Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03"

Átírás

1 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága 3.2. Helyi foglakoztatási kezdeményezések támogatása intézkedés 1. KOMPONENS A foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának elősegítése 1/2004/ROP3.2.1 Pályázati útmutató mellékletei (beadáskor ezeket a mellékleteket nem kell beadni, csak azért kerülnek közreadásra, hogy a pályázó tájékozódhasson a támogatási szerződésekről és a mellékleteiről): F_03 F_04 F_06 F_07 F_08 Támogatási szerződés Készfizetői kezes nyilatkozata Felhatalmazó nyilatkozat azonnali beszedés megbízásra Bankgarancia előlegre Bankgarancia támogatás

2 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága Támogatási Szerződés minta F_ április

3 Tartalomjegyzék 1. PREAMBULUM SZERZŐDŐ FELEK A SZERZŐDŐ HATÓSÁG, A FŐKEDVEZMÉNYEZETT ÉS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PARTNER(EK) RÉSZÉRŐL ELJÁRÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A SZERZŐDÉS TÁRGYA A TÁMOGATÁS FORRÁSA, ÖSSZEGE A TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉNEK KIFIZETÉSE JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉG PROJEKTEK ELLENŐRZÉSE, IRATMEGŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG KÖZBESZERZÉSEK AZ EREDMÉNYEK ÉS A BESZERZETT JAVAK TULAJDONJOGA / HASZNÁLATA KÖNYVVIZSGÁLAT BIZTOSÍTÉKOK TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE SZERZŐDÉSSZEGÉS IRÁNYADÓ JOG, BÍRÓSÁG EGYÉB RENDELKEZÉSEK KÉSZFIZETŐ KEZES NYILATKOZATA FELHATALMAZÓ LEVÉL AZONNALI BESZEDÉSI MEGBÍZÁSRA ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA MINTÁJA TÁMOGATÁS VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA MINTA

4 Azonosító szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a 2. fejezetben megnevezett felek között, az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 1. Preambulum Az Európai Unió Bizottsága a Strukturális Alapokból, a Közösségi Támogatási Keret igénybevételével támogatást folyósít a Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő Dokumentumban részletezett célok elérése érdekében. A pályázati felhívás közzétételét követően benyújtott pályázatok elbírálása a Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság által elfogadott és jóváhagyott eljárásrend szerint történt, melynek eredményeképp jelen projekt támogatást kapott. A támogatás igénybevétele, felhasználása, az azzal történő elszámolás, a kapcsolódó ellenőrzés, stb. szabályainak, a Szerződő Feleket megillető jogok és terhelő kötelezettségek meghatározása érdekében a Szerződő Felek az alábbi szerződést kötötték. 2. Szerződő felek Egyrészről a Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal, mint Regionális Operatív Program Irányító Hatóság (továbbiakban: Irányító Hatóság) cím: székhely: képviseletében, a kormányrendelet értelmében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság mint Közreműködő Szervezet és mint szerződő hatóság (a továbbiakban: Szerződő Hatóság) cím: székhely: cégjegyzékszám: adószám: aláírásra jogosult képviselője: másrészről cím: székhely: cégjegyzékszám / bírósági nyilvántartásba vételi száma / vállalkozói igazolvány száma / őstermelői igazolvány száma / egyéb esetben a nyilvántartását kezelő szervezet által adott lajstrom (nyilvántartásba vételi szám): adószám: (bankszámla vezetésre nem kötelezett magánszemélyeket kivéve) bankszámlaszáma: aláírásra jogosult képviselője: 4

5 mint Főkedvezményezett (továbbiakban: Főkedvezményezett) között. harmadrészről cím: székhely: cégjegyzékszám / bírósági nyilvántartásba vételi száma / vállalkozói igazolvány száma / őstermelői igazolvány száma / egyéb esetben a nyilvántartását kezelő szervezet által adott lajstrom (nyilvántartásba vételi szám): adószám: (bankszámla vezetésre nem kötelezett magánszemélyeket kivéve) bankszámlaszáma: aláírásra jogosult képviselője: mint Támogatásban részesülő partner (továbbiakban: Támogatásban részesülő partner) között. 3. A Szerződő Hatóság, a Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner(ek) részéről eljáró személyekkel kapcsolatos szabályok 3.1./ Amennyiben jelen szerződés, vagy jogszabály másként nem rendelkezik, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos, valamint közbeszerzési és a projekt szakmai tartalmát érintő ügyekben, a projekt jelentések befogadójaként és a benyújtott bizonylatok hitelesítőjeként, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Képviselete cím: székhely: aláírásra jogosult képviselője: kapcsolattartó személy ( a továbbiakban: Projektmenedzser) Név: Cím: Postacím: Telefon: Telefax: mint a Szerződő Hatóság helyi képviselete jár el. 5

6 3.2./ A Főkedvezményezett a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, illetve kéréseit és indítványait a Szerződő Hatóság helyi képviseletéhez intézheti joghatályosan, és a szerződés teljesítésével összefüggő utasításokat is csak tőle fogadhat el, kivéve, ha más szerv utasítását a Szerződő Hatóság külön írásban vagy más okirat ellenjegyzésével előzetesen jóváhagyja, és a Főkedvezményezett tudomására hozza. 3.3./ A Szerződő Hatóság jogosult egyes intézkedések megtétele, jognyilatkozat adása céljából más személyeket, vagy szerveket is általános, vagy egyedi jelleggel, írásban meghatalmazni. 3.4./ A Főkedvezményezett részéről a Szerződő Hatóság felé a Főkedvezményezett jelen szerződésben meghatározott aláírásra jogosult képviselője és a kapcsolattartó személy: (a továbbiakban: Projektmenedzser) Név: Cím: Postacím: Telefon: Telefax: járhat el, és tehet joghatályos nyilatkozatot. 3.5./ A Főkedvezményezett, Támogatásban részesülő partner és a Partnerségi Megállapodás szerinti partnerek is, a Főkedvezményezett útján, a Projektmenedzser által tartják a kapcsolatot a Szerződő Hatósággal. A Főkedvezményezett által, a Támogatásban részesülő partnert és a partnereket is érintően tett nyilatkozatokat, a Szerződő Hatóság, a Támogatásban részesülő partner és a Partnerek által jóváhagyottnak tekinti. A Főkedvezményezett a Támogatásban részesülő partner és a Partnerek közötti jogviszonyt a közöttük létrejött, a jelen szerződés 4. sz. mellékletét képező partnerségi megállapodás tartalmazza. 4. A szerződés tárgya 4.1./ Jelen szerződés tárgya a című, azonosító számon nyilvántartásba vett és jelen szerződés 1. számú mellékletét képező pályázatban leírt és a 2. sz. mellékletben foglalt eltérésekkel megvalósítandó projekt (a továbbiakban: Projekt) költségeinek vissza nem térítendő támogatás formájában történő részleges finanszírozása. 4.2./ A Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner támogatásban részesül a jelen Támogatási Szerződésben lefektetett feltételek és kitételek mellett, melyekről Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner ezennel úgy nyilatkozik, hogy azokat megismerte és elfogadja. A Szerződő Hatóság a jelen Támogatási Szerződésben lefektetett feltételek és kitételek mellett nyújtja a Főkedvezményezettnek a jelen szerződésben meghatározott támogatási összeget. 6

7 4.3./ A Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner elfogadja a támogatást, és saját felelősségére vállalja a Projekt; Támogatásban részesülő partner esetén a projekt általa közvetlenül, illetve a konzorciumi szerződés alapján megvalósítandó részének végrehajtását. 4.4./ A Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner a jelen támogatási szerződést jóváhagyólag aláírják. 4.5./ A Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner a Projektet az érintett szakterület legmegfelelőbb gyakorlata szerinti kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal, továbbá a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartásával köteles megvalósítani. 4.6./ A támogatás kizárólag a projekt megvalósítására és csak annak elismerhető és támogatható költségeire vehető igénybe, a 3. számú mellékletben részletezett költségvetés szerinti összegekre és a projektet együttesen leíró, 1. sz. mellékletben meghatározott Pályázatba foglalt tevékenységekre. 4.7./ A projekt megvalósításának helyszíne: (régió, kistérség, település, helyrajzi szám) 4.8./ A projekt megvalósításának időbeli ütemezése: a) A projekt megvalósításának (a Megvalósítási időszak) kezdő napja: jelen szerződés aláírását követő nap b) Megvalósítási időszak időtartama: év hó napjáig. c) Utolsó fizetési kérelem benyújtásának határideje: év hó napjáig de nem később, mint szeptember 30. d) Utánkövetési időszak időtartama: év hó napjáig e) Ellenőrzési és monitoring időszak a és pontokban meghatározott időpontig. 4.9./ A Megvalósítási időszak végén a projektnek, elfogadott zárójelentéssel kell rendelkeznie / Az Utánkövetési időszak, a Megvalósítási időszak végén elkészült zárójelentés elfogadását követő naptól számított öt év időtartam, az Utánkövetési időszakot lezáró utolsó utánkövetési jelentés elfogadásáig / A projekt befejezettnek, illetve megvalósultnak akkor tekinthető, ha a szerződésben megjelölt és támogatott feladat, cél a szerződésben meghatározottak szerint és a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően teljesült, és az érintettek jóváhagyásával a projekt záró-jelentés elkészült. 7

8 4.12./ A Megvalósítási és amennyiben megállapításra került, az Utánkövetési időszak alatt, a Főkedvezményezett (és a Támogatásban részesülő partner az általa megvalósítandó projektelem tekintetében) köteles a projekt céljainak maradéktalan teljesítésére, továbbá az elért eredmények fenntartására / A projekt csak a pályázatban meghatározott cél elérése érdekében működtethető, a projekt eredeti célkitűzésein változtatni a Főkedvezményezett, vagy a Támogatásban részesülő partner a Szerződő Hatóság előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult. 5. A támogatás forrása, összege 5.1./ A projekt vissza nem igényelhető ÁFA-val számított összköltsége...ft, azaz,...forint. 5.2./ A támogatás az alábbi közösségi alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kerül kifizetésre az alábbiak szerint: Összesen A projekt költségei % (Ft) I. Személyi jellegű költségek II. Beszerzések III. Adminisztratív költségek IV. Rendkívüli tartalék V. Értékcsökkenés VI. Közvetett költségek Elismerhető költségek 100 Igényelt támogatás Saját forrás összege Pénzbeli sajáterő Egyéb saját forrás Források megoszlása Források megnevezése Összesen (Ft) a) igényelt támogatás EU b) igényelt támogatás kormányzati finanszírozás c) Igényelt támogatás összesen (a+b): d) pénzbeli sajáterő e) egyéb saját forrás f) Saját források összesen (d+e): g) Források mindösszesen: (c+f) % 8

9 Források Igényelt támogatás Igényelt támogatás EU Igényelt támogatás kormányzati finanszírozás Saját forrás Pénzbeli sajáterő Egyéb saját forrás Összesen Főkedvezményezet t Támogatásban részesülő partner 5.3./ A támogatás mértéke a Projekt vissza nem igényelhető ÁFA-val számított költségének _ %-a, de legfeljebb Ft, azaz forint. A támogatás összegéből %-Európai Unió alapjából származik, % pedig magyar kormányzati finanszírozás. 5.4./ A tervezett költségvetéssel szemben elért megtakarítás a támogatást arányosan csökkenti. Az esetleges költségtöbbletet a Szerződő Hatóság nem téríti meg. 6. A támogatás összegének kifizetése 6.1./ A Főkedvezményezett egy alkalommal, a támogatási szerződés megkötését követően, 60 napon belül jogosult Előlegfizetési kérelmet (F-12 melléklet szerint) benyújtani. Az előleg kifizetésének feltétele a szerződés minden fél általi aláírása, és a szabályszerűen kitöltött Előlegfizetési kérelem benyújtása. Az előleg összege nem haladhatja meg a jelen szerződés... pontja szerinti megítélt támogatás 25%-át. A Főkedvezményezett köteles az előlegnek a projekt céljai és szabályai szerinti felhasználásáról gondoskodni. 6.2./ A Főkedvezményezett az előlegből kifizetett számlák alapján további Kifizetési kérelmeket nyújthat be. A további Kifizetési kérelmeket (az F_12 melléklet szerint) negyedévente, az előrehaladási jelentések alapján lehet benyújtani. A Szerződő Hatóság felülvizsgálata szerint jogos kérelmek alapján a Főkedvezményezett által kifizetett számlák visszatérítésre kerülnek, maximum addig, amíg az előlegnek és a további kifizetéseknek a halmozott összege eléri a megítélt támogatás teljes összegének 90 %-át. 6.3./ Az első nem előlegre vonatkozó Kifizetési kérelem a jelen szerződés 4.8./ a) pontja szerinti időponttól számított időszakot fedi le, a továbbiakban a Kifizetési kérelemnek az előző Kifizetési kérelem benyújtástól számított időszakot kell lefednie, azaz az érintett időszakban felmerült elszámolható költségeken kell alapulnia. Amennyiben a kedvezményezetteknek az adott időszakban nem merül fel elszámolható költsége, akkor a Főkedvezményezettnek a negyedéves előrehaladási jelentés mellé nem kell Kifizetési kérelmet benyújtania. 9

10 6.4./ Az Előlegfizetési és a további Kifizetési kérelmeket a Főkedvezményezettnek és a Szerződő Hatósághoz kell benyújtania. 6.5./ A nem előleg fizetésére vonatkozó Kifizetési kérelmekhez a következő dokumentumokat kell csatolnia a Főkedvezményezettnek: számlák, számlahelyettesítő(k) első eredeti példányát; a számlák ellenértékének kifizetését igazoló iratok egy az eredetivel egyező igazolással ellátott példányát az alábbiak szerint: a kifizetés-igényléshez benyújtott számlák, számlahelyettesítők o ellenértékének kifizetéséhez a jelen támogatási szerződésben foglaltak szerint szükséges sajáterő és az ahhoz kapcsolódó áfa összegének a lebonyolítási számlára való utalását igazoló bankszámla kivonat, a beszállító részére történt megfizetését igazoló bankszámla kivonat, vagy kiadási pénztárbizonylat, o teljes ellenértékének a beszállító részére történt megfizetését igazoló bankszámla kivonat, vagy kiadási pénztárbizonylat. számla összesítő eredeti példányát (kötelező, amennyiben több számlát kíván elszámolásra benyújtani); az előrehaladási jelentést, a vonatkozó szerződések egy az eredetivel egyező igazolással ellátott példányát; az előrehaladást igazoló egyéb dokumentumokat (pl. beruházás fotói, kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.); a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat (szolgáltatás esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), műszaki ellenőri igazolás (építés esetén, de 250 millió forintot meghaladó értékű építés esetén FIDC mérnöki igazolás) egy, az eredetivel egyező igazolással ellátott példányát; 250 millió forint értékhatár feletti nem építési jellegű szerződések esetében a számviteli törvény előírásai szerint nyilvántartásba vett könyvvizsgáló általi igazoló nyilatkozat, 50 millió forint feletti odaítélt támogatás esetén a készre jelentéssel együtt beküldött utolsó Kifizetési kérelemhez a projekt vizsgálata alapján kiállított könyvvizsgálói igazolás eredetigazolást (beszerzés esetén) beszállító által szolgáltatandó garanciák, biztosítékok iratanyagának egy az eredetivel egyező igazolással ellátott példányát; a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány egy példánya, stb.) 6.6./ A támogatást a hiánytalanul dokumentált, a formai és tartalmi ellenőrzési szempontoknak megfelelően összeállított és felszerelt Előlegfizetési, illetve Kifizetési kérelemnek a Szerződő Hatóság általi átvételét követő munkanapon belül kell kifizetni a Magyar Államkincstáron keresztül. 6.7./ A... munkanapos kifizetési határidő szempontjából a kifizetést azon a napon kell teljesítettnek tekinteni, amely napon a Magyar Államkincstár a Szerződő Hatóság számláját megterheli 10

11 6.8./ A Szerződő Hatóság részéről a jogosult támogatás kifizetése történhet az alábbi számlákra: a Főkedvezményezettnek a... számú... -nál vezetett bankszámlájára non-profit szervezet, mint Támogatásban részesülő partner esetén a Támogatásban részesülő partner... számú...-nál vezetett bankszámlájára Támogatásban részesülő vállalkozó partner esetén a Támogatásban részesülő partner vállalkozónak a projekt céljára a...-nál nyitott elkülönített... sz. bankszámlájára vagy alszámlájára történő átutalással amennyiben a Főkedvezményezett az előleg és elszámolásra benyújtott számlák ellenértékét kifizette a szállítóknak, közvetlenül az elszámolásra benyújtott számlákat kiállító szállítóknak a vonatkozó szerződésekben megjelölt bankszámlájára, a Főkedvezményezett által végelszámoláshoz kapcsolódóan minimum a támogatás utolsó 10 %-ának erejéig benyújtott, a Főkedvezményezett és Támogatásban részesülő partnerei által még ki nem fizetett számlák esetében. 6.9./ Ha a Főkedvezményezett együttműködő partnerrel rendelkezik, akkor a Szerződő Hatóság közvetlenül teljesít kifizetéseket a projekt megvalósításában közreműködő XY (nevesíteni!) partner(ek)nek, a jelen szerződés 5.2 pontjában leírt megoszlás szerint / A Főkedvezményezett által benyújtott utolsó Kifizetési kérelembe az összes számlát és elszámolni kívánt költséget be kell állítani, ezt követően a szerződéssel kapcsolatban a továbbiakban már semmiféle számla, illetve költség nem számolható el és nem fizethető ki / A Szerződő Hatóság köteles a beérkezett Előlegfizetési és Kifizetési kérelmeket irattári nyilvántartásba venni, és formai és tartalmi szempontok alapján ellenőrizni / Szerződő Hatóság a formai és tartalmi ellenőrzés részletes követelményrendszerét az intézkedés keretében támogatott projektek pénzügyi eljárásrendjében szabályozza, amely eljárásrendet jelen szerződés aláírását követően bocsát a Főkedvezményezett rendelkezésére / A Szerződő Hatóság köteles ellenőrizni, hogy a benyújtott Előlegfizetési kérelem szabályszerű-e. Ha az Előlegfizetési kérelem formailag vagy tartalmilag nem megfelelő, akkor a Szerződő Hatóság köteles haladéktalanul kezdeményezni a hibák kijavítását, és csak ennek kudarca esetén köteles az Előlegfizetési kérelem valamennyi mellékletével együtt a kifogás megjelölésével visszaküldeni a kedvezményezettnek 6.14./ A Szerződő Hatóság köteles ellenőrizni, hogy a benyújtott Kifizetési kérelem a támogatási szerződés alapján elszámolható költségeken alapul-e, a teljesítés igazolása szabályszerű-e és összhangban van-e az előrehaladási jelentésekkel. Amennyiben a Kifizetési kérelem, illetve az azt alátámasztó számla tartalmilag nem megfelelő, a Szerződő Hatóság köteles azt valamennyi mellékletével együtt a kifogás megjelölésével visszaküldeni a Főkedvezményezettnek. 11

12 6.15./ A projekt jellegétől és az előrehaladás mértékétől függően a Szerződő Hatóság a Kifizetési kérelmek befogadásának feltételeként elrendelheti helyszíni ellenőrzés végrehajtását is / A Főkedvezményezett köteles az ellenőrzést tűrni, és a támogatási szerződéssel, a támogatott projekt megvalósításával kapcsolatban minden szükséges információt rendelkezésre bocsátani / Ha az Előlegfizetési kérelem és/vagy a Kifizetési kérelem formai, tartalmi hiányosságok, hibák és/vagy az ellenőrzés eredményei alapján nem befogadható, nem kifizethető, akkor Szerződő Hatóság visszaküldi az Előlegfizetési kérelmet és/vagy a Kifizetési kérelmet a Főkedvezményezettnek, a kifogás megjelölésével, egyúttal hiánypótlást és kiegészítést kérhet, illetve a kifizetést, az említett határidő letelte előtt, a Főkedvezményezett egyidejű értesítésével felfüggesztheti. A felfüggesztés akkor rendelhető el, ha a benyújtott fizetési kérelem alapján a támogatás nem folyósítható, vagy, mert a szóban forgó összeg nem esedékes, vagy, mert a benyújtott dokumentáció alapján az adott költség nem elszámolható, vagy mert a megfelelő igazoló dokumentáció hiányzik, nem felel meg a formai és tartalmi ellenőrzés szempontjainak / A 6.6. pontban meghatározott. munkanapos határidő akkor kezdődik újra, szűnik meg a kifizetés felfüggesztése, amikor a Főkedvezményezett az előírásoknak megfelelően kijavított, kiegészített Előlegfizetési kérelmet és/vagy Fizetési kérelmet és a csatolandó dokumentációt újra benyújtja / A felfüggesztés elrendelésének szükségességéről a Szerződő Hatóság a 6.17./ pontban foglaltakat figyelembe véve saját megítélése szerint dönt. A Szerződő Hatóságot, a felfüggesztés elrendeléséből eredően kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmi kamat fizetési kötelezettség nem terheli. A felfüggesztés a Főkedvezményezettnek és a Támogatásban részesülő partnernek, a szerződésben vállalt kötelezettségeinek a teljesítését nem érinti. E körben, a Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner köteles, különösen, a projekt (rész)eredményeinek, illetve a projekttel érintett vagyontárgyak állagmegóvásáról, őrzéséről saját költségén gondoskodni. Ugyancsak a Főkedvezményezettet és a Támogatásban részesülő partnert terhelik, a felfüggesztéssel együtt járó többletköltségek (pl. levonulás) költségei is / A támogatás folyósításának további feltétele, hogy az Előlegfizetési kérelem és/vagy a Kifizetési kérelem benyújtásakor vagy azt követően annak a Magyar Államkincstár által történő kifizetéséig a Főkedvezményezettnek és a Támogatásban részesülő partnernek nincs lejárt köztartozása, a projekt esetében nem áll fenn támogatáshalmozódása, nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás, és megfelel a 217/1998 (XII. 30.) Korm rendelet 87. (1) bekezdésében előírt feltételeknek. Amennyiben a Magyar Államkincstár, vagy a Szerződő Hatóság vizsgálata alapján az előző helyzetek bármelyike fennáll, akkor az utalást meg kell tagadni, és addig nem teljesíthető, amíg ez a helyzet meg nem változik / A Szerződő Hatóság, bármely kifizetést megelőzően, jogosult a Főkedvezményezettről és a Támogatásban részesülő partnerről a köztartozásokra vonatkozóan ismételt igazolást bekérni. 12

13 6.22./ Amennyiben a Főkedvezményezett vagy a Támogatásban részesülő partner egy másik, valamely közösségi alapból vagy hazai központi költségvetési előirányzatból támogatott projektjére vonatkozóan szabálytalanság vagy csalás gyanúja miatt vizsgálat indul, a jelen projektre teljesítendő kifizetések a másik projekttel összefüggésben szükséges intézkedéseknek a megfelelő testület által történő végrehajtásáig felfüggeszthetők. A vizsgálat eredményétől függetlenül, a Szerződő Hatóságot a felfüggesztés elrendeléséből eredően kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmi kamat fizetési kötelezettség nem terheli. A felfüggesztés, a Főkedvezményezettnek és a Támogatásban részesülő partnernek a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését nem érinti. 7. Jelentéstételi kötelezettség 7.1./ A Főkedvezményezettnek naptári negyedévenként a negyedév végén részletes előrehaladási jelentést kell benyújtania, a Szerződő Hatóság által biztosított formanyomtatvány kitöltésével, amely bemutatja a projekt megvalósításának előrehaladását. 7.2./ A jelentés szakmai és pénzügyi részből áll. A jelentésnek az érintett maximum három hónapos időszakot kell lefednie. Az első jelentésnek a támogatási szerződés aláírását követő első naptári negyedév végéig terjedő időszakot kell lefednie. A jelentést a naptári negyedévet követően, a negyedév letelte után, 10 munkanapon belül kell benyújtani. 7.3./ A projekt előrehaladási jelentést negyedévente akkor is be kell nyújtani, ha az adott negyedévben a Főkedvezményezett nem nyújt be kifizetési kérelmet. Ebben az esetben az előrehaladási jelentés csak a szakmai beszámolót tartalmazza. 7.4./ A projekt előrehaladási jelentés, az alábbi információkat tartalmazza: a célokhoz mért előrehaladás, beleértve a számszerűsíthető célok bemutatását és mutatóit; főbb eredményeket; beleértve az időbeli ütemezést is; a céloktól való jelentős eltérések, megfelelő indoklással együtt; a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a jelen támogatási szerződésben foglalt rendelkezések szerint; ténylegesen fölmerült költségek; felmerült problémák és a megoldásukra tett lépések; képzési projektek esetén: a képzéseken résztvevők listája, a küldő szervezet megjelölésével. A jelentéshez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell: az előrehaladást igazoló dokumentumok (pl. beruházás fotói, kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.); a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány egy példánya, stb.). 7.5./ A projektjelentést a Szerződő Hatóság formai, szakmai és pénzügyi szempontok szerint ellenőrzi. 7.6./ Amennyiben a Főkedvezményezett, a negyedéves előrehaladási jelentés benyújtását elmulasztotta, azt formailag, vagy tartalmilag nem megfelelő módon hajtotta végre, a 13

14 Főkedvezményezettnek a Szerződő Hatóság írásbeli felszólításának kézhez vételét követő 15 napon belül ismételten, illetve helyesbítve, be kell nyújtania azt. Az írásbeli felszólítás ellenére történő jelentéstételi kötelezettség elmulasztása, vagy annak ismételt, hiányos, vagy hibás benyújtása súlyos szerződésszegésnek minősül. 7.7./ Amennyiben a Főkedvezményezett, az előleg igénylés esetét kivéve, a negyedéves jelentés leadásának időpontjánál hamarabb, vagy később nyújt be kifizetési kérelmet, úgy ahhoz külön szakmai és pénzügyi beszámolót kell készítenie, amelyek lefedik az utolsó elfogadott jelentés és benyújtandó kifizetési kérelem dátuma közötti időszakot. 7.8./ A Főkedvezményezettnek a Szerződés 4.8. b) pontjában megjelölt Megvalósítási időszakot követő 15 napon belül zárójelentést kell készíteni, mely szakmai és pénzügyi részből áll. A zárójelentést, a Szerződő Hatóság által meghatározott formanyomtatványon kötelező benyújtani. Amennyiben a zárójelentés benyújtását elmulasztotta, a Főkedvezményezettnek a Szerződő Hatóság írásbeli felszólításának kézhez vételét követő 15 napon belül be kell nyújtania azt. 7.9./ Amennyiben a Főkedvezményezettnek a szerződés 4.8. d) pontja szerint kötelezettsége van a projekt eredményeinek fenntartására, a projekt fenntartásáról köteles a 4.8 d) pontban meghatározott időpontig félévente beszámolnia. Az utánkövetési jelentést, a Szerződő Hatóság által meghatározott formanyomtatványon kötelező benyújtani. Amennyiben az utánkövetési jelentés benyújtását elmulasztotta, a Főkedvezményezettnek a Szerződő Hatóság írásbeli felszólításának kézhez vételét követő 15 napon belül be kell nyújtania azt / A jelentéseket jóváhagyottnak kell tekinteni abban az esetben, ha annak hiánytalan beadásától számított 45 napon belül nem érkezik írásbeli válasz a Szerződő Hatóságtól / A Szerződő Hatóságnak joga van a jelentés(ek) jóváhagyására előírt határidő felfüggesztésére abban az esetben, ha a Főkedvezményezettet értesíti arról, hogy a jelentés nem hagyható jóvá és a Szerződő Hatóság szükségesnek tartja további ellenőrzések lefolytatását. Ilyen esetekben a Szerződő Hatóság magyarázatot, módosítást, vagy pótlólagos tájékoztatást kérhet, amelyet a Főkedvezményezett köteles, a felszólítástól számított 30 napon belül benyújtani / A Szerződő Hatóságot a felfüggesztés elrendeléséből eredően kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmi kamat fizetési kötelezettség nem terheli. A felfüggesztés, a Főkedvezményezettnek, vagy a Támogatásban részesülő partnernek a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését nem érinti / A 7.10 pontban meghatározott határidő újra kezdődik, amennyiben az előírásoknak megfelelő jelentés beérkezik, vagy az ellenőrzések befejeződtek / Az írásbeli felszólítás ellenére történő jelentéstételi kötelezettség elmulasztása szerződésszegésnek minősül. A Szerződő Hatóság jogosult a szerződésszegés esetén irányadó szabályok szerint eljárni, illetve jogosult a támogatás folyósításának 16.1 pont szerinti felfüggesztésére. 14

15 8. Projektek ellenőrzése, iratmegőrzési kötelezettség 8.1./ Projekt monitorozása és ellenőrzése / Az Irányító Hatóság, a Szerződő Hatóság valamint az általuk erre felhatalmazott szervezet, továbbá a jogszabályban meghatározott más szervezetek jogosultak ellenőrizni, monitorozni, és értékelni a Főkedvezményezett megvalósítás alatt álló projektet / A Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner köteles továbbá hozzájárulni a támogatás felhasználásának az Európai Bizottság, az Európai Korrupció Ellenes Hivatal vagy az Európai Közösségek Számvevőszéke, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Állami Számvevőszék, Pénzügyminisztérium Kifizető Hatóság által: a projekt jelentései alapján történő ellenőrzéshez; a nyilvántartás alapján történő vagy helyszíni ellenőrzéséhez; a projekt megvalósulásának ellenőrzéshez; ha szükséges, egy teljes könyvvizsgálat lefolytatásához a könyvelési bizonylatok, vagy bármilyen más, a projekt finanszírozására vonatkozó dokumentum alapján / A Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó iratokba, bizonylatokba, könyvekbe, nyilvántartásokba az ellenőrzés és a monitoring során a fent meghatározott szervezetek bármelyikének kérésére köteles betekintést engedni, illetve az ellenőrzést végző költségére indokolt esetben másolatokat készíteni, és átadni, továbbá az ellenőrzéshez és a monitoringhoz szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni / A Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner köteles a Szerződő Hatóság által szervezett programértékelést adatszolgáltatással és együttműködésével segíteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása a szerződésbe foglalt kötelezettség megszegésének minősül. Amennyiben a Főkedvezményezett vagy a Támogatásban részesülő partner fenti kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, a Szerződő Hatóság jogosult a szerződésszegés esetén irányadó szabályok szerint eljárni, illetve jogosult a támogatás folyósításának 16.1 pont szerinti felfüggesztésére / Ha az Európai Bizottság a projekt lezárását követő utólagos értékelést végez, a Főkedvezményezettnek és a Támogatásban részesülő partnernek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az Európai Bizottságot, a Szerződő Hatóságot, illetve annak felhatalmazott megbízottjait minden olyan okmánnyal, illetve tájékoztatással ellátja, amely segítheti az említett értékelés sikeres lezárását. A Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner köteles az Európai Bizottság, illetve felhatalmazott megbízottjai részére a pontban leírt hozzáférési jogokat biztosítani / Ha a Szerződő Hatóság, az Európai Bizottság vagy a Főkedvezményezett, illetve a Támogatásban részesülő partner (a Projekttel kapcsolatban értékelést végez, vagy arra megbízást ad, az értékelésről szóló jelentés egy példányát köteles a másik Fél (vagy Felek) és az Európai Bizottság részére átadni / Az 1260/1999. EK Tanácsi Rendelet 38.6 cikke értelmében a projekt ellenőrzése és 15

16 monitoringja, az operatív program záró-egyenlegének az Európai Bizottság által történő kifizetését követő három évig történhet. Az operatív program záró-egyenlegének kifizetésére várhatóan 2010-ben kerül sor, így az ellenőrzések várhatóan december 31-ig folyhatnak le. Amennyiben az Európai Bizottság az operatív program záróegyenlegét 2010 előtt kifizeti, a Szerződő Hatóság értesíti a Főkedvezményezettet, hogy az ellenőrzés, vagy monitoring céljából, a rendelkezésre állási kötelezettség meddig áll fenn / Ezen ellenőrzési rendelkezésre állási feltételeken túl, a Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner köteles a jogszabályban meghatározott más, arra feljogosított szervek ellenőrzésére rendelkezésre állni. 8.2./ Iratok kezelése, megőrzése / Az iratok megőrzési kötelezettsége, a pont alapján, az ellenőrzés vagy monitoring rendelkezésre állási időszak végéig áll fenn / Az eredeti dokumentumokat és a hitelesített másolatokat lehetőség szerint külön projekt dossziéban kell tárolni. Amennyiben ez nem kivitelezhető, úgy a projekt dossziéban egyértelműen meg kell jelölni az eredeti dokumentumok tárolási helyét, gondoskodva egyben arról, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek / A projekt dosszié az alábbi dokumentumokat, vagy a tárolásuk helyére vonatkozó információkat kell, hogy minimálisan tartalmazza: a benyújtott pályázati formanyomtatvány és szükséges mellékleteinek másolatát; a pályázat hiánypótlásának vagy módosításának másolatát; a támogatási szerződést, és módosításait; a projekt előrehaladási jelentéseket és szükséges mellékletei másolatát; a számlákat és a kifizetést igazoló dokumentumokat; a Szerződő Hatósággal folytatott levelezés dokumentációját; a közbeszerzési eljárás dokumentumait; a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek dokumentált bizonyítékát (pl. plakátról, tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány másolata stb.); a projekt hátteréről vagy indokoltságáról szóló további dokumentumokat (pl. megvalósíthatósági tanulmány, igényfelmérés stb.) / A Főkedvezményezett vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező projekt általa megvalósított projektelemére, valamint a teljes projekt összes költségére és a folyósított támogatására vonatkozóan tételes és az ellenőrzés céljára elkülönített nyilvántartást vezet, és az alátámasztó dokumentációkat gyűjti, valamint a nyilvántartást és a dokumentációt a pontban meghatározott időpontig megőrzi. A támogatásban részesülő partner saját projektelemével kapcsolatos fenti nyilvántartásáról önállóan gondoskodik. 16

17 8.2.5./ Az eredeti dokumentumok vagy azok hitelesített másolatai bemutatásának elmulasztása szerződésszegésnek minősül. Amennyiben a Főkedvezményezett, vagy a Támogatásban részesülő partner fenti kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, a Szerződő Hatóság jogosult a szerződésszegés esetén irányadó szabályok szerint eljárni, illetve jogosult a támogatás folyósításának 16.1 pont szerinti felfüggesztésére / Ezen iratmegőrzési kötelezettség mellett a Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner köteles az egyéb jogszabályokban így különösen az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvényben, a számvitelről szóló évi C. törvényben, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI törvényben meghatározott hasonló jellegű megőrzési kötelezettségek betartására / A 8.1 és a 8.2 pontokban foglaltak biztosítása a projekt egyéb partnerei tekintetében a Főkedvezményezett kötelezettsége. 9. Közbeszerzések 9.1./ A projekt végrehajtása során, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén Főkedvezményezett felelőssége biztosítani a törvény előírásait. Amennyiben a Támogatásban részesülő partner is eszközöl beszerzést, a fenti felelőssége saját projektelemével kapcsolatosan fennáll. 9.2./ A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések esetében csak olyan beszerzési eljárás folytatható le, amely biztosítja az egyenlő verseny feltételeit. A szerződésekre benyújtott pályázatokat objektív alapon kell értékelni. 9.3./ Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában megállapítja, hogy a Főkedvezményezett, vagy a Támogatásban részesülő partner jogsértést követett el, a Szerződő Hatóság a határozat alapján a jogsértést súlyos szerződésszegésnek minősítheti. 9.4./ Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság kezdeményezi az eljárás alapján megkötött szerződés semmisségének megállapítását, az ezt követő eljárás eredményétől függetlenül, automatikusan súlyos szerződésszegésnek minősül. 9.5./ A Főkedvezményezett, vagy a Támogatásban részesülő partner a lebonyolított közbeszerzési eljárásokról köteles az eljárások dokumentumainak egy az eredetivel egyező igazolással ellátott példányát 30 nappal az adott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéssel kapcsolatos első kifizetés kérelmezését megelőzően és legkésőbb az eljárás lezárását követő 300 napon belül a Szerződő Hatóságnak benyújtani. 17

18 9.6./ Az első kifizetés folyósításának feltétele, hogy az eljárás lezárását követő 15 nap elteljen, az eljárás kapcsán ne kerüljön sor döntőbizottsági eljárásra, vagy amennyiben arra sor került, akkor az a közbeszerzési eljárást érdemben jóváhagyó határozattal le legyen zárva. Az eljárás időtartamára a kifizetést a Szerződő Hatóság felfüggeszti. Amennyiben az eljárást a fent meghatározott 15 napos időtartamot követően indítják, a kifizetést a Szerződő Hatóság felfüggesztheti. 9.7./ A Közbeszerzési eljárások bonyolítását az Útmutatók között közzétett közbeszerzési segédlet alapján kell végrehajtani. 10. Az eredmények és a beszerzett javak tulajdonjoga / használata 10.1./ A Projekt eredményei, így különösen, az (akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos, a támogatási szerződés hatálya alatt tartó felhasználásának joga a Főkedvezményezettet, és/vagy a Támogatásban részesülő partnert illeti a Partnerségi megállapodásban foglaltak szerint / A Főkedvezményezettet, és a Támogatásban részesülő partnert köteles a Szerződő Hatóságnak megadni azt a jogot, hogy a Projekt eredményeivel kapcsolatos valamennyi és bármilyen formájú dokumentumot szabadon és belátása szerint felhasználhasson, a jelen szerződés teljesítése, ellenőrzése, monitoringja során / A Megvalósítási időszak végére a Projekt eredményeképp létrejött vagyontárgyak tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos, az utánkövetési időszak végéig tartó kizárólagos felhasználásának jogát) amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett - át kell ruházni a Főkedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait, a zárójelentéshez csatolni kell / Az (akárcsak részben) Támogatásból létrehozott vagyon, (szellemi alkotások esetén annak felhasználói joga) a projekt zárását követő 5 (öt) évig, csak a Szerződő Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, használatba illetve terhelhető meg / A Támogatásban (akárcsak részben) részesült beruházás, vagyontárgy, szellemi alkotás elidegenítése esetén a bevételből a támogatás arányának megfelelő, de legalább a támogatással azonos összeget kell visszafizetni, az eladó részére történő teljesítést követő 5 munkanapon belül / A támogatásban (akárcsak részben) részesült beruházás, vagyontárgy, vagy szellemi alkotás elidegenítéséhez, vagy megterheléséhez, illetve más módon való birtokba, használatba adásához, vagy a projekt céljától eltérő hasznosításához, a Szerződő Hatóság előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. 18

19 11. Könyvvizsgálat 11.1./ Az 50 millió forintot meghaladó összegű támogatásban részesülő Projektek esetében az utolsó támogatási részlet igényléséhez benyújtott Kifizetési kérelemhez csatolni kell a Projekt könyvelésének, elszámolásainak a számviteli törvény előírásai szerint nyilvántartásba vett könyvvizsgáló által hitelesített, külső könyvvizsgálati jelentését, és a 11.2./ pont szerinti Könyvvizsgálati igazolást / A F09 Mellékletben található Könyvvizsgálati igazolás elkészítése során az auditor igazolja, hogy a benyújtott elszámolás, könyvelés (mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében) hiteles, megbízható és megfelelő háttér-dokumentációval alátámasztott. Igazolja továbbá, hogy az csak a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelő, támogatható, elismerhető költségeket tartalmazza. Amennyiben az auditor megállapítása szerint a könyvelésben, elszámolásban nemcsak az előbbiek szerinti támogatható, elszámolható költségek szerepelnek, akkor a jelentését korlátozó záradékkal kell ellátnia / A Főkedvezményezett köteles a Projekt keretében a fentiek szerinti feladatok ellátásával független könyvvizsgálót megbízni. 12. Biztosítékok 12.1./ Azonnali beszedési megbízás / A Főkedvezményezett jelen szerződés időbeli hatálya alatt valamennyi bankszámlájára vonatkozóan felhatalmazza a Szerződő Hatóságot arra, hogy amennyiben a szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét nem teljesíti, akkor bankszámláját azonnali beszedési megbízással a projekt keretében, a nem teljesítés időpontjáig számára, vagy bármely Támogatásban részesülő partner számára kifizetett támogatás összegével megterhelje / Támogatásban részesülő partner a jelen szerződés időbeli hatálya alatt valamennyi bankszámlájára vonatkozóan felhatalmazza a Szerződő Hatóságot arra, hogy amennyiben a szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét nem teljesíti, akkor bankszámláját azonnali beszedési megbízással a projekt keretében, a nem teljesítés időpontjáig számára, a számára kifizetett támogatás összegével megterhelje / Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner tudomásul veszi, hogy az elállási nyilatkozat kézbesítése és az azonnali beszedési megbízás alapján a Főkedvezményezett vagy a Támogatásban részesülő partner bankszámlájának a megterhelése egyidejűleg történik / A támogatás csak akkor folyósítható, ha a Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partner számlavezető bankja által érkeztetett felhatalmazó levelet a Szerződő Hatósághoz eljutatta. 19

20 / Az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél mintája a 7. sz. mellékletben található / Jelzálogjog ingatlan és ingó vagyontárgyon / Jelen szerződésből eredő, a Főkedvezményezettet vagy a Támogatásban részesülő partnert terhelő kötelezettségek biztosítására a Főkedvezményezett és a Támogatásban részesülő partnert a Szerződő Hatóság javára, a Támogatás teljes összegének erejéig, jelzálogjogot, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be a vagyontárgy(ak)ra, és kijelenti, hogy a megterhelt vagyontárgy nem esik a 290/ (XII. 27.) Korm. rendelet 3. (5) bekezdés b) pontja alá / A támogatás csak akkor folyósítható, ha a jelzálogot a Földhivatal az ingatlannyilvántartásba, illetve a közjegyző a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett nyilvántartásba bejegyezte (vagy legalább a jelzálogszerződés beérkezte hitelt érdemlően széljeggyel - igazolható) / Ingatlanbiztosíték akkor fogadható el, ha független ingatlan-értékbecslő által felértékelt forgalmi értéke eléri, vagy meghaladja a támogatási összeget / Zálogjog, jelzálogjog csak tehermentes vagyontárgyra jegyezhető be, vagy olyan vagyontárgyra, amely a már fennálló terhek érvényesítése esetén is elegendő fedezetet nyújt a Támogatás összegének visszafizetésére / Csak első ranghelyi zálogjog fogadható el biztosítékként. Abban az esetben fogadható el másod, vagy további ranghellyel rendelkező jelzálogjog bejegyzés, ha a megelőző zálogjogok érvényesítését követően is elegendő fedezet marad, a Támogatás összegének visszafizetésére / A Szerződő Hatóság által terhelt vagyontárgy további elzálogosítása során a / pontban foglaltak figyelembe vételével kell eljárni. A megterheléshez a Szerződő Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges / Készfizető kezességvállalás / Jelen szerződésből eredő, a Főkedvezményezettet illetve a Támogatásban részesülő partnert terhelő kötelezettségek, és azok járulékainak biztosítására, Támogatás teljes összegének erejéig, jelen szerződés 5. sz. mellékletében foglaltak szerinti készfizető kezesi megállapodás értelmében, a készfizető kezes kezességet vállal, a Ptk. 274 (2) bekezdése értelmében / A Készfizető kezesként az fogadható el, aki a készfizető kezesi nyilatkozat aláírásával egyidejűleg benyújtja rá vonatkozóan, a 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 87. (2) bek. a) és c) pontja szerinti, 30 napnál nem régebbi igazolásokat. 20

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan

Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan 1. számú melléklet Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan Kérjük a választott biztosítéknak megfelelő pontot kitölteni és a kitöltésre nem került részeket kihúzni. 1.) Zálogjog

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: NYDOP-2.1.1/I-11-2011-0015 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19.

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Kifizetések felgyorsítása - Gyakorlati tapasztalatok a Közép-Dunántúli

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Foglalkoztatási Hivatal helye, szerepe az intézményrendszerben Jelentéstételi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2012. október 26. PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Főkedvezményezett: Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI LotharideszTímea EEPI, Központi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013. február 13. KÖZÖS FUNKCIÓK Közös s Szakmai Titkárs rság(joint

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:... Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZATI ADATLAP a helyi foglalkoztatottság növekedésének elősegítését, valamint a meglévő foglalkoztatotti létszám megtartását, ezáltal

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete. az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről

Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete. az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről Zalalövő Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.~.(1) bekezdése alapján

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata. a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata. a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben