasást, viszont lehet séget ad a nyelvészeti vizsgálódásra. A kor szokása szerint a magyar nyelv szövegben számos latin kifejezés, mondat található. Ezek ma már nem olyan közérthet ek, egyértelm ek, mint leírásuk idején voltak. Feloldásuk, az adott szövegkörnyezetben helyesnek gondolt magyar nyelv értelmezésük lábjegyzetben olvasható. A forráskiadvány használatát segíti a rövidítések, a gyakran ismétl d záradékok magyarázó feloldása. Kiskunfélegyháza, május 2. Bánkiné Molnár Erzsébet 6

3 7

4 Rövidítések a.e anno eadem ugyan abban ao anno év bzallmas bizodalmas dstica domestika háziadó etc et cetera és így tovább fl florenus forint grilis, grlis generális általános jur. juramentum esküdt IC Incliti Comitatui nemes vármegye k.v. Keze vonása L.S. locus sigillum pecsét helye m.p. manu propria saját kez en Ns. nemes nzetes nemzetes mgsos magasságos mtgos méltóságos Po. példának okáért Rft rajnai forint S és sv salva venia, vagy Sit venia bocsánat a kifejezésért verbo sign signatum keltezés szbíró szolgabíró tdö tisztelend Tttes tekintetes xmálás dézsmálás xrok krajcárok xr krajcár vft vonás forint vrmegye vármegye V.P.??? Püspök A jegyz könyvben sokszor el forduló záradékok Coram me ord. Judice [xy] jurato [xy] Detto ut supra Sign. Loco Anno et die ut Supra. Per juratum loci notarium Anno, die, juris supra Per Joannem Biró praesentem oppidi juramentum ord Nótárius El ttünk xy f bíró és xy.esküdt Ugyanaz mint fent Kelt helyen évben és napon mint fent Helyi esküdt nótárius által Évben, napon, fenti törvényszéken Bíró János által bemutatta a város esküdt rendes nótáriusa??? 8

5 Pag. 1 o Anno Január Az Tttes ~ Ns ~ Egri Káptalan Egeki Ispánja Brúchner Jozeff Ur Fóth Farkas Lakosunk Vízben Holt Szolgájárol maradott egy Tehén és Tavalyi Bornyának /:el adattatása után:/ Nkoy Polgári tiszttartó Ur parancsolattyából becsü után lett árátt ugymint Tizenhárom Rforintokat, 36 Xrokat. Bodi Mihály Templom Biránk kezéhez fizette tészen bizonyityuk Sign. Egek die 13. Január, 786. Feö Bíró Csepregi Pál Tör. Mag Mátyás L.S. Idest 1. Rf. 13 Xr. 36. Sústák János volt Kortsmáros ados Lucrummal 2 in Summa f X / Január Ezen Restanciában 3 fizetett in Summa Susták János f. 37. Xr. - " Január 786. Mint hogy Verbár András Gúlyásúnk, szerencsétlenségbül, S Kiss János egy Tehenének vesztette, ki is keresése után réá nem találván közönséges Bírák Uraimék eleiben Kiss János Panasz képpen adta melly dolgot visgálván, nékie Tehénért Tehén ítéltetett, melly végzés szerént az Pásztor ugyan csak el ször vett Tehenet kett tt is de Kiss Jánosnak nem tetzett ismét másodszor is Bírák Uraimék eleiben adódván az dolog, akkor is ugyan csak más Tehénnel Bírák Uraimék által az Káros kínáltatott, akkor sem tetzett sem az Tehén, sem az végzés, harmadszor ujonnan már maga Tehenei közzül akart az Pásztor az károsnak adni, de eö azzal sem akarván megelégedni, anyi sok haszontalan Bírákkal s Pásztorral lett veszekedesiért ítéltetett az hogy továbbá hogy az Pásztor szerentséin is az Tehén ne lenne amelly Tehén utoljára hozzá hajtatott az sok válogatás után az nékie ítéltetett. Sign. Die et A o. Feö Bíró Csepregi Pál Tör. - Mag Mátyás Pag.2 o /:1786:/ Anno die 9. Febr. Történt hogy Balasi L rintz Kortsmáros az szolgálojának Esküvés után tett vallástétele után vádoltatott, hogy az Bor és Pálinkában egyszer ugyan Ujj Esztend Etzakáján az hordoban lett víz töltésit szemeivel látta, töbször pedig az Boros fazékban vizet tölteni vallja. mellyért mint hellység jószáginak ugy mint bor és Pálinkának maga kárának lett meg rontásáért az közönséges ítélet szerént az Kortsmából ki talalmaztatik. Sign. Egyek die et ao. ut Supra 4 Nagy Pál Ns ~. Vrgye ~ Patallérozo 5 Hadnagya el tt és keze által Feö Bíró Csepregi Pál Tör. - Mag Mátyás Eskütt Szabó János Anno die 9. Febr. meg fogatták Borbás Istványt Kortsmárosúnknak. Szent György napig Kinek is fizetése Balasi L rintz maradott fizetéséb l lészen mellyért eö is hiven szolgálni tartozik. Sign. Egyek die et. A o ut. Supra Feö Bíró Csepregi Pál 1 azaz 2 haszonnal 3 tartozásba 4 [ugyana azon a] napon és évben mint fent 5 patallérozo??? 9

6 Tör. - Mag Mátyás Eskütt Szabó János Die 9. Febr. A o Balasi L rintz Kortsmárosnak rendettlen cselekedete útán ugy az Helyiség Elöljárói, mind az köz nép által tett b ntetése, mind az Tanú mind az magok vallás tételeként, hogy vizzel mind az Bort, mind az Pálinka fel eogelítéséért els b ntetése lett az hogy mindenféle italok kezér l elvétet dtek, más büntetése pedig rendeltetett az köz itélett szerént mind két részr l vagy Páltza, vagy az két részr l 12 Rforinra büntettek, mellyett bizonyságul Protocolálunk 6. Sign. Egyek die et. A o ut. Supra Feö Bíró Csepregi Pál Köz Ember Bodi Mihály Ns ~ Vrgye ~ Patallérozó Hadnagya Nagy Pál Úr elött Én alább meg írt adom túttokra az kiknek illik, hogy Nš. Daltonianum Regementbeli Urbán Józeff nevezet Katonáért / ki is levél nélkül való koborlásáért meg fogattattván, mind atyámfiáért, mind addig mig hiteles s igaz levelet maga szabaditásira fogna hozni, azon id ig az az egy 15-töd napig érette kezességet válalok. No. 500 Rforintokig, mint Katonáért, mind Birák Uramnak, mind pedig Ns ~ Vrgye ~ közöttünk lakó Tiszte Nagy Pál Ur el tt. mellyr l adom kezem kereszt vonásával meg er sitett bizonyság levelemet. Sign. Egyek die 12. Pag. 3 o Febr Mutza György keze X vonásával. Ns ~ Vrgye ~ Tisztye Nagy Pál Commissarius Ur el tt. Feö Bíró Csepregi Pál és Tör. Bíró Mag Mátyás el tt. Egyeken lakó Szabó Mártony, amelly ökröket el adott Miskoltzon lakó Török Mihálynak azoknak egyikét Tttes ~ Valy ~ Józeff Urának lenni el esmérvén Szabó Mártony a viszsza vitt ökrött vegye kezéhez, az el vettnek is árát fizesse viszsza Török Mihálynak és annak utánna Szabó Mártony keresse a maga kárát Dorogmán lakó Varga Név Embert l a kit l tudnillik az el esmért ökrött vette. Sign. Ujfejérto Die 22. Febr Tttes ~ Ns ~ Zabolts Vrgy ~ ének Szolga Bírája Cseke János L.S. Anno Die 27. Febr. Betsületes Bírák Uraimék elött meg fordult olly dolog, hogy Mag Jánostól ez el tt két esztend kkel el lopott két Kasst Mag János Deli Mátyásra fogta és gyalázatban keverte illy képpen pedig visgálora vévén az dolgott hejes és alkalmatos Három hites Tanuknak vallás Tételek után világosságra jött, hogy Deli Mátyás ok nélkül kevert bestelenségében mellyet csufossan okozott Mag János azért is itéltettett Mag Jánosnak ugy szinte feleségének az undok motskosságért 30, Harmintz kemény Páltza ütés. Sign. die et Ao. ut. Supr. Én alább meg irt adom bizonyságul saját kezem kereszt vonásával meg er sített levelkémet, hogy soha többé Deli Mátyásnak ezen bestelenséget elöl nem hozom ha pedig elöl hoznám az fejjebb ki tett büntetést ismét magamra válalom. Mag János X keze vonása Közönséges Bírák Die 11. Márc. Közönséges Bírák Uraimék el tt meg fordult Szanyi János Panaszsza Bentsik János ellen ez eránt, hogy az mid n Házát csináltatta volna Bentsik János szomszédjaitól lántzokat öszve hordatta maga hasznára azomban Szanyi János két forintos Lántzát Bentsik magának tulajdonitván Szani Jánosnak ismét más Lántzot adván mind vékonyabbatt, mind rövidebbett, 6 jegyz könyvezünk 10

7 melly csalárdságáértt Bentsik János itéltetik el ször az Szanyi János Lántzának viszsza adattatására, másodszor Szanyi Jánost az magáéért szenyvedett csalárdságért tartozik meg követni az közönséges akaratunknak el végezése. Sign. Egyek Die et A o ut Supra Feö Bíró Csepregi Pál etc. Jur. Pag.4 o Anno die 11 o Márc. Nagy Józeff panaszsza meg fordult el ttünk a végre Hogy Pok Jozeff nevezet szolgájának gondviseletlensége miatt egy Lova az gazdájáé az vizben döglött, ki is ekképpen jött világosságra, hogy az gazda azt parantsolta Pok Jozeff szolgájának, hogy vinné az Lovakat az Kota 7 partra és ottan ny gözné ki, az Lovak pedig Ny ggel együtt az Kotán által mentek, az gazda pedig beteg lévén az szolga el ment az Háztul, holott elkellett volna menni Óhatra 8, az beteg Ember ki jövén, látta, hogy az Lován oda által voltak, az Szolga pedig jelen nem lévén, az beteg gazda /pedig áthúzva/ ki menvén hívta által Lovait, azonnal az egyik Lo bele döglött, ez szerént meg visgálván az Dolgott, az Szolgáknak gondviselésiért és a gazda parantsolattyának megvetésiért fél Kár nékie itéltetett, az az 8. Vforint az gazda pedig, hogy ki menvén látta Lovait túl az Vizen lenni hitte, és az eö szavára ment, az Lo, az vizben, azért fele kárt szenvedni tartozik. ekképpen elvégeznie az meg másolhatattlanságul protocolálták 9. Sign. Die et A o ut Supr. Feö Biro Csepregi Pál etc. Jur. A o die 17 o Ápr. Kováts Pál mind az Kortsmában valo káromkodásáért Bodi Mihály Uram Szolgáljának meg verésiért, Szabó Istvány Katonának meg verésiért büntettetett közönséges akaratunkbol 24. Kemény páltzákra, Szabó Istvány Katona felöl az végeztetett, hogy mái napon ha el nem megy /:mintahogy paszusát is ki vette:/ mind attyostul együdt az Helységb l ki küldettettnek, azon kivül az Ns ~ Regementre is fog eránta iratodni. Füzér Máténak az verekedés inditásáért lett Sententiája Kemény Páltza. Sign. Egyek die 17 o Ápr. Feö Biro Csepregi Pál Tör. " Mag Mátyás A o die 1 o Maji Mint hogy Nagy Pálnak az Mgsos ~ Uraság kegyességéböl által bocsájtott, volt Hejség Háza, most ujonnan Kortsma Háznak rendeltetett arra való nézve az volt Kortsma Ház, bizonyos alku szerént által adodott örökössen Kováts Andrásnak Csepregi Pál Feö Biro által atta 12 Rforintokban, melly is Protocoláltatik. Sign. Egyek die et A o ut Supr. Feö Biro Csepregi Pál di et A o ut Supr. fizetett meg 3 o Rforintokat Pag.5 o Anno die 29 o Máji. Urbán János és Szabo István, Egyeki lakosok, két szekerrül úgy mint Szintsák Istvány és Kováts András. Kotsijairúl el Lopott Farlétz szekért csatlósostul el vivén az Kotsi Pusztán Lakos Vona János Kortsmárosnak által atták. N o 8 Itze borokért melly dolog közönséges Hellység elöl jároi elött, meg visgáltattván büntettettek, az fent nevezett két Tolvaj /: mivel nem egyszeri cselekedetek:/ el ször hogy az el lopott joszág viszsza adattasson. másodszor az körülötte való fáradozóknak két két Rforintokat fizetni tartoznak. az 40 páltzákat szenvednek Vona János Kortsmáros pedig az or gazdaságáért büntettetett 20 Páltzákra. Sign. Egyek die et A o ut Supr. 7 ér a falu nyugati oldalán 8 puszta Egyekt l keletre Debrecen határában 9 jegyz könyvezték 10 ítélete 11

8 Loco Jud. 11 Mathias Mag Ic. Cottui. Comissarius 12 Paul Nagy Ha többé ezeket cselekszem nem az Helyiség büntetésit, de az Ns ~ Vrgye ~ it fel vészem mellyr l kezem kereszt vonásával meg er sitem. die et A o ut Supra. Szabó Istvány keze X vonása Ha többé az fellyébb ki tett büntetésen kivül fogom cselekedni magamat az Ns ~ Vrgy ~ re ajánlom, mellyr l adom kezem kereszt vonását. Sign. die et A o ut Supra. Urbány János keze X vonása Jozeff Urat az Cs dör árrában ki fizettem 30 Rforintokig. Tiz: Rforint itt maradott. az Marha legel ben, de számadás nélkül, és nem tudatik ha esike anyi, vagy nem mig nem számolunk. Mészáros János, Gergellj Battyánál lév, minden nem adosságát magához vévén, vallja világossan, és keze kereszt vonásával is bizonyittya hogy Soha ez után, Báttyán Gergelljen, Semmi Praetensiója 13 nem fog lenni, mivel mindenekr l eötett ki fizette. melljett keze kereszt vonásával er sit Sign. Egyek, die 18 o 8ber Mészáros János keze X vonása Feö Biro Csepregi Pál el tt Not. Losontzi Istvány Pag.6 o die 24 o September. az Miskoltzi vásári alkalmatosságkor. Egyeki Lakos Andrási Jozef tulajdon maga keze által, ugyan csak Egyeki Lakos, Farkas Jánosnak, Csabáig való ki hozására, kezében Bizván egy Lovát, illj fel tétellel hogy hozná, vagy is vezetné Csaba felé és ott hogy meg is várná, Andrási Jozepfet is, de mind nagy veszedelmek valt az Loval járo Czigányoknak nevezett Andrási Jozeff maga mondotta Farkas János Czigánynak, csak meny el az Loval, hogy itt az Loval meg ne lássanak. 14 Mellj Lora fel ülvén az Czigány Csabán estvélig várakozott az Lonak gazdáját /:ott is pedig félelemben lévén, nem az igaz úton jött az Loval, hanem Keresztes felé jött Hegyesi Emberekkel, kik is azt bizonyittyák, hogy az Lonak rosz volta miatt egész Keresztesig csak gyalog hajtogatta, ott pedig az Lo ki fáradván az Czigány el cserélte és igy más Lovat hozott haza, de Andrási Jozeff az Lohoz nem álván, az Czigánytol viszsza küldötte Keresztessre, az viszsza vitelkor pedig már az Lonak csak az b re volt, mert meg dölglött. az Czigány azon hirrel viszsza jövén, de az káros, mint hogy sem az él Lóhoz, sem az dög b rhöz nem állott, holott az maga parantsolattyábol adatatott haza hozásig az Lo keziben, mi közönségessen Getse Jozeff ott lév Tanúnak, hite után lett vallás tétele szerént, meg visgálván az dolgot, az Tanu által esmértetett Lonak betsüje lett N o 6 rforint. mellj Summát két részre rendelvén, el végeztük, hogy az Czigány az igaz útrol való ki meneteliért tartozik fele kárt meg fizetni, az Káros maga által lett kézben adattatásáért ismét fele kárát szenvedni tartozik. Sign. Egyek die 23 o 9ber Feö Biro Mag Mátyás Tör. " Csepregi Pál etc. Jur. Jatso Istvány ismét az felljebb ki tett dologért meg esküttetvén, vallja hogy a miképpen látta az Lovat, többet nem ért volna 8. rforintoknál azért is mi meg visgálvánn ujonnan az két becsülést, öszve vettük, és igy lészen az el veszet Lonak igaz becsülése 7 vforint. melljet Farkas András Czigány meg fizetni tartozik. Sign. Egyek die 24 o 9ber Pag.7 o 11 helyi bíró 12 nemes vármegye csendbiztosa 13 követelése 14 Közölve: Bánkiné Molnár Erzsébet: Az egyeki palócok és a cigány lova. In: Rálátás. Szerk.Dankó Imre, II. évf. 2.sz. 12

9 /:1786.:/ Mi alább meg irtak Nztes ~ Tisztarto Bárány Mártony Ur közöttünk létekor az Arénda, szedésre, az notárius, Taxa, és Puszta bér szed kkel együtt az Hejségben kerülvén, Csikos Nagy Pál Házánál létekkor az Taxa kivetésre ezt mondotta. Eb atta Teremtettek még az Bírátok is Hamis ezen szaváért Nztes ~ Tisztarto Ur jelen létében egész Bírák Uraimék el tt b ntetettett 25 paltza ütéseke. Sign. Egyek die 10 o xbr Feö Biro Mag Mátyás Tör. " Csepregi Pál etc.jur. Nagy Istvány Gujásunkat Anno die 14 o Xbr. meg fogattuk. ollj Conditióval. minden marhától tartozik minden gazda, Ur napig fizetni fél bért az az 1 garast, Ur Nap után pedig ha az hétig el tte lészen is, ez marhatúl fizetni egész bért azaz 2 garast, ezen kívül minden hétre 6 Kenyeret Bocskort. 1 Marha b rt ezen kivül meg engedjük, hogy minden szolga minden Marhátul fizessen minden /Marhátul/áthúzva/ 10 xtzárt, /ezen kivül ad/áthúzva/ az videkiekt l pedig fizet djön 10 Xtzár, Mellj becsületes fizetésért eö is tartozik hiven szolgálni és az dögnek börit, fagygyával együtt viszsza adni. azomban engettetik 12 darabb Marha legel re is. Fehér Jozeffet meg fogattuk binya csikósnak kinek becsületes fizetése lészen 3 om Lótul egy véka Búzája, két Lótul 1 Kenyere. Minden kenyérhez két f zése, 1 pár Csizmája. ezen kivül 11 Lo. vagy Marha legeltetés Magda Istványt meg fogattuk ökör csordásunknak. kinek becsületes fizetése lészen két ökört l egy Kenyere, két f zése, 3 om ökört l egy véka Búzája és 5 pár bocskora, azon kivül 11 darabb Marha legeltet je. Mezei Mártonyt meg fogattuk Bornyu Csordásnak kinek becsületes fizetése lészen 4 Bornyútul egy véka Búzája, 6. Bornyutúl 1 Kenyere, 3 om pár bocskora, Illés Jánost meg fogattuk Tehén csordásunknak. kinek becsületes fizetése lészen 3 om Tehéntül 1 véka Búzája, két Tehéntül 1 Kenyere és két f zése, bocskornak egy Marha b re. Pag. 8 o 1786/7. Verbai Andrást meg fogattuk Szilaj Csikosúnknak kinek becsületes fizetése lészen, minden Lotúl 10 xtzárja, és egy Kenyere, a videki Lótúl pedig lészen, minden Lotúl 20 xtzárja. ha pedig a vidéki Lotúl Kenyeret vészen, attul is csak 10. xtzárt fog kapni, a Helység pedig fog adni, két pár csizmát, azon kivül legel re 11 darabb Lovat. vagy marhát engednek. Kiss Péter Egyeki Lakos általy Berkes Györgyt l ez Istállobol el Lopatott 3 om Köböl járo Búzájának ugy két szál deszkájának el lopattatásáért közönséges Birák Uraimék, és az Ns ~ Vrgye ~ közöttünk Lakos Nagy Pál nevezet Commissáriussa 15 által, hozatott nékie Sententiául 16 minden károknak viszsza térittetésiért 9 vforint, azon kivül lopásáért testbéli büntetésül 30 kemény páltza, ugy hogy ha azzal nem tanúlna mászszor az Tttes ~ Ns ~ Vrgye ~ Tömlötziben fog küldettetni. Sign. Egyek die 18 a febr Tttes ~ Ns ~ Vrgye ~ Comissariussa Nagy Pál Feö Biro Mag Mátyás és közönséges Birók végezések Nagy Pál által Váradra administrált zsákok voltak provizálva N o 3 17 Pag. 9. Deli Ferencznek Mátyás fiával lett meg egyezések, az elváláskor és mint Édes Atyától által adatott joszág itten leiratik az meg másolhatattlanság véget. 15 csendbiztosa 16 ítéletül 17 Váradra kiszolgálgáltatott zsákok voltak katonatartásra 3 db. 13

10 Deli Mátyásnak adattattak Édes Attya által 1 o adott Hámos Lovat N o 3-at 2 o " Harmad füre men Csikot N o 1 3 o " Tehenet N o 3 nevezet szerént 1-s sármány Tehen 2-dik villás " 3-dik pedig " 4 o adott Tavali ökör Bornyút N o 2 5 o az Rúgott ökör " N o 2 6 o " negyedfüre men ökör Tinot N o 2 Szent andrási vett ökörb l: 7 o 1-s pár sugár és Szarvas nevezetü N o 4 2-dik pár Lombár és Szilaj " 8 o Attam 2 Öreg sertést az 3-dik Helyébe két süd t tészen in summa 3. 9 o Ismét azon kivül Esztend s süld t 2. Az Júhot el adván annak ára fordittatik minden adosságnak ki potolására. Az 1786-dik Esztend b li Termésnek felib l felét, felib l ismét harmadát. Az szekerett által eresztem az magunkét az Lo Kotsit hasolo képpen ugy hogy az 1789-dik Esztend ben azon Kocsit nékem is szolgálhasson. Az Eke szerszámot az ujjat is altal adom együtt szántván az Tavasz földet az ócskát pedig szántás után ha kiványa nékie, ha nem pedig magamnak el adom. Az olaj üt satúban Mátyást mindenkoron 3-dosnak vallom. Az szuszéket az nagyobbat az nagyobb Hidas óllal által bocsájtom. Az 1787-dik Esztend béli Termésben fele fele leszünk. Ezen osztajom akarom Deli Ferencz keze X vonása. Halalom után mint gyámomnak által adódjon a Atyai jus az én akaratom szerént. Feö Biro Magy Mátyás el tt Feö Eskütt Csepregi Pál el tt P.H. Eskütt Szabó János el tt Per me praefecte possessionis juramentum notarium 18 Stefanus Losonczi Pag. 10. Anno 1787 die 20-a Apr. Balla Jozeff, Tajti János nevezetü Borbás Istvány szolgájának kezét ösztökével meg ütvén úgy hogy az Karja hejéb l ki ment, melly cselekedetéért itéltetett 1 Az sérelemért fizetni tartozik 2. forintot. Az gyogyítónak 1 forintott. Azon felül az vak mer ségért adatott nékie 12 páltza ütés, melly közönségessen Birák Uraimék által elvégeztetett. Mgos~ Uraság Ispánya jelen létében. Sign. Egyek die et anno ut Supra. Feö Biro Mag Mátyás Tör Biro Csepregi Pál Anno 1787 die 20-a Máji Nagy Ferencz illend Marha teleltetesiért 3-om darab Marhának meg fizetett Szintsák Istvánnak Sign. Egyek die 20-a Máji Közönséges Bírák és Lakossok. Anno die 27-e Máji, Urbány János Szabo Istvány és Ifju Berkes Pál már az két els bb [ olvashatatlan szó] háromszori életbeli veremb l való Tolvajságokért két Köböl és 1/4 Árpának el viteléért Közönséges akarattal el végeztük az Ns~ Vrgye~ közöttünk lakos Tisztivel együtt, hogy ezen Tolvaj cselekedetekért az el ször az 9. véka Arpáért fog fizetni N o 11 Marjásokat, azonban 18 El ttünk bitok jószágigazgatója esküdt nótárius 14

11 testbeli büntetést fognak szenvedni 35. kemény korbáts ütésre iteltettek. Sign. Egyek die 27-e Máji A o Feö Biro Mag Mátyás Ic. Cottui Comissarius 19 Paully Nagy et Jur. A o 1787 die 22-a Sept. Császár Pál katonának pénze el veszése el ttünk meg visgáltatván egyébb szententiát nem hozhattúnk hanem Deli Mátyás fizetett 1 Rforintott 64 pénzeket. Budai Gáspár fizetett f /2 vfrokat. Kovák Mihály Kováts Legény 1. forintott és 33 1/3 rész pénzeket az többeket pedig ugy mint Testvér nényinek Manónénak el engette igy az summát kezében fizette. 5. Rforintokat 16 garasokat. Sign. Egyek die et A o Supr. Mag Mátyás Biró Pag. 11. Balogh Istvány sz ll si lakos 6 ökriért fizet a x 70. in summa 4, Áts Mihályné özvegy Aszszony sz l si 2. ökör fizetett a x 40. f. 1. s 20. Kiss György sz ll si lakos 4 ökör fizetett vf. 2. x 40. vett Desakát Mag Mátyás Ur Biro Ur 4 Köböl Árpán N o 20 szál Deszkát. Mellyekr l ekképpen az elhordásrol számol Csepregi Pálnak adosságban adott 3 szálat Szintsák Györgynek 1 Toth Pálnak 1 Rente Jánosnak 2 Bodi Mihály 1 Szabó Jánosnak 1 Makula Mátyás 1 Pozmány János 1 Kováts Mártony 1 Nótárius Házhoz Ajtoknak 2 Toth János vagy is Betskerekinek fia temetésire 1 Anno 1788 die 8-a Mar. Magda Mátyás és Kis Pálnak rajtok bizonyos Tanúk által és magok vallástételek után ki sült bizonyos Tolvajságokért az Betsületes Birák Uraimék és Ispány Urnak jelen létiben Kis Pálnak rendeltetett 25 Kemény páltza, azért mivel eö volt izgato és az Tolvajságra eö kérte Magda Mátyásnak pedig itéltetett 20 páltza ütés. Sign. Egyek die et A o ut supra. Egyeki Ispány Bruchner Jozeff és Mag Mátyás Biro s Közönséges Birák Pag. 12. Die 17-a Apr Pascuation 20 bé fogattúk Sz ll si Betsületes Emberek marahait az alább irt mód szerént ugy mint, minden Harmátol fizetnek az Helység reszre 1 Marhátol 2 Marh. az Pásztoré pedig egy marhátol 12 xr. eszerént bé vétetöd k N o 1 o Öreg Kotzik Jánosé ökör 10 " tehén 10 " Bika 1 Öreg Kováts Istvány sz ll si lakos hajt marhat ökröt N o 8 tehenet N o 5 Szilágyi György sz ll si lakoknak hajtot marhát ökröt N 4 megfizetett 19 vármegyei csendbiztos 20 legeltetésen 15

12 Vida András " ökör " 6 Szép Mihály " ökör " 6 Juhász Istvány " " " 6 Bodnár Istvány " " " 4 Sz ll si Paksi Istvány " " " Balog Istvány " " } 20 " Áts Mihály " " Kozári Jozeff Uré Igarrol ökör 6 Ns~ János " " 2 fizetett 29-a Junij Szilágyi Gyorgy 4. Marháért f. 1. x. 8. Pag. 13 Egyek Hejség Diariuma 21, melljben a Biro el tt foljt minden féle esetek bé irattattnak az exhibitum 22 Napja mikor bé Rövid Summája a bé adott arra a végezés száma adodot vagy jelentett dolognak 1 o 29 o Juny Magda Istvány az ökrök arát örzetöért kivánta az Birák elött, az videkiékért fizetett Bíro Uram Magda Istvánnak 14 ökörért a x 6. még restál ökörért a x 6. 2 o 1 o July Laskai Mihály Ujj Pál szolgája az meg irt naponn el szökött, csak azért Hogy egy Kalapra valott kért Gazdájátol, de az Gazdája csak egy marjást adott nékie azért ment el, az marjást pedig viszsza vetette. 3 o 2 July. Az Tttes ~ Cseke János Ur által ki botsájtott parantsolatra pro Ultima 25 Juny az ázalékokért Senkit Sem küldöttek, olly nagy dolog id ben Conp 24. fl. 2. Újj Pál pedig viszsza kivánván szogáját, mi általunk viszsza küldettetett, de mind azon által az el szökésért meg pirongattatott, azon kivül, mint hogy Horvát Tamáshoz ment kaszálni az legény onnan haza hozattatván, az nyerges lóért fizett 36 xrtzárt. De ugyan csak valami nehezen 3 o July el ment két Kotsi, és igy azon parantsolat igen kés re efectuáltatott 26 az lakosok által 4 o 3 o July Trúngel Istvány el vitte, az Katonáknak Sz. Miháljra administ. életr l való quiaetentiát 27 Fejér Tóra Tttes ~ Szolg. Biro Urnak de oda Haza nem levén az quiaetentiat viszsza hozta 6 o Juny Pag naplója 22 beadvány 23 tartozik 24 közös legel 25 végéig, vége el tt 26 elintéz, foganatosít 27 nyugtát 16

13 Az quietantiák bé adása minden Holnapban parantsontattnak. 5 o 3 o July Birák Uramék által meg betsültetett Csöke András öszve töretett élettye Rozza az Csikosra 2 Köböl, az Tehén Csordásra 1 Kila. eadem 28 Szanyi Jánosé meg betsültetett az Csikosra Fehér Jozeffre is tartozik fizetni 1 1 / 2 Köböl rozst eadem Zsibók János élettye az öszve törettetésiért ugyan azon Csikosra van betsültetve 2 Köbölre. 6 o July Birák Uraiméknak köz gyülésekben tökélletessen elvégeztetett, az Kutaknak való fel állitása kivált Margitán való Kút legg szükségessebb az Gújának és ménesnek. 7 o July el is mentek az Lakosok azon Kútnak fel állitására Feö Biro Mag Mátyás ua. Az T z oltáskor az joszágnak meg oltalmazására rendeltetett Toth Albert. Az Margitai Gujáknak és Ménesnek Kúton lejend itatásait rendeltetett Szabó János Az Határban lev joszágnak itatása felöl rendeltetett Antal Gáspár. eadem Az Kúkoritzához fogattunk Csöszöket Ugy mint Urbány Istványt és Kardos Jánost ollj formán, lészen fizetések minden egész Helytöl fél fél véka Rozst, és 1 / 2 Kenyerett, mellyért k is hiven szolgálni tartoznak, Sign. Egyek die 6 o July: Közönséges Birák 7 o July Birák Uraimék jelen létekben tett panaszsza F. Varga Andrásé meg halgatatott a felöl hogy S Kis János az Rozsát egészben öszve törette, azért betsültetett az Kár N o 5 Köböl Rozsra, melljet meg fizetni köteleztetett, és magát is arra ajánlotta melljet keze kereszt vonásával is er sit. Sign. Egyek die et A o ut Supr. Közönséges Birák Feö Biro Mag Mátyás Kis János keze X vonása Pag. 15. Anno die 7 o July. Mint hogy az Füredi Mészáros Árendátol az Mészárszékkel nem birt vala, azért is a Hús vágásrol lemondott, az Heljség pedig Hús nélkül nem lehetvén, Deli Mátyás önként fel válalta, ki is maga mellé meg fogatta Sekálo vagyis Vágo Legénynek Trungel Istvány betsületes lakossunkat, aki is mesterségére nézve Mészáros Mester Embernek, ennek pedig Deli Mátyástol lejend fizetése vagyon eszerént. 1 o Minden Marha vágásáért, és mérésiért fizet fl. - x o Minden Harmadik Marhának aprolékja 3 o Minden Mazsaira ad N o 5 o lat Húst 4 o Egy Marhát fog maga számára annak idejében kimérni. Mellj tisztességes fizetésért Trúngel Istvány is tartozik h ségessen és igazán számolni az Hust igazán ki mérni. Hogy pedig az egyességek el ttünk volt azért protocholáltatik Sign. Egyek die et A o ut Supra Feö Biro Mag Mátyás Lotonyitzki Jozeff. Anno die 8 o July Jelentetett Nagy Pál Ns ~ Vrgye ~ Patallérozo Commissáriussa 29 és Feö Biro el tt, hogy Özvegy Kováts Andrásnét ok nélkül az szolgáloja, munka id ben ott hagyta, kö- 28 ugyanoda 29 patallérozó comissárius =??? 17

Közleményei. Takács Péter A dadai járás parasztjainak vallomásai 1772.

Közleményei. Takács Péter A dadai járás parasztjainak vallomásai 1772. Közleményei Takács Péter A dadai járás parasztjainak vallomásai 1772. 1723 ,^llományellenó'rzés.', 2009 MARC 3 1 Parasztvallomások a dadái járásból 1772. A forrásokat összegyűjtötte és jegyzetekkel ellátta

Részletesebben

ZOUNUK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 12. Szerkeszti: ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA

ZOUNUK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 12. Szerkeszti: ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA ZOUNUK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 12. Szerkeszti: ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA SZOLNOK, 1997 ELEK GYÖRGY ADALÉKOK KARCAG VÁROS 18. SZÁZADI NÉPESEDÉSÉNEK ÉS EGÉSZSÉGÜGYÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ Karcag

Részletesebben

AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG

AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG A REFORMÁTUS EGYHÁZ 2 TEMETÉS 14 AZ ÉNEKLŐ KAR 17 AZ OLVASÓ KÖR 18 A REFORMÁTUS TEMPLOM 22 HARANGOK 25 ORGONA 25 PARÓKIÁK 26 1 I. M agyarországon a

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

PARÁZNÁK III. A BÁBÁK*

PARÁZNÁK III. A BÁBÁK* ADATTÁR PARÁZNÁK III. A BÁBÁK* SZENTI TIBOR A boszorkányokkal, paráznákkal és kurvákkal foglalkozó fejezetben érintettük velük a bába kapcsolatát. Már a névadás összefüggése is elgondolkodtató.,,a boszorkány

Részletesebben

Dr. Sebestyén Kálmán. Magyarbikal története

Dr. Sebestyén Kálmán. Magyarbikal története Dr. Sebestyén Kálmán Magyarbikal története Dr. Sebestyén Kálmán Magyarbikal története Kiadja a Magyarbikali Református Egyházközség 1996 Finta József grafikáival Ajánlom e munkát Ferencz Miklós magyarbikali

Részletesebben

SZERKESZTIK és KIADJAK. SXMÉN DOMOKOS és PÉTERFI DÉNES. XII. K Ö T E T. / . y? ízni&b - ^ AV- KOLOZSVÁRT. MTOJAATOTT K, PAPP MtKLÓSMÁL. i & r *7.

SZERKESZTIK és KIADJAK. SXMÉN DOMOKOS és PÉTERFI DÉNES. XII. K Ö T E T. / . y? ízni&b - ^ AV- KOLOZSVÁRT. MTOJAATOTT K, PAPP MtKLÓSMÁL. i & r *7. SZERKESZTIK és KIADJAK + SXMÉN DOMOKOS és PÉTERFI DÉNES. XII. K Ö T E T. / - ^ AV-. y? ízni&b KOLOZSVÁRT. MTOJAATOTT K, PAPP MtKLÓSMÁL i & r *7. TARTALOM. Lap. I. Egyházi dolgozatok gyakorlati használatra

Részletesebben

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig H A J D Ú - B I H A R M E G Y E I M Ú Z E U M O K K Ö Z L E M É N Y E I 3. PORCSALMY GYULA Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI:

Részletesebben

Dienes Dénes A MISKOLCI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1703-1918

Dienes Dénes A MISKOLCI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1703-1918 Dienes Dénes A MISKOLCI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1703-1918 Sárospatak, 2001 2 TARTALOM BEVEZETÉS 3 AZ EGYHÁZKÖZSÉG MISKOLC TÁRSADALMÁBAN GYÜLEKEZETI ÉLET 1781 ELŐTT 4 A MISKOLCI EVANGÉLIKUSOK ÉS A REFORMÁTUS

Részletesebben

AZ ERDÉLYBŐL MAGYARORSZÁGRA MENEKÜLT BUDDOSÓK ÉLETE A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC IDEDÉN SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLÓDA ALAPDÁN / 1707-1711 /

AZ ERDÉLYBŐL MAGYARORSZÁGRA MENEKÜLT BUDDOSÓK ÉLETE A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC IDEDÉN SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLÓDA ALAPDÁN / 1707-1711 / KIS DOMOKOS: "Uram segilj meg minket, ne hagyj -el az mi bujdosásunkban!" /Szaniszló Zsigmond/ AZ ERDÉLYBŐL MAGYARORSZÁGRA MENEKÜLT BUDDOSÓK ÉLETE A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC IDEDÉN SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLÓDA

Részletesebben

IV. AZ ABSZOLUTIZMUS ALKONYÁTÓL A FORRADALOMIG

IV. AZ ABSZOLUTIZMUS ALKONYÁTÓL A FORRADALOMIG IV. AZ ABSZOLUTIZMUS ALKONYÁTÓL A FORRADALOMIG A székely rendiség maradványai A székely székek mint a központosítás ellenpólusai A József-féle rendeletek visszavonása utáni reform-ellenes hangulat és restaurációs

Részletesebben

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

Itt az idő, válasszatok.

Itt az idő, válasszatok. VfiROSUtll< GYOltIAENDRŐD IX. évfolyam 9. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2002. szeptember Itt az idő, válasszatok. Hazánk felnőtt lakossága

Részletesebben

Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! XXI. évf. 3. (72.) sz. 2014. KARÁCSONY EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! Három

Részletesebben

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL Szerkesztette: Szõke Lajos Berente, 2004 ELÕSZÓ Egy 1985-ben Berentére sorsvetett ember ugyan hogyan is nyúlhatna a falu múltjához, ha nem a mások keze munkája

Részletesebben

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE 2005. Antal József, 2005. 407272 Györgyfalva 297. szám Kolozs megye, Románia Tel: +40 745 642 490 Lektorálta:

Részletesebben

SZEGÉNY EMBER GAZDAG ÉLETE

SZEGÉNY EMBER GAZDAG ÉLETE SZEGÉNY EMBER GAZDAG ÉLETE SZABÓ LÁSZLÓ EMLÉKEZÉSEI I. BUDAPEST, 1928 ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. DÉLMAGYARORSZÁG HÍRLAP ÉS NYOMDAVÁLLALAT R.-T, NYOMÁSA, SZEGED I. Hogyan vándorolt Szeged városa

Részletesebben

I I. Vitéz nag y bá n ya i Magyarország kormányzóhelyettese. 5. szám. Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L. XXXII. évfolyam. BENEDEK.

I I. Vitéz nag y bá n ya i Magyarország kormányzóhelyettese. 5. szám. Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L. XXXII. évfolyam. BENEDEK. 5. szám Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L XXXII. évfolyam. CSEnD őrségi LAPOK Besenyői Szerkeszti : BEŐTHY KÁLMÁN alezredes Szerkesztőség és kiadóhivatal : B UD A PEST, U. KERÜ LET, FŐ-UTC A 7 1. sza. I

Részletesebben

Magyarországi sámánperek jegyzőkönyvei a Kassai Kódexben A KASSAI KÓDEX RÖVID TÖRTÉNETE

Magyarországi sámánperek jegyzőkönyvei a Kassai Kódexben A KASSAI KÓDEX RÖVID TÖRTÉNETE Magyarországi sámánperek jegyzőkönyvei a Kassai Kódexben Idézetek Fehér Mátyás Jenő könyvéből A KASSAI KÓDEX RÖVID TÖRTÉNETE A magyar Domonkos-rendiek kultúrtörténetével foglalkozva, az osztrák határszéli

Részletesebben

A HORTOBÁGY FEJL ŐDÉSTÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA ÉS LEVÉLTÁRI FORRÁSAI Béres András

A HORTOBÁGY FEJL ŐDÉSTÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA ÉS LEVÉLTÁRI FORRÁSAI Béres András A HORTOBÁGY FEJL ŐDÉSTÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA ÉS LEVÉLTÁRI FORRÁSAI Béres András Hortobágy, vagy mint korábban nevezték, Nagyhortobágy" puszta az Alföldön, de az egész országban legtágasabb, minden részében

Részletesebben

Kis Róbert. Kisújfalu. története a kezdetektõl 1900-ig

Kis Róbert. Kisújfalu. története a kezdetektõl 1900-ig ISBN: 80-968443-3-4 Kis Róbert Kisújfalu története a kezdetektõl 1900-ig Kis Róbert Kisújfalu története a kezdetektõl 1900-ig Kiadó: Cranium, s.r.o. Lektor: Dr. Liszka József Nyelvi szerkesztõ: Dr. Csanda

Részletesebben

RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM 18. SOCIETY OF ORDERS - BOURGEOIS SOCIETY18.

RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM 18. SOCIETY OF ORDERS - BOURGEOIS SOCIETY18. RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM 18. SOCIETY OF ORDERS - BOURGEOIS SOCIETY18. A FOGYASZTÁS TÁRS ADALOAATÖ RTÉN ETE A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája Pápa, 2004. augusztus

Részletesebben

KRÓNIKA Α MOSTANI ORSZÁGGYŰLÉSRŐL. ÍRTA VAS GEREBEN. PEST, 1867.

KRÓNIKA Α MOSTANI ORSZÁGGYŰLÉSRŐL. ÍRTA VAS GEREBEN. PEST, 1867. KRÓNIKA Α MOSTANI ORSZÁGGYŰLÉSRŐL. ÍRTA VAS GEREBEN. PEST, 1867. Nyomatott Kocsi Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában). Haltér és aldunasor sarkán 9. sz. A mostani országgyűlés. Nehezemre

Részletesebben

NYIREGYHAZA SZÍNHÁZTÖRTÉNETÉNEK LEYÉLTÁRI FORRÁSAI 1813-1893

NYIREGYHAZA SZÍNHÁZTÖRTÉNETÉNEK LEYÉLTÁRI FORRÁSAI 1813-1893 NYIREGYHAZA SZÍNHÁZTÖRTÉNETÉNEK LEYÉLTÁRI FORRÁSAI 1813-1893 * NYÍREGYHÁZA SZÍNHÁZTÖRTÉNETÉNEK LEVÉLTÁRI FORRÁSAI 1813-1893 NYÍREGYHÁZA SZÍNHÁZTÖRTÉNETÉNEK LEVÉLTÁRI FORRÁSAI 1813-1893 BUDAPEST, 1990

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

XXVIII. Izsáki Sárfehér Napok szeptember 30- október 1-2.

XXVIII. Izsáki Sárfehér Napok szeptember 30- október 1-2. XXVIII. Izsáki Sárfehér Napok szeptember 30- október 1-2. XXI. évfolyam 3. szám Húsz éve Izsáki Hírek 2011. március 18. Ára: 110 Ft Forradalmi megemlékezés Húsz éve, 1991. március 15-én jelent meg lapunk

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

819 feketeon. abban liaggják, nincs aki merjen szólni. így szokta az Isten verni az embert nem bottal. De még hátra van a fekete leves [RettE 145].

819 feketeon. abban liaggják, nincs aki merjen szólni. így szokta az Isten verni az embert nem bottal. De még hátra van a fekete leves [RettE 145]. 819 feketeon feketekonyv 1. feketelista (a céhszabályok megszegőit nyilvántartó könyv); listă neagră (registru cu numele celor care calcă normele breslei); Schwarzliste (Evidenzbuch der Verletzer von Zunftregeln).

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke. (Firenze 1984. X. 12.)

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke. (Firenze 1984. X. 12.) VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVII. évfolyam 1. szám 2011. január Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke (Firenze 1984. X. 12.) Egyik olaszóra során, Ím a kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez a magyar,

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Kunszentmárton, a mezőváros

Körös vizinek napkeleti partján Kunszentmárton, a mezőváros Körös vizinek napkeleti partján Kunszentmárton, a mezőváros Körös vizinek napkeleti partján Kunszentmárton, a mezőváros Szerkesztette: Barna Gábor Pusztai Gabriella Kunszentmárton, 2008 Megjelent a Nemzeti

Részletesebben