Doktori (PhD) értekezés tézisei BÁLINT SÁNDOR ( ) ÉLETRAJZ. Csapody Miklós. Témavezető: Dr. Romsics Ignác

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Doktori (PhD) értekezés tézisei BÁLINT SÁNDOR (1904-1980) ÉLETRAJZ. Csapody Miklós. Témavezető: Dr. Romsics Ignác"

Átírás

1 Doktori (PhD) értekezés tézisei BÁLINT SÁNDOR ( ) ÉLETRAJZ Csapody Miklós Témavezető: Dr. Romsics Ignác ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA Történelemtudományi Doktori Iskola Eger, 2012.

2 I. A kutatás előzményei A szegedi egyetem tanára, Bálint Sándor ( ) etnográfus, művelődéstörténész, a hazai vallási néprajz megteremtője a magyar néprajz legnagyobb alakjainak egyike. Szülőhelye, a szegedi Alsóváros archaikus hagyományainak megörökítésével, az első városi szótárral és szegedi nagytáj-monográfiájával a magyar néprajz legnagyobb egyéni teljesítményét hozta létre. Félezernyi közleményét a szellemi és a tárgyi folklór mellett az irodalom- és nyelvtudomány, a hely- és egyháztörténet, az építészet- művészet- és népzenekutatás, könyv-, nyomda- és zenetörténet is magáénak tudja. Pályafutása, még ha életútja nem tartozik is a 20. század úgynevezett sikeres magyar tudományos karrierjei közé, mostoha történelmi és személyes sorsa ellenére nem csak sikeresnek, de a néphagyomány megörökítésében majdhogynem teljesnek, spirituális értelemben pedig beteljesültnek mondható akkor is, ha tragikus hirtelenséggel zárult le. Bálint Sándor első generációs paraszti értelmiségi volt, aki a 20-as évek derekától szakterületén és a szellemi életben már fiatalon nagy tekintélyre tett szert. Kora élvonalbeli katolikus értelmiségének progresszív szárnyához, politikailag a modern kereszténydemokrácia intellektuális vonulatához tartozott. Bár nem volt a népi mozgalom tagja, neveltetésénél és olvasmányainál, szellemi irányultságánál és szociális népszemléleténél fogva a népiek nemzetfelfogásának fő áramába tartozott. A hagyományok őrzője és a társadalmi reformeszmék képviselője, a vallásszabadság és az egyház védelmezője 1

3 volt, aki munkáját mások szolgálatának rendelte alá, és akinek boldoggá avatási eljárását megindította az egyház. Jelen értekezés Bálint Sándor pályafutásának és életművének összegzését tűzte ki célul. Megnehezítette munkámat, hogy politikai tevékenységéről írott monográfiámat ( A világban helytállani Bálint Sándor élete és politikai működése Korona Kiadó. Bp., 2004.) megelőzően történeti szakirodalom nem állt rendelkezésre. Kutatásomat kezdetben mégis megkönnyítették személyes emlékeim és feljegyzéseim. Időközben elkészült teljes életmű-bibliográfiája és könyvtárának katalógusa. Irathagyatéka legnagyobb részéhez hozzáférhettem, és hasznos forrásként szolgáltak a kortársak emlékezései, az általam összegyűjtött, hangfelvételről leírt beszélgetések, továbbá jórészt ismeretlen saját előadásai és a róla szóló emlékezések ( Nehéz útra keltem Beszélgetések Bálint Sándorral. Bába Kiadó. Szeged, 2004.). Levelezésének javát múzeumokban, a címzetteknél és hagyatékokban, közgyűjteményekben leltem föl. A Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában Móricz Zsigmondhoz, az MTAK Keleti Gyűjteményében Scheiber Sándorhoz írott leveleit találtam. Felhasználtam műveinek korabeli értékeléseit, munkásságának méltatásait, tartalmasabb nekrológjait, valamint az évfordulóin született, olykor valóban forrásértékű visszatekintéseket. A szegedi utóéletével (szobraival, emléktábláival, szülőháza sorsával), valamint a boldoggá avatásával kapcsolatos vegyes közlemények felhasználását mellőztem. 2

4 A szegedi Móra Ferenc Múzeumban őrzött hagyatéka mellett évek során a Magyar Országos és a Csongrád Megyei Levéltárban egyetemi és minisztériumi iratait kutattam, a Prímási és a Szeged-csanádi Püspöki Levéltárban egyházpolitikai anyagát tártam föl. A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban politikai tevékenységének hátterét, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában megfigyelési anyagát kutattam. Az OSZK-ban és a szegedi Somogyi-könyvtárban sajtó- és röplapritkaságokhoz jutottam hozzá. Forrásként használtam természetesen saját műveit, nemcsak tárgyukat tekintve, hanem alkotójuk személyiségére, életútjára vonatkozóan is. Bölcsészéveimben ( ), élete utolsó fél évtizedében szoros kapcsolatban álltam Bálint Sándorral, ez volt munkám legfőbb ösztönzője. II. Célkitűzések Politikatörténeti monográfiám közéleti tevékenységét foglalta össze az életrajz természetes kontextusában. Jelen tanulmánynak a politikai vonulat közötti képviselősége az előzményekkel (keresztényszociális mozgalmak, keresztény pártok) és a következményekkel (megfigyelése, perbe fogása) csupán egyik fejezetét alkotja. Munkámban a klasszikus életrajz műfajának szabályait követtem. Biográfiám célja ennek megfelelően Bálint Sándor életútjának és tevékenységének: személyes sors és tudomány, világkép és eszmerendszer az ember és a tudós alakjának komplex ábrázolása volt. 3

5 III. Vizsgálati módszerek A teljes körű anyaggyűjtést és forrásfeltárást a tárgy diktálta célkitűzések kimerítő megvalósítása vezette. Mindazonáltal nemcsak Bálint Sándor állambiztonsági anyaga, hanem a rá vonatkozó vallomásos, mégoly célirányos emlékezések is erős forráskritikára szorultak. Nem volt könnyű, talán nem is mindig sikerült, mivel nem is mindig igyekeztem ellenállni az ismeretlen részletek és az adatbőség kísértésének. Az összefoglaló életrajzi jelleg megtartására azonban mindvégig ügyelve társadalmi környezet, politikai helyzetek és összefüggések, jellemek és kapcsolatok elemzésére is igyekeztem hangsúlyt helyezni. Törekedtem továbbá arra is, hogy ne csak a Bálint Sándor megítélésének elfogult, olykor már kanonizálódott egyoldalúságait kerüljem, hanem, feltárva létrejöttük okát, az eseményekről és a szereplőkről tárgyszerű, de nem leegyszerűsítő, világos képet rajzoljak. Célom volt az is, hogy az egyes fejezeteket ne terheljem meg sem az adott összefüggésben lényegtelen szaktudományi részletekkel, mellékkörülményekkel, sem az intimitások fölösleges hordalékával. Szándékom a tárgyilagos, sőt talán mondható, hogy pozitivista megközelítés volt, amit igyekeztem alárendelni a felfogásomnak megfelelő szellemtörténeti feldolgozás szempontjainak. IV. Új tudományos eredmények Noha az életrajz jellegéből adódóan maga is egyfajta összefoglaló, ismert tények és összefüggések 4

6 rendszerezése nem feltétlenül új tudományos eredmény. Az értekezésnek talán mégis újdonsága a sokféle (tudományos, hivatalos állami, egyházi, állambiztonsági stb.) forrás összevetése a személyes iratanyag, feljegyzések, emlékezések, tudományos és egyéb dokumentumok, személyes közlések ellenőrzött adataival. Ennek köszönhető, hogy a forrásfeltárás és az értelmezés Bálint Sándor minden élet- és pályaszakaszára vonatkozóan új eredményeket hozott. Közülük a kronológiát követve mindenekelőtt a pályaválasztás, a bölcsészévek és a pályakezdés módszeres számbavétele említendő érdeklődésének, műveltségélményeinek, szemléleti, eszmetörténeti, tudományos hátterének megrajzolásával. Ennek nyomán láthatóvá vált nemcsak Bálint Sándor szülőhelye archaikus hagyományának és családjának, társadalmi környezetének és piarista iskolájának háttere, hanem a korabeli Szeged új egyetemének panorámája is, Herrmann Antallal, Solymossy Sándorral és Bartók Bélával való találkozásának mély érzelmi és intellektuális, tudományos hatásával együtt. Számottevő (jórészt meghaladott) szakirodalma van a szegedi egyetemre Kolozsvárról érkezett hallgatók Bethlen Gábor Körének és az settlement-mozgalomnak, főként pedig a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának, Buday György tevékenységének. Bálint Sándornak a kollégiummal való kezdeti együttműködése, nemzedéke szellemi mozgalmaiba való bekapcsolódása, szociális és szakmai érdeklődésének párhuzamos alakulása és tudományos elköteleződése között természetes kapcsolat jött létre, amiről a dolgozat immár pontosan dokumentált képet ad. 5

7 Ugyanez áll Izenet című, Berczeli Anzelm Károllyal szerkesztett szegedi prenépies folyóiratára, a lap szerzői körére, különösen ott megjelent írásaira. Ezek látásmódja jellemző maradt pedagógiai törekvéseire, négy évtizedes egyetemi, tanár- és tanítóképzőbeli oktatói tevékenységét, pedagógiai, nemzetnevelői elgondolásait is áthatva. A tanulmány ezek áttekintését együtt adja ama nézeteinek összefoglalásával, amelyeket saját tudományos működéséről és munkásságának a szegedi egyetem hivatásával való összekapcsolásáról vallott. Ez időből eredt tanítványával, Ortutay Gyulával való barátsága, amely mindkettejük életét végigkísérte. Ennek a mély, Ortutay részéről azonban erősen ambivalens, hullámzó viszonynak az ábrázolását különösen fontosnak tartottam, főként azért, mert perbefogásakor Bálint Sándor számára meghatározó volt Ortutay politikai közbenjárása évi konstruált perének kedvező kimenetele kapcsolatuk központi kérdése: az eredmény korábbi viszonyuk következményeként a későbbiekre nézve is jótékony hatásúnak bizonyult. Ellentmondásos emberi és szakmai kapcsolatukat Bálint Sándor ismert levelei és Ortutay megjelent naplói mellett eddig feltáratlan dokumentumok segítségével sikerült megvilágítani. Mindeddig hiányzott Bálint Sándor háború előtti itáliai, erdélyi és más szomszédságbeli, nyugati utazásainak feldolgozása. A dolgozat ezt a mulasztást is pótolja naplói és közleményei, levelezése alapján évi sikertelen kolozsvári egyetemi pályázatáról maga nemigen vallott, források is alig utalnak rá, az időközben megjelent egyetemi tanácsi jegyzőkönyv és e 6

8 tárgyban is kiterjedt levelezésének összevetése azonban lehetővé tette az okok és események, magatartások pontos rekonstruálását. Mindemellett Móricz Zsigmonddal, Scheiber Sándorral és másokkal való baráti kapcsolatának képét is sikerült feltárni, illetve újabb adatokkal gazdagítani. Ma is vannak, akik úgy látják, Bálint Sándor szülővárosában töltött nyugalmas, viszonylag hosszú élete a külső események tekintetében (perét leszámítva) nemcsak, hogy mozgalmas nem volt, hanem úgymond eseménytelenül telt el, nélkülözve a drámai fordulatokat. Közismert szorgalma mellett főképpen e nehézségek jótékony hiánya tette lehetővé, hogy monumentális művét megalkothatta. Az értekezés nem e nézeteket óhajtotta mindenáron cáfolni, hanem a dokumentált teljesség megragadásával kívánt valóságos képet rajzolni Bálint Sándorról, koráról és környezetéről. V. Publikációs jegyzék (Válogatott bibliográfia ) A) Az értekezés tárgyával kapcsolatos önálló művek 1. Könyvek: A világban helytállani Bálint Sándor élete és politikai működése Korona. Bp., p. Nehéz útra keltem Beszélgetések Bálint Sándorral. Bába. Szeged, p. 7

9 2. Könyvfejezetek: Tudományában fogalom, lelkében kiválasztott. In: Bálint Sándor emlékkönyv. Szerk. Barna Gábor. Lazi Kiadó. Szeged, p. Meg kell teremteni az európai Keresztény Uniót. Bálint Sándor, az új európai egységgondolat magyar előhírnöke. In: Csapody Miklós: Késői ünnep. Tanulmányok, kritikák. Korona Kiadó. Bp., p. Meg kell teremteni az európai Keresztény Uniót. Szeged, évf p. Bálint Sándor életrajza ( ). In: A legszögedibb szögedi. Emlékkiállítás Bálint Sándor születésének 100. évfordulóján [A kiállítás katalóguskötete]. Szerk. N. Szabó Magdolna. Móra Ferenc Múzeum. Szeged, p. Bálint Sándor inasaként. In: Csapody Miklós: A díszmagyar. Jegyzetek, esszék, tanulmányok. Korona Kiadó. Bp., p. 3. További publikációk: Kultúra és magatartás. Magyar Hírlap, aug p. A kultúra és az emberség biztonsága. Beszélgetés Bálint Sándorral. Scheiber Sándor előszavával. Forrás, évf p. A hagyomány szolgálatában. Magyar Hírlap, nov p. A kolozsvári epizód. Bálint Sándor centenáriumán. Korunk, f. 15. évf p. 8

10 Meg kell teremteni az európai Keresztény Uniót. Bálint Sándor, az új európai egységgondolat magyar előhírnöke. Szeged, évf p. Bálint Sándor élete és politikai szerepvállalása. Miskolci Keresztény Szemle, évf p. Kommunista terror katolikus ellenállás. Szentimreváros élő hagyománya. Bp. Szentimreváros, p. 4. Egyéb írások: Történeti életrajz Bálint Sándor boldoggá avatási eljárásához a Szentszék Boldoggá avatási ügyek Kongregációja számára. Kézirat a Kongregáció Budapesti Irodája tulajdonában p. Bálint Sándor. Életrajzi összefoglaló levéltári és könyvtári szakmai és olvasói tájékoztatás céljára. Kézirat a Csongrád Megyei Levéltár tulajdonában p. Bálint Sándor ( ). Előtanulmány egy életrajzi monográfiához. Kézirat a Politikatörténeti Alapítvány tulajdonában p. Bálint Sándor és a művészetek (szépirodalom, zene, képzőművészet, építészet; kapcsolatai). Kézirat. Bp., p. B) További könyvek Csapody Miklós jegyzetei Bp., p. 9

11 Értelem és remény. Vasárnapi jegyzetek Bp., p. 2. kiad. Antológia Kiadó. Lakitelek, p. Budapest. Életem akadémiája Emléksorok Páskándi Gézáról ( ). Korona Kiadó. Bp., p. A díszmagyar. Jegyzetek, esszék, tanulmányok. Korona Kiadó. Bp., p. Erdélyi Féniks. Tanulmányok és kritikák. Korona Kiadó. Bp., p. Késői ünnep. Tanulmányok és kritikák. Korona Kiadó. Bp., p. Egy nemzedék iskolája. Az Erdélyi Fiatalok ( ). Korona Kiadó. Bp., p. Begyöngy élet. Kossuth Kiadó. Bp., p. C) Könyvfejezetek Az irodalmi díjasok névsora. In: Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom Gondolat Kiadó. Bp., p. Program és nemzedék. Fejezet az Erdélyi Fiatalok előtörténetéből ( ). Az OSZK évkönyve Bp., p. a nyelvben volt a mennybolt. Hazai Műhely 2. k. Bp., p. Trianon for ever? nem, nem soha! Hazai Műhely 3. k. Bp., p. Nemzet és média. Hazai Műhely 10. k. Bp., p. 10

12 Meseautó. Gedényi Mihály: Egyszáztizenhét nap magánzárkában, a Gyorskocsi utcában Püski Kiadó. Bp., p. A megosztott feladat. A határon túli médiáról. Magyarország médiakönyve ENAMIKÉ. Bp., p. A tapsifüles és a felhőkarcoló. In: Őszy-Tóth Gábriel: Így főz a Tisztelt Ház. O&P Média Magyar Könyvklub. Bp., p. A státustörvény. Dokumentumok, tanulmányok, publicisztika. Szerk. Kántor Zoltán. Teleki László Alapítvány. Bp., p. Szász István Tas: Nemzet és kisebbség keresztje. Bp., p. Egy nemzedék föllépése. In: A Tizenegyek. Egy antológia elő- és utóélete ( ). Szerk. Cseke Péter. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, p. Az organizáló muzulmánok. Ilia Mihály irodalomszervezői működése Gáll Ernő kolozsvári naplóiban ( ). In: Közép-Európa vándora. Korunk-dosszié ( ). Szerk. Kántor Lajos. 2. k. Komp-Press Kiadó. Kolozsvár, p. Kántor Lajos erődítményei. In: Kiemelés tőlem. Emlékkönyv Kántor Lajos hetvenedik születésnapjára. Szerk. Balázs Imre József, Horváth Andor, Kovács Kiss Gyöngy. Komp-Press Kiadó Korunk. Kolozsvár, p. Mi történne In: Le is út, fel is út. Médiavilág Kft. Bp., p. 11

13 Jelenlét 50. Petőcz András ötvenedik születésnapjára. Antológia. Spanyolnátha Könyvek 3. SPN Kiadó. Bp., p. Lófő és lóláb. In: Deák Ferenc 75. Mozaik Kiadó. Szeged, p. Cseh Gusztáv, a könyvgrafikus. In: Könyv, grafika. Könyvművészet Erdélyben ( ). Szerk. Kántor Lajos. Korunk Komp-Press Kiadó. Kolozsvár, p. D) Egyéb közlemények Csík Ferenc képei alá. Soproni Szemle, évf p. Ady hídja. Bölcsész, dec p. Bajor Andor: Az éjjeliőr nem tud aludni. Tiszatáj, évf p. A más idő fészkein (Szilágyi István Kő hull apadó kútba c. regényéről). Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuvenum, Sect. Litteraria, Tom. I. Szeged, p. Lakott mondatok közelében. Markó Béla lírájáról. Életünk, évf p. Egy etikus és útitársa (Sinkó Ervin: Naplók). Bölcsész, p. szivárványtalan lesz a birodalom (A fiatal erdélyi magyar líráról). Mozgó Világ, évf p. Vári Attila művészetéről. Életünk, évf p. 12

14 Szó lakta táj, hiányokkal (A fiatal vajdasági magyar líráról. Gemma-könyvek ). Alföld, évf p. Tollal is csak fegyvert forgató. Józsa Béla: Tanulni a múltból. Tiszatáj, évf p. sürgetek sajgó igéket. A remény alakzatai Farkas Árpád költészetében. Életünk, évf p. Soproni Füzetek 80. Dunatáj, évf p. A metszet-lét végtelensége és a barátok szavai. Herbszt Zoltán emlékezete. Soproni Füzetek Sopron, [1983.] p. Szemle a szemléről. Egyetlen ver/ /zió. Új Forrás, évf p. A hazatérés lehetőségei. Fiatal szegedi költők antológiája, Tiszatáj, évf p. Egy nemzedék iskolája: az Erdélyi Fiatalok. Tiszatáj, évf p. Jegyzőkönyv a létélményről (Géczi János). Jelenkor, évf p. Ananiás kísérlete az anyag és a forma. Jelentésvázlat Géczi János regényéről. Új Forrás, évf p. Bözödi György és a Székely bánja. Életünk, évf p. Értelem és remény. Tíz év fiatal erdélyi magyar irodalma. Alföld, évf p. A képzeletbeli ásatás (Lászlóffy Aladár). Kortárs, évf p. Az elásott kincs városa. Új Forrás, évf p. 13

15 Azontúl a szakadatlan. Bözödi György 75 éves. eflapok, p. Önazonosság, mentalitás, irodalom. Pomogáts Béla: A transzilvanizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Új Forrás, évf p. Friss hó a könyvön. Markó Béla. Kortárs, évf p. Csiki László: Titkos fegyverek. Kortárs, évf p. Jancsó Béla és az Erdélyi Fiatalok fellépése. Confessio, évf p. Csipike és testvérei. Az erdélyi magyar gyermekirodalom. Alföld, évf p. Tar Sándor: Mért jó a póknak? Kortárs, évf p. Harmadnapon. Kányádi Sándor. Kortárs, évf p. Mózes Attila: Yesterday, Az oroszlán hava és egyéb történetek. Kortárs, évf p. Legendák ellenében. Cs. Gyímesi Éva: Álom és értelem (Varga Lajos Mártonnal). Jelenkor, évf p. Gyöngy és homok. Cs. Gyímesi Éva. Kortárs, évf p. Mária-kultusz és hagyomány. Egyházfórum, évf p. Mit üzen ma Kossuth Lajos? Korunk, f. 13 évf p. A folyamatos brokát. Helikon, évf p. Az organizáló muzulmánok. Ilia Mihály irodalomszervezői működése Gáll Ernő kolozsvári 14

16 naplóiban ( ). Korunk, f. 15. évf p. Tizenegy nap emlékkönyve (Képzőművészek ról). Korunk, f. 15. évf p. A toronyember (László Dezső). Korunk, f. 16. évf p. A célszemély: Péter László. Szeged, évf p. Akiknek régi korokból súgnak (Jakobovits Miklós). Korunk, f. 18. évf p. Az én besúgóim. Korunk, f. 18. évf p. Régi ellenfelek mai öröksége (Az Erdélyi Fiatalok és a Korunk). Korunk, f. 21. évf p. Az értelmiség anarchikus hajlamú. Ambrus Lajos Eldorádó c. regénye (1988, 2009). Somogyikönyvtári Műhely, évf p. A borítólap Cseh Gusztáv munkája. Korunk, f. 22. évf p. A politikus Mikó Imre. Korunk, f. 22. évf p. A gyermekkor méze. Emlékirat-részlet. Csapody István a régi Kőszegről. Közread. és bev. Vasi Szemle, évf p. Mikó Imre pályakezdése ( ). Keresztény Magvető, évf p. Jakabffy és Mikó. Erdélyi Múzeum, köt p. Király utca 14. Bánffy Miklós utolsó kolozsvári évei. Korunk, f. 22. évf p. Mikó Imre a diákpolitikában ( ). Keresztény Magvető, évf p. 15

17 László Dezső és a zsidókérdés ( ). Református Szemle, évf p. Szakolczai György Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP , Bibó és a DNP, Századok, évf p. E) Szerkesztések Cseh Gusztáv ( ). Kráter. Bp., p. Éger György: Határ, kisebbség, identitás. Bp., p. Varga István: Rend és szenvedély. Korona Kiadó. Bp., p. Stier Gábor: A Putyin-rejtély: egy választás anatómiája. Korona Kiadó. Bp., p. Monok István Buda Attila: A magyar bibliofília képeskönyve. Korona Kiadó Országos Széchényi Könyvtár. Bp., p. Kántor Lajos: A mennyei kapu. Korona Kiadó. Bp., p. Koncz Attila: Miért Sarkozy? Korona Kiadó. Bp., p. Hegyi Gyula: A brüsszeli utas. Korona Kiadó. Bp., p. Csapody István: Pályám emlékezete 1 2. k. (sajtó alá r. és szerk.) Pytheas Kiadó. Bp., p. F) Sorozatszerkesztések Lábass Endre: Az ünnep (laudatio urbis). JAK füzetek 25. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. 16

18 Bódy Gábor: Tüzes angyal Psychotechnikum, azaz Gulliver mindenekelőtti utazása Digitáliába. JAK füzetek 30. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. Hekerle László: A nincstelenség előtt. JAK füzetek 32. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. Ambrus Lajos: Eldorádó. JAK füzetek 33. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. Balázs Attila: Ki tette a macskát a postaládába? JAK füzetek 42. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. Markó Béla: Mindenki autóbusza. JAK füzetek 43. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. Szörényi László: Múltaddal valamit kezdeni. JAK füzetek 45. Magvető Könyvkiadó. Bp., 299.p. Szikszai Károly: Sebek a vízen. JAK füzetek 46. Magvető Könyvkiadó. Bp., 105. p. Andrassew Iván: Végrend. JAK füzetek 47. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. Szabados György Váczi Tamás: A zene kettős természetű fénye. JAK füzetek 49. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. Fráter Zoltán Petőcz András: Médium-art. JAK füzetek 51. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. Bíró Sándor: Kisebbségben és többségben. Románok és magyarok ( ). Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Bern). K. Lengyel Zsolttal és Szász Judit Annamáriával. München, p. G) Fontosabb interjúk és publicisztikai írások A verébléptű törekvések fölött eljárt az idő. Aniszi Kálmán: Magyar sorskérdések Erdélyben. 17

19 Tanúságtevők 2. k. Kairosz Kiadó. Bp., p. Korona-keringő (Bertényi Ivánnal és Fodor Gáborral). In: Gyuricza Péter: Magyarország holnap. Magyar Könyvklub. Bp., p. Az életben hagyott törvény (Szent-Iványi Istvánnal és Valki Lászlóval). In: Gyuricza Péter: Magyarország holnap. 2 k. Magyar Könyvklub. Bp., p. Trianon a meghaladhatatlan kényszer. In: Szidiropulosz Archimédész: Trianon utóélete. A magyar társadalom Trianon-képe az ezredfordulón. Kairosz Kiadó. Bp., p. Gyuricza Péter: Van választás. Huszonegy XXI. századi magyar politikus portréja. Bp., p. H) Kisebb közlemények között több mint 300 ismertetés (nagy részük a 70-es, 80-as évek második felében, a Hungarológiai Értesítőben), kritika és kisebb közlemény napilapokban, irodalmi és helytörténeti folyóiratokban között mintegy 500 általános, párt- és szakpolitikai (külpolitika, nemzetpolitika, média, kultúra) témájú írás, interjú és publicisztika. Felsorolásuk nem a jelen listába tartozik. 18

Csapody Miklós. Ihlet és eszmény Alsóváros és Bálint Sándor

Csapody Miklós. Ihlet és eszmény Alsóváros és Bálint Sándor Csapody Miklós Ihlet és eszmény Alsóváros és Bálint Sándor A magyar irodalom történetében és a művelt köztudatban, ha még szó eshet ilyenről, Arany neve Nagyszalontával, Babitsé Szekszárddal, Kosztolányié

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933)

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Csapody Miklós Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Az erdélyi magyar kisebbség második értelmiségi nemzedékének pályakezdése a harmincas évek első felére esett, arra az időre, amit Ligeti Ernő a helytállás

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Budapest, 1996. május 25.

Budapest, 1996. május 25. Szakmai önéletrajz 1971-ben végeztem az ELTE Bölcsészkar magyar-történelem szakán. Emellett vendéghallgatóként látogattam a filozófia szak óráit, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Bellosics Bálint tiszteletére

Bellosics Bálint tiszteletére Bellosics Bálint tiszteletére Bellosics Bálint tiszteletére Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva Bellosics Bálint tiszteletére Szerkesztő Halász Albert Lendva 2014 Kiadó Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva

Részletesebben

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES 22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES A kiadvány Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

DEÁK-EMLÉKÉV. Három jubileum: Neumann János születése PAJKOSSY GÁBOR

DEÁK-EMLÉKÉV. Három jubileum: Neumann János születése PAJKOSSY GÁBOR DEÁK-EMLÉKÉV PAJKOSSY GÁBOR Deák Ágnes, Molnár András: Deák Ferenc Vince Kiadó, Budapest, 2003. 182 old., 2495 Ft (Tudomány egyetem. Történeti életrajzok) Deák Ferenc élete és kora Elôszó: Hiller István

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000)

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) GEROLD LÁSZLÓ JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztáriuma és a Nyílt Társadalomért Alap,

Részletesebben

Magyar Tudomány. KOSÁRY 100 vendégszerkesztő: Hunyady György

Magyar Tudomány. KOSÁRY 100 vendégszerkesztő: Hunyady György Magyar Tudomány KOSÁRY 100 vendégszerkesztő: Hunyady György Los Alamos és Los Arzamas A Nagy Konstantin-i keresztény állam Nemzeti Természettudományi Gyűjtemény A jövő tudósai 2013 12 511 A Magyar Tudományos

Részletesebben

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK 2012 A Magyar Tudomány 2012. novemberi számának melléklete 1 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 173. évfolyam 2012/11. szám, melléklet A jelöltek névsora

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

AZ EMLÉKÉV ZÁRÓ RENDEZVÉNYE 2015. február 26 27-én A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUMBAN

AZ EMLÉKÉV ZÁRÓ RENDEZVÉNYE 2015. február 26 27-én A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUMBAN Független Pedagógiai Intézet 2015 Legyünk büszkék arra, amik voltunk, s igyekezzünk különbek lenni annál, amik vagyunk! AZ EMLÉKÉV ZÁRÓ RENDEZVÉNYE 2015. február 26 27-én A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUMBAN

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Történelemtudományok Doktori Iskola, vezetője: Dr.

Részletesebben

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu 50 ÉVES 161 161 Mûvészeti folyóirat www.magyarmuhely.hu TARTALOM 50 ÉVES A MAGYAR MŰHELY L. Simon László: Magyar Műhely-kiáltvány. Hommage à Kassák 1 Nagy Pál: A Magyar Műhely 50 éve (Tanulságok) 3 Papp

Részletesebben

A királyhűség jól bevált útján. Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között. Szeged, 2014. november 4-5.

A királyhűség jól bevált útján. Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között. Szeged, 2014. november 4-5. A királyhűség jól bevált útján Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között Szeged, 2014. november 4-5. Konferencia A királyhűség jól bevált útján Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám III. évf. 1. szám A PETÕFI HÍRLEVELE Kós Károlyemlékkiállítás Gyermekfoglalkozások a Petõfi Irodalmi Múzeumban Mándy mozi Beszélgetés Maróti Istvánnal a Hang- és Videótár új munkáiról 2003. tavasz A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Mindig lesz benne felfedeznivaló

Mindig lesz benne felfedeznivaló Sipos Lajos Mindig lesz benne felfedeznivaló A Babits-recepcióról Egy költő vagy író recepciójában sok mindennek lehet szerepe. Meghatározó az értelmező-befogadó korszak irodalom fogalma, a korszak értéktulajdonítási

Részletesebben