HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)"

Átírás

1 Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 21. -ában és 55. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából létrejött egyrészről a Fővárosi, Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: Támogató), (székhelye:..., Nemzeti Foglalkoztatási Alap lebonyolítási számlaszáma:......, képviseletében eljáró személy neve:...), másrészről a(z).. (továbbiakban: Kedvezményezett), székhelye:, beruházással érintett telephelye:....., adószáma:..., KSH számjele:..., számlavezető pénzintézet neve:..., bankszámlaszáma:..., cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma:.., képviseletre jogosult személy neve:...), mint Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: I. A szerződés tárgya 1) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) új munkahelyek létrehozásához elnyerhető támogatásra az Flt a, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból foglal- Ez a minta, a hatósági szerződés szövegének ismertetése elsősorban a pályázók tájékoztatását szolgálja. A kormányhivatal munkaügyi központja (Támogató) a szerződést és mellékleteinek végleges tervezetét e szövegminta szerint, az általa kialakított gyakorlat, szakmai szempontok és eljárási rend alapján kiegészítve, módosítva - a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdés d) pontja alapján, saját hatáskörben - a vonatkozó jogszabályok és azok változásának figyelembevételével készíti el.

2 2 koztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18., 18/A. -ai, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján - a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének központi keretéből (a továbbiakban: NFA) - pályázatot írt ki. Kedvezményezett azonosító szám alatt nyilvántartásba vett, án(én) beérkezett pályázatát a nemzetgazdasági miniszternek, a Rendelet 18. (1) bekezdésben foglalt jogcímen, valamint a támogatásra vonatkozó pályázati felhívás szerinti, a nemzetgazdasági miniszter május -ai döntésével /iktatószám: NGM/ (2013)/ és a döntésről szóló értesítőlevél alapján.. Ft, azaz forint keretösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette, ezért a Szerződő Felek jogosultak - az abban meghatározottak szerint - a jelen hatósági szerződés megkötésére. 2) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató a Kedvezményezett számára a fent említett pályázatában foglaltak alapján, új munkahelyek létrehozásának támogatása céljából... Ft, azaz.. Ft támogatási összeg erejéig vissza nem térítendő támogatást nyújt, amelyet a Kedvezményezett kizárólag a pályázatban megnevezett.megyében településen. szám alatti telephelyen (megnevezése, címe) megvalósításra kerülő. (támogatott projekt megnevezése) beruházási projektre fordíthatja. 3) A beruházási projekt megvalósításának nettó/bruttó (ÁFA nélküli/áfa-val növelt) összköltsége Ft, azaz.. forint, amelyből az NFA-ból támogatott beruházási rész a Kedvezményezett pályázatában is feltüntetett, és ennek alapján a jelen hatósági szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt épület, épületrész és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, műszaki berendezések, gépek, felszerelések, technológiák és egyéb immateriális javak (a továbbiakban: tárgyi eszközök és immateriális javak).. Ft, azaz.. forint nettó/bruttó összköltséget jelentenek. A Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a beruházás fenti támogatáson felüli forrását a jelen hatósági szerződés 2. sz. mellékletében feltüntetett forrásokból biztosítja. 4) Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a pályázat keretében támogatott beruházását év. hó napján megkezdi (megkezdte), és... év... hó... napjáig befejezi, és a támogatás folyósítására vonatkozó záró pénzügyi elszámolását legkésőbb év.. hó napjáig a Támogató részére benyújtja. A pályázatban szereplő beruházás megkezdésének minősül: építés esetén az építési munkálatok megkezdése, vagy az új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések a kedvezményezett által első alkalommal, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő megrendelése közül az, amelyikre korábban sor kerül. Befejezettnek minősül a beruházás, amikor a műszaki átadást követően a beruházás eredményeként végzett tevékenységhez a vállalkozás valamennyi szükséges szakhatósági engedélyt megka-

3 3 pott. Új telephely építése esetén a létrehozott kapacitás, termelés beindításához szükséges szakhatósági engedély benyújtásának végső határideje: a beruházás befejezését követő 90 nap. 5) Kedvezményezett vállalja, hogy a beruházás keretében megvalósított új munkahelyekre - (amennyiben a teljes létszámfeltöltés a befogadó nyilatkozat átvételét követően megvalósult, legkorábban a hatósági szerződés aláírásának napjától) -, év hó napjáig a pályázatában vállalt.. fő teljes munkavállalói létszámot ( fő órás munkavállalói létszámot) felveszi, majd kötelezettséget vállal arra, hogy ettől az időponttól kezdődően ezt a létszámát, továbbá a pályázatában megjelölt - annak benyújtása előtti 12 hónapban a beruházással érintett telephely szerinti, amennyiben a régióban több telephellyel rendelkezik, a régióban található valamennyi telephelyén meglévő - fő létszámát (ebből 8 órában foglalkoztatott fő, órában foglalkoztatott fő) külön-külön és együttvéve, azaz összesen fő (ebből 8 órában foglalkoztatott fő, órában foglalkoztatott fő) munkavállalót munkaviszony keretében, éves átlagos statisztikai állományi létszámként kimutatva 1 év.... hó... napjáig folyamatosan továbbfoglalkoztatja. (Amennyiben a pályázó az NFA(MPA) terhére meghirdetett korábbi, foglalkoztatási kötelezettséggel járó pályázat keretében vállalt a régióban, és ez a létszám nagyobb, mint a jelen pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszáma, akkor az érvényben lévő foglalkoztatási kötelezettségét kell meglévő éves létszámnak tekinteni.) Az átlagos statisztikai állományi létszámba nem számíthatók be a rokkantsági, baleseti rokkantsági, valamint öregségi nyugdíjban részesülő személyek, továbbá azok a külföldi állampolgárok, akiknek foglalkoztatásához munkavállalási engedély szükséges. Ez alól kivételt képeznek a Magyarország által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó személyek. A többletlétszám átlagos statisztikai állományi létszámába nem számíthatók be azok a személyek, akik a kedvezményezetthez történt felvételüket, kiközvetítésüket közvetlenül megelőzően a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti kapcsolt vállalkozásoknál voltak foglalkoztatva. 6) Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy az előző pontban szereplő létszámfeltöltés során a.. kirendeltség/ek által kiközvetített. fő álláskereső személyt, azon belül. fő roma (napi órában foglalkoztatott) személyt / egyéb célcsoporthoz 2 tartozó személyt alkalmaz. A kedvezményezett ezen időszak alatt nem köteles mindvégig ugyanazokat a munkavállalókat alkalmazni, de a helyükre ugyanolyan státusú személyeket kell felvenni. Amennyiben az álláskereső, illetve a roma személyek alkalmazása bármilyen oknál fogva nem valósul meg, a Kedvezményezett a vállalt létszámot nem álláskereső személyek köréből is feltöltheti, azonban az e jogcímen odaítélt támogatást nem veheti igénybe, ideértve azt az esetet is, ha a Támogató nyilvántartásában nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő, illetőleg az e jogcímen korábban igénybevett támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket (2) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben vissza kell fizetnie. A roma munkavállalók foglalkoztatásának megkezdésekor 1 A számítás módjára a pályázati dokumentáció - útmutató - tartalmazza az aktuális részletes szabályokat. 2 A célcsoportok az aktuális pályázati felhívásban foglaltak szerint változhatnak.

4 4 a Kedvezményezettnek rendelkeznie kell a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlásával a foglalkoztatni kívánt személyre vonatkozóan, névre szólóan 1. Amennyiben a foglalkoztatottra vonatkozóan ilyen dokumentummal a Kedvezményezett nem rendelkezik, úgy az arra a személyre igénybe vett kiegészítő támogatás a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket (2) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben visszakövetelésre kerül. 7) Kedvezményezett vállalja, hogy a beruházási projekt keretében megvásárolt, NFA-ból támogatott tárgyi eszközök és immateriális javak segítségével létrehozott kapacitást az eredeti foglalkoztatási céloknak megfelelően a beruházás befejezésétől számított 3 évig, azaz. év hó napjáig fenntartja és működteti. Ez a kötelezettsége Kedvezményezettnek akkor szűnik meg, amikor a Támogatót a jelen hatósági szerződés III/1/e. pontja szerint elkészítendő záróbeszámolóban tájékoztatja, és azt a Támogató elfogadja. 8) Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint jár el. II. A támogatás összege és felhasználásának feltételei 1) Támogató vállalja, hogy Kedvezményezettnek a projekt megvalósításához vissza nem térítendő támogatást nyújt. Az NFA-ból támogatható beruházás-rész teljes nettó összköltségének..%-a, de legfeljebb Ft, azaz... forint összegben. Amennyiben a projekt összköltsége csökken, a támogatási összeg megfelelő arányban csökkentésre kerül. A támogatás támogatástartalma: Ft. 2) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előző pontban megjelölt támogatási összeget Kedvezményezett kizárólag a támogatott projekt részét képező - jelen hatósági szerződés 1. sz. mellékletében feltüntetett - tárgyi eszközök, valamint az egyéb immateriális javak közül a szabadalmak, üzemeltetési licencek vagy szabadalmazott és nem szabadalmazott know-how beszerzési, illetve előállítási költségeinek fedezetére használhatja fel, a számviteli jogszabályoknak megfelelően, igazodva a pályázatban részletezett projekt költségvetési összetételéhez. 3) Kedvezményezett a támogatott beruházás költségeit a jelen hatósági szerződés 2. sz. mellékletében feltüntetett forrásokból fedezi. Ha a támogatott beruházás a fenti költségelőirányzatnál alacsonyabb összegben valósul meg, Kedvezményezett a támogatás összegét a költségcsökkenéssel arányosan használhatja fel, az esetleges költségtöbbletet pedig további saját forrásból fedezi. 1 Az igazolás módja az aktuális pályázati felhívás és az ott meghatározott célcsoport függvényében változhat.

5 5 4) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítása csak akkor kezdhető meg, ha igazolja a beruházáshoz szükséges valamennyi forrás meglétét (más előirányzat döntése, tulajdonosi hitel, további bankhitel, saját forrás megnövelése stb.). 5) A beruházási projekt megvalósítására Kedvezményezett az NFA-ból nyújtott támogatást a jelen hatósági szerződés 2. sz. mellékletében szereplő összegig és ütemezésben veszi igénybe a beruházás részteljesítését, illetve a beruházás befejezését követő 15 napig, de legkésőbb november 30-ig elszámol. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a I/4. pontban szereplő jogvesztő határidő elmulasztása esetén a Támogató a szerződéstől eláll. 6) Szerződő Felek megállapodnak, hogy Kedvezményezett e hatósági szerződésből adódó kötelezettségei teljesítésének biztosítékául jelen hatósági szerződés.-. sz. mellékletei szerinti a(z). Pénzintézet által a támogatási összeg %-ának erejéig kibocsátott feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy a(z). a támogatási összeg %-ának erejéig vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető kezesi kötelezvény, vagy a(z) (ingatlan megnevezése, címe, helyrajzi száma) ingatlanra vonatkozóan a Szerződő Felek között létrejött, a támogatás összegének %-a erejéig megkötött jelzálog szerződés szolgál. A biztosítékot Kedvezményezettnek a jelen hatósági szerződés III/1/e. pontja szerint elkészített záróbeszámoló Támogató általi elfogadásának napjáig (pl. a I/7 pontban rögzített működtetési és fenntartási kötelezettség időpontja, plusz 60 nap) kell rendelkezésre bocsátani, amelyre jelen hatósági szerződés aláírásával a Kedvezményezett kötelezettséget vállal. A hatósági szerződés hosszabbításánál a fedezet időtartamát is hosszabbítani kell. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás fedezeteként felajánlott biztosítékra végrehajtási jog kerül bejegyzésre, és helyette 30 napon belül nem biztosít olyan fedezetet, amelyet a Támogató elfogad, ez a hatósági szerződés megszegésének minősül, a Támogató a szerződést azonnali hatállyal felmondja, és a megítélt támogatást visszaköveteli az Flt. 21. (4) bekezdésének megfelelően. 15 millió Ft támogatási összeg igényléséig nem kell fedezetet felajánlani, amennyiben a vállalkozás január 1-jén már működött, és az utolsó két évből legalább egy évben az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén évi jövedelme) pozitív volt. Kedvezményezett köteles valamennyi pénzintézeti számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonhatatlan és a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnésének időpontjáig tartó, pénzforgalmi szolgáltatója részére megfelelő módon bejelentett felhatalmazó nyilatkozatot (a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt) a hatósági szerződés megkötését megelőzően a munkaügyi központhoz benyújtani. Ingóságra jelzálogjog 1 a pályázatban megjelölt, a támogatott projekt keretében beszerzett tárgyi eszközre alapítható (a többi fedezet valamelyikével, 200 %-os kapcsolt fedezetként), legalább 1 millió Ft egyedi értékű új gép, berendezés, műszaki eszköz terhelésével. 1 A támogatás folyósításának feltétele a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése/zálogjog közjegyzői nyilvántartásba történő bejegyzése.

6 6 7) Kedvezményezett elfogadja, hogy a pályázat kezelésével, nyilvántartásával, a szerződéskötéssel, a teljesítés igazolásával, a támogatás folyósításával, a támogatás részbeni, vagy teljes visszakövetelésével, valamint a jelen hatósági szerződésből fakadó igények érvényesítésével kapcsolatos feladatokat - a minisztérium megbízásából - a Támogató látja el. 8) Kedvezményezett nyilatkozik az alábbiakról: a) A támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. b) A jelen hatósági szerződésben szereplő támogatással érintett beruházásához, létszámfejlesztéséhez -. Ft támogatási igényt nyújtott be 20 év.hó napján a(z)....-hoz, illetve.. szervezettel számon..ft összegre támogatási szerződést kötött, vagy - nem nyújtott be más állami forrásra támogatási igényt. (Valamelyik alpont törlendő, illetve az első alpontban többféle állami támogatás esetén külön-külön meg kell adni minden egyes támogatás adatait.) c) Nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. d) Esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs. e) Tudomásul veszi, hogy esedékessé vált meg nem fizetett köztartozás esetén támogatás nem folyósítható, illetve az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 52. (3) bekezdés alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - a Kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. f) Tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése, célja, összege, a támogatott tevékenység meg valósítási helye, valamint a kedvezményezett a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 5. (1)-(2) bekezdése szerinti érintettsége nyilvánosságra hozható. g) Tudomásul veszi, hogy a köztartozás vizsgálata céljából a folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a köztartozás összegét az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. A kedvezményezettet a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül. Az állami adóhatóság adatszolgáltatásának alapja a kedvezményezett adóazonosító száma, melyet a Kincstár megkeresése tartalmaz. Hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. h) Megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben előírt követelményeknek, valamint e rendelet

7 7 szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. i) Az Ávr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalja, továbbá az Ávr. 82. szerinti esetekben a Támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti. j) Megfelel az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 9) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen hatósági szerződés megkötésének feltétele az alábbi iratok együttes és hiánytalan átadása Támogató részére: a) a projekt megvalósításához, valamint a Kedvezményezett által végzett tevékenység végzéséhez szükséges jogerős hatósági engedély(ek) másolata, b) bankhitel, valamint más állami támogatás igénybevétele esetén ezen források rendelkezésre állását igazoló okmányok - állami támogatás esetén a támogatás odaítélését igazoló dokumentumok, bankhitel esetén a pénzintézettel megkötött hitelszerződés - másolata, c) a pályázat 1. sz. adatlapján a Kedvezményezett által feltüntetett valamennyi pénzintézetnél vezetett bankszámla számát tartalmazó, jelen hatósági szerződéshez csatolt 6. sz. melléklet, d) álláskereső személy(ek) felvétele esetén a felvétel ütemezéséről szóló, Kedvezményezett által kitöltött, és a munkaügyi kirendeltségen leadott munkaerőigény bejelentő nyomtatvány másolata 1, e) felhatalmazói nyilatkozat beszedési megbízásra (8. sz. melléklet). 10) Kedvezményezett kötelezi magát, hogy a jelen hatósági szerződés hatálya alatt együttműködik Támogatóval, illetve a megbízottjával, amelynek keretében a) haladéktalanul írásban közli Támogatóval, amennyiben a hatósági szerződésben rögzített időbeli ütemezés első határidejétől számított 60 napon belül a szerződés teljesítése Kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg, b) a jelen hatósági szerződés alapján igénybe vett támogatással alkalmazásra kerülő többletlétszámot a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony keretében foglalkoztatja, c) a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használja fel, és haladéktalanul írásban jelenti, ha a támogatást megalapozó körülményeiben, a pályázati célok megvalósításában változás következik be (amennyiben ez tervezhető, vagy várható, előzetes jelzés alapján a Támogatót értesíteni szükséges), d) a beruházással létrehozott vagyont a hatósági szerződés I/7. pontjában meghatározott időpontig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatba, illetve terhelhető meg, e) haladéktalanul írásban jelenti, ha a jelen hatósági szerződés fennállásának tartama alatt ellene csőd vagy felszámolási, adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló eljárás indul, f) haladéktalanul írásban jelzi, ha lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása keletkezett, 1 A másolatot - a Ket. 36. (2) bekezdés alapján - a Támogató szerzi be az adott kirendeltségtől.

8 8 g) jelen hatósági szerződésben foglalt kötelezettség fennállásáig Támogatót előzetesen tájékoztatja minden, a cég formáját, működését, a szerződés tartalmát érintő fontos változásról (szétválás, egyesülés, összevonás, megszűnés), h) az adólevonási jogában bekövetkezett változást Támogatónak haladéktalanul írásban bejelenti, i) nyilatkozik, hogy pénzforgalmának bonyolítására kizárólag a jelen hatósági szerződéshez mellékletként csatolt 6. sz. melléklet szerinti pénzforgalmi jellegű bankszámlája(i) áll(nak) rendelkezésre. Vállalja, hogy újabb bankszámla/bankszámlák nyitása esetén annak/azok számlaszámát, illetőleg a bankszámla megszűnését a Támogatónak 3 napon belül írásban bejelenti. 11) Kedvezményezett tudomásul veszi, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy a) a támogatás rendeltetésszerű, illetve jelen hatósági szerződés szerinti felhasználását a minisztérium, Támogató vagy azok megbízottjai a jelen hatósági szerződés III. fejezetében foglaltak szerint ellenőrizze, b) amennyiben a Kedvezményezett a jelen hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, a jelen hatósági szerződés IV/2. pontjában foglalt szankciókra kerül sor, c) amennyiben a jelen hatósági szerződés I/3., 5., 6. és 7. pontjaiban szereplő számszerűen mérhető kötelezettségek valamelyikét 100 % alatt, de 75 %-ot elérően teljesíti, a korábban folyósított támogatás arányos részét 1 köteles az előző pontban szereplő késedelmi pótlékkal növelt összegben visszafizetni. A foglalkoztatási kötelezettség esetében a részteljesítést évenként külön-külön kell betartani és vizsgálni. 12) Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a támogatás folyósításának egyéb szabályai a következők: a) a támogatás folyósítása teljesítésarányosan, a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott számlák, kifizetést igazoló dokumentumok alapján utólag, forrásarányosan történik. A kifizetés legfeljebb a költségvetési évre terjedhet ki. A Kedvezményezett különösen indokolt esetben egy alkalommal támogatási előleget 2 igényelhet. Az előleg folyósításáról a Támogató mérlegelési jogkörben dönt. Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatás 20 %-a lehet, amelyet a Támogató a szerződés megkötését követő 30 napon belül utal a munkaadó részére. Amennyiben a támogatás elnyerése esetén a kedvezményezett anyagi biztosíték nyújtására köteles, úgy az előleg folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a megkövetelt anyagi biztosíték rendelkezésre áll. A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a Támogatónak, amennyiben nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre az előleg folyósításától számított három hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény - így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai - a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. Az előleg elszámolásának végső határideje a projekt befejezését megelőző hó 20. napja, de legkésőbb október Amennyiben a pályázati felhívás és a hatósági szerződés tartalmaz a részleges teljesítésre szabályokat, a létszámcsökkenés miatt visszafizetendő arányos rész kiszámítása egy adott évre vonatkozóan úgy történik, hogy a foglalkoztatási kötelezettség teljes időszakát és a teljes támogatási összeget alapul véve kiszámított 1 új munkahelyre jutó éves átlagos támogatási összeg beszorzásra kerül a pályázatban vállalt létszámnövekedés és az adott évben ténylegesen teljesített létszámnövekedés közötti különbséggel. Amennyiben a működtetési, kapacitás-fenntartási kötelezettség megszegése miatt kerül sor részleges visszakövetelésre, illetve a teljesítés százalékos arányának meghatározására, az egy teljesített napra jutó támogatási összeggel kell kalkulálni. Ha a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt mindkét kötelezettség megszegése miatt kerül sor visszakövetelésre, a magasabb visszakövetelendő összeg terheli a kedvezményezettet, azaz a visszakövetelés duplázódást el kell kerülni. 2 Amennyiben a munkaügyi központ támogatási előleg folyósítását engedélyezi, ez a szöveg szerepeljen.

9 9 b) a záró pénzügyi elszámolás határideje a projekt befejezését - amennyiben a jelen hatósági szerződés megkötésének időpontjáig a projekt megvalósult, úgy a hatósági szerződés hatályba lépését - követő 15. nap. A záró pénzügyi elszámolás időpontjáig Kedvezményezett legfeljebb 4 időpontban készíthet el részelszámolást. A záró pénzügyi beszámolóval együtt az elszámoláshoz át kell adni a tárgyi eszköz-nyilvántartó lapok másolatát, c) Kedvezményezett a támogatást - a záró pénzügyi elszámolás vagy az azt megelőző részelszámolás(ok) keretében - a pályázathoz csatolt költségvetéssel és a jelen hatósági szerződéssel összhangban álló, Kedvezményezett nevére és címére szóló és a jogosultsági feltételeknek való megfelelésről szóló írásbeli értesítés átvételét követően teljesített kifizetéseket igazoló eredeti költségszámlák, bizonylatok bemutatásával, illetve a kifizetéseket igazoló költségszámlák, bizonylatok alapján a jelen hatósági szerződésnek megfelelően veheti igénybe, d) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a támogatás folyósítása a jelen hatósági szerződés szerint szakaszosan történik, az előző két pontban rögzített elszámolás(oka)t követő 30 napon belül, Kedvezményezett bankszámlájára történő utalással, e) Kedvezményezett a folyósításra vonatkozó igényét Támogató részére lehívó okmányon (9. sz. melléklet) nyújtja be, aki a teljesítést igazolja, majd a támogatás összegét Támogató részéről történő utalványozás alapján a kincstár folyósítja. Csak a pályázatban előzetesen szereplő és a hatósági szerződés mellékleteként csatolt beruházási költségvetéssel összhangban álló számlákat, bizonylatokat lehet elszámolás alapjaként figyelembe venni, f) a számlákon, bizonylatokon Kedvezményezettnek aláírásával kell igazolni a vásárolt termék átvételét, használatbavételét, illetve a szolgáltatás igénybevételét. Csatolni kell a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokat (az eredeti számlák mellé csatolni kell a számlánkénti 1 millió Ft vagy afeletti kifizetéseket igazoló banki átutalás bizonylatait, amennyiben az 1 millió Ft alatti számla esetében nem készpénzfizetési számla kiállításával történik a készpénzzel történő kiegyenlítés, a számlán szerepelni kell a fizetve szövegnek, vagy csatolni kell a számla ellenértékének átvételéről szóló, számlakibocsátó által kiállított, cégbélyegzővel ellátott nyugta vagy bevételi pénztárbizonylat elnevezésű bizonylat másolatát, vagy a Kedvezményezett által kiállított kiadási pénztárbizonylat elnevezésű bizonylat másolatát), a vállalkozói szerződéseket, a megrendeléseket, valamint a támogatási összeg igénybevételére bejelentett személy(ek) által aláírt lehívó okmányt. Százezer forint értékhatárt meghaladó értékű beszerzésre vagy megrendelésre irányuló szerződés kizárólag írásban köthető. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban annak teljesítése érdekében történt kifizetése a támogatott tevékenység/beruházás költségei között nem vehetők figyelembe. Építés esetén a benyújtott kivitelező számla alapján is történhet a kifizetés. A pénzügyi bonyolítás csak banki átutalással lehetséges. g) vállalkozói szerződések, illetve a megrendelések és a megrendelések visszaigazolása másolatban, lassú jármű beszerzése esetén a forgalmi engedély másolata; h) a Támogató az elszámolás céljából benyújtott - a támogatott jogcímeknek megfelelően csoportosított - számla átvételét (benyújtását) a számla eredeti példányán aláírásával és bélyegzőjével igazolja, i) külföldi szállítók esetében a Kedvezményezett köteles a benyújtott számlákat (és az elszámoláshoz tartozó egyéb bizonylatokat, iratokat, megrendelőt stb.) hitelesen magyar nyelvre fordíttatni,

10 10 j) az elszámolás során, ha a benyújtott számla külföldi pénznemben lett kifizetve, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos (a számla teljesítési napján) érvényes napi árfolyam alkalmazandó, k) Kedvezményezett a beruházás befejezésétől számított 30 napon belül a Támogató részére megküldi a befejezett beruházásokra vonatkozó üzembehelyezési dokumentáció, az állománybavételi bizonylatok másolatát, l) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a vele kapcsolt vállalkozási jogviszonyban lévő cég/személy és a közte megkötött szerződés/számla alapján felmerült költségek a beruházás megvalósítása során a szokásos piaci áron számolhatók el,* m) Kedvezményezett a pályázatában szereplő beruházás tárgyi eszközeit a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti kapcsolt vállalkozástól nem szerezheti be.* * Annak megfelelően, hogy a pályázó hogyan nyilatkozik a beruházásának megkezdéséről, az egyik pont marad a szerződésben. III. A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése 1) Kedvezményezett a szerződéses kötelezettség teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében vállalja, hogy: a) a kétéves foglalkoztatási kötelezettség időtartamán belül, 12 hónap elteltével - a foglalkoztatási helyzetről, létszámadatokról a beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központ részére beszámolót készít, melyet 30 napon belül megküld a munkaügyi központnak. A munkaügyi központ a foglalkoztatási kötelezettség kezdő időpontjától számítva, évente, legkésőbb a lezárt teljes évet követő 45 napon belül megvizsgálja, hogy a kedvezményezett éves szinten teljesítette-e a vállalt foglalkoztatási kötelezettségét (a Támogató által rendelkezésre bocsátott minta alapján, 13. sz. melléklet). b) a támogatás felhasználásáról, a vállalt foglalkoztatási kötelezettség teljesüléséről, a támogatásból beszerzett (épített) tárgyi eszközökről, egyéb immateriális javakról az ellenőrzés lehetőségét biztosító elkülönített nyilvántartást vezet, c) amennyiben a beruházás megvalósításához előleget vett igénybe, vagy elszámolását több részletben nyújtja be a munkaügyi központhoz, az előleg elszámolásakor, illetve az egyes részletekre vonatkozó elszámolással egyidejűleg részbeszámolót készít, ennek tartalmát a munkaügyi központ határozza meg, d) a beruházás befejezését követő létszámfeltöltéstől számított 30 napon belül beszámolót készít a támogatott projekt megvalósulásáról, kitérve a jelen hatósági szerződés 1. sz. mellékletben részletezett költségek tényleges alakulására, a foglalkoztatás realizálódására, és azt a Támogató részére megküldi (a Támogató által rendelkezésre bocsátott minta alapján, 12. sz. melléklet). e) a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül beszámolót készít (a Támogató által rendelkezésre bocsátott minta alapján, 13. sz. melléklet) a jelen hatósági szerződésben támogatott feladat megvalósulásáról, a vállalt foglalkoztatási és egyéb kötelezettségek teljesüléséről, amelyet a Támogatónak megküld, f) a jelen hatósági szerződés I/7. pontjában szereplő 3 év leteltét követő 30 napon belül záróbeszámolót készít (a Támogató által rendelkezésre bocsátott minta alapján, 14. sz.

11 11 melléklet), amelyben tájékoztatást ad valamennyi vállalt kötelezettségének teljesítéséről, és azt a Támogatónak megküldi, g) Támogató által elvégzendő monitoring tevékenységhez az igényelt segítséget biztosítja. 2) Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a minisztérium, a Támogató, továbbá az általuk megbízott személyek, szervezetek, az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, valamint a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek részére a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozó - a pályázatban szereplő beruházással, a beruházás megvalósításának szabályszerűségével kapcsolatos - ellenőrzési jogosultságot biztosítja. 3) Kedvezményezett vállalja, hogy az állami költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel, a jelen hatósági szerződés keretében nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásával kapcsolatos tájékoztatást az előző pontban szereplő személyek, szervezetek részére üzleti titok címén nem tagadja meg. 4) Kedvezményezett vállalja, hogy a jelen hatósági szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadja meg. 5) Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen jelen szerződés aláírásának napjától számított 5 évig megőrzi. IV. A szerződésszegés és jogkövetkezményei 1) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen hatósági szerződés korábbi pontjaiba ütköző magatartáson, mulasztáson túl szerződésszegésnek minősül, ha: a) a jelen hatósági szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónapon belül a hatósági szerződés teljesítése nem kezdődik meg, illetve a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban nem menti ki, b) a jelen hatósági szerződésből adódó írásbeli bejelentési kötelezettségeit nem, vagy 30 napon túli késedelemmel teljesíti, c) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás igénylését, illetve a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot - különös tekintettel az Ávr. 66., 67., 72. -aiban foglalt adatokra - szolgáltatott, vagy a pályázat során valótlan nyilatkozatot tett, illetőleg akár a jelen hatósági szerződés kötésekor, akár az elszámolások során vagy az ellenőrzéskor hamis adatokat szolgáltat, vagy valótlan nyilatkozatot tesz, d) a jelen hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeit nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, illetve ezek közül a jelen szerződés I. fejezetének 3., 5., 6. vagy 7. pontjaiban vállalt, számszerűen mérhető kötelezettségeit 100 % alatt teljesíti, e) a támogatás folyósítására vonatkozó pénzügyi elszámolását a jelen hatósági szerződés I/4. pontjában szereplő határidőre nem nyújtja be, f) a támogatási összeg vonatkozásában a kedvezményezett részére előleg került folyósításra, és az erre vonatkozó elszámolását a szerződésben szereplő határidőre nem nyújtja be,

12 12 g) az Ávr. 82. a), c), d), f) és h) pontjában foglaltak közül valamelyik bekövetkezik, h) a támogatásból beszerzett eszközöket Támogató jelen hatósági szerződésben foglaltak szerinti hozzájárulása nélkül elidegeníti, bérbe adja, vagy apportálja, vagy megterheli, i) a támogatás eredményeként létrehozott kapacitásokat nem működteti, j) a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel, k) a jelen hatósági szerződés III. fejezetében rögzített ellenőrzéseket akadályozza, l) a jelen hatósági szerződés II. fejezet 6. pontjában foglaltak bekövetkezése (végrehajtási jog kapcsán másik tehermentes ingatlant nem tudott biztosítani). 2) Kedvezményezett szerződésszegése esetén, a Támogató a támogatás további folyósítását megszünteti, és intézkedik a támogatás visszakövetelése iránt. A támogatást az Flt. 21. (4) bekezdés első fordulata alapján a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket (2) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni a Támogató számú Nemzeti Foglalkoztatási Alap lebonyolítási számlájára. Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni. Támogató a keletkezett visszafizetési kötelezettségből, valamint a támogatás Támogató által történt jogszerű visszavonásából, illetőleg a Támogató jelen hatósági szerződéstől való elállásából adódó - a már folyósított támogatási összegre és azt terhelő késedelmi pótlékra vonatkozó - követelését a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény 64. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása, valamint a Ket. alapján hatósági átutalással érvényesíti. 3) Amennyiben a hatósági szerződésben foglaltakat a Támogató nem teljesíti, a Kedvezményezett a teljesítésre irányuló felhívás eredménytelensége esetén - a szerződésszegés tudomására jutásától számított 30 napon belül - a... Munkaügyi és Közigazgatási Bírósághoz fordulhat. V. A szerződés egyéb rendelkezései 1) A támogatási ügy szempontjából jelentős új tény felmerülése, továbbá a szerződéskötéskor fennálló körülmények lényeges megváltozása esetén a Kedvezményezett, vagy Támogató kérésére, a támogatási cél sérelme nélkül, a jelen hatósági szerződés a Ket ában foglaltak alapján, közös megegyezéssel módosítható. Ha a módosításhoz a másik fél nem járul hozzá, vagy a Szerződő Felek között vita van a módosítás törvényi feltételei tekintetében, a Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságtól kérhető a szerződés módosítása vagy megszüntetése. 2) Támogató felhívja Kedvezményezett figyelmét arra, hogy az Áht. feltételei szerint az árubeszerzési és szolgáltatás-megrendelési célra juttatott támogatás felhasználása tekintetében köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben foglaltak alapján, amennyiben a közbeszerzés kötelező előírásai fennállnak.

13 13 3) A támogatás folyósítása, Kedvezményezettel való kapcsolattartás, továbbá minden egyéb, a jelen hatósági szerződésből fakadó vagy azzal összefüggésben álló, a Támogató részéről szükségessé váló ügyintézés ellátása során a Támogató jár el. 4) A jelen hatósági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Flt., a Ket., az Áht., a Kormányrendelet, az Ávr. és a Rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 5) Az 1-7. sz. mellékletek, a(z)... azonosító számú pályázat, valamint a pályázathoz csatolt nyilatkozatok a jelen hatósági szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Szerződő Felek a. számozott oldalból, illetve. fejezetből és összesen pontból álló, db - egymással szó szerint megegyező - eredeti példányban készült jelen hatósági szerződést figyelmesen elolvasták, az abban foglaltakat megértették és azt, mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták. Jelen hatósági szerződés az aláírásának napján lép hatályba. Kelt... (hely, idő).... Kedvezményezett Támogató.. pénzügyi ellenjegyző

14 14 Mellékletek: 1. sz. melléklet: A beruházás keretében beszerzendő tárgyi eszközök, egyéb immateriális javak és építés megnevezése, típusa és bekerülési költsége 2. sz. melléklet: A tervezett beruházási költségek finanszírozásának összetétele, Beruházási költségek ütemezése 3., 3/a melléklet: Jelzálogszerződés-minta 4. sz. melléklet: Biztosítási, garanciabiztosítási készfizető kezesi kötelezvény-minta 5. sz. melléklet: Bankgarancia-minta 6. sz. melléklet: Pénzintézeteknél vezetett bankszámlák adatai 7. sz. melléklet: Nyilatkozat a köztehermentességről (amennyiben a jelen hatósági szerződés II/8/g pontjában ez a nyilatkozat szerepel) 8. sz. melléklet: Felhatalmazói nyilatkozat (minta) azonnali beszedési megbízásra 9. sz. melléklet: Lehívó okmány (minta) 10. sz. melléklet: Hitelszerződés (bankhitel esetén) 11. sz. melléklet: Más állami támogatás odaítéléséről szóló döntés vagy a kifizetésére megkötött támogatási (hatósági) szerződés másolata (ilyen típusú támogatás esetén) Beszámoló minták: 12. sz. melléklet: Beszámoló a beruházás megvalósulásáról 13. sz. melléklet: Beszámoló a foglalkoztatási kötelezettség teljesítéséről 14. sz. melléklet: Beszámoló a működtetési kötelezettség teljesítéséről Záradék 1 : Alulírott kijelentem, hogy jelen hatósági szerződés jogos érdekemet érinti, s mint ilyen személy, a szerződés megkötéséhez jelen nyilatkozatommal hozzájárulásomat adom. Ezen hozzájárulás a Ket. 76. (5) pontja alapján a szerződés érvényességének feltétele. Kelt... (hely, idő)... Zálogkötelezett név: lakcím: anyja neve: személyi azonosító: 1 Csak akkor kell alkalmazni, ha a jelzálog tárgyát képező ingatlan nem, vagy nem kizárólagosan a Kedvezményezett tulajdonát képezi.

15 15 1. sz. melléklet A beruházás keretében beszerzendő tárgyi eszközök, egyéb immateriális javak és építés megnevezése, típusa, bekerülési költsége A tervezett építés/bővítés adatai: Megnevezés Mennyiség Kivitelező árajánlata nettó áron (Ft) ÁFA* (Ft) Bruttó érték* (Ft) Épület, épülettrész m 2 Vagyoni értékű jog Víz- és csatorna használati hozzájárulás Villamos fejlesztési Gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési Összesen * Amennyiben a pályázó alanya az ÁFA-nak, és a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban a felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli, az ÁFA oszlopot üresen kell hagyni, és a bruttó oszlopban is nettó összeget kell szerepeltetni. (A fenti táblázat Excel formátumú, amelybe az adatokat kettős kattintást követően felviheti!) A beszerzendő gépek, műszaki berendezések adatai: Megnevezés Mennyiség Nettó ár Összesen ÁFA* Bruttó érték* (db) (Ft/db) (Ft) (Ft) (Ft) Összesen (A fenti táblázat Excel formátumú, amelybe az adatokat kettős kattintást követően felviheti!) * Amennyiben a pályázó alanya az ÁFA-nak, és a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban a felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli, az ÁFA oszlopot üresen kell hagyni, és a bruttó oszlopban is nettó összeget kell szerepeltetni.

16 16 Az egyéb berendezések, felszerelések adatai: Megnevezés Mennyiség Nettó ár Összesen ÁFA* Bruttó érték* (db) (Ft/db) (Ft) (Ft) (Ft) Összesen: (A fenti táblázat Excel formátumú, amelybe az adatokat kettős kattintást követően felviheti!) Az egyéb immateriális javak adatai: Megnevezés Mennyiség Nettó ár Összesen ÁFA* Bruttó érték* (db) (Ft/db) (Ft) (Ft) (Ft) Összesen: (A fenti táblázat Excel formátumú, amelybe az adatokat kettős kattintást követően felviheti!) * Amennyiben a pályázó alanya az ÁFA-nak, és a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban a felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli, az ÁFA oszlopot üresen kell hagyni, és a bruttó oszlopban is nettó összeget kell szerepeltetni. Kelt... (hely, idő).... Kedvezményezett Támogató. pénzügyi ellenjegyző/gazdasági vezető

17 17 2. sz. melléklet A tervezett beruházási költségek finanszírozásának összetétele: Az összköltséghez Összege Költségek összetétele viszonyított %-os (adatok: Ft-ban) aránya 1. Saját forrás 2. Bankhitel 3. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 4. Más állami forrás összesen, ebből. előirányzat. előirányzat. előirányzat 5. Fejlesztés összköltsége ( ) * Az előirányzat sorok szükség szerint bővíthetők. ** Amennyiben a pályázó alanya az ÁFA-nak, és a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban a felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli, a beruházás nettó értékét kell a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a pályázó a beruházással kapcsolatosan ÁFA-t nem tud visszaigényelni, tehát a beruházás költségeként a bruttó összeg merül fel, akkor a le nem vonható ÁFÁ-t is tartalmazó összköltséget kell a táblázat megfelelő sorai közt megosztani (A fenti táblázat Excel formátumú, amelybe az adatokat kettős kattintást követően felviheti!) Kelt... (hely, idő).... Kedvezményezett Támogató. pénzügyi ellenjegyző/gazdasági vezető Részelszámolásra jutó beruházási költség Beruházási költségek ütemezése (adatok Ft-ban) év november 30-ig I. rész- elszámolás II. részelszámolás III. részelszámolás IV. részelszámolás Összesen Kelt... (hely, idő).... Kedvezményezett Támogató. pénzügyi ellenjegyző/gazdasági vezető

18 18 Jelzálogszerződés (minta) ingatlant terhelő jelzálogjog alapítására (támogatás igénybevételéhez) 3. sz. melléklet Amely létrejött egyrészről a(z) Fővárosi, Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 1 (cím:.., bankszámlaszám: «NFA-hoz tartozó számlaszám», törzsszám:., képviseletében eljáró személy neve:...) a továbbiakban: Zálogjogosult és a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából Támogató, másrészről «Pályázó neve» (Kedvezményezett) / «jelzálogszerződést kötő neve» (cím:., adószám:...., bankszámlaszám:...., cégjegyzékszám vagy egyéni vállalkozói ig. szám:..., képviseletében eljáró személy neve:...) továbbiakban: Zálogkötelezett között az alábbiak szerint: 1. Szerződő Felek kijelentik, hogy Zálogjogosult és (Pályázó neve /Kedvezményezett) között napján, «Hatósági szerződés száma» szám alatt hatósági szerződés jött létre, mely alapján a Zálogjogosult a Kedvezményezett részére «megítélt támogatási összeg» Ft, azaz «megítélt támogatási összeg» forint támogatási összeget folyósít A Kedvezményezett vállalta, hogy a hatósági szerződésben foglalt kötelezettségeit az abban foglalt módon és határidőben szerződésszerűen teljesíti Fent hivatkozott szerződésben / A fent hivatkozott szerződést megalapozó pályázatban Kedvezményezett/Zálogkötelezett, a szerződés aláírásával/írásbeli nyilatkozatával hozzájárulását adta ahhoz, hogy a (tulajdonában álló) ingatlanra a Támogató a támogatási összeg visszafizetésének biztosítékaként jelzálogjogot jegyeztessen be Szerződésszegés esetén Támogató az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a hatósági szerződéstől eláll, és a támogatást a szerződéstől elállásával egyidejűleg visszavonja. Ebben az esetben a szerződés a kötelezettségszegés időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik, Kedvezményezett a már folyósított támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 138. (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt öszszegben, az elállás időpontjától számított 15 napon belül köteles visszafizetni Támogató számlájára. A Kedvezményezett szerződésszegése esetén, a Támogató a támogatás további folyósítását megszünteti, és intézkedik a támogatás visszakövetelése iránt. A támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket (2) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni. Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem 1 Amennyiben a Kormányhivatalt kell megjelölni, az elnevezés módosítható. Ez vonatkozik a 3/a mellékletre is.

19 19 tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás öszszegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni. 2. Szerződő Felek a Kedvezményezett nem szerződésszerű teljesítése esetén a Kedvezményezettnek a Támogatóval szemben a jelen jelzálogszerződés 1. pontjában nevesített jogviszony alapján keletkezett fizetési kötelezettsége - mind a főkötelezettség, mind annak járulékai, költségek, ügyleti, késedelmi pótlék, végrehajtás során felmerült költségek - biztosítékául ingatlant terhelő jelzálogjogot alapítanak..... Ft, azaz a megítélt támogatási összeg 150 %-a erejéig a Zálogkötelezett tulajdonát képező, alább meghatározott ingatlanára/ingatlanaira. Ingatlan adatai: Helység: Helyrajzi száma(i): Külterület/belterület: Ingatlan-nyilvántartási megjelölés: Terület nagysága: (udvar, gazdasági épület stb.) 3. Szerződő Felek az ingatlan értékét Ft-ban fogadják el. 4. Zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelen szerződésben esetlegesen foglaltakon túlmenően az abban pontosan megjelölt ingatlanon 4.1. zálogjog nincs, az ingatlan permentes, illetve sem további, sem egyéb olyan joga nincs harmadik személynek, mely a jelen zálogjog alapítását vagy érvényesítését megakadályozza, vagy 4.2. kizárólag a(z).. Munkaügyi Központ javára bejegyzett jelzálogjog van.. Ft összegben. 5. Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben megjelölt ingatlant saját költségén mindenfajta kár ellen biztosítja, illetve a meglévő biztosítási szerződést jelen jelzálogszerződés 1. pontjában hivatkozott jogviszony fennállása alatt nem szünteti meg. 6. Zálogkötelezett jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosítékul felajánlott ingatlanra a(z).. Munkaügyi Központ javára a jelen jelzálogszerződés 2. pontjában megjelölt összegű jelzálogjog bejegyzésre kerüljön. (Ezen összeg és a pontban szereplő összeg együttvéve nem haladhatja meg a 3. pont alapján elfogadott ingatlan értékét). 7. Zálogkötelezett vállalja, hogy a jelen jelzálogszerződés 5. pontjában foglalt biztosítási szerződésben Kedvezményezettként a Támogatót jelöli meg és ezt a rendelkezést a jelen szerződés I. pontjában hivatkozott jogviszony fennállása alatt nem szünteti meg. 8. Jelen szerződés szerinti ingatlant (ingatlanokat) terhelő jelzálogjog a zálogjognak az Ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésével jön létre.

20 20 9. Zálogkötelezett a zálogul lekötött ingatlant a zálogjog fennállása alatt köteles megfelelően karbantartani, állagát megőrizni, azt értékcsökkenéstől és károsodástól megóvni. 10. Jelen szerződéssel zálogul lekötött ingatlanra vonatkozó tulajdonosváltozásról, valamint minden olyan körülményről, fizikai és jogi tényről, amely a zálogtárgy forgalmi értékét, vagy forgalomképességét hátrányosan befolyásolhatja, vagy veszélyeztetheti, a Zálogkötelezett a Zálogjogosultat haladéktalanul értesíteni köteles. 11. Amennyiben a zálogtárgy állagromlása, vagy egyéb ok folytán a zálogfedezet értékének csökkenése ideértve a számviteli nyilvántartástól független értékcsökkenést is a zálogtárgyból való kielégítést veszélyezteti, a Zálogjogosult felhívására a felhívásban megszabott megfelelő határidő alatt a Zálogkötelezett köteles a zálogfedezetet az eredeti értékére kiegészíteni. 12. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a zálogfedezet zálogjogtárgyból való kielégítést veszélyeztető mértékű csökkenésének minősül, ha a szerződéssel lekötött zálogtárgy értéke a szerződésben meghatározott értékhez képest 10 %-kal csökken. 13. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján a Zálogjogosult a kielégítési jogát a zálogjoggal biztosított követelés lejárta hiányában is gyakorolhatja akkor, ha a zálogul lekötött vagyontárgyat a Zálogjogosult követelése kivételével bármely tartozás fejében akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás alá vonják. 14. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Zálogjogosult a zálogtárgyból való kielégítési jogának megnyíltával a kielégítés jogot akként is gyakorolhatja, hogy a zálogtárgy értékesítésére záloghitel nyújtásával vagy árverés szervezésével üzletszerűen foglalkozó személynek a zálogtárgynak a forgalomban az értékesítéskor általában elérhető áron való értékestésére megbízást ad. A biztosítékul lekötött zálogtárgyak közül a Zálogjogosult maga választhatja ki azokat, amelyekre nézve zálogjogát érvényesíteni akarja. 15. A Zálogkötelezett kötelezi magát arra, hogy amennyiben a Zálogjogosult a jelen jelzálogszerződés 13. pontjában említett jogával élni kíván, a Zálogjogosult írásbeli felszólítására a felszólításban megjelölt zálogtárgyat, a felszólításban megjelölt helyen és időben az abban megjelölt személynek az értékesítés végett /kiürített állapotban/ birtokba adja. 16. A zálogtárgy értékesítéséről, annak módjáról és idejéről a Zálogkötelezettet a Zálogjogosult előzetesen értesíteni köteles. 17. Zálogjogosult a zálogjoggal biztosított követelésnek kielégítésével egyidejűleg a zálogtárgyak értékesítéséből befolyt bevételnek a követelését meghaladó részét a Zálogkötelezettnek köteles megfizetni. 18. Zálogjogosult kötelezi magát arra, hogy amennyiben az e szerződés szerinti zálogjog a zálogjogtárgyból való kielégítés nélkül szűnik meg, a zálogjog megszűnésével egyidejűleg a Zálogkötelezettnek a zálogjognak a nyilvántartásból való törléséhez szükséges zálogjogosulti nyilatkozatot (törlési engedélyt) ad.

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: KT-Dinamic Nkft. kérelme jelzálog bejegyzésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 26-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ Kérjük olvashatóan, géppel, valamennyi rovatra kiterjedően kitölteni! Kérjük az adatlapot és mellékleteit a képviseletre jogosult által a

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:... Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZATI ADATLAP a helyi foglalkoztatottság növekedésének elősegítését, valamint a meglévő foglalkoztatotti létszám megtartását, ezáltal

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

II. A munkaadó kötelezettségei

II. A munkaadó kötelezettségei A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3. Út a munka világába elnevezésű program (továbbiakban: TÁMOP 1.1.3. program) keretében nyújtott HELYKÖZI UTAZÁS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1

Részletesebben

A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Kedvezményezetti Nyilatkozat I.

Kedvezményezetti Nyilatkozat I. Kedvezményezetti Nyilatkozat I. A(z)...... az kedvezményezett megnevezése...... (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében

Részletesebben

Intézményi Nyilatkozat I.

Intézményi Nyilatkozat I. Intézményi Nyilatkozat I. A(z)............ (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében a támogatásra

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A.../2010. (XII..) KORM. RENDELET 9. -ÁBAN MEGHATÁROZOTT, ÁTMENETI INTÉZKEDÉS KERETÉBEN NYÚJTOTT KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS. I. A szerződés tárgya

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS. I. A szerződés tárgya Szerződésszám: Ügyszám: Ügyintéző: Telefon: Tárgy: (ügyfél neve) hatósági szerződése a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás nyújtásához HATÓSÁGI SZERZŐDÉS amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM. az Első munkahely garancia program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez

KÉRELEM. az Első munkahely garancia program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez KÉRELEM az Első munkahely garancia program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez I. A kérelmező adatai: - (ha a munkaadó szervezet) Neve:... Címe (székhelye):.... Telephelye:... Adószáma:...

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez

1. melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez I. A kérelmező adatai (ha a munkaadó szervezet) Neve: Nagyalásony község Önkormányzata Címe

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2013-KKV

Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2013-KKV Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2013-KKV Pályázat célja: KKV-k fejlődésének elősegítése, piaci pozíciójuk megerősítése, versenyképességük

Részletesebben

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás!

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! A pályázat alapján 1,5 milliárd Ft támogatási keretösszeg

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása Pályázat kódszáma: LSZ-2015-2 2015. december 1. A pályázati konstrukció tárgya, célja Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2013-KKV)

Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2013-KKV) Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2013-KKV) A pályázat célja új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása a mikro-, kis-, és középvállalkozások körében. Beadási határidő: 2013.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁMOP 1.1.1-08/1-2008-0001 9. sz. melléklet A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése elnevezésű program (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító:

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31.) (adószám: 19019233 1-42, törzsszám: 19019233, statisztikai azonosító:19019233

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. országos közfoglalkoztatási program támogatására 2011/2 nemzeti parkok számára

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. országos közfoglalkoztatási program támogatására 2011/2 nemzeti parkok számára P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S országos közfoglalkoztatási program támogatására 2011/2 nemzeti parkok számára A Nemzetgazdasági Minisztérium m e g h í v á s o s p á l y á z a t o t h i r d e t regisztrált

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására

TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 109. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2017.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosért Polgárőr

Részletesebben

Számlavezető pénzintézet neve:.. Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet címe: Bank SWIFT (BIC) kódja:. IBAN számlaszáma:. )

Számlavezető pénzintézet neve:.. Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet címe: Bank SWIFT (BIC) kódja:. IBAN számlaszáma:. ) Pályázati adatlap Örkény István drámaírói ösztöndíj 2017. (Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) A pályázó adatai: Név:. Születési hely: Születési év.hó..

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z

a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z 1. S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: Szerződésmódosítás)

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.sz., törzsszáma: 726456, adóigazgatási száma:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 2. melléklet a pályázati felhíváshoz Szerződés száma: /2015 Ügyiratszám:./../2015 Témafelelős: Polgármesteri Kabinet Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata amely létrejött

Részletesebben

A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: 19. melléklet A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS

INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Szám: INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60., adószám: 15722744-2-51,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan

Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan 1. számú melléklet Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan Kérjük a választott biztosítéknak megfelelő pontot kitölteni és a kitöltésre nem került részeket kihúzni. 1.) Zálogjog

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ADATLAP. rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

ADATLAP. rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására ADATLAP rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Adószáma:... Képviseletére jogosult telefonszáma:... Kapcsolattartó telefonszáma:... elektronikus

Részletesebben

honlapról.

honlapról. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!)

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) Pályázati adatlap Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíjhoz 2017. (Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) A pályázó adatai: Név:... Születési hely:..

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016. (I.29.) Önkormányzati Rendelete keretében támogatott új munkahelyek létrehozása című pályázati

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A pécsi Magasház helyzetének rendezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1684/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján jelen szerződés létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (székhelye:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adóigazgatási szám: 19672902-2-42, bejegyző végzés száma: Fővárosi

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben