Nép, nemzet és egy új tudomány, az ethnographia Hunfalvy Pál felfogásában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nép, nemzet és egy új tudomány, az ethnographia Hunfalvy Pál felfogásában"

Átírás

1 KÜLLŐS IMOLA Nép, nemzet és egy új tudomány, az ethnographia Hunfalvy Pál felfogásában Egy irigylésre méltóan széles látókörű, nagy tudású és haláláig aktív tudós születésének 200. évfordulóján érdemes felidéznünk azokat a gondolatokat, amelyek a magyar néprajz tudománnyá formálódását eredményezték. Elöljáróban azonban meg kell világítanom az előadásom címében szereplő, általa is használt terminus technicusok jelentését, mivel ezek némileg különböznek mai meghatározásainktól. Hunfalvy a népet egy ország lakosságaként, a nemzetet pedig egy közös nyelvi és kulturális örökség hordozójaként, azaz etnikumként értelmezte. Az ő felfogásában az etnográfia (a néprajz) olyan történeti tudomány, amely egy-egy etnikum fejlődéstörténetét és jelen állapotát leírja. Az etnográfiát valójában ő etnológiaként értelmezte és művelte. Munkásságát méltatva ezt a tényt így világította meg Herrmann Antal: működése irányánál fogva mint etnológusról kellene szólani, a szó szoros értelme szerint (Herrmann 1891: XXI)1. A népességtörténettel, etnogenezissel foglalkozó néprajzot Hunfalvy külső vagy politikai néprajznak nevezte, a recens állapotokat (a Magyarországon élő népek köznapi életmódját, kultúráját, tárgyi és szellemi hagyományait) vizsgáló tudományt pedig belső vagy lélektani etnográfiának tartotta. Elgondolása szerint ez utóbbihoz kell majd a Magyar Néprajzi Társaságnak anyagot gyűjtenie. A néprajz a mai népekre nézve okvetlenül szükséges kiegészítője a történelmi tudománynak írta (Hunfalvy 1890: 170), hisz hozzásegít bennünket a nemzeti önismerethez, mi több s ezt már én teszem hozzá : a helyes nemzetiségi politikához. A maga korában, a monarchia soknemzetiségű Magyarországában melyet egy emberöltővel korábban Csaplovics János kis Európá -nak nevezett statisztikus országleírásában alighanem ez volt a legkorszerűbb, legcélravezetőbb és leghumánusabb tudományos eszme. Bevallom, Munkácsi Bernát (1912), Paládi-Kovács Attila (Domokos Paládi- Kovács 1986) és Zsigmond Gábor (1977) társadalomnéprajz-kutató évtizedekkel ezelőtt készült szakmai szempontú értékeléseit olvasva valósággal megrázott a Hunfalvy által felvetett és kutatott tudományos kérdések máig ható érvényessége és időszerűsége, érdeklődésének sokrétűsége, munkásságának gazdagsága. 1 Ugyanitt teljes bibliográfiáját időrendben összeállította Hellebrant Árpád Nyelvtudományi Közlemények

2 Emlékülések 253 Az idő rövidsége miatt nem elemezhetem mélyrehatóan írásait, ehelyett tudományos pályája egyes szakaszainak felvázolásával szeretnék rámutatni arra, hogy miért épp őt, a már agg tudóst tüntették ki tisztelői és tanítványai azzal, hogy októberében egyhangúan megválasztották az újonnan alakult Magyarországi Néprajzi Társaság elnökének. A klasszikus műveltséggel, széles körű európai nyelvismerettel és olvasottsággal egyaránt felvértezett Hunfalvy Pál 1848 előtt leginkább esztétikai, görög filológiai, társadalombölcseleti, jogi és közgazdaságtani problémákkal foglalkozott. Fiatalkori írásai egy általános társadalomtudomány, az ő szavával országászat (Hunfalvy 1847) szükségességét hangoztatták, amelyben nagy szerepe lenne a társadalmak fejlődéstörténetét vizsgáló tudományoknak, köztük a magyarság genezisével foglalkozó őstörténetnek, valamint az etnikumra jellemző történeti-kulturális sajátosságokat, illetve az idegen népekkel való kölcsönhatások nyomait is megőrző anyanyelv kutatásának. Elgondolása szerint a társadalom az emberi kapcsolatok rendszere, mely állandó fejlődésben van. A fejlődés fontos biztosítéka a nevelés, ennek feltétele pedig a nyelv. A munkamegosztáson alapuló emberi kapcsolatrendszer ugyan univerzális, de nemzeti formában realizálódik, a saját nyelv, gondolkodás, művészet és tudomány adja meg folytonosságának lehetőségét. A társadalom és a nemzet egymástól el nem választható jelenség, kapcsolatukból következik, hogy külön tudománynak kell vizsgálnia a társadalom fejlődését és a saját nyelvű etnikumokat. Csak e kettő szintézise alapján állítható össze az egyes nemzeti társadalmak története. A szabadságharc bukása után a nemzeti elfogultsággal teli, ún. romantikus történelemszemlélettel szemben Hunfalvy több munkájában is tagadta a honfoglaló magyar nép (scytha és hun rokonsággal megtámogatott) kultúrfölényét például a Kárpátmedencében őshonos szlávokkal szemben. Hunfalvy abból indult ki, hogy a honfoglaló magyarság sem társadalmi, sem etnikai szempontból nem volt egységes, következésképp kultúrája is magán viselte a más etnikumokkal való keveredés nyomait. Nem az az érdem, hogy kitől, hol származott akár egyes ember, akár nemzet vallotta, hanem az, hogy mivel gyarapítja magamagát és az emberiséget (idézi szavait Munkácsi 1912: 499). A magyar nép őstörténetének megírásához tehát mindenek előtt magyar nyelvtörténeti kutatásokra, valamint a nyelvrokon népek nyelvének és kultúrájának összehasonlító vizsgálatára van szükség hangoztatta, és az ügy érdekében 1852 és 1856 között tíz nyelvtörténeti tanulmányt írt, s ezek révén vált az összehasonlító nyelvtudomány egyik magyarországi megteremtőjévé. (Nyelvészeti folyóiratainak céljáról és tematikájáról lásd Zaicz Gábor összefoglaló előadását.) Hunfalvy nemzetközi viszonylatban is új etnikumkutató koncepciója nemcsak a nemzeti kultúrát abszolutizáló romantikus magyar történelemfelfogással állt szemben, de eltért a kortárs német társadalomtudomány Stein, Widman és Riehl képviselte, egymástól is különböző állam/társadalom és nép felfogásától (Hunfalvy ),

3 254 Emlékülések valamint tagadta a Spencer-féle ún. szociáldarwinizmust is. Ez utóbbi a természet mintájára a fajok örökös harcának eredményeképp képzelte el a társadalmak fejlődését. Hunfalvy Pál életének közé eső évei (munkásságának 2. korszaka) az etnikumtörténeti és összehasonlító módszerű nyelvtörténeti vizsgálatok jegyében teltek el. Nemcsak a honfoglaló magyarság eredetének pontosabb meghatározását segítették, de hozzájárultak a különböző társadalmi fejlettségi fokon álló népek objektívebb és szakszerűbb vizsgálatához, továbbá hasznosítható tanulságokkal szolgáltak az egész Európát érintő nemzetiségi politikában. (A levert szabadságharc után hazánkban e probléma különösen kiéleződött). Így írt erről a kérdésről 1861-ben, rámutatva az angol, francia és német gyarmatbirodalmi rendszerek és nemzeti egyenlőségről vallott politikai nézeteik ellentmondására: bármit fecsegjenek Európában a nemzetiségek egyenlőségéről, azt sehol nemcsak nem gyakorolják, de nem is tudják, mi az. Mi e tekintetben nem akarunk lenni, s nem lehetünk csak fecsegők, mint egyebütt Európában, nekünk a nemzetiségek egyenlőségét gyakorlatba kell hozni úgy, amint valóban meg is állhat (gondolatait kiemelten idézi Zsigmond 1977: 228). Ezekben az években Hunfalvynak és hasonló gondolkozású nemzedéktársainak (az ún. hungarustudattal operáló történettudomány képviselőinek) az elképzelései jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar nemzeti önkép korrekciójával a nemzetiségi feszültségek oldódjanak. Hosszú előkészítő nyelvtörténeti és történeti tanulmányok után Hunfalvy (1864a) írja meg és publikálja az első mai értelemben vett néprajzi jellegű munkát A vogul föld és nép -et (Reguly Antal gyűjtései nyomán), s ez a munka alapjául szolgált A magyarok eredeté -ről című tanulmányának is (Hunfalvy 1864b és 1883). Az 1858 ban elhunyt Reguly hagyatékának feldolgozását egy vogul teremtésmonda elemzésével kezdi meg (Hunfalvy 1859b). Tanulmányaiból kitűnik, hogy mindenkor megbecsülte és ahol lehetett fel is használta a szó mai értelmében vett néprajzi és folklorisztikai adatokat. Néphittel és a magyar ősvallással foglalkozó kutatóink ma is hivatkoznak szófejtéseire, melyekben ősi vallásos szokások és hiedelmek nyomaira bukkanunk (Hunfalvy 1858: 114; 1859a: 468; 1876: 70; 1877: 97). Elsőként mutatta ki például az áldás és átok, az id-nap (ünnep) és az idleni (ünnepet ülni), az idvez~ üdvöz, imádni, az íz (mint betegségnév), valamint a tündér szavak és kifejezések finnugor eredetét. Nyelvtörténeti szómagyarázatai (pl. az ukkonpohár, az áldomás, a vérszerződés) összekapcsolhatók régi és kortárs jogszokásokkal (Hunfalvy 1879); a földrajzi neveket pedig a helyi őslakosság nyelvi bizonyítékának tekintette (Hunfalvy 1870: 350; 1880: 586). Munkássága harmadik nagyobb korszakát, az közé eső éveket leginkább a finnugor nyelvhasonlítás és a magyarság etnogenezisének vizsgálata töltötte ki. Budenz Józseffel együtt tisztázta a magyar nyelv genezisének fontos kérdéseit mindenek előtt a finnugor nyelvi rokonságot. Hunfalvy megállapította, hogy nyelvünk legközelebbi rokona a vogul és az osztják. Felfogása szemben állt a Vámbéry Ármin vezette ún. törökös irányzattal, valamint az előkelőbbnek tartott hun-magyar rokonságot és autochton magyar kultúrát hirdető romantikus történelemszemlélettel

4 Emlékülések 255 is. Hunfalvy nyelvi bizonyítékok alapján elsőként írt az ugor kori lótartásról mint történeti-etnográfiai tényről (Hunfalvy 1875; 1878). Továbbá: nyelvészeti vizsgálatainak mintegy melléktermékeként jelentős érdemeket szerzett a nyelvrokon népek irodalmának hazai megismertetésében. E célból finn olvasókönyvet is szerkesztett (1861), s Magyarországon ő hívta fel a figyelmet először a finn és az észt hősepikára, a vogul medveénekekre és mitológiára; mi több: szöveghű részlet-fordításokat közölt a Kalevalából (Hunfalvy 1853), hogy az alliterációkat és gondolatritmust kedvelő finn és észt költői nyelvet és verselést illusztrálja. Hunfalvy élete utolsó másfél évtizedében kerített sort az összehasonlító néptörténetre, konkrétan: az oláh/rumun (román) és a magyar nemzet őstörténetének, etnogenezisének kutatására. A román nyelv- és néptörténet, Erdély kora- és késő középkori története a szó legszorosabb értemében haláláig foglalkoztatta (Hunfalvy 1867; 1894). Romantikus ábrándnak tartotta és elvetette a dákoromán kontinuitás elméletét (Hunfalvy 1885) épp úgy, mint a székelyek hun származtatását és a hun magyar rokonságot (Hunfalvy 1880). E sokat vitatott kérdésekről számos kongreszszusi előadásában, tanulmányában és könyvében fejtette ki bizonyító érveit. Tudományunk szempontjából fő művében, az 1876-ban kiadott Magyarország ethnographiájá -ban behatóan foglalkozott a honfoglaló magyarságba olvadt keleti népekkel, a kabarokkal, izmaelitákkal, úzokkal és besenyőkkel, valamint a kunok és jászok beköltözésének és magyarrá válásának problémájával. A magyarság jelen mivoltának leírásakor a németeket, a szlávokat és a románokat hosszabban, a relatíve kisebb lélekszámú zsidó, örmény, cigány betelepülőket röviden tárgyalta. Mint bevezetőmben már utaltam rá ő a népet magyarországi lakosságként, a nemzetet nyelvi-kulturális-társadalmi egységként fogta fel. Maga is tisztában volt azzal, hogy a népességtörténet csak egyik ága az etnográfiának. Ezt ki kell egészíteni a nyelvtörténeti dialektológiai és nyelvföldrajzi adatokkal, valamint a jelenkori mindennapi élet és kultúra, társadalom leírásával, s mindezek összevetéséből, ill. szintéziséből születhet meg az a képzeletbeli lista, amelyet egy-egy európai nemzet sajátosságának nevezhetünk. Mi által és hogyan lesz a nemzet meg a nép? tette fel a kérdést, majd így válaszolta meg: A nemzet lesz nyelve, hite és társadalmi szerkezete által. E három közt a nyelv az első, ez a nemzetnek születése és ha szabad így mondani, életének fája is (Hunfalvy 1876b: 48). A Múlt Magyar Tudósai sorozatban megjelent kismonográfiájában Paládi-Kovács Attila méltán írta róla, hogy Hunfalvy Pál volt az első hazánkban, aki a korábban leíró szinten mozgó néprajzot elméleti síkra emelte. Széles társadalomtudományi perspektívába helyezett etnográfiai elméletet dolgozott ki, melynek alapelve az evolúció, módszere az összehasonlítás volt (Domokos Paládi-Kovács 1986: 244). Annak ellenére, hogy finnugor nyelvi rokonságunkat, etnogenezisünket hangsúlyozó tudományos elgondolásainak jelentős ellentábora volt és van (amint az Szíj Enikőnek a kontár nyelvészkedőket ostorozó előadásából is kiderült), amely szász származását

5 256 Emlékülések felhánytorgatva nem átallotta hazafiatlan bécsi bérencnek nevezni, Hunfalvy haláláig kitartott kutatási eredményei mellett. A nyomába lépő szaktudósok (nyelvészek, történészek, etnográfusok és etnomuzikológusok) megerősítették állításait és komparatív módszere helyességét. Elég ha Herman Ottónak a magyar halászatról és annak eszközanyagáról készült könyvére2 és Jankó János nyelvtörténeti adatokkal megerősített eszköztörténeti munkájára (Jankó 1900), Arany János általa is ismertetett, nemzeti verselésünkről készített tanulmányára (Arany 1856)3, Munkácsi Bernát vogul népköltési gyűjteményére, Vikár Béla karjalai és magyar folklórgyűjtéseire (egyebek között Vikár 1901), vagy Bartók Béla, Kodály Zoltán, Vargyas Lajos összehasonlító zenetörténeti munkáira4, a Paksa Katalin (1999) által felvázolt zenetörténeti korszakokra, Vikár László (1974, 1993) nyelvrokon népek között végzett dallamgyűjtéseire gondolunk. Őszinte elismeréssel kell adóznunk továbbá annak a józan kutatói szemléletnek, annak a hazafias és tudományos elkötelezettségnek, rendkívüli szívósságnak, amelylyel ez a paraszti sorból fölemelkedett fiatalember, aki önként lett magyarrá, megalapozta a hazai társadalomkutatást. Első jelentős méltatója és tanítványa, Munkácsi Bernát, akadémiai székfoglalójában (1911-ben) így értékelte: Hunfalvy a magyar tudományos életben a korszellemnek igazi megtestesítője[, aki] a helyes célok kitűzésével s minden nehézséget leküzdő követésével, ugyanazt a hivatást teljesítette, mint Deák Ferenc a politikai élet terén. [ ] állandóan épülünk munkáin, az ő tanításai értelmében végezzük kutatásainkat. Így él s működik közöttünk Hunfalvy szelleme s éljen is magunkban s utódainkban időtlen időkig! (Munkácsi 1912: 414)5. Úgy legyen! mondhatnám, de kívánhatnám azt is (az újból hangossá váló fajmagyarkodókra, idegengyűlölőkre gondolva) bár így lenne az Akadémia berkein, a tudós társadalmon kívül is! Irodalom Arany János (1856), A magyar nemzeti versidomról. Új Magyar Múzeum. Domokos Péter Paládi-Kovács Attila (1986), Hunfalvy Pál. Akadémiai Kiadó, Budapest. Herrmann Antal (1891), Hunfalvy mint ethnographus. In: Hunfalvy-album. Hunfalvy Pál fél évszázados akadémiai tagsága emlékére kiadják: Tisztelői, Budapest. Hunfalvy Pál ( ), A társadalom vagy Stein, Widmann és Riehl. Új Magyar Múzeum , , Hunfalvy Pál (1853), Kalevala, finn eposz ismertetése és kivonatai. Szépirodalmi Lapok I. félév 10 12, Hunfalvy a Századokban maga is méltatja az 1887-ben megjelent néprajzi kézikönyvet (1888: 216). 3 Arany művét ismerteti Hunfalvy (1857). 4 Oly sok bibliográfiai adat kívánkoznék ide, hogy felsorolásuktól eltekintek. 5 Hunfalvy munkásságának utóéletéhez lásd még Hunfalvy (1973).

6 Emlékülések 257 Hunfalvy Pál (1857), A magyar nemzeti versidom. Magyar Nyelvészet 2: Hunfalvy Pál (1858), Szófejtések. 1. áldomás; 2. átok; 3. imádság; 4. innep; 5. ingyen. Magyar Nyelvészet 3: 114. Hunfalvy Pál (1859a), Szófejtögetések. Miért mond a nyelv valamit úgy és nem máskép? Magyar Nyelvészet 4: 468. Hunfalvy Pál (1859b), Egy vogul monda. Vogul nyelvtani és szótári kísérlettel. Akadémiai Értesítő 1: 285; valamint: Új Magyar Múzeum 2: 285. Hunfalvy Pál (1861), A Magyar Nyelvészet politikája 1861-re. Magyar Nyelvészet 6: Hunfalvy Pál (szerk.) (1861), Finn olvasókönyv I. Finn olvasmányok a finn nyelvet tanulók számára. Pest. Hunfalvy Pál (1864a), Reguly Antal hagyományai I. A vogul föld és nép. Magyar Tudományos Akadémia, Pest. Hunfalvy Pál (1864b), A magyarok eredete. Budapesti Szemle 19: Hunfalvy Pál (1867), A rumun nyelvről és népről. Nyelvtudományi Közlemények 6: Hunfalvy Pál (1870), Földirati és helynevek (Héjő, Sajó, Szin-va, Zagy-va, Berettyó [Berek-jó], Si-jó, Táp-jó.) Nyelvtudományi Közlemények 6: 350. Hunfalvy Pál (1875), Az ugor városokról. Adalék a műveltség történetéhez. Kivonat. Akadémiai Értesítő 10: 6. Hunfalvy Pál (1876a), Magyar mythológiai adatok és egyéb. Nyelvtudományi Közlemények 12: 70. Hunfalvy Pál (1876b), Magyarország ethnographiája. Budapest. Hunfalvy Pál (1877), Ugor magyar finn mythológiai töredékek. Budapesti Szemle 14: 97. Hunfalvy Pál (1878), Új tudományok, új előítéletek, meg adalék a finn-ugor népek történetéhez. Nyelvtudományi Közlemények 14: 1. Hunfalvy Pál (1879), Ukkonpohár. A régi magyar jogi szokásnak egy töredéke. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből VIII/6. Budapest. Hunfalvy Pál (1880), Magyar folyó és helynevek. Egyetemes Philológiai Közlöny 4: 586. Hunfalvy Pál (1880), A székelyek. Felelet a székelyek scytha-hun eredetűségére. Budapest. Hunfalvy Pál (1883), Ugor vagy török-tatár eredetű-e a magyar nemzet? Értekezések a nyelvés széptudományok köréből XI/1. Budapest. Hunfalvy Pál (1885), Hogyan csinálódik némely história. Pillantások a rumun történetírásba. Budapest. Hunfalvy Pál (1888), Herman Ottó magyar halászati könyve, nyelvi, társadalmi, néprajzi és régészeti tekintetben. Századok 1888: 216. Hunfalvy Pál (1894), Az oláhok története 1 2. Budapest. Hunfalvy Pál (1973), A magyar nyelv és nemzet származási időszaka. Gondolat Kiadó, Budapest. Jankó János (1900), A magyar halászat eredete. Budapest Leipzig. Munkácsi Bernát (1912), Hunfalvy Pál emlékezete, MTA emlékbeszédek 15/11. Paksa Katalin (1999), Magyar népzenetörténet. Balassi Kiadó, Budapest. Vikár Béla (1901), Élő nyelvemlékek. Ethnographia 11: Vikár László (1974), Archaikus finnugor dallamtípusok. In: Vargyas Lajos (szerk.): Népzene és zenetörténet II Editio Musica, Budapest. Vikár László (1993), Volga-kámai finnugorok és törökök dallamai. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest. (Hanglemezen: HCD Budapest, 1996.) Zsigmond Gábor (1977), Hunfalvy Pál útja az embertudománytól az etnográfiáig. Népi Kultúra Népi Társadalom 10:

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 4 Voigt Vilmos A MAGYAR ŐSVALLÁSKUTATÁS KÉRDÉSEI Budapest 2003 1 2 A Vallástudományi Tanulmányok ez alkalommal új típusú feladatot vállal a hazai vallástörténeti és kutatástörténeti

Részletesebben

RÁLÁTÁS. A Rálátás Szerkesztősége, a Rhédey Kastély a Közművelődés Szolgálatában Alapítvány Kuratóriuma RÁLÁTÁS

RÁLÁTÁS. A Rálátás Szerkesztősége, a Rhédey Kastély a Közművelődés Szolgálatában Alapítvány Kuratóriuma RÁLÁTÁS RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség: Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély.

Részletesebben

Magyar Tudomány. kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga

Magyar Tudomány. kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga Magyar Tudomány kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga A Williams-szindróma Nyílt hozzáférés a tudományos szakirodalomhoz Doktori képzés Tudomány és internet kapcsolata

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

100 éves a Magyar Irodalomtörténeti Társaság

100 éves a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 100 éves a Magyar Irodalomtörténeti Társaság KISS JENŐ Két tudományos társaság egy cél? Gratulációt és jókívánságokat hoztam a centenáriumát ünneplő Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak. Az idősebb testvértársulat,

Részletesebben

Magyar Tudomány. humán tudományok az mta i. osztályának tevékenysége

Magyar Tudomány. humán tudományok az mta i. osztályának tevékenysége Magyar Tudomány humán tudományok az mta i. osztályának tevékenysége Einstein és a Fizika Nemzetközi Éve Mobiltárs a szélessáv sodrában A tudomány szabadsága a pénz világában 2006 7 781 Magyar Tudomány

Részletesebben

A magyar népi kultúra képe a 19. században

A magyar népi kultúra képe a 19. században A magyar népi kultúra képe a 19. században Javasolt könyvészet Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp., 1989. Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia. Pest, 1854. (Bp., 1987. Hoppál Miháy előszójával)

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

Ingyenes közéleti lap. különszám

Ingyenes közéleti lap. különszám II. évfolyam, ELÉG A 2. szám, MÚLTUNK 2012. április-május MEGHAMISÍTÁSÁBÓL! 2. II. évfolyam, 4. szám, 2012. augusztus, különszám Amíg a kormány finnugor világtalálkozót szervez és a több évtizedes történelemhamisításban

Részletesebben

Bellosics Bálint tiszteletére

Bellosics Bálint tiszteletére Bellosics Bálint tiszteletére Bellosics Bálint tiszteletére Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva Bellosics Bálint tiszteletére Szerkesztő Halász Albert Lendva 2014 Kiadó Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva

Részletesebben

SZEMLE. Szabolcsi Bence: Maróthi György magyar zeneelmélete. Magyar Könyvszemle,

SZEMLE. Szabolcsi Bence: Maróthi György magyar zeneelmélete. Magyar Könyvszemle, SZEMLE MAGYAR ZENEÍRÁS ZENEÍRÁSUNK KEZDETEI a XVII XVIII. századba nyúlnak vissza. A szerény és tapogatózó útmutatást ezen a téren a protestáns és katolikus énekeskönyvek előszavai jelentik: néhány gyakorlati

Részletesebben

AZ EMLÉKÉV ZÁRÓ RENDEZVÉNYE 2015. február 26 27-én A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUMBAN

AZ EMLÉKÉV ZÁRÓ RENDEZVÉNYE 2015. február 26 27-én A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUMBAN Független Pedagógiai Intézet 2015 Legyünk büszkék arra, amik voltunk, s igyekezzünk különbek lenni annál, amik vagyunk! AZ EMLÉKÉV ZÁRÓ RENDEZVÉNYE 2015. február 26 27-én A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUMBAN

Részletesebben

A modern magyar történetírás

A modern magyar történetírás A modern magyar történetírás A modern vagyis professzionális magyar történetírás intézményrendszere és személyi feltételei a 19. század utolsó harmadában alakultak ki. A szervezeti keretek megteremtése

Részletesebben

Felébredt ez a nép... 1

Felébredt ez a nép... 1 Binder Mátyás: Felébredt ez a nép... 1 A magyarországi romák/cigányok etnikai nemzeti önszerveződési folyamatairól I. Bevezetés Az európai politikatörténet legutóbbi kétszáz éve a nemzetállamok és nemzetek

Részletesebben

Tematika, program, absztraktok

Tematika, program, absztraktok IDENTITÁSOK ÉS VÁLTÁSOK Interdiszciplináris szümpózium az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában 2012. december 6 7. Hely: MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók Terem Budapest, I. Táncsics Mihály utca

Részletesebben

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXII. SECTIO HISTORIAE

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXII. SECTIO HISTORIAE ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXII. SECTIO HISTORIAE Kiss László A SZLOVÁK NEMZETI TUDAT SZÜLETÉSE Tanulmányok a szlovák nemzeti ébredés és a reformkori szlovák magyar viszony

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés HORVÁTH ÁGNES A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés Budapest, 2012 I Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28.

Részletesebben

A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon

A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon - történeti előzmények és jelen helyzetkép - A kisebbségi tárgyú kutatásoknak Magyarországon komoly előzményei vannak, amelyek a hazai társadalomkutatás

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

Magyar Tudomány. genetika és (magyar) őstörténet Vendégszerkesztő: Bálint Csanád

Magyar Tudomány. genetika és (magyar) őstörténet Vendégszerkesztő: Bálint Csanád Magyar Tudomány genetika és (magyar) őstörténet Vendégszerkesztő: Bálint Csanád Madárőslénytani kutatások A Föld bolygó nemzetközi éve Reformkor a változások kora 2008 101 A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

História 1990-02. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1990-02. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1990-02 História 1990-02 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

ŐSTÖRTÉNETE, EREDETE, NYELVE, HELYE A KULTÚRÁK VILÁGÁBAN. SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 2013 májusig

ŐSTÖRTÉNETE, EREDETE, NYELVE, HELYE A KULTÚRÁK VILÁGÁBAN. SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 2013 májusig A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE, EREDETE, NYELVE, HELYE A KULTÚRÁK VILÁGÁBAN SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 2013 májusig Összeállította Podmaniczky Miklós 1 Péter fiamnak, Márti lányomnak, drága Feleségemnek 2013. Májusban

Részletesebben

Kiszely István: A magyar nép õstörténete TARTALOM

Kiszely István: A magyar nép õstörténete TARTALOM Kiszely István: A magyar nép õstörténete TARTALOM Elõszó Bevezetés Írott források, amelyekbõl ismereteket szerezthetünk a magyarok elõdeirõl és a magyarokról Kínai források a hunokról "Türk", tibeti és

Részletesebben

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Vallásszociológiai tanulmány vitéz Dr. Balogh Sándor, Prof. Emeritus, USA Szent Korona Lovagrend tagja Tartalom: Megjegyzés. I.

Részletesebben

A Balkán képe a 19 20. századi magyar geopolitikai és tudományos gondolkodásban

A Balkán képe a 19 20. századi magyar geopolitikai és tudományos gondolkodásban Ábrahám Barna A Balkán képe a 19 20. századi magyar geopolitikai és tudományos gondolkodásban Dolgozatomban a címben jelzett kérdéskört néhány tudományos, adott esetben propagandisztikus, reprezentatívnak

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

A Gr. VIGYÁZÓ-ALAPITVÁNY ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYPOLITIKA

A Gr. VIGYÁZÓ-ALAPITVÁNY ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYPOLITIKA A Gr. VIGYÁZÓ-ALAPITVÁNY ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYPOLITIKA Tóth Károly, egyetemünk feledhetetlen érdemű rektora, egykori tanára, Plósz Sándor emlékezetének szentelte rektori székfoglaló beszédét. Némiképen

Részletesebben

FILOZÓFIA II. RÉSZ MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA,

FILOZÓFIA II. RÉSZ MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, FILOZÓFIA II. RÉSZ Tanulmányom első részét* Rudolf Hallernak ajánlottam. Az ember ilyenkor nem gondol arra, hogy talán ez volt az utolsó alkalom. 2014. február 14-én

Részletesebben