NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM"

Átírás

1 NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok A német nyelv oktatása sajátos jellegével az oktatási és nevelési rendszer szerves részeként hozzájárul a tanulók személyiségének fejlesztéséhez és segít abban, hogy a nyelvi környezetükön kívül eső valóságot feltárják és ezáltal könnyebben megtalálják helyüket a társadalomban. A német nyelvoktatás feladata, hogy a tanulók egyre nagyobb jártasságot és biztonságot szerezzenek a beszélt és írott nyelvben, valamint a különböző nyelvi megnyilvánulások megértésében illetve megfogalmazásában, amelyek segítségével képessé válnak arra, hogy kifejtsék és megvitassák az emberről és a világról szóló álláspontjukat. Betekintést nyernek egy másik kultúrába, hasonlóságokat és különbségeket állapítanak meg és megtanulják, hogy hogyan lehet a másságot kezelni és az előítéleteket megszüntetni. A német nyelvnek a kétnyelvű nemzetiségi iskolákban alapvető, az egyes tárgyakat integráló jellege van, mivel az nem csak a tanítás célját képezi, hanem az oktatás és az általános kommunikáció eszközét is jelenti. Segít abban, hogy a tanulók megismerjék a magyarországi németek történelmét és kultúráját, valamint a kisebbségeket érintő aktuális kérdéseket Magyarországon és Európában. A német nemzetiségű tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy nyelvi és kulturális hagyományaikat ápolják és ezáltal elősegíthető kisebbségi öntudatuk fejlődése. Az oktatás fő feladata abban áll, hogy a tanulók kommunikatív képességét, önállóságát és kreatív gondolkodását fejlesszük és képessé tegyük őket arra, hogy német nyelven, a szituációs helyzetnek megfelelően szóban és írásban kifejezzék magukat. A kisebbségi nyelv oktatásának két fő területe a nyelv és irodalom, amelyeket országismereti és nemzetiségismereti tartalmakkal kell kiegészíteni. A tartalmi részeket a lexikális témakörök, nyelvismeret, nyelvtan és az irodalom kategóriákban csoportosítottuk, ezek a területek kölcsönhatásban állnak egymással. Ez az oktatási koncepció az ismétlődő és folyamatosan progresszív jellegénél fogva megkönnyíti a tanulók integrálódását a 9. osztályba. Mivel különböző oktatási intézményekbe jártak, fontos, hogy tudásukat a tanítás minden területén azonos szintre hozzuk. Erre szolgálnak mindenekelőtt az életkori sajátosságaiknak megfelelő irodalmi és köznapi szövegek. Fontos, hogy a tanulók örömüket leljék az olvasásban és a művek elsősorban ösztönzést adjanak a róluk szóló beszélgetéshez. A osztályban a tanulók egyre biztosabbá válnak a szóbeli és írásbeli nyelvhasználatban és a szövegfeldolgozás módszereiben. Gyakorolják a szövegek önálló feldolgozását, megértik esztétikai és történelmi vonatkozásaikat, különböző kérdések alapján feltárják azok tematikáját és problematikáját. A szövegfeldolgozás központi részét fejtegető fogalmazások írása képezi, melyekben tapasztalati és érdeklődési körüknek megfelelő témákról fejtik ki véleményüket. A 10. évfolyam végén ismerik az alapvető argumentációs technikákat és ez alapján tárgyilagos, megalapozott, megfontolt ítéleteket tudnak megfogalmazni. A német nyelvtan alapvető szabályait szituációs helyzetben, autentikus szövegek alapján sajátítják el. Foglalkoznak a német nyelv különböző megjelenési formáival, mely során az ifjúsági nyelv és a magyarországi németek nyelvhasználata különös jelentőséggel bír. Az irodalomtanítás során megismerik az irodalmi szakkifejezéseket és megtanulnak hosszabb irodalmi szövegeket önállóan is feldolgozni. A évfolyamon a tanulók szóbeli és írásbeli kifejezőképességüket továbbfejlesztik, jól ismerik a tárgyra jellemző módszereket, tanulási technikákat és azokat biztosan tudják alkalmazni. Minél gyakrabban kapjanak lehetőséget arra, hogy önálló tanulási formákat alkalmazzanak, kérdéseiket, problémáikat előadják. Az elemzések, értekező fogalmazások írását tovább folytatják, amelyek során

2 irodalmi szövegek és témák kerülnek előtérbe. Ezek megfelelő beszédtémákkal egészülnek ki, így a tanulók könnyebben megtalálják az összefüggéseket az irodalmi művek és a valóság között, és aktualizálhatják a műben felmerülő problémákat. A nyelvszemlélet területén megismerkednek a nyelvi megnyilatkozások vizsgálatának, leírásának és megítélésének alapvető jegyeivel, és betekintést nyernek a stilisztika és a nyelvtörténet területeire. Elsajátítják az alapvető fordítási technikákat és gyakorolják különböző szövegek fordítását magyarról németre ill. németről magyar nyelvre. A 12. ill. 13. osztályban a tanulók az irodalomtörténeti fejlődést spirális eljárásmód alapján ismerhetik meg. Ennek lényege, hogy a 11., de főként a 12. osztályban rövidebb, nyelvileg egyszerűbb művek példáján keresztül szemléletesen ábrázoljuk a jelentősebb irodalomtörténeti korszakokat a felvilágosodástól napjainkig. Miután a tanulók így betekintést kaptak a német irodalom fejlődési irányvonalába és már képesek az elemzéshez általában szükséges módszereket és technikákat alkalmazni, a megszerzett ismereteket a 13. évfolyamon összetett, nyelvileg igényesebb művek alapján mélyíthetik el, ill egészíthetik ki. Ez az ismétlődő jellegű, progresszív eljárás egyben lehetővé teszi az érettségi előtti általános ismétlést és abból a szempontból is kedvezőbb a tanulók számára, hogy már a 12. évfolyamon is foglalkoznak a jelenkor irodalmával, amely általában közelebb áll hozzájuk. A 13. évfolyamon témaorientáltan is lehet dolgozni, azáltal, hogy a különböző művek hőseit konfliktushelyzetükben, a kialakult ember- és világképet az idők változása során stb. összehasonlítják. Ezáltal közös illetve különböző motívumokra illetve ábrázolásmódokra lehet utalni, és a tanulók figyelme ezáltal a politikai, társadalmi és kulturális élet nagyobb összefüggéseire irányulhat. A kánonban rögzített kötelező olvasmányok ezen elv alapján lettek felosztva, illetve további ajánlott művekkel kiegészítve. A tanulókkal folytatott megbeszélés alapján ezek még további művekkel egészíthetők ki, vagy esetenként másokkal is helyettesíthetők. Mindemellett fontos a kulturális intézményekkel való kapcsolattartás (német nyelvű színház, Haus der Ungarndeutschen, Lenau-Haus, Neue Zeitung és Pester Lloyd szerkesztősége, a Német Kisebbségi Önkormányzatok, ill. különböző faluházak). E célt szolgálja a szakmai nap, melyen a tagozat diákjai látogatást tesznek valamely intézményben. Ez a koncepció is megkönnyíti a tanulók felkészítését a német nyelvű nemzetiségi OKTVre, illetve a DSD II. vizsgára, hiszen ott is előszeretettel foglalkoznak irodalmi témákkal. Fejlesztési követelmények Írásbeli és szóbeli nyelvhasználat A tanuló tudjon aktuális témával ill. problémával kapcsolatosan állást foglalni véleményét, álláspontját hatásosan kifejteni kulturáltan, a partner véleményét figyelembe véve vitatkozni tárgyszerűen, a szituációnak megfelelő formában információt adni (tudósítás, felvilágosítás stb.) szövegekkel és filmekkel kapcsolatban különböző szempontból beszámolni emberekről szabatos leírást és jellemzést készíteni kiselőadást (referátumot) előkészíteni és szabatosan előadni szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek lényegét megragadni és írásban szabatos formában megfogalmazni aktuális problémákkal ill. olvasott művekkel, szövegekkel kapcsolatban érveket és ellenérveket összegyűjteni és ütköztetni, kifejtő fogalmazást írni szövegeket értelmezni, ezekkel kapcsolatban állást foglalni

3 megadott szempontok alapján szövegeket megváltoztatni (szemlélet- és stílusváltás, befejezetlen szöveg folytatása) a magán- és a közéletben használatos különböző szövegfajtákat szerkeszteni (életrajz, pályázat, hirdetés, olvasói levél stb.) különböző szövegeket érthetően felolvasni és előadni írásban és szóban helyesen idézni különböző, elsősorban nem szépirodalmi szövegeket magyarról németre és németről magyarra fordítani Nyelvtan A tanuló ismerje a német nyelvtan szabályait és tudja ezeket szóban és írásban helyesen alkalmazni ismerje a német nyelvtan legfontosabb terminológiáját ismerje fel a nyelvtani és mondattani jelenségeket és ezek funkcióit szövegekben, használja őket értelemszerűen és helyesen ismerje fel a mondatrészeket, tudja használni az igéket helyes vonzattal képezzen helyesen mellékmondatokat, ügyeljen a kötőszavak helyes használatára ismerje a szóképzés szabályait, tudjon ezek alapján önállóan szavakat képezni értse a fontosabb módosítószavak jelentését és funkcióját ismerje fel az idiómákat, állandó szókapcsolatokat, ezek jelentését és használatuk lehetőségeit az írott és beszélt nyelvben, használja ezeket helyesen ismerje az írott és beszélt nyelv különbségeit és használja a nyelvrétegeket nagy biztonsággal tudjon fogalmakat nyelvileg szabatosan definiálni tudjon fölé- és alárendelt fogalmakat egymáshoz rendelni tegyen szert nagy gyakorlatra az egy- és kétnyelvű szótárak használatában alkalmazza biztosan a német helyesírás szabályait Irodalom A tanuló tudjon a tömegkommunikáció fajtái között eligazodni ill. ezek közül egyszerűbbeket létrehozni foglaljon állást a televízió különböző műfajaival kapcsolatban ismerje fel az epika, líra, dráma formai és tartalmi jegyeit és tudjon műveket ezen jegyek alapján megkülönböztetni ismerje fel a különböző ábrázolási módok jellemzőit és hatását szépirodalmi művekben tudjon verseket helyesen értelmezni, tudja a tartalom és a forma közötti kölcsönhatást felfedezni tudjon különböző korokban keletkezett hasonló témájú verseket összehasonlítani, ismerje fel a versekben a korszakra és a költőre jellemző jegyeket válasszon ki és olvasson el egy ifjúsági regényt, tudjon erről szóban és írásban beszámolni tudjon hosszabb epikus és drámai műveket önállóan feldolgozni, ezek tartalmával és mondanivalójával kapcsolatban állást foglalni ismerje fel szépirodalmi szövegekben a különböző stíluseszközöket, tudja a stilisztikai fogalmakat megfelelően használni

4 nyerjen betekintést a német és a magyarországi német irodalom különböző korszakainak jellemző témáiba és tendenciáiba, ismerje meg azok világ- és emberképét Értékelés Az értékelés folyamatos, mind szóban, mind írásban történik. Különös hangsúlyt kapnak a kiselőadások (szabad témakifejtés) ill. az esszé formájában történő felmérések. NN: 9. évfolyam Évi óraszám: 592 A heti 16 óra megfelelő garanciát nyújt arra, hogy a jó nyelvi előképzettséggel rendelkező tanulókat képessé tegyünk arra, hogy német nyelven tanulhassák többek között a történelem és a földrajz tantárgyat. Négy egységre osztottuk fel az anyagot, de mindegyikben a kommunikatív készségek fejlesztése dominál. Részletezve Társalgás: Nemzetiségi nyelv: Fonetika: Szókincs: 37 x 6 = 222 óra 37 x 6 = 222 óra 37 x 1 = 37 óra 37 x 3 = 111 óra

5 I. Társalgás 1. Bemutatkozás 10 óra 2. Család 10 óra 3. Lakás, életkörülmények 10 óra 4. Napirend 14 óra 5. Iskola, tanulás 10 óra 6. Szabadidő 14 óra 7. Táplálkozás 12 óra 8. Közlekedés, forgalom 12 óra 9. Orvosi ellátás 12 óra 10. Utazás, szabadság 12 óra 11. Kultúra, művészet 12 óra 12. Az év és az évszakok 12 óra 13. Magyarország 16 óra 14. A német nyelvű országok 30 óra Szabad felhasználásra 36 óra Évi összes óraszám 222 óra Módszerek és eszközök A társalgás és a szituációs gyakorlatok feldolgozása, a beszédtanítás, - gyakorlás kissé eltérően az általános iskolai gyakorlathoz nem egy olvasmányon vagy dialóguson alapul, ill. nem ezek kizárólagos felhasználásával történik. A beszédkészség megalapozása, a beszédtechnikai feltételek megteremtése, a fonetikai előképzés az általános iskola alsó tagozatában megkezdődött, majd folyamatos ellenőrzés, korrigálás alatt állt; a tanulók a kiejtés alapvető szabályait ismerik, a hangokat, hangkapcsolatokat az alapvető kiejtési norma szerint képezik és mondják. A hallás utáni megértés készségeinek elsajátítására az első lépéseket már megtették, negyedik osztálytól kezdve gyakorolták ezt a komplex feladatot (a szavak hangképének azonnali felfogása, jelentésük megértése, viszonyok felismerése, megértése, rövidebb-hosszabb terjedelmű szöveg követése, értése). A hallás utáni megértés fejlesztése ebben az egy éves képzési időszakban primátust élvez, mert ez az idegen nyelven történő kommunikáció alapfeltétele, s ennek elsajátításához az általános iskolai képzés minden szükséges alapot megadott. Fejlesztésére és gyakorlására továbbra is a következő gyakorlattípusok alkalmasak: Hangosan felolvasott szövegek hallgatása Beszédhallgatás magnóról Videofilmek, videoanyagok megtekintése A hallott anyagot célszerű a meghallgatás után röviden, szóban összefoglalni, vagy a hanganyag hallgatása közben néhány szavas vázlatot készíteni belőle. Ez a csoport tudásszintjének megfelelően történhet magyar ill. német nyelven. A tanulók hallás utáni megértő tevékenységet megszabó követelmények szintjét fokozatosan növelni kell: A szövegek terjedelmének növelésével A szövegek nehézségi fokának emelésével A beszédkészség fejlesztésének további feladata, hogy a tanulók a már elsajátított nyelvi kifejezési formákat következetesen gyakorolják, alkalmazzák, s ezáltal gondolataikat szóban is és írásban is tartalmi és nyelvi szempontból egyaránt igényesen formálják. A megjelölt társalgási témák feldolgozása során sokféle, a beszéd készségét fejlesztő módszerből, eljárásból válogathatunk.

6 Kiindulhatunk valamilyen képanyagból, hanganyagból, hang- és képanyagból, szituációból, folyhat a beszélgetés kérdés-felelet formájában a témával kapcsolatban, rendelkezésre álló sajtótermékek segíthetnek nyelvi és társadalmi szemléletük gazdagításában vagy szolgálhat pl. egy élményen alapuló beszámoló kiindulópontul. Ezek mindegyike a mindennapi élet nyelvhasználatához kötődik, ill. arra épül. Vonzóvá és érdekessé természetesen akkor válik bármilyen téma, ha aktualitással bír a tanulók körében. A nyelvi megnyilatkozások a nyelvi érintkezés egyoldalú formájától, a monológtól a dialóguson, a nyelvi érintkezés két vagy többoldalú közvetlen formáján keresztül jutnak el a természetes beszédhez, ami lényegében egy kiterjesztett dialógusnak mondható. A kimativ és kontexusos beszéd közvetlenül a természetes beszéd kialakítására, a kötetlen társalgás és a valós beszéd alkalmazására törekszik. Fokozatosan sor kerülhet természetes szituációk felhasználására, előre elő nem készített életszerű párbeszédekre. Amennyire azt a tanulók nyelvtudása, szókincse lehetővé teszi, ezen beszélgetések kötődhetnek a tanulók személyéhez, közvetlen környezetéhez. Fontos mindenkor annak tudatosítása, hogy a nyelvi megformálás a társalgásban meghatározó szerepű, de arra is ügyelni kell, hogy a nyelvi nyelvhelyességi szempontok ne váljanak a beszéd, a beszéd kézségének gátjára. Ez úgy érhető el, ha tanulóinknak biztosítjuk a kellő nyelvi, nyelvtani hátteret. A társalgási témák gyakorlati jellege mellett lehetőség nyílik tanulóink tudásának, szemléletének gazdagítására, esztétikai érzékük, magatartásformáik fejlesztésére is. Követelmények A tanuló tudjon egyszerű stílusú, először látott s néhány ismeretlen szót is tartalmazó prózai szöveget értelmezni legyen képes megnyilatkozni, véleményt alkotni, párbeszédet folytatni a társalgási témakörökben, s az ezekkel kapcsolatos szituációkban tudjon alkotó módon részt venni legyen képes vele megtörtént vagy/és ismert eseményeket röviden önállóan (írásban és szóban egyaránt) összefüggően elmondani tudja a megfigyelt dolgokat szóban elmondani, írásban rögzíteni. Olvasmányaikról tudjon röviden beszámolni II. Nemzetiségi nyelv 1. A főnév 18 óra 2. A névmások 15 óra 3. A melléknév 24 óra 4. A határozószók 15 óra 5. Az ige 40 óra 6. Az elöljárószók 15 óra 7. A mondat / A szórend 15 óra 8. A kötőszók 15 óra 9. Helyesírás 25 óra 10. Szóalkotás 18 óra Szabad felhasználásra 22 óra Éves összes óraszám 222 óra Módszerek, eszközök Alapos nyelvtani ismétlés ill. szintrehozás a feladat. Az integrált nyelvtan elveinek szem előtt tartásával tartalmilag összefüggő szövegek segítségével ismétlik át ill. tanulják meg a diákok

7 a fent meghatározott témaköröket. Így a nyelvtan tanulása is érdekes lesz és motiváló hatással lehet diákjainkra. Követelmények A tanuló tudja a nyelvhasználat feltűnő különbségét - szókincs, mondatszerkezet- felismerni és értékelni egy szöveg összetartó eszközeit megfigyelni, a vezér-, utalószavak és az idő szerepét felismerni az írásjelek használatának legfontosabb szabályait - szóvégi írásjelek, vessző, idéző jelek - ismerni és használni a párbeszéd és idézet írásmódját ismerni a szószerinti beszédet (wörtliche Rede) és kísérő mondatát helyesen írni a szabályok tudatosabb használata révén a saját hibák észrevételének és javításának magasabb fokára eljutni két egyszerű / bővített mondatot különböző összetett mondatokká (mellérendelő, alárendelő) összefűzni a kötőszavakat jelentésük és mondatbeli szerepük szerint csoportosítani a kötőmód régmúlt alakját felismerni, megérteni, képezni, ragozni a kijelentő és kötőmódot mint a valóságos és lehetséges kifejezési formáját értelmezni kívánságokat, álmokat, feltételeket, nem-valós, nem - reális közlést, udvariasságot kötőmód II-vel kifejezni passzív szerkezetet módbeli segédigével és nélküle képezni passzív szerkezetet aktívvá- és viszont átalakítani III. Fonetika 1. A német kiejtés alapelvei 7 óra 2. A német hangrendszer részletes jellemzése 8 óra 3. A német írás 8 óra 4. A mondathangsúly és a hanglejtés (intonáció) 7 óra Szabad felhasználásra 7 óra Évi összes óraszám 37 óra Módszerek, eszközök Elméletileg tisztázni kell a két nyelv artikulációs bázisának jellemzőit és különbségeit, a hangokat egyenként, és az intonáció alapelveit. Autentikus hanganyagok felhasználásával gyakorlati példákon kell illusztrálni és begyakorolni a helyes kiejtést, mondathangsúlyt és intonációt. Egyszerű formában el kell sajátítani a fonetikai átírást, és ennek segítségével készségszintre kell fejleszteni a fonetikai tudatosságot. Ki kell használni az iskolán kívüli lehetőségeket is pl. rádió, televízió, video, rokoni és baráti kapcsolatok, cserekapcsolatok stb. Követelmények Az ún. Hochdeutsch -kiejtés minél tökéletesebb megközelítése az elméleti anyagban szereplő minden szempont figyelembevételével. IV. Szókincs Történelem

8 1. A történelem korszakai, az időszámítás 2 óra 2. Őskor 2 óra 3. Ókor 4 óra 4. Középkor 6 óra 5. Újkor 4 óra 6. Legújabb kor 4 óra 7. Háborúk, hadműveletek 6 óra 8. Forradalmak 4 óra 9. A vallás története 3 óra 10. Az irodalom története 3 óra 11. A művészetek története 3 óra 12. Történelmi fogalmak 5 óra Földrajz 1. Természetföldrajz 6 óra 2. Éghajlat, időjárás 4 óra 3. Domborzat 3 óra 4. Kőzetek 3 óra 5. Növényzet 3 óra 6. Állatvilág 3 óra 7. Gazdaságföldrajz 6 óra 8. Mezőgazdaság 3 óra 9. Állattenyésztés 3 óra 10. Ipar 4 óra 11. Közlekedés 3 óra 12. Kereskedelem 3 óra 13. Csillagászat 3 óra Szabad felhasználásra 18 óra Évi összes óraszám 111 óra Módszerek, eszközök A általános iskolai történelem ill. földrajz ismeretek alapfogalmait, kulcsszavait ismerik meg a diákok a nemzetiségi általános iskolai tankönyvek segítségével. Rövidebb összefoglaló szövegeken keresztül dolgozzák fel a diákok a két tantárgy szaknyelvét. Követelmények A tanuló legyen járatos a történelem és a földrajz szakszókincsében, értse és reprodukálja a fogalom meghatározásokat ill. az összefüggő kis előadásokat, tudja viszaadni a tanult szaktárgyi ismereteit német nyelven. NN: 10. évfolyam Évi óraszám: 185 I. Nemzetiségi nyelv TÁRSALGÁSI TÉMAKÖRÖK 1. Iskola 6 óra 2. Lakás 6 óra 3. Család 6 óra 4. Fiatalok problémái 6 óra 5. Bevásárlás 6 óra 6. Étkezés 6 óra

9 7. Egészség, betegség 6 óra 8. Természet és környezet 6 óra NYELVTAN 1. Az ige 14 óra 2. A főnév és a névmás 6 óra 3. A melléknév 9 óra 4. Szóképzés, a szavak jelentése 4 óra 5. Mondattan 8 óra 6. Helyesírás 5 óra Szabad felhasználásra 17 óra Évi összes óraszám 111 óra II. Nemzetiségi irodalom 1. Tömegkommunikáció 4 óra 2. Az irodalom műfajai 5 óra 3. Hasonló témájú versek 7 óra 4. Konkrét költészet 7 óra 5. Rövid elbeszélő művek 12 óra 6. Stíluseszközök 5 óra 7. Ifjúsági regény 12 óra 8. Magyarországi német irodalom 10 óra Szabad felhasználásra 12 óra Évi összes óraszám 74 óra A témakörök felbontása TÁRSALGÁSI TÉMÁK 1. Iskola Az iskola épülete. Tantárgyak, órarend. Az iskola régen és ma ill. 100 év múlva. Tanárok és diákok az ideális tanár és diák. Az iskola Magyarországon, Németországban ill. Ausztriában. A házirend. A napirend. 2. Lakás Lakáskörülmények városban és falun, családi házban és lakótelepen. A lakóközösség. Lakáskeresés (lakáshirdetés, telefonbeszélgetés). A lakás berendezése. 3. Család Rokoni kapcsolatok, családfa. Generációk együttélése. Családom története. Családi ünnepek. 4. Fiatalok problémái A felnőttkor előnyei és hátrányai. Szerelem, barátság, partnerkapcsolat. Belső és külső tulajdonságok. Az ideális barát ill. partner. 5. Bevásárlás Bevásárlás egy szupermarketben és egy kis boltban. Ruházat vásárlása. A divat. A reklám. 6. Étkezés Egészséges táplálkozás. Különböző népek étkezési szokásai. Ételek elkészítése receptek. Vendéglátás otthon és étteremben. 7. Egészség Az emberi test testrészek, szerveink. Betegségek, a gyakoribb betegségek tünetei. Orvosnál. Egészséges és egészségtelen életmód. Szenvedélyek rabságában. 8. Természet és környezet Az állatkert állatvédelem vagy állatkínzás. Környezetszennyezés: szemét, lég. és vízszennyezés, az ózonlyuk. Mit tehet az állam és az egyén a környezetvédelemért? Nyelvtan 1. Az ige Az igeidők használata (Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur I.). A jelen idejű igeragozás kivételes esetei (a/ä, e/i(e) ). Felszólító mód. Módbeli segédigék használata 2. A főnév és a névmás A főnevek neme, a névelő, a főnevek erős és gyenge ragozása.

10 Személyes, birtokos, mutató névmások és ragozásuk 3. A melléknév A melléknevek ragozása és fokozása. A wie ill. als használata hasonlító mondatokban. Egyszerűbb melléknévi vonzatok. 4. Szóképzés, a szavak Összetett és képzett szavak. Fölé- és alárendelt szerkezetek. Rokon jelentése értelmű és ellentétes értelmű szavak. 5. Mondattan Mondatrészek (alany, állítmány, tárgy Objekt). Az Objektek sorrendje. Idő- és helyhatározó kifejezése elöljárós szerkezetekkel (hová, hol, mikor, milyen gyakran, mennyi ideig). Összetett mondatok (idő- és okhatározói, feltételes és vonatkozó). A semsem, minél-annál, mind-mind páros kötőszavak használata. 6. Helyesírás Nagy és kis kezdőbetűk. Hosszú és rövid magánhangzók. Az s-sch megkülönböztetése. Gyakran előforduló idegen szavak írása NEMZETISÉGI IRODALOM 1. Tömegkommunikáció Hír, tudósítás, interjú, riport, hirdetés Magyarországi német médiák 2. Irodalmi műfajok Epika, líra, dráma A műfajok jellemzői szövegek alapján 3. Hasonló témájú versek Szabadon választott versek Témák, motívumok: évszakok, szerelem, természet stb. 4. Konkrét költészet Vizuális és akusztikus szempontok alapján nyelvi elemekből szerkesztett versek. Saját versek írása. 5. Rövid epikai művek Kurzgeschichte, parabola - a műfaj jellemző jegyei, tartalmi Ismertetés Jelkép, kulcsszó; Interpretáció 6. Stíluseszközök Hasonlat, szimbólum, metafora, humor, szatíra, irónia 7. Ifjúsági regény Egy szabadon választott ifjúsági regény: (ajánlott: Richter: Damals war es Friedrich) 8. Magyarországi németek Különböző szerzők hasonló témájú és motívumú versei. irodalma Részletes követelmények a 10. évfolyamon (a minimális követelmények vastagon szedve) Írásbeli és szóbeli nyelvhasználat A tanuló tudjon/tudja saját környezetét és életét érintő témákkal, problémákkal kapcsolatban állást foglalni véleményét szóban és írásban megfogalmazni, álláspontját megindokolni beszélgetésben ill. szerepjátékban kezdeményezni és a beszélgetőpartner váratlan megnyilatkozásaira is reagálni hétköznapi szituációkban információkat szerezni ill. továbbadni (felvilágosítás, tudósítás, referátum szövegekről és filmekről, ill. saját élményeiről (elsősorban szóban) beszámolni emberi magatartásformákat leírni, embereket jellemezni a tárgyalt témákkal kapcsolatban a partner véleményét figyelembe véve vitatkozni személyes tartalmú levelet írni egy szöveg tartalmát írásban összefoglalni egy történet tartalmát elmesélni egyszerűbb kérdésekkel kapcsolatban különböző véleményeket összegyűjteni és megfogalmazni

11 hétköznapi ill. ismert témájú szövegeket érthetően és folyékonyan felolvasni Nyelvtan A tanuló tudja a német nyelvtan eddig elsajátított fontos szabályait és fogalmait egyre tudatosabban használni ismerje a német nyelvtan alapvető terminológiáját tudja felismerni szövegekben a tanult nyelvtani szerkezeteket ill. ezek funkcióját egyre tudatosabban kerülje a magyar interferencia hatásait (igei és melléknévi vonzatok) ismerje fel a szóképzés fontos struktúráit és tudjon ezek alapján szavakat képezni tudjon az ismert témákkal kapcsolatos fölé- és alárendelt fogalmakat egymáshoz rendelni tudjon egyszerűbb egynyelvű szótárakat használni ismerje fel az egyszerű mondat mondatrészeit, értse és használja helyesen az Objekt fogalmát, használja helyesen a hely- és időhatározós szerkezeteket tudjon bizonyos kötőszavak segítségével összetett mondatokat képezni használja helyesen a német helyesírás alapvető szabályait tollbamondásban és maga által készített szövegekben Irodalom A tanulók biztosan tájékozódjanak a tömegkommunikációs műfajokban ezeket a műfajokat a magyarországi német médiákban is vizsgálják meg legyenek képesek egyszerű tudósításokat, interjúkat, riportokat készíteni ill. egy hírműsort önállóan összeállítani ismerjék fel a 3 alapvető irodalmi műfaj formai és tartalmi jegyeit, tudják ezek alapján a műveket megkülönböztetni legyenek képesek egyszerű verseket egymással összehasonlítani, helyesen értelmezni, mondanivalójukat megivtatni ismerjék fel a tartalom és a forma közötti kölcsönhatást próbálkozzanak a konkrét költészethez hasonló verseket írni ismerjék fel a szövegekben a különböző stíluseszközöket és hatásukat tudják elmagyarázni tudják a rövidebb epikai művek mondanivalóját interpretálni, azáltal, hogy a szövegeket szabadon megváltoztatják, befejezik és a konfliktusok feloldására új megoldásokat találnak olvassanak el egy hosszabb művet, arról tudjanak szóban és írásban beszámolni nyerjenek betekintést a modern magyarországi német lírába. NN: 11. évfolyam Évi óraszám: 222 I. Nemzetiségi nyelv TÁRSALGÁSI TÉMÁK 1. Szolgáltatások 6 óra 2. Technika 6 óra 3. Utazás, közlekedés 6 óra 4. Ünnepek, időjárás 6 óra 5. Szabadidő 6 óra

12 6. Politika, Európa 6 óra NYELVTAN 1. Szenvedő szerkezet 14 óra 2. Feltételes mód 14 óra 3. A főnév és a melléknév 8 óra 4. Mondattan 10 óra 5. Nyelvi rétegek 5 óra 6. Helyesírás 5 óra Szabad felhasználásra 19 óra Évi összes óraszám 111 óra II. Nemzetiségi Irodalom 1. Tömegkommunikáció 6 óra 2. Hasonló témájú versek 12 óra 3. XIX. és XX. századi elbeszélő művek 24 óra 4. Drámai művek 12 óra 5. Rövid epikus művek 14 óra 6. Ballada 12 óra 7. Magyarországi német irodalom 12 óra Szabad felhasználásra 19 óra Évi összes óraszám 111 óra A témakörök felbontása TÁRSALGÁSI TÉMÁK 1. Szolgáltatások Fodrásznál. Javítások. Posta telefonálás. Bankban pénzfelvétel, kölcsön. Benzinkútnál, autószerelő műhelyben. 2. Technika Az autó a jogosítvány megszerzése. Háztartási gépek használati utasítások. A számítógép. Az Internet. 3. Utazás Utazási előkészületek. Utazás egyedül vagy turistacsoporttal. Utazás autóval diszkóbalesetek. Úticélok Németországban, Ausztriában és Svájcban 4. Ünnepek - időjárás Nemzeti, állami, vallási ünnepek. Magyar ill. magyarországi német ünnepi szokások. A természet és az időjárás a különböző évszakokban. Időjáráselőrejelzés. 5. Szabadidő Szabadidős ill. teljesítménysport. Extrém sportágak. Erőszak, horror, akció a képernyőn. Diszkó, buli, kocsma hol szórakoznak a fiatalok? 6. Politika, Európa Demokrácia az iskolában diákönkormányzatok. Választások pártok Magyarországon és Németországban. A parlament. Diákcsere lehetőségek és tapasztalatok. NYELVTAN 1. Szenvedő szerkezet Az aktív és passzív ige képzése, ragozása és használata. A Handlungs- és Zustandspassiv megkülönböztetése. Szenvedő szerkezet módbeli segédigékkel. 2. Feltételes mód A Konjunktiv II képzése és használata (jelen és múlt idő) Feltételes és óhajtó mondatok. 3. Főnév és melléknév Melléknévragozás kivételek. Főnévként használt melléknevek. Melléknévi vonzatok. 4. Mondattan Mondatrészek kapcsolódása különböző Objektekkel álló igék. Időhatározói, célhatározói és megengedő mellékmondatok. Főnévi igeneves szerkezetek zu-val és zu nélkül. 5. Nyelvi rétegek Az irodalmi és a köznyelv. Csoportnyelvek: az ifjúsági nyelv.

13 Nyelvjárások. 6. Helyesírás Idegen szavak írása. Központozás. Nehezebb egyedi problémák gyakorlása. NEMZETISÉGI IRODALOM 1. Tömegkommunikáció Hír, kommentár, interjú, riport, szóraktoztató műsorok, Jellemző vonások, forma, hatás 2. Azonos témájú versek A középkortól a 20. századig, különböző korokban keletkezett hasonló témájú versek (szerelem, színek, természetszemlélet, haza stb. ) Heinrich Heine: Buch der Lieder (részletek) Nikolas Lenau versek 3. XIX és XX. századi hosszabb lélegzetű epikai művek E.T.A. Hoffmann: Das Fräulein von Scuderi G. Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe 4. Drámai művek Egy 20. századi dráma Ajánlott művek: Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame 5. Rövid epikai művek Rövid történetek (Kurzgeschichten) Malecha: Die Probe, Bender: Iljas Trauben, Aichinger: Das Fenster-Theater, Fried: Versuchstiere, Brecht: Wenn die Menschen Versuchstiere wären Elbeszélés, parabola, egyszerű szatíra 6. A ballada Balladák különböző korszakokból Pl.:Goethe: Erlkönig, Der Zauberlehrling Schiller: Der Handschuh, Th. Fontane: John Maynard, C.F. Meyer: Die Füße im Feuer stb. A műfaj jellemzői 7. Ifjúsági regény M. Rhue: Die Welle 8. Magyarországi német irodalom Különböző szerzők elbeszélő művei Olvasmányok osztály Líra: Walter von der Vogelweide, Goethe, Schiller, Eichendorff, Heine (Buch der Lieder), Lenau, Rilke, Kästner, Jandl, V. Koch, J. Michaelis, C. Klotz és további szerzők szabadon választott művei. Dalszövegek szabad választás alapján. Epika: E.T.A. Hoffmann: Das Fräulein von Scuderi, Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe, és további elbeszélő művek a 19. századból szabad választás alapján, egy ifjúsági regény szabad választás alapján (Richter: Damals war es Friedrich és M. Rhue: Die Welle) Kurzgeschichten, elbeszélések, példázatok, szatírák, S. Lenz (pl. Eine Liebesgeschichte, Die Kunst, einen Hahn zu fangen stb. ), K. Tucholsky (pl. Die Kunst, falsch zu reisen ) Bender (Iljas Tauben) Aichinger (Das Fenster-Theater) és más szerzők művei. Magyarországi német szerzők elbeszélő művei (pl. J. Mikonya, E. Rittinger, L. Fischer stb.) Dráma: egy 20. századi szabadon választott dráma (pl. Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame vagy egy szabadon választott hangjáték) A vastagon szedett művek alkotják a kötelező olvasmányokat. Részletes követelmények a 11. évfolyamon (a minimális követelmények vastagon szedve) Írásbeli és szóbeli nyelvhasználat A tanuló tudjon/tudja állást foglalni bármely időszerű, esetleg a médiából ismert témával ill. problémával kapcsolatban álláspontját hatásosan kifejteni időszerű problémákkal kapcsolatban a témát és a partner véleményét szem előtt tartva vitatkozni

14 különböző személyes és hivatalos tartalmú szövegeket létrehozni (űrlap, kérdőív, kérvény, hivatalos levél) szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek lényegét megragadni és írásban szabatos formában megfogalmazni szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegeket tartalmi és formai szempontok (felépítés, mondanivaló, motívumok, nyelvi eszközök) alapján elemezni, e szövegekkel kapcsolatban állást foglalni kiselőadásokat önállóan előkészíteni és előadni szövegeket kreatívan átalakítani (hangnem- és perspektívaváltás, szövegek folytatása, új befejezés létrehozása) megfelelő intonációval igényes szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegeket érthetően, felolvasni Nyelvtan A tanuló ismerje fel a tanult nyelvi jelenségeket (Aktiv, Passiv, Konjunktiv-II, mellékmondatok, főnévi igeneves szerkezetek) és ezek funkcióit szövegekben, tudja ezeket saját beszédében és az általa írt szövegekben értelemszerűen és helyesen használni tudja a mondatrészeket helyesen felismerni, igevonzatokat helyesen használni ismerje fel a mellékmondatok mondatrészi szerepét ismerje a nyelvhasználat különböző formáit, használja ezeket a beszédhelyzetnek megfelelően ismerje egyes nyelvjárások (elsősorban lexikai) jellemzőit és a nyelvjárások használatának stilisztikai értékét tudjon fogalmakat nyelvileg helyesen definiálni ill. körülírni tudjon egynyelvű ill. szinonímaszótárakat használni használja a német helyesírás szabályait egyre növekvő biztonsággal használja helyesen a központozás szabályait Irodalom A tanulók tudjanak TV-felvételeket elemezni, a látottakról szabadon véleményt nyilvánítani és kérdéseket megvitatni informálódjanak a TV és a rádió kisebbségi műsorainak tematikájáról és tartalmáról egyre önállóbban értelmezzenek verseket, ismerjék fel a forma és a tartalom közötti kölcsönhatást és ezáltal fejlesszék az irodalmi ábrázolásmód iránti szenzibilitásukat tudjanak önállóan lépésenként egy teljes művet feltárni, elmesélni, tudják annak mondanivalóját megvitatni legyenek képesek hosszabb epikai és drámai művek cselekményszerkezetét az egyes szereplők kapcsolatrendszerét, viselkedésmódját és indítékait ábrázolni a balladák elemzésekor ismerjék fel azok jellemző vonásait különböző szerzők elbeszélő művei alapján konfrontálódjanak a magyarországi németek múltjával és jelenével NN: 12. évfolyam Évi óraszám: 222 I. Nemzetiségi Nyelv

15 TÁRSALGÁSI TÉMAKÖRÖK 1. Másság 6 óra 2. A kettéosztott Németország 6 óra 3. A munka világa 6 óra 4. Az ár ellen 6 óra NYELVTAN 1. Az ige 14 óra 2. Jelentéstan 6 óra 3. Szókapcsolatok 4 óra 4. Mondattan 6 óra 5. Az írott és a beszélt nyelv 4 óra 6. Fordítás 6 óra Szabad felhasználásra 10 óra Évi összes óraszám 74 óra II. Nemzetiségi Irodalom 1. Felvilágosodás 12 óra 2. Sturm und Drang 16 óra 5. Vormärz 6 óra 6. Realizmus 12 óra 7. Naturalizmus 10 óra 8. A századforduló irodalma 10 óra 9. Fasizmus és száműzetés 16 óra 10. Háborús irodalom 12 óra 11. Háború utáni irodalom 12 óra 12. Magyarországi német irodalom 12 óra Szabad felhasználásra 30 óra Évi összes óraszám 148 óra A témakörök felbontása TÁRSALGÁSI TÉMAKÖRÖK 1. Másság A társadalom peremén élők: hajléktalanok, kábítószeresek, szekták. Kisebbségek, külföldiek (vendégmunkások, menekültek) társadalmi problémák tolerancia, intolerancia, előítéletek, asszimiláció 2. A kettéosztott Németország a fal ledöntése előtt és után Az NSZK és az NDK létrejötte. A fal. Az NDK politikai rendszere a Stasi emberi sorsok. A fal ledöntése. Az újraegyesítés és következményei. Ossik és wessik a fejekben lévő fal 3. A munka világa Munka régen és ma. Munkát keresni és találni (pályázat, bemutatkozó beszélgetés). Karrier, munkanélküliség 4. Az ár ellen Ellenállás, egyéniség, individualizmus a totalitárius államokban NYELVTAN 1. Az ige Elváló és nem elváló igekötős igék. Módbeli segédigék szubjektív jelentése. A függő beszéd kifejezése kijelentő és feltételes móddal a Konjunktiv I. képzése. Melléknévi igenevek átalakításuk vonatkozó mellékmondatokká 2. Jelentéstan Rokon értelmű és ellentétes értelmű szavak. Azonos alakú, különböző névelőjű szavak jelentései 3. Szókapcsolatok Idiómák, kollokációk 4. Mondattan Mellékmondatok képzése als ob/als wenn, ohne dass/ohne zu, anstatt dass/ anstatt zu kötőszavakkal. Haben zu/ sein zu

16 szerkezetek 5. Az írott és a beszélt nyelv Szókincs és mondatszerkezet. Nyelvi eszközök a hétköznapi beszélgetésekben, hivatalos beszédekben, írott és nyomtatott szövegekben. Címek, újságcikkek főneves szerkezetei. Különböző szövegek vizsgálata. Módosítószavak. 6. Fordítás Szövegek fordítása magyarról németre és németről magyarra NEMZETISÉGI IRODALOM 1. A felvilágosodás Fabulák 2. A Sturm und Drang - mozgalom 3. A német klasszika Goethe és Schiller versei Klasszikus balladák 4. Romantika Versek, mesék 5. Vormärz H. Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen 6. Realizmus Th. Storm: Der Schimmelreiter 7. Naturalizmus G. Hauptmann: Bahnwärter Thiel 8. A századforduló irodalma R. M. Rilke Th. Mann: Tonio Kröger (részletek, ajánlott mű) 9. Emigráció és fasizmus Brecht színházelmélete Mi a felvilágosodás? A német felvilágosodás. A fabula műfaja, jellemzői Lessing és más különböző korszakokból származó szerzők fabuláinak összehasonlítása. Lessing: Nathan der Weise Auszug: Ringparabel Irodalmi forradalom Németországban - jellemzői A népköltészet felfedezése (Herder) Goethe sesenheimi dalai, Mailied, Willkommen und Abschied és más költemények Zsenikultusz, Goethe: Prometheus, Die Leiden des Jungen Werthers (részletek- ajánlott mű) Schiller: Kabale und Liebe A klasszikus szépség és harmóniaideál Goethe és Schiller együttműködése Balladák és más versek elemzése (pl. Goethe: Der Schatzgräber. Schiller: Die Bürgschaft, Die Kraniche des Ibykus ),és további versek (Goethe: Wanderers Nachtlied, Grenzen der Menschheit, Das Göttliche. Schiller: Ode an die Freude stb. ) A ballada jellemzői A romantika alapvető vonásai Eichendorff, C. Brentano, L. Uhland versei alapján A mese. A Grimm testvérek A jénai és a heidelbergi romantika H. Heine és N. Lenau versei A romantikus irónia Politikai költészet a forradalom előestéjén Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen (részletek - Caput I. és további szabadon választott részletek) A mű forradalmi gondolatai Történelmi és szellemtörténeti háttér A korszak irodalmi jellemzői Storm műve alapján Az ember helytállása a környezetben Objektív valóságábrázolás A novella mint műfaj. Új témák az irodalomban: nyomor, ösztönök, szociális problémák elemzése A naturalizmus irodalom jellemzése Egy ember az őrüléshez vezető úton. Naturalisztikus ábrázolásmód Sokszínű irodalmi irányzatok Rilke: Herbsttag, Panther, Archaischer Torso Apollos Dinggedicht A polgár-művész ábrázolása Th. Mann Tonio Kröger c. művének részletei alapján Az epikus színház jellemzői. Elidegenedési effektus

17 10. A háborús időszak irodalma A téma feldolgozása egy szabadon választott Brecht dráma alapján. H. Böll és W. Borchert rövidebb elbeszélő művei Hogyan tükröződik a történelem az egyes emberek tudatában illetve sorsában? 11. A háború utáni irodalom Fr. Dürrenmatt : Die Physiker A mű mondanivalója, a téma aktualizálása. A modern dráma 12. A magyarországi német irodalom Részletes követelmények a 12. évfolyamon (a minimális követelmények vastagon szedve) A nyelv és identitás a magyarországi német szerzők verseiben és elbeszélő műveiben. Írásbeli és szóbeli nyelvhasználat A tanuló tudjon állást foglalni a múltat és a jelent érintő különböző problémákkal kapcsolatban tudjon saját véleménye, álláspontja mellett logikusan érvelni tudjon vitában aktívan részt venni tudjon a magán- és közéletben használatos különböző szövegfajtákat (pályázat, önéletrajz stb.) létrehozni tudjon tényeket és problémákat megadott szempontok alapján feltárni és világos, logikus gondolatmenettel kifejteni ismerje a szövegelemzés és az interpretáció különböző módszereit és használja azokat helyesen (műfaj, szövegszerkezet és szemlélet, az alkotó és a kor stb. ) tudjon olvasott szövegekkel kapcsolatban kommentárt írni tudjon kiselőadásokat tárgyszerűen előkészíteni és szabadon előadni tudja az előadásban vagy referátumban hallottakat jegyzetelni ismerje az idézés különböző módszereit, tudjon szóban és írásban helyesen idézni tudjon különböző szövegeket magyarról németre és németről magyarra fordítani Nyelvtan A tanuló értse az igék modális jelentéseit (feltételezés, valószínűség, kényszer, távolságtartás stb.) és igyekezzen ezeket helyesen használni vizsgálja meg a függő beszéd különböző kifejezési módjait irodalmi művekben és a médiák nyelvében, ismerje fel funkciójukat és jelentésüket és használja őket helyesen vizsgáljon szövegekben többjelentésű szavakat, azonos vagy hasonló ill. ellentétes jelentésű szavakat, állapítsa meg a különbségeket és hasonlóságokat és használja fel ezeket saját szókincsének gazdagítására ismerje fel az idiómákat az írott és beszélt nyelvben, értse jelentésüket, tudja őket bizonyos összefüggésben használni ismerje az írott és beszélt nyelv közötti különbségeket, saját szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaiban figyeljen ezekre a különbségekre értse a fontosabb módosítószavak jelentését és hatását Irodalom és szövegismeret A tanulók kapjanak betekintést a jelentősebb irodalmi korszakokba, ismerjék ezeknek a korszakoknak a fő vonásait, ebben a tekintetben azonban nem a teljességre kell

18 törekedni, hanem továbbra is az egyes művek (lásd kánon) feldolgozása áll a középpontban fedezzék fel a művek elemzése során az egyes korszakokra és fejlődési irányzatokra jellemző vonásokat tudják követni a művek nyomán a világ- és emberkép változását tudják a műveket tartalmi és formai szempontból elemezni, mondanivalójukat megvitatni legyenek képesek verseket egymással összehasonlítani legyenek képesek drámai műveket azok jellemző vonásaik figyelembevételével olvasni és elemezni NN: 13. évfolyam Évi óraszám: 192 I. Nemzetiségi nyelv TÁRSALGÁSI TÉMAKÖRÖK 1. Közösségi értékek 6 óra 2. Férfi és női szerepek 6 óra 3. Manipuláció 6 óra 4. Jövőnk 6 óra NYELVTAN 1. Stilisztika 4 óra 2. Szókincs és szóképzés 3 óra 3. Szó, mondat, szöveg 12 óra 4. Fordítás 6 óra Szabad felhasználásra 10 óra Évi összes óraszám 64 óra II. Nemzetiségi Irodalom 1. A klasszika emberképe 16 óra 2. Fantáziavilágok 6 óra 3. Lázadás a szociális viszonyok ellen 10 óra 4. Társadalom és egyén 10 óra 5. Naturalista vonások a költészetben 6 óra 6. Dekadencia, pesszimizmus 8 óra 7. Antifasiszta irodalom 8 óra 8. A háború következményei 8 óra 9. Manipuláció a modern társadalomban 12 óra 10. Magyarországi német irodalom 12 óra Szabad felhasználásra 32 óra Évi összes óraszám 128 óra A témakörök felbontása TÁRSALGÁSI TÉMAKÖRÖK 1. Közösségi értékek Tolerancia / Intolerancia, Történelmi és modern egyházak. Az egyházak szociális funkciói. Becsület és becsületesség 2. Férfi és női szerepek A hagyományos és a modern nő. Családanya vagy karrier? Megváltozott erkölcsök. A házasság krízise. 3. Manipuláció Az emberek manipulálása a diktatúrákban. Módszerek és eszközök, következmények. Manipuláció ma.- a médiák, a

19 politikusok, a pénz, a reklám segítségével 4. A jövő Egyéni elképzelések a jövőről lehetőségek. Továbbtanulás, munkahely, ösztöndíj. Magyarország jövője Európában: az EU. Az emberiség jövője: környezetünk. A tudomány felelőssége. NYELVTAN 1. Stilisztika Szóhasználat, mondatszerkesztés, stíluseszközök és ezek függősége az adott szituációtól. A jelentéskülönbségek okai (szövegösszefüggés, szövegek összehasonlítása) 2. Szókincs, szóképzés Idegen szavak, neologizmusok, idegen eredetű szavak. Más nyelvek hatása a német nyelvre (anglicizmusok). Szóképzés elő- és utótagokkal. 3. Szó, mondat, szöveg A nyelvtani ismeretek ismétlése és rendszerezése irodalmi és más autentikus szövegek vizsgálata kapcsán. Nyelvi formák szerepe különböző fajtájú szövegekben. 4. Fordítás Fordítási és tömörítési gyakorlatok NEMZETISÉGI IRODALOM 1. Az emberkép a klasszika korszakában Goethe: Faust I. (részletek) Prolog im Himmel, Nacht, Studierzimmer,Gretchentragödie stb. Goethe: Faust II. (a dráma vége) Az emberkép változása az idők folyamán: Faust, Nathan, Prometheus, Möbius, Tonio Kröger 2. Fantáziavilágok A romantikus életérzés az irodalomban, zenében és a festészetben Eichendorff versek A fantázia és a démoniság megjelenése versekben és Hoffmann: Das Fräulein von Scuderi c. művében 3. A szociális viszonyok elleni tiltakozás G. Büchner: Woyzeck (ajánlott mű) A nyomor, kín és szenvedés ábrázolása: Woyzeck, Bahnwärter Thiel 4. Egyén és társadalom Th. Fontane: Effi Briest Konvenciók és tisztesség A szerelem meghiúsulása társadalmi korlátok miatt: Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe és Schiller: Kabale und Liebe Nőszerepek: Effi, Luisa Miller, Gretchen,Vrenchen Marti, Mutter Courage 5. Naturalisztikus vonások a költészetben 6. Dekadencia, pesszimizmus a századforduló idején G. Hauptmann: Weberlied - a Die Weber c. drámából (ajánlott mű) Az ember fenyegetettsége F. Kafka: Die Verwandlung vagy Vor dem Gesetz Példázatok Összehasonlítás: Rilke: Herbsttag, Hölderlin: Die Hälfte des Lebens 7. A fasizmus elleni harc Th. Mann: Mario und der Zauberer A diktatórikus hatalom elleni harc 8. A háború következményei W. Borchert: Draußen vor der Tür Az elárult generáció helyzete a háború befejezésekor Emberi sors a háború alatt és után Összehasonlítás: Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder, Böll: Wanderer,Kommst du nach Spa., Böll és Borchert elbeszélései 9. Az emberek manipulálása modern társadalomban 10. Magyarországi német irodalom H. Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum A médiák szerepe a társadalomban Az egyén a manipulációk és előítéletek áldozataként Összehasonlítás: M.Frisch: Andorra, Biedermann und die Brandstifter Magyarországi német irodalom fejlődési tendenciái az egyes művek alapján

20 Olvasmányok: Osztály Líra: Goethe: Sesenheimer Lieder, Mailied, Willkommen und Abschied, Prometheus, Wanderers Nachtlied, Grenzender Menschheit valamint további versek és balladák (pl. Der Zauberlehrling, Der Schatzgräber stb.) Schiller: Balladák (pl. Die Bürgschaft), Ode an die Freude és további versek Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen (részletek), Eichendorf, Brentano, Uhland, Heine, Lenau, Rilke,(Herbsttag, Der Panther, Archaische Torso Apollos stb.), Hauptmann és magyarországi német költők versei Epika:Lessing és más szerzők fabulái Goerthe: die Leiden des jungen Werthers (részletek) Storm: Der Schimmelreiter, Fontane: Effi Briest, G. Hauptmann : Bahnwärter Thiel Th. Mann: Tonio Kröger (részletek), Mario und der Zauberer, F. Kafka: Die Verwandlung vagy Vor dem Gesetz, példázatok, Borchert és Böll elbeszélések. Borchert: Draußen vor der Tür, Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Dráma: Lessing: Nathan der Weise (részletek), Schiller: Kabale und Liebe, Goethe:Faust I. (részletek), Faust II. (a mű vége), Büchner: Woyzeck, Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder vagy Galileo Galilei vagy Der gute Mensch von Sezuan vagy Der kaukasische Kreidekreis, Dürrenmatt: Die Physiker vagy Der Besuch der alten Dame, M. Frisch:Andorra vagy Biedermann und die Brandstifte Magyarországi német szerzők művei választás alapján: Engelbert Rittinger, Ludwig Fischer, Georg Fath, Josef Mikonya, Erika Áts, Valeria koch, Franz Zeltner, Klaus Klotz, Robert Becker, Vata Vágyi A vastagon szedett művek olvasása kötelező. Részletes követelmények a 13. évfolyamon (a minimális követelmények vastagon szedve) Írásbeli és szóbeli nyelvhasználat A tanuló tudja magát beszédszituációkban folyékonyan és a két nyelven (magyar és német) közel hasonló színvonalon kifejezni tudjon a múlt, a jelen és a jövő problémáival kapcsolatban állást foglalni tudjon egy adott problémát vázolni, ezzel kapcsolatban véleményét kifejteni, a saját érveit másokéival szembeállítani, eközben a kifejtő fogalmazás formai előírásait betartani tudjon különböző szépirodalmi és más szövegeket megérteni, értelmezni és elemezni, tudja a szövegelemzés eredményeit tényszerűen és nyelvileg szabatosan leírni legyen képes a tárgyalt témákhoz kapcsolódó szakirodalom kiválasztására és felhasználására ismerje és használja azokat a technikákat, amelyek a jegyzetelést, rendszerezést, összefoglalást és idézést megkönnyítik tudjon különböző szövegeket magyarról németre ill. esetleg szépirodalmi szövegeket németről magyarra fordítani tudjon magyar szövegeket német nyelven tömöríteni Nyelvtan A tanuló rendelkezzen alapos morfológiai, szemantikai és szintaktikai ismeretekkel, amelyek segítségével differenciált módon és helyesen használja a nyelvet ismerje fel autentikus szövegekben a nyelvi jelenségek jelentését és funkcióját rendelkezzen alapvető stilisztikai ismeretekkel és tudja ezeket írásban és szóban helyesen használni

NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM

NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok A német nyelv oktatása sajátos jellegével az oktatási és nevelési rendszer szerves részeként hozzájárul a tanulók személyiségének fejlesztéséhez és

Részletesebben

A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára)

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) 9 12. évfolyam Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A német nemzetiségi nevelés alapvető feladata a nyelv, mint változó rendszer megismerése,

Részletesebben

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM Vállaj 2010. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. Programunk céljai, feladatai...3 3. A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...4 3.1. Nyelvoktató program...4 3.2. Óraszámok...5

Részletesebben

Spanyol nyelvi tanterv

Spanyol nyelvi tanterv L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM Spanyol nyelvi tanterv 2007. Készítette: S TARK P ÉTERNÉ Z ÖLDVÁRI I LDIKÓ Készült az Oktatási Minisztérium által 2001-ben kiadott Kerettanterv alapján I. KÉPZÉSI CÉLOK -A

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Helyi Tanterv Német Nemzetiségi Nyelvoktató Pedagógiai Program 2010. október Tartalomjegyzék Német nemzetiségi program...

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE II.

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE II. A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE II. 2.1. Általános tantervű, emelt nyelvi óraszámú B osztály Német, mint első idegen nyelv Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből A célnyelv oktatásának alapvető célja a KER-rel összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Német Nemzetiségi Nyelvoktató Pedagógiai program 2013. március TARTALOMJEGYZÉK Német nemzetiségi program...2 Bevezető...2 A nemzetiségi

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE ALAPELVEK, CÉLOK Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a modern német nyelv oktatására is a német nemzetiségi tagozat célkitűzései mellett, hiszen

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

7. melléklet. Tartalom:

7. melléklet. Tartalom: 7. melléklet 7.2. Kerettanterv az Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évfolyamának tantárgyai és a 9-12. évfolyam önismeret és tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgyak oktatásához Tartalom: Bevezetés

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a nyelvi előkészítő évfolyamok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a nyelvi előkészítő évfolyamok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a nyelvi előkészítő évfolyamok számára A kompetencia kifejezés a készségek, ismeretek, adottságok és attitűdök együttesére utal.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel 3. oldal 1. A német nemzetiségi nevelés és oktatás irányelvei 4. oldal 2. A német nemzetiségi bővített

Részletesebben

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok Célok és feladatok Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és

Részletesebben

A 9-11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) A 9-11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) 1 Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM -KOMMUNIKÁCIÓ... 3 ANGOL NYELV...14 NÉMET NYELV...23

Részletesebben

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Gimnáziumunk angol-német tagozatos osztálya 5 éves képzést nyújt. Ebben a speciális nyelvi osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a másikat

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Német nyelv és irodalom 1-4. évfolyam NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a német nemzetiségi osztályokban 1-4. évfolyam Német nyelv és irodalom Az általános iskola alsó tagozatán a német nyelv és irodalom tantárgy

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz 11 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 + 2 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma) NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma) 1 4. évfolyam A magyarországi német nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének

Részletesebben

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Heti óraszám: 18h / hét Éves óraszám: 648h Bevezető A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen

Részletesebben