A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE (FEUVE rendszer)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE (FEUVE rendszer)"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 69 Az ügyrend 2. számú melléklete A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE (FEUVE rendszer) A FEUVE rendszer kialakítása: A költségvetési szerveknek már korábban is szabályozni kellett a szervezeten belüli eket, folyamatokat. A szabályozással kapcsolatos követelmények egy részét a gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan általános érvénnyel a számvitelről szóló évi C. törvény 14. (5) bekezdése fogalmazta meg, amikor előírta, hogy: A számviteli politika keretében kell elkészíteni: a.) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, b.) az eszközök és a források értékelési szabályzatát, c.) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, d.) a pénzkezelési szabályzatot. A beszámolási és könyvvezetési kötelezettségről szóló, 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet a számviteli törvény előírásait az államháztartás szervezeteire pontosította. Ezek a szabályzatok azonban keretjellegűek, azaz leírták, hogy milyen feladatokat kell ellátni, de a feladatellátásért felelő személyt, illetve a végrehajtás ellenőrzésére jogosult vezetőt nem jelölték meg, és nem tartalmaztak részletes folyamatleírásokat sem. A FEUVE rendszer működésének alapjait az Ámr. XII. kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés című ok teremtették meg. A FEUVE rendszer kialakításának alapfeladata, hogy a folyamatleírás már nem csak az események egymást követő logikai sorrendjét tartalmazza, hanem abban meg kell jelölni a feladatok elvégzéséért felelős személyeket és hatáskörüket. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerét (a továbbiakban FEUVE) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, illetve a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet alapján a következők szerint határozom meg. I. Általános rész Az államháztartási törvény alapján a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző felelős: - a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, - az alapító okiratban előírt ek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, - a hivatal gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a hivatali számviteli rendért, - a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért. A FEUVE rendszerének célja, tartalma A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül az első szintű pénzügyi-irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző felelős, a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével.

2 70 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A megyei főjegyző köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják: - a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését, - az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, - a gazdasági események elszámolását. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítania kell, hogy: - a szervezet valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos e és célja összhangban legyen a szabályszerűsség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel, - az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, - megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a szervezet gazdálkodásával kapcsolatosan, - a folyamatba építet előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek, - a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. A költségvetési forrás felhasználásában résztvevő szervezetek vezetőjének az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet szabályozásainak megfelelően kell megszerveznie és működtetnie a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést a szervezeten belül. A FEUVE rendszer az alábbi három fő területtel egészül ki: - a szabálytalanságok kezelésének rendje, - az ellenőrzési nyomvonal, külön szabályozás keretében: - a kockázatkezelési szabályzat. Szabálytalanság fogalma: II. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje II. 1. Bevezetés A szabálytalanság az államháztartás működési rendjében valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való eltérést jelenti, amely megjelenhet a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely ében, az egyes műveletekben. A szabálytalanság fogalmába bele tartozik a minőségbiztosítási rendszer által nemmegfelelőségeknek definiált esemény is. Formái: - a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve - a fegyelmi, büntető, szabálysértési, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó cselekmények.

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 71 Alapesetei: 1. a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) 2. a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság) A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: - hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához, (megelőzés) - keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen. A szabálytalanságok elkerülése érdekében a hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni. A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a főjegyező feladata, mely átruházható. A szervezeti struktúrában meghatározott egységek vezetőinek hatáskörét, feladatait, és felelősségét, a munkavállalók konkrét feladatait ezen szabályozáson túl a munkaköri leírások és a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok szabályozzák. II. 2. A szabálytalanságok megelőzése A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a főjegyző felelőssége. A megelőzés körébe tartozó ek elvégzésére vonatkozó jogosultságot, valamint a szankcionálás nélkül orvosolható korrekciót a főjegyző a kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire ruházza át. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht.) 97. -a meghatározza a költségvetési szerv vezetőjének gazdálkodással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait. A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a megyei főjegyző felelős azért, hogy: - a szervezet a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön, - a szabályozottság, illetve a szabályok betartásának figyelemmel kísérése legyen, - szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessen, a szabálytalanság a szabálytalansággal arányban álló mértékben kerüljön korrigálásra. A szabályzatok nyilvántartása elektronikus módon történik, a folyamatleírását a minőségbiztosítási rendszer adott eljárása dokumentálja. II. 3. A szabálytalanságok észlelése A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a dolgozó és munkáltató, valamint a belső és külső ellenőrzés részéről. II. 3.A. A költségvetési szerv munkatársa észleli a szabálytalanságot Amennyiben a szabálytalanságot a hivatal belső szervezeti egységnek valamely munkatársa észleli, köteles írásban értesíteni a minőségügyi vezetőn keresztül a megyei főjegyzőt. Az észlelésről az ISO eljárási utasítás szerinti nemmegfelelőségi bizonylatot kell kiállítania. A megyei főjegyző kötelessége

4 72 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról, illetve kezdeményezéséről. II. 3.B. A költségvetési szerv vezetője, vagy belső szervezeti egység vezetője észleli a szabálytalanságot A megyei főjegyző, vagy a belső szervezeti egységek vezetői észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére. A nemmegfelelőségi bizonylatok felvétele ebben az esetben is kötelező. II. 3.C. A költségvetési szerv belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési e során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően jár el. Az érintett szervezeti egység vezetőjének intézkedési tervet kell kidolgoznia. Az intézkedési tervet az ellenőrzési vezető minősíti. (Eljárásrendet az Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.) Súlyos mulasztások, károkozások és egyéb jogsértő cselekmények gyanúja esetén ellenőrzési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyre az ellenőrzött köteles három munkanapon belül észrevételt tenni. A jelentés külön válik az ellenőrzés további folyamatától, és egyedi realizálásra kerül sor. Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmazza az ellenőrzések során a büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések számát. II. 3.D. Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a főjegyzőnek intézkedési tervet kell kidolgozni, melyet a közgyűlés elnöke hagy jóvá. Az intézkedési tervet a külső ellenző szervnek meg kell küldeni. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását a megyei főjegyző a függetlenített belső ellenőrzéssel utóellenőriztetheti. A felügyeleti jellegű ellenőrzést végzők külső ellenőrként jelennek meg a felügyelt szervezetnél, ilyen esetben az előzőek szerint kell eljárni. A súlyosabb esetekben a külső ellenőrző szerv a rá vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően jár el. II. 4. A szabálytalanságok felmerülése esetén alkalmazandó jogszabályok jegyzéke jelölése: - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.), - a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet (Ber.), - a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Btk.) - a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény (Be.), - a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény (Szabs.), - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), - a polgári perrendtartásról szóló évi iii. törvény (Pp.) - a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.), - a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) - az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 73 II. 5. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése A megyei főjegyző feladatai: - Nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét; - Figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatot végzők által tett javaslatok végrehajtását; - A feltárt szabálytalanság típusa alapján a további szabálytalanság-lehetőségeket (a hasonló projektek, témák, kockázatok) meghatározza; - Információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást. Az intézkedést tevő szervezeti egységvezetők saját hatáskörükben is kötelesek az általuk megtett intézkedéseket nyomon követni. II. 6. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása A megyei főjegyző: - gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről; - gondoskodik kapcsolódó írásos dokumentumoknak elkülönített nyilvántartásban való iktatásáról; - nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket; - a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program és a Kohéziós Alap projektek támogatásának fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat. A szabálytalanságok, (nemmegfelelőségek) dokumentumainak iktatása-kezelése az Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint történik. A dokumentumnak 1 példánya, az iktatás időpontjától számított 3 napon belül a minőségügyi megbízotthoz továbbítandó nyilvántartás céljából. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szabálytalanság megjelölését, körülményeit, feltételezett vagy tényleges okait, a saját hatáskörben, illetve a közgyűlés elnöke, s a főjegyző által megtett intézkedéseket. II. 7. Jelentési kötelezettségek tartalma Jelentési kötelezettsége van: - a dolgozóknak, - a belső szervezeti egységek vezetőinek - a megyei főjegyzőnek, - a belső ellenőröknek. A dolgozó által, belső szervezeti egységek vezetői által észlelt szabálytalanságokról készült nemmegfelelőségi jelentés a minőségirányítási rendszerben meghatározott bizonylat kitöltése után továbbítási kötelezettség lép fel a minőségügyi vezető felé. A belső ellenőrzés vizsgálata során az általa tapasztalt szabálytalanságokat belső ellenőrzési jelentésében jelenteni köteles. A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ber.) 29. -ában kapott felhatalmazás alapján a szervezeti egységek vezetőinek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 15 (kivételes esetben 30) munkanapon belül intézkedési tervet kell készítenie.

6 74 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A megyei főjegyzőnek a Ber (3) ae), b), ba), bb) pontjai alapján éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a FEUVE rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett intézkedéseiről, a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenőrzési fejlesztésére vonatkozó javaslatokról. III. Ellenőrzési nyomvonal III. 1. Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége Az ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes eket a ek jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését a kapcsolódó dokumentumokat öleli fel: - a költségvetési szerv működésének egyes einek egymásra épülő eljárásrendjei egységes folyamatként mutatja, teljes egészében tartalmazza az ellenőrzési pontok, típusok összességét, - kialakításával a költségvetési szervre jellemző valamennyi, valamennyi szereplő, funkció együttes koordinálására kerül sor, - valamennyi résztvevő számára írott és átlátható formában válik (követendő eljárásként) feladattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a dokumentumtípusok és maguk az eljárások is standardizáltakká válnak, Az ellenőrzési nyomvonal célja: - az ellenőrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljárások együttesét, amelyek alapján meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelősök, - az ellenőrzési nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan azonosítható a hibás működés bármely pontja, - a teljes folyamat minősége az egyes részek felelős közreműködőin múlik. III. 2. Az ellenőrzési nyomvonal kialakítása A nyomvonal készítési kötelezettség felöleli a szervezet ét jellemző összes folyamatot. A nyomvonal kialakítása a Hivatal teljes ére vonatkozik, annak szervezetét, struktúráját jellemző működési folyamatokkal, illetve azokat működtető folyamatgazdákkal együtt, vagyis azon személyekkel, akik a szervezeten belül elsődlegesen felelősek az adott folyamat végrehajtásáért. A nyomvonal elkészítése a enkénti működési főfolyamatok meghatározásán túl, a főfolyamatok alá sorolható részfolyamatok meghatározásával és a folyamatgazdák-felelősök kijelölésével történik. A modell felépítésének alapkövetelménye olyan csoportok kialakítása, amely több elemei et összefoglalóan képes leírni. Célszerű ezt a hierarchikus rendszert táblázatos formában felvázolni, ami az érintett egységek különböző felelősségi és információs szintjét tartalmazza. Az alapfolyamatokhoz, az egyes állomásokhoz, szakaszokhoz hozzárendelhető az adott felelőse, ellenőrzési pontjai a beérkező dokumentumok típusa, valamint a következtében előálló input dokumentum. Ellenőrzési pontok lehetnek: - vezetői ellenőrzési pontok - szervezeti ellenőrzési pontok - jóváhagyási ellenőrzési pontok - működési ellenőrzési pontok. - software által biztosított ellenőrzési pontok.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 75 Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál figyelembe veendő szempontok: - az aktuális et tükröző, teljes körű, minden et lefedő Szervezeti és Működési Szabályzat, - a Hivatal minőségbiztosítási eljárási utasításai, - a kapcsolódó szabályzatok, ügyrendek munkaköri leírások, a ek folyamatábrái, dokumentumáramlások, számlastruktúra, számlamagyarázatok, iratmozgatás, stb. III. 3. Táblázatrendszer felépítésének szabályai A táblarendszer elsősorban az érintett szervezet () felelősségi és információs szintjeit tartalmazza, a kapcsolódásokat az irányítási és ellenőrzési folyamatot. Az egyes állomásokhoz, szakaszokhoz hozzárendelésre kerül az adott (szakasz) felelőse, ellenőrzési pontja, a beérkező dokumentum típusa, a következtében előállt, gyakran már a következő feladat inputját képező dokumentum. A táblarendszer fejléce a következő: - sorszáma - megnevezése, - jogszabályi háttér - keletkezett dokumentum (könyvekben való megjelenítés) - felelősök/ kötelezettségvállalók - határidők, - ellenőrzési pontok (ellenőrzés/érvényesítés utalványozás/ellenjegyzés) - pénzügyi teljesítés - könyvvezetésben való megjelenés Nem minden folyamat esetében értelmezhető a fejléc rovata, ezért a szervezeti egységeknek az adott re jellemző rovatokat kötelező csak használni. A fejléc speciális nél egyedileg kiegészíthető. Táblarendszerben nem rögzíthető működési folyamatokat a minőségirányítási rendszer szöveges, vagy folyamatábrákon rögzített, adott azonosító számú eljárási utasításai tartalmazzák. A táblarendszerben rögzített ellenőrzési nyomvonalak, adott szervezeti egységre, és re vonatkozóan, a minőségirányítási rendszer eljárási utasításait helyettesítik. A táblarendszerben rögzített ellenőrzési nyomvonalakat, szervezeti egységenként az 1-es számú melléklet tartalmazza. IV. Hatályba lépés A szabályzat hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára. Hatályba lépés napja: június 28. Pécs, május 29. Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszeréről szóló szabályozást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet 9. (2) bekezdésében jóváhagyta, egyidejűleg az Ügyrend folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszeréről szóló 18/2005 (XII. 20.) Kgy. rendelet 10. -ával megállapított 2. számú melléklete hatályát veszti.

8 76 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Főfolyamat Részfolyamatok Hivatali BE Intézményi BE Baranya Megyei Önkormányzat Ellenőrzési Csoport Ellenőrzési nyomvonal Intézmény felügyeleti jell. ellenőrzések 2007 év Belső ellenőrzés ( BE) Intézmények Közbeszerzési eljárások ellenőrzése normatív tám. ellenőrzése Céljellegű támogatások ellenőrzése Egyedi cél-, témavizsgálatok Általános feladatok -vizsgálja és értékeli a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek működésének megfelelőségét, -vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét. -vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyonmegóvást és gyarapítást, valamint az elszámolások -a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, elemzéseket, értékeléseket készít a szervezet vezetője felé, -ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében, -nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. Részfeladatok: Az intézményi működés törvényekkel és központi jogszabályokkal összhangban álló szabályozottsága, szabályossága. A számviteli előírások betartása, a bizonylati rend- és az okmányfegyelem helyzete. A belső irányítási és ellenőrzési rendszer működése, a FEUVE és a függetlenített belső ellenőrzés kialakítása, működési feltételei, függetlenségének biztosítékai, szervezettsége és hatékonysága. Az EU és az állami támogatások felhasználásának szabályossága, rendeltetésszerű felhasználása, célszerűsége és eredményessége. A közbeszerzési eljárások során az előírások betartása. A költségvetés tervezésének megalapozottsága. A kötelezettségvállalások megalapozottsága, azok előirányzatokkal való összhangja, nyilvántartása. A saját bevételek alakulása, azok feltárására, növelésére tett intézkedések hatása, a követelések nyilvántartásának szabályszerűsége és beszedése. A költségvetési szerv által ellátott feladatok és a működésre rendelkezésre álló források összhangja. A költségvetési szerv alap- és vállalkozási ének ellátása, és annak módja. Az előirányzatok, a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása. A létszám és illetménygazdálkodás. A tárgyi eszközök kihasználása, fenntartása és fejlesztése, az egyéb erőforrások felhasználása. A vagyon védelme, hasznosításának módja. A költségvetési beszámoló, valamint az előirányzat-maradványok és az eredményszámítás valódisága, szabályossága, a befizetési kötelezettségek teljesítése. A Magyar Államkincstárnak beküldött bizonylatok, pénzügyi jelentések valóságtartalma. Az informatikai rendszer kiépítettsége és hatékonysága. Speciális feladatok: Egyedi megbízólevelek szerint meghatározva, Közbeszerzési Szabályzat szerint meghatározott feladatok, 20-4/2007 főjegyzői utasítás szerint meghatározva

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 77 Tevékenységek- munkafolyamatok Tevékeny. sorszám Tevékenység megnevezés Szabályozás háttere 1. Kézség és tudás 193/2003 leltár Korm r. 5 2(l) 1/1 Képzési terv 5 2(l) 2. 2/1 2/2 Kockázat elemzés Ell. lista a kockázat elemzéshez Tervezés előkészítése 3. Stratégiai terv 19 Tevékenység leírása Felkészültségi szint megáll. Szakmai továbbképzés szükség felmérés 18 Tervezés megalapozása Koc.felmérés realitása,a koc.minősítése Ell.list a tervek készítéséhez Hosszutávú terv készítés 3/1 Éves terv 21 Éves tervkészítés 3/2 4. 4/1 Ell. lista a terv készítéshez Vizsgálatra megbízás Ell. végrehajtás módja Tervek realitásának ellenőrzése 24-. Megbízólevél készítés 23. Program készítése 4/2 Vizsgálat kezdése 25. (3) Értesítő levél készítés 5. Vizsgálat végzése Analitikus-alap adatok felvétele 5/1 Vizsgálat végzése Interjúkészítés 5/2. Vizsgálat végzése /3. Vizsgálat írásba foglalása 27 Teljességi nyilatkozat készítése Jelentés tervezet, és jelentés készítése Keletkezett dokumentum Kézikönyv Iratminta 1. Kézikönyv Iratminta 2. Kockázatelemzési dokumentáció. Kézikönyv Iratminta 9. Kézikönyv Iratminta 7. Kézikönyv Iratminta 12. Kézikönyv Iratminta 14. Kézikönyv Iratminta 11. Kézikönyv Iratminta 17. Kézikönyv Iratminta 16. Kézikönyv Iratminta 18. Kézikönyv Iratminta 20. Munkalapok Kézikönyv Iratminta 21. Kézikönyv Iratminta 22. Kézikönyv Iratminta 24. Felelősök Ellenőrzési pont Határidők Tevékenység Ell. vezető Január 31. Évente Ellenőrök Ellenőrök, Ell. vezető Ell. vezető, Ellenőrök Jóváhagyási ell. pont (ell. vezető) Jóváhagyási ell. pont (főjegyző) Vezetői ell. pont Január 31. Munkaterv előtt Kockázat elemzés után Évente Évente Évente Ell. vezető Tervkészítés előtt Évente Ell. vezető Ell. vezető Ell. vezető Ell.vezető Ellenőrök Vizsgálatvezető Ellenőrök Jóváhagyó ell.pont. (főjegyző) Jóváhagyó ell.pont (főjegyző+ Kgy határoza)t Vezetői ell. pont (főjegyző). Jóváhagyó ell, pont (főjegyző) (ell.vezető) Jóváhagyó ell.pont (ell.vezető) Január 31. Hivatal éves munkatervével egyidőben Január 31. Vizsgálat előtt Vizsgálat előtt 4 évente (gazdasági progr.) Évente Évente Vizsgálaton-ként Vizsgálaton-ként Ellenőrök Vizsgálat előtt Szükség szerint Ellenőrök Vizsgálat közben Kijelöléskor Ellenőrök Vizsgálat közben Szükség szerint Ellenőrök Vizsgálat végén Szükség szerint Ellenőrök Vezetői ell. pont (ell.vezető). Vizsgálat végén Vizsgálaton-ként

10 78 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tevékenységek- munkafolyamatok Tevékeny. sorszám Tevékenység megnevezés Szabályozás háttere 5/4 Vizsg. menetének ellenőrzése 5/5. Jelentés ellenőrzése 5/6. 5/7 5/ Vizsgálat folyamatának. ellenőrzése Ellenőrzés nyilvántartása Ellenőrzés minősítése Kulcsfontosságú telj. mutatók. Intézkedések nyomon-követése Éves jelentés összeállítása Összesen éves nyilvántartás készítés Céltámog.ell. nyilvántartás Realizálás nyilvántartása /2007 Főj.ut. 12. (n) Tevékenység leírása Minőség-biztosítási ell. lista kész. Ell. lista készítése a jelentéshez Lista készítés az ell. végrehajtására ellenőrzéséhez Egyedi nyilvántartás készítése Felmérő lap kiállíttatása Teljesítmény mutatók számítása Intézkedési tervek minős., visszaig. Éves, és összefoglaló éves jelentés készítés Éves nyilvántartások felvezetése Nyilvántartás felvezetése Nyilvántartás felvezetése Keletkezett dokumentum Kézikönyv Iratminta 6. Kézikönyv Iratminta 23. Kézikönyv Iratminta 19. Kézikönyv Iratminta 5. Kézikönyv Iratminta 3. Kézikönyv Iratminta 4. Kézikönyv Iratminta 25. Kézikönyv Iratminta 26. Hálózati dokum. Hálózati dokum. Felelősök Ellenőrök Ellenőrök Ellenőrök Ellenőrök Ellenőrök Ellenőrzött szerv Ellenőrök Ellenőrök Ell. vezető Ellenőrzési pont Vezetői ell. pont (ell.vezető) Vezetői ell. pont (ell.vezető) Vezetői ell. pont (ell.vezető) Vezetői ell. pont (ell.vezető) Vezetői ell.pont (ell.vezető) Jóváhagyási ell. pont (ell.vezető) Vezetői ell. pont (ell.vezető) Vezetői ell.pont (főjegyző) Határidők Vizsgálat végén Jelentés kész után Vizsgálat zárása előtt. Vizsgálatok zárásakor Vizsgálatok zárása után Vizsgálatok után n.év.összes. Záradék hat.idő után Zárszámadás-sal egyidőben Tevékenység Vizsgálaton-ként Kijelöléssel Kijelöléssel Vizsgálaton-ként Szükség szerint kijelöléssel Évente Vizsgálaton-ként Évente Ell.vezető December 31. Évente Ellenőrök Ellenőrök Vezetői ell. pont (ell.vezető) Vezetői ell. pont (ell.vezető) Vizsgálatok után December 31. Folyamatos Évente

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 79 III. 3. A. 1. TÁBLARENDSZERŰ ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK RENDSZERE Jogi és Szervezési Főosztály ellenőrzési nyomvonala Főfolyamat Részfolyamatok Testületi ülések és önkormányzati rendezvények szervezése, választások előkészítése, lebonyolítása, egyéb önkormányzati, jogi ügyek intézése, nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR 1. testületi ülések előkészítése, lebonyolítása 2. törvényességi vizsgálatok, véleményezések 3. választások előkészítése, lebonyolítása 4. hivatali iktatás 5. alapítványokkal, civil szervezetekkel kapcsolatos 6. területi kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok 7. nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR ellátása Tevék. sorszám leírása szabályozási alap dokumentumok felelősök ellenőrzési pont határidő gyakoriság 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 közgyűlés üléseinek előkészítése bizottsági ülések szervezése (JÜB, EB, BKB, ÉT) testületi ülések lebonyolítása előterjesztések előzetes törvényességi véleményezése bizottsági határozatok utólagos törvényességi véleményezése jogszabálytervezetek, koncepciók véleményezése 3/1 választások előkészítése Ötv., SZMSZ, Főjegyzői intézkedés Ötv., évi XXXIII. tv., SZMSZ-ek, Főjegyzői intézkedés Ötv,. SZMSZ-ek, Főjegyzői intézkedés SZMSZ, Főjegyzői intézkedés éves munkaterv, meghívók, forgatókönyv,lejárt beszámoló éves munkaterv, meghívók, előterjesztések, jegyzőkönyvek jegyzőkönyv, határozat kivonatok,nyilvántartás, közlöny feljegyzés SZMSZ feljegyzés évi XI. törvény vélemény választójogi törvények, évi C. törvény, BM rendeletek, OVI intézkedések esküokmányok, oktatási jegyzőkönyvek, határozatok, választási listák, TVI vezetői intézkedések vezetői (, főjegyző) vezetői (, főjegyző) vezetői (, főjegyző) vezetői (k, aljegyző, főjegyző) vezetői (, főjegyző) vezetői (, főjegyző) vezetői (TVI vezető jogi helyettese, TVI vezető) a kgy. ülését megelőző 6. nap a bizottsági ülést megelőzően JÜB, EB, BKB 6. nap esetében, ÉT esetében 15. nap a kgy. és a bizottság ülését követő 15. nap kgy. ülését megelőző 17. nap főjegyzői intézkedés szerint igény szerint jogszabályban előírt közgyűlési ülésenként JÜB közgyűlésenként EB, BKB évente legalább kétszer ÉT a tárgyalandó témától függően közgyűlési, bizottsági ülésenként közgyűlésenként bizottsági ülésenként megkeresésenként kitűzött választásonként

12 80 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Főfolyamat Részfolyamatok Testületi ülések és önkormányzati rendezvények szervezése, választások előkészítése, lebonyolítása, egyéb önkormányzati, jogi ügyek intézése, nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR 1. testületi ülések előkészítése, lebonyolítása 2. törvényességi vizsgálatok, véleményezések 3. választások előkészítése, lebonyolítása 4. hivatali iktatás 5. alapítványokkal, civil szervezetekkel kapcsolatos 6. területi kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok 7. nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR ellátása Tevék. sorszám leírása szabályozási alap dokumentumok felelősök ellenőrzési pont határidő gyakoriság 3/2 választások lebonyolítása 3/3 jogorvoslati eljárások 4/1 iktatás választójogi törvények,1997. évi C. törvény, BM rendeletek, OVB állásfoglalások, OVI intézkedések évi C. törvény, BM rendeletek, OVB állásfoglalások SZMSZ, iratkezelési szabályzat határozatok, jegyzőkönyvek TVB határozatok, bírósági felterjesztések, áttételek előadói ív 4/2 irattározás iratkezelési szabályzat iratcsomó 4/3 irat selejtezés évi LXVI. törvény 5/1 5/2 6 7/1 alapítványok alapító okiratainak szerkesztése, módosítása civil szervezetekkel kapcsolatos területi kisebbségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása, ük segítése, együttműködés nemzetközi kapcsolatok bonyolítása Ptk., évi CLVI. tv. SZMSZ, Civil Stratégia, Közgyűlés középtávú munkaprogramja évi LXXVII. tv., Ötv., SZMSZ, BMÖ költségvetési rendelete, Közgyűlés középtávú munkaprogramja Ötv., SZMSZ, Közgyűlés középtávú munkaprogramja selejtezési jegyzőkönyvek alapító okiratok, előterjesztések, határozat kivonatok civil megállapodások, elszámolások együttműködési megállapodások, jegyzőkönyvek, előterjesztések, határozat kivonatok éves munkaterv, együttműködési megállapodások, előterjesztések, beszámolók, vezetői (TVI vezető jogi helyettese, TVI vezető) vezetői (TVI vezető jogi helyettese, TVI vezető) működési (iktatási feladatot ellátó ) vezetői (, főjegyző) működési (iktatási feladatot ellátó ) vezetői () vezetői (, főjegyző) vezetői (, főjegyző) vezetői (, főjegyző, tisztségviselő) vezetői (, főjegyző, tisztségviselők) vezetői (, főjegyző, tisztségviselők) jogszabályban előírt jogszabályban előírt naponta 24 órán belül december 31. igény szerint kitűzött választásonként kitűzött választásonként iratok szignálása után évente

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 81 Főfolyamat Részfolyamatok Testületi ülések és önkormányzati rendezvények szervezése, választások előkészítése, lebonyolítása, egyéb önkormányzati, jogi ügyek intézése, nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR 1. testületi ülések előkészítése, lebonyolítása 2. törvényességi vizsgálatok, véleményezések 3. választások előkészítése, lebonyolítása 4. hivatali iktatás 5. alapítványokkal, civil szervezetekkel kapcsolatos 6. területi kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok 7. nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR ellátása Tevék. sorszám leírása szabályozási alap dokumentumok felelősök ellenőrzési pont határidő gyakoriság 7/2 7/3 rendezvények fogadások szervezése PR ellátása, média kapcsolatok intézése - SZMSZ, Közgyűlés középtávú munkaprogramja, Arculati kézikönyv meghívók, kiadványok meghívók, sajtóközlemények, kiadványok, előterjesztések, feljegyzések vezetői (, főjegyző, tisztségviselők) vezetői (, főjegyző, tisztségviselők)

14 82 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Főfolyamat Részfolyamatok 7. TEIR működtetése Tevékenységek: sorszám 1/1 1. Az informatika biztosítása Informatikai csoport ellenőrzési nyomvonala 2. Rendezvények biztosítása A Hivatal informatikai hátterének biztosítása 4. testületi ülésekkel kapcsola- 3. Statisztikák kezelése tos teendők 5. Kötelező adattovábbítások 6. választások előkészítése, lebonyolítása megnevezése Szabályozási háttér Keletkezett dokumentumok felelősök ellenőrzési pont határidő gyakoriság informatikai háttér biztosítása, a számítógépes hálózat működésének biztosítása ISZ Munkalap, mentések, mentés dvd-k, tükörszerver. 1/2 levelezés biztosítása ISZ Mentés dvd, tükörszerver 1/ /1 4/2 4/3 5 6/1 a hivatal weboldala és a hozzá tartozó weblapok frissítése, karbantartása, újak készítése előadások, konferenciák informatikai biztosítása havi statisztikák készítése elemzése az internet, levelezés forgalmáról, telefonhasználatról testületi ülések előkészítése, bizottságoknak, közgyűlésnek helyzetelemzés készítése testületi ülések előkészítése, a közgyűlési és bizottsági dokumentumok interneten történő megjelenítése testületi ülések lebonyolítása: internet biztosítása, szavazatszámláló kezelése, képviselők segítése, közgyűlés élő közvetítése határozatok, rendeletek továbbítása az előírt adatbázisokba (TERKA, Jogtár, Rendelettár), Adatbázisok karbantartása választások előkészítése, esküokmányok oktatási jegyzőkönyvek választási listák 6/2 választások lebonyolítása 7 TEIR működtetése vezetői azonnal vezetői azonnal ISZ Mentés dvd, tükörszerver vezetői azonnal ISZ Elkészített prezentációk vezetői azonnal ISZ Diagramok, statisztikák vezetői Havonta Ötv. SZMSZ, Főjegyzői intézkedés Ötv. SZMSZ, Főjegyzői intézkedés Ötv. SZMSZ, Főjegyzői intézkedés Ötv. SZMSZ, ágazati törvények, Szabályzat, ISZ évi C. törvény BM rendeletek OVI intézkedések évi C. törvény BM rendeletek OVI intézkedések év XXI. tv. 112/1997. (VI. 27.) Korm. rend. előterjesztések Internetről letölthető dokumentumok Szavazásokat tartalmazó jegyzőkönyv, élő videó interneten keresztül A megfelelő adatbázisokban található dokumentumok Jegyzőkönyvek, okmányok jegyzőkönyvek Hozzáférhető adatok, térkép megjelenítése az interneten vezetői vezetői vezetői jóváhagyási vezetői (TVI vezető) vezetői (TVI vezető) SZMSZ által meghatározott SZMSZ által meghatározott SZMSZ által meghatározott SZMSZ által meghatározott jogszabályban előírt jogszabályban előírt Folyamatos havonta (a hónap első 3 napja) közgyűlésenként közgyűlésenként közgyűlésenként kitűzött választásonként kitűzött választásonként vezetői

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 83 Személyzeti és munkaügyi folyamatok Ellenőrzési nyomvonal Főfolyamat Személyzeti, munkaügyi ügyintézés Részfolyamatok 1. Felvétel a hivatal állományába 2. Köztisztviselők átsorolása 3. Személyi értékelés 4. Oktatás, képzés 5. Intézményvezetői megbízás Feladatok Üres álláshely betöltésének előkészítése, esetenként pályázati eljárás lefolytatása, Közszolgálati jogviszony létesítésének megalapozása A jogszabályi feltételek teljesülése esetén a köztisztviselők átsorolásának előkészítése, átsorolási okirat elkészítése A törvény által előírt határidőre a köztisztviselők (ügykezelők) minősítésének előkészítése Oktatási terv készítése, oktatási nyilvántartás vezetése Intézményvezetői pályáztatás előkészítése, bonyolítása az ágazati törvények anyagi és eljárási szabályainak betartásával Tevékenységek, munkafolyamatok Sorszám Tevékenység megnevezése Pályázati felhívás elkészítése Pályázati felhívás megjelentetése Szabályozási háttér évi XXIII. tv. (Ktv) 10. (3) Ktv. 10. (5) 1.3. Pályázatok bontása Ktv. 10. (7) Új dolgozó foglalkoztatása A kinevezéshez kapcsolódó adminisztratív feladatok Átsorolási döntés előkészítése Adminisztratív feladatok Ktv. 11. Ktv. 61. Ktv. 24, 25. Ktv. 61. Tevékenység leírása A felhívás megfogalmazása, egyeztetése Kapcsolatfelvétel a Belügyi Közlöny Szerkesztőségével, a helyi napilappal A pályázati felívásnak való megfelelőség vizsgálata Háttéranyag készítése a pályázókról, a kinevezés és mellékletei elkészítése Közszolgálati nyilvántartásba vétel, személyi anyag összeállítása Az átsorolás alapjául szolgáló jogszabályi feltételek értékelése, döntés előkészít. okirat készít. Közszolgálati nyilvántartásba vétel, személyi anyagban elhelyezés Keletkezett dokumentum Pályázati felhívás Kísérőlevél, megjelent pályázati felhívás Jegyzőkönyv Kinevezés Számítógépes nyilvántartás, személyi anyag Átsorolási okirat Számítógépes nyilvántartás Felelősök Ellenőrzési pont Határidők Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Jóváhagyó ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Jóváhagyási ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) A felhívás megjelentetése előtt A pályázati felhívás jóváhagyása után Pályázatbontás után Munkáltatói döntést követően Kinevezés után Az átsorolás alapjául szolgáló tény bekövetkezte Átsorolás után Tevékenység Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint

16 84 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Tevékenység megnevezése Szabályozási háttér Minősítés előkészítése Ktv. 34/A Minősítés elkészítése Ktv. 34/A Minősítés átadása, nyilvántartásba vétele Oktatási terv kidolgozása Oktatás nyilvántartása 5.1. Intézményvezetői pályáztatás előkészítése Ktv. 34/A. Ktv. 33. (6) Belső szabályozás Mt. 80. (1)-(2) Tevékenység leírása Minősítési lap rendelkezésre bocsátása A minősítési lap kitöltésével az értékelés elvégzése Az elkészült minősítés ismertetése, átadása, nyilvántartásba vétele Oktatási tervezet szervezeti egységenkénti kidolg. és a hivatal oktatási tervének elkészítése Az oktatáson való részvétel dokumentálása, nyilvántartás vezetése Pályázati felhívás elkészítése Keletkezett dokumentum Minősítési lap Minősítési lap Számítógépes nyilvántartás, személyi anyag Oktatási terv Oktatás nyilvántartó jegyzőkönyv, személyre szóló oktatási nyilvántartás Pályázati felhívás Felelősök Ellenőrzési pont Határidők Személyzeti és munkaügyi referens Főosztályvezetők, önálló k Személyzeti és munkaügyi referens Főosztályvezetők, önálló k a kidolgozásért, személyzeti és munkaügyi referens a terv összeállításáért Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens, Humánszolgáltatási Főosztály vezetője Jóváhagyó ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Jóváhagyó ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Jóváhagyó ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Jóváhagyó ellenőrzési pont (közgyűlés elnöke, alelnöke) Átsorolást megelőzően Átsorolást megelőzően Minősítést követően Február vége Oktatást követően Vezetői megbízás lejártát megelőzően Tevékenység Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Évente Szükség szerint Szükség szerint Pályázati felhívás, pályázat bontás Intézményvezetői megbízás előkészítése Intézményvezetői megbízás Megbízási okirat készítése Mt. 80. ágazati törvények és végrehajtási jogszabályok Ágazati törvények és végrehajtási jogszabályok Ágazati törvények és végrehajtási jogszabályok Kjt. 23. (1)-(3) Pályázati felhívás megjelentetése az ágazati közlönyben és a helyi sajtóban, jegyzőkönyv felvétele a pályázatok bontásáról A pályázatok előzetes véleményezésének szervezése, lebonyolítása, a pályázók meghallgatásának és pályázataik értékelésének megszervezése Közgyűlési előterjesztés készítése A közgyűlés döntésének megfelelő megbízási okirat elkészítése, továbbítása Megjelent pályázati felhívás, jegyzőkönyv Írásos megkeresések, jegyzőkönyv Előterjesztés Megbízási okirat Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) jóváhagyó ellenőrzési pont (közgyűlés elnöke) Vezetői ellenőrzési pont (közgyűlés elnöke) Pályázati felhívás megfogalmazását követően, pályázati határidő lejártát követően Közgyűlést megelőző bizottsági ülésig Hivatal belső szabályozásának megfelelően Közgyűlés ülését követően Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 85 A Humánszolgáltatási Főosztály főbb ei, munkafolyamatai Ellenőrzési nyomvonala Tev. sorsz. 1. 1/1 1/2 2. 2/1. 2/2 3. 3/1. 4. Tevékenység megnevezése Az érkezett ügyiratok folyamata Kérelmek, beadványok fogadás Bizottsági ülés, közgyűlés, határozathozatal Szakbizottsági ülések előkészítése Bizottsági ülés, döntéshozatal, jegyzőkönyv vezetése Bizottsági határozatok végrehajtása Intézményi éves beszámolók és munkatervek, szakmai programok jóváhagyása Intézményvezetőkkel történő egyeztetés A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények nyilvántartásba vétele Szabályozási háttér Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat, bizottsági munkatervek Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat Ágazati törvények, Szervezeti és Működési Szabályzat Ágazati törvények, Szervezeti és Működési Szabályzat Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény Tevékenység leírása Döntési folyamat és döntés az adott ügyben Az irat érkezése Bizottságoknak közgyűléseknek helyzetelemzés, döntés előkészítés Szakbizottsági ülések előkészítése döntésre Bizottsági ülés szervezési lebonyolítása Bizottság által meghatározott feladatok elvégzése Az intézmények egész éves munkájának áttekintése, a következő időszak tervezése Az intézmények egész éves munkájának előzetes áttekintése, a következő időszak tervezése Nem helyi önkormányzat által alapított közoktatási intézmény nyilvántartása Keletkezett dokumentum Kérelem, beadvány, jegyzőkönyv, feljegyzés, levél, előterjesztés, határozat Kérelem, beadvány, utasítás Előterjesztés, határozat Meghívók, előterjesztések, határozatok, levél Jegyzőkönyv és határozat Határozat, határozati kivonat Intézményi éves beszámolója, következő évi munkaterve Levél, munkabeszámoló, munkaterv Hatósági határozat Felelősök Ellenőrzési pont Határidők Főjegyző,, Főjegyző, Főjegyző,, ágazati referens Bizottság szakmai referensei, bizottság szervezési referense Bizottság szakmai, valamint szervezési referense Bizottság szakmai, valamint szervezési referense Főosztályvezető, ágazati referens Főosztályvezető, ágazati referens Főjegyző, Vezetői, szervezeti, működési ellenőrzési pontok Vezetői ellenőrzési pont Vezetői, szervezeti ellenőrzési pontok Vezetői, szervezési, jóváhagyási, működési ellenőrzési pontok Vezetői, szervezeti, működési ellenőrzési pontok Vezetői, szervezeti, működési ellenőrzési pontok Vezetői, szervezeti ellenőrzési pontok Vezetői, szervezeti ellenőrzési pont Vezetői, szervezeti, jóváhagyási ellenőrzési pontok Ötv. meghatározottan Azonnal Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott Bizottsági munkaterv, Szervezeti és Működési Szabályzat, főjegyzői utasítások által meghatározott Szervezeti és Működési Szabályzat és főjegyzői utasítások által meghatározott Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott Bizottsági munkatervben elfogadottak szerint Bizottsági munkatervben elfogadottak szerint Beérkezéstől számított 30 nap Tevékenység Folyamatos Folyamatos Bizottsági és közgyűlési munkatervek által meghatározottan Bizottsági munkatervek által meghatározottan Bizottsági munkaterv szerint Bizottsági döntések után Évente Évente Folyamatos

18 86 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tev. sorsz. Tevékenység megnevezése Szabályozási háttér Tevékenység leírása Keletkezett dokumentum Felelősök Ellenőrzési pont Határidők Tevékenység A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények működési engedélyének kiadása Intézményi működtetéshez kapcsolódó teendők Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a működést szabályozó egyéb rendeletek Ágazati törvények, rendeletek, Szervezeti és Működési Szabályzat Nem helyi önkormányzat által alapított közoktatási intézmények működési engedélyének kiadása Szakmai irányítási feladatok Hatósági határozat Feljegyzés, határozat, jegyzőkönyv Főjegyző, Főosztályvezető, ágazati referens Vezetői, szervezeti, jóváhagyási ellenőrzési pontok Vezetői, ellenőrzési, működési ellenőrzési pontok Beérkezéstől számított 30 nap Folyamatos Folyamatos Folyamatos

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 87 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Beruházási és Vagyongazdálkodási Csoport Ingatlan értékesítés ellenőrzési nyomvonala sorszám szabályozási háttér előkészítő keletkezett dokumentum felelős határidő ellenőrzési pont 1 2 feladatellátáshoz kapcsolódó igények szakmai értékelése kgy.előterjesztés - költségvetési koncepció - felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezése ágazati jogszabályok, SZMSZ, Vr Aht, SZMSZ szakreferensek, költségvetési feljegyzések, bizottsági előterjesztéstervezet előterjesztés tervezet ágazatilag illetékes, költségvetési és finanszírozási a költségvetési koncepció/ feladatszervezeti változás/ határidejétől függően november 30. főjegyző, ágazatért felelős tisztségviselő, jogi és szervezési, főjegyző, előterjesztő évente + jogszabályi és/vagy szervezeti változás esetén évente 3 értékesitendő ingatlanok értékbecslése Ötv., SZMSZ., Vr, megrendelő, forgalmi értékbecslés dokumentációja, főjegyző 4 5 kgy.előterjesztés - tárgyévi költségvetés - felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek tervezése kgy.előterjesztés - ingatlanok kijelölése értékesítésre - minimális pályázati ár meghatározása Aht, Kvt, SZMSZ Ötv, Vr, költségvetési előterjesztés tervezet előterjesztés tervezet, közgyűlési határozat, költségvetési Aht szerint, jogi és szervezési, főjegyző, előterjesztő, jogi és szervezési, főjegyző, előterjesztő Aht szerint 6 pályáztatás Aht, Vr hirdetmény, honlap, levél közgyűlési határozat szerint közgyűlési határozat szerint 7 a beérkező ajánlatok alapján döntéselőkészítés (KtGB) SZMSZ, Vr előterjesztés tervezet, KtGB határozat hirdetmény szerint 8 adásvételi szerződés-tervezet elkészítése Ptk, SZMSZ, Vr, jogtanácsos adásvételi szerződés tervezet beruházási és vagyonkezelési, hirdetmény szerint

20 88 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sorszám szabályozási háttér előkészítő keletkezett dokumentum felelős határidő ellenőrzési pont 9 adásvételi szerződés megkötése Ptk, SZMSZ, Vr jogtanácsos adásvételi szerződés jogtanácsos, a közgyűlés elnöke hirdetmény szerint, főjegyző 10 számlázás Sztv, Áfa tv. gazdálkodási számla gazdálkodási szerződés szerint gazdálkodási 11 vételár kiegyenlítés Ptk. pénztáros, pénzügyi pénztárbevételezési bizonylat/ banki értesítő gazdálkodási szerződés szerint gazdálkodási 12 az ingatlan átadása Ptk. átadás-átvételi jegyzőkönyv szerződés szerint, főjegyző 13 tulajdonosi hozzájárulás a földhivatali nyilvántartás módosításához Inytv. jogtanácsos hozzájárulási nyilatkozat szerződés szerint főjegyző 14 közművek átjelentése Ptk. átadás-átvételi jegyzőkönyv, átjelentők 15 kijelentés a vagyonbiztosítotti körből Ptk,Ötv, SZMSZ, Vr értesítő levél 16 vagyonrendelet módosítása Ötv., SZMSZ., Vr jogtanácsos előterjesztés tervezet, módosító rendelet-tervezet fejlesztési és közgazd., jogi és szervezési, főjegyző, előterjesztő 17 vagyonkataszter módosítása Ivkr, Vr vagyonkataszteri nyilvántartás vezetője vagyonkataszteri nyilvántartás vagyonkezelési, főjegyző

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

F E U V E - kézikönyv

F E U V E - kézikönyv Melléklet F E U V E kézikönyv Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Tartalom: Ismertető A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Kockázatkezelési eljárásrend Ellenőrzési

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014.

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014. A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE Miskolc, 2014. PREAMBULUM Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 61-62. és 69. -a szabályozza az államháztartási kontrollok rendszerének,

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Szám: 05-5/122/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével, azon belül

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉNE K MŰKÖDTETÉSE,

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve 2. Napirend belső ellenőrzési terv 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben