Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok)"

Átírás

1 Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok)

2

3 Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika A évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN Kriterion Könyvkiadó KOLOZSVÁR, 2008

4

5 Tartalom Vala-minta (Beköszöntő) (CSÖRSZ Rumen István)... 7 Minden rendbéli tudós olvasó jámboroknak (JANKOVICS József, VIRÁGH László, GÁBOR Csilla Az mi keveset írtam, igazat írtam (Tinódi, a versszerző) VADAI István: História és fabula G. CZINTOS EMESE: A históriás ének mint beszédmód: A delectatio nyomai a XVI. századi históriás énekekben ÁCS Pál: Tinódi Sebestyén és Bornemissza Gergely DOMOKOS GYÖNGYI: Függőbeszéd Zsámbokyra, avagy Az Eger vár viadaljáról való ének szövegvariánsai VADAI István: Kolozsvárott kötetet komponálni PAP BALÁZS: Tinódi bibliai históriái EGYED Emese: Az áldozat PACZOLAY Gyula: Proverbiumok a Cronicában KERNY Terézia: Luxemburgi Zsigmond halála és váradi sírja Tinódi leírása alapján Dávid hegedős mast es ez világban (Tinódi, a muzsikus) KIRÁLY Péter: Szép nótákval énökleni tudom szörzeni Tinódi, a tudatos zenész LANTOS SZABÓ István: Tinódi lantja, avagy hogyan hang zanak a Cronica dallamai? Keveset olvasok róla krónikában (Verses epika és emlékezet) LŐKÖS Péter: Tinódi Sebestyén és Csabai Mátyás: Eger évi ostromának két első megörökítője KOBZOS KISS Tamás: Lippának erős vívása Paul Speltacher német zsoldoskatona szerint SUDÁR Balázs: A török Tinódik és az oszmán históriás énekek FARMATI ANNA: Himnuszok és históriák szenttörténetek a XVII. századi katolikus énekgyakorlatban TÓTH Tünde: Tolditól Miklósig: Előítéletek az irodalomtörténet-írásban VAJDA András: Íme itt állsz vándor az ősi Sáromberkén Egy verses helytörténeti kismonográ a és kontextusai Függelék Tinódi-kronológia (Életrajz és kultusz) (SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza) Rövidítések Névmutató

6

7 Vala-minta (Beköszöntő) 2006-ban emlékezett meg a magyar irodalomtudomány Tinódi Sebestyén halálának 450. évfordulójáról. Bár túlzás volna az emlékév kifejezés, mégis több olyan rendezvényre sor került ekkor, amely egyik legismertebb XVI. századi köl - tőnk életművével foglalkozott. Az MTA Irodalomtudományi Inté zete és a Magyar Régizenei Társaság május 5-én Budapesten, az Illyés Gyula Archí - vum ban rendezett emlékülést Az mi keveset írtam, igazat írtam. Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika címmel, december 9-én pedig a kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem magyar tanszéke (magyarországi ven dég előadókkal kiegészítve) Lőn ennek írása az jó Kolozsvárba címmel. Abban az év ben ez volt a har madik közös konferencia Kolozsváron a két műhely rész vé te lével (a rene - szánsz-kutatók Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban címmel tanácskoztak, a XVIII. század kutatói pedig Felvilágosodás, Erdély témakörben). Mindez világosan jelzi azt a lehetőséget, amely a határon inneni és túli magyar tudo mányos kö zösségek együttműködésében rejlik, s amely évről évre bővül. E kötetben javarészt a budapesti és kolozsvári tanácskozáson elhangzott elő adásokat adjuk közre. Ezek sorát egy, kifejezetten e kötet számára, felkérésre ké szült tanulmány (Király Péter) és egy doktori értekezésből kiemelt fejezet (Do mokos Gyöngyi) egészíti ki, valamint a Tinódi életének utolsó színhelyén, Sár váron évek óta rendszeresen (2006-ban is!) megrendezett emlékülések egyik elő adása (Kerny Terézia). Kétségtelen, hogy Tinódi Sebestyén életművét több tudományág tudja vizsgálni a maga sajátos módszereivel; mostani összeállításunkból viszont hiá - nyoznak a történészek. Más kérdés, hogy a XVIII XIX. századi kútfőktől Sugár István és Szakály Ferenc Cronica-kiadásig (1984) szinte mindenki első sor - ban történeti forrásként kezelte Tinódi históriáit, tehát e téren valamivel több előz ményre tekinthetünk vissza. Az irodalom- és zenetörténeti sztereo tí piák lebon tása viszont jelentős késéssel indult meg az 1990-es években. E té ren (is) fel tétlenül szükségesek az interdiszciplináris kutatások: ezekre biztatnak a rendhagyó ajánlások, három kutatási irány képviselőinek tollából. A Tinódi-jelenség magába foglalja az első önálló magyar nyomtatott kötet kompozíciót, a kortárs politikai és hadiesemények tényfeltáró újságírói be mutatását, a főúri szolgálatban álló énekszerző érdemeiért elvárható nemesi elő jogokat, mindeközben a hegedős énekmondás önsajnáltató gesztusait és tréfás panaszait, a humanista metrikus dallamok és a reneszánsz lantzene sok - szo rosan átszűrt, mégis világosan érezhető hatását s mint tudjuk, az első iro -

8 8 Vala-minta (Beköszöntő) dalmi elhatárolódó gesztusokat a monoton rímelést megvető Szenci Molnár Albert, Gyöngyösi István és később Arany János részéről. Tinódi Sebestyén jelen - kori recepcióját egyaránt jellemzi az állandó jelenlét a kánonban (az ifjúsági re gé - nyek től a köz téri szobrokon át a régizenei mozgalomig), másrészt a meg tűrt ség, a kez dők nek kijáró, méltatlan legyintések. Pedig a kiterjedt mű velődés történeti mező, amelyet a fentiek kijelölnek Tinódi számára, sok más szer ző és alkotás jelen létét is feltételezi a kontextusban. Magánya tehát viszony la gos, s mind az, ami egyedivé teszi őt a XVI. század magyar irodalmában, bizony az elsők közé sorolja az öntudatos, anyanyelvű világi értelmiségiek között. A kötet tanulmányait három nagy csoportra osztottuk. Az első a Tinódiélet műhöz közvetlenül kapcsolódó irodalomtörténeti kutatásokról ad számot. Itt a Cronica kolozsvári megjelentetésének közéleti üzenetétől és reper toár - jának ké sőbbi átdolgozásaitól az akrosztichonokon át az egri hősök kö zel sem annyira har monikus viszonyáról olvashatunk. A Cronicában szereplő köz mon - dásokból gazdag adattár készült, egy másik tanulmány pedig a Zsig mond királyról szóló his tória részleteit vizsgálja mint művészettörténeti értékű leírást. Egy másik elhanyagolt műfajcsoport, a bibliai históriák köréből is szerepel ta - nulmány, illetve Tinódi más műveinek rejtett biblikus üzeneteiről. Mindezek főként Tinódi sokféle belpolitikai szempontot egyesítő, egy szer re óvatos és merész, de min denképp lenyűgözően tudatos értelmiségi szerep vál la lásait tükrözik, akinek a vándor énekmondók keserű kenyerére való hivat kozás egy idő után már csak toposz, hitelesítő gesztus. A második csoport tisztázza a neves lantos zenei műveltségének kereteit, vala mint köz re adja dallamainak új, a reneszánsz modális hangsorelmélet szerinti ol va satait, új korszakot nyitva ezzel a Szabolcsi Bence és Csomasz Tóth Kálmán óta meg ol dott nak tűnő, valójában teljesen elhanyagolt Tinódi-zene lológiában. Ezek az adatok nem csupán a tudomány számára tanulságosak, hanem a Tinódi-dallamok jelenkori megszólaltatásához is. Újrafel fedezett művei ugyanis már a zenei historizmus első pillanatától, a Nemzeti Múzeum dísz termében tar tott XIX. századi hangversenyektől napjainkig jelen vannak a zenei köz tudat - ban. Ebben egyaránt része van az oktatásnak (hiszen a Summáját írom jóval is mertebb, mint bármely más egykorú magyar dallam!), Farkas Ferenc lmzenetémáinak, amelyek segítségével az Egri csillagok (1968) képsorai Tinódi-dal la - mok kal együtt vésődnek emlékezetünkbe, végül a régizenei mozgalomnak, amely évtizedek óta kereteket biztosít a históriás énekgyakorlat újra terem tésé - hez a koncerten vagy lemezeken hallható sokféle előadói értelmezésen ke resz - tül. (Érdemes volna egyszer egy Tinódi-diszkográ át és kottabibliográ át ké szíteni, mivel jól példázná az eltérő megközelítéseket Benkő Dánieltől Kob - zos Kiss Tamáson át Sebő Ferencig és a Ghymes együttesig.) A harmadik fejezet tanulmányai más szerzők munkáin keresztül keresnek szem pontokat a régi verses epika értelmezéséhez. E téren még nagyon sok tenni való akad, hiszen sem a szájhagyomány, sem az írásos médiumok vizsgálata

9 Vala-minta (Beköszöntő) 9 nem vezethet önmagában eredményre. Mind Tinódi, mind az utána következő korok magyar históriái (ide értve a vallásos tárgyúakat is) egy rejtett és a kor - ízlés nek megfelelően dinamikusan változó műfaji kánon nyomán születtek. Ez nem csupán a magyarországi énekmondásból táplálkozott, hanem a külföldi hatá sokból is, ezek körébe pedig a humanista történetírókat, a német röplapok históriás énekeit és valószínűleg a délszláv hősepikát is oda kell sorolnunk. Két tanulmány olyan történelmi események verses feldolgozását ismerteti, ame lye - ket Tinódi is megénekelt: Eger és Lippa ostromát. A hódoltsági török epikus ének mondásról szóló írás ugyanúgy leszámol néhány romantikus sztereo tí piá - val, miként Tinódi kapcsán a végvári katonák közt forgolódó, velük együtt vitéz kedő tollforgatóéval. (Kétségkívül nehéz megszabadulni a bárdok képzet - kö rétől, hiszen még Peter Burke kiváló könyve, a Népi kultúra a kora újkori Euró - pában sem mentes nyilván Homérosz hatására a végeket járó, vak Tinódi fantomjától.) Másrészt érdemes felfedeznünk a régi verses epika hatását olyan kor szerűbb műfajokban, mint az ellenreformáció korának szenttörténetei, illetve a jelenkori, helytörténeti-közéleti tárgyú versfaragás. Közöttük a XVIII XIX. századi ponyvákon terjedő, régebbi és újabb szövegek teremtenek konti - nui tást, mint például az Árgirus vagy Ilosvai Selymes Péter Toldi-históriája. Ez utób bi kapcsán bepillanthatunk Arany János hősteremtő és -átalakító költői technikájába, valamint a Toldi Miklós guráját övező szakirodalmi előítéletekbe. A Függelékben egy olyan hiánypótló adattárat adunk közre immár nyom ta tásban, amely elektronikus vagy házilag kiprintelt formában évek óta terjed az iro - dalom- és zenetörténészek között: Tinódi Sebestyén életének és befogadás tör - ténetének legteljesebb kronológiáját, gazdag bibliográ ai hivatkozásokkal. Ez minden további Tinódi-kutatás és az oktatás kiindulópontjaként szolgálhat. A kötetben Tinódi versidézetei (a proverbiumokat bemutató adattár ki véte - lével) modern helyesírással szerepelnek, de nem követik az 1984-es Sugár Szakályféle kiadás mű-archaizmusait, amelyek valójában semmilyen átírási elv nek nem felelnek meg. Az évi kötetet egységesen Cronica címmel idéz tük. A szerkesztő köszönetet mond mindazoknak, akik részt vettek a kon fe - ren ciák, illetve a kötet előkészítésében. Sorukból kiemelkedik Gábor Csilla, a ko lozs vári tanácskozás szervezője és állandó segítőtársam a szerzőkkel való kap cso lattartásban, valamint Jankovics József, aki biztosította az MTA Iroda - lom tudományi Intézetének szakmai támogatását. A Tinódi-emlék év -et szin te egy személyben meg tes tesítő Szent mártoni Szabó Géza úgy szintén so - kat tett azért, hogy a kon ferenciák meg való sulhassanak. Végül: úgy érzem, vala mennyien köszönettel tar tozunk a Kri terion Kiadónak, hogy miként 1554-ben a Hoffgreff-nyom da a Cronicát fel vállalta e tanul mány kötet meg - jelen tetését, s így jelképesen mégiscsak lőn ennek írása az jó Kolozsvárba. Csörsz Rumen István Budán, Pünkösd hetében

10 Minden rendbéli tudós olvasó jámboroknak Tinódinak híják mind ez országban Van az évfordulóknak értelmük és hasznuk. Tinódi Sebestyén halálának négy és fél százados évfordulója is meghozta valódi gyümölcsét: egész évben tartó ün neplése nemcsak az emlékőrzés, a hagyománytisztelet és a pozitív kultusz - képzés, hanem az újraolvasás és újrafelfedezés, a rekanonizáció jegyében telt. Sőt, kapóra is jött az alkalom, a szükség együtt járt a lehetőséggel: az újraolvasás meg teremtette az újraértelmezés, az átértékelés modern eszközeit. Az alkotó éle tére és művészetére vonatkozó új adatok és felismerések, az életmű ala po - sabb és mélyebb mert több tudományág (történelem, irodalom- és nyelv tör - ténet, zenetörténet, poétika- és retorikatörténet, textológia) összefogása alapján történő ismerete megnyitotta a terepet egy, a mai tudáson alapuló, hatá ro - zot tabb kontúrokkal körvonalazott, friss színekkel gazdagodó új Tinódi-kép kialakításához. Nagyon kellett már az átértékelés gesztusán alapuló, a re ka no - ni zációhoz elengedhetetlen, a mai tudományos igényeknek megfelelő szintézisre törekvés. Elődeink oly sötétre, egyhangúan színtelenre, pontatlanra festették port réját, hogy annak kárát látta a költő magyar versszerzésben betöltött helyének, szerepének és súlyának kijelölése is. Súlyos mulasztások történtek: még az utóbbi évtizedekben felerősödött textológiai érdeklődés ellenére sem látott nyomdafestéket igényes modern kiadásban a teljes költői életmű, s néhány kísér lettől eltekintve, a szakma korábbi elégtelen tudásra, elavult szem pon - tokra és módszerekre, információhiányra vagy tévedésre alapozott közhelyei is métlődtek a szakirodalomban. Az emlékév eseményei és eddigi eredményei már jelzik: remélhetőleg megváltozik e negatív helyzetkép. Balassi kétéves volt, amikor Tinódi meghalt. A halálát követő fél évszázad alatt költészeti forradalom ment végbe Magyarországon. Megszületett a szö - vegvers, elkezdődött a dallam jelentőségének fokozatos visszaszorulása, felerősö dött a kció és a kompozíció szövegalakító szerepének, kisebb és na gyobb szer kezetek tudatos szervezésének súlya. Fontossá vált a poétika és a retorika mérvadó szabályainak követése, a formai-verstechnikai megoldások, intertextuális utalások előtérbe helyezése. A dallam tagadásával, a Tinódi-szö veg ha gyo - mány ismeretében és annak felhasználásával, ám poétikai gya kor la tá nak el u tasítása jegyében fogalmazta meg programját Zrínyi és főként Gyöngyösi. E fo lyamat lezajlásáról Kemény János-versének, a Porábúl megéledett Főnix nek az ol va sóhoz címzett ajánlása tudósít:

11 Minden rendbéli tudós olvasó jámboroknak 11 a poësist is követtem ezen verses históriácskámnak dispositiójában, azért szaporítottam azt holmi régi fabulás dolgoknak, hasonlatosságoknak és más - féle leleményes toldalékoknak közbenvetésével, akik nélkül is a história és ab - ban lévő dolgok valósága végben mehetett volna ugyan, mindazonáltal azok nak nagyobb ékességére és kedvesebb voltára nézve inkább tetszett azt az em lített dolgokkal megszínlenem, mint azok nélkül, Tinódy Sebestyén módjára csu pán csak a dolog valóságát fejeznem ki a versek egyögyűségével. Jól látható új költészeti program, beszédmód bejelentése történik Gyön - gyö sinél, egy másikkal, Tinódinak a barokk költő szerint a valóságot követő, egy szerűbb versbeszédével szemben. Hangsúlyoznunk kell, hogy az egyö gyű - ség Gyöngyösinél nem azt jelenti, hogy rossz és primitív, hanem azt, hogy egy történeti kronológiai rendet követő, egyszerű, dísztelen, költői alakzatokkal fel nem ékesített, képekben-leírásokban-kitérőkben szegényes, a kciós eljárásokat nél külöző, puritán, didaktikus, moralizáló elbeszélés, monoton rímeléssel elő - adva. A kései kolléga poétikai elméletében és gyakorlatában is jelen van ugyan a históriai hűségre való törekvés Murányi Vénuszát maga nevezi együgyű his - tó riám -nak, de a fabulás dolgok -ra, vagyis a kcióra, a mitológiai tör té ne - tek felhasználására, s a versek fülnek kedves, szép és jó hangzására teszi a hang súlyt: a szellemi élvezet nyújtása, a szórakoztatás a célja. Nem iktatja ki saját költői hagyományából Tinódit, ahogy beépítette Balas - sit és Rimayt, dialógust folytatott Zrínyivel, s intertextuális játékot űzött az antik klasszikusokkal. De hiszen a híradás, a tudósítás és a tanítás elsődleges funkciója mellett szó - ra koztatni akart Tinódi Sebestyén is, a lantos. Csak ő asztali szó ra koz ta tó ként, ze nével kísért előadással a hallgatót igyekezett több szempontból is ki szol gálni, Gyön gyösi pedig az olvasó számára kínált inkább élményt. Tinódinál az éneklés és a zenélés az írói feladat előtt járt, vagy azzal legalábbis egyenrangú volt, s a kor befogadóinál, a jó zenészben vélhetőleg nem dúskáló hallgatóságnál e ké pes sé - gé nek minden bizonnyal nagy hasznát vehette. A XVI. századi főurak egy mástól kéregették kölcsön zenészeiket egy-egy (vagy több) alkalomra. (Keresztelőre, név napra, lakodalomra.) Rendkívül fontos volt számukra az élvezetes idő töl tés - nek ez a módja. Zólyomi Miklós Balassi halálának évében írta Székelyhidáról Kereki Jánosnak: Az virginást kegyelmed küldje ide, mert sem mi emberek vagyunk anélkül. (MOL, Zichy cs. lt., P 707, 514. cs ) S valószínűleg nem csak szellemes topikus- kciós verszáró funkciót töltött be nála a hegedűs - éne kekre jellemző, panaszolkodó keletkezéstörténeti helyzet- és állapotleírás; a zenészek ritkaságuk ellenére sem lehettek a társaság rangjuk fö lött megbecsült tagjai. Nem nagyon lehetett ő sem kivétel, a maguknak takaró udvarbírák és kul csárok nem úr hírével neki is gyakorta bödös bort adhattak. Az ő sze - mük ben nem sokat jelenthetett irodalmi munkássága, ne kik valóban csak Sebők deák volt. Ilyen lehetett a korabeli átlagos zenész sors. Beszédes bizonyíték erre

12 12 Minden rendbéli tudós olvasó jámboroknak Diósi Mihály tiszttartó levele, aki Telegdinét kérte (Bereg)szentmiklós várából december 10-én, hogy gyelmeztesse fér jét, mert az állandó éhezés és ze tetlenség miatt zenészei, a cimbalmos és a he gedűs megszöktek tőle, s ő vas - ba veretve vitette vissza őket. E kegyetlen bá nás mód azért nem lehetett min - den napos, és a zenészekhez méltatlannak látszik. (Uo., 543. cs., ) Bizonyos vagyok abban s vélekedésemben a konferenciák előadásai még inkább megerősítenek, hogy Gyöngyösi István és Tinódi Sebestyén köl té - szettörténeti szempontból közelebb állnak egymáshoz, mint eddig gon dol tuk, s a költőelőd jelentősége a magyar versírás történetében nagyobb lesz e ta nács - kozások után, mint előttük volt. Alaposabban megismerjük életművét, mű vei - nek forrásait, jellegzetességeit és kontextusát, valamint a vándor énekmondó nagy fokú poétikai tudatosságát, kiváló vers- és kötetszerkesztő képességét. Rej - tett, ám itt leleplezett technikai bravúrjait, virtuóz játékosságát, humorát s fel - fedezhetjük a színesebb, alkotóbb zenészi egyéniségét is. Még talán rímeinek egy hangúsága is fülgyönyörködtetőbbé nemesedik. Jankovics József MTA Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz Osztály * A jelen kötetben olvasható tanulmányok és a végleges szövegváltozatok ki ala - kítása vagyis a szóban elhangzó előadások és a konferenciaműfaj szerves részét képező szakmai viták számára egy budapesti és egy kolozsvári ren - dezvény teremtett fórumot. Ennek apropója Tinódi Lantos Sebestyén ha lá lának 450 éves évfordulója volt. Fonák dolognak tűnhet megünnepelni vala mely halálévfordulót; csakhogy a jeles életművek esetében akárcsak a ha gio grá - ában a halál eseménye egy új élet, a hatás- és befogadástörténet kezdetét je - len ti: a kötet írásai, amellett, hogy új szempontokkal járulnak hozzá Tinódi irodalom- és zenetörténeti értékeléséhez, az epikus énekhagyomány szerte ágazó és máig tartó irányaira is gyelnek. A hatás- és befogadástörténet pedig az em - lékezet működésére épül: visszamenőleg ad értéket a műnek. Aho gyan vissza - me nő leg lesz történelemmé az események egymást követő sora, az emlékezet és az em lékezés strukturáló természetének köszönhetően. Tinódi Lantos Sebestyén életművét a históriás ének hagyományrendjében szokás elhelyezni, a szóbeli és írott megnyilatkozások határmezsgyéjén. A ré - geb bi kutatások mintha az oralitáshoz való kapcsolódását hangsúlyozták volna inkább: ehhez képest mindenképpen örvendetes újdonságnak számítanak a köte tünkben olvasható és hangsúlyossá váló azon tanulmányok, amelyek be - bizo nyítják például az akrosztichonok elemzése révén, hogy Tinódi énekei eleve írásban keletkeztek, vagyis nem utólag jegyezték le a szóbeli előadás során ki alakult valamelyik változatot. Ha nem is mindig mondja ki explicit módon, de több szerző rámutat az írásnak mint kultúra- és emlékezetformáló gyakorlatnak

13 Minden rendbéli tudós olvasó jámboroknak 13 XVI. századi jelentőségére, amikor a Cronica kötetkompozíciójának kérdéseit tag lalja, illetőleg amikor a szerkesztésmódot mint az emlékezés helyét vagy a szöveghagyományozódást mint sajátos emlékezeti formát vizsgálja. Mindez pedig harmonikusan összecseng Tinódinak az olvasóhoz címzett azon szavai - val, amelyekkel énekeinek összegyűjtését és kiadását indokolja: ki lenne az több krónikák között végemléközet. Végemlékezet, azaz a lött dolgok akár csaták, politikai fordulatok, akár hétköznapi események és lelkiállapotok meg - örökítése és történetté formálása, egyfajta kanonizációja. Ha elfogadható Jan Assmann állítása, miszerint múlt azáltal keletkezik, hogy az ember viszonyba lép vele, akkor Tinódi múltteremtő teljesítménye vitán felül áll. És hogy a végemléközet mennyivel hatékonyabb volt annál, amiről maga az énekszerző megemlékezik, annak ékes bizonyítéka éppen az a mód, ahogyan a históriás énekköltés és -mondás mint írás- és énekszokás továbbörökítődött a XVII. századi énekgyakorlattól a XX. századi verses falumonográ áig. Gábor Csilla Babeş Bolyai Tudományegyetem, Magyar tanszék (Kolozsvár) * Van egy zen mondás, amely szerint, ha valaki egyedül, egy zárt szobában ki - mondja az igazságot, ez a tény önmagában is elég arra, hogy megváltoztassa a világot. Sem adományért, sem barátságért, sem félelemért hamisat bé nem ír - tam, az mi keveset írtam, igazat írtam. Márpedig Tinódi nem egy zárt szobában tette ezt, hanem világgá kiáltotta, nem titkolván szándékát ennek a világnak meg változtatását illetően. Vajon mennyivel alakult volna másként a magyar tör - té nelem a XVI. században Tinódi nélkül? Ki volt ő tulajdonképpen? Költő, zeneszerző vagy történetíró? Vagy esetleg újság író? Mind a négy státusa bizonyítható és szándékában is tettenérhető Cronicájának előszavában: Ez jelönvaló könyvecskét szörzeni nem egyébért gon dolám, hanem hogy az hadakozó, bajvívó, várak-várasok rontó és várban szorult magyar vitézöknek lenne tanúság üdvességes, tisztösségös meg mara - dásokra, az pogán ellenségnek mi módon ellene állhassanak és hadakozjanak. Vagy: mert jól tudom az bölcs fejedelmeknek erkölcsöket, hogy minden újságnak írását örömest látják és olvassák. Vagy nyereség, avagy veszteség, de róla megemléközni gyönyörűség. Ismét másutt: külemb külemb feje del mek - nek, császároknak, királyoknak, hercegöknek hadokat, viadaljokat ritmus sze - rént magyar nyelvön énökbe szép nótákval énökleni tudom szörzeni mon dja valódi reneszánsz öntudattal. Valljuk meg őszintén: Tinódival az irodalomtörténet elég mos to hán bánt. Se szeri, se száma a költészetét elmarasztaló megjegyzéseknek, amelyeket most semmiképpen sem szeretnék felidézni még említés szintjén sem. Mindenkinek ajánlom azonban, kísérelje meg legalább valamelyik rövidebb his tóriáját végigéne-

14 14 Minden rendbéli tudós olvasó jámboroknak kelni. Az eddigi vizsgálódók, akik rossz véleménnyel voltak költői munkásságáról, ezt bizonyára nem tették meg. Legtöbben talán még a dal lamokat sem ismerték, kottát sem tudtak olvasni. Mindannyian elkövették azt a hibát, hogy egy-egy sze - le tét vizsgálták ennek a sokrétű életműnek, amely sze letek azonban ön ma guk - ban nem értékelhetők, csak egymással való össze füg gésükben. Az irodalmi ol dal ról közelítők (maga Arany János is, aki pedig zenei leg művelt volt) el - feled ték, hogy énekelt költészetről van szó, amelyben a dal lammal elő adott vers hiá nyos ságai másodrendűvé válnak, sőt gyakran el tűn nek az ének ko hé - ziót köl csönző erejének köszönhetően. Maradt hát dolgunk a té mával kap - csolatban. Hogy úgy mondjam, Tinódit rehabilitálnunk illik, sőt kell. A évi konferenciákkal és e kötettel kapcsolatban mindenekelőtt azt tartom fontosnak, hogy a magyar művelődéstörténetnek ez a jelentős alakja hosszú hallgatás után a halálának 450. évfordulójára való emlékezés kapcsán ismét az érdeklődés homlokterébe került. Talán sokaknak úgy tetszhetett: Tinódival kapcsolatosan már mindent megoldottunk, nincs semmi probléma. Hogy mennyire nem így van, az csak a végén fog kiderülni, de sejtéseink azért lehet nek erre vonatkozóan. Annak alapján, amit előzetesen olvastam, úgy gondolom, hogy a konferenciák és a kötet nem csak formális gesztusnak ígér - kez nek, ha nem érdemben is befolyásolják majd a Tinódi-kutatások további ala kulását, és sok szempontból mérföldkövet jelentenek az eddigiekhez ké - pest. Itt utalok Lantos Szabó István előadására, amely mint azt majd látni fogják a his to rikus szem lé let se gít ségével a Tinódi-dallamok hiteles értel me - zését teszi lehetővé. Sajnálatos, hogy a kulturális kormányzattól a megrendezésre semmiféle anya gi támogatást, de még csak biztatást sem kaptunk. Az Irodalomtudományi Inté zet és a Magyar Régizenei Társaság teljesen önjáró módon, a saját erejéből szer vezte meg a májusi konferenciát. Sajnálatos volt az is, hogy a hivatalos ma - gyar zenetudomány nem képviseltette magát körünkben. Mivel eseménysorozatokról történt említés, azt remélem, hogy mindennek még folytatása is lesz. Mint előzményt, megemlítem, hogy immár nyolc éve an nak, hogy a Magyar Régizenei Társaság Molnár Pál újságíró sugallatára meg - ala pította a Tinódi-lantot, mint olyan díjat, amelyet azoknak adományoz, akik a régi magyar (énekelt) verset a legavatottabban adják elő, vagy előadását, ter - jesztését, különös tekintettel az ifjúságra, elősegítik, támogatják. Az eddigi díjazottak: Lantos Szabó István, Kuncz László, L. Kecskés András, Ferencz Éva, Csörsz Rumen István, Zádori Mária, Kobzos Kiss Tamás, Kátai Zoltán, Deák Endre. A budapesti ta nácskozás résztvevői között három díjazott is volt. Ez jelzi, hogy nem pusztán lológiai érdeklődésre, vagy mu zeá lis meg kö ze lí tés re alkal - mas a ré gi korok művészete, hanem jelenkori kul túránk szerves része ként ke - zel ve nem zeti önismeretünk nélkülözhetetlen alko tóeleme kell, hogy legyen. Virágh László A Magyar Régizenei Társaság elnöke

15 Az mi keveset írtam, igazat írtam (Tinódi, a versszerző)

16

17 VADAI ISTVÁN História és fabula Tinódi a maga korábban elismert szerző volt: ő az első költő, akinek saját kötete je lent meg magyarul nyomtatásban. Költői érdemeire való tekintettel nyert ne - mes séget Ferdinánd királytól. Az irodalmi közízlés azonban nagyon korán ki - kezd te ezt a költői tekintélyt. Közismert, hogy Szenci Molnár Albert alig ötven év elteltével a Psalterium előszavában már elítélően nyilatkozott a históriás éne - kek verseléséről: Az régi Magyar énekekben pedig avagj semmi egyenlö terminátioc nem voltac, avagj tiz versis egy másután mind egy igében ment ki, àhonnan az historias éne kekben, számtalan az soc Vala vala vala. Kin az idegen nemzetec az kic ezt láttyác, nem gyöznec eleget rayta nevetni. De hálá Istennec, ez egynéhány esz - ten dökben az mi emberinkis ékesb verseket szoktac irni. 1 Arany János is hasonló véleményt képviselt, s az önrímek és toldalékrímek ironikus elutasítását fogalmazta meg a Vojtina levelei öccséhez soraiban: Te ugyanazon szót hangoztatod: Igét igével, raggal a ragot. Hőssel könnyeddel keblét és szivét Rímnek nagyon jó, szépen kivivéd, Mint a Tinódi százötven valá-ja (Ha ugyan jól emlékezem reája). Szenci Molnár is, Arany is a rímtechnikát kifogásolják. Hogy ez a bírálat tör - té neti poétikai nézőpontból helytelen, arra már Horváth Iván rámutatott Balassi-könyvében. 2 Magam egy családi anekdotával szoktam megvilágítani a 1 SZENCI MOLNÁR Albert, Psalterium ungaricum [ ], Hernborn RMNy 962. Modern kiadása: Szenci Molnár Albert költői művei, s. a. r. STOLL Béla, Bp., Akadémiai, 1971 (RMKT XVII/6), A szöveget TÓTH Tünde, Egy vers neménec megjobbitott modgyai Szenci Molnár Albert a versről, ItK, XCVII(1993), , 6. lábjegyzete alapján javítottuk. 2 HORVÁTH Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp., Akadémiai, 1982,

18 18 VADAI ISTVÁN szitu ációt. Amikor a kis aim a Mazsolát nézték a tévében, megkérdezték, hogy a rendező bácsi miért csinálta a mesét fekete-fehérben. És nem nagyon értették, hogy azért, mert akkor még nem volt színes tévé. Tinódi azért használ ön rí me - ket, mert ez a kor szokásos, mindenki által elfogadott rímtechnikája, és azért nem használ látványos tiszta rímeket, mert akkor még nem volt színes tévé. Ha mentegetni akarnánk Tinódit, mondhatnánk, hogy ő még a szóbeliség és az írásbeliség határmezsgyéjén áll, verstechnikája még az orális ha gyo mány - hoz igazodik, s ez a kezdetleges technika tűnik Szenci Molnár számára oly ne - vet ségesnek. De Tinódinak semmi szüksége nincs arra, hogy mentegessük. És nem azért, mert az oralitás és írásbeliség határmezsgyéjén állna. Nem is ott áll, hiszen minden verse akrosztichonos, vagyis minden versét írásban készítette el. Jól beszélt latinul, hiszen több akrosztichonját latinul fogalmazza, a Zsigmond király és császár krónikáját Thuróczy János Cronica Hungarorumából és Antonio Bon ni Rerum Ungaricum Decadeséből fordítja, széphistóriát szerez Guido da Columna Historia Destructionis Troiae című művéből. Deákos műveltségű szerző, aki a XVI. század többi deákos szerzőjével teljesen azonos módon szed versbe bib liai szöveget, történeti munkát, mitológiai tárgyú elbeszélést. Nincs okunk rá tehát, hogy Tinódit az orális költészethez közel, vagy legalábbis a XVI. század his tó riásének-szerzőihez képest közelebb helyezzük el. Sőt, éppen Tinódi az, aki hi he tetlenül korán, már 1554-ben eljut a kor legmodernebb médiumáig, a nyom tatott kötetig, és majdnem teljes életművét egységes kompozícióba szer - vez ve juttatja el olvasóközönségének. Éppen az a feltűnő, hogy mennyivel elő - rébb jár, mint a műfaj többi alkotója. Éppen hogy nem a primitivitás, hanem egyenesen a pro zmus jellemzi. Érdemes kiemelni Szenci Molnár idézett bírálatából, hogy ő meg sem említi Tinódi nevét. A régi magyar énekek és a históriás énekek kifejezés a teljes XVI. szá - za di mezőnyre vonatkozik, és azért szoktuk Tinódival összekapcsolni, mert őt te kintjük a históriás énekszerzők reprezentatív példájának. Jegyezzük meg gyor san, hogy rímelés tekintetben nem is Tinódi Sebestyén a legerősebben vala-va lá zós szerző. Valkai András műveiben jóval erősebben jelentkezik ez a rím tech nikai megoldás. 3 Könnyen lehet, hogy Szenci Molnár nem is a Cronica alapján foglalt állást, hanem Heltai Cancionaléját forgatta gyakorta. Tinódi pro - z musa vagyis az, hogy versei már igen korán, szerzői névvel megjelölve 3 Horváth Iván feltételez egyfajta szekunder régiesség -et, sajátos mű-orális technikát, mely szerint Tinódi Chronicája, Hoffgreff énekeskönyve különös könyvek abban a tekintetben, hogy írástudó költők orális technikájú, paralelisztikus énekeit tartalmazzák (i. m., 197.). Véleményem szerint ez a feltételezés sem elsősorban Tinódira, hanem a tel jes XVI. századi mezőnyre érvényes, bár némiképpen korlátozottabban, mint azt Hor váth Iván feltételezi. A középkori orális hagyomány és a XVI. századi írott költészet kö zötti diszkontinuitással külön tanulmányban foglalkoztam: Szóban kettő írva négy (Az oralitás metrikájáról), előadás, MTA Irodalomtudományi Intézet, június 29.

19 História és fabula 19 meg je lentek ahhoz vezet, hogy az egész műfaj legjelentősebb képviselőjeként a histó riásének-szerzők jelölőjévé válik, s ezzel együtt a históriás énekekre vo - nat kozó bírálatok első számú céltáblájává. Egy másik bíráló megjegyzés kapcsán ugyanezt gondolhatjuk. Gyöngyösi István nak a Kemény János-eposzhoz írott utószavában szerepel egy sok szem - pontból érdekes megjegyzés: a poësist is követtem ezen verses históriácskámnak dispositiójában, azért szaporítottam azt holmi régi fabulás dolgoknak, hasonlatosságoknak és más - fé le leleményes toldalékoknak közbenvetésével, akik nélkül is a história és ab ban lévő dolgok valósága végben mehetett volna ugyan, mindazonáltal azok nak nagyobb ékességére és kedvesebb voltára nézve inkább tetszett azt az em lített dolgokkal megszínlenem, mint azok nélkül, Tinódy Sebestyén módjára csu pán csak a dolog valóságát fejeznem ki a versek egyögyűségével. 4 A szerző a históriát és a fabulát állítja egymással szembe, azt állítja, hogy a his - tó ria nem más, mint a dolgok valósága. Ezt színlette meg, azaz ékesítette fel régi fabulás dolgokkal. Ugyanazt mondja, 5 mint Zrínyi az Adriai tengernek Syrenája előszavában: Fabulákkal kevertem az históriát [ ], mert szebbnek is gondoltam úgy. 6 Bartók István úgy véli, hogy a Balassi néhány versének argumentumában felbukkanó inventio poetica a tárgy előadásának módja, a nyelvi megformálás, 7 és többek között éppen a fentebbi Gyöngyösi-idézettel világít rá, hogy a poézis lé nyegéhez tartozik a fabulás dolgokkal való megszínlés. 8 Zrínyi is az ornatus, a felékesítés érdekében keveri fabulákkal a históriát, mert szebbnek gondolja úgy. E tekintetben, úgy hiszem, a két XVII. századi poéta ugyanazt mondja. 4 GYÖNGYÖSI István, Porábul megéledett Főnix, avagy Kemény János emlékezete, Lőcse, 1693; a szöveg legújabb modern kiadását sajtó alá rendezte: JANKOVICS József és NYERGES Judit, Bp., Balassi, 1999, Zrínyi és Gyöngyösi elő- és utószavainak összefüggésére, különös tekintettel a fabula és história terminusok szembeállítására, KOVÁCS Sándor Iván hívta fel a gyelmet: Gyöngyösi Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi, ItK LXXXIX(1985), = UŐ., Koboz és virginál, Békéscsaba, 1990, ZRÍNYI Miklós, Adriai tengernek Syrenaia, Bécs, 1651, a fakszimile kiadást s. a. r. KOVÁCS Sándor Iván, Bp., Akadémiai Magyar Helikon, BARTÓK István, habet etiam suas inventiones rhetorica Balassi inventio poeticája, Iskolakultú ra, 1996/9, BARTÓK István, História és poézis Gyöngyösi István megjegyzései a költészetről, ItK, CIX(2005), Az idézett Gyöngyösi-utószó retorikai és poétikai terminusainak ala pos ér tel mezését nyújtja, nem tér ki azonban a história és az együgyűség szavak ma - gya rázatára.

20 20 VADAI ISTVÁN Lényeges különbséget látok azonban Gyöngyösi és Zrínyi história-fo gal ma kö zött. Zrínyi ugyanis nem méri saját munkáját a históriás ének ha gyo má nyá - hoz, nem viszonyítja magát Tinódihoz, és úgy vélem, hogy eposza nem is te - kint hető a históriás ének műfaji fejleményének. 9 Ő ezen a helyen egy szerűen történelem értelemben használja a história szót. A lött dolog az, amitől el tér, ami kor Szu limán halálát dédapja kezének tulajdonítja. Vagyis költői mó don alakítja a tör ténetet: módosítja, megváltoztatja a valóságot, ktív tör té ne tet te remt. A teremtő képzelet bukkan fel Szenci Molnár latin magyar szó tárában is. 10 A história nála nom distinkcióval nem pusztán lött dolog, hanem meglött dol gok nak em lé - kezete. Gyöngyösi ezzel szemben nem a megmásításra, a módosításra helyezi a hang súlyt, hanem a kiegészítésre, közbenvetésre, akik nélkül is a história [ ] való sága végben mehetett volna. Gyöngyösi história szava itt magát a verset jelenti, ilyen értelemben használja az idézett rész is, verses históriácskámnak nevezi művét, de talán még beszédesebb, hogy Tinódi históriás énekeivel állítja szembe el járását. Tinódi neve itt metonimikusan magát a históriás ének műfaját jelenti. Gyön gyösi a díszes, költői beszédet állítja szembe a dísztelen, költőietlen be - széd del, a versek együgyűségével. Az együgyűség szó azonban kissé megtévesztő, mert önkéntelenül is mai jelen tésében értjük, primitívséget, tanulatlanságot, bárdolatlanságot gondolunk mögé. 11 Kissé nomíthatja a képet, ha ismét felütjük Szenci Molnár Albert magyar latin szótárát, 12 ahol azt találjuk, hogy: 9 Nem tartjuk meggyőzőnek KLANICZAY Tibor érvelését, aki Zrínyi-monográ ájában (Zrínyi Miklós, Bp., Akadémiai, 1964; 2., átdolg. kiadás, ) a magyar históriás énekek közvetlen hatását igyekszik kimutatni. Konkrét szövegpárhuzamot nem von, párhuzamai nem históriásének-speci kusak, illetve nem históriás énekekből valók. 10 SZENCI MOLNÁR Albert, Dictionarivm Latinovngaricvm [ ] Item vice versa Dictionarium Vngaricolatinum [ ], Nürnberg, RMNy 919. A fakszimile kiadást s. a. r. KŐSZEGHY Péter, a kísérőtanulmányt írta IMRE Mihály, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézete, 1990 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, XXV). 11 Például: SZAKÁLY Ferenc, Igaz történelem versben és énekben elbeszélve (Tinódi Sebestyén élete és életműve) = TINÓDI Sebestyén, Krónika, s. a. r. SUGÁR István, bev. SZAKÁLY Ferenc, Bp., Európa, 1984, 41.: Tinódi énekeit olvasva az a benyomásunk támad, hogy kétségbeesett erő feszítéssel verssorokra tördelt prózát olvasunk, amelyet nem felemelnek, hanem való - ság gal lebéklyóznak a fantáziátlan»vala-vala«- és ragrímek. Olyannyira, hogy egyes érté - kelői például Acsády Ignác minden költői tehetséget elvitatnak krónikásunktól. Némi jog gal, ha azt vesszük, hogy Tinódi verselésének színvonala azokban az énekekben sem len dületesebb és emelkedettebb, ahol mint például a bibliai széphistóriákban az anya ga már eleve készen állt, s nem kellett bíbelődnie töméntelen név és számadat megverselésével. 12 SZENCI MOLNÁR, i. m.

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről

MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről 1 2 MAGYAR ARIÓN Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről Szerkesztők CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN HEGEDÜS BÉLA Budapest rec.iti 2011 3 A Magyar Arión Tudományos

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Kabai Im re Kabainé Tóth Klá ra Krisz ti án Vik tor Ke néz Ani kó A fel sô ok ta tás az utób bi év ti zed ben a szak kép zés egyik el sôd le

Részletesebben

A projektoktatás elmélete és gyakorlata

A projektoktatás elmélete és gyakorlata A projektoktatás elmélete és gyakorlata GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Magyar Tudomány. humán tudományok az mta i. osztályának tevékenysége

Magyar Tudomány. humán tudományok az mta i. osztályának tevékenysége Magyar Tudomány humán tudományok az mta i. osztályának tevékenysége Einstein és a Fizika Nemzetközi Éve Mobiltárs a szélessáv sodrában A tudomány szabadsága a pénz világában 2006 7 781 Magyar Tudomány

Részletesebben

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám III. évf. 1. szám A PETÕFI HÍRLEVELE Kós Károlyemlékkiállítás Gyermekfoglalkozások a Petõfi Irodalmi Múzeumban Mándy mozi Beszélgetés Maróti Istvánnal a Hang- és Videótár új munkáiról 2003. tavasz A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995)

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995) II. Madách Szimpózium Madách Könyvtár Új folyam 2. Szerkesztette: Andor Csaba 1. I. Madách Szimpózium (1995) A sorozat eddig megjelent kötete: II. Madách Szimpózium A II. Madách Szimpózium támogatói voltak:

Részletesebben

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Doromb. Közköltészeti tanulmányok 2.

Doromb. Közköltészeti tanulmányok 2. Doromb Közköltészeti tanulmányok 2. 1 2 DOROMB Közköltészeti tanulmányok 2. Szerkesztő CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN RECITI Budapest 2013 3 Készült az OTKA 104758. sz. pályázat támogatásával az MTA BTK Irodalomtudományi

Részletesebben

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes Placskó Lajos által elmondott október 23-i ünnepi beszédet közöljük Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplõk!

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

FAMULUS KÖNYVESBOLT 1137 Budapest, Újpesti rkp. 5. Tel./fax: 349-3656, fax: 269-0995

FAMULUS KÖNYVESBOLT 1137 Budapest, Újpesti rkp. 5. Tel./fax: 349-3656, fax: 269-0995 KONYVHET 96 FT III. ÉVFOLYAM 16. SZÁM AUGUSZTUS 26. KULTURÁLIS KÉTHETILAP Írófaggató TÓTH GÁBOR ÁKOS Interjú Markó Bélával A teljes Füst Milánnapló KERTÉSZ ÁKOS Turáni átok: provincializmus NYERGES ANDRÁS

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám SZEMLE ItK THE CROATIAN MUSES IN LATIN (A TRILINGUAL ANTHOLOGY LATIN ENGLISH CROATIAN) MUSAE CROATICAE LATINI SERMONIS (ANTHOLOGIA TRILINGUIS LATINO ANGLICO CROATICA) HRVATSKE MUZE NA LATINSKOM (TROJEZICNA

Részletesebben

BURJÁN MONIKA Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN

BURJÁN MONIKA Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN BURJÁN MONIKA TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN Toldy Ferencről ezúttal nem mint irodalomtörténet-írásunk atyjáról, nem is mint kritikusról vagy jeles tudományos-irodalmi

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

Képzőművész tehetségek gondozása

Képzőművész tehetségek gondozása Képzőművész tehetségek gondozása GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A

Részletesebben

Magyar irodalmi fogalomtár

Magyar irodalmi fogalomtár Magyar irodalmi fogalomtár az érettségihez Tartalomjegyzék Irodalmi alapfogalmak...3 Az irodalom médiumai...8 Esztétikai minőségek, hangnem, modalitás...11 Poétikai alapfogalmak...13 Az epika műneme...13

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

FILOZÓFIA II. RÉSZ MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA,

FILOZÓFIA II. RÉSZ MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, FILOZÓFIA II. RÉSZ Tanulmányom első részét* Rudolf Hallernak ajánlottam. Az ember ilyenkor nem gondol arra, hogy talán ez volt az utolsó alkalom. 2014. február 14-én

Részletesebben