TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/d. törzskönyvi nyilvántartási száma: bankszámlaszáma: képviselő: mint Támogató,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/d. törzskönyvi nyilvántartási száma: 312583 bankszámlaszáma: képviselő: mint Támogató,"

Átírás

1 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/d. törzskönyvi nyilvántartási száma: bankszámlaszáma: képviselő: mint Támogató, másrészről valamint a székhely: képviselő: cégjegyzékszáma vagy törzskönyvi azonosító szám: adószám: bankszámlaszáma: mint Kedvezményezett a székhely: képviselő: cégjegyzékszáma vagy törzskönyvi azonosító szám: adószám: bankszámlaszáma: mint Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Felek) kötöttek a mai napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei: Felek rögzítik, hogy a Támogató I. félévében a Stadionbiztonság fokozása a sporthuliganizmus visszaszorítása érdekében tárgyában pályázatot írt ki (pályázati azonosító szám: MLSZ ), amelyen Kedvezményezett támogatást nyert el. A támogatást a Támogató biztosítja a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. 2. A szerződés tárgya: 2.1. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: új Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), illetőleg az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján Kedvezményezettet továbbadott támogatásban részesíti a Kedvezményezett tulajdonában/üzemeltetésében/használatában lévő [ ] helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az [ irányítószám, település, utca, házszám ] alatti labdarúgó stadion biztonsági fejlesztésének tárgyában (a továbbiakban: Feladat) A Kedvezményezett kijelenti, hogy 1

2 - a támogatási kérelemben foglalt adatok, és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; - a szakmai feladat tárgyában támogatási igényt a pályázattal egyidejűleg, illetőleg korábban máshol nem nyújtott be/ év hó napján intézménynél nyújtott be [a megfelelő kiválasztandó]. 3. A támogatás tárgya, forrása: 3.1. A támogatás tárgya a Támogató tulajdonában lévő és általa a 2.1. pontban jelzett helyszínen saját költségére felszerelt és beüzemelt stadionbiztonsági berendezések Kedvezményezet általi használati joga azok átvételétől számított 5 éves időtartamra (kötelező fenntartási időszak). A használati jog közhiteles nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre A támogatás forrása a Fejezet Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Magyar Labdarúgó Szövetség között létrejött támogatási szerződés A támogatás könyvszerinti értéke: Ft 3.4. Támogatott tevékenység: TEÁOR Sportlétesítmények üzemeltetése TEÁOR Sportegyesületi tevékenység TEÁOR Egyéb sporttevékenység 3.4. A Támogató a támogatást visszatérítendő támogatásként biztosítja. 4. A támogatás rendelkezésre bocsátása: 4.1. A támogatás rendelkezésre bocsátása oly módon történik, hogy Támogató a 3.1. pontban jelzett beüzemelést követően a berendezéseket Kedvezményezet birtokába és használatába adja. Ezen időponttól kezdődően az eszközök üzemeltetési költsége a Kedvezményezettet terheli A támogatás biztosításának feltétele, hogy a Kedvezményezett a támogatás könyvszerinti értékének erejéig írásbeli felhatalmazást adjon a Támogató részére a Kedvezményezett valamennyi bankszámlájáról történő azonnali beszedésre arra az esetre, ha Kedvezményezett a támogatásként átvett berendezéseket nem szerződésszerűen használja. Kedvezményezett ezen felhatalmazást a jelen támogatási szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül köteles benyújtani. Kedvezményezett köteles bankszámlája megváltozását, valamint további bankszámlák nyitását 5 munkanapon belül írásban bejelenti a Támogatónak, egyidejűleg köteles átadni Támogató részére a bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást lehetővé tevő felhatalmazó levél számlavezető által visszaigazolt eredeti példányát is A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződés a Támogató részéről eljáró, arra jogosult személy pénzügyi és jogi ellenjegyzésével érvényes Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítására abban az esetben kerülhet sor, ha a Kedvezményezett a Támogatóval vagy annak jogelődeivel korábban kötött szerződésekben foglalt, lejárt esedékességű kötelezettségeinek teljesítéséről szóló elszámolást a Támogató részére az előírt határidőben benyújtotta, és azt a Támogató elfogadta A Kedvezményezett a 3.1. pontban jelzett időtartam lejártát követően a használatba vett berendezéseket felek eltérő megállapodásának hiányában fizikailag visszaszolgáltatja 2

3 Támogatónak. Ennek részletes technikai szabályait Felek a fenntartási időszak lejárta előtt lekésőbb 3 hónappal korábban külön megállapodásban rendezik Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítésébe közreműködők bevonására jogosult azzal, hogy a közreműködők tevékenységéért sajátjaként felel. 5. A szerződéskötés feltétele: 5.1. Annak (30 napnál nem régebbi) igazolása, hogy a Kedvezményezett az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) alapján a támogatási szerződés megkötésének időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül (igazolás módja: NAV együttes adóigazolás); 5.2. ÁFA-levonási jogosultságról szóló, a pályázati adatlap szerinti nyilatkozat benyújtása; 5.3. Kedvezményezett képviseletére jogosult személy közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának benyújtása; 5.4. Annak igazolása, hogy a Kedvezményezett a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően eleget tett az állami sportinformációs rendszerbe (ÁSR) történő adatszolgáltatási kötelezettségnek 5.5. Annak nyilatkozati formában történő igazolása, hogy a Kedvezményezett megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. szerinti követelményének 5.6. Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. és 8. -ában foglalt korlátozás alá (igazolás módja: pályázati formanyomtatvány szerinti nyilatkozat); 5.7. Jelen szerződés aláírásával a Kedvezményezett hozzájárul adatainak Támogató által történő kezeléséhez, illetve a kezelt adatok az állami támogatásokkal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott, a támogatások nyilvántartásával és felhasználásával kapcsolatos nyilvántartások és monitoring rendszerek felé történő továbbításához. Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy adatai változását írásban közli Támogatóval. 6. A támogatás felhasználásának szabályai, a Kedvezményezett kötelezettségei A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a Sportról szóló évi I. törvény vonatkozó június 30. napján hatályba lépő rendelkezéseibe (IX. fejezet: A sportrendezvények szervezése) foglalt előírások teljesítése érdekében a pályázati felhívásban meghatározottaknak megfelelően használja fel A Kedvezményezett kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a Szerződés keretében fejlesztett sportlétesítményt a berendezések használatba vételétől számított legalább 5 évig fenntartja (kötelező fenntartási időszak), rendeltetésének megfelelően használja, és az üzemeltetéshez szükséges karbantartást elvégzi. A Kedvezményezett köteles a rendeltetésszerű használatról írásban évente beszámolni (tárgyév október 15-ig napjáig) a Támogatónak. Ennek formájáról és kötelező tartalmi elemeiről Támogató a későbbiekben rendelkezik Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás rendelkezésre bocsátására akkor kerülhet sor, ha a Támogatóval, a Támogató jogelődeivel, az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző szervezettel, valamint a BMSK Zrt-vel szemben 90 napnál régebbi, esedékessé vált és meg nem fizetett tartozása nem áll fenn. 3

4 Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában egyben kijelenti, hogy az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált lejárt köztartozása nem áll fenn. Kedvezményezett hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Támogató e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az új Áht-ban meghatározottak szerint A Kedvezményezett köteles a fejlesztett sportlétesítmény területén vagy annak közelében jól látható helyen elhelyezni: legalább egy darab 30x40 cm méretű emlékeztető táblát a projektről, mely tartalmazza a Kedvezményezett és a Támogató nevét, a projekt azonosítószámát, a támogatás 3.3. pontban meghatározott értékét, a Magyar Labdarúgó Szövetség logóját, A Kedvezményezett a Feladat megvalósítása során szem előtt tartja a sportlétesítmény bejáratának valamennyi fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítését A Kedvezményezett kijelenti, hogy a sportlétesítmény a szerződéskötés időpontjában tulajdonában/üzemeltetésében/használatában van. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan elidegenítéséről, bérbeadásáról, más jogcímen történő birtokbaadásáról, megterheléséről a projekt fenntartási időszak végéig köteles a Támogatót egyidejűleg tájékoztatni, egyben gondoskodni arról, hogy a jogot szerző 3. személy a jelen pályázat alapján létrejött támogatási szerződést megismerje és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismerje A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a) a támogatással kapcsolatos iratokat, legalább 10 évig megőrzi és biztosítja, hogy a Támogató, illetve annak képviselői azokba a támogatás átadását követően bármikor előzetes bejelentést követően betekinthessenek; b) biztosítja, hogy a Támogató vagy annak képviselői a támogatás felhasználásának jogszerűségét beleértve jelen szerződésnek való megfelelőségét is folyamatosan ellenőrizhessék, ennek során a Támogatóval együttműködik, a Támogató képviselőit ellenőrzési munkájukban a minden módon és eszközzel segíti; c) a Polgári Törvénykönyv 81. (4) bekezdése értelmében a támogatás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadja meg; d) legkésőbb 8 napon belül írásban értesíti a támogatót, ha a szerződéskötéskor közölt bármely adatában, illetve a szerződést befolyásoló bármely körülményében változás következett be A Kedvezményezett az éves beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót a beérkezést követő 60 napon belül megvizsgálja, és dönt annak elfogadásáról, illetve elutasításáról. A Támogató döntéséről 5 munkanapon belül írásban értesíti a Kedvezményezettet. Ha a Kedvezményezett a beszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti, vagy a határidőben benyújtott beszámoló tartalma nem megfelelő, úgy a Támogató határidő megjelölésével írásban felszólítja a Kedvezményezettet a hiány pótlására, vagy a beszámoló egyéb módon történő korrekciójára. A beszámoló elfogadására fent rögzített határidő ez esetben egy alkalommal legfeljebb 20 nappal meghosszabbítható. A felek rögzítik, hogy a pótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Kedvezményezett rendeltetésszerűen használta-e fel. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén azonos vagy hasonló célra újabb támogatásban nem részesíthető. 4

5 6.4. A felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg: a Támogató részéről: (név+beosztás+telefonszám+ cím) a Kedvezményezett részéről: (név+beosztás+telefonszám+ cím) 6.5. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató részéről az éves beszámoló elfogadására az MLSZ elnöksége vagy az általa kijelölt személy jogosult Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatás keretében kapott eszközök tulajdonjoga a projekt teljes időtartama alatt Támogatót illeti meg, és Támogató tartja nyílván számviteli nyilvántartásaiban. Kedvezményezett köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, mellyel ezen tulajdonjogot veszélyeztetné, korlátozná, azzal szemben harmadik személy bármilyen jogosultságot szerezne. Kedvezményezett a fenntartási időszak végéig (átadástól számított 5 naptári év) köteles az eszközök meglétét a Támogató felé dokumentumokkal igazolni, illetőleg az eszközök állagának romlásáról, veszélyéről, idő előtti megsemmisülése esetén annak okairól a Támogatót 2 munkanapon belül írásban tájékoztatni. Az eszközök Kedvezményezettnek felróható okból történő megsemmisülése, elvesztése esetén Kedvezményezettnek az esemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül meg kell fizetni az eszközök jelen szerződés 3.3. pontjában meghatározott könyvszerinti értékét a Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt összegben A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz azok s forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül a jogszabályban meghatározott jogosultak, a Támogató illetékes szerve, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek, valamint az átutalt támogatás jogszerű és szerződésszerű felhasználását ellenőrizhesse. Kedvezményezett köteles az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni és tűrni, valamint az ellenőrzésben közreműködni. Amennyiben Kedvezményezett az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségeit nem teljesíti, az ellenőrzést akadályozza, illetőleg a szükséges tájékoztatást nem adja meg, Támogató a jelen szerződésben biztosított támogatást visszavonja, és Kedvezményezett köteles azt a visszavonástól számított 15 napon belül 6.6. pontban foglaltak szerint megfizetni A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem adható tovább. Köztartozásnak minősül különösen az Art-ben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség (így különösen adók és illetékek vagy adók módjára behajtható, jogerős határozattal előírt társadalombiztosítási fizetési kötelezettségek), amelynek megállapítása, ellenőrzése és behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv (Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy szervei) hatáskörébe tartozik. Köztartozásnak minősül továbbá az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti. 7. Egyéb feladat-specifikus kedvezményezetti vállalások 7.1. A Kedvezményezett vállalja, a rendszer kiépítése során a helyszín rendelkezésre állását, a bejárás biztosítását, a létesítménnyel kapcsolatos információk és dokumentumok szolgáltatását (pl. műszaki leírások, engedélyek), együttműködést a kivitelezés lebonyolításában. 5

6 7.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat beszerzi és csatolja A Kedvezményezett vállalja, hogy a Sporttörvény 63. (3a) bekezdésében meghatározott, a sportlétesítmények összehangolt biztonsági fejlesztését biztosító, a sportlétesítményeket biztonságtechnikai ellenőrzését végrehajtó szervezetek által közösen elfogadott négyéves biztonságtechnikai fejlesztési tervben és az ahhoz kapcsolódó költségtervben a Támogató tulajdonában lévő, de tartós használatra átadott rendszer karbantartásával kapcsolatos feladatokat és költségeket a központi kétéves garanciát követően külön tételként megjeleníti A Kedvezményezett vállalja a kötelező fenntartási időszak alatt a stadionba telepített eszközök szakszerű üzemeltetését és állagmegóvását A kötelező fenntartási időszak alatt az eszközök karbantartására a Támogató köt karbantartási szerződést. A sportszervezet vállalja, hogy a karbantartás költségeinek fedezésére a garanciális időszak elteltét követően ,- Ft-ot befizet a Támogató által fenntartott alszámlára. A Támogató az alszámlán lévő, stadiononként nyilvántartott összeggel minden év december 31.-ig elszámol a Kedvezményezettekkel, és felhívja a Kedvezményezetteket arra, hogy a felhasznált összeget pótbefizetéssel pótolják. Ennek hiányában a be nem fizetett összeget a Támogató a Kedvezményezettnek fizetendő díjakból vagy bármely más jogcímen a Támogató által a Kedvezményezettnek fizetendő összegekből visszatartja és a visszatartott összeget a karbantartási számlára átvezeti A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatás keretében használatba adott beléptető kapuk megfelelő működtetése érdekében gondoskodik a stadionba más módon történő bejutás megakadályozásáról (kerítések, javítása vagy kialakítása) a Támogató Infrastruktúra Szabályzatának megfelelően A Kedvezményezett vállalja, hogy a rendszer szakszerű működtetése érdekében gondoskodik a beléptetési pontok és a stadion kamerarendszer igényeinek megfelelő megvilágításáról A Kedvezményezett vállalja, hogy a vezetési irányítási pont, valamint a beléptető kapuk megfelelő működtetéséhez biztosítja a megfelelő áramforrást és internetes kapcsolat kiépítését és folyamatos fenntartását A Kedvezményezett biztosítja olyan vezetési pont kialakításának lehetőségét, amely lehetővé teszi legalább öt munkaállomás kialakítását és 6 fő elhelyezését A Kedvezményezett vállalja, hogy a beruházás keretében megvalósuló, a stadionban működtetett informatikai rendszerek elhelyezését úgy biztosítja, hogy azok biztonságos elhelyezése, illetéktelenek általi megközelíthetetlensége, folyamatos és zavartalan működése biztosítva legyen A Kedvezményezett vállalja, hogy biztosítja a Támogatás keretében telepített eszközök szünetmentes áramforrásról történő működésének feltételeit. 6

7 7.12. A Kedvezményezett vállalja, hogy biztosítja a rendezők, a rendőrség és a vezetési pont közötti kommunikáció műszaki feltételeit A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatás keretében használatba adott eszközöket megfelelő képesítéssel és jogosultsággal rendelkező személyzettel üzemelteti A Kedvezményezett biztosítja, hogy a Támogató illetve az általa megbízott személyek a rendszer működtetéséhez szükséges személyzet ellenőrzését elvégezze, az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok a helyszínen rendelkezésre álljanak A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatás keretében használatba adott eszközök és a rendszerek ismertetésével és működtetésével kapcsolatos továbbképzéseken a rendszer működtetésért felelős személyek a Kedvezményezett költségkén kötelezően részt vesznek A Kedvezményezett vállalja, hogy csatlakozik a Támogató által működtetett jegyértékesítési rendszerhez, és vállalja a működtetés, üzemeltetés helyben keletkező költségeit, így különösen a központi rendszerrel online kapcsolatot biztosító bérelt vonal költségeit, vállalva, hogy ez utóbbi körben szerződést köt a Támogató által megnevezett szolgáltatóval A Kedvezményezett vállalja, hogy megkezdi szurkolói kártyák kibocsátását a Támogató által biztosított szurkolói kártya mintarendszer alapján Kedvezményezett vállalja, hogy a szurkolói kártya rendszer kiépítését követő 12 hónapon belül a hazai szurkolók kizárólag szurkolói kártyával válthatják ki a jegyeiket, bérleteiket. Vállalja a szurkolói kártyarendszer 0-24 órás üzemeltetését. 8. Elállás, felmondás 8.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha: a) a Kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást; b) a Kedvezményezett a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett a támogatási igény benyújtásakor; c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az Ávr. rendelkezései alapján nem köthető támogatási szerződés; d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a jelen szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; e) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget a 7. pontban meghatározott kötelezettségeinek, ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni; f) a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja; g) a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott éves beszámoló, határidejét elmulasztotta, vagy a beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el; 7

8 h) a Kedvezményezett a támogatási igény benyújtásának és a jelen szerződés megkötésének időpontja közötti időszakban nem felelt meg az 1/2012 (I.26.) NGM rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; i) a sportról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 57. (1) bekezdése szerinti feltételeket nem teljesítette, illetve a (2) bekezdés szerinti helyzetbe került, vagy j) köztartozásának fizetési határideje a szerződés megkötését követően lejárt és arra fizetési halasztást, illetve részletfizetési kedvezményt sem kapott; k) a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel A Támogató jogosult továbbá a szerződéstől elállni, ha a Kedvezményezett a) a szerződéskötés során, illetve a szerződés teljesítése alatt valótlan vagy hamis adatot szolgáltat; b) a lényeges adata vagy körülmény változására vonatkozó bejelentési kötelezettségét nem teljesíti; c) jelen szerződés bármely rendelkezését megszegi A Támogató elállási jogát a Kedvezményezetthez intézett írásbeli, egyoldalú nyilatkozattal gyakorolja. Az elálláshoz kapcsolódó jogkövetkezmények a nyilatkozat kézbesítésével állnak be Amennyiben a Támogató eláll a szerződéstől, a Kedvezményezett köteles a 3.3. pontban szabályozott összeget a Polgári Törvénykönyv szerinti kamatát nyolc banki munkanapon belül a Támogatónak visszafizetni. 9. A szerződés módosítása 9.1. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából, kizárólag írásban történhet A Kedvezményezettnek a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Kedvezményezett kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. A támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása szintén írásban kezdeményezhető az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig Támogató jogosult a Kedvezményezett nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Kedvezményezettnek felróható okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények (elállás) között. 10. Értesítési és visszafizetési kötelezettség Amennyiben a Kedvezményezett neki felróható okból (egészben vagy részben) nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, és a kötelezettségszegést Támogató megállapítja, Kedvezményezett köteles támogatás 3.3. pont szerinti értékét a Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt összegben visszafizetni Amennyiben a Kedvezményezett neki fel nem róható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, illetve a szerződés meghiúsul, azt a Kedvezményezett az okról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül köteles írásban bejelenteni Támogatónak, és ezzel 8

9 egyidejűleg a támogatás 3.3. pont alapján számított időarányos részét Támogató részére visszafizetni Kedvezményezett az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változást jelen szerződés módosítása végett a változást követő 15 napon belül köteles írásban a Támogató részére bejelenteni Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a Támogató jelen szerződéstől való elállása, vagy jelen szerződés alapján keletkezett, a Kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a támogatási összeg visszafizetésére szóló felszólításnak határidőre nem tesz eleget, a Támogató jogosult a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízással élni Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy Támogató legfeljebb öt évre kizárhatja további támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételek közül legalább egy teljesül: a) a szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítése meghiúsul, és a Kedvezményezett nem tett eleget a vonatkozó bejelentési kötelezettségének, b) Kedvezményezett a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel, c) a Kedvezményezett nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek a feladat szabályszerű megvalósítását nem tudják ellenőrizni, d) a Kedvezményezett valótlan, hamis adatot szolgáltatott, e) Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét határidőben nem, vagy nem teljes mértékben teljesítette, és Támogató követelését a rendelkezésre álló biztosítékokból vagy más módon nem tudta behajtani, f) Támogató a Kedvezményezettnek felróható okból állt el a támogatási szerződéstől. 11. Záró rendelkezések A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Stv., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, a Rendelet, az Utasítás, továbbá az államháztartás működésével összefüggő és egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Budapest,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja szerződés egyedi azonosítója: pályázati azonosító: amely létrejött.. ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS egyrészről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17., adóigazgatási azonosító

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter meghívásos pályázatot hirdet a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására A szociál- és nyugdíjpolitikáért

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelete az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Az emberi erőforrások minisztere 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelete az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@csanadiiskola.hu Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet Az emberi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A tehetségeket segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programok kidolgozására és a támogatás odaítélésére (A pályázat kódja: NTP-OKD-M-12) Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben