SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012."

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem évi gazdálkodásáról Gödöllő 2012.

2 Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Az Egyetem honlapjának címe: Alapító megnevezése: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Alapító okirat száma: /2011. OM azonosító: FI Az Egyetem PIR törzsszáma: Adószáma: Közösségi adószáma: HU Egységes statisztikai számjele: Államháztartási egyedi azonosítószáma: Szakágazati besorolása: Felsőfokú oktatás A Szent István Egyetem (továbbiakban: egyetem) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: NEFMI) felügyelete alá tartozó, teljes gazdálkodási jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. Az egyetem karai az intézmény békés megyei karait összefogó, szarvasi telephellyel működő Tessedik Sámuel Egyetemi Központ (TEK) december 31-i megszüntetését követően: Alkalmazott Bölcsészeti Kar (ABK), Állatorvos-tudományi Kar (AOTK), Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK), Gazdasági Kar (GK), Gépészmérnöki Kar (GÉK), Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (MKK), Pedagógiai Kar (PK), Ybl Miklós Építéstudományi Kar (YMÉK), Víz- és Környezetgazdálkodási Kar (VKK), - 2 -

3 valamint 1 intézete: Egészségtudományi- és Környezet-egészségügyi Intézet (EKI) től intézményünk a békés megyei karokat, az intézetet, valamint a jászberényi kart érintő integrációt követően 7 karral folytatta tevékenységét. Az ABK-nak a szarvasi Pedagógiai Karba történő beolvadásával létrejött új kar: Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (ABPK) szarvasi székhellyel, A VKK és az EKI integrálódott a Gazdálkodási Karba, így létrejött a 3 kart és az intézetet magában foglaló Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar (GK) békéscsabai székhellyel. I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) 1. Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének rövid ismertetése A Szent István Egyetem alig 10 esztendős fennállása alatt a legjobb magyar egyetemek sorába emelkedett, különböző tudományterületeket integráló oktató - kutató - innovatív tevékenysége révén elismert szereplőjévé vált a magyar felsőoktatásnak. Az egyetem alaptevékenységként évben is az Ftv.-ben, az Alapító Okiratában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: ESZMSZ) előírt BsC, MsC képzést, egyetemi, főiskolai képzést, doktori képzést, szakirányú továbbképzést, felsőfokú szakképzést, közoktatási tevékenységet, agrártudományi-, műszaki-, gazdaságtudományi kutatást és ezekhez kapcsolódóan az átmenetileg szabad kapacitások kihasználását szolgáló tevékenységeket látott el év során intézményünk 8 karán és 1 intézetében, majd az egyetem akkreditálása szempontjából stratégiai jelentőségű, a békés megyei karokat és az ABK-t érintő október 1-i integrációt követően - 7 karán folytatta oktatási-kutatási tevékenységét az ország több régiójában. A képzési kínálat bővítésével - gazdasági környezetben érvényesülő negatív hatások, - 3 -

4 és a csökkenő költségvetési támogatás mellett is sikerült növelnünk a hallgatói létszámot, valamint fenntartani, továbbfejleszteni a társadalmi-gazdasági környezet elvárásaira, változásaira reagálni képes, a tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő rugalmas képzést. Az elmúlt évben tovább bővült az egyetemen akkreditált Bsc és Msc szakok száma. Többek között indításra került a növénytermesztő (Msc) levelező tagozatú képzés, illetve a piaci igényekhez illeszkedve ezáltal nemzetközi versenyképességünket is erősítve - idegen nyelven folytatott képzéseink számát is növeltük. Az alap- és mesterképzés palettájának bővítése mellett új felsőfokú szakképzéseket, illetve szakirányú továbbképzéseket is akkreditáltunk. A Szent István Egyetem 2011-ben több, mint 17 ezer hallgató részére nyújtott minőségi felsőfokú képzést alig több, mint 2 ezer fős közalkalmazotti létszám mellett és hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait, szerzett oklevelet intézményünkben. Doktori iskoláink száma a Regionális Tudományok Doktori Iskolájának akkreditálásával 8-ra emelkedett. A Pályázati és Innovációs Központ és a Regionális Egyetemi Tudásközpont összehangolt tevékenysége tovább erősítette az egyetemi- és kutatószféra, valamint a gazdaság közötti tudástranszfert. Támogatta, hogy az egyetemi oktatók és kutatók - a vállalkozásokkal és más, kutatásban, innovációban érdekelt szervezetekkel együttműködve - fókuszált kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket folytathassanak. Lehetővé tette, hogy a doktorandusz és egyetemi hallgatók is bekapcsolódhattak a kutatásokba, elősegítve ezáltal az utánpótlás nevelést is. A gazdálkodási célkitűzéseink középpontjában a költségvetési támogatás nagy mértékű elvonásának saját bevételekkel történő pótlása - a minőségi oktatás-kutatási tevékenység fenntartása mellett -, a rendelkezésre álló források hatékony és költségtakarékos felhasználása, a megbízható, folyamatos működési feltételek biztosítása, az éves költségvetés teljesítése, valamint a pénzügyi stabilitás megőrzése állt. a.) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések okai, azok hatásai Az egyetem gazdálkodását nehezítette a évi költségvetés támogatási és kiadási - 4 -

5 előirányzatából történő kétszeri elvonás. Első alkalommal E Ft került elvonásra, amelyből E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat, E Ft a dologi kiadásokat és E Ft az intézményi beruházásokat érintette. A második elvonás teljes egészében a dologi kiadásoknál jelentkezett ( E Ft). Így összesen E Ft-tal csökkent az egyetem évi költségvetési támogatása, amely igen érzékenyen érintette a gazdálkodást. Jelentős költségtakarékossági és költségracionalizálási intézkedéseket kellet bevezetni likviditásunk megőrzése érdekében. Többek között az alábbi takarékossági intézkedéseket hajtottuk végre: - Az oktatók számára előírt kötelező óraszámokat 2011-ben tovább növeltük, - A nyugdíjba vonult, illetve egyéb okból távozott közalkalmazottak helyére létszámfelvétel nem történt, - A pályázati források és a meghatározott célra átvett pénzeszközök (pl. szakképzési hozzájárulás) kivételével a beruházásokat minimális szintre csökkentettük, - A megbízási szerződéssel foglalkoztatott külső szakemberek alkalmazását lehetőség szerint mérsékeltük, - A természetbeni juttatások jelentős része megszüntetésre került közalkalmazottaink körében, - Az üzemeltetési kiadások visszaszorítása érdekében valamennyi energiahordozó igénybevétele felülvizsgálatra került és energiacsökkentésre irányuló intézkedéseket tettünk (Pl.: a vizsgaidőszakban kihasználatlan épületek bezárásra kerültek), - Az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karnál a Bolza Kastély épülete október 31-vel bezárásra került, a gazdasági hivatal pedig átköltözött a kari épületbe, ezáltal is csökkentve a fenntartási költségeket, - Az intézmény villamos-energia beszerzése tárgyában tender eljárást folytatott le. A beszerzésre az egyetem konzorciumot hozott létre, melyhez csatlakozott a Dunaújvárosi Főiskola, a Szolnoki Főiskola, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem. A Szent István Egyetem számára időszakra - a július 21-én érvényben lévő területileg illetékes egyetemes szolgáltatói árhoz viszonyítva a várható mennyiséggel számolva - a várható megtakarítás több, mint 80 millió Ft, - 5 -

6 - Az egyetem által bérbeadott ingatlanok bérleti díjait felülvizsgáltuk és a KSH fogyasztói árindex változás figyelembevételével korrigálásuk megtörtént. További nehézséget okozott az egyetem gazdálkodásában az 1316/2011. (IX.19.) sz. Kormányrendelet, amely előírta a bérleti és lízing díjak, a vásárolt közszolgáltatások, valamint a szellemi tevékenység végzésére vonatkozó kifizetések tilalmát. Továbbá beszerzési tilalmat rendelt el a tárgyi eszközök (pl.: gépek, berendezések, informatikai eszközök, bútorok, immateriális javak) vonatkozásában. A rendelet hatására a beszerzések és kifizetések átfutási ideje jelentősen megnövekedett az engedélyeztetési eljárás miatt. b) Alapítványok, közalapítványok támogatása évben az egyetem alapítványt, közalapítványt nem támogatott. c) A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása Az egyetem évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. d) Vegyes rendeltetésű eszközök NÉ e) A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete évben az intézményből nem került sor tevékenység, szervezet kiszervezésére. f) Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, ezekből származó előnyök A Szent István Egyetem december 31-én az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezett tulajdonosi részesedéssel: - 6 -

7 Társaság megnevezése GATE Tanácsadó Innovációs Oktató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Jegyzett tőke (E Ft) SZIE által befektetett tőke (E Ft) Tulajdoni hányad (%) , , , ,67 Veterinorg Gazdasági Szolgáltató Kft ,00 Sárrét Metál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ,29 Szent István Egyetem Víz- és Környezetvédelmi Innovációs és Szolgáltató Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ,00 "Fürge Diák" Piackutató Szolgáltató Iskolaszövetkezet ,01 Mindösszesen: A Szent István Egyetem 4 vállalkozásban rendelkezik 25 % feletti részesedéssel. A Szent István Egyetem Víz- és Környezetvédelmi Innovációs és Szolgáltató Centrum Nonprofit Kft-t november 23-án alapította az egyetem egyedüli tulajdonosként 500 E Ft-os törzstőke rendelkezésre bocsátásával. A Kft. feladata az egyetem közreműködésével létrejött klaszterek, valamint a PPP létesítmények menedzsmentje, illetve egyéb elsődlegesen természettudományi, műszaki kutatással, fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltató tevékenység. A műszaki kutatási, fejlesztési tevékenységnek kiemelkedő jelentősége van az egyetem életében. Mind az 1995-ben alapított GAK Kht. (jelenleg GAK Kft.), mind a 2003-ban alapított GATE Kft. központi szerepet vállalt a kutatási bázis megteremtésében. Feladataik közé tartozik az egyetem képzési programjaihoz a gyakorlati háttér biztosítása, a gyakorlati oktatás szervezése, az agrár-innovációs folyamatok korszerűsítése, a kutatási és a gazdasági élet szereplői közötti együttműködés elősegítése

8 A Szenátus novemberi ülésén a Gazdasági Tanács véleményét is figyelembe véve jóváhagyta a GAK Kft-ben további E Ft névértékű üzletrész megvásárlását a felszámolás alatt álló Bábolna Zrt.-től E Ft-os vételáron. Ezzel az egyetem tulajdoni hányada közel 67%-ra emelkedett a társaságban. A Veterinorg Kft. húsz éves tevékenysége során az Állatorvos-tudományi Egyetem, majd a jogutód Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának a piaci szereplőkkel (hazai és külföldi gyógyszergyárak, termelő üzemek, stb.) való kapcsolata területén biztosítja a rugalmas üzleti környezetet. A vállalkozási tevékenysége során keletkező eredményt eszközök vásárlásába forgatja vissza, amelyeket az egyetem használatába ad, ezáltal segítve, támogatva az Állatorvos-tudományi Karon folyó oktatást-kutatást és javítva az infrastrukturális hátteret. A fenti három gazdasági társaságon túl, további 3 Kft-ben rendelkezik tulajdonosi részesedéssel az egyetem. Intézményünk gazdasági társaságokban való részvétele bővíti a pályázati források elérhetőségét, hiszen lehetőség nyílik olyan projektekben is részt venni, ahol a kiírás szerint csak a társaság tulajdonosi köre részesedhet az elnyert támogatásokból. g) A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma Az egyetem évben 10 fő részére folyósított lakásépítési és korszerűsítési kölcsönt, amelynek összege összegyetemi szinten E Ft volt, E Ft az Állatorvostudományi Karon, E Ft a Gödöllői Campuson, E Ft pedig a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karon. h) Kincstári Egységes Számlán kívül vezetett számlák A Szent István Egyetem OTP Bank Nyrt-nél megnyitott lakásalap számláin bonyolított pénzforgalom alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: E Ft - 8 -

9 Lakásalap számla nyitó egyenlege Befolyt törlesztő részletek (tőke+kamat) Kölcsön folyósítások GK GK ABPK ABPK Gödöllői Gazdasági Tessedik AOTK Szarvasi Jászberényi Campus Campus Campus Központ Campus Záró egyenleg A lakásalap számla nyitó egyenlege alapján a befolyt törlesztő részleteken, valamint a kölcsön folyósításokon túlmenően a kezelési költségek és egyéb bankköltségek figyelembe vételével mutatható ki a karok lakásalap számláinak évi záró egyenlege. i) A kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai A PJ02/B Kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulásáról szóló kimutatás az egyeztetések esedékességekor mindig rendelkezésre állt. A Magyar Államkincstár évben is biztosította a pénzügyi tranzakciók zavartalan lebonyolítását, valamint a kötelezettségvállalás bejelentésének elektronikus visszaigazolása is a kincstári rendnek megfelelően történt. A régi DOS alapú program helyett bevezetett KGR rendszer néhány hiányosságtól eltekintve felhasználóbarát és áttekinthető formában nyújt segítséget mind a költségvetés, mind a beszámolók elkészítéséhez. A Szent István Egyetem évi gazdálkodásának meghatározott szempontok szerinti elemzése - 9 -

10 1. A számszaki beszámoló mellékleteinek elemzése A hallgatók számára támogatási forrásból kiosztott pénzbeli juttatások összege évben E Ft volt, mely 3,5 %-os csökkenést jelentett az előző évhez képest. Ez elsősorban az államilag támogatott hallgatói létszám csökkenésére, valamint a kifutó főiskolai és egyetemi képzésben a tanulmányait befejező nagy létszámú hallgatói csoportok távozására vezethető vissza évben az egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Karán 1 fő kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelölt részesült Deák Ferenc ösztöndíjban 918 E Ft összegben, melynek forrása az előző évben rendelkezésre bocsátott támogatás maradványa volt. Az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos évi költségvetési támogatás elszámolásából intézményünknek E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ennek meghatározó hányada a hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatásból és a kollégiumi, valamint lakhatási támogatásból származott. A normatív támogatásra jogosult hallgatói létszám 4,2 %-kal csökkent az előző évhez képest. Ugyanez a tendencia tükröződik a kollégiumi támogatásra jogosultak (2,5 %-os csökkenés), valamint a lakhatási támogatásra jogosultak (9 %-os csökkenés) létszámánál is. A főiskolai és egyetemi kifutó képzésben résztvevők száma évre jelentősen lecsökkent, mindössze 44 fő volt az ilyen képzésben résztvevő, államilag támogatott hallgatók számított létszáma. Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben szintén csökkent az államilag támogatott hallgatók létszáma, mely egyben csökkentette egyetemünk támogatási jogosultságát is. Ezt ellensúlyozta a mester és doktori képzésnél megnövekedett létszám, valamint a tudományos célú támogatás emelkedése. Egyetemünkön évben 82 fő fogyatékkal élő hallgató folytatta tanulmányait. A fogyatékkal élő hallgatók képzési feltételeinek javítására, könnyítésére E Ft támogatás állt rendelkezésünkre. Speciális programok keretében E Ft támogatást kapott 2011-ben intézményünk, amit a Gépmúzeum és Üllő fejlesztésére, a biogazdaságok és hungaricumok fejlesztésére fordított az egyetem

11 A Pedagógiai Karon és az Alkalmazott Bölcsészeti Karon, illetve az integráció révén létrejött Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karon a képzés gyakorlati hátterét biztosító közoktatási intézményeket és óvodákat E Ft értékű támogatás illette meg 2011-ben. 2. Tematikai szempontok a) Intézményi szerkezeti változások 1.) október 1-től az egyetem szervezeti felépítésében ismét jelentős változás következett be. Az addig 9 karral és 1 kari jogállású intézettel működő egyetemünk 7 karral folytatta tevékenységét: a jászberényi Alkalmazott Bölcsészeti Karnak (ABK) a szarvasi Pedagógiai Karba (PK) történő beolvadásával létrejött az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (ABPK) szarvasi székhellyel, továbbá a gyulai Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézetnek (EKI), valamint a szarvasi Víz- és Környezetgazdálkodási Karnak (VKK) a békéscsabai Gazdasági Karba (GK) történő beolvadásával létrejött a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar (GK) békéscsabai székhellyel. 2.) A Gazdasági Tanács jóváhagyta az Egyetemi Minőségügyi Központ, Nemzetiségi Kutatóközpont, Regionális Tudományok Doktori Iskola és Munka - Pályatanácsadó Szakkollégium létrehozását. - Az Egyetemi Minőségügyi Központ (EMK), mint a rektornak közvetlenül alárendelt önálló szervezeti egység létrehozása és az intézmény szervezetébe való beillesztése - annak az ESZMSZ-ben való rögzítésével júniusában megtörtént. A Minőségügyi Központ illetékességébe tartozik minden minőségbiztosítással és akkreditációs feladattal kapcsolatos tevékenység koordinálása. Az EMK feladatait korábban az Ad hoc Akkreditációs Bizottsággal, majd március 1-től, a Szenátus döntése értelmében az Akkreditációs és Minőségügyi Bizottsággal (AMB) mint az egyetemi igazgatás koordinálására rendelt cél jellegű testülettel együttműködésben folytatja

12 - A Munka - Pályatanácsadó Szakkollégium létrehozásának fő célja, hogy a munkavállalási és emberi erőforrás tanácsadó hallgatók számára az egyetemi tanórákon túl szakmai és továbbképzési fórumot biztosítson, erősítse a szakmai identitást, valamint összetartó közösséget hozzon létre. Ennek részeként lehetőséget biztosít a szakmai ismeretek elmélyítésére és az elképzelések kibontakoztatására: szellemi műhelyként magas színvonalú szakmaiság jellemzi, elméleti és gyakorlati kutatásokat szervez és azokban közreműködik, valamint arra törekszik, hogy tagjai társadalmi érzékenységét elmélyítse. A Munka - Pályatanácsadó Szakkollégium célkitűzései: a munka- és pályatanácsadást támogató kutatások, módszerek fejlesztése, az egyéni életminőség kialakítását és/vagy a közösség szerveződését, működését támogató szakemberek (tanácsadók, szervezők) számára szakmai fórumok teremtése és működtetése, a Szakkollégium célját szolgáló tananyagok, segédanyagok, kézikönyvek előállítása és forgalmazása, a humán tudományok és a modern kommunikációs eszközök kapcsolatát és működését támogató kutatások, tudományos célkitűzések továbbvitele és fejlesztése, a képzések és a munkaerő piac igényeinek összehangolása az Európai Unió követelményeinek megfelelően, olyan fejlesztő eszközök és módszerek alkalmazása, amelyek a célcsoport igényeihez igazodva javítják a versenyképességet a munkaerő-piacon. 3.) A gazdasági folyamatok elemzésére, a karok gazdálkodásának fokozott ellenőrzése érdekében évben a Rektori Hivatal keretein belül új, elemző közgazdász munkakör került kialakításra. Az elemző közgazdász szerepe kettős: a tervezési folyamatban proaktív (előkészítő, támogató, előzetes számításokat végez), a megvalósítás folyamatában pedig reaktív (folyamatba épített ellenőrző, monitoring szerepkör, mely során beszámol, eredményeket értékel, elemez, visszacsatol)

13 4.) Tekintettel a jogszabályi előírások változására, valamint intézményünk belső szervezetében bekövetkezett átalakulásokra, az egyetemi szabályzatok módosításra, aktualizálásra kerültek az év során. A Gazdasági Tanács elfogadta az egyetem gazdasági folyamataiba épített, előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés nyomvonalának, kockázatkezelési rendszerének szabályzatát, a Szellemi tulajdonkezelési szabályzatot, az egyetem Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatát, a Vagyongazdálkodási Szabályzatot, az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát, a Számviteli Politika Szabályzatot, a Leltározási Szabályzatot, a Gazdasági társaságok alapításának és működtetésének szabályzatát, valamint az egyetem Számlarendjét. A NEFMI javaslatai, a törvényi változások és a belső kezdeményezések hatására a Gazdasági Tanács többször tárgyalta az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát és a Foglalkoztatási Követelményrendszert. A Jogi Iroda a Szenátus napirendjét képező egyetemi szabályzatok készítését és felülvizsgálatát elvégezte, valamint minden előkészített megállapodás, konzorciumi szerződés jogi kontrollját ellátta. 5.) Tekintettel a évi CLIII. tv ában foglaltakra megalakult az új Gazdasági Tanács. Az egyetem rektora és gazdasági főigazgatója mellett a Szenátus 3 főt delegált a Gazdasági Tanács tagjai közé, amelyből egy tagot a hallgatói önkormányzat javaslata alapján. Emellett egy-egy tagot delegált a felsőoktatásért felelős miniszter, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter. Továbbá kincstári megbízott is részt vesz a Gazdasági Tanács munkájában, a titkári feladatokat pedig az egyetem főtitkára látja el. b) Hallgatói változások

14 Az egyetem összesen 260 szak oktatására jogosult. Ebből a mezőgazdasági és környezettudományi 68, a műszaki tudomány (gépészmérnöki) 33, az építéstudományi 11, a gazdaságtudomány 92, az állatorvos tudomány 3, a bölcsészet és pedagógiatudomány 49, az egészségtudomány 4 szakkal részesedik. Az egyetemen a felsőfokú képzés (kifutó egyetemi és főiskolai oktatás, alapképzés, mesterképzés, osztatlan egyetemi képzés, a doktori képzés, felsőfokú szakképzés és szakirányú továbbképzés) hallgatói létszáma október hónapban a statisztikai adatok alapján fő volt, melyből az államilag támogatott hallgatók száma fő, (46,9 %), a költségtérítéses képzésben résztvevők száma pedig fő (53,1 %) volt (a hallgatói létszám alakulását az 1. sz. és a 2. sz. melléklet tartalmazza). A hallgatók száma év azonos időszakához képest 398 fővel, 2,3 %-kal emelkedett. Ezen belül az államilag támogatott hallgatók száma 163 fővel volt kevesebb, a költségtérítéses hallgatók száma pedig 561 fővel növekedett az előző év azonos időszakához képest. A fő hallgatóból fő nappali tagozaton, fő levelező tagozaton, 128 fő pedig távoktatás tagozaton folytatta tanulmányait. A távoktatásos hallgatók költségtérítéses képzésben vettek részt. Nappali tagozaton az államilag támogatott hallgatók száma fő, a költségtérítéses hallgatók száma fő, levelező tagozaton pedig az államilag támogatott hallgatók száma fő, a költségtérítéses hallgatók száma pedig fő volt. Az előző évhez képest nappali tagozaton 234 fővel, 2,4 %-kal növekedett a hallgatók száma. Ezen belül az államilag támogatott hallgatók száma 105 fővel 1,7 %-kal csökkent, a költségtérítéses hallgatók száma pedig 339 fővel, 10,1 %-kal nőtt. Az államilag támogatott hallgatók számát az állami férőhelyek elosztása befolyásolta. A nagymértékű támogatás csökkentést elszenvedett karok hátrányos helyzetbe kerültek, ezért mindezek ellentételezésére a marketing munka fejlesztésével, új szakok indításával, fizetési kedvezménnyel (részletfizetés) igyekeztek ellensúlyozni, illetve mérsékelni az államilag támogatott hallgatói létszám csökkenését

15 A levelező tagozaton 170 fővel, 2,4 %-kal emelkedett a hallgatói létszám azonos időszakához viszonyítva. Ezen belül az államilag támogatott hallgatók száma 58 fővel csökkent, a költségtérítéses hallgatók száma pedig 228 fővel nőtt. A távoktatási tagozaton (költségtérítéses képzés) 6 fővel csökkent a hallgatók száma az előző évhez képest. Az alapképzésben résztvevő hallgatók száma fő, 526 fővel, a mesterképzésben résztvevők száma fő, 251 fővel, az osztatlan egyetemi képzésben résztvevők száma fő, 106 fővel, a PhD képzésben résztvevők száma pedig 327 fő, 38 fővel, növekedett. A hallgatók részaránya a kifutó képzésekben 4,4 %-ról, 2,4 %-ra csökkent, az alapképzésben résztvevők aránya 68,3 %-ról, 69,8 %-ra, a mesterképzésben résztvevők aránya 9,2 %-ról 10,4 %-ra, az osztatlan képzésben résztvevők aránya 6,5 %-ról 7,0 %-ra, a doktori képzésben résztvevők aránya 1,7 %-ról 1,9 %-ra emelkedett, a szakirányú továbbképzésben és felsőfokú szakképzésben résztvevők aránya az előző évi 9,9-ról, 8,5 %-ra csökkent. Az arányok alakulása a bolognai folyamat előrehaladását jelzi. Az egyes karoknál bekövetkezett hallgatói létszám csökkenés a költségvetési támogatás, illetve a képzéssel összefüggő saját bevételek (költségtérítés) csökkenését eredményezte. Ezért szükségessé vált a költségek racionalizálása, illetve új bevételi források feltárása (pl. továbbképzések, szakképzések, tanfolyami oktatás, kutatás és kísérleti fejlesztések, szakmai szolgáltatások bővítése). Az előző évhez képest növekedett a műszaki tudományok, az egészségtudomány oktatásában és a doktori képzésben résztvevők aránya, csökkent a mezőgazdaság- és környezettudomány, az állatorvos tudomány, a gazdaság- és társadalomtudományok, valamint a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók aránya. c) Köztársasági ösztöndíj A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 104. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban kormányrendelet)

16 24. (4) bekezdésében foglaltak alapján a kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére évben pályázat került kiírásra a 2011/2012. tanévre szóló köztársasági ösztöndíj elnyerésére. Köztársasági ösztöndíjra pályázhattak azok a teljes idejű alap- vagy mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben résztvevő hallgatók, akik a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet szereztek. Megnevezés Köztársasági ösztöndíj 2010/ félév (6hó) Köztársasági ösztöndíj 2011/ félév (4hó) Jogosultak létszáma (fő) Normatíva összege (E Ft/fő/hó) Jogosult előirányzat (E Ft) d) Egyéb ösztöndíjak Megnevezés Bursa ösztöndíj támogatásból Jogosultak létszáma Normatíva összege (E Ft/fő/év) Jogosult előirányzat (E Ft) Rendelkezésre álló előirányzat (E Ft) Doktoranduszok ösztöndíja Miniszteri ösztöndíj 51/2007Korm.r Az Ösztöndíjak az 51/2007. kormányrendeletben meghatározottak szerint kerülnek kiosztásra. A juttatások összege változó, az elvárt tanulmányi eredmények szakonként és évfolyamonként kerülnek meghatározásra. A szociális ösztöndíjak pályázat alapján kari telephelyek szintjén kerülnek kiosztásra a Diákjóléti Bizottság határozata alapján. e) Kollégiumi támogatás szociális viszonyok A gödöllői Campus hagyományos működésű és finanszírozású kollégiumaiban a férőhelyek száma 568, az ellátottak száma pedig 546 fő, így a kihasználtság 96 %-os

17 2011. évben a kollégium a E Ft-os hallgatói normatíva mellett E Ft saját bevételre tett szert, mely a hallgatók által befizetett kollégiumi díjakból származott. A PPP keretében működő kollégiumok, diákotthonok évben E Ft PPP támogatásra (A-B kollégiumok), E Ft PPP támogatásra (új diákotthon), E Ft lakhatási támogatásra, valamint E Ft hallgatói normatívára voltak jogosultak. A saját bevétel E Ft volt, amely a PPP kollégiumokban lakó hallgatók által befizetett kollégiumi díjakból származott. A kiadások teljes egészét a Strabag - MML Kft. számlái (bérleti díj, üzemeltetési díj, közüzemi díjak) teszik ki. A férőhelyek száma a PPP kollégiumokban, illetve a diákotthonban db, az ellátottak száma pedig fő. A férőhelyek kihasználtsága 99 %-os. Kollégiumban lakók aránya az összes nem az egyetem székhelyén lakó nappali tagozatos hallgatók számához viszonyítva: 64 %. Az átmenetileg szabad kapacitások jobb kihasználása érdekében a kollégiumokban, illetve a diákotthonokban a nyári szünet alatt a hallgatóknak biztosítunk nyári elhelyezést, valamint az üres férőhelyeket különböző rendezvényekhez kapcsolódóan szálláshelyként értékesítjük. A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer (továbbiakban: NEPTUN rendszer) segítségével könnyebben nyomon követhetőek a hallgatói tartozások, így a évre fennálló hallgatói tartozás E Ft-ra csökkent. A jászberényi Zirzen Janka Kollégium 2007 szeptemberétől PPP konstrukcióban üzemel. A csökkenő hallgatói létszám miatti kollégiumi normatíva és a hallgatói kollégiumi térítési díj kiesés nagymértékben hozzájárul a kollégium veszteségéhez. Az alacsony kihasználtságot a szabad szálláshelyek értékesítése révén próbáljuk ellensúlyozni. A kollégiumban külsős albérletesek elhelyezésére került sor, akik amennyiben egyedül veszik igénybe a 3 ágyas szobát 42 ezer Ft/fő/hó szállásdíjat fizetnek. Az albérletesek száma jelenleg 15 fő és folyamatosan emelkedik. Ezen kívül időszakosan magánszemélyek és csoportok is igénybe veszik a kollégium szálláshely szolgáltatását. Az ABPK szarvasi központja által üzemeltetett 2 db kollégium szintén PPP konstrukció keretében működik. A férőhely kihasználtság 164 fős férőhely mellett - a

18 októberi létszám alapján 75,6 %, mely 5,5 %-os emelkedést mutat az előző évhez képest. A szabad férőhelyeket szállóvendégeknek és - túlnyomórészt - saját levelezős, távoktatásban résztvevő, valamint szakvizsgára érkező hallgatóknak értékesítjük. Minden hallgatónk számára kedvezményes szállásdíj kerül megállapításra, hogy ezzel is növeljük a kollégiumi épületek feltöltöttségi mutatóját. A Tessedik Sámuel Egyetemi Központ december 31-i megszüntetése következtében az Alma Mater Hostel működtetése a Gazdasági Karhoz, illetve Campushoz került, amely jelentős nehézségeket okozott a gazdálkodásban. A Hostel 302 férőhelyén évben átlagosan 150 hallgató részesült kollégiumi ellátásban, a kollégisták általi kihasználtság így 10 hónap átlagában 50% volt. A fennmaradó 50%-ot kereskedelmi szálláshelyként értékesítettük albérlők, illetve különböző előre egyeztetett csoportok és szállóvendégek számára évben a szállóvendég összesen vendégéjszakát töltött el a kollégiumban. Megnevezés Normatíva Jogosultak Jogosult előirányzat (E álló előirány- Rendelkezésre összege létszáma (E (fő) Ft) zat (E Ft) Ft/fő/10hó) Kollégiumi támogatás , Lakhatási támogatás f) Tankönyv-, jegyzettámogatás Az egyetem a hallgatói részére a szociális ösztöndíj keret terhére biztosítja a tankönyvés jegyzet támogatást. Ebben a támogatási formában az államilag támogatott hallgatók részesülnek. Megnevezés Tankönyv, jegyzet, sport, kultúra normatív támogatás Normatíva Jogosult Rendelkezésre Jogosultak összege előirányzat álló előirányzat létszáma (E Ft/fő/10hó) (E Ft) (E Ft) ,

19 A SZIE gödöllői Campusán a tankönyv és jegyzetellátást a Szent István Egyetemi Kiadó látja el. A Kiadó az egyetemi tankönyveket és jegyzeteket saját üzemeletetésű digitális nyomdájában készíti. A nem saját készítésű jegyzeteket és tankönyveket külső kiadóktól és társintézményektől szerzi be. A hallgatók egy része a jegyzettámogatást vonalkódos kártya felhasználásával veszi igénybe, a hallgatók másik része pedig az ösztöndíjjal kapja meg. Az ÁOTK hallgatói tankönyv- és jegyzettámogatási összeget kapnak, amelyet (bonusz formában) a kijelölt boltban (A/3 illetve az ELTE jegyzetellátója) vásárolhatnak le. Az erre rendelkezésre álló keret 2011-ben e Ft volt. Az ABPK szarvasi központjában a jegyzetbolt jelenleg ún. kifutó rendszerben üzemel, csak a korábbi években beszerzett és már több éve raktáron lévő készletek árusítása történik. A tankönyvek beszerzését a hallgatók többnyire a városi könyvesbolton keresztül oldják meg. A hallgatók részére a normatív támogatás terhére belső jegyzet (Módszertani füzet) került összeállításra és nyomdai kivitelezésre. Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar a jegyzet- és tankönyv ellátás lebonyolítására külső vállalkozót bízott meg. A hallgatóknak a HÖK-kel egyeztetett jegyzettámogatási összeget bocsájtják rendelkezésre. Minden hallgató az adott évben hallgatott tantárgyaihoz legjobban illeszkedő tankönyvet, jegyzetet vásárolhatja meg. Ez a lehetőség évben hallgatót, évben pedig főt jelentett. g) Sport, kultúra támogatás Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon a sport támogatás a hallgatók uszodai bérletére, korcsolya- és különböző labdajátékok lehetőségére, sí táborban való részvételi hozzájárulásra, illetve sport felszerelések vásárlására nyújtott fedezetet. A kulturális támogatásra fordított összeg múzeumi belépők és rendezvények zenei szolgáltatáshoz nyújtott segítséget. A két támogatás együttesen 1325 hallgatót érintett E Ft értékben. Központi finanszírozású egyesületet az Állatorvos-tudományi Kar nem tart fenn, csak az oktatásba beépített sporttevékenység folyik szervezetten. Támogatott sporttevékenységek az úszás és a kosárlabda, támogatott kulturális rendezvények

20 pedig az Equus Napok, a gólyatábor, a gólyabál és a Butykos Néptáncegyüttes, énekkar. A gödöllői Campuson a sport támogatás egyrészt az oktatási tevékenység feltételeinek biztosítására került felhasználásra, másrészt segítette a hallgatók sportversenyeken (MEFS versenyein, atlétika, labdarúgás, kézilabda, floorball és röplabda sportágakban, valamint a BEFS által meghirdetett Univerzitás kupán) való részvételét. A Testnevelési és Sportintézet folyamatosan bővítette oktatási tevékenységét. A ben elvégzett előkészítő munka eredményeként a GTK Budapesti Képzési Helyén is megtartásra kerültek a testnevelési órák. A testnevelés órák látogatottsága folyamatosan nőtt, egyre több hallgató vette fel a meghirdetett tantárgyakat. A pozitív hallgatói visszajelzéseknek köszönhetően tervezés alatt áll az oktatási tevékenység további kiterjesztése. A Testnevelési és Sportintézet felkerült a világhálóra is, így az egyetem sportéletéről átfogóbb képet kaphatnak az érdeklődők és a hallgatók. A GK Gazdasági Campusának sportcsarnoka alkalmas sportrendezvények és versenyek, edzőtáborok, szakvásárok, kiállítások, koncertek, kulturális és társadalmi események, bálok és fogadások teljes körű lebonyolítására. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően nemcsak a hagyományos sportágakban tud edzéslehetőségeket nyújtani a hallgatók számára, hanem speciális foglalkozásokat is kínál (aerobic, kung-fu stb.) A sportcsarnok 2008-ban lezajlott bővítése bemelegítő és kondicionáló teremmel javította a feltételeket. A 2009-ben használatba vett műfüves futballpálya további sportolási lehetőséget teremt a hallgatók számára. Az ABPK Jászberényi Campusán a felsőoktatást segítő központi sporttámogatás a sporteszközök pótlására és felújítására, valamint a hallgatók szabadidős sporttevékenységeinek a támogatására került felhsználásra. Ez utóbbihoz hozzájárult még a HÖK és esetenként a kar is évben az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók kötelező és szabadidős sporttevékenységéhez a költségvetésben 695 E Ft állt rendelkezésre. A támogatás a hallgatói uszodai bérlet, a Kihívás Napja, Gólyabál és Gólyatábor

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2014. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság (alakuláskori nevén) 2004. június 22. napján meghozott,

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010.

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. Székhely: 5000, Szolnok, Tiszaligeti sétány. Adószám: 19216502-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről

Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2012. március 19-én tartott üléséről 1. Tájékoztatás a Látogató Bizottság érkezéséről és a 2012. évi intézmény akkreditációs eljárásról Előterjesztő: Dr. Mikáczó Andrea

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25.

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25. Előterjesztés a Szenátus részére Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25. Napirendi pont: A Szent István Egyetem 2015. évi költségvetése Mellékletek: 1., 2., 3., 4., 5., 6 és 7. számú melléklet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2011. évi működéséről 1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén 2011.09.29. Gödöllő A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011

Részletesebben

Tomori Pál F iskola. Közhasznúsági jelentés 2008.

Tomori Pál F iskola. Közhasznúsági jelentés 2008. Tomori Pál F iskola Közhasznúsági jelentés 2008. 1. Bevezetés A Tomori Pál F iskolát a KF-SZ Kalocsai Fels oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2004. Budapest 2004. február 19. 2 2004. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

A bajai főiskola jövőképe

A bajai főiskola jövőképe A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia A bajai főiskola jövőképe Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola, Baja A bajai főiskola Két karú intézmény Neveléstudományi Kar (1870-ben alapított,

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2014. március 5. Napirendi pont: A Szent István Egyetem 2014.

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2014. március 5. Napirendi pont: A Szent István Egyetem 2014. Előterjesztés a Szenátus részére Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2014. március 5. Napirendi pont: A Szent István Egyetem 2014. évi költségvetése Mellékletek: Készítette: Biró Terézia Látta: Dr. Tőzsér

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: Rektori Tanácsterem ideje: 2012. szeptember 19. 14 óra

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: Rektori Tanácsterem ideje: 2012. szeptember 19. 14 óra Előterjesztés a Szenátus részére Helyszín: Rektori Tanácsterem ideje: 2012. szeptember 19. 14 óra Napirendi pont: Beszámoló az egyetem 2012. I. félévi működéséről és gazdálkodásáról Mellékletek: A kari

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 7. szám. M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ. Tar ta lom jegy zék

MAGYAR KÖZLÖNY. 7. szám. M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ. Tar ta lom jegy zék MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ Tar ta lom jegy zék 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 1009/2012. (I. 23.) Korm.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2008. Budapest, 2008. február 22. 2 2008. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2013. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ OSZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Bevezetés A Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: HÖK) úgy érezte szükséges egy mindenki

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2010. évi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2010. évi beszámolóhoz Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.; Tel.: (69) 322-133; (69) 322-529 e-mail: mohacs.altisk@baranya.hu;

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 Békéscsabai Városi Rádióklub BÉKÉSCSABA Puskin tér 1. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. Egyszerűsített beszámoló mérleg II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY

FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Összeállította: Csohány Klára, a Kuratórium Elnöke Készült: 2009. május 31. Tartalomjegyzék: I. Az Alapítvány

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 A nemzetgazdasági miniszter 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN

A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN A Kaposvár Egyetem az elmúlt tanévben az alábbi képzési területeken folytatott oktatási tevékenységet: Állattudományi Kar*: - agrár képzési

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826000 - megnevezése: Budapesti Gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. Dr. Detrekői Ákos rektor Török Imre gazdasági és műszaki főigazgató Felügyeleti szerv Fejezet száma, megnevezése: XX, Oktatási

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő.

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. ME FI87515 ME FI87515 ME Miskolci Egyetem ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. Felvehető (fő) Képzési Település Nyelv Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Képzési /macsoport bölcsészettudomány

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900000 az

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-3.2.12.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben