A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE (FEUVE rendszer)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE (FEUVE rendszer)"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 69 Az ügyrend 2. számú melléklete A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE (FEUVE rendszer) A FEUVE rendszer kialakítása: A költségvetési szerveknek már korábban is szabályozni kellett a szervezeten belüli eket, folyamatokat. A szabályozással kapcsolatos követelmények egy részét a gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan általános érvénnyel a számvitelről szóló évi C. törvény 14. (5) bekezdése fogalmazta meg, amikor előírta, hogy: A számviteli politika keretében kell elkészíteni: a.) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, b.) az eszközök és a források értékelési szabályzatát, c.) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, d.) a pénzkezelési szabályzatot. A beszámolási és könyvvezetési kötelezettségről szóló, 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet a számviteli törvény előírásait az államháztartás szervezeteire pontosította. Ezek a szabályzatok azonban keretjellegűek, azaz leírták, hogy milyen feladatokat kell ellátni, de a feladatellátásért felelő személyt, illetve a végrehajtás ellenőrzésére jogosult vezetőt nem jelölték meg, és nem tartalmaztak részletes folyamatleírásokat sem. A FEUVE rendszer működésének alapjait az Ámr. XII. kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés című ok teremtették meg. A FEUVE rendszer kialakításának alapfeladata, hogy a folyamatleírás már nem csak az események egymást követő logikai sorrendjét tartalmazza, hanem abban meg kell jelölni a feladatok elvégzéséért felelős személyeket és hatáskörüket. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerét (a továbbiakban FEUVE) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, illetve a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet alapján a következők szerint határozom meg. I. Általános rész Az államháztartási törvény alapján a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző felelős: - a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, - az alapító okiratban előírt ek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, - a hivatal gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a hivatali számviteli rendért, - a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért. A FEUVE rendszerének célja, tartalma A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül az első szintű pénzügyi-irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző felelős, a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével.

2 70 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A megyei főjegyző köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják: - a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését, - az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, - a gazdasági események elszámolását. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítania kell, hogy: - a szervezet valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos e és célja összhangban legyen a szabályszerűsség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel, - az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, - megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a szervezet gazdálkodásával kapcsolatosan, - a folyamatba építet előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek, - a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. A költségvetési forrás felhasználásában résztvevő szervezetek vezetőjének az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet szabályozásainak megfelelően kell megszerveznie és működtetnie a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést a szervezeten belül. A FEUVE rendszer az alábbi három fő területtel egészül ki: - a szabálytalanságok kezelésének rendje, - az ellenőrzési nyomvonal, külön szabályozás keretében: - a kockázatkezelési szabályzat. Szabálytalanság fogalma: II. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje II. 1. Bevezetés A szabálytalanság az államháztartás működési rendjében valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való eltérést jelenti, amely megjelenhet a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely ében, az egyes műveletekben. A szabálytalanság fogalmába bele tartozik a minőségbiztosítási rendszer által nemmegfelelőségeknek definiált esemény is. Formái: - a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve - a fegyelmi, büntető, szabálysértési, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó cselekmények.

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 71 Alapesetei: 1. a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) 2. a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság) A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: - hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához, (megelőzés) - keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen. A szabálytalanságok elkerülése érdekében a hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni. A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a főjegyező feladata, mely átruházható. A szervezeti struktúrában meghatározott egységek vezetőinek hatáskörét, feladatait, és felelősségét, a munkavállalók konkrét feladatait ezen szabályozáson túl a munkaköri leírások és a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok szabályozzák. II. 2. A szabálytalanságok megelőzése A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a főjegyző felelőssége. A megelőzés körébe tartozó ek elvégzésére vonatkozó jogosultságot, valamint a szankcionálás nélkül orvosolható korrekciót a főjegyző a kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire ruházza át. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht.) 97. -a meghatározza a költségvetési szerv vezetőjének gazdálkodással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait. A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a megyei főjegyző felelős azért, hogy: - a szervezet a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön, - a szabályozottság, illetve a szabályok betartásának figyelemmel kísérése legyen, - szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessen, a szabálytalanság a szabálytalansággal arányban álló mértékben kerüljön korrigálásra. A szabályzatok nyilvántartása elektronikus módon történik, a folyamatleírását a minőségbiztosítási rendszer adott eljárása dokumentálja. II. 3. A szabálytalanságok észlelése A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a dolgozó és munkáltató, valamint a belső és külső ellenőrzés részéről. II. 3.A. A költségvetési szerv munkatársa észleli a szabálytalanságot Amennyiben a szabálytalanságot a hivatal belső szervezeti egységnek valamely munkatársa észleli, köteles írásban értesíteni a minőségügyi vezetőn keresztül a megyei főjegyzőt. Az észlelésről az ISO eljárási utasítás szerinti nemmegfelelőségi bizonylatot kell kiállítania. A megyei főjegyző kötelessége

4 72 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról, illetve kezdeményezéséről. II. 3.B. A költségvetési szerv vezetője, vagy belső szervezeti egység vezetője észleli a szabálytalanságot A megyei főjegyző, vagy a belső szervezeti egységek vezetői észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére. A nemmegfelelőségi bizonylatok felvétele ebben az esetben is kötelező. II. 3.C. A költségvetési szerv belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési e során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően jár el. Az érintett szervezeti egység vezetőjének intézkedési tervet kell kidolgoznia. Az intézkedési tervet az ellenőrzési vezető minősíti. (Eljárásrendet az Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.) Súlyos mulasztások, károkozások és egyéb jogsértő cselekmények gyanúja esetén ellenőrzési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyre az ellenőrzött köteles három munkanapon belül észrevételt tenni. A jelentés külön válik az ellenőrzés további folyamatától, és egyedi realizálásra kerül sor. Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmazza az ellenőrzések során a büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések számát. II. 3.D. Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a főjegyzőnek intézkedési tervet kell kidolgozni, melyet a közgyűlés elnöke hagy jóvá. Az intézkedési tervet a külső ellenző szervnek meg kell küldeni. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását a megyei főjegyző a függetlenített belső ellenőrzéssel utóellenőriztetheti. A felügyeleti jellegű ellenőrzést végzők külső ellenőrként jelennek meg a felügyelt szervezetnél, ilyen esetben az előzőek szerint kell eljárni. A súlyosabb esetekben a külső ellenőrző szerv a rá vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően jár el. II. 4. A szabálytalanságok felmerülése esetén alkalmazandó jogszabályok jegyzéke jelölése: - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.), - a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet (Ber.), - a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Btk.) - a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény (Be.), - a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény (Szabs.), - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), - a polgári perrendtartásról szóló évi iii. törvény (Pp.) - a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.), - a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) - az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 73 II. 5. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése A megyei főjegyző feladatai: - Nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét; - Figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatot végzők által tett javaslatok végrehajtását; - A feltárt szabálytalanság típusa alapján a további szabálytalanság-lehetőségeket (a hasonló projektek, témák, kockázatok) meghatározza; - Információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást. Az intézkedést tevő szervezeti egységvezetők saját hatáskörükben is kötelesek az általuk megtett intézkedéseket nyomon követni. II. 6. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása A megyei főjegyző: - gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről; - gondoskodik kapcsolódó írásos dokumentumoknak elkülönített nyilvántartásban való iktatásáról; - nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket; - a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program és a Kohéziós Alap projektek támogatásának fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat. A szabálytalanságok, (nemmegfelelőségek) dokumentumainak iktatása-kezelése az Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint történik. A dokumentumnak 1 példánya, az iktatás időpontjától számított 3 napon belül a minőségügyi megbízotthoz továbbítandó nyilvántartás céljából. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szabálytalanság megjelölését, körülményeit, feltételezett vagy tényleges okait, a saját hatáskörben, illetve a közgyűlés elnöke, s a főjegyző által megtett intézkedéseket. II. 7. Jelentési kötelezettségek tartalma Jelentési kötelezettsége van: - a dolgozóknak, - a belső szervezeti egységek vezetőinek - a megyei főjegyzőnek, - a belső ellenőröknek. A dolgozó által, belső szervezeti egységek vezetői által észlelt szabálytalanságokról készült nemmegfelelőségi jelentés a minőségirányítási rendszerben meghatározott bizonylat kitöltése után továbbítási kötelezettség lép fel a minőségügyi vezető felé. A belső ellenőrzés vizsgálata során az általa tapasztalt szabálytalanságokat belső ellenőrzési jelentésében jelenteni köteles. A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ber.) 29. -ában kapott felhatalmazás alapján a szervezeti egységek vezetőinek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 15 (kivételes esetben 30) munkanapon belül intézkedési tervet kell készítenie.

6 74 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A megyei főjegyzőnek a Ber (3) ae), b), ba), bb) pontjai alapján éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a FEUVE rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett intézkedéseiről, a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenőrzési fejlesztésére vonatkozó javaslatokról. III. Ellenőrzési nyomvonal III. 1. Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége Az ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes eket a ek jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését a kapcsolódó dokumentumokat öleli fel: - a költségvetési szerv működésének egyes einek egymásra épülő eljárásrendjei egységes folyamatként mutatja, teljes egészében tartalmazza az ellenőrzési pontok, típusok összességét, - kialakításával a költségvetési szervre jellemző valamennyi, valamennyi szereplő, funkció együttes koordinálására kerül sor, - valamennyi résztvevő számára írott és átlátható formában válik (követendő eljárásként) feladattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a dokumentumtípusok és maguk az eljárások is standardizáltakká válnak, Az ellenőrzési nyomvonal célja: - az ellenőrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljárások együttesét, amelyek alapján meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelősök, - az ellenőrzési nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan azonosítható a hibás működés bármely pontja, - a teljes folyamat minősége az egyes részek felelős közreműködőin múlik. III. 2. Az ellenőrzési nyomvonal kialakítása A nyomvonal készítési kötelezettség felöleli a szervezet ét jellemző összes folyamatot. A nyomvonal kialakítása a Hivatal teljes ére vonatkozik, annak szervezetét, struktúráját jellemző működési folyamatokkal, illetve azokat működtető folyamatgazdákkal együtt, vagyis azon személyekkel, akik a szervezeten belül elsődlegesen felelősek az adott folyamat végrehajtásáért. A nyomvonal elkészítése a enkénti működési főfolyamatok meghatározásán túl, a főfolyamatok alá sorolható részfolyamatok meghatározásával és a folyamatgazdák-felelősök kijelölésével történik. A modell felépítésének alapkövetelménye olyan csoportok kialakítása, amely több elemei et összefoglalóan képes leírni. Célszerű ezt a hierarchikus rendszert táblázatos formában felvázolni, ami az érintett egységek különböző felelősségi és információs szintjét tartalmazza. Az alapfolyamatokhoz, az egyes állomásokhoz, szakaszokhoz hozzárendelhető az adott felelőse, ellenőrzési pontjai a beérkező dokumentumok típusa, valamint a következtében előálló input dokumentum. Ellenőrzési pontok lehetnek: - vezetői ellenőrzési pontok - szervezeti ellenőrzési pontok - jóváhagyási ellenőrzési pontok - működési ellenőrzési pontok. - software által biztosított ellenőrzési pontok.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 75 Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál figyelembe veendő szempontok: - az aktuális et tükröző, teljes körű, minden et lefedő Szervezeti és Működési Szabályzat, - a Hivatal minőségbiztosítási eljárási utasításai, - a kapcsolódó szabályzatok, ügyrendek munkaköri leírások, a ek folyamatábrái, dokumentumáramlások, számlastruktúra, számlamagyarázatok, iratmozgatás, stb. III. 3. Táblázatrendszer felépítésének szabályai A táblarendszer elsősorban az érintett szervezet () felelősségi és információs szintjeit tartalmazza, a kapcsolódásokat az irányítási és ellenőrzési folyamatot. Az egyes állomásokhoz, szakaszokhoz hozzárendelésre kerül az adott (szakasz) felelőse, ellenőrzési pontja, a beérkező dokumentum típusa, a következtében előállt, gyakran már a következő feladat inputját képező dokumentum. A táblarendszer fejléce a következő: - sorszáma - megnevezése, - jogszabályi háttér - keletkezett dokumentum (könyvekben való megjelenítés) - felelősök/ kötelezettségvállalók - határidők, - ellenőrzési pontok (ellenőrzés/érvényesítés utalványozás/ellenjegyzés) - pénzügyi teljesítés - könyvvezetésben való megjelenés Nem minden folyamat esetében értelmezhető a fejléc rovata, ezért a szervezeti egységeknek az adott re jellemző rovatokat kötelező csak használni. A fejléc speciális nél egyedileg kiegészíthető. Táblarendszerben nem rögzíthető működési folyamatokat a minőségirányítási rendszer szöveges, vagy folyamatábrákon rögzített, adott azonosító számú eljárási utasításai tartalmazzák. A táblarendszerben rögzített ellenőrzési nyomvonalak, adott szervezeti egységre, és re vonatkozóan, a minőségirányítási rendszer eljárási utasításait helyettesítik. A táblarendszerben rögzített ellenőrzési nyomvonalakat, szervezeti egységenként az 1-es számú melléklet tartalmazza. IV. Hatályba lépés A szabályzat hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára. Hatályba lépés napja: június 28. Pécs, május 29. Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszeréről szóló szabályozást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet 9. (2) bekezdésében jóváhagyta, egyidejűleg az Ügyrend folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszeréről szóló 18/2005 (XII. 20.) Kgy. rendelet 10. -ával megállapított 2. számú melléklete hatályát veszti.

8 76 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Főfolyamat Részfolyamatok Hivatali BE Intézményi BE Baranya Megyei Önkormányzat Ellenőrzési Csoport Ellenőrzési nyomvonal Intézmény felügyeleti jell. ellenőrzések 2007 év Belső ellenőrzés ( BE) Intézmények Közbeszerzési eljárások ellenőrzése normatív tám. ellenőrzése Céljellegű támogatások ellenőrzése Egyedi cél-, témavizsgálatok Általános feladatok -vizsgálja és értékeli a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek működésének megfelelőségét, -vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét. -vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyonmegóvást és gyarapítást, valamint az elszámolások -a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, elemzéseket, értékeléseket készít a szervezet vezetője felé, -ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében, -nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. Részfeladatok: Az intézményi működés törvényekkel és központi jogszabályokkal összhangban álló szabályozottsága, szabályossága. A számviteli előírások betartása, a bizonylati rend- és az okmányfegyelem helyzete. A belső irányítási és ellenőrzési rendszer működése, a FEUVE és a függetlenített belső ellenőrzés kialakítása, működési feltételei, függetlenségének biztosítékai, szervezettsége és hatékonysága. Az EU és az állami támogatások felhasználásának szabályossága, rendeltetésszerű felhasználása, célszerűsége és eredményessége. A közbeszerzési eljárások során az előírások betartása. A költségvetés tervezésének megalapozottsága. A kötelezettségvállalások megalapozottsága, azok előirányzatokkal való összhangja, nyilvántartása. A saját bevételek alakulása, azok feltárására, növelésére tett intézkedések hatása, a követelések nyilvántartásának szabályszerűsége és beszedése. A költségvetési szerv által ellátott feladatok és a működésre rendelkezésre álló források összhangja. A költségvetési szerv alap- és vállalkozási ének ellátása, és annak módja. Az előirányzatok, a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása. A létszám és illetménygazdálkodás. A tárgyi eszközök kihasználása, fenntartása és fejlesztése, az egyéb erőforrások felhasználása. A vagyon védelme, hasznosításának módja. A költségvetési beszámoló, valamint az előirányzat-maradványok és az eredményszámítás valódisága, szabályossága, a befizetési kötelezettségek teljesítése. A Magyar Államkincstárnak beküldött bizonylatok, pénzügyi jelentések valóságtartalma. Az informatikai rendszer kiépítettsége és hatékonysága. Speciális feladatok: Egyedi megbízólevelek szerint meghatározva, Közbeszerzési Szabályzat szerint meghatározott feladatok, 20-4/2007 főjegyzői utasítás szerint meghatározva

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 77 Tevékenységek- munkafolyamatok Tevékeny. sorszám Tevékenység megnevezés Szabályozás háttere 1. Kézség és tudás 193/2003 leltár Korm r. 5 2(l) 1/1 Képzési terv 5 2(l) 2. 2/1 2/2 Kockázat elemzés Ell. lista a kockázat elemzéshez Tervezés előkészítése 3. Stratégiai terv 19 Tevékenység leírása Felkészültségi szint megáll. Szakmai továbbképzés szükség felmérés 18 Tervezés megalapozása Koc.felmérés realitása,a koc.minősítése Ell.list a tervek készítéséhez Hosszutávú terv készítés 3/1 Éves terv 21 Éves tervkészítés 3/2 4. 4/1 Ell. lista a terv készítéshez Vizsgálatra megbízás Ell. végrehajtás módja Tervek realitásának ellenőrzése 24-. Megbízólevél készítés 23. Program készítése 4/2 Vizsgálat kezdése 25. (3) Értesítő levél készítés 5. Vizsgálat végzése Analitikus-alap adatok felvétele 5/1 Vizsgálat végzése Interjúkészítés 5/2. Vizsgálat végzése /3. Vizsgálat írásba foglalása 27 Teljességi nyilatkozat készítése Jelentés tervezet, és jelentés készítése Keletkezett dokumentum Kézikönyv Iratminta 1. Kézikönyv Iratminta 2. Kockázatelemzési dokumentáció. Kézikönyv Iratminta 9. Kézikönyv Iratminta 7. Kézikönyv Iratminta 12. Kézikönyv Iratminta 14. Kézikönyv Iratminta 11. Kézikönyv Iratminta 17. Kézikönyv Iratminta 16. Kézikönyv Iratminta 18. Kézikönyv Iratminta 20. Munkalapok Kézikönyv Iratminta 21. Kézikönyv Iratminta 22. Kézikönyv Iratminta 24. Felelősök Ellenőrzési pont Határidők Tevékenység Ell. vezető Január 31. Évente Ellenőrök Ellenőrök, Ell. vezető Ell. vezető, Ellenőrök Jóváhagyási ell. pont (ell. vezető) Jóváhagyási ell. pont (főjegyző) Vezetői ell. pont Január 31. Munkaterv előtt Kockázat elemzés után Évente Évente Évente Ell. vezető Tervkészítés előtt Évente Ell. vezető Ell. vezető Ell. vezető Ell.vezető Ellenőrök Vizsgálatvezető Ellenőrök Jóváhagyó ell.pont. (főjegyző) Jóváhagyó ell.pont (főjegyző+ Kgy határoza)t Vezetői ell. pont (főjegyző). Jóváhagyó ell, pont (főjegyző) (ell.vezető) Jóváhagyó ell.pont (ell.vezető) Január 31. Hivatal éves munkatervével egyidőben Január 31. Vizsgálat előtt Vizsgálat előtt 4 évente (gazdasági progr.) Évente Évente Vizsgálaton-ként Vizsgálaton-ként Ellenőrök Vizsgálat előtt Szükség szerint Ellenőrök Vizsgálat közben Kijelöléskor Ellenőrök Vizsgálat közben Szükség szerint Ellenőrök Vizsgálat végén Szükség szerint Ellenőrök Vezetői ell. pont (ell.vezető). Vizsgálat végén Vizsgálaton-ként

10 78 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tevékenységek- munkafolyamatok Tevékeny. sorszám Tevékenység megnevezés Szabályozás háttere 5/4 Vizsg. menetének ellenőrzése 5/5. Jelentés ellenőrzése 5/6. 5/7 5/ Vizsgálat folyamatának. ellenőrzése Ellenőrzés nyilvántartása Ellenőrzés minősítése Kulcsfontosságú telj. mutatók. Intézkedések nyomon-követése Éves jelentés összeállítása Összesen éves nyilvántartás készítés Céltámog.ell. nyilvántartás Realizálás nyilvántartása /2007 Főj.ut. 12. (n) Tevékenység leírása Minőség-biztosítási ell. lista kész. Ell. lista készítése a jelentéshez Lista készítés az ell. végrehajtására ellenőrzéséhez Egyedi nyilvántartás készítése Felmérő lap kiállíttatása Teljesítmény mutatók számítása Intézkedési tervek minős., visszaig. Éves, és összefoglaló éves jelentés készítés Éves nyilvántartások felvezetése Nyilvántartás felvezetése Nyilvántartás felvezetése Keletkezett dokumentum Kézikönyv Iratminta 6. Kézikönyv Iratminta 23. Kézikönyv Iratminta 19. Kézikönyv Iratminta 5. Kézikönyv Iratminta 3. Kézikönyv Iratminta 4. Kézikönyv Iratminta 25. Kézikönyv Iratminta 26. Hálózati dokum. Hálózati dokum. Felelősök Ellenőrök Ellenőrök Ellenőrök Ellenőrök Ellenőrök Ellenőrzött szerv Ellenőrök Ellenőrök Ell. vezető Ellenőrzési pont Vezetői ell. pont (ell.vezető) Vezetői ell. pont (ell.vezető) Vezetői ell. pont (ell.vezető) Vezetői ell. pont (ell.vezető) Vezetői ell.pont (ell.vezető) Jóváhagyási ell. pont (ell.vezető) Vezetői ell. pont (ell.vezető) Vezetői ell.pont (főjegyző) Határidők Vizsgálat végén Jelentés kész után Vizsgálat zárása előtt. Vizsgálatok zárásakor Vizsgálatok zárása után Vizsgálatok után n.év.összes. Záradék hat.idő után Zárszámadás-sal egyidőben Tevékenység Vizsgálaton-ként Kijelöléssel Kijelöléssel Vizsgálaton-ként Szükség szerint kijelöléssel Évente Vizsgálaton-ként Évente Ell.vezető December 31. Évente Ellenőrök Ellenőrök Vezetői ell. pont (ell.vezető) Vezetői ell. pont (ell.vezető) Vizsgálatok után December 31. Folyamatos Évente

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 79 III. 3. A. 1. TÁBLARENDSZERŰ ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK RENDSZERE Jogi és Szervezési Főosztály ellenőrzési nyomvonala Főfolyamat Részfolyamatok Testületi ülések és önkormányzati rendezvények szervezése, választások előkészítése, lebonyolítása, egyéb önkormányzati, jogi ügyek intézése, nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR 1. testületi ülések előkészítése, lebonyolítása 2. törvényességi vizsgálatok, véleményezések 3. választások előkészítése, lebonyolítása 4. hivatali iktatás 5. alapítványokkal, civil szervezetekkel kapcsolatos 6. területi kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok 7. nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR ellátása Tevék. sorszám leírása szabályozási alap dokumentumok felelősök ellenőrzési pont határidő gyakoriság 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 közgyűlés üléseinek előkészítése bizottsági ülések szervezése (JÜB, EB, BKB, ÉT) testületi ülések lebonyolítása előterjesztések előzetes törvényességi véleményezése bizottsági határozatok utólagos törvényességi véleményezése jogszabálytervezetek, koncepciók véleményezése 3/1 választások előkészítése Ötv., SZMSZ, Főjegyzői intézkedés Ötv., évi XXXIII. tv., SZMSZ-ek, Főjegyzői intézkedés Ötv,. SZMSZ-ek, Főjegyzői intézkedés SZMSZ, Főjegyzői intézkedés éves munkaterv, meghívók, forgatókönyv,lejárt beszámoló éves munkaterv, meghívók, előterjesztések, jegyzőkönyvek jegyzőkönyv, határozat kivonatok,nyilvántartás, közlöny feljegyzés SZMSZ feljegyzés évi XI. törvény vélemény választójogi törvények, évi C. törvény, BM rendeletek, OVI intézkedések esküokmányok, oktatási jegyzőkönyvek, határozatok, választási listák, TVI vezetői intézkedések vezetői (, főjegyző) vezetői (, főjegyző) vezetői (, főjegyző) vezetői (k, aljegyző, főjegyző) vezetői (, főjegyző) vezetői (, főjegyző) vezetői (TVI vezető jogi helyettese, TVI vezető) a kgy. ülését megelőző 6. nap a bizottsági ülést megelőzően JÜB, EB, BKB 6. nap esetében, ÉT esetében 15. nap a kgy. és a bizottság ülését követő 15. nap kgy. ülését megelőző 17. nap főjegyzői intézkedés szerint igény szerint jogszabályban előírt közgyűlési ülésenként JÜB közgyűlésenként EB, BKB évente legalább kétszer ÉT a tárgyalandó témától függően közgyűlési, bizottsági ülésenként közgyűlésenként bizottsági ülésenként megkeresésenként kitűzött választásonként

12 80 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Főfolyamat Részfolyamatok Testületi ülések és önkormányzati rendezvények szervezése, választások előkészítése, lebonyolítása, egyéb önkormányzati, jogi ügyek intézése, nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR 1. testületi ülések előkészítése, lebonyolítása 2. törvényességi vizsgálatok, véleményezések 3. választások előkészítése, lebonyolítása 4. hivatali iktatás 5. alapítványokkal, civil szervezetekkel kapcsolatos 6. területi kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok 7. nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR ellátása Tevék. sorszám leírása szabályozási alap dokumentumok felelősök ellenőrzési pont határidő gyakoriság 3/2 választások lebonyolítása 3/3 jogorvoslati eljárások 4/1 iktatás választójogi törvények,1997. évi C. törvény, BM rendeletek, OVB állásfoglalások, OVI intézkedések évi C. törvény, BM rendeletek, OVB állásfoglalások SZMSZ, iratkezelési szabályzat határozatok, jegyzőkönyvek TVB határozatok, bírósági felterjesztések, áttételek előadói ív 4/2 irattározás iratkezelési szabályzat iratcsomó 4/3 irat selejtezés évi LXVI. törvény 5/1 5/2 6 7/1 alapítványok alapító okiratainak szerkesztése, módosítása civil szervezetekkel kapcsolatos területi kisebbségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása, ük segítése, együttműködés nemzetközi kapcsolatok bonyolítása Ptk., évi CLVI. tv. SZMSZ, Civil Stratégia, Közgyűlés középtávú munkaprogramja évi LXXVII. tv., Ötv., SZMSZ, BMÖ költségvetési rendelete, Közgyűlés középtávú munkaprogramja Ötv., SZMSZ, Közgyűlés középtávú munkaprogramja selejtezési jegyzőkönyvek alapító okiratok, előterjesztések, határozat kivonatok civil megállapodások, elszámolások együttműködési megállapodások, jegyzőkönyvek, előterjesztések, határozat kivonatok éves munkaterv, együttműködési megállapodások, előterjesztések, beszámolók, vezetői (TVI vezető jogi helyettese, TVI vezető) vezetői (TVI vezető jogi helyettese, TVI vezető) működési (iktatási feladatot ellátó ) vezetői (, főjegyző) működési (iktatási feladatot ellátó ) vezetői () vezetői (, főjegyző) vezetői (, főjegyző) vezetői (, főjegyző, tisztségviselő) vezetői (, főjegyző, tisztségviselők) vezetői (, főjegyző, tisztségviselők) jogszabályban előírt jogszabályban előírt naponta 24 órán belül december 31. igény szerint kitűzött választásonként kitűzött választásonként iratok szignálása után évente

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 81 Főfolyamat Részfolyamatok Testületi ülések és önkormányzati rendezvények szervezése, választások előkészítése, lebonyolítása, egyéb önkormányzati, jogi ügyek intézése, nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR 1. testületi ülések előkészítése, lebonyolítása 2. törvényességi vizsgálatok, véleményezések 3. választások előkészítése, lebonyolítása 4. hivatali iktatás 5. alapítványokkal, civil szervezetekkel kapcsolatos 6. területi kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok 7. nemzetközi kapcsolatok bonyolítása, PR ellátása Tevék. sorszám leírása szabályozási alap dokumentumok felelősök ellenőrzési pont határidő gyakoriság 7/2 7/3 rendezvények fogadások szervezése PR ellátása, média kapcsolatok intézése - SZMSZ, Közgyűlés középtávú munkaprogramja, Arculati kézikönyv meghívók, kiadványok meghívók, sajtóközlemények, kiadványok, előterjesztések, feljegyzések vezetői (, főjegyző, tisztségviselők) vezetői (, főjegyző, tisztségviselők)

14 82 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Főfolyamat Részfolyamatok 7. TEIR működtetése Tevékenységek: sorszám 1/1 1. Az informatika biztosítása Informatikai csoport ellenőrzési nyomvonala 2. Rendezvények biztosítása A Hivatal informatikai hátterének biztosítása 4. testületi ülésekkel kapcsola- 3. Statisztikák kezelése tos teendők 5. Kötelező adattovábbítások 6. választások előkészítése, lebonyolítása megnevezése Szabályozási háttér Keletkezett dokumentumok felelősök ellenőrzési pont határidő gyakoriság informatikai háttér biztosítása, a számítógépes hálózat működésének biztosítása ISZ Munkalap, mentések, mentés dvd-k, tükörszerver. 1/2 levelezés biztosítása ISZ Mentés dvd, tükörszerver 1/ /1 4/2 4/3 5 6/1 a hivatal weboldala és a hozzá tartozó weblapok frissítése, karbantartása, újak készítése előadások, konferenciák informatikai biztosítása havi statisztikák készítése elemzése az internet, levelezés forgalmáról, telefonhasználatról testületi ülések előkészítése, bizottságoknak, közgyűlésnek helyzetelemzés készítése testületi ülések előkészítése, a közgyűlési és bizottsági dokumentumok interneten történő megjelenítése testületi ülések lebonyolítása: internet biztosítása, szavazatszámláló kezelése, képviselők segítése, közgyűlés élő közvetítése határozatok, rendeletek továbbítása az előírt adatbázisokba (TERKA, Jogtár, Rendelettár), Adatbázisok karbantartása választások előkészítése, esküokmányok oktatási jegyzőkönyvek választási listák 6/2 választások lebonyolítása 7 TEIR működtetése vezetői azonnal vezetői azonnal ISZ Mentés dvd, tükörszerver vezetői azonnal ISZ Elkészített prezentációk vezetői azonnal ISZ Diagramok, statisztikák vezetői Havonta Ötv. SZMSZ, Főjegyzői intézkedés Ötv. SZMSZ, Főjegyzői intézkedés Ötv. SZMSZ, Főjegyzői intézkedés Ötv. SZMSZ, ágazati törvények, Szabályzat, ISZ évi C. törvény BM rendeletek OVI intézkedések évi C. törvény BM rendeletek OVI intézkedések év XXI. tv. 112/1997. (VI. 27.) Korm. rend. előterjesztések Internetről letölthető dokumentumok Szavazásokat tartalmazó jegyzőkönyv, élő videó interneten keresztül A megfelelő adatbázisokban található dokumentumok Jegyzőkönyvek, okmányok jegyzőkönyvek Hozzáférhető adatok, térkép megjelenítése az interneten vezetői vezetői vezetői jóváhagyási vezetői (TVI vezető) vezetői (TVI vezető) SZMSZ által meghatározott SZMSZ által meghatározott SZMSZ által meghatározott SZMSZ által meghatározott jogszabályban előírt jogszabályban előírt Folyamatos havonta (a hónap első 3 napja) közgyűlésenként közgyűlésenként közgyűlésenként kitűzött választásonként kitűzött választásonként vezetői

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 83 Személyzeti és munkaügyi folyamatok Ellenőrzési nyomvonal Főfolyamat Személyzeti, munkaügyi ügyintézés Részfolyamatok 1. Felvétel a hivatal állományába 2. Köztisztviselők átsorolása 3. Személyi értékelés 4. Oktatás, képzés 5. Intézményvezetői megbízás Feladatok Üres álláshely betöltésének előkészítése, esetenként pályázati eljárás lefolytatása, Közszolgálati jogviszony létesítésének megalapozása A jogszabályi feltételek teljesülése esetén a köztisztviselők átsorolásának előkészítése, átsorolási okirat elkészítése A törvény által előírt határidőre a köztisztviselők (ügykezelők) minősítésének előkészítése Oktatási terv készítése, oktatási nyilvántartás vezetése Intézményvezetői pályáztatás előkészítése, bonyolítása az ágazati törvények anyagi és eljárási szabályainak betartásával Tevékenységek, munkafolyamatok Sorszám Tevékenység megnevezése Pályázati felhívás elkészítése Pályázati felhívás megjelentetése Szabályozási háttér évi XXIII. tv. (Ktv) 10. (3) Ktv. 10. (5) 1.3. Pályázatok bontása Ktv. 10. (7) Új dolgozó foglalkoztatása A kinevezéshez kapcsolódó adminisztratív feladatok Átsorolási döntés előkészítése Adminisztratív feladatok Ktv. 11. Ktv. 61. Ktv. 24, 25. Ktv. 61. Tevékenység leírása A felhívás megfogalmazása, egyeztetése Kapcsolatfelvétel a Belügyi Közlöny Szerkesztőségével, a helyi napilappal A pályázati felívásnak való megfelelőség vizsgálata Háttéranyag készítése a pályázókról, a kinevezés és mellékletei elkészítése Közszolgálati nyilvántartásba vétel, személyi anyag összeállítása Az átsorolás alapjául szolgáló jogszabályi feltételek értékelése, döntés előkészít. okirat készít. Közszolgálati nyilvántartásba vétel, személyi anyagban elhelyezés Keletkezett dokumentum Pályázati felhívás Kísérőlevél, megjelent pályázati felhívás Jegyzőkönyv Kinevezés Számítógépes nyilvántartás, személyi anyag Átsorolási okirat Számítógépes nyilvántartás Felelősök Ellenőrzési pont Határidők Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Jóváhagyó ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Jóváhagyási ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) A felhívás megjelentetése előtt A pályázati felhívás jóváhagyása után Pályázatbontás után Munkáltatói döntést követően Kinevezés után Az átsorolás alapjául szolgáló tény bekövetkezte Átsorolás után Tevékenység Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint

16 84 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Tevékenység megnevezése Szabályozási háttér Minősítés előkészítése Ktv. 34/A Minősítés elkészítése Ktv. 34/A Minősítés átadása, nyilvántartásba vétele Oktatási terv kidolgozása Oktatás nyilvántartása 5.1. Intézményvezetői pályáztatás előkészítése Ktv. 34/A. Ktv. 33. (6) Belső szabályozás Mt. 80. (1)-(2) Tevékenység leírása Minősítési lap rendelkezésre bocsátása A minősítési lap kitöltésével az értékelés elvégzése Az elkészült minősítés ismertetése, átadása, nyilvántartásba vétele Oktatási tervezet szervezeti egységenkénti kidolg. és a hivatal oktatási tervének elkészítése Az oktatáson való részvétel dokumentálása, nyilvántartás vezetése Pályázati felhívás elkészítése Keletkezett dokumentum Minősítési lap Minősítési lap Számítógépes nyilvántartás, személyi anyag Oktatási terv Oktatás nyilvántartó jegyzőkönyv, személyre szóló oktatási nyilvántartás Pályázati felhívás Felelősök Ellenőrzési pont Határidők Személyzeti és munkaügyi referens Főosztályvezetők, önálló k Személyzeti és munkaügyi referens Főosztályvezetők, önálló k a kidolgozásért, személyzeti és munkaügyi referens a terv összeállításáért Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens, Humánszolgáltatási Főosztály vezetője Jóváhagyó ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Jóváhagyó ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Jóváhagyó ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Jóváhagyó ellenőrzési pont (közgyűlés elnöke, alelnöke) Átsorolást megelőzően Átsorolást megelőzően Minősítést követően Február vége Oktatást követően Vezetői megbízás lejártát megelőzően Tevékenység Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Évente Szükség szerint Szükség szerint Pályázati felhívás, pályázat bontás Intézményvezetői megbízás előkészítése Intézményvezetői megbízás Megbízási okirat készítése Mt. 80. ágazati törvények és végrehajtási jogszabályok Ágazati törvények és végrehajtási jogszabályok Ágazati törvények és végrehajtási jogszabályok Kjt. 23. (1)-(3) Pályázati felhívás megjelentetése az ágazati közlönyben és a helyi sajtóban, jegyzőkönyv felvétele a pályázatok bontásáról A pályázatok előzetes véleményezésének szervezése, lebonyolítása, a pályázók meghallgatásának és pályázataik értékelésének megszervezése Közgyűlési előterjesztés készítése A közgyűlés döntésének megfelelő megbízási okirat elkészítése, továbbítása Megjelent pályázati felhívás, jegyzőkönyv Írásos megkeresések, jegyzőkönyv Előterjesztés Megbízási okirat Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Személyzeti és munkaügyi referens Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) Vezetői ellenőrzési pont (megyei főjegyző) jóváhagyó ellenőrzési pont (közgyűlés elnöke) Vezetői ellenőrzési pont (közgyűlés elnöke) Pályázati felhívás megfogalmazását követően, pályázati határidő lejártát követően Közgyűlést megelőző bizottsági ülésig Hivatal belső szabályozásának megfelelően Közgyűlés ülését követően Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint Szükség szerint

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 85 A Humánszolgáltatási Főosztály főbb ei, munkafolyamatai Ellenőrzési nyomvonala Tev. sorsz. 1. 1/1 1/2 2. 2/1. 2/2 3. 3/1. 4. Tevékenység megnevezése Az érkezett ügyiratok folyamata Kérelmek, beadványok fogadás Bizottsági ülés, közgyűlés, határozathozatal Szakbizottsági ülések előkészítése Bizottsági ülés, döntéshozatal, jegyzőkönyv vezetése Bizottsági határozatok végrehajtása Intézményi éves beszámolók és munkatervek, szakmai programok jóváhagyása Intézményvezetőkkel történő egyeztetés A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények nyilvántartásba vétele Szabályozási háttér Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat, bizottsági munkatervek Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat Ágazati törvények, Szervezeti és Működési Szabályzat Ágazati törvények, Szervezeti és Működési Szabályzat Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény Tevékenység leírása Döntési folyamat és döntés az adott ügyben Az irat érkezése Bizottságoknak közgyűléseknek helyzetelemzés, döntés előkészítés Szakbizottsági ülések előkészítése döntésre Bizottsági ülés szervezési lebonyolítása Bizottság által meghatározott feladatok elvégzése Az intézmények egész éves munkájának áttekintése, a következő időszak tervezése Az intézmények egész éves munkájának előzetes áttekintése, a következő időszak tervezése Nem helyi önkormányzat által alapított közoktatási intézmény nyilvántartása Keletkezett dokumentum Kérelem, beadvány, jegyzőkönyv, feljegyzés, levél, előterjesztés, határozat Kérelem, beadvány, utasítás Előterjesztés, határozat Meghívók, előterjesztések, határozatok, levél Jegyzőkönyv és határozat Határozat, határozati kivonat Intézményi éves beszámolója, következő évi munkaterve Levél, munkabeszámoló, munkaterv Hatósági határozat Felelősök Ellenőrzési pont Határidők Főjegyző,, Főjegyző, Főjegyző,, ágazati referens Bizottság szakmai referensei, bizottság szervezési referense Bizottság szakmai, valamint szervezési referense Bizottság szakmai, valamint szervezési referense Főosztályvezető, ágazati referens Főosztályvezető, ágazati referens Főjegyző, Vezetői, szervezeti, működési ellenőrzési pontok Vezetői ellenőrzési pont Vezetői, szervezeti ellenőrzési pontok Vezetői, szervezési, jóváhagyási, működési ellenőrzési pontok Vezetői, szervezeti, működési ellenőrzési pontok Vezetői, szervezeti, működési ellenőrzési pontok Vezetői, szervezeti ellenőrzési pontok Vezetői, szervezeti ellenőrzési pont Vezetői, szervezeti, jóváhagyási ellenőrzési pontok Ötv. meghatározottan Azonnal Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott Bizottsági munkaterv, Szervezeti és Működési Szabályzat, főjegyzői utasítások által meghatározott Szervezeti és Működési Szabályzat és főjegyzői utasítások által meghatározott Ötv., Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott Bizottsági munkatervben elfogadottak szerint Bizottsági munkatervben elfogadottak szerint Beérkezéstől számított 30 nap Tevékenység Folyamatos Folyamatos Bizottsági és közgyűlési munkatervek által meghatározottan Bizottsági munkatervek által meghatározottan Bizottsági munkaterv szerint Bizottsági döntések után Évente Évente Folyamatos

18 86 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tev. sorsz. Tevékenység megnevezése Szabályozási háttér Tevékenység leírása Keletkezett dokumentum Felelősök Ellenőrzési pont Határidők Tevékenység A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények működési engedélyének kiadása Intézményi működtetéshez kapcsolódó teendők Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a működést szabályozó egyéb rendeletek Ágazati törvények, rendeletek, Szervezeti és Működési Szabályzat Nem helyi önkormányzat által alapított közoktatási intézmények működési engedélyének kiadása Szakmai irányítási feladatok Hatósági határozat Feljegyzés, határozat, jegyzőkönyv Főjegyző, Főosztályvezető, ágazati referens Vezetői, szervezeti, jóváhagyási ellenőrzési pontok Vezetői, ellenőrzési, működési ellenőrzési pontok Beérkezéstől számított 30 nap Folyamatos Folyamatos Folyamatos

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 87 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Beruházási és Vagyongazdálkodási Csoport Ingatlan értékesítés ellenőrzési nyomvonala sorszám szabályozási háttér előkészítő keletkezett dokumentum felelős határidő ellenőrzési pont 1 2 feladatellátáshoz kapcsolódó igények szakmai értékelése kgy.előterjesztés - költségvetési koncepció - felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezése ágazati jogszabályok, SZMSZ, Vr Aht, SZMSZ szakreferensek, költségvetési feljegyzések, bizottsági előterjesztéstervezet előterjesztés tervezet ágazatilag illetékes, költségvetési és finanszírozási a költségvetési koncepció/ feladatszervezeti változás/ határidejétől függően november 30. főjegyző, ágazatért felelős tisztségviselő, jogi és szervezési, főjegyző, előterjesztő évente + jogszabályi és/vagy szervezeti változás esetén évente 3 értékesitendő ingatlanok értékbecslése Ötv., SZMSZ., Vr, megrendelő, forgalmi értékbecslés dokumentációja, főjegyző 4 5 kgy.előterjesztés - tárgyévi költségvetés - felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek tervezése kgy.előterjesztés - ingatlanok kijelölése értékesítésre - minimális pályázati ár meghatározása Aht, Kvt, SZMSZ Ötv, Vr, költségvetési előterjesztés tervezet előterjesztés tervezet, közgyűlési határozat, költségvetési Aht szerint, jogi és szervezési, főjegyző, előterjesztő, jogi és szervezési, főjegyző, előterjesztő Aht szerint 6 pályáztatás Aht, Vr hirdetmény, honlap, levél közgyűlési határozat szerint közgyűlési határozat szerint 7 a beérkező ajánlatok alapján döntéselőkészítés (KtGB) SZMSZ, Vr előterjesztés tervezet, KtGB határozat hirdetmény szerint 8 adásvételi szerződés-tervezet elkészítése Ptk, SZMSZ, Vr, jogtanácsos adásvételi szerződés tervezet beruházási és vagyonkezelési, hirdetmény szerint

20 88 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sorszám szabályozási háttér előkészítő keletkezett dokumentum felelős határidő ellenőrzési pont 9 adásvételi szerződés megkötése Ptk, SZMSZ, Vr jogtanácsos adásvételi szerződés jogtanácsos, a közgyűlés elnöke hirdetmény szerint, főjegyző 10 számlázás Sztv, Áfa tv. gazdálkodási számla gazdálkodási szerződés szerint gazdálkodási 11 vételár kiegyenlítés Ptk. pénztáros, pénzügyi pénztárbevételezési bizonylat/ banki értesítő gazdálkodási szerződés szerint gazdálkodási 12 az ingatlan átadása Ptk. átadás-átvételi jegyzőkönyv szerződés szerint, főjegyző 13 tulajdonosi hozzájárulás a földhivatali nyilvántartás módosításához Inytv. jogtanácsos hozzájárulási nyilatkozat szerződés szerint főjegyző 14 közművek átjelentése Ptk. átadás-átvételi jegyzőkönyv, átjelentők 15 kijelentés a vagyonbiztosítotti körből Ptk,Ötv, SZMSZ, Vr értesítő levél 16 vagyonrendelet módosítása Ötv., SZMSZ., Vr jogtanácsos előterjesztés tervezet, módosító rendelet-tervezet fejlesztési és közgazd., jogi és szervezési, főjegyző, előterjesztő 17 vagyonkataszter módosítása Ivkr, Vr vagyonkataszteri nyilvántartás vezetője vagyonkataszteri nyilvántartás vagyonkezelési, főjegyző

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. alapján kijelölt költségvetési szerv szabályzatának hatálya

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZMSZ 7. sz. melléklete DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala SZMSZ 6. sz. melléklete (Nyt.sz.: 1/6/2009.) Nyugat-dunántuli Regionális Államigazgatási Hivatal A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala Az államháztartás működési

Részletesebben

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelően a Jegyző kötelessége a szabálytalanságok

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 81/2006. (IX. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL (A FEUVE-rendszer elemeként) BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

PTE SZMSZ 41. számú melléklete Szabálytalanságok kezelése a Pécsi Tudományegyetemen

PTE SZMSZ 41. számú melléklete Szabálytalanságok kezelése a Pécsi Tudományegyetemen PTE SZMSZ 41. számú melléklete Szabálytalanságok kezelése a Pécsi Tudományegyetemen Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelően a

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Nyíregyházi Egyetem SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A Szervezeti és működési szabályzat 32. sz. melléklete Elfogadva: 2005. május 10., hatályba lép: 2005. május 18-án Utolsó módosítás: 2016.

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDJE

A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDJE Debreceni Egyetem A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. február 15. napjától Tartalomjegyzék A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA,

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005.DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005.DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005.DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2383/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005.( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 3. sz. melléklet SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Szervezeti és Működési Szabályzat IGSZ 2010.01.01. 1 / 10 oldal 3. sz. melléklet 2010. 09.01. 2 / 10 oldal SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODÁBAN 2016.

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODÁBAN 2016. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODÁBAN 2016. 1 A Budaörsi Kincskereső Óvoda Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék

Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék 4. számú függelék Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék 4.1 A VMKI gazdasági folyamatábrái 4.2 A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 4.3 A VMKI Beszámolási

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

A szabálytalanságkezelési eljárás összefüggései, gyakorlati működése

A szabálytalanságkezelési eljárás összefüggései, gyakorlati működése A szabálytalanságkezelési eljárás összefüggései, gyakorlati működése Szabó Tamás Intézmény Ellenőrzési főosztályvezető 2015. december 17. A szabálytalanság kezelés jogszabályi Jogszabályi környezet: környezete

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE * 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. ( (88) 592-660/166 3 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Ellenőrzési jelentés

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok II. A

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE Készült a Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080) című projekt

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Bazsi Község Önkormányzatánál 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján november 22.

Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján november 22. Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján Előadó: dr. Gál Nóra, osztályvezető, Jogi támogató osztály Bevezető gondolatok 2 Magyarországon 21

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv A munkaterv 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési terve A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. rendelkezik - többek között - a helyi önkormányzatok

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 1092. Budapest, Bakáts tér 14.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 1092. Budapest, Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 1092. Budapest, Bakáts tér 14. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2011. év 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYTALANSÁGOK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)*

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 2285-5/2005. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében 2005. december 15-én (csütörtökön)

Részletesebben

TÁRGY: Ellenőrzési jelentés Szálka Község Önkormányzatánál évben lezajlott ellenőrzésekről

TÁRGY: Ellenőrzési jelentés Szálka Község Önkormányzatánál évben lezajlott ellenőrzésekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Ellenőrzési jelentés Szálka Község Önkormányzatánál 2015. évben lezajlott ellenőrzésekről E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3. sz. melléklet A KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT A (SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSI RENDJE) Jelen szabályzat elkészítésénél az alábbi jogszabályok előírásait vettük figyelembe: 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi belső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére 8055-1/2009 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben