Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03"

Átírás

1 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága 3.2. Helyi foglakoztatási kezdeményezések támogatása intézkedés 1. KOMPONENS A foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának elősegítése 1/2004/ROP3.2.1 Pályázati útmutató mellékletei (beadáskor ezeket a mellékleteket nem kell beadni, csak azért kerülnek közreadásra, hogy a pályázó tájékozódhasson a támogatási szerződésekről és a mellékleteiről): F_03 F_04 F_06 F_07 F_08 Támogatási szerződés Készfizetői kezes nyilatkozata Felhatalmazó nyilatkozat azonnali beszedés megbízásra Bankgarancia előlegre Bankgarancia támogatás

2 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága Támogatási Szerződés minta F_ április

3 Tartalomjegyzék 1. PREAMBULUM SZERZŐDŐ FELEK A SZERZŐDŐ HATÓSÁG, A FŐKEDVEZMÉNYEZETT ÉS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PARTNER(EK) RÉSZÉRŐL ELJÁRÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A SZERZŐDÉS TÁRGYA A TÁMOGATÁS FORRÁSA, ÖSSZEGE A TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉNEK KIFIZETÉSE JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉG PROJEKTEK ELLENŐRZÉSE, IRATMEGŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG KÖZBESZERZÉSEK AZ EREDMÉNYEK ÉS A BESZERZETT JAVAK TULAJDONJOGA / HASZNÁLATA KÖNYVVIZSGÁLAT BIZTOSÍTÉKOK TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE SZERZŐDÉSSZEGÉS IRÁNYADÓ JOG, BÍRÓSÁG EGYÉB RENDELKEZÉSEK KÉSZFIZETŐ KEZES NYILATKOZATA FELHATALMAZÓ LEVÉL AZONNALI BESZEDÉSI MEGBÍZÁSRA ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA MINTÁJA TÁMOGATÁS VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA MINTA

4 Azonosító szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a 2. fejezetben megnevezett felek között, az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 1. Preambulum Az Európai Unió Bizottsága a Strukturális Alapokból, a Közösségi Támogatási Keret igénybevételével támogatást folyósít a Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő Dokumentumban részletezett célok elérése érdekében. A pályázati felhívás közzétételét követően benyújtott pályázatok elbírálása a Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság által elfogadott és jóváhagyott eljárásrend szerint történt, melynek eredményeképp jelen projekt támogatást kapott. A támogatás igénybevétele, felhasználása, az azzal történő elszámolás, a kapcsolódó ellenőrzés, stb. szabályainak, a Szerződő Feleket megillető jogok és terhelő kötelezettségek meghatározása érdekében a Szerződő Felek az alábbi szerződést kötötték. 2. Szerződő felek Egyrészről a Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal, mint Regionális Operatív Program Irányító Hatóság (továbbiakban: Irányító Hatóság) cím: székhely: képviseletében, a kormányrendelet értelmében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság mint Közreműködő Szervezet és mint szerződő hatóság (a továbbiakban: Szerződő Hatóság) cím: székhely: cégjegyzékszám: adószám: aláírásra jogosult képviselője: másrészről cím: székhely: cégjegyzékszám / bírósági nyilvántartásba vételi száma / vállalkozói igazolvány száma / őstermelői igazolvány száma / egyéb esetben a nyilvántartását kezelő szervezet által adott lajstrom (nyilvántartásba vételi szám): adószám: (bankszámla vezetésre nem kötelezett magánszemélyeket kivéve) bankszámlaszáma: aláírásra jogosult képviselője: 4

5 mint Főkedvezményezett (továbbiakban: Főkedvezményezett) között. harmadrészről cím: székhely: cégjegyzékszám / bírósági nyilvántartásba vételi száma / vállalkozói igazolvány száma / őstermelői igazolvány száma / egyéb esetben a nyilvántartását kezelő szervezet által adott lajstrom (nyilvántartásba vételi szám): adószám: (bankszámla vezetésre nem kötelezett magánszemélyeket kivéve) bankszámlaszáma: aláírásra jogosult képviselője: mint Támogatásban részesülő partner (továbbiakban: Támogatásban részesülő partner) között. 3. A Szerződő Hatóság, a Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner(ek) részéről eljáró személyekkel kapcsolatos szabályok 3.1./ Amennyiben jelen szerződés, vagy jogszabály másként nem rendelkezik, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos, valamint közbeszerzési és a projekt szakmai tartalmát érintő ügyekben, a projekt jelentések befogadójaként és a benyújtott bizonylatok hitelesítőjeként, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Képviselete cím: székhely: aláírásra jogosult képviselője: kapcsolattartó személy ( a továbbiakban: Projektmenedzser) Név: Cím: Postacím: Telefon: Telefax: mint a Szerződő Hatóság helyi képviselete jár el. 5

6 3.2./ A Főkedvezményezett a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, illetve kéréseit és indítványait a Szerződő Hatóság helyi képviseletéhez intézheti joghatályosan, és a szerződés teljesítésével összefüggő utasításokat is csak tőle fogadhat el, kivéve, ha más szerv utasítását a Szerződő Hatóság külön írásban vagy más okirat ellenjegyzésével előzetesen jóváhagyja, és a Főkedvezményezett tudomására hozza. 3.3./ A Szerződő Hatóság jogosult egyes intézkedések megtétele, jognyilatkozat adása céljából más személyeket, vagy szerveket is általános, vagy egyedi jelleggel, írásban meghatalmazni. 3.4./ A Főkedvezményezett részéről a Szerződő Hatóság felé a Főkedvezményezett jelen szerződésben meghatározott aláírásra jogosult képviselője és a kapcsolattartó személy: (a továbbiakban: Projektmenedzser) Név: Cím: Postacím: Telefon: Telefax: járhat el, és tehet joghatályos nyilatkozatot. 3.5./ A Főkedvezményezett, Támogatásban részesülő partner és a Partnerségi Megállapodás szerinti partnerek is, a Főkedvezményezett útján, a Projektmenedzser által tartják a kapcsolatot a Szerződő Hatósággal. A Főkedvezményezett által, a Támogatásban részesülő partnert és a partnereket is érintően tett nyilatkozatokat, a Szerződő Hatóság, a Támogatásban részesülő partner és a Partnerek által jóváhagyottnak tekinti. A Főkedvezményezett a Támogatásban részesülő partner és a Partnerek közötti jogviszonyt a közöttük létrejött, a jelen szerződés 4. sz. mellékletét képező partnerségi megállapodás tartalmazza. 4. A szerződés tárgya 4.1./ Jelen szerződés tárgya a című, azonosító számon nyilvántartásba vett és jelen szerződés 1. számú mellékletét képező pályázatban leírt és a 2. sz. mellékletben foglalt eltérésekkel megvalósítandó projekt (a továbbiakban: Projekt) költségeinek vissza nem térítendő támogatás formájában történő részleges finanszírozása. 4.2./ A Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner támogatásban részesül a jelen Támogatási Szerződésben lefektetett feltételek és kitételek mellett, melyekről Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner ezennel úgy nyilatkozik, hogy azokat megismerte és elfogadja. A Szerződő Hatóság a jelen Támogatási Szerződésben lefektetett feltételek és kitételek mellett nyújtja a Főkedvezményezettnek a jelen szerződésben meghatározott támogatási összeget. 6

7 4.3./ A Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner elfogadja a támogatást, és saját felelősségére vállalja a Projekt; Támogatásban részesülő partner esetén a projekt általa közvetlenül, illetve a konzorciumi szerződés alapján megvalósítandó részének végrehajtását. 4.4./ A Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner a jelen támogatási szerződést jóváhagyólag aláírják. 4.5./ A Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner a Projektet az érintett szakterület legmegfelelőbb gyakorlata szerinti kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal, továbbá a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartásával köteles megvalósítani. 4.6./ A támogatás kizárólag a projekt megvalósítására és csak annak elismerhető és támogatható költségeire vehető igénybe, a 3. számú mellékletben részletezett költségvetés szerinti összegekre és a projektet együttesen leíró, 1. sz. mellékletben meghatározott Pályázatba foglalt tevékenységekre. 4.7./ A projekt megvalósításának helyszíne: (régió, kistérség, település, helyrajzi szám) 4.8./ A projekt megvalósításának időbeli ütemezése: a) A projekt megvalósításának (a Megvalósítási időszak) kezdő napja: jelen szerződés aláírását követő nap b) Megvalósítási időszak időtartama: év hó napjáig. c) Utolsó fizetési kérelem benyújtásának határideje: év hó napjáig de nem később, mint szeptember 30. d) Utánkövetési időszak időtartama: év hó napjáig e) Ellenőrzési és monitoring időszak a és pontokban meghatározott időpontig. 4.9./ A Megvalósítási időszak végén a projektnek, elfogadott zárójelentéssel kell rendelkeznie / Az Utánkövetési időszak, a Megvalósítási időszak végén elkészült zárójelentés elfogadását követő naptól számított öt év időtartam, az Utánkövetési időszakot lezáró utolsó utánkövetési jelentés elfogadásáig / A projekt befejezettnek, illetve megvalósultnak akkor tekinthető, ha a szerződésben megjelölt és támogatott feladat, cél a szerződésben meghatározottak szerint és a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően teljesült, és az érintettek jóváhagyásával a projekt záró-jelentés elkészült. 7

8 4.12./ A Megvalósítási és amennyiben megállapításra került, az Utánkövetési időszak alatt, a Főkedvezményezett (és a Támogatásban részesülő partner az általa megvalósítandó projektelem tekintetében) köteles a projekt céljainak maradéktalan teljesítésére, továbbá az elért eredmények fenntartására / A projekt csak a pályázatban meghatározott cél elérése érdekében működtethető, a projekt eredeti célkitűzésein változtatni a Főkedvezményezett, vagy a Támogatásban részesülő partner a Szerződő Hatóság előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult. 5. A támogatás forrása, összege 5.1./ A projekt vissza nem igényelhető ÁFA-val számított összköltsége...ft, azaz,...forint. 5.2./ A támogatás az alábbi közösségi alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kerül kifizetésre az alábbiak szerint: Összesen A projekt költségei % (Ft) I. Személyi jellegű költségek II. Beszerzések III. Adminisztratív költségek IV. Rendkívüli tartalék V. Értékcsökkenés VI. Közvetett költségek Elismerhető költségek 100 Igényelt támogatás Saját forrás összege Pénzbeli sajáterő Egyéb saját forrás Források megoszlása Források megnevezése Összesen (Ft) a) igényelt támogatás EU b) igényelt támogatás kormányzati finanszírozás c) Igényelt támogatás összesen (a+b): d) pénzbeli sajáterő e) egyéb saját forrás f) Saját források összesen (d+e): g) Források mindösszesen: (c+f) % 8

9 Források Igényelt támogatás Igényelt támogatás EU Igényelt támogatás kormányzati finanszírozás Saját forrás Pénzbeli sajáterő Egyéb saját forrás Összesen Főkedvezményezet t Támogatásban részesülő partner 5.3./ A támogatás mértéke a Projekt vissza nem igényelhető ÁFA-val számított költségének _ %-a, de legfeljebb Ft, azaz forint. A támogatás összegéből %-Európai Unió alapjából származik, % pedig magyar kormányzati finanszírozás. 5.4./ A tervezett költségvetéssel szemben elért megtakarítás a támogatást arányosan csökkenti. Az esetleges költségtöbbletet a Szerződő Hatóság nem téríti meg. 6. A támogatás összegének kifizetése 6.1./ A Főkedvezményezett egy alkalommal, a támogatási szerződés megkötését követően, 60 napon belül jogosult Előlegfizetési kérelmet (F-12 melléklet szerint) benyújtani. Az előleg kifizetésének feltétele a szerződés minden fél általi aláírása, és a szabályszerűen kitöltött Előlegfizetési kérelem benyújtása. Az előleg összege nem haladhatja meg a jelen szerződés... pontja szerinti megítélt támogatás 25%-át. A Főkedvezményezett köteles az előlegnek a projekt céljai és szabályai szerinti felhasználásáról gondoskodni. 6.2./ A Főkedvezményezett az előlegből kifizetett számlák alapján további Kifizetési kérelmeket nyújthat be. A további Kifizetési kérelmeket (az F_12 melléklet szerint) negyedévente, az előrehaladási jelentések alapján lehet benyújtani. A Szerződő Hatóság felülvizsgálata szerint jogos kérelmek alapján a Főkedvezményezett által kifizetett számlák visszatérítésre kerülnek, maximum addig, amíg az előlegnek és a további kifizetéseknek a halmozott összege eléri a megítélt támogatás teljes összegének 90 %-át. 6.3./ Az első nem előlegre vonatkozó Kifizetési kérelem a jelen szerződés 4.8./ a) pontja szerinti időponttól számított időszakot fedi le, a továbbiakban a Kifizetési kérelemnek az előző Kifizetési kérelem benyújtástól számított időszakot kell lefednie, azaz az érintett időszakban felmerült elszámolható költségeken kell alapulnia. Amennyiben a kedvezményezetteknek az adott időszakban nem merül fel elszámolható költsége, akkor a Főkedvezményezettnek a negyedéves előrehaladási jelentés mellé nem kell Kifizetési kérelmet benyújtania. 9

10 6.4./ Az Előlegfizetési és a további Kifizetési kérelmeket a Főkedvezményezettnek és a Szerződő Hatósághoz kell benyújtania. 6.5./ A nem előleg fizetésére vonatkozó Kifizetési kérelmekhez a következő dokumentumokat kell csatolnia a Főkedvezményezettnek: számlák, számlahelyettesítő(k) első eredeti példányát; a számlák ellenértékének kifizetését igazoló iratok egy az eredetivel egyező igazolással ellátott példányát az alábbiak szerint: a kifizetés-igényléshez benyújtott számlák, számlahelyettesítők o ellenértékének kifizetéséhez a jelen támogatási szerződésben foglaltak szerint szükséges sajáterő és az ahhoz kapcsolódó áfa összegének a lebonyolítási számlára való utalását igazoló bankszámla kivonat, a beszállító részére történt megfizetését igazoló bankszámla kivonat, vagy kiadási pénztárbizonylat, o teljes ellenértékének a beszállító részére történt megfizetését igazoló bankszámla kivonat, vagy kiadási pénztárbizonylat. számla összesítő eredeti példányát (kötelező, amennyiben több számlát kíván elszámolásra benyújtani); az előrehaladási jelentést, a vonatkozó szerződések egy az eredetivel egyező igazolással ellátott példányát; az előrehaladást igazoló egyéb dokumentumokat (pl. beruházás fotói, kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.); a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat (szolgáltatás esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), műszaki ellenőri igazolás (építés esetén, de 250 millió forintot meghaladó értékű építés esetén FIDC mérnöki igazolás) egy, az eredetivel egyező igazolással ellátott példányát; 250 millió forint értékhatár feletti nem építési jellegű szerződések esetében a számviteli törvény előírásai szerint nyilvántartásba vett könyvvizsgáló általi igazoló nyilatkozat, 50 millió forint feletti odaítélt támogatás esetén a készre jelentéssel együtt beküldött utolsó Kifizetési kérelemhez a projekt vizsgálata alapján kiállított könyvvizsgálói igazolás eredetigazolást (beszerzés esetén) beszállító által szolgáltatandó garanciák, biztosítékok iratanyagának egy az eredetivel egyező igazolással ellátott példányát; a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány egy példánya, stb.) 6.6./ A támogatást a hiánytalanul dokumentált, a formai és tartalmi ellenőrzési szempontoknak megfelelően összeállított és felszerelt Előlegfizetési, illetve Kifizetési kérelemnek a Szerződő Hatóság általi átvételét követő munkanapon belül kell kifizetni a Magyar Államkincstáron keresztül. 6.7./ A... munkanapos kifizetési határidő szempontjából a kifizetést azon a napon kell teljesítettnek tekinteni, amely napon a Magyar Államkincstár a Szerződő Hatóság számláját megterheli 10

11 6.8./ A Szerződő Hatóság részéről a jogosult támogatás kifizetése történhet az alábbi számlákra: a Főkedvezményezettnek a... számú... -nál vezetett bankszámlájára non-profit szervezet, mint Támogatásban részesülő partner esetén a Támogatásban részesülő partner... számú...-nál vezetett bankszámlájára Támogatásban részesülő vállalkozó partner esetén a Támogatásban részesülő partner vállalkozónak a projekt céljára a...-nál nyitott elkülönített... sz. bankszámlájára vagy alszámlájára történő átutalással amennyiben a Főkedvezményezett az előleg és elszámolásra benyújtott számlák ellenértékét kifizette a szállítóknak, közvetlenül az elszámolásra benyújtott számlákat kiállító szállítóknak a vonatkozó szerződésekben megjelölt bankszámlájára, a Főkedvezményezett által végelszámoláshoz kapcsolódóan minimum a támogatás utolsó 10 %-ának erejéig benyújtott, a Főkedvezményezett és Támogatásban részesülő partnerei által még ki nem fizetett számlák esetében. 6.9./ Ha a Főkedvezményezett együttműködő partnerrel rendelkezik, akkor a Szerződő Hatóság közvetlenül teljesít kifizetéseket a projekt megvalósításában közreműködő XY (nevesíteni!) partner(ek)nek, a jelen szerződés 5.2 pontjában leírt megoszlás szerint / A Főkedvezményezett által benyújtott utolsó Kifizetési kérelembe az összes számlát és elszámolni kívánt költséget be kell állítani, ezt követően a szerződéssel kapcsolatban a továbbiakban már semmiféle számla, illetve költség nem számolható el és nem fizethető ki / A Szerződő Hatóság köteles a beérkezett Előlegfizetési és Kifizetési kérelmeket irattári nyilvántartásba venni, és formai és tartalmi szempontok alapján ellenőrizni / Szerződő Hatóság a formai és tartalmi ellenőrzés részletes követelményrendszerét az intézkedés keretében támogatott projektek pénzügyi eljárásrendjében szabályozza, amely eljárásrendet jelen szerződés aláírását követően bocsát a Főkedvezményezett rendelkezésére / A Szerződő Hatóság köteles ellenőrizni, hogy a benyújtott Előlegfizetési kérelem szabályszerű-e. Ha az Előlegfizetési kérelem formailag vagy tartalmilag nem megfelelő, akkor a Szerződő Hatóság köteles haladéktalanul kezdeményezni a hibák kijavítását, és csak ennek kudarca esetén köteles az Előlegfizetési kérelem valamennyi mellékletével együtt a kifogás megjelölésével visszaküldeni a kedvezményezettnek 6.14./ A Szerződő Hatóság köteles ellenőrizni, hogy a benyújtott Kifizetési kérelem a támogatási szerződés alapján elszámolható költségeken alapul-e, a teljesítés igazolása szabályszerű-e és összhangban van-e az előrehaladási jelentésekkel. Amennyiben a Kifizetési kérelem, illetve az azt alátámasztó számla tartalmilag nem megfelelő, a Szerződő Hatóság köteles azt valamennyi mellékletével együtt a kifogás megjelölésével visszaküldeni a Főkedvezményezettnek. 11

12 6.15./ A projekt jellegétől és az előrehaladás mértékétől függően a Szerződő Hatóság a Kifizetési kérelmek befogadásának feltételeként elrendelheti helyszíni ellenőrzés végrehajtását is / A Főkedvezményezett köteles az ellenőrzést tűrni, és a támogatási szerződéssel, a támogatott projekt megvalósításával kapcsolatban minden szükséges információt rendelkezésre bocsátani / Ha az Előlegfizetési kérelem és/vagy a Kifizetési kérelem formai, tartalmi hiányosságok, hibák és/vagy az ellenőrzés eredményei alapján nem befogadható, nem kifizethető, akkor Szerződő Hatóság visszaküldi az Előlegfizetési kérelmet és/vagy a Kifizetési kérelmet a Főkedvezményezettnek, a kifogás megjelölésével, egyúttal hiánypótlást és kiegészítést kérhet, illetve a kifizetést, az említett határidő letelte előtt, a Főkedvezményezett egyidejű értesítésével felfüggesztheti. A felfüggesztés akkor rendelhető el, ha a benyújtott fizetési kérelem alapján a támogatás nem folyósítható, vagy, mert a szóban forgó összeg nem esedékes, vagy, mert a benyújtott dokumentáció alapján az adott költség nem elszámolható, vagy mert a megfelelő igazoló dokumentáció hiányzik, nem felel meg a formai és tartalmi ellenőrzés szempontjainak / A 6.6. pontban meghatározott. munkanapos határidő akkor kezdődik újra, szűnik meg a kifizetés felfüggesztése, amikor a Főkedvezményezett az előírásoknak megfelelően kijavított, kiegészített Előlegfizetési kérelmet és/vagy Fizetési kérelmet és a csatolandó dokumentációt újra benyújtja / A felfüggesztés elrendelésének szükségességéről a Szerződő Hatóság a 6.17./ pontban foglaltakat figyelembe véve saját megítélése szerint dönt. A Szerződő Hatóságot, a felfüggesztés elrendeléséből eredően kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmi kamat fizetési kötelezettség nem terheli. A felfüggesztés a Főkedvezményezettnek és a Támogatásban részesülő partnernek, a szerződésben vállalt kötelezettségeinek a teljesítését nem érinti. E körben, a Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner köteles, különösen, a projekt (rész)eredményeinek, illetve a projekttel érintett vagyontárgyak állagmegóvásáról, őrzéséről saját költségén gondoskodni. Ugyancsak a Főkedvezményezettet és a Támogatásban részesülő partnert terhelik, a felfüggesztéssel együtt járó többletköltségek (pl. levonulás) költségei is / A támogatás folyósításának további feltétele, hogy az Előlegfizetési kérelem és/vagy a Kifizetési kérelem benyújtásakor vagy azt követően annak a Magyar Államkincstár által történő kifizetéséig a Főkedvezményezettnek és a Támogatásban részesülő partnernek nincs lejárt köztartozása, a projekt esetében nem áll fenn támogatáshalmozódása, nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás, és megfelel a 217/1998 (XII. 30.) Korm rendelet 87. (1) bekezdésében előírt feltételeknek. Amennyiben a Magyar Államkincstár, vagy a Szerződő Hatóság vizsgálata alapján az előző helyzetek bármelyike fennáll, akkor az utalást meg kell tagadni, és addig nem teljesíthető, amíg ez a helyzet meg nem változik / A Szerződő Hatóság, bármely kifizetést megelőzően, jogosult a Főkedvezményezettről és a Támogatásban részesülő partnerről a köztartozásokra vonatkozóan ismételt igazolást bekérni. 12

13 6.22./ Amennyiben a Főkedvezményezett vagy a Támogatásban részesülő partner egy másik, valamely közösségi alapból vagy hazai központi költségvetési előirányzatból támogatott projektjére vonatkozóan szabálytalanság vagy csalás gyanúja miatt vizsgálat indul, a jelen projektre teljesítendő kifizetések a másik projekttel összefüggésben szükséges intézkedéseknek a megfelelő testület által történő végrehajtásáig felfüggeszthetők. A vizsgálat eredményétől függetlenül, a Szerződő Hatóságot a felfüggesztés elrendeléséből eredően kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmi kamat fizetési kötelezettség nem terheli. A felfüggesztés, a Főkedvezményezettnek és a Támogatásban részesülő partnernek a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését nem érinti. 7. Jelentéstételi kötelezettség 7.1./ A Főkedvezményezettnek naptári negyedévenként a negyedév végén részletes előrehaladási jelentést kell benyújtania, a Szerződő Hatóság által biztosított formanyomtatvány kitöltésével, amely bemutatja a projekt megvalósításának előrehaladását. 7.2./ A jelentés szakmai és pénzügyi részből áll. A jelentésnek az érintett maximum három hónapos időszakot kell lefednie. Az első jelentésnek a támogatási szerződés aláírását követő első naptári negyedév végéig terjedő időszakot kell lefednie. A jelentést a naptári negyedévet követően, a negyedév letelte után, 10 munkanapon belül kell benyújtani. 7.3./ A projekt előrehaladási jelentést negyedévente akkor is be kell nyújtani, ha az adott negyedévben a Főkedvezményezett nem nyújt be kifizetési kérelmet. Ebben az esetben az előrehaladási jelentés csak a szakmai beszámolót tartalmazza. 7.4./ A projekt előrehaladási jelentés, az alábbi információkat tartalmazza: a célokhoz mért előrehaladás, beleértve a számszerűsíthető célok bemutatását és mutatóit; főbb eredményeket; beleértve az időbeli ütemezést is; a céloktól való jelentős eltérések, megfelelő indoklással együtt; a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a jelen támogatási szerződésben foglalt rendelkezések szerint; ténylegesen fölmerült költségek; felmerült problémák és a megoldásukra tett lépések; képzési projektek esetén: a képzéseken résztvevők listája, a küldő szervezet megjelölésével. A jelentéshez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell: az előrehaladást igazoló dokumentumok (pl. beruházás fotói, kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.); a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány egy példánya, stb.). 7.5./ A projektjelentést a Szerződő Hatóság formai, szakmai és pénzügyi szempontok szerint ellenőrzi. 7.6./ Amennyiben a Főkedvezményezett, a negyedéves előrehaladási jelentés benyújtását elmulasztotta, azt formailag, vagy tartalmilag nem megfelelő módon hajtotta végre, a 13

14 Főkedvezményezettnek a Szerződő Hatóság írásbeli felszólításának kézhez vételét követő 15 napon belül ismételten, illetve helyesbítve, be kell nyújtania azt. Az írásbeli felszólítás ellenére történő jelentéstételi kötelezettség elmulasztása, vagy annak ismételt, hiányos, vagy hibás benyújtása súlyos szerződésszegésnek minősül. 7.7./ Amennyiben a Főkedvezményezett, az előleg igénylés esetét kivéve, a negyedéves jelentés leadásának időpontjánál hamarabb, vagy később nyújt be kifizetési kérelmet, úgy ahhoz külön szakmai és pénzügyi beszámolót kell készítenie, amelyek lefedik az utolsó elfogadott jelentés és benyújtandó kifizetési kérelem dátuma közötti időszakot. 7.8./ A Főkedvezményezettnek a Szerződés 4.8. b) pontjában megjelölt Megvalósítási időszakot követő 15 napon belül zárójelentést kell készíteni, mely szakmai és pénzügyi részből áll. A zárójelentést, a Szerződő Hatóság által meghatározott formanyomtatványon kötelező benyújtani. Amennyiben a zárójelentés benyújtását elmulasztotta, a Főkedvezményezettnek a Szerződő Hatóság írásbeli felszólításának kézhez vételét követő 15 napon belül be kell nyújtania azt. 7.9./ Amennyiben a Főkedvezményezettnek a szerződés 4.8. d) pontja szerint kötelezettsége van a projekt eredményeinek fenntartására, a projekt fenntartásáról köteles a 4.8 d) pontban meghatározott időpontig félévente beszámolnia. Az utánkövetési jelentést, a Szerződő Hatóság által meghatározott formanyomtatványon kötelező benyújtani. Amennyiben az utánkövetési jelentés benyújtását elmulasztotta, a Főkedvezményezettnek a Szerződő Hatóság írásbeli felszólításának kézhez vételét követő 15 napon belül be kell nyújtania azt / A jelentéseket jóváhagyottnak kell tekinteni abban az esetben, ha annak hiánytalan beadásától számított 45 napon belül nem érkezik írásbeli válasz a Szerződő Hatóságtól / A Szerződő Hatóságnak joga van a jelentés(ek) jóváhagyására előírt határidő felfüggesztésére abban az esetben, ha a Főkedvezményezettet értesíti arról, hogy a jelentés nem hagyható jóvá és a Szerződő Hatóság szükségesnek tartja további ellenőrzések lefolytatását. Ilyen esetekben a Szerződő Hatóság magyarázatot, módosítást, vagy pótlólagos tájékoztatást kérhet, amelyet a Főkedvezményezett köteles, a felszólítástól számított 30 napon belül benyújtani / A Szerződő Hatóságot a felfüggesztés elrendeléséből eredően kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmi kamat fizetési kötelezettség nem terheli. A felfüggesztés, a Főkedvezményezettnek, vagy a Támogatásban részesülő partnernek a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését nem érinti / A 7.10 pontban meghatározott határidő újra kezdődik, amennyiben az előírásoknak megfelelő jelentés beérkezik, vagy az ellenőrzések befejeződtek / Az írásbeli felszólítás ellenére történő jelentéstételi kötelezettség elmulasztása szerződésszegésnek minősül. A Szerződő Hatóság jogosult a szerződésszegés esetén irányadó szabályok szerint eljárni, illetve jogosult a támogatás folyósításának 16.1 pont szerinti felfüggesztésére. 14

15 8. Projektek ellenőrzése, iratmegőrzési kötelezettség 8.1./ Projekt monitorozása és ellenőrzése / Az Irányító Hatóság, a Szerződő Hatóság valamint az általuk erre felhatalmazott szervezet, továbbá a jogszabályban meghatározott más szervezetek jogosultak ellenőrizni, monitorozni, és értékelni a Főkedvezményezett megvalósítás alatt álló projektet / A Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner köteles továbbá hozzájárulni a támogatás felhasználásának az Európai Bizottság, az Európai Korrupció Ellenes Hivatal vagy az Európai Közösségek Számvevőszéke, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Állami Számvevőszék, Pénzügyminisztérium Kifizető Hatóság által: a projekt jelentései alapján történő ellenőrzéshez; a nyilvántartás alapján történő vagy helyszíni ellenőrzéséhez; a projekt megvalósulásának ellenőrzéshez; ha szükséges, egy teljes könyvvizsgálat lefolytatásához a könyvelési bizonylatok, vagy bármilyen más, a projekt finanszírozására vonatkozó dokumentum alapján / A Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó iratokba, bizonylatokba, könyvekbe, nyilvántartásokba az ellenőrzés és a monitoring során a fent meghatározott szervezetek bármelyikének kérésére köteles betekintést engedni, illetve az ellenőrzést végző költségére indokolt esetben másolatokat készíteni, és átadni, továbbá az ellenőrzéshez és a monitoringhoz szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni / A Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner köteles a Szerződő Hatóság által szervezett programértékelést adatszolgáltatással és együttműködésével segíteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása a szerződésbe foglalt kötelezettség megszegésének minősül. Amennyiben a Főkedvezményezett vagy a Támogatásban részesülő partner fenti kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, a Szerződő Hatóság jogosult a szerződésszegés esetén irányadó szabályok szerint eljárni, illetve jogosult a támogatás folyósításának 16.1 pont szerinti felfüggesztésére / Ha az Európai Bizottság a projekt lezárását követő utólagos értékelést végez, a Főkedvezményezettnek és a Támogatásban részesülő partnernek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az Európai Bizottságot, a Szerződő Hatóságot, illetve annak felhatalmazott megbízottjait minden olyan okmánnyal, illetve tájékoztatással ellátja, amely segítheti az említett értékelés sikeres lezárását. A Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner köteles az Európai Bizottság, illetve felhatalmazott megbízottjai részére a pontban leírt hozzáférési jogokat biztosítani / Ha a Szerződő Hatóság, az Európai Bizottság vagy a Főkedvezményezett, illetve a Támogatásban részesülő partner (a Projekttel kapcsolatban értékelést végez, vagy arra megbízást ad, az értékelésről szóló jelentés egy példányát köteles a másik Fél (vagy Felek) és az Európai Bizottság részére átadni / Az 1260/1999. EK Tanácsi Rendelet 38.6 cikke értelmében a projekt ellenőrzése és 15

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

IV. A támogatás igénylésére jogosultak

IV. A támogatás igénylésére jogosultak Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004 (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.3 ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.3 ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Tisztelt Főkedvezményezet / Kedvezményezet!

Tisztelt Főkedvezményezet / Kedvezményezet! . Ú T M U T A T Ó Az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott a Főkedvezményezetek/Kedvezményezetek részére a Humánerőforás-fejlesztési Operatív Program keretében a Humánerőforás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben