PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A Dél-Balatoni Idegenforgalmi és Közgazdasági Szakközépiskola módosított PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Faragóné Hajdok Ilona közoktatási szakértő

2 Tartalom I. Bevezető rész 1. Az iskola bemutatása Az iskola jogállása Helyzetelemzés Eredményeink rövid áttekintése Az iskola arculata Képzési kínálat Az iskola környezete Helye a közoktatási rendszerben Szociológiai környezet Gazdasági környezet Munkaerő-piaci környezet Az iskola tanulói közössége Szülői háttér Lakóhely szerinti megoszlás Tanulási attitűd, továbbtanulási szándék Diákönkormányzat Az iskola meglévő kapcsolatrendszere Kapcsolat a fenntartóval Kapcsolat más intézményekkel Kapcsolat a szülőkkel Küldetésnyilatkozat II. Nevelési program 1. A nevelés-oktatás alapelvei 2. Az iskola cél- és feladatrendszere Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés Az értelem fejlesztése Tanulási motívumok fejlesztése Értelmi képességek fejlesztése Segítő életmódra nevelés, szociális fejlesztés A szociális értékrend fejlesztése (szociális motívumok) Szociális képességek fejlesztése Egészséges és kultúrált életmódra nevelés, személyes nevelés Személyes motívumok fejlesztése Személyes képességek fejlesztése 2. 5.A környezeti nevelési program Általános cél Pedagógiai célok Helyi célok, értékek és alapelvek Az iskolai nevelés és oktatás céljai A nevelő- oktató munkával kapcsolatos pedagógiai feladatok rendszere Nevelés funkcióiból adódó elvárások Szociális funkciók Szocializáló funkció A nevelő- oktató munka feladatai

3 Személyiség és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái Tehetséggondozás, pályaorientáció 3. A PP teljesítésének tárgyi, dologi feltételei 4. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszere Célrendszer MIR A vezetés Folyamatok, szabályozások rendszere A partner kapcsolatok irányítása Tervezés Intézményi értékelés - mérés Ellenőrzés Nevelés - oktatás Folyamatos fejlesztés A MIP kialakításához szükséges fejlesztések, feladatok III. Az iskola helyi tanterve 1. Az iskola egyes évfolyamain előírt tananyag és követelmény-rendszer szakmánkénti bontásban. Kötelező és választható tantárgyak es tanévtől felmenő rendszerben induló szakképzések kerettanterve 3. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások Az értékelés alapelvei Az érdemjegy szerzés módjai Az értékelés formái 4. A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei, követelményei és formái A magatartás minősítése A szorgalom értékelésének szempontjai A szorgalom minősítése 5. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 6. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 7. Tanórán kívüli tevékenységek

4 8. A tanulók fizikai állapotának mérése 1. Érvényességi rendelkezések 2. Pedagógiai program nyilvánossága IV. Záró rendelkezések

5 I. Bevezető rész 1. Az iskola bemutatása Az iskola jogállása 1. Intézmény neve: Dél-Balatoni Idegenforgalmi és Közgazdasági Szakközépiskola Az intézmény rövidített neve: Dél-Balatoni Szakközépiskola Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény adószáma: Az intézmény bankszámlaszámai: K&H Bank K&H Bank Alapító neve: Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Társaság cégjegyzék szám: / adószám: Alapító címe: 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. 4. Fenntartó neve: Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzék szám: adószám: Fenntartó címe: 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. 6. Fenntartó képviselője: Rockenbauerné Honfi Piroska ügyvezető 7. Intézmény típusa: középiskola 8. Alaptevékenysége: 8532 Szakmai középfokú oktatás (elméleti, i ) 8551 Sport, szabadidős képzés 8552 Kulturális képzés 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 5629 Egyéb vendéglátás

6 Szakközépiskolai nevelés- oktatás Iskolai rendszerű szakképesítés esetén - Nappali munkarend szerinti szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai elméleti oktatás 150 fő - Nappali munkarend szerinti szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai i oktatás 150 fő - Esti munkarend szerinti szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai elméleti oktatás 50 fő - Esti munkarend szerinti szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai i oktatás 50 fő - Diáksport 200 fő - Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások - Hozzájárulás minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz - Hozzájárulás pedagógiai, szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 200 fő - Szerv.int. étkeztetés 60 fő - Szerv.int. étkeztetés 50% kedv. részesülők sz. 20 fő - Szerv.int. étkeztetés 100% kedv. részesülők sz. 10 fő Gyermekétkeztetés: A szakközépiskolai nevelés- oktatáshoz tartozóan az intézmény a diákok részére igény szerint az étkeztetést saját főzőkonyhával biztosítja. Felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén - adott számú tanfolyami képzés - távoktatás - vizsgáztatás A Dél-Balatoni Szakközépiskola igazgatója a program benyújtója: Rockenbauer Lajos

7 1. 2. Helyzetelemzés Eredményeink rövid áttekintése Az iskola érettségit követő, első szakmát nyújtó szakközépiskola. Feladatunk, hogy korszerű közgazdasági, kereskedelmi és idegenforgalmi et nyújtsunk emelt szintű nyelvi képzéssel annak érdekében, hogy hallgatóink a tanulmányaikat állami nyelvvizsgával és kedvező elhelyezkedési lehetőségekkel fejezzék be. Kizárólag felnőtt korú tanulók szakképzésével foglalkozunk, tantestületünknek főiskolai és egyetemi oktatók is tagjai. Küldetésünk része, hogy hidat képezzünk a középfokú képzés és a főiskolai, egyetemi képzés közé. Végzett hallgatóink többsége főiskolán folytatja tovább tanulmányait. Egyidejűleg adunk korszerű szakmát, szakmai anyaggal növelt nyelvvizsgát és főiskolai előkészítést. A hallgatók eredményes tanulását segíti a korszerű nyelvi labor és naprakészen, új programokkal ellátott számítástechnikai szaktanterem Az iskola rövid fennállása alatt eredményes szakmai- pedagógiai munkával elérte, hogy nem csak a Balaton környékén, de országos szinten is jó hírnevű oktatási intézmény lett. Az iskolára jellemző kép, hogy a felvett tanulók jól érzik magukat, s ezen kiegyensúlyozott légkörnek köszönhetően eredményesen dolgoznak. Az eredményes tanulmányi munkát igazolja: a./ Az iskola tanulmányi átlagának évről-évre történő emelkedése. b./ A szakmai vizsgák egyre eredményesebb letétele. c./ A nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkező tanulók számának növekedése. Iskolánkban a szabadidős tevékenységhez a feltételek adottak. Tartalmas programok szervezésével tesszük vonzóvá az iskolai diákéletet. Ezek a rendezvények a diákoknak és a tanároknak is hangulatos együttlétek sorát biztosítják. Az ünnepekhez kapcsolódó diákrendezvényekhez az iskolavezetés minden segítséget megad. Iskolánkban diákbizottság működik, tevékenységét diákönkormányzatot patronáló tanárok segítik. A diákjog érvényesítésére az iskolavezetés, a tantestület nagy figyelmet fordít. Az oktatási intézmények működését meghatározó rendelet szellemében minden évben megtartjuk a diákközgyűlést. A diákgyűlések hangulata jó, tanulóink ezeken a fórumokon elismeréssel szólnak az iskolavezetés, a tantestület diákjogokat érvényesítő erőfeszítésiről. A Dél-Balatoni Szakközépiskolában tanulókat érintő döntés úgy nem születhet, hogy előzőleg a diákság képviselőinek véleményét a tantestület, az iskolavezetés ne igényelné. A tanulói kötődést az bizonyítja, hogy végzett tanítványaink rendszeresen visszajárnak iskolánkba, részt vesznek diákrendezvényeken. A volt tanítványaink iskolai látogatásaik alkalmával az életben, a továbbtanulásuk során elért sikereikről beszélnek. Végzett tanulóink jó hangulatú, elégedett emberként térnek vissza iskolánkba Az iskola arculata Az idegenforgalom, szállodaipar, közgazdaságtan, marketing és kereskedelem után érdeklődő, illetve az új Európai Uniós iránt fogékony, tanulni vágyó érettségizetteket várjuk iskolánkba.

8 Diákjaink magas színvonalú, emelt szintű nyelvi oktatásban részesülnek, iskolánk szervezésében többféle,államilag elismert nyelvvizsgát tehetnek (Pannon, ECL). Az elméleti és i képzést színvonalas szállodákban, turisztikai és kereskedelmi központokban töltk el tanulóink. Iskolánk tanulói jogosultak családi pótlékra, diákigazolványra, árvaellátásra. Minden intézmény, így a mi iskolánk is igyekszik kialakítani sajátos arculatát. Ebben rendkívül fontos szerepe van az iskolai haladó hagyományok kialakításának, és azok ápolásának. Bár iskolánk nem rendelkezik nagy múlttal, ennek ellenére hagyományai sokaságával már önálló, a többi intézménytől különböző, rendkívül színes életet élő iskolává vált. Az iskolai diákbizottság szervezésében karácsonyi, farsangi műsoros esteket, és tanévzáró ünnepséget rendezünk. Végzőseinktől ajándékkal, műsorral búcsúzunk. Az uniós felzárkózás keretében meghirdetett pályázatokon történő részvétellel diákcsere, tanárcsere programokat szeretnénk hagyománnyá tenni német, és angol nyelvterületen egyaránt Képzési kínálat es tanévben kifutó képzések - Marketing- és reklámügyintéző (OKJ ) 1/13. évf. érettségi utáni nappali és levelező rendszerű szakközépiskolai elméleti és i képzés - Protokoll és utazásügyintéző (OKJ ) 1/13. évf. érettségi utáni nappali rendszerű és levelező tagozatos szakközépiskolai elméleti és i képzés - Protokoll ügyintéző (OKJ ) 1/13. évf. - Utazásügyintéző (OKJ ) 1/13. évf. - Közlekedésüzemvitel-ellátó (OKJ ) 1/13. évf. érettségi utáni nappali rendszerű és levelező tagozatos szakközépiskolai elméleti és i képzés - Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (OKJ ) 2/14. évf. - Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (OKJ ) 2/14. évf. - Szállítmányozási ügyintéző (OKJ ) 2/14. évf. - Vizi közlekedésüzemvitel-ellátó (OKJ ) 2/14. évf.

9 Új OKJ szerint induló képzések: - Kereskedelmi ügyintéző ( OKJ )1/13 évf. érettségi utáni nappali és levelező rendszerű szakközépiskolai elméleti és i képzés - Sportedző (OKJ ) 1/13. évf. érettségi utáni nappali rendszerű szakközépiskolai elméleti és i képzés - Fitness-wellness asszisztens (OKJ ) 1/13. évf. - Hajózási technikus ( OKJ ) 1/13 évf. és 2/14. évf. érettségi utáni kifutó nappali és levelező rendszerű szakközépiskolai elméleti és i képzés - Idegenvezető ( OKJ ) 1/13. és 2/14. évf. érettségi utáni kifutó nappali és levelező rendszerű szakközépiskolai elméleti és i képzés Hajózási technikus (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 13. (Közlekedés) szakmacsoport Idegenvezető (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 18. (Vendéglátás- turisztika) szakmacsoport Közúti közlekedésüzemvitel- ellátó (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 13. (Közlekedés) szakmacsoport

10 Új szakképzések 2013/14-es tanévtől: Légi közlekedésüzemvitel- ellátó (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 13. (Közlekedés) szakmacsoport Szállítmányozási ügyintéző (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 13. (Közlekedés) szakmacsoport Vízi közlekedésüzemvitel- ellátó (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 13. (Közlekedés) szakmacsoport Sportedző (a sportág megjelölésével) (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 3. (Oktatás) szakmacsoport Turisztikai szervező, értékesítő (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 18. (Vendéglátás- turisztika) szakmacsoport Fitness- wellness instruktor (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 3. (Oktatás) szakmacsoport

11 Irodai asszisztens (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerin - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 16. (Ügyvitel) szakmacsoport Kereskedő (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 17. (Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció) szakmacsoport Pénzügyi- számviteli ügyintéző (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali, esti és levelező munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) és távoktatás munkarend szerinti képzés 15. (Közgazdaság) szakmacsoport Ügyviteli titkár (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali és esti munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) képzés 16. (Ügyvitel) szakmacsoport Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ ) emeltszintű szakképesítés - érettségi utáni iskolai rendszerű képzés 1/13. és 2/14 évfolyam nappali, esti és levelező munkarend szerint - érettségi utáni iskolarendszeren kívüli adott számú (tanfolyami) és távoktatás munkarend szerinti képzés 15. (Közgazdaság) szakmacsoport

12 1. 3. Az iskola környezete Helye a közoktatási rendszerben Iskolánk kizárólag érettségi utáni szakképzést folytat, mellyel az országban az elsők között indult 1996-ban a fenntartónk.2000 től a székesfehérvári Pannon Szakközépiskola kihelyezett tagozataként működtünk, majd 2002 től már önálló intézményként. Ma már a legtöbb középiskola indít évfolyamot. Hidat képezünk a középiskola és a felsőoktatás között. Gyorsan változik a környezet amelyben dolgozunk, nehezen mérhető, a döntések kockázata nagy, így iskolánk változás orientált. Fel kell ismernünk a környezet változásait, hogy alkalmazkodni tudjunk hozzájuk, így mindig újabb és újabb dolgokat kell csinálnunk. Kreativitás és innovatívitás jellemzi iskolánkat, mely átfogó és általános tudást, érzékenységet, holisztikus rendszerben való gondolkodást követel meg a stratégia-tervezésben Szociológiai környezet A szocializáció eredményességét megítélésünk szerint jelentősen befolyásolja a tanulónak az iskolához való viszonya, ezért fontosnak véljük, hogy az iskola törekedjen ennek megismerésére, okai feltárására és az iskola, a tanulás iránti pozitív attitűd kialakítására. Bár természetesen ezt számos iskolán kívüli tényező is befolyásolhatja, a helyzet, a tények ismerete magától értetődően fontosnak mondható. Az itt említett okok miatt tartjuk szükségesnek, hogy az intézmény az iskolai szocializáció eredményességének értékelése során vizsgálja azt, hogy a tanulók mennyire szeretnek iskolába járni. Jellemző mutatók közé sorolhatjuk a deviáns viselkedés gyakoriságát, a tanulói hiányzás mértékét és az elmaradt tanítási órák számát. A szociális környezet feltárásához fontosnak tartjuk a szociális értékek és eszmék változási tendenciáinak ismeretét, a családok életstílusának a feltárását és a tanulással és az iskolával kapcsolatos attitűdök, illetve attitűdváltozások megismerését. Tanulóink számos településről, ennek megfelelően igen sok középiskolából különböző színvonalú és értékű tudással érkeztek hozzánk. A családból hozott erkölcsi és etikai szint is teljesen eltérő. Emiatt iskolánk a felzárkóztató tevékenységével mérsékeli az esélykülönbséget. A program végrehajtásával a szükséges helyeken pótolja a műveltségi, kulturális és mentális hátrányokat. Döntően hat a pedagógiai környezet a tanári módszerek elsajátítására Gazdasági környezet Iskolánk piacképes szakmákat oktat, ha egy szakma iránt a kereslet csökken, gyorsan és hatékonyan tudunk váltani, mely a fenntartó rugalmasságának köszönhető, a helyi politikai és oktatáspolitikai szempontoknak megfelelően. Az intézményfenntartó oktatási költségvetésében prioritást élvez iskolánk. Szakképzési partnereink támogatása is jelentősen hozzájárulnak a stabil gazdasági környezet magtartásához.

13 Munkaerő-piaci környezet A felvett tanulók hozott tudása kielégítő. Hidat képezünk a középiskola és a felsőoktatás között, hiszen tanulóink többsége tovább tanul. A tanulók tanulási képességeinek fejlesztésével az élethosszig tartó tanulásra készítünk fel. Szaktanáraink korunk kihívásának megfelelően folyamatosan továbbképzik magukat Jelenleg is többen tanulnak egyetemen, másoddiplomás képzéseken, szakmai- nyelvi kurzusokon. Dolgoznak iskolánkban tanárok, akik a tudományos munkában is részt vesznek, felsőoktatási intézményekben is tanítanak, könyvek megjelentetésével vagy tananyagfejlesztéssel foglakoznak. A Szakképzési törvény igen fontos szerepet ad a kamaráknak a szakoktatásban. Ennek szellemében a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával jól működő kapcsolatunk van. Kapcsolatban állunk a megye nagyobb idegenforgalmi és kereskedelmi cégeivel, szakmai együttműködési megállapodásunk van több szállodával, utazási irodával. Ez konkrét szakmai segítséget, tapasztalatszerzést jelent tanárainknak, a tanulóknak pedig szakmai i lehetőséget Az iskola tanulói közössége Szülői háttér A tanulók magatartása a társadalomban, a családban lévő feszültségek hatását erősen magán viseli. A tanulók életkörülményeiben tapasztalható veszélyeket, fejlődésükben tapasztalható rendellenességeket időben fel kell tárni. Nagyon fontos a családdal való kapcsolattartás, a problémák megbeszélése, lehetőség szerinti közös orvoslása. A Diákönkormányzat látja el alapvetően a felnőttkorú tanulók érdekvédelmét, de a szülőkkel való kapcsolattartás igény szerint nem kizárható. Felnőtt korú tanulóink számára a diákszövetkezeteken keresztül esti, hétvégi munkalehetőséget biztosítunk Lakóhely szerinti megoszlás Iskolánk országos beiskolázású, az ország minden megyéjéből fogadunk tanulókat érettségi utáni szakképzési évfolyamainkra. Fejér megye területéről jönnek a legtöbben, 30 % a szomszédos Somogy, Komárom- Esztergom és Tolna megyékből %, míg a többi 15 megye 10% alatt marad az iskolai tanulói létszám megoszlási arányában. A főváros ritkán képviselteti magát 1-1 fővel Tanulási attitűd, továbbtanulási szándék Kizárólag felnőtt korú tanulók szakképzésével foglalkozunk, tantestületünknek főiskolai és egyetemi oktatók is tagjai. Küldetésünk része, hogy hidat képezzünk a középfokú képzés és a főiskolai, egyetemi képzés közé. Végzett hallgatóink többsége főiskolán folytatja tovább tanulmányait. Egyidejűleg adunk korszerű szakmát, szakmai anyaggal növelt nyelvvizsgát és főiskolai előkészítést Diákönkormányzat Iskolánkban diákbizottság működik, tevékenységét diákönkormányzatot patronáló tanárok segítik.(mennyiben ezt a diákok igénylik)

14 A diákjog érvényesítésére az iskolavezetés, a tantestület nagy figyelmet fordít. Az oktatási intézmények működését meghatározó rendelet szellemében minden évben megtartjuk a diákközgyűlést. A diákgyűlések hangulata jó, tanulóink ezeken a fórumokon elismeréssel szólnak az iskolavezetés, a tantestület diákjogokat érvényesítő erőfeszítésiről Az iskola meglévő kapcsolatrendszere Kapcsolat a fenntartóval Az intézmény fenntartója a Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft. Elengedhetetlenül fontos tehát a kapcsolattartás, melynek legfontosabb eleme az információcsere: szóbeli, írásbeli tájékozódás, adatszolgáltatás az iskola részéről illetve a személyes képviselet a fenntartói részről a nevelőtestületi értekezleteken, iskolai rendezvényeken Kapcsolat más intézményekkel A középiskola további kapcsolatot tart fenn a volt anyaiskolákkal, hiszen utánpótlás innen érkezik, megnyilvánulhat ez a rendezvényeken, ünnepségek közös lebonyolításában, de más területeken is. Közvetett partnereink a Magyar Pedagógiai Intézet, a Nevelési Tanácsadó, az intézménnyel kapcsolatban álló egyházak és a sportegyesületek, ahol diákjaink egyesületi tagok Kapcsolat a szülőkkel Az együttműködés során a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével kell eljárni. Minden tekintetben, de különösen egyedi esetekben figyelembe kell venni, hogy felnőtt korú tanuló ügyéről van szó. A több tárgyból bukott vagy jelentős számú hiányzást elért tanuló szüleivel személyes megbeszélést kezdeményezünk. Az iskolai és kollégiumi szülőértekezleteken tájékoztatjuk a szülőket az együttműködési lehetőségekről.

15 1. 6. Küldetésnyilatkozat Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. Szent-Györgyi Albert Tanulóinknak egy életre szóló ajándékot, útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy mindenféle paradigmaváltás ellenére léteznek egyetemes emberi értékek, amelyekre stabil tudás építhető. Ha válaszolni kívánunk korunk kihívásaira, tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem elegendő a tanórákon kifogástalanul tevékenykedő és az előírt viselkedés mintákat követő tanulókat nevelni. Fel kell készíteni őket versenyekre, a rájuk váró küzdelmekre, amelyek átszövik életünket, gazdaságunkat, mindennapjainkat. Mindent meg kell tennünk, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és adottságaiknak megfelelően teljesítő tanulókat bocsássunk ki az iskola kapuján. Akik önismeretük révén el tudják dönteni, hol kezdődnek és meddig terjednek adottságaik és képességeik. Hol húzódnak lehetőségeik és korlátaik határai. Mikor érdemes kockázatot vállalni, mikor szükséges ezek elől kitérni. Hogyan lehet a sikerből hajtóerőt nyerni, s a kudarcok után felállni és újra- és újra kezdeni. Hangsúlyozzuk tehát a komplex személyiségfejlesztés felvállalását, amely az intellektuális fejlesztés mellett az erőteljesebb nevelési funkciók vállalását is jelenti. Tanulóinknak csak egy-két év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy képességeiket megismerjék, érdeklődésüknek megfelelően tevékenységi területeket válasszanak maguknak. Megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, a világot, s az abban zajló természeti és társadalmi jelenségeket. Megújulásra, önművelésre képes tanulókat kell nevelnünk, akik képesek lesznek az élethossziglani tanulásra, amit megkövetel a felgyorsult, kitágult világ, a tudományok gyors fejlődése, az információáradat. Fontos feladatunk tehát a tudás értékének helyreállítása, megbecsültetése. A tudás, az ismeretszerzés egyénre szabottan a végtelenségig bővíthető. Megszerzése elsősorban szorgalom és kitartás kérdése. Mindenkit a képességei csúcsai közelébe szeretnénk eljuttatni. Nem kell, nem is lehet mindenkinek mindent azonos szinten tudnia, de mindenki találja meg a helyét valahol a rendszerben, s valamiben érezze magát sikeresnek, fontosnak.

16 Célunk megtanítani, keresni a szépet, a jót, az érdekeset, a hasznosat; kedvvel, örömmel et szerezni, kitartással eljutni a kitűzött célig. Az iskolai és a tradicionális hagyományaink, értékeink megóvása, továbbvitele fontos feladatunk ebben az értékvesztett világban. Az évezredek alatt felhalmozódott kincseket bűn eldobni, meg kell tartani, és mellé kell tenni az újakat. Tovább kell vinni, ápolni a családi tradíciókat, felelősségtudatot, a felnőttek tiszteletét, a szülőföld, a szabadság, a munka szeretetét, tiszteletét. Hagyományaink és új törekvéseink alapján egyre nagyobb nyitottságot, elfogadóbb magatartást, toleranciát, bizalmat hirdetünk tanulóink és szüleik felé. Célunk az általános emberi együttműködési kultúra fejlesztése; egy nyitott, demokratikusan működő iskolai világ kialakítása. Pedagógiai hitvallásunk alapja: Tanulóink sokoldalú, korszerű tudást nyújtó tanulóközpontú nevelésben részesülve képesek legyenek megújulásra, önművelésre, pozitív jövőkép megfogalmazására. Az intézmény alapfeladatának a szilárd szakmai alap elsajátíttatását tekinti. Célunk olyan művelt fiatalok kibocsátása, akik megfelelnek a kor követelményeinek. Továbbtanulásra, önképzésre, továbbképzésre és átképzésre alkalmasak, vállalkozói környezetben is megállják helyüket 1. A nevelés-oktatás alapelvei II. Nevelési Program A nevelési- oktatási alapelveink olyan általános, lényeges, normatív jellegű irányelvek, amelyek a nevelés- oktatás minden területére és formájára érvényes törvényszerűségekre és a nevelési- oktatási tapasztalatainkra alapozódva biztosítják a nevelés eredményességét. Iránymutatóul szolgálnak pedagógusainknak és iskolánknak a nevelés- oktatás komplex folyamatában. Komplexitás elve a biológiai, a fiziológiai, a pszichológiai és a társadalmi törvényszerűségek folyamatos figyelembe vétele és összehangolása a nevelés-oktatás során. Egyenrangúság elve a nevelés-oktatás két alapvető tényezője, a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a nevelés- oktatás folyamatában. A tanuló a nevelés-oktatásnak nem tárgya, hanem alanya. A pedagógus vezető szerepe az egyenrangúság elvével összhangban a pedagógusnak vezető szerepe van a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységének megszervezésében, személyiségük fejlődésének támogatásában. Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve a tanuló fejlődésének a maga fejlettségi szintjéhez történő igazítása. A különböző közösségekhez tartozás elve a tanulók mindig szűkebb (család, osztály, iskola) és tágabb (környezet, társadalom) közösség tagjai. A nevelés-oktatás

17 az emberi viszonyokban gazdag közösségek hatásrendszerén át, a közösségekben, a közösségek életének, céljainak, érdekeinek figyelembevételével, a közösség aktív részvételével történik. A közösségek biztosítanak terepet a pedagógus vezető, irányító, kezdeményező szerepe mellett a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. A tapasztalatszerzés elve lehetőség teremtése a nevelés-oktatás folyamatában a tanulók számára a saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására. A külső hatások elve mindazon tapasztalatokra, információkra, re történő támaszkodás, amelyeket a tanulók az iskolán kívül, mindennapi életükben szereznek be. A bizalom elve bizalom, megértés, tisztelet a tanuló személyisége iránt, törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására. A következetesség elve igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, egyúttal lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakoztatására. A nevelés ellentmondásosságának elve a nevelés ellentmondásos folyamat, amelyben egyszerre vannak jelen pozitív és negatív tapasztalatok, igények, hajlamok, képességek és lehetőségek; a szabadság és a kényszer mozzanata; a közösség és az egyén érdekeinek ellentmondása. A motiváció elve a tanulók érdeklődésének felkeltése. A koncentráció elve adott tantárgy, műveltségi terület tanítása során alkalmazkodás és építés a korábban, illetve más tantárgyból elsajátított tudásra. A szemléletesség elve a befogadást, az elsajátítást előtérbe helyező tanulásszervezési és módszertani eljárások alkalmazása. Az aktivizálás elve a tanulói aktivitás kiváltása. A visszajelzés elve folyamatos visszajelzés a tanulói teljesítményekről, ezek változásáról, javításuk akadályairól. 2. Az iskola cél- és feladatrendszere; teljesítési kritériumok Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés Az iskola célja a személyiségfejlesztés, maga az iskolai munka a személyiség szervezett, tervszerű fejlesztése. A hagyományos tantervek alapvetően az elsajátítandó ből, értékekből indultak ki, azt feltételezve, hogy a tengernyi ismeretből kiválasztott tananyag elsajátítása az általános célként megfogalmazott személyiség kialakulását eredményezi. Ez a megközelítés mára tarthatatlanná vált, mert a gyorsan növekvő ismerettömegből (az információmennyiség a világon hétévente megkétszereződik) elsődlegesen a tudomány, a tapasztalat logikája szerint történő kiválasztás nem feltétlenül van összhangban a nevelési célokkal. Ennek tudatában vált ismét hangsúlyossá a nevelés kérdése. A személyiség komplex fejlesztése magában foglalja tehát az értelem kiművelése mellett a tanuló önmagához, a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését is. Tapasztalataink szerint az iskola összetett, bonyolult hatásrendszerében az egyes tevékenységformák személyiségfejlesztő hatása csak fokozatosan, több éves munkával tárható fel. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek értelmezése, elemzése és strukturált leírása ezért csak megkezdődhet. A pszichológiában számos személyiségelmélet létezik, döntő többségük foglalkozik a személyiség fejlődésének mibenlétével. Emellett a specifikus pedagógiák, a vallások, a világnézetek, a legkülönbözőbb eszmerendszerek emberképe, embereszménye, azaz az

Szépség-Kultúra Szakképző Iskola pedagógiai programja és helyi tanterve

Szépség-Kultúra Szakképző Iskola pedagógiai programja és helyi tanterve Szépség-Kultúra Szakképző Iskola pedagógiai programja és helyi tanterve Győr, 2013. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS A HELYI TANTERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE. 2 NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Honlap: www.egressy.eu ikt. 670/2/2014_PP Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Győr 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 Intézményünk története... 7 Névadónk és névválasztásunk... 8 Jogi

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok 1/ A módosított Pedagógiai Programot a nevelőtestület

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142 Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 029142 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 T A RT ALOM BEVEZETÉS 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 AZ ISKOLA JELLEMZŐI 5 1. NEVELÉSI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Email: titkarsag@egressy.eu Honlap: www.egressy.eu Módosításokkal egybeszerkesztett

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule A.) NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule A.) NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM A) nevelési program Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) NEVELÉSI PROGRAM 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM A) nevelési

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Készült a 2013/14-2016/17 közötti tanévekre. Módosítva a 2013/2014. tanévben.

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési Program A) ÁMK. 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere

Pedagógiai-művelődési Program A) ÁMK. 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere Általános művelődési központunk egy integrált oktatási, nevelési, közművelődési intézmény. Arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben