AF NETWORK tagsági szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AF NETWORK tagsági szerződés"

Átírás

1 AF NETWORK tagsági szerződés mely létrejött egyrészt az: AF Recruiting Kft. H Budapest Rákóczi út 72., a továbbiakban, mint szolgáltató-, másrészt: /* Egyéni tagság esetén csak az egyik oldalt kell kitölteni/ Név:. Név:. Születési hely, idő:.. Születési hely, idő:... Lakcím:... Személyi igazolvány szám:. Lakcím:... Személyi igazolvány szám:... Választott tagsági forma: Egyéni Társas a továbbiakban, mint ügyfél / ügyfelek-, felek között. Szerződő felek az alábbi pontokban állapodnak meg: 1. A szolgáltatás díja, időtartama, a szolgáltatásra jogosultak köre Az AF Recruiting Kft által létrehozott AF NETWORK elnevezésű hálózat a Németországban élő és dolgozó vagy Németországhoz kapcsolható ügyekben segítséget kérvényező személyek támogatása és segítése céljából létrehozott szolgáltatás. Az éves tagsági díja személyenként 150, házastársak és élettársak esetén (társas tagság) a két személyre 200. A díj aktuális éves esedékessége mindig az előző év ugyanazon naptári napja, de legkésőbb azt ezt követő 5. banki munkanap. A tagsági díj az alábbi módon fizethető be: - Átutalással - Saját folyószámlára adott átutalási megbízással

2 A tagsági díj részletekben is befizethető, ebben az esetben az első részlet esedékessége- melynek összege egyéni tagság esetén 75, társas tagság esetén 100 -, a szerződéskötés időpontja, de legkésőbb az azt követő 5. banki munkanap, a második részlet esedékessége a szerződéskötést követő 30. Nap. A szolgáltatás időtartama: a szerződéskötés időpontjától számított 1 év. A szolgáltatás lejárta előtt a szolgáltató írásban értesíti az ügyfelet a meghosszabbítás lehetőségéről, azonban automatikus meghosszabbítás nincs. A szolgáltatásra való jogosultság a tagdíj beérkezését követően lép életbe. A jogosultak köre: egyéni tagságot váltott személyek esetén a maga tag, annak 18. életévét be nem töltött és vele közös háztartásban élő hozzátartozója. Társas tagság esetén a nevezett személyek, illetve a velük közös háztartásban élő 18. évét be nem töltött hozzátartozójuk. 2. A szolgáltató kötelezettségei, feladata és felelőssége A szolgáltatató az alábbiakat biztosítja az ügyfeleinek: óráig elérhető telefonos szolgálat. Az ügyfél általános kérdéseivel, problémáival kapcsolatban a kérhet tájékoztatatást, korlátlan számban. A tájékoztatás teljesen díjmentes, ha az adott ügy nem igényel feltétlenül külön díjazású szakembert, vagy egyéb díjakat, illetéket ( pl. ügyvéd, adószakértő, könyvelő). Az esetleges fellépő díjakat a szolgáltató azonban minden esetben megelőlegezi. A megelőlegezett díjak visszafizetésének menetét a Az AF NETWORK által az ügyfél részére kifizetett költségek visszafizetése szerződés-melléklet részletezi. Azonban a szolgáltató a lehető legjobb tudása szerint törekszik arra, hogy elsősorban a saját az erre a célra felállított és megfelelő tapasztalattal bíró -, részlege nyújtson segítséget külön költség nélkül. Az élőbeszédes telefonhívások reggel 06:00-tól este 20:00-ig lehetségesek, ez idön kívül üzenterögzítő fogadja a hívásokat. Az üzenetrögzítöt azonban minden 30 percben ellenőrzik munkatársaink. - Vészhelyzeti segítség. Az ügyfélnek olyan jellegű problémája támad, ami saját maga megoldani nem képes, esetlegesen anyagi gondokkal küzd. Amennyiben a szolgáltató más módon nem tudja megoldani a helyzetet, akkor az ügyfél kérésére az éves tagsági jogviszony alatt egyszer azonnali 50 vissza nem térítendő pénzügyi segítséget nyújt, melyet banki átutalással teljesít. Amennyiben az ügyfélnek nagyobb mértékű segítségre van szüksége (pl büntetés, melyet azonnal ki kell fizetni), abban az esetben a szolgáltató számla, nyugta, vagy egyéb igazolás esetén szintén megelőlegezi a költségeket. A pénzügyi segítség felső határa esetenként 300. Az ettől nagyobb összegeket esetén a szolgáltató egyedi elbírálás alapján dönt. - Képviselet hivatalos intézmények, munkaadók, biztosítók, rendőrség és egyéb szervezetek illetve természetes személyek előtt. Az említettekkel kapcsolatos ügyek intézésékor fellépő írásbeli és telefonos kommunikáció esetén - amíg az nem kíván külön díjazással járó ügyvédet, könyvelőt, adószakértőt, vagy személyes megjelenésre kötelezett tolmácsot- az AF NETWORK díjmentesen közreműködik (a szerződés mellékleteiben található egy Generalvollmacht nevű német nyelvű általános meghatalmazás melyet, ha igényt tart erre a szolgáltatásra, kérjük, kitöltve küldjön vissza, illetve mellékeljen egy személyi igazolvány fénymásolatot is!) Pénzügyi intézményekkel kapcsolatos ügyek esetében azonban nem járhatunk el még meghatalmazással sem. Az esetleges fellépő költségeket természetesen az AF NETWORK ebben az esetben is megelőlegezi!

3 - Adóbevallás-készítés, szociális juttatások igénylése, fordítások, tolmács személyes megjelenéssel, ügyvéd. Szakembert kívánó ügyek vagy problémák esetén az AF NETWORK kiterjedt kapcsolatrendszerének köszönhetően azonnal biztosítja a megfelelő személyt, és az esetlegesen fellépő költségeket szintén megelőlegezi. A szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az ügyfelet még az ügymenet megkezdése előtt értesíti a várható költségekről. - Elektronikus információs csomag. A szolgáltató a tagsági díj befizetése után azonnal az ügyfél rendelkezésére bocsát egy már előre megírt, hasznos információkkal, példákkal, dokumentumokkal ellátott elektronikus információs csomagot. A csomag tartalma: alaptájékoztatás a németországi munkavállalásról, fontos részletek a törvényekből, tanácsok, esettanulmányok, példadokumentumok (kérelmek, kérvények, kötött formátumú levelek), fontosabb telefonszámok és elérhetőségek. A kapott információk szabadon terjeszthetők, másolhatók és átadhatók. - Felvétel a munkakeresői adatbázisba. Az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy egy megjelölt pályázati anyagot a szolgáltató az adatbázisába regisztráljon. Ez esetben az ügyfél pályázati anyagát az AF Recruiting Kft. partnerei elérhetik, az ügyfél részére állás lehetőségeket kínálhatnak fel. A regisztráció mindaddig az adatbázisban marad, amíg az ügyfél a törlést írásban nem kéri. Az adatbázisba való felvételt a szerződés mellékleteiben található Kérelem a munkakeresői adatbázisba való felvételhez nevű nyomtatvánnyal kell kérvényezni. - Egyéb problémák, ügyek kezelése. A fentiekben felsorolt eseteken kívül az ügyfél egyéb kérdéseivel és problémáival is keresheti a szolgáltatót. Az AF Recruiting Kft, mint szolgáltató vállalja, hogy minden esetben a lehető legjobb tudása szerint jár el, és az ügyfél adatait, a kapott információkat minden esetben bizalmasan kezeli, azt harmadik személynek csakis az ügymenet céljából adja át. A szolgáltató vállalja továbbá, hogy megbízás esetén, mint eljáró fél az ügymenetért teljes felelősséget vállal. Az ügyfelet ért esetleges anyagi vagy egyéb jellegű károkozás esetén amennyiben a szolgáltató felelőssége bizonyítható-, annak mértékét egy 15 napos kivizsgálás után haladéktalanul megtéríti. A szolgáltató kijelenti, hogy minden esetben függetlenként végzi tevékenységét, állást nem foglal, nem tagja semmilyen hivatalos vagy magán szervezetnek. A szolgáltató a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekinti irányadónak. 3. Az ügyfél szolgáltatásra való jogosultsága és kötelezettségei Az ügyfél jogosult az A szolgáltató kötelezettségei, feladata és felelőssége nevű pontban felsorolt szolgáltatások igénybevételére. A nevezett szolgáltatásokat a megjelölt kedvezményes fizetési lehetőségekkel-, legkorábban a tagsági díj befizetése után 30 nappal veheti igénybe. Amennyiben ezt megelőzően veszi igénybe a szolgáltatásokat, abban az esetben az említett kedvezményes fizetési szabályozás érvénytelen, minden ilyen esetben egyedi konstrukció alapján köteles a díjakat kiegyenlíteni.

4 Folyamatban lévő ügyek esetében a tagságba belépni, és úgy az adott kedvezményeket felhasználni nem lehet. Az ügyfél létesíthet tagságot, azonban a felmerülő költségeket ebben az esetben köteles azonnal kiegyenlíteni. Az ügyfél a tagdíj befizetését követő 30. nap lejárta után jogosult a felsorolt szolgáltatásokra és kedvezményekre. Ez alól kivételt képez az egyébként is ingyenesen járó tanácsadás, segítségnyújtás, ezt már az első naptól igénybe lehet venni. Egyéni tagság esetén a szolgáltatást saját magán kívül kiterjesztheti a vele egy háztartásban élő 18. életévét be nem töltött családtagjaira. Társas tagság esetén a szolgáltatásra jogosult a tag, annak házastársa, vagy élettársa, illetve a velük egy háztartásban elő 18. életévét be nem töltött családtagjaik. A tagsági viszony át nem ruházható, másnak akár kilépés esetén sem átadható. Az ügyfél személyes adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül írásban köteles jelezni. Amennyiben ezt a kötelességét elmulasztja, abban az esetben a szolgáltató jogosult a tagsági viszony azonnali megszüntetésére. Továbbá köteles a már folyamatban lévő ügymenet esetén az azt érintő változásokat illetve egyéb felmerülő tényeket a szolgáltató tudomására hozni. A nem megfelelő tájékoztatásból adódó károkozásért vagy egyéb problémákért az ügyfél teljes mértékben felelős. 4. A tagsági viszony megszüntetése, egyéb rendelkezések A tagsági viszony meghosszabbítás nélkül a megjelölt egy év letelte után automatikusan megszűnik. A tagsági viszony 60 napos felmondási idővel bármelyik fél részéről történő felmondással külön indoklás nélkül megszüntethető. Továbbá a feleknek lehetőségük van a tagsági viszony azonnali rendkívüli megszüntetésére, amennyiben a másik fél a szerződésben megfogalmazott kötelezettségeit nem teljesíti, vagy olyan magatartást tanúsít, mellyel a másik fél részére lehetetlenné teszi az együttműködést. A tagsági viszony felmondással történő megszűnése esetén a szolgáltató az ügyfél által befizetett tagsági díjat az alábbiak szerint fizeti vissza: - a tagság 6. hónapjáig történő felmondás esetén a befizetett tagdíj 40 %-a kerül visszafizetésre - a tagság 6. hónapja után történő felmondás esetén a tagság megszűnésének időpontjától időarányosan számfejtett, a már befizetett összeg maradványértéke, azaz a tagság megszűnésének időpontja és az eredetileg beállított 1 év közötti időszakkal egyenesen arányos összeg. - rendkívüli megszüntetés esetén: ha a szolgáltató bizonyítható és alapos indokkal szünteti meg azonnali hatállyal a tagsági viszonyt, abban az esetben a tagsági díj nem kerül visszafizetésre. Amennyiben az ügyfél kéri a tagsági viszony rendkívüli megszüntetését bizonyítható és alapos indokkal, akkor a szolgáltató köteles a szerződés idejéből fennmaradt időarányosan számfejtett összeget visszafizetnie legkésőbb 5 munkanapon belül. Amennyiben nem indokolt a tagsági jogviszony azonnali megszüntetése, abban az esetben ha az ügyfél és szolgáltató megegyezni nem képes-, mindkét fél részére adott a lehetőség a jogi úton való érvényesítésre.

5 A tagsági jogviszony megszüntetésére irányuló kérelem csak írásban történhet, mely lehet postai levél, távirat, fax, vagy elektronikus üzenet ( ). Amennyiben az ügyfél részére már történt kifizetés, akkor annak visszafizetése a szerződés felbontására irányuló kérelem beérkezésekor azonnal, de legkésőbb a beérkezést követő 5 munkanapon belül esedékessé válik. A szolgáltató a tagsági idő alatt a tagsági díjat nem változtathatja meg. A szolgáltató minden egyes befizetésről köteles bizonylatot kiállítani, melyet a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül megküld az ügyfél részére. A díj beérkezése után az ügyfél megkapja az azonosítószámát, amellyel minden egyes kapcsolatfelvételkor igazolnia kell magát. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a szolgáltató nem tudja elvégezni a beazonosítást, és a megbízásra tett kísérlet meghiúsul. Kérjük, hogy a Generalvollmacht (meghatalmazás) megnevezésü nyomtatvány eredeti példányban is szíveskedjen címünkre eljuttatni, mivel sok esetben csak eredeti meghatalmazással tudunk közbenjárni! A dokumentum elküldése nem kötelező, azonban bizonyos ügyek intézéséhez ez elengedhetetlen. Ezt a meghatalmazást később is eljuttathatja hozzánk. A szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a mai nappal jóváhagyólag aláírják, továbbá tudomásul veszik, hogy a szerződés elektronikus úton történt továbbítása esetén is még ha az aláírások nem is egy időben és helyen történtek-, érvényesnek minősül. A szerződés csak a mellékletek hiánytalan kitöltésével és azoknak visszaküldésével együtt tekinthető érvényesnek, kivéve a Kérelem a munkakeresői adatbázisba való felvételhez nevű melléklet, melynek kitöltése nem kötelező. Kelt:.. AF Recruting Kft.. Ügyfél

6 1. számú szerződés-melléklet Generalvollmacht Hiermit erteile ich: Name: Anschrift:... Geboren: PA-Nummer:. dem/der folgenden bevollmächtigten Firma: AF Recruiting Kft. Anschrift:, Rákóczi út 42 VAT : HU die Vollmacht, meine sämtlichen Angelegenheiten wahrzunehmen. Er oder sie ist befugt, für mich in gesetzlicher Weise ohne jede Einschränkung alle rechtlichen Handlungen vorzunehmen. Alle rechtlichen Handlungen, die von mir und mir gegenüber nach dem Gesetz vorgenommen werden können kann der/die Bevollmächtigte in meinem Namen mit denselben Auswirkungen ausführen. Die Vollmacht umfasst das Recht, insbesondere mich gegenüber Gerichten, Behörden, Arbeitgebern sonstigen öffentlichen Stellen und Privatpersonen gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten sowie alle Prozesshandlungen für mich vor-zunehmen Die vorliegende Vollmacht gilt über meinen Tod hinaus und erlischt erst durch meinen Widerruf bzw. den Widerruf der Erben. Ort, Datum, Unterschrif,

7 2. számú szerződés-melléklet Kérelem a munkakeresői adatbázisba való felvételhez Alulírott: Név: Születési hely, idő:.. Lakcím:... Személyi igazolvány szám:. kérvényezem, hogy személyes adataimat, valamint a csatolt jelentkezési anyagomat az AF Recruiting Kft munkakeresői adatbázisába regisztrálják. A fent megjelölt személyes adataimon kívül jelentkezésemhez az alábbi dokumentumokat csatolom: - Magyar nyelvű önéletrajz - Német nyelvű önéletrajz - Szakmai képesítést igazoló okmányok másolata magyar nyelven - Szakmai képesítést igazoló okmányok másolata német nyelven - Személyi igazolvány másolata - Németországi betegbiztosítási kártya másolata - Erkölcsi bizonyítvány - Motivációs levél magyar nyelven - Motivációs levél német nyelven - Egyéb dokumentum:.. Aláírásommal igazolom, hogy az adatbázisba való felvételt saját akartamból kértem, és tudomásul veszem, hogy az AF Recruiting Kft partnerei állásajánlatokkal telefonon, levélben, vagy egyéb hírközlési csatornákon megkereshetnek. Továbbá, mint álláskereső biztosítom az AF Recruiting Kft.-t, hogy a kérvényben megadott, és az esetleges csatolmányokban fellelhető információk és adatok a valóságnak megfelelnek Kelt:.. Kérvényező

8 3. számú szerződés-melléklet Az AF NETWORK által az ügyfél részére kifizetett költségek visszafizetése Az AF NETWORK tagok részére - az AF Recruiting Kft. által-, kifizetett összegek visszafizetése a következőképpen történik: - Az egyszeri 50 összegű pénzügyi segítség nem igényel visszafizetést - Az 50 -t meghaladó összegű, azonnali átutalással történt pénzügyi segítségek ( pl büntetés kifizetésére, illetve egyéb sürgős esetekre történt átutalások) visszafizetésének határideje a kifizetéstől számított 30. nap. - Ügyvédi, könyvelői, vagy adószakértői díjakra megelőlegezett költségek visszafizetési határideje a kifizetéstől számított 15. nap - Fordítással, tolmácsolással kapcsolatosan felmerült díjak visszafizetése legkésőbb a kifizetést követő 15. nap - Egyéb itt nem felsorolt költségek visszafizetésének határideje legkésőbb a kifizetést követő 20. munkanap. A visszafizetéseket minden esetben átutalással, vagy az AF Recruiting Kft. folyószámlájára történő befizetéssel kell teljesíteni. Amennyiben a megadott határidőre nem érkezik meg a befizetés, abban az esetben az AF Recruiting Kft jogosult a szerződés azonnal felbontására, és a követelés jogi úton történő érvényesítésére. Amennyiben előreláthatólag a fizetést nem tudja időben rendezni, abban az esetben kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megoldást találjunk a problémájára! A befizetésekhez szükséges adatok: AF Recruiting Kft IBAN: HU BIC : BUDAHUHB Aláírásommal igazolom a fentiek tudomásul vételét. Kelt:. Ügyfél

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés:

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: [ ] 2 db szerződés aláírva minden oldalon a kapcsolattartó, és a kezes részéről is [ ] A Megbízott személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolata,

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013.

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. Január 1 től 1 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1.

Részletesebben

ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1A. számú melléklet INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA amely (a továbbiakban: Szerződés ) létrejött egyrészről a Virtual Communications Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a CAMP LEADERS HUNGARY KFT. 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: 13611167-2-04, Cg: 04-09-006880 KSH: 13611167-7810-113-04 Levelezési cím:

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A jelen ÁSZF a Tenzor Tech Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., Cg.: 01-09- 194439, adószám: 25008593-2-41), a továbbiakban

Részletesebben

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT. Nyíregyháza KTV hálózat

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT. Nyíregyháza KTV hálózat -1 SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT. Nyíregyháza KTV hálózat ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készült: 2005. május 20 Hatályba lépés: 2005. május 20 Módosítás: 2006.

Részletesebben

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A CadIT constructing Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció, weboldal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Netkuckó Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Készítette: Török András Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 4 1.1.

Részletesebben

3 folyószámla hitelkeret csökkentése

3 folyószámla hitelkeret csökkentése 209k. Iktatószám vonalkódjának helye 1. oldal Becsült kitöltési idő 15 perc kérelem és folyószámla- szerződés neve - Bank tölti ki Kapcsolódó jelzáloghitel ügyletazonosítója - Bank tölti ki 1 2 folyószámla

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2011. február 03.-tól Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.gyakornok.com URL alatt elérhető weboldalon

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek ToolSiTE Szoftver cassapoint okos éttermi program

Általános Szerződési Feltételek ToolSiTE Szoftver cassapoint okos éttermi program Készült: 2007. január 22. Utolsó módosítás dátuma: 2015. február 15. Utolsó módosítás hatályos: 2012. december 15. Utolsó módosítás: Melléklet - Ügyintézés, Ügyfélszolgálat, Kapcsolat Ügyintézési módok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT a Magyar Telekom Nyrt. utólag (Havidíjas) és előre fizetett (Domino) mobil rádiótelefon, valamint T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben