bibliográfia bibliografie

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "bibliográfia bibliografie"

Átírás

1

2

3 MEGYEI KÖNYVTÁR CSÍKSZEREDA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MIERCUREA-CIUC C S Í K S O M L Y Ó bibliográfia ŞUMULEU CIUC bibliografie Összeállította Kelemen întocmit de Katalin

4 Csíksomlyó: történelmi,vallástörténeti nevezetességű hely. A középkor óta a Székelyföld egyik jelentős kulturális centruma. Az 1990-es esztendőig azonban, nagyrészt elhallgattuk a létezését, ami "könnyű" volt, mert Csíkszereda városhoz tartozó névtelen utcaként a léte feledésbe "kellett" süllyedjen. Érthető e törekves, hisz önálló léte önálló történelmet sugall, amelytől elszakíthatatlan Csík és az egész Erdély vallástörténete, %a Ferencesek Rendjének, templomának története, a híres-nevezetes csodákkal ékeskedő kegyszobor "élete", a búcsújárások, és mind e helyhez fűződő legendák és a legendákból születő sok-sok vers és elbeszélés. Bibliográfiánk három részre tagolódik: 1. Nyomtatott könyvek, amelyekben szó esik Csíksomlyóról. Tudjuk, hogy a felsorolás nem teljes - mindenekelőtt a Hargita megye területén fellelhető dokumentumokat vehettük számba - ám úgy véljük, hogy a legfontosabbak megtalálhatók benne. 2. A XVII-XIX. századi legismertebb kéziratok, amelyek Usíksomlyó történetének tanulmányozásában fontos szerephez juthatnak. bjo 3. Bibliográfiánk harmadik része egy<bibliográfia, amely azokat a személyiségeket kísérli meg - legfontosabb életrajzi adataik jelzésével - alfabetikus sorba állítani, akiknek szoros kapcsolata volt Csíksomlyóval; nevezetesen: ott születtek, haltak meg vagy életüknek jelentős idejét Csíksomlyón töltötték. Köszönetünket fejezzük ki Kocsis Mihálynak (nyug.főkönyvtáros), Kozma Máriának (főkönyvtáros), és Muckenhaupt Elisabetának (muzeográfus), akik meglévő bibliográfiáikkal illetve szóbeli tanácsaikkal önzetlenül segítettek munkánkban. Hiányos adatainkat kiegészítő közléseket szívesen veszünk és köszönettel nyugtázunk. 2

5 Şumuleu-Ciuc este o localitate de importanţă istorica şi religioasă. Inceplnd din evul mediu este unul dintre cele mai importante centre culturale din Secuime. Plna In 1990 existenţa Şumuleului-Ciuc, pe dt era posibil a fost ţinuta sub tăcere, cu scopul de a-o scufunda In totala uitare, ceea ce era "uşor", deoarece localitatea este astăzi Înglobata In municipiul Miercurea-Ciuc. E de înţeles aceasta năzuinţă, daca ne gindim ca existenţa ei de sine statatoare invoca o istorie proprie care este strlns legata de istoria religioasa a Ciucului şi a Transilvaniei, de istoria franciscanilor şi a mănăstirii lor, de "viaţa" şi minunile atribuite statuii Sf.Maria, de pelerinajele şi toate legendele legate de acest loc, de poeziile şi povestirile născute din aceste legende... Bibliografia noastră se Împarte In trei părţi: 1. Cărţi tipărite referitoare la Şumuleu-Ciuc. Sintem conştienţi că lista nu este completă - deoarece am enumerat In primul rind acele documente care se găsesc pe teritoriul judeţului Harghita - totuşi noi credem că lucrările cele mai importante slnt amintite. 2. Cele mai cunoscute cărţi manuscrise din secolele al XVII-XIX.-lea care au o importanţă in studierea istoriei localităţii Şumuleu-Ciuc. fttfbibliografia acelor personalităţi care s-au născut, au murit sau au activat un timp mai Îndelungat la Şumuleu-Ciuc. Mulţumim lui Kocsis Mihăly (bibliotecar pr.), Kozma Măria (bibliotecar pr.), Muckenhaupt Elisabeta (muzeograf) pentru sprijinul acordat In efectuarea acestei bibliografii. Complectările bibliografiei noastre cu date sau informaţii noi slnt binevenite şi le vom primi cu mulţumiri. 3

6 III. ALSZEGHY ZSOLT. Magyar drámai emlékek... XVI-XVIII. század. Bp., Franklin Társulat, p. 11, 30, ALSZEGHY íisolt. Szlávik Ferenc: Egy csíksomlyói iskoladráma. In: Egyetemes Philologiai Közlöny. Bp., p ALSZEGHY ZSOLT. A XVII. század lírai költészete. In: Irodalomtörténeti Közlemények. Bp., 1938/2,7. p ALSZEGHY ZSOLT - SZLÁVIK FERENC. Csíksomlyói iskoladrámák. Bp., MTA, p ANGYAL ENDRE. Csíksomlyó, Erdély és a középkor. In: Vigília, Bp., 1941/2. p ANGYAL ENDRE. Csíksomlyói misztériumok. In: Vigília, Bp.,1940/12. p ANTAL ÁRON. Caíkvármegye története. In: A Székelyföld ós székely nagyjaink. Tg.-Secuiesc, Túróczi István, p. 11. ANTAL ÁRON. A pünkösdi búcsú. In: Erdélyi Iskola. Cluj, /7,8. p ANTAL IMRE. Bibliográfiai adatok Csíkszereda történetéhez. [Csíkszereda, 1972.] 32 p. ANTAL IMRE. Csíkszereda: 300 év. In: Korunk, 1968/9. p ANTAL IMRE. 300 éves a Csíkszeredai Líceum. In: Hargita, 1968/ ÁRVÁI JÓZSEF. Az első háromszéki nyomda és hírlap. In: Aluta, p B. NAGY MARGIT. Stílusok, müvek, mesterek. Művészettörténeti tanulmányok. Buk., Kriterion, p. 48, 111, 112. BAJOR ANDOR. Colassuono érsek a Somlyói Mária előtt. In- Keresztény Szó, 1990/15. p. 1, 3. BAKÓ KÁLMÁN. A nagysomlyói köosztováta. In: Hírnök, Kvár, p BALASSA IVÁN. A határainkon túli magyarok néprajza. Bp., Gondolat, p , 176, 223. BALÁZS ANDRÁS. Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez Cluj, Minerva, p. 35, 63, 161, BALÁZS ANDRÁS. A hitélet fejlesztése és az autonómia jelentősége. Kvár, Minerva, p. BALÁZS ANDRÁS. A zarándok. In: A Hírnök, Kvár, p BÁLINT ANDRÁS. Kájoni János az építész, a tudós, a költö, a zeneszerző, s a 300 éves csíki nyomda alapítója. In: Hargita Naptár, p. 59. BÁLINT LAJOS. A Csíksomíyói szent Péter templom. In: Az Oltár, p BALLAGI ALADÁR. A magyar nyomdászat történelmi fejlődése Bp p. 73. BALLÓ ISTVÁN. A csíksomlyói r.kath. fögymnázium tanárai. In: Ellenzék, p. 249, 250. BALOGH ARTHUR. A székely vallási és iskolai önkormányzat. In: Erdélyi Múzeum, Kvár, 1931/]0-12. p BALOGH ELEMER-KERENYI IMRE. Csíksomlyói passió. [Bp.], Helikon, p. 4

7 BÁNDI VAZUL. A csíksomlyói rom.kat. főgimnáziumban fenálló Mária Társulat. In: Csiksomlyói gimn.értesítője. Csikszereda, p BÁNDI VAZUL. A csiksomlyói rom.kath. fögymnázium története. In: Csiksomlyói gimn.értesítője. Csikszereda, p [BÁNDI VAZUL]. Zarándokiásunk czélja a Csíksomlyói kegyhely ismertetése. In: A Bukaresti Szent István Egyesület évkönyve. Buc., Bukarestem Tagblatt, p Barangolások erre-arra á székelyek földjén. In: Katholikus Naptár az esztendőre, Cluj, Bonaventura, p BARÁTH BELA. Csíkországtól Csíkországig. In: Erdélyi Tudósító, 1935/9. p BARÁTH BÉLA. Ősnyomtatványok Csíksomlyón. In: Erdélyi Tudósító, Kvár, 1941/4. p ; 1941/6. p. 88. BAYER JÓZSEF. A magyar drámairodalom története a legrégibb nyomokon 1867-ig. Bp., MTA, p BENEDEK FIDÉL. Csíksomlyó jubileuma: In: Családi Naptár 1946-ra, Cluj, Lengyel Albert, p BENEDEK FIDÉL. Csíksomlyó IV. Jenő pápa levelének tükrében: A csíksomlyói kegytemplom első újjáépítésének 500 éves ( ) emlékezetére. Kvár,Szt.Bonaventura, p. BENEDEK FIDEL. Tatárbetörés Csíkba 1661-ben. Cluj, Szt.Bonaventura, p BENKŐ ANDRÁS. Elemente structurale in unele dansuri din "Codicele Caioni". In: Lucrări de muzicologie, 1979/ p BENKÖ ANDRÁS. Kájoni János, a humanista muzsikus. In: Korunk, 1981/11. p BENKÓ KÁROLY. Csík, Gyergyó és Kászon. Leírások két t.i. általános és részletes osztályokban. Kvár, Stein János, I. p. 14, 44-45, 46-47, 56.; II. p. 78, 80-84, 94-96, BENKÖ JÓZSEF. Transsylvania seu Magnus Transsylvaniae Principatus. Vindobonas, voi.: II. p BENKÓ SAMU. Csíki ifjúsági mozgalmak 1848 tavaszán. In: Benkö Samu: Haladás és megmaradás. Művelődéstörténeti tanulmányok. [Bp.], Szépirodalmi Könykiadó, 1979.' p BEÖTHY ZSOLT. A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. Bp., Athenaeum,1890. p.90. BIERBAUER VIRGIL. A Székelyföld templomairól. In: Ódon Erdély. Művelődéstörténeti tanulmányok. Bp., Magvető, voi. II. p BIRÓ BENEDEK. A csíksomlyói búcsú. In: A Hírnök, Cluj, p BIRÓ LAJOS. Kultúrmunka az erdélyi róm.kath. Status gimnáziumaiban. In: A hírnök, p. 288, 307. BÍRÓ VENCEL. Báthory István fejedelem. Cluj, Gloria, [f.a.] p. 8. BIRÓ VENCEL. Báthory András. In: Erdélyi katolikus nagyok. Cluj, Bonaventura, p BIRÓ VENCEL. Bethlen Gábor és az erdélyi katolicizmus. In: ódon Erdély. Bp., Magvető, voi. I. p BÍRÓ VENCEL. Katolikus hitélet Erdélyben, a fejedelemség korában. In: A Hírnök, Kvár, p , , BITAY ÁRPÁD. Erdély jeles katolikus papjai. Kvár, Szt.Bonaventura, p.

8 BOGA ALAJOS. A katolikus iskolázás múlt,ja Erdélyben. Kvár, p. 5, 7, 10-11, 29, 30, 41-43, 50-52, 54. BOROS FORTUNÁT. Csíksomlyó, a kegyhely. Kvár, Szt.Bonaventura, p. BOROS FORTUNÁT. A csíksomlyói harminckét Confrater. Cluj, Szt.Bonaventura, p. BOROS FORTUNÁT. A csíksomlyói kegyszobor története. Kvár, Szt.Bonaventura, p. BOROS FORTUNÁT. Az erdélyi ferencrendiek. Cluj, Bonaventura, 1927 p BOROS FORTUNÁT. Az erdélyi katolicizmus úttöröi. In: A Hírnök, Kvár, p BOROS FORTUNÁT. Ferencrendiek a Székelyföldön. In: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Kvár, Minerva, p BOROS FORTUNÁT. Kájoni János: Feketekönyv. In: A Hírnök, Cluj, p BOROS FORTUNÁT. Kájoni János: könyvsajtója. In: A Hírnök, Cluj, 1926 p BOROS FORTUNÁT. A Kájoni-kódex első írói. In: Erdélyi Irodalmi Szemle, Kvár, p BOROS FORTUNÁT. A Kájoni nyomda II. elismertető levele. In: Erdélyi Ferencesek Ótja, Cluj, 1935/7-12. p BOROS FORTUNÁT. A katolikus restauráció ösi forrása.in: A Hírnök, Cluj, p BOROS FORTUNÁT. Mikor és ki faragta a csíksomlyói Madonnát? In: A Hírnök, Kvár, p BOROS FORTUNÁT. Mozaikok Csíksomlyóról. In: A Hírnök, Cluj, p BOROS FORTUNÁT. P.Kájoni János Herbáriuma. In: A Hírnök, Cluj, p BOROS FORTUNÁT. A protestáns fejedelmek kora. In: Az erdélyi katolicizmus múltja ós jelene. Dicsöszentmárton, Erzsébet Könyvnyomda p BOROS FORTUNÁT. Res memorial dignal. A Kájoni kérdéshez. In: Erdélyi Ferencesek Utja, Medgyes, 1933/1-3. p BOROS FORTUNÁT. A székelyföldi ferencrendiek a XVII. század végén. In: A Hírnök, Kvár, p , BOROS FORTUNÁT. Széljegyzetek a Kájoni kérdéshez. In: Szent Ferenc Hírnöke, Cluj, p BOROS FORTUNÁT. Visszanézés. In: Katolikus Világ, Cluj, p A B[oldogságos] Sz[üz] Mária Társulatának törvényei ós áhítatossági gyakorlatai... A csíksomlyói kolostor betűivel. [Csíksomlyó], BÖZÖDI GYÖRGY. Székely bánja. Kvár, Gloria, [1938]. p [A búcsúról 1943-ban]. In: A Hírnök, Kvár,1943. p Búcsú, a Mária szobor története. In: Erdélyi Tudósító. 1920/5. p Búcsú. In: Erdélyi Tudósító, p. 1. A Bukaresti Szent István Egyesület emlékkönyve. Buc., Bukarester Tagblatt, p , CHIRC0IAŞU, R. Codex Caioni. In: Steaua, 1958/8. p C0SMA, VIOREL. 300 de 'ani de la apariţia antologiei de clntece a lui Ioan Căianu. In: Muzica, 1977/1. p

9 Cronică. In: Viaţa, 1931/6. p CSAPODI CSABA-CSAPODINE GÁRDONYI KLÁRA. Kódexek ée nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. Bp., p [Csíksomlyó]. Közli a csíksomlyói tanári testület. In: Alföld, Arad 1862, június 11. [A csíksomlyói ferences kolostor]. In: Erdélyi Monográfia, Satu- Mare, Gloria, p.78. A Csíksomlyói róm.kat. főgimnázium értesítői. [Csíksomlyó, Csíkszereda, XIX. század]. [A csíksomlyói iskola]. In: Erdélyi Tudósító, aug. 1. p A csíksomlyói kegytemplom új orgonája. In: Erdélyi Ferencesek Útija, Medgyes, 1931/9. p [A csíksomlyói Mária szoborról]. In: Szent Ferenc Hírnöke, Kvár, 1903./5. p. 38. [A csíksomlyói múzeum]. In: Erdély, 1939/4. p. 81. Csíksomlyói nagypénteki misztériumok. Kiadpa és előszóval ellátta Fülöp Árpád. Bp., Franklin Társulat, p. [Csíksomlyói nyomtatványok]. In: Magyarország bibliographiája vol.i-iv. Bp., 1888., vol.v.: Pótlások. Bp., 1971., vol.vi.: Nyomda- és kiadástörténeti mutató... Bp., p A csíksomlyói Salvator-egészségház Kvár, Minerva, p. A Csíksomlyói R.Kath. TanítoképzÖ-intézet értesítői. [Csíkszereda]. CSIPAK LAJOS. Két erdélyi magyar kultúrbástya. A csíkszeredai, volt csíksomlyói róm.kath. főgimnázium. In: Pásztörtüz, Cluj, 1925/20. p # CS0MA GERGELY. Moldvai csángó magyarok. [Bp.], Corvina, p DACZÓ ÁRPÁD-LUKÁCS. Készülünk a csíksomlyói búcsúra. In: Keresztény Szó, Kvár, 1990/11, 13, 15, 17. DANKANITS ÁDÁM. Ismeretlen erdélyi nyomtatványok. In: NYIRK, 1963/1. p DANKANITS ÁDÁM. XVI. századi olvasmányok. Buk., Kriterion, p. 97, 105. DERZSY ANDRÁS. Az Erdélyi Római Katolikus Státus. In: Keresztény Szó, Kvár, 1990/14. DIACONESCU, MIHAIL. Marele clntec. Roman. Buc., Editura Muzicală, p. DOMOKOS PÁL PÉTER. A Csíki énekeskönyvek. In: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileúmára. Kvár, Minerva, p DOMOKOS PÁL PETER. "Édes hazámnak akartam szolgálni" Kájoni János: Cantionale Catholicum. Petrás Incze János: Tudósítások. Bp., Szent-István Társulat, p. 5-19, 42, 44, 52-53, 55, 85-90, 154. DOMOKOS PÁL PÉTER. Egyházzenénk múltja. In: Erdélyi Iskola, Cluj, Ş/1-2. p DOMOKOS PÁL PÉTER. Rendületlenül... Márton Áron Erdély püspöke. [Bp:], Eötvös kiadó, Szent Gellért Egyházi kiadó, [1989]. p. 23,

10 DOMOKOS PÁL PÉTER. [Utószó]. In: Csorna Gergely: Moldvai csángó magyarok. [Bp.], Corvina, p EGYED ÁKOS. Az es forradalmi események egyes mozzanatai Csík- és Udvarhelyszóken. In: Hargita Kalendárium, P EGYED ÁKOS. Vázlatok a jobbágyfelszabadítás és zsellérkérdés történetéről a Székelyföldön ( ). In: Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. Buk., Kriterion, p EGYED EMESE. Szép Szűz Máriska sír. In: Helikon, 1990/24. p. 1,3. Egyházi énekek a tanuló ifjúság számára. Csíksomlyó, p. ENDES MIKLÓS. Csík- Gyergyó- Kászon- székek (Csíkmegye) földjének és népének története 1918-ig. Bp., Korda, p. 19, 37, 62-65, 141, 149, , , 203, , 223, 227, , , 306, , 321, , , , , , , , 447, 487, 495, 499, 502. Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene. Tlrnaveni, Erzsébet könyvnyomda, p , 40, 47, 78-82, 182, 227, 232, 285, 300, 325, 355, 356. Erdélyi Katolikus nagyok. Szerkesztik: Bíró Vencel és Boros Fortunát. Cluj, Bonaventura, p , 58, 60-62, 68, 75, 92, 100, 116, 136, 138, Erdélyi magyar évkönyv Szerkesztik: dr. Sulyok István és dr. Fritz László. Cluj, Juventus, p. 4,*27, 124, 228. Erdély története. I-III. kötet. Szerkesztette: Makkai László, Mócsy András, Szász Zoltán. Bp., Akadémiai Kiadó, p. 375, 386, 939, 942, 952, 953, 957, 1236, ERŐS FERENC M0DESZT. A Szűz Mária képe és a pünkösdi gyülekezet Csíksomlyón. Brassó, Römer ós Kamner, p iki ezredéves országos kiállítás. A történelmi főcsoport hivatalos Katalógusa. I-II. füzet. Bp., "Kosmos" Müintézet, Az "Ezer Székely Leánynap" Csíksomlyón. In: Erdélyi Lapok, Oradea, 1932/112. p. 4. Ezer Székely Leány-Nap. [IV]. Csíksomlyón. [Csíkszereda], p. FABÓ BERTALAN. Az Esterházy Tabulaturás könyv kora. In: Magyar Könyvszemle. Bp., M.N.Múzeum Széchenyi Országos Könyvtára, p A ferencesek mikor telepedtek le Csíkban? In: A Hirnök, Kvár, p A ferencrendi klastrom két nyomdája. [Irta: H.A.] In: Ellenzék napilap melléklet^, Kvár, 1926/136. p. 10. FERENCZ BELA. Csíkvármegye monográfiája a legrégibb időktől napjainkig. Miercurea-Ciuc, Francisc-Péter Ferenc, p FERENCZI KÁROLY. Szentbeszéd, melyet a csíksomlyói pünkösdi búcsún 1893-ik évben mondott. Gyergyó-Ditró, p. FERENCZI SÁNDOR. A misztériumjátékoktól a színrevitt passiókig. In: Keresztény Szó, 1990/10. FINDER, AUREL. A háromszáz / ves múltú csíkszeredai sajtó. In: Hargita, 1970/179. FIRTINGER KAROLY. Egy régi nyomda megszűnése. In: Grafikai Szemle, 1897/10. p

11 FITZ JÓZSEF. A magyar könyv története 1711-ig. Bp., Magyar Helikon, p FODOR SÁNDOR. A csiksomlyói ferences könyvtár kincseiről. In: Keresztény Szó, Kvár, 1990/11, 12, 13, 14. FODOR SÁNDOR. Csíksomlyó ünnepe. In: Keresztény Szó, Kvár, 1990/12. FODOR SÁNDOR. 300 éves a Csíkszeredai Liceum. In: Utunk, Kvár, 1968/42. FODOR SÁNDOR. Tíz üveg borvíz. Tűnődés séta közben. Buk., Kriterion, p. FÓRRAI MAGDOLNA. Egy ismeretlen Kájoni-kézirat. Magyar Könyvszemle?, 1972/1-2. p FÖLDES JÓZSEF. A csíksomlyói rom.kath. tanítóképezde 25 évi története. In: A Csíksomlyói tanítóképezde értesítője. Csíkszereda, p FÖLDES ZOLTÁN.'Csíkba vágytam. In: A Hírnök, Cluj, p FÖLDES ZOLTÁN. Csíkországi bokréta. In: A Hírnök, Cluj, p. 39. FÖLDES ZOLTÁN. A csíksomlyói kolostor könyvtára. In: A magyarságért. Ditrau, Pannónia, p FÖLDES ZOLTÁN. Gyönyörű falum. In: A Hírnök, Cluj, p FÖLDES ZOLTÁN. Marék virág Csíkországból. In: A Hírnök, Cluj, p FÖLDES ZOLTÁN. Messze, messze Csíkországba. In: A Hírnök, Cluj, p FÖLDES ZOLTÁN. Túl az Oltón. In: -A Hírnök, Cluj, p FÜLÖP ÁRPÁD. [Előszó]. In: Csiksomlyói nagypénteki misztériumok. Bp., Franklin-Társulat, p GAALI ZOLTÁN. Nagy-Somlyói Sóvár. In: A székely ösvárak története, mondája és legendája. Bp., Makkai Zoltán, [f.a.] vol.i.: p GÁBOR CSILLA. Püspökszentelés Csíksomlyón. In: Keresztény Szó, Kvár, 1990/15. GALLA FERENC. A csíksomlyói ferencrendi kolostor viszontagságai Bethlen Gábor idején. In: A Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet évkönyve. Bp., p GLÓSZ MIKSA. A csíksomlyói róm. kath. főgimnázium magyar érmei. In: A Csíksomlyói róm.kath. fögymnázium értesítője. Csíkszereda, p GLÓSZ MIKSA. A Csíksomlyói róm.kath. fögymnázium tanári könyvtárának vázlatos története. In: Csíksomlyói rom.kath. fögymnázium értesítője. Csíkszereda, p , p GLÓSZ MIKSA. A Csíksomlyói Szent-Ferencrendi szerzetesek könyvtárában található régi magyar könyvek jegyzéke.csíksomlyó, p. GLOSZ MIKSA. A csíksomlyói Szent-Ferenc-rendi szerzetesek nyomdájában az évig megjelent könyvek és egyébb nyomtatványok teljes címtára. Csíksomlyó, p. GURZÓ ANAKLET. Kájoni János nyomában... In: Szent Ferenc Hírnöke, p. 5, 13. GYALLAY-PAP D0M0K0SNE. Olyanok vagytok, mint szép virágos kert. [Csíksomlyó. Ezer Székely Leánynap]. In: Magyar Nép, Cluj, p

12 GYORFFI PAL. Ortus, progressus, vicissitudines excesio et restauratio, olim custodiae, nune ab anno MDCCXXIX. Provinciáé Transylvaniae ord.min.s.p.n.francisci... [Csíksomlyó, 1737]. GYÖRFFI PAL. Stătută Municipalia Provinciáé Transilvaniae. Csíksomlyó, GYÖkGY JÓZSEF. Csíksomlyó. Fejedelmi adományok a zárda segélyezésére. In: A Hírnök, Cluj, p GYÖRGY JÓZSEF. A csíksomlyói csodákkal jeleskedő Segítő Mária és a pünkösdi búcsú. In: A Hirnök, Cluj, p GYÖRGY JÓZSEF. A csíksomlyói gimnázium. In; A Hírnök, Kvár, p GYÖRGY JÓZSEF. A csíksomlyói kripta; A csíksomlyói zárdában élő ferencesek száma és működése; A csíksomlyói Ferencesek házi iskolái. In: A Hírnök, Cluj, p GYÖRGY JÓZSEF. A csíksomlyói régi templom és viszontagságai. In: A Hírnök, Cluj, p GYÖRGY JÓZSEF. A csíksomlyói tanító és kántorképzö. In: A Hírnök, Cluj, p GYÖRGY JÓZSEF. Az erdélyi szentferencrendi zárdák ismertetése. Szent Ferenc fiai mikor jöttek Csíksomlyóra. In: A Hírnök, Cluj, p , , , , GYÖRGY JÓZSEF. A ferencrendiek élete és működése Erdélyben. Cluj, Szt.Bonaventura, p. GYÖRGY JÓZSEF. Osi nyomda - új nyomda. In: A Hírnök, Cluj, p HANKÓ VILMOS. Csíkmegye. In: Magyarország. VII. P J8. HEINRICH GUSZTÁV. Fülöp Árpád: Csíksomlyói misztériumok. [Recenzió]. In: Egyetemes philologiai közlöny. Bp., Franklin- Társulat, HEINRICH GUSZTÁV. Juhász Máté misztériuma. In: Egyetemes philologiai közlöny. Bp., Franklin-Társulat, p HESZKE BÉLA. Tanári könyvtáraink ügye. In: Erdélyi iskola, Cluj, /1-2. p HOLLÓ ERNÓ. Csíksomlyói emlék. In: A Hírnök, Cluj, p [IMETS FÜLÖP JÁKÓ], Áhítatossági kalauz a szerafikus szent Ferenc atya III. rendje mindkét nembeli tagjainak számára. Összeállította egy Harmadrendi Tag: I.F.J.Az elöljárók engedelmével. Csíksomlyó, p. IMETS FÜLÖP JÁKÓ. Csíki honvédek szerepe az 1848/49-i szabadságarcban. [Részlet], In: Magyarország és a nagyvilág. Bp., 1Ü80/15. p IMETS FULOP JAKÓ. A csíksomlyói gymnázium történetéhez adatok. In: A Csiksomlyói r.k. gimnázium értesítője IMETS FÜLÖP JÁKÓ. A csíksomlyói tanuló ifjúság szállásviszonyai a múltban és az új Internátus. In: A csíksomlyói r.k. főgimnázium értesítője. Csíkszereda, p IMETS FÜLÖP JÁK0. Dr. Haynald Lajos ós a csíksomlyói iskolák. In: A csíksomlyói r.k. főgimnázium értesítője. Csíkszereda, P.J.-61. IMETS FÜLÖP JÁKÓ. Magyarország története mnemoniko-leoninus versekben. Gyulafehérvár, Pollák ós Voltz, p. IMETS FÜLÖP JÁKÓ. A székely határőrség felállításának története. In: Hargita, 1873/1-5. ÍO

13 IMETS [FÜLÖP] JÁKÓ. A székely nemzet eredetéről. In: Gyulafehérvári Füzetek, Kvár, p IMETS FÜLÖP JÁKÓ. Visszapillantás a csiksomlyói r.k. gymnázium közelebbi 25 éves múltjára. In: Csíksomlyói r.k. gimnázium értesítője. Csíkszereda, IMETS KÁROLY. Csíksomlyói búcsú. In: A Hírnök, Cluj, p.269. IMREH ISTVÁN. Adatok Gábor Áron életrajzához. In: Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Buk., Kvár, Tudományos könyvkiadó, p IMREH ISTVÁN. Erdélyi hétköznapok Buk., p IMREH ISTVÁN es székely hadilapok. In: Korunk évkönyv, p. 29. IMREH ISTVÁN - PATAKI JÓZSEF. A székely falu gazdasági-társadalmi szerkezete a XVI. század végén és a XVII. század elején. In: Székely felkelés Előzményei, lefolyása, következményei. Buk., Kriterion, p JAKLOVSZKY DENES. Csíkiak harca a tatárok ellen. In: A Hírnök, Cluj, p JAKÓ ZSIGMOND. Könyv és könyvtár az erdélyi magyar művelődésben. In: Jakó Zsigmond: írás, könyv, értelmiség. Buk., Kriterion, p JAKÓ ZSIGMOND - MAN0LESCU, RADU. A latin írás története. Bp., Európa Könyvkiadó, p. 126, 172. JAKÓ ZSIGMOND - MAN0LESCU, RADU. Scrierea latiná In evul mediu. Buc., Editura Ştiinţifică, p.135. JENÁKI FERENC. Kájoni János énekeskönyve és forrásai. Kvár, J0RDÁNSZKY ELEK. Magyar országban, s az ahoz tartozó részekben levő boldogságos Szűz Mária kegyelem képeinek rövid leírása. Poson, Belnay, p K.LENGYEL ZSOLT. Hozzászolás a csíksomlyói búcsú kérdéséhez. In: Üj Erdélyi Múzeum, Bp., 1990/1^-2. p K NAGY SÁNDOR. A Székelyföldön és az Al-Dunán. Bp., p KÁLLAY FERENC. Históriai értekezés a nemes székely nemzet eredetéről, hadi és polgári intézeteiről a régi időkben. Nagy- Enyed. Ref.Kollégyum, p. KARÁCSONYI JÁNOS. Kájoni János és a csíksomlyói könyvsajtó. In: Szent Ferenc Hírnöke, Cluj, p , KARÁCSONYI JÁNOS. Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. Bp., KARÁCSONY JÓZSEF. A csíksomlyói rom.kath. tanítöképzö intézet története 50 éves jubileumi ünnepélye alkalmából. Csíkszereda, p. KARDOS ALBERT. Erdélyi Pál: Enekeskönyveink a XVI. és XVII. században. [Ismertetés]. In: Egyetemes philologiai közlöny. Bp., Franklin Társulat, p KASSAI LAJOS. A csíksomlyói rom.kath. fögymnázium önképzőkörének 25 évi működése In: Csíksomlyói gimnázium értesítője. Csíkszereda, p Kétszázötven éves a csíksomlyói iskolai színjátszás. In: Hargita. 1971/115. KEVEHÁZI KATALIN-M0N0K ISTVÁN. XVI-XVII. századi könyvgyűjtők kötetei a csíksomlyói ferences rendház könyvtárában. In: Acta Históriáé Litterarum Hungaricarum. XXI. Szeged, p , 11

14 KILIÁN ERNÓ. Búceúének a Csíksomlyói Szűz Máriához. Kvár, Corvin, f.a. 16 p. KIRÁLY GYÖRGY. Jénáki Ferenc: Kájoni János énekeskönyve és forrásai. [Recenzió]. In: Irodalomtörténeti Közlemények, Bp., 1915 p KISS MENYHÉRT. Csíksomlyói legenda. (Novella). In: Pásztortűz, Cluj, 1928/15. p KOSÁRY DOMOKOS. Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., Akadémiai Kiadó, p. 135, 208, 209, 676. KOVÁCS DENES. A Hadi Lap. In: A Csíki Múzeum Közleményei, p KOVÁCS DENES. Röpirat 1848 októberéből Csíkból. In: A Csíki Múzeum Közleményei, p KOVÁCS GERGELY. Páduai Szent Antal Társulatának' története és ájtatossági kalauza Csíksomlyón. Csíkszereda, Györgyjakab Márton p. KOVÁCS SÁNDOR. Csíksomlyó a Székelyföld Rómája. In: Székely Útkereső, 1990/2. p. 11. KOZMA MÁRIA. Idövallató. Buk., Kriterion, p KOZMA MÁRIA. Vasárnapi gondolátok. In: Keresztény Szó, 1990/11. KÖPECZI SEBESTYEN JÓZSEF. Csík középkori templomai. In: Pásztortűz, Cluj, 1941/1. p KÖPECZI SEBESTYEN JÓZSEF. A középkori nyugati műveltség legkeletibb határai. In: ódon Erdély. Művelődéstörténeti tanulmányok. Bp., Magvető, vol.ii.: p. 12. KÖVÁRY LÁSZLÓ. Erdély régiségei. Pest, p KÖVÁRY LÁSZLÓ. Székelyhonról. Kvár, p KÖVÁRY LÁSZLÓ. Történelmi adomák. Kvár, Stein János, p , LAKATOS IZRA. Néhány szó a székelységröl és a csíksomlyói tanítóképzőről.' In: Csíksomlyói r.k. tanítóképzöintézet értesítője. Csíkszereda, p LAZĂR COSMA, OCTAVIAN. Hronicul muzicii romaneşti. I.Buc., P LUKÁCS JÓZSEF. A magyar katonai hírlapok és folyóiratok bibliográfiája Bp., Lukács Sándor, p. 5-9, LUKÁCS MANSVĂT. A csíksomlyói pünkösdi búcsú. In: Magyar Nép, 1925.jnájus 30. LUKÁCS MANSVET. Erdély leghíresebb kegyhelyeiröl. In: Magyar Nép, május 24. LUKÁCS MANSVÉT. Kegyhelyeink. Cluj, Szt.Bonaventura, p. Magyarország műemlékei. II. kötet. Szerkesztette: Báró Forster Gyula. Bp.,1906. p A magyar sajtó története.' 11.( ). Bp.,. Akadémiai Kiadó, p Mária-harangszó Csíksomlyón. [Antológia]. Csíkszereda, BNB, MIHÁLY LÁSZLÓ. Szeptemberi búcsú Csíksomlyón. In: A Hírnök, Cluj, p MIKLÓSSY V.VILMOS. Kájoni János herbáriuma. In: A Hét, 1977/37. MIKLÓSSY V.VILMOS. "Mikor virginat csináló valék." In: Muzsika, 1978/2. p. 44. MIKLÓSSY V.VILMOS-ZEPECZANER JENŐ. "Mikor az virginat csináló valek". In: Hargita Kalendárium, p

15 MOCANU, VASILE. Ioan Căian. Buc., Moldvai csángó-magyar okmánytár voi. I-II. Bp., Magyarságkutató Intézet p.64, 71, 116, 148, 335, , 496, 498, 603, , 618, 621, 630, 638, , 661, 679, 682, 696, 699, 705, 712, 772, 780, , 792, M0LN0S LAJOS. Valának egykor diákok 250 éves a csíksomlyói színjátszás. In: A Hót, 1971/48. M0LN0S LAJOS - MARC0VICI 0VIDIU. Kétszázötvenéves a csíksomlyói iskolai színjátszás. In: Hargita, 1971/ MUCKENHAUPT ELISABETA. Cărţi aldine pe teritoriul judeţului Harghita. In: Acta Harghitensia, 1980/1. p MUCKENHAUPT ELISABETA. Contribuţii privind activitatea tipografiei din Sumuleu-Ciuc, jud. Harghita, In a doua jumătate a secolului al XVII-lea - Începutul secolului al XVIII - lea. In: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. vol.i. Rlmnicu-Vllcea, p MUCKENHAUPT ELISABETA. Un manuscris latin din a doua jumătate a secolului al XVII-lea apartinind lui Ioan Caion. In: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional, voi.ii. Buc., p MUCKENHAUPT ELISABETA. Egy könytár viszontagságai századunk második felében. In: A Hét, 1990/21. p NAGY BORBÁLA. Pünkösdi búcsú Csíksomlyón. In: Pásztortűz, Cluj, 1938/4-5. p NAGY IMRE. A csíksomlyói tanoda és nevelde. In: Gyulafehérvári Füzetek, Cluj, p NAGY IMRE. Följegyzések. Buk., Kriterion, p.24,40-42,49, NAGY IMRE. A székely nemzet Clioja. Csík-Somlyó, febr. 2-án. In: Alföld, Arad, febr. 19,20,22,23. NEGREA, MARŢIAN. Un compozitor român ardelean din secolul al XVII-lea. Ioan Caioni ( ). Craiova, Editura Scrisul Românesc, [f.a.] 72 p. NÉMETH P.GELLERT. A betű hatalma. In: Magyar Nép, Kvşr,1926. jűl. 3; Pásztortűz, Kvár, júl. 14; Keleti Újság, Kvár, 1926 NOVAK LASZL0. A nyomdászat története. III.könyv: XVII.század.Bp., p RBAN BALAZS. A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismereti szempontból. Pest,1869.voi.II_: p Az orgonateknika fejlődése. Milyen a csíksomlyói új orgona? In: A Hírnök, Kvár, p Páduai Szent Antal pártfogása alatt vitézkedő lelki társaság Csík-Somlyón. [Csíksomlyó, f.a.]. PAL GÁBOR. Csíksomlyó földrajzi fekvése. In: Csíksomlyói r.k. fí>gymnázium értesítője. Csíkszereda,1884. p PAP FERENC. Kájoni János ós a csíksomlyói nyomda movelódéstörténeti jelentősége. In: Korunk, 1972/3. p PAP LE0NÁRD. "Egymás kezét kell fognunk mindenkor." Fodor György beszélgetése Pap Leonárd ferences rendi atyával, a kolozsvári rendház főnökével. In: Valóság, 1990/15. PAP LEONARD. 350 éves az erdélyi ferences rendtartooi^tny. In: Keresztény Szó, Kvár, 1990/25. 13

16 PAPP ASZTRIK. Csíksomlyói öreg diák-poéták költögetése. In: A Hírnök, Kvár, p , PAPP ASZTRIK. Csíksomlyón, a Pünkösdi búcsú: Székely sors. A mikházi keresztalja; Csíksomlyói csoda; Búcsúzás Csíksomlyótól. In: A Hírnök, Kvár, p. Í78. PAPP ASZTRIK. Gábor Áron a csíksomlyói diák. In: A Hírnök, Kvár, p. 53. PATAKI JÓZSEF. Adatok Gábor Áron tanulóéveihez. In: Erdélyi Múzeum, 1944/3-4. p POPOVICl, DORU. Cercetlnd vechi codice muzicale románesti. In: Astra, 1968/7. p POPOVICI, DORU. Muzica corală românească. Buc., p Pünkösdi búcsú Csíksomlyó Csíkszereda, BNB, p. Pünkösdi búcsú Csíksomlyón. Györ, Szent Gellért Egyházi Kiadó, [f.a.] p. 37. Pünkösdi melléklet. In: Hargita Népe, 1990/119. p RÁDULY KOLOS. Res memorial dignal. In: Erdélyi Ferencesek Útja, Medgyes, 1933 okt márc. p RAJKA GEZA. Az intézet múltja a magyar tanítóképzés fejlődésének tükrében. In: Csíksomlyói Majláth liceum és tanítóképző évkönyve. Csíkszereda, p Régi magyarországi nyomtatványok [Katalógus]. MTA- OSZK BP., Akadémiai Kiadó, RETHY AP0LLINÁR. Csíksomlyói Kalauz: A csudákkal ékes somlyói Mária kegyhelyét látogató, katolikus székely nép lelki épülésére. Cluj, p. RÚZSA ISTVÁN Hitük védelmére. In: Jelenlét. 1990/20. S.NAGY LÁSZLÓ. A székelyföldi főiskolák. In: Erdélyi Szemle,Cluj, 1920/4. p SÁNDOR ISTVÁN. Magyar Könyvesház, avagy a magyar könyveknek kinyomtatások ideje szerént való rövid említésök. Györ, Streibig József, p SEBESI SAMU. A kolostor sajtója. In: Katolikus Világ, Cluj, 1926/5. p SEPRÓDI JÁNOS. A Kájoni-Kódex dallamai. In: Akadémiai Értesítő, p SEPRŐDI JÁNOS. A Kájoni-Kódex irodalom és zenetörténeti adalékai. In: Válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése. Buk., Kriterion, p STETTNER ANDREA. Ezer székely leányok napja. In: Erdélyi Magyar Naptár, 1932-re, Cluj, Minerva,1931. p SUCIU, CORIOLAN. Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania. [Buc.], Editura Academiei R.S.R. [1968]. p SULYOK ISTVÁN. A magyar Jcönyv Erdélyben. In: Erdélyi magyar évkönyv. Cluj, Juventus, p Synopsis objectorum litterariorum, e quibus ingenui R. Gymnasii Csík-Somlyoviensis alumni primo annii scolastici 1842/ [Csíksomlyó, f.a.]. Synopsis studiorum e quibus R. Gymnasii Csík Somlyoviensis alumnii annii scholastici 1837/8 semestri primo examen publicum subeunt. [Csíksomlyó, ]. SZ.K0R0KNAY EVA. Magyar reneszánsz könyvkötések. Kolostori és polgári műhelyek. In: Művészettörténeti füzetek. VI. Bp., Akadémiai Kiadó, p

17 SZABÓ KAROLY. Kisebb történelmi munkái. I-II. kötet. Bp., Ráth- Mór, vol.i.: p vol.ii.: p. 3-7, SZADECZKY KARDOSS LAJOS. A székely nemzet története és alkotmánya. Bp., Franklin Társulat, p. 89, 205, 211, 336. SZADECZKY [KARDOSS] LAJOS. A székely határőrség szervezése ben. Okirattárral ( ). Bp., A MTA Könyvkiadóhivatala, p. 50, 77, 141, 142, 182, 187, 219, , 223, 366, , 478, 497, 557, 569, 616, 626, 689, 773. SZEGHALMY GYULA. Erdélyi vármegyék. Bp., A Magyar városok monográfiája kiadóhivatala, p Székelyföld írásban és képben. Szerkesztette: Dávid József. Bp., p. 196, 375. SZEKELY LASZLO. Áhítat a falun. Adatok Csíkszentdomokos vallásos néptaizához. Csíkszereda, p SZÉKELY LASZLO. Szenthelyek, ünnepnapok. Cluj, f.a, 17 p. Székely népművészeti és egyházművészeti kiállítás Cs íksomlyón a pünkösdi búcsú alkalmával.in: A Hírnök, Cluj, p.260. Székely oklevéltár I-VII. Szerkeszti. Szabó Károly - Szádeczky Lajos. Kvár, K.Papp Miklós, vol.i.: p. 153, 154, 193, 340; vol.ii.: p. 220, 272,; vol.iv.: p. 44; vol.v.: p. 151, 230; vol.vi. p. 445; voi. VII.: 137, 152, 156, 189, 219, 256, 268, 309, 320, 325, 342, 437. SZENTIVANI MIHÁLY. Gyaloglat Erdélyben. Bp., Európa, p.128, 129, SZILÁGYI SÁNDOR. Erdélyország története tekintettel művelődésére. I.kötet. Pest, p.ll. SZILAGYI SÁNDOR. Történeti tanulmányok. Bp., Heckenast Gusztáv, p. 1-85, SZLÁVIK FERENC. Egy csíksomlyói iskoladráma. Mircurea-Ciuc, Györgyjakab Márton, [f.a.] 102. p. SZLAVIK FERENC. Kéziratos iskolai drámák. In: Csíksomlyói Gimn. értesítője, Csíkszereda, p. 1-43; 1908 p SZLÁVIK FERENC. Tizenöt év a csíksomlyói rom.kath. főgimnázium történetéből Új intézetek és felavatásuk. In: Csíksomlyói Gimn. értesítője. Csíkszereda, p SZ0LLÖSY KAROLY. Az Osztrák-Magyar monarchia összes szerzetes rendeinek történeti és statisztikai rajza, különös tekintettel azok irodalmi ós tanügyi működésére. Arad, [f.ed.], p. 76, 151. TAKÁCS GÁBOR. Ezer székely leánynap Csíksomlyón. In: Katholikus Naptár 1932-re, Cluj, Bonaventura, p TÁNCZ0S VILMOS. A csíksomlyói kegyhely története. Sepsiszentgyörgy, Európai Idő Lap- és Könyvkiadó, p. TELEGDI K.BELA. A csíksomlyói harangokról. In: A Hírnök, Kvár, p TELEKI JÓZSEF, üti jegyzések. Cluj, Gloria, p. 9, TIMA DENES. A magyarok nagyasszonyának tisztelete. A csodákkal jeleskedő Mária szobor... In: Szent Ferenc Hírnöke, Kvár, 1903/6, 10, 11. p T[IVAI] NAGY IMRE. Csíki Pantheon. Csíkszereda, p. T[IVAI] NAGY IMRE. Ezelőtt huszonöt évvel. Pedagógiai visszaemlékezés. In: Székely Közlöny, Kézdivásárhely, márc. 14. p Ş4; márc. 21. p T0DUŢX, SIGISMUND. Îndemnul lui Ioan Caioni. In:' Tribuna, 1958/6. 15

18 TÓFALVI DOMOKOS. Székelyudvarhelytöl Csíksomlyóig és vissza. In: Katholikus Naptár, Cluj, Bonaventura, p TOLDI FERENC. A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. Pest, Heckenast Gusztáv, p.303. TOLDI FERENC. A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban. Pest, Athenaeum, p. 69. Történelmi adatok a vitéz székely nemzet életéből. Losteiner Leonard krónikás gyűjteménye után. Közli Nagy Imre In: A Csíki Múzeum Közleményei. 1957/ p. TRÉFÁN LEONÁRD. A betűk ünnepe. In: Ellenzék, Kvár, 1926/136. TRÉFÁN LEONÁRD. Vajdahunyadtól Csíksomlyóig és vissza. In: A Hírnök, Kvár, p TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. A XVIII. század magyar könyveinek olvasóközönsége. In: MKSZ, p. 28. TUSNÁDI ELTHES GYULA. Márton Ferenc élete és művei. Bp., Stádium Rt., p VÁGÓ BELA. A székely társadalom a madéfalvi veszedelem korában. Bu^., Tudományos könyvkiadó, p. 134,135, ,184. VÁMSZER GÉZA. Adatok a csíki falvak települési rendszeréhez. In: Vámszer Géza: Életforma és anyagi műveltség. Néprajzi dolgozatok, gyűjtések, adatok. ( ). Buk., Kriterion, p VAMSZER GEZA. Csíkszereda településtörténete és települési formája. In: Életforma és anyagi műveltség. Buk., Kriterion, p. 210, 211,214,215. VÁRHELYI GYULA. Az osztrák abszolutizmus kora In: Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene. Dicsöszentmárton, Erzsébet könyvnyomda Rt., p ,285,355. VENCZEL JÓZSEF. Csíkszék természeti, történelmi és társadalmi leírása. In: Venczel József: Az önismeret útján. Tanulmányok az erdélyi társadalomkutatás köréből. Buk., Kriterion, , 51. VENCZEL JÓZSEF. Misztérium játék. In: Erdélyi Iskola. Cluj, /3-4. p VESZELY KAROLY. Erdélyi egyháztörténelmi adatok. Cluj, [f.ed.], p , , , 359, 366, VILHELM KÁROLY. Festett famennyezetek. Alakos ábrázolások a XV- XVIII. századi erdélyi templomokban. Buk.,Kriterion, p. 15. VITOS MÓZES. Csíkmegyei füzetek. Adatok Csíkmegye leírásához ós történetéhez. Csíkszereda, Györgyjakab Márton, p. 135, , 246, , 443, 708, , , ZERICH TIVADAR. A pápai fejedelemség és birtok. Kvár, Rom.kath. Nyomda, p

19 II. ÁBEL JENŐ. Csíkeomlyói jegyzetek*. [A XIX. század második felében, a MTA Könyvtára. Bibi.Acad.Magh.Budapesta]. Album sive Protokollum Tértii Ordinis S.P.N. Francisci Strictoris Observatiae nunc in Conventu Csík Somlyoviensi neo-erecti [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. [A csíksomlyói ferences kolostor bevételi és kiadási naplója Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. [A csíksomlyói ferences könyvtár leltára a XIX. század második felében. Töredék. Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. [A csíksomlyói kegytemplom protokolluma Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Catalogus Librorum Conventus Csíksomlyoiensis [Csíksomlyó. Şumuleu-Ciuc]. Catalogus Librorum Conventus Csík-Somlyovisnsis. [A XlX.sz.elsö fele, Csíki Múzeum. Muzeu.l Ciucului]. Erogatio et eleemosynae pecuniariaie Conventus Csikiensis [Csíkí Múzeum. -Muzeul Ciucului]. FEJERPATAKI LÁSZLÓ. Csíksomlyói jegyzetek július [Bp., Országos Széchényi Könyvtár. Bibi. Széchényi, Budapesta]. Introitus, et exitus eleemosynae pecuniariae Conventus Csikiensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciuculpi]. Inventarium Congregationis Beatae Virginis Mariae sub directione Fratrum Minorum anno domini 1731 a SS. Domino Clemente XII. Papa erectae anno 1873 a praeside P. Polycarpo László conscriptum. [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Inventarium rerum et suppellectilium Conventus Csikiensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Inventarium rerum et suppellectilium Conventus Csík-Somlyoviensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Inventarium sacristiae Conventus Csikiensis. Î [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Inventarium suppellectilium Conventus Csikiensis. 1826, 1835, 1845, 1850, 1853, 1857, 1859, 1860, 1862, 1864, [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Inventarium Typographiae Conventus Csikiensis [Csíksomlyó. Şumuleu-Ciuc]. KÁJONI JÁNOS. De origine custodiae Sancti Stephani Regis Hungáriáé in Transylvania noviter erectae Ordinis Minorum Strictoris Observantiae et eius proggressu. [XVII. század, Csíksomlyó., Şumuleu-Ciuc]. KÁJONI JÁNOS. A régi csíksomlyöi orgona felirata [Fára ragasztott oklevél, Csíki Múzeum. Muzeul' Ciucului]. Liber Almae Congregationis B.M.V. Immaculatae Conceptae sodalium scholasticorum gymnasii Csík-Somlyoviensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber capellae Sancti Antonii ad latus Montis Somlyo [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber conventionis familiae externae Conventus Csikiensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului].

20 Liber Conventus Csík-Somlyoviensis Ordinis Minorum s. Francisci serviens ad Apothecam pro medicinalibus per pharmacopolas inscribendis inchoatus [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber eleemosynis Conventus Csikiensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber exhibens proventus et expansae Typographiae Conventus Csík- Somlyoviensis ; [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber rationis Conventus Csikiensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber rationum annotationi Eleemosynae pecuniariae acceptae et erogatae deserviens in conventu Csik Somlyoviensi B.V. Mariae Visitantis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber Seminarii Csik Somlyoviensis p. [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber Seminarii Csík-Somlyoviensis ; [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber Typographiae Conventus Csikiensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber Typographiae Conventus Csikiensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. LOSTEINER LE0NARD Cronologia topographica chorographica provinciáé Transsilvaniae et Siculiae.. Descriptio pervetusti Monasterii Csiksomlyoviensis [Csíksomlyó. Şumuleu- Ciuc]. LUKACS MIHÁLY. Album [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Manuale Superiorum Conventus Beatae Virginis Mariae Visitantis Csik Somlyoviensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului ]. Protocollum de statua celeberrima Beatae Mariae Virginis existentis in templo Csik-Somlyoviensi Patrum Franciscanorum. 1783; [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Protokollum urabarium seu archívum erectum pro Conventu Csikiensi [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului].

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája Összeállította: Bogár Judit KÉZIRAT GYANÁNT MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2014 Készült

Részletesebben

A Csíki Székely Múzeum gyűjteményei 1. A Csíki Székely Múzeum Régi Magyar Könyvtár -a

A Csíki Székely Múzeum gyűjteményei 1. A Csíki Székely Múzeum Régi Magyar Könyvtár -a A Csíki Székely Múzeum gyűjteményei 1. A Csíki Székely Múzeum Régi Magyar Könyvtár -a A Csíki Székely Múzeum gyűjteményei Colecţiile Muzeului Secuiesc al Ciucului COLlections of the szekler museum of ciuc

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

Románia magyar irodalmának bibliográfiája.

Románia magyar irodalmának bibliográfiája. B I B L I O G R Á F I A Románia magyar irodalmának bibliográfiája. 1938. év. Összeállította: Valentiny Antal. A romániai magyar kisebbség irodalmának 1938. évi bibliográfiája kevesebb számú műről számol

Részletesebben

BIBLIOGRAFIA. Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1930. év.

BIBLIOGRAFIA. Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1930. év. BIBLIOGRAFIA Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1930. év. Összeállította: Dr. Ferenczi iklós. Évi beszámolónk bevezetésében néhány év óta már szinte megszokottá vált a panaszkodás, hogy az erdélyi

Részletesebben

Ernyey József (1869 1945)

Ernyey József (1869 1945) A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 11. Ernyey József (1869 1945) gyógyszerésztörténész, botanikatörténész, orvostörténész, numizmatikus, néprajzi kutató, a szlavisztika tudósa, a

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések IRODALOMJEGYZÉK Rövidítések Buc. Bucureşti Buk. Bukarest Bp. Budapest ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp. é. n. év nélkül e. z. eredeti záróhang ford. fordította gyűjt. gyűjtemény, gyűjtötte i. h.

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

PÁKEI LAJOS RAJZAI KOLOZSVÁR ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEIRŐL

PÁKEI LAJOS RAJZAI KOLOZSVÁR ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEIRŐL 11213 */M. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS 188 FÜZETEK PÁKEI LAJOS RAJZAI KOLOZSVÁR ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEIRŐL ÍRTA BALOGH JOLÁN ö m, % % l y

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. Arct. Artur

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben

Katolikus sajtó. Dr. Viczián János

Katolikus sajtó. Dr. Viczián János Dr. Viczián János Katolikus sajtó 1. Aacheni Értesítő, Aachen, 1962. aug.--1971.: egyházközségi értesítő. -- Havonta 4 old. Szerk. aacheni r.k. Szt László Egyhközs. Kiadó: Szigeti István. Ny: soksz. [Mildschütz

Részletesebben

Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században

Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században Franciscan Missionaries in Hungary: in the Kingdom and in Transylvania in the 17 th and 18 th Centuries bibliotheca

Részletesebben