J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének február 12-én órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth u.7. Jelen vannak: 6 képviselõ-testületi tag: Tinyó Ottó polgármester Bukovenszki Józsefné képviselõ Váncza Györgyné képviselõ Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ Távol maradt: Dudás Józsefné képviselõ Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ - az 1. napirendi pont tárgyalásához: Bazsó Bertalanné Sáfrányos Józsefné intézményvezetõ GESZ vezetõ - a 2. napirendi pont tárgyalásához: Dr. Illés Pálné Topor Mihályné intézményvezetõ gazdasági vezetõ - jegyzõkönyvvezetõ: Szotáczki Attiláné fõelõadó Tinyó Ottó polgármester joggal megjelenteket. köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, a tanácskozási Megállapította, hogy a képviselõ-testület 6 tagja jelen van, a képviselõ-testület ülése határozatképes. Javaslatot tett a meghívóban feltüntetett napirendi pontok alapján, az ülés napirendjének meghatározására. Kezdeményezte, hogy az indítványok, javaslatok

2 2 keretein belül, kerüljön megtárgyalásra a Sajókazai Rendõrõrs anyagi támogatás iránti kérelme. Tájékoztatta továbbá a képviselõ-testületet, hogy Budai Katalin kéréssel fordult az önkormányzathoz, melyben a tagiskola tornaterme bérleti díjának mérséklését kérte. A polgármester elmondta, hogy a kérelem napirendre tûzését nem támogatja, mivel a tárgyban hatályos képviselõ-testületi döntés van érvényben. A képviselõ-testület a napirendi javaslatot elfogadta és egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbiak szerint hagyta jóvá az ülés napirendjét. N A P I R E N D : Npr Tárgy Elõterjesztés módja A Gárdonyi Géza Tagiskola évi költségvetéstervezete. (írásban) A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda évi költségvetéstervezete. (írásban) Az önkormányzat évi költségvetési rendelettervezete. (írásban) A képviselõ-testület évi munkaterve. (írásban) Kurityán község településrendezési terv módosításának véleményezése. (írásban) A szociális rászorultságtól függõ, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003.(07.29.) rendelet módosítása. (írásban) A köztisztviselõk egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása. (írásban) Telekalakítás után létrejövõ 016/2 hrsz-ú ingatlan (elkerülõ út) átminõsítésének kezdeményezése. (írásban) Elõterjesztõ Tinyó Ottó polgármester Bazsó Bertalanné intézményvezetõ Tinyó Ottó polgármester Dr. Illés Pálné intézményvezetõ Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester

3 3 9. Ügyrendi Bizottság kiegészítése, új tag választása. (szóban) Tinyó Ottó polgármester 10. Indítványok, javaslatok: a. Tájékoztatás a évi Nemzeti Vágtán való résztvétel lehetõségérõl. b. Kazincbarcikai Bûnmegelõzési és Vagyonvédelmi Alapítvány támogatás iránti kérelme. c. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelme. d. Megbízás akadálymentesítéshez kapcsolódó tevékenységek elvégzésére. (szóban) Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester a napirendi pontok tárgyalása elõtt, tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy Csiszárik Jánosné, január 31-ével lemondott a képviselõi megbízatásáról. Ismertette a lemondott képviselõ írásbeli nyilatkozatát. Tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a évi önkormányzati képviselõk választásán, a soron következõ legtöbb szavazatot kapott képviselõ-jelölt, a HVB mandátum kiosztó döntését követõen, a következõ testületi ülésen teheti le a törvényben elõírt esküt, s kezdheti meg ténykedését képviselõként. I. N A P I R E N D Tárgy: A Gárdonyi Géza Tagiskola évi költségvetés-tervezete. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet. Sáfrányos Józsefné GESZ vezetõ az elõterjesztést kiegészítve elmondta, hogy a 13. havi illetmény megszûnését kompenzáló kereset-kiegészítés, nem szerepel a tagintézményi költségvetésben. A kereset-kiegészítés teljes fedezetét, a központi költségvetés biztosítja, bevételként és kiadásként is pótelõirányzat formájában realizálódik a költségvetés végrehajtása során. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy diákönkormányzat-vezetõi pótlékot szükséges-e két fõ részére folyósítani. Kérdezte, hogy mit jelent a rehabilitációs hozzájárulás, mit takar a két fõ részére megállapított egyéb pótlék.

4 4 Szennyvízszállításra a költségvetés miért nem tartalmaz elõirányzatot, illetve kérdezte, hogy pedagógus továbbképzésen mind a 14 pedagógus részt vesz-e. Az elhangzott kérdésekre Tinyó Ottó polgármester reagált, elmondta, hogy a tagiskola szennyvízgyûjtését biztosító tározó mérete, illetve az intézmény szennyvízkibocsátása miatt, nem szükséges 2009-ben a szennyvíz elszállításának biztosítása. Az egyéb pótlékokkal kapcsolatban elmondta, hogy az Ádám Jenõ Általános Iskola a munkavédelmi feladatokat külsõ személy közremûködésével látja el. A munkavédelem helyi felelõse részesül pótlékban. Sáfrányos Józsefné GESZ vezetõ a kérdésre válaszolva, ismertette a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének szabályait. Az egyéb pótlék kapcsán elmondta, hogy azokat a munkáltató saját hatáskörében állapítja meg, mint adható juttatást. Bazsó Bertalanné intézményvezetõ elmondta, hogy a pedagógusok, éves továbbképzési terv alapján teljesítik a jogszabályban elõírt hét éves továbbképzési kötelezettségüket. A központi költségvetésbõl, erre a célra biztosított bevétel, kiemelt elõirányzat, csak továbbképzési célra használható fel. A bevételi forrás évente 1-2 fõ pedagógus továbbképzésére nyújt lehetõséget. A jogszabályban meghatározott mértékû diákönkormányzat-vezetõi pótlék két fõ részére kerül megosztásra. Ennek indoka, hogy elkülönül az alsós és felsõs diákönkormányzati munka. Az egyéb adható pótlék két fõ részére kerülhet megállapításra, igazodva az intézményi szabályzókhoz. Egy fõ, mint szülõi szervezet összekötõ, egy fõ, pedig mint munkavédelmi felelõs részesül pótlékban. Váncza Györgyné képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy valamennyi pótlék jogcíme nevesítésre került a költségvetés-tervezetben, ezért furcsa az egyéb pótlék jogcímen megjelenõ, egyébként összességében nagy kiadást nem jelentõ elõirányzat. Kérdezte, hogy ki az a két fõ, aki részesül ebbõl a juttatásból. Elmondta továbbá, hogy szülõk jelezték számára, azt az iskolai gyakorlatot, hogy a gyerekekkel az iskolai feladatok ellátásához, fénymásolópapírt vitetnek be az intézménybe, illetve a pedagógusok pénzt szednek annak a megvásárlására. Véleménye szerint a tagintézményi költségvetés biztosítaná ezt a kiadást. Bazsó Bertalanné intézményvezetõ az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy személyiségi jogok védelme miatt, a képviselõ-testület nyílt ülésén nem nevezheti meg, hogy ki az a két munkavállaló, aki egyéb adható pótlékban részesül. A képviselõ-testület ülésére megérkezett Dudás Józsefné képviselõ, ezzel a képviselõtestület létszáma határozatképesség szempontjából 7 fõre változott. Bazsó Bertalanné intézményvezetõ a válaszadást folytatva elmondta, hogy az év eleji szülõi értekezleteken szokták a szülõkkel elfogadtatni, hogy bizonyos mértékben járuljanak hozzá a fénymásolópapír vásárlásához. Ez a barcikai intézményekben is így történik évek óta. Véleménye szerint ez nem okozhat semmilyen problémát. Ezzel a megoldással próbálkoznak spórolni, takarékoskodni pl.: a tankönyvbeszerzés során nem vásárolják meg a feladatlapokat, hanem utólag helyben sokszorosítják.

5 5 Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta a képviselõt, hogy képviselõi minõségében az általa feltett az egyéb pótlékban részesülõkre vonatkozó kérdésére, testületi ülés keretein kívül, felvilágosítást kérhet az intézmény vezetõjétõl. Suga László alpolgármester a tagintézmény pedagógusa, a tagintézményi költségvetést értékelve elmondta, hogy az nem tartalmaz fölösleges, luxuskiadásokat, csak a legszükségesebb beszerzéseket. Az elkövetkezõ években nagyobb kiadást jelenthet a számítógépek esetleges korszerûsítése. Elmondta, hogy fénymásolópapírra valóban az osztályfõnökök legtöbbje kér pénzt a szülõktõl, ehhez a szülõk szülõi értekezleten hozzájárulnak, õ pl.: 100 forintot szed gyerekenként. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ megköszönte az intézményvezetõk együttmûködését, melynek eredménye a évre tervezett nullszaldós költségvetés. Az egyéb pótlék jogcímen megjelenõ kiadás kapcsán, felhívta az intézményvezetõ figyelmét, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére csak törvényben, illetve kormányrendeletben meghatározott jogcímû pótlék jár, vagy adható. A munkáltató nem jogosult ettõl eltérõ jogcímen pótlék megállapítására. Bukovenszki Józsefné képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy a tagintézmény költségvetés-tervezete, az abban szereplõ számszerûsíthetõ eredmények egyértelmûvé teszik, hogy a tárulás jól mûködik. Elmondta, hogy õ nem értett egyet a tagintézményi szintû társulással, de az elmúlt évek gazdálkodása, a év költségvetés-tervezete egyértelmûen bizonyítja annak szükségességét, hasznosságát. Tinyó Ottó polgármester is megköszönte az intézményfenntartás során megvalósuló együttmûködést. Elmondta, hogy Szuhakálló önkormányzata sokat tett az intézmény fejlesztéséért, ennek köszönhetõen a környezõ települések átlagát meghaladó tárgyi feltételek között mûködik a tagintézmény. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2 / ( I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A Gárdonyi Géza Tagiskola évi költségvetés-tervezete. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Gárdonyi Géza tagiskola évi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen II. N A P I R E N D Tárgy: A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda évi költségvetés-tervezete. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet.

6 6 Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dudás Józsefné képviselõ kérdezte, hogy az egyéb sajátos juttatás jogcímen tervezett 55 E forint kiadás mit takar. Váncza Györgyné képviselõ kérdezte, hogy a nem pedagógus közalkalmazottak részére tervezett kereset-kiegészítés mit jelent. Topor Mihályné gazdasági vezetõ a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az egyéb sajátos juttatások elõirányzata, a keresõképtelenné válás esetén, a munkáltatót terhelõ betegszabadság kifizetésére irányoz elõ fedezetet. A nem pedagógus közalkalmazottak részére, az éves bérelõirányzat 2 %-át kell kereset-kiegészítésként tervezni. Dr. Illés Pálné intézményvezetõ hozzászólása során elmondta, hogy a közös intézményfenntartás során, mindig a takarékosság és a hatékonyság érvényesülését tartja szem elõtt. Következetesen igyekszik ugyanazokat az elveket alkalmazni valamennyi tagintézmény irányítása, vezetése során. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ felhívta a képviselõ-testület figyelmét a tagintézményi költségvetésben keletkezõ bevételi többletre. Javasolta, hogy annak felhasználására csak a határozati javaslatban foglaltak szerint kerülhessen sor. Indítványozta, hogy a bevételi többlet képezzen egyfajta finanszírozási tartalékot a évi közös intézményfenntartásra szeptembertõl, ugyanis jelentõsen csökkennek az állami normatív és kistérségi normatív támogatások összegei, így 2010-ben sokkal rosszabb költségvetési kondíciókkal lehet számolni az intézmények fenntartása során. Tinyó Ottó polgármester hozzászólásában elmondta, hogy a közös intézményfenntartás során, ez az elsõ év az, amikor Szuhakállónak az intézmények fenntartásához nem kell forrást biztosítania, nem kell pénzeszközt átadnia Kazincbarcika városnak. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy az elmúlt évek tagintézményi költségvetési-tervezeteiben, mindig szerepelt Szuhakálló részérõl hozzájárulási igény, melyeket az önkormányzat egy E forintos átutalás kivételével - elõzetesen soha nem teljesített. Ennek elsõdleges oka az volt, hogy Szuhakálló nem rendelkezett megfelelõ anyagi eszközökkel. Ugyanakkor az elmúlt évek pozitív folyamatai (gyermeklétszám növekedés, tagintézményi finanszírozás stb.), mindig elõre vetítették annak a valószínûségét, hogy a tagintézmények fenntartásában önkormányzati saját forrás nem szükségeltetik. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3 / ( I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda évi tagintézményi költségvetés-tervezete. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda, évi tagintézményi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja. A tagintézmény évi tagintézményi költségvetés-tervezetében egyéb különféle dologi kiadások soron szereplõ E Ft felhasználására, csak Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-

7 7 testületének egyetértõ kezdeményezésével van lehetõség, elõzetes fenntartói jóváhagyással. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen III. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezete. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottal el: Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy a betöltetlen karbantartói álláshelyre foglalkoztatás került-e tervezésre. Érdeklõdött az aktív korúak foglalkoztatásához kapcsolódó finanszírozásról, illetve a közintézmények akadálymentesítése kapcsán tervezett kiadásokról. Kérdezte továbbá, a háziorvosi szolgálat szakfeladaton szereplõ szakmai könyv, folyóirat beszerzésének indokoltságát, tekintettel a vállalkozó orvosra. Kérdezte továbbá, hogy akik egészségkárosodási jogcímen részesülnek rendszeres szociális segélyben, azok nem rendelkeznek-e megfelelõ munkaviszonnyal. Suga László alpolgármester a rendelet-tervezet 13. számú mellékletében található E Ft felújítási kiadásáról kérdezett. Ugyanis ilyen összegû felújítási kiadással a rendelet-tervezet egyéb részében nem találkozott. Kérdezte, hogy a falunap megrendezésére nem kellene-e elõirányzatot biztosítani. Megállapította, hogy az önkormányzat évi költségvetése, szûk mozgásteret biztosít az önkormányzat számára, a mûködési kiadások fedezése mellett, egyfajta túlélésre ad lehetõséget. Dudás Józsefné képviselõ megállapította, hogy az ÉHG Zrt. felé fennálló tartozás jelentõsen csökkent. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elhangzott kérdésekre, hozzászólásokra, észrevételekre az alábbi válaszokat adta: Az üres karbantartói álláshely nem került betöltésre, azonban arra 100 E Ft/hó összegû illetmény-elõirányzat került tervezésre. Ismertette az aktív korúak ellátásának január 1-vel hatályba lépett rendelkezéseit, kiemelte a közfoglalkoztatás minél szélesebb körû szükségszerûségét, hiszen ahhoz a legkisebb mértékû önkormányzati forrás szükséges. A közintézmények akadálymentesítésével kapcsolatban elmondta, hogy évrõl áthúzódó kiadásként jelentkezik az építési beruházások fordított áfája, valamint a még ki nem fizetett számlák összege. Az akadálymentesítéshez tervezett kiadásokhoz bevételi források is társulnak.

8 8 Az egészségkárosodás jogcímén valóban csak azok a személyek részesülhetnek rendszeres szociális segélyben, akik megfelelõ munkaviszony hiányában társadalombiztosítási ellátásra nem jogosultak. A gördülõ tervezésben szereplõ E Ft felújítási kiadás a 2. számú és a 4. számú mellékletben szereplõ felhalmozási kiadások felújítási jogcímnek megfelelõ összesítése. A Mûvelõdési Házak tevékenysége szakfeladat - bár nem célhoz kötötten - tartalmaz megfelelõ elõirányzatot, egy falunap lebonyolításához. Szükség esetén félévkor a költségvetés ez irányú módosítása elvégezhetõ. Felhívta a képviselõ-testület figyelmét, hogy az elmúlt évek legkisebb forráshiányával került a költségvetés tervezésre, ez többek között köszönhetõ az oktatási intézmények közös fenntartásához társuló finanszírozásnak. A tagintézményi fenntartással, több mint 30 M forint bevételi többlet keletkezett. Nem helyes azonban az a felfogás, gondolatmenet, hogy ezt a 30 M forintot akkor a település fejlesztésére kellene költeni. Szuhakálló önkormányzata nem rendelkezik tartalékkal, a tagintézmények fenntartásából keletkezõ bevételi többlet, a tervezett forráshiány összegét csökkenti 14 M forintra. Tinyó Ottó polgármester az elhangzottak kapcsán elmondta, hogy a háziorvos illetve a védõnõ közös használatába biztosítja az önkormányzat az Egészségügyi Közlöny elõfizetést. Tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy az akadálymentesítési projektek lezárására, március 16-án sor kerül. A fordított áfa, mintegy 2,7 M forint összeg és ezt kellett megelõlegeznie az önkormányzatnak év végén az akadálymentesítéshez kapcsolódó önrész biztosítására, az önrész 40 %-nak mértékéig EU önerõalap pályázat került benyújtásra az ÖTM-hez. A pályázat pozitív elbírálása és a támogatási összeg leutalása a közeljövõben várható. Várható továbbá, hogy az Állomás út felújítására benyújtott pályázat kedvezõ elbírálásban részesül. Azok az önkormányzatok ugyanis, amelyek nem nyertek ezen a pályázaton, már megkapták az errõl szóló értesítést. A játszótér létesítésére benyújtott pályázat május 30-ig kerül elbírálásra. A MÁV területek megosztására sor került, így az évben várható ezen ingatlanok értékesítése is. A szennyvízberuházás elõkészítésének szükséges költségeit biztosítania kell az önkormányzatnak. Valószínûleg a település által elérhetõ pályázati forrás 2009-ben nem lesz. A gazdálkodás során, véleménye szerint, problémát jelent az intézményi étkeztetés költségeinek, nyersanyag beszerzésben megvalósuló egy hónapos megelõlegezése. Összegezve az önkormányzat évi költségvetési lehetõségeit, elmondta, hogy az önkormányzatnak nem lehetnek nagy tervei, de ugyanakkor nem lesznek nagy gondjai sem, az elért sikerek viszont kicsiben mérhetõek. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

9 9 Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 1/2009.(II.19.) rendelete az Önkormányzat 2009.évi költségvetésérõl Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi. CII. törvényt, az Önkormányzat évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1. Jelen rendelet rendelkezései az önkormányzat képviselõ-testületére, hivatalára, polgármesterére és az önkormányzat által intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki. II. fejezet 2. A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebbõl E Ft forráshiánnyal E Ft kiadással állapítja meg. /2/ A 2.. szerinti bevételi fõösszeg bevételi forrásonkénti elõirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklet tartalmazza. /3/ A 2. -ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelõ járulékok E Ft - mûködési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - mûködési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 999 E Ft - felhalmozási jellegû kiadás E Ft /4/ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. /5/ Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

10 10 /6/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. /7/ A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az Áht pontja szerint - az önkormányzat tervezett hitelállományát. /8/ A 6.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekrõl ( ht ); a 7.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást. /9/ A Rendelet 8.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemtervet. /10/ A Polgármesteri Hivatal évi kiadási elõirányzatait a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. /11/ A Rendelet 10.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 11.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást. /12/ A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. /13/ A képviselõ-testület a költségvetési létszámkeretet 17 fõben állapítja meg. III. fejezet 3. Költségvetés végrehajtásának szabályai /1/ Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselõ-testület, polgármester és a jegyzõ a Polgármesteri Hivatal közremûködésével látja el. /2/ A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben elõírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 4. /1/ Az 2.. /3/ bekezdésében megállapított kiadási elõirányzatok fõösszegét túllépni nem lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet az önkormányzat következõ ülésén be kell jelentenie. /2/A kiadási elõirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak az önkormányzat végezheti. 5. A képviselõ-testület az önkormányzat évre a gördülõ tervezés keretében elõre jelzett bevételi és kiadási elõirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi. 6. /1/ A képviselõ-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá. /2/ A képviselõ testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben hagyja jóvá.

11 11 IV. fejezet Záró rendelkezések 7.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 01- tõlkell alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidõben hatályát veszti a évi zárszámadásról szóló 5/2008.(IV.17.) rendelet. k.m.f. Tinyó Ottó sk. polgármester Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Szuhakálló,2009. február 19. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Polgármesteri Jelentés tárgyalása: A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a jelentést. A polgármesteri jelentéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy élelmiszercsomagot hány család kapott és milyen elvek szerint valósult meg a szétosztás. Elmondta, hogy több szülõ jelezte a fejtetvesség problémáját az iskolában. Az egyik szülõ arról tájékoztatta, hogy amikor ezzel kapcsolatban intézkedést kért a tagintézmény vezetõjétõl, azt a választ kapta, hogy a tetves gyerekeket, illetve szülõket nem lehet megsérteni. Kérdezte továbbá, hogy a szemétszállítással kapcsolatos polgármesteri megbeszélésnek mi volt az eredménye. Mertusné Varga Katalin képviselõ a tagóvoda pedagógusa elmondta, hogy a fejtetvesség az intézményben is visszatérõ probléma két család gyermekei esetében. Az elsõ szülõi értekezleten valamennyi szülõvel aláíratnak egy nyilatkozatot, hogy fejtetvesség esetén a védõnõ lekezelheti a gyermekek haját és a szülõ kötelezettséget vállal, hogy a gyermekét addig nem engedi az óvodai közösségbe, amíg a fejét ki nem tisztítja, errõl a védõnõ igazolást nem ad. Jelezte továbbá, azt a problémát, hogy a Petõfi úton lakó két család gyermekei a szülõk állítása szerint, azért járnak sárosan az óvodába, iskolába, mert nincs elõttük járda. Suga László alpolgármester a képviselõi tiszteletdíj összegének megállapításáról, a polgármester illetményének emelésérõl kérdezett.

12 12 Az elhangzott kérdésekre, észrevételekre, hozzászólásokra Tinyó Ottó polgármester az alábbi válaszokat adta: Az élelmiszercsomagot az ormosbányai székhelyû Családsegítõ Szolgálat biztosította, õk határozták meg, az elosztás szempontrendszerét, a családsegítõ osztotta szét a csomagokat a településen. Információja szerint, Szuhakállóban dupla mennyiségû csomag került szétosztásra, a környezõ településekhez képest. A szemétszállítással kapcsolatban tartott polgármesteri egyeztetésen, a tárgyévi közszolgáltatási díjról folyt a vita. A szolgáltató által kezdeményezett díjemelést elõbb-utóbb valamennyi önkormányzat elfogadja. A Petõfi út érintett szakaszára járdalapok kerültek biztosításra, melyeket az ott lakók raktak le. Váncza Györgyné képviselõ véleménye szerint, a fejtetvesség problémájával kapcsolatban, elfogadhatatlan a tagintézmény-vezetõ szülõnek adott válasza, a probléma kezelése érdekében mindent meg kellene tennie. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elhangzottakhoz kapcsolódva elmondta, hogy szülõknél felmerült az a lehetõség, hogy addig nem járatják az iskolába a gyerekeket, amíg a tetves gyerekek napról-napra a közösségben vannak. Szülõként egy ilyen kezdeményezést messzemenõen támogatni fog. Tájékoztatta továbbá a képviselõ-testületet, hogy a polgármester illetményének emelésére az Ügyrendi Bizottság tehet javaslatot. A képviselõk tiszteletdíját hatályos önkormányzati rendelet szabályozza, a rendelet módosításra irányuló javaslat nem történt. A képviselõ-testület az elhangzott kiegészítésekkel, a kérdésekre adott válaszokkal együtt, a polgármesteri jelentést elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4 / ( I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen IV. N A P I R E N D Tárgy: A képviselõ-testület évi munkaterve. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet.

13 13 Tinyó Ottó polgármester az intézmények vezetõinek észrevételére javasolta, hogy a június hónapra tervezett intézményi beszámolók kerüljenek át az augusztusi ülés idõpontjára. Kezdeményezte, hogy a júniusi ülésen a háziorvos beszámolójára kerüljön sor. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elõterjesztést kiegészítve javasolta, hogy az áprilisi ülés napirendi pontjai közé kerüljön be a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységérõl szóló beszámoló, illetve a polgármesteri hivatal alapító okiratának felülvizsgálata, módosítása. Indítványozta, hogy a júniusi háziorvosi beszámoló egészüljön ki a védõnõ, az orvosi ügyelet tájékoztatásával, s egy átfogó Szuhakálló közegészségügyi helyzetét bemutató tájékoztatást kapjon a képviselõ-testület. Váncza Györgyné képviselõ felvetette a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat december havi beszámolóját. Kérdezte, hogy a sajókazai társulásban sikerült-e szuhakállói személy alkalmazását biztosítani. Tinyó Ottó polgármester javasolta, illetve a kérdésre válaszolva elmondta, hogy lezárt évet követõen lenne célszerû a Szolgálat beszámoltatása. Szuhakállói lakóhelyû személy nem vállalta a részére felajánlott munkalehetõséget. A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál házi segítségnyújtás keretében, azonban szuhakállói lakóhelyû személy foglalkoztatása realizálódott. A képviselõ-testület az elõterjesztést az elhangzott módosító javaslatokkal együtt egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5 / ( I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A képviselõ-testület évi munkaterve Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a képviselõtestület évi munkatervét, a jegyzõkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen V. N A P I R E N D Tárgy: Kurityán község településrendezési terv módosításának véleményezése. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés és az egyeztetési munkaanyag szerint tárgyalta meg a napirendet. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elõterjesztést kiegészítve tájékoztatta a képviselõtestületet, hogy Kurityán részérõl bár rendezési terv módosítás véleményezése

14 14 tárgyban érkezett megkeresés, azonban a megküldött egyeztetési anyagból egyértelmû, hogy egy teljesen új rendezési tervrõl van szó. Bukovenszki Józsefné képviselõ elmondta, hogy a rendezési tervet részletesen áttanulmányozta, véleménye szerint nincsenek benne olyan konkrét elképzelések, mely Szuhakállónak hátrányt jelentenének. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6 / ( I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Kurityán településrendezési terv egyeztetési anyagának véleményezése. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, Kurityán község helyi építési szabályzatának és településrendezési tervének egyeztetési anyagát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. Felelõs: polgármester Határidõ: 8 napon belül VI. N A P I R E N D Tárgy: A szociális rászorultságtól függõ, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003.(07.29.) rendelet módosítása. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ indítványozta a rendelet 22/A. -sal történõ kiegészítését, melyben a házi segítségnyújtás térítési díjának szabályozására kerül sor. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottal el: Csorba Tibor képviselõ kérdezte, hogy a képzés feltételeit tudja-e az önkormányzat biztosítani. Dudás Józsefné képviselõ kérdezte, hogy a közfoglalkoztatottak várható magas létszámának, tud-e az önkormányzat megfelelõ munkalehetõséget biztosítani. Suga László alpolgármester kérdezte, hogy a Múcsonnyal létrejött konzorcium keretei között valósul-e meg az érintettek képzése. Váncza Györgyné képviselõ a jelenleg foglalkoztatott közhasznú állományról kérdezett, érdeklõdött, hogy milyen szempontok alapján kerülnek kiválasztásra az alkalmazottak. Bukovenszki Józsefné képviselõ az ápolási díj összegérõl kérdezett.

15 15 Az elhangzott kérdésekre Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az alábbi válaszokat adta: Az aktív korúak ellátására jogosult, 35 év alatti nyolc általános végzettséggel nem rendelkezõ személyek képzési kötelezettsége a Munkaügyi Kirendeltség által szervezett formában valósul meg. A várhatóan jelentõs létszámú közfoglalkoztatást ütemezni kell, azt az elõterjesztésben megjelölt közfoglalkoztatási tervben rögzíteni kell, így egyszerre valószínû fõ alkalmazása. Ismertette a törvényben meghatározott ápolási díj mértékeket. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló Községi Önkormányzat 2/2009.(02.19.) rendelete a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) rendelet módosításáról. A Képviselõ-testület a szociális igazgatásról, szociális ellátásokról szóló és többször módosított évi III. tv. (a továbbiakban Sztv.) 10. (1); 25. (1) b. ;26. és 132. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, tekintettel az Sztv. 35. (1). b.; 37/D. (3); 38. (1) c.) (9); 43/B. ; 45. (1)-(4); 46. (1); 50. (3); 55/C. (1); 62. (2); 92. (1) és 115. (3) bekezdésében foglaltakra; a 62/2003.(III.27.) Korm. rend.; 63/2003.(III.27.) Korm. rend.; és a 29/1999.(II.17.) Korm. rend. figyelembevételével a helyi megvalósítás szabályozására az egyének és családok szociális létbiztonságának, megélhetésének elõsegítése és megõrzése érdekében alkotott 13/2003. (VII.29.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Rendelet 2. (1), (5); 4. (3)-(5) bekezdései; 4. (16) a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Szuhakálló községben élõ, a.) lakcímmel rendelkezõ magyar állampolgárokra, b.) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkezõ bevándoroltakra és letelepedettekre c.) a hontalonokra, d.) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. e.) A Rendelet hatálya az Sztv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az a-d.) pontokban foglaltakon túlmenõen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerõsítõ országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerûen tartózkodó állampolgáraira is. f.) A Rendelet hatály kiterjed az Sztv.3. (3) bekezdésének a.) és b.) pontjában meghatározott személyekre.

16 16 2. (5) 2. (5) A képviselõ-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek gyakorlásából a polgármesterre átruházza: - az Szt.38. (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatás, - az Szt. 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díj, - az átmeneti segély, - a temetési segély, - a szociális étkeztetés megállapításával összefüggõ, feladat- és hatáskört. 4. (3)-(5) 4. (3) Az Sztv. 10. (2)-(3) bekezdése szerinti idõtartamra vonatkozó jövedelem nyilatkozatban megjelölt rendszeres jövedelmekrõl, a nyilatkozathoz igazolásokat kell csatolni. a.) Rendszeres jövedelmek esetében ilyen igazolás: - munkáltatói igazolás, - TB ellátás, és a nyugellátás összegérõl a postai szelvény, folyószámla kivonat, ezek hiányában a folyósító szerv igazolása; - az Flt. alapján folyósított ellátásokról postai szelvény, folyószámla kivonat ezek hiányában a folyósító szerv igazolása. b.) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetében az ellátást kérelmezõtõl az alábbi igazolásokat lehet kérni: - mezõgazdasági tevékenységbõl, egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolása, - õstermelõi tevékenységbõl származó jövedelem igazolása, - adóbevallás vagy annak hiteles másolata. c.) Azokról a nem mérhetõ jövedelmekrõl, amelyek a fenti igazolásokkal nem alátámaszthatók, a kérelmezõ a Rendelet 2. sz. melléklete szerint nyilatkozik. (4) Az ügyfél a (3) bekezdésben meghatározott iratokat a kérelem benyújtásakor, illetve hiánypótlási felhívásra 8 napon belül köteles becsatolni, ennek elmulasztása esetén a hatáskör gyakorlója az eljárást végzéssel megszünteti a Ket.31. (2) alapján. (5) A szociális ellátások iránti kérelmet a helyi Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani, az egyes ellátásfajtákra rendszeresített nyomtatványon. A kérelmek érdemi elbírálásának azonban nem lehet akadálya, ha az azok iránti kérelmet nem a jelen Rendelet mellékleteiben meghatározott nyomtatványokon nyújtották be. 4. (16) a.) 4. (16) a.) tárgyhónapot követõ hónap 5-éig, készpénz kifizetéssel a Polgármesteri Hivatalban kerül sor. (2) A rendelet 4. -a (17) bekezdéssel egészül ki:

17 (17) 4. (17) Az eseti jelleggel adott szociális ellátásokat (átmeneti segély, temetési segély), az ellátást megállapító határozat jogerõre emelkedését követõ 8 napon belül kell az ügyfél részére folyósítani, illetve kifizetni. (3) A Rendelet 5. (2) bekezdése; ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 5. (2) 5. (2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Sztv (1)-(5). bekezdéseit kell alkalmazni Az ellátásra az Sztv.32/B-32/D. -ait kell alkalmazni, a 63/2006 (III.27.) sz. Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel (1)Az aktív korúak ellátására jogosult személy az Sztv. 37/B -a szerint rendszeres szociális segélyre jogosult. (2) Az Sztv. 37/B. (1) b.)-c.) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttmûködésre kijelölt szerv) az Sztv. 37/D. szerinti együttmûködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja. 3) Az együttmûködésre kijelölt szerv a feladat ellátására társult önkormányzatok közös fenntartásában, Sajókaza székhellyel, mûködõ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítõ). (4) A nem foglalkoztatott személy a Családsegítõvel történõ együttmûködés keretében az alábbiak szerint köteles eljárni: a.) meg kell jelennie a jogosultságát megállapító határozat jogerõre emelkedését követõ tizenöt napon belül a Családsegítõnél, b.) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedését segítõ program kidolgozásában, c.) megállapodást kell aláírnia a beilleszkedését segítõ program megvalósítására, a nyilvántartásba vételtõl számított 60 napon belül, d.) eleget kell tennie a beilleszkedését segítõ programban foglaltaknak, e.) a beilleszkedési programban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése miatt, meg kell jelennie havonta a Családsegítõnél. (5)A beilleszkedést segítõ programok típusai: a.) együttmûködés a Munkaügyi Központtal, b.) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, c.) egyéni készség-, és képességfejlesztõ foglalkozás, d.) életvezetési tanácsadás, e.) személyiségfejlesztõ tréning, f.) munkavégzésre felkészítõ és integráló program, g.) képzési, átképzési program, h.) munkalehetõség elfogadásával munkavégzés.

18 18 (6) A nem foglalkoztatott személy az együttmûködési kötelezettségét az alábbi esetekben szegi meg: a.) nem jelenik meg a (4) bekezdés a.) pontjában elõírt határidõre a Családsegítõnél, b.) nem állapodik meg írásban a beilleszkedést segítõ programról, illetve c.) nem teljesíti a beillesztési programban foglaltakat d.) a (4) e. pontja szerinti idõpontokban nem jelenik meg a családsegítõnél. (4) A Rendelet 11. (7) bekezdés elsõ mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 11. (7) (7) Havi rendszerességgel átmeneti segélyt 6 hónap idõtartamra lehet megállapítani, melynek összege havonta legalább Ft, de a folyósítás idõtartamát figyelembe véve összességében legfeljebb Ft. (5) A Rendelet 16. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: A jegyzõ, az Sztv ában foglaltak alapján, a szociálisan rászorult személynek az egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele céljából, hatósági bizonyítványt állít ki. (6) A Rendelet ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Sztv ában meghatározott jogosulti kör részére, a házi segítségnyújtás feladatait, a feladat ellátására társult önkormányzatok közös fenntartásában, Sajókaza székhellyel, mûködõ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat végzi, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás keretei között, megállapodás alapján A családsegítés feladatait, a feladat ellátására társult önkormányzatok közös fenntartásában, Sajókaza székhellyel, mûködõ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat végzi, az Sztv ában foglaltak alapján. (7) A Rendelet 22/A -sal egészül ki: 22/A 22/A (1)A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 200 Ft/óra. (2) A jövedelemmel rendelkezõ ellátásban részesülõ személy, személyi térítési díjának megállapítása során - havi rendszeres jövedelmétõl függõen, az Sztv. 119/C -a alapján kiállított jövedelemigazolás alapján az intézményi térítési díjból kedvezményre jogosult, a rendelet 1/A.sz. melléklete szerint. 2. Jelen rendelet kihirdetésével lép hatályba mellyel egy idõben hatályát veszti a 7/2004.(IV.15.) rendelet; a 14/2006.(X.12.) rendelet 1. (1) bekezdése; a Rendelet 12/2005.(XI.04.) rendelet 2. (1) bekezdésével megállapított 4. (16) b.) c.) ca.)

19 19 pontjai, valamint a 7. -ával megállapított 17. d.) pontja és a 8. -ával megállapított 20/A -a; az 1/2006.(II.02.) rendelet, továbbá a 13/2003.(VII.29.) rendelet 4. (9)-(13) bekezdései, a 11. (10) bekezdése. k.m.f. Tinyó Ottó sk. polgármester Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Szuhakálló, február 19. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ VII. N A P I R E N D Tárgy: A köztisztviselõk egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet. Bukovenszki Józsefné képviselõ a jegyzõ teljesítményértékelésérõl kérdezett. Elmondta, hogy a polgármesteri hivatal tevékenysége sokrétû, minden területen jól mûködik, megköszönte a polgármesteri hivatal dolgozóinak munkáját. Váncza Györgyné képviselõ hozzászólása során elmondta, hogy a kiemelt célok a napi munkafolyamatokhoz kapcsolódnak. Véleménye szerint a jól elvégzett munka elismerése sor kerülhet, ahhoz nem kell teljesítményértékelés. Dudás Józsefné képviselõ az informatikai alkalmazások újabb területeirõl, azok költségvonzatáról kérdezett. Tinyó Ottó polgármester ismertette a képviselõ-testülettel, a jegyzõ évi teljesítményértékelését, tájékoztatta a képviselõ-testületet az értékelés alapján, a jegyzõ részére március 1-tõl megállapításra kerülõ személyi illetmény összegérõl. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy a kiemelt céloknak valóban a napi munkafolyamatokhoz kell igazodniuk, hiszen csak így lehet munkakörhöz kötötten megállapítani az egyéni teljesítménykövetelményeket, számonkérni, értékelni azok teljesítését. Az elektronikus ügyintézés évi tervezett bevezetése számos informatikai alkalmazás megismerését és használatát teszi kötelezõvé, mind a költségvetés, gazdálkodás, mind az igazgatás területén. Ezek egy része önkormányzati forrást nem

20 20 igényel, azonban más részét, mint pl.: az iktató szoftvert, saját költségbõl kellett beszerezni. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7 / ( I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A köztisztviselõk egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló évi kiemelt célok megállapítása. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a köztisztviselõk egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célokat, évre a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint állapítja meg. Felelõs: jegyzõ, polgármester Határidõ: értelemszerûen VIII. N A P I R E N D Tárgy: Telekalakítás után létrejövõ 016/2 hrsz-ú ingatlan (elkerülõ út) átminõsítésének kezdeményezése. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi hozzászólások, észrevételek hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy a tervezett út nyomvonala, illetve az ehhez kapcsolódó átminõsítés magántulajdont érint-e. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta, hogy az elkerülõ út, a szuhakállói közigazgatási területen csak önkormányzati tulajdont érint. Csorba Tibor képviselõ véleménye szerint, az önkormányzat érdeke az elkerülõ út körüli helyzet mielõbbi rendezése, javasolta az átminõsítés elfogadását. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8 / ( I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Telekalakítás után létrejövõ 016/2 hrsz-ú ingatlan (elkerülõ út) átminõsítésének kezdeményezése. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, kezdeményezi az Edelényi Földhivatalnál, a telekalakítás után létrejövõ 016/2 hrsz-ú

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. április 15-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 3-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 112-6/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2010. (X. 01.) Szociális rendelet módosítása 11/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben