GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA"

Átírás

1 napirendi pont GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A ZSINAGÓGA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK KEZELÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS HASZNÁLATA Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező győri 7870/2/A hrsz alatt felvett, a természetben Győr, Kossuth Lajos u. 5. sz. alatt található társasházi ingatlan (Zsinagóga épületcsoportja) 8 albetétből és az alapító okiratban meghatározott közös tulajdonú részekből áll. Az ingatlan-nyilvántartásban 6 albetétre az Egyetem (itt működik a Zeneművészeti Intézet), egy albetétre az Izraelita Hitközség javára használat joga van bejegyezve. Az Önkormányzat a társasház 7870/2/A/1 hrsz-on bejegyzett önálló ingatlanát a volt győri Zsinagóga kulturális központtá történő átalakítása céljára kapott címzett támogatással újítja fel. A műszaki munkálatok június 30-án befejeződnek, ezután kerül sor a használatbavételi engedély kiadására irányuló eljárásra. A felújítási munkák költségéhez az Egyetem jelentős összeggel járult hozzá. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 16/2001. (IV.10.) Ök. rendelet alapján rendelkezni szükséges a társasház technikai kezeléséről, üzemeltetéséről és tekintettel a címzett támogatásban foglalt követelményekre a felújított ingatlan kulturális célú használatáról, hasznosításáról. Az ezzel kapcsolatos előzetes egyeztetések során az alábbi javaslat alakult ki: A társasház egésze technikai kezelésével az alaptevékenysége szerinti is erre a feladatra leginkább alkalmas INSZOL Rt.-t javasoljuk megbízni. Az INSZOL Rt. a feladatot el tudja látni, a megbízás ellen kifogása nincs. A technikai kezelés a javasolt konstrukcióban jelentős többletkiadást nem jelent az INSZOL Rt. részére, mivel az egyes albetétek üzemeltetését más szervezet(ek) végzi(k), ennek megfelelően az ehhez kapcsolódó költségek is alapvetően ezen üzemeltetőket terhelik. Ebből adódóan az INSZOL feladata elsősorban a tulajdonos és az üzemeltetők közötti kapcsolattartásra, a tulajdonos tájékoztatására, a kezelők részére meghatározott nyilvántartási feladatok elvégzésére koncentrálódik. Az épületet érintő nagyobb felújítási, illetve rekonstrukciós munkák szükségessége esetén azok költségéről, illetve finanszírozásáról a tulajdonossal kell egyeztetni. A használati joggal terhelt ingatlanok üzemeltetője nem lehet más, csak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jog jogosultja, tehát az Egyetem és az Izraelita Hitközség, akik ezt a feladatot eddig is ellátták, a vagyonrendelet előírásai miatt azonban szükséges a társasház kezelése, üzemeltetése kapcsán ezt a tényt is rögzíteni. Döntést igénylő kérdés a címzett támogatással felújított 7870/2/A/1 hrsz alatt felvett albetét üzemeltetése és használata. Az üzemeltetés és használat szabályozása során tekintettel kell lenni a címzett támogatásban előírt feladatok megvalósítására, a Zsinagóga többfunkciós kulturális központként történő

2 2 hasznosítására, a Vasilescu gyűjtemény elhelyezésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésére, az üzemeltetési költségek felek részéről elfogadható megosztására. Az összes szempont figyelembevételével a jelen előterjesztés mellékleteként szereplő megállapodás-tervezetben foglalt üzemeltetési-használati konstrukciót javasoljuk elfogadni azzal, hogy az épületet mindenkor az egyes közművelődési feladatok megszervezéséről és ellátásáról szóló szintén az előterjesztés mellékleteként szereplő megállapodás-tervezetben foglaltak biztosításával, annak alárendelten kell üzemeltetni és használni. Ez alapján az épület üzemeltetője, az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatatok ellátásnak felelőse az Egyetem, fő használói az Egyetem és a Múzeum lennének. Az üzemeltetési költségek az Egyetem és a Múzeum között a megállapodásban foglaltaknak megfelelően megosztásra kerülnek. Harmadik személyek felé az üzemeltetési költségeket (bérleti díjat) természetesen fel lehet számolni. A jelen előterjesztés mellékleteként szereplő megállapodás-tervezetek a fenti konstrukciót tartalmazzák. Tekintettel arra, hogy a felújított Zsinagóga üzemeltetésével, működésével kapcsolatban gyakorlati tapasztalatok még nincsenek, az ingatlan kezeléséről, üzemeletetéséről, használatáról szóló megállapodásban mindenképpen biztosítani kell a felülvizsgálat és az ennek alapján történő esetleges módosítás lehetőségét, melyet a tervezet tartalmaz. Fentiek alapján javasoljuk a Zsinagóga technikai kezelési feladataival az INSZOL Rt.-t megbízni, a felújított albetétet az Egyetem üzemeltetésébe, az Egyetem és a Múzeum közös használatába adni és felhatalmazni a polgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő megállapodások aláírására. Határozati javaslat 1.) A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonát képező győri 7870/2/A hrsz alatt felvett, a természetben Győr, Kossuth Lajos u. 5. sz. alatt található társasházi ingatlan technikai kezelésével július hó 10. napjától kezdődően az INSZOL Rt.-t bízza meg. 2.) A Közgyűlés rögzíti azt a tényt, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jogok alapján az 1.) pontban meghatározott társasház a.) a 7870/2/A/2-7 hrsz alatt felvett, iskola megnevezésű albetétek üzemeltetője és használója a Széchenyi István Egyetem, b.) a 7870/2/A/8 hrsz alatt felvett, imaház megnevezésű albetét üzemeltetője és használója az Izraelita Hitközség. 3.) A Közgyűlés az 1.) pontban meghatározott társasház 7870/2/A/1 hrsz alatt felvett, kulturális helyiségcsoport megnevezésű önálló ingatlanát (albetétjét) július hó 10. napjától a Széchenyi István Egyetem üzemeltetésébe, ezzel egyidejűleg az Egyetem és a Városi Művészeti Múzeum közös használatába adja.

3 4.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározott társasházi ingatlan kezeléséről, üzemeltetéséről és használatáról szóló, valamint az egyes közművelődési feladatok megszervezéséről és ellátásáról szóló megállapodások aláírására. Felelős: Balogh József polgármester Határidő: július Győr, június 28. Sághy Zsolt sk. GABI elnök Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság Jogi, Etikai és Közigazgatási Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság A előterjesztést látta: Dr. Kun András alpolgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr.Kovács Lajos jegyző Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Iroda

4 MEGÁLLAPODÁS INGATLAN KEZELÉSÉRŐL, ÜZEMELTETÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL (tervezet) mely létrejött egyrészről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1., adószám: , képviseli: Balogh József polgármester) tulajdonos, a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről az INSZOL Győri Önkormányzati Ingatlankezelő és Szolgáltató Részvénytársaság (9024 Győr,Orgona u. 10., cg.: , adószám: , képviseli: Janicsek Tibor ügyvezető igazgató), a továbbiakban INSZOL Rt., valamint a Széchenyi István Egyetem (9026 Győr, Egyetem tér 1. sz., adószám: , képviseli: Dr. Szekeres Tamás rektor), a továbbiakban: Egyetem, a Városi Művészeti Múzeum (9021 Győr, Király u. 17. sz., képviseli: N.Mészáros Júlia igazgató) a továbbiakban: Múzeum, és az Izraelita Hitközség (9025 Győr, Kossuth L.u. 5., Képviseli. Villányi Tibor elnök), a továbbiakban Hitközség között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 4 I. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYÁT KÉPEZŐ INGATLANRA VONATKOZÓ TÉNYEK 2. Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Győr belterület 7870/2/A hrsz alatt felvett, a természetben Győr, Kossuth Lajos u. 5. sz. alatt található társasházi ingatlan. Az ingatlan műemlék. 3. Az 1.) pontban meghatározott társasház az alábbi albetétekből és közös tulajdonú részekből áll: a.) a 7870/2/A/1 hrsz alatt felvett, 1424,8 m 2 területű, kulturális helyiségcsoport megnevezésű, b.) a 7870/2/A/2 hrsz alatt felvett, 135,24 m 2 területű, iskola megnevezésű, c.) a 7870/2/A/3 hrsz alatt felvett, 116,2 m 2 területű, iskola megnevezésű, d.) a 7870/2/A/4 hrsz alatt felvett, 262,69 m 2 területű, iskola megnevezésű, e.) a 7870/2/A/5 hrsz alatt felvett, 80,11 m 2 területű, iskola megnevezésű, f.) a 7870/2/A/6 hrsz alatt felvett, 281,75 m 2 területű, iskola megnevezésű, g.) a 7870/2/A/7 hrsz alatt felvett, 124,77 m 2 területű, iskola megnevezésű és h.) a 7870/2/A/8 hrsz alatt felvett, 185,27 m 2 területű, imaház megnevezésű albetétek és az i.) alapító okirat II.A.) 1.) pontjában meghatározott közös tulajdonú helyiségek, épületrészek, melyek területe 229,43 m 2. Az egyes albetétek és a közös tulajdonban maradó részek részletes leírását a jelen megállapodás mellékletét képező alapító okirat tartalmazza.

5 4. Felek megállapítják, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a 2. b-g.) pontokban felsorolt iskola megnevezésű ingatlanokra az Egyetem javára, a 2. h.) pontban írt imaház megnevezésű ingatlanra a Hitközség javára használat joga van bejegyezve. 5. Felek tudomással bírnak arról, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2.a.) pontban írt, 7870/2/A/1 hrsz-ú kulturális helyiségcsoportot (a továbbiakban Zsinagóga) a volt győri Zsinagóga kulturális központtá történő átalakítása céljára kapott címzett támogatással újította fel. Az ebből adódó feladatellátásra vonatkozó megállapodás a jelen megállapodás mellékletét képezi. 6. Jelen megállapodás célja a társasház egésze technikai kezelésének, a költségviselésnek, valamint a Zsinagóga üzemeltetésének és közös használatának szabályozása. II. TECHNIKAI KEZELÉS 1. Az Önkormányzat a Közgyűlés számú határozatában foglaltak alapján az I.1. pontban megnevezett társasház technikai kezelésével tól az INSZOL Rt-t bízza meg, mely megbízást az INSZOL Rt. elfogadja. 2. Az INSZOL Rt. a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 16/2001 (IV.10.) Ök. rendeletben foglaltak alapján köteles azokat a technikai kezelési feladatokat ellátni, melyeket a jelen megállapodásban meghatározott üzemeltetők, használók a folyamatos üzemeltetéshez és használathoz kapcsolódóan nem látnak el. Fentiek alapján a fő kezelési feladat: A megállapodást aláíró felek által használt ingatlan műszaki állapotának figyelemmel kísérése, középtávú és éves műszaki fenntartási programok készítése, a szükséges épületjavítási-, tervszerű épület-karbantartási munkák, továbbá esetenként a tulajdonos Önkormányzat döntése alapján az épület-felújítási, korszerűsítési és fejlesztési munkák lebonyolítása. 3. A kezelési feladatok részletezése: 5 a.) A műszaki vizsgálatok, a személyes tapasztalatok továbbá az üzemeltetők javaslatai alapján középtávú műszaki fenntartási program készítése és évenkénti aktualizálása. A programok egyeztetése és elfogadtatása a tulajdonossal. b.) A középtávú műszaki fenntartási program alapján tételes épület-karbantartási épület-felújítási javaslat összeállítása költségbecsléssel. A javaslat egyeztetése és elfogadtatása a tulajdonossal. c.) Az éves műszaki gazdasági tervek összeállítása során közreműködés a döntések meghozatalában a műszaki vonatkozási kérdésekben. d.) A garanciális és szavatossági időszak eltelte után bejelentett vagy az ezen időszak utáni ellenőrzések során tapasztalt azonnali intézkedést igénylő meghibásodások (hibaelhárítások) esetében a kijavításról történő haladéktalan gondoskodás az üzemeltető egyidejű tájékoztatása mellett. e.) A nem tervezett, halasztást tűrő épületjavítási, kisebb volumenű épület-karbantartási munkák esetén a javításról való gondoskodás az intézménnyel való egyeztetés után úgy, hogy az üzemeltető működésében zavar ne keletkezzék.

6 6 f.) Az épület üzemeltetői által kezdeményezett, az épület karbantartására, felújítására, átalakítására vonatkozó pályázatok anyagainak elkészítésében - a rendelkezésére álló információk átadásával - közreműködik, nyertes pályázat esetén az építési munkák megvalósításáról gondoskodik. g.) A vagyonkataszter vezetése. h.) Évente, a végrehajtott feladatokról jelentést készít a tulajdonos számára a tapasztalatok, javaslatok felsorolásával. 4. Az épület kezelői feladatait a Megbízott kezelő a saját szervezetével látja el elsősorban, de jogosult közreműködő alkalmazására is. III. A 7870/2/A/2-7870/2/A/8 HRSZ-Ú INGATLANOK ÜZEMELTETÉSE, HASZNÁLATA 1. Felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás I. 3.) pontjában írt használati jog alapján a 7870/2/A/2-7870/2/A/7 hrsz-ú, iskola megnevezésű ingatlanok kizárólagos használója és üzemeltetője az Egyetem. 2. Felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás I. 3.) pontjában írt használati jog alapján a 7870/2/A/8 hrsz-ú, imaház megnevezésű ingatlan kizárólagos használója és üzemeltetője a Hitközség. 3. Az Egyetem és a Hitközség fentiek alapján jogosult az üzemeltetésében álló ingatlanokat birtokolni, használni, hasznait szedni, jogának gyakorlása körében köteles a rendes gazdálkodás szabályai szerint eljárni, viselni az ingatlan(ok) fenntartásával járó terheket, az ingatlan(ok) használatával, üzemeltetésével kapcsolatos költségeket. Az Egyetem és a Hitközség az üzemeltetői feladatai körében köteles: - az energia- és egyéb közműellátó rendszerek működésének biztosítására, - közszolgáltatások igénybevételére, - külső és belső vezetékhálózatok (közművek, technológiai vezetékek stb.) ellenőrzésére, karbantartására, - gépészeti berendezések, gépek működtetésére, ellenőrzésére, karbantartására, - biztonságtechnika alkalmazására, - tűz elleni védelemre, - a vagyonvédelem, vagyonőrzés biztosítására, - az üzemeltetésből eredő károk elhárítására, - azonnali veszélyelhárításra, - az ingatlan(ok) kár elleni biztosítására, - a takarítás, szükség esetén ügyelet, portaszolgálat, gondnokság biztosítására. 4. Az Egyetem és a Hitközség az általa használt és üzemeltetett ingatlanokban teljes vagy részleges felújítást, átalakítást a tulajdonos hozzájárulásával végezhet. IV. A ZSINAGÓGA ÜZEMELTETÉSE ÉS KÖZÖS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI 1. Az Önkormányzat a Közgyűlés számú határozatában foglaltak alapján a Zsinagóga helyiségcsoportját (7870/2/A/1 hrsz) tól az Egyetem üzemeltetésébe adja.

7 7 2. Az Egyetem a Zsinagóga üzemeltetését a III pontban foglalt kötelezettségekkel, a jelen megállapodás V. fejezetében leírt üzemeltetési részletszabályok figyelembevételével köteles ellátni. 3. Az Egyetem tudomásul veszi, hogy a Zsinagóga használatára a Múzeummal közösen, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező megállapodásban foglalt feladatok ellátási kötelezettségére tekintettel kerül sor. 4. Az Egyetem a Zsinagóga földszinti templomterének, a téli kápolnának és a Rába felőli lépcsőháznak a használója. A Múzeum a Zsinagóga első és második galériaszintjének és a Kossuth utca felőli lépcsőháznak, valamint a 6. pontban foglalt célból a földszinti templomtérnek a használója. 5. A Zsinagóga használatához szükséges kulcsokat a jelen megállapodás mellékletét képező zárterv alapján az Egyetem, illetve a Múzeum kezeli. 6. A Múzeum állandó és időszakos kiállítást működtet a Zsinagóga földszinti templomterében és a galériaszinteken, amelynek őrzését, felügyeletét biztosítja. 7. Az Egyetem elsősorban saját zenei közművelődési rendezvények próbái és bemutatói céljára használja az általa használt épületrészt döntően a jelen megállapodásban szabályozott nyitvatartási időn kívül. A nyitvatartási időt is érintő próbák és rendezvények előtt az Egyetem a Múzeummal minden esetben, kellő időben (legalább a rendezvény megtartása előtt két héttel) egyeztet. 8. Az Egyetem és a Múzeum - az Önkormányzattal kötött Megállapodásban foglaltak szerint a jelen szerződésben számukra használatba adott épületrészekben más Használók részére is biztosítja közművelődési és egyéb rendezvények lebonyolítását. A Használók üzemeltetési költségtérítést, illetve bérleti díjat kötelesek fizetni. A díjak mértékét Felek évente május 31-ig, első alkalommal augusztus 31-ig az Önkormányzattal közösen határozzák meg. A közösen megállapított díjak a Felekre kötelező érvényűek. 9. A Múzeum által kiállított műtárgyak védelmét beépített vagyon- és tűzvédelmi technikai rendszerek, kézi eszközök és élő teremőrzés szolgálja. A kiállításokkal kapcsolatos teremőrzést, teremfelügyeletet csak múzeumi alkalmazott végezheti. A vagyon- és tűzvédelmi berendezések jelzéseit kizárólag a Rendőrség és a Tűzoltóság fogadhatja, automatizált online kapcsolaton keresztül. 10. Műtárgy- és vagyonvédelmi okokból a Harmadik használó által lebonyolítandó rendezvényen minden esetben a Múzeum biztosítja a múzeumi kiállítások őrzését, felügyeletét. A rendezvényért felelős személyek és az Egyetem-Múzeum közötti kapcsolattartók nevét a rendezvényekre vonatkozó írásbeli megállapodásban minden alkalommal rögzíteni kell. V. ÜZEMELTETÉSI RÉSZLETSZABÁLYOK 1. A Zsinagóga üzemeltetője az Egyetem, ennek megfelelően a Zsinagóga üzemeltetési költsége az Egyetemet terheli annak figyelembe vételével, hogy a Múzeum használatában lévő ingatlanrészek üzemeltetési költségeit a Múzeum viseli az alábbiak szerint:

8 a.) A víz-szennyvíz, elektromos áram, valamint a fűtés-szellőzés költségeit május 1. napjáig a mellékletben meghatározott arányban, ezt követően a ténylegesen mért adatok alapján; b.) Az a.) pontban meghatározott költségeken felüli költségek (különösen: kommunális szolgáltatások költsége, a víz, fűtés és világítási rendszerek, továbbá szerelvények teljes karbantartási költsége, az ereszcsatornák tisztítása, a kötelezően elvégzendő szabványossági megfelelőségi vizsgálatok és jegyzőkönyvezése költsége, az épület állagmegóvásának és karbantartásának a finanszírozása, a közös használatú berendezések, felszerelések, vizesblokkok karbantartási költsége, az akadálymentesítéshez használt berendezések karbantartási költsége stb.) megosztásáról az Egyetem és a Múzeum külön állapodnak meg. c.) A használathoz (múzeumi és egyetemi tevékenységhez) kötődő, az a-b.) pontokban meghatározottakon kívüli dologi és személyi kiadásokat mindkét használó saját maga viseli; Az a-b.) pontokban foglalt üzemeltetési költségeket az Egyetem egyenlíti ki és a mellékletben, valamint a b.) pont szerinti megállapodásban meghatározott arányban továbbszámlázza a Múzeum részére, melyet a Múzeum ez alapján fizet meg. 2. Az állandó kiállításokon bemutatott műtárgyak és a Múzeum által használt berendezési, technikai tárgyak, eszközök, anyagok épségéért és biztonságáért a Múzeum felel, ezért a Múzeumnak joga és kötelessége a múzeumi nyitva tartási időn túli Zsinagóga használat alatt ellenőrizni az állandó kiállítások sértetlenségét, a múzeumi tulajdonú berendezések, felszerelések meglétét és az állandó kiállítóterek rendeltetésszerű használatát, továbbá a kötelező tűz-és vagyonvédelmi szabályok betartását és betartatását. 3. Harmadik használó esetén a Múzeum köteles gondoskodni a kiállítótér vagyonvédelmi felügyeletéről, amelynek költsége múzeumi szervezés esetén a Múzeumot, egyetemi szervezés esetén az Egyetemet terheli. E költségeket mindkét fő használó jogosult a Harmadik használónak felszámolni. 4. A Zsinagóga napi üzemeltetése: 4.1. Nyitvatartás A Múzeum nyitvatartási ideje: a. szerdától vasárnapig minden nap óráig, b. hétfőn és kedden zárva A Múzeum nyitvatartási idejét az épület főbejáratánál és a főbejárattal szembeni kapu mellett jól látható módon ki kell függeszteni. 4.2 Vagyonvédelem A múzeum köteles gondoskodni a 24 órás közvetlen rendőrségi kapcsolattartás feltételeinek a megteremtéséről és folyamatos biztosításáról, valamint az éjszakai vagyonvédelmi ügyeletről, amelyek költsége a Múzeumot terheli. A Zsinagóga vagyonvédelmi rendszerét harmadik fél nem kezelheti. 8 Az Önkormányzat az épületegyüttesre vonatkozóan vagyonbiztosítást köt, amelynek költségét az épületegyüttes területhasználatának arányában - továbbszámlázza az Egyetem,

9 a Múzeum és a Hitközség felé. Az Egyetem, a Múzeum és a Hitközség köteles a továbbszámlázott összeget megfizetni Önkormányzat részére Tűzvédelem Az elektromos füstjelző-és tűzvédelmi berendezést mind az Egyetem, mind a Múzeum kezeli a maga területén, illetve a maga területhasználati idejében. A tűzvédelmi előírásokat és a tűzriadó-tervet egységes tűzvédelmi szabályzatban kell rögzíteni, amit az üzemeltetésre történő átadást követő 30 napon belül Egyetemnek el kell készíteni az egész épületre vonatkozóan. A tűzvédelmi előírások megismertetése és begyakoroltatása a mindenkori használókkal, valamint a rendszeres tűzvédelmi oktatás mind az Egyetem, mind a Múzeum kötelező feladata Technikahasználat A Zsinagógában a multikulturális tevékenység végzéséhez beszerzett és beépített technikai és egyéb (pl. székek, kiállítási paravánok, stb.) berendezések nem adhatók bérbe, illetve kölcsön, ha az leszereléssel és az épületből történő elszállítással jár. Az Egyetem és a Múzeum Harmadik használónak felszámolhatja a technika- és berendezéshasználatot. Ennek számítási alapja a technikus/ok bére, a berendezések éves karbantartásának időarányos költsége, az amortizációs költsége és a technikai berendezések időarányos energiafogyasztása Egyéb üzemeltetési kérdések kezelése 9 A folyamatos működés során felmerülő további üzemeltetési kérdéseket az Egyetem és a Múzeum egymással rendezi, és a megállapodást követően beépíti jelen szerződésbe. VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Felek megállapítják, hogy az Egyetem és a Hitközség a használati joguk alapján a jelen megállapodás III. fejezetében meghatározott albetétek birtokában vannak. 2. Az Egyetem és a Múzeum legkésőbb jelen megállapodás aláírását követő 10. napon lép a Zsinagóga birtokába. A birtokba adásról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 3. Jelen megállapodást bármelyik fél 6 (hat) hónapos felmondási idővel, a felmondási ok megjelölésével, a többi félhez címzett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja. 4. Azonnali hatályú felmondásnak van helye súlyos szerződésszegés esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: - ha az egyes közművelődési feladatok ellátásról szóló megállapodásban foglaltakat Felek nem teljesítik, - ha az üzemeltetők, valamint a Múzeum a részére továbbszámlázott közüzemi díjak és egyéb üzemeltetési költségek megfizetését elmulasztják, a megfizetésre történő felhívás kézhezvételét követő 15 nap elteltével.

10 10 Az azonnali hatályú felmondást az ok megjelölésével a többi félhez címzett írásbeli nyilatkozattal lehet gyakorolni. 5. A jelen fejezetben szabályozott felmondási jog gyakorlása esetén az Egyetem és a Hitközség jelen megállapodás III. fejezetében meghatározott albetétekre bejegyzett használati joga továbbra is fennmarad. 6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 16/2001 (IV.10.) Ök. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 7. Jelen megállapodást Felek szeptember 30-ig felülvizsgálják, és ha szükséges, módosítják azt. 8. A garanciális és szavatossági időszak alatt az Egyetem és Múzeum a garanciális és szavatossági igényeit a Városépítési Irodán keresztül érvényesítheti a kivitelező felé. Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Győr, Balogh József polgármester Janicsek Tibor ügyvezető igazgató INSZOL Rt. Dr. Szekeres Tamás rektor Széchenyi István Egyetem N.Mészáros Júlia igazgató Városi Művészeti Múzeum Villányi Tibor Izraelita Hitközség Ellenjegyzem: Dr. Kovács Lajos jegyző

11 11 1. sz. melléklet A ZSINAGÓGA ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA Üzemeltetési költség Múzeum Egyetem víz-szennyvíz 50% 50% elektromos áram 60% 40% fűtés-szellőzés 40% 60%

12 12 M E G Á L L A P O D Á S EGYES KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK MEGSZERVEZÉSÉRŐL ÉS ELLÁTÁSÁRÓL (tervezet) mely létrejött egyrészről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1., adószám: , képviseli: Balogh József polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a Széchenyi István Egyetem (9026 Győr, Egyetem tér 1. sz., adószám: , képviseli: Dr. Szekeres Tamás rektor), a továbbiakban: Egyetem, a Városi Művészeti Múzeum (9021 Győr, Király u. 17. sz., képviseli: N.Mészáros Júlia) a továbbiakban: Múzeum között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. Előzmények Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonát képező, 7870/2/A/1 hrsz-ú kulturális helyiségcsoportot (a továbbiakban Zsinagóga) a volt győri Zsinagóga kulturális központtá történő átalakítása céljára kapott címzett támogatással újította fel. A felújítással a Zsinagóga az alábbi feladatok ellátására vált alkalmassá, amely feladatok megvalósításához teret kell biztosítani: 1. közművelődési rendezvények, 2. koncertterem, koncert élet, 3. színházi előadások, 4. kiállítóterem, 5. konferenciaterem. I. Általános rendelkezések 1. Az Előzmények 1-5. pontjaiban felsorolt feladatok megvalósításának biztosítása érdekében az Egyetem minden év november 15-ig programegyeztető tárgyalást hív össze az Önkormányzat, a Múzeum, a város kulturális intézményei, valamint az Önkormányzattal egyeztetve egyéb rendezvényszervezők részvételével. A tárgyaláson a résztvevő felek kialakítják a tárgyévre vonatkozó éves rendezvénynaptárt, egyeztetik a rendezvények időpontját/időtartamát, azok megrendezésének feltételeit. A rendezvénynaptár összeállításának alapelve, hogy az Előzmények 1-3. és 5. pontjaiban foglaltak megvalósítása tekintetében elsősorban az Egyetem, az Előzmények 4. pontjában foglaltak megvalósítása tekintetében elsősorban a Múzeum, ezt követően a programegyeztető tárgyaláson résztvevők illetve más rendezvényszervezők igényeit kell figyelembe venni. A rendezvényekre vonatkozó megállapodásokat/szerződéseket az Egyetem, illetve a Múzeum köti a rendezvény helyszínének függvényében.

13 13 2. Az Egyetem és a Múzeum a fenti feladatok ellátásnak érdekében köteles folyamatosan együttműködni és biztosítani az 1. pont szerinti egyeztetésen kialakított rendezvényterv megvalósítását. II. Közművelődési rendezvények, színházi élet 1. Az Egyetem a Zsinagóga közművelődési célú használatát - előadóművészeti rendezvények, - komplex művészeti programok, - ismeretterjesztő rendezvények, - konferenciák szervezésével, illetve befogadásával valósítja meg. A Múzeum a Zsinagóga közművelődési célú használatát - állandó kiállítás nyitvatartásával, - időszaki kiállítások rendezésével és nyitvatartásával, - a kiállításokhoz kapcsolódó speciális múzeumi szolgáltatásokkal, - a múzeumi alaptevékenység részeként végzendő múzeumpedagógiai és közművelődési, valamint szakmai rendezvényekkel valósítja meg. 2. A fentieken túli alkalmi rendezvények lebonyolítására az I. fejezetben meghatározottak szerint elfogadott rendezvénynaptár figyelembevételével - az Egyetem a szervezőkkel kötött eseti megállapodásokban foglaltak szerint biztosít helyet. III. Koncertterem 1. Az Egyetem az I. fejezetben meghatározottak szerint kialakított éves rendezvénynaptár figyelembe vételével nyilvános közművelődési, zeneművészeti és kulturális programokat szervez és rendez a Zsinagóga földszinti templomterében. Ennek fő formái: helyi, országos és külföldi meghívott zenekarok által adott koncertek, mesterkurzusok, fesztiválok, hazai és nemzetközi orgonahangversenyek és egyházzenei fesztiválok. 2. Az Egyetem a rendezvénynaptárhoz igazodva biztosítja a Zsinagóga földszinti templomterét más rendezvényszervező által szervezett nyilvános zeneművészeti programok megtartásához.

14 14 IV. Kiállítóterem 1. A Városi Művészeti Múzeum folyamatos nyitvatartással állandó kiállítást (Vasilescu, Holocaust) működtet a Zsinagóga földszintjén, első és második galériaszintjén és a Téli templom 1. emeleti szintjén. A Múzeum a Zsinagógában az állandó kiállításaihoz kapcsolódó szakmai alapfeladatait a hatályos múzeumi jogszabályok szerint végzi. 2. A Múzeum alapfeladatához tartozó közművelő tevékenység formái a Zsinagógában: időszaki kiállítások, élő-és audioguide tárlatvezetés, film-és videoprogram, előadás, szakmai konferencia, szimpózium, társművészeti rendezvény, múzeumpedagógiai foglalkozás, múzeumi tanóra, tanórán kívüli múzeumi művészetoktatási- és nevelési program, szabadidős gyermek, ifjúsági és felnőtt foglalkozás, családi múzeumi rendezvény, bel-és kültéri művészeti, társművészeti projekt. 3. Az időszaki kiállítások építése és lebontása, a műtárgyak mozgatása nem korlátozhatja az állandó kiállítás nyitva tartási idejét és látogathatóságát. V. A Zsinagóga egyéb célú használata 1. Felek megállapodnak abban, hogy az Egyetem zenekari próbák céljára használhatja a Zsinagóga földszinti templomterét és kiszolgáló helyiségeit. 2. Az Egyetem zenekari próbák céljára rendszeresen használja a Téli templom földszinti helyiségét és a megközelítését szolgáló tereket (kis-és nagyzenekari próbák, házi koncertek és próbái, a hallgatók részvételére épített hangszeres- és ének kurzusok, a hallgatók diplomakoncertjei, továbbá zenetörténeti előadások, konferenciák, szimpózium). 3. Az Egyetem/Múzeum naponta óra között folyamatosan biztosítja a Zsinagóga templomterének idegenforgalmi célú látogatását. VI. Egyéb rendelkezések 1. Az Egyetem a II-IV. fejezetben foglaltak megvalósítása érdekében köteles a rendezvények látogatói és közreműködői (művészek, technikusok, rendezők, stb.) számára biztosítani a Zsinagógában rendezett közművelődési programok megtartásához szükséges szolgáltatásokat a rendezvények és azok előkészítése (pl. berendezés, próba, stb.) teljes időtartamában (ruhatár, vizesblokkok, világítás, télen fűtés, elektromos csatlakozás, stb.). 2. Jelen megállapodás szerinti feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatal kulturális szakmai szervezeti egysége kíséri figyelemmel. Az Egyetem és a Múzeum a fenti feladatok megvalósulásáról minden év március 31-ig a Közgyűlés/illetékes bizottság részére, valamint a Közgyűlés, az Oktatási és Kulturális Bizottság, a polgármester vagy az illetékes alpolgármester kérésére soron kívül tájékoztatást ad. Ennek érdekében az Egyetem és a Múzeum a

15 15 Zsinagógában tartandó valamennyi közművelődési programjáról köteles folyamatosan tájékoztatni az önkormányzatot. 3. Az Egyetem és a Múzeum kötelesek a szakmai feladatellátáshoz és a létesítmény biztonságos üzemeltetéséhez folyamatosan megfelelő létszámú és képzettségű dolgozót foglalkoztatni, akik megfelelnek a közművelődési tevékenység ellátásához az évi CXL. törvény 94. -ában és a 150/1992. (XI.20.) kormányrendeletben előírt szakképzettségi feltételeknek. Az önkormányzat ellenőrzi a személyi feltételek teljesülését. 4. Felek megállapodnak abban, hogy az Egyetem a jelen megállapodásban foglalt közművelődési feladatellátásért külön díjazásban nem részesül. 5. Jelen megállapodáshoz kapcsolódó fenntartási, üzemeltetési költségekről, az egyéb rendezvényszervezők által fizetendő költségtérítésről, ill. bérleti díjról az ingatlan kezeléséről, üzemeltetéséről és használatáról szóló külön megállapodás rendelkezik. 6. Jelen megállapodás megszűnik, ha az ingatlan az ingatlan kezeléséről, üzemeltetéséről és használatáról szóló az 5. pontban írt - megállapodás megszűnik. Győr, Balogh József polgármester Szekeres Tamás rektor N. Mészáros Júlia igazgató Ellenjegyzem: dr. Kovács Lajos jegyző

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Vásártér ingyenes használatba adása N-01 Postagalamb Egyesület, V-250 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524'510; FAX: +3642 514-501 ALPOLGÁRMESTERE E MAIL: HUMANALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2.078j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes Kossuth Lajos u. 18. szám

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/422-6/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/422-6/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/422-6/2014. ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról. Jogi és Ügyrendi Bizottság

CÍM: Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról. Jogi és Ügyrendi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fõ tér 1.) Ügyiratszám: VI/ 59.404/2010. CÍM: Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36 (94) 563 380 Fax: +36 (94) 563 379 email: korjvelem@t-online.hu

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36 (94) 563 380 Fax: +36 (94) 563 379 email: korjvelem@t-online.hu VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36 (94) 563 380 Fax: +36 (94) 563 379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50-5/2012.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés!

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés! 14252600 S algó Vagyon Kft. Salgótarján S V /.víla á -... 2015. Javaslat a Salgótarján, Tanács út 9/a. szám alatti (hrsz: 3918/1/A/108) helyiség Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesületének történő ingyenes

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Községi Sport

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére Tárgy: Megállapodás a Fogyatékosok Napközi Otthona szolgáltatásainak igénybevétele tárgyában Előterjesztő: Előkészítő: dr. Gál Éva Zsuzsanna

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére 2. Tárgy: Forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

\...,,1.,'- r(f t"v/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\

\...,,1.,'- r(f tv/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-50' E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/653/2015. Ügyintéző

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására 14049385 r Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/.i.'fc ;../2 0 1 4. Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Társaságunk bérleti szerződést

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Új napirendi pont 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: A Városháza konyhájának működtetése

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S 1. m ó d o s í t á s a

Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S 1. m ó d o s í t á s a Ügyiratszám: SZ-B-09/00253-1/2013 Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S 1. m ó d o s í t á s a Mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzat (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) Képviseli:

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 3. Tárgy: Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint vagyonkezelő (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39., statisztikai számjele: 15329358-8413-312-01, képviselője:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 08. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 1/716-1/2011/I. Előadó: Dr. Sánta Edina/Kovács Gábor Tárgy: Melléklet: ELŐTERJESZTÉS Sporttelepek hasznosítása Helyiségbérleti szerződés Makó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /545/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szín-Vonal Alapfokú

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: OTP helyiséggel kapcsolatos döntés Az előterjesztést készítette: Dodonka Csaba vezető tanácsos

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 7. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS 08-8/1251/2012. 2. sz. melléklet HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Pécs M. J. Város Önkormányzata (székhelye: Pécs, Széchenyi tér 1., KSH besorolási szám: 15735612-8411-321-02, képviseli:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 166/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Football Clubbal kötött használati szerződés felülvizsgálatáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Nyírbátori

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Hegedűs

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak, Kossuth Lajos út 44.

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 255/2007. (XII. 17.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 255/2007. (XII. 17.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 255/2007. (XII. 17.) számú h a t á r o z a t a a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Hamulyák Közalapítvány tartozásainak rendezése

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Ikt.szám: 5273-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Térségi tejfeldolgozó kisüzem bérleti díjának

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36 (94) 563 380 Fax: +36 (94) 563 379 email: korjvelem@t-online.hu

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36 (94) 563 380 Fax: +36 (94) 563 379 email: korjvelem@t-online.hu VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36 (94) 563 380 Fax: +36 (94) 563 379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben