bibliográfia bibliografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "bibliográfia bibliografie"

Átírás

1

2

3 MEGYEI KÖNYVTÁR CSÍKSZEREDA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MIERCUREA-CIUC C S Í K S O M L Y Ó bibliográfia ŞUMULEU CIUC bibliografie Összeállította Kelemen întocmit de Katalin

4 Csíksomlyó: történelmi,vallástörténeti nevezetességű hely. A középkor óta a Székelyföld egyik jelentős kulturális centruma. Az 1990-es esztendőig azonban, nagyrészt elhallgattuk a létezését, ami "könnyű" volt, mert Csíkszereda városhoz tartozó névtelen utcaként a léte feledésbe "kellett" süllyedjen. Érthető e törekves, hisz önálló léte önálló történelmet sugall, amelytől elszakíthatatlan Csík és az egész Erdély vallástörténete, %a Ferencesek Rendjének, templomának története, a híres-nevezetes csodákkal ékeskedő kegyszobor "élete", a búcsújárások, és mind e helyhez fűződő legendák és a legendákból születő sok-sok vers és elbeszélés. Bibliográfiánk három részre tagolódik: 1. Nyomtatott könyvek, amelyekben szó esik Csíksomlyóról. Tudjuk, hogy a felsorolás nem teljes - mindenekelőtt a Hargita megye területén fellelhető dokumentumokat vehettük számba - ám úgy véljük, hogy a legfontosabbak megtalálhatók benne. 2. A XVII-XIX. századi legismertebb kéziratok, amelyek Usíksomlyó történetének tanulmányozásában fontos szerephez juthatnak. bjo 3. Bibliográfiánk harmadik része egy<bibliográfia, amely azokat a személyiségeket kísérli meg - legfontosabb életrajzi adataik jelzésével - alfabetikus sorba állítani, akiknek szoros kapcsolata volt Csíksomlyóval; nevezetesen: ott születtek, haltak meg vagy életüknek jelentős idejét Csíksomlyón töltötték. Köszönetünket fejezzük ki Kocsis Mihálynak (nyug.főkönyvtáros), Kozma Máriának (főkönyvtáros), és Muckenhaupt Elisabetának (muzeográfus), akik meglévő bibliográfiáikkal illetve szóbeli tanácsaikkal önzetlenül segítettek munkánkban. Hiányos adatainkat kiegészítő közléseket szívesen veszünk és köszönettel nyugtázunk. 2

5 Şumuleu-Ciuc este o localitate de importanţă istorica şi religioasă. Inceplnd din evul mediu este unul dintre cele mai importante centre culturale din Secuime. Plna In 1990 existenţa Şumuleului-Ciuc, pe dt era posibil a fost ţinuta sub tăcere, cu scopul de a-o scufunda In totala uitare, ceea ce era "uşor", deoarece localitatea este astăzi Înglobata In municipiul Miercurea-Ciuc. E de înţeles aceasta năzuinţă, daca ne gindim ca existenţa ei de sine statatoare invoca o istorie proprie care este strlns legata de istoria religioasa a Ciucului şi a Transilvaniei, de istoria franciscanilor şi a mănăstirii lor, de "viaţa" şi minunile atribuite statuii Sf.Maria, de pelerinajele şi toate legendele legate de acest loc, de poeziile şi povestirile născute din aceste legende... Bibliografia noastră se Împarte In trei părţi: 1. Cărţi tipărite referitoare la Şumuleu-Ciuc. Sintem conştienţi că lista nu este completă - deoarece am enumerat In primul rind acele documente care se găsesc pe teritoriul judeţului Harghita - totuşi noi credem că lucrările cele mai importante slnt amintite. 2. Cele mai cunoscute cărţi manuscrise din secolele al XVII-XIX.-lea care au o importanţă in studierea istoriei localităţii Şumuleu-Ciuc. fttfbibliografia acelor personalităţi care s-au născut, au murit sau au activat un timp mai Îndelungat la Şumuleu-Ciuc. Mulţumim lui Kocsis Mihăly (bibliotecar pr.), Kozma Măria (bibliotecar pr.), Muckenhaupt Elisabeta (muzeograf) pentru sprijinul acordat In efectuarea acestei bibliografii. Complectările bibliografiei noastre cu date sau informaţii noi slnt binevenite şi le vom primi cu mulţumiri. 3

6 III. ALSZEGHY ZSOLT. Magyar drámai emlékek... XVI-XVIII. század. Bp., Franklin Társulat, p. 11, 30, ALSZEGHY íisolt. Szlávik Ferenc: Egy csíksomlyói iskoladráma. In: Egyetemes Philologiai Közlöny. Bp., p ALSZEGHY ZSOLT. A XVII. század lírai költészete. In: Irodalomtörténeti Közlemények. Bp., 1938/2,7. p ALSZEGHY ZSOLT - SZLÁVIK FERENC. Csíksomlyói iskoladrámák. Bp., MTA, p ANGYAL ENDRE. Csíksomlyó, Erdély és a középkor. In: Vigília, Bp., 1941/2. p ANGYAL ENDRE. Csíksomlyói misztériumok. In: Vigília, Bp.,1940/12. p ANTAL ÁRON. Caíkvármegye története. In: A Székelyföld ós székely nagyjaink. Tg.-Secuiesc, Túróczi István, p. 11. ANTAL ÁRON. A pünkösdi búcsú. In: Erdélyi Iskola. Cluj, /7,8. p ANTAL IMRE. Bibliográfiai adatok Csíkszereda történetéhez. [Csíkszereda, 1972.] 32 p. ANTAL IMRE. Csíkszereda: 300 év. In: Korunk, 1968/9. p ANTAL IMRE. 300 éves a Csíkszeredai Líceum. In: Hargita, 1968/ ÁRVÁI JÓZSEF. Az első háromszéki nyomda és hírlap. In: Aluta, p B. NAGY MARGIT. Stílusok, müvek, mesterek. Művészettörténeti tanulmányok. Buk., Kriterion, p. 48, 111, 112. BAJOR ANDOR. Colassuono érsek a Somlyói Mária előtt. In- Keresztény Szó, 1990/15. p. 1, 3. BAKÓ KÁLMÁN. A nagysomlyói köosztováta. In: Hírnök, Kvár, p BALASSA IVÁN. A határainkon túli magyarok néprajza. Bp., Gondolat, p , 176, 223. BALÁZS ANDRÁS. Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez Cluj, Minerva, p. 35, 63, 161, BALÁZS ANDRÁS. A hitélet fejlesztése és az autonómia jelentősége. Kvár, Minerva, p. BALÁZS ANDRÁS. A zarándok. In: A Hírnök, Kvár, p BÁLINT ANDRÁS. Kájoni János az építész, a tudós, a költö, a zeneszerző, s a 300 éves csíki nyomda alapítója. In: Hargita Naptár, p. 59. BÁLINT LAJOS. A Csíksomíyói szent Péter templom. In: Az Oltár, p BALLAGI ALADÁR. A magyar nyomdászat történelmi fejlődése Bp p. 73. BALLÓ ISTVÁN. A csíksomlyói r.kath. fögymnázium tanárai. In: Ellenzék, p. 249, 250. BALOGH ARTHUR. A székely vallási és iskolai önkormányzat. In: Erdélyi Múzeum, Kvár, 1931/]0-12. p BALOGH ELEMER-KERENYI IMRE. Csíksomlyói passió. [Bp.], Helikon, p. 4

7 BÁNDI VAZUL. A csíksomlyói rom.kat. főgimnáziumban fenálló Mária Társulat. In: Csiksomlyói gimn.értesítője. Csikszereda, p BÁNDI VAZUL. A csiksomlyói rom.kath. fögymnázium története. In: Csiksomlyói gimn.értesítője. Csikszereda, p [BÁNDI VAZUL]. Zarándokiásunk czélja a Csíksomlyói kegyhely ismertetése. In: A Bukaresti Szent István Egyesület évkönyve. Buc., Bukarestem Tagblatt, p Barangolások erre-arra á székelyek földjén. In: Katholikus Naptár az esztendőre, Cluj, Bonaventura, p BARÁTH BELA. Csíkországtól Csíkországig. In: Erdélyi Tudósító, 1935/9. p BARÁTH BÉLA. Ősnyomtatványok Csíksomlyón. In: Erdélyi Tudósító, Kvár, 1941/4. p ; 1941/6. p. 88. BAYER JÓZSEF. A magyar drámairodalom története a legrégibb nyomokon 1867-ig. Bp., MTA, p BENEDEK FIDÉL. Csíksomlyó jubileuma: In: Családi Naptár 1946-ra, Cluj, Lengyel Albert, p BENEDEK FIDÉL. Csíksomlyó IV. Jenő pápa levelének tükrében: A csíksomlyói kegytemplom első újjáépítésének 500 éves ( ) emlékezetére. Kvár,Szt.Bonaventura, p. BENEDEK FIDEL. Tatárbetörés Csíkba 1661-ben. Cluj, Szt.Bonaventura, p BENKŐ ANDRÁS. Elemente structurale in unele dansuri din "Codicele Caioni". In: Lucrări de muzicologie, 1979/ p BENKÖ ANDRÁS. Kájoni János, a humanista muzsikus. In: Korunk, 1981/11. p BENKÓ KÁROLY. Csík, Gyergyó és Kászon. Leírások két t.i. általános és részletes osztályokban. Kvár, Stein János, I. p. 14, 44-45, 46-47, 56.; II. p. 78, 80-84, 94-96, BENKÖ JÓZSEF. Transsylvania seu Magnus Transsylvaniae Principatus. Vindobonas, voi.: II. p BENKÓ SAMU. Csíki ifjúsági mozgalmak 1848 tavaszán. In: Benkö Samu: Haladás és megmaradás. Művelődéstörténeti tanulmányok. [Bp.], Szépirodalmi Könykiadó, 1979.' p BEÖTHY ZSOLT. A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. Bp., Athenaeum,1890. p.90. BIERBAUER VIRGIL. A Székelyföld templomairól. In: Ódon Erdély. Művelődéstörténeti tanulmányok. Bp., Magvető, voi. II. p BIRÓ BENEDEK. A csíksomlyói búcsú. In: A Hírnök, Cluj, p BIRÓ LAJOS. Kultúrmunka az erdélyi róm.kath. Status gimnáziumaiban. In: A hírnök, p. 288, 307. BÍRÓ VENCEL. Báthory István fejedelem. Cluj, Gloria, [f.a.] p. 8. BIRÓ VENCEL. Báthory András. In: Erdélyi katolikus nagyok. Cluj, Bonaventura, p BIRÓ VENCEL. Bethlen Gábor és az erdélyi katolicizmus. In: ódon Erdély. Bp., Magvető, voi. I. p BÍRÓ VENCEL. Katolikus hitélet Erdélyben, a fejedelemség korában. In: A Hírnök, Kvár, p , , BITAY ÁRPÁD. Erdély jeles katolikus papjai. Kvár, Szt.Bonaventura, p.

8 BOGA ALAJOS. A katolikus iskolázás múlt,ja Erdélyben. Kvár, p. 5, 7, 10-11, 29, 30, 41-43, 50-52, 54. BOROS FORTUNÁT. Csíksomlyó, a kegyhely. Kvár, Szt.Bonaventura, p. BOROS FORTUNÁT. A csíksomlyói harminckét Confrater. Cluj, Szt.Bonaventura, p. BOROS FORTUNÁT. A csíksomlyói kegyszobor története. Kvár, Szt.Bonaventura, p. BOROS FORTUNÁT. Az erdélyi ferencrendiek. Cluj, Bonaventura, 1927 p BOROS FORTUNÁT. Az erdélyi katolicizmus úttöröi. In: A Hírnök, Kvár, p BOROS FORTUNÁT. Ferencrendiek a Székelyföldön. In: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Kvár, Minerva, p BOROS FORTUNÁT. Kájoni János: Feketekönyv. In: A Hírnök, Cluj, p BOROS FORTUNÁT. Kájoni János: könyvsajtója. In: A Hírnök, Cluj, 1926 p BOROS FORTUNÁT. A Kájoni-kódex első írói. In: Erdélyi Irodalmi Szemle, Kvár, p BOROS FORTUNÁT. A Kájoni nyomda II. elismertető levele. In: Erdélyi Ferencesek Ótja, Cluj, 1935/7-12. p BOROS FORTUNÁT. A katolikus restauráció ösi forrása.in: A Hírnök, Cluj, p BOROS FORTUNÁT. Mikor és ki faragta a csíksomlyói Madonnát? In: A Hírnök, Kvár, p BOROS FORTUNÁT. Mozaikok Csíksomlyóról. In: A Hírnök, Cluj, p BOROS FORTUNÁT. P.Kájoni János Herbáriuma. In: A Hírnök, Cluj, p BOROS FORTUNÁT. A protestáns fejedelmek kora. In: Az erdélyi katolicizmus múltja ós jelene. Dicsöszentmárton, Erzsébet Könyvnyomda p BOROS FORTUNÁT. Res memorial dignal. A Kájoni kérdéshez. In: Erdélyi Ferencesek Utja, Medgyes, 1933/1-3. p BOROS FORTUNÁT. A székelyföldi ferencrendiek a XVII. század végén. In: A Hírnök, Kvár, p , BOROS FORTUNÁT. Széljegyzetek a Kájoni kérdéshez. In: Szent Ferenc Hírnöke, Cluj, p BOROS FORTUNÁT. Visszanézés. In: Katolikus Világ, Cluj, p A B[oldogságos] Sz[üz] Mária Társulatának törvényei ós áhítatossági gyakorlatai... A csíksomlyói kolostor betűivel. [Csíksomlyó], BÖZÖDI GYÖRGY. Székely bánja. Kvár, Gloria, [1938]. p [A búcsúról 1943-ban]. In: A Hírnök, Kvár,1943. p Búcsú, a Mária szobor története. In: Erdélyi Tudósító. 1920/5. p Búcsú. In: Erdélyi Tudósító, p. 1. A Bukaresti Szent István Egyesület emlékkönyve. Buc., Bukarester Tagblatt, p , CHIRC0IAŞU, R. Codex Caioni. In: Steaua, 1958/8. p C0SMA, VIOREL. 300 de 'ani de la apariţia antologiei de clntece a lui Ioan Căianu. In: Muzica, 1977/1. p

9 Cronică. In: Viaţa, 1931/6. p CSAPODI CSABA-CSAPODINE GÁRDONYI KLÁRA. Kódexek ée nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. Bp., p [Csíksomlyó]. Közli a csíksomlyói tanári testület. In: Alföld, Arad 1862, június 11. [A csíksomlyói ferences kolostor]. In: Erdélyi Monográfia, Satu- Mare, Gloria, p.78. A Csíksomlyói róm.kat. főgimnázium értesítői. [Csíksomlyó, Csíkszereda, XIX. század]. [A csíksomlyói iskola]. In: Erdélyi Tudósító, aug. 1. p A csíksomlyói kegytemplom új orgonája. In: Erdélyi Ferencesek Útija, Medgyes, 1931/9. p [A csíksomlyói Mária szoborról]. In: Szent Ferenc Hírnöke, Kvár, 1903./5. p. 38. [A csíksomlyói múzeum]. In: Erdély, 1939/4. p. 81. Csíksomlyói nagypénteki misztériumok. Kiadpa és előszóval ellátta Fülöp Árpád. Bp., Franklin Társulat, p. [Csíksomlyói nyomtatványok]. In: Magyarország bibliographiája vol.i-iv. Bp., 1888., vol.v.: Pótlások. Bp., 1971., vol.vi.: Nyomda- és kiadástörténeti mutató... Bp., p A csíksomlyói Salvator-egészségház Kvár, Minerva, p. A Csíksomlyói R.Kath. TanítoképzÖ-intézet értesítői. [Csíkszereda]. CSIPAK LAJOS. Két erdélyi magyar kultúrbástya. A csíkszeredai, volt csíksomlyói róm.kath. főgimnázium. In: Pásztörtüz, Cluj, 1925/20. p # CS0MA GERGELY. Moldvai csángó magyarok. [Bp.], Corvina, p DACZÓ ÁRPÁD-LUKÁCS. Készülünk a csíksomlyói búcsúra. In: Keresztény Szó, Kvár, 1990/11, 13, 15, 17. DANKANITS ÁDÁM. Ismeretlen erdélyi nyomtatványok. In: NYIRK, 1963/1. p DANKANITS ÁDÁM. XVI. századi olvasmányok. Buk., Kriterion, p. 97, 105. DERZSY ANDRÁS. Az Erdélyi Római Katolikus Státus. In: Keresztény Szó, Kvár, 1990/14. DIACONESCU, MIHAIL. Marele clntec. Roman. Buc., Editura Muzicală, p. DOMOKOS PÁL PÉTER. A Csíki énekeskönyvek. In: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileúmára. Kvár, Minerva, p DOMOKOS PÁL PETER. "Édes hazámnak akartam szolgálni" Kájoni János: Cantionale Catholicum. Petrás Incze János: Tudósítások. Bp., Szent-István Társulat, p. 5-19, 42, 44, 52-53, 55, 85-90, 154. DOMOKOS PÁL PÉTER. Egyházzenénk múltja. In: Erdélyi Iskola, Cluj, Ş/1-2. p DOMOKOS PÁL PÉTER. Rendületlenül... Márton Áron Erdély püspöke. [Bp:], Eötvös kiadó, Szent Gellért Egyházi kiadó, [1989]. p. 23,

10 DOMOKOS PÁL PÉTER. [Utószó]. In: Csorna Gergely: Moldvai csángó magyarok. [Bp.], Corvina, p EGYED ÁKOS. Az es forradalmi események egyes mozzanatai Csík- és Udvarhelyszóken. In: Hargita Kalendárium, P EGYED ÁKOS. Vázlatok a jobbágyfelszabadítás és zsellérkérdés történetéről a Székelyföldön ( ). In: Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. Buk., Kriterion, p EGYED EMESE. Szép Szűz Máriska sír. In: Helikon, 1990/24. p. 1,3. Egyházi énekek a tanuló ifjúság számára. Csíksomlyó, p. ENDES MIKLÓS. Csík- Gyergyó- Kászon- székek (Csíkmegye) földjének és népének története 1918-ig. Bp., Korda, p. 19, 37, 62-65, 141, 149, , , 203, , 223, 227, , , 306, , 321, , , , , , , , 447, 487, 495, 499, 502. Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene. Tlrnaveni, Erzsébet könyvnyomda, p , 40, 47, 78-82, 182, 227, 232, 285, 300, 325, 355, 356. Erdélyi Katolikus nagyok. Szerkesztik: Bíró Vencel és Boros Fortunát. Cluj, Bonaventura, p , 58, 60-62, 68, 75, 92, 100, 116, 136, 138, Erdélyi magyar évkönyv Szerkesztik: dr. Sulyok István és dr. Fritz László. Cluj, Juventus, p. 4,*27, 124, 228. Erdély története. I-III. kötet. Szerkesztette: Makkai László, Mócsy András, Szász Zoltán. Bp., Akadémiai Kiadó, p. 375, 386, 939, 942, 952, 953, 957, 1236, ERŐS FERENC M0DESZT. A Szűz Mária képe és a pünkösdi gyülekezet Csíksomlyón. Brassó, Römer ós Kamner, p iki ezredéves országos kiállítás. A történelmi főcsoport hivatalos Katalógusa. I-II. füzet. Bp., "Kosmos" Müintézet, Az "Ezer Székely Leánynap" Csíksomlyón. In: Erdélyi Lapok, Oradea, 1932/112. p. 4. Ezer Székely Leány-Nap. [IV]. Csíksomlyón. [Csíkszereda], p. FABÓ BERTALAN. Az Esterházy Tabulaturás könyv kora. In: Magyar Könyvszemle. Bp., M.N.Múzeum Széchenyi Országos Könyvtára, p A ferencesek mikor telepedtek le Csíkban? In: A Hirnök, Kvár, p A ferencrendi klastrom két nyomdája. [Irta: H.A.] In: Ellenzék napilap melléklet^, Kvár, 1926/136. p. 10. FERENCZ BELA. Csíkvármegye monográfiája a legrégibb időktől napjainkig. Miercurea-Ciuc, Francisc-Péter Ferenc, p FERENCZI KÁROLY. Szentbeszéd, melyet a csíksomlyói pünkösdi búcsún 1893-ik évben mondott. Gyergyó-Ditró, p. FERENCZI SÁNDOR. A misztériumjátékoktól a színrevitt passiókig. In: Keresztény Szó, 1990/10. FINDER, AUREL. A háromszáz / ves múltú csíkszeredai sajtó. In: Hargita, 1970/179. FIRTINGER KAROLY. Egy régi nyomda megszűnése. In: Grafikai Szemle, 1897/10. p

11 FITZ JÓZSEF. A magyar könyv története 1711-ig. Bp., Magyar Helikon, p FODOR SÁNDOR. A csiksomlyói ferences könyvtár kincseiről. In: Keresztény Szó, Kvár, 1990/11, 12, 13, 14. FODOR SÁNDOR. Csíksomlyó ünnepe. In: Keresztény Szó, Kvár, 1990/12. FODOR SÁNDOR. 300 éves a Csíkszeredai Liceum. In: Utunk, Kvár, 1968/42. FODOR SÁNDOR. Tíz üveg borvíz. Tűnődés séta közben. Buk., Kriterion, p. FÓRRAI MAGDOLNA. Egy ismeretlen Kájoni-kézirat. Magyar Könyvszemle?, 1972/1-2. p FÖLDES JÓZSEF. A csíksomlyói rom.kath. tanítóképezde 25 évi története. In: A Csíksomlyói tanítóképezde értesítője. Csíkszereda, p FÖLDES ZOLTÁN.'Csíkba vágytam. In: A Hírnök, Cluj, p FÖLDES ZOLTÁN. Csíkországi bokréta. In: A Hírnök, Cluj, p. 39. FÖLDES ZOLTÁN. A csíksomlyói kolostor könyvtára. In: A magyarságért. Ditrau, Pannónia, p FÖLDES ZOLTÁN. Gyönyörű falum. In: A Hírnök, Cluj, p FÖLDES ZOLTÁN. Marék virág Csíkországból. In: A Hírnök, Cluj, p FÖLDES ZOLTÁN. Messze, messze Csíkországba. In: A Hírnök, Cluj, p FÖLDES ZOLTÁN. Túl az Oltón. In: -A Hírnök, Cluj, p FÜLÖP ÁRPÁD. [Előszó]. In: Csiksomlyói nagypénteki misztériumok. Bp., Franklin-Társulat, p GAALI ZOLTÁN. Nagy-Somlyói Sóvár. In: A székely ösvárak története, mondája és legendája. Bp., Makkai Zoltán, [f.a.] vol.i.: p GÁBOR CSILLA. Püspökszentelés Csíksomlyón. In: Keresztény Szó, Kvár, 1990/15. GALLA FERENC. A csíksomlyói ferencrendi kolostor viszontagságai Bethlen Gábor idején. In: A Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet évkönyve. Bp., p GLÓSZ MIKSA. A csíksomlyói róm. kath. főgimnázium magyar érmei. In: A Csíksomlyói róm.kath. fögymnázium értesítője. Csíkszereda, p GLÓSZ MIKSA. A Csíksomlyói róm.kath. fögymnázium tanári könyvtárának vázlatos története. In: Csíksomlyói rom.kath. fögymnázium értesítője. Csíkszereda, p , p GLÓSZ MIKSA. A Csíksomlyói Szent-Ferencrendi szerzetesek könyvtárában található régi magyar könyvek jegyzéke.csíksomlyó, p. GLOSZ MIKSA. A csíksomlyói Szent-Ferenc-rendi szerzetesek nyomdájában az évig megjelent könyvek és egyébb nyomtatványok teljes címtára. Csíksomlyó, p. GURZÓ ANAKLET. Kájoni János nyomában... In: Szent Ferenc Hírnöke, p. 5, 13. GYALLAY-PAP D0M0K0SNE. Olyanok vagytok, mint szép virágos kert. [Csíksomlyó. Ezer Székely Leánynap]. In: Magyar Nép, Cluj, p

12 GYORFFI PAL. Ortus, progressus, vicissitudines excesio et restauratio, olim custodiae, nune ab anno MDCCXXIX. Provinciáé Transylvaniae ord.min.s.p.n.francisci... [Csíksomlyó, 1737]. GYÖRFFI PAL. Stătută Municipalia Provinciáé Transilvaniae. Csíksomlyó, GYÖkGY JÓZSEF. Csíksomlyó. Fejedelmi adományok a zárda segélyezésére. In: A Hírnök, Cluj, p GYÖRGY JÓZSEF. A csíksomlyói csodákkal jeleskedő Segítő Mária és a pünkösdi búcsú. In: A Hirnök, Cluj, p GYÖRGY JÓZSEF. A csíksomlyói gimnázium. In; A Hírnök, Kvár, p GYÖRGY JÓZSEF. A csíksomlyói kripta; A csíksomlyói zárdában élő ferencesek száma és működése; A csíksomlyói Ferencesek házi iskolái. In: A Hírnök, Cluj, p GYÖRGY JÓZSEF. A csíksomlyói régi templom és viszontagságai. In: A Hírnök, Cluj, p GYÖRGY JÓZSEF. A csíksomlyói tanító és kántorképzö. In: A Hírnök, Cluj, p GYÖRGY JÓZSEF. Az erdélyi szentferencrendi zárdák ismertetése. Szent Ferenc fiai mikor jöttek Csíksomlyóra. In: A Hírnök, Cluj, p , , , , GYÖRGY JÓZSEF. A ferencrendiek élete és működése Erdélyben. Cluj, Szt.Bonaventura, p. GYÖRGY JÓZSEF. Osi nyomda - új nyomda. In: A Hírnök, Cluj, p HANKÓ VILMOS. Csíkmegye. In: Magyarország. VII. P J8. HEINRICH GUSZTÁV. Fülöp Árpád: Csíksomlyói misztériumok. [Recenzió]. In: Egyetemes philologiai közlöny. Bp., Franklin- Társulat, HEINRICH GUSZTÁV. Juhász Máté misztériuma. In: Egyetemes philologiai közlöny. Bp., Franklin-Társulat, p HESZKE BÉLA. Tanári könyvtáraink ügye. In: Erdélyi iskola, Cluj, /1-2. p HOLLÓ ERNÓ. Csíksomlyói emlék. In: A Hírnök, Cluj, p [IMETS FÜLÖP JÁKÓ], Áhítatossági kalauz a szerafikus szent Ferenc atya III. rendje mindkét nembeli tagjainak számára. Összeállította egy Harmadrendi Tag: I.F.J.Az elöljárók engedelmével. Csíksomlyó, p. IMETS FÜLÖP JÁKÓ. Csíki honvédek szerepe az 1848/49-i szabadságarcban. [Részlet], In: Magyarország és a nagyvilág. Bp., 1Ü80/15. p IMETS FULOP JAKÓ. A csíksomlyói gymnázium történetéhez adatok. In: A Csiksomlyói r.k. gimnázium értesítője IMETS FÜLÖP JÁKÓ. A csíksomlyói tanuló ifjúság szállásviszonyai a múltban és az új Internátus. In: A csíksomlyói r.k. főgimnázium értesítője. Csíkszereda, p IMETS FÜLÖP JÁK0. Dr. Haynald Lajos ós a csíksomlyói iskolák. In: A csíksomlyói r.k. főgimnázium értesítője. Csíkszereda, P.J.-61. IMETS FÜLÖP JÁKÓ. Magyarország története mnemoniko-leoninus versekben. Gyulafehérvár, Pollák ós Voltz, p. IMETS FÜLÖP JÁKÓ. A székely határőrség felállításának története. In: Hargita, 1873/1-5. ÍO

13 IMETS [FÜLÖP] JÁKÓ. A székely nemzet eredetéről. In: Gyulafehérvári Füzetek, Kvár, p IMETS FÜLÖP JÁKÓ. Visszapillantás a csiksomlyói r.k. gymnázium közelebbi 25 éves múltjára. In: Csíksomlyói r.k. gimnázium értesítője. Csíkszereda, IMETS KÁROLY. Csíksomlyói búcsú. In: A Hírnök, Cluj, p.269. IMREH ISTVÁN. Adatok Gábor Áron életrajzához. In: Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Buk., Kvár, Tudományos könyvkiadó, p IMREH ISTVÁN. Erdélyi hétköznapok Buk., p IMREH ISTVÁN es székely hadilapok. In: Korunk évkönyv, p. 29. IMREH ISTVÁN - PATAKI JÓZSEF. A székely falu gazdasági-társadalmi szerkezete a XVI. század végén és a XVII. század elején. In: Székely felkelés Előzményei, lefolyása, következményei. Buk., Kriterion, p JAKLOVSZKY DENES. Csíkiak harca a tatárok ellen. In: A Hírnök, Cluj, p JAKÓ ZSIGMOND. Könyv és könyvtár az erdélyi magyar művelődésben. In: Jakó Zsigmond: írás, könyv, értelmiség. Buk., Kriterion, p JAKÓ ZSIGMOND - MAN0LESCU, RADU. A latin írás története. Bp., Európa Könyvkiadó, p. 126, 172. JAKÓ ZSIGMOND - MAN0LESCU, RADU. Scrierea latiná In evul mediu. Buc., Editura Ştiinţifică, p.135. JENÁKI FERENC. Kájoni János énekeskönyve és forrásai. Kvár, J0RDÁNSZKY ELEK. Magyar országban, s az ahoz tartozó részekben levő boldogságos Szűz Mária kegyelem képeinek rövid leírása. Poson, Belnay, p K.LENGYEL ZSOLT. Hozzászolás a csíksomlyói búcsú kérdéséhez. In: Üj Erdélyi Múzeum, Bp., 1990/1^-2. p K NAGY SÁNDOR. A Székelyföldön és az Al-Dunán. Bp., p KÁLLAY FERENC. Históriai értekezés a nemes székely nemzet eredetéről, hadi és polgári intézeteiről a régi időkben. Nagy- Enyed. Ref.Kollégyum, p. KARÁCSONYI JÁNOS. Kájoni János és a csíksomlyói könyvsajtó. In: Szent Ferenc Hírnöke, Cluj, p , KARÁCSONYI JÁNOS. Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. Bp., KARÁCSONY JÓZSEF. A csíksomlyói rom.kath. tanítöképzö intézet története 50 éves jubileumi ünnepélye alkalmából. Csíkszereda, p. KARDOS ALBERT. Erdélyi Pál: Enekeskönyveink a XVI. és XVII. században. [Ismertetés]. In: Egyetemes philologiai közlöny. Bp., Franklin Társulat, p KASSAI LAJOS. A csíksomlyói rom.kath. fögymnázium önképzőkörének 25 évi működése In: Csíksomlyói gimnázium értesítője. Csíkszereda, p Kétszázötven éves a csíksomlyói iskolai színjátszás. In: Hargita. 1971/115. KEVEHÁZI KATALIN-M0N0K ISTVÁN. XVI-XVII. századi könyvgyűjtők kötetei a csíksomlyói ferences rendház könyvtárában. In: Acta Históriáé Litterarum Hungaricarum. XXI. Szeged, p , 11

14 KILIÁN ERNÓ. Búceúének a Csíksomlyói Szűz Máriához. Kvár, Corvin, f.a. 16 p. KIRÁLY GYÖRGY. Jénáki Ferenc: Kájoni János énekeskönyve és forrásai. [Recenzió]. In: Irodalomtörténeti Közlemények, Bp., 1915 p KISS MENYHÉRT. Csíksomlyói legenda. (Novella). In: Pásztortűz, Cluj, 1928/15. p KOSÁRY DOMOKOS. Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., Akadémiai Kiadó, p. 135, 208, 209, 676. KOVÁCS DENES. A Hadi Lap. In: A Csíki Múzeum Közleményei, p KOVÁCS DENES. Röpirat 1848 októberéből Csíkból. In: A Csíki Múzeum Közleményei, p KOVÁCS GERGELY. Páduai Szent Antal Társulatának' története és ájtatossági kalauza Csíksomlyón. Csíkszereda, Györgyjakab Márton p. KOVÁCS SÁNDOR. Csíksomlyó a Székelyföld Rómája. In: Székely Útkereső, 1990/2. p. 11. KOZMA MÁRIA. Idövallató. Buk., Kriterion, p KOZMA MÁRIA. Vasárnapi gondolátok. In: Keresztény Szó, 1990/11. KÖPECZI SEBESTYEN JÓZSEF. Csík középkori templomai. In: Pásztortűz, Cluj, 1941/1. p KÖPECZI SEBESTYEN JÓZSEF. A középkori nyugati műveltség legkeletibb határai. In: ódon Erdély. Művelődéstörténeti tanulmányok. Bp., Magvető, vol.ii.: p. 12. KÖVÁRY LÁSZLÓ. Erdély régiségei. Pest, p KÖVÁRY LÁSZLÓ. Székelyhonról. Kvár, p KÖVÁRY LÁSZLÓ. Történelmi adomák. Kvár, Stein János, p , LAKATOS IZRA. Néhány szó a székelységröl és a csíksomlyói tanítóképzőről.' In: Csíksomlyói r.k. tanítóképzöintézet értesítője. Csíkszereda, p LAZĂR COSMA, OCTAVIAN. Hronicul muzicii romaneşti. I.Buc., P LUKÁCS JÓZSEF. A magyar katonai hírlapok és folyóiratok bibliográfiája Bp., Lukács Sándor, p. 5-9, LUKÁCS MANSVĂT. A csíksomlyói pünkösdi búcsú. In: Magyar Nép, 1925.jnájus 30. LUKÁCS MANSVET. Erdély leghíresebb kegyhelyeiröl. In: Magyar Nép, május 24. LUKÁCS MANSVÉT. Kegyhelyeink. Cluj, Szt.Bonaventura, p. Magyarország műemlékei. II. kötet. Szerkesztette: Báró Forster Gyula. Bp.,1906. p A magyar sajtó története.' 11.( ). Bp.,. Akadémiai Kiadó, p Mária-harangszó Csíksomlyón. [Antológia]. Csíkszereda, BNB, MIHÁLY LÁSZLÓ. Szeptemberi búcsú Csíksomlyón. In: A Hírnök, Cluj, p MIKLÓSSY V.VILMOS. Kájoni János herbáriuma. In: A Hét, 1977/37. MIKLÓSSY V.VILMOS. "Mikor virginat csináló valék." In: Muzsika, 1978/2. p. 44. MIKLÓSSY V.VILMOS-ZEPECZANER JENŐ. "Mikor az virginat csináló valek". In: Hargita Kalendárium, p

15 MOCANU, VASILE. Ioan Căian. Buc., Moldvai csángó-magyar okmánytár voi. I-II. Bp., Magyarságkutató Intézet p.64, 71, 116, 148, 335, , 496, 498, 603, , 618, 621, 630, 638, , 661, 679, 682, 696, 699, 705, 712, 772, 780, , 792, M0LN0S LAJOS. Valának egykor diákok 250 éves a csíksomlyói színjátszás. In: A Hót, 1971/48. M0LN0S LAJOS - MARC0VICI 0VIDIU. Kétszázötvenéves a csíksomlyói iskolai színjátszás. In: Hargita, 1971/ MUCKENHAUPT ELISABETA. Cărţi aldine pe teritoriul judeţului Harghita. In: Acta Harghitensia, 1980/1. p MUCKENHAUPT ELISABETA. Contribuţii privind activitatea tipografiei din Sumuleu-Ciuc, jud. Harghita, In a doua jumătate a secolului al XVII-lea - Începutul secolului al XVIII - lea. In: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. vol.i. Rlmnicu-Vllcea, p MUCKENHAUPT ELISABETA. Un manuscris latin din a doua jumătate a secolului al XVII-lea apartinind lui Ioan Caion. In: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional, voi.ii. Buc., p MUCKENHAUPT ELISABETA. Egy könytár viszontagságai századunk második felében. In: A Hét, 1990/21. p NAGY BORBÁLA. Pünkösdi búcsú Csíksomlyón. In: Pásztortűz, Cluj, 1938/4-5. p NAGY IMRE. A csíksomlyói tanoda és nevelde. In: Gyulafehérvári Füzetek, Cluj, p NAGY IMRE. Följegyzések. Buk., Kriterion, p.24,40-42,49, NAGY IMRE. A székely nemzet Clioja. Csík-Somlyó, febr. 2-án. In: Alföld, Arad, febr. 19,20,22,23. NEGREA, MARŢIAN. Un compozitor român ardelean din secolul al XVII-lea. Ioan Caioni ( ). Craiova, Editura Scrisul Românesc, [f.a.] 72 p. NÉMETH P.GELLERT. A betű hatalma. In: Magyar Nép, Kvşr,1926. jűl. 3; Pásztortűz, Kvár, júl. 14; Keleti Újság, Kvár, 1926 NOVAK LASZL0. A nyomdászat története. III.könyv: XVII.század.Bp., p RBAN BALAZS. A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismereti szempontból. Pest,1869.voi.II_: p Az orgonateknika fejlődése. Milyen a csíksomlyói új orgona? In: A Hírnök, Kvár, p Páduai Szent Antal pártfogása alatt vitézkedő lelki társaság Csík-Somlyón. [Csíksomlyó, f.a.]. PAL GÁBOR. Csíksomlyó földrajzi fekvése. In: Csíksomlyói r.k. fí>gymnázium értesítője. Csíkszereda,1884. p PAP FERENC. Kájoni János ós a csíksomlyói nyomda movelódéstörténeti jelentősége. In: Korunk, 1972/3. p PAP LE0NÁRD. "Egymás kezét kell fognunk mindenkor." Fodor György beszélgetése Pap Leonárd ferences rendi atyával, a kolozsvári rendház főnökével. In: Valóság, 1990/15. PAP LEONARD. 350 éves az erdélyi ferences rendtartooi^tny. In: Keresztény Szó, Kvár, 1990/25. 13

16 PAPP ASZTRIK. Csíksomlyói öreg diák-poéták költögetése. In: A Hírnök, Kvár, p , PAPP ASZTRIK. Csíksomlyón, a Pünkösdi búcsú: Székely sors. A mikházi keresztalja; Csíksomlyói csoda; Búcsúzás Csíksomlyótól. In: A Hírnök, Kvár, p. Í78. PAPP ASZTRIK. Gábor Áron a csíksomlyói diák. In: A Hírnök, Kvár, p. 53. PATAKI JÓZSEF. Adatok Gábor Áron tanulóéveihez. In: Erdélyi Múzeum, 1944/3-4. p POPOVICl, DORU. Cercetlnd vechi codice muzicale románesti. In: Astra, 1968/7. p POPOVICI, DORU. Muzica corală românească. Buc., p Pünkösdi búcsú Csíksomlyó Csíkszereda, BNB, p. Pünkösdi búcsú Csíksomlyón. Györ, Szent Gellért Egyházi Kiadó, [f.a.] p. 37. Pünkösdi melléklet. In: Hargita Népe, 1990/119. p RÁDULY KOLOS. Res memorial dignal. In: Erdélyi Ferencesek Útja, Medgyes, 1933 okt márc. p RAJKA GEZA. Az intézet múltja a magyar tanítóképzés fejlődésének tükrében. In: Csíksomlyói Majláth liceum és tanítóképző évkönyve. Csíkszereda, p Régi magyarországi nyomtatványok [Katalógus]. MTA- OSZK BP., Akadémiai Kiadó, RETHY AP0LLINÁR. Csíksomlyói Kalauz: A csudákkal ékes somlyói Mária kegyhelyét látogató, katolikus székely nép lelki épülésére. Cluj, p. RÚZSA ISTVÁN Hitük védelmére. In: Jelenlét. 1990/20. S.NAGY LÁSZLÓ. A székelyföldi főiskolák. In: Erdélyi Szemle,Cluj, 1920/4. p SÁNDOR ISTVÁN. Magyar Könyvesház, avagy a magyar könyveknek kinyomtatások ideje szerént való rövid említésök. Györ, Streibig József, p SEBESI SAMU. A kolostor sajtója. In: Katolikus Világ, Cluj, 1926/5. p SEPRÓDI JÁNOS. A Kájoni-Kódex dallamai. In: Akadémiai Értesítő, p SEPRŐDI JÁNOS. A Kájoni-Kódex irodalom és zenetörténeti adalékai. In: Válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése. Buk., Kriterion, p STETTNER ANDREA. Ezer székely leányok napja. In: Erdélyi Magyar Naptár, 1932-re, Cluj, Minerva,1931. p SUCIU, CORIOLAN. Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania. [Buc.], Editura Academiei R.S.R. [1968]. p SULYOK ISTVÁN. A magyar Jcönyv Erdélyben. In: Erdélyi magyar évkönyv. Cluj, Juventus, p Synopsis objectorum litterariorum, e quibus ingenui R. Gymnasii Csík-Somlyoviensis alumni primo annii scolastici 1842/ [Csíksomlyó, f.a.]. Synopsis studiorum e quibus R. Gymnasii Csík Somlyoviensis alumnii annii scholastici 1837/8 semestri primo examen publicum subeunt. [Csíksomlyó, ]. SZ.K0R0KNAY EVA. Magyar reneszánsz könyvkötések. Kolostori és polgári műhelyek. In: Művészettörténeti füzetek. VI. Bp., Akadémiai Kiadó, p

17 SZABÓ KAROLY. Kisebb történelmi munkái. I-II. kötet. Bp., Ráth- Mór, vol.i.: p vol.ii.: p. 3-7, SZADECZKY KARDOSS LAJOS. A székely nemzet története és alkotmánya. Bp., Franklin Társulat, p. 89, 205, 211, 336. SZADECZKY [KARDOSS] LAJOS. A székely határőrség szervezése ben. Okirattárral ( ). Bp., A MTA Könyvkiadóhivatala, p. 50, 77, 141, 142, 182, 187, 219, , 223, 366, , 478, 497, 557, 569, 616, 626, 689, 773. SZEGHALMY GYULA. Erdélyi vármegyék. Bp., A Magyar városok monográfiája kiadóhivatala, p Székelyföld írásban és képben. Szerkesztette: Dávid József. Bp., p. 196, 375. SZEKELY LASZLO. Áhítat a falun. Adatok Csíkszentdomokos vallásos néptaizához. Csíkszereda, p SZÉKELY LASZLO. Szenthelyek, ünnepnapok. Cluj, f.a, 17 p. Székely népművészeti és egyházművészeti kiállítás Cs íksomlyón a pünkösdi búcsú alkalmával.in: A Hírnök, Cluj, p.260. Székely oklevéltár I-VII. Szerkeszti. Szabó Károly - Szádeczky Lajos. Kvár, K.Papp Miklós, vol.i.: p. 153, 154, 193, 340; vol.ii.: p. 220, 272,; vol.iv.: p. 44; vol.v.: p. 151, 230; vol.vi. p. 445; voi. VII.: 137, 152, 156, 189, 219, 256, 268, 309, 320, 325, 342, 437. SZENTIVANI MIHÁLY. Gyaloglat Erdélyben. Bp., Európa, p.128, 129, SZILÁGYI SÁNDOR. Erdélyország története tekintettel művelődésére. I.kötet. Pest, p.ll. SZILAGYI SÁNDOR. Történeti tanulmányok. Bp., Heckenast Gusztáv, p. 1-85, SZLÁVIK FERENC. Egy csíksomlyói iskoladráma. Mircurea-Ciuc, Györgyjakab Márton, [f.a.] 102. p. SZLAVIK FERENC. Kéziratos iskolai drámák. In: Csíksomlyói Gimn. értesítője, Csíkszereda, p. 1-43; 1908 p SZLÁVIK FERENC. Tizenöt év a csíksomlyói rom.kath. főgimnázium történetéből Új intézetek és felavatásuk. In: Csíksomlyói Gimn. értesítője. Csíkszereda, p SZ0LLÖSY KAROLY. Az Osztrák-Magyar monarchia összes szerzetes rendeinek történeti és statisztikai rajza, különös tekintettel azok irodalmi ós tanügyi működésére. Arad, [f.ed.], p. 76, 151. TAKÁCS GÁBOR. Ezer székely leánynap Csíksomlyón. In: Katholikus Naptár 1932-re, Cluj, Bonaventura, p TÁNCZ0S VILMOS. A csíksomlyói kegyhely története. Sepsiszentgyörgy, Európai Idő Lap- és Könyvkiadó, p. TELEGDI K.BELA. A csíksomlyói harangokról. In: A Hírnök, Kvár, p TELEKI JÓZSEF, üti jegyzések. Cluj, Gloria, p. 9, TIMA DENES. A magyarok nagyasszonyának tisztelete. A csodákkal jeleskedő Mária szobor... In: Szent Ferenc Hírnöke, Kvár, 1903/6, 10, 11. p T[IVAI] NAGY IMRE. Csíki Pantheon. Csíkszereda, p. T[IVAI] NAGY IMRE. Ezelőtt huszonöt évvel. Pedagógiai visszaemlékezés. In: Székely Közlöny, Kézdivásárhely, márc. 14. p Ş4; márc. 21. p T0DUŢX, SIGISMUND. Îndemnul lui Ioan Caioni. In:' Tribuna, 1958/6. 15

18 TÓFALVI DOMOKOS. Székelyudvarhelytöl Csíksomlyóig és vissza. In: Katholikus Naptár, Cluj, Bonaventura, p TOLDI FERENC. A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. Pest, Heckenast Gusztáv, p.303. TOLDI FERENC. A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban. Pest, Athenaeum, p. 69. Történelmi adatok a vitéz székely nemzet életéből. Losteiner Leonard krónikás gyűjteménye után. Közli Nagy Imre In: A Csíki Múzeum Közleményei. 1957/ p. TRÉFÁN LEONÁRD. A betűk ünnepe. In: Ellenzék, Kvár, 1926/136. TRÉFÁN LEONÁRD. Vajdahunyadtól Csíksomlyóig és vissza. In: A Hírnök, Kvár, p TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. A XVIII. század magyar könyveinek olvasóközönsége. In: MKSZ, p. 28. TUSNÁDI ELTHES GYULA. Márton Ferenc élete és művei. Bp., Stádium Rt., p VÁGÓ BELA. A székely társadalom a madéfalvi veszedelem korában. Bu^., Tudományos könyvkiadó, p. 134,135, ,184. VÁMSZER GÉZA. Adatok a csíki falvak települési rendszeréhez. In: Vámszer Géza: Életforma és anyagi műveltség. Néprajzi dolgozatok, gyűjtések, adatok. ( ). Buk., Kriterion, p VAMSZER GEZA. Csíkszereda településtörténete és települési formája. In: Életforma és anyagi műveltség. Buk., Kriterion, p. 210, 211,214,215. VÁRHELYI GYULA. Az osztrák abszolutizmus kora In: Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene. Dicsöszentmárton, Erzsébet könyvnyomda Rt., p ,285,355. VENCZEL JÓZSEF. Csíkszék természeti, történelmi és társadalmi leírása. In: Venczel József: Az önismeret útján. Tanulmányok az erdélyi társadalomkutatás köréből. Buk., Kriterion, , 51. VENCZEL JÓZSEF. Misztérium játék. In: Erdélyi Iskola. Cluj, /3-4. p VESZELY KAROLY. Erdélyi egyháztörténelmi adatok. Cluj, [f.ed.], p , , , 359, 366, VILHELM KÁROLY. Festett famennyezetek. Alakos ábrázolások a XV- XVIII. századi erdélyi templomokban. Buk.,Kriterion, p. 15. VITOS MÓZES. Csíkmegyei füzetek. Adatok Csíkmegye leírásához ós történetéhez. Csíkszereda, Györgyjakab Márton, p. 135, , 246, , 443, 708, , , ZERICH TIVADAR. A pápai fejedelemség és birtok. Kvár, Rom.kath. Nyomda, p

19 II. ÁBEL JENŐ. Csíkeomlyói jegyzetek*. [A XIX. század második felében, a MTA Könyvtára. Bibi.Acad.Magh.Budapesta]. Album sive Protokollum Tértii Ordinis S.P.N. Francisci Strictoris Observatiae nunc in Conventu Csík Somlyoviensi neo-erecti [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. [A csíksomlyói ferences kolostor bevételi és kiadási naplója Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. [A csíksomlyói ferences könyvtár leltára a XIX. század második felében. Töredék. Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. [A csíksomlyói kegytemplom protokolluma Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Catalogus Librorum Conventus Csíksomlyoiensis [Csíksomlyó. Şumuleu-Ciuc]. Catalogus Librorum Conventus Csík-Somlyovisnsis. [A XlX.sz.elsö fele, Csíki Múzeum. Muzeu.l Ciucului]. Erogatio et eleemosynae pecuniariaie Conventus Csikiensis [Csíkí Múzeum. -Muzeul Ciucului]. FEJERPATAKI LÁSZLÓ. Csíksomlyói jegyzetek július [Bp., Országos Széchényi Könyvtár. Bibi. Széchényi, Budapesta]. Introitus, et exitus eleemosynae pecuniariae Conventus Csikiensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciuculpi]. Inventarium Congregationis Beatae Virginis Mariae sub directione Fratrum Minorum anno domini 1731 a SS. Domino Clemente XII. Papa erectae anno 1873 a praeside P. Polycarpo László conscriptum. [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Inventarium rerum et suppellectilium Conventus Csikiensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Inventarium rerum et suppellectilium Conventus Csík-Somlyoviensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Inventarium sacristiae Conventus Csikiensis. Î [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Inventarium suppellectilium Conventus Csikiensis. 1826, 1835, 1845, 1850, 1853, 1857, 1859, 1860, 1862, 1864, [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Inventarium Typographiae Conventus Csikiensis [Csíksomlyó. Şumuleu-Ciuc]. KÁJONI JÁNOS. De origine custodiae Sancti Stephani Regis Hungáriáé in Transylvania noviter erectae Ordinis Minorum Strictoris Observantiae et eius proggressu. [XVII. század, Csíksomlyó., Şumuleu-Ciuc]. KÁJONI JÁNOS. A régi csíksomlyöi orgona felirata [Fára ragasztott oklevél, Csíki Múzeum. Muzeul' Ciucului]. Liber Almae Congregationis B.M.V. Immaculatae Conceptae sodalium scholasticorum gymnasii Csík-Somlyoviensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber capellae Sancti Antonii ad latus Montis Somlyo [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber conventionis familiae externae Conventus Csikiensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului].

20 Liber Conventus Csík-Somlyoviensis Ordinis Minorum s. Francisci serviens ad Apothecam pro medicinalibus per pharmacopolas inscribendis inchoatus [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber eleemosynis Conventus Csikiensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber exhibens proventus et expansae Typographiae Conventus Csík- Somlyoviensis ; [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber rationis Conventus Csikiensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber rationum annotationi Eleemosynae pecuniariae acceptae et erogatae deserviens in conventu Csik Somlyoviensi B.V. Mariae Visitantis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber Seminarii Csik Somlyoviensis p. [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber Seminarii Csík-Somlyoviensis ; [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber Typographiae Conventus Csikiensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Liber Typographiae Conventus Csikiensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. LOSTEINER LE0NARD Cronologia topographica chorographica provinciáé Transsilvaniae et Siculiae.. Descriptio pervetusti Monasterii Csiksomlyoviensis [Csíksomlyó. Şumuleu- Ciuc]. LUKACS MIHÁLY. Album [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Manuale Superiorum Conventus Beatae Virginis Mariae Visitantis Csik Somlyoviensis [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului ]. Protocollum de statua celeberrima Beatae Mariae Virginis existentis in templo Csik-Somlyoviensi Patrum Franciscanorum. 1783; [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului]. Protokollum urabarium seu archívum erectum pro Conventu Csikiensi [Csíki Múzeum. Muzeul Ciucului].

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E Az Erdélyi Toll sajtóvisszhangja (2009-től 2012 között) 2009 Erdélyi Toll (Recenzió) Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám Új sajtókiadvány (Recenzió. Fotó: a folyóirat 2009. 1. számának a

Részletesebben

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága 200 Csorba Csaba Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága KÓS KÁROLY az erdélyi tárgyi néprajz legjobb romániai magyar szakértője, egyben legtöbbet publikáló kutatója. Ennek ellenére tevékenységének

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

CONCURSUL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ VEŢI FI MARTORII MEI TANÚIM LESZTEK Faza naţională aprilie 2016

CONCURSUL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ VEŢI FI MARTORII MEI TANÚIM LESZTEK Faza naţională aprilie 2016 CLASA A V-A 1 KNCZEL RSZ Şcoala Gimnazială, Camin 570 Bréda Bernadett 2 ANTAL BALÁZS Liceul Tehnologic "Petőfi Sándor", Dăneşti 571 Szőcs Judit 3 BALLA Şcoala Gimnazială "Majláth Gusztáv Károly" 572 Sárig

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM.

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. 1 942. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Felelős

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME A PÁLYÁZAT KÖTSÉGEK IGÉNYELT MEGITÉLT HELYE IDŐTARTAMA ÖSSZESEN E A lovagrendi értékek és L Szt. György erények üzenete a 2915 1 Lovagrend

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04.

2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04. 2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04. Induló 124 fő 29 kg 6 induló 1 Árvai Márk Tatabánya Széchenyi István Ált.

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla.

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla. Bordi Zsigmond Lóránd - Publikációk Szerkesztés A székelyek. A kereszténység védelmezői Secuii. Apărătorii creştinătăţii. Kiállításkatalógus. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 82 o. (Írta,

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

S. Sz. Név Osztály Iskola Helység Ell. Beválogatott

S. Sz. Név Osztály Iskola Helység Ell. Beválogatott 1 Gábor Tamás 4 Vitos Mózes Általános Iskola Csíkszentkirály 11 I. igen 2 Bakos Csongor 4 József Attila Általános Iskola Csíkszereda 10 II. igen 3 Bogács Botond 4 Nagy István Művészeti Középiskola Csíkszereda

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport Fiú 25 méter mellúszás: 1. Vismeg Zsombor, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2. Kék Tamás Ákos, Carolina Óvoda és Bölcsıde 2.Klamancsek

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő JiSZ KUNSÁG A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1961. Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő Szerkesztő bizottság* Barna Gábor, Kaposvári Gyula, Lévai

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08.

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. Indulás: 2015. augusztus 01-én (szombat) reggel 6:30-kor a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. Gyülekezés,

Részletesebben

Rajtszám Eredmény Futam idő Neve Születési év Kategória Csapat ,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola

Rajtszám Eredmény Futam idő Neve Születési év Kategória Csapat ,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola MINI LEÁNY KATEGÓRIA 1 1 16,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola GYEREK I. LEÁNY KATEGÓRIA 11 1 15,13 Boros Szonja 2008 Gyerek I. Pasaréti Síiskola 13 2 18,80 Kovács Ilka Anna 2008 Gyerek

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

ARANYKAPU Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére

ARANYKAPU Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére ARANYKAPU Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére Szerkesztette: Jakab Albert Zsolt Kinda István Kriza János Néprajzi Társaság Szabadtéri Néprajzi Múzeum Székely Nemzeti Múzeum Kolozsvár 2015 A kötet kiadását

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez KISNYOMTATVÁNYOK 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f., 24x16 cm 645 Bevonulási felhívás Székelyudvarhely. 1918. 12.

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bertha Zoltán Görömbei András: A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája, 1971 1980 ELŐSZÓ

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bertha Zoltán Görömbei András: A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája, 1971 1980 ELŐSZÓ ELŐSZÓ A hetvenes évek romániai magyar irodalma című tanulmányhoz kapcsolódó bibliográfiánkat a hetvenes évek romániai magyar irodalmában való elsődleges tájékozódás céljára szánjuk. Az első fejezetek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

ELŐFIZETÉSI ÍV KOROKNAY-NYOMDA, SZEGED

ELŐFIZETÉSI ÍV KOROKNAY-NYOMDA, SZEGED 366 Közlemények Magyar Szociográfiai Intézetbe kerültek, amelyet a Fővárosi Könyvtárból végleg távozott Krisztics vezetett. 13 A lemondás a Teleki által felkínált feladatokról, a humaniórák közé való visszavonulás

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

EREDMÉNYEK 53. TISZALIGETI NAPOK SZEPTEMBER Labdarúgás 1-2. osztály fiú

EREDMÉNYEK 53. TISZALIGETI NAPOK SZEPTEMBER Labdarúgás 1-2. osztály fiú 53. TISZALIGETI NAPOK 2016. SZEPTEMBER 21-24. EREDMÉNYEK Labdarúgás 1-2. osztály fiú 1. Szandaszőlősi Ált. Isk. 2. Széchenyi Körúti Ált. Isk. 3. Kassai Úti Ált. Isk. 4. Kőrösi Csoma S. Ált. Isk. 5. II.

Részletesebben