SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012."

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem évi gazdálkodásáról Gödöllő 2012.

2 Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Az Egyetem honlapjának címe: Alapító megnevezése: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Alapító okirat száma: /2011. OM azonosító: FI Az Egyetem PIR törzsszáma: Adószáma: Közösségi adószáma: HU Egységes statisztikai számjele: Államháztartási egyedi azonosítószáma: Szakágazati besorolása: Felsőfokú oktatás A Szent István Egyetem (továbbiakban: egyetem) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: NEFMI) felügyelete alá tartozó, teljes gazdálkodási jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. Az egyetem karai az intézmény békés megyei karait összefogó, szarvasi telephellyel működő Tessedik Sámuel Egyetemi Központ (TEK) december 31-i megszüntetését követően: Alkalmazott Bölcsészeti Kar (ABK), Állatorvos-tudományi Kar (AOTK), Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK), Gazdasági Kar (GK), Gépészmérnöki Kar (GÉK), Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (MKK), Pedagógiai Kar (PK), Ybl Miklós Építéstudományi Kar (YMÉK), Víz- és Környezetgazdálkodási Kar (VKK), - 2 -

3 valamint 1 intézete: Egészségtudományi- és Környezet-egészségügyi Intézet (EKI) től intézményünk a békés megyei karokat, az intézetet, valamint a jászberényi kart érintő integrációt követően 7 karral folytatta tevékenységét. Az ABK-nak a szarvasi Pedagógiai Karba történő beolvadásával létrejött új kar: Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (ABPK) szarvasi székhellyel, A VKK és az EKI integrálódott a Gazdálkodási Karba, így létrejött a 3 kart és az intézetet magában foglaló Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar (GK) békéscsabai székhellyel. I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) 1. Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének rövid ismertetése A Szent István Egyetem alig 10 esztendős fennállása alatt a legjobb magyar egyetemek sorába emelkedett, különböző tudományterületeket integráló oktató - kutató - innovatív tevékenysége révén elismert szereplőjévé vált a magyar felsőoktatásnak. Az egyetem alaptevékenységként évben is az Ftv.-ben, az Alapító Okiratában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: ESZMSZ) előírt BsC, MsC képzést, egyetemi, főiskolai képzést, doktori képzést, szakirányú továbbképzést, felsőfokú szakképzést, közoktatási tevékenységet, agrártudományi-, műszaki-, gazdaságtudományi kutatást és ezekhez kapcsolódóan az átmenetileg szabad kapacitások kihasználását szolgáló tevékenységeket látott el év során intézményünk 8 karán és 1 intézetében, majd az egyetem akkreditálása szempontjából stratégiai jelentőségű, a békés megyei karokat és az ABK-t érintő október 1-i integrációt követően - 7 karán folytatta oktatási-kutatási tevékenységét az ország több régiójában. A képzési kínálat bővítésével - gazdasági környezetben érvényesülő negatív hatások, - 3 -

4 és a csökkenő költségvetési támogatás mellett is sikerült növelnünk a hallgatói létszámot, valamint fenntartani, továbbfejleszteni a társadalmi-gazdasági környezet elvárásaira, változásaira reagálni képes, a tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő rugalmas képzést. Az elmúlt évben tovább bővült az egyetemen akkreditált Bsc és Msc szakok száma. Többek között indításra került a növénytermesztő (Msc) levelező tagozatú képzés, illetve a piaci igényekhez illeszkedve ezáltal nemzetközi versenyképességünket is erősítve - idegen nyelven folytatott képzéseink számát is növeltük. Az alap- és mesterképzés palettájának bővítése mellett új felsőfokú szakképzéseket, illetve szakirányú továbbképzéseket is akkreditáltunk. A Szent István Egyetem 2011-ben több, mint 17 ezer hallgató részére nyújtott minőségi felsőfokú képzést alig több, mint 2 ezer fős közalkalmazotti létszám mellett és hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait, szerzett oklevelet intézményünkben. Doktori iskoláink száma a Regionális Tudományok Doktori Iskolájának akkreditálásával 8-ra emelkedett. A Pályázati és Innovációs Központ és a Regionális Egyetemi Tudásközpont összehangolt tevékenysége tovább erősítette az egyetemi- és kutatószféra, valamint a gazdaság közötti tudástranszfert. Támogatta, hogy az egyetemi oktatók és kutatók - a vállalkozásokkal és más, kutatásban, innovációban érdekelt szervezetekkel együttműködve - fókuszált kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket folytathassanak. Lehetővé tette, hogy a doktorandusz és egyetemi hallgatók is bekapcsolódhattak a kutatásokba, elősegítve ezáltal az utánpótlás nevelést is. A gazdálkodási célkitűzéseink középpontjában a költségvetési támogatás nagy mértékű elvonásának saját bevételekkel történő pótlása - a minőségi oktatás-kutatási tevékenység fenntartása mellett -, a rendelkezésre álló források hatékony és költségtakarékos felhasználása, a megbízható, folyamatos működési feltételek biztosítása, az éves költségvetés teljesítése, valamint a pénzügyi stabilitás megőrzése állt. a.) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések okai, azok hatásai Az egyetem gazdálkodását nehezítette a évi költségvetés támogatási és kiadási - 4 -

5 előirányzatából történő kétszeri elvonás. Első alkalommal E Ft került elvonásra, amelyből E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat, E Ft a dologi kiadásokat és E Ft az intézményi beruházásokat érintette. A második elvonás teljes egészében a dologi kiadásoknál jelentkezett ( E Ft). Így összesen E Ft-tal csökkent az egyetem évi költségvetési támogatása, amely igen érzékenyen érintette a gazdálkodást. Jelentős költségtakarékossági és költségracionalizálási intézkedéseket kellet bevezetni likviditásunk megőrzése érdekében. Többek között az alábbi takarékossági intézkedéseket hajtottuk végre: - Az oktatók számára előírt kötelező óraszámokat 2011-ben tovább növeltük, - A nyugdíjba vonult, illetve egyéb okból távozott közalkalmazottak helyére létszámfelvétel nem történt, - A pályázati források és a meghatározott célra átvett pénzeszközök (pl. szakképzési hozzájárulás) kivételével a beruházásokat minimális szintre csökkentettük, - A megbízási szerződéssel foglalkoztatott külső szakemberek alkalmazását lehetőség szerint mérsékeltük, - A természetbeni juttatások jelentős része megszüntetésre került közalkalmazottaink körében, - Az üzemeltetési kiadások visszaszorítása érdekében valamennyi energiahordozó igénybevétele felülvizsgálatra került és energiacsökkentésre irányuló intézkedéseket tettünk (Pl.: a vizsgaidőszakban kihasználatlan épületek bezárásra kerültek), - Az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karnál a Bolza Kastély épülete október 31-vel bezárásra került, a gazdasági hivatal pedig átköltözött a kari épületbe, ezáltal is csökkentve a fenntartási költségeket, - Az intézmény villamos-energia beszerzése tárgyában tender eljárást folytatott le. A beszerzésre az egyetem konzorciumot hozott létre, melyhez csatlakozott a Dunaújvárosi Főiskola, a Szolnoki Főiskola, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem. A Szent István Egyetem számára időszakra - a július 21-én érvényben lévő területileg illetékes egyetemes szolgáltatói árhoz viszonyítva a várható mennyiséggel számolva - a várható megtakarítás több, mint 80 millió Ft, - 5 -

6 - Az egyetem által bérbeadott ingatlanok bérleti díjait felülvizsgáltuk és a KSH fogyasztói árindex változás figyelembevételével korrigálásuk megtörtént. További nehézséget okozott az egyetem gazdálkodásában az 1316/2011. (IX.19.) sz. Kormányrendelet, amely előírta a bérleti és lízing díjak, a vásárolt közszolgáltatások, valamint a szellemi tevékenység végzésére vonatkozó kifizetések tilalmát. Továbbá beszerzési tilalmat rendelt el a tárgyi eszközök (pl.: gépek, berendezések, informatikai eszközök, bútorok, immateriális javak) vonatkozásában. A rendelet hatására a beszerzések és kifizetések átfutási ideje jelentősen megnövekedett az engedélyeztetési eljárás miatt. b) Alapítványok, közalapítványok támogatása évben az egyetem alapítványt, közalapítványt nem támogatott. c) A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása Az egyetem évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. d) Vegyes rendeltetésű eszközök NÉ e) A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete évben az intézményből nem került sor tevékenység, szervezet kiszervezésére. f) Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, ezekből származó előnyök A Szent István Egyetem december 31-én az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezett tulajdonosi részesedéssel: - 6 -

7 Társaság megnevezése GATE Tanácsadó Innovációs Oktató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Jegyzett tőke (E Ft) SZIE által befektetett tőke (E Ft) Tulajdoni hányad (%) , , , ,67 Veterinorg Gazdasági Szolgáltató Kft ,00 Sárrét Metál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ,29 Szent István Egyetem Víz- és Környezetvédelmi Innovációs és Szolgáltató Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ,00 "Fürge Diák" Piackutató Szolgáltató Iskolaszövetkezet ,01 Mindösszesen: A Szent István Egyetem 4 vállalkozásban rendelkezik 25 % feletti részesedéssel. A Szent István Egyetem Víz- és Környezetvédelmi Innovációs és Szolgáltató Centrum Nonprofit Kft-t november 23-án alapította az egyetem egyedüli tulajdonosként 500 E Ft-os törzstőke rendelkezésre bocsátásával. A Kft. feladata az egyetem közreműködésével létrejött klaszterek, valamint a PPP létesítmények menedzsmentje, illetve egyéb elsődlegesen természettudományi, műszaki kutatással, fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltató tevékenység. A műszaki kutatási, fejlesztési tevékenységnek kiemelkedő jelentősége van az egyetem életében. Mind az 1995-ben alapított GAK Kht. (jelenleg GAK Kft.), mind a 2003-ban alapított GATE Kft. központi szerepet vállalt a kutatási bázis megteremtésében. Feladataik közé tartozik az egyetem képzési programjaihoz a gyakorlati háttér biztosítása, a gyakorlati oktatás szervezése, az agrár-innovációs folyamatok korszerűsítése, a kutatási és a gazdasági élet szereplői közötti együttműködés elősegítése

8 A Szenátus novemberi ülésén a Gazdasági Tanács véleményét is figyelembe véve jóváhagyta a GAK Kft-ben további E Ft névértékű üzletrész megvásárlását a felszámolás alatt álló Bábolna Zrt.-től E Ft-os vételáron. Ezzel az egyetem tulajdoni hányada közel 67%-ra emelkedett a társaságban. A Veterinorg Kft. húsz éves tevékenysége során az Állatorvos-tudományi Egyetem, majd a jogutód Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának a piaci szereplőkkel (hazai és külföldi gyógyszergyárak, termelő üzemek, stb.) való kapcsolata területén biztosítja a rugalmas üzleti környezetet. A vállalkozási tevékenysége során keletkező eredményt eszközök vásárlásába forgatja vissza, amelyeket az egyetem használatába ad, ezáltal segítve, támogatva az Állatorvos-tudományi Karon folyó oktatást-kutatást és javítva az infrastrukturális hátteret. A fenti három gazdasági társaságon túl, további 3 Kft-ben rendelkezik tulajdonosi részesedéssel az egyetem. Intézményünk gazdasági társaságokban való részvétele bővíti a pályázati források elérhetőségét, hiszen lehetőség nyílik olyan projektekben is részt venni, ahol a kiírás szerint csak a társaság tulajdonosi köre részesedhet az elnyert támogatásokból. g) A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma Az egyetem évben 10 fő részére folyósított lakásépítési és korszerűsítési kölcsönt, amelynek összege összegyetemi szinten E Ft volt, E Ft az Állatorvostudományi Karon, E Ft a Gödöllői Campuson, E Ft pedig a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karon. h) Kincstári Egységes Számlán kívül vezetett számlák A Szent István Egyetem OTP Bank Nyrt-nél megnyitott lakásalap számláin bonyolított pénzforgalom alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: E Ft - 8 -

9 Lakásalap számla nyitó egyenlege Befolyt törlesztő részletek (tőke+kamat) Kölcsön folyósítások GK GK ABPK ABPK Gödöllői Gazdasági Tessedik AOTK Szarvasi Jászberényi Campus Campus Campus Központ Campus Záró egyenleg A lakásalap számla nyitó egyenlege alapján a befolyt törlesztő részleteken, valamint a kölcsön folyósításokon túlmenően a kezelési költségek és egyéb bankköltségek figyelembe vételével mutatható ki a karok lakásalap számláinak évi záró egyenlege. i) A kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai A PJ02/B Kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulásáról szóló kimutatás az egyeztetések esedékességekor mindig rendelkezésre állt. A Magyar Államkincstár évben is biztosította a pénzügyi tranzakciók zavartalan lebonyolítását, valamint a kötelezettségvállalás bejelentésének elektronikus visszaigazolása is a kincstári rendnek megfelelően történt. A régi DOS alapú program helyett bevezetett KGR rendszer néhány hiányosságtól eltekintve felhasználóbarát és áttekinthető formában nyújt segítséget mind a költségvetés, mind a beszámolók elkészítéséhez. A Szent István Egyetem évi gazdálkodásának meghatározott szempontok szerinti elemzése - 9 -

10 1. A számszaki beszámoló mellékleteinek elemzése A hallgatók számára támogatási forrásból kiosztott pénzbeli juttatások összege évben E Ft volt, mely 3,5 %-os csökkenést jelentett az előző évhez képest. Ez elsősorban az államilag támogatott hallgatói létszám csökkenésére, valamint a kifutó főiskolai és egyetemi képzésben a tanulmányait befejező nagy létszámú hallgatói csoportok távozására vezethető vissza évben az egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Karán 1 fő kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelölt részesült Deák Ferenc ösztöndíjban 918 E Ft összegben, melynek forrása az előző évben rendelkezésre bocsátott támogatás maradványa volt. Az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos évi költségvetési támogatás elszámolásából intézményünknek E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ennek meghatározó hányada a hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatásból és a kollégiumi, valamint lakhatási támogatásból származott. A normatív támogatásra jogosult hallgatói létszám 4,2 %-kal csökkent az előző évhez képest. Ugyanez a tendencia tükröződik a kollégiumi támogatásra jogosultak (2,5 %-os csökkenés), valamint a lakhatási támogatásra jogosultak (9 %-os csökkenés) létszámánál is. A főiskolai és egyetemi kifutó képzésben résztvevők száma évre jelentősen lecsökkent, mindössze 44 fő volt az ilyen képzésben résztvevő, államilag támogatott hallgatók számított létszáma. Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben szintén csökkent az államilag támogatott hallgatók létszáma, mely egyben csökkentette egyetemünk támogatási jogosultságát is. Ezt ellensúlyozta a mester és doktori képzésnél megnövekedett létszám, valamint a tudományos célú támogatás emelkedése. Egyetemünkön évben 82 fő fogyatékkal élő hallgató folytatta tanulmányait. A fogyatékkal élő hallgatók képzési feltételeinek javítására, könnyítésére E Ft támogatás állt rendelkezésünkre. Speciális programok keretében E Ft támogatást kapott 2011-ben intézményünk, amit a Gépmúzeum és Üllő fejlesztésére, a biogazdaságok és hungaricumok fejlesztésére fordított az egyetem

11 A Pedagógiai Karon és az Alkalmazott Bölcsészeti Karon, illetve az integráció révén létrejött Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karon a képzés gyakorlati hátterét biztosító közoktatási intézményeket és óvodákat E Ft értékű támogatás illette meg 2011-ben. 2. Tematikai szempontok a) Intézményi szerkezeti változások 1.) október 1-től az egyetem szervezeti felépítésében ismét jelentős változás következett be. Az addig 9 karral és 1 kari jogállású intézettel működő egyetemünk 7 karral folytatta tevékenységét: a jászberényi Alkalmazott Bölcsészeti Karnak (ABK) a szarvasi Pedagógiai Karba (PK) történő beolvadásával létrejött az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (ABPK) szarvasi székhellyel, továbbá a gyulai Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézetnek (EKI), valamint a szarvasi Víz- és Környezetgazdálkodási Karnak (VKK) a békéscsabai Gazdasági Karba (GK) történő beolvadásával létrejött a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar (GK) békéscsabai székhellyel. 2.) A Gazdasági Tanács jóváhagyta az Egyetemi Minőségügyi Központ, Nemzetiségi Kutatóközpont, Regionális Tudományok Doktori Iskola és Munka - Pályatanácsadó Szakkollégium létrehozását. - Az Egyetemi Minőségügyi Központ (EMK), mint a rektornak közvetlenül alárendelt önálló szervezeti egység létrehozása és az intézmény szervezetébe való beillesztése - annak az ESZMSZ-ben való rögzítésével júniusában megtörtént. A Minőségügyi Központ illetékességébe tartozik minden minőségbiztosítással és akkreditációs feladattal kapcsolatos tevékenység koordinálása. Az EMK feladatait korábban az Ad hoc Akkreditációs Bizottsággal, majd március 1-től, a Szenátus döntése értelmében az Akkreditációs és Minőségügyi Bizottsággal (AMB) mint az egyetemi igazgatás koordinálására rendelt cél jellegű testülettel együttműködésben folytatja

12 - A Munka - Pályatanácsadó Szakkollégium létrehozásának fő célja, hogy a munkavállalási és emberi erőforrás tanácsadó hallgatók számára az egyetemi tanórákon túl szakmai és továbbképzési fórumot biztosítson, erősítse a szakmai identitást, valamint összetartó közösséget hozzon létre. Ennek részeként lehetőséget biztosít a szakmai ismeretek elmélyítésére és az elképzelések kibontakoztatására: szellemi műhelyként magas színvonalú szakmaiság jellemzi, elméleti és gyakorlati kutatásokat szervez és azokban közreműködik, valamint arra törekszik, hogy tagjai társadalmi érzékenységét elmélyítse. A Munka - Pályatanácsadó Szakkollégium célkitűzései: a munka- és pályatanácsadást támogató kutatások, módszerek fejlesztése, az egyéni életminőség kialakítását és/vagy a közösség szerveződését, működését támogató szakemberek (tanácsadók, szervezők) számára szakmai fórumok teremtése és működtetése, a Szakkollégium célját szolgáló tananyagok, segédanyagok, kézikönyvek előállítása és forgalmazása, a humán tudományok és a modern kommunikációs eszközök kapcsolatát és működését támogató kutatások, tudományos célkitűzések továbbvitele és fejlesztése, a képzések és a munkaerő piac igényeinek összehangolása az Európai Unió követelményeinek megfelelően, olyan fejlesztő eszközök és módszerek alkalmazása, amelyek a célcsoport igényeihez igazodva javítják a versenyképességet a munkaerő-piacon. 3.) A gazdasági folyamatok elemzésére, a karok gazdálkodásának fokozott ellenőrzése érdekében évben a Rektori Hivatal keretein belül új, elemző közgazdász munkakör került kialakításra. Az elemző közgazdász szerepe kettős: a tervezési folyamatban proaktív (előkészítő, támogató, előzetes számításokat végez), a megvalósítás folyamatában pedig reaktív (folyamatba épített ellenőrző, monitoring szerepkör, mely során beszámol, eredményeket értékel, elemez, visszacsatol)

13 4.) Tekintettel a jogszabályi előírások változására, valamint intézményünk belső szervezetében bekövetkezett átalakulásokra, az egyetemi szabályzatok módosításra, aktualizálásra kerültek az év során. A Gazdasági Tanács elfogadta az egyetem gazdasági folyamataiba épített, előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés nyomvonalának, kockázatkezelési rendszerének szabályzatát, a Szellemi tulajdonkezelési szabályzatot, az egyetem Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatát, a Vagyongazdálkodási Szabályzatot, az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát, a Számviteli Politika Szabályzatot, a Leltározási Szabályzatot, a Gazdasági társaságok alapításának és működtetésének szabályzatát, valamint az egyetem Számlarendjét. A NEFMI javaslatai, a törvényi változások és a belső kezdeményezések hatására a Gazdasági Tanács többször tárgyalta az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát és a Foglalkoztatási Követelményrendszert. A Jogi Iroda a Szenátus napirendjét képező egyetemi szabályzatok készítését és felülvizsgálatát elvégezte, valamint minden előkészített megállapodás, konzorciumi szerződés jogi kontrollját ellátta. 5.) Tekintettel a évi CLIII. tv ában foglaltakra megalakult az új Gazdasági Tanács. Az egyetem rektora és gazdasági főigazgatója mellett a Szenátus 3 főt delegált a Gazdasági Tanács tagjai közé, amelyből egy tagot a hallgatói önkormányzat javaslata alapján. Emellett egy-egy tagot delegált a felsőoktatásért felelős miniszter, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter. Továbbá kincstári megbízott is részt vesz a Gazdasági Tanács munkájában, a titkári feladatokat pedig az egyetem főtitkára látja el. b) Hallgatói változások

14 Az egyetem összesen 260 szak oktatására jogosult. Ebből a mezőgazdasági és környezettudományi 68, a műszaki tudomány (gépészmérnöki) 33, az építéstudományi 11, a gazdaságtudomány 92, az állatorvos tudomány 3, a bölcsészet és pedagógiatudomány 49, az egészségtudomány 4 szakkal részesedik. Az egyetemen a felsőfokú képzés (kifutó egyetemi és főiskolai oktatás, alapképzés, mesterképzés, osztatlan egyetemi képzés, a doktori képzés, felsőfokú szakképzés és szakirányú továbbképzés) hallgatói létszáma október hónapban a statisztikai adatok alapján fő volt, melyből az államilag támogatott hallgatók száma fő, (46,9 %), a költségtérítéses képzésben résztvevők száma pedig fő (53,1 %) volt (a hallgatói létszám alakulását az 1. sz. és a 2. sz. melléklet tartalmazza). A hallgatók száma év azonos időszakához képest 398 fővel, 2,3 %-kal emelkedett. Ezen belül az államilag támogatott hallgatók száma 163 fővel volt kevesebb, a költségtérítéses hallgatók száma pedig 561 fővel növekedett az előző év azonos időszakához képest. A fő hallgatóból fő nappali tagozaton, fő levelező tagozaton, 128 fő pedig távoktatás tagozaton folytatta tanulmányait. A távoktatásos hallgatók költségtérítéses képzésben vettek részt. Nappali tagozaton az államilag támogatott hallgatók száma fő, a költségtérítéses hallgatók száma fő, levelező tagozaton pedig az államilag támogatott hallgatók száma fő, a költségtérítéses hallgatók száma pedig fő volt. Az előző évhez képest nappali tagozaton 234 fővel, 2,4 %-kal növekedett a hallgatók száma. Ezen belül az államilag támogatott hallgatók száma 105 fővel 1,7 %-kal csökkent, a költségtérítéses hallgatók száma pedig 339 fővel, 10,1 %-kal nőtt. Az államilag támogatott hallgatók számát az állami férőhelyek elosztása befolyásolta. A nagymértékű támogatás csökkentést elszenvedett karok hátrányos helyzetbe kerültek, ezért mindezek ellentételezésére a marketing munka fejlesztésével, új szakok indításával, fizetési kedvezménnyel (részletfizetés) igyekeztek ellensúlyozni, illetve mérsékelni az államilag támogatott hallgatói létszám csökkenését

15 A levelező tagozaton 170 fővel, 2,4 %-kal emelkedett a hallgatói létszám azonos időszakához viszonyítva. Ezen belül az államilag támogatott hallgatók száma 58 fővel csökkent, a költségtérítéses hallgatók száma pedig 228 fővel nőtt. A távoktatási tagozaton (költségtérítéses képzés) 6 fővel csökkent a hallgatók száma az előző évhez képest. Az alapképzésben résztvevő hallgatók száma fő, 526 fővel, a mesterképzésben résztvevők száma fő, 251 fővel, az osztatlan egyetemi képzésben résztvevők száma fő, 106 fővel, a PhD képzésben résztvevők száma pedig 327 fő, 38 fővel, növekedett. A hallgatók részaránya a kifutó képzésekben 4,4 %-ról, 2,4 %-ra csökkent, az alapképzésben résztvevők aránya 68,3 %-ról, 69,8 %-ra, a mesterképzésben résztvevők aránya 9,2 %-ról 10,4 %-ra, az osztatlan képzésben résztvevők aránya 6,5 %-ról 7,0 %-ra, a doktori képzésben résztvevők aránya 1,7 %-ról 1,9 %-ra emelkedett, a szakirányú továbbképzésben és felsőfokú szakképzésben résztvevők aránya az előző évi 9,9-ról, 8,5 %-ra csökkent. Az arányok alakulása a bolognai folyamat előrehaladását jelzi. Az egyes karoknál bekövetkezett hallgatói létszám csökkenés a költségvetési támogatás, illetve a képzéssel összefüggő saját bevételek (költségtérítés) csökkenését eredményezte. Ezért szükségessé vált a költségek racionalizálása, illetve új bevételi források feltárása (pl. továbbképzések, szakképzések, tanfolyami oktatás, kutatás és kísérleti fejlesztések, szakmai szolgáltatások bővítése). Az előző évhez képest növekedett a műszaki tudományok, az egészségtudomány oktatásában és a doktori képzésben résztvevők aránya, csökkent a mezőgazdaság- és környezettudomány, az állatorvos tudomány, a gazdaság- és társadalomtudományok, valamint a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók aránya. c) Köztársasági ösztöndíj A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 104. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban kormányrendelet)

16 24. (4) bekezdésében foglaltak alapján a kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére évben pályázat került kiírásra a 2011/2012. tanévre szóló köztársasági ösztöndíj elnyerésére. Köztársasági ösztöndíjra pályázhattak azok a teljes idejű alap- vagy mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben résztvevő hallgatók, akik a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet szereztek. Megnevezés Köztársasági ösztöndíj 2010/ félév (6hó) Köztársasági ösztöndíj 2011/ félév (4hó) Jogosultak létszáma (fő) Normatíva összege (E Ft/fő/hó) Jogosult előirányzat (E Ft) d) Egyéb ösztöndíjak Megnevezés Bursa ösztöndíj támogatásból Jogosultak létszáma Normatíva összege (E Ft/fő/év) Jogosult előirányzat (E Ft) Rendelkezésre álló előirányzat (E Ft) Doktoranduszok ösztöndíja Miniszteri ösztöndíj 51/2007Korm.r Az Ösztöndíjak az 51/2007. kormányrendeletben meghatározottak szerint kerülnek kiosztásra. A juttatások összege változó, az elvárt tanulmányi eredmények szakonként és évfolyamonként kerülnek meghatározásra. A szociális ösztöndíjak pályázat alapján kari telephelyek szintjén kerülnek kiosztásra a Diákjóléti Bizottság határozata alapján. e) Kollégiumi támogatás szociális viszonyok A gödöllői Campus hagyományos működésű és finanszírozású kollégiumaiban a férőhelyek száma 568, az ellátottak száma pedig 546 fő, így a kihasználtság 96 %-os

17 2011. évben a kollégium a E Ft-os hallgatói normatíva mellett E Ft saját bevételre tett szert, mely a hallgatók által befizetett kollégiumi díjakból származott. A PPP keretében működő kollégiumok, diákotthonok évben E Ft PPP támogatásra (A-B kollégiumok), E Ft PPP támogatásra (új diákotthon), E Ft lakhatási támogatásra, valamint E Ft hallgatói normatívára voltak jogosultak. A saját bevétel E Ft volt, amely a PPP kollégiumokban lakó hallgatók által befizetett kollégiumi díjakból származott. A kiadások teljes egészét a Strabag - MML Kft. számlái (bérleti díj, üzemeltetési díj, közüzemi díjak) teszik ki. A férőhelyek száma a PPP kollégiumokban, illetve a diákotthonban db, az ellátottak száma pedig fő. A férőhelyek kihasználtsága 99 %-os. Kollégiumban lakók aránya az összes nem az egyetem székhelyén lakó nappali tagozatos hallgatók számához viszonyítva: 64 %. Az átmenetileg szabad kapacitások jobb kihasználása érdekében a kollégiumokban, illetve a diákotthonokban a nyári szünet alatt a hallgatóknak biztosítunk nyári elhelyezést, valamint az üres férőhelyeket különböző rendezvényekhez kapcsolódóan szálláshelyként értékesítjük. A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer (továbbiakban: NEPTUN rendszer) segítségével könnyebben nyomon követhetőek a hallgatói tartozások, így a évre fennálló hallgatói tartozás E Ft-ra csökkent. A jászberényi Zirzen Janka Kollégium 2007 szeptemberétől PPP konstrukcióban üzemel. A csökkenő hallgatói létszám miatti kollégiumi normatíva és a hallgatói kollégiumi térítési díj kiesés nagymértékben hozzájárul a kollégium veszteségéhez. Az alacsony kihasználtságot a szabad szálláshelyek értékesítése révén próbáljuk ellensúlyozni. A kollégiumban külsős albérletesek elhelyezésére került sor, akik amennyiben egyedül veszik igénybe a 3 ágyas szobát 42 ezer Ft/fő/hó szállásdíjat fizetnek. Az albérletesek száma jelenleg 15 fő és folyamatosan emelkedik. Ezen kívül időszakosan magánszemélyek és csoportok is igénybe veszik a kollégium szálláshely szolgáltatását. Az ABPK szarvasi központja által üzemeltetett 2 db kollégium szintén PPP konstrukció keretében működik. A férőhely kihasználtság 164 fős férőhely mellett - a

18 októberi létszám alapján 75,6 %, mely 5,5 %-os emelkedést mutat az előző évhez képest. A szabad férőhelyeket szállóvendégeknek és - túlnyomórészt - saját levelezős, távoktatásban résztvevő, valamint szakvizsgára érkező hallgatóknak értékesítjük. Minden hallgatónk számára kedvezményes szállásdíj kerül megállapításra, hogy ezzel is növeljük a kollégiumi épületek feltöltöttségi mutatóját. A Tessedik Sámuel Egyetemi Központ december 31-i megszüntetése következtében az Alma Mater Hostel működtetése a Gazdasági Karhoz, illetve Campushoz került, amely jelentős nehézségeket okozott a gazdálkodásban. A Hostel 302 férőhelyén évben átlagosan 150 hallgató részesült kollégiumi ellátásban, a kollégisták általi kihasználtság így 10 hónap átlagában 50% volt. A fennmaradó 50%-ot kereskedelmi szálláshelyként értékesítettük albérlők, illetve különböző előre egyeztetett csoportok és szállóvendégek számára évben a szállóvendég összesen vendégéjszakát töltött el a kollégiumban. Megnevezés Normatíva Jogosultak Jogosult előirányzat (E álló előirány- Rendelkezésre összege létszáma (E (fő) Ft) zat (E Ft) Ft/fő/10hó) Kollégiumi támogatás , Lakhatási támogatás f) Tankönyv-, jegyzettámogatás Az egyetem a hallgatói részére a szociális ösztöndíj keret terhére biztosítja a tankönyvés jegyzet támogatást. Ebben a támogatási formában az államilag támogatott hallgatók részesülnek. Megnevezés Tankönyv, jegyzet, sport, kultúra normatív támogatás Normatíva Jogosult Rendelkezésre Jogosultak összege előirányzat álló előirányzat létszáma (E Ft/fő/10hó) (E Ft) (E Ft) ,

19 A SZIE gödöllői Campusán a tankönyv és jegyzetellátást a Szent István Egyetemi Kiadó látja el. A Kiadó az egyetemi tankönyveket és jegyzeteket saját üzemeletetésű digitális nyomdájában készíti. A nem saját készítésű jegyzeteket és tankönyveket külső kiadóktól és társintézményektől szerzi be. A hallgatók egy része a jegyzettámogatást vonalkódos kártya felhasználásával veszi igénybe, a hallgatók másik része pedig az ösztöndíjjal kapja meg. Az ÁOTK hallgatói tankönyv- és jegyzettámogatási összeget kapnak, amelyet (bonusz formában) a kijelölt boltban (A/3 illetve az ELTE jegyzetellátója) vásárolhatnak le. Az erre rendelkezésre álló keret 2011-ben e Ft volt. Az ABPK szarvasi központjában a jegyzetbolt jelenleg ún. kifutó rendszerben üzemel, csak a korábbi években beszerzett és már több éve raktáron lévő készletek árusítása történik. A tankönyvek beszerzését a hallgatók többnyire a városi könyvesbolton keresztül oldják meg. A hallgatók részére a normatív támogatás terhére belső jegyzet (Módszertani füzet) került összeállításra és nyomdai kivitelezésre. Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar a jegyzet- és tankönyv ellátás lebonyolítására külső vállalkozót bízott meg. A hallgatóknak a HÖK-kel egyeztetett jegyzettámogatási összeget bocsájtják rendelkezésre. Minden hallgató az adott évben hallgatott tantárgyaihoz legjobban illeszkedő tankönyvet, jegyzetet vásárolhatja meg. Ez a lehetőség évben hallgatót, évben pedig főt jelentett. g) Sport, kultúra támogatás Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon a sport támogatás a hallgatók uszodai bérletére, korcsolya- és különböző labdajátékok lehetőségére, sí táborban való részvételi hozzájárulásra, illetve sport felszerelések vásárlására nyújtott fedezetet. A kulturális támogatásra fordított összeg múzeumi belépők és rendezvények zenei szolgáltatáshoz nyújtott segítséget. A két támogatás együttesen 1325 hallgatót érintett E Ft értékben. Központi finanszírozású egyesületet az Állatorvos-tudományi Kar nem tart fenn, csak az oktatásba beépített sporttevékenység folyik szervezetten. Támogatott sporttevékenységek az úszás és a kosárlabda, támogatott kulturális rendezvények

20 pedig az Equus Napok, a gólyatábor, a gólyabál és a Butykos Néptáncegyüttes, énekkar. A gödöllői Campuson a sport támogatás egyrészt az oktatási tevékenység feltételeinek biztosítására került felhasználásra, másrészt segítette a hallgatók sportversenyeken (MEFS versenyein, atlétika, labdarúgás, kézilabda, floorball és röplabda sportágakban, valamint a BEFS által meghirdetett Univerzitás kupán) való részvételét. A Testnevelési és Sportintézet folyamatosan bővítette oktatási tevékenységét. A ben elvégzett előkészítő munka eredményeként a GTK Budapesti Képzési Helyén is megtartásra kerültek a testnevelési órák. A testnevelés órák látogatottsága folyamatosan nőtt, egyre több hallgató vette fel a meghirdetett tantárgyakat. A pozitív hallgatói visszajelzéseknek köszönhetően tervezés alatt áll az oktatási tevékenység további kiterjesztése. A Testnevelési és Sportintézet felkerült a világhálóra is, így az egyetem sportéletéről átfogóbb képet kaphatnak az érdeklődők és a hallgatók. A GK Gazdasági Campusának sportcsarnoka alkalmas sportrendezvények és versenyek, edzőtáborok, szakvásárok, kiállítások, koncertek, kulturális és társadalmi események, bálok és fogadások teljes körű lebonyolítására. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően nemcsak a hagyományos sportágakban tud edzéslehetőségeket nyújtani a hallgatók számára, hanem speciális foglalkozásokat is kínál (aerobic, kung-fu stb.) A sportcsarnok 2008-ban lezajlott bővítése bemelegítő és kondicionáló teremmel javította a feltételeket. A 2009-ben használatba vett műfüves futballpálya további sportolási lehetőséget teremt a hallgatók számára. Az ABPK Jászberényi Campusán a felsőoktatást segítő központi sporttámogatás a sporteszközök pótlására és felújítására, valamint a hallgatók szabadidős sporttevékenységeinek a támogatására került felhsználásra. Ez utóbbihoz hozzájárult még a HÖK és esetenként a kar is évben az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók kötelező és szabadidős sporttevékenységéhez a költségvetésben 695 E Ft állt rendelkezésre. A támogatás a hallgatói uszodai bérlet, a Kihívás Napja, Gólyabál és Gólyatábor

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2013. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:Gi/229-3/2009. 2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009. március 30-án keltezett 9.835/2009. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása Budapest, 2011. április 10. Juhász Ferenc Gazdasági főigazgató I. Feladatkör, tevékenység I.1.1. Az intézmény neve:

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről 2001. szeptember 0132 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Budapest, 2015. április 28. Dr. Kupper András kancellár Szabó Ágnes pénzügyi

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Törzskönyvi azonosító száma: 15329969 Honlap címe: www.omai.hu Hunya Balázs mb. főigazgató dr. Kapuvári Béla gazdasági

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2014/8/IX/1. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE 2006. DECEMBER 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola jogelőd intézményeinek története szervesen összefonódik: valamennyi iskola

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2008. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2008. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2008. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu 1 Tartalomjegyzék 1.Feladatkör, tevékenység... 3 1.1. Az intézmény neve: Szegedi

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

JELENTÉS. a Debreceni Egyetem ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Debreceni Egyetem ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Debreceni Egyetem ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése 15071 2015. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0589-184/2014

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről 0311 2003. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TÁTK TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

J/11399. számú JELENTÉS

J/11399. számú JELENTÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/11399. számú JELENTÉS a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről Előadó: Dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter Budapest, 2013. május 1 JELENTÉS a Bethlen Gábor

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009. október 30. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS I. A Széchenyi

Részletesebben