fl...?.\... ~.~. ...Q...~... (.,~ ~ ) NY REGYHÁZA ...!.:-!...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "fl...?.\... ~.~. ...Q...~... (.,~ ~ ) NY REGYHÁZA ...!.:-!..."

Átírás

1 NyíREGYHÁZA 4400 NYíRE:.GYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS THEFON: -i ; FAX: POLGÁRMESTERE Ügyiratszám : VFEJL 26 - /2014. Ügyintéző : Gál István ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés - LEGO Manufacturing Kft. H40L járattal kiegészített menetrend - módosítására...q...~..... Dr. Kovacs,,7 Ferenc1'A:\ polgármester (.,~ !.:-! Kósa Tímea alpolgármester Pató István osztá Iyvezető törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző fl...?.\... ~.~. Faragóné Széles Andrea jegyző i kabinet vezetője Véleményező bizottságok: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Pénzügyi Bizottság Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság ~ ) NY REGYHÁZA

2 Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához megkeresés érkezett a LEG O Manufacturing Kftt ől (továbbiakban: LEG O Kft.), melyben kérték az Autóbusz állomás - István bokor között a menetrend illesztését az új gyár beindításáva l várható közösségi közlekedés igénybevételének növekedéséhez, továbbá az Önkormányzat támogatását a Szabolcs Volán Zrt. és az általuk készítendő új menetrenddei kapcsolatosan. A LEGO Kft. jelezte, hogya közösségi közlekedést a "régi" gyárhoz biztosított (H31) menetrendhez hasonló módon kérnék biztosítani. Többszöri egyeztetést követően megállapításra került, hogya LEGO Kft. által kért járat külterületre közlekedő helyi járat formájában valósítható meg, melynek vonal száma H40L lenne. A LEG O Kft. tájékoztatása szerint a régi gyár és az új beruházási egység párhuzamosan működne, kb. ugyanolyan létszámmal, előreláthatólag fél éven át. A munkarend vonatkozásában többműszakos, megszakítás nélküli, illetve a középműszakos munkarendben dolgozók számára fix és rugalmas munkarendben dolgozók kiszolgálására alkalmas menetrendet kértek február 17 - től március 31-ig terjedő időszakot illetően a Szabolcs Volán Zrt. szerződéses formában biztosítja a LEGO Kft. által igényelt szerződéses menetrend szerinti járatok közlekedtetését. Az erre vonatkozó szerződést az érintett felek - LEGO Kft. és Szabolcs Volán Zrt február 10-én alá írták. A április l-től kezdődő időszakban, a T. Közgyűlés jóváhagyását követően a járatok a helyi menetrend részévé válhatnak, egy év hátralévő részére vonatkozó háromoldalú szerződés (6. sz. melléklet) aláírását követően, az alábbi feltételek betartásával: a LEGO Kft. a üzleti évre vonatkozóan megfizeti a menetrend ez irányú módosítása miatt bekövetkezett indokolt költségnövekedés bevételekkel nem fedezett a háromoldalú szerződésben rögzített részét, a LEGO Kft. a támogatásokat előleg formájában a kalkulált havi összegben előre fizeti az Önkormányzatnak, aki a háromoldalú szerződésben foglaltak szerint utalja át a Szolgáltatónak, az Önkormányzat vállalja, hogy január l-től a járatokat, mint a helyi közlekedés részét az indokolt költségek ellentételezésénél figyelembe veszi. Kérjük T. Közgyűlést, hogy szíveskedjenek felhataimazni Dr. Kovács Ferenc Polgármester urat a háromoldalú szerződés aláírására, azzal a kikötéssel, hogy az előterjesztésben megfogalmazott feltételek - a szerződés véglegesítésekor - nem változhatnak. A tájékoztatása alapján, a LEGO Kft. új gyárához H40L jelzéssel közlekedtetni tervezett a háromoldalú szerződés mellékletét képező menetrend szerinti járatok Szabolcs Volán Zrt. által becsült teljes éves költsége 10,681 millió forint. A becsült éves várható nettó bevétel 2,42 millió forint, így az Önkormányzattól2015. évre igényelt ellentételezés várható összege - éves szinten - 8,261 millió forint. A fentiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előte rjesztést megtárgyalva - a mellékelt határozat-tervezet szerint - szíveskedjen meghozni döntését. Nyíregyháza, február 13. ( f / Dr. Ko á~s Ferenci, I / I\; y n ~ c y II I, l,

3 Melléklet a VFEJL 26-28/2014. sz. előterjesztéshez Hatá rozat-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2014. (11.20.) sz. határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés - lego Manufacturing Kft. H40l járattal kiegészített menetrend - módosításáról A Közgyűlés 1. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterét, a LEGO Manufacturing Kft., Szabolcs Volán Zrt. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által, az előterjesztésben meghatározott feltételek szellemében a határozat-tervezet 1. számú mellékletét képező háromoldalú szerződés aláírására. 2. Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogya évi költségvetésben a kiadási és bevételi előirányzatot tervezze be. Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető Határidő: folyamatos 3. A Határozat-tervezet 2. sz. mellékleteit képező a Közszolgáltatási Szerződés mellékleteinek aktualizálását célzó módosításokat elfogadja, valamint felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. Nyíregyháza, február 20. A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ SZABOLCS VOLÁN Zrt. -- ~ 1', Y l I L \ Y II,o:.. l,\

4 1. számú melléklet a.../2014. (11.20.) számú határozathoz SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (adószám : , statisztikai számjel : , ÁHTI egyedi azonosító: , törzskönyvi azonosító: , képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester) 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., másrészről LEGO Manufacturing Kft. (cégjegyzékszám: Cg , statisztikai számjel: , adószám: , képvisel i: önálló cégjegyzési joggal rendelkező Tóth Csaba HR igazgató és együttes cégjegyzési joggal rendelkező Papp Lajos tervezési és beszerzési igazgató) 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 342. továbbá SZABOLCS VOLÁN Zrt. (cégjegyzékszám : Cg , adószám : , statisztikai számjel: , képviseli: Dr. Sárközi György vezérigazgató) 4401 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 1. Szerződő felek megállapítják, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint megbízó, valamint a SZABOLCS VOLÁN Zrt., mint szolgáltató között létrejött, Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos közszolgáltatási joggal a SZABOLCS VOLÁN Zrt. végzi a helyi közúti közforgalmú személyszállítási szolgáltatást a szerződés részét képező helyi menetrend szerint. 2. LEGO Manufacturing Kft. valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megállapodnak abban, hogya Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint megbízó kezdeményezi a SZA BOLCS VOLÁN Zrt. közszolgáltatónál az 1. pontban körülírt közszolgáltatási szerződés illetve a szerződés részét képező hatályos menetrendjének módosítását április 1. nap 00 perctől oly módon, hogy a jelen szerződés 1. sz. mellékletében szereplő menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatást megrendeli SZABOLCS VOLÁN Zrt - től. A jelen pontban körülírt menetrend módosítás abból a célból történik, hogy LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza, István bokor 6. sz. alatt működő üzemébe a LEG O Manufacturing Kft. részére munkát végző személyek is a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező menetrend szerint közlekedő helyi járatokat igénybe vehessék. 3. A LEGO Manufacturing Kft. kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező menetrend szerinti járatok végzésével kapcsolatban a jelen szerződés 1. pontjában körülírt közszolgáltatási szerződés szerint számítandó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által a SZABOLCS VOLÁN Zrt. részére fizetendő ellentételezés előleg összegéből az 1. sz. mellékletben körülírt járatokra eső ellentételezés előleg összegének megfelelő támogatást fizet Nyíregyháza Megyei Jogú Város részére összesen Ft összegben. A fenti támogatást április 1. naptól december 31. napig havonta ,- Ft/hó részletekben fizeti meg LEGO Manufacturing Kft. a tárgyhónap 10. napjáig. 4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mint megbízó, valamint SZABOLCS VOLÁN Zrt. mint szolgáltató megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1. pontjában körülírt menetrend szerinti járatok elvégzésével kapcsolatban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megfizet a SZABOLCS VOLÁN Zrt. részére április 1. naptól december 31. napig tárgyhónap 15. napjáig összesen ,- Ft összeget, havi egyenlő ,-Ft/hó részletekben, ellentételezési előleg jogcímén. A jelen pontban körülírt ellentételezési előleg fizetési kötelezettséget Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata akkor is köteles teljesíteni, ha esetleg a LEGO Manufacturing Kft. nem,~) N Y \../ REGYHÁZA

5 teljesítené a jelen szerződés 3. pontja szerinti fizetési kötelezettségét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé. 5. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint megbízó valamint SZABOLCS VOLÁN Zrt. mint szolgáltató kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy április 1. nap 00 órától kez dődő hatállyal módosítják az 1. pontban körülírt közszolgáltatási szerződést illetve a közszolgáltatási szerződésben körülírt menetrendet oly módon, hogya SZABOLCS VOLÁN Zrt. jelen szerződés 1. sz. mellékletében szereplő menetrend szerinti járatok végzésére is legyen köteles. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat a, mint megbízó, va lamint SZABOLCS VOLÁN Zrt. mint szolgáltató kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan is, hogy a jelen szerződés 1. sz. mellékletében körülírt menetrend szerinti járatok végzését figyelembe veszik az 1. pontban körülírt közszolgáltatási szerződés szerinti ellentételezés tényleges összegének kiszámításánál év tekintetében. SZABOLCS VOLÁN Zrt. valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megállapodnak ab ban, hogy január 1. naptól Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban kö rülírt közszolgáltatási szerződés szerint fizeti meg a SZABOLCS VOLÁN Zrt. részére az 1. pontban kö rülírt közszolgáltatási szerződés szerinti ellentételezés előleg összegét, valamint a tényleges ellenté telezés összegét a jelen szerződés 1. sz. mellékletében körülírt menetrend szerinti járatok elvégzésé vel kapcsolatban. 6. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint SZABOLCS VOLÁN Zrt. megállapodnak abban, hogya Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által jelen szerződés alapján a SZA BOLCS VOLÁN Zrt. részére megfizetett jelen szerződés 3. pontja szerinti összeget az 1. pontban körül írt közszolgáltatási szerződés szerinti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által év tekintetében az ellentételezés tényleges összegének megállapítása során a SZABOLCS VOLÁN Zrt. részére járó ellentételezés összegébe beszámít ják, mint megfizetett ellentételezés előleg összeget. 7. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint SZABOLCS VOLÁN Zrt. módosítsa az 1. pontban körülírt közszolgáltatási szerződést illetve a közszolgáltatási szerződésben körülírt menetrendet, a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatá rozott menetrend szerint. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelke zéseit kell alkalmazni. Alulírott szerződő felek fenti szerződést elolvastuk, tartaimát közösen értelmeztük, és mint akara tunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag alá írtuk. 1. sz. melléklet: H40L Autóbusz-állomás - LEGO járat menetrendje Nyíregyháza, február.... Nyíregyháza Megyei Jogú Város LEGO Manufacturing Kft. Önkormányzata Tóth Csaba Papp Lajos Dr. Kovács Ferenc HR igazgató tervezési és beszerzési polgármester igazgató SZABOLCS VOLÁN Zrt. Dr. Sárközi György vezérigazgató W'WW~"'YIIi':IC.YHAIA."U,~) N Y \ REGYHÁZA

6 1 sz melléklet H40L AUTÓSUSZÁLLOMÁS-LEGO Menetidö (perc) MEGÁLLÓHELYEK Menetidö (perc) O AUTÓBUSZÁLLOMÁS 13 - KONZERVGYÁR 11 4 BETHLEN GÁBOR UTCA TISZAVASVÁRI ÚT SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 5 10 SALAMONBOKOR SZ. BOLT 3 - ZOMBORI BOKOR 1 13 LEGO O MENETREND Érvénves: április 1-tól Autóbuszállomásról indul: tm 5.32 t!e 7.27 t!e tm t!e 8.00 tm t!e LEGO-tól indul: tm 6.15 t!e 7.42 t!e 8.15 tm t!e tm t!e Jelmagyarázat: t!e közlekedik január 2-töl december 23-ig munkanapokon tm közlekedik január 2-töl december 23-ig naponta DíjSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ Autóbuszállomás LEGO Szakiskola és Kollégium LEGO Autóbuszállomás - Szakiskola és Kollégium SZAKASZHATAR: Szakiskola és Kollégium bérletek: Külterületi Ö Külterületi 40 Ö Információ: HAIA.HU y R G Y li Á Z A

7 2. számú melléklet a..../2014. ( II. 20.) számú. határozathoz Közszolgáltatási szerződés módosítása Amely létrejött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (statisztikai szám: lS, adószám : , bankszámla szám : , képviseli : Dr. Kovács Ferenc polgármester, székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) mint: Megbízó, valamint Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság, (cégjegyzék szám Cg , statisztikai számjel: , adószám : , bankszámla szám : , képviselő Dr. Sárközi György vezérigazgató, székhely Nyíregyháza, Korányi F. út 12.) mint: Szolgáltató között a november 24-én kelt, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 311/2004. (XI.24.) számú határozatában jóváhagyott, április ls-én kelt módosításnak megfelelő KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST április l-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítják: A Közszolgáltatási Szerződés 3. számú mellékiete kiegészül a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező H40L menetrend del. A Közszolgáltatási Szerződésben a külterületekre közlekedő helyi járatok felsorolása kiegészül a H40L vonallal. Az aktuális változások átvezetése miatt a Közszolgáltatási Szerződés l. számú mellékiete, 2. sz. mel léklete, a 3 sz. melléklet 1-6 oldala, a 68. oldala, a 70. oldala, a 71. és a 72. oldala, a 4. sz. melléklet teljes terjedelmében a Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott szövegre módosul. Szerződő felek továbbá a Közszolgáltatási Szerződés V. melléklet 3. mellékletét a következők szerint április l-i hatállyal módosítják: Menetjegy (db) - elővételben váltott 3. sz. melléklet: Viteldíjak, Pótdíjak A helyi autóbusz-közlekedés új viteldíjai Nyíregyházán április l-jétől - elővételben váltott 8-13 óráig érvényes autóbuszon váltott (teljes üzemidő alatt) - elővételben váltott napijegy Összvonalas bérlet (db) ár től egész hónapra - 16-án üzem kezdettől, a tárgyhót követő 5-én 24 óráig érvényes félhavi - heti bérlet Tanuló és nyugdíjas bérlet (db) összvonalas bérlet 2580 \. I. I I

8 A külterületekre közlekedő helyi járatok díjszabása (H31, H31Y, H31E, H31X, H32, H33, H35, H40, H40L vonal) - szakaszhatáron belül = elővételben 260 = elővételben váltott munkanapokon 8-13 óráig érvényes 235 = autóbuszon váltott teljes ü zemidő alatt teljes menetvona lon elővételben váltott -napi jegy 1950 Egyvonalas bérletjegy a külső szakaszra (db) -egész hónapra án üzemkezdettől, a tárgyhót követő 5-én 24 óráig érvényes félhavi 3780 heti bérlet 1890 Összvonalas bérletjegy (db) -egész hónapra án 0.00 órától történő vásárlás esetén heti bérlet 2760 Tanuló és nyugdijas bérlet (db) -összvonalas bérlet 3350 A fenti árak tartalmazzák a forgalmi adót. Pótdíjak Pótdíjak március l-jétől a) autóbusz beszennyezése, kedvezményes jegy kedvezményezett időszakon kívüli felhasználása b) érvénytelen jeggye I, érvénytelen bérlettel utazás c) késedelmi díj, ha az utas tartozását 30 napon belül nem fizeti meg díj (Ft) d) bérletbemutatási díj 740 a pótdíjak AFA körön kívüliek Egyéb díjak díj (Ft) a) bérlet visszaváltás díja 145 A fenti árak tartalmazzák a forgalmi adót. NY H t C:YH/'1

9 Felek rögzítik, hogyaközszolgáltatási Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és közös értelmezés után 5 eredeti példányban írják alá. Nyíregyháza, február Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Sárközi György vezérigazgató Jogi ellenjegyzés: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Pénzügyileg ellenjegyezte: Dátum: Aláírás :

10 1. számú melléklet NYiREGYHAzA VÁROS HELYI AUTÓBUSZHÁLÓZATA "e SZABOU:S ~t~ Jelmagyaraul : "'. F6...on.1 Aut6/:l..uvo..-l '- -- ". "".h I(,.... '.

11 2. számú melléklet Nyíregyháza város helyi autóbuszhálózatának díjszabási övezetei Belterületi díjszabási övezet Külterületi díjszabási övezet Helyközi díjszabási övezet 1 1A 2 2Y 3 4 4Y 5 5A A A H31 H31Y-X H32 H33 H35 H40 H40L NYíREGYHÁZA VÁROS HELYI AUTÓBUSZVONALAI 2014 AUTÓBUSZÁLLOMAs - REPÜlÖTÉR AUTÓBUSZÁLLOMÁS - VÁSÁRTÉR AUTÓBUSZÁLLOMÁS - BORBÁNYA (CSÁRDA U) AUTÓBUSZÁLLOMÁS - ALMA u. AUTÓBUSZÁLLOMÁS - ROZSRÉT AUTÓBUSZÁLLOMÁS - OROS (MAGYAR U.5) AUTÓBUSZÁLLOMÁS - OROS TEMETÖ SÓSTÓIÚTI KÓRHÁZ - ÖRÖKÖSFÖLD ÖRÖKÖSFÖlD - JÓSAVÁROS AUTÓBUSZÁLLOMÁS - ÖRÖKÖSFÖlD VASúTÁLLOMÁS - JÓSAVÁROS VASÚTÁLLOMÁS - SÓSTÖGYÓGYFÚRDÚ VASÚTÁLLOMÁS - SÓSTÓIÚTI KÓRHÁZ VASÚTÁLLOMÁS - NYíRSZÚLÚS ÚRÖKÚSFÖLD - EGYHÁZ U. SÓSTÓI ÚTI KÓRHÁZ - VASÚTI ALULJÁRó SÓSTÓi ÚTI KÓRHÁZ - ALMA U.ISKOLA VASúTÁLLOMÁS - SÓSTÓHEGY,vA BEJ ÚT SÓSTÓI ÚTI KÓRHÁZ -IPARI UTCA AUTÓBUSZÁLLOMÁS -IPARI UTCA ÚRÖKÖSFOLD - SZÉLSÚBOKORI ÚT VASúTÁLLOMÁS - ÖRÖKÖSFÖlD VASúTÁLLOMÁS - TESCO ÁRUHÁZ SÓSTÓi úti KÓRHÁZ - GUMIGYÁR (MICHEllN) ÚROKÖSFÖlD - HUSZÁRTELEP AUTÓBUSZÁLLOMÁS - KITELEKISZÖLÖ AUTÓBUSZÁLLOMÁS - ESÉLYCENTRUM AUTÓBUSZÁLLOMÁS - BUTYKA - OLÁHRÉT AUTÓBUSZÁLLOMAs -IPARI PARK,ELECTROLUX AUTÓBUSZÁLLOMÁS - NYíRJES - NAGYSZÁLLÁS AUTÓBUSZÁLLOMÁS - KÖLAPOS AUTÓBUSZÁLLOMÁS - FELSÚSIMA AUTÓBUSZÁLLOMÁS - SULYÁNBOKOR AUTÓBUSZÁLLOMÁS - LEGO... Ill......,...,...4. h ~--..\; \ ' II [ l, I I /. ~' fl

12 3. számú melléklet A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett járatokra vonatkozó menetrendi naptár évi menetrendi időszakra 2013 December Hétfó Kedd Szerda hét Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap l A nyári időszámítás március 30-tól október 26-ig érvényes. A téli időszámítás március 30-ig és olctóber 26-tól érvényes Január Február Március Hétfő Kedd Szerda hét Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap l II II II ~ II ~ Aprilis Május Június hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap l II J l l II II Z 14 2/ 28 l Július Augusztus Szeptember Hétfó Kedd Szerda hét Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap ] l J II l l Q Olctóber November December hét Hétfó Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap l II ~ II 5 12 Q 13 7 A vastagon szedett számok a munkaszüneti napokat (vasárnapokat), a dőlt betűs, aláhúzott számok a szabadnapokat (szombatokat) jelölik. NYÁRI MENETREND Érvényes: júllius 15-től augusztus 31-ig * TÉLI MENETREND Érvényes: december IS-től június 14-ig és szeptember l-től A 2013/2014. tanév rendjére vonatkozó tájékoztatás a menetrend 7l. oldalán található. A SZABOLCS VOL4N Zrt. a menetrend változtatás jogátfenntartja.

13 NYíREGYHÁZA HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE ÉRVÉNYES: ÁPRILIS 1-TÖL, OLCS VOLA, Információ:

14 KIVONAT NYÍREGYHÁZA HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIRA VONATKOZÓ UTAZÁSI FELTÉTELEKBÖL ÉS DÍJSZABÁSBÓL I. Általános tudnivalók l. Az autóbuszjáratokon - a következő kivételekkel és feltételekkel - bárki utazhat. a) Az utazásban fertőző beteg nem vehet részt. b) 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérővel utazhat. 6 éven aluli gyermekek csoportos utazásánál minden 10 fó gyermekhez legalább l fó kísérőt kell biztosítani. A kísérővel utazó gyermek és a magatehetetlen személyek autóbuszba való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő(k)nek kell gondoskodni. 2. Az utas és a VOLÁN ZRT. között a személyszállítási szerződés azzal jön létre, hogy az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő autóbuszra. 3. Az utazásból kizárható (lakott területen, vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen): a) az ittas személy b) aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van c) aki az utazási feltételeket nem tartja meg. 4. A helyi járatok érvényes utazási igazolvánnyal vehetők igénybe. A menet jegyeket - beleértve az autóbuszvezetőnél váltott menetjegyet is közvetlenül az utazás megkezdésekor az utasnak kell az autóbuszban felszerelt jegyérvényesítő készülékkel érvényesítenie. Az autóbuszvezetőnél váltott menetjegyet csak azon a járaton szabad felhasználni, amelyiken vásárolták. A megváltott, illetve kezelt, kezeltetett utazási igazolványt az utazás tartama alatt meg kell őrizni. 5. Felszálláskor az autóbuszvezetőnek, ellenőrzéskor az ellenőrnek az utazási igazolványt - felhívás nélkül - fel kell mutatni, vagy át kell adni. Az az utazási igazolvány, mely annyira megrongálódott, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, illetve az adatait illetéktelenül megváltoztatták, utazásra érvénytelen. 6. A menet jegyeket az utazás megkezdése után átruházni nem szabad. Az utazás megkezdése után másnak használatra átadott, illetve jogosulatlanul használt utazási igazolványok érvénytelenek. 7. Utasok felszállása a jármű első ajtajánál történik, leszállása a második, illetve a hátsó ajtóknál. Az utasnak leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledéskor az erre szolgáló jelző berendezés használatával jeleznie kell A leszállási szándék elmulasztásából származó kárért a Volán nem felelős. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor a járat utasainak az autóbuszt el kell hagyniuk. 8. A helyi autóbuszjáratokon dohányozni nem szabad. 9. Helyi autóbuszjáraton kézipoggyásznak minősül az az egy személy által is könnyen hordozható, 10 kg-nál nem nagyobb tömegű és egyik irányba sem terjedelmes tárgy, amelyet az utas az autóbuszba magával visz. Kézipoggyászként az autóbuszba egy utas csak l db ródlit, l pár sílécet, l köteg facsemetét, l db gyetmekkocsit, l db legfeljebb 5 kg töltetsúlyú propán-bután gázpalackot vihet magával. 10. Kézipoggyászként nem szállítható: olyan tárgy, amely az utasoknak kényelmetlenséget okozhat, szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, a járművet megrongál hat ja vagy beszennyezheti. Nem szabad továbbá töltött lőfegyvert, ruz- és robbanásveszélyes anyagot az autóbuszba bevinni. A kézipoggyász őrzése az utas feladata. ll. Aki valamilyen tárgyat, csomagot az autóbuszban felejtett, vagy elvesztett, a járat végállomásán lévő forgalomirányító helyen érdeklődhet utána. A talált tárgyat - a megfelelő azonosítás után - visszaszolgáltatjuk.

15 II. DÍJSZABÁS Utazási kedvezmények a menetrend szerinti helyi közlekedésben a 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet alapján DÍJMENTESEN UTAZHATNAK Kedvezményezettek Felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves korig 65 évnél idősebb magyar és EU tagállam állampolgára 65 évnél idősebb magyar nyugellátású külfóldi A évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) hatálya alá tartozó 65 évnél idősebb külfóldi állampolgár és 65. életévét betöltött hozzátartozója. 65 évnél idősebb külfóldi nemzetközi szerződés alapján Kedvezmények igazolása Személyi igazolvány, vagy bálmely más személyazonosításra alkalmas okmány Nyugdíjfolyósító szerv igazolása és bármely más személyazonosításra alkalmas okmány Névre szóló "Magyar igazolvány" illetve "Magyar hozzátaliozói igazolvány" Személyazonositásra alkalmas okmány 65 évnél idősebb menekült A Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal által kiállított igazolás alapján Vak személy Vakok személyi járadékának igazolása, vagy Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványa Hallássérült személy Siketek és Nagyothallók Országos szövetségének arcképes igazolványa A magasabb összegű családi pótlékban 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rend. 3. sz. részesülő személy, valamint az évi mellékiete a súlyos fogyatékosság XXVI. Törvény szerint súlyosan igazolásáról vagy a Magyar fogyatékos személy Államkincstár igazolása a megemelt összegű családi pótlékról. Az előző 3 pontban felsorolt személyek (vakok, siketek, súlyosan fogyatékosok, magasabb összegű családi pótlékban részesülők) l fó kísérője. Hadirokkant, hadiözvegy Hadirokkant kísérője Legalább 75 %-os rokkant hadirokkant családtagja TANULÓBÉRLETTELUTAZHATNAK Kedvezményezettek Nappali és esti tagozatos hallgató, tanuló 6 éven felüli óvodás A Szátv. hatálya alá tartozó nappali és esti tagozatos tanuló, hallgató AZ EU, EGT tagállam állampolgára, aki ezen államok nappali és esti oktatásában részt vevő tanulója, hallgatója A jogosult személy igazolása alapján, a kísérőnek nem kell semmilyen okmány. CSAK A KÍSÉRÉs IDEJÉRE JÁR A KEDVEZMÉNY Hadigondozási igazolvány és személyi igazolvány Hadigondozási igazolványban az Országos Szakértői Intézet szakvéleménye alapján rögzítésre kerül a kísérő szükségessége Személyi igazolvány és jogosultságot megalapozó okmány Kedvezmények igazolása Ervényes diákigazolvány. Az óvoda igazolása alapján részére a szolgáltató által kiállított igazolvány "Magyar Igazolvány" és "Magyar hozzátartozói igazolvány" e célra rendszeresített mellékiete Az érintett államokban kibocsátott diákigazolvány, nemzetközi diákigazolvány, 16 éven aluli külfóldi gyermek esetében útlevél vagy személyi igazolvány

16 NYUGDÍJAS BÉRLETTEL UTAZHATNAK Kedvezményezettek Kedvezmények igazolása A 65. életévét be nem töltött sajátjogú nyugellátás ban része s ülő és az azzal azonos elbírálás alá eső személyek (1997. évi LXXX. törvény 4. -ának f. pontja alapján) Hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíjban Arvaellátásban, szülő i nyugdíjban, A nyugdíjat, illetve a járadékot folyósító baleseti hozzátartozói nyugellátásban) szerv által kiadott igazolvány, igazolás részesülő személy (pl. Nyugdíjasok utazási utalványa) és Az özvegyi járadékban, növelt összegű személyi igazolvány özvegyi járadékban részesülő személy A gyám és gyámolt személyek, valamint Rendszeres szociális járadékban gondnok és gondnokolt személyek részesülő személy életkortól függetlenül, megosztva Rokkantsági járadékban részesülő használhatják a GY, GY ÁM és GO személy (ha rendelkezik nyugdíjasok utazási utalványokat, így nyugdíjas utazási utalványával) bérletigazolványt a gyám és gyámolt Nemzeti gondozási díjban, illetve a személy, gondnok és gondnokolt nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy egyaránt kiválthat személy Külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban Nyugdíjsegélyben ré szesülő egyházi személy Gyám és gyámolt személy, valamint gondnok és gondnokolt személy Az előzőekben felsorolt házastársa, ha az A nyugdíjas, illetve rokkantsági öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte járadékosigazolványának,igazolásának és a házastárs (élettárs) személyi igazolványának felmutatásával igazolja. Az a személy aki a helyi önkormányzat által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesül, ha munkaviszonyban nem áll Rokkantsági járadékos (ha nyugdíjasok utazási utalványával NEM RENDELKEZIK) Lakóhely szerinti illetékes jegyző igazolása Lakóhely szerinti illetékes jegyző igazolása A MÁRCIUS l-től ÉRVÉNYES VITELDÍJAK (AZ ÁFA-T TARTALMAZZÁK) MENETJEGY: Elővételben váltott menetjegy ára (db) 260 Ft Kedvezményes menetjegy munkanapokon (db) 235 Ft (A kedvezményes menetjegy munkanapokon a 8.00 óra után megkezdett és óráig befejezett utazásra lehet felhasználni. A kedvezmények csak előre váltott menetjeggyel vehe tő igénybe.) Az autóbuszvezetőnéj váltott belterületi menetjegy ára (db) 340 Ft külterületi menetjegy ára (db) 390 Ft Napi jegy ára (db) napi jegy (belterületi) 1300 Ft külterületi napijegy 1950 Ft

17 BÉRLETJEGYEK ÁRAI: Belterületi Külterületi Arcképes heti bérlet.jegyek Összvonalas 2160 Ft Egyvonalas 1890 Ft Összvonalas 2760 Ft A heti bér/e/jegyek a keletbélyegzést követő 6. nap 24. órájáig érvényesek Arcképes havi egyvonalas bérletjegyek egész hónapra (db) 5670 Ft egész hónapra (db) 16-án üzemkezdettől, a tárgyhót követő 5- én 24 óráig érvényes félhavi 3780 Ft Arcképes havi összvonalas bérletjegyek 6480 Ft egész hónapra (db) 8280 Ft ] 6-án üzemkezdettől, a tárgyhót követő 5-én 24 óráig érvényes félhavi 4320 Ft 16-án üzemkezdettől, a tárgyhót követő 5- én 24 óráig érvényes félhavi 5520 Ft Tanuló és nyugdí.ias havi bérletjegy Összvonalas 2580 Ft Összvonalas 3350 Ft A kutyaszállítás díja azonos a járatra érvényes menetjegy árával. Díjtalanul szállíthatók a segítő- (27/2009. lxii. 3.1 SZMM rendelet), a rendőrségi-, valamint a vám- és pénzügyőrségi szolgálati kutyák. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. A2 alábbi - a menetrendben a H betűvel és vastagon szedett számmal jelölt - vonalak teljes hosszára csak külterületi összvonalas bérletjegy érvényes. H31, H3IY-X, H32, H33, H3S, H40, H40L A2 így jelölt vonalakon az Autóbuszállomástól a ki.ilteriileti szakaszhatárig belterületi bérlet jegyeket, a külteriileti szakaszhatártól a külső végállomásig külterületi egyvonalas bérlet jegyet is lehet váltani. A társaságunk által üzemeltetett autóbuszok utasai az utasbiztosítási szerződési feltételei szerint biztosítva vannak. A havi bérletek árának figyelembevételével negyedéves bérlet is váltható (melynek ára a havi bérlet árának háromszorosa). A helyközi bérletjegy a helyi járatokra nem érvényes. A távolsági és helyközijáratokon a helyi u/azásra váltott menetjegy és bérletjegy nem érvényes. Amennyiben Ön súlyosan mozgás korlátozott, vagy kerekesszékkel, illetve gyerekkocsival kíván helyi járaton utazni, utazása megkönnyítése érdekében utazási szándékát lehetőleg l órával azt megelőzően szíveskedjen a 42-S es telefonszámon bejelenteni! A bérlet jegyek érvény tartalma: A különböző bérlet jegyek a naptári hónap, negyedév, első napjától az adott az adott időszakot követő hónap 5-én óráig érvényesek. A 30 napos bérlet bármely kezdőnappal kiváltható és a kezdőnapon O órától a tárgyhónapot követő hónap azonos napját megelőző napon 24 óráig jogosít utazás ra. A 30 napos bérlet legfeljebb 2 hónapra előre váltható meg. Az arcképes havi bérletek a tárgyhó IS-én, a 30 napos bérletek az érvényesség első napját követő 15. napon pénztárzárásig 50 %-os árban 145 Ft-os kezelési költség levonása mellett - visszaválthatók (a SZABOLCS VOLÁN Zrt. központjában a Nyíregyháza Korányi F. u. 12 szám alatt). A félhavi bérletek 16-án üzemkezdettől, a tárgyhót követő 5-én 24 óráig érvényesek. A2 érvényesség kezdete előtt visszaadott bármely fajta bérletjegy árát Ftos kezelési költség levonása mellett - a SZABOLCS VOLÁN Zrt. a vevőnek visszatéríti.

18 PÓTDÍJAK a) Ft pótdíjat köteles fizetni az, - aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe, ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász vagy élőállat bepiszkítja a jánnűvet, - aki a kedvezményes áru menetjegyet a kedvezményezett időszakon kívül használja fel. b) Ft pótdíjat köteles fizetni, - aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, - olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs tintávalolvashatóan rávezetve, - kutyát érvényes vonaljegy nélkül szállít. c) Ft késedelmi díjat köteles fizetni - a díj on, illetőleg az a.) és b.) alpontokban meghatározott pótdíjon felül - aki a tartozást 30 napon belül nem egyenlíti ki. Amennyiben az utas az ellenőrzés időpontjában érvényes bérlettel rendelkezik, de azt az ellenőrzésnél felmutatni nem tudja, 5 munkanapon belül a SZABOLCS VOLÁN ZRT. Nyíregyháza Korányi Frigyes u. 12. alatt (a fszt. l-es és 12-es sz. szobában) az ellenőri csoportnál történő bemutatás esetén Ft bérletbemutatási díj megfizetése mellett - mentesül a pótdíj fizetése alól. Az ittfel nem sorolt kérdésekben a VOLÁN menetrend szerinti személyszállítás utazási feltételei és díjszabása a mérvadó. A Szabolcs Volán Zrt. a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja. Aktuális menetrendünket megtalálják a oldalon, vagy érdeklődhetnek a menetrendi információt adó menetjegy és bérletárusító szolgálati helyeinken. A MENETRENDI FELVILÁGOSÍTÁST ADÓ ÉS UTAZÁSI IGAZOLVÁNYOKATÁRUSÍTÓ SZOLGÁLATI HELYEINK NYÍREGYHÁZÁN Menetrendi és egyéb információt adó szolgálati helyei n k: Telefon: Infonnáció "Kék szám" Autóbuszállomás Petőfi tér tel: , fax: Forgalomirányító helyek Örökösföld Állomás tér Helyi személyszállítási igazgatóság (Petőfi tér) Menetjegy és bérletárusító helyein k nyitva tartása: Autóbuszállomás, Petőfi tér Nyitva tartás: hétfótől-péntekíg óráig szombat és munkaszüneti nap óráig Sóstói úti kórház (szerződéses partner) Nyitva tartás: hétfótől-péntekíg óráig szombat és munkaszüneti nap óráig Bérletigazolványok nem válthatók. Örökösföld (szerződéses partner) Nyitva tartás: naponta óráig Állomás tér Nyitva tartás: naponta l.00 óráig helyi és helyközi bérlet naponta óráig VOLBUSZ UTAZÁSI IRODA KFT. (Bercsényi utca 3. - szerződéses partner) Hétfótől csütörtökig munkanapokon és pénteken óráig helyi menetjegyet, helyi és helyközi bérletet lehet váltani.

19 H40 SUL Y ÁNBOKOR BENKŐBOKOR - KAZÁRBOKOR- VARGABOKOR RÓKABOKOR ANTALBOKOR AUTÓBUSZÁLLOMÁS Menetidő (perc) H40 H40 H40 O O O H40K o H40S O MEGÁLLÓHELYEK SUL Y ÁNBOKOR AUT. FORD. SUL Y ÁN BOKORI ELÁG. SZELESBOKOR BEJ. ÚT KAZÁRBOKORI ELÁG. BENKŐBOKOR VAJDABOKOR 15. SZ. KAZÁRBOKOR 26. SZ. KAZÁRBOKOR AUT. FORD. KAZÁRBOKOR 26. SZ. VAJDABOKOR 15. SZ. KAZÁRBOKORI ELÁG. RÓKA- VARGABOKORI ElÁG. JÁNOSBOKOR BEJ. ÚT VARGABOKOR 99. SZ. VARGABOKOR AUT. FORD. VARGABOKOR 99. SZ. JÁNOSBOKOR BEJ. ÚT RÓKA- VARGABOKORI ElÁG. KOVÁCSBOKOR 12. SZ. NÁDASBOKOR 8. SZ. GERHÁTBOKOR 26. SZ. RÓKABOKOR AUT. FORD. GERHÁTBOKOR 26. SZ. NÁDASBOKOR 8. SZ. KOVÁCSBOKOR 12. SZ. RÓKA- VARGABOKORI ElÁG. JÁNOSBOKOR ANTALBOKOR AUT. FORD. JÁNOSBOKOR ZOMBORI BOKOR SALAMONBOKOR SZ. BOLT SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FÉSZEK UTCAI ABC DUGONICS U. DERKOVITS U. 73. TISZAVASVÁRI ÚT MEZÖ U. 5. RÁKÓCZI U. 50. BÚZA TÉR KELET ÁRUHÁZ BESSENYEI TÉR SZABOLCS U. TOLDI U. AUTÓBUSZÁLLOMÁS MENETREND Érvényes: december 15-től Sulyánbokor- Autóbuszállomás ~ EB ~ ~ Benkőbokor - Autóbuszállomás p~ p~ ~ Kazárbokor - Autóbuszállomás ~ 4.40 A p~ ~ pá pes p~ ~ p~ ~ 8.23 A ~ ~ EB peb peb O p$ ~ Folytatás a következő oldalon»

20 «Folytatás az előző oldalról H40 SULYÁNBOKOR-BENKŐBOKOR KAZÁRBOKOR- VARGABO~OR - ~ÓKAB9KOR ANTALBOKOR - AUTOBUSZALLOMAS MENETREND Érvényes: december 15-töl Vargabokor - ~ $ ~ Autóbuszállomás ~ po p~ h.. p~ ph $ 6.46 p~ p ~ ~ 6.50 p ~ p$ ~ ph.. p~ Rókabokor - Autóbuszállomás ~ 4.52 ~ 6.36 ~ 6.41 h $ 6.54 ~ po p~ p~ ~ p$ p~ ph p ~ p$ p~ ~ Antalbokor - Autóbuszállomás ~ 5.05 ~ 6.44 ~ 6.56 h $ 7.01 ~ po p~ p~ p ~ $ p~ ph p ~ p$ p~ ~ Jelmagyarázat: a jelzés nélküli járatok naponta közlekednek munkanapokon (hétfőtől péntekig) O szabadnapokon (szombaton) + munkaszüneti napokon (vasárnap) ~ iskolai előadások napján.6.. tanszünetben, munkanapokon ~ munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig) EB szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap) Iskolai előadások napján érintik a Derkovits u. 73., Dugonics u. és Fészek utcai ABC nevű megállókat. p A járatok Sulyánbokor vagy Kazárbokor érintésével közlekednek a autóbuszállomásra. DíjSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ bérletek: Autóbuszállomás - Sulyánbokor Külterületi Ö Szakiskola és Kollégium - Sulyánbokor Külterületi 40 Autóbuszállomás - Szakiskola és Kollégium Ö SZAKASZHA TÁR: Szakiskola és Kollégium Információ:

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra 2015 December A nyári időszámítás hét 50 51 52 53 2016. március 27-től október

Részletesebben

Nyíregyháza helyi közlekedés díjai január 1-től. I. Fejezet Általános határozmányok

Nyíregyháza helyi közlekedés díjai január 1-től. I. Fejezet Általános határozmányok 5. sz. melléklet Nyíregyháza helyi közlekedés díjai 2017. január 1-től I. Fejezet Általános határozmányok 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai 1.1. Menetdíjak megállapítása A menetrend szerinti

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Az 1997. évtől érvényes helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak megállapításáról.* (Egységes szerkezetben) 1..

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

2. sz. M E L L É K L E T VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

2. sz. M E L L É K L E T VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 218 2. sz. M E L L É K L E T a VOLÁNBUSZ Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2. sz. melléklet HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 2 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 2 2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok...

Részletesebben

határozata az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról

határozata az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l 4. sz. melléklet Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal

Részletesebben

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Érvényes: 2007. május 1-től Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy a Volán társaságok menetrend szerinti regionális és országos autóbuszjáratain az alábbi

Részletesebben

Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye Jászberény, Karcag, Tiszafüred, Újszász, Mezőtúr

Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye Jászberény, Karcag, Tiszafüred, Újszász, Mezőtúr 1 1. sz. M E L L É K L E T A közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat,

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 31-től

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 31-től 168 2. sz. M E L L É K L E T a VÉRTES VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár) A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár) 2/2. sz. melléklet 1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a szombathelyi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye Jászberény, Karcag, Tiszafüred, Újszász, Mezőtúr

Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye Jászberény, Karcag, Tiszafüred, Újszász, Mezőtúr 2. sz. M E L L É K L E T A közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához Eger, Gyöngyös, Hatvan Salgótarján, Balassagyarmat,

Részletesebben

Változó kedvezmények és díjtételek

Változó kedvezmények és díjtételek Változó kedvezmények és díjtételek 2007. május 1-jén lépett hatályba a közforgalmú személyszállítási kedvezményekről szóló 85/2007 (IV 25.) sz. Kormány rendelet, mely mind a helyi, mind a helyközi közlekedésben

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 20.049/2015. Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási

Részletesebben

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása a Közszolgáltatási szerződés V. számú melléklete, a Kereskedelmi szerződés módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.,

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től Utazási feltételek a KÖRÖS VOLÁN Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi,

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 31-től

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 31-től 111 1. sz. M E L L É K L E T a VÉRTES VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN I. Utazási jogosultság 1. Helyi forgalomban az utasok elszállítása jelentkezésük sorrendjében történik.

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

lf /\ ...~..~... ~..~:...r::...-::.. ~-. ~ REGYHÁZA ... /... NYÍREGYHÁZA 4401 NYíRE.GYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. pr.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

lf /\ ...~..~... ~..~:...r::...-::.. ~-. ~ REGYHÁZA ... /... NYÍREGYHÁZA 4401 NYíRE.GYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. pr.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA 4401 NYíRE.GYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. pr.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAil: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJLj67-169j2016. Ügyintéző:

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Helyi autóbuszvonalak. Autóbuszvonalak... 3 I. Utazási kedvezmények... 4-5 II. Díjszabás... 6 III. Utazási feltételek... 7 1...

Tartalomjegyzék: Helyi autóbuszvonalak. Autóbuszvonalak... 3 I. Utazási kedvezmények... 4-5 II. Díjszabás... 6 III. Utazási feltételek... 7 1... Tartalomjegyzék: Autóbuszvonalak... 3 I. Utazási kedvezmények... 4-5 II. Díjszabás... 6 III. Utazási feltételek... 7 1... 8 2, 2Y... 9 2A... 10 3, 3A... 11 4, 4A, 4Y... 12-13 5, 5Y... 14 6, 6Y... 15 7,

Részletesebben

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra 2014 December A nyári időszámítás hét 50 51 52 1 2015. március 29-től október 25-ig

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2012. (11.24.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2012. (11.24.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2012. (11.24.) önkormányzati rendelete az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés és a helyi

Részletesebben

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 155 1. sz. M E L L É K L E T a VOLÁNBUSZ Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS

Részletesebben

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

1. sz. M E L L É K L E T ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 99-1. sz. M E L L É K L E T az ALBA VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS

Részletesebben

6. Utazási kedvezmény*

6. Utazási kedvezmény* 51 6. Utazási * Tartalomjegyzék 85/2007 (IV. 25.) Kormány Rendelet 51 Hol, mely területen vehető igénybe a? 51 Milyen személyszállításban vehető igénybe a? 51 Ki jogosult a re? 51 A kiadvány az 2015. 07.

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1. sz. melléklet ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 3 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 3 2. Utazási igazolványokra

Részletesebben

2. sz. M E L L É K L E T VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

2. sz. M E L L É K L E T VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 150 2. sz. M E L L É K L E T az ALBA VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai

A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai 5. számú melléklet A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai 1. Utazási igazolványok érvényessége 1.1. A havi és negyedéves bérletek

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

Az utazási kedvezmények igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

Az utazási kedvezmények igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések Terjedelem: 23306 karakter Kijelölt: Export név: Oldal: Beíró: Szél Sorszám: Miklós Észak Rovat: Fiatalok Szerző: Tervezett terjedele m: Tartalmi cím: Egyéb: 2007060 5 133 Mutáci ó: Dátum: 2007060 4 12:37

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények Érvényes: 2009. április 27-től

Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények Érvényes: 2009. április 27-től Közforgalmú személyszállítási utazási ek Érvényes: 2009. április 27-től Kedvezmények a Kedvezmények a helyközi közlekedésben helyi közlekedésben jegy bérlet bérlet (vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi

Részletesebben

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik.

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik. Utazási kedvezmények 1./Kedvezmények a közforgalmú vasutak vonalain Díjmentes utazásra jogosult korlátlan számban a 65. életéve betöltésétől a magyar állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett járatokra vonatkozó menetrendi naptár évi menetrendi időszakra

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett járatokra vonatkozó menetrendi naptár évi menetrendi időszakra A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2013. évi menetrendi időszakra 2013 Január Február Március hét 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 Hétfő 7 14 21 28 4 11 18

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013.

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013. 149 2. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl 150 2. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL 2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL Az aktuális teljes árú és kedvezményes menetdíjak, a bérletek árai, az útipoggyász fuvarozás és

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2011.01.01-85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről A fogyasztói árkiegészítésről

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. november 28.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. november 28. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására Ózd, 2013. november 28. Előterjesztő:

Részletesebben

A Kormány../2007. (.) Korm. rendelete. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

A Kormány../2007. (.) Korm. rendelete. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről A Kormány./2007. (.) Korm. rendelete a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány

Részletesebben

J~~:\~t. ft ~ I {Co ~\l~ ' NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FÖOSZTÁLY. - a Közgyűléshez

J~~:\~t. ft ~ I {Co ~\l~ ' NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FÖOSZTÁLY. - a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FÖOSZTÁLY 440 l Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax: (42) 524-541 E-maii: gazdalkodasifoosztaly@nyiregyhaza.hu

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA amely létrejött egyrészről: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 6141-4/2010. Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F-1754-2/2012. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedési

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL A menetdíj megfizetése A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, legkésőbb az autóbuszon kell

Részletesebben

(2) A 30 napos bérlet a rajta feltüntetett tetszőleges időponttól 30 napon át érvényes.

(2) A 30 napos bérlet a rajta feltüntetett tetszőleges időponttól 30 napon át érvényes. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2004.(12. 17.).sz. rendelete a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról Érvényes: 2012 szeptember 1-től Az országos, regionális és elővárosi személyszállítás szolgáltatások díjai A

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől)

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/215-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Helyi menetrend szerinti

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja LI. évfolyam 18. szám 2010. december 16. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja TARTALOM ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 64/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet a helyi

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E 1-6 A barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz külön járatok díjának és alkalmazási feltételeinek

Részletesebben

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOKHATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL ÉRVÉNYES 2012. ÁPRILIS 1-TŐL I. Teljes árú menetdíjak A teljes árú menetdíjak

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 1. oldal 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

Szegedi Közlekedési Kft. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Szegedi Közlekedési Kft. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója Iktatószám: 01/92448-1/2011. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló, módosított 45/2008. (XII. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Volán díjszabási tájékoztató a menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon alkalmazott díjakról és kedvezményekről

Volán díjszabási tájékoztató a menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon alkalmazott díjakról és kedvezményekről Volán díjszabási tájékoztató a menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon alkalmazott díjakról és kedvezményekről 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 I Teljes árú menetdíjak

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

Debrecen város helyi tömegközlekedési árainak megállapításáról. Általános rendelkezés

Debrecen város helyi tömegközlekedési árainak megállapításáról. Általános rendelkezés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2006. (X. 31.) rendelete Debrecen város helyi tömegközlekedési árainak megállapításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgy lése az 1990. évi LXV.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 70/2000.(2001.I.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 70/2000.(2001.I.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 70/2000.(2001.I.1.) számú r e n d e l e t e Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításról, a helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapításáról

Részletesebben

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges.

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(VIII.19.) számú rendelete A Kisoroszi Kismaros, valamint a Kisoroszi Szentgyörgypuszta révátkelőhelyek használatával kapcsolatos általános

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2006 (XI.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2006 (XI.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2006 (XI.28.) KGY r e n d e l e t e A helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapításáról szóló 70/2000. (2001.I.1.) KGY rendelet módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain

Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain Kedvezmények a MÁV ZRt. vonalszakaszain A vasúti személyszállítási kedvezmények - a 6 év alatti gyermekek és a hadirokkantak, hadiözvegyek kivételével - csak 2. kocsiosztályon vehetőek igénybe. Az 1. kocsiosztály

Részletesebben

K E D V E S U T A S A I N K!

K E D V E S U T A S A I N K! 1 K E D V E S U T A S A I N K! Az előző évhez hasonlóan ismételten kiadásra kerül Ózd város autóbusz közlekedésének menetrendi tájékoztatója. A helyközi járatok kivonatos menetrendjénél csak a közvetlen

Részletesebben

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra 2014 December A nyári időszámítás hét 50 51 52 1 2015. március 29-től október 25-ig

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAfl: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/48/2015 Ügyintéző: Havasiné

Részletesebben

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 3321-10/2009. Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN I. Díjtételek A díjtételek az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás mellékletét

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület december 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 156. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület 2009. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

II. Fejezet Általános menetdíjak

II. Fejezet Általános menetdíjak A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 2. sz. módosítása Érvényes: 2013. július 1.-től A.) Módosítás II. sz. MELLÉKLET VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA II. Fejezet Általános menetdíjak 1. Menetjegy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A KUNSÁG VOLÁN ZRT. MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK HATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL ÉRVÉNYES 2010. JÚLIUS 1-TŐL I. Teljes árú menetdíjak A teljes

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl 95 1. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. január 1-től 2013. június 30-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására Ózd, 2013. március 19. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év november 24.-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés 2009. január 1.-től érvényes szolgáltatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben