20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1996. (III. 28.) IKM rendelet"

Átírás

1 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet e rendelet melléklete szerint egészül ki. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

2 * * * SZELLŐZŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS SZERELŐ I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Szellőző- és klímaberendezés szerelő II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése száma 7622 Szellőző- és klímaberendezés szerelő szakmunkás 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 8299 Klímagépkezelő 7621 Csőhálózat szerelő 7621 Vízvezeték- és központifűtés-szerelő 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása - Szellőző- és légtechnikai (légtechnikai hűtőberendezések) klímaberendezések szerelése, üzembe helyezése és beszabályozása. - Feladata az épületgépészeti és technológiai, illetve ipari vezetékek kialakítása, üzembe helyezése, üzemeltetése és karbantartása. Ennek végrehajtásához a szakmunkás képes: - Az alap- és szerelési műveletek elvégzéséhez szükséges gépeket és gépesített kéziszerszámokat kezelni, beállítani és karbantartani. - A készítendő berendezésekhez és azok elemeihez a megfelelő anyagokat, tipizált és előre gyártott elemeket, félkész gyártmányokat, segédanyagokat felismerni, megválasztani, azokat előkészíteni, felhasználni és a technológiai előírásoknak megfelelően kezelni. - A gyártáshoz, szereléshez, javításhoz szükséges dokumentáció olvasására és értelmezésére. - Előkészítő és megmunkálási, szerelési alapmunkákat elvégezni. - Szerelőkőműves munkát végrehajtani. - Elméleti és gyakorlati felkészültsége alapján munkáját önállóan megtervezni, elvégezni és ellenőrizni. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása - Jogszabály értelmezése, alapfogalmak és a jogrendszer (Munka Törvénykönyve, Polgári Törvénykönyv, adótörvény stb.), a tanulói jogviszonyból, valamint a tanulószerződésből adódó alapvető jogok és kötelességek

3 ismerete. - A társadalmi kommunikáció szabályainak ismerete. - A munkahelyre vonatkozó sajátos szabályozások (munkaköri leírások, bérezésre, továbbképzésre, munkarendre, munkaidőre stb. vonatkozó szabályozások) ismerete és betartása. - A munkahelyen működő szakmai képviseletek, szakszervezetek ismerete, közreműködés azok munkájában. - A munkahelyre vonatkozó általános előírások betartása. - A munkahely megfelelő kialakítása, helyes anyagtárolás, közlekedési utak biztosítása. - A különböző technológiák, munkafolyamatok végzése során a speciális biztonsági előírások alkalmazása (védőfelszerelések használata, a foglalkozással kapcsolatos baleset-elhárítás, a segítőmunkatárs feladatainak ellátása, hűtőközeg lefejtése, tárolása, szállítása stb.). - A munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése, a munkahelyi vezető, illetve a segélynyújtó szolgálat értesítése. - Közreműködés a baleset kivizsgálásában. - A munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírások betartása. - A tűzoltó készülékek elhelyezésének és használatukra vonatkozó előírásoknak ismerete, a készülékek alkalmazása. - A munkahely elhagyásra vonatkozó előírások ismerete. - Az anyagok tárolására, szállítására, felhasználására vonatkozó előírások betartása, és a megfelelő védőfelszerelések használata. - A tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére vonatkozó előírások betartása. - A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása. - A szerelés, javítás, a munkadarabok megmunkálása során felhasznált alapanyagok és hulladékok tárolására vonatkozó előírások betartása. - A munkadarabok megmunkálása során felhasznált segédanyagok (hűtő-, kenő- és fűtőanyagok, tisztítószerek) kezelésére, tárolására vonatkozó előírások betartása, különös tekintettel a környezetvédelmi előírásokra. - Az elhasznált, cserélt segédanyagok szelektív gyűjtése, szakszerű tárolása. - A légszennyezés csökkentése, por- és páraelszívás a forgácsoló, a szerszámélező, valamint a felületvédelmet igénylő munkafolyamatoknál. 2. Vállalkozási ismeretek. Vállalkozás fogalmának, lehetőségeinek ismerete - Vállalkozáslélektan-vállalkozás összefüggései. - Alakuló piacgazdaság kérdései. - Vállalkozás alapítás és működtetés kérdései. - Adatgazdálkodás, iratok kitöltése, számlák megírása, adózás, adóbevallás. - Gazdálkodási formák, adók-járulékok összefüggései. - Üzleti terv (a kivitelezés költségeinek összetevői, nagyságának becslése). 3. A munkafolyamat megtervezése és előkészítése, a munka eredményeinek ellenőrzése és értékelése - A kiviteli tervek, a technológiai utasítás, műszaki leírás tanulmányozása, az elvégzendő feladat átgondolása hőtani alapfogalmak és számítások alapján. - Az építészeti méretek ellenőrzése, egyeztetése a gépész kiviteli tervekkel. - Az alkalmazandó szerelési technológia megállapítása, az elvégzendő munkafolyamatok műveletekre bontása, a szerelési-műveleti sorrend meghatározása. - Helyszíni méretellenőrzés, a szellőző- és klímahálózat, csővezeték nyomvonalának kijelölése. - A részműveletek alapműveletekre bontása, azok sorrendjének meghatározása az előírt csőhálózat anyagának függvényében. - A szükséges szerszámok, gépek, gépesített kéziszerszámok, berendezések kiválasztása, előkészítése, üzemképességének, használhatóságának ellenőrzése. - Emelőgépek, szerelőállványok, létrák, munkavédelmi eszközök biztosításának ellenőrzése. - A munkaterület átvétele, a tervek ismeretében a helyszínre szállított, előre gyártott anyagok, berendezések, gépek ellenőrzése, mennyiségi és minőségi átvétele, méreteinek ellenőrzése. - A munka eredményeinek folyamatos ellenőrzése a tervek és műszaki leírás alapján. - A beépített termékek, készülékek, berendezések működőképességének, üzemképességének ellenőrzése. - A kivitelezés korszerű technológiáinak ismerete. 4. Műszaki dokumentációk ismerete, olvasása és felhasználása

4 - Műszaki rajzok szabványnak megfelelő készítése, rajzeszközök ismerete, használata, karbantartása, kiviteli szabványelőírások megismerése (vonalak, szabványbetűk, rajzlapméretek, feliratmezők), síkmértani szerkesztések ismerete, térmértani szerkesztések ismerete (képsíkok, vetítések, metszések, áthatások), mérés, felvételezés, szabványos ábrázolások, méretmegadások, gépelemek jelképes ábrázolása, tűrések, illesztések, a méret-, helyzet-, alaktűrési szabványok, a felületi érdesség jelölésének felismerése és értelmezése. - Összeállítási, rész-összeállítási, munkadarab rajzok olvasása, a munkadarab szabványos anyagminőség jelölésének felismerése, értelmezése, a műveleti sorrendre és a technológiára gyakorolt hatásának érvényesítése. - Technológiai dokumentációk ismerete és felhasználása (ábrás művelettervek, műveleti utasítások stb.). - Alapvető építészeti rajz ismeretek, épületek ábrázolási módjai, épületszerkezetek tervjelei, építési rajzok méretmegadási rendje. Épületgépészeti terv - jelek, ábrázolási módok. - Csőhálózatok tervjelképei, ábrázolási módjai. Alaprajzok, függőleges csőterv, helyszínrajz, hossz-szelvény készítése. Előregyártási tervek jelképi jelei. Előgyártási tervek készítése. - Tervezés az adott körülményekre, anyaggazdálkodási (mennyiségi-minőségi) kalkuláció, kivitelezési tervezés. - A speciális alakító-, megmunkálógép kezelési és üzemeltetési utasításának ismerete és felhasználása. - Egyszerűbb elektromos kapcsolási és huzalozási rajzok olvasása és értelmezése. - A műszaki kommunikáció területén bekövetkezett változások ismerete, a hagyományos rajzdokumentációtól a számítógépes tervező és archiváló módszerekig, a számítógépes tervező rendszerek alapelemeinek ismerete (CAD/CAM). 5. Ellenőrzés, mérés, áramlástani és hőtechnikai jellemzők, paraméterek ellenőrzése - Hossz-, vastagság-, szélességmérés, csőátmérő mérés, távolságmérés. - Szögmérés, menetmérés, derékszög ellenőrzése, hajlítási szög, ívek, hajlítások ellenőrzése. - Függőlegesség, vízszintesség, lejtési viszonyok ellenőrzése. - Nyomás, hőmérséklet mérése. - Csővezetékek nyomás és tömörségi próbája. - Szellőztető-, légfűtő-, léghűtő-, klíma-, porelszívó-, technológiai, egészségügyi berendezések áramlástechnikai, hőtechnikai és komfortjellemzők vizsgálata. - Automatikus szabályozás és vezérlés. 6. Szerelési folyamatok műveletei és alapműveletei - Különböző anyagú és méretű csövek (acél, vörösréz, KPE, PE) megmunkálása forgácsolással, hideg- és melegalakítással. - Csövek összekötése oldható és nem oldható kötéssel, PE-cső kötése roppantógyűrűvel. - Légcsatornák, spiróvezeték, irányváltoztató, kerülő, elágazást biztosító csövek készítése. - Előkészítő, megmunkálási és szerelési alapműveletek kéziszerszámokkal: = előrajzolás, fűrészelés, hajlítás, csőhajlítás, csőegyengetés, csőtágítás-szűkítés, menetfúrás, csavarmenetvágás, csőmenetvágás, nyírás, vágás, forrasztás, peremezés, lyukasztás, reszelés, süllyesztés, szegecselés, idomvasak egyengetése, egyszerű szigetelések, gipszelés, tömítés, nyomvonal kijelölés, különféle típusú és anyagú csőkötések készítése, csővezetékek szerelése, bilincselés, konzolozás, függesztés, csőfektetés, tömítések cseréje, vakolás, alapmázolás. - Villamos alapismeretek: = vezeték-megmunkálás, kötések kialakítása, motorok működtetése stb. - Gépekkel, berendezésekkel: = fúrás, lemezvágás, szabás, csőmenetvágás, csőhajlítás, peremezés, csővágás, egyengetés, hőkezelés, melegítés, köszörülés, lángvágás, lánghegesztés, ívhegesztés, PB-forrasztás, műanyagok hegesztése, teheremelés. - Gépesített kéziszerszámokkal: = csőegyengetés, fúrás, csőmenetvágás, terítékkialakítás, forrasztás, PB-forrasztókészülék használata, szegecselés, csavarozás, köszörülés, hegesztés utánmunkálás, ütvefúrás, szegbelövés (oktatói bemutatás), falfúrás, falvésés, betonvésés. - Alapműveletek elvégzéséhez szükséges szerszámokkal, eszközökkel, gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos feladatok: = kiválasztani, használni, karbantartani a szerszámokat, eszközöket. - Szerszámok élezése. - Gépek, berendezések kezelése, beállítása, karbantartása. - Segédeszközök, segédberendezések használata.

5 7. Alapanyagok, segédanyagok kezelése, egyszerűbb anyagvizsgálatok - A tulajdonságok alapján a munkadarabok anyagainak felismerése (acélok, öntöttvasak, réz-, alumíniumötvözetek). - A vas, nemvasfémek és műanyagok anyagtulajdonságainak ismerete. - A szerszámanyagok, szerkezeti anyagok felismerése és kiválasztása, alkalmazásuk. - Tulajdonságok, illetve a gyári jelölések alapján a különféle csőanyagok felismerése, kiválasztása, használata, alkalmazása, tárolása. - Légtechnikai berendezések cserélési lehetőségei, szerelési segédanyagainak felismerése és kiválasztása, alkalmazásuk, tárolásuk. - Hálózati elemek kiválasztása (tipizált és előre gyártott elemek), félkész gyártmányok (kompatibilitás) felismerése, kiválasztása, beépítése a berendezésekbe. - A hűtő-, kenő- és segédanyagok ismerete, kiválasztása, kezelése, cseréje. - A munkadarabok hőkezelése, kéziszerszámok edzése, megeresztése és lágyítása a felhasználásnak megfelelően. - Keménységvizsgálatok alkalmazása. - Hegesztések jósági vizsgálata. - A munkadarabok repedésvizsgálata ultrahanggal és mágneses eljárással. 8. Szerkezetek gyártása, szerelése, beépítése - Tervrajzok alapján a hálózat egyes szerkezeti elemeinek gyártása, üzemi előregyártás (csőtartó konzolok, alátámasztások, táptartályok, gyűjtőtartályok, leválasztók stb.). - Tervrajzok alapján kész szerkezetek beépítése (alátámasztó, felfüggesztő szerkezetek, előre gyártott elemek). - Tervrajzok alapján különféle berendezési tárgyak bekötése a rendszerbe (fürdőszobai elszívó berendezések, szivattyúk, ventilátorok, technológiai gépek bekötése). - Biztonsági és szabályozó szerelvények és szerkezetek bekötése. - Érzékelő és mérőműszerek szerelése, üzembe helyezése. 9. Csőhálózatok, légtechnikai berendezések üzembe helyezése, garanciális feltételek - A kivitelezés ellenőrzése, nyomáspróba végzése. - Különféle légtechnikai berendezések, szerkezetek üzembe helyezésének feltételei, szabályai. - Az üzembe helyezés iratai, eljárása. - A garanciavállalás feltételei, a vele kapcsolatos jogi szabályok. 10. Alapfokú számítógép kezelés - A számítógép üzembe helyezése. - A számítógép használatával kapcsolatos alapismeretek. - Adatfeldolgozás, adatfrissítés, naprakész információk, lexikális adattárolás. - Különféle, a szakmának megfelelő programok futtatása (tervező, méretező, berendezési tárgy kiválasztó, költségvetés-készítő stb.). - Az NC, CNC vezérlésű alakító géphez egyszerűbb programok készítése, bevitele, tesztelése. 11. Karbantartás - A TMK (Tervszerű Megelőző Karbantartás) rendszer ismerete. - A munkahely karbantartási rendszerének ismerete (folyamatos, időszakos karbantartás stb.). - Alapfogalmak a karbantartási rendszerben (TMK terv, ciklusidő, általános nagy-, közepes és kisjavítás, bonyolultsági fok, szerkezeti és pontossági vizsgálatok stb.). - Gépkezelői feladatok a Gépkönyv szerinti ápolási és karbantartási feladatok ellátása, kopásból adódó utánállítások elvégzése (jelleggörbék, munkapont beállítások), a szerkezet működésének vizsgálata akusztikusan és vizuálisan. - Légtechnikai berendezés, klímaberendezés (egyedi és központi) karbantartási feladatai. - Villamos szerelvények karbantartása. III/2. Követelmények 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása

6 - A munkaszerződés (munkavállalói szerződés, tanulószerződés) fontos részeinek felsorolása, megnevezése, értelmezése. - A társadalmi kommunikáció szabályainak ismerete. - A szakmára, a munkahelyre érvényes munkavédelmi előírások ismerete, alkalmazása. - A szakmára vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása a munkafolyamatokban. - A baleseteknél és tűzeseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai és azok végrehajtása. - A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályainak ismerete, a tűzoltó készülékek kezelése. - A mérgező és gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó előírások ismerete, alkalmazásuk. - Az elektromos áram élettani hatásainak ismerete, az áramütés elleni védekezés szabályai, intézkedések az elektromos áram által okozott baleseteknél. - A szakmára, a munkahelyre jellemző környezeti szennyezések felsorolása, a környezetszennyezést csökkentő eljárások, módszerek ismerete, alkalmazása. 2. Vállalkozási ismeretek, vállalkozás fogalmának, lehetőségeinek ismerete - A személyiségtípusok ismerete, önértékelés. - A vállalkozásra vonatkozó alapvető jogszabályok megnevezése, értelmezése. - Az adózási rendszer (személyi, áfa, társasági) fontos részeinek felsorolása, megnevezése, értelmezése. - A vállalkozás keretében a gazdálkodás folyamatainak értelmezése. - Üzleti terv keretében egy vállalkozás bemutatása. 3. A munkafolyamat megtervezése és előkészítése, a munka eredményeinek ellenőrzése és értékelése - A munkaterület átvételi szabályainak ismerete. - Hőtani, áramlástani alapfogalmak és számítások ismerete. - Ismerje a hőszivattyúk lényegét, működési elvüket, kialakításukat és alkalmazásukat. - Ismerje a hűtőkörfolyamatokat és a klimatizálás elvét. - A helyszíni méretek ellenőrzése, nyomvonal kitűzése. - Az alkalmazandó technológia megállapítása, az elvégzendő munkafolyamat műveletekre bontása, a műveleti sorrend meghatározása. - A szerszámok, készülékek, segédeszközök, emelőgépek kiválasztása és előkészítése. - A mérőeszközök, segédberendezések, segédeszközök kiválasztása, illetve előkészítése. - A munka eredményeinek ellenőrzése, a beépített szerkezetek méreteinek ellenőrzése, üzembiztonságának ellenőrzése. - A kivitelezési költség összetevőinek ismerete, becslése, árajánlat készítése. 4. Műszaki dokumentációk ismerete, olvasása és felhasználása - Építészeti rajzok, helyszínrajzok olvasása. Főbb, a kivitelezéshez szükséges információk kiválasztása a rajzokról. - Épületgépészeti tervek, rajzok olvasása. A kivitelezéshez szükséges információk kiválasztása, értelmezése. - Kisebb épületek épületgépészeti rajzainak (víz, csatorna, központi fűtés) elkészítése vázlat formában. - Légtechnikai, csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése, a szükséges információk feldolgozása. - Meglévő csőhálózatról vázlatrajz készítése, előgyártási tervek alkalmazása. - Műszaki dokumentáció alapján anyagszükséglet készítése, költségvetés ellenőrzése, kisebb szerelőmunkák költségvetésének készítése. - Elektromos hálózatrajzok olvasása. - Számítógépes dokumentáció készítés ismerete. - Jegyzőkönyvek, hibajegyzékek felvétele, építési, felmérési napló készítése, írásos, ábrás és számítógépes adatrögzítés. - A műszaki dokumentációk területén bekövetkezett változások alapfokú ismerete a hagyományostól a számítógépes tervdokumentációig. 5. Ellenőrzés, mérés, áramlástani és hőtechnikai jellemzők, paraméterek ellenőrzése - Kitűzések ellenőrzése, hosszúságok mérése mérőszalaggal, lejtések, szintkották ellenőrzése, berendezési tárgyak, készülékek helyének kijelölése. - Szögek mérése, ellenőrzése állandó és változtatható szögmérőkkel, hajlítások ellenőrzése sablonokkal, menetek ellenőrzése idomszerekkel. - Épületrészek, tartószerkezetek, függesztőelemek helyének kitűzése. - Hőmérséklet, nyomásmérés, mérőkészülékek elhelyezése, mérési eredmények értékelése, összehasonlítása a

7 tervezett értékekkel. - Próbaüzem, nyomáspróbák végzése csővezetékeken, légtechnikai vezetékeken, tömörségi ellenőrzés. - Legyen jártas a vezérlési és szabályozási feladatok végrehajtásában. 6. Szerelési folyamatok műveletei és alapműveletei - Előrajzolás, pontozás, jelölés az anyagok tulajdonsága és felületük figyelembevételével. Furatközpontok, mérési bázisok előrajzolása, pontozása, lemezszabási tervek készítése. - Csövek - acél, PVC, PE, KPE, KG, vörösréz, alumínium, lágyacél - vágása, darabolása különféle kézi szerszámokkal, gépekkel. - Csövek hajlítása melegtechnológiával, hajlító géppel, kézi hajlító szerszámokkal a cső méretének és anyagának megfelelően. - Csőmenetvágás kézi-, gépesített szerszámmal, géppel. - Kötések létrehozása menettel, hegesztéssel, forrasztással, karimával, PB forrasztókészülék használata, PE, KPE csőszerelő technológia ismerete. - Leágazás készítése flexibilis kötéssel, hegesztéssel, karimás kötéssel, forrasztással, csőszűkítés, -bővítés. - Lemezalakítási műveletek, szabás, hajlítás, peremezés, korcolás, szegecselés. - Szigetelések, tömítések, alátétek elhelyezése, csővezetékek rögzítése. - Csőtartók, felfüggesztések elhelyezése, csőszerelés szabadon, alátámasztással, felfüggesztéssel, helyreállítással. - Szerszámok élezése, szerszámok, gépek, segédeszközök, berendezések karbantartása. 7. Alapanyagok, segédanyagok kezelése, egyszerűbb anyagvizsgálatok - Az alapanyagok tulajdonságainak ismerete, alkalmazható technológia ismerete megmunkálásoknál. - A szerelési segédanyagok ismerete, kezelésükre vonatkozó előírások betartása. - Szerelvények, gyártmányok anyagának, működésének ismerete, kiválasztásuk, alkalmazási előírások betartása. - Anyagok, hegesztések, technológiák alapvető minőségi vizsgálatának ismerete, egyszerűbb vizsgálatok elvégzése. 8. Szerkezetek gyártása, szerelése, beépítése - Csőtartó és felfüggesztő szerkezetek készítése. - Előre gyártott szerkezetek, szerelvények beépítése. - Alapvető berendezési tárgyak szereléstechnológiájának ismerete, bekötésük a csőhálózatba. - Horganyzott acéllemez, alumíniumlemez, műanyag lemez csatorna, elágazó idomdarabok, diffúzor, befúvó- és elszívószerkezetek készítése, beszerelése. - A klímarendszer biztonságos és folyamatos működését biztosító szerelvények és szerkezetek, műszerek bekötése. 9. Csőhálózatok, légtechnikai berendezések üzembe helyezése, garanciális feltételek - Szakaszos és teljes nyomáspróba elvégzése. - Tömörségi próba végrehajtása. - Csőhálózatok feltöltése, beüzemelése. - Kisebb hőrendszerek működésének beszabályozása. - Klímaberendezés átadásának hatósági eljárása. - A garanciavállalás feltételeinek ismerete. 10. Alapfokú számítógép kezelés - A számítógép üzembe helyezése, DOS operációs rendszer, Norton Commander ismerete, alkalmazása, vírus ellenőrzés, vírustalanítás. - Programkezelés, programhasználat (szerkesztő, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő programok alapjai). - A szakmával kapcsolatos speciális megmunkáló gépen szoftver futtatása, az esetleges hibák behatárolása, megszüntetése. 11. Karbantartás - A karbantartás szervezetének ismerete. - Daraboló, élhajlító gépek, speciális kéziszerszámok működésének ellenőrzése. - Különféle klímakészülékek (egyedi, központi) karbantartási feladatainak elvégzése.

8 - A gépkönyvekben és a munkahelyre előírt folyamatos karbantartási feladatok elvégzése. - Szerkezeti vizsgálatok a gépek, klímakészülékek működésével kapcsolatban, jelleggörbék, munkapontbeállítások (az észrevételek írásos feljegyzése). - Szükség esetén pontossági vizsgálatok, utánállítási feladatok elvégzése. - Olajozás, zsírozás, korrózió elleni védelem. IV/1. A szakmai vizsga részei IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. A vizsgarészek tantárgyai és időtartama 1. Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama - Szakmai ismeretek 120 perc. - Munkatervezés 120 perc. - Üzleti terv készítés. 2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama - Vizsgamunka 300 perc. 3. A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama - Szakmai ismeretek. - Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérésellenőrzés (minőségbiztosítás). - Vállalkozási alapismeretek, az Üzleti terv megvédése. IV/2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével 1. Írásbeli vizsga tartalma A) A Szakmai ismeretek vizsgatárgy tartalma A Szakmai ismeretek tantárgy vizsgája az alábbi területek egy-egy megoldandó kérdését tartalmazza: technológia, műszaki matematika, valamint gazdasági és szociális ismeretek. A Munkatervezés című tárgyból információtechnikai, technológiai és matematikai tényekkel kapcsolatos kérdésfeltevések összekapcsolásával kell szakmai problémákat vizsgálni és megfelelő megoldásokat bemutatni. a) Technológia című vizsgatárgyból: - munkahelyi biztonság, környezetvédelem és ésszerű energiafelhasználás, - alap- és segédanyagok tulajdonságai és alkalmazása, anyagvizsgálati módszerek, - szerelési műveletek, különféle szerelvények, berendezések kötésének feltételei, kapcsolási lehetőségeinek felvázolása, - légtechnikai, klímarendszerek adatainak meghatározása, műszaki dokumentáció kiértékelése, anyagkivonat készítése, - méréstechnikai, biztonságtechnikai berendezések, - vizsgálati technika. b) Műszaki matematika című vizsgatárgyból: - csőhajlítási hosszak, szerelési méretek meghatározása, - klímarendszerek adatainak, légszállító csövek méretei meghatározása, - munka, teljesítmény, hatásfok, - húzó-, nyomófeszültség, hőtágulás, - nyomásviszonyok gázokban és folyadékokban, - gyártási idő, munkaidő, bér- és anyagköltség. A Szakmai ismeret vizsga tesztlapokkal is lebonyolítható. Ez esetben minden területről hat-hat feladatot kell megoldani.

9 B) A Munkatervezés vizsgatárgy tartalma A Munkatervezés tantárgy vizsgája az alábbiakat tartalmazza: - műszaki ábrázolás, táblázatok és diagramok, munka- és gyártási tervek, szabványok, - kisebb épület légtechnikai berendezési vázlattervének elkészítése, - terítékek szerkesztése, - lemezkivágás optimalizálása szerkezeti és gazdasági szempontok alapján, - kapcsolási rajzok és funkcionális vázlatok (központi fűtés, technológiai vezeték, távvezeték), - vázlattervek alapján műveleti sorrend, szerszámok, segédeszközök és berendezések meghatározása, - kisebb szerkezeti egységről, szerelvényről előgyártási rajz, gyártási vázlat készítése, - műszaki adatok értékelése. C) Az Üzleti terv készítés vizsgatárgy tartalma A jelölt az elkészített üzleti tervet a szóbeli vizsga előtt 2 héttel leadja a vizsgabizottságnak, mely tartalmazza az általa elképzelt vállalkozás szabályos bemutatását. 2. Gyakorlati vizsga tartalma A Vizsgamunka tantárgy gyártási rajz alapján munkadarabok elkészítését tartalmazza gépi, kézi megmunkálással. A munkadaraboknak a következő műveleteket kell tartalmazniuk: - részegységek előállítása vázlatkészítéssel, alkatrészek terítékének készítése jelölésekkel, darabolás, leszabás, megmunkálás, sablonok készítése, - hegesztett és forrasztott kötések, csavarozások előkészítéssel és utómunkálatokkal, - csőhálózat szerelése, áramlástechnikai gépek bekötése (szivattyú, ventilátor), - részegységek összeillesztése és szerelése, üzembe helyezése, nyomáspróba elvégzése. 3. Szóbeli vizsga tartalma A szóbeli vizsga során a jelölteknek az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolniuk: - Szakmai ismeretek (a gyakorlati vizsgánál jelzett témák elméleti ismeretei). - Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás (jogok, kötelességek, érdekképviseletek, a minőségbiztosítást szabályozó nemzetközi és hazai előírások). - Az Üzleti terv megvédése. A jelölt a bizottság által feltett kérdésekre adandó válaszokkal védi meg elképzelését. A vizsgázónak minden tárgyból egy-egy kérdést kell megválaszolni, egy-egy feleletre maximálisan 5-10 perc fordítható.

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

( 36+0+0) 094/2.2/0111-06 Geometriai mérések elmélete 4. FÉMEK KÉZI ÉS KÉZI KISGÉPES ALAKÍTÁSA

( 36+0+0) 094/2.2/0111-06 Geometriai mérések elmélete 4. FÉMEK KÉZI ÉS KÉZI KISGÉPES ALAKÍTÁSA OKJ 31 582 09 Épülrtgépészeti csőhálózat- és berendező szerelő OKJ 54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,

Részletesebben

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez )

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez ) INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a I. Gépészet ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros HELYI PROGRAMJA. Készült

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros HELYI PROGRAMJA. Készült Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ SZÁM: 31 582 21 0000 00 00 KÖZPONTIFŰTÉS ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ ELÁGAZÁS

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 21 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5499 09 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 33 522

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2014 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ. OKJ szám: 34 582 09

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ. OKJ szám: 34 582 09 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ szám: 34 582 09 HELYI PROGRAMJA 2013 1 A 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium 17723-42/2011. közleményben

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program 2014 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

AUTÓSZERELŐ 1. II. A szakképesítés munkaterülete. 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

AUTÓSZERELŐ 1. II. A szakképesítés munkaterülete. 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás AUTÓSZERELŐ 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 32 4 7431 02 2 5 02 2. Szakképesítés megnevezése: Autószerelő II. A szakképesítés munkaterülete

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet

17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet 17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítésekre szervezhető mestervizsgáztatás szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ

ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS. alapján készült.

MÉRNÖKASSZISZTENS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Az 1. sorszámú Abroncsgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 1. sorszámú Abroncsgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. melléklet a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelethez Az 1. sorszámú Abroncsgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben