Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok)"

Átírás

1 Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok)

2

3 Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika A évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN Kriterion Könyvkiadó KOLOZSVÁR, 2008

4

5 Tartalom Vala-minta (Beköszöntő) (CSÖRSZ Rumen István)... 7 Minden rendbéli tudós olvasó jámboroknak (JANKOVICS József, VIRÁGH László, GÁBOR Csilla Az mi keveset írtam, igazat írtam (Tinódi, a versszerző) VADAI István: História és fabula G. CZINTOS EMESE: A históriás ének mint beszédmód: A delectatio nyomai a XVI. századi históriás énekekben ÁCS Pál: Tinódi Sebestyén és Bornemissza Gergely DOMOKOS GYÖNGYI: Függőbeszéd Zsámbokyra, avagy Az Eger vár viadaljáról való ének szövegvariánsai VADAI István: Kolozsvárott kötetet komponálni PAP BALÁZS: Tinódi bibliai históriái EGYED Emese: Az áldozat PACZOLAY Gyula: Proverbiumok a Cronicában KERNY Terézia: Luxemburgi Zsigmond halála és váradi sírja Tinódi leírása alapján Dávid hegedős mast es ez világban (Tinódi, a muzsikus) KIRÁLY Péter: Szép nótákval énökleni tudom szörzeni Tinódi, a tudatos zenész LANTOS SZABÓ István: Tinódi lantja, avagy hogyan hang zanak a Cronica dallamai? Keveset olvasok róla krónikában (Verses epika és emlékezet) LŐKÖS Péter: Tinódi Sebestyén és Csabai Mátyás: Eger évi ostromának két első megörökítője KOBZOS KISS Tamás: Lippának erős vívása Paul Speltacher német zsoldoskatona szerint SUDÁR Balázs: A török Tinódik és az oszmán históriás énekek FARMATI ANNA: Himnuszok és históriák szenttörténetek a XVII. századi katolikus énekgyakorlatban TÓTH Tünde: Tolditól Miklósig: Előítéletek az irodalomtörténet-írásban VAJDA András: Íme itt állsz vándor az ősi Sáromberkén Egy verses helytörténeti kismonográ a és kontextusai Függelék Tinódi-kronológia (Életrajz és kultusz) (SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza) Rövidítések Névmutató

6

7 Vala-minta (Beköszöntő) 2006-ban emlékezett meg a magyar irodalomtudomány Tinódi Sebestyén halálának 450. évfordulójáról. Bár túlzás volna az emlékév kifejezés, mégis több olyan rendezvényre sor került ekkor, amely egyik legismertebb XVI. századi köl - tőnk életművével foglalkozott. Az MTA Irodalomtudományi Inté zete és a Magyar Régizenei Társaság május 5-én Budapesten, az Illyés Gyula Archí - vum ban rendezett emlékülést Az mi keveset írtam, igazat írtam. Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika címmel, december 9-én pedig a kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem magyar tanszéke (magyarországi ven dég előadókkal kiegészítve) Lőn ennek írása az jó Kolozsvárba címmel. Abban az év ben ez volt a har madik közös konferencia Kolozsváron a két műhely rész vé te lével (a rene - szánsz-kutatók Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban címmel tanácskoztak, a XVIII. század kutatói pedig Felvilágosodás, Erdély témakörben). Mindez világosan jelzi azt a lehetőséget, amely a határon inneni és túli magyar tudo mányos kö zösségek együttműködésében rejlik, s amely évről évre bővül. E kötetben javarészt a budapesti és kolozsvári tanácskozáson elhangzott elő adásokat adjuk közre. Ezek sorát egy, kifejezetten e kötet számára, felkérésre ké szült tanulmány (Király Péter) és egy doktori értekezésből kiemelt fejezet (Do mokos Gyöngyi) egészíti ki, valamint a Tinódi életének utolsó színhelyén, Sár váron évek óta rendszeresen (2006-ban is!) megrendezett emlékülések egyik elő adása (Kerny Terézia). Kétségtelen, hogy Tinódi Sebestyén életművét több tudományág tudja vizsgálni a maga sajátos módszereivel; mostani összeállításunkból viszont hiá - nyoznak a történészek. Más kérdés, hogy a XVIII XIX. századi kútfőktől Sugár István és Szakály Ferenc Cronica-kiadásig (1984) szinte mindenki első sor - ban történeti forrásként kezelte Tinódi históriáit, tehát e téren valamivel több előz ményre tekinthetünk vissza. Az irodalom- és zenetörténeti sztereo tí piák lebon tása viszont jelentős késéssel indult meg az 1990-es években. E té ren (is) fel tétlenül szükségesek az interdiszciplináris kutatások: ezekre biztatnak a rendhagyó ajánlások, három kutatási irány képviselőinek tollából. A Tinódi-jelenség magába foglalja az első önálló magyar nyomtatott kötet kompozíciót, a kortárs politikai és hadiesemények tényfeltáró újságírói be mutatását, a főúri szolgálatban álló énekszerző érdemeiért elvárható nemesi elő jogokat, mindeközben a hegedős énekmondás önsajnáltató gesztusait és tréfás panaszait, a humanista metrikus dallamok és a reneszánsz lantzene sok - szo rosan átszűrt, mégis világosan érezhető hatását s mint tudjuk, az első iro -

8 8 Vala-minta (Beköszöntő) dalmi elhatárolódó gesztusokat a monoton rímelést megvető Szenci Molnár Albert, Gyöngyösi István és később Arany János részéről. Tinódi Sebestyén jelen - kori recepcióját egyaránt jellemzi az állandó jelenlét a kánonban (az ifjúsági re gé - nyek től a köz téri szobrokon át a régizenei mozgalomig), másrészt a meg tűrt ség, a kez dők nek kijáró, méltatlan legyintések. Pedig a kiterjedt mű velődés történeti mező, amelyet a fentiek kijelölnek Tinódi számára, sok más szer ző és alkotás jelen létét is feltételezi a kontextusban. Magánya tehát viszony la gos, s mind az, ami egyedivé teszi őt a XVI. század magyar irodalmában, bizony az elsők közé sorolja az öntudatos, anyanyelvű világi értelmiségiek között. A kötet tanulmányait három nagy csoportra osztottuk. Az első a Tinódiélet műhöz közvetlenül kapcsolódó irodalomtörténeti kutatásokról ad számot. Itt a Cronica kolozsvári megjelentetésének közéleti üzenetétől és reper toár - jának ké sőbbi átdolgozásaitól az akrosztichonokon át az egri hősök kö zel sem annyira har monikus viszonyáról olvashatunk. A Cronicában szereplő köz mon - dásokból gazdag adattár készült, egy másik tanulmány pedig a Zsig mond királyról szóló his tória részleteit vizsgálja mint művészettörténeti értékű leírást. Egy másik elhanyagolt műfajcsoport, a bibliai históriák köréből is szerepel ta - nulmány, illetve Tinódi más műveinek rejtett biblikus üzeneteiről. Mindezek főként Tinódi sokféle belpolitikai szempontot egyesítő, egy szer re óvatos és merész, de min denképp lenyűgözően tudatos értelmiségi szerep vál la lásait tükrözik, akinek a vándor énekmondók keserű kenyerére való hivat kozás egy idő után már csak toposz, hitelesítő gesztus. A második csoport tisztázza a neves lantos zenei műveltségének kereteit, vala mint köz re adja dallamainak új, a reneszánsz modális hangsorelmélet szerinti ol va satait, új korszakot nyitva ezzel a Szabolcsi Bence és Csomasz Tóth Kálmán óta meg ol dott nak tűnő, valójában teljesen elhanyagolt Tinódi-zene lológiában. Ezek az adatok nem csupán a tudomány számára tanulságosak, hanem a Tinódi-dallamok jelenkori megszólaltatásához is. Újrafel fedezett művei ugyanis már a zenei historizmus első pillanatától, a Nemzeti Múzeum dísz termében tar tott XIX. századi hangversenyektől napjainkig jelen vannak a zenei köz tudat - ban. Ebben egyaránt része van az oktatásnak (hiszen a Summáját írom jóval is mertebb, mint bármely más egykorú magyar dallam!), Farkas Ferenc lmzenetémáinak, amelyek segítségével az Egri csillagok (1968) képsorai Tinódi-dal la - mok kal együtt vésődnek emlékezetünkbe, végül a régizenei mozgalomnak, amely évtizedek óta kereteket biztosít a históriás énekgyakorlat újra terem tésé - hez a koncerten vagy lemezeken hallható sokféle előadói értelmezésen ke resz - tül. (Érdemes volna egyszer egy Tinódi-diszkográ át és kottabibliográ át ké szíteni, mivel jól példázná az eltérő megközelítéseket Benkő Dánieltől Kob - zos Kiss Tamáson át Sebő Ferencig és a Ghymes együttesig.) A harmadik fejezet tanulmányai más szerzők munkáin keresztül keresnek szem pontokat a régi verses epika értelmezéséhez. E téren még nagyon sok tenni való akad, hiszen sem a szájhagyomány, sem az írásos médiumok vizsgálata

9 Vala-minta (Beköszöntő) 9 nem vezethet önmagában eredményre. Mind Tinódi, mind az utána következő korok magyar históriái (ide értve a vallásos tárgyúakat is) egy rejtett és a kor - ízlés nek megfelelően dinamikusan változó műfaji kánon nyomán születtek. Ez nem csupán a magyarországi énekmondásból táplálkozott, hanem a külföldi hatá sokból is, ezek körébe pedig a humanista történetírókat, a német röplapok históriás énekeit és valószínűleg a délszláv hősepikát is oda kell sorolnunk. Két tanulmány olyan történelmi események verses feldolgozását ismerteti, ame lye - ket Tinódi is megénekelt: Eger és Lippa ostromát. A hódoltsági török epikus ének mondásról szóló írás ugyanúgy leszámol néhány romantikus sztereo tí piá - val, miként Tinódi kapcsán a végvári katonák közt forgolódó, velük együtt vitéz kedő tollforgatóéval. (Kétségkívül nehéz megszabadulni a bárdok képzet - kö rétől, hiszen még Peter Burke kiváló könyve, a Népi kultúra a kora újkori Euró - pában sem mentes nyilván Homérosz hatására a végeket járó, vak Tinódi fantomjától.) Másrészt érdemes felfedeznünk a régi verses epika hatását olyan kor szerűbb műfajokban, mint az ellenreformáció korának szenttörténetei, illetve a jelenkori, helytörténeti-közéleti tárgyú versfaragás. Közöttük a XVIII XIX. századi ponyvákon terjedő, régebbi és újabb szövegek teremtenek konti - nui tást, mint például az Árgirus vagy Ilosvai Selymes Péter Toldi-históriája. Ez utób bi kapcsán bepillanthatunk Arany János hősteremtő és -átalakító költői technikájába, valamint a Toldi Miklós guráját övező szakirodalmi előítéletekbe. A Függelékben egy olyan hiánypótló adattárat adunk közre immár nyom ta tásban, amely elektronikus vagy házilag kiprintelt formában évek óta terjed az iro - dalom- és zenetörténészek között: Tinódi Sebestyén életének és befogadás tör - ténetének legteljesebb kronológiáját, gazdag bibliográ ai hivatkozásokkal. Ez minden további Tinódi-kutatás és az oktatás kiindulópontjaként szolgálhat. A kötetben Tinódi versidézetei (a proverbiumokat bemutató adattár ki véte - lével) modern helyesírással szerepelnek, de nem követik az 1984-es Sugár Szakályféle kiadás mű-archaizmusait, amelyek valójában semmilyen átírási elv nek nem felelnek meg. Az évi kötetet egységesen Cronica címmel idéz tük. A szerkesztő köszönetet mond mindazoknak, akik részt vettek a kon fe - ren ciák, illetve a kötet előkészítésében. Sorukból kiemelkedik Gábor Csilla, a ko lozs vári tanácskozás szervezője és állandó segítőtársam a szerzőkkel való kap cso lattartásban, valamint Jankovics József, aki biztosította az MTA Iroda - lom tudományi Intézetének szakmai támogatását. A Tinódi-emlék év -et szin te egy személyben meg tes tesítő Szent mártoni Szabó Géza úgy szintén so - kat tett azért, hogy a kon ferenciák meg való sulhassanak. Végül: úgy érzem, vala mennyien köszönettel tar tozunk a Kri terion Kiadónak, hogy miként 1554-ben a Hoffgreff-nyom da a Cronicát fel vállalta e tanul mány kötet meg - jelen tetését, s így jelképesen mégiscsak lőn ennek írása az jó Kolozsvárba. Csörsz Rumen István Budán, Pünkösd hetében

10 Minden rendbéli tudós olvasó jámboroknak Tinódinak híják mind ez országban Van az évfordulóknak értelmük és hasznuk. Tinódi Sebestyén halálának négy és fél százados évfordulója is meghozta valódi gyümölcsét: egész évben tartó ün neplése nemcsak az emlékőrzés, a hagyománytisztelet és a pozitív kultusz - képzés, hanem az újraolvasás és újrafelfedezés, a rekanonizáció jegyében telt. Sőt, kapóra is jött az alkalom, a szükség együtt járt a lehetőséggel: az újraolvasás meg teremtette az újraértelmezés, az átértékelés modern eszközeit. Az alkotó éle tére és művészetére vonatkozó új adatok és felismerések, az életmű ala po - sabb és mélyebb mert több tudományág (történelem, irodalom- és nyelv tör - ténet, zenetörténet, poétika- és retorikatörténet, textológia) összefogása alapján történő ismerete megnyitotta a terepet egy, a mai tudáson alapuló, hatá ro - zot tabb kontúrokkal körvonalazott, friss színekkel gazdagodó új Tinódi-kép kialakításához. Nagyon kellett már az átértékelés gesztusán alapuló, a re ka no - ni zációhoz elengedhetetlen, a mai tudományos igényeknek megfelelő szintézisre törekvés. Elődeink oly sötétre, egyhangúan színtelenre, pontatlanra festették port réját, hogy annak kárát látta a költő magyar versszerzésben betöltött helyének, szerepének és súlyának kijelölése is. Súlyos mulasztások történtek: még az utóbbi évtizedekben felerősödött textológiai érdeklődés ellenére sem látott nyomdafestéket igényes modern kiadásban a teljes költői életmű, s néhány kísér lettől eltekintve, a szakma korábbi elégtelen tudásra, elavult szem pon - tokra és módszerekre, információhiányra vagy tévedésre alapozott közhelyei is métlődtek a szakirodalomban. Az emlékév eseményei és eddigi eredményei már jelzik: remélhetőleg megváltozik e negatív helyzetkép. Balassi kétéves volt, amikor Tinódi meghalt. A halálát követő fél évszázad alatt költészeti forradalom ment végbe Magyarországon. Megszületett a szö - vegvers, elkezdődött a dallam jelentőségének fokozatos visszaszorulása, felerősö dött a kció és a kompozíció szövegalakító szerepének, kisebb és na gyobb szer kezetek tudatos szervezésének súlya. Fontossá vált a poétika és a retorika mérvadó szabályainak követése, a formai-verstechnikai megoldások, intertextuális utalások előtérbe helyezése. A dallam tagadásával, a Tinódi-szö veg ha gyo - mány ismeretében és annak felhasználásával, ám poétikai gya kor la tá nak el u tasítása jegyében fogalmazta meg programját Zrínyi és főként Gyöngyösi. E fo lyamat lezajlásáról Kemény János-versének, a Porábúl megéledett Főnix nek az ol va sóhoz címzett ajánlása tudósít:

11 Minden rendbéli tudós olvasó jámboroknak 11 a poësist is követtem ezen verses históriácskámnak dispositiójában, azért szaporítottam azt holmi régi fabulás dolgoknak, hasonlatosságoknak és más - féle leleményes toldalékoknak közbenvetésével, akik nélkül is a história és ab - ban lévő dolgok valósága végben mehetett volna ugyan, mindazonáltal azok nak nagyobb ékességére és kedvesebb voltára nézve inkább tetszett azt az em lített dolgokkal megszínlenem, mint azok nélkül, Tinódy Sebestyén módjára csu pán csak a dolog valóságát fejeznem ki a versek egyögyűségével. Jól látható új költészeti program, beszédmód bejelentése történik Gyön - gyö sinél, egy másikkal, Tinódinak a barokk költő szerint a valóságot követő, egy szerűbb versbeszédével szemben. Hangsúlyoznunk kell, hogy az egyö gyű - ség Gyöngyösinél nem azt jelenti, hogy rossz és primitív, hanem azt, hogy egy történeti kronológiai rendet követő, egyszerű, dísztelen, költői alakzatokkal fel nem ékesített, képekben-leírásokban-kitérőkben szegényes, a kciós eljárásokat nél külöző, puritán, didaktikus, moralizáló elbeszélés, monoton rímeléssel elő - adva. A kései kolléga poétikai elméletében és gyakorlatában is jelen van ugyan a históriai hűségre való törekvés Murányi Vénuszát maga nevezi együgyű his - tó riám -nak, de a fabulás dolgok -ra, vagyis a kcióra, a mitológiai tör té ne - tek felhasználására, s a versek fülnek kedves, szép és jó hangzására teszi a hang súlyt: a szellemi élvezet nyújtása, a szórakoztatás a célja. Nem iktatja ki saját költői hagyományából Tinódit, ahogy beépítette Balas - sit és Rimayt, dialógust folytatott Zrínyivel, s intertextuális játékot űzött az antik klasszikusokkal. De hiszen a híradás, a tudósítás és a tanítás elsődleges funkciója mellett szó - ra koztatni akart Tinódi Sebestyén is, a lantos. Csak ő asztali szó ra koz ta tó ként, ze nével kísért előadással a hallgatót igyekezett több szempontból is ki szol gálni, Gyön gyösi pedig az olvasó számára kínált inkább élményt. Tinódinál az éneklés és a zenélés az írói feladat előtt járt, vagy azzal legalábbis egyenrangú volt, s a kor befogadóinál, a jó zenészben vélhetőleg nem dúskáló hallgatóságnál e ké pes sé - gé nek minden bizonnyal nagy hasznát vehette. A XVI. századi főurak egy mástól kéregették kölcsön zenészeiket egy-egy (vagy több) alkalomra. (Keresztelőre, név napra, lakodalomra.) Rendkívül fontos volt számukra az élvezetes idő töl tés - nek ez a módja. Zólyomi Miklós Balassi halálának évében írta Székelyhidáról Kereki Jánosnak: Az virginást kegyelmed küldje ide, mert sem mi emberek vagyunk anélkül. (MOL, Zichy cs. lt., P 707, 514. cs ) S valószínűleg nem csak szellemes topikus- kciós verszáró funkciót töltött be nála a hegedűs - éne kekre jellemző, panaszolkodó keletkezéstörténeti helyzet- és állapotleírás; a zenészek ritkaságuk ellenére sem lehettek a társaság rangjuk fö lött megbecsült tagjai. Nem nagyon lehetett ő sem kivétel, a maguknak takaró udvarbírák és kul csárok nem úr hírével neki is gyakorta bödös bort adhattak. Az ő sze - mük ben nem sokat jelenthetett irodalmi munkássága, ne kik valóban csak Sebők deák volt. Ilyen lehetett a korabeli átlagos zenész sors. Beszédes bizonyíték erre

12 12 Minden rendbéli tudós olvasó jámboroknak Diósi Mihály tiszttartó levele, aki Telegdinét kérte (Bereg)szentmiklós várából december 10-én, hogy gyelmeztesse fér jét, mert az állandó éhezés és ze tetlenség miatt zenészei, a cimbalmos és a he gedűs megszöktek tőle, s ő vas - ba veretve vitette vissza őket. E kegyetlen bá nás mód azért nem lehetett min - den napos, és a zenészekhez méltatlannak látszik. (Uo., 543. cs., ) Bizonyos vagyok abban s vélekedésemben a konferenciák előadásai még inkább megerősítenek, hogy Gyöngyösi István és Tinódi Sebestyén köl té - szettörténeti szempontból közelebb állnak egymáshoz, mint eddig gon dol tuk, s a költőelőd jelentősége a magyar versírás történetében nagyobb lesz e ta nács - kozások után, mint előttük volt. Alaposabban megismerjük életművét, mű vei - nek forrásait, jellegzetességeit és kontextusát, valamint a vándor énekmondó nagy fokú poétikai tudatosságát, kiváló vers- és kötetszerkesztő képességét. Rej - tett, ám itt leleplezett technikai bravúrjait, virtuóz játékosságát, humorát s fel - fedezhetjük a színesebb, alkotóbb zenészi egyéniségét is. Még talán rímeinek egy hangúsága is fülgyönyörködtetőbbé nemesedik. Jankovics József MTA Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz Osztály * A jelen kötetben olvasható tanulmányok és a végleges szövegváltozatok ki ala - kítása vagyis a szóban elhangzó előadások és a konferenciaműfaj szerves részét képező szakmai viták számára egy budapesti és egy kolozsvári ren - dezvény teremtett fórumot. Ennek apropója Tinódi Lantos Sebestyén ha lá lának 450 éves évfordulója volt. Fonák dolognak tűnhet megünnepelni vala mely halálévfordulót; csakhogy a jeles életművek esetében akárcsak a ha gio grá - ában a halál eseménye egy új élet, a hatás- és befogadástörténet kezdetét je - len ti: a kötet írásai, amellett, hogy új szempontokkal járulnak hozzá Tinódi irodalom- és zenetörténeti értékeléséhez, az epikus énekhagyomány szerte ágazó és máig tartó irányaira is gyelnek. A hatás- és befogadástörténet pedig az em - lékezet működésére épül: visszamenőleg ad értéket a műnek. Aho gyan vissza - me nő leg lesz történelemmé az események egymást követő sora, az emlékezet és az em lékezés strukturáló természetének köszönhetően. Tinódi Lantos Sebestyén életművét a históriás ének hagyományrendjében szokás elhelyezni, a szóbeli és írott megnyilatkozások határmezsgyéjén. A ré - geb bi kutatások mintha az oralitáshoz való kapcsolódását hangsúlyozták volna inkább: ehhez képest mindenképpen örvendetes újdonságnak számítanak a köte tünkben olvasható és hangsúlyossá váló azon tanulmányok, amelyek be - bizo nyítják például az akrosztichonok elemzése révén, hogy Tinódi énekei eleve írásban keletkeztek, vagyis nem utólag jegyezték le a szóbeli előadás során ki alakult valamelyik változatot. Ha nem is mindig mondja ki explicit módon, de több szerző rámutat az írásnak mint kultúra- és emlékezetformáló gyakorlatnak

13 Minden rendbéli tudós olvasó jámboroknak 13 XVI. századi jelentőségére, amikor a Cronica kötetkompozíciójának kérdéseit tag lalja, illetőleg amikor a szerkesztésmódot mint az emlékezés helyét vagy a szöveghagyományozódást mint sajátos emlékezeti formát vizsgálja. Mindez pedig harmonikusan összecseng Tinódinak az olvasóhoz címzett azon szavai - val, amelyekkel énekeinek összegyűjtését és kiadását indokolja: ki lenne az több krónikák között végemléközet. Végemlékezet, azaz a lött dolgok akár csaták, politikai fordulatok, akár hétköznapi események és lelkiállapotok meg - örökítése és történetté formálása, egyfajta kanonizációja. Ha elfogadható Jan Assmann állítása, miszerint múlt azáltal keletkezik, hogy az ember viszonyba lép vele, akkor Tinódi múltteremtő teljesítménye vitán felül áll. És hogy a végemléközet mennyivel hatékonyabb volt annál, amiről maga az énekszerző megemlékezik, annak ékes bizonyítéka éppen az a mód, ahogyan a históriás énekköltés és -mondás mint írás- és énekszokás továbbörökítődött a XVII. századi énekgyakorlattól a XX. századi verses falumonográ áig. Gábor Csilla Babeş Bolyai Tudományegyetem, Magyar tanszék (Kolozsvár) * Van egy zen mondás, amely szerint, ha valaki egyedül, egy zárt szobában ki - mondja az igazságot, ez a tény önmagában is elég arra, hogy megváltoztassa a világot. Sem adományért, sem barátságért, sem félelemért hamisat bé nem ír - tam, az mi keveset írtam, igazat írtam. Márpedig Tinódi nem egy zárt szobában tette ezt, hanem világgá kiáltotta, nem titkolván szándékát ennek a világnak meg változtatását illetően. Vajon mennyivel alakult volna másként a magyar tör - té nelem a XVI. században Tinódi nélkül? Ki volt ő tulajdonképpen? Költő, zeneszerző vagy történetíró? Vagy esetleg újság író? Mind a négy státusa bizonyítható és szándékában is tettenérhető Cronicájának előszavában: Ez jelönvaló könyvecskét szörzeni nem egyébért gon dolám, hanem hogy az hadakozó, bajvívó, várak-várasok rontó és várban szorult magyar vitézöknek lenne tanúság üdvességes, tisztösségös meg mara - dásokra, az pogán ellenségnek mi módon ellene állhassanak és hadakozjanak. Vagy: mert jól tudom az bölcs fejedelmeknek erkölcsöket, hogy minden újságnak írását örömest látják és olvassák. Vagy nyereség, avagy veszteség, de róla megemléközni gyönyörűség. Ismét másutt: külemb külemb feje del mek - nek, császároknak, királyoknak, hercegöknek hadokat, viadaljokat ritmus sze - rént magyar nyelvön énökbe szép nótákval énökleni tudom szörzeni mon dja valódi reneszánsz öntudattal. Valljuk meg őszintén: Tinódival az irodalomtörténet elég mos to hán bánt. Se szeri, se száma a költészetét elmarasztaló megjegyzéseknek, amelyeket most semmiképpen sem szeretnék felidézni még említés szintjén sem. Mindenkinek ajánlom azonban, kísérelje meg legalább valamelyik rövidebb his tóriáját végigéne-

14 14 Minden rendbéli tudós olvasó jámboroknak kelni. Az eddigi vizsgálódók, akik rossz véleménnyel voltak költői munkásságáról, ezt bizonyára nem tették meg. Legtöbben talán még a dal lamokat sem ismerték, kottát sem tudtak olvasni. Mindannyian elkövették azt a hibát, hogy egy-egy sze - le tét vizsgálták ennek a sokrétű életműnek, amely sze letek azonban ön ma guk - ban nem értékelhetők, csak egymással való össze füg gésükben. Az irodalmi ol dal ról közelítők (maga Arany János is, aki pedig zenei leg művelt volt) el - feled ték, hogy énekelt költészetről van szó, amelyben a dal lammal elő adott vers hiá nyos ságai másodrendűvé válnak, sőt gyakran el tűn nek az ének ko hé - ziót köl csönző erejének köszönhetően. Maradt hát dolgunk a té mával kap - csolatban. Hogy úgy mondjam, Tinódit rehabilitálnunk illik, sőt kell. A évi konferenciákkal és e kötettel kapcsolatban mindenekelőtt azt tartom fontosnak, hogy a magyar művelődéstörténetnek ez a jelentős alakja hosszú hallgatás után a halálának 450. évfordulójára való emlékezés kapcsán ismét az érdeklődés homlokterébe került. Talán sokaknak úgy tetszhetett: Tinódival kapcsolatosan már mindent megoldottunk, nincs semmi probléma. Hogy mennyire nem így van, az csak a végén fog kiderülni, de sejtéseink azért lehet nek erre vonatkozóan. Annak alapján, amit előzetesen olvastam, úgy gondolom, hogy a konferenciák és a kötet nem csak formális gesztusnak ígér - kez nek, ha nem érdemben is befolyásolják majd a Tinódi-kutatások további ala kulását, és sok szempontból mérföldkövet jelentenek az eddigiekhez ké - pest. Itt utalok Lantos Szabó István előadására, amely mint azt majd látni fogják a his to rikus szem lé let se gít ségével a Tinódi-dallamok hiteles értel me - zését teszi lehetővé. Sajnálatos, hogy a kulturális kormányzattól a megrendezésre semmiféle anya gi támogatást, de még csak biztatást sem kaptunk. Az Irodalomtudományi Inté zet és a Magyar Régizenei Társaság teljesen önjáró módon, a saját erejéből szer vezte meg a májusi konferenciát. Sajnálatos volt az is, hogy a hivatalos ma - gyar zenetudomány nem képviseltette magát körünkben. Mivel eseménysorozatokról történt említés, azt remélem, hogy mindennek még folytatása is lesz. Mint előzményt, megemlítem, hogy immár nyolc éve an nak, hogy a Magyar Régizenei Társaság Molnár Pál újságíró sugallatára meg - ala pította a Tinódi-lantot, mint olyan díjat, amelyet azoknak adományoz, akik a régi magyar (énekelt) verset a legavatottabban adják elő, vagy előadását, ter - jesztését, különös tekintettel az ifjúságra, elősegítik, támogatják. Az eddigi díjazottak: Lantos Szabó István, Kuncz László, L. Kecskés András, Ferencz Éva, Csörsz Rumen István, Zádori Mária, Kobzos Kiss Tamás, Kátai Zoltán, Deák Endre. A budapesti ta nácskozás résztvevői között három díjazott is volt. Ez jelzi, hogy nem pusztán lológiai érdeklődésre, vagy mu zeá lis meg kö ze lí tés re alkal - mas a ré gi korok művészete, hanem jelenkori kul túránk szerves része ként ke - zel ve nem zeti önismeretünk nélkülözhetetlen alko tóeleme kell, hogy legyen. Virágh László A Magyar Régizenei Társaság elnöke

15 Az mi keveset írtam, igazat írtam (Tinódi, a versszerző)

16

17 VADAI ISTVÁN História és fabula Tinódi a maga korábban elismert szerző volt: ő az első költő, akinek saját kötete je lent meg magyarul nyomtatásban. Költői érdemeire való tekintettel nyert ne - mes séget Ferdinánd királytól. Az irodalmi közízlés azonban nagyon korán ki - kezd te ezt a költői tekintélyt. Közismert, hogy Szenci Molnár Albert alig ötven év elteltével a Psalterium előszavában már elítélően nyilatkozott a históriás éne - kek verseléséről: Az régi Magyar énekekben pedig avagj semmi egyenlö terminátioc nem voltac, avagj tiz versis egy másután mind egy igében ment ki, àhonnan az historias éne kekben, számtalan az soc Vala vala vala. Kin az idegen nemzetec az kic ezt láttyác, nem gyöznec eleget rayta nevetni. De hálá Istennec, ez egynéhány esz - ten dökben az mi emberinkis ékesb verseket szoktac irni. 1 Arany János is hasonló véleményt képviselt, s az önrímek és toldalékrímek ironikus elutasítását fogalmazta meg a Vojtina levelei öccséhez soraiban: Te ugyanazon szót hangoztatod: Igét igével, raggal a ragot. Hőssel könnyeddel keblét és szivét Rímnek nagyon jó, szépen kivivéd, Mint a Tinódi százötven valá-ja (Ha ugyan jól emlékezem reája). Szenci Molnár is, Arany is a rímtechnikát kifogásolják. Hogy ez a bírálat tör - té neti poétikai nézőpontból helytelen, arra már Horváth Iván rámutatott Balassi-könyvében. 2 Magam egy családi anekdotával szoktam megvilágítani a 1 SZENCI MOLNÁR Albert, Psalterium ungaricum [ ], Hernborn RMNy 962. Modern kiadása: Szenci Molnár Albert költői művei, s. a. r. STOLL Béla, Bp., Akadémiai, 1971 (RMKT XVII/6), A szöveget TÓTH Tünde, Egy vers neménec megjobbitott modgyai Szenci Molnár Albert a versről, ItK, XCVII(1993), , 6. lábjegyzete alapján javítottuk. 2 HORVÁTH Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp., Akadémiai, 1982,

18 18 VADAI ISTVÁN szitu ációt. Amikor a kis aim a Mazsolát nézték a tévében, megkérdezték, hogy a rendező bácsi miért csinálta a mesét fekete-fehérben. És nem nagyon értették, hogy azért, mert akkor még nem volt színes tévé. Tinódi azért használ ön rí me - ket, mert ez a kor szokásos, mindenki által elfogadott rímtechnikája, és azért nem használ látványos tiszta rímeket, mert akkor még nem volt színes tévé. Ha mentegetni akarnánk Tinódit, mondhatnánk, hogy ő még a szóbeliség és az írásbeliség határmezsgyéjén áll, verstechnikája még az orális ha gyo mány - hoz igazodik, s ez a kezdetleges technika tűnik Szenci Molnár számára oly ne - vet ségesnek. De Tinódinak semmi szüksége nincs arra, hogy mentegessük. És nem azért, mert az oralitás és írásbeliség határmezsgyéjén állna. Nem is ott áll, hiszen minden verse akrosztichonos, vagyis minden versét írásban készítette el. Jól beszélt latinul, hiszen több akrosztichonját latinul fogalmazza, a Zsigmond király és császár krónikáját Thuróczy János Cronica Hungarorumából és Antonio Bon ni Rerum Ungaricum Decadeséből fordítja, széphistóriát szerez Guido da Columna Historia Destructionis Troiae című művéből. Deákos műveltségű szerző, aki a XVI. század többi deákos szerzőjével teljesen azonos módon szed versbe bib liai szöveget, történeti munkát, mitológiai tárgyú elbeszélést. Nincs okunk rá tehát, hogy Tinódit az orális költészethez közel, vagy legalábbis a XVI. század his tó riásének-szerzőihez képest közelebb helyezzük el. Sőt, éppen Tinódi az, aki hi he tetlenül korán, már 1554-ben eljut a kor legmodernebb médiumáig, a nyom tatott kötetig, és majdnem teljes életművét egységes kompozícióba szer - vez ve juttatja el olvasóközönségének. Éppen az a feltűnő, hogy mennyivel elő - rébb jár, mint a műfaj többi alkotója. Éppen hogy nem a primitivitás, hanem egyenesen a pro zmus jellemzi. Érdemes kiemelni Szenci Molnár idézett bírálatából, hogy ő meg sem említi Tinódi nevét. A régi magyar énekek és a históriás énekek kifejezés a teljes XVI. szá - za di mezőnyre vonatkozik, és azért szoktuk Tinódival összekapcsolni, mert őt te kintjük a históriás énekszerzők reprezentatív példájának. Jegyezzük meg gyor san, hogy rímelés tekintetben nem is Tinódi Sebestyén a legerősebben vala-va lá zós szerző. Valkai András műveiben jóval erősebben jelentkezik ez a rím tech nikai megoldás. 3 Könnyen lehet, hogy Szenci Molnár nem is a Cronica alapján foglalt állást, hanem Heltai Cancionaléját forgatta gyakorta. Tinódi pro - z musa vagyis az, hogy versei már igen korán, szerzői névvel megjelölve 3 Horváth Iván feltételez egyfajta szekunder régiesség -et, sajátos mű-orális technikát, mely szerint Tinódi Chronicája, Hoffgreff énekeskönyve különös könyvek abban a tekintetben, hogy írástudó költők orális technikájú, paralelisztikus énekeit tartalmazzák (i. m., 197.). Véleményem szerint ez a feltételezés sem elsősorban Tinódira, hanem a tel jes XVI. századi mezőnyre érvényes, bár némiképpen korlátozottabban, mint azt Hor váth Iván feltételezi. A középkori orális hagyomány és a XVI. századi írott költészet kö zötti diszkontinuitással külön tanulmányban foglalkoztam: Szóban kettő írva négy (Az oralitás metrikájáról), előadás, MTA Irodalomtudományi Intézet, június 29.

19 História és fabula 19 meg je lentek ahhoz vezet, hogy az egész műfaj legjelentősebb képviselőjeként a histó riásének-szerzők jelölőjévé válik, s ezzel együtt a históriás énekekre vo - nat kozó bírálatok első számú céltáblájává. Egy másik bíráló megjegyzés kapcsán ugyanezt gondolhatjuk. Gyöngyösi István nak a Kemény János-eposzhoz írott utószavában szerepel egy sok szem - pontból érdekes megjegyzés: a poësist is követtem ezen verses históriácskámnak dispositiójában, azért szaporítottam azt holmi régi fabulás dolgoknak, hasonlatosságoknak és más - fé le leleményes toldalékoknak közbenvetésével, akik nélkül is a história és ab ban lévő dolgok valósága végben mehetett volna ugyan, mindazonáltal azok nak nagyobb ékességére és kedvesebb voltára nézve inkább tetszett azt az em lített dolgokkal megszínlenem, mint azok nélkül, Tinódy Sebestyén módjára csu pán csak a dolog valóságát fejeznem ki a versek egyögyűségével. 4 A szerző a históriát és a fabulát állítja egymással szembe, azt állítja, hogy a his - tó ria nem más, mint a dolgok valósága. Ezt színlette meg, azaz ékesítette fel régi fabulás dolgokkal. Ugyanazt mondja, 5 mint Zrínyi az Adriai tengernek Syrenája előszavában: Fabulákkal kevertem az históriát [ ], mert szebbnek is gondoltam úgy. 6 Bartók István úgy véli, hogy a Balassi néhány versének argumentumában felbukkanó inventio poetica a tárgy előadásának módja, a nyelvi megformálás, 7 és többek között éppen a fentebbi Gyöngyösi-idézettel világít rá, hogy a poézis lé nyegéhez tartozik a fabulás dolgokkal való megszínlés. 8 Zrínyi is az ornatus, a felékesítés érdekében keveri fabulákkal a históriát, mert szebbnek gondolja úgy. E tekintetben, úgy hiszem, a két XVII. századi poéta ugyanazt mondja. 4 GYÖNGYÖSI István, Porábul megéledett Főnix, avagy Kemény János emlékezete, Lőcse, 1693; a szöveg legújabb modern kiadását sajtó alá rendezte: JANKOVICS József és NYERGES Judit, Bp., Balassi, 1999, Zrínyi és Gyöngyösi elő- és utószavainak összefüggésére, különös tekintettel a fabula és história terminusok szembeállítására, KOVÁCS Sándor Iván hívta fel a gyelmet: Gyöngyösi Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi, ItK LXXXIX(1985), = UŐ., Koboz és virginál, Békéscsaba, 1990, ZRÍNYI Miklós, Adriai tengernek Syrenaia, Bécs, 1651, a fakszimile kiadást s. a. r. KOVÁCS Sándor Iván, Bp., Akadémiai Magyar Helikon, BARTÓK István, habet etiam suas inventiones rhetorica Balassi inventio poeticája, Iskolakultú ra, 1996/9, BARTÓK István, História és poézis Gyöngyösi István megjegyzései a költészetről, ItK, CIX(2005), Az idézett Gyöngyösi-utószó retorikai és poétikai terminusainak ala pos ér tel mezését nyújtja, nem tér ki azonban a história és az együgyűség szavak ma - gya rázatára.

20 20 VADAI ISTVÁN Lényeges különbséget látok azonban Gyöngyösi és Zrínyi história-fo gal ma kö zött. Zrínyi ugyanis nem méri saját munkáját a históriás ének ha gyo má nyá - hoz, nem viszonyítja magát Tinódihoz, és úgy vélem, hogy eposza nem is te - kint hető a históriás ének műfaji fejleményének. 9 Ő ezen a helyen egy szerűen történelem értelemben használja a história szót. A lött dolog az, amitől el tér, ami kor Szu limán halálát dédapja kezének tulajdonítja. Vagyis költői mó don alakítja a tör ténetet: módosítja, megváltoztatja a valóságot, ktív tör té ne tet te remt. A teremtő képzelet bukkan fel Szenci Molnár latin magyar szó tárában is. 10 A história nála nom distinkcióval nem pusztán lött dolog, hanem meglött dol gok nak em lé - kezete. Gyöngyösi ezzel szemben nem a megmásításra, a módosításra helyezi a hang súlyt, hanem a kiegészítésre, közbenvetésre, akik nélkül is a história [ ] való sága végben mehetett volna. Gyöngyösi história szava itt magát a verset jelenti, ilyen értelemben használja az idézett rész is, verses históriácskámnak nevezi művét, de talán még beszédesebb, hogy Tinódi históriás énekeivel állítja szembe el járását. Tinódi neve itt metonimikusan magát a históriás ének műfaját jelenti. Gyön gyösi a díszes, költői beszédet állítja szembe a dísztelen, költőietlen be - széd del, a versek együgyűségével. Az együgyűség szó azonban kissé megtévesztő, mert önkéntelenül is mai jelen tésében értjük, primitívséget, tanulatlanságot, bárdolatlanságot gondolunk mögé. 11 Kissé nomíthatja a képet, ha ismét felütjük Szenci Molnár Albert magyar latin szótárát, 12 ahol azt találjuk, hogy: 9 Nem tartjuk meggyőzőnek KLANICZAY Tibor érvelését, aki Zrínyi-monográ ájában (Zrínyi Miklós, Bp., Akadémiai, 1964; 2., átdolg. kiadás, ) a magyar históriás énekek közvetlen hatását igyekszik kimutatni. Konkrét szövegpárhuzamot nem von, párhuzamai nem históriásének-speci kusak, illetve nem históriás énekekből valók. 10 SZENCI MOLNÁR Albert, Dictionarivm Latinovngaricvm [ ] Item vice versa Dictionarium Vngaricolatinum [ ], Nürnberg, RMNy 919. A fakszimile kiadást s. a. r. KŐSZEGHY Péter, a kísérőtanulmányt írta IMRE Mihály, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézete, 1990 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, XXV). 11 Például: SZAKÁLY Ferenc, Igaz történelem versben és énekben elbeszélve (Tinódi Sebestyén élete és életműve) = TINÓDI Sebestyén, Krónika, s. a. r. SUGÁR István, bev. SZAKÁLY Ferenc, Bp., Európa, 1984, 41.: Tinódi énekeit olvasva az a benyomásunk támad, hogy kétségbeesett erő feszítéssel verssorokra tördelt prózát olvasunk, amelyet nem felemelnek, hanem való - ság gal lebéklyóznak a fantáziátlan»vala-vala«- és ragrímek. Olyannyira, hogy egyes érté - kelői például Acsády Ignác minden költői tehetséget elvitatnak krónikásunktól. Némi jog gal, ha azt vesszük, hogy Tinódi verselésének színvonala azokban az énekekben sem len dületesebb és emelkedettebb, ahol mint például a bibliai széphistóriákban az anya ga már eleve készen állt, s nem kellett bíbelődnie töméntelen név és számadat megverselésével. 12 SZENCI MOLNÁR, i. m.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok)

Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok) Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika (Tanulmányok) Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben