A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE"

Átírás

1 A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE A NEMZETI ZENEDE KÖNYV ÉS KOTTATÁRA ( ) ZENE ÉS KÖNYVTÁR Egy iskola történetét, ezen belül is a működését, nemcsak a levéltári, irattári dokumentumok, esetleg az évkönyvek segítségével követhetjük nyomon. Bőséges és igen tanulságos anyagot kínálhat ehhez a könyvtár múltjának tanulmányozása is, amely különösen érvényes a Nemzeti Zenede esetében. A 18. század és a 19. század első felének polgárosodó magyar társadalma egyre sűrűbben, meg-megújuló intenzitással jelzi saját magának, de a külföldnek is, hogy elindult a lelki, szellemi megújulás és felemelkedés útján. Sok félbe maradt kezdeményezés, vagy kudarccal végződött kísérlet, a kezdeményező egyedüli erejét, anyagi lehetőségeit meghaladó próbálkozás után a tapasztalatok mégis összegződtek, és a kitartó munka, összefogás eredményeképpen megszülettek azok az intézmények, amelyek arra voltak hivatottak, hogy a kultúra közvetítését és művelését elősegítsék. Az 1836-ban életre hívott Pestbudai Hangászegylet is több hasonló kezdeményezést követően jött létre. Az alapítók korábbi tapasztalatai és szándékaik komolysága is közre játszott abban, hogy vállalkozásuk az elődeikéhez képest életképesebbnek bizonyult. Az általuk néhány évvel később létrehozott iskola pedig annyira megerősödhetett, hogy átvehette és tovább vihette az alapítók elképzeléseit. Az előzményekről, a néhány hónapig, esetleg 1-2 évig működött egyletek életéről keveset tudunk, így arról is, mi lett azokkal a hangszerekkel és kottákkal, amelyeket összejöveteleik, hangversenyeik alkalmával használtak. Mai értelemben vett könyvtáruk, zenei gyűjteményük minden bizonnyal nem volt. A tagok saját kottát használtak ez nagy valószínűséggel kézzel írott szólam volt, vagy a közösen megszerzett, vásárolt, esetleg ajándékba kapott kottákat a társaság megszűnésekor szétosztották. Az ismert könyvtárak mind az aktív muzsikálás vagy a magasabb szintű zeneoktatás helyein jöttek létre és működtek. Ezek a gyűjtemények nagyságuk, szervezettségük, használatuk tekintetében különböznek egymástól, a bennük megtalálható művek szorosan az adott zenei tevékenységhez kapcsolódnak. Így a templomok kottatárai leginkább egyházi műveket őriznek, a főúri gyűjtemények általában világi művekkel a tulajdonos ízlését, áldozatkészségét jelzik. A 16. századtól kialakuló polgári, városi és magángyűjtemények, illetve néhány iskola zenei anyaga tágabb érdeklődést mutat. A használók köre eltérő, a zártabb főúri könyvtárakkal szemben az iskolai gyűjteményeket többen használhatták, annak ellenére, hogy általában a diákok számára ez szűk korlátok közt volt lehetséges. A könyv- és zenemű kereskedők által felismert igény a művek kölcsönzésére azt az űrt próbálta kitölteni, amelyet a könyvtárak és különösen a nyilvános használatú, kölcsönzést is biztosító gyűjtemények kis száma eredményezett. Az előző korszakok főúri vagy egyházi könyvtáraival szemben a kisebb-nagyobb és egyre növekvő számú magánkönyvtárakat kivéve, ezeket az új típusú gyűjteményeket az állam, egy intézmény vagy testület, egyesület tartotta fenn. Az általában mindig szűkös és a legtöbb esetben még a század második felében is bizonytalan vásárlási keretek miatt a

2 könyvtárak gyarapodásában nagy szerepet kapott az ajándékozás, illetve különböző, a vásárláshoz segítséget nyújtó alapítványok felajánlása. Egy-egy tudós, főúr vagy más magánszemély ajándéka, hagyatéka nagyban hozzájárult a különböző gyűjtemények, szakkönyvtárak állományának bővüléséhez és növekedéséhez. A HANGÁSZEGYLET KÖNYVTÁRÁTÓL A HANGÁSZEGYLETI ZENEDE KÖNYVTÁRÁIG a pestbudai hangászegyesület czélja abban áll, hogy a zenészetnek valódi ismeretét s tökélyes gyakorlatát legjobb módon előmozdítsa, s így a hang-művészet tisztább örömei és társalgás iránti érzelem fensőbb kifejlését s képződését terjessze. Az alapszabályokban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a hangverseny-rendezés, zeneiskolaalapítása, általánosságban a zenei élet fellendítése és a zenei ízlés formálása mellett az alapítók fontosnak tartották egy, jövendőben nyilvános használatra szolgálandó hangászati könyvtár felállítását is. Érdemes mindkét momentumra odafigyelnünk: megalapítanak egy olyan könyvtárat, amelyben kottákat helyeznek el, és amelyet - majd ha a feltételek megengedik - a szélesebb közönség is használhat. A tanácsi jegyzőkönyvek tanúsága szerint a hangversenyeken elhangzott művek kottáinak egy része az egylet tulajdonában volt. A kölcsönzők között találunk intézményeket, mint a pesti Német Színház és az Evangélikus Kollégium, illetve magánszemélyeket, többek között Cibulka Alajos, a pesti belvárosi templom regens chorija és Nötzl úr, a Budai Színház direktora ban Dolezsalek Antalt, mint megválasztott Orchester Inspector -t kinevezték levéltárnok -nak is, a titoknok [Mátray] által rendbe hozatott hangművek és irományok kezelésére. A gyűjtemény sorsáról azonban más módon is igyekeztek előre gondolkodni: ismerve elődeik rövid életű működését, azzal a lehetőséggel is számoltak, ha az egylet megszűnne. A vagyon szétszóródásának megelőzése érdekében elhatározták, hogy az irodalmi és zeneműveket, amennyiben erre alkalmasak, a nemzeti muzeumnak adják át. A könyvtár gyűjteményét Perlasca Domokos alapozta meg az novemberében felajánlott, és márciusában átadott, 48 darabból álló kottacsomaggal ( ein Paquet Musicalien ). Számottevő gyarapodást eredményezett 1838-ban az egylet tagjai között elindított aláírási ív, amely a könyvtár megnyitásához szükséges kották és pénz felajánlását szorgalmazta. Ezen az íven az adományozók között újból olvashatjuk Perlasca nevét 40 művel, s feliratkozott Mátray Gábor is, aki oratórium-szövegeket és zenei könyveket ajándékozott. Legtöbben pénzadománnyal járultak hozzá a könyvtár létesítéséhez, a legnagyobb összeget, 100 forintot Festetics Leó gróf ajánlotta fel. Haslinger bécsi zeneműkiadó, akit tiszteletbeli tagnak választottak meg, a legújabban megjelent kiadványaiból küldött kettőt, igen nagyvonalúan: a szimfónia vonós szólamaiból hangszerenként 7-7 példányt kaptak, ami azt jelentette, hogy ezekből nem kellett másolatot íratni márciusában megnyitották az Énekiskolát: a Hangászegyesületnek immár két működő intézménye volt. Az alapítók szándéka szerint az iskola az egyesület felügyelete és vezetése alatt működött, de anyagilag és a tanítás tartalmát illetően független volt. A működéshez szükséges alapvető beszerzéseken és a hangszervásárlásokon túl általában kották megvételére jutott a legkevesebb pénz.

3 A kották címlapján olvasható bejegyzések szerint az adott kotta A nyilv.[ános] énekiskola tulajdona vagy A pestbudai hangászegyleti énekiskola tulajdona vagy Az énekiskola tulajdona, amelyből arra következtethetünk, hogy ezeket a műveket minden bizonnyal az első évtizedben szerezte meg az iskola, hiszen ebben az időszakban használta így a nevét az intézmény. Ezzel a tulajdoni bejegyzéssel azonban nemcsak a vásárlással megszerzett darabokat látták el, mert a biztosan ajándékba kapott műveken is találunk ilyeneket. A pénzadományok mellett az intézmény életében és örökségében az egyik legjelentősebb szerepet a kotta- és könyvajándékok játszották. Mindenki, aki a kezdetektől fogva alapítványt tett vagy részvényes lett, a jövőben bízott. Azt remélte, hogy az iskola a későbbiekben kiteljesedik, és egyre szélesebb körben oktatja majd a tanulni vágyókat. Minden bizonnyal erre gondoltak azok, akik már az első évektől ajándékoztak kottákat az iskolának, és ezzel az egyleti könyvtár mellett egy újabb gyűjteményt alapoztak meg. Az első év adományainak egy része két bécsi műárus -tól, az ekkor már jelentős kiadói múlttal és hírnévvel rendelkező Artaria, illetve Mechetti cégtől érkezett. Ajándékozók a teljesség igénye nélkül: Dolezsalek Antal, Mátray Gábor. Schodelné Klein Róza kottáinak a könyvtár számára történt megvásárlása a későbbi években történik. Összefoglalva az eddigieket megállapíthatjuk, hogy az 1840 és 1850 közti évtizedben az újonnan megalakult énekiskola az ajándékozások és vásárlások révén jelentős számú becsléseink szerint mintegy kotta birtokába jutott, melyből az ajándékozott művek száma kb. 420 volt. A kották beszerzését és az adminisztrációs munkákat Mátray Gábor igazgató végezte. Az összegyűlt és folyton gyarapodó művek szervezett könyvtári gyűjteménnyé válása azonban a későbbi évtizedekben valósult meg: ebben az időben még nem készült semmilyen nyilvántartás az egyes darabokról, csak a már említett tulajdoni bejegyzés került rá a kották egy részére, illetve egy kézzel írott folyamatos számmal látták el a füzeteket. Kizárólag a tanárok használhatták ezeket a kottákat, a növendékek nem, legfeljebb az órákon a tanárok felügyeletével. Az egyleti könyvtár külön "működött", hiszen elsősorban a hangversenyekhez szükséges kottákat itt gyűjtötték. Az egyre szélesebb ismertsége eredményeképp gyakoribbá váltak a kölcsönzések, amelyek azonban a pontatlan nyilvántartás miatt néha követhetetlenné váltak, és így nehézkes volt a művek visszaszerzése. Ezért 1843-ban, amikor Treichlinger zenekari igazgatóként és könyvtárosként újból jelenti, hogy nehéz visszakapni a kiadott és a kikölcsönzött, vagyis a hangászegyleti tagok, illetve külsősök által elvitt anyagot, az igazgatótanács szigorú rendeletet hoz: elismervény nélkül senki sem kaphat kottát. A kölcsönzéseket később korlátozták: a vidéki kéréseket a jövőben nem teljesítik, mert elsősorban a sok szólamkottából álló vokális anyagok esetében ez mindég az egyesület világos kárára lévén, [ ] a művek a tapasztalás szerint mindég elhasznált és hiányos állapotban kerülnek vissza. A hangászegyleti könyvtár 1850-ig mintegy 400 művet tartalmazott, amelyek döntő többsége ajándékozás révén került a gyűjteménybe. Az 1851-ben végrehajtott szervezeti változások következtében a két, addig elkülönülten kezelt gyűjtemény további története szorosan összekapcsolódik egymással. Az 1851 januárjában megszületett döntés, mely szerint az iskolai és az egyesületi pénztárt egyesítették, nem csupán közös gazdálkodást eredményezett, hanem az új név Zenede használata jelezte, hogy szervezetileg is egységessé vált az eddig különálló két rész. Kubinyi

4 Ágoston, akit 1851-ben választottak meg igazgatótanácsi tagnak, aki tapasztalt múzeumigazgatóként javasolta, hogy minden kottát egységesen lássanak el bélyegzővel a gyűjteményhez tartozás jelzésére. Minden bizonnyal ekkor készíttette a Zenede tulajdona Pesten feliratú körbélyegzőt, közepén lírával, melynek egyik oldalán babérkoszorú függ, a másik oldalát pedig stilizált leveles ág díszíti. Az 1851-től 1875-ig terjedő időszakban az állomány a már említett körülbelül 1000 műről mintegy re nőtt, amelynek a rendelkezésünkre álló adatok szerint a kétharmada ajándékként került a könyvtárba. A Zenedéhez közelállók tanárok, növendékek, tanácstagok, részvényesek szűkebb köre a könyvtárnak szánt adományokkal a kezdetektől fogva elsősorban az iskola fennmaradását, működésének folyamatosságát segítette elő. Az 1850-es évektől azonban, ahogy mind szélesebb körben vált ismertebbé a hangversenyek mellett mindaz, ami az iskola falain belül történt, nagyobb lett a bizalom és az érdeklődés. Társintézmények tanárai, muzsikusok, amatőr zenészek, pesti zenészek hozták ajándékba pedagógiai, módszertani munkáikat és saját műveiket. Talán az utókorra is gondoltak: egy több mint tíz éve működő intézményben minden bizonnyal jó helyen lesz megjelent vagy kéziratos munkájuk. Előfordult, hogy több példányban is behoztak egy-egy művet, hogy a növendékek ajándékba megkaphassák, illetve, hogy minél többen használhassák. Az adományozók között, akik számos művet szíveskedtek a zenede számára beküldeni, a kor két jeles zeneműkiadóját is megtaláljuk. Treichlinger Józsefet már említettük, ő 1844-ben még zenemű kereskedőként jelentős ajándékkal járult hozzá a gyűjtemény megalapozásához től a választmányi ülésen bemutatott alapítványi levél szerint kötelezé magát, hogy a saját kereskedésében megjelenendő zeneművek mindenikének egy példányát a zenedének szentelendi. Ezt az ígéretét többször megerősítette és a mintegy 20 éves kiadói működése alatt kiadott művek egy példányát, szinte kivétel nélkül, átadta a könyvtárnak. Hasonlóképpen ajánlotta fel és küldte el kiadványait az ben alapított Rózsavölgyi és Társa cég. Az első néhány évben szinte teljes körűen kapta meg az iskola a kiadványokat, később válogatva, de az 1950-es államosításig rendszeresen érkeztek a kiadói csomagok től 1898-ig minden évben, a császári udvar jóvoltából a Zenede megkapta a Bach-társaság által megjelentetett Bach-összkiadás köteteit. Az értesítés szerint az udvar 5 példányra fizetett elő, ebből kapott egyet a Zenede. A jelentős ajándékok mellett a könyvtár kisebb arányban vásárlások útján is gyarapodott, bár ezekről az alkalmakról kevés adat áll rendelkezésünkre. A Hangászegylet és később a Zenede működése kezdetétől szinte kizárólag csak a magánadományokra számíthatott. A rendszeres és biztos állami támogatás, különböző okokra hivatkozva legtöbbször elmaradt, bár voltak olyan évek, amikor államsegély címen a vallás- és közoktatásügyi minisztérium vagy a főváros egy-egy meghatározott összeget juttatott az intézetnek. Az újonnan vásárolt kottákat először a Zenede használta. A kölcsönzés egészen ig ingyenes volt, ekkor azonban bevezették a díjfizetést, és nyilvánossá tették a könyvtárat. Az november 7-i választmányi ülésen határoztak arról, hogy a kölcsön mindenkor díjfizetés mellett történjék, és pedig a zenemű belbecse szerint, és így a kiadmányozásért járó 30 ft mellett a belbecsnek 10 százalékában, a legmagasabb díj azonban 10ft-ban állapíthatnék

5 meg; és a fizetés mindenkor előleges legyen. A díjfizetés bevezetése a hasznosság mellett a kották rongálódása miatt is indokolt volt. Említettük már, hogy a bélyegző alkalmazását Kubinyi Ágoston javaslatára kezdték el. Az egységességet a használat módjával is kifejezték: az első, mintegy 5000 kottán fekete tintával a címlap alsó harmadában és az utolsó kottaoldal hátlapján szerepelt a tulajdonjelölés, amely később kék színű tintával a címlap felső harmadára került. A számokat a lap tetejére írták, kezdetben tollal, később hatalmas számbélyegzőket használtak. A nyilvántartás egyik alapeszközének számító leltárkönyv rendszeres vezetése ebben az időszakban indult, az évkönyvek tanúsága szerint Engeszer Mátyás 1853-ban az intézeti könyvtár lajstromkönyvével járult hozzá a könyvtár gyarapításához. Az év szeptemberi ülésén választották meg hangműtárnoknak az előterjesztésben fizetés mellett. A teendőket hat pontban foglalták össze. A 6. pont a zeneműtárnok fizetéséről rendelkezik, bár tudjuk, hogy Engeszer és később utódai is nagyrészt fizetés nélkül vállalták ezt a munkát. Énektanárként is tanított, 1885-ben meghalt. A NEMZETI ZENEDE GYŰJTEMÉNYÉTŐL A BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAÉS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁIG Tekintsük át még egyszer a nagy múltú zenei oktatási intézmény létrejöttének, előtörténetének rövid, kronologikus történetét ben már Nemzeti Zenedének nevezték. A legrangosabb magyar zeneoktatási intézmény között állami kezelésbe került, majd az Egyesület újjáalakított szervezeti formában folytatta működését. A zenei tanulmányok mellett a közismereti oktatás Kresz Géza igazgató kezdeményezésére 1942-től gimnáziumi keretben folytatódott. A zeneoktatás reformja az intézményt sem kerülte el ben a Nemzeti Zenede jeles képviselői: Major Ervin, Márkus Ernő, Lajtha László azzal a kéréssel fordultak a főváros polgármesteréhez, hogy a Nemzeti Zenede és a Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskola egyesülhessen, az intézet a Nemzeti Zenede nevet tovább viselhesse. A kérés ebben a formában nem valósult meg. A Vallás és közoktatásügyi miniszter egyik 1947-ben kelt rendelete (250/1947) szabályozza az állami zenekonzervatórium célját: a zenei életpályára készülők legmagasabb fokú zenei tanulmányokra történő előkészítése, a nem hivatásos zenészek legmagasabb fokú zeneművészeti tájékoztató képzése. Az iskola 1948-tól Konzervatóriumként működött ben történt meg a Székesfővárosi. Felsőbb Zeneiskola államosítása. A polgármestertől követelték, hogy a Nagymező utca 1. sz. alatt lévő épületet adja át az Állami Zenekonzervatórium néven működő zeneoktatási intézmény számára ben minisztériumi utasítás történt arra vonatkozóan is, hogy a Nagymező utcai épületben a budapesti Állami Zenekonzervatórium II. emeletét a Zenei Gimnázium foglalja el. Ezzel egyidejűleg a Zenekonzervatórium a Semmelweis utca 12-be költözött át (ma a LFZE egyik épülete). A Gimnázium gazdasági nyilvántartásaiban először kerül említésre az értékes, gazdag könyvtár, amelynek leltározását azonnali hatállyal elrendelték.

6 1954-ben ismételt átszervezések következtében az összevont zeneművészeti szakiskola igazgatójává Sándor Frigyest nevezték ki. Az Erkel Ferenc Zeneművészeti Szakiskola önállósága megszűnt, valamennyi anyagát, beleértve az irattárat, régi dokumentumokat, és a könyvtár teljes anyagát a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola igazgatójának átadták. A vagyontárgyak, készletek, könyv- és zeneműtári kottaállomány így a Bartók Szakiskolába kerültek. Az as években a Statisztikai Hivatal megkezdte a könyvtárak felmérését, adatainak közreadását, így került sor 1953-ban a szakkönyvtárak (közöttük a zenei könyvtárak) adat-összeírására is. Az 1952-ben alakult Könyvtárellátó több száz intézmény könyvtárával, így a Bartók Könyvtárral is szerződéses viszonyba lépett. Ennek előnye az volt, hogy ugyan meghatározott összeget kellett a Könyvtárellátónál elkölteni, de ezen felül ingyenesen szállított, és a szerződő felet előnyben részesítette. A kötelespéldány-rendelet (1945-) nagymértékben gyarapította a Bartók Könyvtár állományát, hiszen a nyomdák a nagy elosztó központnak (OSZK) küldték meg az összes megjelent anyagot, amelyből duplumokat meghatározott sorrendben és szakterület szerint ingyenesen bocsátották a szakkönyvtárak rendelkezésére. A vizsgált korszak beszerzési dátumai ( ) között a legtermékenyebb időszak az 1950-es, 60-as évekre esik. A beszerzés forrásai: ajándék, hagyatékok, könyvtárellátó, köteles példány, zeneműbolt (Rózsavölgyi, Erkel) ajándéka, antikváriumi vásárlás, szakképzési támogatási alap ben Fasang Árpád igazgatása alatt Gonda János vezetésével jazz-tanszak létesült a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában. A magyar zeneoktatásban először kapott helyet a jazz, mint önálló műfaj, újfajta pedagógiai mentalitást igényelve. Természetesen a követelményekhez a könyvtár is alkalmazkodott, mivel hét szakon kezdődött meg a képzés. A könyvtár több példányban szerezte be a Modern Jazz lemezsorozatot, a témával foglalkozó tanulmányokat, cikkeket, Pernye András 1964-ben megjelent, immár klasszikusnak számító A jazz c. könyvét, illetve Gonda János Jazz-Történet-Elmélet- Gyakorlat c. szakkönyvét/1965). A könyvtár történetének ismertetésénél nem tekinthetünk el a gyarapítást elősegítő ajándékozóktól, a hagyatékozóktól. A magánkönyvtárak jelentős anyaga a hagyatékok közül is kiemelkedő a Hammerschlag János, valamint Kerntler Jenő hagyatéka. A valódi értéket itt nemcsak a jelentős részt képező muzeális ritkaságok jelentették, hanem a zenei ismeretek tökéletesen és tematikusan összegyűjtött irodalma is. Hammerschlag János az előadó praxis mibenlétével foglalkozott. Tekintélyes könyvtára felöleli a régi zene stílustörténetét. Orgona- és zongoradarabjai jelentősek. Elméleti kiadványai igazi kuriózumok: Régi billentős zene, A régi zene új előadói praxisai, A zenei ornamensek világából. Teljes könyv- és kottaállománya mintegy háromnegyed részét (ex librisekkel, sajátkezű bejegyzésekkel, ajánlásokkal) a Bartók Béla Zeneművészeti

7 Szakközépiskolára hagyta, ma Hammerschlag hagyaték néven a muzeális gyűjtemény része. Kerntler Jenő hagyatékának legjelentősebb példányai dedikációval, vonás-nemekkel, bejegyzésekkel, kézjegyével, ex librissel ellátott kották től fontos változás volt a könyvtár életében, annak nyitottá tétele, a betűrendes katalógus szakszerű kiegészítése, bővítése mellett a szakkatalógus az ETO (vagyis az általánosan elfogadott nemzetközi, tárgy szerinti osztályozási rendszer) alapján történő feltárása, a kottáknak az u.n. szabadpolcos válogatási rend-ben való elhelyezésével. A nyolcvanas évektől a nagyszámú információ feldolgozásában fontos szerepe lett a számítógépes adatbázis létesítésének. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium könyvtárának feladatai: az iskola oktató-nevelő munkájához szükséges kotta, hangzóanyag, könyv, információs anyag biztosítása, a hallgatók zenei nevelésének, tájékozódásának elősegítése, tanárok szakirodalmi igényeinek kielégítése. Mivel az audiovizuális eszközök szerepe megnőtt az oktatásban is, helyi fonotéka létrehozásával ehhez is alkalmazkodott a könyvtár. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium könyvtárának funkciója: a kotta, könyv, hangzóanyag tematikus, példányszámban megfelelő mennyiségének gyarapítása, amely hivatott a tanárok, hallgatók, kutatók munkájának segítésére a jelenlegi tanszakoknak megfelelő betűrendes- és szakkatalógus a könyvtári szabványok és az intézmény igényei szerinti összeállítása, bővítése, újabban számítógépre vitele. A szakkatalógus beosztása: hangszeres kották: szerzői gyűjtemények, sorozatok, összkiadások, facsimilék szolfézs, zeneelmélet, népzene nyomtatott kottái, partitúrák, zongorakivonatok kamrazenei és zenekari anyagok, zeneirodalmi és zenetörténeti könyvek, szótárak, lexikonok, műjegyzékek, archivált dokumentumok, bakelit, CD és DVD lemezek, video- és hangkazetták A Semmelweis u.21. szám alatti műemléképület I. emeletén működött a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium Könyvtára. A leromlott épület lebontásra ítéltetett, így a nagy múltú könyvtár hontalanná vált. Az alapvető oktatási anyagok egy része a Nagymező utcai iskola II. emeletén került elhelyezésre. A BMC (Budapest Music Center) kebelén belül Információs Központ és Könyvtár partnerként átvette az anyag egy részét. Az állomány gyarapodásához hozzájárult, hogy 2004-től rendelet szabályozza azon tankönyveket, melyeket a közismereti tanórákon használnak. Újdonság az idegen nyelvű, főleg angol irodalom a polcokon.

8 A dokumentumok keresését segíti a tartalom rövid, szimbolikus jelzet feltűntetése a témakártyákon (custos). A kottáknál a hangszer, a könyveknél a betűrend az elsődleges vezérelv. A tervszerű fejlesztés velejárója a tervszerű apasztás. Több lépcsőben történik. A közismereti tanárok munkaközösség vezetővel összehangolva az avult tartalmú könyvek szelektálásra kerülnek. A fennmaradt könyvek közül a duplum példányok indokolt esetben maradnak állományban. A lekerült dokumentumok az Országos Széchényi Könyvtár fölöspéldány szolgáltatásán keresztül jutnak el más könyvtárakba. Szintén e lehetőséggel élve a gyűjteményből hiányzó, ám az OSZK szolgáltatásában felajánlott ajándékkönyvek kerülnek az állományba. A minisztérium által életrehívott ODR (Országos Dokumentációs Rendszer) megváltoztatta a könyvtárközi kölcsönzés módját. Könyvtárunk 2009-ben tagja lett a rendszernek, mint kölcsönző könyvtár: az ország bármely könyvtárából a befelé kölcsönzés megoldható, a kifelé kölcsönadás nem, mivel a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium könyvtára nem nyilvános könyvtár. Növendékeink a zene tanulása mellett hangzó, művészi produktumokat is létrehoznak. A koncerteken, rendezvényeken készült felvételek archiválása a könyvtár részfeladata. A kölcsönzés biztosítása érdekében duplum példányok készülnek. A XXI. század információs társadalmában a közoktatási intézményben tanítók és tanulók kapcsolatának is egyik leggyorsabb lehetősége az Internet. Ezt felismerve a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium honlapján a könyvtár is elérhető. Az iskola eseményei, rendezvényei mellett a digitális katalógusban történő böngészésre nyílik lehetőség a címen, mely a Szikla Integrált Könyvtári Rendszer használatával támogatott. Napjainkban a gyarapítás lehetősége az ajándékokra szorítkozik. Ezek közül az adományok közül kiemelkedik az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára fölöspéldányából érkezett Bátori Mária partitúra, amely része az Erkel Összkiadásnak. A közép- és felsőszintű zenét oktató intézmények könyvtárai közötti átjárás lehetőségére törekedni kell. Természetesen az ehhez vezető úton a kölcsönzési morál javítása szükséges. A Nemzeti Zenede gyűjteménye kortörténeti dokumentumok tárháza. Jelenleg több mint 30 ezer dokumentum található. A muzeális értékek megőrzése, az állomány védelme és karbantartása mindennapi feladat. A NEMZETI ZENEDE KÖNYVTÁROSAI Mátray Gábor Igazgató. Engeszer Mátyás Énektanár. Trautsch Károly től nagybőgőt tanított, 1910-ben halt meg. Vierich Bernát októberétől trombitát is tanított. Kaszás Gyula Titkár. Dr. Molnár Imre Okleveles középiskolai tanár, aki poétikát, éneket is tanított.

9 Major Ervin Zenetörténet tanár, segéd-könyvtáros Molnár Imre mellett, később könyvtárvezető. Heszke Béla Tanár, esztéta, színháztörténész, műfordító. Irsai Vera Zenepedagógus, szakfelügyelő, szolfézs kiadványok szerkesztője. Szelényi István Zeneszerző, zongoraművész, zenetörténész. Pethes Iván Zeneíró, tánctörténész, könyvtártudományi kutató. Mona Ilona Népzene-, könyvtártudományi kutató. Retkesné Szilvássy Ildikó Könyvtáros, a Magyar Rádió archívumának vezetője. Hodozsó Gyula Könyvtáros, a fonotéka létrehozója. Nagy Lajosné Enikő 1986 és Könyvtáros. Vida Eszter Könyvtáros az Állami Gorkij Könyvtár Zeneműtárában, a Magyar Zenei Tanács munkatársa. Darvassi Andrea 2009-től.* *1991-ben zongora-szolfézs tanárként kitüntetéses diplomát szerzett a Győri Zeneművészeti Főiskolán. Posztgraduális képzésen könyvtár-informatika diplomát vehetett át a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző Tagozatán 2002-ben. Első munkahelyén között zongora-szolfézs tanárként, emellett könyvtárosként dolgozott a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézményben ben lett a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziuma könyvtárosa.

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

A Miskolci Egressy Béni - Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zeneműtárának szervezeti és működési szabályzata

A Miskolci Egressy Béni - Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zeneműtárának szervezeti és működési szabályzata 3. számú melléklet A Miskolci Egressy Béni - Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zeneműtárának szervezeti és működési szabályzata 1. A zeneműtárra vonatkozó adatok A zeneműtár

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA Indoklás: Célja: a 16/1998. IV. 8. MKM rendelet a könyvtár olyan körülhatárolása és kimunkálása, amely képes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Könyvtárra vonatkozó adatok -A Könyvtár elnevezése: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rész 1. A könyvtár adatai: 1.1. Megnevezése: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság [a továbbiakban: Múzeum]

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Pedagógiai program. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI

Pedagógiai program. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI Pedagógiai program Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI Előterjesztette: Tóth József, intézményvezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. 09. 01. 1 Tartalom BEVEZETŐ...

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS szeptember 13-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Előterjesztő: A József Attila Általános Művelődési

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS)

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) A munkanapló vezetése minden könyvtár, szolgáltatóhely (a továbbiakban: könyvtár) számára kötelező.

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felhasznált jogszabályok 3 2. Alapelvek 3 3. A könyvtárra vonatkozó adatok 4 4. Személyi feltételek 4 5. Használói köre 4 6. A könyvtár bélyegzőjének leírása 4 7. A könyvtár fenntartása

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A projekt során a város 47 oktatási intézményében valósult meg az informatikai infrastruktúra javítása, melynek során beszerzésre kerültek a következő

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Együttműködés. a VICTORIA Music Hangszerüzlettel

Együttműködés. a VICTORIA Music Hangszerüzlettel Együttműködés a VICTORIA Music Hangszerüzlettel Alapítványunk kuratóriuma kiemelkedő kapcsolatot, együttműködést valósított meg a VICTORIA Music Hangszerüzlettel: már Alapítványunk létrejöttét messze megelőzően

Részletesebben

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban Beiskolázási nyílt napok a megyei középiskolákban Település Intézmény neve, címe Képzés típusa Nyílt nap Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39. Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39.

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ FELEK 1. Bethlen Gábor Református Gimnázium 2. Csongrád megyei Levéltár hódmezővásárhelyi fiókja 3. Erzsébet Kórház és Rendelőintézet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 1. A..könyvtár mozgókönyvtári állományrészének gyűjtőköre A..könyvtár megyei önkormányzati fenntartású nyilvános közkönyvtár...könyvtár a

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Katona Lajos Városi Könyvtár Vác GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. június 1. A Katona Lajos Városi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként meghatározza az

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Múzeumi és mezőgazdasági szekció Győr, 2012. június

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1146. Budapest, Hermina út 9-15. Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az SZMSZ 1. melléklete Bevezetése: 2013. március 27. Vizi Andrea

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Az ATON szakfolyóirat indítása

Az ATON szakfolyóirat indítása Az ATON szakfolyóirat indítása Roadshow Mosonmagyaróvár, 2011.március 22. Gödöllő, 2011.május 16. Bánkeszi Katalin Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Az e-publikálás jelentősége

Részletesebben

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése:

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése: 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése: Örökségfigyelő blog http://oroksegfigyelo.blog.hu/ A CentrArt Egyesület rendszeresen

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ 1. Az intézmény neve: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ 2. Rövidített elnevezése: Forrás GYIK - EGER 3. Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 4. Az intézmény

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-114/2789/2012. sz. határozat Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok

Részletesebben

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport)

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport) Partner Portál??? Üzleti alapú Szolgáltatás alapú (Szolgáltatók és szolgáltatások összegyűjtése az használók segítségére) A konzorcium Eszterházy Károly Főiskola (konzorciumvezető) Egri Hittudományi Főiskola

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai felhasználásának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 1. sz. melléklet Az iskolai

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Pályakezdő könyvtárosok műhelytalálkozója 2007. január 17. KÖNYVTÁR

Pályakezdő könyvtárosok műhelytalálkozója 2007. január 17. KÖNYVTÁR Pályakezdő könyvtárosok műhelytalálkozója 2007. január 17. Beszerzés Számítógépes feldolgozás Takarítás KÖNYVTÁR Könyvtári rend Könyvtárrendezés Állományrendezés Statisztika Kölcsönzés A találkozó fő témája

Részletesebben