SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 28. Budapest, 1991.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 28. Budapest, 1991."

Átírás

1 SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 28. Budapest, 1991.

2 Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Színháztudományi Bizottságának folyóirata Sorozatszerkesztő: dr. Kerényi Ferenc Készült a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány támogatásával ISSN Kiadja az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Felelős kiadó: dr.kerényi Ferenc Felelős szerkesztő: dr.dömötör Adrienne Készült az OSZMI Nyomdájában Felelős vezető: Török Margit

3 TARTALOM ÉVFORDULÓ 200 ÉVES A MAGYAR HIVATÁSOS SZÍNÉSZET (AZ OKTÓBER NEMZETKÖZI ÜLÉSSZAK ELŐADÁSAI) Fried István (Budapest): A magyar színházi mozgalom kezdetei (kelet-közép-európai kontextusban) 5 Prazak, Richard (Brno): Cseh színészek és zenészek Pest-Budán a század fordulóján 13 Kotte, Andreas (Berlin): Nemzeti színjátszás a Nemzeti Színházban? 20 Silvestru, Valentin (Bukarest): Elődeinket magunkkal visszük az örökkévalóságba 24 Ujes, Alojz (Belgrád): A színház szerepe a délszláv állam kialakulásában 27 Koski, Pirkko (Helsinki): A nyelvi dominanciától a kulturális dominanciáig. A színház, mint a finn identitástudat megerősítője és a nemzeti érzés élesztője 31 Sirató Ildikó (Budapest): A nemzeti színházi és népszínházi modell kialakulása Közép-Kelet-Európában a 19. században 35 Kolta Magdolna (Budapest): A színház szerepe Budapest világvárossá fejlődésében 39 Pausch, Oskar (Bécs): A magyarországi német vándorszínészet történetéből 44 Bécsy Tamás (Budapest): A színészi alakítás formakérdéséről 51 Gerold László (Újvidék): Miért és hogyan? Poétikai szempontok a színjátékelemzésben 58 Belitska-Scholtz Hedvig (Budapest): A Színháztörténeti Tár az Országos Széchényi Könyvtárban ÉVE SZÜLETETT KATONA JÓZSEF Kerényi Ferenc: Egy Katona József-színlap kérdőjelei 67

4 SZÍNHÁZTÖRTÉNET Nyerges László: Carlo Goldoni színháza Magyarországon III. ( ) 71 Medgyesy Zsófia: G. B. Shaw Magyarországon. A magyarországi Shaw-kultusz Hevesi Sándor munkásságának tükrében 85 Szabó Krisztina Anna: A magyar színjátszás kezdetei az Egyesült Államokban (egy város, Youngstown modellje) 93 Székely György: Adatok és emlékek Az ember tragédiája évi nemzeti színházi bemutatójáról 105 DRÁMATÖRTÉNET Fried István: Márai Sándor: A kassai polgárok 111 SZÍNHÁZELMÉLÉT Bécsy Tamás: A teljes színjáték-mű és ontológiai egyneműsége 133 FÜGGELÉK Giacomo Puccini levele Bárdos Artúrhoz (közli Gajdó Tamás) 153 Gaj dó Tamás: A Hevesi Sándor-irodalom (kiegészítő bibliográfia) 155 IDEGEN NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK

5 ÉVFORDULÓ 200 ÉVES A MAGYAR HIVATÁSOS SZÍNÉSZET A jubileum alkalmából az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (korábbi nevén: a Magyar Színházi Intézet) október 24-én és 25-én kétnapos nemzetközi tudományos ülésszakot szervezett Budapesten, a Magyar Állami Operaház Székely Bertalan-termében. Az első nap előadásai foglalkoztak a szűkebben vett évforduló korának helyzetképével, a közép- és kelet-európai nemzetállamok kialakulásának színháztörténeti kérdéseivel, a legfejlettebb európai színházkultúrákkal való kapcsolat hatástörténetével. A második napon a színháztudomány módszertani kérdései alkották a tematikát: a színházi előadás elemzésének színházelméleti és esztétikai lehetőségei, a színháztörténet közgyűjteményi bázisának gyarapítása. A14 elhangzott előadásból tizenkettőnek a szövegét közöljük. Kántor Lajos (Kolozsvár) előadása A kolozsvári Hamlet 200 éve két ízben is megjelent már: némileg rövidítve az Élet és Irodalom október 19-i számában, valamint önálló füzetként is 1990-ben (a Héttorony Kiadó bocsájtotta közre). Heinrich Huesmann (München) előadását Színházi dokumentáció 1990 sajnos, lapzártáig, 1991 márciusáig nem kaptuk meg közlésre. Fried István (Budapest): A magyar színházi mozgalom kezdetei (kelet-közép-európai kontextusban) Értekezésünk címében megjelölt témánkat többfelől közelíthetjük meg. Elképzelhető irodalomtörténeti problémafölvetés: ebben az esetben a színmű irodalmi műfajként lesz érdekes; olyan műfajként, amelyet szórványos előzmények után meg kell teremteni (általában külföldi mintát követve), egyszóval olyan (irodalmi-esztétikai) törekvést konstatálunk, amely egy többé-kevésbé (és különböző okok miatt) nem teljes műfaji rendszert teljessé akar tenni egy adott nemzeti irodalomban. Ugyancsak az irodalomtörténész nézőpontja szerint kerülhet sor ama stílustörekvések földerítésére, amelyek döntő módon hatnak a költők, írók fordítói munkásságára: melyik szerző mely színművét választják ki acélból, hogy esztétikai elképzeléseiket konkrét példával igazolják. Létezik (s a magyar színháztörténet is ismeri) a szociológiai megközelítés: itt már belépünk a színielőadás színhelyére, s a műsorpolitikát a megmaradt gazdasági jellegű iratok alapján a közönség kikövetkeztetett reakciójával szembesítjük. S bár régiónkban az anyanyelvű drámaírás és az anyanyelvű színielőadás jó ideig par excellence hazafias tettnek minősül, és még a 19. század közepe felé is (nem egy költő-gondolkodó) az anyanyelvű színház egyik céljául a nemzettől elidegenedettek visszanyerését jelöli meg, kezdettől ér-

6 vényesül a közönségigény. S e szerint az igény szerint ugyan tág tere nyüik a nemzetiesített áltörténelmi (s így a hazafias-morális tendenciát olykor vagy többnyire vulgarizálva érvényesítő) lovagdrámáknak, azonban a hazafias" elemet többnyire még látszat szerint sem hangsúlyozó érzékenyjátékok sikere sem kisebb. Ez a szociológiai megközelítés a történészek mentalitástörténeti elemzéseire támaszkodhat, s itt nemcsak a színházlátogatási szokásokra gondolhatunk (ebben a gyakoriság, a színházi viselkedés, egyéb megnyilatkozások mellett a színháznak és a színjátszásnak a társaság életében, a hétköznapi életben" elfoglalt helye a lényeges tényező). Célszerűnek a kétféle szempont együttes alkalmazása tetszik. Egyrészt azért, mert a kelet-közép-európai színházi mozgalmak részei egy sokkal szélesebb körű, nemcsak a szó szorosabb értelmében vett kulturális törekvésnek, hanem a politikában aktívan résztvevők ideológiájának fontos elemét is alkotják. Sosem feledkezhetünk meg arról a többször hangsúlyozott tényről, hogy a nemzeti mozgalmak első fázisában az anyanyelvi-kulturális kísérleteknek, önszerveződésnek ihlető, önmagukon messze túlmutató szerep jutott. A nemzeti mozgalmak kezdeti lépései jórészt oda irányultak, hogy fölleljék a kollektív élmény kialakulásának lehetőségeit, a valamilyen (nemzeti) közösséggé kovácsolódás esélyeit. A magam részéről ezzel magyarázom, hogy a kelet-közép-európai régióban a szabadkőművesség anacionális jellege ellenére erősítette a nemzeti kultúra, az anyanyelv szélesítése érdekében munkálkodók eleinte ugyancsak szűk táborát. Fel kell figyelnünk arra, hogy 1790 körül, tehát akkor, amikor a forrongó magyar politika sodrában végre létrejöhet a magyar nyelvű színjátszás Pest-Budán, akkor, a kezdeti stádiumban, valamint a lassan kibontakozó és első sikereit elkönyvelő színtársulat és írók mögött ott találjuk annak a protestáns nemességnek prominens képviselőit (előbb a Rádayakat, majd Prónay Lászlót, Podmaniczky Józsefet), amely jozefinistaként H. József társadalom-átalakítási terveit szolgálta, de sosem feledkezett meg az anyanyelvi kultúra ápolásáról, és ki előbb, ki utóbb szembekerülvén a centralizáló uralkodói kísérlettel, már ellenzékbe vonulva, a magyar nyelvű színjátszás ügyét támogatta, s ez az adott szituációban, amikor a Habsburg-hatalom és a függetlenségre vágyó magyar nemesség között majdnem kenyértörésre került sor, jelzés értékű. S később, a magyar jakobinus mozgalom egyik fontos epizódja szintén szorosan kapcsolódik az anyanyelvű színjátszás nemesi (s részben intézményessé válni kezdő) támogatásához. Mindazonáltal nem állíthatjuk, hogy a színjátszással szemben táplált (nemesi-egyházi és) erkölcsi elvekre épített előítéletek ne élnének a nemesi mélyrétegekben; hogy a színész társadalmi becsülést élvezne; hogy hosszú távon biztosítva lenne a színészek létfeltétele. Ezeknek a kérdéseknek a taglalása azonban átvezet egy másik szempontrendszer szerint való tárgyalásba. Másrészt az írók magatartását kell vizsgálnunk. Látszólag mi sem természetesebb annál, hogy az írók, az anyanyelvi kultúra elkötelezettjeiként, az anyanyelvű színjátszás, színházi törekvések élharcosaiként verssel, levelekkel, röpiratokkal igyekeznek meggyőzni olvasóikat a nemzeti színjátszás támogatásáról. Csakhogy a helyzet nem ilyen egyszerű. S itt már nem pusztán a magyar példára hivatkozunk, mivel általánosabb érvényű a tanulság. Ugyanis egyfelől igaz az, hogy számos jeles költő, író áll be élve a joggal bevált terminológiával a fordítói mozgalomba", vagy adaptál hazai környezetben játszódó színdarabot, esetleg törekedik arra, hogy eredeti" színművel gazdagítsa a szegényes hazai repertoárt (más kérdés, hogy ezekben az eredeti" színművekben a kortársi külföldi irodalmakban megismert típusok ágálnak, s felépítésükkel jórészt követik a divatos, nem egyszer

7 másodvonalbeli színműveket). A 18. század végétől kezdve gyors ütemben megszülető Shakespeare-, Goethe-, Lessing-, Molière- vagy Beaumarchais-fordítások nemcsak a szerzők miatt képviselik a viszonylag kevesektől értékelt elitirodalmat, hanem a fordítások nyelvi megoldásai miatt is, és nem utolsósorban azért, mert nem vagy csak nagyon kevéssé üleszkednek a sikerdarabok műtípusaiba, tehát inkább különböznek a lovagdrámáktól és érzékenyjátékoktól, mint hasonlítanak hozzájuk. Más kérdés, hogy még a legjelesebb fordítók, költők is, bár a sekélyesebb korízléshez nem idomultak, fordításaikkal a kor politikai-nemzeti kérdésfeltevéseire reagáltak; a Hamlet vagy a Macbeth sikere a Habsburg Monarchia országaiban Kapcsolatba hozható (és hozandó) a Habsburg Birodalom kormányzási válságával, az örökösödés megszakadt fonalának (filum successionis interruptum) problémájával, a trónbítorlás, a jogos öröklés sokat vitatott kérdéskörének igencsak időszerű voltával. Az azonban kétséget kizáró tény, hogy a szintén az írók által népszerűsített polgári színjáték (érzékeny vonatkozásai ellenére) alul maradt Kotzebue vizenyős érzékenyjátékaival szemben. Két adat: Kazinczy Ferenc 1790-ben megjelenteti Schröder átdolgozása nyomán készült Jíűm/eí-tolmácsolását, s bejelenti, hogy fordítássorozatra készül: Lessing és Goethe azok a szerzők (Shakespeare mellett), akiknek tolmácsolására vállalkozik. Sorozata a közönség érdektelensége miatt nem jön létre, fordításainak nagyobb része még sokáig kéziratban marad. A szlovén Anton Linhart igen sikerülten ülteti át szlovén paraszti (!) környezetbe Beaumarchais Figaro házasságai, de polgári színjátékát eleve német nyelven írja meg (Miss Jenny Love), mivel úgy érzi, hogy az általánosan elfogadott irodalmi nyelvi norma hiánya miatt a szlovén nyelv mtg alkalmatlan egy lessingi típusú színmű (a Kazinczy által is nagyra értékelt és a sorozatba tervezett Miss Sara Sampsonrâ gondolok) megszólaltatására; másrészt, mert az a társadalmi réteg, amelyhez a polgári színjáték szólhatna, Krajnában és Karinthiában német nyelvű. Másfelől az írók egy részének maximalista igényével szemben ott feszül a színjátszásból élők és a közönség valóságos igénye. Ami azt jelenti, hogy a színészek pontosan tudják, hogy jól-rosszul mit képesek eljátszani (inkább így is túlértékelik tehetségüket és felkészültségüket), s a közönség azzal szavaz, hogy mit visz sikerre. Nyilvánvaló, hogy a nézőközönség általában felkészületlenebb a színészeknél, s így a színész saját szakmai hiányosságait is palástolva a típusmegoldásokat választja, a látványos gesztusokat, a triviális utalásokat (beszédhibák, idegenes beszéd, élénk gesztusok, harsány előadás stb.). Olyan színművekre volt tehát szükség, amelyek a kezdetleges színészi eszközökkel is eljátszhatok, ületve olyanokra, amelyekben nemigen volt szükség differenciáltabb jellemábrázolásra. A színházi üzem még csak alakulóban volt, tudatos rendezői koncepciókról aligha számolhatunk be. S még valami: a műsoranyag többsége azokból a fordításokból, adaptálásokból tevődött össze, amelyeket az előadás résztvevői, a színészek készítettek. Közülük viszonylag kevesen rendelkeztek írói tehetséggel, a kevés, nyomtatásban is megjelent színmű általában a nyelvi igénytelenséget, a megfogalmazásbeli fantáziátlanságot tanúsítja. Az anyanyelvi törekvések szempontjából számos esztétikai kifogás merülhetett föl ellenük. Míg az írók végső célja az egységes irodalmi nyelv, a mindenféle árnyalatot kifejezni képes fordítás, addig a sietős munkával, gondatlan korrigálással kiadott színmüvek inkább egy nyelvi anarchia dokumentumai, kevéssé feleltek meg az írók nyelvfejlesztő, nyelvi standardizálási törekvéseinek. Kitérőképpen negatívumokról számolunk be. Az orosz és a lengyel színház már a 18. század közepén messze előbbre tartott, mint a cseh vagy a magyar (nem is szólva a szlovák-

8 ról, a szerbről vagy a szlovénről). Az orosz és a lengyel felvilágosodott abszolutizmus támogatta a klasszicizmus jegyében szerveződő nemzeti színjátszási mozgalmat; s a szoros (művészi) kapcsolat a francia irodalommal lehetővé tette olyan műfajok és ezzel párhuzamosan olyan színjátéki stílus kialakítását, amely egyfelől reprezentálta az anyanyelvű klasszicista színműirodalmat, másfelől megtestesülése lehetett egy hagyománnyá fejlődő nemzeti színházi előadásmódnak. S bár a lengyel irodalom virágzásának egy időre vége szakadt, s a kedvezőtlenné vált történelmi körülmények miatt a kulturális törekvéseknek előbb meg kellett keresniök az új helyzetben is létrehozható szervezeti kereteket, a mindmáig európai színvonalú lengyel színműírás és színjátszás az elnyomatás, az emigráció évtizedeiben is támaszkodhatott a felvilágosult klasszicizmus stüusjegyeivel jellemezhető örökségre. Viszont még a szláv irodalmakban (tehát a csehben, a szlovénban, a szerbben) sem érezhető, hogy a szerzők a játékszíni mozgalom korai fázisában a lengyel vagy az orosz példa felé indulnának, sokkal lényegesebb a városok német nyelvű társulatainak szerepe az anyanyelvű színjátszás formáinak, olykor műsorpolitikájának megszervezésében. A 18. század végére a Habsburg Birodalomnak szinte minden jelentősebb városában működött német nyelvű társulat, amely nemcsak a helybéli polgárok igényeit elégítette ki, hanem nézői közé tudta csábítani a környékbeli arisztokráciát is. Minthogy a német nyelvűség lehetővé tette, hogy akár Bécs vagy más német nyelvterület legkiválóbb színészei néhány estére vendégként gazdagítsák az előadásokat, így a közönség az átlagos bemutatók mellett valóban élményszerű kulturális rendezvényeket is láthatott. A német nyelvű színház hatása kettősnek minősíthető. Részben eleinte leküzdhetetlen, később leküzdött konkurenciát jelentett az anyanyelvű társulatoknak, akik a kezdet gyermekbetegségeivel küszködtek. Inkább az utókor egyneműsítő nemzeti művelődéstörténet-írása konstruált ellenséges viszonyt a német ajkú és az anyanyelvű társulatok között, az azonban tény, hogy az anyanyelvű társulatoknak minden szempontból kihívást jelentett a helybéli német színház, műfaji példákat, előadási típusokat és részben a színházszervezés hétköznapjaiban is eligazítót. Részben azonban egy bizonyos mértékig előzményként fogható föl a német ajkú színtársulatok tevékenysége. Eddig ugyanis inkább konfrontációkban gondolkodtak színháztörténészeink, és kevéssé egy adott nemzeti kulturális jelenséghez képest komplementáris jellegűnek minősíthető, más nyelvű kulturális tényként értékelték egy több nyelvű közösségben a különböző nyelvű művelődési törekvéseket. Sem a cseh, sem a szlovén művelődésben nem szűnik meg a kétnyelvűség abban a korban, amelyet nemzeti ébredésként emleget a kutatás, s ez részben a magyar művelődésre is vonatkoztatható. Éppen ellenkezőleg: a kétnyelvűség új formákat kap. Itt csak célozhatunk arra, hogy a színészek kétnyelvűségével is jobban kell számolnunk, az anyanyelvű (és kezdetlegesebb) színjátszásba átránduló vagy nyelvet váltó színészek magukkal hoz(hat)ták egy fejlettebb színjátszás-színházvezetés tapasztalatát, dramaturgiai gyakorlatát, és ösztönzőivé válhattak kevésbé gyakorlott társaiknak. A jövőben ugyancsak szervesebben kell(ene) beleillesztenünk az anyanyelvi játékszíni mozgalmak histórikumába azt az eddig is bár talán csekély súllyal emlegetett tényt, hogy a városi német színházak tudomásul vették: milyen környezetben élnek, s a lakosság érdeklődésének fenntartása érdekében ahol erre mód nyílt egyes színdarabokban az ország nyelvén elhangzó dalokat, betétáriákat énekeltek, hazai tárgyú műveket adtak elő (esetleg a hazai történelemből véve a tárgyat), helyi eseményekről szóló bohózatokat tűztek műsorra (Localposse). Olykor még nagynevű vendégművészek is azzal kedveskedtek a publikumnak, hogy az ország nyelvén mondtak né-

9 hány mondatot, vagy adtak elő egy dalt. Nem pusztán gesztusértékű ez a fajta alkalmazkodás a helyi viszonyokhoz, hanem egy ennél lényegesen bonyolultabb viszonyrendszer tükröződése. A helyi német társulatok a 19. század közepére nemcsak anyagi nehézségekkel küszködtek, hanem tudati válsággal is. Ugyanis már a 18. század végén kezdett repedezni az államhoz, az azonos törvényekhez fűződő patriotizmus, amely például a csehországi vagy a magyarországi németséget elválasztotta az ausztriai németségtől, s amelyben ugyan a Habsburg Birodalomhoz való tartozás érzése is szerepet játszott, de ennél lényegesebb megkülönböztető elemnek bizonyult a Magyarország, illetve Csehország polgárát meghatározó szemlélet. A Deutschungar" a 17. század óta létező fogalom, tudati tényező. Pest- Budának vagy Prágának német ajkú polgára öntudatosan akart különbözni Bécsétől, és ezt a különbözést fejezte kihungarus-, illetve bohemus-patriotizmusa. Ennek jelzése a följebb leírt gesztus: színházában érvényesült az a couleur locale, amelyet a magáénak vallott. Igen jellemző, hogy amikor 1812-ben Pesten megnyüt az akkori időkben korszerű Német Színház, akkor ugyan Beethoven kapott megbízást az ünnepi nyitány elkészítésére, de az első magyar királyról szóló színdarabbal nyitották meg a színházat, nem pedig Goethe, Schiller vagy Lessing művével. Igaz, a darabnak Kotzebue a szerzője, de ezúttal a témaválasztás a fontos. S még egy tényre szeretnénk felhívni a figyelmet. Hogy az olykor irigykedve, máskor ellenségeskedve emlegetett német színházak hazai témájú színműveket, a hazai történelemből merített drámákat játszottak, ez bátorítást jelentett az anyanyelvű társulatoknak, egyben az üyen témájú művek felértékelődését is, s a nemzetiesített változatok készítésére újabb ösztönzést. S míg az anyanyelvű színjátszás első évtizedeiben különösen fontos helyet foglalnak el az adott színháztörténetben Kotzebue magyar, illetve cseh tárgyú színművei, addig a későbbi korszakban Grillparzer hasonló tematikájú műveivel kapcsolatban inkább negatív recepcióról számolhatnánk be (jóllehet a szerző végzetdrámája, Az ősanya mindkét országban meglelte híveit). A nemzetiesített színművek (áltörténelmi darabok, vígjátékok) mindaddig uralkodtak az anyanyelvű színpadokon, míg meg nem jelent az a drámaíró, aki többnyire kotzebue-i nyomon elindulva, de immár több élet- és színpadismerettel képes volt új tartalmat adni a mindinkább kiüresedő lovagdrámáknak és még inkább komédiáknak. Ekkorra azonban már sokat fejlődött a közönség is, az anyanyelvű színtársulat is. Sokat, de az írók egy része szerint még mindig nem eleget. A klasszicista normatív irodalomfelfogás még mindig igyekszik meghatározni az irodalmi alkotásokra vonatkozó szabályrendszert, és a közönség tetszését, általában a sikert a magáénak mondható színműirodalom az értékhierarchia alacsonyabb fokára kerülhet csak. Ismét Goethét Kotzebue-val szembeállító nézetet képviselnek az írók (mármint azok egy része), a színpadi hatás nem tartozik a becsült tulajdonságok közé. Amikor 1814-ben Kölcsey Ferenc (aki ekkor még ugyancsak a normatív esztétika foglya) felszólítást kap, venne részt a drámapályázaton, ingerültséggel elegy kétségbeeséssel utasítja el a feltételezést, hogy bármikor is hajlandó volna szomorújáték írására. Nem ismer egyetlen magyar írót sem, aki képes volna elfogadható tragédia készítésére, állítja. (Nem sejtheti, hogy erre a pályázatra születik meg a Bánk bán, amely igaz, átdolgozott formában máig a nemzeti dráma hivatását tölti be, s amely a lovagdrámából és a pesti színtársulat napi gyakorlatából nőtt ki.) De nem deríti föl Kölcseyt a színjátszók színvonala sem: képzelhetni-e nyomorultabbat, szánásra méltóbbat, mint azok". Majd kontárokként bélyegzi meg őket az írókkal együtt. Óhajtom, hogy ne legyen

10 magyar teátrum, ha másformán nem lehet." (1827-ben éppen Kölcsey fogja sürgetni mindennek az ellenkezőjét!) Pesten a német mellett nem egyéb nevetségnél" írja a továbbiakban elkeseredetten. Kárhoztatja az érzelgős játékot, amely pusztítást" tesz a publikumban. A magyar színjátéki és színjátszási mozgalom azonban haladt a maga útján; annak tudatában, hogy soknyelvű városban kell kielégítenie a közönségigényt. Ennek aztán olyan eredménye lett, hogy a szerb színjátszás pest-budai kezdetei szorosan összefonódnak a magyar színtársulattal, mint ahogy később ( ben) a pesti egyetem diákjai szlovák (vagy cseh) nyelvű színielőadásokat tartottak. De ha Magyarország más, vegyes lakosú kisvárosaira tekintünk, a különféle kultúrák együttes jelentkezését tapasztaljuk. így például Szomolnok (Schmöllnitz) bányavároskában sokáig német, majd szlovák és magyar nyelvű színdarabokat játszottak (a műkedvelő társaság könyvtára is tükrözi ezt), s majd csak a nyelvi nacionalizmus előtérbe kerülésekor válnak el egymástól a különféle nyelvű kultúrák. Amikor a nemzeti mozgalmak túllépnek a kulturális fázison, s a nemzethez tartozásnak elsőrendű és bizonyos esetekben szinte kizárólagos ismertetőjele a nyelvi közösséghez tartozás lesz, akkor fölerősödik az anyanyelvi színi, nemzeti színházi mozgalom új iránya, amely lényeges vonásokban különbözik az előző fázis célkitűzéseitől. A programban központi helyre kerül a nemzetiesedést szolgáló intézményrendszer teljes kiépítése, s azon belül súllyal a Nemzeti Színház megteremtése. A Nemzeti Színházig különféle utak vezethetnek; minthogy a magyar fejlődés motorja a középnemesség (és az arisztokrácia egy része) élvezvén az önálló művészi státusra törekvők támogatását; a nemesi-megyei, ületve az országgyűlési színházpártolás lesz az az eredményekkel kecsegtető forma, amely rendezni tudja a szervezés, az anyagi ellátottság csupán nemzeti fellelkesülésre nem bízható módját. Másképpen jutott el a Nemzeti Színház létesítésének megvalósításáig a cseh társadalom, amely nemzeti ellenállásképpen, a német elem ellen szegezhető kulturális tettként fogta föl a társadalom egészét átható mozgalmat, s így önerejét, prágai honosságát dokumentálta, s egyben a cseh-német (politikai és) nyelvharc részeként a cseh kulturális autonómia saját forrásból történő fölépítését célozta. Természetesen másképpen alakult a nemzeti" színházért folytatott küzdelem ott, ahol a játékszíni előzmények a cseh és a magyar színházügyéinél kevésbé voltak rétegzettek; ahol leginkább a műkedvelők előadásai adtak hírt az anyanyelvű színjátszás iránti érdeklődésről. Ennek ellenére lényeges különbséget látunk például a szerb és a szlovák nemzeti színházi vállalkozások alakulása között. S ennek nemcsak az az oka, hogy a szerbek Magyarország határain kívül élő testvérei fokozatosan a teljes függetlenség birtokába jutottak, s a szerb fejedelemség, majd királyság megindulhatott az európai nemzetek fejlődésének útján. A magyarországi szerbek politikai és kulturális mozgalmai előbb szerveződtek, s támogatva a horvátok és a Magyarország határain túl élő szerbek (hasonló) mozgalmaitól megnövekedett öntudattal alakították egyre teljesebbé nemzeti intézményrendszerüket. S emellett a szerb színházak műsorpolitikája messze nem zárkózott el a magyarokkal való együttműködéstől; bármiképpen alakult is a nemzetiségi küzdelem, a magyar népszínművek több szerbesített változata sikerdarab maradt. Ezzel szemben a szlovák nemzeti mozgalom (nyelvi) megosztottsága, majd az önálló (nemzeti) intézményrendszer csonka volta kedvezőtlenül hatott a színházi mozgalomra is, jóllehet az 1830-as években a szlovák irodalomban szintén jelentkezett az a drámaíró (Ján Chalupka személyében, s őt

11 Kisfaludy Károly, Josef Kajetan Tyl szlovák párhuzamaként kell értékelnünk), aki nagykorúsította az addig csak elvétve művelt műfajt, a színművet. Áttekintve közel száz esztendő kanyargókkal és kitérőkkel gazdag historikumát, vázlatos szemlénket összegezve az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 1) Régiónkban a lengyel felvüágosult klasszicista színház, előadói stílus és drámaírás jelentkezett elsőnek, megalkotván azokat a drámákat, amelyektől függetlenül a régió más irodalmaiban később hasonló típusú (főleg vígjátékok) jelzik a kotzebue-i példa meghaladását, a kísérletet a hazai ihletésű komédia megalkotására. A lengyel történelem tragikus alakulása visszavetette a lengyel színházi üzemet olyan állapotba, amelyben hasonlóvá vált a régió más nemzeteinek játékszíneihez. 2) A nemzeti mozgalmak első, kulturális fázisa teremtette meg az igényt és a lehetőséget az anyanyelvű színjátszásra. Még ott is, ahol egyébként régebben virágzó színházi kultúra létezett (például az Adriai tenger parti városokban, ahol a későreneszánsz és a barokk korszak drámaírása, színháza vetekedett a fejlettnek mondott nyugat-európai színházzal és drámaírással). S bár a játékszíni mozgalom egyáltalában nem független az iskolai színielőadásoktól, nem is azoknak közvetlen folytatója (még akkor sem, ha az iskoladrámák fokozatosan térnek át a latinról az anyanyelvre). 3) Annál fontosabb a városi német színházak és színtársulatok szerepe. Valójában a fejlettebb, differenciáltabb, tudatosabb, pallérozottabb színjátszásnak voltak hírnökei, és ebben a minőségben nemcsak egy adott város művelődéstörténetének szerves részeiként érdemesek a fokozottabb figyelemre, hanem részei a hazai színháztörténetnek is. A régióban kizárólag soknyelvű országok léteztek, a városok is többnyelvűek voltak, a különböző nyelvet beszélők számos esetben nem egymástól elzárkózva, hanem keverten éltek. így a különféle nyelvű kultúrák találkozása, egymásba szövődése a színház területén is éreztette hatását. A német nyelvűséget még két szempontból sem hanyagolhatjuk el: a) Egyes városokban viszonylag korán létesült német nyelvű sajtó. Ez a sajtó közölt színházi beszámolókat, előbb szűkebb körben, majd tágabb körből véve anyagát rendelkezvén az országon kívül élő tucfósítókkal. Ezek a színházi beszámolók, kritikák fontos dokumentumai a német nyelvű színházi és színházi-társasági életnek és az anyanyelvű színházi mozgalmaknak is. b) A német közvetítő nyelvként szintén számon tartandó. S míg a szláv népek írástudói kisebb-nagyobb nehézségekkel olvasták egymás könyveit, folyóiratait, nem egyszer azonban még ők is a német nyelvű sajtóhoz fordultak, különösképpen pedig magyar-szláv viszonylatban nem mellőzhető a német nyelvi közvetítés. 4) A színi hatás problémája kezdettől foglalkoztatta a színházzal valamiképpen kapcsolatba kerülő művészeket. Egyfelől az elitirodalom - triviálisnak minősített irodalom antinómiája osztotta meg a színházzal foglalkozókat, s közöttük csupán a felvilágosodás valamely államjogi vagy bölcseleti tételét népszerűsítő színdarab értékelésében mutatkozott megegyezés. Később a nemzetiesítés és az eredetiség kérdéskörében jelentkeztek ellentétes nézetek, s ez kapcsolatos a fordítással szemben megnőtt igények kifejeződésével. 5) A nemzeti tettként minősített anyanyelvű színjátszás és a maximalista, irodalmi színházi felfogás vitája a kiegyenlítődés felé haladt, a normatív esztétika és ars poetica fokozatosan vesztette el pozícióit, viszont az áltörténelmi-hazafias színjátékok szerzői is törekedtek a romantika követelte, a klasszikáétól eltérő, antik mércét immár elvető történetiség érvényesítésére a tragédiában (jóllehet a történetiség a romantikában olykor csu-

12 pán ürügy a jelenkori tematikájú drámában még ki nem mondható szenvedélyek, groteszk vágyak ábrázolására). 6) Miközben a játékszíni mozgalmak olykor a főúri-nemesi pártfogástól kapják a támogatást, és régiónkban a társulatok jó darabig képtelenek a huzamosabb megtelepedésre, vándorlásra kényszerülnek, műsorpolitikájuk anyagi lehetőségeik és a rendelkezésre álló színészgárda szerint alakul, s így akarva-akaratlanul is rákényszerülnek az adaptálásra. 7) Régiónk drámaírását a töredékesség jellemzi. Szinte minden nemzeti irodalomban születik egy-egy kiemelkedő tehetségű író, akit később nemzeti klasszikusként tisztelnek; s születik néhány olyan színdarab is, amely mind a mai napig játszható. Hiányzik azonban az a folyamatosság, s nem mutatható ki az a tisztességes átlagszínvonal, amely a drámát (már a 18. század végén) a mindenütt lényegesen jelentősebb líra mellé emelné, s még a regény is (bár az is sokáig fordítás-adaptálás maradt) előbb lett a nemzeti irodalom irodalomtörténetileg kodifikálható része, mint a néhány kivételt leszámítva a dráma. 8) Ugyanakkor a nemzeti színjátszás első évtizedei a nemzeti kulturális legendárium szívet melengető részei lettek. Regényekben, színdarabokban és filmekben örökítették meg a kései utódok azt a heroizmust, amellyel az időjárással és közönnyel szembeszegülő színészek az anyanyelvet, a műveltséget terjesztették. Ez a legendárium hozta létre a városi német ajkú társulatok és az anyanyelvű színészek ellenségeskedésének fekete-fehér színekkel fölfestett történetét; s ez sugallta a színháztörténészek számára is a jóval később kikristályosodott nemzeti eszme visszavetítését. S amikor valóban a behatóbb elemzés tárgyául választjuk a hazai színjátéki-színházi mozgalmakat, szem előtt kell tartanunk azt a többnyelvű közeget, amely nélkül aligha érthetők az egyes színészi és olykor társulati pályák. 9) Végezetül (amiről nem esett szó) a közönségszociológiai problémakörre utalunk. Itt szintén arra figyelmeztetünk elsőként, hogy nemcsak színészek, zenészek között lelünk többnyelvű, több kultúrájú egyénekre, hanem a városok potenciális közönségének jelentős része szintén többnyelvű (több kultúráltságú) volt. S bár az anyanyelvű színházi előadások támogatása mindinkább morális kötelességként jelentkezett, önmagában az áltörténelminemzeti csak meghatározott történelmi pillanatokban lehetett a siker oka. Az arisztokrácia nemcsak azért látogatta jóval kevesebbet az anyanyelvű előadást, mert az kevésbé volt színvonalas (mint a városi német nyelvű), vagy mert nem értette az anyanyelvet, hanem azért, mert hiányzott számára a színházi légkör", olykor a megszokott elkülönülés lehetősége, máskor a játszó hely szegénységét nem tartotta megjelenésére méltónak. Az a tény, hogy előbb-utóbb szinte mindenütt napirendre kerül a nemzeti" és a Nemzeti Színház létesítése, egyben azt a felismerést is tükrözi, hogy a színházba járás a lkai miságából meg kell teremteni a színházba járás rendszerességét; a színházat a már addig létesült és becsült intézmények rangjára kell emelni. Színjátszás és játékszín fejlődése így egymást segíti, egyik ösztönzi a másikat, s ebben a kölcsönhatásban a külföldi példák ihlető ereje, a régió kultúráinak kölcsönhatása mellett nem felejthetjük el az írókat, akik még tagadásukkal, megvalósíthatatlan igényeikkel is a nemzeti kultúra kiteljesítésének ügyét szolgálták.

SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 27 A MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 27 A MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 27 A MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÍNHÁZTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA Budapest 1990 SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 2 7. Budapest, 1990 A Magyar Színházi

Részletesebben

ZENEKARI KULTÚRA MAGYARORSZÁGON A XVIII-XIX. SZÁZAD FORDULÓJÁN (1790-1813)

ZENEKARI KULTÚRA MAGYARORSZÁGON A XVIII-XIX. SZÁZAD FORDULÓJÁN (1790-1813) LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ZENEKARI KULTÚRA MAGYARORSZÁGON A XVIII-XIX. SZÁZAD FORDULÓJÁN (1790-1813) SZEFCSIK ZSOLT JÓZSEF TÉMAVEZETŐ : FARKAS ZOLTÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST,

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám SZEMLE ItK THE CROATIAN MUSES IN LATIN (A TRILINGUAL ANTHOLOGY LATIN ENGLISH CROATIAN) MUSAE CROATICAE LATINI SERMONIS (ANTHOLOGIA TRILINGUIS LATINO ANGLICO CROATICA) HRVATSKE MUZE NA LATINSKOM (TROJEZICNA

Részletesebben

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavikovszky Beáta FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Történelemtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. Fröhlich Ida

Részletesebben

Nem sűlyed az emberiség!

Nem sűlyed az emberiség! Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

A Monarchia szellemi életéről

A Monarchia szellemi életéről Nyíri Kristóf A Monarchia szellemi életéről Filozófiatörténeti tanulmányok Lektorálta Hanák Péter és Lukács József Nyíri Kristóf, 1980 Gondolat - Budapest 1980 TARTALOM ELŐSZÓ AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/4 november Tartalom Kodály Zoltán 130. évfordulójára Szubjektív megemlékezés Szőnyi Erzsébet............................................

Részletesebben

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés HORVÁTH ÁGNES A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés Budapest, 2012 I Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28.

Részletesebben

FILOZÓFIA II. RÉSZ MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA,

FILOZÓFIA II. RÉSZ MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, FILOZÓFIA II. RÉSZ Tanulmányom első részét* Rudolf Hallernak ajánlottam. Az ember ilyenkor nem gondol arra, hogy talán ez volt az utolsó alkalom. 2014. február 14-én

Részletesebben

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola A magyarországi gyerekszínház története Doktori disszertáció tézisei Cseke Péter 2011. Témavezető: Fábri Péter DLA Disszertációmban a gyerekszínház témájának

Részletesebben

A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille

A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille (1606 1684) Corneille a klasszikus tragédia megteremtője, a klasszicista dráma nagy alakja. Számos vígjáték és tragikomédia utáni első tragédiája, a

Részletesebben

Nemzeti évfordulóink 2014

Nemzeti évfordulóink 2014 Nemzeti évfordulóink 2014 Kiadványunk a Balassi Intézet által gondozott sorozat tizenegyedik kötete. A Nemzeti évfordulóink sorozat évenként bemutatja a kultúra, a tudomány, a közélet, valamint a sport

Részletesebben

1DISPUTATartalom. Küszöb Szénási Miklós: Van is, meg nincsen is talán... 3

1DISPUTATartalom. Küszöb Szénási Miklós: Van is, meg nincsen is talán... 3 Küszöb Szénási Miklós: Van is, meg nincsen is talán... 3 Főtér Kiss Gy. Csaba: Közép-Európa, nemzetképek, előítéletek... 4 Pallai László: Közép-Európa térben és időben... 9 Gadó János: Közép-Európa zsidósága...

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

BOHUMIL HRABAL, ODAÁT

BOHUMIL HRABAL, ODAÁT B A R Társadalomtudományi és művészeti folyóirat Megjelenik évente kétszer - 1997/1-4. szám Szerkesztik: FŰZFA BALÁZS főszerkesztő, BARTÁK BALÁZS, CZETTER IBOLYA, KASSAI FERENC, KATONA ATTILA, SÜMEGI ISTVÁN,

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat)

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat) 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM AZ AMERIKAI MAGYAR

Részletesebben

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXII. SECTIO HISTORIAE

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXII. SECTIO HISTORIAE ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXII. SECTIO HISTORIAE Kiss László A SZLOVÁK NEMZETI TUDAT SZÜLETÉSE Tanulmányok a szlovák nemzeti ébredés és a reformkori szlovák magyar viszony

Részletesebben

Befogadás és kitagadás

Befogadás és kitagadás CSEKŐ ERNŐ Befogadás és kitagadás Adalékok a német-magyar asszimilációhoz: Tormay Cécile és Dienes Valéria családi hátteréről 1. TORMAY CÉCILE ÉS DIENES VALÉRIA MUNKÁSSÁGÁRÓL, EMLÉKEZETÉRŐL, MEGÍTÉLÉSÉRŐL

Részletesebben

Magyar Tudomány. humán tudományok az mta i. osztályának tevékenysége

Magyar Tudomány. humán tudományok az mta i. osztályának tevékenysége Magyar Tudomány humán tudományok az mta i. osztályának tevékenysége Einstein és a Fizika Nemzetközi Éve Mobiltárs a szélessáv sodrában A tudomány szabadsága a pénz világában 2006 7 781 Magyar Tudomány

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

Tóth Árpád. Önszervező polgárok A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban

Tóth Árpád. Önszervező polgárok A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban Az 1848-as polgári forradalmat megelőző évtizedekben a születőben lévő első magyar nagyváros, Pest addig nem ismert lehetőséget teremtett a társadalmi keveredésre, nemesek és polgárok együttműködésére.

Részletesebben

BURJÁN MONIKA Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN

BURJÁN MONIKA Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN BURJÁN MONIKA TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN Toldy Ferencről ezúttal nem mint irodalomtörténet-írásunk atyjáról, nem is mint kritikusról vagy jeles tudományos-irodalmi

Részletesebben

recenzió Philipp Ther operaszínház-történeti könyvéről

recenzió Philipp Ther operaszínház-történeti könyvéről PhiliPP ther könyvéről GERGELY ANDRÁS A társadalom közepén recenzió Philipp Ther operaszínház-történeti könyvéről Címe ugyan aligha hagy kétséget afelől, hogy az ismertetendő munka a XIX. századi operák,

Részletesebben

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 PÁLINKÁS EDIT MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 A NÉPOPERA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A tanulmány a Népopera megalakulásának társadalmi-kulturális jelentőségét, Budapest színházi életében betöltött kivételes

Részletesebben

II. A kolóniák élete

II. A kolóniák élete II. A kolóniák élete 1. A magyarok száma? Ahány statisztika, annyi változat. Pontosan ma sem tudni, hány magyar él elszórva a világban. Egy-két kivételtől eltekintve csak becslésekre lehet támaszkodni.

Részletesebben

Zsidók és zsidóság neves történészek 1945 előtti munkáiban 1

Zsidók és zsidóság neves történészek 1945 előtti munkáiban 1 Halmos Károly Zsidók és zsidóság neves történészek 1945 előtti munkáiban 1 DOI: 10.18030/socio.hu.2015.2.24 Absztrakt Egy elfogadott eszmetörténeti közelítési mód szerint az eszmék az őket hordozó nyelven

Részletesebben

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I.

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. Kossuth Lajos Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. (1841) Szerkesztette: Fazekas Csaba Sajtó alá rendezték, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátták: a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2003.

Részletesebben

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Pécs, 2011. július 1. Előszó 2010 mérföldkő volt Pécs város életében. Városunk lehetőséget kapott arra, hogy az Európa Kulturális

Részletesebben