IFJ. FEKETE ISTVÁN. Bogáncs Amerikában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IFJ. FEKETE ISTVÁN. Bogáncs Amerikában"

Átírás

1 IFJ. FEKETE ISTVÁN Bogáncs Amerikában

2

3 IFJ. FEKETE ISTVÁN Bogáncs Amerikában Zenit könyvek

4 Borítógrafika: BUDAI TIBOR Minden jog fenntartva, a kiadvány egészének vagy bármely részének a kiadó írásos engedélye nélküli sokszorosítása, másolása, egyéb engedélyköteles felhasználása beleértve a kiadvány digitalizálását és ily módon történô többszörözését, nyilvánossághoz közvetítését szigorúan tilos! Ifj. Fekete István, 2010 Zenit könyvek, 2010

5 Bogáncs A kis pumi alig öt hónapos volt, amikor ebédidôben elcsavargott a nyájtól, amit Fekete István a Bogáncs címû könyvében így írt meg: És ebbôl [Bogáncs nyúlkergetésébôl] lett a baj, ami a kiskutya életútját idegen tájakra és meglepô környezetbe irányította. A véletlenek furcsa összeállása volt ez Bogáncs ellen, s a kiskutya nem tehetett ellenük semmit. Mert véletlen volt az, hogy Jancsinak [a juhászbojtárnak] éppen ezen a napon kellett fogat húzatni Véletlen volt az is, hogy az öreg számadó juhász éppen akkor bóbiskolt el delelés közben, amikor a nyúl felugrott Véletlen volt, hogy Bogáncs kivételesen nem ugatott, hanem hangtalanul vágtatott a nyúl nyomában. Még a birkák sem néztek oda, amikor a kiskutyát elnyelte az erdô, a véletlenek sûrû szövevénye, hogy fájdalmasan sokáig ne tudjon belôle kiverekedni. Bogáncs szorgalmasan, sôt lelkesen loholt a nyúl nyomában, bár a hajsza eléggé reménytelennek látszott már az elindulás pillanatában is. A távolság köztük egyre nôtt, késôbb már csak a meleg csapán rohant ifjú ismerôsünk, s amikor egy patak is keresztezte az irányt, a csapa elveszett. A kiskutya megtorpant, aztán átugrotta az árkot, és csak úgy találomra szaladt a sûrû bozót nyílásain és alagútjain, míg egyszer csak felbukott, mintha meglôtték volna. Felbukott, és fogva volt, mert beleszaladt egy tôrbe. Szerencsére az egyik lábát is 5

6 odafogta a drót, s így nem tudta megfojtani, de véresre verte magát dühös félelmében, és vonított is, már amennyire a drót megengedte. De nem válaszolt senki. A fák most félelmetesen susogtak, fejében zúgott a vér, szíve ijedten kalimpált, és a rigófütty olyan távoli volt, hogy alig hallotta. * * * Amikor az öreg Galamb felébredt déli szunyókálásából, és összeszedte az álomban ellustult gondolatait, elôször is botja után nyúlt, aztán a kutyát szólította: Bogáncs! A birkák felemelték fejüket, és odanézett Csámpás, a közeli tölgyfa alatt heverô szamár is, de csak a felhôk árnyéka szaladt a legelôn néma figyelmeztetéssel, hogy valami történt. Hol van ez a kutya? Nem válaszolt senki.»elment volna Jancsi nyomában, vagy az erdôbe csavargott el? Csak jönne ez a gyerek, mert a falkát nem hagyhatom«dohogott magában az öreg. De Jancsi nem jött ez is a véletlenhez tartozott, mert a fogorvos motorja elromlott, s csak késéssel érkezett a rendelôbe. Az öreg juhász élesen füttyentett, amire válaszolt is egy sárgarigó, de más nem történt, s a birkák maguktól széledtek délutáni legelésre.»csak nem lôtték meg? gondolkozott az öreg. De azt hallottam volna. Vagy hazament? Ámbár ezt sose tette meg. Csak jönne valaki, rábíznám a falkát, és bemennék az erdészhez, hogy a kiskutya eltûnt, ne bántsák «De nem jött senki. Galamb Máté fáradtan és komoran ballagott a falka nyomában, és úgy érezte, mintha fél lábát elvesztette volna. Nem volt ideges, mert sose volt ideges, de alig hajolt lefelé a nap, máris 6

7 megfordította a nyájat, és elindult hazafelé. Csámpás aki elvbôl csak a harmadik felszólításra engedelmeskedett kapott is a füle közé a hosszú juhászbottal olyant, hogy a szeme szikrázott tôle, s egyszerre megérezte, hogy valami nincs rendben. Hol ez a gyerek? nyitott a konyhába otthon. AJancsi? Hát hányféle gyerek van még itt?! szikrázott az öreg szeme, és Mariska, a lánya azonnal tudta, hogy itt valami baj van. Nézz ki az útra Mariska végignézett az úton. Gyün! Na, hát csak gyöjjön is, mert a Bogáncs elveszett! Akutya? Mariska természetesen jól tudta, hogy csakis a Bogáncs nevezetû kis pumiról van szó, de a beszéd úgy jó, ha annak minden szava alaposan kiformálódik a nyelv gyúródeszkáján, fel-le jár a gondolatok garatján, amíg végre elhelyezkedik, megnyugszik, s azonmód új szavakat és gondolatokat szül. Galamb Máté nem válaszolt, és jobb is, hogy nem válaszolt, mert válaszát tömörsége miatt leírni úgysem lehetne: csak az ajtót nézte, és Mariska végre megértette, hogy még egy megjegyzést a légkör nem bír el. Szerencsére megérkezett Jancsi. Jó hosszút köpött az ajtó elôtt, jelezve egyúttal, hogy a foghúzás kiválóan sikerült, amirôl egyéb mondanivalója nincs, de amikor belépett a konyhába, azonnal megérezte, hogy viharzónába került. A csend nyomasztó volt. Szó nélkül kirakta a dohányt az asztalra, pipaszárt, tûzkövet, lámpabelet és sót, lenyelve közben a kérdést, hogy:»mért hajtott ilyen korán haza, Máté bátyám?«(majd megmondja, ha akarja.) Ehelyett azt mondta: András bátyám tisztöletit küldi. Ott volt az is a doktornál Galamb Máté csak bólintott úgy mellékesen, aztán ültében rátámaszkodott a kosfejû juhászbotjára. A Bogáncs meg elveszett 7

8 Mi?! hördült fel Jancsi. Mi? Mikor? Megyek a jágerhoz. De siess, nehogy meglûjjék! Deleléskor tûnt el Azt sem tudom, merre, mert bóbiskoltam Amikor felébredtem, már nem volt ott. Így van! Lehet, hogy elkódorgott az erdôben, lehet nem, azt nem gondolom, hogy valaki megfogta volna. Bogáncsot megfogni? És Jancsi legyintett. Szóval megyek. Ha elmaradnék Ennivaló a sütôben lesz mondta Mariska, addig is vágj egy darab kenyeret, iszen nem is ettél. Nem kell! Tudok is én most enni tette hozzá, nehogy Mariska zokon vegye kurta elutasítását, mert Galamb Máté lánya sértôdôs volt, ami özvegységébôl eredt. Néha szinte kereste az alkalmat egy-egy kis megsértôdésre szegény özvegyet akárki eltiporhatja, és alaposan kikönnyezve magát, megkönnyebbült. De most eszébe se jutott megsértôdni, mert apja komor hangulata úgy feküdt a konyhán, mint egy sötét felhô, amelybôl bármely pillanatban kicsattanhat az istennyila. Mariska sértôdései rugalmasan alkalmazkodtak a helyzethez. Most is: észre se vette Jancsi rövid visszautasítását, sôt elismeréssel nézett utána, amint a bojtár szinte futva ment le a völgynek, könnyedén ringatva vállát, mint akit nem terhel a nehéz ebéd gondja. Jancsi gondolatai kizárólag Bogáncs körül forogtak. Elsô persze az erdész, hogy adja ki a parancsot a vadôröknek Bogáncs épségét illetôleg. Ez sürgôs! Aztán aztán még nem is tudta, mi a teendô. Mindenesetre toronyiránt vágott át az erdôn, amit roszszul tett, mert ha a rendes úton megy, okvetlenül meghallotta volna a kiskutya siránkozását. De hát ez is a véletlenek sorozatába tartozott, amelyek kerítésként állták útját minden igyekezetnek, hogy Bogáncs visszakerülhessen az akolba, a birkák közé, ahol öt hónapos korára már altiszti rangot nyert. A bojtár nem törôdött vele, hogy tépte az ág, szúrta a tüske, fogta a földiszeder, csak Bogáncs járt az eszében, de eltûnésére semmi magyarázatot nem talált. 8

9 »Hej, Bogáncs, Bogáncs, jó kiskutyám! sóhajtott. Csak az erdész otthon legyen!«persze nem volt otthon. Mért kellene, Jancsi? érdeklôdött a felesége. Jancsi elmondta bánatát, elmondta az öreg Galamb még nagyobb bánatát, s az egész birkatársadalom végleges züllését, öszszekötve Bogáncs pótolhatatlanságával. Az asszony, látva a bojtár ziláltságát, verejtékes arcát, összekarmolt képét, megszánta a legénykét. Ezzel nem lehet várni! Gyere be, fiam, majd intézkedünk Az erdészné szeretett intézkedni, s ezt Jancsi helyeselte, bár az erdész többnyire egészen feleslegesen kapálózott felesége intézkedései ellen. A telefon megnyugtatóan csengett, s az asszony az»igazgatóság nevében«utasította a vadôröket, sôt a vadôrök feleségeit is (ez különösen jólesett neki, mert az asszonyféle csak saját nemének tud igazán parancsolni), hogy a gazdaság fajpumija eltûnt, s mindent tegyenek meg felkutatása érdekében. Szerencse, hogy az erdésznek nem volt pallosjoga, mert az asszony egy-két nyakmetszést is beígért volna a rendelkezés hevében Jancsi így is nagyon meg volt elégedve. Aztán arra gondolt, hogy kimegy az országútra, s az utasembereket is kivallatja, nem látták-e az akol szeme fényét? Az országút azonban némán kanyargott az erdô zöld ágyában, és szürkesége nem mondott semmit. A nap már a fák sudarán pihentette vörös tányérját, és a fák árnyéka elindult már az alkony felé. Jancsi néha füttyentett és hallgatózott, de csak a harkály nyerített vissza, vagy a szajkó kiáltott csúfondárosan, majd az is elhallgatott, és csak a néma denevérek cikáztak az út felett, ám ôk titokzatosak voltak, s akkor sem szóltak volna, ha tudják, hogy hol van a kiskutya. A bojtár törôdötten talpalt a szomszéd falu felé, mert hátha ott mondanak valamit, de a következô fordulónál meghökkenve 9

10 állt meg, mert festett, kéményes kocsik álltak az erdô ölében: két tarka póni és több nehéz ló legelte a füvet, s az egyik kocsi mellett három férfi veszôdött a királyokkal és dámákkal, akikhez többnyire valami baj vagy bonyodalom tartozik. A kocsi lépcsôjérôl pedig egy fürdôruhás hölgy figyelte elmélyülten a kártyázókat. A partinak éppen vége szakadt, s a nô hatalmasat csapott figyelemre méltó karjára. Alajos, úgy játszottál, mint egy kisegítô kontrás. Minek vesz az ilyen ember kártyát a kezébe?! Malvinkám, rövid idô alatt gorombaságokat fogsz hallani. Inkább kártyázni tanultál volna meg! Mit parancsol, fiatalember? Jancsi kissé zavartan emelte meg kalapját. Egy kiskutyát keresek, kérem szépen, a kutyámat. Nem láttuk mondta a hölgy, ismételten karjára ütve, ahol egy szúnyog érdeklôdött a táplálkozási lehetôségek iránt, bár láttuk volna e helyett a vergôdés helyett, amit a férjem végzett kártyajáték címén. Bogáncs a neve mondta Jancsi, csak hogy mondjon valamit, és elpirult, mert nem tudott máshova nézni, mint a fürdôruhás nôre. Bogáncs? Szép név, de nem láttuk. Hát akkor keresem tovább emelte meg Jancsi újra a kalapját, és elindult, hátán érezve a cirkuszosok tekintetét. Csinos kis legényke mondta halkan a nô, és hogy elpirult Alajos szimatolni kezdett. Most ne a csinos legényeken járjon az eszed Miféle szag ez? Akrumpli! kiáltotta a nô, és egyetlen ugrással eltûnt a kocsiban, ahonnét lábosok zörgése és a tûzhelyajtó csattanása hallatszott. Ha nem szólsz, Lojzikám, odaég hangzott a hitvesi elismerés. Kontrajáték mondta a Lojzivá finomult Alajos, tégy alá 10

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS NNCL1490-521v1.0 Fekete István Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS Fekete István jogutódja, 1970 ISBN 963 11 5138 7 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó:

Részletesebben

NNCL1414-50Bv2.0. Fekete István. Tüskevár NEGYEDIK KIADÁS SZECSKÖ TAMÁS RAJZAIVAL FEKETE ISTVÁN 1962

NNCL1414-50Bv2.0. Fekete István. Tüskevár NEGYEDIK KIADÁS SZECSKÖ TAMÁS RAJZAIVAL FEKETE ISTVÁN 1962 NNCL1414-50Bv2.0 Fekete István Tüskevár NEGYEDIK KIADÁS SZECSKÖ TAMÁS RAJZAIVAL FEKETE ISTVÁN 1962 622364 Az Athenaeum Nyomda rotációs magas- és offsetnyomása Felelős vezető: Soproni Béla igazgató A kiadásért

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Müller Zoltán. Illusztráció: Szabó Zenkő A csodatévő Herceg

Müller Zoltán. Illusztráció: Szabó Zenkő A csodatévő Herceg Müller Zoltán Illusztráció: Szabó Zenkő A csodatévő Herceg A mesekönyv rajzait készítették: Nagy Mária ( Szabadszállás ) Szivel Rebeka ( Szabadszállás ) Szivel Barbara ( Szabadszállás ) Müller Zoltán Attila

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai A Szafári Nyomozó 1. Fejezet Négy nőstény oroszlán, két bölény, tíz zebra, öt rinocérosz, három varacskos disznó és egy nyerges hátú lehve. Egy nyerges hátú micsoda? kérdezte

Részletesebben

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált.

A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator

Részletesebben

Nagy István: A Jóisten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek

Nagy István: A Jóisten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek PPEK 158 Nagy István: A Jóisten állatai Nagy István A Jóisten állatai Állatmesék felnőtt embereknek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Főszereplők: Tüneményes Tünde az iskola jó tündére. Vigyázó szárnyai alatt minden gyermek biztonságban érzi magát.

Főszereplők: Tüneményes Tünde az iskola jó tündére. Vigyázó szárnyai alatt minden gyermek biztonságban érzi magát. Erdőváros meséi Kántor ezredes Erdőváros rendőrkapitánya. Őséhez, a bátor és legismertebb nyomozókutyához Kántorhoz méltóan ő is a rend és az erdőlakók védelmének szenteli életét. Sikeres munkájának köszönhető,

Részletesebben

Lois Duncan LVASNI JÓ

Lois Duncan LVASNI JÓ Lois Duncan OLVASNI JÓ! 10 Lois Duncan Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2009 3 Azon négylábú családtagjaink emlékére, akik most már a Kutyamennyországban hancúroznak boldogan Ginger, Rascal, Mischief, Kelly,

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS A fedél Bánfalvy Ákos munkája MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ Nemere István, 1989 2 ELSŐ FEJEZET Vendég érkezik Egy hajmeresztő terv Négy életerős fiatalember munkát keres Vita

Részletesebben

A medál. A végső felismerés. Brátán Erzsébet. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! A taposómalom

A medál. A végső felismerés. Brátán Erzsébet. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! A taposómalom A medál A végső felismerés Brátán Erzsébet Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! A taposómalom A titkárnő Rudolf izgatott hangjára kapta fel a fejét, mikor kivágódott az iroda ajtaja. - Atyaég! Mit

Részletesebben

KÖLCSÖN KINYÍR VISSZA- NYÍR KRIMI REGÉNY

KÖLCSÖN KINYÍR VISSZA- NYÍR KRIMI REGÉNY MARUSKA SOROZAT SZEKERES KATÓ KÖLCSÖN KINYÍR VISSZA- NYÍR KRIMI REGÉNY Csak 16 éven felülieknek ajánlott!! 1 Tilos a kiadványt, vagy annak bármelyik részét Sokszorosítani, információs rendszerben tárolni,

Részletesebben

Nemes Tekla: Az öreg fügefa titka

Nemes Tekla: Az öreg fügefa titka Nemes Tekla: Az öreg fügefa titka 1. fejezet Egy szép nyári estén - a holdacska is feljött már - Panna elindult egy sétára. Úgy gondolta, hogy elmegy a kertjükbe, ami a házuktól 5 utcával arrébb feküdt.

Részletesebben

Tamási Áron. Ábel az országban

Tamási Áron. Ábel az országban Tamási Áron Ábel az országban Szerkesztõbizottság: Fekete Vince Ferenczes István György Attila Lövétei Lázár László Mirk Szidónia-Kata Molnár Vilmos Tamási Áron ÁBEL AZ ORSZÁGBAN Hargita Kiadóhivatal Csíkszereda,

Részletesebben

EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN

EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN Wass Albert EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN Zas Lóránt: ERDÉLY (Wass Albertnek) Választott az, akinek hegyei vannak, akinek csillag-indájú égboltot adott az Úr, hogy alatta őrizze a csendet, patakok ficánkolását

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ. Európa Könyvkiadó Budapest, 1996

STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ. Európa Könyvkiadó Budapest, 1996 STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ Európa Könyvkiadó Budapest, 1996 [Az első kiadás impresszuma] A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Stephen King: Firestarter A Signet Book. New American Library, New York,

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-217-6. Mercator Stúdió, 2014

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-217-6. Mercator Stúdió, 2014 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-217-6 Mercator Stúdió, 2014 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

N o r a R o b e r t s. hol nem volt

N o r a R o b e r t s. hol nem volt N o r a R o b e r t s hol nem volt 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

ANCSA BÁNATA (1. fejezet)

ANCSA BÁNATA (1. fejezet) ANCSA BÁNATA (1. fejezet) Ancsa szomorúan ült a fürdőkádban, és azon tűnődött, vajon miért történik mostanában folyton valami kellemetlenség vele. Igaz, ami igaz, ezek a kellemetlenségek többnyire ugyanolyan

Részletesebben

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE AZ ARANYEKE HABAKUK HARAGSZIK-E, GAZDURAM? A MEGFELEZETT AJÁNDÉK A GRÓFKISASSZONY TÖBBET ÉSSZEL,

Részletesebben

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

MARTHA TAILOR: VÍZIÓ

MARTHA TAILOR: VÍZIÓ MARTHA TAILOR: VÍZIÓ Mi a fene történik vele mostanában? Lehet, hogy nem volt okos dolog kifejleszteni magában ezt a képességet? Jobb lett volna, ha soha nem foglalkozott volna a vízióval való gyógyítással,

Részletesebben

1719-ben (vagy úgy nagyjából)

1719-ben (vagy úgy nagyjából) 1 1719-ben (vagy úgy nagyjából) Egyszer levágtam egy férfi orrát. Nem emlékszem sem arra, hogy pontosan mikor történt talán 1719-ben, vagy úgy nagyjából, sem arra, hogy hol, de akkor esett meg, amikor

Részletesebben