Németh Endréné Békefi Zsuzsanna. tanári kézikönyv a nyolcadik Daloskönyvem tanításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Németh Endréné Békefi Zsuzsanna. tanári kézikönyv a nyolcadik Daloskönyvem tanításához"

Átírás

1 Németh Endréné Békefi Zsuzsanna tanári kézikönyv a nyolcadik Daloskönyvem tanításához

2 Szerző németh endréné békefi zsuzsanna AP ISBN A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az Apáczai Kiadó kft Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ ; Fax: 95/ Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Nyomdai előkészítés: Alinea Kft. Javította: Németh József Terjedelem: 9,27 A/5 ív Tömeg: 188 g

3 ELő SZÓ Az Apáczai Kiadó felső tagozatos daloskönyvcsaládja 1996-ban jelent meg, majd javításokkal ke rült az iskolákba minden tanévben. Azóta az Oktatási Minisztérium 28/2000. (IX.21.) sz. rendelet alap ján új kerettantervet adott ki, mely szerint minden tantárgy minden tankönyvcsaládját át kellett dol gozni. Így szeptemberétől a Raffay Katalin szerző által átdolgozott (5. évfolyamos) Ötödik da los könyvem ke rült forgalomba. A 2002/03-as tanévben új, átdolgozott Hatodik daloskönyvem került a pedagógusok és a tanulók kezébe, 2003/04-ben a Hetedik daloskönyvem, 2004/05-ben pedig a Nyol cadik dalos könyvem átdolgozott kiadását kapták meg. A kiadványhoz hanganyagokat tartalmazó CD-k és interaktív tananyagok is rendelkezésre állnak. Az új kiadvány a kerettanterv tartalmai nak és köve tel mé nyei nek megfelelően, a kiegészítő CD-hanganyaggal és interaktív tananyaggal jelenik meg. A ta ná ri munka segítségéül szolgál a kézikönyv, mely tartalmazza a kerettantervet. A kerettantervek a tanítandó anyagot csak fő vonalakban körvonalazzák, s annak részletezését a pedagógiai szabadság jelszavával a pedagógusra bízzák. (Pedagógiai lexikon, Akadémiai Kiadó, Bu da pest, 1979). A kézikönyvben ehhez a munkához szeretnék segítséget nyújtani a kerettanterven kívül a heti 1 énekórára készült tanmenetjavaslattal, módszertani ajánlásokkal, óravázlatokkal, tu dásszint fel mé rő la pok kal, dalok zongorakíséretével. A hatékony munkához elengedhetetlen a felsős daloskönyvek rendszeres használata. Mivel spi rá lis a tananyag-elrendezés, a régi (előző osztályok) tankönyveire is szükség van az ének-zene órá kon. Kívánom, hogy a daloskönyv a hozzá tartozó tananyaggal, a tanári munkát segítő kézikönyvvel öröm teli és sikeres munkát jelentsen tanárnak, diáknak egyaránt. A szerző 3

4 A ke ret tan terv tar tal ma és kö ve tel mény rend sze re Az Apáczai Kiadó 2008-ban megjelent 8. évfolyamos átdolgozott daloskönyve az általános iskolák 8., a nyolcosztályos gimnáziumok 4. évfolyama számára készült. Sokéves gyakorlati tapasztalatomat és az Oktatási Minisztérium által kiadott kerettantervet alkalmaztam a daloskönyv átdolgozásában. Min den olyan iskolatípusban használható, amelyben a minőséget és a hatékonyságot célozzák meg. Ar ra tö reked tem, hogy a szűk órakereten belül is elsajátítható legyen minden átlagos adottságú is ko lá ban, tanuló csoportban a tervezett tananyag. A tananyag összeállításában meghatározó szerepet kapott az OM által kiadott kerettanterv. A minimá lis (heti 1) óraszám és a kerettanterv által meghatározott elméleti, zenetörténeti, éneklési, zenehall gatási anyag már csak kevés lehetőséget biztosít az általunk választott zenei anyag bővítésére. A leg fonto sabb volt számomra a tanulók értelmi, érzelmi, esztétikai, komplex művészeti nevelése mellett a helyes erkölcsi értékek megítélésének fejlesztése. Sok lehetőség nyílik a daloskönyv feladatai által a zenei fantázia, improvizációs készség fejlesztésére is. Az érdeklődés felkeltését céloztam a könyv tár ban való kutatómunkára serkentő feladatokkal. Az ismeretszerzés forrásai bővülnek ebben az élet kori szakaszban: az éneklés mellett megnő a zenehallgatásból eredő ismeretek köre, egyre na gyobb szerepet kap az ismeretszerzésben a tankönyvek, szakkönyvek tanórai és önálló használata. A zene jelrendszerének megismerése és alkalmazása a zenei írás-olvasás tevékenységeiben nem ön célú: a zenei tartalmak, ismeretek fejlesztik a fantáziát, segítik a zeneértővé válást. A zene szeretete, a zenehallgatás szokásának kialakítása együtt jár az ízlésformálással, és elősegíti a tanórán kívüli ze nei alkalmakba való bekapcsolódást. A kerettantervi terminológiák értelmezését ld. a Raffay Katalin szerző által szerkesztett 5. év fo lyamos daloskönyv kézikönyvében. A 8. évfolyamon is a lehetőségekhez mérten ajánlatos évente legalább 55 óra (heti 1,5 óra). Ahhoz, hogy a tananyagmennyiséggel elbírjunk, szükséges a kimagasló szaktudás, gyermek- és hi va tás sze re tet, az elkötelezettség. Ahhoz, hogy a 45 perces tanórákat maximálisan meg lehessen tölteni tarta lom mal, logikusan összerendezett, egymásra építkező-utaló óratervezésre, színes, dinamikus, él mény szerű órave zetésre van szükség. Továbbra is hangsúlyos szerepet kapjon az élmény, me lyet komplexitásában leg in kább az ének-zene képes megvalósítani! 4

5 Ének-zene kerettanterv 8. évfolyam Évi óraszám: 37 Éneklés Egy választott témakörhöz (pl. nemzeti ünnep, iskolai ünnepség, ballagás stb.) az osztály által össze állított énekes műsor előadása. A zenei könyvtár használata: tanult dalok földrajzi, korrajzi, néprajzi vonatkozásainak gyűjtése; zenei mű szavak, régies-népies szavak jelentésének önálló megismerése. TARTALOM Újabb magyar népdalok Kuruc dalok Etnikai kisebbségek dalai Más népek dalai HOZZÁRENDELÉS A NYOLCADIK DALOSKÖNYVBŐL Erre gyere, amerre én Októbernak, októbernak elsején A búzamezőben Erdők, völgyek, szűk ligetek Jól meggondold rózsám Erdő mellett estvéledtem Fáj a fának Sárgul már a fügefa levele Gyújtottam gyertyát Már megmondtam, bús gerlice Egy gyönge kismadár Ha elmegyek, ha elmegyek idegen ország felé Által mennék én a Tiszán Rózsa, rózsa, bazsarózsa levele Félre bánat, félre bú A szennai lipisen-laposon A malomnak nincsen köve Hej, páva A citrusfa levelestől, ágastól Röpülj, páva Elindultam szép hazámbul Török bársony süvegem; Hej, Rákóczi, Bercsényi Életemben csak egyszer voltam boldog (beás cigány dal) Volt nékem (cseh nd.) Bölcsődal (orosz nd.) Kakukk kánon (német nd.) Ébred már a hajnaltündér (angol nd.) Nem kérdi senki (spirituálé) Old Black Joe (ültetvényesek dala) Régi mesékre emlékszel-e még? (ír nd.) Ma nem eszek és nem iszok (bakonyi német nd.) 5

6 Egyházi énekek TARTALOM Bartók, Kodály és Bárdos műveinek énekes szemelvényei Zenetörténeti szemelvények az ókortól a romantikáig A századforduló és a 20. század zeneirodalmának énekelhető szemelvényei HOZZÁRENDELÉS A NYOLCADIK DALOSKÖNYVBŐL Ó, gyönyörű szép (Gyimes) Mária, Mária (erdélyi népi gyűjtés) Isten, hazánkért Kodály: Karácsonyi pásztortánc Röpülj, páva Kis kece lányom Magas fenyő Elment a két lány Bárdos: A szántói híres utca Az árgyélus kismadár Bartók gyűjtésű népdalok: Erdők, völgyek, szűk ligetek Által mennék A malomnak nincsen köve Elindultam szép hazámbul Októbernak, októbernak elsején Ókor: Szeikilosz sírverse Középkor: Fornsete: Nyár kánon Reneszánsz: Ismeretlen francia szerző: Dáridó Ismeretlen szerző: Kék ibolyácska Barokk: Bach: Bíborban ég Händel: Hímes rétek Bécsi klasszikusok: Haydn: Falusi jókedv Szép nyári reggel Csalogány az erdőn Mozart: Oragna figa Papageno áriája a Varázsfuvolából Beethoven: Örömóda a IX. szimfóniából Ünnepélyre (Vörösmarty verse) Romantika: Schubert: A molnár virágai Májusi dal Romantika: Schumann: Zöld hímes rét Romantika: Brahms: Bölcsődal Debussy: Gyermekkuckó Az elefánt bölcsődala Honegger: II. szimfónia a 3. tétel koráldallama Sztravinszkij: Petruska Orosz tánc téma Orff: Carmina Burana két részlet Britten: A kis kéményseprő részlet Variációk és fúga egy Purcell-témára a Purcelltéma Gershwin: Porgy és Bess. Porgy dala részlet Klára bölcsődala Egy amerikai Párizsban Séta téma 6

7 TARTALOM Többszólamú szemelvények, kánonok HOZZÁRENDELÉS A NYOLCADIK DALOSKÖNYVBŐL Beethoven Vörösmarty: Ünnepélyre (kánon) E. Gebhardi Lukin: Béke! (kánon) Kodály: Karácsonyi pásztortánc Egressy Petőfi: Nemzeti dal Kodály: Röpülj, páva Kis kece lányom Elment a két lány Magas hegyen Bárdos: A szántói híres utca Az árgyélus kismadár Praetorius: Viva la musica Fornsete: Nyár kánon Ismeretlen szerző: Zivatar Német dallam: A tél nyomtalan elszáll Brahms: Bölcsődal (háromszólamú) Orosz népdal: Tente, tente Német népdal: Kakukk kánon Angol dallam: Ébred már a hajnaltündér (kánon) Ír népdal: Régi mesékre emlékszel-e még? Német kánon: Quodlibet Bakonyi német nd.: Ma nem eszek és nem iszok Zenehallgatás Rendszerező ismétlés (a magyar és az európai zeneművészet századainak és műfajainak áttekintése jellemző zenei szemelvények segítségével). Bartók és Kodály énekkari, zenekari és színpadi műveinek felismerése és megnevezése a hangzó részletek alapján. A 20. század zenei irányzatainak felismerése többször meghallgatott zeneművek részletei alapján. A zenei műfajok áttekintése és összefüggések keresése a társművészetek és a zene között (tánc az ismert történeti tánczenékhez). A dzsessz műfaji ismereteinek kapcsolása a meghallgatott műzenei anyaghoz. Tájékozódás a könnyű műfaj megjelenési formáiban, módjaiban (mindennapi hangzó zenei kör nyezetünk jelenségeinek megismerése, értelmezése). TARTALOM Az ismétlés anyaga: a magyar és az európai zeneművészet századai HOZZÁRENDELÉS A NYOLCADIK DALOSKÖNYVBŐL Kuruc dalok töröksípon Műfajok kollégiumi zene 7

8 TARTALOM Középkor Reneszánsz Barokk Bécsi klasszikusok (ismétlés) A romantika kora HOZZÁRENDELÉS A NYOLCADIK DALOSKÖNYVBŐL Magyar Gregoriáneum lectio Spiritus Domini Gregorian (Alleluja) Lassus Bárdos: A visszhang Regnart Balassi: Ki nem hinné Pietro Bono: 2 Pavanen Vivaldi: A négy évszak (5. évf.) Händel: Győzelmi kórus (5. évf.) J. S. Bach: Et resurrexit a h-moll miséből Händel: F-dúr orgonaverseny, I. tétel Haydn: D-dúr csembalóverseny, III. tétel Haydn: Üstdob szimfónia, II. tétel Az Évszakok c. oratóriumból a Tavasz kórus és a Szüreti kórus Mozart: Divertimento, III. tétel, Menüett A-dúr zongoraszonáta (Török induló) Requiem, a 3. és a 7. rész Mozart: Varázsfuvola (részletek) 6. évf. Beethoven: D-dúr hegedűverseny, I. tétel VI. szimfónia (Zivatar, Pásztorének) IX. (d-moll) szimfónia, Allegro assai presto Schubert: Pisztráng (7. évf.) Chopin: Grande Valse brillante (Esz-dúr keringő) Liszt: Mazeppa (részl.), 7. évf. Műfajok gregorián gregorián kórusmű kórusmű hangszeres mű concerto oratórium (részl.) mise versenymű versenymű szimfónia oratórium kamara-zenekari mű szonáta gyászmise opera versenymű szimfónia szimfónia dal karakterdarab (tánc) szimfonikus költe mény Muszorgszkij Ravel: Egy kiállítás képei (részl.), 7. évf. Smetana: Moldva (részl.), 7. évf. Erkel: Bánk bán Hunyadi László (operarészletek) Muszorgszkij: Borisz Godunov (részl.) Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok (részl.) A bolygó hollandi (részl.) ˆ Késő romantika Dvorák: Újvilág szimfónia, IV. tétel szimfónia Századforduló Debussy: Gyermekkuckó Az elefánt bölcsődala A négerbaba tánca szimfonikus költe mény szimfonikus költe mény opera opera opera opera opera zongoradarabok a sorozatból Impresszionizmus Debussy: A tenger, III. tétel zenekari mű A 20. század Honegger: Pacific 231. II. szimfónia, 3. tétel Sztravinszkij: Petruska szimfonikus költemény szimfónia táncjáték 8

9 TARTALOM Neoklasszicizmus Folklorizmus Dzsessz HOZZÁRENDELÉS A NYOLCADIK DALOSKÖNYVBŐL Sztravinszkij: Zsoltárszimfónia, III. tétel Prokofjev: Klasszikus szimfónia, III. tétel (részl.) Prokofjev: Három narancs szerelmese (részl.) Kodály: Fölszállott a páva (Változatok egy magyar népdalra) részlet Hacsaturján: Kardtánc Bartók: Legénycsúfoló (7. évf.) Leánycsúfoló (7. évf.) Divertimento III. t. (7. évf.) Bartók színpadi műveiből: A kékszakállú herceg vára (5. ajtó), részlet Carl Orff: Carmina Burana (két rövid részlet) B. Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára (7. évf.) Gershwin: Porgy és Bess (részl.) A szegény ember gazdagságáról Klára bölcsődala Webber: Macskák (részlet) Presley: Good Rockin' Tonight Beatles: Lennon McCartney: Penny Lane Műfajok szimfónia szimfónia opera nagyzenekari mű balett egyneműkari művek zenekari mű opera színpadi oratórium oktatófilm számára készült opera musical dal Rockopera Szörényi Bródy: István, a király rockopera A 20. század második felének zenéje Penderecki: Hirosima emlékezetére Weiner Leó: I. Divertimentó 1. Jó alapos csárdás 2. Rókatánc Mihály András: Apokrifek, III. Agitato tétel Sugár Rezső: Hunyadi Hősi énekből No. 1. Coro No. 2. Testo e tenore solo Kurtág György: Játékok c. műből: Harangok Harangvirág Bogáncs Hempergős Árnyjáték Csend Scherzo Farkas Ferenc: Tavaszvárás, a IV. tétel zárása Pongrácz Zoltán: Egy Cisz-dúr akkord története (részlet) zenekari mű zenekari mű kamaramű női tercettel oratorikus mű zongoramű kórusmű Juhász Gyula verseire elektronikus zene 9

10 TARTALOM A 20. század második felének zenéje HOZZÁRENDELÉS A NYOLCADIK DALOSKÖNYVBŐL Szokolai Sándor: Alliterációk: I. Töprengés II. Tréfa III. Tükröződés IV. Tűzijáték Durkó Zsolt: Psichogramma (részlet) Altamira (részlet) Kodály: Karácsonyi pásztortánc Lengyel László Esti dal Háry Gyújtottam gyertyát Elment a két lány Bárdos: Széles a Duna Műfajok rézfúvós kamaramű zongoramű ének- és zenekarra kórus és fuvola kórus (gyermek) női kar daljáték vegyes kari mű Improvizáció A tanult népdalformákban és hangkészletekben önálló rögtönzés. Dallammodellként: a tanult zenei anyag tartalmai. Zenei olvasás-írás Minden eddigi feladattípus gyakorlása (összegzés). A tanult énekes és hangszeres szemelvények anyaga. Előadási és dinamikai jelek TARTALOM Larghetto: kissé szélesen Allegro assai: nagyon gyorsan Allegro molto: nagyon gyorsan Allegro con fuoco: tüzes gyorsasággal Molto vivace: nagyon élénken Moderato assai: mérsékelt gyorsasággal Lento cantabile: lassan énekelve HOZZÁRENDELÉS A NYOLCADIK DALOSKÖNYVBŐL Händel: Hímes rétek Haydn: D-dúr csembalóverseny, III. tétel Beethoven: Örömóda Haydn: Falusi ˆ jókedv Dvorák: Újvilág szimfónia, IV. ˆ tétel Dvorák: Újvilág szimfónia, III. tétel Debussy: Az elefánt bölcsődala Sztravinszkij: A balerina tánca 10

11 Zenei ismeretek Dal is me ret Dalok, énekes szemelvények (20. sz.) Műismeret. Zeneművek, témák a zenehallgatási anyagból (20. sz.) Nép ze ne Autentikus előadásmód Ze ne el mé let Aszimmetria, atonalitás, poliritmika Ze ne iro da lom, ze ne tör té net A 20. század Zeneszerzők: Bartók, Bárdos, Kodály, Weiner és más kortárs zeneszerzők, Gershwin, Debussy, Ra vel, Sztravinszkij, Honegger, Prokofjev, Hacsaturján, Britten, Penderecki Irányzatok: impresszionizmus, neoklasszicizmus, folklorizmus Új kifejezési formák: elektronikus zene Könnyűzene: a Beatles, Presley, Webber, Szörényi A dzsessz és a könnyűzene műfajai A mai könnyűzene Ja va solt közös ze nei anyag Nép da lok: A citrusfa levelestől, ágastól Hej, Rákóczi, Bercsényi, Bezerédi Török bársony süvegem Zenehallgatási anyag: Chopin: Grande Valse brillante Dvorák: Újvilág szimfónia (e-moll) Debussy: Children's corner Kodály: Fölszállott a páva Kodály: Esti dal Sztravinszkij: Petruska Gershwin: Porgy és Bess c. operából Klára bölcsődala és Porgy dala (A szegény ember gazdagságáról) Szörényi Bródy: István, a király (részletek) 11

12 Módszertani ajánlások a nyolcadik daloskönyvem tanításához A tan könyv té ma kö rei Válogatás ünnepeinkre Béke Karácsony Egyházi népénekek Kuruc dalok Az es szabadságharc dalai Magyar népzene Népdalaink rokonsága más népek dalaival Zenetörténet Évszázadok zenéje A középkor zenéje A reneszánsz zene korszaka A barokk zene A bécsi klasszikus zene A romantikus zene A késő romantika A századforduló zenéje A zenei impresszionizmus A 20. század zenéje A neoklasszicizmus A folklorizmus A 20. század első felének, a 20. század második felének magyar zenéje Az afroamerikai népzene A dzsessz A popzene és a rock and roll korszaka A musical Mai könnyűzenei irányzatok Dalok válogatásra A Nyolcadik daloskönyvem E. Gebhardi Béke! c. ünnepi kánonnal kezdődik. Lukin László ver sével szinte minden ünnepélyes alkalommal megszólaltatható. Egy tehetséges osztály vagy kórus négyszó lamú kánonban előadhatja ünnepi lendülettel. Tanítsuk meg hangjegyről (a dó: a Bé helyén)! A mé rőt a félhang határozza meg, 2/2-es az ütemmutató, tehát egy ütemre kettőt ko po gunk. Ügyeljünk a tisz ta intonációra, különös figyelmet fordítva a nagy hangközöknél! A Magyar Rá dió Énekkarának fény képét látjuk a kánon alatt. Hívjuk fel a tanulók figyelmét a kóruséneklés örö meire, szépségére, ne velő erejére! Kodály Karácsonyi pásztortáncát természetesen az ünnep közeledtével tanítjuk meg. Hallás után ta nítsuk meg a dallamot! Jó képességű osztályok a kísérő szólamot is tanulják meg hangjegy ről! A teljes mű fuvolakísérettel megtalálható Kodály Gyermek- és női kari műveiben. Ka rá csony kor igazi ünnepi hangulatot va rá zsol tiszta intonációval, fuvolakísérettel. Az egyházi népénekeket, az Ó, gyönyörű szép kezdetűt (Csík megyéből) és a Mária, Mária kezdetű erdélyi népi gyűjtést akár karácsony előtt, akár Szörényi Bródy István, a király művének elemzése során megtaníthatjuk hal lás után. (Máriának, hazánk védasszonyának ajánlotta föl Ist ván ki rály a koronát.) A magyar szentek himnusza c. egyházi népéneket szintén a magyar rockope ra tanításánál énekeltessük el hallás után tanítva! A dalok tanítása során nézzék meg a képeket a tanítványaink! Hívjuk fel a figyelmüket a kü lönbö ző művészeti korok híres alkotásaira! A 4. oldalon Hans Memling Zenélő angyalok (1480) c. képe látható. Hans Memling ( ) németalföldi festő, Kölnben, majd Brüsszelben tanult előtt Brug ge-ben telepedett le, ahol a flamand város elragadó környezetében keletkeztek korának szépség esz ményeit s polgári életformáját harmonikus közvetlenséggel surgárzó művei. Képeinek megragadó lí raisága, vonzó bája, színeinek ragyogó harmóniája miatt a korai flamand mesterek egyik leg ki emel ke dőbb alakja. Hiteles munkái nagy számban maradtak ránk, közöttük főleg szár nyas ol- 12

13 tárok vagy azok hoz tartozó táblák. A Zenélő angyalok a reneszánsz művészet kiemelkedő al kotása. Minden angyal kezében különböző hangszer van (1400-as évek). Az angyalok nyakig zárt ruhában, hatalmas szárnyakkal jelennek meg. Az arc jellegzetes ábrázolása: magas homlok, ovális arc, hullámos, vállig érő haj. A kuruc dalokat beépíthetjük a zenetörténet magyar romantikus korának ismertetésébe. A Hej, Rá kó czi, Bercsényi, Bezerédi kezdetű dalt akár hangjegyről, akár hallás után meg lehet tanítani. Hívjuk fel a figyelmet a váltakozó ütemekre (2/4, 4/4, 6/8)! Csak akkor, ha hangjegyről tanítjuk! A Rá kóczi-sza badságharcra emlékezünk e dallal. Mányoki Ádám híres festménye megörökítette a nagy fejedelmet. Mányoki Ádám (Szakolya, 1673 Drezda, 1757). A barokk arcképfestészet kiemelkedő te het sé gű mes tere. Református lelkész fiaként Észak-Németországban nevelkedett és tanult. Ham burg ban, majd Ber linben a porosz udvar számára dolgozott, majd Rákócziné arcképének megfestésével haza té ré se után Rákóczi udvari festője lett. Rákóczi 1709-ben Hollandiába küldte, ahonnan Ber linbe, majd Gdansk ba utazott. Varsóban, Drezdában, majd Berlinben udvari festőként mű kö dött ben haza tért Magyar országra ig, míg vissza nem tért Drezdába, az öccsénél élt Ta hitótfaluban. Majd újra Ber linbe, Lipcsébe, Drezdába ment, itt élt haláláig. Ismertebb képei: Ön arckép, II. Rá kóczi Ferenc, Bercsényiné, Ismeretlen magyar főúr, Ráday Pál és családja. Bercsényi Miklós gróf, katona ( ), Rákóczi Ferenc hűséges követője, a szabadság harc főtábornoka volt. Politikai feladatokat is végrehajtott. Az emigrációba is követte a fejedelmet. Bezerédj Imre ( ) kuruc brigadéros, a Rákóczi-szabadságharc egyik sikeres hadve zé re. Árulási kísérlete miatt fővesztésre ítélték. Kodály Lengyel László c. gyermekkari művét hallgattassuk meg! Ez egy hidas játék. A három fel ső szólam a magyar, az alt a német. Játékká szépült magyar történelem négyszólamú kó rus művé komponálva írja Mohayné Katanics Mária a kórusmű elemzése kapcsán. A szerző együtt tartja a három felső szólamot dallamban, ritmusban, harmóniában, szövegben, az alsó, mély alt különválik tő lük. A nagy hadakozás, ellenségeskedés a mű első fele. A kibékülés, meg egye zés, győzelem a mű második fele. A Rákóczi-dallam a Haj, régi szép magyar nép! szövegnél szólal meg. A Török bársony süvegem kezdetű kuruc dalt hallás után utószolmizálással tanítsuk meg! Béri- Ba logh Ádám (1665 körül 1711) II. Rákóczi Ferenc hadseregének brigadérosa, vitéz és ügyes csapatpa rancs nok volt. A labanc Pálffy János császári tábornok elfogta és lefejeztette. Kuruc dalokat töröksípon hallgathatunk. A töröksíp a tárogató régi magyar neve. A tárogató ős régi fúvós hangszer, eredetileg oboaszerű tábori síp. Mai formájában egyszerű nyelvű, kla ri nét sze rű hang szer. Az es szabadságharc dalait március 15-e közeledtével tanítsuk! Arany János Nem zet őrda lát Egressy Béni, a Szózat szerzője zenésítette meg. Borsos József Nemzetőr c. festményét a 7. évfolyamos tankönyvben újra megnézhetik a gyerekek. A vers hazafias mondanivalóját beszéljük meg! A dalt hallás után tanítsuk meg! Egressy Petőfi Nemzeti dal c. háromszólamú művét csak nagyon jó képességű osztálynak vagy kó rusnak tanítsuk meg! Vigyázzunk a módosított hangok pontos intonálására! A daloskönyv második tematikus egysége a Magyar népzene, de ezzel kezdjük a tanévet. A régi és az új stílusú népdalokra találunk bőven példát. Tudjuk, hogy Kodály Zoltán és Bartók Béla kezdték a 20. század elején, 1905-ben tudatosan gyűj teni a magyar népdalokat. A lejegyzett anyagot feldolgozták, rendszerezték, majd a Magyar Nép zene Tára c. vaskos kötetekben megjelentették. A népdalok keletkezése komolyan fog lal koz tat ta a 19. században a regényíró Jókai Mórt. Gyönyörű gondolatokat tár elénk A népdalok hőse c. írásában a népdalok keletkezéséről. Olvassuk fel a tanítványainknak! Ha hosszúnak találjuk, rész leteket emel jünk ki belőle! Az aláhúzott vagy kiemelt részt írassuk be a füzetbe: Hol lakik ez a kimeríthetetlen költészet? Melynek öröme hajnalhasadás, bánata permetező felhő, szerelme ta vaszi napsugár, el válása tengervégtelenség, ábrándja csillagos ég, gyásza feketére festett éjszaka. Minden népdalhoz ke ressük ki a megfelelő gyönyörű hasonlatot! Bővül a tanulók szó kin cse. (Nem csak a vidám és a szomorú jelző hangzik el a dalok hangulatának kifejezésére.) 13

14 Jókai Mór: A népdalok hőse Ki ülteti a mezők virágait? Ki tanítja a pacsirtát énekelni? Ki teremti meg a népdalt? Honnan jőnek e zengzetes, sajátos énekek, minek verse és dallama egyszerre látszik születve lenni, sen ki sem tudja, hogy kitől? Ki az, ki titokban költészetet és dalt teremt, melynek minden képe, minden hangja oly igaz, oly re mek, oly nemzethű, s kinek nyomára nem akadni, mint holt madár csontjaira? Minden évben új meg új dal keletkezik a nép ajkán, vidékről vidékre terjed, aratóleányok a mezőn, ha lászlegények a folyamon eltanulják egymástól, nem tudni meg soha, ki volt az első, aki ezt énekelte. Hol lakik ez a kimeríthetetlen költészet? Ez a pazarlás mindennel, ami szép, ami ragyogó, ami ked ves. Melynek öröme hajnalhasadás, bánata permetező felhő, szerelme tavaszi napsugár, elválása ten gervégtelenség, ábrándja csillagos ég, gyásza feketére festett éjszaka. Izenetet küld a fecskétől, szeretni tanul a gerlicétől, liliom harmatában mosdik. Patakok partjára megy sírni, virágos réteken sétál, tenger fenekéről hoz gyöngyöt, melybe szerelme nevét foglalja. Il la tos levélen alszik, lovát cédrusfához köti, rózsabokor alatt csókol, virágoskertbe temetkezik, rózsát ül tet a sírdombra, s azt hű szeretőknek hagyja. Szerelmében hű és gyöngéd, keservében andalgó, jókedvében elmeszikrázó, mámorában zseniális és mindenütt magyar, minden ízében, szavában, dala hangzatában, tárgyai képében magyar el ta gad hatatlanul. Hol van az, ki mindezeket teremti? Ki van hivatva arra, hogy lelke túlömlő érzelmeinek szót, han got adjon? Ki van hivatva arra, hogy beszéljen a nemzet ős szokásairól, a vigadó bánatról, a fehér ház ról a távolban, a puszta délibábról és a kedvenc paripáról, s minden szavát ihletként kísérje a ne mes, a vér ben edzett szabadság, minden dallamát oly ismeretes, az oly lelkesítő keserv? Hová lettek, ki ismert egyet közűlük valaha? Ki ismer most, midőn évről évre új dal, új zene kel ki a nép ismeretlen rej tekéből, s körös körül megteszi útját a hazában, s rövid idő múlva ismét másiknak ad helyet. Vagy tán úgy születik a népdal, mint a felhő? Mindennap új meg új van az égen, s mégsem látta senki, hol és hogyan támad. 14 Módszertani javaslatok órákra lebontva A 1. órán az Októbernak, októbernak elsején kezdetű népdalt tanítjuk. Hallás utáni módszerrel ja vaslom a díszítőhangok (utókák) miatt. Vigyázzunk arra, hogy az utókák ne kapjanak hangsúlyt! Azo kat alig hallhatóan énekeljük ki a fél hangérték megrövidítésével! A népdalt Csík megyében, Karc falván (Erdélyben) gyűjtötte Bartók Béla. A térképen kerestessük meg Csík megyét! Beszéljük meg a népdal szövegét! A képről, Sándor Béla Búcsúzó katonák c. festményéről is beszéljünk! Az I. vi lág háborúba in dulnak a katonák. Sándor Béla (Győr, 1872 Budapest, 1949) festő, az Iparművészeti Iskola tanára volt. Budapesten és Münchenben végezte tanulmányait. Tájképeken kívül, amelyeket a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban állított ki, freskókat festett. Két történeti tárgyú akvarelljét a Nemzeti Galéria őrzi. A Bú csú zó katonák c. kép az I. világháború katonáinak kétségek közti szomorú búcsúját áb rá zol ja. Az improvizáció egyik formája a ritmusszaporítás és ritkítás. Kodály 333/241. gyakorlatát is éne keltessük el az utasítás szerint! Gyakoroljuk a lapról éneklést a Mély a Tiszának a széle kezdetű, a Sop ron megyei Szanyban gyűjtött népdal C-dóban való olvasásával. Gyönyörködjünk a rábaközi lepe dőszélben, a művészi hímzésben. A 2. órán az Erre gyere, amerre én és az A búza mezőben kezdetű régi stílusú népdalt tanítsuk meg hallás után, majd utószol mizálással gyakoroljuk a módosított hangokat! A dalismétlés is régi stílusú népdalokból áll: Meg rak ják a tüzet, Árpa is van, makk is van, Győri kanász a dombon ezeket párosítani kell a megfelelő kot tasorral. C-dóban kottáznak a tanulók betűkottáról ismert kvintváltó dallamot. Kodály 333/291. ol va sógyakorlata is részlegesen kvintváltó dallam. Csodálkozzanak rá a gyerekek a faragott kürtre!

15 A 3. órán a többszólamúságot gyakoroljuk! A beéneklő gyakorlatok is segítsék a többszólamúság tiszta sá gát, egymás hangjának figyelését. Kodály Énekeljünk tisztán 80. gyakorlata segít ebben. A han gokról csak akkor menjünk át a másikra, ha tökéletesen kitisztultak a felső és alsó szólam hangközei. Ko dály Kis kece lányom c. népdalfeldolgozása nem túl nehéz feladat, hiszen a dallamot már ta nulták. Ha az osztály nem képes két szólamban énekelni, akkor a tanár szó laltassa meg az egyik szólamot. Úgy is élményt jelent a tanulóknak. A 4. óra vázlatát lásd az Óravázlatok c. fejezetben! Erdők, völgyek, szűk ligetek és az Erdő mellett est véledtem népdalok tanítása, valamint Kodály Esti dal c. kórusművének meghallgatása. Az 5. órán két Kodály gyűjtötte népdalt taníthatunk meg. A Gyújtottam gyertyát (Mohiban, Bars me gyében lelt rá a népdalra, a mai Szlovákiában, a Garam folyó mentén) lelőhelyét keressék meg a tan könyvük térképén! A 2. versszakot más dallammal már ismerik a tanulók. (A következő órán is előkerül.) Az Elment a két lány népdalfeldolgozás. A dallamot (felső szólam) hallás után vagy hang jegy ről megtanítjuk. Az osztály képességeitől függően válasszuk ki a módszert! Mivel a Háry Já nos című daljátékban hallható, a IV. kalandban a császári udvarhölgyek éneklik, hallgassák meg a kiegészítő CD-ről, ill. kazettáról! Óra elején és végén a 7. osztályban tanult Háry-dalokat éne kel jék el! A 6. órán két új stílusú népdallal ismerkedhetünk meg. Mindkettő Veszprém megyéből, Borzavár ról való, Békefi Antal gyűjtése. A Jól meggondolt, rózsám kezdetű népdalt hallás után javaslom meg ta níta ni. (Vigyázzunk a hangnemváltásra: F-dúr f-moll!) A szöveg mondanivalóját emeljük ki! 8. osz - tály ban beszélgethetünk a párválasztásról, az egymásért érzett felelősségről. A Fáj a fának kez de tű népdalt hangjegyről is könnyen meg lehet tanítani, hiszen A B B v A a szerkezete. Mivel a 15. ol dal feladatait már a 4. órán megoldották, a 16. oldal feladatait tervezzük erre az órára! A fafaragásra is hív juk föl a fi gyelmet! A Könyvél (1954) Tóth József bakonyi pásztor fafaragása. A Bakonyi népdalok gyűjte mé nyét Békefi Antal népzenegyűjtő és kutató ilyen díszesen faragott könyvborítóban tartotta, melynek az összefogó éle látható a 16. oldalon. A 15. oldalon: Spanyolozott tükrös Pénzeskútról (1909). A spanyolozás a dunántúli pásztorok jel legzetes díszítő technikája (másutt elvétve ismert). A fából és szaruból készült tárgyakon egyformán al kalmazták. A díszítmény rajzát bevésték, majd a vésett vonalakba megmelegített késsel, kanálnyéllel különböző színű spanyolviaszt olvasztottak. A legkorábbi tárgyakat piros, piros-fekete, piros-kék szí nű viasszal díszítették (viaszkolás). A legkorábbinak ismert borotvatartók az 1810-es évekből va lók. A pásztorok a spanyolviaszt általában vásárolták, de gyantából, méhviaszból amit porfestékkel szí neztek maguk is készítettek díszítésre alkalmas viaszt. A Dunántúlon nem csupán egyszerű or na men tális kompozíciókra alkalmazták, hanem figurális jelenetek kivitelezésére is. A tan könyv ben szög letes tükrös látható. A keret belső szélein sínen lehet lehúzni a tükrös fedelét, mely védi és dí szí ti a tükröt. A 7. órán Béres Ferenc gyűjtéséből a Sárgul már a fügefa levele kezdetű népdalt hangjegyről javaslom megtanítani. A sorszerkezete A A B A, tehát F-dóban könnyedén le kell tudni szolmizálni. Készítsük elő a hangközöket különböző módon: kézjelről, repülőkottáról m-l l-m r-l, s,-d d-m-s-l-m (dó az F helyén)! A szövegről is feltétlenül beszéljünk! Az 1. sor természeti képe előrevetíti a népdal hangulatát. A fiatalember bizonytalan a kislány érzéseit illetően. Az is fájdalma, hogy másnap be kell mennie a kaszárnyába. Nem lenne gyászban a szíve, ha biztosan tudná, szereti-e a kedvese. Hasonló tartalmú az Életemben csak egyszer voltam boldog kezdetű beás cigány dal Tengerdi Győző gyűjteményéből. Hallás után tanítsuk meg! Ha van idő, lapozzunk vissza a feladatokhoz, és gyakoroljuk a kottaolvasást! A már tanult népdalok utószolmizálása is jó készségfejlesztő gyakorlat. A 8. órán mindkét dalt megtaníthatjuk hallás után, ha jó képességű az osztály. Kodály Kistétényi: Magas fenyő kétszólamú mű. Az ügyes osztályok meg tudják tanulni. (Kvartkánon) 15

16 A csengő és a ko lomp a legelő állatok nyakában lógott, hogy a gazda tudja, merre jár a jószág. A Veszprém megyei Ha elmegyek, ha elmegyek idegen ország felé kezdetű népdal a hazájától el vált ember honvágyáról szól. Hallás után megtaníthatjuk az A A 5 B A szerkezetű új stílusú gyönyörű ma gyar népdalt. Mindkét dalhoz szépen illik Kisfaludy Károly verse. Szülőföldem szép határa Szülőföldem szép határa, Meglátlak-e valahára? Ahol állok, ahol megyek, Mindenkor csak feléd nézek. Ha madár jön, tőle kérdem, Virulsz-e még szülőföldem? Azt kérdezem a felhőktül, Azt a suttogó szellőktül. De azok nem vígasztalnak, Bús szívemmel árván hagynak; Árván élek bús szívemmel, Mint a fű, mely a sziklán kel. Kisded hajlék, hol születtem, Hej, tőled de távol estem! Távol estem, mint a levél, Melyet elkap a forgó szél. A madármotívum a népdalokban is és Kisfaludy Károly versében is megjelenik. Értelmezzék a ta nulók, melyikben milyen szerepe van a madárnak! A 9. órán a kerettanterv által is javasolt népdal az Által mennék én a Tiszán kezdetű népdal, mely köz ismert és népszerű. A megtanítását hallás után javaslom. A tanulók könyv nélkül, a fülükre hagyatkoz va állapítsák meg a népdal sorszerkezetét (A A B A)! A népdal Tolna megyéből, Felsőiregről való Bartók-gyűjtés. Az 1940-es évek óta Ireg szem cse a falu neve. Így találjuk meg a térképen. A szövegről is beszélgessünk! Tanulják meg a tanulók a Rózsa, rózsa, bazsarózsa levele kezdetű népdalt! Elemezzék önállóan! A 10. órán egy bakonyi és egy Somogy megyei, szennai népdallal gazdagodhatunk. A Borzavárról va ló Félre bánat, félre bú c. népdalt hangjegyről tanítsuk meg! C-dóban, ritmusproblémák nélkül, ötsoros ABCDE sorszerkezettel. Vidám hangulatú, nem bánkódik a dal kitalálója még akkor sem, ha a szeretője elhagyta. A szennai lipisen-laposan (szómagyarázat: a somogyi dombokról énekel). Ezt a nép dalt is lehet hallás után tanítani, de ha nagyon jó képességű az osztály, hangjegyről tanítsuk meg! Az 5/4-es üte mekben a negyed szünetnek nagy jelentősége van a magyar táncban. A csárdásnál az 5. negyedre ru góznak, ez az ún. mártós. A 21. oldalon lévő könyvborítóról mondják el a tanulók, mi mindent fa ra gott rá Tóth József aklipusztai pásztor! (Aklipuszta egy Zirchez tartozó falucska.) A tanmenetjavaslat dalismétlésre szánt új stílusú népdalait csokorban lehet énekelni: Fáj a fának, Éva, szívem, Éva, Sárgul már a fügefa levele (oktáv-, majd kvintlépés felfelé a népdalok között). A 11. óra anyaga Bárdos Széles a Duna című népdalfeldolgozásának témája, Bárdos A szántói híres utca című biciniumát lásd az Óravázlatok c. fejezetben! Az osztály legtehetségesebb énekesei szorgalomból megtanulhatják (kis tanári segítséggel) Bárdos: Az árgyélus kismadár című biciniumát. A 12. órán a Rokon népek dalainak hatása a magyar népdalokra címmel három népdallal fog lal kozunk. Dalismétlésként két 3/4-es ütemű népdalt énekeltessünk el: Gyújtottam gyertyát és az Elment a két lány virágot szedni kezdetűt. A páratlan ütemű dallamok is idegen hatásra mutatnak. A ma lom nak nincsen köve kezdetű népdalban a dúr (első két sor) és a moll (3 4. sor) hangnem keve re dik. Vi gyázzunk a dóváltásra! A hangnemek találkozása egy dalon belül olasz hatást mutat. Be szél ges sünk a kedves, szép szövegről és a képről, mely széki lakodalmat ábrázol! Nézzük meg a tér ké pen, hol van Szék, hol van Jobbágytelke! Gyönyörködjenek a tanulók a széki szobabelső tárgyai ban, a gazdagon díszített hím zett 16

17 párnavégek, ágyterítők, függönyök az erdélyi asszonyok, leányok ke ze munkáját dicsérik. A meny aszszony pártája élő rózsákból van kötve. A Hej, páva kezdetű népdal úgy, mint az előző, Maros-Torda megyéből való. Népdalaink között találunk több bolgár ritmusú nép dalt, melynek ütemmutatója változatos, a 2/8, 3/8, 5/8, 7/8 a legjellemzőbbek. Jellemző a válta ko zó ütemű bolgár ritmusú népdalainkra az aszimmetria. Ilyen volt a 7. osztályban tanult bakonyi nép dalunk, a Jaj, pártám, jaj pártám kezdetű. A szovátai kék írásos terítő gazdag díszítését is cso dál juk meg! A bukovinai Istensegíts településen gyűjtötte Kodály Zoltán A citrusfa levelestől, ágastól kez detű népdalt, melyet a Székelyfonó c. daljátékában is feldolgozott. A török hatás érződik a dal la mon (a 3. sor utolsó ütemének szi-fá bővített másodja és a mi-re végződő dallam). Kb. a 13. órán kezdünk foglalkozni az Évszázadok zenéjével, a zenetörténettel. Már 5. osztálytól kezd ve tanultak a gyerekek a zenetörténeti korokról, de csak olyan mértékben, amely az életkori sa já - tos ságaiknak megfelelt. 8. osztályban spirális tananyag-elrendezéssel bővítjük művészeti koronként az elméleti és zenei ismereteiket. Úgy, mint a népzene tematikus egységnél, a zeneirodalom olyan da rab jait válogassuk a tanulóink számára megtanítás céljából, melyek a tanítványaink képességeit nem ha lad ják meg. Egy órára tervezhető a heti 1 énekóra miatt az ókor és a középkor zenéje. A művészeti ko rok nál használjuk a tantárgyi koncentráció lehetőségét. Nagy segítségül szolgál az összehasonlító táb lá zat, a tankönyv képei. A görög dallamot, Szeikilosz sírversét megtanulhatják akár szolmizálva, akár hallás után. A görög, fonetikusan leírt szöveg csupán érdekesség, nem kötelező megtanulni. Pin da rosz ról, a Kr. e. 5. században élt görög dalnokról, lantosról Trencsényi-Waldapfel Imre Mitológia c. könyvében a következő olvasható: Élt Thébaiban egy házaspár, Daiphantosz és Kleodiké. Két gyermekük volt, Eritimosz és Pin darosz Még gyermek volt Pindarosz, amikor egyszer Thespiaiba ment szülővárosából. Meleg nyári idő volt, a nap tüzesen sütötte a mezőket. Pindaros elfáradt, és lepihent útközben egy lombos fa árnyékába. Amint ott pihent, elnyomta az álom, és olyan édesen aludt a fa alatt, hogy a szája tátva maradt a nagy gyönyörűségtől. Azt álmodta, hogy a szája telis-tele lett döngicsélő méhekkel, mint valami nyüzsgő méhkas. De akkor csodálkozott csak igazán, amikor felébredt. Mert amit álmodott, igaz is volt fé ligmeddig. Egy eltévedt méhecske addig röpködött ide-oda a virágok és az alvó gyermek között, amíg te lihordta elnyílt ajkait mézzel. Azóta ömlött Pindarosz ajkairól méznél is édesebben az ének Pin darosz egész Görögország legnagyobb muzsikusaitól tanult. Mire megnőtt, ő lett az ország leghíresebb énekese. Dicsőséges hősök, híres, nagy királyok vetekedtek érte, hogy Pindarosz énekelje meg a di csőségüket. És ő mindenkiről énekelt, aki valami szép tettével kivált a többi ember közül. A görög ifjak minden negyedik esztendőben összegyűltek Olympiában, hogy ott Zeus nagy ünnepén ver senyjátékokat rendezzenek. Pindarosz is ott volt mindig, és a bajnokok legszebb jutalma az volt, hogy Pindarosz énekelte meg a diadalukat. Történt egyszer, hogy Delphoiban Apollón ünnepére özönlöttek a zarándokok, drága ajándékokkal, hi bátlan kosok százaival áldozni az istennek. Köztük volt Pindarosz is, de üres kézzel. Gúnyosan kér dezték tőle a többiek: Hát te ugyan mit áldozol Apollón istennek? Egy hálaéneket felelte Pindarosz felemelt fejjel, mert tudta, hogy a szépszavú emberek zengő, bölcs szavakkal áldozhatnak az isteneknek. De csak nevették őt a zarándokok. Hanem Apollón isten Pin darosz áldozatát fogadta a legszívesebben, és elrendelte, hogy a papok nap mint nap, mielőtt be zárják a templomot, kiáltsák fennszóval az oltár előtt: Pindarosz jöjjön, mert hivatalos az isten lakomájára! És Pindarosz lakomázhatott Apollónnal és a delphoi papokkal az áldozati állatok húsából. Trón széke is volt a templomban, s abba senki más nem ülhetett, hogy mindig készen várja Pindaroszt, s ha ő eljött, abban ülve zengte himnuszait Apollón isten dicséretére Az istenek szerették, az emberek tisztelték Pindaroszt, így ért szép öregséget. De még késő agg korá ban is, két leánya karján elment mindenhová, ahol hős férfiak diadalait magasztalhatta. Nyolc vanesztendős korában halt meg. 17

18 halhatatlan a szépszavú költő, amint halhatatlanul száll szájról szájra az ének. Arra a házra, amelyben Pindarosz lakott, ezt írták Thébai lakói: Pindarosz, a költő házát fel ne gyújtsa senki se! S a költő halála után is nagy tiszteletben tartották mint szent zarándokhelyet. Még az ellenség is megkímélte, és száz évvel később, mikor a világhódító Nagy Sándor felégette Thébait, meghagyta ka to náinak, hogy Pindarosz házára, mint szemük fényére vigyázzanak. A középkori zene kialakulásának legjelentősebb dallamai a gregoriánok. Ez az alapja még a mai napig is az értékes zenének. Az 5. osztályos hanganyagról idézzük fel a gregorián dallamokat! A Gre gorián himnuszt énekeltessük el szolmizálva! Tanítsuk meg hallás után Fornsete Nyár kánonját! Ügyes osztály vagy iskolai kórus megtanulhatja a Viva la musica Praetorius (13. sz.) dallamot. Gyö nyö rű kánon, a zene, a muzsika dicsőítéséről szól. A dallam mellett található Raffaello Santi Szent Ce cília c. képe 1516-ból. A tantárgyi koncentráció lehetősége itt is adott. A tankönyvben szereplő ké pek ről feltétlenül beszél gessünk, a művészettörténeti értékekről meg kell emlékeznünk. A jáki templomot általában szemből, a bélletes kapuról ismerjük fel. A tankönyvben a szentély fe lől látjuk. Kéttornyos, román stílusú magyar templom a 13. század közepéről a jáki (Vas megye) mű em lék. Háromhajós épület, félköríves apszissal (a templom főhajójához csatlakozó félkör, ahol a fő ol tár van), a mellékhajókéhoz képest meghosszabbított szentéllyel. Az építkezés többször megszakadt (egy alkalommal feltehetően a tatárjárás miatt), s 1256-ban szentelték fel. A nyugati bejáratát hat osz lop mélységű béllet képezi. A bélletes kapu fölött háromszögű oromzat emelkedik, rajta lépcsőzetes fül kesor, ennek csúcsán áll Krisztus, két oldalán apostolokkal, akik közül az egyik Szent Péter apostol, nagy kulcscsal a kezében. A kölni dóm homlokzatát a gótika jellemzi. Csúcsíves boltozat dominál, a formák elvékonyodnak a vaskos román stílussal szemben. Az ég felé törnek ( század). A két stílust könnyű meg je gyez ni, ha erre az írásmódra gondolunk: (boltíves) (csúcsíves) (A hosszú ó a boltívet csúcsívessé formálja.) A csúcsíves boltozat az imádkozó kézre hasonlít. Raffaello Santi Szent Cecília (1516) című festménye a zene védőszentjét ábrázolja. A szent, mi után földre hullatta hangsze reit, és az orgona is kihullik kezéből, elragadtatott tekintetét az égre eme li, ahol a felhők között fel tűnik az angyalok kórusa. Körülötte balról jobbra: Szent Pál töprengő tar tással, Szent János evan gé lista, akinek tekintete találkozik Szent Ágostonéval és a szemlélőre te kin tő Mária Magdolna. Vasari sze rint Lorenzo Pucci a Négy szent bíborosa rendelte meg a képet a bolognai San Giovanni in Mon te templom számára. Szent Cecília azért a zene védőszentje, mert a sa ját esküvőjén is orgonált. A 14. órán átismételjük Fornsete Nyár kánonját, talán már kétszólamú kánonban is sikerül elé ne kelni. A reneszánsz zenetörténeti korral ismerkedünk. Induljunk ki a tankönyvben látható festmény rész letből! Zenélő angyalokat látunk a 15. századi Jacob van Oostzanen nápolyi festőtől. A részlet a Krisz tus születése c. képről való. A bájos angyalkák lelkes muzsikával köszöntik Krisztus születését. Idéz zük föl az 5. osztályban tanultakat e zenei korszakról! Nézzük meg az összehasonlító táblázatot! Tanítsuk meg az ismeretlen francia szerző Dáridóját! É-mollban, hangjegyről megtanítható. Azonosság és kü lönb ség megfigyeltetése: Értékes kis előadási darab le het tavaszi ünnepeken, farsangkor, évzárón. A már jól ismert dom bor mű képéről asszociálnak a tanulók a magyar reneszánsz zenei mű vészet kialakulására. Pietro Bo no, kora legjelentősebb lantművésze az 1480-as években érkezett a budai Várba, Mátyás király ud va rá ba. A 2. Pavanen igazi fenséges udvari muzsika. (El szoktam képzeltetni akár a visegrádi, akár a bu dai Várat, ahogy jelzik a zenészek a királyi párnak a vendégek bevonulását.) 18

19 A reneszánsz kórusmű vé szet gyönyörű példája Lassus Visszhang c. madrigálja, mely két kórus tökéletes kánonja. Ismeret len szerző Kék ibolyácska c. madrigálját osztály- vagy iskolai kórus is megtanulhatja. Vigyázzunk a len dü letes előadásmódra, a szép, tagolt szövegmondásra, hogy érvényesüljön a gyönyörű vers. A ho mo fón és polifón szerkesztési mód jellemzőit át lehet ismételni az Ötödik daloskönyvemből, és meg erő sí te ni a Nyolcadik daloskönyvem meghatározásaival. A barokk kor első órája (kb. 15. óra) az Óravázlatok c. fejezetben található. A barokk kor első óráján, mikor Bach műveiről tanítunk, elmondhatunk a nagy zeneszerzőről egy kis, de nem lényegtelen történetet. Beethoven azt mondta Bachról (a Bach szó jelentése patak): Nem pa tak nak, hanem tengernek kellene őt hívni. Élete végéig hazájában élt. A lipcsei Tamás-templom leg híresebb orgonistája, karnagya volt. Idős korára megvakult. Még nem volt tízéves, amikor szüleit el vesztette. Bátyja nevelte, aki szintén muzsikus volt. A feladott zongoradarabokat J. S. Bach igen gyorsan megtanulta. Szerette volna az akkor leghíresebb mesterek műveit is megtanulni, de az ezeket tar tal mazó kottagyűjteményt elrejtették előle. Bátyja a tiltott kottákat rácsos ajtajú szekrényben őrizte, de a kisfiú észrevette, hogy kezével be tud nyúlni a rácson, és ki tudja emelni a füzetet a szekrényből. Ily módon éjszakánként, amikor mindenki mélyen aludt, kiemelte a gyűjteményt, és mivel még gyer tyája sem volt holdfénynél másolni kezdte. Hét hónapi tartós munka után végre leírta az egé szet. Nagy izgalommal kedte a műveket játszani, amíg rá nem jöttek tettére. Bátyja nagyon meg bün tet te, és a nagy fá radsággal készült másolatot széttépte. A 16. órán a barokk hangszeres műfajokkal ismerkedünk. A dalismétlés az óra elején természetesen a barokk dalokkal kezdődik: Martini Kicsi kertben, Bach Részlet a Parasztkantátából és a Korál. A már ismert hangszeres zenével kezdjük a zenehallgatást, mellyel felidézzük a barokk stílusjegyeket. Hallgassunk bele Vivaldi A négy évszak c. concertójába! Stílusjegyek ellentétek: gyors lassú; halk hangos; kevés hangszer sok hangszer. Méltassuk Georg Friedrich Händel zenei nagyságát! Händel bejárta Európát. Bach azt mondta róla: Az egyedüli ember, akit látni szeretnék, mielőtt meghalnék. Ha nem Bach volnék, ő szeretnék lenni. Éle te végén Bachhoz hasonlóan teljesen megvakult, de még akkor is játszott az orgonán. Kö zön ségét meghatotta csodálatos játékával. A templomba járók mindig tisztelettel nyitottak utat a világtalan aggastyánnak, akit egy kisfiú vezetett fel a kórusra az orgonához. Munkabírása, zeneszerzői telje sítménye rendkívüli volt. A hannoveri választófejedelem karmesterré nevezte ki. Egy alkalommal Hän del szabadságot kért, hogy Angliába utazhasson. El is ment, de szabadsága lejártával nem tért vis sza. Egész London a lába előtt hevert. Akkor még a mester nem sejtette, hogy cserbenhagyott gaz dá ja I. György néven rövidesen Anglia királya lesz ben ez be is következett. Új gazdája aki nek kegyét oka volt keresnie azonos volt a régivel, aki okkal neheztelt rá. Kínos volt a helyzet, de a mester kivágta magát. A pompás Vízi zene szvit segítségével, amit a királynak ajánlott, vissza nyer te egykori gazdája kegyeit. Tanítsuk meg hallás után a Hímes rétek c. rész le tet az Alcina c. operából! Ügyeljünk a pontos ritmusra, tempóra! Az ősz szomorú hangulatát tárja elénk. Az előadásmódja larghetto (kissé szélesen). Tanulják meg szolmizálva a zenehallgatás előtt Händel F-dúr orgonaversenyének főtémáját! A karácsonyi énekekkel is lehet már az ünnepre készülni! Az összefoglalásban ismételjünk át mindent, amit az énekes és a hangszeres műfajokról tudni kell! A órán a bécsi klasszikusokkal ismerkedünk tovább, hiszen 6. osztályban már tanultak róluk. A tankönyv képei segítenek a különböző művészeti korokban való eligazodásban, az általános stílus jegyek megfogalmazásában. A történelmi háttér rövid, lényegre törő, érthető magyarázatát feltétlenül mond juk el! A bécsi klasszikusokkal csupán három órán foglalkozhatunk. A budapesti Nemzeti Múzeum épü le te Bu da pes ten megmutatja a klasszicista stílusjegyeket: egyszerűségre, világosságra, szimmetriára, ará nyos szer kezetekre törekedtek. A zenében finom dallamosságra, egyszerű harmóniákra, változatos, ta golt ritmikára, világos zenei szerkesztésre, szimmetriára. 19

20 Haydn Szerenádját idézzék fel a 6. osztályos anyagból! Ezen az órán tanulják meg Haydn Csa lo gány az erdőn c. kánonját! Vigyázzunk, mert nagy a hangterjedelme, nagy sze kund dal mélyebben is kezdhetjük. Ha nagyon ügyes az osztály, háromszólamú kánonban előadható. A három bécsi klasszikus zeneszerző képe mellett olvasható a 6. osztályban már megtanult rövid élet rajz. (Mindig csak azzal foglalkozzunk, akiről éppen az adott órán tanulunk!) Idézzük fel a 6. osztá lyos hanganyagról Haydn Üstdob szimfóniájának részletét, valamint az Évszakok oratórium részle te it! A 34. oldalon találjuk Haydn D-dúr csembalóversenyének főtémáját. A több mint két oktávnyi hang - terjedelme miatt nem taníthatjuk meg, de a ritmusát eltapsoltathatjuk. Így a zenehallgatás alatt a sze - mükkel sikeresebben tudják kísérni a tanulók a főtémát. Haydn zongora- ill. csembalóversenyei kö zül messze kiemelkedik a D-dúr koncert. Haydn korában még mindig a csembaló volt a divatos hang szer a szalonokban, a házi muzsikáláskor. A képen háromféle hangszer látható egy-, két- ill. há rom manuálos (billentyűsoros). A 35. oldalon a rizsporos parókás muzsikusok láthatók, Haydn a csem balónál. A jó képességű osztályokban megtaníthatjuk Haydn Falusi jókedv c. dalát is. A mai em ber is, ha nyugalmat keres, azt vidéken, a természetben leli meg. A hajlításokban gazdag, vissza-vissza térő dallammotívumok is nyugalomba ringatnak, szinte a hímes tarka rétre képzeljük magunkat. Maga Haydn nem volt kiváló pianista, ez a hangszer nem lelkesítette sok mű megírására. Johann Chris tian Bach hatása így is megfigyelhető a koncertjein ben készült a D-dúr koncert. Szem betűnő a versenyműben a hangzás frissessége és közvetlensége. Különösen figyelemre méltó a ver bun kos stílusfordulatokat tartalmazó napsugaras harmadik tétel, a Rondo all' Ongarese. Fi gyel tes sük meg a visszatérő rondótémát! Kis történet Joseph Haydnról, a nagy zeneszerzőről: Haydn közel 30 évig állt az Esterházy-her cegek szolgálatában. Nagyon sok időt töltött Kismartonban (ma Eisenstadt) és Eszterházán (ma Fertőd) az udvari zenekar karmestereként. A zenekar vezetésén kívül feladata volt ünnepi alkalmakra na gyobb szabású zeneművek komponálása is. Az egyik évben a herceg a tervezettnél hosszabb ideig tar tóz kodott Eszterházán, s emiatt a zenészek szabadságolása késett. A mester a zene nyelvén kívánta fi gyelmeztetni arra, hogy a zenészek már türelmetlenül várják a szabadságot. Szimfóniát írt. A bemuta tón a szokásos négy tétel után ötödik is következett, melyben a különféle hangszerek a maguk jelleg ze tes hangján panaszkodtak. A tétel közepén a második kürt szólama hirtelen lezárult. A kürtös összeszedte kottáit, eloltotta pultjánál a gyertyát, és távozott. Rövidesen követte példáját a fagott, az oboa, majd az első kürtszólam játékosa is. Már csak a vonósok játszottak, mindig kevesebben, végül csak két hegedű maradt. Egyre halkuló, fáradt, elhaló játékuk zárta le az előadást. A herceg megértette a zenei tréfa mögött rejlő jogos kívánságot. Zenészei számára már másnap reggel megadta a sza bad sá got. A kü lönös körülmények között keletkezett Búcsú szimfónia azóta is a mester leggyakrabban ját szott művei közé tartozik. Dalismétlésként énekeltessük el Haydn Szerenád, Csalogány az erdőn és Mozart Vágyódás a ta vasz után c. dalát. A 35. oldalról felidézhetjük Mozart életének főbb mozzanatait. Mozart első mű ve a halandzsa szövegű (játék a szótagokkal, hangokkal), Oragna figa (orannya figa) kezdetű A B A szer kezetű dalocska. Kodály Zoltán méltónak tartotta a művet arra, hogy egy alsó szó la mot komponáljon a mozarti dallamhoz. A 6/8-os dallamot hangjegyről tanítsuk meg! Ismételjék át a klasszikus műfajokat is az órán! Zenehallgatás: lehet szonáta: Török induló (3'34'') 6. évf. vagy divertimento: D-dúr divertimento (4'17'') 6. évf. Mozart Varázsfuvola c. operájáról 6. osztályban már tanultak. Ismételjék át az opera keletkezésének tör ténetét, kik a szereplők, milyen részleteket hallgattak, ill. tanultak meg a műből! Papageno áriája (Egy tűzről pattant lányka) az opera II. felvonásának 6. képében szólal meg. Előzmény: Összegyűltek Isis, Osiris papjai. Szavakban már a bizalom szól. Tamino eddig bátor, férfias magatartása remény a győzelemre. Sarastro főpap figyelmezteti Taminót, hogy két ve sze del mes próba vár még reá. Paminát is bevezetik a szentélybe, hogy végső búcsút vegyen szerelmesétől. A fiatalok szívében azonban él a hit, hogy viszontlátják egymást. A 6. képben Papageno sötét fo lyo só kon fé lelmetes dörgés és villámlás közepette botorkál. Minden szögletben új veszedelmek le sel ked nek rá. Pap kísérője megfeddi állhatatlan magatartásáért, de az istenek jósága elengedi büntetését. A beava- 20

KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ

KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ Szász Lídia Sára KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ Celldömölk Szerkesztette Bozsik Rozália AP 012231 ISBN 978-963-464-664-8 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a

Részletesebben

Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz. Bevezető

Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz. Bevezető Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz Bevezető 2007 október-novemberében jelent meg a Zenei nevelés tankönyv, mely a magyar tannyelvű alapiskolák negyedik osztálya számára íródott.

Részletesebben

Z enében. MÁV Szimfonikus Zenekar 2012-2013. utazunk! Budapest. Mű vésze ti veze tő: Csaba Pé ter MŰSORFÜZET

Z enében. MÁV Szimfonikus Zenekar 2012-2013. utazunk! Budapest. Mű vésze ti veze tő: Csaba Pé ter MŰSORFÜZET Z enében utazunk! MÁV Szimfonikus Zenekar Budapest MAV SYMPHONY ORCHESTRA 0-0 MŰSORFÜZET Mű vésze ti veze tő: Csaba Pé ter MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR / MAV SYMPHONY ORCHESTRA alapítás éve / Founded in A zenekar

Részletesebben

Ének-zene 5-8. évfolyam

Ének-zene 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

HATODIK, JAVÍTOTT KIADÁS

HATODIK, JAVÍTOTT KIADÁS MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Király Katalin Ének-zene 9. osztály HATODIK, JAVÍTOTT KIADÁS Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Parlando, elbeszélve Madárka, madárka 1. Ma - dár - ka, ma - dár - ka, fi Csá - cso - gó ma -

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/1 március Tartalom Emlékezés Kodály Zoltánra 2012. december 16-án Hartyányi Judit... 4 Kodály Zoltán és Gyulai

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben

A tizennegyedik állomás

A tizennegyedik állomás 1 RÁKÓCZI RÁKÓCZI 2 2 A tizennegyedik állomás Húsvét A nagyböjt liturgiáinak, imádságainak sorában ott találjuk a Jézus Krisztus szenvedésének útját végigszemlélő keresztutat. Igen népszerű elmélkedési

Részletesebben

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható!

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható! 2013 - Az 1. szám tartalomjegyzéke: Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Címlap: Gál Béla Hangverseny a Magyar Kultúra Napján (Kocsis Klára)...........................................................

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene felmutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

Kell egy csapat - A pálya széle

Kell egy csapat - A pálya széle IV.2.9. MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET BEVEZETÉS A sportiskolai kerettantervben a művészeteket megjelenítő tantárgyak funkciója kettős. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a sportiskolában tanulmányait folytató

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Ének-zene készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1. alapján 9-10. évfolyam 2 A TANTERV HELYI VONATKOZÁSAI Az iskola

Részletesebben

IV. évfolyam 6. szám

IV. évfolyam 6. szám i s i l i r p Á IV. évfolyam 6. szám Az Olajfák hegyén Van egy mondat Csontváry híres önéletrajzában, amely ha nem lenne, az egész dolgot, hogy csoda történt, mert egy hang meg szólalt és közölte az üzenetet:

Részletesebben

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály Ének-zene 10. osztály Ünnepek, ünnepélyek A Szentírás, görög eredetű szóval a Biblia írásos gyűjteményekből álló könyvek sorozata. Két részből áll: 1. Ószövetség 2. Újszövetség A Jézus születése előtti

Részletesebben

Teljék be a kívánságunk, mint vízzel a teknõ, mint negyvennyolc kecske lába százkilencvenkettõ.

Teljék be a kívánságunk, mint vízzel a teknõ, mint negyvennyolc kecske lába százkilencvenkettõ. A Vikár Sándor Zeneiskola AMI és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2012. január 23. szám 2 Kürtszó 2012. január 23. szám Pulyka melle, malac körme liba lába, csõre Mit kívánjak mindnyájunknak

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 A felső tagozaton tanított ének-zene konkrét

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Ének zene 5.-8. évfolyam heti 1 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók. (29. oldal) Készítette: Lórántfi Mónika 2013 Az ének-zene

Részletesebben

A csapat tagjai: szakos tanulónk számol met akartunk keresni. Fél órás bo- be. Nos, mi kihasználtuk ezt a lehetõséugyanis

A csapat tagjai: szakos tanulónk számol met akartunk keresni. Fél órás bo- be. Nos, mi kihasználtuk ezt a lehetõséugyanis Kürt szó A Vikár Sándor Zeneiskola AMI és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2012. június 24. szám 2 Kürtszó 2012. június 24. szám Vándorélet a Jeunesses meglepetést számunkra, de ezeket Musicales

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. Ének-zene Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek.

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS Csallóközi Zoltán A mi Katynunk Egyéves szőke kisfiú fogja édesanyja és édesapja kezét egy poznani parkban. Ez látható Konrad Sutarsky, nemrég megjelent Az én Katynom könyve címlapján. Négy év telik el

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben