A NEM SZAKRENDSZERŐ OKTATÁS AZ 5-6. ÉVFOLYAMON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEM SZAKRENDSZERŐ OKTATÁS AZ 5-6. ÉVFOLYAMON"

Átírás

1 A NEM SZAKRENDSZERŐ OKTATÁS AZ 5-6. ÉVFOLYAMON FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 9023 GYİR, KODÁLY ZOLTÁN U. 31. Gyır, szeptember 31. intézményvezetı

2 TARTALOM 1. Bevezetés Értelmezés, kapcsolódás a helyi tantervhez Cél- és feladatrendszer A nem szakrendszerő oktatás jellemzıi A választott mőveltségterületek, tantárgyak Óraterv Feltételrendszer Értékelés A nem szakrendszerő oktatás helyi tervezete Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Ének-zene Rajz Testnevelés...18

3 1. Bevezetés 1.1. Értelmezés, kapcsolódás a helyi tantervhez A nem szakrendszerő oktatás iskolai szintő tervezete a fennálló törvényi szabályozás révén a 2008/2009. tanévben lép érvénybe az 5-6. évfolyamon. Ennek elıkészítése során az alábbi szempontokat vettük figyelembe: - az 1-4. évfolyam bevezetı, illetve kezdı szakaszaiban alkalmazott módszertani eszköztárat - ezek hatékony elemeit vizsgálva történt meg ezen módszerek kiterjesztése az alapozó szakaszra a éves tanulók életkori jellemzıihez igazodóan - az intézményi pedagógiai program célkitőzéseit figyelembe vettük, kiemelten azon elemét, mely elıtérbe helyezi iskolánk személyiségformáló törekvését - a Nemzeti alaptanterv koncepcióját, cél- és feladatrendszerét átvizsgálva korrigáltuk a helyi tantervünket, és az alapelveket, az új elemeket a tervezés során érvényre juttattuk. A nem szakrendszerő oktatás iskolai szintő tervezete tantervi kiegészítıként jelenik meg intézményi dokumentumaink rendszerében Cél- és feladatrendszer A tanulók személyiségformálását komplex módon, a különbözı mőveltségterületeken szerzett tudással kívánjuk megvalósítani. Ezt a törekvésünket az elmúlt években is érvényesítettük. A tanulás tanítását a különbözı tantárgyak tanulása során elıtérbe helyeztük. Sok esetben szakítottunk a hagyományos oktatási formákkal. Például a személyiséggazdagító foglalkozásoknak, a projektoktatásnak, a nem hagyományos tanítási módszereknek évek óta hagyománya van iskolánkban. E hagyományokkal kívánjuk a nem szakrendszerő oktatás kiterjesztését 5-6. évfolyamon megoldani. Kiemelten kezeljük a továbbhaladáshoz szükséges alapképességek folyamatos fejlesztését, azok megerısítését. Mindezek mellett a Nemzeti alaptantervben megjelenített kulcskompetenciák érvényesítési lehetıségeit átgondolva, ezek megjelenítésre kerültek az oktatást szabályozó helyi dokumentumainkban A nem szakrendszerő oktatás jellemzıi Szemléletváltás A nem szakrendszerő oktatás helyi tervezése során az alábbiakban felsorolt szemléleti változásokat érvényesítettük. Régi Új Termékközpontúság Folyamatközpontúság Ismeretátadás Ismeretbe ágyazott képesség Oktatásközpontúság Tanulásközpontúság Tananyagközpontúság Kompetenciaközpontúság Eljut-e a jó válaszig? Hogyan jut el a jó válaszig? Tanulásközpontúság Tanulóközpontúság Szegregáció Integráció Országos kompetenciamérés tapasztalatai A mérés alapján a hangsúlyozandó területek: - problémamegoldó képesség - kommunikációs képesség - szövegértési-olvasási képesség - íráshasználat 3

4 Tanulásszervezés Modellek: - tanítói tanulásszervezés - tanári és tanítói tanulásszervezés keveredése Esélyegyenlıség Integrált oktatás a tanulócsoportokban. Kivételt képeznek a felzárkóztató és tehetséggondozó, nívócsoportban tartandó tanórák (foglalkozások) A választott mőveltségterületek, tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Feladatkör: A továbbhaladáshoz és a gyermek további életéhez alapvetıen szükséges képességek Ezek: szóbeli és írásbeli kommunikáció, szövegértés-olvasás, írás-helyesírás, önálló tanulás (pl. jegyzetelési technika) Tantárgyi integráció tekintetében a történelem, a természetismeret tankönyvei is használatra kerülnek. Idegen nyelv Feladatkör: Az alsóbb évfolyamokon megszerzett szókincs megszilárdítása, bıvítése, beszédképesség fejlesztése az idegen nyelvi tudás továbbfejlesztése céljából. Tantárgyi integráció tekintetében a magyar nyelv és irodalom tantervi anyagával van szoros kapcsolat. (pl. kultúrák, nyelvi kifejezésmódok, szófaji ismeretek, kommunikáció, íráshasználat) Matematika Feladatkör: A továbbhaladáshoz és a gyermek további életéhez alapvetıen szükséges képességek Ezek: elemi számolási, rendszerezı, kombinatív képesség, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, önálló tanulás (pl. felfedezés öröme) Tantárgyi integráció tekintetében a magyar irodalom, rajz tantárggyal van kapcsolat. (pl. olvasásértés, szövegértelmezés, íráshasználat, térlátás fejlesztése) Mővészetek (ének, rajz) Feladatkör: Kiegyenlítı, örömszerzı szerepet tölt be a tantárgyak rendszerében. Tanulási képességek mellett olyan adottságokhoz kötött képességeket fejleszt, melyek hatásuknál fogva a tanulási eredmény hatásfokát növelik. (pl. észlelés, emlékezet, ritmusérzék, konstruáló képesség, stb.) Tantárgyi integráció tekintetében a magyar és az idegen nyelv tanulásával van kapcsolat. Testnevelés Feladatkör: Kiemelten fejleszti a megfigyelés, a gondolkodás, a tanulás képességének az élettani alapjait, továbbá az egész életen át tartó tanulás fizikai és szellemi megalapozásához járul hozzá. Tantárgyi integráció tekintetében közvetett módon valamennyi területtel kapcsolatban van. 4

5 Óraterv évfolyam alapozó szakasz nem kötelezı órából nem kötelezı órából Mőveltségterületek Tantárgyak kötelezı óraszám kötelezı órából kötelezı óraszám kötelezı órából Magyar nyelv és irodalom (Tánc és dráma) Élı idegen nyelv Idegen nyelv Matematika 4 1 3,5 1 Ember és társadalom Történelem (Hon- és népismeret) 2 2 Környezetismeret Természetismeret 2 2,5 Ember a természetben Földünk-környezetünk Mővészetek Biológia (Egészségtan) Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Rajz Mozgóképkultúra és médiaismeret Informatika 1 1 Életvitel és gyakorlati ismeretek Technika 1 1 Testnevelés és sport Testnevelés 2,5 1 2,5 1 Osztályfınöki (Etika) , , nem szakrendszerő 9 nem szakrendszerő Megjegyzés: A tervezet éves szinten felülvizsgálatot igényel, ugyanis figyelembe kívánjuk venni a tanulókra vonatkoztatott aktuális mérési eredményeket (országos, iskolai szintő), és a tanulói létszámokat Feltételrendszer Humán erıforrás biztosítása Magyar nyelv és irodalom: Idegen nyelv: Matematika: Mővészetek: Testnevelés: Tanítói végzettség + szakképzettség Tanítói végzettség + szakképzettség Átképzés Tanítói végzettség + szakképzettség Tanítói végzettség + szakképzettség Többéves tanítási gyakorlat alsó tagozatban Szakmai kompetenciák biztosítása - tanulásszervezési képzéseken való részvétel (elmúlt években) - tanulásszervezési mőhely létrehozása intézményen belül (2007/2008. tanévben) - módszerbıvítés (pl. tanulási szerep, játékos forma, érdeklıdés fenntartása, tanulói felelısség, érzelmek kezelése) 5

6 Értékelés Helyzetelemzés Alapja: - országos kompetenciamérés eredményeivel való összehasonlítás - helyi mérési-értékelési rendszer tapasztalatai (trendvizsgálatok is) Ezek alapján elemzés, fejlesztési javaslatok készítése a módszertani kultúrára vonatkozólag. Értékelés - Az értékelési módok bıvítése szöveges értékeléssel - A fejlesztı értékelés kiemelt szerepe 2. A nem szakrendszerő oktatás helyi tervezete (Helyi tantervi kiegészítés) 2.1. Magyar nyelv és irodalom Célok, alapelvek Az anyanyelvi nevelés célja, hogy az emberi kommunikációs képességeket és a gondolkodást oly módon fejlessze, hogy a éves tanulók életkoruknak és a konkrét pedagógiai célnak megfelelı szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció képességét. Az irodalom, mint nyelvi mővészet a kultúra egyik fı hordozója és megújítója, emellett a szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésének egyik legátfogóbb és leghatékonyabb eszköze, vagyis az anyanyelvi, a kulturális és a szociális kompetencia párhuzamos fejlesztését teszi lehetıvé. Egyik legfontosabb alapelv, hogy a tantárgy a tanulás közegeként megfelelı elıfeltételeket és eszközrendszert biztosítson a tanulás teljes folyamatához, ezzel elısegítve a tanulási folyamat hatékonyságát. Fontos kiemelni a nyelv kultúraközvetítı szerepét, mely révén megismerik tanulóink az értékeket és az azokhoz való viszonyulási lehetıségek széles tárházát. Ezáltal az anyanyelvi készségek birtoklásának meghatározó szerepe van a társadalom értékeinek közvetítésében, létrehozásában is. Az alapvetı közösségekben (család, iskola, stb.) való aktív részvétel ugyanis az anyanyelv biztos tudását feltételezi. A nyelv az önkifejezésnek, az önálló vélemény kialakításának alapja. Így az értelmi képességek fejlesztése mellett ezáltal a szociális képességek fejlesztése is lehetıvé válik. Az anyanyelvi és irodalmi nevelést elválaszthatatlan egységként értelmezzük, mivel az irodalmi mővekkel való megismerkedés révén jön létre a kapcsolat múlt, jelen és jövı között, ezzel biztosítható a kultúra folytonossága és folyamatos megújulása. Mindezekbıl adódóan szoros kapcsolat főzi a rajz, ének, természetismeret, történelem és az élı idegen nyelv tantárgyak tartalmához és céljaihoz, ami által a tantárgyi integráció az anyanyelv tekintetében széleskörően valósul meg. Fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése: - megfelelı szókincs és a magyar nyelv rendszerének ismerete - szóbeli és írásbeli kifejezıképesség - különbözı típusú szövegek olvasása értelmezése - információk megkeresése, összegyőjtése, feldolgozása 6

7 A hatékony, önálló tanulás fejlesztése: - korszerő, kooperatív tanulási technikák - anyanyelvhez szükséges tanulási alaplépességek folyamatos fejlesztése (pl. olvasás, írás, szövegértelmezés) - olvasási és szövegértési képességek folyamatos differenciálása és mélyítése - lényegkiemelı, áttekinthetı jegyzetelés és vázlatkészítés - nyelvtani ismeretek tudatos alkalmazása - biztos helyesírási képesség Szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése: - értékek, értékrendek tudatos alkalmazása - szabálykövetı magatartási modellek Kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése: - a hatékony kommunikációs képesség - csoportban való együttmőködés Esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıképesség fejlesztése: - mővészi kifejezés sokrétőségének megismerése - irodalom iránti nyitottság, befogadóképesség - esztétikai érzék fejlesztése Egyetemes kultúra megismerése: - a magyar és az európai irodalom iránti érdeklıdés felkeltése - szakkönyvek, képek alkalmazása, használata - múzeum, kiállítás, színházi elıadás látogatása - irodalmi mővek hallgatása tanórán elıadómővészek tolmácsolásában Emocionális érzelmi/ érzékenység fejlesztése: - az irodalmi mő tartalmának megjelenítése, érzelmi kifejezése rajzzal, festéssel, tánccal, énekkel Emlékezet fejlesztése: - versek szövege több versszakkal, ritmusgyakorlás, kopogás - memoriterek tanulása Alkotóképesség fejlesztése: - fogalmazások, esszék, versek írása - tánc, körjáték 7

8 Témakör Beszéd- Készség Szövegalkotás Óraszám 25 Fejlesztési terv 5-6. évfolyam Fejlesztési területek Módszerek Várt eredmény Kifejezıképesség Szókincsfejlesztés. A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben. Emocionális érzékenység Gondolkodás Hallott szöveg rövid szóbeli összefoglalása. Emlékezet Rövidebb szövegek alkotása különbözı szövegtípusokban és mőfajokban (rövid leírás, kisebb elbeszélés, néhány soros jellemzés). Személyes- és olvasmányélmények megfogalmazása. Kreatív szövegalkotás. Önálló tanulás képességének Olvasás 25 Az olvasás örömének felfedezése. A hangos és a néma olvasás gyakorlása. Szövegértı képesség Eligazodás a szövegmőfajok világában. Alapvetı irodalmi témák, emberi alaphelyzetek felismerése az olvasott mővekben. Szociális kompetenciák fejlesztése -helyesejtési gyakorlatok (légzı-, artikulációs, idıtartam, hanglejtés, hangerı gyakorlatok) -kommunikációs helyzetgyakorlatok -reproduktív beszédgyakorlat (szó szerinti, lényeg szerinti szövegmondás) -szerepjáték -figyelem a beszélgetıtársra -memoriterek tanulási módja, a helyes elıadásmód -anyaggyőjtés -anyag elrendezése (idırend, stb.) -szöveg tagolása érdeklıdést felkeltı témákban -stilizálás mőveletei szókártyák segítségével (pl.: szóhasználat) -önálló szövegalkotás képsor alapján (képregény) -szövegek átírása, más befejezés írása, szövegek szőkítése, bıvítése; rejtvényszerkesztés -publicisztikai szövegek írása (reklámszövegek, filmelızetesek, plakátok) -vázlatkészítés -vázlatok önálló bıvítése, szőkítése -olvasás gyakorlása különféle olvasástechnikákkal -felolvasás -különbözı szövegértési technikákkal való ismerkedés -a történet idejének és helyszínének azonosítása -a cselekmény indítása és befejezése -jegyzetkészítés -információk visszakeresése -magatartási modelleken és emberi jellemeken keresztül pozitív értékrendszer alakítása Jól érthetı beszéd, helyes artikuláció. Udvarias nyelvi formák használata. A szóbeli közlés és a testbeszéd összehangolása. Saját vélemény bátor, tömör megfogalmazása. Mások véleményének meghallgatása. Rövid, összefüggı történet mondása. Memoriterek pontos elıadása. Tömör, jól tagolt érdekes, értelmes leírás, jellemzés, elbeszélés írása. Az olvasmányélmények örömének egyéni kifejezése. Törekvés az egyedi kifejezésmódra. Önálló szövegalkotás, -tanulás vázlat segítségével Hibátlan olvasás megfelelı hangsúlylyal, hangerıvel. A szöveg megértésének bizonyítása különbözı szövegtípusokon. A szereplık érzelmeinek megítélése. Tanulság, erkölcsi ítélet megfogalmazása. 8

9 Írás Helyesírás, nyelvhelyesség 24 Az írásbeli kommunikáció, kifejezıképesség tovább Esztétikai érzék, igényesség A magyar nyelv rendszerének felismerése a szöveg, a mondat, a szó, a bető szintjén. A szavak jelentésének felismerése a korosztály szintjén (pl. az egy- és többjelentéső szavak felismerése, rokon értelmő szavak győjtése). Az írásbeli és szóbeli szövegalkotáshoz kötıdı alapvetı nyelvhelyességi tudnivalók megismerése. -másolás -tollbamondás (látó-halló, halló) -emlékezetbıl írás -hibajavítás -felismerı gyakorlatok (pl.: gyors kiemelés, tartalmi és formai jegyek megszilárdítása) -elemzı gyakorlatok -szójelentések megadása a diák saját szavaival (mondattani, szófajtani, hangtani; elemzési mőveleti sorrendek megtartása) - alkotó alkalmazást kívánó gyakorlatok (pl.: győjtés, analógiás soralkotás, kiegészítés, pótlás, csoportosítás) -kutató-, győjtımunka -szakkönyvek használata (pl. helyesírási kézikönyvek, szótárak) -betőrendbe sorolás Esztétikus, megfelelı tempójú írás. Áttekinthetı íráskép, füzetvezetés. Hibátlan másolás. Pontos hibajavítás. Mondatfajták helyes jelölése. Az elválasztás szabályainak biztos tudása. A kötelezı szóanyag hibátlan másolása (80%-os biztonsággal) Nyelvtani ismeretek helyes alkalmazása az alábbi területeken: helyesírási alapelvek, hangrendszer, jelentéstan, szófaji rendszer Idegen nyelv Célok Az élı idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvetı célja a kommunikatív nyelvi kompetencia kialakítása, vagyis a cselekvıképes, használható és továbbfejleszthetı nyelvtudás. Az adott szituációnak megfelelı nyelvhasználat képessége a négy nyelvi alapkészségen - hallás, beszéd, olvasás, írás fejlesztendı. Törekvésünk, hogy minden tanuló a választott idegen nyelven (német, angol) elérje és biztonsággal teljesítse a 6. évfolyam végére az európai minimumszint A1-es felét, az emelt szinten tanulók az A1-es szintet. Alapelvek - Motivált tanulási légkör fenntartása - Játékos módszerek alkalmazása - Tevékenykedtetés - Tanulási szerep megtanulása a hatékony tanulási technikák elsajátíttatása - Idegen nyelvi óravezetés Fejlesztési feladatok A négy alapvetı nyelvi területen történik: - Beszédértés - Beszédkészség - Olvasásértés - Írás Szervezeti keretek 3-8. évfolyamon nívócsoportos oktatás. 9

10 Bemutatkozás Iskola Lakás Szabadidı, szórakozás Napirend Városunk - Gyır Fejlesztési terv 5-6. évfolyam Témakör Fejlesztési terület Módszer Várt eredmény Beszédkészség: szókincs A tanuló megérti a megszilárdítása, témához kapcsolódó bıvítése. szavakat, fordulatokat. Bemutatás Személyek külsı leírása, ruházat Napirend Lakás Vásárlás Étteremben Meghívás Pontos idı kifejezése Az orvosnál Mesék, történetek Mondatalkotási képesség fejlesztése szóban. Egymást követı események elmondása. (sorrendiség) Mondatalkotási képesség fejlesztése szóban. Beszédértés, beszédkészség Íráskészség A tananyagban elıforduló nyelvtani ismeretek, kiemelten az adott nyelvre jellemzı szórend. -szókártyák -kép és szókártya azonosítása -szógyőjtések képrıl -nyelvi társasjátékok -egyéni, páros, csoportmunka -szituációs játékok -dialógusok párban -képek és mondatkártyák azonosítása -mondatkártyákkal egyéni, páros, csoportmunka Projekt (5 óra) 1.Szókincs elsajátítása. 2.Képleírások, mondatalkotások Álomlakás tervezése felülnézetben; a lakás elkészítése berendezési tárgyakkal (kartonpapír, gyufásdoboz - tantárgyi integráció a technika tantárggyal. Kooperatív csoportmunka. -szituációs játékok -dramatizálás -szókártyák -hiányos mondatok, szövegek kiegészítése -nyelvi társas játékok -Dalton-módszer: penzum készítése az egyéni differenciáláshoz Dialógusok reprodukálása, összeállítása egyénileg, párban. Saját napirend elmondása. Saját lakás bemutatása; Kiállítás az elkészült álomlakásokból. Információkérés és információadás az elsajátított szókinccsel. Memoriterek. Szövegek reprodukálása. Bemutatkozó ; levél írása. Meghívó születésnapra. Kérdésekre válaszadás. Összefüggı szövegek alkotása mondatban. (képleírások) 10

11 2.3. Matematika Célok, alapelvek A matematikatanítás célja, hogy a megfelelı nevelı és irányító funkciók ellátásával, érzelmi és motivációs vonatkozásokban formálja és gazdagítsa a személyiséget, a gondolkodást és alkalmazásra érett tudásokat hozzon létre. A kulcskompetenciáknak megfelelıen kiemelt cél a biztos számolási tudás alakítása, a kommunikáció fejlesztése, a matematika tanulás szokásainak, képességének alakítása. Kiemelten kezeljük a tanulók rendszeres, önálló munkára szoktatását, amit állandó motiválással érhetünk el. A tanulási tevékenység közben fejleszteni kell a tanulók önismeretét, együttmőködési készségét, empátiáját Fontos alapelv, hogy a tantárgy tanulása során az integratív képi gondolkodás fejlesztése nagy hangsúlyt kapjon, mivel az 5-6.-os tanulók gondolkodása erısen kötıdik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Fejlesztési feladatok Matematikai kompetencia: - a gondolkodás területeinek fejlesztése - a felmerülı problémák lefordítása a matematika nyelvére, következtetések levonása - a biztonságos szám- és mőveletfogalom kialakítása, a számolási készség fejlesztése - mérések, mértékváltások biztos végzése Anyanyelvi kommunikáció: - mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatása, megértése - saját gondolatok közlése, érvek keresése, az érvelésen alapuló vitakészség fejlesztése - a matematika tanult szaknyelvének pontos használata, jelölésrendszerének értése és alkalmazása - szöveges feladatoknál a szöveg pontos értelmezése Szociális kompetencia: - az önellenırzéssel a tanulók önbizalmának, magabiztosságának növelése - törekvés a kompromisszumra, az elıítéletek leküzdésére Kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia: - segítı együttmőködés a páros és csoportmunkákban Hatékony önálló tanulás képességek fejlesztése: - számítások, mérések elıtt becslések végzése, a feladatmegoldások helyességének ellenırzése - megoldási tervek, vázlatrajzok készítése - az idıvel és az információval való hatékony gazdálkodás 11

12 Fejlesztési terv 5-6. évfolyam Témakör Óraszám 2 + folyamatos Gondolkodási módszerek Számtan, algebra Összefüggések, függvények, sorozatok Geometria mérés Fejlesztési területek Módszerek Várt eredmény A matematika önálló tanulási módjának alakítása, Képességalakítás a matematikai problémák önálló meglátására, megoldására irányulóan. Rendszerezı és kombinatív képesség A felismert összefüggések képi, szóbeli és írásbeli kifejezése. A vitakészség, az érvelés, a cáfolás és indoklás képességének Gondolkodási algoritmusok követése. 18 A biztos számfogalom és mőveletfogalom Számrendszeres gondolkodás Analógiák alapján végzett mőveletmegoldások. Pontos és megfelelı tempójú számolási készség Az önismeret, önmotiváló képességek kialakítása. 4 A függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer elıkészítése. A problémalátás, a probléma-megoldási képesség 11 A geometriai látásmód és ismeretrendszer megalapozása, Sík és térbeli tájékozódási képesség formálása. Feltételeknek megfelelı alkotások elképzelése a megalkotások elıtt. Képzelet A mérıeszközök helyes használata. -hatékony tanulási technikák -gyakorlás páros és csoportmunkákban. -szituációkban való gyakorlás: az érvelés, az indoklás, a cáfolás -matematikai problémák modellezése -rendszerezések a valós életbıl vett példákon keresztül -tanulói magyarázatok, érvelések, cáfolatok megfigyelése, elemzése, kiegészítése -feladatok lejegyzése hallás, önálló olvasás után -megjelenítés lejátszással, kirakással, képpel -versenyhelyzetek teremtése -idıtartam meghatározása a feladatmegoldásokra -önmagához mért fejlıdés elismerése -helyérték táblázat készítése, használata -játékpénz használata -elemek csoportosítása (csomagolása) -jegyzetelési technikák -oksági kapcsolatok keresése -elnevezések, jelölések, szimbólumok alkotása, használata -táblázatok készítése, hiányzó adat keresése -periodikus, számtani és mértani sorozatok alkotása -adatmerítés a valós életbıl a gyermekek életkori jellemzıinek figyelembevételével -objektumok alkotása szabadon -alakzatok megismerése, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerése -mérések végzése választott és szabvány mérıeszközökkel, mértékegységekkel -egyszerő transzformációk elvégzése segédeszközök használatával. -képzeletben történı mozgatás. Önállóság a tanulási folyamat során. Matematikai problémák modellezés utáni megoldása. Megfelelıen alkalmazott matematikai szaknyelv. Fejlıdı problémamegoldó képesség. Bátor és tudatos véleménynyilvánítási módok alkalmazása. Biztos szám- és mőveletfogalomra épülı számolási készség. A matematikai szaknyelv és jelölésrendszer értése, helyes használata. Grafikonokról adatok leolvasása. Számsorozatok, függvénytáblázatok helyes kiegészítése. Összefüggések felismerése. Az idı, tömeg, hoszszúság őrtartalom helyes becslése, mérése. Mennyiségek átváltása. A terület és térfogat fogalmának értése, mértékegységeinek értelmezése. Pontos, esztétikus munkavégzés. 12

13 Valószínőség, statisztika 2 A valószínőségi gondolkodás Statisztikai gondolkodás -valószínőségi számítást fejlesztı játékok, kísérletek, megfigyelések -egyszerő oszlopdiagramok készítése Tájékozottság a valószínőségi feladatok megoldása terén. Statisztikai diagramok helyes értelmezése Ének-zene Célok, alapelvek Az 5-6. évfolyamon a zenei nevelés célja a zenei élmény nyújtása, a zenei képességek fejlesztése, az értékközvetítés és értékırzés, a zene, a mővészet iránti igény felkeltése és befogadása. Ezzel segíti a teljes emberré válást, a harmonikus személyiség kialakulását. Fontos alapelv, hogy a tantárgy tanulása során a lexikális ismeretek tanítása helyett elıtérbe kerüljön a zenei mővek élvezete, azok örömszerzı funkciója. Kiemelt figyelmet kap a tantárgyi integráció is. Különös tekintettel érvényesíthetı ez a történelem, a hon-és népismeret és a magyar irodalom tantárgyak tanulása során pl. a népdalok, népszokások témakörben. A dalok ritmizálása, a ritmusérzék fejlesztése a nyelvek tanulására hat ösztönzıleg. A testi mozgással járó feladatok (táncjátékok) a testi fejlıdést szolgálják. Kiemelendı még a másik mővészeti tantárgygyal, a rajzzal való szoros kapcsolat is. Fejlesztési feladatok Szociális kompetencia: - közös énekléssel, tánccal, körjátékkal, a közösségi érzés alakítása Kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia: - dallaméneklés, körjátékban, táncban való részvétel Esztétikai mővészeti tudatosság és kifejezıképesség: - éneklés, tánc - festés, rajzolás - zenehallgatás Egyetemes kultúra megismerése: - a magyar és az európai mővészet iránti érdeklıdés felkeltése, - szakkönyvek, képek alkalmazása, használata - múzeum, kiállítás, hangverseny látogatása - zenehallgatás tanórán Önálló tanulás képességének fejlesztése: - zenetörténeti ismeretek önálló feldolgozása (tankönyv, szakkönyv) Emocionális /érzelmi/ érzékenység fejlesztése: - a dal, a zenemő tartalmának megjelenítése, érzelmi kifejezése rajzzal, festéssel, tánccal, mozgással Fantázia fejlesztése: - dallam, ritmus improvizálása - tánc improvizálása - illusztráció készítése zenére 13

14 Figyelmi koncentráció fejlesztése: - ritmusgyakorlatok Emlékezet fejlesztése: - dalok szövege több versszakkal, ritmusgyakorlás, kopogás, dallamírás Zenei alkotóképesség fejlesztése: - éneklési készség fejlesztése dallal - tánc, körjáték, hangszerjáték Zenei megismerı és befogadóképesség fejlesztése: - zenei hallás és kottaismeretek - ritmusérzék fejlesztése, dalok ritmizálása, taps, - zenehallgatás Egészségmegırzı képesség fejlesztése: - énekléssel - mozgással, tánccal - zenehallgatással - zenéléssel Fejlesztési terv 5-6. évfolyam Témakör Óraszám Fejlesztési területek Módszerek Várt eredmény Éneklés 21 Az éneklési készség Emocionális érzékenység Érzelmi kifejezıképesség Emlékezetfejlesztés. -egyéni, csoportos, páros, kiscsoportos éneklés, kánon éneklése -a népdaléneklés összekapcsolása a néptánc elemeivel -memorizálás -a dal tartalomnak megfelelı elıadása ismert dalokkal, dallamokkal, ritmussal dalszövegekkel Az önálló és a közös éneklés öröme. Az érzelmek tükrözıse az elıadásban. A versszakok ismerete a dalénekléskor. Az emlékezet, a képzelet fejlıdése. Helyes ritmusérzék kialakulása. Zenehallgatás 6 Esztétikai mővészeti tudatosság. Az igényes zene iránti képesség, fogékonyság A zenei élmény átélése, fantázia Önálló tanulás képességének Egészségmegırzı képesség -zenehallgatás -hangverseny látogatása -hangszerekkel való ismerkedés -a zenemő megjelenítése rajzzal, festéssel, tánccal -improvizálás: mozgásos, táncos -zeneirodalmi, zenetörténeti tankönyvek, szakkönyvek önálló feldolgozásával, kutatással történı tantárgyi integráció (rajz, történelem) A zenemővek megismerése, felismerése. Mőélvezet, az érzelmi érzékenység fejlıdése. A mő megértésének bizonyítása. A kutatómunka képességének birtoklása. Az egyetemes és a magyar kultúra zenei megismerése. 14

15 Zenei ismeretek 10 Zenei megismerı és befogadóképesség fejlesztése: - ritmusérzék fejlesztése - kottaolvasási készség -ritmuselemek megszólaltatása, ritmustapsolás, ritmuskopogás, ritmusjárás körjátékok tanulása: -körjátékok egyszerő tánclépéssel -dalkísérettel ritmizálás: -szavak, nevek ritmizálása gyermekversek ritmizálása -dallaméneklés kottából, szolmizálva, lejegyezve -játékos, korcsoport érdeklıdési korának megfelelı módszerek, hanganyag Helyes ritmusérzék kialakulása, fejlıdése. Helyes ritmizálás. Dallam helyes szolmizálása, lejegyzése Rajz Célok, alapelvek Célként jelölhetı meg a tanulóknak a hozzásegítése a látható világ jelenségei, valamint a sajátos képi közlések, vizuális mővészeti alkotások mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Továbbá azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése, ismereteknek az átadása, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintő mőveléséhez, a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. Az alapozó szakaszban is még fontos, hogy a tanuló megırizze a rajzolás, az alkotás öröme iránt kialakult szeretetét. Ebbıl következıen alapvetı cél hozzásegíteni ıket ahhoz, hogy a rajz tantárgy iránt kialakult rokonszenvük a továbbiakban is fenntartható legyen. Fontos ugyanis, hogy a látható világ jelenségeinek, a világ szépségeinek, az élet örömeinek meglátásához, a látáskultúra megalapozásához az iskola hozzásegítse ıket. A megsokszorozódott vizuális hatások, technikai információk korában a tanulók kritikus befogadó magatartásának formálása, kialakítása is szükséges. A mővészeti nevelés értékközvetítı, értékteremtı, személyiségformáló szerepet is betölt, így alakítható és formálható a kultúra értékeit becsülı, környezettudatos magatartás. A tantárgyi integráció révén a rajz tantárgy tanítása szoros kapcsolatban áll a történelem, magyar irodalom- és nyelvtan, matematika, ének-zene, testnevelés, természettudományokhoz tartozó tantárgyakkal. Fejleszti ugyanis a spontán beszédet, aktív szókincset, kommunikációs képességet, a ritmusérzéket, a tájékozódást és ismereteket a különbözı mővészeti korokban. A geometriai alakzatok rajzolásán, modellek készítésén keresztül pedig az eszközhasználatot, a térlátást és problémamegoldó képességet szolgálja. Fejlesztési feladatok Szociális kompetencia: - makettek készítése, kiállítások rendezése, múzeumlátogatás 15

16 Kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia: - illusztráció, díszítı motívumok - mővészettörténeti korokhoz öltözet tervezése - segítı együttmőködés a páros és csoportmunkákban Esztétikai mővészeti tudatosság és kifejezıképesség: - az alkalmazott technika és a mő mondanivalójának kapcsolata - városnézés (építészeti stílusjegyek megfigyelése) Egyetemes kultúra megismerése: - mőalkotások elemzése (különbözı korok, különbözı kultúrák) Fantázia fejlesztése: - egyéni elképzelés alapján létrehozott alkotások révén Érzéki tapasztalás: - a környezettel való kapcsolat fenntartása, erısítése, a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés - az érzékelés érzékenységének fokozása - a látvány élvezetének képessége Problémamegoldó képesség: - kreativitást, konstruktivitást igénylı feladatok révén - feladatok önálló megoldása rutinok, készségeken át a projektfeladatok önálló megoldásáig Térbeli tájékozódás: - tárgyak, jelenségek egymáshoz való viszonyának megfigyelése - azonosságok és különbözıségek szerepe - téri helyzetek megjelenítése Kommunikációs képesség: - tárgyakkal, jelenségekkel, mőalkotásokkal kapcsolatos információk győjtése - idıbeli változásokat, egyszerő, önálló ábrázolása - vizuális jelek, szimbólumok értelmezése, képi utasításokat követése Önértékelési, együttmőködési képesség: - alkotások összehasonlítása, értékelése - közös alkotások létrehozása 16

17 Fejlesztési terv 5-6. évfolyam Témakör Vizuális kommunikáció Kifejezésés képzımővészet Tárgy- és környezetkultúra Új technika elsajátíttatása Óraszám Fejlesztési területek Módszerek Várt eredmény 6 Egyéni látásmód - eszközhasználat (körzı, vonalzó) Térlátás fejlıdése. Színtani ismeretek kialakítása, Színek ismerete, esztétikai érzék fejlesztéseció -matematikával való koncentrá- elıállítása, színérzék fejlıdése. Kommunikációs képesség - piktogramok, szimbólumok, Eligazodás a modern monogramok bemutatása, felismertetése, élet képi vilá- Képi utasítások követése. terveztetése gában (reklámképek, Megismerı képesség - középpont és egyensúly, grafikák alkotása, szimmetria és aszimmetria meg- olvasása ). Térlátás figyeltetése Jó együttmőködési - nézeti ábrázolás modellek képesség kialakulása segítségével társas munkákban. 21 Emocionális érzékenység. Mővészetek iránti érzékenység, befogadóképesség. Önálló tanulás képességének Esztétikai érzék Térbeli, idıbeli tájékozódás. Átélés képessége. Gondolkodás 9 Önismereti, önértékelési képesség. Emocionális érzékenység. Kommunikációs képesség. Esztétikai érzék A valós világ és a képi megjelenítés kapcsolata. 6 Színharmónia. Érzékek fejlesztése (tapintás-látás), koordinációja. Finommotorikus mozgás Önálló tanulás. Esztétikus kivitelezés. Problémamegoldó gondolkodás -különbözı hatások alkotó felhasználása - hang és kép együttes alkalmazása - mőalkotások olvasása, elemzése - alaprajz, térkép olvasása (tantárgyi integráció: természetismeret, történelem) - egy alkotáson belül különbözı technikák alkalmazása - önálló kutatás, anyaggyőjtés - önálló véleménynyilvánítás - képzımővészeti kiállítások megtekintése - a tanult technikákkal egyéni ötletek megvalósítása - ajándék ötletek kivitelezése (váza, falikép, gipszdísz) - kooperatív tanulási formák alkalmazása - az új technikák felfedezése - egyéni ötletek megvalósítása - az életkorhoz, a mindennapi élethez közelálló témák választása - kooperatív tanulási formák alkalmazása Hagyományos és korszerő eszközök, anyagok ismerete, megfelelı alkalmazása. A kutatómunka képességének birtoklása. Az egyetemes és a magyar kultúra mőalkotásainak megismerése. Önálló díszítés különbözı mővészeti korokhoz kapcsolódóan. A képzımővészeti alkotások mondanivalója és a való világ közötti kapcsolat felismerése. Anyagtakarékos, környezetbarát magatartás kialakulása. Az életkorhoz közelálló, korszerő technikák rutinos alkalmazása. A problémák önálló megoldása. Esztétikus, a használatnak megfelelı munkadarabok, alkotások készítése. 17

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 1. Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 8. (3) alapján: az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kecskeméti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény

Kecskeméti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény OM: 200228 Kecskeméti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény Gyógypedagógiai Szakmai ai Program 2007. augusztus 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. A Tanulási problémák 2. A gyógypedagógus

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály 3/1. sz. melléklet Tanterv 1-4.osztály Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első négy évre terjedő pedagógiai szakaszának alapvető jellemzője az alapozás. Négyéves időtartama két kisebb, eltérő

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA...

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 4 ISKOLÁNK CÉLJÁRÓL, FELADATÁRÓL... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 11 MAGYAR

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI KÖZISMERET ÉS ESTI GIMNÁZIUM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék 1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. (Koch Valéria) Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Intézményünk, a pécsi Koch Valéria Középiskola, Általános

Részletesebben

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola 2 0 1 0. j ú l i u s F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány Szeged 1/196 Tartalomjegyzék Az intézmény fı jellemzıi...

Részletesebben