A NEM SZAKRENDSZERŐ OKTATÁS AZ 5-6. ÉVFOLYAMON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEM SZAKRENDSZERŐ OKTATÁS AZ 5-6. ÉVFOLYAMON"

Átírás

1 A NEM SZAKRENDSZERŐ OKTATÁS AZ 5-6. ÉVFOLYAMON FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 9023 GYİR, KODÁLY ZOLTÁN U. 31. Gyır, szeptember 31. intézményvezetı

2 TARTALOM 1. Bevezetés Értelmezés, kapcsolódás a helyi tantervhez Cél- és feladatrendszer A nem szakrendszerő oktatás jellemzıi A választott mőveltségterületek, tantárgyak Óraterv Feltételrendszer Értékelés A nem szakrendszerő oktatás helyi tervezete Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Ének-zene Rajz Testnevelés...18

3 1. Bevezetés 1.1. Értelmezés, kapcsolódás a helyi tantervhez A nem szakrendszerő oktatás iskolai szintő tervezete a fennálló törvényi szabályozás révén a 2008/2009. tanévben lép érvénybe az 5-6. évfolyamon. Ennek elıkészítése során az alábbi szempontokat vettük figyelembe: - az 1-4. évfolyam bevezetı, illetve kezdı szakaszaiban alkalmazott módszertani eszköztárat - ezek hatékony elemeit vizsgálva történt meg ezen módszerek kiterjesztése az alapozó szakaszra a éves tanulók életkori jellemzıihez igazodóan - az intézményi pedagógiai program célkitőzéseit figyelembe vettük, kiemelten azon elemét, mely elıtérbe helyezi iskolánk személyiségformáló törekvését - a Nemzeti alaptanterv koncepcióját, cél- és feladatrendszerét átvizsgálva korrigáltuk a helyi tantervünket, és az alapelveket, az új elemeket a tervezés során érvényre juttattuk. A nem szakrendszerő oktatás iskolai szintő tervezete tantervi kiegészítıként jelenik meg intézményi dokumentumaink rendszerében Cél- és feladatrendszer A tanulók személyiségformálását komplex módon, a különbözı mőveltségterületeken szerzett tudással kívánjuk megvalósítani. Ezt a törekvésünket az elmúlt években is érvényesítettük. A tanulás tanítását a különbözı tantárgyak tanulása során elıtérbe helyeztük. Sok esetben szakítottunk a hagyományos oktatási formákkal. Például a személyiséggazdagító foglalkozásoknak, a projektoktatásnak, a nem hagyományos tanítási módszereknek évek óta hagyománya van iskolánkban. E hagyományokkal kívánjuk a nem szakrendszerő oktatás kiterjesztését 5-6. évfolyamon megoldani. Kiemelten kezeljük a továbbhaladáshoz szükséges alapképességek folyamatos fejlesztését, azok megerısítését. Mindezek mellett a Nemzeti alaptantervben megjelenített kulcskompetenciák érvényesítési lehetıségeit átgondolva, ezek megjelenítésre kerültek az oktatást szabályozó helyi dokumentumainkban A nem szakrendszerő oktatás jellemzıi Szemléletváltás A nem szakrendszerő oktatás helyi tervezése során az alábbiakban felsorolt szemléleti változásokat érvényesítettük. Régi Új Termékközpontúság Folyamatközpontúság Ismeretátadás Ismeretbe ágyazott képesség Oktatásközpontúság Tanulásközpontúság Tananyagközpontúság Kompetenciaközpontúság Eljut-e a jó válaszig? Hogyan jut el a jó válaszig? Tanulásközpontúság Tanulóközpontúság Szegregáció Integráció Országos kompetenciamérés tapasztalatai A mérés alapján a hangsúlyozandó területek: - problémamegoldó képesség - kommunikációs képesség - szövegértési-olvasási képesség - íráshasználat 3

4 Tanulásszervezés Modellek: - tanítói tanulásszervezés - tanári és tanítói tanulásszervezés keveredése Esélyegyenlıség Integrált oktatás a tanulócsoportokban. Kivételt képeznek a felzárkóztató és tehetséggondozó, nívócsoportban tartandó tanórák (foglalkozások) A választott mőveltségterületek, tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Feladatkör: A továbbhaladáshoz és a gyermek további életéhez alapvetıen szükséges képességek Ezek: szóbeli és írásbeli kommunikáció, szövegértés-olvasás, írás-helyesírás, önálló tanulás (pl. jegyzetelési technika) Tantárgyi integráció tekintetében a történelem, a természetismeret tankönyvei is használatra kerülnek. Idegen nyelv Feladatkör: Az alsóbb évfolyamokon megszerzett szókincs megszilárdítása, bıvítése, beszédképesség fejlesztése az idegen nyelvi tudás továbbfejlesztése céljából. Tantárgyi integráció tekintetében a magyar nyelv és irodalom tantervi anyagával van szoros kapcsolat. (pl. kultúrák, nyelvi kifejezésmódok, szófaji ismeretek, kommunikáció, íráshasználat) Matematika Feladatkör: A továbbhaladáshoz és a gyermek további életéhez alapvetıen szükséges képességek Ezek: elemi számolási, rendszerezı, kombinatív képesség, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, önálló tanulás (pl. felfedezés öröme) Tantárgyi integráció tekintetében a magyar irodalom, rajz tantárggyal van kapcsolat. (pl. olvasásértés, szövegértelmezés, íráshasználat, térlátás fejlesztése) Mővészetek (ének, rajz) Feladatkör: Kiegyenlítı, örömszerzı szerepet tölt be a tantárgyak rendszerében. Tanulási képességek mellett olyan adottságokhoz kötött képességeket fejleszt, melyek hatásuknál fogva a tanulási eredmény hatásfokát növelik. (pl. észlelés, emlékezet, ritmusérzék, konstruáló képesség, stb.) Tantárgyi integráció tekintetében a magyar és az idegen nyelv tanulásával van kapcsolat. Testnevelés Feladatkör: Kiemelten fejleszti a megfigyelés, a gondolkodás, a tanulás képességének az élettani alapjait, továbbá az egész életen át tartó tanulás fizikai és szellemi megalapozásához járul hozzá. Tantárgyi integráció tekintetében közvetett módon valamennyi területtel kapcsolatban van. 4

5 Óraterv évfolyam alapozó szakasz nem kötelezı órából nem kötelezı órából Mőveltségterületek Tantárgyak kötelezı óraszám kötelezı órából kötelezı óraszám kötelezı órából Magyar nyelv és irodalom (Tánc és dráma) Élı idegen nyelv Idegen nyelv Matematika 4 1 3,5 1 Ember és társadalom Történelem (Hon- és népismeret) 2 2 Környezetismeret Természetismeret 2 2,5 Ember a természetben Földünk-környezetünk Mővészetek Biológia (Egészségtan) Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Rajz Mozgóképkultúra és médiaismeret Informatika 1 1 Életvitel és gyakorlati ismeretek Technika 1 1 Testnevelés és sport Testnevelés 2,5 1 2,5 1 Osztályfınöki (Etika) , , nem szakrendszerő 9 nem szakrendszerő Megjegyzés: A tervezet éves szinten felülvizsgálatot igényel, ugyanis figyelembe kívánjuk venni a tanulókra vonatkoztatott aktuális mérési eredményeket (országos, iskolai szintő), és a tanulói létszámokat Feltételrendszer Humán erıforrás biztosítása Magyar nyelv és irodalom: Idegen nyelv: Matematika: Mővészetek: Testnevelés: Tanítói végzettség + szakképzettség Tanítói végzettség + szakképzettség Átképzés Tanítói végzettség + szakképzettség Tanítói végzettség + szakképzettség Többéves tanítási gyakorlat alsó tagozatban Szakmai kompetenciák biztosítása - tanulásszervezési képzéseken való részvétel (elmúlt években) - tanulásszervezési mőhely létrehozása intézményen belül (2007/2008. tanévben) - módszerbıvítés (pl. tanulási szerep, játékos forma, érdeklıdés fenntartása, tanulói felelısség, érzelmek kezelése) 5

6 Értékelés Helyzetelemzés Alapja: - országos kompetenciamérés eredményeivel való összehasonlítás - helyi mérési-értékelési rendszer tapasztalatai (trendvizsgálatok is) Ezek alapján elemzés, fejlesztési javaslatok készítése a módszertani kultúrára vonatkozólag. Értékelés - Az értékelési módok bıvítése szöveges értékeléssel - A fejlesztı értékelés kiemelt szerepe 2. A nem szakrendszerő oktatás helyi tervezete (Helyi tantervi kiegészítés) 2.1. Magyar nyelv és irodalom Célok, alapelvek Az anyanyelvi nevelés célja, hogy az emberi kommunikációs képességeket és a gondolkodást oly módon fejlessze, hogy a éves tanulók életkoruknak és a konkrét pedagógiai célnak megfelelı szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció képességét. Az irodalom, mint nyelvi mővészet a kultúra egyik fı hordozója és megújítója, emellett a szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésének egyik legátfogóbb és leghatékonyabb eszköze, vagyis az anyanyelvi, a kulturális és a szociális kompetencia párhuzamos fejlesztését teszi lehetıvé. Egyik legfontosabb alapelv, hogy a tantárgy a tanulás közegeként megfelelı elıfeltételeket és eszközrendszert biztosítson a tanulás teljes folyamatához, ezzel elısegítve a tanulási folyamat hatékonyságát. Fontos kiemelni a nyelv kultúraközvetítı szerepét, mely révén megismerik tanulóink az értékeket és az azokhoz való viszonyulási lehetıségek széles tárházát. Ezáltal az anyanyelvi készségek birtoklásának meghatározó szerepe van a társadalom értékeinek közvetítésében, létrehozásában is. Az alapvetı közösségekben (család, iskola, stb.) való aktív részvétel ugyanis az anyanyelv biztos tudását feltételezi. A nyelv az önkifejezésnek, az önálló vélemény kialakításának alapja. Így az értelmi képességek fejlesztése mellett ezáltal a szociális képességek fejlesztése is lehetıvé válik. Az anyanyelvi és irodalmi nevelést elválaszthatatlan egységként értelmezzük, mivel az irodalmi mővekkel való megismerkedés révén jön létre a kapcsolat múlt, jelen és jövı között, ezzel biztosítható a kultúra folytonossága és folyamatos megújulása. Mindezekbıl adódóan szoros kapcsolat főzi a rajz, ének, természetismeret, történelem és az élı idegen nyelv tantárgyak tartalmához és céljaihoz, ami által a tantárgyi integráció az anyanyelv tekintetében széleskörően valósul meg. Fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése: - megfelelı szókincs és a magyar nyelv rendszerének ismerete - szóbeli és írásbeli kifejezıképesség - különbözı típusú szövegek olvasása értelmezése - információk megkeresése, összegyőjtése, feldolgozása 6

7 A hatékony, önálló tanulás fejlesztése: - korszerő, kooperatív tanulási technikák - anyanyelvhez szükséges tanulási alaplépességek folyamatos fejlesztése (pl. olvasás, írás, szövegértelmezés) - olvasási és szövegértési képességek folyamatos differenciálása és mélyítése - lényegkiemelı, áttekinthetı jegyzetelés és vázlatkészítés - nyelvtani ismeretek tudatos alkalmazása - biztos helyesírási képesség Szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése: - értékek, értékrendek tudatos alkalmazása - szabálykövetı magatartási modellek Kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése: - a hatékony kommunikációs képesség - csoportban való együttmőködés Esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıképesség fejlesztése: - mővészi kifejezés sokrétőségének megismerése - irodalom iránti nyitottság, befogadóképesség - esztétikai érzék fejlesztése Egyetemes kultúra megismerése: - a magyar és az európai irodalom iránti érdeklıdés felkeltése - szakkönyvek, képek alkalmazása, használata - múzeum, kiállítás, színházi elıadás látogatása - irodalmi mővek hallgatása tanórán elıadómővészek tolmácsolásában Emocionális érzelmi/ érzékenység fejlesztése: - az irodalmi mő tartalmának megjelenítése, érzelmi kifejezése rajzzal, festéssel, tánccal, énekkel Emlékezet fejlesztése: - versek szövege több versszakkal, ritmusgyakorlás, kopogás - memoriterek tanulása Alkotóképesség fejlesztése: - fogalmazások, esszék, versek írása - tánc, körjáték 7

8 Témakör Beszéd- Készség Szövegalkotás Óraszám 25 Fejlesztési terv 5-6. évfolyam Fejlesztési területek Módszerek Várt eredmény Kifejezıképesség Szókincsfejlesztés. A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben. Emocionális érzékenység Gondolkodás Hallott szöveg rövid szóbeli összefoglalása. Emlékezet Rövidebb szövegek alkotása különbözı szövegtípusokban és mőfajokban (rövid leírás, kisebb elbeszélés, néhány soros jellemzés). Személyes- és olvasmányélmények megfogalmazása. Kreatív szövegalkotás. Önálló tanulás képességének Olvasás 25 Az olvasás örömének felfedezése. A hangos és a néma olvasás gyakorlása. Szövegértı képesség Eligazodás a szövegmőfajok világában. Alapvetı irodalmi témák, emberi alaphelyzetek felismerése az olvasott mővekben. Szociális kompetenciák fejlesztése -helyesejtési gyakorlatok (légzı-, artikulációs, idıtartam, hanglejtés, hangerı gyakorlatok) -kommunikációs helyzetgyakorlatok -reproduktív beszédgyakorlat (szó szerinti, lényeg szerinti szövegmondás) -szerepjáték -figyelem a beszélgetıtársra -memoriterek tanulási módja, a helyes elıadásmód -anyaggyőjtés -anyag elrendezése (idırend, stb.) -szöveg tagolása érdeklıdést felkeltı témákban -stilizálás mőveletei szókártyák segítségével (pl.: szóhasználat) -önálló szövegalkotás képsor alapján (képregény) -szövegek átírása, más befejezés írása, szövegek szőkítése, bıvítése; rejtvényszerkesztés -publicisztikai szövegek írása (reklámszövegek, filmelızetesek, plakátok) -vázlatkészítés -vázlatok önálló bıvítése, szőkítése -olvasás gyakorlása különféle olvasástechnikákkal -felolvasás -különbözı szövegértési technikákkal való ismerkedés -a történet idejének és helyszínének azonosítása -a cselekmény indítása és befejezése -jegyzetkészítés -információk visszakeresése -magatartási modelleken és emberi jellemeken keresztül pozitív értékrendszer alakítása Jól érthetı beszéd, helyes artikuláció. Udvarias nyelvi formák használata. A szóbeli közlés és a testbeszéd összehangolása. Saját vélemény bátor, tömör megfogalmazása. Mások véleményének meghallgatása. Rövid, összefüggı történet mondása. Memoriterek pontos elıadása. Tömör, jól tagolt érdekes, értelmes leírás, jellemzés, elbeszélés írása. Az olvasmányélmények örömének egyéni kifejezése. Törekvés az egyedi kifejezésmódra. Önálló szövegalkotás, -tanulás vázlat segítségével Hibátlan olvasás megfelelı hangsúlylyal, hangerıvel. A szöveg megértésének bizonyítása különbözı szövegtípusokon. A szereplık érzelmeinek megítélése. Tanulság, erkölcsi ítélet megfogalmazása. 8

9 Írás Helyesírás, nyelvhelyesség 24 Az írásbeli kommunikáció, kifejezıképesség tovább Esztétikai érzék, igényesség A magyar nyelv rendszerének felismerése a szöveg, a mondat, a szó, a bető szintjén. A szavak jelentésének felismerése a korosztály szintjén (pl. az egy- és többjelentéső szavak felismerése, rokon értelmő szavak győjtése). Az írásbeli és szóbeli szövegalkotáshoz kötıdı alapvetı nyelvhelyességi tudnivalók megismerése. -másolás -tollbamondás (látó-halló, halló) -emlékezetbıl írás -hibajavítás -felismerı gyakorlatok (pl.: gyors kiemelés, tartalmi és formai jegyek megszilárdítása) -elemzı gyakorlatok -szójelentések megadása a diák saját szavaival (mondattani, szófajtani, hangtani; elemzési mőveleti sorrendek megtartása) - alkotó alkalmazást kívánó gyakorlatok (pl.: győjtés, analógiás soralkotás, kiegészítés, pótlás, csoportosítás) -kutató-, győjtımunka -szakkönyvek használata (pl. helyesírási kézikönyvek, szótárak) -betőrendbe sorolás Esztétikus, megfelelı tempójú írás. Áttekinthetı íráskép, füzetvezetés. Hibátlan másolás. Pontos hibajavítás. Mondatfajták helyes jelölése. Az elválasztás szabályainak biztos tudása. A kötelezı szóanyag hibátlan másolása (80%-os biztonsággal) Nyelvtani ismeretek helyes alkalmazása az alábbi területeken: helyesírási alapelvek, hangrendszer, jelentéstan, szófaji rendszer Idegen nyelv Célok Az élı idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvetı célja a kommunikatív nyelvi kompetencia kialakítása, vagyis a cselekvıképes, használható és továbbfejleszthetı nyelvtudás. Az adott szituációnak megfelelı nyelvhasználat képessége a négy nyelvi alapkészségen - hallás, beszéd, olvasás, írás fejlesztendı. Törekvésünk, hogy minden tanuló a választott idegen nyelven (német, angol) elérje és biztonsággal teljesítse a 6. évfolyam végére az európai minimumszint A1-es felét, az emelt szinten tanulók az A1-es szintet. Alapelvek - Motivált tanulási légkör fenntartása - Játékos módszerek alkalmazása - Tevékenykedtetés - Tanulási szerep megtanulása a hatékony tanulási technikák elsajátíttatása - Idegen nyelvi óravezetés Fejlesztési feladatok A négy alapvetı nyelvi területen történik: - Beszédértés - Beszédkészség - Olvasásértés - Írás Szervezeti keretek 3-8. évfolyamon nívócsoportos oktatás. 9

10 Bemutatkozás Iskola Lakás Szabadidı, szórakozás Napirend Városunk - Gyır Fejlesztési terv 5-6. évfolyam Témakör Fejlesztési terület Módszer Várt eredmény Beszédkészség: szókincs A tanuló megérti a megszilárdítása, témához kapcsolódó bıvítése. szavakat, fordulatokat. Bemutatás Személyek külsı leírása, ruházat Napirend Lakás Vásárlás Étteremben Meghívás Pontos idı kifejezése Az orvosnál Mesék, történetek Mondatalkotási képesség fejlesztése szóban. Egymást követı események elmondása. (sorrendiség) Mondatalkotási képesség fejlesztése szóban. Beszédértés, beszédkészség Íráskészség A tananyagban elıforduló nyelvtani ismeretek, kiemelten az adott nyelvre jellemzı szórend. -szókártyák -kép és szókártya azonosítása -szógyőjtések képrıl -nyelvi társasjátékok -egyéni, páros, csoportmunka -szituációs játékok -dialógusok párban -képek és mondatkártyák azonosítása -mondatkártyákkal egyéni, páros, csoportmunka Projekt (5 óra) 1.Szókincs elsajátítása. 2.Képleírások, mondatalkotások Álomlakás tervezése felülnézetben; a lakás elkészítése berendezési tárgyakkal (kartonpapír, gyufásdoboz - tantárgyi integráció a technika tantárggyal. Kooperatív csoportmunka. -szituációs játékok -dramatizálás -szókártyák -hiányos mondatok, szövegek kiegészítése -nyelvi társas játékok -Dalton-módszer: penzum készítése az egyéni differenciáláshoz Dialógusok reprodukálása, összeállítása egyénileg, párban. Saját napirend elmondása. Saját lakás bemutatása; Kiállítás az elkészült álomlakásokból. Információkérés és információadás az elsajátított szókinccsel. Memoriterek. Szövegek reprodukálása. Bemutatkozó ; levél írása. Meghívó születésnapra. Kérdésekre válaszadás. Összefüggı szövegek alkotása mondatban. (képleírások) 10

11 2.3. Matematika Célok, alapelvek A matematikatanítás célja, hogy a megfelelı nevelı és irányító funkciók ellátásával, érzelmi és motivációs vonatkozásokban formálja és gazdagítsa a személyiséget, a gondolkodást és alkalmazásra érett tudásokat hozzon létre. A kulcskompetenciáknak megfelelıen kiemelt cél a biztos számolási tudás alakítása, a kommunikáció fejlesztése, a matematika tanulás szokásainak, képességének alakítása. Kiemelten kezeljük a tanulók rendszeres, önálló munkára szoktatását, amit állandó motiválással érhetünk el. A tanulási tevékenység közben fejleszteni kell a tanulók önismeretét, együttmőködési készségét, empátiáját Fontos alapelv, hogy a tantárgy tanulása során az integratív képi gondolkodás fejlesztése nagy hangsúlyt kapjon, mivel az 5-6.-os tanulók gondolkodása erısen kötıdik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Fejlesztési feladatok Matematikai kompetencia: - a gondolkodás területeinek fejlesztése - a felmerülı problémák lefordítása a matematika nyelvére, következtetések levonása - a biztonságos szám- és mőveletfogalom kialakítása, a számolási készség fejlesztése - mérések, mértékváltások biztos végzése Anyanyelvi kommunikáció: - mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatása, megértése - saját gondolatok közlése, érvek keresése, az érvelésen alapuló vitakészség fejlesztése - a matematika tanult szaknyelvének pontos használata, jelölésrendszerének értése és alkalmazása - szöveges feladatoknál a szöveg pontos értelmezése Szociális kompetencia: - az önellenırzéssel a tanulók önbizalmának, magabiztosságának növelése - törekvés a kompromisszumra, az elıítéletek leküzdésére Kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia: - segítı együttmőködés a páros és csoportmunkákban Hatékony önálló tanulás képességek fejlesztése: - számítások, mérések elıtt becslések végzése, a feladatmegoldások helyességének ellenırzése - megoldási tervek, vázlatrajzok készítése - az idıvel és az információval való hatékony gazdálkodás 11

12 Fejlesztési terv 5-6. évfolyam Témakör Óraszám 2 + folyamatos Gondolkodási módszerek Számtan, algebra Összefüggések, függvények, sorozatok Geometria mérés Fejlesztési területek Módszerek Várt eredmény A matematika önálló tanulási módjának alakítása, Képességalakítás a matematikai problémák önálló meglátására, megoldására irányulóan. Rendszerezı és kombinatív képesség A felismert összefüggések képi, szóbeli és írásbeli kifejezése. A vitakészség, az érvelés, a cáfolás és indoklás képességének Gondolkodási algoritmusok követése. 18 A biztos számfogalom és mőveletfogalom Számrendszeres gondolkodás Analógiák alapján végzett mőveletmegoldások. Pontos és megfelelı tempójú számolási készség Az önismeret, önmotiváló képességek kialakítása. 4 A függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer elıkészítése. A problémalátás, a probléma-megoldási képesség 11 A geometriai látásmód és ismeretrendszer megalapozása, Sík és térbeli tájékozódási képesség formálása. Feltételeknek megfelelı alkotások elképzelése a megalkotások elıtt. Képzelet A mérıeszközök helyes használata. -hatékony tanulási technikák -gyakorlás páros és csoportmunkákban. -szituációkban való gyakorlás: az érvelés, az indoklás, a cáfolás -matematikai problémák modellezése -rendszerezések a valós életbıl vett példákon keresztül -tanulói magyarázatok, érvelések, cáfolatok megfigyelése, elemzése, kiegészítése -feladatok lejegyzése hallás, önálló olvasás után -megjelenítés lejátszással, kirakással, képpel -versenyhelyzetek teremtése -idıtartam meghatározása a feladatmegoldásokra -önmagához mért fejlıdés elismerése -helyérték táblázat készítése, használata -játékpénz használata -elemek csoportosítása (csomagolása) -jegyzetelési technikák -oksági kapcsolatok keresése -elnevezések, jelölések, szimbólumok alkotása, használata -táblázatok készítése, hiányzó adat keresése -periodikus, számtani és mértani sorozatok alkotása -adatmerítés a valós életbıl a gyermekek életkori jellemzıinek figyelembevételével -objektumok alkotása szabadon -alakzatok megismerése, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerése -mérések végzése választott és szabvány mérıeszközökkel, mértékegységekkel -egyszerő transzformációk elvégzése segédeszközök használatával. -képzeletben történı mozgatás. Önállóság a tanulási folyamat során. Matematikai problémák modellezés utáni megoldása. Megfelelıen alkalmazott matematikai szaknyelv. Fejlıdı problémamegoldó képesség. Bátor és tudatos véleménynyilvánítási módok alkalmazása. Biztos szám- és mőveletfogalomra épülı számolási készség. A matematikai szaknyelv és jelölésrendszer értése, helyes használata. Grafikonokról adatok leolvasása. Számsorozatok, függvénytáblázatok helyes kiegészítése. Összefüggések felismerése. Az idı, tömeg, hoszszúság őrtartalom helyes becslése, mérése. Mennyiségek átváltása. A terület és térfogat fogalmának értése, mértékegységeinek értelmezése. Pontos, esztétikus munkavégzés. 12

13 Valószínőség, statisztika 2 A valószínőségi gondolkodás Statisztikai gondolkodás -valószínőségi számítást fejlesztı játékok, kísérletek, megfigyelések -egyszerő oszlopdiagramok készítése Tájékozottság a valószínőségi feladatok megoldása terén. Statisztikai diagramok helyes értelmezése Ének-zene Célok, alapelvek Az 5-6. évfolyamon a zenei nevelés célja a zenei élmény nyújtása, a zenei képességek fejlesztése, az értékközvetítés és értékırzés, a zene, a mővészet iránti igény felkeltése és befogadása. Ezzel segíti a teljes emberré válást, a harmonikus személyiség kialakulását. Fontos alapelv, hogy a tantárgy tanulása során a lexikális ismeretek tanítása helyett elıtérbe kerüljön a zenei mővek élvezete, azok örömszerzı funkciója. Kiemelt figyelmet kap a tantárgyi integráció is. Különös tekintettel érvényesíthetı ez a történelem, a hon-és népismeret és a magyar irodalom tantárgyak tanulása során pl. a népdalok, népszokások témakörben. A dalok ritmizálása, a ritmusérzék fejlesztése a nyelvek tanulására hat ösztönzıleg. A testi mozgással járó feladatok (táncjátékok) a testi fejlıdést szolgálják. Kiemelendı még a másik mővészeti tantárgygyal, a rajzzal való szoros kapcsolat is. Fejlesztési feladatok Szociális kompetencia: - közös énekléssel, tánccal, körjátékkal, a közösségi érzés alakítása Kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia: - dallaméneklés, körjátékban, táncban való részvétel Esztétikai mővészeti tudatosság és kifejezıképesség: - éneklés, tánc - festés, rajzolás - zenehallgatás Egyetemes kultúra megismerése: - a magyar és az európai mővészet iránti érdeklıdés felkeltése, - szakkönyvek, képek alkalmazása, használata - múzeum, kiállítás, hangverseny látogatása - zenehallgatás tanórán Önálló tanulás képességének fejlesztése: - zenetörténeti ismeretek önálló feldolgozása (tankönyv, szakkönyv) Emocionális /érzelmi/ érzékenység fejlesztése: - a dal, a zenemő tartalmának megjelenítése, érzelmi kifejezése rajzzal, festéssel, tánccal, mozgással Fantázia fejlesztése: - dallam, ritmus improvizálása - tánc improvizálása - illusztráció készítése zenére 13

14 Figyelmi koncentráció fejlesztése: - ritmusgyakorlatok Emlékezet fejlesztése: - dalok szövege több versszakkal, ritmusgyakorlás, kopogás, dallamírás Zenei alkotóképesség fejlesztése: - éneklési készség fejlesztése dallal - tánc, körjáték, hangszerjáték Zenei megismerı és befogadóképesség fejlesztése: - zenei hallás és kottaismeretek - ritmusérzék fejlesztése, dalok ritmizálása, taps, - zenehallgatás Egészségmegırzı képesség fejlesztése: - énekléssel - mozgással, tánccal - zenehallgatással - zenéléssel Fejlesztési terv 5-6. évfolyam Témakör Óraszám Fejlesztési területek Módszerek Várt eredmény Éneklés 21 Az éneklési készség Emocionális érzékenység Érzelmi kifejezıképesség Emlékezetfejlesztés. -egyéni, csoportos, páros, kiscsoportos éneklés, kánon éneklése -a népdaléneklés összekapcsolása a néptánc elemeivel -memorizálás -a dal tartalomnak megfelelı elıadása ismert dalokkal, dallamokkal, ritmussal dalszövegekkel Az önálló és a közös éneklés öröme. Az érzelmek tükrözıse az elıadásban. A versszakok ismerete a dalénekléskor. Az emlékezet, a képzelet fejlıdése. Helyes ritmusérzék kialakulása. Zenehallgatás 6 Esztétikai mővészeti tudatosság. Az igényes zene iránti képesség, fogékonyság A zenei élmény átélése, fantázia Önálló tanulás képességének Egészségmegırzı képesség -zenehallgatás -hangverseny látogatása -hangszerekkel való ismerkedés -a zenemő megjelenítése rajzzal, festéssel, tánccal -improvizálás: mozgásos, táncos -zeneirodalmi, zenetörténeti tankönyvek, szakkönyvek önálló feldolgozásával, kutatással történı tantárgyi integráció (rajz, történelem) A zenemővek megismerése, felismerése. Mőélvezet, az érzelmi érzékenység fejlıdése. A mő megértésének bizonyítása. A kutatómunka képességének birtoklása. Az egyetemes és a magyar kultúra zenei megismerése. 14

15 Zenei ismeretek 10 Zenei megismerı és befogadóképesség fejlesztése: - ritmusérzék fejlesztése - kottaolvasási készség -ritmuselemek megszólaltatása, ritmustapsolás, ritmuskopogás, ritmusjárás körjátékok tanulása: -körjátékok egyszerő tánclépéssel -dalkísérettel ritmizálás: -szavak, nevek ritmizálása gyermekversek ritmizálása -dallaméneklés kottából, szolmizálva, lejegyezve -játékos, korcsoport érdeklıdési korának megfelelı módszerek, hanganyag Helyes ritmusérzék kialakulása, fejlıdése. Helyes ritmizálás. Dallam helyes szolmizálása, lejegyzése Rajz Célok, alapelvek Célként jelölhetı meg a tanulóknak a hozzásegítése a látható világ jelenségei, valamint a sajátos képi közlések, vizuális mővészeti alkotások mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Továbbá azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése, ismereteknek az átadása, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintő mőveléséhez, a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. Az alapozó szakaszban is még fontos, hogy a tanuló megırizze a rajzolás, az alkotás öröme iránt kialakult szeretetét. Ebbıl következıen alapvetı cél hozzásegíteni ıket ahhoz, hogy a rajz tantárgy iránt kialakult rokonszenvük a továbbiakban is fenntartható legyen. Fontos ugyanis, hogy a látható világ jelenségeinek, a világ szépségeinek, az élet örömeinek meglátásához, a látáskultúra megalapozásához az iskola hozzásegítse ıket. A megsokszorozódott vizuális hatások, technikai információk korában a tanulók kritikus befogadó magatartásának formálása, kialakítása is szükséges. A mővészeti nevelés értékközvetítı, értékteremtı, személyiségformáló szerepet is betölt, így alakítható és formálható a kultúra értékeit becsülı, környezettudatos magatartás. A tantárgyi integráció révén a rajz tantárgy tanítása szoros kapcsolatban áll a történelem, magyar irodalom- és nyelvtan, matematika, ének-zene, testnevelés, természettudományokhoz tartozó tantárgyakkal. Fejleszti ugyanis a spontán beszédet, aktív szókincset, kommunikációs képességet, a ritmusérzéket, a tájékozódást és ismereteket a különbözı mővészeti korokban. A geometriai alakzatok rajzolásán, modellek készítésén keresztül pedig az eszközhasználatot, a térlátást és problémamegoldó képességet szolgálja. Fejlesztési feladatok Szociális kompetencia: - makettek készítése, kiállítások rendezése, múzeumlátogatás 15

16 Kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia: - illusztráció, díszítı motívumok - mővészettörténeti korokhoz öltözet tervezése - segítı együttmőködés a páros és csoportmunkákban Esztétikai mővészeti tudatosság és kifejezıképesség: - az alkalmazott technika és a mő mondanivalójának kapcsolata - városnézés (építészeti stílusjegyek megfigyelése) Egyetemes kultúra megismerése: - mőalkotások elemzése (különbözı korok, különbözı kultúrák) Fantázia fejlesztése: - egyéni elképzelés alapján létrehozott alkotások révén Érzéki tapasztalás: - a környezettel való kapcsolat fenntartása, erısítése, a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés - az érzékelés érzékenységének fokozása - a látvány élvezetének képessége Problémamegoldó képesség: - kreativitást, konstruktivitást igénylı feladatok révén - feladatok önálló megoldása rutinok, készségeken át a projektfeladatok önálló megoldásáig Térbeli tájékozódás: - tárgyak, jelenségek egymáshoz való viszonyának megfigyelése - azonosságok és különbözıségek szerepe - téri helyzetek megjelenítése Kommunikációs képesség: - tárgyakkal, jelenségekkel, mőalkotásokkal kapcsolatos információk győjtése - idıbeli változásokat, egyszerő, önálló ábrázolása - vizuális jelek, szimbólumok értelmezése, képi utasításokat követése Önértékelési, együttmőködési képesség: - alkotások összehasonlítása, értékelése - közös alkotások létrehozása 16

17 Fejlesztési terv 5-6. évfolyam Témakör Vizuális kommunikáció Kifejezésés képzımővészet Tárgy- és környezetkultúra Új technika elsajátíttatása Óraszám Fejlesztési területek Módszerek Várt eredmény 6 Egyéni látásmód - eszközhasználat (körzı, vonalzó) Térlátás fejlıdése. Színtani ismeretek kialakítása, Színek ismerete, esztétikai érzék fejlesztéseció -matematikával való koncentrá- elıállítása, színérzék fejlıdése. Kommunikációs képesség - piktogramok, szimbólumok, Eligazodás a modern monogramok bemutatása, felismertetése, élet képi vilá- Képi utasítások követése. terveztetése gában (reklámképek, Megismerı képesség - középpont és egyensúly, grafikák alkotása, szimmetria és aszimmetria meg- olvasása ). Térlátás figyeltetése Jó együttmőködési - nézeti ábrázolás modellek képesség kialakulása segítségével társas munkákban. 21 Emocionális érzékenység. Mővészetek iránti érzékenység, befogadóképesség. Önálló tanulás képességének Esztétikai érzék Térbeli, idıbeli tájékozódás. Átélés képessége. Gondolkodás 9 Önismereti, önértékelési képesség. Emocionális érzékenység. Kommunikációs képesség. Esztétikai érzék A valós világ és a képi megjelenítés kapcsolata. 6 Színharmónia. Érzékek fejlesztése (tapintás-látás), koordinációja. Finommotorikus mozgás Önálló tanulás. Esztétikus kivitelezés. Problémamegoldó gondolkodás -különbözı hatások alkotó felhasználása - hang és kép együttes alkalmazása - mőalkotások olvasása, elemzése - alaprajz, térkép olvasása (tantárgyi integráció: természetismeret, történelem) - egy alkotáson belül különbözı technikák alkalmazása - önálló kutatás, anyaggyőjtés - önálló véleménynyilvánítás - képzımővészeti kiállítások megtekintése - a tanult technikákkal egyéni ötletek megvalósítása - ajándék ötletek kivitelezése (váza, falikép, gipszdísz) - kooperatív tanulási formák alkalmazása - az új technikák felfedezése - egyéni ötletek megvalósítása - az életkorhoz, a mindennapi élethez közelálló témák választása - kooperatív tanulási formák alkalmazása Hagyományos és korszerő eszközök, anyagok ismerete, megfelelı alkalmazása. A kutatómunka képességének birtoklása. Az egyetemes és a magyar kultúra mőalkotásainak megismerése. Önálló díszítés különbözı mővészeti korokhoz kapcsolódóan. A képzımővészeti alkotások mondanivalója és a való világ közötti kapcsolat felismerése. Anyagtakarékos, környezetbarát magatartás kialakulása. Az életkorhoz közelálló, korszerő technikák rutinos alkalmazása. A problémák önálló megoldása. Esztétikus, a használatnak megfelelı munkadarabok, alkotások készítése. 17

18 Szervezés 2 Az eszköztárolás szabályai. Érdeklıdési kör bıvítése. A helyes idıbeosztás. Munkarend. Önszabályozás, önfegyelem. Önértékelés. - közös eszközrendezés - eszköztárolás szabályai - jutalmazási, elismerési formák - kiállítások szervezése 6. évfolyam végére önállóság az eszközök rendezésében. A helyes idıbeosztásra való törekvés. Igényesség megnyilvánulása a munkában Testnevelés Célok, alapelvek Az alapozó szakasz fı célja a gyermek fejlesztésében a testnevelés és sport mozgásanyagának pozitív élményekkel való elsajátítása. Tehát szükségszerő tény, hogy a tanulók számára a testnevelés ebben az életkorban is örömforrás, sikerélmény legyen. A testi nevelés nem csupán tananyag-elsajátítást jelent, hanem tágabb értelemben az egészséges életmód és a testkultúra fejlesztését foglalja magában. Az 5-6. évfolyamon is egyik legjelentısebb alapelv a játékosság. A játékos módszer alapját az egyéni versengés jelenti. A versengés motiváló tényezıként hat a készségtanulásra. Fokozza ugyanis a tanulási kedvet, másrészt fokozott erıfeszítésre, nagyobb teljesítményre sarkall. Döntési helyzetekkel is találkoznak, amelyek a felelısségvállalás és az önismeret erısítését szolgálják. A testi nevelés során sokféle, változatos tevékenységgel találkoznak a tanulók, amelyek ösztönzıleg hatnak a tanulási kedvre vonatkozólag. A testnevelési játékokban lévı feladatok feltétlenül megkívánják az elemi szintő taktika alkalmazását, pl. fair-play betartása, csapatérdek figyelembe vétele a ritkán célravezetı individuális érdek helyett. A testi és szellemi tevékenység egységében valósítható meg az egyéniség harmonikus Mozgásfejlesztés nélkül nem képzelhetı el a kognitív funkciók pozitív irányú változása sem. Cél az egyén kölcsönös harmóniája önmagával, társaival, a természettel. A természet erıi ugyanis fokozhatják a pszichomotoros tevékenységek hatását. Ezt a célt biztosítják a szabad levegın tartott órák. Az önkéntesség szerepe ugyancsak lényeges tényezı a testi nevelésben. A testi fejlesztés rendszeressége az életvitelszerő alkalmazás begyakorlásának eszköze. Ez elısegíti az egészséges, esztétikus test felépítését, az (egészséges) helyes testtartás állandósulását, biztosítja test és lélek harmóniáját. Ugyancsak fontos alapelvként jelenik meg az egyéni, a közösségi felelısségtudat kialakítása. Fejlesztési feladatok Erkölcsi, akarati tulajdonságok fejlesztése: - szabálykövetés és elfogadás tudatosítása, erre történı törekvések a versengéssel járó feladatok során Szociális kompetenciák fejlesztése: - Közösségi mi - érzés felelısségvállalás erısítése Kezdeményezı képesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése: - társakkal való együttmőködés - csapatjátékok, sportjátékok, váltóversenyek gyakorlása során Igazodás a teljesítménybeli determináltsághoz: - személyre szabott feladatok, egyéni bánásmód a tanórán. 18

19 Térbeli, idıbeli viszonyokban való tájékozódás: - saját test érzékelése, testhatárok érzékelése, kondíció fejlesztése - pl. fordított testhelyzetben végzett feladatok, labdás és sport játékok, idıre mért teljesítmény - testtartást javító játékos feladatok gerincoszlop, talpboltozat Emocionális érzékenység fejlesztése: - kudarcélmény elviselése, sikerélmény megfelelı kezelése, a teljesítmény mérése során, versenyeken. Egyetemes kultúra fejlesztése: - néptánc alapjai a testnevelés órákon, egyszerő, koreografált játékok - nemzeti válogatottjaink megmérettetéseinek, szerepléseinek figyelemmel követése Figyelmi koncentráció fejlesztése, emlékezet fejlesztése: - aerobik koreográfiák, talajgyakorlatok tanulása, mozgássorok bevésése során, gyakorlatok pontos elsajátítása, bemutatása Ügyesség fejlesztése: - akadálypályán végzett feladatsorok, szereken át és szerekre feljutás egyéni adottságokhoz igazodva. Mozgáskoordináció és kondicionális képességek fejlesztése: - gimnasztikai gyakorlatok, aerobik koreográfiák begyakorlása bemutatás, majd utánzásos módszerrel - egyensúlyt fejlesztı gyakorlatok Ritmusérzék fejlesztése: - egyszerő mondókák, gyermekjátékok segítségével, labdás gyakorlatokkal Bátorság fejlesztése: - magasított körülmények között végzett gyakorlatok - mélybeugrások, akadályok leküzdése - úszás terén lehetıség szerinti legmagasabb szintő vízbiztosság kialakítása Fejlesztési terv 5-6. évfolyam Témakör Gimnasztika Talajtornaszertorna Óraszám területek Fejlesztési 5 Mozgáskoordináció Ritmusérzék Figyelem koncentráció fejlesztése: -emlékezet fejlesztése -zenével való együttmozgás képessége. Kreativitás Igazodás a teljesítménybeli determináltsághoz. Módszerek -frontálisan bemutatás, utánzás, alkotás -aerobik -egyszerő táncos koreográfiák -gyermekjátékok -zenével történı együttmozgás Várt eredmény Jól koordinált mozgásformák. Gyakorlatsor esztétikus, pontos kivitelezése. Tanulók által önállóan összeállított gyakorlatsor. 19

20 Atlétika 5 Egyensúlyérzék Állóképesség Erkölcsi, akarati tulajdonságok Ügyesség Társakkal való együttmőködés. Labdás sportjátékok Természetben őzhetı sportok Küzdısportok alapjai Testtartást javító gyakorlatok 5 Figyelemkoncentráció Ügyesség Térbeli tájékozódás. Társakkal való együttmőködés. Tanuláshoz szükséges mozgáskoordinációs képességek Sportszerőség, együttmőködés. Szabálykövetés. 5 Egyensúlyérzék Mozgáskoordináció. Bátorság önmagához mért erıfeszítés. Egészséges életmód. Koordinációs képesség 3 Speciális erısítés és ügyességfejlesztés. Kitartás, céltudatosság Küzdıszellem. Társakkal való együttmőködési képesség erısítése. 4 A gerincoszlop deformálódásának és talpboltozat süllyedésének prevenciója. Helyes testtartás kialakítása Egészségmegırzés módjai. Egészséges életmód tudatosításra. Úszás 10 Vízbiztosság kialakítása. Koordinációs képesség, állóképesség Kitartás, akaraterı Figyelem koncentráció -csapat-egyéni munka -futó feladatok és játékok -ugrások, szökdelések (játékos utánzások) -labdadobások, hajítások alkalmazásával váltó és egyéni versenyek -akadályversenyek -csapatmunka szabályai -kidobó játékok -balesetmegelızés kritériumai -tanulói felelısség -sikerélmény biztosítása -örömforráshoz jutás -ösztönzó módszerek biztosítása -önálló, egyéni gyakorlás -páros, csoportos versenyek -görkorcsolyázás, korcsolyázás -gördeszka használata -rollerezés -kerékpár használata, biztonságos közlekedés -páros- és csapatmunka -küzdı feladatok és játékok -test-lelki biztonság - test-test elleni harc megismerése, elsajátítása -balesetek megelızése -véleménynyilvánítási módok -érzelmek kezelési módjai -egyéni edzésterv készítése, egyénre szabott feladatok -speciális feladatra szervezett csoportmunka -kutató, győjtımunka az egészséges életmód területén -egyénre szabott feladatok -egyéni és csoportos feladatok -versenyhelyzetek -játékos feladatsorok különbözı tárgyak használatával -vízi ügyességfejlesztı játékok Javuló állóképesség. Tudatossá váló szabálykövetés. Sportszerőség. Kudarctőrés versenyhelyzetekben. Fejlıdı önértékelı, önmotiváló képesség. Egyre erısödı csapatszellem. Játékszabályok ismerete, azokhoz való jó alkalmazkodás. Sportjátékokkal kapcsolatos alapismeretek birtoklása. Érzelmek megfelelı kezelése. Fejlıdı állóképesség. Egyensúlyérzék, koordinált mozgásformák folyamatos javulása. Egészség-megırzés. Testi-lelki harmónia. Sportszerő magatartás kialakulása. Az egyén és a társak biztonságára való figyelem. Kulturált véleménynyilvánítás. Indulatok helyes kezelése. Megfelelı testtartás kialakulása. Mozgásszervi betegségek kialakulási esélyeinek csökkenése. Az egészséges életvitel követelményeinek alkalmazása. A vízben való biztonságérzet kialakulása. Biztos úszástudás az elıírt úszásnemekben. Az egyén és a társak biztonságára való figyelem. 20

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények:

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények: TÁNC ÉS DRÁMA 9 11. évfolyam Célok és feladatok A Tánc és dráma tantervi modul a drámajáték eszköztárának és a különbözı színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását helyezi a középpontba. Ez természetesen

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A tananyag és a tevékenységek viszonya

A tananyag és a tevékenységek viszonya A tananyag és a tevékenységek viszonya Javasolok egy tevékenységlistát azokból a tevékenységekbıl amelyek felhasználását az 1-4. osztályban célszerőnek és jónak tartok. Az egyes témák feldolgozásához ezekbıl

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

APRÓ LÉPÉSEK ÖKOPROJEKT

APRÓ LÉPÉSEK ÖKOPROJEKT TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben címő pályázat Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Projekt idıtartama:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

A témahét megnevezése: Mindennapi élet az ókori Hellászban

A témahét megnevezése: Mindennapi élet az ókori Hellászban TÉMAHÉT A témahét megnevezése: Mindennapi élet az ókori Hellászban Feldolgozott téma: A demokrácia működése Athénban Az ókori görögök életmódja: öltözködés, étkezés, oktatás, zene, sport és gyermekjátékok.

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben