Vizuális kultúra. Vizuális kultúra tantárgy óraszámai témakörönként

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vizuális kultúra. Vizuális kultúra tantárgy óraszámai témakörönként"

Átírás

1 Vizuális kultúra Vizuális kultúra tantárgy óraszámai témakörönként Évfolyam Kifejez, képzőművzet Vizuális kommunikáció Tárgy környezetkultúra Média mozgóképkultúra Éves óraszám összesen A vizuális nevel legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művzeti alkotásoknak mélyebb átéléhez, értelmezéhez, környezetünk értő alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- iparművzet területeinek a feldolgozásával foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlek olyan köznapi formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenei, a legújabb elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek az épített, alakított környezet. A képzőművzet, vizuális kommunikáció, tárgy- környezetkultúra a vizuális kultúra tantárgynak olyan rzterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a vizuális nevelt, ám a különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. Ezek a rzterületek azonban csak a legfontosabb tartalmakat biztosítják a fejleszthez, de a hatékony fejleszt csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban értelmezhető. A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a játékos-kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, folyamatorientált megközelítben történjen, így a projektmódszer eszközét is felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában. Célok feladatok A NAT fejleszti feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősíte, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerz, az anyagokkal való érintkez, az érzékel érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékel különböző formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékel) kapcsolatát, amely a számítógépes környezet bevonásával képes egy újabb, más minőségű intermediális szemléletet is kialakítani. A fejleszt átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket érő hatalmas mennyiségű vizuális térbeli információt, számtalan spontán vizuális hatást minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni a művzi köznapi vizuális közlek pontos értelmezét, továbbá fokozni az alkotómunka során a vizuális közl kifejez árnyalt megjelenítét. Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális környezet alapját képező épített környezet iránti tudatosság fejleszte a tapasztalás, értelmez, alkotás folyamatán keresztül. Fontos mindemellett a térbeliség a térbeli helyzetek tudatosítása, hiszen a képszerű megismer mellett továbbra is meghatározó a téritárgyi világban történő tájékozódás minősége. Az épített környezet a tárgyak világának, valamint a környezetalakítás lehetőségeinek jobb megérte, s az ezzel járó felelősségek megtapasztalása teszi lehetővé, hogy a gyerekek képesek legyenek az épített környezettel egzségesen együtt élni, annak kevbé kiszolgáltatottá válni, így egy környezettudatos életformát elfogadni gyakorolni. A vizuális nevel kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtete, illetve fejleszte, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának módszereinek tudatosítása,

2 mélyíte. A fejleszt minden más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettete, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá a problémamegoldó képesség erősíte, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, kzségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, önkritikájának, önértékelének fejleszte kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike eredeti céljától függetlenül is személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fejlesztét, az önálló ízl, a belső igényesség kialakulását, az önértékel önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a művzeti nevel valójában művzettel nevelként értelmezendő, hisz a közoktatásban a művzet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen feladata nem lehet a művzképz. A tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák gazdagodása a szöveges információ befogadása mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos befogadásának fontosságát is, hisz az információk forrása jellege alapján szöveg kép együttes értelmeze napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A médiatudatosság fejlesztének tehát egyre fontosabb aspektusa már ebben az iskolaszakaszban is a vizuális megfigyel értelmez segítségével megvalósuló médiahasználat médiaért. Ebből következően a tervez során további fontos szempont, hogy az 1 4. évfolyamon a mozgóképkultúra médiaismeret bizonyos kapcsolódó fejleszti követelményeit a vizuális kultúra tantárgy óraszámkeretein belül kell végrehajtani. Az óraszámmegosztást az adott iskolaszakaszban, az évfolyamon a mozgóképkultúra médiaismeret követelményeihez feltüntetett órakeret jelzi. Az általános iskola alsó tagozatában a médiatudatosság fejleszte elsősorban a gyerekek saját médiaélményeinek feldolgozásán a médiaszövegek kifejezőeszközeivel való ismerkeden keresztül zajlik. Az élményfeldolgozás folyamatában a médiából származó élményekhez kapcsolódó érzek gondolatok formát kapnak, így lehetővé válik az élményre való reflexió. A médiaélmény a feldolgozás eredményeként médiatapasztalattá válhat. A folyamatban szerepet játszik a fantáziavilág, a személyes adottságok, az egyéni élethelyzet az addig összegyűjtött tapasztalatok, ismeretek. Az élményfeldolgozás fejleszti az önreflexiós kzséget az önismeretet is, ilyen módon szervesen kapcsolódik az erkölcsi nevel, az önismeret társas kultúra fejleszti területeihez. A gyerekek a médiumok elemi kifejezőeszközeinek megfigyelén keresztül ismerkedni kezdenek a médiumok nyelvével. A különböző médiaszövegek értelmezét, nyelvi működének tudatosítását, mások értelmezének sajáttal való összevetét célzó gyakorlatok hozzájárulnak az anyanyelvi kompetencia fejlesztéhez, a helyes, öntudatos, alkotó nyelvhasználat fejlődéhez. Az élményfeldolgozás mellett megjelenik a saját a nagyobbaknál a szűkebb környezet médiahasználati szokásainak feltérképeze, tudatosítása, amely a médiahasználat az szabadidős tevékenységek közötti egzséges arány kialakításán keresztül rze a testi-lelki egzségre nevelnek. A digitális kompetenciát fejleszti a kreatív internethasználatban rejlő lehetőségekkel való foglalatosság, illetve azok a gyakorlatok, amelyek az információk keresét, összegyűjtét feldolgozását, az információ megbízhatóságának vizsgálatát célozzák. Az ismeretanyag a gyerekek mindennapi médiaélményeire épít, azokból vett példák alapján beszél a média kifejezőeszközeiről, társadalmi funkcióiról, működmódjáról. A tanulási folyamat szabad beszélget, vita, személyes vélemény megfogalmazásán keresztül zajlik, aktív alkotó tevékenységre, kooperatív technikákra épül, amely során kiemelt figyelmet kap az empátia a kompromisszumkzség, ezáltal fejlődik az állampolgári kompetencia.

3 5 6. évfolyam A fokozott realitásigény megjelene az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti szelekciós képességét, kritikai gondolkodást alakít ki. A művzeti nevel értékközvetítő, értékteremtő személyiségformáló szerepe lehetőséget biztosít a kompetenciák legszélesebb körű fejlesztére. Az esztétikai-művzeti tudatosság kifejezőképesség kompetenciájának folyamatos mélyíte lehetőséget teremt az önismeret a társas kapcsolati kultúra fejlesztére. A testi lelki egzségre nevel feladata a vizuális kultúra tantárgynak is, hiszen a kifejező céllal születő alkotások létrehozásának folyamata a harmonikus személyiségfejlődhez nagyban hozzájárul, a párokban csoportban végzett tervező alkotó munka elősegíti a másokért való felelősségvállalást, a másokkal való együttműködt. A módszerek munka sokszínűsége lehetőséget teremt a tanulás tanításának hatékony elősegítére is. A forma rendeltet összefüggeinek vizsgálata által, tárgyi környezetünk leírásával a hatékony, önálló tanulás módszerei, a rekonstruáló konstruáló képességek fejlesztével a kreatív problémamegoldás lépei tudatosulnak, mely hosszú távon a kezdeményezőképességet a vállalkozói kompetenciát ösztönzi. A tervez során kibontakozik a termzettudományos technológiai kompetencia, előtérbe kerül a fenntarthatóság környezettudatosság lehetőségeinek vizsgálata is. A vizuális kommunikáció területén a kép szöveg lehetséges kapcsolatainak feltárása az anyanyelvi kommunikáció fejlesztének is terepet biztosít, a gyakorlati feladatok lehetőséget teremtenek a digitális kompetencia mélyítére. A médiatudatosság kialakítása kiemelt fejleszti cél, például a reklám hatásmechanizmusának elemzével út nyílik a kritikus, értelmező gondolkodás aktív állampolgárság megalapozására. A vizuális kultúra rzterületei közül az 5 6. évfolyamon nagyobb arányban szerepelnek a Kifejez, képzőművzet rzterülethez kapcsolódó tartalmak, hiszen a megjelenő művzettörténet tananyagával bővülnek a fejleszt követelményei. Ehhez hasonló a Tárgy környezetkultúra rzterület tematikai egységeinek aránya is, hiszen az alsóbb iskolaszakaszhoz képest új feladatok jelennek meg: a tervezett alakított tér az épített környezet szerkezeti, történeti tanulmányozása, mely a nemzeti európai identitás mellett a szociális állampolgári kompetencia fejlesztét is szolgálja. E szakaszban a Vizuális kommunikáció rzterület tartalmai a másik kettőhöz képest csekélyebb mértékben vannak jelen. Ajánlott műtípusok, művek, alkotók Megalitikus építzet (pl. Stonehenge), őskori mágikus ábrázolás (pl. altamirai barlangrajz), ókori egyiptomi mezopotámiai sírtípusok templom (pl. Kheopsz piramisa, Zikkurat Úr, karnaki Ámon-templom), faragott mzkőszobor az ókori Egyiptomból (pl. Írnok szobor, Nofretete fejszobra), halotti kultusz tárgyai (pl. Tutenchamon arany halotti maszkja), az ókori Egyiptom ábrázolását bemutató falfestmény vagy dombormű (pl. Fáraó vadászaton thébai falfestmény), az ókori görög római templom (pl. athéni Akropolisz: Parthenon, Erektheion; Pantheon), ókori színház, amfiteátrum (pl. Colosseum), görög római emberábrázolás (pl. delphoi kocsihajtó, Szamothrakéi Niké, Laokoón-csoport, római portré szobor), korakeresztémy bizánci templom (pl. Santa Sabina, Hagia Sophia), népvándorlás kori tárgy (pl. nagyszentmiklósi kincs, honfoglaláskori öltözet), románkori gótikus templom, székesegyház (pl. pisai dóm, jáki benc apátsági templom, amiens-i székesegyház, nyírbátori református templom), Magyar Szent Korona koronázási palást, épületdíszítő oltárszobrok a középkorból (pl. V. Stoss), gótikus freskó oltárkép (pl. Giotto, M.S. Mester), gótikus üvegablak (pl. chartres-i katedrális üvegablakai), reneszánsz barokk palota kastély (pl. Palazzo Farnese, chambordi kastély, versailles-i palota, fertődi Eszterházy-

4 kastély), a reneszánsz barokk mesterei (pl. Michelangelo B., Leonardo da Vinci, Raffaello S., A. Dürer, P. Bruegel, P. P. Rubens, Rembrandt, D. Velazquez, Vermeer van Delf). A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művzettörténet legjelentősebb tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar művzet- építzettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. A fentebb ajánlott műveken alkotókon kívül adott témák szemléltetére további műtípusok művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem tematikus megközelítben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művzettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építzet- tárgytörténeti tartalmakat mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művzet a populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) időtől (pl. akár kortárs művek) független példák mutassák be az adott tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- környezetkultúra rzterületek szemléltetéhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. Tematikai ti cél Előzetes tudás A tematikai Ismeretek/ fejleszti Kifejez, képzőművzet Valóság képzelet 5. évfolyam 11 óra Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesíte az alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete alkalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző festzeti, grafikai plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális megjeleníte különböző eszközökkel az előtanulmányok során szerzett tapasztalatok alkalmazásával. Tér sík megkülönböztete, megjeleníte különböző méretű formájú felületeken való komponálással. Önálló vélemény megfogalmazása saját mások munkáiról. Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, munkaszervezi A valóság, modell (pl. Látvány, modell utáni Beszélget. épített termzetes rajzolás. Szemléltet. környezet, tárgyak, Síkjellegű plasztikus Megfigyel. alakok) célirányos formai Kérdve kifejt. megfigyele adott sajátosságainak Elemz. szempontok (pl. térbeli megfigyele, legfontosabb Vita. helyzet, arány, jegyek kiemelével leírása Feladatmegoldás plaszticitás, bemutatása különböző egyénileg vagy színviszonyok) alapján, eszközökkel (pl. kiscsoportban. ábrázolása síkban formakarakter visszaadása Önálló vagy illetve térben, szabadkézi rajzban). csoportos különböző technikákkal Színek legfontosabb alkotómunka. (pl. grafika: ceruza, tus, tulajdonságainak Játék, Kapcs. pontok Magyar nyelv irodalom: a műélvezet megtapaszta lása. Matematika: pontos megfigyel, lényegkieme l. Taneszk özök Tanköny v. Képek, fotók, műalkotá sok.tárg yak,. Papír anyagok, ceruza,

5 pác, kréta, fotó, megismere. asszociációs játék. tempera, A tárgyak lokálszínének Projekt. mintázás, konstruálás). meghatározása, Egyszerű téri helyzetek megjeleníte leírása (pl. formai, festőtechnikákkal. szerkezeti, felületi, A tárgyak, anyagok felületi tónusbeli), az adott sajátosságainak (textúra) valós látvány megfigyele, leírása sajátosságaiból kiinduló megjeleníte különböző kompozíció egy eszközökkel. rzletének képi igényű A megvilágítás, a fényárnyék nagyítása, illetve hatások kompozíciós variációk megfigyele, rajzos létrehozása, különböző megjeleníte. színes technikákkal (pl. A megfigyelt jelenség, temperafest, látvány elemeinek pasztell-, olajkréta, megneveze. vegyestechnika). A megfigyelt elemek Szabad asszociációs egymáshoz való térbeli vizuális játékok adott helyzetének, arányainak témára (pl. fogalom, megállapítása. jelenség, hang, szín, Egyszerű tárgyak elöl-, mozgás, gondolat, felül- oldalnézetének érz, tárgy, cselekv). rajza. Az előhívott Tárgyak hosszmetszete, impressziók megjeleníte keresztmetszete, síkban, metszetrajza. térben, időben. A nézőpont változtatásából Irodalmi, zenei, filmes (pl. rálátás, alálátás vagy élmények felidéze, s körbejárás) következő a létrejött személyes látványváltozások tartalmak megjeleníte megfigyele, leírása a kifejezi szándéknak ábrázolása szabadkézi megfelelő anyagok, rajzban. eszközök, méretek Színgyakorlatok. felhasználásával (pl. Kompozíciós variációk színes, grafikai létrehozása. technika, mintázás, Asszociációs vizuális konstruálás, installáció feladatok. talált tárgyakból, fotó). Képi kifejez, illusztráció. Saját munkák több szempontú elemze, értékele, besorolása a társak munkái közé. Saját mások munkájának összehasonlítása. Ének-zene: zenei élmény feldolgozása. Dráma tánc: dramatikus improvizáci ók irodalmi, képzőműv zeti, zenei művek alapján. grafikai eszközök, zsírkréta, tempera, gyurma, agyag. Fogalmak Tömörít, kiemel, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, színharmónia, színkontraszt, főszín, mellék/kiegzítő szín, komplementer, méretarány.

6 Tematikai ti cél Előzetes tudás A tematikai Ismeretek/ fejleszti Vizuális kommunikáció Kép szöveg 8 óra Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmeze. Alapfokú jártasság dramatikus játékban. A szöveg tartalmát a beszélő szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A szóhasználat testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben. Vizuális sűrít kiemel fogalmának ismerete, megfelelő alkalmazása. Kép szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a jelentmódosulások megfigyelének céljával. A különböző kommunikációs felületeken megjelenő reklám hatásmechanizmusának értelmeze alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása a személyes preferenciák érvényre juttatásával. Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, munka- Szöveg kép együttes Képes játékok. Kép, zene, megjelenének szöveg egységének, tanulmányozása (pl. megbontásának, plakát, képregény) harmóniájának után, az alkotóelemek diszharmóniájának variálásával a vizuális megfigyele játékos verbális üzenet feladatokban (adott kép jelentváltozásának szövegaláírásának megérte céljából, megváltoztatása, azonos szabad játékos szövegek különböző feladatokkal (pl. képekhez rendele, Hang kép együttes újraszinkronizálás). alkalmazása (pl. Árnyjáték, dramatikus árnyjáték, dramatikus játék, szerepjáték, játék), szabad szituációs játék. asszociációk Reklámok elemze. megfogalmazása a Reklámkampány terveze. létrejött üzenetek Reklámhordozók (pl. CDborító, kapcsán. plakát, Reklámhordozó csomagolóanyag, felületek (pl. folyóirat, termékcimke) terveze, póló, reklámszatyor, kiviteleze szabadon kitűző, hűtőmágnes) választott technikával gyűjte, csoportosítása, értelmeze a reklámkzítő szándéka kifejezmódja közötti összefügg alapján. szervezi Beszélget. Szemléltet. Megfigyel. Kérdve kifejt. Elemz. Vita. Feladatmegoldás egyénileg vagy kiscsoportban. Önálló vagy csoportos alkotómunka. Játék, asszociációs játék. Projekt. Kapcs. pontok Termzetis meret: Tájékozódás termzetes épített környezetbe n; technikai eszközök működéne k megfigyel e. Jelek, jelzek felismere értelmeze. Földrajz: tájékozódás, térrajz, útvonalrajz, térképvázlat. Magyar nyelv irodalom: szöveg kép viszonya. Taneszk özök Tanköny v. Képek, fotók, piktogra mok. Papír anyagok, ceruza, grafikai eszközök, zsírkréta, tempera.

7 Korábban kzített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása alkalmazott grafikai feladatként (pl. DVDborító, képernyővédő, arculati elem), vagy képgrafikaként. Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. CD-borító, plakát, csomagolóanyag, termékcimke) terveze, kiviteleze szabadon választott technikával (pl. digitális képszerkesztsel, kollázs technikával vagy élőképben), a reklám hatásmechanizmusának tudatos használatával. Fogalmak Ének-zene: zenei olvasás írás: kotta. Informatika: rajzosszöveges dokumentu mok létrehozása, átalakítása. Matematika: Tájékozódás. Objektumok alkotása. Rendszeralk otás. Hang-, szöveg- képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi valóság, fikció, vizuális verbális sűrít, kiemel, alkalmazott grafika. Tematikai ti cél Előzetes tudás A tematikai Ismeretek/ fejleszti Vizuális kommunikáció Jelértelmez, jelalkotás 5 óra Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzek, közlő ábrák értelmeze. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenek: jel, alaprajz, térkép értelmeze. Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmeze. A legfontosabb vizuális jelek, jelzek, szimbólumok értelmeze, alkotó használata. Képi utasítások követe, illetve ilyenek létrehozása. Tanulói tevékenységek Képes (pl. fotósorozat), Műszaki rajzos használati folyamatábra, utasítás létrehozása az használati előzetesen értelmezett információs képi utasítások (pl. kzíte. műszaki berendezek Piktogramok rajz, rajzos utasítás, tábla gyűjte, Pedagógiai eljárások, munka- szervezi Beszélget. Szemléltet. Megfigyel. Kérdve kifejt. Elemz. Vita. Kapcs. pontok Termzetis meret: Tájékozódás termzetes épített környezetbe Taneszk özök Tanköny v. Képek, fotók, piktogra mok.

8 üzembe helyeze, tárgyak összeszerele, Lego) tanulmányozásának segítségével. Az utasítás kipróbálása, ellenőrze, a visszacsatolás után módosítás a felmerült problémák alapján. A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzek, szimbólumok (pl. tájékozódás, közleked, cégérek, parancsikonok, attributumok) gyűjte, értelmeze. A közösség számára fontos, nem vizuális jellegű információk (pl. események, időpontok, tevékenységek, jellemzők) képi tömöríte, direkt jellé (pl. piktogram, jelzőkártya) alakítása, használatba helyeze (pl. ismert útvonal rajzán vizuális jelzek kialakítása). értelmeze, elemze, átalakítása. Piktogramok kitalálása, megalkotása. Feladatmegoldás egyénileg vagy kiscsoportban. Önálló vagy csoportos alkotómunka. Játék, asszociációs játék. Projekt. n; technikai eszközök működéne k megfigyel e. Jelek, jelzek felismere értelmeze. Földrajz: tájékozódás, térrajz, útvonalrajz, térképvázlat. Magyar nyelv irodalom: szöveg kép viszonya. Ének-zene: zenei olvasás írás: kotta. Informatika: rajzosszöveges dokumentu mok létrehozása, átalakítása. Papír anyagok, ceruza, grafikai eszközök, zsírkréta, tempera. Fogalmak Matematika: Tájékozódás. Objektumok alkotása. Rendszeralk otás. Használati utasítás, jel, jelent, egyezményes jelz, jelrendszer, piktogram, embléma, ábra, vizuális sűrít, kiemel, séma.

9 Tematikai ti cél Előzetes tudás A tematikai Ismeretek/ fejleszti Tárgy környezetkultúra Tárgy hagyomány 12 óra Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A különböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. Tárgyak, épületek, műalkotások, termzeti látványok megfigyele, leírása, esztétikai minőségeinek jellemze. Eszköz nélkül kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető manuális kzségek működe az anyagalakítás során. Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építzeti sajátos jegyeinek értelmeze. A közvetlen környezetben található tárgyakon, épületeken a forma, a rendeltet a díszítmény kapcsolatának megérte. Tanulói tevékenységek Lakóhelyhez közeli Gyűjt, megfigyel. néprajzi tájegység Néprajzi Múzeum, építzeti skanzen, kiállítás látogatás. jellegzetességeinek, Hagyományos kézműves viseletének, technikák (szöv, hímz, kézműves nemezel, bőrművesség, tevékenységének lemezdomborítás, megismere, elemze papírmerít). (pl. skanzen vagy Tárgyalakítás, népi helytörténeti kiállítás hangszer-, játéklátogatásával, vagy ékszerkzít. gyűjtött képek alapján). Tárgydíszít. A mai életbe, Díszítmény terveze életformába illeszthető, megadott szempontok hagyományos szerint (pl. ornamentális, kézműves technikával geometrikus). (pl. szöv, hímz, nemezel, lemezdomborítás, papírmerít) kzített tárgy (pl. iskolaszer, öltözet, hangszer, játék, kisbútor) létrehozása, meghatározott tulajdonos (pl. adott személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció (hétköznapi, ünnepi) számára, a környezettudatosság lehetőségeinek Pedagógiai eljárások, munkaszervezi Beszélget. Szemléltet. Megfigyel. Kérdve kifejt. Elemz. Vita. Feladatmegoldás egyénileg vagy kiscsoportban. Önálló vagy csoportos alkotómunka. Játék, népszokások. Projekt. Kapcs. pontok Hon- népismeret: család lakóhely, falvak városok. Magyar nyelv irodalom: népköltzet. Könyvtárhas ználat Termzetis meret: környezettu datos-ság, fenntartható ság. Ének-zene: népzene. Dráma tánc: népszokások. Technika, életvitel Taneszk özök Tanköny v. Képek, fotók. Számítóg ép, fényképe ző-gép. Papír anyagok (agyag, karton, fa, gipsz, drót, textil, talált tárgyak), ceruza, grafikai eszközök, zsírkréta, tempera, olló, ragasztó.

10 figyelembevételével. Létrehozott vagy talált tárgyak díszítének megterveze kiviteleze különféle díszítőelemek (pl. növényi, állati, geometrikus motívumok) gyűjte, megfigyele, tanulmányozása után, oly módon, hogy a díszítmény összhangban legyen a tárgy formai, funkcionális társadalmi üzenetével, illetve az alkotó személyes közli szándékával. Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) kultúrák (pl. Európán kívüli) sajátos, legjellemzőbb szimbolikus tárgyainak, épületeinek felismere elemző vizsgálata. Fogalmak A fejleszt várt eredményei gyakorlat: hagyomány os foglalkozáso k, szakmák. Népművzet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi üzenet. A tanuló képes legyen élményeit, érzelmeit, fantáziaképeit, gondolatait változatos vizuális eszközökkel kifejezni. Ismerje a művzeti ágakat műfajokat. Tudjon műalkotásokat elemezni megnevezni. Rajzi elemzekkel a modellek, alakok egyes tulajdonságait ki tudja emelni. Ismeri a stílus a forma szerepét. Önállóan alkalmazza a tanult technikákat eszközöket.

11 Tematikai ti cél Előzetes tudás A tematikai Ismeretek/ fejleszti Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai, kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyele rögzíte egy vizuális látványban, felhasználva megadott művzettörténeti alkotások inspiráló hatását. Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjeleníte meghatározott művzettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemze, inspiráló, alkotó felhasználása által síkban /vagy térben. Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyele alapján, Kifejez, képzőművzet Stílus mozgás 6. évfolyam 14 óra Művzeti ágak a képzőművzeti ágak legfontosabb megkülönböztető jegyeinek felismere. Művzeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális leírása. A vizuális nyelv alapelemeinek megkülönböztete használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az azonosságok különbözőségek tudatosítása. A vizuális közl különböző műfajú köznapi művzi formáinak felismere. A megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak, plaszticitásának szín- fényviszonyainak megfigyele ábrázolása. A legjelentősebb művzettörténeti stíluskorszakok irányzatok elemi ismerete legjellemzőbb műtárgyain szimbolikus tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok előkzítő szakaszába ágyazottan. A vizuális nyelv alapelemeinek azok egymáshoz való viszonyának értelmeze. Önálló vélemény megfogalmazása saját mások munkáiról. Tanulói tevékenységek Pedagógiai Kapcs. eljárások, pontok munka- szervezi Beszélget. Szemléltet. Megfigyel. Kérdve kifejt. Elemz. Bemutatás. Feladatmegoldás Adott művzettörténeti korszakok műveinek megfigyele, leírása, elemze összehasonlítása adott szempontok alapján. Alkotások gyűjte felhasználása adott cél egyénileg vagy érdekében, példák kiscsoportban. gyűjte megadott Önálló vagy szempontok alapján. csoportos A megfigyelt jelenség, alkotómunka. látvány képi Projekt. kifejezőeszközeinek megismere. Művzettörténeti korszakok jellemző technikáinak, műfajainak, formai kompozíciós elemeinek megismere, alkotó feldolgozása. Személyes feldolgozások megjeleníte síkban, térben vagy időben a tárgyalt művzettörténeti korszak inspiráló Matematika: változó helyzetek, időbeliség. Történelem, társadalmi állampolgári ismeretek: történeti korok, korszakok. Magyar nyelv irodalom: különböző kultúrák eltérő Taneszk özök Termzetis meret: Az emberi test, testarányok. Mozgásképes ség. Papír Tanköny v. Műalkotá sok, reproduk ciók. anyagok, ceruza, grafikai eszközök, zsírkréta, tempera, gyurma, agyag.

12 művzettörténeti korszakok, (pl. őskor, ókori egyiptom, ókori görög római, romanika, gótika, reneszánsz, stílusjegyeinek elemze, összehasonlítása, barokk) művek tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség) szerint. Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi alkalmak) szöveges leírása, a vizuális közl köznapi művzi formáinak azonosításával. A leírás alapján személyes feldolgozások megjeleníte síkban, térben vagy időben (pl. fest, plasztika, parafrázis, intermediális: pl. fotográfia, kinetikus, installációs, environment, eseményművzet) a tárgyalt művzettörténeti korszak inspiráló felhasználásával. Fogalmak felhasználásával. Műalkotások átalakítása megadott szempontok alapján különböző eszközökkel. Műélmény alapján a vizuális kifejez egyes eszközeinek (pl. kiemel mérettel, színnel) síkbeli térbeli megjeleníte. Vegyes alkotó technikák (pl. vízfesték filctoll vagy tus). Saját munkák több szempontú elemze, értékele, besorolása a társak munkái közé. Saját mások munkájának összehasonlítása. szemléleténe k megtapasztal ása. Könyvtárhas ználat. Ének-zene: zenetörténeti zeneirodalmi alapismerete k a befogadói hozzáállás fejleszte céljából. Művzi kifejez, látványelemz, téri helyzet, plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi optikai helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, térbeliség, nagyság, kiegzítő szín, kevert szín, kontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus.

13 Tematikai ti cél Előzetes tudás A tematikai Ismeretek/ fejleszti Mozgásélmények megfigyele valóságos vagy mozgóképi példák alapján, a mozgássor fázisokra bontása (pl. mozgókép kikockázása ). A mozgás megjeleníte vizuális átírással (pl. egyszerű tárgyanimáció, optikai játékok: pörgetős füzet, zootrop szalag). A termzet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) az épített környezet (pl. épület, települ, híd) időbeli folyamatainak, változásainak (növeked, pusztulás, fejlőd, lebomlás, öreged, penzesed, rozsdásodás) megfigyele, modelleze (pl. hószobor, anyag változása kitéve az időjárásnak) személyesen választott cél érdekében (pl. emlékek napi terveze). Vizuális kommunikáció Idő- térbeli változások 5 óra Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok különbözőségek tudatos felismere, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek megneveze. Események, történek elmondása, rzekre bontása, a jellemző fázisok megjeleníte. A termzeti vagy épített környezet idő térbeli változásainak sűrített megjeleníte. Termzettudományos technikai megfigyel gondolkodás fejleszte. Tanulói tevékenységek felidéze, tevékenység A Mozgás, folyamat, változás vizuális kifejeze. Fotósorozat, képregény, fázis-rajz, mozdulatrajz, animáció, mozgókép. Tárgy-animáció, optikai játékok: pörgetős füzet, zootrop szalag. Folyamatábra, vizuális napló. Saját munkák több szempontú elemze, értékele, besorolása a társak munkái közé. Saját mások munkájának összehasonlítása, értékele. Pedagógiai eljárások, munkaszervezi Beszélget. Szemléltet. Megfigyel. Kérdve kifejt. Elemz. Vita. Feladatmegoldás egyénileg vagy kiscsoportban. Önálló vagy csoportos alkotómunka. Játék, asszociációs játék. Projekt. Kapcs. pontok Magyar nyelv irodalom: történet ideje, helyszíne, cselekmény kezdő- végpontja, cselekmény elemek sorrendje. Termzetis meret: mozgás idő változása; ciklikus jelenségek. Történelem, társadalmi állampolgári ismeretek: az idő ábrázolása vizuális eszközökkel. Dráma tánc: Taneszk özök Tanköny v. Képek, fotók, műalkotá sok. Tárgyak,. Számítóg ép, fényképe ző-gép, kamera. Papír anyagok, ceruza, grafikai eszközök, zsírkréta, tempera, gyurma, agyag, olló, ragasztó.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Vizuális kultúra 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Vizuális kultúra 5-8. VIZUÁLIS KULTÚRA Célok, feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Művészetek KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola VIZUÁLIS KULTÚRA

Zipernowsky Károly Általános Iskola VIZUÁLIS KULTÚRA VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez. A tantárgy így nemcsak

Részletesebben

Varga Domokos Általános Iskola Helyi Tanterve

Varga Domokos Általános Iskola Helyi Tanterve VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

Rajz és vizuális kommunikáció

Rajz és vizuális kommunikáció Rajz és vizuális kommunikáció Készítette:Némethné Nagy Zsuzsanna Mozaik kerettantervi ajánlás felhasználásával 2013. 5.évf. heti 1 óra évi 36 óra 6.évf. heti 1 óra évi 36 óra 7. évf. heti 1 óra évi 36

Részletesebben

Rajz és vizuális. kultúra

Rajz és vizuális. kultúra Művészetek műveltségterület Rajz és vizuális kultúra 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A rajz és vizuális kultúra tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig.

kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA A tanórákon lehet

VIZUÁLIS KULTÚRA A tanórákon lehet VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 7-8 évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 7-8 évfolyam Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 7-8 évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

8. évfolyam, 36 óra. Kifejezés, képzőművészet. Órakeret 5 óra. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Érzelmek, hangulatok kifejezése

8. évfolyam, 36 óra. Kifejezés, képzőművészet. Órakeret 5 óra. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Érzelmek, hangulatok kifejezése 8. évfolyam, 36 óra Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a vizuálisan, illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, művészeti

Részletesebben

Helyi tanterv ajánlás. Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Helyi tanterv ajánlás. Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Helyi tanterv ajánlás Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet Művészetek műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII.

Részletesebben

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam Vizuális kultúra Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1 4. évfolyam A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet kerettantervi ajánlása alapján készült Célok, feladatok A vizuális nevelés legfőbb

Részletesebben

A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 6 évfolyamos helyi tanterv

VIZUÁLIS KULTÚRA. 6 évfolyamos helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 6 évfolyamos helyi tanterv A-B. osztály 1 Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Vizuális kultúra. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Vizuális kultúra. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Vizuális kultúra készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.7. alapján 1-4. évfolyam 2 VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés

Részletesebben

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam A Garay János Általános Iskola és AMI Vizuális kultúra helyi tanterve az 51/2012.(XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletében megjelent kerettantervvel összevetve a Mozaik

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV Gimnázium 9-10. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV Gimnázium 9-10. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV Gimnázium 9-10. évfolyam A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Az ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE

Az ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE Az ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE NAT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVÉSZETEK ÉVFOLYAM A TANTÁRGY NEVE I NTEGRÁCIÓ ÉRTÉKELÉS ÉVES ÓRASZÁM HETI ÓRASZÁM SZEREPE A KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉSBEN

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Vizuális kultúra A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam Gimnáziumi

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam 1 VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4 osztály számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4 osztály számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4 osztály számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez,

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra

Rajz és vizuális kultúra Művészetek műveltségterület Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A rajz és vizuális kultúra tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Vizuális kultúra helyi tanterv

Vizuális kultúra helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Vizuális kultúra helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9. évfolyam

Részletesebben

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Vizuális kultúra 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a vizuális kultúra tantárgy oktatása a Sarkadi

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye ÉVFO- LYAM: 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ A TANTÁRGY NEVE: Rajz (angol, normál tarterv) Rajz (nemzetiségi

Részletesebben

MŰVÉSZETEK - VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK - VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK - VIZUÁLIS KULTÚRA A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (énekzene, dráma

Részletesebben