Doktori (PhD) értekezés tézisei BÁLINT SÁNDOR ( ) ÉLETRAJZ. Csapody Miklós. Témavezető: Dr. Romsics Ignác

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Doktori (PhD) értekezés tézisei BÁLINT SÁNDOR (1904-1980) ÉLETRAJZ. Csapody Miklós. Témavezető: Dr. Romsics Ignác"

Átírás

1 Doktori (PhD) értekezés tézisei BÁLINT SÁNDOR ( ) ÉLETRAJZ Csapody Miklós Témavezető: Dr. Romsics Ignác ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA Történelemtudományi Doktori Iskola Eger, 2012.

2 I. A kutatás előzményei A szegedi egyetem tanára, Bálint Sándor ( ) etnográfus, művelődéstörténész, a hazai vallási néprajz megteremtője a magyar néprajz legnagyobb alakjainak egyike. Szülőhelye, a szegedi Alsóváros archaikus hagyományainak megörökítésével, az első városi szótárral és szegedi nagytáj-monográfiájával a magyar néprajz legnagyobb egyéni teljesítményét hozta létre. Félezernyi közleményét a szellemi és a tárgyi folklór mellett az irodalom- és nyelvtudomány, a hely- és egyháztörténet, az építészet- művészet- és népzenekutatás, könyv-, nyomda- és zenetörténet is magáénak tudja. Pályafutása, még ha életútja nem tartozik is a 20. század úgynevezett sikeres magyar tudományos karrierjei közé, mostoha történelmi és személyes sorsa ellenére nem csak sikeresnek, de a néphagyomány megörökítésében majdhogynem teljesnek, spirituális értelemben pedig beteljesültnek mondható akkor is, ha tragikus hirtelenséggel zárult le. Bálint Sándor első generációs paraszti értelmiségi volt, aki a 20-as évek derekától szakterületén és a szellemi életben már fiatalon nagy tekintélyre tett szert. Kora élvonalbeli katolikus értelmiségének progresszív szárnyához, politikailag a modern kereszténydemokrácia intellektuális vonulatához tartozott. Bár nem volt a népi mozgalom tagja, neveltetésénél és olvasmányainál, szellemi irányultságánál és szociális népszemléleténél fogva a népiek nemzetfelfogásának fő áramába tartozott. A hagyományok őrzője és a társadalmi reformeszmék képviselője, a vallásszabadság és az egyház védelmezője 1

3 volt, aki munkáját mások szolgálatának rendelte alá, és akinek boldoggá avatási eljárását megindította az egyház. Jelen értekezés Bálint Sándor pályafutásának és életművének összegzését tűzte ki célul. Megnehezítette munkámat, hogy politikai tevékenységéről írott monográfiámat ( A világban helytállani Bálint Sándor élete és politikai működése Korona Kiadó. Bp., 2004.) megelőzően történeti szakirodalom nem állt rendelkezésre. Kutatásomat kezdetben mégis megkönnyítették személyes emlékeim és feljegyzéseim. Időközben elkészült teljes életmű-bibliográfiája és könyvtárának katalógusa. Irathagyatéka legnagyobb részéhez hozzáférhettem, és hasznos forrásként szolgáltak a kortársak emlékezései, az általam összegyűjtött, hangfelvételről leírt beszélgetések, továbbá jórészt ismeretlen saját előadásai és a róla szóló emlékezések ( Nehéz útra keltem Beszélgetések Bálint Sándorral. Bába Kiadó. Szeged, 2004.). Levelezésének javát múzeumokban, a címzetteknél és hagyatékokban, közgyűjteményekben leltem föl. A Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában Móricz Zsigmondhoz, az MTAK Keleti Gyűjteményében Scheiber Sándorhoz írott leveleit találtam. Felhasználtam műveinek korabeli értékeléseit, munkásságának méltatásait, tartalmasabb nekrológjait, valamint az évfordulóin született, olykor valóban forrásértékű visszatekintéseket. A szegedi utóéletével (szobraival, emléktábláival, szülőháza sorsával), valamint a boldoggá avatásával kapcsolatos vegyes közlemények felhasználását mellőztem. 2

4 A szegedi Móra Ferenc Múzeumban őrzött hagyatéka mellett évek során a Magyar Országos és a Csongrád Megyei Levéltárban egyetemi és minisztériumi iratait kutattam, a Prímási és a Szeged-csanádi Püspöki Levéltárban egyházpolitikai anyagát tártam föl. A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban politikai tevékenységének hátterét, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában megfigyelési anyagát kutattam. Az OSZK-ban és a szegedi Somogyi-könyvtárban sajtó- és röplapritkaságokhoz jutottam hozzá. Forrásként használtam természetesen saját műveit, nemcsak tárgyukat tekintve, hanem alkotójuk személyiségére, életútjára vonatkozóan is. Bölcsészéveimben ( ), élete utolsó fél évtizedében szoros kapcsolatban álltam Bálint Sándorral, ez volt munkám legfőbb ösztönzője. II. Célkitűzések Politikatörténeti monográfiám közéleti tevékenységét foglalta össze az életrajz természetes kontextusában. Jelen tanulmánynak a politikai vonulat közötti képviselősége az előzményekkel (keresztényszociális mozgalmak, keresztény pártok) és a következményekkel (megfigyelése, perbe fogása) csupán egyik fejezetét alkotja. Munkámban a klasszikus életrajz műfajának szabályait követtem. Biográfiám célja ennek megfelelően Bálint Sándor életútjának és tevékenységének: személyes sors és tudomány, világkép és eszmerendszer az ember és a tudós alakjának komplex ábrázolása volt. 3

5 III. Vizsgálati módszerek A teljes körű anyaggyűjtést és forrásfeltárást a tárgy diktálta célkitűzések kimerítő megvalósítása vezette. Mindazonáltal nemcsak Bálint Sándor állambiztonsági anyaga, hanem a rá vonatkozó vallomásos, mégoly célirányos emlékezések is erős forráskritikára szorultak. Nem volt könnyű, talán nem is mindig sikerült, mivel nem is mindig igyekeztem ellenállni az ismeretlen részletek és az adatbőség kísértésének. Az összefoglaló életrajzi jelleg megtartására azonban mindvégig ügyelve társadalmi környezet, politikai helyzetek és összefüggések, jellemek és kapcsolatok elemzésére is igyekeztem hangsúlyt helyezni. Törekedtem továbbá arra is, hogy ne csak a Bálint Sándor megítélésének elfogult, olykor már kanonizálódott egyoldalúságait kerüljem, hanem, feltárva létrejöttük okát, az eseményekről és a szereplőkről tárgyszerű, de nem leegyszerűsítő, világos képet rajzoljak. Célom volt az is, hogy az egyes fejezeteket ne terheljem meg sem az adott összefüggésben lényegtelen szaktudományi részletekkel, mellékkörülményekkel, sem az intimitások fölösleges hordalékával. Szándékom a tárgyilagos, sőt talán mondható, hogy pozitivista megközelítés volt, amit igyekeztem alárendelni a felfogásomnak megfelelő szellemtörténeti feldolgozás szempontjainak. IV. Új tudományos eredmények Noha az életrajz jellegéből adódóan maga is egyfajta összefoglaló, ismert tények és összefüggések 4

6 rendszerezése nem feltétlenül új tudományos eredmény. Az értekezésnek talán mégis újdonsága a sokféle (tudományos, hivatalos állami, egyházi, állambiztonsági stb.) forrás összevetése a személyes iratanyag, feljegyzések, emlékezések, tudományos és egyéb dokumentumok, személyes közlések ellenőrzött adataival. Ennek köszönhető, hogy a forrásfeltárás és az értelmezés Bálint Sándor minden élet- és pályaszakaszára vonatkozóan új eredményeket hozott. Közülük a kronológiát követve mindenekelőtt a pályaválasztás, a bölcsészévek és a pályakezdés módszeres számbavétele említendő érdeklődésének, műveltségélményeinek, szemléleti, eszmetörténeti, tudományos hátterének megrajzolásával. Ennek nyomán láthatóvá vált nemcsak Bálint Sándor szülőhelye archaikus hagyományának és családjának, társadalmi környezetének és piarista iskolájának háttere, hanem a korabeli Szeged új egyetemének panorámája is, Herrmann Antallal, Solymossy Sándorral és Bartók Bélával való találkozásának mély érzelmi és intellektuális, tudományos hatásával együtt. Számottevő (jórészt meghaladott) szakirodalma van a szegedi egyetemre Kolozsvárról érkezett hallgatók Bethlen Gábor Körének és az settlement-mozgalomnak, főként pedig a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának, Buday György tevékenységének. Bálint Sándornak a kollégiummal való kezdeti együttműködése, nemzedéke szellemi mozgalmaiba való bekapcsolódása, szociális és szakmai érdeklődésének párhuzamos alakulása és tudományos elköteleződése között természetes kapcsolat jött létre, amiről a dolgozat immár pontosan dokumentált képet ad. 5

7 Ugyanez áll Izenet című, Berczeli Anzelm Károllyal szerkesztett szegedi prenépies folyóiratára, a lap szerzői körére, különösen ott megjelent írásaira. Ezek látásmódja jellemző maradt pedagógiai törekvéseire, négy évtizedes egyetemi, tanár- és tanítóképzőbeli oktatói tevékenységét, pedagógiai, nemzetnevelői elgondolásait is áthatva. A tanulmány ezek áttekintését együtt adja ama nézeteinek összefoglalásával, amelyeket saját tudományos működéséről és munkásságának a szegedi egyetem hivatásával való összekapcsolásáról vallott. Ez időből eredt tanítványával, Ortutay Gyulával való barátsága, amely mindkettejük életét végigkísérte. Ennek a mély, Ortutay részéről azonban erősen ambivalens, hullámzó viszonynak az ábrázolását különösen fontosnak tartottam, főként azért, mert perbefogásakor Bálint Sándor számára meghatározó volt Ortutay politikai közbenjárása évi konstruált perének kedvező kimenetele kapcsolatuk központi kérdése: az eredmény korábbi viszonyuk következményeként a későbbiekre nézve is jótékony hatásúnak bizonyult. Ellentmondásos emberi és szakmai kapcsolatukat Bálint Sándor ismert levelei és Ortutay megjelent naplói mellett eddig feltáratlan dokumentumok segítségével sikerült megvilágítani. Mindeddig hiányzott Bálint Sándor háború előtti itáliai, erdélyi és más szomszédságbeli, nyugati utazásainak feldolgozása. A dolgozat ezt a mulasztást is pótolja naplói és közleményei, levelezése alapján évi sikertelen kolozsvári egyetemi pályázatáról maga nemigen vallott, források is alig utalnak rá, az időközben megjelent egyetemi tanácsi jegyzőkönyv és e 6

8 tárgyban is kiterjedt levelezésének összevetése azonban lehetővé tette az okok és események, magatartások pontos rekonstruálását. Mindemellett Móricz Zsigmonddal, Scheiber Sándorral és másokkal való baráti kapcsolatának képét is sikerült feltárni, illetve újabb adatokkal gazdagítani. Ma is vannak, akik úgy látják, Bálint Sándor szülővárosában töltött nyugalmas, viszonylag hosszú élete a külső események tekintetében (perét leszámítva) nemcsak, hogy mozgalmas nem volt, hanem úgymond eseménytelenül telt el, nélkülözve a drámai fordulatokat. Közismert szorgalma mellett főképpen e nehézségek jótékony hiánya tette lehetővé, hogy monumentális művét megalkothatta. Az értekezés nem e nézeteket óhajtotta mindenáron cáfolni, hanem a dokumentált teljesség megragadásával kívánt valóságos képet rajzolni Bálint Sándorról, koráról és környezetéről. V. Publikációs jegyzék (Válogatott bibliográfia ) A) Az értekezés tárgyával kapcsolatos önálló művek 1. Könyvek: A világban helytállani Bálint Sándor élete és politikai működése Korona. Bp., p. Nehéz útra keltem Beszélgetések Bálint Sándorral. Bába. Szeged, p. 7

9 2. Könyvfejezetek: Tudományában fogalom, lelkében kiválasztott. In: Bálint Sándor emlékkönyv. Szerk. Barna Gábor. Lazi Kiadó. Szeged, p. Meg kell teremteni az európai Keresztény Uniót. Bálint Sándor, az új európai egységgondolat magyar előhírnöke. In: Csapody Miklós: Késői ünnep. Tanulmányok, kritikák. Korona Kiadó. Bp., p. Meg kell teremteni az európai Keresztény Uniót. Szeged, évf p. Bálint Sándor életrajza ( ). In: A legszögedibb szögedi. Emlékkiállítás Bálint Sándor születésének 100. évfordulóján [A kiállítás katalóguskötete]. Szerk. N. Szabó Magdolna. Móra Ferenc Múzeum. Szeged, p. Bálint Sándor inasaként. In: Csapody Miklós: A díszmagyar. Jegyzetek, esszék, tanulmányok. Korona Kiadó. Bp., p. 3. További publikációk: Kultúra és magatartás. Magyar Hírlap, aug p. A kultúra és az emberség biztonsága. Beszélgetés Bálint Sándorral. Scheiber Sándor előszavával. Forrás, évf p. A hagyomány szolgálatában. Magyar Hírlap, nov p. A kolozsvári epizód. Bálint Sándor centenáriumán. Korunk, f. 15. évf p. 8

10 Meg kell teremteni az európai Keresztény Uniót. Bálint Sándor, az új európai egységgondolat magyar előhírnöke. Szeged, évf p. Bálint Sándor élete és politikai szerepvállalása. Miskolci Keresztény Szemle, évf p. Kommunista terror katolikus ellenállás. Szentimreváros élő hagyománya. Bp. Szentimreváros, p. 4. Egyéb írások: Történeti életrajz Bálint Sándor boldoggá avatási eljárásához a Szentszék Boldoggá avatási ügyek Kongregációja számára. Kézirat a Kongregáció Budapesti Irodája tulajdonában p. Bálint Sándor. Életrajzi összefoglaló levéltári és könyvtári szakmai és olvasói tájékoztatás céljára. Kézirat a Csongrád Megyei Levéltár tulajdonában p. Bálint Sándor ( ). Előtanulmány egy életrajzi monográfiához. Kézirat a Politikatörténeti Alapítvány tulajdonában p. Bálint Sándor és a művészetek (szépirodalom, zene, képzőművészet, építészet; kapcsolatai). Kézirat. Bp., p. B) További könyvek Csapody Miklós jegyzetei Bp., p. 9

11 Értelem és remény. Vasárnapi jegyzetek Bp., p. 2. kiad. Antológia Kiadó. Lakitelek, p. Budapest. Életem akadémiája Emléksorok Páskándi Gézáról ( ). Korona Kiadó. Bp., p. A díszmagyar. Jegyzetek, esszék, tanulmányok. Korona Kiadó. Bp., p. Erdélyi Féniks. Tanulmányok és kritikák. Korona Kiadó. Bp., p. Késői ünnep. Tanulmányok és kritikák. Korona Kiadó. Bp., p. Egy nemzedék iskolája. Az Erdélyi Fiatalok ( ). Korona Kiadó. Bp., p. Begyöngy élet. Kossuth Kiadó. Bp., p. C) Könyvfejezetek Az irodalmi díjasok névsora. In: Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom Gondolat Kiadó. Bp., p. Program és nemzedék. Fejezet az Erdélyi Fiatalok előtörténetéből ( ). Az OSZK évkönyve Bp., p. a nyelvben volt a mennybolt. Hazai Műhely 2. k. Bp., p. Trianon for ever? nem, nem soha! Hazai Műhely 3. k. Bp., p. Nemzet és média. Hazai Műhely 10. k. Bp., p. 10

12 Meseautó. Gedényi Mihály: Egyszáztizenhét nap magánzárkában, a Gyorskocsi utcában Püski Kiadó. Bp., p. A megosztott feladat. A határon túli médiáról. Magyarország médiakönyve ENAMIKÉ. Bp., p. A tapsifüles és a felhőkarcoló. In: Őszy-Tóth Gábriel: Így főz a Tisztelt Ház. O&P Média Magyar Könyvklub. Bp., p. A státustörvény. Dokumentumok, tanulmányok, publicisztika. Szerk. Kántor Zoltán. Teleki László Alapítvány. Bp., p. Szász István Tas: Nemzet és kisebbség keresztje. Bp., p. Egy nemzedék föllépése. In: A Tizenegyek. Egy antológia elő- és utóélete ( ). Szerk. Cseke Péter. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, p. Az organizáló muzulmánok. Ilia Mihály irodalomszervezői működése Gáll Ernő kolozsvári naplóiban ( ). In: Közép-Európa vándora. Korunk-dosszié ( ). Szerk. Kántor Lajos. 2. k. Komp-Press Kiadó. Kolozsvár, p. Kántor Lajos erődítményei. In: Kiemelés tőlem. Emlékkönyv Kántor Lajos hetvenedik születésnapjára. Szerk. Balázs Imre József, Horváth Andor, Kovács Kiss Gyöngy. Komp-Press Kiadó Korunk. Kolozsvár, p. Mi történne In: Le is út, fel is út. Médiavilág Kft. Bp., p. 11

13 Jelenlét 50. Petőcz András ötvenedik születésnapjára. Antológia. Spanyolnátha Könyvek 3. SPN Kiadó. Bp., p. Lófő és lóláb. In: Deák Ferenc 75. Mozaik Kiadó. Szeged, p. Cseh Gusztáv, a könyvgrafikus. In: Könyv, grafika. Könyvművészet Erdélyben ( ). Szerk. Kántor Lajos. Korunk Komp-Press Kiadó. Kolozsvár, p. D) Egyéb közlemények Csík Ferenc képei alá. Soproni Szemle, évf p. Ady hídja. Bölcsész, dec p. Bajor Andor: Az éjjeliőr nem tud aludni. Tiszatáj, évf p. A más idő fészkein (Szilágyi István Kő hull apadó kútba c. regényéről). Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuvenum, Sect. Litteraria, Tom. I. Szeged, p. Lakott mondatok közelében. Markó Béla lírájáról. Életünk, évf p. Egy etikus és útitársa (Sinkó Ervin: Naplók). Bölcsész, p. szivárványtalan lesz a birodalom (A fiatal erdélyi magyar líráról). Mozgó Világ, évf p. Vári Attila művészetéről. Életünk, évf p. 12

14 Szó lakta táj, hiányokkal (A fiatal vajdasági magyar líráról. Gemma-könyvek ). Alföld, évf p. Tollal is csak fegyvert forgató. Józsa Béla: Tanulni a múltból. Tiszatáj, évf p. sürgetek sajgó igéket. A remény alakzatai Farkas Árpád költészetében. Életünk, évf p. Soproni Füzetek 80. Dunatáj, évf p. A metszet-lét végtelensége és a barátok szavai. Herbszt Zoltán emlékezete. Soproni Füzetek Sopron, [1983.] p. Szemle a szemléről. Egyetlen ver/ /zió. Új Forrás, évf p. A hazatérés lehetőségei. Fiatal szegedi költők antológiája, Tiszatáj, évf p. Egy nemzedék iskolája: az Erdélyi Fiatalok. Tiszatáj, évf p. Jegyzőkönyv a létélményről (Géczi János). Jelenkor, évf p. Ananiás kísérlete az anyag és a forma. Jelentésvázlat Géczi János regényéről. Új Forrás, évf p. Bözödi György és a Székely bánja. Életünk, évf p. Értelem és remény. Tíz év fiatal erdélyi magyar irodalma. Alföld, évf p. A képzeletbeli ásatás (Lászlóffy Aladár). Kortárs, évf p. Az elásott kincs városa. Új Forrás, évf p. 13

15 Azontúl a szakadatlan. Bözödi György 75 éves. eflapok, p. Önazonosság, mentalitás, irodalom. Pomogáts Béla: A transzilvanizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Új Forrás, évf p. Friss hó a könyvön. Markó Béla. Kortárs, évf p. Csiki László: Titkos fegyverek. Kortárs, évf p. Jancsó Béla és az Erdélyi Fiatalok fellépése. Confessio, évf p. Csipike és testvérei. Az erdélyi magyar gyermekirodalom. Alföld, évf p. Tar Sándor: Mért jó a póknak? Kortárs, évf p. Harmadnapon. Kányádi Sándor. Kortárs, évf p. Mózes Attila: Yesterday, Az oroszlán hava és egyéb történetek. Kortárs, évf p. Legendák ellenében. Cs. Gyímesi Éva: Álom és értelem (Varga Lajos Mártonnal). Jelenkor, évf p. Gyöngy és homok. Cs. Gyímesi Éva. Kortárs, évf p. Mária-kultusz és hagyomány. Egyházfórum, évf p. Mit üzen ma Kossuth Lajos? Korunk, f. 13 évf p. A folyamatos brokát. Helikon, évf p. Az organizáló muzulmánok. Ilia Mihály irodalomszervezői működése Gáll Ernő kolozsvári 14

16 naplóiban ( ). Korunk, f. 15. évf p. Tizenegy nap emlékkönyve (Képzőművészek ról). Korunk, f. 15. évf p. A toronyember (László Dezső). Korunk, f. 16. évf p. A célszemély: Péter László. Szeged, évf p. Akiknek régi korokból súgnak (Jakobovits Miklós). Korunk, f. 18. évf p. Az én besúgóim. Korunk, f. 18. évf p. Régi ellenfelek mai öröksége (Az Erdélyi Fiatalok és a Korunk). Korunk, f. 21. évf p. Az értelmiség anarchikus hajlamú. Ambrus Lajos Eldorádó c. regénye (1988, 2009). Somogyikönyvtári Műhely, évf p. A borítólap Cseh Gusztáv munkája. Korunk, f. 22. évf p. A politikus Mikó Imre. Korunk, f. 22. évf p. A gyermekkor méze. Emlékirat-részlet. Csapody István a régi Kőszegről. Közread. és bev. Vasi Szemle, évf p. Mikó Imre pályakezdése ( ). Keresztény Magvető, évf p. Jakabffy és Mikó. Erdélyi Múzeum, köt p. Király utca 14. Bánffy Miklós utolsó kolozsvári évei. Korunk, f. 22. évf p. Mikó Imre a diákpolitikában ( ). Keresztény Magvető, évf p. 15

17 László Dezső és a zsidókérdés ( ). Református Szemle, évf p. Szakolczai György Szabó Róbert: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP , Bibó és a DNP, Századok, évf p. E) Szerkesztések Cseh Gusztáv ( ). Kráter. Bp., p. Éger György: Határ, kisebbség, identitás. Bp., p. Varga István: Rend és szenvedély. Korona Kiadó. Bp., p. Stier Gábor: A Putyin-rejtély: egy választás anatómiája. Korona Kiadó. Bp., p. Monok István Buda Attila: A magyar bibliofília képeskönyve. Korona Kiadó Országos Széchényi Könyvtár. Bp., p. Kántor Lajos: A mennyei kapu. Korona Kiadó. Bp., p. Koncz Attila: Miért Sarkozy? Korona Kiadó. Bp., p. Hegyi Gyula: A brüsszeli utas. Korona Kiadó. Bp., p. Csapody István: Pályám emlékezete 1 2. k. (sajtó alá r. és szerk.) Pytheas Kiadó. Bp., p. F) Sorozatszerkesztések Lábass Endre: Az ünnep (laudatio urbis). JAK füzetek 25. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. 16

18 Bódy Gábor: Tüzes angyal Psychotechnikum, azaz Gulliver mindenekelőtti utazása Digitáliába. JAK füzetek 30. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. Hekerle László: A nincstelenség előtt. JAK füzetek 32. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. Ambrus Lajos: Eldorádó. JAK füzetek 33. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. Balázs Attila: Ki tette a macskát a postaládába? JAK füzetek 42. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. Markó Béla: Mindenki autóbusza. JAK füzetek 43. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. Szörényi László: Múltaddal valamit kezdeni. JAK füzetek 45. Magvető Könyvkiadó. Bp., 299.p. Szikszai Károly: Sebek a vízen. JAK füzetek 46. Magvető Könyvkiadó. Bp., 105. p. Andrassew Iván: Végrend. JAK füzetek 47. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. Szabados György Váczi Tamás: A zene kettős természetű fénye. JAK füzetek 49. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. Fráter Zoltán Petőcz András: Médium-art. JAK füzetek 51. Magvető Könyvkiadó. Bp., p. Bíró Sándor: Kisebbségben és többségben. Románok és magyarok ( ). Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Bern). K. Lengyel Zsolttal és Szász Judit Annamáriával. München, p. G) Fontosabb interjúk és publicisztikai írások A verébléptű törekvések fölött eljárt az idő. Aniszi Kálmán: Magyar sorskérdések Erdélyben. 17

19 Tanúságtevők 2. k. Kairosz Kiadó. Bp., p. Korona-keringő (Bertényi Ivánnal és Fodor Gáborral). In: Gyuricza Péter: Magyarország holnap. Magyar Könyvklub. Bp., p. Az életben hagyott törvény (Szent-Iványi Istvánnal és Valki Lászlóval). In: Gyuricza Péter: Magyarország holnap. 2 k. Magyar Könyvklub. Bp., p. Trianon a meghaladhatatlan kényszer. In: Szidiropulosz Archimédész: Trianon utóélete. A magyar társadalom Trianon-képe az ezredfordulón. Kairosz Kiadó. Bp., p. Gyuricza Péter: Van választás. Huszonegy XXI. századi magyar politikus portréja. Bp., p. H) Kisebb közlemények között több mint 300 ismertetés (nagy részük a 70-es, 80-as évek második felében, a Hungarológiai Értesítőben), kritika és kisebb közlemény napilapokban, irodalmi és helytörténeti folyóiratokban között mintegy 500 általános, párt- és szakpolitikai (külpolitika, nemzetpolitika, média, kultúra) témájú írás, interjú és publicisztika. Felsorolásuk nem a jelen listába tartozik. 18

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei IV. FÜGGELÉK A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei 1976 Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? (versek) Bágyoni Szabó István: Földközelben (versek) Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig (riportok)

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

A költő rövid életrajza

A költő rövid életrajza FÜGGELÉK 320 A költő rövid életrajza LÁSZLÓFFY ALADÁR (GÉZA) született Tordán, 1937. május 18-án. A név eredeti. Álnevet, írói nevet nem használ. Szignóval kisebb írásai jelentek meg alkalomszerűen, heti-

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5.

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5. 95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban állambiztonsági ekrõl Marosvásárhely, 1958. február 5. Fokozat Név Hálózati levõ 1. Alezredes Kovács Mihály 3 - - Tartományi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30.

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. Előadó: Dr. Gazda István igazgató Magyar Tudománytörténeti Intézet 500 éve született uszár ál nyomdász, énekszerző, református

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei Ljudmilla Ulickaja művei a Debreceni Városi Könyvtár fiókkönyvtáraiban Daniel Stein, tolmács Központi Olvasóterem Elsők és utolsók : elbeszélések Petőfi Emlékkönyvtár Kukockij esetei Benedek Elek Könyvtár

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 72156642585 Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 65 2 72167903106 Szigetújfalui Móra Ferenc

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ AZEN ORSZÁGOM In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ TARTALOM ELTŰNIK EGY VILÁG Pomogáts Béla: Nagyenyedtől Budapestig (Részlet. In: Pomogáts Béla: Jékely Zoltán. Bp., Akadémiai, 1986) 7 Áprily Lajos: Denevér

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E Az Erdélyi Toll sajtóvisszhangja (2009-től 2012 között) 2009 Erdélyi Toll (Recenzió) Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám Új sajtókiadvány (Recenzió. Fotó: a folyóirat 2009. 1. számának a

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék:

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék: VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK Tartalomjegyzék: VIII/a VIII/b BELFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 2 KÜLFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 4 VIII/c TÁRSEGYHÁZAKRA VONATKOZÓ BELFÖLDI

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ;

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ; Gönczy László. Szakmai önéletrajz (Gönczy László) Születési hely, idõ: Budapest, 1957. augusztus 30. Tanulmányok: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, 1971-1975; Liszt

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME A PÁLYÁZAT KÖTSÉGEK IGÉNYELT MEGITÉLT HELYE IDŐTARTAMA ÖSSZESEN E A lovagrendi értékek és L Szt. György erények üzenete a 2915 1 Lovagrend

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben