GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA"

Átírás

1 napirendi pont GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező győri 7870/2/A hrsz alatt felvett, a természetben Győr, Kossuth Lajos u. 5. sz. alatt található társasházi ingatlan (Zsinagóga épületcsoportja) 8 albetétből és az alapító okiratban meghatározott közös tulajdonú részekből áll. Az ingatlan-nyilvántartásban 6 albetétre az Egyetem (itt működik a Zeneművészeti Intézet), egy albetétre az Izraelita Hitközség javára használat joga van bejegyezve. Az Önkormányzat a társasház 7870/2/A/1 hrsz-on bejegyzett önálló ingatlanát a volt győri Zsinagóga kulturális központtá történő átalakítása céljára kapott címzett támogatással újítja fel. A műszaki munkálatok június 30-án befejeződnek, ezután kerül sor a használatbavételi engedély kiadására irányuló eljárásra. A felújítási munkák költségéhez az Egyetem jelentős összeggel járult hozzá. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 16/2001. (IV.10.) Ök. rendelet alapján rendelkezni szükséges a társasház technikai kezeléséről, üzemeltetéséről és tekintettel a címzett támogatásban foglalt követelményekre a felújított ingatlan kulturális célú használatáról, hasznosításáról. Az ezzel kapcsolatos előzetes egyeztetések során az alábbi javaslat alakult ki: A társasház egésze technikai kezelésével az alaptevékenysége szerinti is erre a feladatra leginkább alkalmas INSZOL Rt.-t javasoljuk megbízni. Az INSZOL Rt. a feladatot el tudja látni, a megbízás ellen kifogása nincs. A technikai kezelés a javasolt konstrukcióban jelentős többletkiadást nem jelent az INSZOL Rt. részére, mivel az egyes albetétek üzemeltetését más szervezet(ek) végzi(k), ennek megfelelően az ehhez kapcsolódó költségek is alapvetően ezen üzemeltetőket terhelik. Ebből adódóan az INSZOL feladata elsősorban a tulajdonos és az üzemeltetők közötti kapcsolattartásra, a tulajdonos tájékoztatására, a kezelők részére meghatározott nyilvántartási feladatok elvégzésére koncentrálódik. Az épületet érintő nagyobb felújítási, illetve rekonstrukciós munkák szükségessége esetén azok költségéről, illetve finanszírozásáról a tulajdonossal kell egyeztetni. A használati joggal terhelt ingatlanok üzemeltetője nem lehet más, csak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jog jogosultja, tehát az Egyetem és az Izraelita Hitközség, akik ezt a feladatot eddig is ellátták, a vagyonrendelet előírásai miatt azonban szükséges a társasház kezelése, üzemeltetése kapcsán ezt a tényt is rögzíteni. Döntést igénylő kérdés a címzett támogatással felújított 7870/2/A/1 hrsz alatt felvett albetét üzemeltetése és használata. Az üzemeltetés és használat szabályozása során tekintettel kell lenni a címzett támogatásban előírt feladatok megvalósítására, a Zsinagóga többfunkciós kulturális központként történő

2 2 hasznosítására, a Vasilescu gyűjtemény elhelyezésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésére, az üzemeltetési költségek felek részéről elfogadható megosztására. Az összes szempont figyelembevételével a jelen előterjesztés mellékleteként szereplő megállapodás-tervezetben foglalt üzemeltetési-használati konstrukciót javasoljuk elfogadni azzal, hogy az épületet mindenkor az egyes közművelődési feladatok megszervezéséről és ellátásáról szóló szintén az előterjesztés mellékleteként szereplő megállapodás-tervezetben foglaltak biztosításával, annak alárendelten kell üzemeltetni és használni. Ez alapján az épület üzemeltetője, az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatatok ellátásnak felelőse az Egyetem, fő használói az Egyetem és a Múzeum lennének. Az üzemeltetési költségek az Egyetem és a Múzeum között a megállapodásban foglaltaknak megfelelően megosztásra kerülnek. Harmadik személyek felé az üzemeltetési költségeket (bérleti díjat) természetesen fel lehet számolni. A jelen előterjesztés mellékleteként szereplő megállapodás-tervezetek a fenti konstrukciót tartalmazzák. Tekintettel arra, hogy a felújított Zsinagóga üzemeltetésével, működésével kapcsolatban gyakorlati tapasztalatok még nincsenek, az ingatlan kezeléséről, üzemeletetéséről, használatáról szóló megállapodásban mindenképpen biztosítani kell a felülvizsgálat és az ennek alapján történő esetleges módosítás lehetőségét, melyet a tervezet tartalmaz. Fentiek alapján javasoljuk a Zsinagóga technikai kezelési feladataival az INSZOL Rt.-t megbízni, a felújított albetétet az Egyetem üzemeltetésébe, az Egyetem és a Múzeum közös használatába adni és felhatalmazni a polgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő megállapodások aláírására. Határozati javaslat 1.) A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonát képező győri 7870/2/A hrsz alatt felvett, a természetben Győr, Kossuth Lajos u. 5. sz. alatt található társasházi ingatlan technikai kezelésével július hó 10. napjától kezdődően az INSZOL Rt.-t bízza meg. 2.) A Közgyűlés rögzíti azt a tényt, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jogok alapján az 1.) pontban meghatározott társasház a.) a 7870/2/A/2-7 hrsz alatt felvett, iskola megnevezésű albetétek üzemeltetője és használója a Széchenyi István Egyetem, b.) a 7870/2/A/8 hrsz alatt felvett, imaház megnevezésű albetét üzemeltetője és használója az Izraelita Hitközség. 3.) A Közgyűlés az 1.) pontban meghatározott társasház 7870/2/A/1 hrsz alatt felvett, kulturális helyiségcsoport megnevezésű önálló ingatlanát (albetétjét) július hó 10. napjától a Széchenyi István Egyetem üzemeltetésébe, ezzel egyidejűleg az Egyetem és a Városi Művészeti Múzeum közös használatába adja.

3 4.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározott társasházi ingatlan kezeléséről, üzemeltetéséről és használatáról szóló, valamint az egyes közművelődési feladatok megszervezéséről és ellátásáról szóló megállapodások aláírására. Felelős: Balogh József polgármester Határidő: július Győr, június 28. Sághy Zsolt sk. GABI elnök Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság Jogi, Etikai és Közigazgatási Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság A előterjesztést látta: Dr. Kun András alpolgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr.Kovács Lajos jegyző Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Iroda

4 MEGÁLLAPODÁS INGATLAN KEZELÉSÉRŐL, ÜZEMELTETÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL (tervezet) mely létrejött egyrészről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1., adószám: , képviseli: Balogh József polgármester) tulajdonos, a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről az INSZOL Győri Önkormányzati Ingatlankezelő és Szolgáltató Részvénytársaság (9024 Győr,Orgona u. 10., cg.: , adószám: , képviseli: Janicsek Tibor ügyvezető igazgató), a továbbiakban INSZOL Rt., valamint a Széchenyi István Egyetem (9026 Győr, Egyetem tér 1. sz., adószám: , képviseli: Dr. Szekeres Tamás rektor), a továbbiakban: Egyetem, a Városi Művészeti Múzeum (9021 Győr, Király u. 17. sz., képviseli: N.Mészáros Júlia igazgató) a továbbiakban: Múzeum, és az Izraelita Hitközség (9025 Győr, Kossuth L.u. 5., Képviseli. Villányi Tibor elnök), a továbbiakban Hitközség között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 4 I. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYÁT KÉPEZŐ INGATLANRA VONATKOZÓ TÉNYEK 2. Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Győr belterület 7870/2/A hrsz alatt felvett, a természetben Győr, Kossuth Lajos u. 5. sz. alatt található társasházi ingatlan. Az ingatlan műemlék. 3. Az 1.) pontban meghatározott társasház az alábbi albetétekből és közös tulajdonú részekből áll: a.) a 7870/2/A/1 hrsz alatt felvett, 1424,8 m 2 területű, kulturális helyiségcsoport megnevezésű, b.) a 7870/2/A/2 hrsz alatt felvett, 135,24 m 2 területű, iskola megnevezésű, c.) a 7870/2/A/3 hrsz alatt felvett, 116,2 m 2 területű, iskola megnevezésű, d.) a 7870/2/A/4 hrsz alatt felvett, 262,69 m 2 területű, iskola megnevezésű, e.) a 7870/2/A/5 hrsz alatt felvett, 80,11 m 2 területű, iskola megnevezésű, f.) a 7870/2/A/6 hrsz alatt felvett, 281,75 m 2 területű, iskola megnevezésű, g.) a 7870/2/A/7 hrsz alatt felvett, 124,77 m 2 területű, iskola megnevezésű és h.) a 7870/2/A/8 hrsz alatt felvett, 185,27 m 2 területű, imaház megnevezésű albetétek és az i.) alapító okirat II.A.) 1.) pontjában meghatározott közös tulajdonú helyiségek, épületrészek, melyek területe 229,43 m 2. Az egyes albetétek és a közös tulajdonban maradó részek részletes leírását a jelen megállapodás mellékletét képező alapító okirat tartalmazza.

5 4. Felek megállapítják, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a 2. b-g.) pontokban felsorolt iskola megnevezésű ingatlanokra az Egyetem javára, a 2. h.) pontban írt imaház megnevezésű ingatlanra a Hitközség javára használat joga van bejegyezve. 5. Felek tudomással bírnak arról, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2.a.) pontban írt, 7870/2/A/1 hrsz-ú kulturális helyiségcsoportot (a továbbiakban Zsinagóga) a volt győri Zsinagóga kulturális központtá történő átalakítása céljára kapott címzett támogatással újította fel. Az ebből adódó feladatellátásra vonatkozó megállapodás a jelen megállapodás mellékletét képezi. 6. Jelen megállapodás célja a társasház egésze technikai kezelésének, a költségviselésnek, valamint a Zsinagóga üzemeltetésének és közös használatának szabályozása. II. TECHNIKAI KEZELÉS 1. Az Önkormányzat a Közgyűlés számú határozatában foglaltak alapján az I.1. pontban megnevezett társasház technikai kezelésével tól az INSZOL Rt-t bízza meg, mely megbízást az INSZOL Rt. elfogadja. 2. Az INSZOL Rt. a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 16/2001 (IV.10.) Ök. rendeletben foglaltak alapján köteles azokat a technikai kezelési feladatokat ellátni, melyeket a jelen megállapodásban meghatározott üzemeltetők, használók a folyamatos üzemeltetéshez és használathoz kapcsolódóan nem látnak el. Fentiek alapján a fő kezelési feladat: A megállapodást aláíró felek által használt ingatlan műszaki állapotának figyelemmel kísérése, középtávú és éves műszaki fenntartási programok készítése, a szükséges épületjavítási-, tervszerű épület-karbantartási munkák, továbbá esetenként a tulajdonos Önkormányzat döntése alapján az épület-felújítási, korszerűsítési és fejlesztési munkák lebonyolítása. 3. A kezelési feladatok részletezése: 5 a.) A műszaki vizsgálatok, a személyes tapasztalatok továbbá az üzemeltetők javaslatai alapján középtávú műszaki fenntartási program készítése és évenkénti aktualizálása. A programok egyeztetése és elfogadtatása a tulajdonossal. b.) A középtávú műszaki fenntartási program alapján tételes épület-karbantartási épület-felújítási javaslat összeállítása költségbecsléssel. A javaslat egyeztetése és elfogadtatása a tulajdonossal. c.) Az éves műszaki gazdasági tervek összeállítása során közreműködés a döntések meghozatalában a műszaki vonatkozási kérdésekben. d.) A garanciális és szavatossági időszak eltelte után bejelentett vagy az ezen időszak utáni ellenőrzések során tapasztalt azonnali intézkedést igénylő meghibásodások (hibaelhárítások) esetében a kijavításról történő haladéktalan gondoskodás az üzemeltető egyidejű tájékoztatása mellett. e.) A nem tervezett, halasztást tűrő épületjavítási, kisebb volumenű épület-karbantartási munkák esetén a javításról való gondoskodás az intézménnyel való egyeztetés után úgy, hogy az üzemeltető működésében zavar ne keletkezzék.

6 6 f.) Az épület üzemeltetői által kezdeményezett, az épület karbantartására, felújítására, átalakítására vonatkozó pályázatok anyagainak elkészítésében - a rendelkezésére álló információk átadásával - közreműködik, nyertes pályázat esetén az építési munkák megvalósításáról gondoskodik. g.) A vagyonkataszter vezetése. h.) Évente, a végrehajtott feladatokról jelentést készít a tulajdonos számára a tapasztalatok, javaslatok felsorolásával. 4. Az épület kezelői feladatait a Megbízott kezelő a saját szervezetével látja el elsősorban, de jogosult közreműködő alkalmazására is. III. A 7870/2/A/2-7870/2/A/8 HRSZ-Ú INGATLANOK ÜZEMELTETÉSE, HASZNÁLATA 1. Felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás I. 3.) pontjában írt használati jog alapján a 7870/2/A/2-7870/2/A/7 hrsz-ú, iskola megnevezésű ingatlanok kizárólagos használója és üzemeltetője az Egyetem. 2. Felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás I. 3.) pontjában írt használati jog alapján a 7870/2/A/8 hrsz-ú, imaház megnevezésű ingatlan kizárólagos használója és üzemeltetője a Hitközség. 3. Az Egyetem és a Hitközség fentiek alapján jogosult az üzemeltetésében álló ingatlanokat birtokolni, használni, hasznait szedni, jogának gyakorlása körében köteles a rendes gazdálkodás szabályai szerint eljárni, viselni az ingatlan(ok) fenntartásával járó terheket, az ingatlan(ok) használatával, üzemeltetésével kapcsolatos költségeket. Az Egyetem és a Hitközség az üzemeltetői feladatai körében köteles: - az energia- és egyéb közműellátó rendszerek működésének biztosítására, - közszolgáltatások igénybevételére, - külső és belső vezetékhálózatok (közművek, technológiai vezetékek stb.) ellenőrzésére, karbantartására, - gépészeti berendezések, gépek működtetésére, ellenőrzésére, karbantartására, - biztonságtechnika alkalmazására, - tűz elleni védelemre, - a vagyonvédelem, vagyonőrzés biztosítására, - az üzemeltetésből eredő károk elhárítására, - azonnali veszélyelhárításra, - az ingatlan(ok) kár elleni biztosítására, - a takarítás, szükség esetén ügyelet, portaszolgálat, gondnokság biztosítására. 4. Az Egyetem és a Hitközség az általa használt és üzemeltetett ingatlanokban teljes vagy részleges felújítást, átalakítást a tulajdonos hozzájárulásával végezhet. IV. A ZSINAGÓGA ÜZEMELTETÉSE ÉS KÖZÖS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI 1. Az Önkormányzat a Közgyűlés számú határozatában foglaltak alapján a Zsinagóga helyiségcsoportját (7870/2/A/1 hrsz) tól az Egyetem üzemeltetésébe adja.

7 7 2. Az Egyetem a Zsinagóga üzemeltetését a III pontban foglalt kötelezettségekkel, a jelen megállapodás V. fejezetében leírt üzemeltetési részletszabályok figyelembevételével köteles ellátni. 3. Az Egyetem tudomásul veszi, hogy a Zsinagóga használatára a Múzeummal közösen, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező megállapodásban foglalt feladatok ellátási kötelezettségére tekintettel kerül sor. 4. Az Egyetem a Zsinagóga földszinti templomterének, a téli kápolnának és a Rába felőli lépcsőháznak a használója. A Múzeum a Zsinagóga első és második galériaszintjének és a Kossuth utca felőli lépcsőháznak, valamint a 6. pontban foglalt célból a földszinti templomtérnek a használója. 5. A Zsinagóga használatához szükséges kulcsokat a jelen megállapodás mellékletét képező zárterv alapján az Egyetem, illetve a Múzeum kezeli. 6. A Múzeum állandó és időszakos kiállítást működtet a Zsinagóga földszinti templomterében és a galériaszinteken, amelynek őrzését, felügyeletét biztosítja. 7. Az Egyetem elsősorban saját zenei közművelődési rendezvények próbái és bemutatói céljára használja az általa használt épületrészt döntően a jelen megállapodásban szabályozott nyitvatartási időn kívül. A nyitvatartási időt is érintő próbák és rendezvények előtt az Egyetem a Múzeummal minden esetben, kellő időben (legalább a rendezvény megtartása előtt két héttel) egyeztet. 8. Az Egyetem és a Múzeum - az Önkormányzattal kötött Megállapodásban foglaltak szerint a jelen szerződésben számukra használatba adott épületrészekben más Használók részére is biztosítja közművelődési és egyéb rendezvények lebonyolítását. A Használók üzemeltetési költségtérítést, illetve bérleti díjat kötelesek fizetni. A díjak mértékét Felek évente május 31-ig, első alkalommal augusztus 31-ig az Önkormányzattal közösen határozzák meg. A közösen megállapított díjak a Felekre kötelező érvényűek. 9. A Múzeum által kiállított műtárgyak védelmét beépített vagyon- és tűzvédelmi technikai rendszerek, kézi eszközök és élő teremőrzés szolgálja. A kiállításokkal kapcsolatos teremőrzést, teremfelügyeletet csak múzeumi alkalmazott végezheti. A vagyon- és tűzvédelmi berendezések jelzéseit kizárólag a Rendőrség és a Tűzoltóság fogadhatja, automatizált online kapcsolaton keresztül. 10. Műtárgy- és vagyonvédelmi okokból a Harmadik használó által lebonyolítandó rendezvényen minden esetben a Múzeum biztosítja a múzeumi kiállítások őrzését, felügyeletét. A rendezvényért felelős személyek és az Egyetem-Múzeum közötti kapcsolattartók nevét a rendezvényekre vonatkozó írásbeli megállapodásban minden alkalommal rögzíteni kell. V. ÜZEMELTETÉSI RÉSZLETSZABÁLYOK 1. A Zsinagóga üzemeltetője az Egyetem, ennek megfelelően a Zsinagóga üzemeltetési költsége az Egyetemet terheli annak figyelembe vételével, hogy a Múzeum használatában lévő ingatlanrészek üzemeltetési költségeit a Múzeum viseli az alábbiak szerint:

8 a.) A víz-szennyvíz, elektromos áram, valamint a fűtés-szellőzés költségeit május 1. napjáig a mellékletben meghatározott arányban, ezt követően a ténylegesen mért adatok alapján; b.) Az a.) pontban meghatározott költségeken felüli költségek (különösen: kommunális szolgáltatások költsége, a víz, fűtés és világítási rendszerek, továbbá szerelvények teljes karbantartási költsége, az ereszcsatornák tisztítása, a kötelezően elvégzendő szabványossági megfelelőségi vizsgálatok és jegyzőkönyvezése költsége, az épület állagmegóvásának és karbantartásának a finanszírozása, a közös használatú berendezések, felszerelések, vizesblokkok karbantartási költsége, az akadálymentesítéshez használt berendezések karbantartási költsége stb.) megosztásáról az Egyetem és a Múzeum külön állapodnak meg. c.) A használathoz (múzeumi és egyetemi tevékenységhez) kötődő, az a-b.) pontokban meghatározottakon kívüli dologi és személyi kiadásokat mindkét használó saját maga viseli; Az a-b.) pontokban foglalt üzemeltetési költségeket az Egyetem egyenlíti ki és a mellékletben, valamint a b.) pont szerinti megállapodásban meghatározott arányban továbbszámlázza a Múzeum részére, melyet a Múzeum ez alapján fizet meg. 2. Az állandó kiállításokon bemutatott műtárgyak és a Múzeum által használt berendezési, technikai tárgyak, eszközök, anyagok épségéért és biztonságáért a Múzeum felel, ezért a Múzeumnak joga és kötelessége a múzeumi nyitva tartási időn túli Zsinagóga használat alatt ellenőrizni az állandó kiállítások sértetlenségét, a múzeumi tulajdonú berendezések, felszerelések meglétét és az állandó kiállítóterek rendeltetésszerű használatát, továbbá a kötelező tűz-és vagyonvédelmi szabályok betartását és betartatását. 3. Harmadik használó esetén a Múzeum köteles gondoskodni a kiállítótér vagyonvédelmi felügyeletéről, amelynek költsége múzeumi szervezés esetén a Múzeumot, egyetemi szervezés esetén az Egyetemet terheli. E költségeket mindkét fő használó jogosult a Harmadik használónak felszámolni. 4. A Zsinagóga napi üzemeltetése: 4.1. Nyitvatartás A Múzeum nyitvatartási ideje: a. szerdától vasárnapig minden nap óráig, b. hétfőn és kedden zárva A Múzeum nyitvatartási idejét az épület főbejáratánál és a főbejárattal szembeni kapu mellett jól látható módon ki kell függeszteni. 4.2 Vagyonvédelem A múzeum köteles gondoskodni a 24 órás közvetlen rendőrségi kapcsolattartás feltételeinek a megteremtéséről és folyamatos biztosításáról, valamint az éjszakai vagyonvédelmi ügyeletről, amelyek költsége a Múzeumot terheli. A Zsinagóga vagyonvédelmi rendszerét harmadik fél nem kezelheti. 8 Az Önkormányzat az épületegyüttesre vonatkozóan vagyonbiztosítást köt, amelynek költségét az épületegyüttes területhasználatának arányában - továbbszámlázza az Egyetem,

9 a Múzeum és a Hitközség felé. Az Egyetem, a Múzeum és a Hitközség köteles a továbbszámlázott összeget megfizetni Önkormányzat részére Tűzvédelem Az elektromos füstjelző-és tűzvédelmi berendezést mind az Egyetem, mind a Múzeum kezeli a maga területén, illetve a maga területhasználati idejében. A tűzvédelmi előírásokat és a tűzriadó-tervet egységes tűzvédelmi szabályzatban kell rögzíteni, amit az üzemeltetésre történő átadást követő 30 napon belül Egyetemnek el kell készíteni az egész épületre vonatkozóan. A tűzvédelmi előírások megismertetése és begyakoroltatása a mindenkori használókkal, valamint a rendszeres tűzvédelmi oktatás mind az Egyetem, mind a Múzeum kötelező feladata Technikahasználat A Zsinagógában a multikulturális tevékenység végzéséhez beszerzett és beépített technikai és egyéb (pl. székek, kiállítási paravánok, stb.) berendezések nem adhatók bérbe, illetve kölcsön, ha az leszereléssel és az épületből történő elszállítással jár. Az Egyetem és a Múzeum Harmadik használónak felszámolhatja a technika- és berendezéshasználatot. Ennek számítási alapja a technikus/ok bére, a berendezések éves karbantartásának időarányos költsége, az amortizációs költsége és a technikai berendezések időarányos energiafogyasztása Egyéb üzemeltetési kérdések kezelése 9 A folyamatos működés során felmerülő további üzemeltetési kérdéseket az Egyetem és a Múzeum egymással rendezi, és a megállapodást követően beépíti jelen szerződésbe. VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Felek megállapítják, hogy az Egyetem és a Hitközség a használati joguk alapján a jelen megállapodás III. fejezetében meghatározott albetétek birtokában vannak. 2. Az Egyetem és a Múzeum legkésőbb jelen megállapodás aláírását követő 10. napon lép a Zsinagóga birtokába. A birtokba adásról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 3. Jelen megállapodást bármelyik fél 6 (hat) hónapos felmondási idővel, a felmondási ok megjelölésével, a többi félhez címzett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja. 4. Azonnali hatályú felmondásnak van helye súlyos szerződésszegés esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: - ha az egyes közművelődési feladatok ellátásról szóló megállapodásban foglaltakat Felek nem teljesítik, - ha az üzemeltetők, valamint a Múzeum a részére továbbszámlázott közüzemi díjak és egyéb üzemeltetési költségek megfizetését elmulasztják, a megfizetésre történő felhívás kézhezvételét követő 15 nap elteltével.

10 10 Az azonnali hatályú felmondást az ok megjelölésével a többi félhez címzett írásbeli nyilatkozattal lehet gyakorolni. 5. A jelen fejezetben szabályozott felmondási jog gyakorlása esetén az Egyetem és a Hitközség jelen megállapodás III. fejezetében meghatározott albetétekre bejegyzett használati joga továbbra is fennmarad. 6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 16/2001 (IV.10.) Ök. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 7. Jelen megállapodást Felek szeptember 30-ig felülvizsgálják, és ha szükséges, módosítják azt. 8. A garanciális és szavatossági időszak alatt az Egyetem és Múzeum a garanciális és szavatossági igényeit a Városépítési Irodán keresztül érvényesítheti a kivitelező felé. Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Győr, Balogh József polgármester Janicsek Tibor ügyvezető igazgató INSZOL Rt. Dr. Szekeres Tamás rektor Széchenyi István Egyetem N.Mészáros Júlia igazgató Városi Művészeti Múzeum Villányi Tibor Izraelita Hitközség Ellenjegyzem: Dr. Kovács Lajos jegyző

11 11 1. sz. melléklet A ZSINAGÓGA ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA Üzemeltetési költség Múzeum Egyetem víz-szennyvíz 50% 50% elektromos áram 60% 40% fűtés-szellőzés 40% 60%

12 12 M E G Á L L A P O D Á S EGYES KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK MEGSZERVEZÉSÉRŐL ÉS ELLÁTÁSÁRÓL (tervezet) mely létrejött egyrészről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1., adószám: , képviseli: Balogh József polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a Széchenyi István Egyetem (9026 Győr, Egyetem tér 1. sz., adószám: , képviseli: Dr. Szekeres Tamás rektor), a továbbiakban: Egyetem, a Városi Művészeti Múzeum (9021 Győr, Király u. 17. sz., képviseli: N.Mészáros Júlia) a továbbiakban: Múzeum között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. Előzmények Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonát képező, 7870/2/A/1 hrsz-ú kulturális helyiségcsoportot (a továbbiakban Zsinagóga) a volt győri Zsinagóga kulturális központtá történő átalakítása céljára kapott címzett támogatással újította fel. A felújítással a Zsinagóga az alábbi feladatok ellátására vált alkalmassá, amely feladatok megvalósításához teret kell biztosítani: 1. közművelődési rendezvények, 2. koncertterem, koncert élet, 3. színházi előadások, 4. kiállítóterem, 5. konferenciaterem. I. Általános rendelkezések 1. Az Előzmények 1-5. pontjaiban felsorolt feladatok megvalósításának biztosítása érdekében az Egyetem minden év november 15-ig programegyeztető tárgyalást hív össze az Önkormányzat, a Múzeum, a város kulturális intézményei, valamint az Önkormányzattal egyeztetve egyéb rendezvényszervezők részvételével. A tárgyaláson a résztvevő felek kialakítják a tárgyévre vonatkozó éves rendezvénynaptárt, egyeztetik a rendezvények időpontját/időtartamát, azok megrendezésének feltételeit. A rendezvénynaptár összeállításának alapelve, hogy az Előzmények 1-3. és 5. pontjaiban foglaltak megvalósítása tekintetében elsősorban az Egyetem, az Előzmények 4. pontjában foglaltak megvalósítása tekintetében elsősorban a Múzeum, ezt követően a programegyeztető tárgyaláson résztvevők illetve más rendezvényszervezők igényeit kell figyelembe venni. A rendezvényekre vonatkozó megállapodásokat/szerződéseket az Egyetem, illetve a Múzeum köti a rendezvény helyszínének függvényében.

13 13 2. Az Egyetem és a Múzeum a fenti feladatok ellátásnak érdekében köteles folyamatosan együttműködni és biztosítani az 1. pont szerinti egyeztetésen kialakított rendezvényterv megvalósítását. II. Közművelődési rendezvények, színházi élet 1. Az Egyetem a Zsinagóga közművelődési célú használatát - előadóművészeti rendezvények, - komplex művészeti programok, - ismeretterjesztő rendezvények, - konferenciák szervezésével, illetve befogadásával valósítja meg. A Múzeum a Zsinagóga közművelődési célú használatát - állandó kiállítás nyitvatartásával, - időszaki kiállítások rendezésével és nyitvatartásával, - a kiállításokhoz kapcsolódó speciális múzeumi szolgáltatásokkal, - a múzeumi alaptevékenység részeként végzendő múzeumpedagógiai és közművelődési, valamint szakmai rendezvényekkel valósítja meg. 2. A fentieken túli alkalmi rendezvények lebonyolítására az I. fejezetben meghatározottak szerint elfogadott rendezvénynaptár figyelembevételével - az Egyetem a szervezőkkel kötött eseti megállapodásokban foglaltak szerint biztosít helyet. III. Koncertterem 1. Az Egyetem az I. fejezetben meghatározottak szerint kialakított éves rendezvénynaptár figyelembe vételével nyilvános közművelődési, zeneművészeti és kulturális programokat szervez és rendez a Zsinagóga földszinti templomterében. Ennek fő formái: helyi, országos és külföldi meghívott zenekarok által adott koncertek, mesterkurzusok, fesztiválok, hazai és nemzetközi orgonahangversenyek és egyházzenei fesztiválok. 2. Az Egyetem a rendezvénynaptárhoz igazodva biztosítja a Zsinagóga földszinti templomterét más rendezvényszervező által szervezett nyilvános zeneművészeti programok megtartásához.

14 14 IV. Kiállítóterem 1. A Városi Művészeti Múzeum folyamatos nyitvatartással állandó kiállítást (Vasilescu, Holocaust) működtet a Zsinagóga földszintjén, első és második galériaszintjén és a Téli templom 1. emeleti szintjén. A Múzeum a Zsinagógában az állandó kiállításaihoz kapcsolódó szakmai alapfeladatait a hatályos múzeumi jogszabályok szerint végzi. 2. A Múzeum alapfeladatához tartozó közművelő tevékenység formái a Zsinagógában: időszaki kiállítások, élő-és audioguide tárlatvezetés, film-és videoprogram, előadás, szakmai konferencia, szimpózium, társművészeti rendezvény, múzeumpedagógiai foglalkozás, múzeumi tanóra, tanórán kívüli múzeumi művészetoktatási- és nevelési program, szabadidős gyermek, ifjúsági és felnőtt foglalkozás, családi múzeumi rendezvény, bel-és kültéri művészeti, társművészeti projekt. 3. Az időszaki kiállítások építése és lebontása, a műtárgyak mozgatása nem korlátozhatja az állandó kiállítás nyitva tartási idejét és látogathatóságát. V. A Zsinagóga egyéb célú használata 1. Felek megállapodnak abban, hogy az Egyetem zenekari próbák céljára használhatja a Zsinagóga földszinti templomterét és kiszolgáló helyiségeit. 2. Az Egyetem zenekari próbák céljára rendszeresen használja a Téli templom földszinti helyiségét és a megközelítését szolgáló tereket (kis-és nagyzenekari próbák, házi koncertek és próbái, a hallgatók részvételére épített hangszeres- és ének kurzusok, a hallgatók diplomakoncertjei, továbbá zenetörténeti előadások, konferenciák, szimpózium). 3. Az Egyetem/Múzeum naponta óra között folyamatosan biztosítja a Zsinagóga templomterének idegenforgalmi célú látogatását. VI. Egyéb rendelkezések 1. Az Egyetem a II-IV. fejezetben foglaltak megvalósítása érdekében köteles a rendezvények látogatói és közreműködői (művészek, technikusok, rendezők, stb.) számára biztosítani a Zsinagógában rendezett közművelődési programok megtartásához szükséges szolgáltatásokat a rendezvények és azok előkészítése (pl. berendezés, próba, stb.) teljes időtartamában (ruhatár, vizesblokkok, világítás, télen fűtés, elektromos csatlakozás, stb.). 2. Jelen megállapodás szerinti feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatal kulturális szakmai szervezeti egysége kíséri figyelemmel. Az Egyetem és a Múzeum a fenti feladatok megvalósulásáról minden év március 31-ig a Közgyűlés/illetékes bizottság részére, valamint a Közgyűlés, az Oktatási és Kulturális Bizottság, a polgármester vagy az illetékes alpolgármester kérésére soron kívül tájékoztatást ad. Ennek érdekében az Egyetem és a Múzeum a

15 15 Zsinagógában tartandó valamennyi közművelődési programjáról köteles folyamatosan tájékoztatni az önkormányzatot. 3. Az Egyetem és a Múzeum kötelesek a szakmai feladatellátáshoz és a létesítmény biztonságos üzemeltetéséhez folyamatosan megfelelő létszámú és képzettségű dolgozót foglalkoztatni, akik megfelelnek a közművelődési tevékenység ellátásához az évi CXL. törvény 94. -ában és a 150/1992. (XI.20.) kormányrendeletben előírt szakképzettségi feltételeknek. Az önkormányzat ellenőrzi a személyi feltételek teljesülését. 4. Felek megállapodnak abban, hogy az Egyetem a jelen megállapodásban foglalt közművelődési feladatellátásért külön díjazásban nem részesül. 5. Jelen megállapodáshoz kapcsolódó fenntartási, üzemeltetési költségekről, az egyéb rendezvényszervezők által fizetendő költségtérítésről, ill. bérleti díjról az ingatlan kezeléséről, üzemeltetéséről és használatáról szóló külön megállapodás rendelkezik. 6. Jelen megállapodás megszűnik, ha az ingatlan az ingatlan kezeléséről, üzemeltetéséről és használatáról szóló az 5. pontban írt - megállapodás megszűnik. Győr, Balogh József polgármester Szekeres Tamás rektor N. Mészáros Júlia igazgató Ellenjegyzem: dr. Kovács Lajos jegyző

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közművelődési és ingatlanhasznosítási megállapodás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 49/2013.(V.29.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 50/2013.(V.29.)

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, 2011. június 23. száma: 115/2011. kt. határozat

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Bartók

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK amely létrejött egyrészről a BÉRLETI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Ózd, 2015. február 4. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: ÓTSZEGYII igazgatója

Részletesebben

A Goldmark Károly Művelődési Központ

A Goldmark Károly Művelődési Központ A Goldmark Károly Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Csengei Ágota igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Egészségház Társasház társasházi alapító okiratának, valamint szervezeti és

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Wohner Csaba igazgató 1 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 1-jén megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 1-jén megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014. szeptember

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE 2013. január 01. Záradék: Jelen előterjesztést a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Tanácsa 2011.

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben