SZABÁLYZAT REGULAMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYZAT REGULAMENT"

Átírás

1 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SOVATA ROMÁNIA MAROS MEGYE SZOVÁTA VÁROS HELYI TANÁCSA REGULAMENT PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI SOVATA ALOCATE PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL SZABÁLYZAT A HELYI KÖLTSÉGVETÉSBŐL TÁMOGATOTT HELYI KÖZÉRDEKŰ NON-PROFIT JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁNAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL, FELHASZNÁLÁSRÓL ÉS ELSZÁMOLÁSÁRÓL Oldal 1 / 15

2 CUPRINS TARTALOMJEGYZÉK CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 3 I. FEJEZET Általános rendelkezésék 3 CAPITOLUL II: Procedura de solicitare a finanțării 6 II. FEJEZET A támogatásigénylési folyamat 6 CAPITOLUL III: Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile 8 III. FEJEZET A támogatás odaítélésének feltételei 8 CAPITOLUL IV: Organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare și selecționare 10 IV. FEJEZET A bíráló bizottságok felállítása és megszervezése 10 CAPITOLUL V: Procedura privind derularea contractului de finanțare 11 V. FEJEZET A támogatási szerződés teljesítésének módja 11 CAPITOLUL VI: Procedura de raportare şi control 12 VI. FEJEZET Elszámolási és ellenőrzési eljárások 12 CAPITOLUL VII: Sancțiuni 14 VII. FEJEZET Szankciók 14 CAPITOLUL VIII: Dispoziții finale 14 VIII. FEJEZET Végső rendelkezések 14 Anexe în vederea aplicării: Anexa A Cererea de finanțare Anexa B Bugetul proiectului şi sursele de finanțare Anexa C CV-ul solicitantului / echipei de proiect Anexa D (D 01, D 03) Declaraţii Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile şi domeniile de activitate: Anexa 1 Cheltuieli eligibile si neeligibile Anexa 2 Categorii de activităţi aferente domeniului Anexe privind încheierea şi derularea contractului: Anexa I Contractul de finanțare nerambursabilă Anexa II Cerere de plată pentru finanţare Anexa III Adresă de înaintare raportare Anexa IV Formular Raport intermediar / final Anexa V Comunicat de presă A pályázattal kapcsolatos mellékletek A Melléklet a,igénylési, pályázati űrlap B Melléklet a költségvetési űrlap C Melléklet a kivitelező csapat Önéletrajza D (D01, D02, D03) Mellékletek Nyilatkozatok Az elszámolható költségek és tevékenységi területek szabályozására vonatkozó mellékletek 1 Melléklet elszámolható költségek 2 Melléklet támogatott területek szabályozása A szerződésre vonatkozó mellékletek I. Melléklet keretszerződés minta II. Melléklet a támogatás utalását igénylő kérés III. Melléklet az elszámolás benyújtását kísérő levél IV. Melléklet előzetes/végleges beszámoló V. Melléklet sajtóközlemény minta Oldal 2 / 15

3 CAPITOLUL I: Dispoziţii generale I. FEJEZET Általános rendelkezésék Scop si definiții Cél és fogalomtár 1. Consiliul Local al Orașului Sovata în cadrul competențelor legale stabilite susține financiar și 1. Szováta Város Önkormányzata a törvényszabta kötelezettségei keretében támogatja a helybeli és material eforturile depuse de către organizații sau helyben tevékenykedő Civil Szervezetek grupări obștești cu activități din domeniile de interes közművelődéssel kapcsolatos programjait: comunitar local: educație, tineret, cultură, arte oktatás, ifjúság, közművelődés, képzőművészet, plastice, arte populare. Pentru susținerea acestor népművészet, sport. Ezen tevékenységek activități Consiliul Local oraș Sovata ca ordonator támogatására Szováta Város Helyi Tanácsa, mint principal de credite din surse proprii alocă anual o önálló hitelutalványozó, saját költségvetése sumă stabilită prin Hotărâre denumit în continuare fonduri publice. terhére évente Tanácshatározattal megállapított összeget különít, el melyet a továbbiakban közpénzeknek nevezünk. Prezentul Regulament: Jelen Szabályzat - Este adoptat și aprobat de către Consiliul Local al Orașului Sovata și are forță legislativă conferită de - az érvényes törvények szellemében Helyi Tanácsi Határozattal jóváhagyott törvényerejű rendelet; legislația în vigoare; - Constituie ghid pentru aplicanți/solicitanți; - betölt a pályázati útmutató-tájékoztató szerepét - Are ca scop stabilirea principiilor, cadrului si a - célja meghatározni a közpénzek támogatásként procedurii pentru atribuirea finanțărilor való felhasználásának elveit, eljárási szabályait, nerambursabile din fondurile publice, precum și căile döntéshozatali módszertanát, az ezek elleni de atac ale actului sau deciziei autorităților fellebbezések módozatait; finanțatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă acordate; 2. În înțelesul prezentului Regulament, termenii si Terminológia jelen szabályzat előforduló expresiile de mai jos au următoarea semnificație: a)activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoana fizica sau juridica; b)autoritate finanțatoare Orașul Sovata; c)beneficiar solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabila în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte; d)cheltuieli eligibile categoriile de cheltuieli care sunt necesare pentru derularea proiectului, și care prin decizia finanțatorului sunt definite ca cheltuieli ce pot fii finanțate din subvenția acordată, atare pot fi luate în considerare la decontarea proiectului și pot fi incluse în raportul financiar conform Anexei 1 la regulament; e)contract de finanțare nerambursabila - contract încheiat, în condițiile legii, intre Orașul Sovata, în calitate de autoritate finanțatoare si beneficiar; f)contract de achizitie contract incheiat intre beneficiar si unul sau mai multi operatori economici, având ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; g)finanțare nerambursabila - alocație financiara directa din fonduri publice, în vederea desfășurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care sa contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul Oldal 3 / 15 kifejezések a következő képen értelmezendőek: a) jövedelmező tevékenységek azok a tevékenységek melyeknek nyomán egy fizikai vagy jogi személynek jövedelme keletkezik; b) támogató hatóság Szováta Város; c) kedvezményezett azon kérelmező melynek támogatási igénylését jóváhagyták és támogatási szerződéskötésre jogosult; d) elszámolható költségek azon költségkategóriák melyek a program megvalósításához elengedhetetlenek és amelyek a támogató hatóság döntése értelmében az 1. sz. Melléklet alapján elszámolhatók, a költségvetés és az elszámolások alkalmával figyelembe vehetők. e) vissza nem térítendő támogatási szerződés az érvényes rendelkezések figyelembe vételével Szováta Város és a kedvezményezett között létrejött írásos megállapodás; f) leszállítási-beszerzési szerződés a támogatott / kedvezményezett és más beszállítók között, áruk leszállítására, szolgáltatások vagy szükséges bérlemények biztosításáról szóló írásos megállapodások g) vissza nem térítendő költségvetési támogatás közpénzekből a helyi költségvetés terhére tett közvetlen pénzbeli juttatás melyek célja helyi szintű, közérdekű közművelődési tevékenységek elvégzésnek, programok megvalósulásának

4 Orașului Sovata, pe latura culturala; h)fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Orașului Sovata pentru susținerea activității legate de domenii de interes public local și proiecte legate de dezvoltarea acestor domenii; i)solicitant/aplicat - orice persoana juridica fără scop patrimonial sau grup de inițiativă obștească care au un contract de parteneriat cu o organizație cu activitate din domeniul de interes, care depune o propunere de proiect, şi care are sediul social/punct de lucru pe raza administrativă a autorităţii finanțatoare. 3. Prezentul regulament constituie ghid pentru solicitanți, stabilește procedura, regulile și modalitățile de anunțare, solicitare, atribuire de finanțare nerambursabilă, precum și raportarea și controlul proiectelor culturale având caracter obligatoriu acceptat fără excepție și fără alte precizări de către toți solicitanți/aplicanți; 4. Orice persoană juridică fără scop patrimonial care desfășoară activități nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public generallocal are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă cu condiția să fie constituită conform legii ori a statutului unei entități constituite conform legii: asociații, fundații, ONG-uri de utilitate publică, ori/sau grupuri de inițiativă obștească care să fie constituit în cadrul unei organizații; 5. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public local iniţiate si organizate de către aceste entități, în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub forma de donaţii şi sponsorizări. Domeniu de aplicare 6. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabila de la bugetul local al Orașului Sovata, pentru activități din domeniul cultural, aşa cum sunt ele enumerate în Anexa Finanțările nerambursabile nu se acorda pentru activități generatoare de profit si nici pentru activități din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare. 8. Potrivit dispozițiilor prezentului regulament, nu se acorda finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, precum nici pentru mese de protocol sau alte cheltuieli de tip protocol. Principii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila 9. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila sunt: Oldal 4 / 15 közvetlen támogatása; h) közpénzek - Szováta Város Önkormányzata által a saját költségvetése terhére elkülönített közhasznú területeken végzett közérdekű munkák és fejlesztési programok megvalósítására szánt pénzalapok; i) kérelmező/kérvényező/pályázó bármely jogi személyiséggel rendelkező szervezet vagy nem rendelkező civil csoportosulás, amelynek székhelye vagy munkapontja van a város területén, a feltételeknek megfelel és a szabályzat feltételei alapján érvényes támogatási kérelmet fogalmaz meg; 3. Jelen Szabályzat pályázati tájékoztatóként szolgál, meghatározza a támogatások meghirdetésnek, igénylésének odaítélésnek, utalásának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének eljárásmódját, szabályait és módozatait, kötelező érvényűnek tekintett és egyéb pontosítások nélkül minden pályázó részéről kötelezőnek elfogadott. 4. Bármely, nem profitorientált, helyi közérdekű feladat ellátását célzó közhasznú tevékenységet folytató, az érvényes rendelkezések alapján megalakított szervezet vagy ahhoz tartozó, annak keretében, partnerségi szerződés vagy együttműködési megállapodás alapján működő civil csoport jogosult költségvetési támogatás elnyerésére. 5. a költségvetési támogatásokat kivétel nékül csak közérdekű programok megvalósítására és közfeladatok ellátásra lehet fordítani a támogatást igénylők saját és más szerezett forrásainak kiegészítéseként. Alkalmazási területek 6. Jelen szabályzat rendelkezései minden, a 2 sz. Mellékletben felsorolt tevékenységi terülteket érintő költségvetési támogatásnak minősülő támogatásra alkalmazandók 8. Az érvényes törvények és a jelen Szabályzat rendelkezési értelmében nem nyújtható támogatás a pályázó infrastruktúrájának fejlesztésére, díszebédek és protokoll étkezések költségeinek fedezésére; A költségvetési támogatások odaítélésének elvei 9. a Költségvetési támogatások odaítélésének elvei a következők:

5 a) libera concurenţa, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana juridica sau grupul obștesc ce desfășoară activități nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, Beneficiar; b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial si a criteriilor care sa facă posibila evaluarea propunerilor si a specificaţiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă; c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă; d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană juridică ce desfășoară activităţi nonprofit sa aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; e) excluderea cumulului, în sensul ca aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local, realizat de către aceeași beneficiar ori de alte entități nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanțatoare în decursul unui an; f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilități destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cârei executare a fost finalizată la data încheierii contractului de finanțare; g) cofinanțarea, în sensul ca finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totala a finanțării acoperit din surse proprii, venituri proiectului ori din alte surse; h) anualitatea, în sensul derulări întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local. 10. Pentru aceeași proiect, un beneficiar nu poate contracta de la Orașul Sovata decât o singură finanțare nerambursabilă în decursul anului calendaristic în curs. 11. În cadrul aceluiași domeniu, dar pentru proiecte diferite pot depune, separat, solicitări de finanțare grupurile obștești, organizații membre ale aceluiași organizație constituită conform legii. Aceste proiecte se vor trata ca solicitări sine stătătoare și vor participa la concurs în condiții similare și cu șanse egale cu celelalte proiecte, solicitări de finanțare. 12. În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabila pentru activități diferite de la autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare. Prevederi bugetare Oldal 5 / 15 a) szabad verseny bármely, a kiírásnak és a törvényes feltételeknek megfelelő szervezet vagy csoport akadálytalanul részesülhessen a támogatásban b) közpénzek felhasználásának hatékonysági elve a szabad konkurencia elvén alapján történő partner, ajánlat és javaslat kiválasztását biztosító konstrukciók figyelembe vétele a támogatások odaítélése alkalmával; c) átláthatóság az odaítélési és kiválasztási eljárások, valamint pontozási és ellenőrzési rendszereknek az érdekeltek számára való elérhetővé tétele; d) egyenlő bánásmód a megkülönböztető módon való döntéshozatal teljes kizárása, az esélyegyenlőség elvének biztosításával; e) a halmozódás elkerülése ugyanazon általános cél megvalósítása, helyi hiányosság megszüntetése nem részesülhet többszöri támogatásban, esetben ugyanazon szervezet ugyanazon tevékenysége nem részesülhet ismételt támogatásban; f) visszamenőleges támogatás elkerülése a támogatási szerződés megkötését megelőzően megvalósított tevékenységek nem támogathatók jelen szabályzat alapján megítélt támogatásból; g) társfinanszírozás jelen szabályzat alapján nyújtott támogatás nem haladhatja meg a támogatott program, projekt elszámolható költségeinek 90%-át; h) évenkéntiség a teljes program, ideértve a meghirdetést, megvalósítást és elszámolást egyetlen naptári évben meg kell valósuljon. 10. Egyazon évben, ugyanazon tevékenységre, programra egy pályázó csak egy támogatást nyerhet el. 11. Ugyanazon tevékenységi területre, de más programra tehetnek le támogatási kérést ugyanannak a szervesetnek a tagszervezetei. Ezen projektek egyedi elbírálásban részsülnek biztosítva a szabad verseny és az esély egyenlőség elvét; 12. Amennyiben ugyanabban az évben de más programra, projektre támogatást nyer el ugyanazon kérelmező ezen támogatások összege nem haladhatja meg a teljes költségvetési támogatásra szánt összegek 1/3-át. Költségvetési előirányzatok

6 13. Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul Local al Orașului Sovata, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local. Informarea publică şi transparenţa decizională 14. Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanţările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selecționare, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă semnate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile, constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. CAPITOLUL II: Procedura de solicitare a finanțării 1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie de evaluare si selecție, cu respectarea principiilor prevăzute la punctul 9 al primului capitol. 2. Anual va exista o singura sesiune de selecție a proiectelor. 3. Procedura de selecție de proiecte, organizata de Autoritatea Finanțatoare va cuprinde următoarele etape: a) publicarea programului anual pentru acordarea Oldal 6 / A közérdekű és közcélú programok, projektek támogatását a Szovátai Helyi Tanács által évente elfogadott, jóváhagyott keret között lehet megvalósítani. Köztájékoztatás és döntéshozatali átláthatóság 14. A támogatási keretek meghatározásának munkálatait, az alkalmazással megbízott döntéshozói testületek kinevezési folyamatát, a pályáztatási rendszer működését, az ezzel kapcsolatos jelentéseket az 544/2001 sz. törvény értemében teljes nyilvánosság biztosításával kell végezni; II. FEJEZET A támogatásigénylési folyamat 1. A támogatások odaítélése kivétel nélkül a projekt javaslatoknak a 9) pont szerinti nyílt versenyeztetése alapján, egy válogató és bíráló bizottság döntése alapján történik. 2. Évente egy rendbeli kiírásra és támogatásra kerül sor. 3. A támogató által meghirdetett támogatási eljárás a következő szakaszokat foglalja magába: a) az évenkénti támogatási program meghirdetése finanțărilor nerambursabile; b) publicarea anunțului de participare; b) a támogatási igénylések beadhatóságának meghirdetése c) înscrierea candidaților; c) az érdekeltek jelentkezése d) transmiterea documentației; d) az igényelt dokumentációk átadása e) depunerea si înregistrarea solicitărilor de finanțare; e) az igénylések leadása azok nyilvántartásba vétele f) verificarea eligibilității aplicanților, înregistrării si a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara; f) a megfeleselési feltételek teljesítésének átvizsgálása, a pályázók pénzügyi és technikai kapacitásának ellenőrzése g) evaluarea solicitărilor de finanțare; g) a leadott igénylések elemzése h) comunicarea rezultatelor; h) az eredmények közlése, i) depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora; i) az óvások beadása és megoldása; j) încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila; 4. Documentaţia de solicitare a finanțării se va depune în prin posta sau prin delegat la registratura Autoritatii Finanțatoare, la sediul Primăriei Sovata, situat în str. Principala, nr.155 pana la data stabilită prin comuicat. j) a támogatási szerződések aláírása; 4. A pályázati dokumentációt az Önkormányzat székhelyén, Szováta, Fő út, 155 sz. 8 sz. irodában személyesen vagy postán lehet leadni a meghirdetésben leszögezett időpontig; 5. Documentația va fi întocmita în limba romana sau 5. A pályázati dokumentációt a nyilvánosságra în limba maghiară. hozott kétnyelvű űrlapon kell letenni. 6. Propunerea de proiect are caracter ferm si 6. A pályázat, program javaslat tartalmi és formai

7 obligatoriu din punct de vedere al conținutului si trebuie sa fie semnata, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoana împuternicita legal de acesta. 7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (RON) si va rămâne ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabila. 8. În vederea organizării competiţiei de selecţionare, pentru a primi finanţare, documentaţiile prevăzute la pct. 9 din prezentul capitol se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare, însoțite de un opis. 9. Documentaţia solicitanţilor va conține actele prevăzute mai jos: Documentația proiectului Oldal 7 / 15 szempontból határozott, végleges és kötelező érvényű, aláírásával az igénylő megmásíthatatlan fellelőséget vállal annak maradéktalan teljesítésére. 7. A program költségvetése RON-ban kerül meghatározásra és változtathatatlan a projekt teljesítésének egész ideje alatt. 8. A kiírásnak megfelelően, programok szabad versenyeztetése érdekben a 9. pontban meghatározott okmányokat a meghatározott módon, egy tartalomjegyzék kíséretében kel leadni. 9. A pályázat a következő dokumentumokat fogja tartalmazni: A projekt dokumentációja 1) formularul de solicitare a finanţării - Anexa A; 1) Az igénylő űrlap A Melléklet 2) bugetul programului/proiectului, şi sursele de 2) a Költségvetés B Melléklet finanțare - Anexa B; 3) CV-uri ale echipei de proiect - Anexa C; 3) A projekt megvalósításában résztvevő személyek önéletrajza 4) declaraţiile conducătorului organizaţiei solicitante 4) A pályázó hivatalos képviselőjének - Anexele D-01, D-02, D-03; nyilatkozatai D-01, D-02, D-03 Mellékletek 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate pe articole 5) Részletes, tételes költségvetés a költség şi explicate toate categoriile de cheltuieli; kategóriák szerint csoportosítva és tételenként Documentația juridică a solicitantului sau al organizației 6) documente care să dovedească înființarea si funcționarea legala a entității solicitante: statutul, hotărâre judecătorească, acte adiţionale, actele de aderare sau cooperare cu o organizație constituită conform legii ori contractul de asociere al organizaţiei solicitantului şi al fiecărei organizaţii partenere (după caz), 7) actele doveditoare ale sediului/punct de lucru organizaţiei solicitante şi actele adiţionale, după caz, din care rezultă că acesta este situat pe raza administrativă a autorităţii finanțatoare. 8) certificatul de înregistrare fiscală, copie după declaraţia de înregistrare T.V.A, după caz; Documentația fiscală 9) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent (contul de profit şi pierderi, balanţa şi bilanţul contabil pe ultimul an financiar pentru care conturile au fost închise), înregistrate la Administraţia Finanţelor Publice a Orașului Sovata; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior; 10) contract de sponsorizare/donaţie si/sau alte documente din care sa rezulte contribuţia proprie a solicitantului. Contribuţia proprie trebuie sa fie de minim 10 % din valoarea totală aprobată a proiectului şi va justificată după semnarea contractului. Aceasta trebuie depusa si cheltuită în totalitate până la deblocarea ultimei tranşe şi va fi evidenţiată în indokolva A pályázó szervezet jogi dokumentációja 6) A pályázó megalapítását és jogszerű működését igazoló okiratok: statútum, bírósági határozat, kiegészítések, csatlakozó nyilatkozatok, partnerségi és együttműködési egyezmények, az igénylő szervezet és a partner szervezetek számára egyaránt; 7) a székhely illetőségét igazoló, iratok melyek igazolják, hogy az igénylő székhelye a támogató közigazgatási területén található; 8) az igénylő adóazonosító igazolását illetve esetenként az ÁFA nyilatkozatát; Pénzügyi dokumentáció 9) a területi pénzügyi hatóság által iktatott az előző évi pénzügyi zárást és az előző évi pénzügyi jelentéseket december 31-i keltezéssel (a könyvelési nyereség veszteség mérleget) 10) támogatási és társulási szerződéseket melyek igazolják a legkevesebb 10% önrész meglétét, amelyet az utolsó támogatási részlet utalásáig igazolhatóan el is kell költeni és a végső elszámolásban fel is kell tüntetni;

8 raportul final; 11) certificatele fiscale din care să rezulte că solicitantul şi partenerii săi si-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale ) şi către bugetul local; 12) alte documente considerate relevante de către aplicant (contracte de parteneriat, contracte de colaborare, contracte de sponsorizare, etc). CAPITOLUL III: Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile 1. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare: a) programele şi proiectele sunt de interes public local; b) este dovedita capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finanțării prin: - experienţa în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare - căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățenii, comunitatea); - capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la nivelul propus; - experienţă de colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz. Evaluarea si selectarea cererilor de finanţare nerambursabilă Cererile de finanţare nerambursabilă vor fi examinate şi evaluate de către Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor din domeniul solicitat. Evaluarea proiectelor se face în două etape: I. Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de eligibilitate, conform listei de verificare: LISTA DE VERIFICARE - (se va completa de către comisia de evaluare) DATE ADMINISTRATIVE Numele solicitantului Statut legal Data înfiinţării organizaţiei Partener nume: Titlul propunerii 11) a pénzügyi és adókötelezettségi igazolás mely bizonyítja miszerint az esetleges adózási és hozzájárulási kötelezettségek maradéktalan teljesítését egyértelműen igazolják 12) egyéb a pályázó által fontosnak ítélt írás. III. FEJEZET A támogatás odaítélésének feltételei 1) Csak a következő feltételeknek megfelelő igénylések kerülnek elbírálásra: a) a javasolt program, projekt közhasznú, közcélú és közérdekű; b) a következők alapján bizonyítást nyer az igénylő szervezői és kivitelezői képessége: - tapasztalat, hasonló programok sikeres megvalósítása terén - a program kedvezményezettjeinek kiválasztására használt módszerek; - a projekt kijelölt eredményeinek a javasolt szinten való megvalósulását szavatoló humán képességek létezése, azok biztosítása; - együttműködésben megvalósított projektek terén, közigazgatási intézményekkel, önkormányzatokkal együttműködésben magvalósított projektek terén, hazai és nemzetközi szinten kivitelezett projektek terén szerzett tapasztalatok, A támogatási igények elbírálása és kiválasztása A támogatási igényeket egy bíráló bizottság méri és értékeli fel. A projektek két fázisban kerülnek értékelésre: I. Egy ellenőrző lajstrom alapján a benyújtott dokumentumok érvényességi feltételek szerinti értékelése: Ellenőrző lista (az értékelő bizottság által kitöltendő) ADMINISZTRATÍV ADATOK Az igénylő neve Jogi státusza A bejegyzés időpontja Partnerek neve Program címe ÎNAINTE DE A TRIMITE LA CIMSIA DE SELCȚIE VA FI VERIFICAT DACĂ FIECARE DINTRE URMĂTOARELE COMPONENTE ALE PROIECTELOR SUNT COMPLETE ŞI RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII: A BÍRÁLÓ BÍZOTTSÁG ELÉ TERJESZTÉS ELŐTT MINDEN PROGRAMJAVASLAT TARTALMA A KÖVETKEZŐK SZERINT KERÜLNEK ELLENŐRZÉSRE: DA/IGEN NU/NEM Oldal 8 / 15

9 1. Termenul limită de depunere a fost respectat 1. A leadási határidő be lett tartva 2. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanțare nerambursabilă, cel publicat pentru această sesiune 2. Az aktuális kiírásban közzétett megfelelő űrlap kitöltése úján került beadásra 3. Propunerea este redactată în limba română sau maghiară 3. A program román vagy magyar nyelven került benyújtásra 4. Fiecare partener a completat şi a semnat o declaraţie de parteneriat conform cu prevederile din Cererea de finanțare şi aceasta este inclusă în propunere. (Vă Rugăm să indicaţi NU dacă nu aveţi nici un partener) 4. Minden partner aláírta a partnerségi megállapodást a megadott érvényes formanyomtatvány szerint és az részét képezi a beadott pályázatnak (amennyiben nincs partner kérjük a NEM bejelölését) 5. Bugetul este prezentat în formatul solicitat, este exprimat în RON, este conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexa B) şi este inclus în propunere 5. A programhoz csatolt költségvetés a megadott formanyomtatványt kitöltve, a meghirdetett előírásokkal összhangban, RON-ban lett összeállítva; 6. Durata proiectului este mai mică sau egala cu 12 luni (perioada maxim permisă) 6. A program teljes időtartama nem haladja meg a 12 hónapot és a kiírással összhangban december hó 15-vel bezárólag minden tevékenysége megszervezésre kerül. 7. Declaraţile solicitantului au fost completate, au fost semnate conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexele D01, D02, D03) 7. Az igénylő valamennyi nyilatkozatot kitöltött a D01, D02, D03 Mellékletek szerint azokat szabályszerűen érvényes aláírással és pecséttel ellátva csatolta a pályázathoz; 8. Contribuţia solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile 8. Az igénylő saját hozzájárulása min. 10% az elszámolható költségek összegénwek 9. Documentele suport cerute sunt ataşate (cele enumerate la capitolul II din Regulamentul Solicitantului) 9. A kiírásban előírt, a pályázóra vonatkozó valamennyi dokumentumot a megfelelőkképpen csatoltak (Szabályzat, II. Fejezet) 10. Solicitantul este eligibil 10. A szabályzat értelmében az Igénylő jogosult a támogatásra 11. Partenerul(i) este /sunt eligibil/i 11. a Szabályzat értelmében a partnerek jogosultak a támogatásra 12. Proiectul are legătură cu un sector sau un domeniu de activitate acoperit de program 12. a Projekt, program részét képezi a szabályzatban és a kiírásban meghatározott tevékenységi területnek 13. În formularul Cererea de finanțare, solicitantul a descris clar tipurile de activităţi şi costurile acestor activităţi pentru fiecare obiectiv 13. A támogatási igénylésben célkitűzésenként csoportosítva, valamennyi tevékenység fel van tüntetve, részletesen bemutatva, költségeiben megalapozottan indokolva II. Evaluarea calităţii propunerilor de proiect și evaluarea financiară: Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare: II. A program javaslatok, pályázatok minőségi elbírálásában és pénzügyi elemzésében: Valamennyi pályázatot értékel a Bíráló bizottság, pontozásos elemzésnek vetve alá azt, a pontozásnál a következőket véve alapul: Criteriu KÖVETELMÉNYEK Punctaj Pontozás - relevanța și coerenta proiectului cu obiectivele propuse de Program, relevanța 15 Oldal 9 / 15

10 proiectului propus pentru o nevoie, lipsă identificată pe plan local - a támogatási program, a kiírás általános célkitűzéseivel való összhang helyi szintem megfogalmazott igény, hiány teljesítése - soliditate financiara dimensionarea realistă a cheltuielilor propuse, stabilitatea 15 financiară a proiectului, relevanța și corelarea bugetului cu activitățile propuse - a program, pályázat költségvetési stabilitása, valós mértezése, a költségvetés tételeinek indokoltsága és a tevékenységi tervel való megalapozottsága - rezultate așteptate dimensionarea realistă a realizărilor, a grupulu țintă, a 10 ecoului mediatic - a program eredményeinek, résztvevőinek és sajtóvisszhangjának valószerű felmérése, valós tervezése - capacitatea de realizare măsura în care proiectul și-a adecvat activitățile la 20 resursele existente (financiare, umane, logistice) - a program megvalósíthatósága a célkitűzések és az elérhető források (pénzügyi reális összehangolása - participarea părților gradul de implicare și conlucrare dintre parteneri 15 - a partnerek hozzájárulása a pályázatban megnevezett partnerek közvetlen és aktív részvétele a projekt sikeres kivitelezésében - durabilitate si sustenabilitate claritate și realism în alcătuirea planului de acțiune 15 - tartósság és fenntarthatóság a projekt hossztávú hatásainak, folytathatóságának és példaértékének valószerű felmerése - susținerea debutului 10 - az újítószellem és a pályakezdés támogatása TOTAL PUNCTAJ 100 ATENŢIE! Numai proiectele cu un punctaj minim de 60 de puncte vor fi propuse pentru finanțare. MEGJEGYZÉS! Csak a 60 vagy annál magasabb pályázatok, indítványok részesülhetnek támogatásban. Nu sunt selecţionate programele ori proiectele aflate Nem részesülhetnek támogatásban a în una dintre următoarele situaţii: következő helyzetben levő igénylők: a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile punct. 9 din cap. II din prezentul regulament; b) solicitanții au conturile bancare blocate; c) solicitanții nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioada de un an de zile); d) solicitanții au prezentat declarații inexacte la o participare anterioară; e) nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor, şi contribuţiilor la bugetul de stat si bugetul local, la bugetul asigurărilor sociale de stat si a fondurilor speciale. a) a benyújtott igénylés aktacsomagja 9. pontban leírtak szerint nem teljes, nem felel meg az abban leírt követelményeknek vagy előírásoknak; c) az igénylők nem teljesítettek egy előző támogatási szerződésben vállalt feltételt ebben az esetben egy évben kizárásra kerülnek a támogatásra jogosultak köréből; d) az igénylő egy előző pályázatában pontatlan vagy hamis adatokat közölt; e) az igénylő nem teljesítette adókötelezettségeit, illeték vagy hozzájárulási kifizetési kötelezettségeit az helyi költségvetés, az állami, a központi költségvetés illetve a társadalmi segélyezési alapok és a különleges alapok iránti kötelezettségeit elmulasztotta; CAPITOLUL IV: Organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare și selecționare IV. FEJEZET A bíráló bizottságok felállítása és megszervezése - Încheierea contractului de finanțare - A támogatási szerződések megkötése 1. Contractul se încheie între Orașul Sovata şi 1. A támogatási szerződés Szováta Város és a solicitantul selecţionat, conform Anexei I Contractul támogatásra kiválasztott igénylő, a Oldal 10 / 15

11 de finanţare nerambursabilă la prezentul Regulament, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicarii rezultatului final al sesiunii de selecție a proiectelor prin poștă sau prin poștă electronică. 2. La contract se va anexa bugetul detaliat, intocmit conform Anexei B la Regulamentul Solicitantului, cu suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sovata. támogatott közöd jön létre, az I. Mellékletben csatolt minta-szerződés aláírásával egy időben. Az aláírásra a döntés követően legtöbb 30 napon belül történik. A döntést postán vagy elektronikus postán hozzák az érintettek tudomására. 2. A szerződéshez mellékelni kell az Értékelő Bizottság által jóváhagyott összeget tartalmazó módosított költségvetést is, az csatolt B. Melléklet szerint. CAPITOLUL V: Procedura privind derularea contractului de finanțare V. FEJEZET A támogatási szerződés teljesítésének módja 1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate în baza unui contract de finanțare nerambursabila numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în perioada executării contractului. 2. Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile sunt cuprinse în Anexa 1 la prezentul regulament. 3. Autoritatea finanțatoare si beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare nerambursabila ca plățile către beneficiar sa se facă în transe, în avans, în raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente, în funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evoluția în timp a activității finanțate ori de costurile interne de organizare si funcționare ale beneficiarului 4. Finanțarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative. 5. Prima tranșă nu poate depăși 30% din valoarea finanțării totale acordate conform contractului de finanțare, iar ultima tranșă de 10% din valoarea totala a finanțării nerambursabile, va fi virată beneficiarului în termen de maxim 15 zile de la validarea raportului final. Raportul final va trebui depus și înregistrat la autoritatea finanțatoare pana cel târziu la data de 15 decembrie a anului în curs. 6. Suma avansata si nejustificata prin raportari intermediare nu poate depăși în nici un moment al derularii contractului 10% din valoarea transei avansate. Plata urmatoarei transe va fi diminuata cu suma nejustificata în transa anterioara. 7. Obligațiile referitore la transparența programului și a proiectelor realizate în cadrul său Obligațiile finanțatorului Finanțatorul are obligația de a asigura prin toate mijloacele sale disponibile transparența totală a programului de sprijinire a activităților socioeconomice, culturale prevăzut de lege în speță Oldal 11 / Az elszámolható költségek a szabályzat értelmében elszámolhatók amennyiben? szükségesek és elengedhetetlenek a program kivitelezése szempontjából, továbbá a meghatározott megvalósítási időszakban kerültek felhasználásra. 2. Az elszámolható költségek az 1. Mellékletben vannak felsorolva. 3. Figyelembe véve a program sajátosságait, a támogatott anyagi helyzetét, a kivitelezés szakaszait, a tevékenységi tervet a Támogató és a Támogatott közös megegyezés alapján meghatározhatják a támogatás utalásának módját és feltételeit: az utalások számát, az előleg mértékét, az elszámolások határidejét. 4. Az előleget kivéve a támogatás részleteinek utalására szakaszonként, az előző támogatási részlet felhasználását és annak szakszerű elszámolását követően kerülhet sor. 5. Az első részlet nem lehet több mint a teljes támogatás 30%, az utolsó nem lehet kevesebb, mint 10%. Az utolsó részlet utalására a végeleges elszámolás elfogadását követően legtöbb 15 nappal sort kell keríteni, folyó év december 15-e előtti időponttal. 6. Az előlegbe átutalt vagy részletben átutalt és szakszerűen el nem számolt összegek nem haladhatják meg a teljes támogatási összeg 10%-át. Az el nem számolt összeg levonásra kerül a következő utalt részletből 7. Az átláthatóságra és nyilvánosságosságra vonatkozó kötelezettségek A Támogató kötelezettségei Az 544/2001 sz. Törvény előírásaival összhangban a támogató köteles biztosítani a támogatási program teljes nyilvánosságát és átláthatóságát annak

12 Legea 544/2001. Aceste obligații se referă la anunțarea demarării programului, a condițiilor de aplicare, a posibilităților de solicitare, procesul de luare a deciziilor, a rezultatelor, a contestațiilor, precum și rezolvarea acestora, a modului, mărimilor și scopurilor finanțărilor acordate. Obligațiile Beneficiarului Beneficiarul are obligația de a publica toate informațiile referitoare la primirea finanțării, demararea proiectului, a evenimentelor activităților legate de realizarea proiectului, are obligația de a asigura transparența tuturor activităților desfășurate precum și caracterul public al evenimentelor prin mijloace de presă locală și județeană. Aceste obligații va realiza prin întocmirea și trimiterea comunicatelor de presă cel puțin organelor de presă locale: Szovátai Hírmondó si televiziunea regională Sovidek TV bazat pe Comunicatul de presă Anexa V. CAPITOLUL VI: Procedura de raportare şi control teljes egészében. Ezek szerint a rendelkezésére álló eszközökén keresztül nyilvánosságra hozza támogatási program elindítást, a pályázati lehetőségeket, minden érdeklődő számára biztosítja a hozzáférést a szükséges tájékoztatásakhoz, űrlapokhoz, formanyomtatványokhoz, biztosítja a döntéshozatali folyamat átláthatóságát, a döntések eredményeit, a szerződéskötést, az elszámolást és mindazon információkat melyek a törvény értelmében nyilvánosnak minősülnek. A Támogatott kötelezettségei A támogatott köteles biztosítani a projekt minden részletének nyilvánosságát: a támogatás elnyerésének tényét, a tevékenységek megszervezését, az események nyilvános karakterét. Köteles megosztani a helyi és lehetőség szerint a megyei sajtón keresztül az elért eredményeket, tájékoztatókat az események lebonyolításáról, a résztvevőkről. Ezekben a tevékenységekben használnia kell a Sajtóközlemény nyomtatványt V. Sz. Melléklet amelyet köteles megküldeni a Szovátai Hírmondónak és a Sóvidék TV stúdiónak. VI. FEJEZET Elszámolási és ellenőrzési eljárások 1. Pe parcursul derulării contractului, solicitanții care au primit finanțare au obligaţia să prezinte comisiilor de evaluare aprobate de Consiliul Local Sovata următoarele raportări: - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare - raportarea finală: depusă până la data de 15 decembrie a anului în curs şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atât finanțarea proprie cat si contribuția Orașului Sovata. Raport[rile vor conține în mod obligatoriu, menționat separat și anexat în copie ecoul mediatic l programului: știri, reportaje, în mod elevat prezentarea materialelor publicistice apărute în revista lunară Szovatai HIrmondo și postul de televiziune regional Sovidek TV Oldal 12 / A támogatási szerződés teljesítése közben a támogatásban részesült támogatottak kötelesek a következő elszámolásokat benyújtani - időszakos elszámolás: az előzőleg átutalt részletek elszámolására kerülnek benyújtásra, kötelező feltételét képezik a további részletek utalásának. - végső elszámolás legkésőbb december 15- ig le kell tenni. kötelezőképpen tartalmazza a program teljes tevékenységének minden költségét az Támogatott saját hozzájárulását és a Támogató által nyújtott összegek elszámolását egyaránt. A beszámolóknak kötelező módon tartalmazniuk kell a programok és a tevékenységek sajtóvisszhangjának részletes leírását illetve azok elérhetőségeit, lehetőség szerint eredetiben vagy másolatban csatolva, különleges figyelmet szentelve a Szovátai Hírmondóban és a Sóvidék regionális

13 Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa IV. la regulament, vor fi depuse pe suport de hârtie, şi vor fi însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate, în copie legalizată de către responsabilul de proiect pe răspunderea proprie. Acestea vor fi depuse la registratura Autorității Finanțatoare cu adresa de înaintare întocmită conform Anexei III. la regulament. 2. În cazul proiectelor/programelor pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract, Autoritatea Finanțatoare va proceda la recuperarea sumelor acordate, cu aplicarea prevederilor legale în vigoare. 3. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente: - pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de achiziţionarea de bunuri şi servicii: factură fiscală, bon fiscal, ordin de plată, chitanță, dispoziție de plată, etc; - pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanţă, ordin de plată, dispoziţie de plată; - pentru decontarea cheltuielilor de deplasare: contract de prestări servicii transport, facturi fiscale aferente cu probarea efectuării plății, ori prin documentație de probare a efectuării deplasărilor cu autovehicul proprietate personală: ordin de deplasare complectat conform legislației, documente care să ateste necesitatea efectuării deplasării, documente fiscale de achiziționare a combustibilului, act de identitate al conducătorului-declarantului, actul de identitate al autovehiculului, convenție de utilizare al autovehiculului semnată și după caz ștampilată de către beneficiarul serviciului și proprietarul autovehiculului, declarația conducătorului autovehiculului privind efectuarea deplasării cu menționarea traseului, distanței, lista pasagerilor sau a mărfurilor transportate, alte informații considerate necesare, benefice, semnată și după caz ștampilată; - pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: orice document justificativ care corespunde legislației aflate în vigoare si care poate fi folosit ca mijloc probant în efectuarea cheltuielii respective. 4. Data documentelor justificative trebuie sa fie în concordanta cu perioada desfășurării activităților proiectului, așa cum sunt acestea descrise în cererea de finanțare. 5. Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data Oldal 13 / 15 Televízióban megjelent anyagokra. Az elszámolások a IV. Mellékelt szerint kerülnek összeállításra, papíron, aláírással és bélyegzővel ellátva kerülnek benyújtásra, csatolva tartalmazzák minden elszámolt költség bizonylatát sk. hitelesített másolatban Az elszámolások a csatolt III. Mellékletben meghatározott átirathoz csatolva, a benyújtási címen kerülnek benyújtásra, iktatásra. 2. A Támogató jogosult minden visszatérítési és visszaszerzési törvényes és jogi eljárásra amennyiben a szerződéses feltételek bármelyikében a támogatott eltér az elszámolási szabályoktól vagy nem tesz eleget kötelezettségeinek. 3. Az elszámolható költségek jóváírása végett a támogatott köteles a következő bizonylatok és iratok benyújtására - szolgáltatások és áruk beszerzése esetén: számla, banki utalvány, pénztárblokk, szerződés, jóváírt megrendelőlap, teljesítési jegyzőkönyv; - bérlemények esetén: szerződés, teljesítési jegyzőkönyv, számla, banki utalvány, pénztárblokk, - utazási költségek esetén: szerződés, számla, teljesítési igazolvány, pénztárblokk, banki utalvány, saját gépjármű használata esetén: a szükségességet igazoló irat, üzemanyagszámla, szabályszerűen kitöltött és lepecsételt küldő levél, gépjármű használati megállapodás, nyilatkozat az utazás szállítás teljesítéséről, a szállított személyek, áruk, az útvonal és távolság pontos megjelölésével, autótulajdonos és/vagy gépjárművezető személyazonossági igazolványának másolata, az autó forgalmi-engedélyének másolata, - a egyéb költségek kategóriába eső költségek esetén minden, jogilag elfogadható bizonylat erejű iratot, ami igazolhatja a teljesített költségeket és amit a Támogatott azok elszámolásához szükségesnek tart 4. A bizonylatok keltezése meg kell, hogy feleljen a szabályzatban leszögezett elvek szerint a pályázatban feltüntetett és a szerződésben meghatározott időszaknak. 5. A támogató fenntartja az ellenőrzés jogát: a projekt megvalósítása, a tevékenységek események lebonyolításának ideje alatt és utólag is de nem több mint 3 hónappal a

14 validării. 6. Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice. 7. Regimul de gestionare a sumelor finanțate și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Dosarul complet conținând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicatului pentru un eventual audit ulterior. pályázat lezárását követően. 6. A támogatási szerződések, a semmisség terhe mellett, tartalmazni fogják a Számvevőszéknek a Támogatott által kifejtett, a szerződés alapján támogatott tevékenységének ellenőrzési jogát. 7. A kapott támogatás közpénzként lesz kezelve és a kezelést a törvényi előírásoknak értelmében, azoknak megfelelően lesznek kezelve. CAPITOLUL VII: Sancțiuni 1. Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale. 2. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe şi proiecte de interes public. 3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanțării datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local. 4. Nerespectarea prevederilor din contract duce la pierderea transei finale, recuperarea sumelor acordate prin tranșe intermediare, interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor. CAPITOLUL VIII: Dispoziții finale VII. FEJEZET Szankciók 1. A támogatási Szerződések egyoldalú felbontására minden egyéb törvényes eljárás mellőzésével bármikor lehetőség van, a szerződéses feltételeket megsértő fél számára küldött értesítést követően 10 nappal. 2. Amennyiben a támogatási szerződés felbontásra kerül a Támogatott köteles a támogatásként kapott teljes összeg visszautalására, amit a Támogató, jelen szabályzat keretében támogatásra jogosultnak minősülő más programok finanszírozására használhat. 3. A visszautalt összegek után a támogatott büntető- és késedelmi kamat kifizetésre kötelezett esetben alkalmazandóak a helyi adók és illetékek megállapítására és beszedésére érvényes jogi szabályozások. 4. A szerződéses feltétele be nem tartása a hátralevő támogatási részletek megvonását, az utalt támogatás visszafizetési kötelezettségeit és a jövőbeni támogatásigénylésből való kizárást vonja maga után. VIII. FEJEZET Végső rendelkezések 1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratura Autorității Finanțatoare, la sediul Primăriei Sovata, situat în Sovata, str. Principala, nr Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirmă primirea. Oldal 14 / A felek közötti kommunikáció minden esetben írásban történik a projekt kivitelezésének teljes időtartama alatt vonatkozzon az a kiírásra, pályázásra, döntéshozatalra, fellebbezésre, elszámolásra. Minden írásos okmány érvényesen megkapottnak minősül annak a címzett félnél való beiktatásától számítva, a Támogató esetében ez a székhelyen levő Iktató, ennek címe Szováta, Fő út 155, sz. Minden egyéb okmányt annak tértivevényes átvételével

15 2. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare. 3. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2014 pentru domeniul cultural şi primează oricăror prevederi ale altor regulamenturi aprobate anterior. 4. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament. Anexe în vederea aplicării: Anexa A Cererea de finanţare Anexa B Bugetul proiectului şi sursele de finanțare Anexa C CV-ul solicitantului / echipei de proiect Anexa D (D 01, D02, D 03) Declaraţii hivatalosan megkapottnak minősül, ideértve azokat a küldeményeket, amelyek önmagukban igazolják a vevényt. 2. Jelen szabályzat minden esetben kiegészül az érvényes és alkalmazandó jogszabályokkal 3. A Szabályzat rendelkezéseit minden, a költségvetésből elkülönített, a kiírásban meghirdetett és jogosult igénylőnek megítélt támogatásra érvényes és a 2015-es költségvetési évtől alkalmazandó, érvényesítési, értelmezési és alkalmazási előnyt élvezve minden hasonló és az érintett területet szabályozó rendelkezéssel szemben. 4. jelen Szabályzat részét képezik a következő mellékletek is: A pályázattal kapcsolatos mellékletek A Melléklet a,igénylési, pályázati űrlap B Melléklet a költségvetési űrlap C Melléklet a pályázatot kivitelező csoport tagjainak Önéletrajza D (D01, D02, D03) Mellékletek Nyilatkozatok ANEXE PRIVIND CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI DOMENIILE DE ACTIVITATE: Anexa 1 Cheltuieli eligibile si neeligibile Anexa 2 Categorii de activităţi aferente domeniului Anexe privind încheierea şi derularea contractului: Anexa I. Contractul de finanțare nerambursabilă Anexa II. Cerere de plată pentru contractele de finanţare nerambursabilă Anexa III. Adresă de înaintare raportare Anexa IV. Formular Raport descriptiv intermediar/final. Anexa V. Model comunicat de presă AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ MELLÉKLETEK 1 Melléklet elszámolható költségek 2 Melléklet támogatott területek szabályozására vonatokozó melléklet A szerződés megkötésére és teljesítésére vonatkozó mellékletek I. Melléklet keretszerződés minta II. Melléklet a támogatás utalását igénylő kérés III. Melléklet az elszámolás benyújtását kísérő, annak iktatását igénylő átirat IV. Melléklet előzetes/végleges narratív és pénzügyi beszámoló V. Melléklet sajtóközlemény minta Oldal 15 / 15

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie 3-sz. Melléklet/Anexa nr. 3 Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie A BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE / TITLUL PROIECTULUI DE INVESTIŢIE: KÉRT TAMOGATÁS FORRÁS LEÍRÁSA / INFORMAŢII PRIVIND

Részletesebben

Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 1 A jogi osztály 2011. évi tevékenysége / Activitatea compartimentului

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

május Jogszabályfigyelő - A pártok és a választási kampányok finanszírozásának módosítása

május Jogszabályfigyelő - A pártok és a választási kampányok finanszírozásának módosítása www.rmdsz.ro III. évfolyam 113. szám www.oot.ro 2015. május 20. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő - A pártok és a választási kampányok finanszírozásának módosítása 2. Pályázati figyelő - A 2014-2020-as Operatív

Részletesebben

Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser

Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló 2015 Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser Programok, projektek, alárendelt intézmények koordinálása és közbeszerzési vezérigazgatóság

Részletesebben

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében URBANISZTIKAI ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT PROCESUL DE AUTORIZARE DPDV. URBANISTIC Korodi Szabolcs építész URBANISZTIKAI SZAKMAI SZEMPONT PUNCTUL DE VEDERE AL PROFESIEI

Részletesebben

www.oot.ro 2015. szeptember 4.

www.oot.ro 2015. szeptember 4. www.rmdsz.ro III. évfolyam 124. szám www.oot.ro 2015. szeptember 4. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő - Eltörölték a projektekben résztvevő, vissza nem térítendő támogatási keretből javadalmazható közalkalmazottak

Részletesebben

Notă de fundamentare a cererii de cofinanțare a investiției Beruházási adatlap

Notă de fundamentare a cererii de cofinanțare a investiției Beruházási adatlap Anexa nr. 1/1-es számú csatolmány Notă de fundamentare a cererii de cofinanțare a investiției -2013- Beruházási adatlap TITLUL PROIECTULUI DE INVESTIŢIE / A BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE INFORMAŢII PRIVIND TIPUL

Részletesebben

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) -

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - www.ghiseul.ro ISMERTETŐ KÉZIKÖNYV- BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ ONLINE ADÓFIZETÉS AZ

Részletesebben

Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 A Belső könyvvizsgáló és ellenőrző iroda tevékenysége két részlegben

Részletesebben

www.oot.ro 2014. január 8. I. Melléklet: A 2014-es évi költségvetési törvény önkormányzatokat érintő előírásai

www.oot.ro 2014. január 8. I. Melléklet: A 2014-es évi költségvetési törvény önkormányzatokat érintő előírásai www.rmdsz.ro II. évfolyam 48. szám www.oot.ro 2014. január 8. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő I. Melléklet: A 2014-es évi költségvetési törvény önkormányzatokat érintő előírásai 2. APIA anyagok 3. LEADER

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

www.oot.ro 2014. október 22.

www.oot.ro 2014. október 22. www.rmdsz.ro II. évfolyam 86. szám www.oot.ro 2014. október 22. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő 2. Pályázati figyelő 3. APIA hírek 4. Községi költségvetések statisztikai feldologozások ---------------------------------------------------------

Részletesebben

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata Evaluarea ecologică a râului Someş în vederea determinării influenţei acestuia asupra stării

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2014 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 300 din 16 aprilie 2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 octombrie 2015

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 octombrie 2015 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2015 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens Prezentarea proiectului Crearea de laboratoare de restaurare de înaltă performaţă cu centrele Debreţin-Oradea Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátor műhelyek kialakítása Debrecen Nagyvárad

Részletesebben

Városfejlesztési alpolgármester. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Városfejlesztési alpolgármester. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 13602/6/2008 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Elszámolási szabályzat. egyéni tudományos tevékenység (konferencia-részvétel, ill. külföldi publikáció megjelentetése) költségeinek térítéséhez

Elszámolási szabályzat. egyéni tudományos tevékenység (konferencia-részvétel, ill. külföldi publikáció megjelentetése) költségeinek térítéséhez Elszámolási szabályzat egyéni tudományos tevékenység (konferencia-részvétel, ill. külföldi publikáció megjelentetése) költségeinek térítéséhez 2013 Az egyéni tudományos tevékenység támogatására vonatkozó

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 15 octombrie 2015

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 15 octombrie 2015 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2015 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Elszámolási szabályzat. nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel költségeinek térítéséhez

Elszámolási szabályzat. nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel költségeinek térítéséhez Elszámolási szabályzat nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel költségeinek térítéséhez 2016 A KONFERENCIA-KÖLTSÉGEK TÉRÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 1. Szerződéskötés A Kutatási Programok Intézete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Prefectura Cluj. Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: Fax:

Prefectura Cluj. Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: Fax: Prefectura Cluj Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: +40.264.594888 Fax: +40.264.59163 prefectura@prefecturacluj.ro Tisztelt Prefektus Ur! Stimată Doamnă/ stimate Domn! Tárgy: Törvény

Részletesebben

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Ce s-a întâmplat? Mi történt? 2003-2009 Phare Coeziune

Részletesebben

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS Anexa Nr. 1 la Hotărârea nr. /2011 ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS PROIECT CAPITOLUL I. Membrii Asociaţiei sunt următoarele unităţi administrativteritoriale:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 10., péntek Tartalomjegyzék 182/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Minuta şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 Iunie 2012

Minuta şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 Iunie 2012 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEŢEAN Nr. 12845 /2012 Minuta şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 Iunie 2012 Votul privind scoaterea de pe ordinea de zi proiectului de

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

CABINETUL PREŞEDINTELUI

CABINETUL PREŞEDINTELUI ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 87 din 09.02.2016 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016 Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între 18-22 aprilie 2016 Ce înseamnă asta? Mâinile rele au eliberat 10 fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș. Pentru a le vâna trebuie

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

CONTRACT de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare nr. din data

CONTRACT de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare nr. din data SC. ECKEN KOZMU SRL - ECKEN KÖZMŰ KFT. 537265, SÂNCRĂIENI NR. 522 CSÍKSZENTKIRÁLY 522 SZÁM JUDEŢUL HARGHITA HARGITA MEGYE tel. 0740-470990, e-mail: ecken@csikszentkiraly.ro CONTRACT de furnizare/prestare

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

www.oot.ro 2014. április 30. Meghívó magyarországi önkormányzati szakmai találkozókra

www.oot.ro 2014. április 30. Meghívó magyarországi önkormányzati szakmai találkozókra www.rmdsz.ro II. évfolyam 64. szám www.oot.ro 2014. április 30. TARTALOM: 1. OÖT - MÖSZ együttműködés Meghívó magyarországi önkormányzati szakmai találkozókra 2. APIA hírek ---------------------------------------------------------

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV ro BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV hu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Aprobat cu Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló

Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló Direcția generală management / Menedzsment vezérigazgatóság Compartimentul resurse umane / Humánerőforrás részleg Compartimentul management

Részletesebben

Elszámolási szabályzat vizsgafilm forgatási költségekhez

Elszámolási szabályzat vizsgafilm forgatási költségekhez Elszámolási szabályzat vizsgafilm forgatási költségekhez Tartalmi beszámoló A tartalmi beszámolónak tartalmaznia kell a vizsgafilm forgatásának menetét, az alkotócsoport tagjainak szerepét illetve az igényelt

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Mecanisme de finanţare a OSC de către stat

Mecanisme de finanţare a OSC de către stat Mecanisme de finanţare a OSC de către stat Eszter Hartay Centrul European pentru Drept Necomercial Chişinău, 28 februarie 203 Chestiuni de discutat Principiile finanţării de stat Mecanisme de finanţare

Részletesebben

MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA KOVÁSZNA MEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE

MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA KOVÁSZNA MEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA MONITORUL OFICIAL al JUDEŢULUI COVASNA KOVÁSZNA MEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE Anul II, Nr. 9 Septembrie 2016 HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII ŞI ALTE ACTE HATÁROZATOK,

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România

Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România 27-213 Politica europeană de coeziune 27-213 A. Abordarea strategică: coordonarea politicii de coeziune cu strategia de

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 584 din privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 584 din privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 584 din 23.08.2016 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza és A Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21-én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 183 din 31.08.2011 ACORD

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 183 din 31.08.2011 ACORD ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 183 din 31.08.2011 VIZAT: PREȘEDINTE, Radu Țîrle ACORD Privind modalitatea de integrare a Depozitului judeţean şi a instalaţiilor aferente în Proiectul de management

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

UNITARIAN UNIVERSALIST PARTNER CHURCH COUNCIL ROMANIA RESOURCE & GRANT GUIDE FOR PARTNERED CHURCHES

UNITARIAN UNIVERSALIST PARTNER CHURCH COUNCIL ROMANIA RESOURCE & GRANT GUIDE FOR PARTNERED CHURCHES UNITARIAN UNIVERSALIST PARTNER CHURCH COUNCIL ROMANIA RESOURCE & GRANT GUIDE FOR PARTNERED CHURCHES COMPILED BY KRISZTINA PALL ENGLISH DESCRIPTIONS BY ZSOFIA SZTRANYICZKI This guide was developed to provide

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

Leader G10 Hírlevél 3. Szám/Augusztus/2012 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja

Leader G10 Hírlevél 3. Szám/Augusztus/2012 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja Leader G10 Hírlevél 3. Szám/Augusztus/2012 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja Tartalom A Fejlesztési Terv Intézkedései...2 Dokumentumok beszerzése...3 Tájékoztató Karaván...4 10 fontos tudnivaló...5

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2015. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

HOTĂRÂREA NR. 187/2013 privind aprobarea Programului Municipal «KORI&ÚSZÁS 2013» Városi sportoktató program jóváhagyásáról szóló HATÁROZAT

HOTĂRÂREA NR. 187/2013 privind aprobarea Programului Municipal «KORI&ÚSZÁS 2013» Városi sportoktató program jóváhagyásáról szóló HATÁROZAT ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA CIUC HOTĂRÂREA NR. 187/2013 privind aprobarea Programului Municipal «KORI&ÚSZÁS 2013» Városi sportoktató program jóváhagyásáról szóló HATÁROZAT

Részletesebben

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016. évben: 600.000,- A pályázat

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására

Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására Csongrád Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Csongrád

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

A hagyományos fűtésrendszer cseréje / kiegészítése megújuló energiaforrásokat használó rendszerekkel ZÖLD HÁZ PROGRAM

A hagyományos fűtésrendszer cseréje / kiegészítése megújuló energiaforrásokat használó rendszerekkel ZÖLD HÁZ PROGRAM A hagyományos fűtésrendszer cseréje / kiegészítése megújuló energiaforrásokat használó rendszerekkel ZÖLD HÁZ PROGRAM Péter Pál Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Románia megújuló energiaforrás

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium. Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18.

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium. Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18. EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18. A támogatás kifizetése Előleg: 80% Időközi beszámoló: legkésőbb

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarszék Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015.(I. 29.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben