DOMOKOS PÁL PÉTER ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOMOKOS PÁL PÉTER (1901 1992)"

Átírás

1 A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 11. DOMOKOS PÁL PÉTER ( ) ELTE Fonetikai Tanszék 1996

2 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai Tanszéke. Felelős kiadó: Dr. Bolla Kálmán. Készült 300 példányban, 1,9 (A/5) ív terjedelemben. Hozott anyagról sokszorosítva AKAPRINT Nyomdaipari Kft., Budapest. F.v.: Lajtai Ferenc. 1

3 1

4 2

5 DOMOKOS PÁL PÉTER VALLOMÁSA PÁLYÁJÁRÓL Édesapám Domokos Elek, édesanyám Bartalis Erzsébet. Földműves szülők gyermekeként június 28-án Csíksomlyón születtem. Elemi iskoláimat szülőfalumban végeztem, tanítónőm Márton Emília, tanítóm Péter Sándor volt. A gimnázium 4 osztályát Csíkszeredában, a római katolikus gimnáziumban végeztem. Tanítóképzőt Csíksomlyón az első, harmadik és negyedik osztályt, a második osztályt pedig a menekülés miatt, mely 1916-ban következett be, Debrecenben végeztem. Tanítói és kántori oklevelem 1919 júniusában kelt. Helyettes tanító lettem Csíkkarcfalván. Egy évi működés után a Zsil-völgyi bányatársulati iskolához, Vulkánba kerültem kántortanítónak. `921-ben katonai szolgálatot teljesítettem. Krajovában tettem le a hadnagyi vizsgát, és az év végével szabadultam a katonaságtól. Budapestre jöttem és itt a Polgáriskolai Tanárképző Főiskolának tagjává váltam. Matematika fizika kémia főszakon és ének-zene mellékszakon szereztem polgáriskolai tanári okleveleimet. Ezek alapján Majláth Gusztáv Károly a csíkszeredai tanítóképző helyettes tanárává nevezett ki. Ott kezdtem el a tanítást, matematika fizikát tanítottam és ének zenét a tanítóképző valamennyi osztályában. A csíkszeredai gimnáziumban is tanítottam. Az érdeklődésem népem iránt kelt különösebben fel, és az elnyomás pillanatait igyekeztem elviselhetővé tenni népem számára olyan módon, hogy magam népem viseletébe öltöztem, és ezzel példát mutatva a férfi székelységet a harisnyába való visszaöltözésre kényszerítettem. De a leányok között a szőttes rokolya viselést, annak szövését és saját kezűleg való előállítását is szorgalmaztam. Ennek eredménye az 1000 székely leánynap lett. Minden 1000 leánynap a székely ruhának ünneplése volt. Tanítványaimból énekkart szerveztem, és bejártam velük Csík vármegye falvait. Az új magyar zenét szólaltattam meg énekkarommal. Kodály Zoltántól megkaptam ugyanis a legfrissebb műveket, és azt Csíkban, annak falvaiban megszólaltattam. Volt mű, amely hamarább szólalt meg Csíkszeredában, mint Budapesten. 3

6 Három évi működésem után megtiltották a tanári működést azon a címen, hogy oklevelem budapesti, és a két ország között nincs reciprocitás. Nem taníthatok tehát. Akkortájban olvastam Bartók Bélának A magyar népdal című könyvét, amelynek 9. oldalán írva van, hogy a magyar népdalgyűjtést Bartók és Kodály a teljes területen elvégezte, csak Moldvában, Bákó városa körül nem történt még népdalgyűjtés. Állás nélkül maradásom pillanataiban elhatároztam, hogy elvégzem én azt a népdalgyűjtést. S `929- ben Moldvába mentem, bejártam a moldvai magyar falvakat és megírtam a Moldvai magyarság című könyvemet. De a könyv megjelenése előtt a népdalgyűjtésemet hiszen az első népdalt, magyar népdalt Moldvából én hoztam bemutattam Bartók Bélának. Bartók Béla írásba adta, hogy gyűjtésem tudományos szempontból kiadandó. Ezzel a gyűjtéssel én a négy magyar zenedialektus területet egy ötödikkel bővítettem, és kiszélesítettem a magyar népdal határát Románia Moldva nevű tartománya Tekucs megyéjének Gajcsána nevű falujáig. A könyv rendkívül nagy érdeklődést keltett, és Budapesten nem volt valamirevaló folyóirat vagy újság, mely meg ne emlékezett volna. Ilyen nevek, mint Herczeg Ferenc, mint Kovács Alajos, a Statisztikai Hivatal igazgatója, Szász Zsombor és mások írtak. Ez a könyv indította el az érdeklődést a moldvai és a Bukovinában élő magyarság iránt, melyből a bukovinaiak hazatelepítése fejlődött, mely a `940-es `41-es években történt. Bukovina magyarja és Moldva magyarjából 1000 lélek tért akkor haza. Úgyhogy nyugodt lélekkel mondhatom, hogy ezt a embert én szültem, az én magyar népemnek, nemzetemnek, hazámnak. Az első moldvai utam után Majláth püspök a román kormánnyal megegyezésre jutott, hogy tűrjenek még a tanári széken. Az időközben Kézdivásárhelyre vitt tanítóképző tanára lettem ismét, és ott ugyanazt a munkát végeztem el, amit korábban Csíkban, majd `932-ben egy vasas szekérrel, Betyár nevű lovammal újra Moldvába mentem és bejártam Moldvát, annak minden községét, még Bukovina községeibe is eljutottam. Erről az utamról írtam meg a Mert akkor az idő napkeletre fordul egyik és adatok, Adalékok Moldva történetéhez másik könyvemet. Ezek a könyvek azért figyelemre méltók, mert a dallamok fonográf felvételeit Bartók Béla személyesen jegyezte le az én helyi feljegyzéseim, megjegyzéseim figyelembevételével. Az Adalékok Moldvában című könyvemben pedig Bandin püspöknek, az 1646-ban Moldvát bejáró bosnyák püspöknek Rómába küldött jelentését fordítottam magyarra, mely jelentés az 4

7 1646-os évben élő moldvai magyar községek embereiről, községeiről, történetéről ad tájékoztatást. A román hatóság `933-ban végképp viszavonta a tanítási engedélyemet, és szó szerint azt írta, hogy: sub nici un conditiune Semmi körülmények között nem tűröm ugyanis, hogy Domokos Pál Péter tovább tanítson. Minthogy tanári oklevelem budapesti, de tanítói oklevelem Csíkszeredában kelt, Csíksomlyón, azért Gyergyóalfalu nagykántori állását vállaltam el, amely ellen már nem lehetett kifogás. Gyergyóalfaluban nagykántorként működtem három éven át, és a gyergyói tanítóságot, főképpen a katolikus elemi iskolák gyermekkórus versenyeit rendeztem meg. Nagy érdeklődés kelt a szövés kérdése és a székely ruha viselés iránt is. `936-ban Kolozsvárra vitt a katolikus püspökség, és ott a Tanítói Önsegélyzőnek lettem gondnoka, majd az egyházmegyének tanfelügyelője. Az eddigi könyveimet egy kötetben, egy 600 oldalas könyvben jelentettem meg Moldvai magyarság címen, és tovább tartottam a kapcsolatot Moldvával. A 40-es években a magyar állam irányítói kívánságára a bukaresti magyar konzulátusra mentem, hogy a csángók hazahozásának kérdését dolgozzam fel. Én hozzáfogtam a munkához, el is végeztem, de az irányító katonáknak túl lassúnak és aprólékosnak tűnt munkám. Vigyem haza számbavétel nélkül őket, majd lesz a sorsuk úgy, ahogy lesz. Ezt a feladatot így nem vállaltam, és azért jöttem vissza Kolozsvárra. Két kinevezés várt Kolozsváron. Erdély szociális főfelügyelőjévé neveztek ki az egyik, a belügyminiszteri területen, a másik pedig, Hóman Bálint a Kolozsvári Tanítóképző igazgatói állását adta nekem. Én ezt az utóbbit fogadtam el, megköszönve a másikat, és Hóman Bálintnak kezéből vettem át a kinevezést, amelyet ezekkel a szavakkal adott át: "Boldog vagyok, hogy működésedet valami csekélységgel elismerhetem." Akkor fogtam hozzá a Kolozsvári Tanítóképző igazgatói teendőinek ellátásához, és igazgattam az iskolát négy éven át. A működésemben megemlítem, hogy Kodály Zoltán megnézte a munkánkat, és annyira meghatotta az ott életre hívott zenei élet, hogy egy munkáját, Balassi Bálint elfelejtett éneke címen a kolozsvári tanítóképzőknek, tehát az én egyik és a szomszéd leányiskola, mint másik intézménynek ajánlotta. Ezt a művet akkor mutattuk be az ő jelenlétében először Kolozsváron. Egyszer üzenetet kaptam a Kolozsvári Tanítóképzőn, hogy Teleki Pál kíván beszélni velem, menjek a polgármesteri hivatalba. Azonnal 5

8 elmentem, és ott találtam Teleki Pált, Bonczos Miklós államtitkárt, Németh Kálmánt, a józseffalvi plebánost, egy Bethlen főispánt és Keledy polgármestert. Azt kérdezte Teleki Pál, hová vinném a Bukovinából hazahozott vagy hozandó magyarokat, hová telepíteném. Azt mondtam, a Bukovinából hazahozandó székelyek helye a mai székelység nyugati peremén van, mert ők Székelyföldről mentek ki és így visszahozva, ugyanazokba a körülményekbe kerülnének és szélesítenék a székely réteget Magyarország felé. Ha oda valami okból nem lehetne, hová vinné? volt Telekinek a második kérdése. Akkor az ország szívébe. Ha valami okból oda se lehetne vinni, hanem Bácskába vinnők, mit szólana ehhez a tervhez? Ez a terv rossz, válaszoltam, mert ismét határszélre kerülnek a székelyek, és folytatódik az életük tovább. Mégis Bácskába telepítették őket, sajnos, három év múlva az én igazam jelentkezett, mert szólt a Magyar Rádió, hogy szedjék össze a holmijukat a Bácskába telepítettek, és menjenek nyugati irányba. Így kerültek aztán Dunántúlra, ahová a 46-os, 47-es esztendőkben dr. Bodor György kormánybiztos letelepítette őket, főként Tolna megye Völgységi járásába. `44. szeptember 18-án négygyermekes családommal menekültem. Budapestre jöttem, és itt a Közoktatásügyi Minisztériumban nyertem beosztást. A menekülő tanügyi emberek elhelyezése volt feladatom. Nemsokára a minisztérium részlegeként Szombathelyre, onnan Szentgotthárdra mentem és ott szabadultam fel. Onnan visszajöttem Budapestre, minisztériumba nyertem beosztást. Majd a Népjóléti Minisztérium hívott meg, hogy a rokkantságuk miatt addigi foglalkozásukat nem folytatható embereket képezzem mint pedagógus, új életpályára. Ezt a munkát végeztem, és három éven keresztül miniszteri osztálytanácsosként dolgoztam. A beosztásom akkor megszakadt, fegyelmi úton elmozdítottak állásomból, és állást veszítve lementem a Baranya megyei Szárászpuszta nevű községbe szántani, vetni, mert ott író címen kaptam egy juttatott házat. Dolgoztam is két és fél évig, szántottam, vetettem, de ugyanott gyűjtöttem tovább a hazatelepítettek között a népdalt, a népzenét és ennek eredményeként két könyvemet a Csángó népzene címen kiadtam. A könyv négynyelvű előszót tartalmaz, és hozza az as években Moldvából küldött Petrás Incze János-féle teljes népdalszöveg anyagot is. Ez a könyv tisztázza, hogy a legelső magyar népdalszöveg gyűjtő nem Erdélyi János és nem is Kriza János, hanem a Moldvában született és életét ott is leélő Petrás Incze János, aki moldvai életén keresztül valamennyi magyar tudósnak, Munkácsi Bernátnak, Kunos Ignác- 6

9 nak, a Szent László Társulat küldötteinek és mindenki másnak otthont adott és őket vezette, mutatta a moldvai magyarok szomorú életét. Két és fél évi munka után el kellett jönnöm Szárászpusztáról, és akkor a Csepeli Kislakásépítőnél maltert hordottam, később a Duna-Tisza közi Öntöző Vállalatnál hosszat mértem. Majd pedagógushiány volt, és én jelentkeztem a IV. kerületi Tanügyi Osztályon mondván, hogy én büntetésből elbocsátott miniszteri osztálytanácsos vagyok, de tanári okleveleim is vannak. Erre elküldöttek a Viola utca elemi iskolájába, melynek felső tagozatán tanítottam a matematikát, fizikát és az összes osztályokban az éneket. Innen átvezényeltek a József Attila Gimnáziumba, ahol akkor a Kaffka is még volt, későbben elvált. `56-ban én a József Attilából a Kaffkába mentem át, mely azóta önállósult, és ott fejeztem be a tanári munkásságomat. `961-ben, 60 éves koromban mentem nyugdíjba. A legnagyobb munkásságomat a moldvai magyarsággal való foglalkozással végeztem. Amikor hírt hoztam az ő életükről, saját szememmel meggyőződve, hogy miképpen élnek ők, hogy milyen elnyomásban van részük, hogy a közülük nevelt papok a szószékről kiátkozzák őket, hogyha anyanyelvükön beszélgetnek. Ezt nem tudtam szó nélkül elviselni. Megtanultam az egész sorsukat, és a róluk szóló irodalmat megkerestem. Majd Rómába mentem, és ott kerestem meg a titkos levéltárban a Moldva helyén induló milkovi püspökségnek 1227-ben történt megalapítása, majd a Szörénytornyán 1246-ban, Szereten 1341-ben, Curtea de Arges-en 1382-ben, Baia-Moldvabányán 1410-ben alapított római katolikus püspökségeknek az ügyét. Név szerint, lehetőleg, azoknak az embereit, és megtudni igyekeztem, amit Róma mondhatott. Végül, minthogy 1622 óta Róma küldi Moldvának a misszionárusait, viszont a missziós főnökök kötelesek jelentéseket tenni népükről, a missziós jelentések `622-től a mai napig Rómában vannak. Ezekből a jelentésekből közel 400 okmányt hoztam el. Életemen végig a népzene érdekelt, a néprajz érdekelt, főképpen Moldva. De nem kevésbé a Székelyföld, főképpen Csík vármegye, melynek monográfiáját is igyekszem megírni. És együttműködve az előbb említett Kodály Zoltán, Bartók Béla, majd a néprajzosok: Viski Károly, Györffy István, Madarasi László, Gönyei Sándor; az írók közül Gyallay Domokossal, Nyírő Józseffel, Tamási Áronnal. Ha bárhol utat tettem, nem felejtettem el utána kutatni a történeti zene és a magyar nyelv vonatkozásában. Történeti nyelvemléket Czćstochowából hoztam. Egy Máriához szóló imádságot 1501-ből, amelyet a magyar nyelvemlékek legutolsó kiadása is közzétesz. 7

10 De a kézdiszentléleki földjegyzék vagy a Zemlény János énekeskönyve, vagy Kájoni János Csíkcsobotfalvi kézirata, ezek felfedezéseim. És az az érzésem, hogy ezekkel szolgálatot tettem a magyar népdalgyűjtésnek, a magyar népzene kérdésének. Végül, most egy héttel ezelőtt jártam Csetneken, a Felvidéken, ahol Száraz Zoltán nevű evangélikus pap gondozásában hat kottás kéziratot találtam, és ezek között tíznél több, húsznál kevesebb magyar táncot, saltus hungaricust a XVIII. századból. Tudva lévő, hogy a XVIII. század magyar zenéje hiányzik. A XVIII. század magyar zenéjét megkutatva, 250 táncot találtam Sepsiszentgyörgytől Túrócszentmártonig ezeken a területeken. És ez a gyűjtés könyv formájában még ebben az évben, Hangszeres magyar táncok a XVIII. században, napvilágra kerül. Életem minden pillanata a népemért való, azért éltem, azért élek és minden tettem értük van. És én ebben boldog vagyok, hogyha igazolhatom, hogy népem semmiféle népnél nem alábbvaló, hanem éppen olyan jogos az életre, mint a világ bármely népe. A videofelvétel május 27-én készült, szövegét Földi Éva jegyezte le. 8

11 DOMOKOS PÁL PÉTER ÍRÁSAINAK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA Tanítók munkája és sorsa. Zsilvölgyi Katolikus Tudósító, Petrozsény A csíki énekeskönyvek. In: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Szerk. Csutak Vilmos. Sepsiszentgyörgy, (Budapest, ) A Csíkcsobotfalvi Kájoni Kézirat. ItK, A kender feldolgozása és eszközei Menaságon. Néprajzi Értesítő, A moldvai magyarság. Csíksomlyó. (Kolozsvár, , , ; Budapest, ) Székely faeke. Néprajzi Értesítő, A tekenyőgardon. Ethn, A timsós fehérbőrkészítés Kézdivásárhelyen. Néprajzi Értesítő, /37. A pünkösdi búcsú énekei. Erdélyi Iskola, Gróf Teleki József: Úti jegyzések (mellyeket az Székellyföldjéről tett G. T. J. az 1799-ik esztendőben). Közli: D.P.P. Cluj. 1937/38. A magyar népdal. Erdélyi Iskola,

12 A magyar népdal és énekkari műveltségünk. Erdélyi Iskola, Régi csíki népdalok. Erdélyi Múzeum, Énekeskönyv. (Elemiiskolai Énekeskönyv a III VII. osztály számára). Kolozsvár. Néprajzi jegyzetek a Siret partjáról. Erdély, A moldvai magyarok történeti számadatai. Hitel, A Rádió stúdiójában a Pátria lemezsorozat F 36/a,b; F 47/a,b; F48/a,b számú lemezeinek, valamint az FM VII XI. számú lemezek felvétele, a felvételek moldvai előkészítése. 1938/39. Egyházzenénk múltja. Erdélyi Iskola, Énekeskönyv. (Elemiiskolai Énekeskönyv az I II. osztály számára). Kolozsvár. A székely népzene. (Gernyeszeghy Ádám álnéven). In: A nemes székely nemzet képe. II. Szerk. Rugonfalvi Kiss István. Debrecen, Zemlény János Énekeskönyve. Erdélyi Múzeum, Mert akkor az idő napkeletre fordul. (Ötven csángómagyar népdal). Kolozsvár. Adalékok Moldva történetéhez. Kolozsvár Az egyházi népének. Magyar Kórus, Egy népballada dallama. Ethn, A Népművészeti Intézet újabb gyűjtéseiből. Zenetudományi Tanulmányok I, Budapest, Rezeda. (96 csángómagyar népdal). Budapest Csángó Népzene I. Budapest. Társszerző: Rajeczky Benjamin Tatrosy György önéletírása és történeti feljegyzései. ItK, A moreszka Európában és a magyar nép hagyományaiban. FilKözl, 27 45; 1959, Dimája. (Magyar népszokás). Ethn,

13 1959. Pogocsál. MNy, Júlia szép leány. (Ballada-monográfia). Ethn, Két zenetörténeti dokumentum I. Spilenberger Márton hangjegyes ódái (Danzig, 164l). II. Egy sepsiszentgyörgyi kézirat zenetörténeti adalékai. Zenetudományi Tanulmányok VII, Budapest, Csángó népzene II. Budapest. Társszerző: Rajeczky Benjamin. Hajnal, hajnalnóta, hajnalozás. Ethn, Két Vivaldi-emlék. Magyar Zene, Szültü. Ethn, Beziehungen der Musik des 18. Jahrhunderts in Ungarn zur ungarischen Volksmusik von heute. Studia Musicologica, Dramatizált Credo a XV. század első negyedéből. FilKözl, Jóni metrum a magyar népzenében. Ethn, Kézdiszentléleki földjegyzék 1503-ból. MNy, Magyar nyelvemlék Czenstochowában 1501-ből. MNy, Der Moriskentanz in Europa und in der ungarischen Tradition. Musicologica, Studia Magyar nyelvű énekes szertartásaink kérdéséhez. Teológia, Miron Christea karánsebesi román püspök titkos naplójából. (Az első titkos tárgyalás Ferenc Ferdinánddal III. 28-án). Magyar Történelmi Szemle, New York Buenos Aires, Vadász Miklós Compendiuma 1428-ból. Magyar Történelmi Szemle, New York Buenos Aires, Pogocsál. Magyar Őskutatás 3. Buenos Aires, A havasalföldi ferencesek zsoltárkönyve 1364-ből. Magyar Történelmi Szemle, New York Buenos Aires,

14 Lakatos Demeter és a csángómagyarok. Vigilia, Mit adott Moldva magyarsága a magyar kultúrának. Katolikus Szemle, Róma, Magyar katolikusok Moldvában. Katolikus Szemle, Róma, Dies concussionis ovorum. Ethn, Szendre báró leánya balladájának tárgytörténeti háttere. Ethn, Zöld Péter Csöbörcsökben. Honismeret Háromszék és Csíkszék adóügyi összeírása, I. Agrártörténeti Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században. Budapest. Háromszék és Csíkszék adóügyi összeírása, II. Agrártörténeti Szemle, Szemle, édes Hazámnak akartam szolgálni... Kájoni János: Cantionale Catholicum. Petrás Ince János: Tudósítások. Összeállította: D.P.P. Budapest. Bölényfogó vermek emléke Csíkban. Ethn, A nemzetek és vallások története Romániában. (Siculus Verus álnéven). Youngstown. 0. Katolikus Magyarok Vasárnapja Bartók Béla kapcsolata a moldvai csángómagyarokkal. Népdalok, népmesék, népszokások, eredetmondák a magyar nyelvterület legkeletibb részéről. Öszszeállította: D.P.P. Budapest. Csángó népzene I II. II. kiadás. Budapest. Társszerző: Rajeczky Benjamin. Új énekek amellek Farkas Pál tamási nótárius által költek üdőről üdőre 1773 és 1810 között. Zenetudományi Dolgozatok, Pietro Diodato apostoli látogatásai Oláhországban és Moldvában. Vigilia, Csángó magyar katolikusok Moldvában. Katolikus Szemle, Róma,

15 1984. Saltus Hungaricus: XVIII. századi magyar tánczene Domokos Pál Péter gyűjteménye alapján. SLPD Budapest. (Hanglemez) Egyházi énektöredék Szent Lászlóról. Vigilia, Énektanítás Csíksomlyón a XVIII. század elején. In: Mert ezt Isten hagyta... Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Szerk. Tüskés Gábor. Budapest, Siebenbürgen. Beiträge zur Geschichte. (Siculus Verus álnéven). München Kakasdi székely betlehemes. A Betlehemes játékok a Magyar Rádió hangarchívumából c. LSPX Radioton hanglemez A oldalán. Budapest Az én Erdélyem. Domokos Pál Péter elmondja életét Balogh Júliának. Budapest. Csoma Gergely: Moldvai csángómagyarok. Az utószót D.P.P. írta. Budapest Rendületlenül... Márton Áron Erdély püspöke. Szerk. Hidvégi Máté. Budapest Múltbanéző. Tanulmányok. Szerk. és sajtó alá rendezte: Fazakas István. Budapest Csángó népzene III. Budapest: Társszerző: Rajeczky Benjamin Lakatos Demeter: Búcsú az ifjúságtul. Bajkó Sándor, Bartis Árpád és a saját gyűjteményéből közreadta és az előszót írta. Sajtó alá rendezte: Libisch Győző. Budapest. Kéziratban Bándi Péter énekeskönyve. (XIX. századi versgyűjtemény. 70 szöveg jegyzetekkel.) Bocskor János énekeskönyve. (Csíkszentlélek, szöveg jegyzetekkel.) Petri András és Réti János énekeskönyve. ( szöveg jegyzetekkel.) Mihál Farkas énekeskönyve. (XVII. század közepe. 113 szöveg jegyzetekkel.) 13

16 Pécsi énekeskönyv a XVII. századból, jegyzetekkel. Illyés István krónikája. (Önéletírás és egykorú történeti események följegyzése.) Erdély néprajzi képe 1332 és 1337 között. Fejezetek Erdély történelméből. A válogatott bibliográfiát a Megfog vala apóm szokcor kezemtül... (Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Szerk. Halász Péter. Budapest, 1993.) c. kötetben megjelent (11 5. l.) anyag alapján DOMOKOS MÁRIA állította össze. 14

17 KORTÁRSAK DOMOKOS PÁL PÉTERRŐL (Szemelvények) "Domokos, mint egykor Julián barát, kevés pénzzel az erszényében, de alapos tudással és lángoló szeretettel a szívében, zarándokútra kelt, hogy megkeresse Moldvában elszórt véreit. Meg kell szeretni ezt a Domokost, hogy mennyire szívébe zárta a földkerekségnek legárvább népét! A jelentésében megdöbbentően érdekes és lesujtóan szomorú tapasztalatokról számol be. Moldvában, Bukovinában és Besszarábiában százezer magyar él, akik részben a honfoglalás korában megtelepedett ősmagyarok, részben a vérengző Bukov generális elől menekült székelyek leszármazottjai. A száz közül hatvan ma is a magyart vallja anyanyelvének. Ezeknek nincs parlamenti képviseletük, nincs magyar iskolájuk, nincs vezérük, a román hivatalos statisztika nem is vesz tudomást magyar voltukról, sőt ez hihetetlen, pedig igaz! egyetlen katolikus magyar községnek sincs olyan papja, aki értené a nép nyelvét. (...) A régi bécsi diplomácia nem törődött ezzel a kérdéssel, még kevésbé a csángómagyarok megrázó sorsával. Most azonban magyar diplomáciánk volna. Volna vatikáni magyar követségünk is, ezeréves püspöki karunk és volnának a tagok százezreit irányító katolikus szervezeteink. Jó lenne, ha mindezek az erkölcsi erők megmozdulnának és bebizonyítanák a szomorú nemzetnek, hogy nem élnek légüres térben, hanem együtt éreznek a magyarsággal és hajlandók síkra szállani az isteni és emberi törvényekért. Jó lesz nagyon sietniök a megmozdulással, mert nyilvánvaló, hogy a bukaresti kormány papi segédlettel! ugyanabba az ágyba készül fektetni az erdélyi magyarságot, amelyben a csángómagyar Lázár gyötrődik."(herczeg Ferenc: Magyar sovinizmus. Pesti Hírlap, február 7.) "A könyvről sokan mondtak már véleményt. Legnevesebb publicistáink (Herczeg Ferenc, Milotay István, Tóth László stb.) vezércikkeket, vagy tanulmánynak is beillő hosszú és sokoldalú ismertetést szenteltek neki s a szakfolyóiratok kifejezték elismerésüket a lelkes szerzőnek. D. ugyanis 1929 nyarán a saját költségén bejárta Moldvát, faluról falura vándorolva felkereste a századok óta ott élő magyarságot, hónapokig élt 15

18 közötte és gazdag tapasztalatait ugyancsak a saját költségén ebben a testes könyvben adta közre. Utazását megelőzőleg alapos kutató munkát végzett, átbúvárkodta a fellelhető irodalmat, amiről a könyve elején felsorolt 80 mű jegyzéke tanuskodik. Ennek a kutató munkának eredményét kapjuk a könyv első felében, ahol szerzőnk a moldvai magyarság múltjára vonatkozó töredékes adatokat fűzte chronológiai rendbe a XIII. sz. derekától napjainkig. (...) A II. rész (A moldvai magyarság ma) sokkal értékesebb, mint a történeti áttekintés. Itt a szerző nagyon eleven leírást nyujt a moldvai magyarság jelenéről, sötét színekkel ecsetelve, hogyan pusztul lassan, de biztosan (...). Bár a munka elsősorban az etnografust érdekelheti gazdag néprajzi vonatkozásaival a 65 eredeti csángó magyar népdalról Bartók Béla és Kodály Zoltán mondott elismerő véleményt méltán keltheti fel a nyelvészek és történészek figyelmét is." (Vincze Sándor: Domokos Pál Péter, A moldvai magyarság. Századok, 1934, ) "Szabó T. Attila, az erdélyi magyar népnyelvkutatás kiváló szakembere, évekkel ezelőtt tanulmányt írt az erdélyi magyar társadalomkutatásról s ebben Domokos Pál Péter munkásságát az egykorú ifjúsági népkutató-vállalkozások elébe helyezi:, «ő valóságos vándorapostol módjára járta be a moldvai falvakat» írja róla, «és gyűjtötte az ottan élő magyarságra vonatkozó társadalmi és néprajzi anyagot». (...) Domokos Pál Péter egy százezerfőnyi, bocskorban és kieresztett ingben járó, de magyarul beszélő nép felfedezésével gazdagította a kisebbségi magyarságot, s ezzel forrásává vált annak a csángó-kultusznak is, amely a Kárpátok keleti lejtőjén s a Tatros, Beszterce, Szeret és Prut folyók völgyében lakó magyarokra fordította a magyar közfigyelmet az utóbb eltelt esztendőkben. Az erdélyi falukutatók általában feltűnően nagy gondot fordítottak a történelmi anyag felvetésére és feldolgozására is. Ennek egyszerű a magyarázata. A kisebbségi életben nem tagozódhatott annyira szét a szellemi élet, mint az anyaországban, s a népkutatónak nem pusztán szociográfiára kellett törekednie, hanem vállalnia kellett a nyelvész, etnográfus, zenész s még annyi más szakember szerepét is. Ez a kisebb nemzetközületek tudósaira olyannyira jellemző polihisztor-vonás ad különleges erdélyi bélyeget Domokos Pál Péter munkásságának." (Balogh Edgár: A csángók vándorapostoláról. In: Hármas kis tükör. Kolozsvár, 1945, ) "S amikor már nem volt «feladat» a csángó gyűjtés, amikor már sokan csinálták, mások is, keresett és talált magának újabb «földrészt» felfedezésre. Elindult megkeresni XVIII. századi régi muzsikánkat. Tu- 16

19 lajdonképpen megint csak a Kolumbus tojása-történet újult meg, olyasmit valósított meg, ami a legtermészetesebb, csak éppen senki sem gondolt rá. Mennyit siránkoztunk elveszett, régi tánczenénk miatt, kottás emlékeink hiányán! Mindenki remélte, hogy valamikor előbukkannak a lappangó följegyzésekben, csak az nem jutott eszébe senkinek, hogy elinduljon városi és vidéki könyvtárak, levéltárak raktáraiba, és átböngéssze a poros papírkötegeket, hátha bennük lappang az a zene, amit annyira keresünk. S megint igaza volt: a szorgalom és az elszánt feladatvállalás megint meghozta eredményét. Előtte mindössze 4 dallamot ismertünk egy egész évszázad zenei terméséből; ő egymaga majdnem 200-at ásott elő az ismeretlenségből. (Vargyas Lajos: A 70 esztendős Domokos Pál Péter köszöntése. Ethn LXXXIII, 1972, 95 8.) "A lengyelországi Czæstochowa híres búcsújáró hely pálos kolostorában 1965 május havában Domokos Pál Péter magyar nyelvemléket fedezett fel a Cantionale Ecclesiasticum kódexben. A kódex keletkezésének idejére utal az egyik bejegyzés: Is liber spectat ad Montem Clarum Czćstochoviensium Anno Domini A magyar szöveg a kézirat 385b lapján a négy kottasoros latin Credo kezdeti része (...) fölött található. A czćstochowai pálos kolostorban minden bizonnyal voltak magyar pálosok is, a fennmaradt magyar emlék is ezt bizonyítja, de írójáról közelebbit nem tudunk. A névtelen magyar pálos fohásza majdnem szóról-szóra egyezik a Peer-kódex 145b és 146a lapján található imádsággal, valamint rokonságot mutat a Gyöngyösi-kódex 253. lapján lévő és a Thewrewkkódex 305. lapján található szöveggel...". (Molnár József Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek. Budapest, 1976, ) "Azok, akik személyesen ismerik, akik csak egyetlenegyszer beszéltek vele, akik csupán hallgatói lehettek, amikor kedves témáiról, élete nagy eseményeiről, a tudományban is vízválasztóként emlegetett fölfedezéseiről beszélt azt hiszem egyetértenek velem, hogy Domokos Pál Pétert kristály-embernek nevezem. (...) A moldvai magyarság kutatói számára ugyanazt jelenti, mint a Székelyfölddel foglalkozóknak Orbán Balázs. Nélküle nem létezne ez a tudományág, vagy ha igen, sokkal szerényebb anyaggal kellene beérnie. Domokos Pál Péter nyolcvanöt esztendős. Bensőséges körülmények között ünnepelték tisztelői (...) Énekesek, hangszeres zenészek, zene- és énekkarok, nótafák gyűltek össze, hogy kettős ünnepet ünnepelhessenek: tanítómesterüket, s hogy most került első ízben kiosztásra a Bethlen Gábor Alapítvány díja, melyet Illyés Gyula kezdeményezésére hozott 17

20 létre hatvanöt tudós, művész, író. Az első díj kitüntetettje Domokos Pál Péter... (Vári Attila: A kristály-ember. Magyar Nemzet, július 1.) "Tényfeltáró munkáinak oka és célja a moldvai magyarság életének, sorsának modellértékű felmutatása. (...) E modellalkotás akarva-akaratlanul jóslatszerű árnyékát rávetíti a székelység jövendő évtizedeire is, és bár erre célzás nincs egyetlen munkájában sem, az egész magyarság elkövetkező századaira is." (Cseres Tibor: Domokos Pál Péter koszorújához. Életünk XXIII/ , ) "A tanulmánykötet, melynek szerzője a Múltbanéző címet adta, négy évtized munkásságát reprezentálja (...) új oldalról világítja meg a már csúcsteljesítményei alapján ismert szerzőt: a nagy összefoglalások hátterében megmutatja a tanulmányszerző, cikkíró, vitairatszerző Domokos Pál Pétert. Gyakorlatilag a pályát formáló témák, kutatások és módszerek egymásutániságát, szálvezetését ismerheti meg az olvasó e gyűjteményből, a kibontakozás öntörvényűségét, a konzekvens teljesedést, amely évtizedek távlatában is egyenes ívű, töretlen és hűséges: «Ilyen voltam, ilyen vagyok». (...) Domokos Pál Péter tudományos pályája intézményi támogatástól függetlenül, saját programjának meghatározottságában bontakozott ki. Teljességében személyes ügyszeretetéből forrásozó, «magányos» kutatói elhivatottság példájaként áll előttünk. Ám éppen e nehéz függetlenségnek, e magányos tudóssorsnak szabad szellemi kibontakozása, mintegy ajándéka e széles spektrumú tudóspálya, a maga szemléletbeli gazdagságával, szabad szárnyalásával." (Berlász Melinda: Domokos Pál Péter, Múltbanéző. Honismeret XIX/ , 93 4.) "Miből táplálkozott ez a lélek? Honnan vette a rendíthetetlen erőt, amelyet lénye sugárzott? (...) A titka: van egy kis ország. Csíkország, amelyet a Keleti Kárpátok és a Hargita lánca várként zár körül. Szentélye a csíksomlyói kegytemplom. Mellette 1626-tól ferences atyák iskolát tartanak fenn, melyben a hit és a tudomány édestestvérként él együtt. Testvériségüket nem tudta megtörni semmiféle történelmi változás. A szentistváni kereszténység felvétele óta ugyanaz a kereszténység éltette és tartotta meg ennek a kicsiny országnak népét, formálta a Márton Áronok, Zöld Péterek és Domokos Pál 18

VÉGH JÓZSEF (1912 1997)

VÉGH JÓZSEF (1912 1997) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 49. VÉGH JÓZSEF (1912 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Fonetikai Tanszék 1999 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Forgó Zoltán

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF BUDAPEST 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra ISSN 1419 4481 ISBN 963 463 408

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E Az Erdélyi Toll sajtóvisszhangja (2009-től 2012 között) 2009 Erdélyi Toll (Recenzió) Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám Új sajtókiadvány (Recenzió. Fotó: a folyóirat 2009. 1. számának a

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

HBm-i CSapatbajnokság 2013/ Erősorrendek 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé

HBm-i CSapatbajnokság 2013/ Erősorrendek 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé 1 Erdei Lajos 1942 HUN 736538 2404 00.00.1955 senior 2 Bende Sandor 1900 HUN 729191 2396 00.00.1965 3 Kovacs Attila Istvan 1841 HUN 711195 8793 00.00.1971 4 Nagy Sandor 1845

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

Az újabb erdélyi népnyelvkutató munka kezdete.

Az újabb erdélyi népnyelvkutató munka kezdete. Az újabb erdélyi népnyelvkutató munka kezdete. 1. A kolozsvári népnyelvkutatók eddig és különlegesen 1941-ben végzett munkája a maga szerénységében is érthetetlen teljesítménynek tűnnék fel akkor, ha valaki

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5.

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5. 95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban állambiztonsági ekrõl Marosvásárhely, 1958. február 5. Fokozat Név Hálózati levõ 1. Alezredes Kovács Mihály 3 - - Tartományi

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Hagyomány az ünnepekben

Hagyomány az ünnepekben Balázs Gáspár-Emil Beszámoló a Bel Canto Művelődési Egyesület 2010-2011 es évi tevékenységéről Hagyomány az ünnepekben A Bel Canto Művelődési Egyesület együttesei a 2010-es év során a következő tevékenységeket

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 72156642585 Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 65 2 72167903106 Szigetújfalui Móra Ferenc

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Székács József püspök visszaemlékezései

Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Szerkesztette, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, a névmagyarázatokat készítette és a bevezető tanulmányt írta Kertész

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest)

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) 200 éve született Szentkirályi Zsigmond, a XIX. századi erdélyi bányászat egyik legmeghatározóbb

Részletesebben

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály 2013. évi Balaton Szupermaraton futóverseny katonai eredmények Helyezés Egyéni futó (k) Férfi korosztály -25 évig korosztály Rajtszám Név/csapat név Összesen idő 1 IV. 301 Bódis Tamás 17:56:57 Egyéni futók

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben