E lőadó: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E lőadó: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék"

Átírás

1 Jogutód nélküli megszűnések márc. 1-től E lőadó: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék A jogutód nélküli megszűnések a jogszabályokban Az évi IL. törvény a csődeljárásról, felszámolási eljárásról (Csődtörvény) tartalmazza a csődeljárás, illetve a felszámolás szabályait. A 225/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet (Felszámolási kormányrendelet) a felszámolás időszaka alatti számviteli feladatokat szabályozza. A évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról tartalmazza a végelszámolás szabályait. A 72/2006. (IV. 3.) Kormányrendelet (Végelszámolási kormányrendelet) a végelszámolás időszaka alatti számviteli feladatokat szabályozza. A fordulónapra készített mérleg összeállítása során érvényesül a vállalkozás folytatásának elve, összeállításának célja a realizált eredmény meghatározása, összeállításánál a realizációs elv érvényesül, tartalmazzaaz az adott üzleti év eredményét. A vagyonmérleg összeállítása során nem érvényesül a vállalkozás folytatásának elve, összeállításának célja a vagyon aktuális értékének a meghatározása, összeállításánál az időérték elv érvényesül, nem tartalmazzaaz az üzleti év eredményét. 2 Az évi XLIX.tv. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (továbbiakban: Csődtörvény) ) 1. (2) bekezdése szerint: A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós - a csődegyezség megkötése érdekében - fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet. Az évi IL.tv. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (továbbiakban: Csődtörvény) ) 1. (3) bekezdése szerint: A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők e törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek.

2 A Csődtörvény 6. (1) bekezdése szerint: A csődeljárás és a felszámolási eljárás az adós - az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásának napján bejegyzett - székhelye szerint illetékes törvényszék (a továbbiakban: bíróság) hatáskörébe tartozó nemperes eljárás évi IL. törvény 4. (1) A csődeljárás és a felszámolási eljárás körébe tartozik a gazdálkodó szervezet minden vagyona,, amellyel a csőd- vagy a felszámolási eljárás kezdő időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően az eljárás tartama alatt szerez. (2) A gazdálkodó szervezet vagyona a tulajdonában (kezelésében) levő vagyon. Számviteli értelemben Vagyon = Saját tőke = Eszközök Terhek Nem tartozik a csőd-és a felszámolási eljárás körébe: az állami, vagy önkormányzati vagyonkezelő szervezettel kötött szerződés alapján kezelt vagyon; A természetvédelmi oltalom alatt álló földterület, a nemzeti vagyon részét képező műemlék, vizek, vízi létesítmények; a kárpótlás céljára elkülönített termőföld; volt egyházi ingatlanok (1991. évi XXXII. törvény 7. (1) bek.); a munkabérből levont közterhek, érdekképviseleti tagdíjak, bírói letiltás, tartásdíj, stb.; az a vagyontárgy, amelyre az eladó a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartotta (kivéve, ha beépítették); a hadiipari készletek (kivéve, ha a Kormány feloldja a rögzítést), ide értve a gyártáshoz szükséges eszközöket is; a védelem célját szolgáló állami tartalék. A zálogjogosult (az óvadékként alapított zálogjog miatt is) a kötelezettel szemben a jogait csődeljárás esetén a fizetési haladék közzétételétől, felszámolási eljárás esetében a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől nem gyakorolhatja. Követeléseinek kielégítésére a zálogtárgyból a csődeljárás, illetve felszámolási eljárás keretében kerülhet sor.

3 A csődeljárás számviteli feladatai Az adós által benyújtott csődeljárás iránti kérelemnek (többek között) tartalmaznia kell: három hónapnál nem régebbi beszámolót vagy közbenső mérleget és az írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a vagyoni helyzetről valós és megbízható képet ad, a nyilatkozatot arról, hogy a beszámoló, vagy közbenső mérleg elfogadása óta az adós vagyoni helyzetében milyen lényeges változások történtek, a munkavállalók tájékoztatásáról szóló dokumentumot, a hitelezők névsorát, az adós tartozásainak felsorolását, azok esedékességét, valamint azt, hogy az adós mely követeléseket ismer el és melyeket vitat, melyek a biztosított (zálogjog, óvadék, vételi jog) és a nem biztosított hitelezői igények, az adós által vállalt, függő kötelezettségek, továbbá az adóssal szemben fennálló függő követelések ismertetését. A bírósághoz csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújthat be (kötelező a jogi képviselet): az adós gazdálkodó szervezet vezetője (kivéve, ha már csődeljárás, vagy felszámolási eljárás alatt van), a hitelező (ha felszámolási eljárás helyett csődeljárásban kívánja az igényét érvényesíteni). Az adós csődeljárás iránti újabb kérelmet mindaddig nem nyújthat be amíg a korábbi csődeljárás elrendelésének időpontjában fennállt, illetve annak során keletkezett kötelezettséget nem teljesítette, és a korábbi csődeljárás jogerős befejezésének közzétételétől számítva két év még nem telt el, vagy a korábbi csődeljárás iránti kérelmét a bíróság hivatalból elutasította, és az erről szóló jogerős végzés közzétételétől számítva egy év még nem telt el. Az adós kérelme alapján a bíróság ha a kérelem azonnali elutasítására nem kerül sor, akkor egy munkanapon belül intézkedik a kérelemnek, illetve az azonnali, ideiglenes fizetési haladéknak a Cégközlönyben történő közzétételéről (napi feltöltéssel, 0 órakor). Az ideiglenes fizetési haladék a közzétételtől illeti meg az adóst. A végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye A felszámolási eljárás iránti kérelem elbírálását felfüggesztik.

4 Ha végzést hoztak a csődeljárás megindításáról A közzététel tartalmazza (többek között) az adóst fizetési haladék (moratórium) illeti meg a 120. nap elteltét követő második munkanap 0 óráig, (max. 240 napig), a hitelezőknek szóló felhívást,, hogy fennálló követeléseiket 30 napon belül (később 3 munkanapon belül) jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek. Az adós a hitelezőit a közzétételtől számított 5 munkanapon belül közvetlenül is értesíti,, és országos napilapban, a honlapján is felhívást tesz közzé. A követelés nyilvántartásba vételének feltétele,, hogy a hitelező annak 1%-át (minimum 5 eft-ot ot, maximum 100 eft-ot ot) nyilvántartásba-vételi vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő számlájára. Kötelezettséget növelő tétel lesz. A csődeljárás befejezése Az egyezségi tárgyalás eredményét 5 munkanapon belül köteles az adós gazdálkodó szervezet vezetője a bíróságnak bejelenteni (az egyezségi megállapodást is mellékelni kell). A bíróság a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül dönt (3 munkanapos határidővel hiánypótlás lehet). A bíróság az egyezséget akkor hagyja jóvá, ha ahhoz csatolják a feltételek teljesülését igazoló jegyzőkönyveket, megállapodásokat, nyilatkozatokat. Ha az egyezség megfelel a jogszabályokban foglaltaknak, a bíróság végzéssel azt jóváhagyja, és a csődeljárást befejezetté nyilvánítja. Ha az egyezség nem jött létre, vagy az nem felel meg a törvényben foglaltaknak, a bíróság a csődeljárást megszünteti, ezt követően a felszámolási eljárásban az adós fizetésképtelenségét hivatalból állapítja meg és elrendeli az adós felszámolását. Az egyezség keretében az adós (egyezségi tárgyalás 4560 napon belül) megállapodik a hitelezőkkel az adósság rendezésének feltételeiről, az adósságra vonatkozó engedményekről és a fizetési könnyítésekről, egyes követelések elengedéséről vagy átvállalásáról, a követelések fejében az adós gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, a követelések megfizetéséért való kezességvállalásról és egyéb biztosítékokról, az adós reorganizációs és veszteségcsökkentő programjának elfogadásáról, továbbá mindarról, amit az az adós fizetőképességének megőrzése vagy helyreállítása érdekében szükségesnek tartanak, az egyezség végrehajtása ellenőrzésének módjáról. Számviteli szabályok a csődeljárás alatt A 225/2000. Kormányrendelet a felszámolási eljárás számvitelét szabályozza. Csődtörvény nem fogalmaz meg számviteli specialitásokat. Beszámoló készítés, adóbevallások ugyanúgy csődeljárás alatt is, mint máskor. Előtte kell rendelkezni három hónapnál nem régebbi beszámolóval vagy közbenső mérleggel.

5 Forrás: ( óta összesen 679 db) A felszámolási eljárás számviteli feladatai Ki kérheti a felszámolási eljárás megindítását? Az adós fizetésképtelensége esetén ilyen kérelmet terjeszthet elő az adós (ha a csődeljárás lehetőségével nem él), a hitelező (meg kell nevezni az adós tartozásának jogcímét, a lejárat időpontját és azt, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek), vagy a végelszámoló. Felszámolási eljárás lefolytatható (nincs fellebbezés) ha egyezség nélkül zárult a csődeljárás, a cégbíróság értesítése alapján, ha az a gazdálkodó szervezet felszámolását kezdeményezte, illetve büntetőügyben eljáró bíróság értesítése (ha pénzbírság behajtása érdekében lefolytatott végrehajtás sikertelen) alapján is. A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha felhívástól számított 8 napon belül nem nyilatkozik, vagy nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő napon belül sem egyenlítette ki, és az ezt követő írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette (vitatni csak a felszólítás előtt lehet), vagy (+45 nap, ha nem volt csőd) a jogerős bírósági határozatban megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy a lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy a fizetési kötelezettségét a csődeljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette, vagy a tartozásai meghaladják a vagyonát, illetőleg az adós a tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy előreláthatóan nem tudja kielégíteni, és az adós tulajdonosai felhívás ellenére sem nyilatkoznak, hogy a szükséges forrásokat biztosítják. a csődeljárás egyezség nélkül fejeződött be.

6 Felszámolási eljárás kezdeményezésének feltételei (2012. márciustól) Nem kezdeményezhető felszámolás, ha csődeljárásban az igényt nem jelentették be. Nem kezdeményezhető felszámolás, ha a követelés nem éri el (kamatok és járulékok nélkül) a 200 eft-ot Csak akkor lehet megállapítani a követelés vitatását, ha az érdemben kétségbe vonja a fizetési kötelezettség jogcímét, fennállását, esedékességét, mértékét vagy összegét. A fizetési felszólításnak tartalmaznia kell legalább a követelés jogcímét, összegét, megfizetésének határidejét. A fizetési felszólításban meg kell határozni azt a végső határidőt is, amelynek eredménytelen elteltét követően a hitelező meg kívánja indítani a felszámolási eljárást vagy egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni a követelését. A felszámolási időszak előtti vezető tisztségviselő(k) felelőssége (egyetemleges) A kezdő időpontot megelőző három éven belüli vezetők. A fizetőképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el. Ezáltal a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent, vagy a hitelezők követeléseinek teljes mértékben történő kielégítésére nem kerülhetett sor. A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, amelytől kezdve a gazdálkodó szervezet vezetői előre látták vagy ésszerűen előre láthatták, hogy a gazdálkodó szervezet nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a kötelezettségeit. Ha a közbenső mérleg alapján derül ki, hogy a vagyon nem elegendő, akkor ez alapján is kérhető hogy a korábbi vezető térítse meg a ki nem elégített követelést. A felszámolási eljárás kezdő napja A fizetésképtelenséget megállapító végzés (benyújtástól 60 napon belül) jogerőre emelkedésének közzétételi napja. Előző üzleti évet le kell zárni beszámolóval (specialitások), adóbevallással. Hitelezőknek 40 nap (180 nap jogvesztő) az igénybejelentésre (1% regisztrációs díj, eft). ( Nincs fedezet -ről 2 eft-ért igazolás.) Előtte a korábbi vezető tisztségviselő, utána a felszámoló a cég vezetője. Az új szabályozás szerint nem szűnik meg a korábbi tisztségviselő jogviszonya, de a vagyonnal kapcsolatos döntést nem hozhat. A felszámolási időszak előtti vezető tisztségviselő feladatai (büntetés: bevét. 50%-a, vagy max. 2 millió Ft) Záróleltár, beszámoló, adóbevallás, zárómérleg összeállítása (30 napos határidő). Nyilatkozik, hogy a beszámoló az adós vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet ad. Nyilatkozik, hogy a mérleg elfogadása óta a vagyoni helyzetben milyen lényeges változások történtek. Iratokat iratjegyzékkel átadja a felszámolónak (30). Nyilatkozik a környezeti károsodásokról, terhekről (15). Tájékoztatja a felszámolót a vagyon csökkenését okozó egyes jogügyletekről, kötelezettségvállalásokról. Tájékoztatja a munkavállalókat és érdekképviseleteiket (haladéktalanul). Tájékoztatja a különféle díjak, járadékok, juttatások magánszemély jogosultjait (15).

7 A felszámolási költségek a következők: az adós gazdasági tevékenységének ésszerű befejezésével, vagyonának megőrzésével kapcsolatos költségek, ideértve az adósnak azokat a hiteltartozásait, adó- és járulékfizetési, kártérítési kötelezettségeit, amelyek a felszámolási eljárás kezdő időpontja utáni gazdasági tevékenységből keletkeztek, a vagyon értékesítésével és a követelések érvényesítésével kapcsolatos igazolt költségek, a felszámoló díja stb. A felszámolás megindításának számviteli feladatai A tevékenységet lezáró beszámoló sajátosságai: A mérleg értékhelyesbítést és értékelési tartalékot, ill. időbeli elhatárolást nem tartalmazhat. Üzleti jelentést nem kell készíteni. Letétbe helyezés és közzététel (könyvvizsgálat is, ha az kötelező) 30 napon belül. Számviteli feladatok a felszámolás során A tevékenységet lezáró beszámoló mérlege alapján zárómérleget kell készíteni.

8 A felszámolási eljárás könyvvezetési sajátosságai Egyszeres (át lehet térni kettősre), vagy kettős könyvvezetés (a korábbiakkal azonosan). A felszámoló jogosult a számlarendet (számlatükröt) írásban módosítani. Ha nincs vállalkozási tevékenység, elegendő a Felszámolás eredményelszámolása számla. Ha van vállalkozási tevékenység (a válaszmány 100 napon belül, egy évre engedélyezheti), akkor az eredményelszámolás általános szabályai érvényesülnek. A felszámolási eljárás során elszámolandó tételek Nyitást követően a követelések, kötelezettségek állományának rendezése (fel nem osztható vagyon is). Nyilvántartásba nem vett, illetve 180 napon belül be nem jelentett kötelezettség eredményt növelő tétel. Regisztrációs díj elszámolása. A felszámolási eljárás időszakában a vagyoni eszközök átértékelése, céltartalékok kivezetése. Beszámított tételek rendezése. Behajtott követelések elszámolása, vagyoni eszközök értékesítése (apportba adása). Felszámolási költségek elszámolása. Felszámolási eredményt érintő tételek elszámolása a Felszámolás eredményelszámolása számlán, ha nem vezetik a költség és eredményszámlákat, illetve a számviteli törvény általános szabályai szerint, ha vezeti ezeket a számlákat. Ha nincs vállalkozási tevékenység, akkor lehetőség van az eredményt érintő tételeket (a saját tőkén belül kijelölt) Felszámolás eredmény- elszámolása számlán elszámolni. Vagyoni elemek értékelése Az immateriális javakat, tárgyi eszközöket, követeléseket, befektetéseket, értékpapírokat, készleteket minősíteni kell. Ennek megfelelően terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolására, illetve terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés visszaírására kerülhet sor. Indokolt esetben felértékelés a várhatóan megtérülő összegre. A nyitó mérlegben értékkel nem szerepeltethető, de a kötelezettségek teljesítésére felhasználható vagyoni eszközöket piaci értékre kell felértékelni. A közbenső felszámolási mérleg Egyezően a felszámolás végén készítendő mérleggel + bevételek és kiadások, valamint a felszámolási költségek alakulásáról kimutatás, + szöveges jelentés, + szükség esetén részleges vagyonfelosztási javaslat (csak pénzbeli kiegyenlítésre). Szükség esetén tartalék képzése peres ügyek várható kötelezettségeire, a környezeti károk elhárításának várható költségeire, még várhatóan felmerülő felszámolási költségekre. Specialitás, hogy ez pénztartalék.

9 A felszámolás befejezése Felszámolási zárómérleget, a bevételek és költségek alakulásáról kimutatás, szöveges jelentés, vagyonfelosztási javaslatot kell készíteni. A szöveges jelentésben részletes tájékoztatást kell adni a nyitó felszámolási mérleg és a felszámolási zárómérleg adatai közötti eltérésekről, változásokról. A felszámoló a számviteli bizonylatok elhelyezéséről úgy köteles gondoskodni, hogy az megfeleljen az Szt.- ben meghatározott bizonylat megőrzési követelményeknek (8 év). A felszámolási zárómérleg a vagyoni eszközök közül a felszámolásba be nem vonható vagyoni eszközöket könyv szerinti értéken, a pénzeszközöket (kivéve a devizát, valutát) könyv szerinti értéken (pénzkészletek, elektronikus pénzeszközök, bankban lévő pénzeszközök, csekkek), a vagyoni eszközöket - a fenti eszközök kivételével - piaci értéken (immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, készletek, értékpapírok, devizák, valuták), a be nem hajtott követeléseket a várhatóan megtérülő összegben tartalmazza. A felszámolási zárómérleg A zárómérleg a megszűnő társaság vagyonát mérlegszerű felépítésben, egyező végösszeggel a felszámolás befejezésének időpontjában, a felszámoló által meghatározott mérlegfordulónappal tartalmazza. A meglévő vagyoni eszközök (a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek, vagyonjegyek is) könyv szerinti értéke és a zárómérleg fordulónapjára vonatkozó piaci értéke közötti különbözetet felszámolási eredményt érintő tételként el kell számolni. A felszámolás eredményével az eredménytartalékot kell módosítani. a felszámolásba be nem vonható vagyont (mint kötelezettséget) a vagyoni eszközök között ilyen címen kimutatott összeggel egyezően, A felszámolási zárómérleg a források közül az előző ponthoz nem tartozó kötelezettségeket könyv szerinti értéken (a nyilvántartásba vett és még fennálló, ki nem egyenlített kötelezettségek összege), a felosztható (a tulajdonosokat megillető) vagyont a vagyoni eszközök, valamint a kötelezettségek és a felszámolásba be nem vonható vagyon együttes összegének különbözeteként meghatározott összegben (amely negatív előjelű is lehet) tartalmazza.

10 Felszámolási zárómérleg (egy lehetséges formában) Eszközök Összeg Sor Források 1. Felszámolásba be 6. Felszámolásba be nem vonható nem vonható vagyoni eszközök vagyon (MNV Zrt.) 2. Pénzeszközök (*) 7. Kötelezettségek 3. Vagyoni eszközök 8. Felosztható vagyon 4. Be nem hajtott követelések 5. Eszközök összesen 9. Források összesen A vagyonfelosztási javaslat Összeg (+ ) a kielégítési sorrendnek megfelelő felépítésben és sorrendben tartalmazza a kötelezettségek összegét, és ezzel szembeállítva a hitelezőkkel szembeni kötelezettségek teljesítésére kijelölt eszközök értékét (hitelezők vagyonszerzése illetékmentes). Amennyiben a vagyoni eszközök értéke kevesebb, mint a kötelezettségek értéke, a sorrendben hátrább lévő hitelezők igénye a gazdálkodó szervezet vagyoni eszközeiből nem kerül kielégítésre. A vagyonfelosztási javaslatban egyéb vagyoni eszközként a hitelezőkkel szembeni kötelezettségek kielégítése után megmaradt eszközök értéke szerepel. Ezen eszközöket a tulajdonosok között kell felosztani. Sor- sz. Sor- sz. Sor- sz. Kimutatás a bevételek és a költségek alakulásáról M E G N E V E Z É S 1a. A tevékenység folytatásával kapcsolatos árbevételek, bevételek 1b. A vagyontárgyak értékesítésének árbevételei, bevételei 1c. A felszámolási eljárás során behajtott követelések összege Σ1. Bevételek összesen 2a. A tevékenység folytatásával kapcsolatos költségek (ráfordítások) 2b. Az értékesített vagyontárgyak nyilvántartási értéke 2c. A (kiegyenlített) felszámolási költségek Σ2. Költségek összesen Egyszerüsített felszámolási eljárás Összeg Ha az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan. Számvitelileg nincs eltérés az általános eljárástól. Ha az egyszerűsített felszámolási eljárásra a könyvvezetés, illetve a nyilvántartások hiányosságai miatt került sor, vagy ha a vezető tisztségviselő a cég felszámolását megelőző három év közül bármelyikben nem tett eleget a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, akkor a bíróság az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét az eljárás költségeinek viselésére kötelezi (a többségi tulajdonos kezesként felel).

11 A felszámolási eljárás megszűnésének számviteli feladatai Amennyiben a gazdálkodó szervezet és hitelezői a felszámolás időszaka alatt egyezséget kötöttek, a bíróság az egyezséget jóváhagyó végzésben dönt a felszámolási eljárás befejezéséről A felszámolás befejezésének időpontjára felszámolási zárómérleget, bevételek és költségek (ráfordítások) alakulását tartalmazó kimutatást, záró adóbevallást és zárójelentést (vagyonfelosztási javaslatot nem kell) készíteni. A gazdálkodó szervezet a felszámolás időszaka alatt vezetett könyveit a felszámolás befejezésének időpontjára lezárja. A felszámolási zárómérleget az általános szabályok szerint (az egyezségkötést követő 30 napon belül) letétbe kell helyezni és közzé kell tenni. Adóév = üzleti év = felszámolási eljárás időszaka Adóbevallások a felszámolási eljárás kezdő időpontjára. A felszámolási eljárás speciális adózási szabályai A felszámolási eljárás alatt rendszeres adóbevallás (kivéve az éves elszámolású adókat). Felszámolási eljárás időszakában keletkezett adófizetési kötelezettség is felszámolási költség. Záró adóbevallás készítési kötelezettség. Áfa fizetési kötelezettség a felszámolási eljárás alatt, illetve az eljárás befejezésekor (fordított adózás tárgyi eszköz értékesítésekor, illetve 100 eft-ot meghaladó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén). A felszámolási zárómérleg alapján nyitó mérleget kell készíteni, amelyben az eszközöket a felszámolási zárómérlegben megjelenő vagyoni eszközök összegeként, a kötelezettségeket és a saját tőkét a felszámolásba be nem vonható vagyon miatt a saját tőkéből a kötelezettségek közé átvezetett tétel visszarendezése utáni összegként kell meghatározni. Adóellenőrzési feladatok Be kell fejezni az ellenőrzést Csődeljárásnál a csődeljárás kezdő időpontját megelőző időszak esetén 90 napon belül, egy éven belül a felszámolási eljárást megelőző időszak esetén, egyszerűsített felszámolás esetén a záró adóbevallás kézhezvételét követő 45 napon belül, a felszámoló által készített záró bevallás esetén a bevallás kézhezvételétől számított 60 napon belül.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

A végelszám olás szám viteli feladatai

A végelszám olás szám viteli feladatai szám viteli feladatai E lőadó: dr. A dorján Csaba 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 72/2006. (IV. 3) Korm. rendelet a végelszámolás számviteli feladatairól

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2009. III. NEGYEDÉV

HÍRLEVÉL 2009. III. NEGYEDÉV S Z E C S K A Y Ü g y v é d i I r o d a - A t t o r n e y s a t L a w H-1055 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 16-17 (MAIL: H-1245 BUDAPEST PF/POB 1228) HUNGARY --------------------------------- Tel: +36 (1) 472 3000

Részletesebben

A felszámolási eljárás kezdete:

A felszámolási eljárás kezdete: BIHARI ÁGNES, 2010 A felszámolási eljárás célja a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése, valamint annak során a hitelezők törvényben meghatározott módon és sorrendben történő kielégítése.

Részletesebben

Ki kezdeményezhet felszámolási eljárást?

Ki kezdeményezhet felszámolási eljárást? http://gyorugyved.hu FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS A Cstv. 1. (3) bekezdése alapján a felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidői, problémái

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidői, problémái Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidői, problémái Munkácsi Márta FB elnök MOKLASZ okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló Ragaszkodás vagy lustaság? Nem tudunk tönkremenni:

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 9.EA

Vállalkozási ismeretek 9.EA Vállalkozási ismeretek 9.EA Fizetésképtelenségi és megszűntetési eljárások Tények A magyar gazdaság tele van működési zavarokkal, körbetartozások, alvállalkozók kifizetésének elmaradása, tudatos vagyonkimentés,

Részletesebben

A jog értünk van. Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény)

A jog értünk van. Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény) A jog értünk van Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény) Dr. Győri Enikő címzetes vezető tanácsos 2006. 05. 30. 2006. július 1-jétől - új társasági jogi törvény, cégeljárási

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Dr. Folmeg Mónika. Milyen módokon kerülheti el az adós gazdálkodó szervezet a

Dr. Folmeg Mónika. Milyen módokon kerülheti el az adós gazdálkodó szervezet a Dr. Folmeg Mónika Milyen módokon kerülheti el az adós gazdálkodó szervezet a fizetésképtelensége megállapítását, felszámolásának elrendelését vagy a jogutód nélküli megszüntetését a felszámolási eljárás

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. a felszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya

225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. a felszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt módosító 1997. évi XXVII. törvény 35. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: A rendelet hatálya

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2014.02.14. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése

A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése 1. Bevezetés A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság jogai és kötelezettségei nem szállnak át más szervezetre. A jogutód nélküli

Részletesebben

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok jogalkalmazási problémái Szerző: dr. Bori Beáta Pécs 2014. május I. Bevezetés A magyar fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

ELÕTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére

ELÕTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére Szám: 02/279-19/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás. Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta

A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás. Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta A VÁLLALATOK ÁTALAKULÁSA Jogi szabályozása: A gazdálkodó szervezetek és a gazdálkodó társaságok

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

Juhász László A függő követelés a csőd- és a felszámolási eljárásban

Juhász László A függő követelés a csőd- és a felszámolási eljárásban Juhász László A függő követelés a csőd- és a felszámolási eljárásban A függő követelésekkel kapcsolatos kérdések gyakran felbukkannak a csőd- és felszámolási eljárásban, ugyanakkor nagy a bizonytalanság

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a behajthatatlannak minősülő követelések leírásának rendjéről és a pénzügyi követelések elengedéséről szóló 25/2013. (XII. 03.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Szerző: Dr. Bori Beáta 2013. december I. Bevezetés Gazdasági életünk jogi szabályozásának fejlődésében jelentős mérföldkőnek számított

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

CSŐDEGYEZSÉGI MEGÁLLAPODÁS

CSŐDEGYEZSÉGI MEGÁLLAPODÁS CSŐDEGYEZSÉGI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a csődeljárás alatt álló adós gazdálkodó szervezet, aze-star ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. CSŐDELJÁRÁS ALATT (székhelye: 1122 Budapest, Székács

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Mi a felszámolási eljárás? Mely vagyon tartozik a felszámolás hatálya alá? Melyik bíróság jár el? II. A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MENETE 1. A felszámolási eljárás

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Ha az önkormányzat nem fizet

Ha az önkormányzat nem fizet Ha az önkormányzat nem fizet igényérvényesítés, adósságrendezési eljárás helyi önkormányzatokkal szemben Kapa Mátyás főiskolai tanár TARTALOM I. Bevezetés II. A követelések érvényesítésének hagyományos

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( 2014.május 1-től hatályos szöveg)

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( 2014.május 1-től hatályos szöveg) 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( 2014.május 1-től hatályos szöveg) Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján

Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján Mi a magáncsőd? A magáncsőd vagy családi csődvédelem, illetve az adósságrendezési eljárás szinonim szavak,

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós Tamás. Speciális számviteli esetek és azok elszámolása II. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Csomós Tamás. Speciális számviteli esetek és azok elszámolása II. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok Csomós Tamás Speciális számviteli esetek és azok elszámolása II. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1997-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 18478554 8621 06 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Medicinus Alapítvány 6933 Nagylak, Gyár u. 1. Telefon: +36 70 310 73 70 http://www.medicinus.org Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz -

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

~ m. számú előterjesztés

~ m. számú előterjesztés ~ m. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetőjének kötelességei

A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetőjének kötelességei A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetőjének kötelességei Mindazok a vezetők kapják meg a jelen tájékoztatónkat, akik vezetői azoknak a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezeteknek, amelyek

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben