Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat. Kerületi Nevelési Tanácsadó Budapest, Hartyán köz 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat. Kerületi Nevelési Tanácsadó. 1157 Budapest, Hartyán köz 3."

Átírás

1 Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Kerületi Nevelési Tanácsadó 1157 Budapest, Hartyán köz 3. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2011.

2 Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI /1. Általános adatok /2. Az SZMSZ célja és jogszabályi alapjai /3. Az SZMSZ személyi és időbeni hatálya /4. Az SZMSZ nyilvánossága /5. Az SZMSZ módosítása AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAI /1. A Nevelési Tanácsadó alaptevékenységei /2. A Nevelési Tanácsadó kiegészítő tevékenységei: A FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK FORMÁI /1. Feladatok és tevékenységek /2. Munkaformák /3. A szolgáltatás igénybevételének szabályai /4. A szakmai tevékenység szabályai A NYITVA TARTÁS, MŰKÖDÉS RENDJE: /1. Általános szabályok /2. A szakmai munkakapcsolatok és az információ-átadás fórumai /3. A szakmai munka dokumentálása A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI ÉS ELLENŐRZÉSE /1. Kötelezettségvállalás /2. A tárgyi feltételek biztosítása és ellenőrzése A feladatellátás helyiségeire vonatkozó szabályok A helyiségek használata, a belépés és benntartózkodás rendje Felszereltség, eszközök biztosítása A NEVELÉSI TANÁCSADÓ DOKUMENTUMAINAK KEZELÉSE AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE /1. A foglalkoztatottak köre Az Intézmény szervezeti ábrája /2. A Nevelési Tanácsadó szervezeti egységei Közalkalmazotti közösség Szakalkalmazotti közösség Vezetőség Közalkalmazotti Tanács IMIP csoport /3. A szakmai munkacsoportok

3 7/4. Az intézmény vezetésének rendje A vezetői feladatok megosztása: Bélyegzőhasználati jog Az intézményvezető helyettesítésének rendje Az intézményvezető vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége A BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDSZER /1. Az ellenőrzés általános szempontjai: /2. A belső ellenőrzés rendszere /3. Az ellenőrzés programja: /4. A személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése A személyi feltételek ellenőrzése A tárgyi feltételek ellenőrzése /5. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei /6. A nem megfelelő munkavégzés javítása /4. A munkavégzés, a távolmaradás és a helyettesítés szabályai AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE /1. Kapcsolatok a fenntartóval /2. Kapcsolat a nevelési oktatási és azokat segítő intézményekkel /3. Kapcsolat a médiával /4. A kapcsolattartás szabályai HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS /1. A munkaerő felvétel szempontjai /2. A gyakornoki rendszer /3. A továbbképzés szabályai /4. Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje EGYÉB RENDELKEZÉSEK (VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK) /1. A titoktartás szabályai /2. Biztonsági követelmények Munkabiztonsági szabályok Tűzvédelmi szabályok Vagyonvédelmi szabályok /3. Rendkívüli események esetén szükséges teendők /4. Reklámozási tevékenység szabályozása Záró rendelkezések MELLÉKLET: A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje. 38 3

4 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1/1. Általános adatok Az intézmény neve: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Kerületi Nevelési Tanácsadó rövidített neve: Kerületi Nevelési Tanácsadó OM azonosítója: törzsszám: székhelye: 1157 Budapest, Hartyán köz 3. Hrsz: 91158/83 az alapítás éve: 2009 az Alapító Okirat száma: 1/2009. közvetlen jogelődje: Kontyfa Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kerületi Nevelési Tanácsadó, 1151 Budapest, Kontyfa u. 5. alapítója: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete, 1153 Budapest, Bocskai u fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Újpest, Újpalota Önkormányzat Képviselő testülete 1153 Budapest, Bocskai u Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. működési köre: Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területe Az intézmény besorolása, gazdálkodási jogkör Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással, működtetéssel összefüggő feladatait Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ (GMK) (1153 Budapest, Bácska utca14.) és a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek közötti megállapodás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás tartalmazza. 4

5 A költségvetési szerv jogállása: Az intézmény önálló jogi személy. A költségvetési szerv: típusa:: pedagógiai szakszolgálati intézmény közfeladata: A közoktatási intézmény a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (1) bekezdésében meghatározott közoktatási feladatok: pedagógiai szakszolgálati intézmény. A szülő és a pedagógus nevelő munkáját és a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti. tevékenysége szakágazat száma és tevékenysége: Oktatást kiegészítő tevékenység alaptevékenységei: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Vállalkozási tevékenységei: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. A feladat ellátását szolgáló vagyon A feladat ellátására az Önkormányzat rendelkezésre bocsátja a tulajdonában lévő 1157 Budapest, Hartyán köz 3. szám alatt lévő, 91158/83 helyrajzi számú ingatlant, a leltár szerinti tárgyi eszközöket, valamint rendelkezésre állnak a Fenntartó által biztosított, elkülönített költségvetésben szereplő pénzeszközök és készletek. A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 15. (2) bekezdése és a 16. (1) bekezdése, illetve a mindenkor hatályos Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően történik. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján határozott időre bízza meg. A Költségvetési szerv képviselete: Az intézményt az intézményvezető képviseli. A képviselet jogát az intézményvezető az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más közalkalmazottjára is. 5

6 1/2. Az SZMSZ célja és jogszabályi alapjai A Kerületi Nevelési Tanácsadó az oktatási-művelődési ágazaton belül, a közoktatási rendszerbe illeszkedő, pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézmény. Alaptevékenységének szakfeladata: nevelési tanácsadás (856011). A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja és feladata, hogy a vonatkozó jogszabályokkal és az Alapító Okirattal valamint az érvényes megállapodásokkal összhangban, de azokon túlmenően szabályozza a Kerületi Nevelési Tanácsadó szervezeti felépítését, működésének rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, valamint azokat a területeket és kérdéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Nevelési Tanácsadó tevékenységét a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete által a 158/2009. (III.25.) sz. határozattal jóváhagyott és a 394/2011 (V.25) majd a 711/2011. (VII. 13) sz. határozatával módosított Alapító Okirat tartalmazza. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. /1/-/3/, a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 4. /5/, a Fenntartó 711/2011. (VII. 13) határozata alapján a szeptember elsejétől hatályba lépő a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 35. (4) bekezdés módosítása, a 16/1998. (IV.8.) MKM rendelet, a évi XCVII. törvény, a többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, valamint a 32/2008. OKM rendeletben foglaltak felhatalmazása alapján jött létre. A Kerületi Nevelési Tanácsadó működését alapvetően a következő jogszabályok határozzák meg: - Az évi LXXIX. törvény a Közoktatásról és módosításai - A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet, - A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény és módosításai (Mt.) - A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és módosításai (Kjt.) - A 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet a Közalkalmazottakról szóló 1992 évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, és módosításai (Kormányrendelet) - Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (ÁHT) - Az államháztartás működési rendjéről szóló 280/2001 (XII.26.) Kormányrendelet - A gyermekek védelméről szóló évi XXXI. tv. - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi VXIII sz. törvény - A Magyar Köztársaság mindenkor hatályos évi költségvetéséről szóló törvényének közoktatási vonatkozásai - 277/1997. (XII.22) Kormányrendelet (A pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról) 1/3. Az SZMSZ személyi és időbeni hatálya Az SZMSZ és a belső szabályzatok betartása az Intézmény valamennyi közalkalmazottja és megbízott munkavállalója számára kötelező. 6

7 Az SZMSZ ben foglaltak betartásáért a Nevelési Tanácsadóban dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak. Az SZMSZ hatályba lépésének feltétele az intézményen belüli és az intézmény fenntartója általi elfogadás. Az SZMSZ intézményen belüli elfogadtatása során a Kerületi Nevelési Tanácsadó munkaközösségének egyetértését kell beszerezni. A munkaközösség egyetértéséről hozott többségi határozatát a jegyzőkönyvben szereplő nyilatkozat tanúsítja, amelyet az SZMSZ elfogadására az intézmény közalkalmazotti értekezletén jelen lévő, valamennyi arra jogosult személy aláírása és az intézmény körbélyegzőjének lenyomata hitelesít. A jelen SZMSZ a fenntartó általi elfogadást jelentő határozat keletkezésének napján lép hatályba. Ilyen határozat hiányában az SZMSZ fenntartó számára elfogadásra való benyújtást tanúsító átvételi nyilatkozat keltétől számított 31. napon. Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző SZMSZ-e. 1/4. Az SZMSZ nyilvánossága Az intézmény SZMSZ-e nyilvános dokumentum, az intézmény székhelyén a Tanári szobában kerül elhelyezésre. Biztosítani kell, hogy ott az intézmény nyitvatartási idejében folyamatosan hozzáférhető legyen, és abba kérésre bárki betekinthessen. 1/5. Az SZMSZ módosítása Az intézmény SZMSZ-ének hatálya határozatlan időre szól. Módosítására akkor kerül sor: Ha a vonatkozó jogszabályokban olyan változás történik, amelynek következtében az SZMSZ a törvényességi követelményeknek a továbbiakban nem felel meg. Ha az SZMSZ változtatására a szakalkalmazotti közösség javaslatot tesz, legfeljebb évente egy alkalommal. A változtatások a közalkalmazott közösség egyszerű többségi szavazással történő elfogadása és a fenntartó jogszabályban előírt elfogadó nyilatkozatának érvényessége után kerülnek bevezetésre. 2. AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAI 2/1. A Nevelési Tanácsadó alaptevékenységei a) A Nevelési Tanácsadó feladata általában a szolgáltatást igénybevevő gyermekek vizsgálata, a problémák megelőzése, azonosítása és kezelése a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet szerint. A szolgáltatást kezdeményezhetik a gondviselő vagy az oktatási/nevelési, illetve egyéb (egészségügyi, szociális) intézmények a gondviselő beleegyezésével, illetve a Gyámhivatal. b) A Nevelési Tanácsadó végzi a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel (a továbbiakban BTM) küzdő gyermekek problémáinak feltárását-, szakvélemény készítését, fejlesztő célú képességfejlesztő, terápiás, pszichoterápiás- foglalkoztatását a pedagógus és a szülő bevonásával. A szakvéleményben javaslatot tesz a gyermekek differenciált óvodai, ill. iskolai fejlesztéséhez, képességfejlesztő foglalkozásokban való részesítéséhez, 7

8 szükség esetén tantárgyi követelményeknek való megfelelés értékelése alóli mentesítéséhez, továbbá a gyermek magántanulóként való neveléséhez, előkészítő évfolyamban történő neveléséhez, valamint egyéni továbbhaladásához. c) A Nevelési Tanácsadó elvégzi az önként jelentkező és/vagy beutalt kiskorúak vizsgálatát, s az eredménytől függően fejlesztő-pedagógiai és/vagy pszichológiai tanácsadással, gyermekpszichoterápiával, gyermekpszichiátriai kezeléssel, képességfejlesztéssel vesz részt a gyermekek kezelésében, segíti nevelésüket, személyiségük harmonikus fejlődését. d) A Nevelési Tanácsadó szakvéleményt készít a tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségéről az óvoda vagy a szülő kérésére, valamint az óvodába nem járt gyermekek számára (iskolaérettségi vizsgálat). Szükség esetén szakértői vélemény készítését kezdeményezi a Szakértői Bizottságoknál. e) A Nevelési Tanácsadó a jogszabályoknak megfelelően ellenőrzi a BTM nehézséggel küzdő, valamint az SNI-(B) gyermekek szakvélemény alapján történő óvodai, iskolai és/vagy kollégiumi fejlesztésének ellátását, segítő kontrollt biztosít részletes szakvéleményi javaslat, esetmegbeszélés, konzultáció formájában. 2/2. A Nevelési Tanácsadó kiegészítő tevékenységei: Oktatás, ismeretterjesztés, képzés: a) A Nevelési Tanácsadó egyetemek, főiskolák felkérése alapján - gyakorlati oktatást nyújthat a felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók képzésében. b) A kerületi oktatási-nevelési /egészségügyi/ szociális intézmény részére egyedi felkérés alapján ismeretterjesztő szakirányú előadást, foglalkozást tarthat. c) A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógus szakemberek számára segítő szakmai támogatást, szupervíziós lehetőséget biztosíthat. 3. A FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK FORMÁI A Nevelési Tanácsadó, mint pedagógiai szakszolgálat, tevékenységét saját székhelyén rendelés formájában végzi. Rendelésen kívüli tevékenységét szükség szerint a kerületi oktatási, nevelési /szociális és egészségügyi/ intézményekben folytatja. 3/1. Feladatok és tevékenységek Pszichológiai és fejlesztőpedagógiai feladat, tevékenység és ennek keretei: A pedagógus beosztásban dolgozó fejlesztőpedagógusok, pszichológusok, valamint a gyermekpszichiáter a kötelező óraszám keretében a gyermekekkel való közvetlen foglalkozást (rendelést) végzik a Nevelési Tanácsadóban. A külső intézményekben esetmegbeszélés, konzultáció valamint esetkonferencia keretében segítő együttműködést biztosítanak a gyerekek ellátásához. 8

9 A pszichológusok a rendelés keretében végzik a gyermekek vizsgálatával-, egyéni vagy csoportos foglalkozásával-, szülőkkel vagy pedagógusokkal folytatott tanácsadással-, a gyermek érdekében történő személyre szóló, gyermekpszichológiai konzultációval kapcsolatos feladatokat. Elvégzik a 2/1 e pontban feltüntetett ellenőrzési munkát is. A fejlesztő pedagógusok a rendelés keretében végzik a gyerekek pedagógiai vizsgálatát, egyéni vagy csoportos fejlesztő foglalkozásokat tartanak, konzultációt folytatnak a gyermek pedagógusaival és fejlesztésre vonatkozó tanácsot adnak a szülőnek. A 2/1 e pontban feltüntetett ellenőrzési feladatot is ellátják. A közvetlen foglalkozásra megállapított időn kívül látják el a vizsgálatok-, illetőleg foglalkozások előkészítését, a vélemények egyeztetését és a foglalkozások szakmai feldolgozását egyénileg, szakmai konzultációk, a team-megbeszélés és szakmai esetmegbeszélő csoportok formájában. Elkészítik a szakvéleményeket. Módszertanilag felkészülnek a foglalkozásokra. 3/2. Munkaformák A tevékenység módszereit a mindenkori szakmai követelmények és korszerű szakismeret, valamint a szakmai etikai kódexek előírásai határozzák meg. Az alkalmazott legfontosabb módszerek: diagnosztikus célú pszichológiai első interjú, anamnézis-felvétel diagnosztikus célú tesztek felvétele (pszichológiai/ pedagógiai) konzultációk hozzátartozókkal, pedagógusokkal, orvosokkal, szociális intézmények munkatársaival tanácsadás (pszichológiai/ pedagógiai) fejlesztő pedagógiai/logopédiai terápia - egyénileg vagy csoportosan pszichoterápia - egyénileg vagy csoportosan probléma feldolgozó konzultatív csoportok szülőkkel a gyermekek konfliktusainak közvetett megoldására családkonzultáció, családterápia szenzomotoros terápiák részvétel esetkonferencián a gyermek ügyében konzultatív és segítő csoport pedagógusok számára gyermekpszichiátriai vizsgálat 3/3. A szolgáltatás igénybevételének szabályai Területi illetékesség A Kerületi Nevelési Tanácsadó szolgáltatásait jogosultak igénybe venni: az intézmény körzetében állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező gyermekek, családok; 9

10 a körzet területén székhellyel rendelkező önkormányzati fenntartású, nevelési - oktatási intézmények, az azokkal tanulói jogviszonyban lévő gyermekek és azok családjai és a pedagógusok. A körzet területén székhellyel rendelkező nem önkormányzati fenntartású, de közoktatási megállapodás alapján a kerület közoktatási feladatainak ellátásában résztvevő nevelési - oktatási intézmények, az azokkal tanulói jogviszonyban lévő gyermekek és azok családjai, valamint a pedagógusok; a kerületben működő gyermekjóléti és gyámügyi intézmények. Kivételes esetben, ha azt speciális élethelyzet, probléma vagy szakmai módszertani ok indokolja, területi illetékességgel nem rendelkező gyermek, család ellátását is megkezdheti a Nevelési Tanácsadó akkor, ha szabad kapacitással rendelkezik, és a körzet szerint illetékes intézmények, személyek ellátását ez nem akadályozza. A Nevelési Tanácsadó a megkezdett ellátást az illetékesség változása esetén is fenntartja a szakmailag indokolt lezárásáig, abban az esetben, ha az ellátás más intézményben való folytatása nem biztosítható a megkezdett folyamat jelentős visszaesésének vagy súlyos elakadásának reális veszélye nélkül. Korosztály szerinti illetékesség A Nevelési Tanácsadó szolgáltatásai elsősorban a 3-18 éves kor közötti gyermekek, illetve idősebb fiatalok (25 éves korig) problémáinak megoldása érdekében vehetők igénybe, ha a tanuló nappali oktatás munkarendje szerint folytatja tanulmányait. Az ellátásban részesülő személyek természetesen ettől eltérő korúak is lehetnek, (pl. szülő, kisebb testvér, pedagógus stb.), amennyiben ellátásukra a jelzett korosztályba tartozó gyermek problémájának megoldása miatt kerül sor, illetve ha a végzett tevékenység, az alkalmazott módszer szempontjából ez indokolt (pl. családterápia). A Nevelési Tanácsadó a megkezdett ellátást a korosztály szerinti illetékesség változása esetén is fenntartja a szakmailag indokolt lezárásáig, abban az esetben, ha az ellátás más intézményben való folytatása nem biztosítható a megkezdett folyamat visszaesésének vagy súlyos elakadásának reális veszélye nélkül. A jelentkezés szabályai Jelentkezési mód A Nevelési Tanácsadó előjegyzéses rendszerben nyújt szolgáltatást. Az előjegyzésbe vétel személyesen, telefonon vagy írásban (gondviselői aláírással) kérhető. Jelentkezési jogosultság A Nevelési Tanácsadóba a jelentkezés önkéntes alapon történik. Ettől eltérően, kötelező a beutaltak részvétele az iskolaérettségi vizsgálaton, illetve a BTM probléma azonosítására történő kivizsgáláson, amennyiben ezt beutalójában a családvédelmi intézmény indokoltnak tartja. Az előjegyzésbe vételt a gyermek számára kérheti: gondviselője, együttnevelő szülője, 10

11 gondviselőjének írásos hozzájárulásával a nevelésével foglalkozó vagy azt segítő személy (különélő szülő, nevelőszülő, nagyszülő, pedagógus, családgondozó, gyámügyi intézmény munkatársa stb.), gondviselőjének hozzájárulásával az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából írásban az óvoda, a BTM-nehézség megállapítására írásban a családvédelmi intézmény a gondviselő hozzájárulásával. Előjegyzés: Az előjegyzés során a Nevelési Tanácsadó munkatársa rögzíti a jelentkező adatait, értesítési címét, telefonszámát, a jelentkezés idejét. Előjegyzés során rögzítésre kerül a jelentkezés okát képező probléma, tünet, igény, annak érdekében, hogy az ellátás sürgőssége (krízisveszély) reálisan megítélhető legyen, illetve hogy az esetek elosztásakor a Nevelési Tanácsadónak az adott problémával kapcsolatban leginkább kompetens munkatársa tudja felvállalni az ellátást. Amennyiben az önkéntesen jelentkezett gyermek a Nevelési Tanácsadó munkatársával egyeztetett időpontban nem jelenik meg az intézményben, és távolmaradásáról előzetesen nem értesíti a Nevelési Tanácsadó illetékes munkatársát, a Nevelési Tanácsadó az ellátást lezárja, illetve az előjegyzést megszünteti. Beutalt gyermek esetén két elmulasztott megjelenést követően szüntetjük meg az előjegyzést és erről (szóban, vagy írásban) értesítjük a beküldő intézményt. A szolgáltatás igénybevételének folytatása, illetve kezdeményezése ezután megújított előjegyzés alapján valósulhat meg. A szülő, gondviselő jogai és kötelességei Az intézmény szakfeladatait minden esetben a szülők tudtával és egyetértésével látja el. Kivételt jelentenek az egyes serdülőkori problémák, valamint azok az esetek, amelyekben a szülői magatartás súlyos testi, lelki sérelmet okoz a gyermeknek. A pszichológus- illetve pedagógus szakmai etikai kódex figyelembe vételével a szülő részletes tájékoztatásra jogosult a gyermekével végzett vizsgálatokról, azok eredményéről. A Nevelési Tanácsadó ambuláns jelleggel működik, a gyermek kíséretét a szülőnek kell biztosítani. Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal a szülő nem köteles élni, kivéve, ha a jogszabály kötelezi erre. Az igénybevett ellátás során a hatékonyság érdekében elvárható a szülőtől a személyes megjelenés, az együttműködés és a megfelelő tájékoztatás nyújtása. 3/4. A szakmai tevékenység szabályai Általános szabályok A Nevelési Tanácsadó alapfeladatainak ellátását végző munkatársak munkájuk során kötelesek 11

12 * legjobb szakmai tudásuk szerint, szakmai kompetenciájuk határait betartva végezni feladatukat, * az általános erkölcsi elvárásoknak, szakmájuk etikai kódexének megfelelően eljárni, * a gyermek érdekeit szem előtt tartani, * munkatársaikkal együttműködni, * a Nevelési Tanácsadó szakmai jó hírét megőrizni. A Nevelési Tanácsadó munkatársai csak olyan feladatok ellátására kötelezhetők, amelyek: * szerepelnek egyéni munkaköri leírásukban, * elvégzéséhez a tárgyi feltételek biztosítottak, * a gyermek érdekeit szolgálják. Az esetelosztás szabályai A Nevelési Tanácsadó az előjegyzésbe vett gyerekeket eseteknek tekinti és nevezi. Az esetvállalás a jelentkezés sorrendjében történik. Soron kívüli ellátást biztosítunk az előzetes információk alapján vélhetően krízishelyzetben lévő jelentkezők, azaz sürgős esetek számára. Az esetek elosztását a munkatársak szakmai kompetenciájának megfelelően a team vezetője koordinálja. Egy eset ellátásában egyidejűleg a Nevelési Tanácsadó több munkatársa is részt vállalhat. Ilyenkor az ellátás szervezése úgy jön létre, hogy az, aki a jelentkezéskor jelzett probléma szempontjából leginkább kompetens, és az eset ellátását felvállalta, esetvezető szerepet tölt be: * meghatározza további szakember bevonásának szükségességét a gyermek ellátásába, * gondoskodik a kliens előjegyzésbe vételéről a további ellátás szempontjából, * irányítja, koordinálja a feladatok megvalósítását, * részt vesz a szakvélemény elkészítésében (amennyiben igény van szakvéleményre), irányítja a szakmai összegzést illetve szükség esetén a záró vélemény kialakítását. Szakmai követelmények A Nevelési Tanácsadó munkatársai az esetkezelésben az etikai kódexük, illetve a szakmai vezetők útmutatása szerint kötelesek eljárni. Ezen útmutatásokon belül az alkalmazott módszerek, eljárások megválasztásában a Nevelési Tanácsadó munkatársai, szakmai tekintetben teljes mértékben önállóak, döntéseikért, tevékenységükért önálló felelősséggel tartoznak. Egy eset ellátása megfelelő együttműködés mellett akkor fejezhető be, ha a kliens problémája megoldódott, vagy ha állapotában további javulás szakmai megfontolások szerint nagy valószínűséggel már nem várható a Nevelési Tanácsadó szolgáltatásainak keretei között az ellátás folytatása esetén sem, illetve amennyiben más helyen folytatódik az ellátás, pl. szakértői bizottság, kórház vagy egyéb (pl. egészségügyi) intézmény. 12

13 4. A NYITVA TARTÁS, MŰKÖDÉS RENDJE: 4/1. Általános szabályok a) A Tanácsadó naponta 8 és 18 óra között tart foglalkozásokat. A Nevelési Tanácsadó vezetője az éves munkatervben ettől eltérő rendelési időt is engedélyezhet. A kliensek fogadása előre megbeszélt időpontokban történik. Krízishelyzetben (időpont nélkül) segítségért hozzánk forduló szülővel csak szakalkalmazott konzultálhat, abban az esetben is, ha erre a szülőnek valamennyit várnia kell. b) A ház rendjét részletesen a HÁZIREND szabályozza. c) A Tanácsadó az iskolai szünetekben a folyamatos ellátást a kerületi nevelési-oktatási intézmények fogadónapjához igazodó heti 1 fogadónappal biztosítja, ez jelenleg szerda. A fogadónapon mindig jelen van pedagógus beosztású munkatárs /legalább egy pedagógus és egy pszichológus/, aki fogadja a klienseket, szakmailag önállóan dönt, képviseli az intézményt és rendkívüli esemény bekövetkezése esetén értesíti a vezetőt, vagy a vezető által kapott megbízás alapján eljár. d) A Tanácsadó a munkarendet négyhavi munkaidőkeret figyelembevételével szervezi meg. A Nevelési Tanácsadó hivatalos rendelési napnak az oktatási miniszter által a Tanév rendje - ben meghatározott tanítási napokat minősíti. A Nevelési Tanácsadó vezetője az éves munkatervben rendelkezik a Tanév rendje - ben meghatározott tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról. A nyilvántartásokat az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes ellenőrzi. e) A gyermekkel való közvetlen foglalkozás (rendelés) ideje alatt a Nevelési Tanácsadó munkatársai kötelesek a kliensek ellátására közvetlenül rendelkezésre állni, munkaidejüknek ezen részét más munkavégzésre nem fordíthatják, csak abban az esetben, ha az előzetesen egyeztetett foglalkozás a kliens kezdeményezése miatt váratlanul meghiúsult. Az egyes munkatársak rendelési idejének beosztásáról az éves munkaterv készítése során kell rendelkezni. A rendelési idő beosztásának tanév közbeni változtatásához az intézményvezető engedélye szükséges. f) A rendelési idő beosztásának meghatározásánál figyelembe kell venni a várható kliensek életkori sajátosságait (terhelhetőség, napi időbeosztás), valamint minden egyes munkatárs esetében a következő szabályokat: a rendelési idő a hét munkanapjain belül legalább négy napra legyen elosztva, ebből lehetőleg heti 2 alkalom délutáni ellátás legyen, ha azt a szakember egyéb feladat-ellátási kötelezettsége lehetővé teszi. g) A munkatársak valamennyien pontosan, munkavégzésre alkalmas és ápolt állapotban kötelesek megjelenni a tanácsadóban. A rendelést folytató kollégák 10 perccel rendelési idejük megkezdése előtt kötelesek megjelenni. Akadályoztatás esetén annak okát lehetőleg előző nap kötelesek jelenteni az intézményvezetőnek. h) A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak óráinak időtartama általában 45 perc, ettől eltérni az eset jellegétől függően lehet. Az eset jellegének megítélése az órát tartó 13

14 szakember kompetenciájába tartozik. Két foglalkozás között a szünet megtartása (15 perc) a gyermek és a szakember regenerálódása, szervezési teendők ellátása (pl. eszközök kikészítése) miatt fontos. i) A Tanácsadó munkatársainak teljes körére titoktartási kötelezettség vonatkozik a szakmai munka, valamint a kliensekre vonatkozó személyes adatokra nézve is. Ezen túl a Tanácsadó munkatársaira a Pszichológusok, a Pedagógusok és az Orvosok Etikai Kódexének előírásai vonatkoznak. 4/2. A szakmai munkakapcsolatok és az információ-átadás fórumai Heti 3 órában közös team-megbeszélést tartunk. Funkciója: munka- és esetmegbeszélés. Kéthetente 1 órában kibővített vezetői és ügyviteli megbeszélést tart a vezető, helyettese, a két munkacsoport-vezető, a közalkalmazotti tanács vezetője, a minőségbiztosítási csoport-vezető, a gazdasági munkatárs és az ügyviteli munkatárs részvételével. Kéthetente 1 órában vezetői megbeszélést tart az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes, a két munkacsoport-vezető és a közalkalmazotti tanács vezetője. 4/3. A szakmai munka dokumentálása Az adminisztrációs munkatársak minden, a Tanácsadóban megjelent gyermeket és szülőt nyilvántartásba vesznek (összesített éves forgalmi napló). A fejlesztő célú foglalkoztatásokon résztvevő BTM-es gyerekek fejlődéséről, állapotáról a foglalkozás vezetője egyéni nyilvántartási lapot (statisztikai programhoz kapcsolódó, nyomtatható formában vagy ennek hiányában kézzel vezetett nyomtatvány) és foglalkozási naplót vezet. A nyilvántartásba vétel az adatvédelmi szabályoknak és etikai kódexnek megfelelően történik. Ezeket az információkat a szakemberek (pl. a számítógépen) az információk titkosságának megfelelően védve tartják. A foglalkozások vezetői folyamatosan feljegyzéseket készítenek, a foglalkozások lezárása után összefoglalókat írhatnak az esetekről. A dokumentumokat a törzsszámmal ellátott kartonokban gyűjtik, majd lezárás után átadják az intézményi dokumentáció számára. Beiskolázási, vagy más szakvélemények kérése és gyámhatósági beutalások esetén a szakvéleményt az Intézmény a szülő aláírása után megküldi az érintett nevelési-oktatási intézménynek, szakértői bizottságnak illetőleg gyámhatóságnak, szükség esetén a jegyzőnek. A munkatársak napi forgalmukról forgalmi naplót vezetnek, mely alapján az ügyviteli munkatárs elkészíti a havi- és évi forgalmi statisztikát és kéthavi elszámolásokat. Általánosan a Nevelési Tanácsadó a dokumentációt az iratkezelési szabályoknak-, a személyiségi jogok védelmének-, és a szakmai etikai kódexekben meghatározott titoktartási kötelezettségnek megfelelően végzi. Abban az esetben, ha a Tanácsadóba több jelentkezés ill. vizsgálatkérés érkezik be, mint amit aktuálisan az intézmény el tud látni, várólistát állít föl. 14

15 A várakozás sorrendjét a következő szempontok szerint kell meghatározni: A veszélyeztető állapot kivizsgálását soron kívül kell elvégezni. A 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 20. (4) bek. szerint az iskolaérettségi vizsgálatokat az adott év január 15-e és március 31-e között kell elvégezni. Fejlesztő foglalkozásra, pszichoterápiás gondozásra, a jelentkezés sorrendjében jegyezzük elő a klienseket. A szakvéleménnyel (BTM) rendelkező és súlyos gonddal küzdő gyermekek ellátása előnyt élvez. A szakvélemény alapján közoktatási intézményekben, vagy a Nevelési Tanácsadóban a fejlesztő célú foglalkoztatásban részesülő gyermekeket, valamint a tantárgyi követelmények értékelése alól felmentett gyermekeket amíg a foglalkoztatás fennáll az első vizsgálatot követő második évben, ezt követően háromévenként felül kell vizsgálni (4/2010. (I. 19.) OKM rendelete 21..(4) bek.). A kontrollvizsgálatokat a Nevelési Tanácsadó a tanév során folyamatosan végzi. A vizsgálatok ütemezése az intézményvezető-helyettes feladata. 5. A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI ÉS ELLENŐRZÉSE 5/1. Kötelezettségvállalás A Nevelési Tanácsadó az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetésből gazdálkodó, részben önálló intézménygazdálkodást folytató költségvetési intézmény. A Nevelési Tanácsadó a személyi juttatások fedezete számára jóváhagyott költségvetési előirányzatok önálló felhasználására jogosult a fenntartó által engedélyezett létszámnorma figyelembevételével. Az intézmény vezetője önálló bérgazdálkodói jogkört gyakorol. A dologi kiadások fedezetére jóváhagyott előirányzatok közül azoknak a felhasználása tartozik az intézmény hatáskörébe, amelyeknek a rendeltetése az intézmény működésének és feladatellátásának biztosítása. A forintot elérő, vagy meghaladó kötelezettségvállalás csak a Gazdasági Működtetési Központ (továbbiakban GMK) gazdasági igazgatója (vagy az általa megbízott személy) előzetes ellenjegyzésével és csak írásban történhet. Az intézményi beruházások, felújítások, nagy értékű tárgyi eszközök, beszerzések eredeti előirányzata a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerül tervezésre, előirányzat módosításként kerül az intézményi költségvetésbe. A GMK az intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését, és számításokat végez a következő évi előirányzatokra. Az intézmény vezetője felelős az intézmény használatában lévő önkormányzati vagyon állagának megőrzéséért. A vagyon kezelését, rendeltetésszerű használatát a mindenkor érvényes helyi önkormányzati szabályozás előírásai szerint kell biztosítani. Az intézmény fenntartásának, felújításának és karbantartásának fedezetére szolgáló előirányzatok tervezésében a Nevelési Tanácsadó igények, feladatok meghatározására és közlésére jogosult, a felhasználás során pedig a munkálatok szervezésében való közreműködésre. 15

16 Az intézmény gazdálkodásának részleteit a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ (GMK) szervezte és az intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás tartalmazza. /Határozati szám: 577/2011. (VÍ.29)/ A Nevelési Tanácsadó Alapító Okirata szerint vállalkozási tevékenységet nem folytathat. A gazdálkodás ellenőrzése A gazdálkodás ellenőrzése a pénzügyi dokumentumok elemzése révén valósul meg. Ennek részleteit a GMK szervezte, és az intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás tartalmazza. /577/2011. (VI. 29)/ 5/2. A tárgyi feltételek biztosítása és ellenőrzése A feladatellátás helyiségeire vonatkozó szabályok Az intézmény helyiségei, berendezései, eszközei az intézmény szakszerű működését szolgálják, valamint arra hivatottak, hogy a munkatársaknak kulturált, jó munkafeltételeket biztosítsanak. A helyiségek használata, a belépés és benntartózkodás rendje A rendelő, tanácsadó szobák, foglalkoztatók, valamint különösen a tornaszoba és a csoportos foglalkozások megtartására szolgáló szoba használatának beosztását a munkatársak egyeztetik. A Nevelési Tanácsadó kliensei, azok hozzátartozói, használatra vagy ott tartózkodásra az intézmény közlekedő, váró, mosdó helyiségeit vehetik igénybe, valamint kizárólag felügyelet mellett a foglalkoztatókat és a tornaszobát. Gyermek felügyelet nélkül a foglalkoztatókban és az udvaron sem tartózkodhat. A helyiségek napi használatának befejezésekor minden munkatárs köteles a helyiség rendjét a megfelelő takaríthatóság (iratok, játékok, bútorok visszapakolása) állapotába hozni. A helyiség használója személyesen felelős a helyiségre és az eszközökre vonatkozó biztonsági előírások betartásáért. A foglalkoztató szobák elhagyásakor a munkatársaknak gondoskodniuk kell a vagyonvédelmi szempontok érvényesüléséről. Részletesebb útmutatást a Házirend tartalmaz, az ott leírtak betartása kötelező valamennyi, az épületben tartózkodó személy számára. 16

17 Felszereltség, eszközök biztosítása Bútorzat és egyéb felszerelési tárgyak biztosítása A nevelési tanácsadók működéséhez a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet által előírt minimális bútorzaton és egyéb felszerelési tárgyakon túl a Nevelési Tanácsadó a munkavégzéshez illetve a kényelemhez egyéb eszközöket is biztosít. A tárgyak állagának megőrzéséért, állapotuk figyelemmel kíséréséért az elhelyezésükre szolgáló helyiséget használó személyek felelősek. A tárgyak állapotával kapcsolatos problémák megoldását a használó személyeknek kell kezdeményezni a vezető vagy a gazdasági ügyintéző felé, a tornaszoba esetében a tornaszoba eszköztárának gondozásával megbízott munkatársnak adott jelzés révén. A bútorzat és a felszerelési tárgyak beszerzésekor a várható felhasználók véleményét és szakmai igényét figyelembe kell venni. Szakmai eszközök biztosítása A nevelési tanácsadókban folyó szakmai munkához szükséges minimális vizsgáló és terápiás eszközök jellegét és mennyiségét jogszabály írja elő. A szakmai munkához szükséges fogyóeszközöket, irodaszereket, anyagokat az intézmény az aktuális szükségletek szerint folyamatosan biztosítja. Karbantartásuk a szakdolgozók és adminisztratív munkatársak - munkaköri leírásban meghatározott kötelessége. Az intézmény tulajdonát képező szakmai eszközök székhelyen kívüli használata esetén az eszköz kivitelének tényét, a külső helyszínen való használat és tárolás várható idejét, valamint behozatalkor a visszaérkeztetés tényét írásban kell rögzíteni. A nagy értékű eszközök intézményen kívüli használatához az intézményvezető írásos engedélye szükséges. Egyéb eszközök biztosítása Az egészség-, tűz- és munkavédelmi eszközök (pl. mentőláda, tűzoltó készülék stb.) megfelelő készenlétben tartásáért a kijelölt munkatárs a felelős. Ezen belül a gyógyszerszekrény tartalmának karbantartásában a pszichiáter köteles közreműködni. Az elsősegély dobozokat a munkatársak által hozzáférhető helyen, az irodában kell tartani. A munkavégzés során viselt ruházat biztosításában a Nevelési Tanácsadó a következők szerint jár el: dolgozóitól megköveteli a megfelelő és ápolt megjelenést az intézménnyel kapcsolatos bizalom fenntartása érdekében takarító munkakörben munkaruha (cipő, munkaruha illetve köpeny) viselését írja elő, tekintettel arra, hogy e munkakörökben a munkavégzés a ruházat fokozott szennyeződésével jár. 17

18 6. A NEVELÉSI TANÁCSADÓ DOKUMENTUMAINAK KEZELÉSE A Nevelési Tanácsadó adminisztrációját az Iratkezelési Szabályzat (a továbbiakban: ISZ) szerint végzi. Az ISZ tartalmazza az iratok kezelésére (beérkeztetés, iktatás, továbbítás), tárolására és selejtezésére vonatkozó szabályokat. Az ISZ-t az intézmény vezetője készíti el, alkalmazása a team jóváhagyása után válik kötelezővé. Az ISZ kidolgozásakor figyelembe kell venni a 11./1994. MKM. rendelet 2. sz. mellékletének a nevelési - oktatási intézmények ügyintézésére és iratkezelésére vonatkozó előírásait. Az ISZ nem képezi az SZMSZ részét, módosítására az intézményvezető illetve a team kezdeményezése alapján bármikor sor kerülhet. A Nevelési Tanácsadó az adminisztrációja során használt nyomtatványok, űrlapok egy példányát Iratmintatár -ban tárolja. Rendelkezésre állásukért az ezzel megbízott adminisztratív munkatársak felelősek. Az Iratmintatárat naprakészen kell karbantartani. Az Iratmintatár nem képezi az SZMSZ részét. 7. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 7/1. A foglalkoztatottak köre A 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet és módosításainak 1. sz. melléklete határozza meg a nevelési tanácsadókban kötelezően foglalkoztatottak létszámát. Ennek megfelelően, és a fenntartó által jóváhagyva ezen túlmenően a Nevelési Tanácsadó az alábbi munkakörökben foglalkoztat alkalmazottakat: VEZETŐK - intézményvezető - intézményvezető-helyettes PEDAGÓGUSOK ÉS A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK I. Pedagógusok: - pszichológus - gyógypedagógus, logopédus - pedagógus II. Megbízási szerződéssel időszakosan foglalkoztatott: - pszichiáter - szupervízor - gondnok - karbantartó III. Segítő alkalmazottak 1. Ügyviteli alkalmazottak: - ügyviteli alkalmazott - gazdasági ügyintéző 18

19 - várótermi asszisztens - rendszerinformatikus 2. Kisegítő alkalmazott: - takarító Az egyes munkakörökben foglalkoztatottak munkaidejét, feladatait, helyettesítési kötelezettségeit alapvetően a munkaköri leírások tartalmazzák Az Intézmény szervezeti ábrája Az Intézmény szervezeti ábrája INTÉZMÉNYVEZETŐ INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES PSZICHOLÓGUS MUNKACSOPORT VEZETŐ PSZICHOLÓGUS MUNKACSOPORT FEJLESZTŐPEDAGÓGUS MUNKACSOPORT VEZETŐ FEJLESZTŐPEDAGÓGUS MUNKACSOPORT TECHNIKAI CSOPORT - ügyviteli alkalmazott - gazdasági ügyintéző - várótermi asszisztens - rendszerinformatikus - takarító 7/2. A Nevelési Tanácsadó szervezeti egységei Közalkalmazotti közösség Az intézményben közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott összes dolgozóból álló közösség. A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló TV. 14. (1) pontja szerint az intézmény egészét érintő kérdésekben a részvételi jogokat, az igazgatóval, mint munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közössége nevében az általuk közvetlenül választott Közalkalmazotti Tanács gyakorolja. A vezetőség a döntések megvitatására a Közalkalmazotti Tanács képviselőjét meghívja, és a megbeszélés időpontjáról a tanácsot egy héttel korábban értesíti. A közalkalmazottaknak ezen kívül lehetőségük van arra, hogy az igazgatóval (pl. előzetes időpont-egyeztetés után) személyesen konzultáljanak. Véleményezési jogkörrel rendelkezik az alábbiakról: az Intézmény megszűntetése, átalakítása, az Alapító Okirat módosítása, az Intézmény tevékenységi körének módosítása, az intézményvezetői pályázat esetében, az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának és módosításának elfogadása. 19

20 Szakalkalmazotti közösség Az igazgatóból, igazgatóhelyettesből és az alapfeladatok ellátását közvetlenül megvalósító munkakörben szakirányú felsőfokú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatottakból (pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítő más alkalmazottak) álló közösség. A szakalkalmazotti közösség döntési jogkörébe tartozik: a szakalkalmazotti közösség képviseletében eljáró szakalkalmazott kiválasztása; A Szakmai Program, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtása; jogszabályban meghatározott más ügyek. A szakalkalmazotti közösség egyetértési jogköre: A Szakmai Program elfogadása, az intézmény munkáját összefoglaló elemzések, értékelések elfogadása, a tanév kiemelt munkaprogramjai, pályázati programok indítása, A szakalkalmazotti közösség véleményezési jogköre: az intézmény működése, az intézmény megszűntetése, átalakítása, az Alapító Okirat módosítása, az intézmény tevékenységi körének módosítása, az intézményvezetői pályáztatás esetén a pályázat szakmai véleményezése a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet szerint, a szakmai munka értékelése szakértői vélemény alapján /Ktv (1)/., új munkatársak szerződésének meghosszabbítása a próbaidőt követően, éves munkaterv kialakítása. Vezetőség A Nevelési Tanácsadó vezetőségének vezetője az intézményvezető. A vezetőség tagjai az intézményvezető-helyettes, a munkacsoportok vezetői, alkalmanként - feladattól függően - meghívott, tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkező további tagjai a Közalkalmazotti Tanács elnöke, az IMIP csoportvezetője. Feladata: - tanácskozás és döntéshozatal az intézmény egészének arculatát, törvényes, szakszerű és hatékony működését, ésszerű gazdálkodását, az alkalmazottak foglalkoztatását, élet- és munkakörülményeit érintő kérdésekben. - vezetői feladatok és jogkör gyakorlása (a munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, minőségbiztosítási rendszer működtetése, munkavégzés és a biztonság feltételeinek biztosítása, az intézmény kapcsolatainak fenntartása, az intézmény képviselete). 20

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 72 a. a működés rendjének, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben