HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)"

Átírás

1 Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 21. -ában és 55. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából létrejött egyrészről a Fővárosi, Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: Támogató), (székhelye:..., Nemzeti Foglalkoztatási Alap lebonyolítási számlaszáma:......, képviseletében eljáró személy neve:...), másrészről a(z).. (továbbiakban: Kedvezményezett), székhelye:, beruházással érintett telephelye:....., adószáma:..., KSH számjele:..., számlavezető pénzintézet neve:..., bankszámlaszáma:..., cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma:.., képviseletre jogosult személy neve:...), mint Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: I. A szerződés tárgya 1) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) új munkahelyek létrehozásához elnyerhető támogatásra az Flt a, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból foglal- Ez a minta, a hatósági szerződés szövegének ismertetése elsősorban a pályázók tájékoztatását szolgálja. A kormányhivatal munkaügyi központja (Támogató) a szerződést és mellékleteinek végleges tervezetét e szövegminta szerint, az általa kialakított gyakorlat, szakmai szempontok és eljárási rend alapján kiegészítve, módosítva - a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdés d) pontja alapján, saját hatáskörben - a vonatkozó jogszabályok és azok változásának figyelembevételével készíti el.

2 2 koztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18., 18/A. -ai, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján - a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének központi keretéből (a továbbiakban: NFA) - pályázatot írt ki. Kedvezményezett azonosító szám alatt nyilvántartásba vett, án(én) beérkezett pályázatát a nemzetgazdasági miniszternek, a Rendelet 18. (1) bekezdésben foglalt jogcímen, valamint a támogatásra vonatkozó pályázati felhívás szerinti, a nemzetgazdasági miniszter május -ai döntésével /iktatószám: NGM/ (2013)/ és a döntésről szóló értesítőlevél alapján.. Ft, azaz forint keretösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette, ezért a Szerződő Felek jogosultak - az abban meghatározottak szerint - a jelen hatósági szerződés megkötésére. 2) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató a Kedvezményezett számára a fent említett pályázatában foglaltak alapján, új munkahelyek létrehozásának támogatása céljából... Ft, azaz.. Ft támogatási összeg erejéig vissza nem térítendő támogatást nyújt, amelyet a Kedvezményezett kizárólag a pályázatban megnevezett.megyében településen. szám alatti telephelyen (megnevezése, címe) megvalósításra kerülő. (támogatott projekt megnevezése) beruházási projektre fordíthatja. 3) A beruházási projekt megvalósításának nettó/bruttó (ÁFA nélküli/áfa-val növelt) összköltsége Ft, azaz.. forint, amelyből az NFA-ból támogatott beruházási rész a Kedvezményezett pályázatában is feltüntetett, és ennek alapján a jelen hatósági szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt épület, épületrész és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, műszaki berendezések, gépek, felszerelések, technológiák és egyéb immateriális javak (a továbbiakban: tárgyi eszközök és immateriális javak).. Ft, azaz.. forint nettó/bruttó összköltséget jelentenek. A Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a beruházás fenti támogatáson felüli forrását a jelen hatósági szerződés 2. sz. mellékletében feltüntetett forrásokból biztosítja. 4) Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a pályázat keretében támogatott beruházását év. hó napján megkezdi (megkezdte), és... év... hó... napjáig befejezi, és a támogatás folyósítására vonatkozó záró pénzügyi elszámolását legkésőbb év.. hó napjáig a Támogató részére benyújtja. A pályázatban szereplő beruházás megkezdésének minősül: építés esetén az építési munkálatok megkezdése, vagy az új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések a kedvezményezett által első alkalommal, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő megrendelése közül az, amelyikre korábban sor kerül. Befejezettnek minősül a beruházás, amikor a műszaki átadást követően a beruházás eredményeként végzett tevékenységhez a vállalkozás valamennyi szükséges szakhatósági engedélyt megka-

3 3 pott. Új telephely építése esetén a létrehozott kapacitás, termelés beindításához szükséges szakhatósági engedély benyújtásának végső határideje: a beruházás befejezését követő 90 nap. 5) Kedvezményezett vállalja, hogy a beruházás keretében megvalósított új munkahelyekre - (amennyiben a teljes létszámfeltöltés a befogadó nyilatkozat átvételét követően megvalósult, legkorábban a hatósági szerződés aláírásának napjától) -, év hó napjáig a pályázatában vállalt.. fő teljes munkavállalói létszámot ( fő órás munkavállalói létszámot) felveszi, majd kötelezettséget vállal arra, hogy ettől az időponttól kezdődően ezt a létszámát, továbbá a pályázatában megjelölt - annak benyújtása előtti 12 hónapban a beruházással érintett telephely szerinti, amennyiben a régióban több telephellyel rendelkezik, a régióban található valamennyi telephelyén meglévő - fő létszámát (ebből 8 órában foglalkoztatott fő, órában foglalkoztatott fő) külön-külön és együttvéve, azaz összesen fő (ebből 8 órában foglalkoztatott fő, órában foglalkoztatott fő) munkavállalót munkaviszony keretében, éves átlagos statisztikai állományi létszámként kimutatva 1 év.... hó... napjáig folyamatosan továbbfoglalkoztatja. (Amennyiben a pályázó az NFA(MPA) terhére meghirdetett korábbi, foglalkoztatási kötelezettséggel járó pályázat keretében vállalt a régióban, és ez a létszám nagyobb, mint a jelen pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszáma, akkor az érvényben lévő foglalkoztatási kötelezettségét kell meglévő éves létszámnak tekinteni.) Az átlagos statisztikai állományi létszámba nem számíthatók be a rokkantsági, baleseti rokkantsági, valamint öregségi nyugdíjban részesülő személyek, továbbá azok a külföldi állampolgárok, akiknek foglalkoztatásához munkavállalási engedély szükséges. Ez alól kivételt képeznek a Magyarország által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó személyek. A többletlétszám átlagos statisztikai állományi létszámába nem számíthatók be azok a személyek, akik a kedvezményezetthez történt felvételüket, kiközvetítésüket közvetlenül megelőzően a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti kapcsolt vállalkozásoknál voltak foglalkoztatva. 6) Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy az előző pontban szereplő létszámfeltöltés során a.. kirendeltség/ek által kiközvetített. fő álláskereső személyt, azon belül. fő roma (napi órában foglalkoztatott) személyt / egyéb célcsoporthoz 2 tartozó személyt alkalmaz. A kedvezményezett ezen időszak alatt nem köteles mindvégig ugyanazokat a munkavállalókat alkalmazni, de a helyükre ugyanolyan státusú személyeket kell felvenni. Amennyiben az álláskereső, illetve a roma személyek alkalmazása bármilyen oknál fogva nem valósul meg, a Kedvezményezett a vállalt létszámot nem álláskereső személyek köréből is feltöltheti, azonban az e jogcímen odaítélt támogatást nem veheti igénybe, ideértve azt az esetet is, ha a Támogató nyilvántartásában nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő, illetőleg az e jogcímen korábban igénybevett támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket (2) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben vissza kell fizetnie. A roma munkavállalók foglalkoztatásának megkezdésekor 1 A számítás módjára a pályázati dokumentáció - útmutató - tartalmazza az aktuális részletes szabályokat. 2 A célcsoportok az aktuális pályázati felhívásban foglaltak szerint változhatnak.

4 4 a Kedvezményezettnek rendelkeznie kell a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlásával a foglalkoztatni kívánt személyre vonatkozóan, névre szólóan 1. Amennyiben a foglalkoztatottra vonatkozóan ilyen dokumentummal a Kedvezményezett nem rendelkezik, úgy az arra a személyre igénybe vett kiegészítő támogatás a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket (2) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben visszakövetelésre kerül. 7) Kedvezményezett vállalja, hogy a beruházási projekt keretében megvásárolt, NFA-ból támogatott tárgyi eszközök és immateriális javak segítségével létrehozott kapacitást az eredeti foglalkoztatási céloknak megfelelően a beruházás befejezésétől számított 3 évig, azaz. év hó napjáig fenntartja és működteti. Ez a kötelezettsége Kedvezményezettnek akkor szűnik meg, amikor a Támogatót a jelen hatósági szerződés III/1/e. pontja szerint elkészítendő záróbeszámolóban tájékoztatja, és azt a Támogató elfogadja. 8) Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint jár el. II. A támogatás összege és felhasználásának feltételei 1) Támogató vállalja, hogy Kedvezményezettnek a projekt megvalósításához vissza nem térítendő támogatást nyújt. Az NFA-ból támogatható beruházás-rész teljes nettó összköltségének..%-a, de legfeljebb Ft, azaz... forint összegben. Amennyiben a projekt összköltsége csökken, a támogatási összeg megfelelő arányban csökkentésre kerül. A támogatás támogatástartalma: Ft. 2) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előző pontban megjelölt támogatási összeget Kedvezményezett kizárólag a támogatott projekt részét képező - jelen hatósági szerződés 1. sz. mellékletében feltüntetett - tárgyi eszközök, valamint az egyéb immateriális javak közül a szabadalmak, üzemeltetési licencek vagy szabadalmazott és nem szabadalmazott know-how beszerzési, illetve előállítási költségeinek fedezetére használhatja fel, a számviteli jogszabályoknak megfelelően, igazodva a pályázatban részletezett projekt költségvetési összetételéhez. 3) Kedvezményezett a támogatott beruházás költségeit a jelen hatósági szerződés 2. sz. mellékletében feltüntetett forrásokból fedezi. Ha a támogatott beruházás a fenti költségelőirányzatnál alacsonyabb összegben valósul meg, Kedvezményezett a támogatás összegét a költségcsökkenéssel arányosan használhatja fel, az esetleges költségtöbbletet pedig további saját forrásból fedezi. 1 Az igazolás módja az aktuális pályázati felhívás és az ott meghatározott célcsoport függvényében változhat.

5 5 4) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítása csak akkor kezdhető meg, ha igazolja a beruházáshoz szükséges valamennyi forrás meglétét (más előirányzat döntése, tulajdonosi hitel, további bankhitel, saját forrás megnövelése stb.). 5) A beruházási projekt megvalósítására Kedvezményezett az NFA-ból nyújtott támogatást a jelen hatósági szerződés 2. sz. mellékletében szereplő összegig és ütemezésben veszi igénybe a beruházás részteljesítését, illetve a beruházás befejezését követő 15 napig, de legkésőbb november 30-ig elszámol. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a I/4. pontban szereplő jogvesztő határidő elmulasztása esetén a Támogató a szerződéstől eláll. 6) Szerződő Felek megállapodnak, hogy Kedvezményezett e hatósági szerződésből adódó kötelezettségei teljesítésének biztosítékául jelen hatósági szerződés.-. sz. mellékletei szerinti a(z). Pénzintézet által a támogatási összeg %-ának erejéig kibocsátott feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy a(z). a támogatási összeg %-ának erejéig vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető kezesi kötelezvény, vagy a(z) (ingatlan megnevezése, címe, helyrajzi száma) ingatlanra vonatkozóan a Szerződő Felek között létrejött, a támogatás összegének %-a erejéig megkötött jelzálog szerződés szolgál. A biztosítékot Kedvezményezettnek a jelen hatósági szerződés III/1/e. pontja szerint elkészített záróbeszámoló Támogató általi elfogadásának napjáig (pl. a I/7 pontban rögzített működtetési és fenntartási kötelezettség időpontja, plusz 60 nap) kell rendelkezésre bocsátani, amelyre jelen hatósági szerződés aláírásával a Kedvezményezett kötelezettséget vállal. A hatósági szerződés hosszabbításánál a fedezet időtartamát is hosszabbítani kell. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás fedezeteként felajánlott biztosítékra végrehajtási jog kerül bejegyzésre, és helyette 30 napon belül nem biztosít olyan fedezetet, amelyet a Támogató elfogad, ez a hatósági szerződés megszegésének minősül, a Támogató a szerződést azonnali hatállyal felmondja, és a megítélt támogatást visszaköveteli az Flt. 21. (4) bekezdésének megfelelően. 15 millió Ft támogatási összeg igényléséig nem kell fedezetet felajánlani, amennyiben a vállalkozás január 1-jén már működött, és az utolsó két évből legalább egy évben az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén évi jövedelme) pozitív volt. Kedvezményezett köteles valamennyi pénzintézeti számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonhatatlan és a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnésének időpontjáig tartó, pénzforgalmi szolgáltatója részére megfelelő módon bejelentett felhatalmazó nyilatkozatot (a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt) a hatósági szerződés megkötését megelőzően a munkaügyi központhoz benyújtani. Ingóságra jelzálogjog 1 a pályázatban megjelölt, a támogatott projekt keretében beszerzett tárgyi eszközre alapítható (a többi fedezet valamelyikével, 200 %-os kapcsolt fedezetként), legalább 1 millió Ft egyedi értékű új gép, berendezés, műszaki eszköz terhelésével. 1 A támogatás folyósításának feltétele a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése/zálogjog közjegyzői nyilvántartásba történő bejegyzése.

6 6 7) Kedvezményezett elfogadja, hogy a pályázat kezelésével, nyilvántartásával, a szerződéskötéssel, a teljesítés igazolásával, a támogatás folyósításával, a támogatás részbeni, vagy teljes visszakövetelésével, valamint a jelen hatósági szerződésből fakadó igények érvényesítésével kapcsolatos feladatokat - a minisztérium megbízásából - a Támogató látja el. 8) Kedvezményezett nyilatkozik az alábbiakról: a) A támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. b) A jelen hatósági szerződésben szereplő támogatással érintett beruházásához, létszámfejlesztéséhez -. Ft támogatási igényt nyújtott be 20 év.hó napján a(z)....-hoz, illetve.. szervezettel számon..ft összegre támogatási szerződést kötött, vagy - nem nyújtott be más állami forrásra támogatási igényt. (Valamelyik alpont törlendő, illetve az első alpontban többféle állami támogatás esetén külön-külön meg kell adni minden egyes támogatás adatait.) c) Nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. d) Esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs. e) Tudomásul veszi, hogy esedékessé vált meg nem fizetett köztartozás esetén támogatás nem folyósítható, illetve az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 52. (3) bekezdés alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - a Kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. f) Tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése, célja, összege, a támogatott tevékenység meg valósítási helye, valamint a kedvezményezett a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 5. (1)-(2) bekezdése szerinti érintettsége nyilvánosságra hozható. g) Tudomásul veszi, hogy a köztartozás vizsgálata céljából a folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a köztartozás összegét az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. A kedvezményezettet a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül. Az állami adóhatóság adatszolgáltatásának alapja a kedvezményezett adóazonosító száma, melyet a Kincstár megkeresése tartalmaz. Hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. h) Megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben előírt követelményeknek, valamint e rendelet

7 7 szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. i) Az Ávr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalja, továbbá az Ávr. 82. szerinti esetekben a Támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti. j) Megfelel az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 9) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen hatósági szerződés megkötésének feltétele az alábbi iratok együttes és hiánytalan átadása Támogató részére: a) a projekt megvalósításához, valamint a Kedvezményezett által végzett tevékenység végzéséhez szükséges jogerős hatósági engedély(ek) másolata, b) bankhitel, valamint más állami támogatás igénybevétele esetén ezen források rendelkezésre állását igazoló okmányok - állami támogatás esetén a támogatás odaítélését igazoló dokumentumok, bankhitel esetén a pénzintézettel megkötött hitelszerződés - másolata, c) a pályázat 1. sz. adatlapján a Kedvezményezett által feltüntetett valamennyi pénzintézetnél vezetett bankszámla számát tartalmazó, jelen hatósági szerződéshez csatolt 6. sz. melléklet, d) álláskereső személy(ek) felvétele esetén a felvétel ütemezéséről szóló, Kedvezményezett által kitöltött, és a munkaügyi kirendeltségen leadott munkaerőigény bejelentő nyomtatvány másolata 1, e) felhatalmazói nyilatkozat beszedési megbízásra (8. sz. melléklet). 10) Kedvezményezett kötelezi magát, hogy a jelen hatósági szerződés hatálya alatt együttműködik Támogatóval, illetve a megbízottjával, amelynek keretében a) haladéktalanul írásban közli Támogatóval, amennyiben a hatósági szerződésben rögzített időbeli ütemezés első határidejétől számított 60 napon belül a szerződés teljesítése Kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg, b) a jelen hatósági szerződés alapján igénybe vett támogatással alkalmazásra kerülő többletlétszámot a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony keretében foglalkoztatja, c) a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használja fel, és haladéktalanul írásban jelenti, ha a támogatást megalapozó körülményeiben, a pályázati célok megvalósításában változás következik be (amennyiben ez tervezhető, vagy várható, előzetes jelzés alapján a Támogatót értesíteni szükséges), d) a beruházással létrehozott vagyont a hatósági szerződés I/7. pontjában meghatározott időpontig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatba, illetve terhelhető meg, e) haladéktalanul írásban jelenti, ha a jelen hatósági szerződés fennállásának tartama alatt ellene csőd vagy felszámolási, adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló eljárás indul, f) haladéktalanul írásban jelzi, ha lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása keletkezett, 1 A másolatot - a Ket. 36. (2) bekezdés alapján - a Támogató szerzi be az adott kirendeltségtől.

8 8 g) jelen hatósági szerződésben foglalt kötelezettség fennállásáig Támogatót előzetesen tájékoztatja minden, a cég formáját, működését, a szerződés tartalmát érintő fontos változásról (szétválás, egyesülés, összevonás, megszűnés), h) az adólevonási jogában bekövetkezett változást Támogatónak haladéktalanul írásban bejelenti, i) nyilatkozik, hogy pénzforgalmának bonyolítására kizárólag a jelen hatósági szerződéshez mellékletként csatolt 6. sz. melléklet szerinti pénzforgalmi jellegű bankszámlája(i) áll(nak) rendelkezésre. Vállalja, hogy újabb bankszámla/bankszámlák nyitása esetén annak/azok számlaszámát, illetőleg a bankszámla megszűnését a Támogatónak 3 napon belül írásban bejelenti. 11) Kedvezményezett tudomásul veszi, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy a) a támogatás rendeltetésszerű, illetve jelen hatósági szerződés szerinti felhasználását a minisztérium, Támogató vagy azok megbízottjai a jelen hatósági szerződés III. fejezetében foglaltak szerint ellenőrizze, b) amennyiben a Kedvezményezett a jelen hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, a jelen hatósági szerződés IV/2. pontjában foglalt szankciókra kerül sor, c) amennyiben a jelen hatósági szerződés I/3., 5., 6. és 7. pontjaiban szereplő számszerűen mérhető kötelezettségek valamelyikét 100 % alatt, de 75 %-ot elérően teljesíti, a korábban folyósított támogatás arányos részét 1 köteles az előző pontban szereplő késedelmi pótlékkal növelt összegben visszafizetni. A foglalkoztatási kötelezettség esetében a részteljesítést évenként külön-külön kell betartani és vizsgálni. 12) Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a támogatás folyósításának egyéb szabályai a következők: a) a támogatás folyósítása teljesítésarányosan, a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott számlák, kifizetést igazoló dokumentumok alapján utólag, forrásarányosan történik. A kifizetés legfeljebb a költségvetési évre terjedhet ki. A Kedvezményezett különösen indokolt esetben egy alkalommal támogatási előleget 2 igényelhet. Az előleg folyósításáról a Támogató mérlegelési jogkörben dönt. Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatás 20 %-a lehet, amelyet a Támogató a szerződés megkötését követő 30 napon belül utal a munkaadó részére. Amennyiben a támogatás elnyerése esetén a kedvezményezett anyagi biztosíték nyújtására köteles, úgy az előleg folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a megkövetelt anyagi biztosíték rendelkezésre áll. A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a Támogatónak, amennyiben nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre az előleg folyósításától számított három hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény - így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai - a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. Az előleg elszámolásának végső határideje a projekt befejezését megelőző hó 20. napja, de legkésőbb október Amennyiben a pályázati felhívás és a hatósági szerződés tartalmaz a részleges teljesítésre szabályokat, a létszámcsökkenés miatt visszafizetendő arányos rész kiszámítása egy adott évre vonatkozóan úgy történik, hogy a foglalkoztatási kötelezettség teljes időszakát és a teljes támogatási összeget alapul véve kiszámított 1 új munkahelyre jutó éves átlagos támogatási összeg beszorzásra kerül a pályázatban vállalt létszámnövekedés és az adott évben ténylegesen teljesített létszámnövekedés közötti különbséggel. Amennyiben a működtetési, kapacitás-fenntartási kötelezettség megszegése miatt kerül sor részleges visszakövetelésre, illetve a teljesítés százalékos arányának meghatározására, az egy teljesített napra jutó támogatási összeggel kell kalkulálni. Ha a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt mindkét kötelezettség megszegése miatt kerül sor visszakövetelésre, a magasabb visszakövetelendő összeg terheli a kedvezményezettet, azaz a visszakövetelés duplázódást el kell kerülni. 2 Amennyiben a munkaügyi központ támogatási előleg folyósítását engedélyezi, ez a szöveg szerepeljen.

9 9 b) a záró pénzügyi elszámolás határideje a projekt befejezését - amennyiben a jelen hatósági szerződés megkötésének időpontjáig a projekt megvalósult, úgy a hatósági szerződés hatályba lépését - követő 15. nap. A záró pénzügyi elszámolás időpontjáig Kedvezményezett legfeljebb 4 időpontban készíthet el részelszámolást. A záró pénzügyi beszámolóval együtt az elszámoláshoz át kell adni a tárgyi eszköz-nyilvántartó lapok másolatát, c) Kedvezményezett a támogatást - a záró pénzügyi elszámolás vagy az azt megelőző részelszámolás(ok) keretében - a pályázathoz csatolt költségvetéssel és a jelen hatósági szerződéssel összhangban álló, Kedvezményezett nevére és címére szóló és a jogosultsági feltételeknek való megfelelésről szóló írásbeli értesítés átvételét követően teljesített kifizetéseket igazoló eredeti költségszámlák, bizonylatok bemutatásával, illetve a kifizetéseket igazoló költségszámlák, bizonylatok alapján a jelen hatósági szerződésnek megfelelően veheti igénybe, d) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a támogatás folyósítása a jelen hatósági szerződés szerint szakaszosan történik, az előző két pontban rögzített elszámolás(oka)t követő 30 napon belül, Kedvezményezett bankszámlájára történő utalással, e) Kedvezményezett a folyósításra vonatkozó igényét Támogató részére lehívó okmányon (9. sz. melléklet) nyújtja be, aki a teljesítést igazolja, majd a támogatás összegét Támogató részéről történő utalványozás alapján a kincstár folyósítja. Csak a pályázatban előzetesen szereplő és a hatósági szerződés mellékleteként csatolt beruházási költségvetéssel összhangban álló számlákat, bizonylatokat lehet elszámolás alapjaként figyelembe venni, f) a számlákon, bizonylatokon Kedvezményezettnek aláírásával kell igazolni a vásárolt termék átvételét, használatbavételét, illetve a szolgáltatás igénybevételét. Csatolni kell a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokat (az eredeti számlák mellé csatolni kell a számlánkénti 1 millió Ft vagy afeletti kifizetéseket igazoló banki átutalás bizonylatait, amennyiben az 1 millió Ft alatti számla esetében nem készpénzfizetési számla kiállításával történik a készpénzzel történő kiegyenlítés, a számlán szerepelni kell a fizetve szövegnek, vagy csatolni kell a számla ellenértékének átvételéről szóló, számlakibocsátó által kiállított, cégbélyegzővel ellátott nyugta vagy bevételi pénztárbizonylat elnevezésű bizonylat másolatát, vagy a Kedvezményezett által kiállított kiadási pénztárbizonylat elnevezésű bizonylat másolatát), a vállalkozói szerződéseket, a megrendeléseket, valamint a támogatási összeg igénybevételére bejelentett személy(ek) által aláírt lehívó okmányt. Százezer forint értékhatárt meghaladó értékű beszerzésre vagy megrendelésre irányuló szerződés kizárólag írásban köthető. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban annak teljesítése érdekében történt kifizetése a támogatott tevékenység/beruházás költségei között nem vehetők figyelembe. Építés esetén a benyújtott kivitelező számla alapján is történhet a kifizetés. A pénzügyi bonyolítás csak banki átutalással lehetséges. g) vállalkozói szerződések, illetve a megrendelések és a megrendelések visszaigazolása másolatban, lassú jármű beszerzése esetén a forgalmi engedély másolata; h) a Támogató az elszámolás céljából benyújtott - a támogatott jogcímeknek megfelelően csoportosított - számla átvételét (benyújtását) a számla eredeti példányán aláírásával és bélyegzőjével igazolja, i) külföldi szállítók esetében a Kedvezményezett köteles a benyújtott számlákat (és az elszámoláshoz tartozó egyéb bizonylatokat, iratokat, megrendelőt stb.) hitelesen magyar nyelvre fordíttatni,

10 10 j) az elszámolás során, ha a benyújtott számla külföldi pénznemben lett kifizetve, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos (a számla teljesítési napján) érvényes napi árfolyam alkalmazandó, k) Kedvezményezett a beruházás befejezésétől számított 30 napon belül a Támogató részére megküldi a befejezett beruházásokra vonatkozó üzembehelyezési dokumentáció, az állománybavételi bizonylatok másolatát, l) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a vele kapcsolt vállalkozási jogviszonyban lévő cég/személy és a közte megkötött szerződés/számla alapján felmerült költségek a beruházás megvalósítása során a szokásos piaci áron számolhatók el,* m) Kedvezményezett a pályázatában szereplő beruházás tárgyi eszközeit a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti kapcsolt vállalkozástól nem szerezheti be.* * Annak megfelelően, hogy a pályázó hogyan nyilatkozik a beruházásának megkezdéséről, az egyik pont marad a szerződésben. III. A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése 1) Kedvezményezett a szerződéses kötelezettség teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében vállalja, hogy: a) a kétéves foglalkoztatási kötelezettség időtartamán belül, 12 hónap elteltével - a foglalkoztatási helyzetről, létszámadatokról a beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központ részére beszámolót készít, melyet 30 napon belül megküld a munkaügyi központnak. A munkaügyi központ a foglalkoztatási kötelezettség kezdő időpontjától számítva, évente, legkésőbb a lezárt teljes évet követő 45 napon belül megvizsgálja, hogy a kedvezményezett éves szinten teljesítette-e a vállalt foglalkoztatási kötelezettségét (a Támogató által rendelkezésre bocsátott minta alapján, 13. sz. melléklet). b) a támogatás felhasználásáról, a vállalt foglalkoztatási kötelezettség teljesüléséről, a támogatásból beszerzett (épített) tárgyi eszközökről, egyéb immateriális javakról az ellenőrzés lehetőségét biztosító elkülönített nyilvántartást vezet, c) amennyiben a beruházás megvalósításához előleget vett igénybe, vagy elszámolását több részletben nyújtja be a munkaügyi központhoz, az előleg elszámolásakor, illetve az egyes részletekre vonatkozó elszámolással egyidejűleg részbeszámolót készít, ennek tartalmát a munkaügyi központ határozza meg, d) a beruházás befejezését követő létszámfeltöltéstől számított 30 napon belül beszámolót készít a támogatott projekt megvalósulásáról, kitérve a jelen hatósági szerződés 1. sz. mellékletben részletezett költségek tényleges alakulására, a foglalkoztatás realizálódására, és azt a Támogató részére megküldi (a Támogató által rendelkezésre bocsátott minta alapján, 12. sz. melléklet). e) a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül beszámolót készít (a Támogató által rendelkezésre bocsátott minta alapján, 13. sz. melléklet) a jelen hatósági szerződésben támogatott feladat megvalósulásáról, a vállalt foglalkoztatási és egyéb kötelezettségek teljesüléséről, amelyet a Támogatónak megküld, f) a jelen hatósági szerződés I/7. pontjában szereplő 3 év leteltét követő 30 napon belül záróbeszámolót készít (a Támogató által rendelkezésre bocsátott minta alapján, 14. sz.

11 11 melléklet), amelyben tájékoztatást ad valamennyi vállalt kötelezettségének teljesítéséről, és azt a Támogatónak megküldi, g) Támogató által elvégzendő monitoring tevékenységhez az igényelt segítséget biztosítja. 2) Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a minisztérium, a Támogató, továbbá az általuk megbízott személyek, szervezetek, az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, valamint a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek részére a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozó - a pályázatban szereplő beruházással, a beruházás megvalósításának szabályszerűségével kapcsolatos - ellenőrzési jogosultságot biztosítja. 3) Kedvezményezett vállalja, hogy az állami költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel, a jelen hatósági szerződés keretében nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásával kapcsolatos tájékoztatást az előző pontban szereplő személyek, szervezetek részére üzleti titok címén nem tagadja meg. 4) Kedvezményezett vállalja, hogy a jelen hatósági szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadja meg. 5) Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen jelen szerződés aláírásának napjától számított 5 évig megőrzi. IV. A szerződésszegés és jogkövetkezményei 1) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen hatósági szerződés korábbi pontjaiba ütköző magatartáson, mulasztáson túl szerződésszegésnek minősül, ha: a) a jelen hatósági szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónapon belül a hatósági szerződés teljesítése nem kezdődik meg, illetve a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban nem menti ki, b) a jelen hatósági szerződésből adódó írásbeli bejelentési kötelezettségeit nem, vagy 30 napon túli késedelemmel teljesíti, c) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás igénylését, illetve a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot - különös tekintettel az Ávr. 66., 67., 72. -aiban foglalt adatokra - szolgáltatott, vagy a pályázat során valótlan nyilatkozatot tett, illetőleg akár a jelen hatósági szerződés kötésekor, akár az elszámolások során vagy az ellenőrzéskor hamis adatokat szolgáltat, vagy valótlan nyilatkozatot tesz, d) a jelen hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeit nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, illetve ezek közül a jelen szerződés I. fejezetének 3., 5., 6. vagy 7. pontjaiban vállalt, számszerűen mérhető kötelezettségeit 100 % alatt teljesíti, e) a támogatás folyósítására vonatkozó pénzügyi elszámolását a jelen hatósági szerződés I/4. pontjában szereplő határidőre nem nyújtja be, f) a támogatási összeg vonatkozásában a kedvezményezett részére előleg került folyósításra, és az erre vonatkozó elszámolását a szerződésben szereplő határidőre nem nyújtja be,

12 12 g) az Ávr. 82. a), c), d), f) és h) pontjában foglaltak közül valamelyik bekövetkezik, h) a támogatásból beszerzett eszközöket Támogató jelen hatósági szerződésben foglaltak szerinti hozzájárulása nélkül elidegeníti, bérbe adja, vagy apportálja, vagy megterheli, i) a támogatás eredményeként létrehozott kapacitásokat nem működteti, j) a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel, k) a jelen hatósági szerződés III. fejezetében rögzített ellenőrzéseket akadályozza, l) a jelen hatósági szerződés II. fejezet 6. pontjában foglaltak bekövetkezése (végrehajtási jog kapcsán másik tehermentes ingatlant nem tudott biztosítani). 2) Kedvezményezett szerződésszegése esetén, a Támogató a támogatás további folyósítását megszünteti, és intézkedik a támogatás visszakövetelése iránt. A támogatást az Flt. 21. (4) bekezdés első fordulata alapján a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket (2) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni a Támogató számú Nemzeti Foglalkoztatási Alap lebonyolítási számlájára. Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni. Támogató a keletkezett visszafizetési kötelezettségből, valamint a támogatás Támogató által történt jogszerű visszavonásából, illetőleg a Támogató jelen hatósági szerződéstől való elállásából adódó - a már folyósított támogatási összegre és azt terhelő késedelmi pótlékra vonatkozó - követelését a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény 64. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása, valamint a Ket. alapján hatósági átutalással érvényesíti. 3) Amennyiben a hatósági szerződésben foglaltakat a Támogató nem teljesíti, a Kedvezményezett a teljesítésre irányuló felhívás eredménytelensége esetén - a szerződésszegés tudomására jutásától számított 30 napon belül - a... Munkaügyi és Közigazgatási Bírósághoz fordulhat. V. A szerződés egyéb rendelkezései 1) A támogatási ügy szempontjából jelentős új tény felmerülése, továbbá a szerződéskötéskor fennálló körülmények lényeges megváltozása esetén a Kedvezményezett, vagy Támogató kérésére, a támogatási cél sérelme nélkül, a jelen hatósági szerződés a Ket ában foglaltak alapján, közös megegyezéssel módosítható. Ha a módosításhoz a másik fél nem járul hozzá, vagy a Szerződő Felek között vita van a módosítás törvényi feltételei tekintetében, a Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságtól kérhető a szerződés módosítása vagy megszüntetése. 2) Támogató felhívja Kedvezményezett figyelmét arra, hogy az Áht. feltételei szerint az árubeszerzési és szolgáltatás-megrendelési célra juttatott támogatás felhasználása tekintetében köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben foglaltak alapján, amennyiben a közbeszerzés kötelező előírásai fennállnak.

13 13 3) A támogatás folyósítása, Kedvezményezettel való kapcsolattartás, továbbá minden egyéb, a jelen hatósági szerződésből fakadó vagy azzal összefüggésben álló, a Támogató részéről szükségessé váló ügyintézés ellátása során a Támogató jár el. 4) A jelen hatósági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Flt., a Ket., az Áht., a Kormányrendelet, az Ávr. és a Rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 5) Az 1-7. sz. mellékletek, a(z)... azonosító számú pályázat, valamint a pályázathoz csatolt nyilatkozatok a jelen hatósági szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Szerződő Felek a. számozott oldalból, illetve. fejezetből és összesen pontból álló, db - egymással szó szerint megegyező - eredeti példányban készült jelen hatósági szerződést figyelmesen elolvasták, az abban foglaltakat megértették és azt, mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták. Jelen hatósági szerződés az aláírásának napján lép hatályba. Kelt... (hely, idő).... Kedvezményezett Támogató.. pénzügyi ellenjegyző

14 14 Mellékletek: 1. sz. melléklet: A beruházás keretében beszerzendő tárgyi eszközök, egyéb immateriális javak és építés megnevezése, típusa és bekerülési költsége 2. sz. melléklet: A tervezett beruházási költségek finanszírozásának összetétele, Beruházási költségek ütemezése 3., 3/a melléklet: Jelzálogszerződés-minta 4. sz. melléklet: Biztosítási, garanciabiztosítási készfizető kezesi kötelezvény-minta 5. sz. melléklet: Bankgarancia-minta 6. sz. melléklet: Pénzintézeteknél vezetett bankszámlák adatai 7. sz. melléklet: Nyilatkozat a köztehermentességről (amennyiben a jelen hatósági szerződés II/8/g pontjában ez a nyilatkozat szerepel) 8. sz. melléklet: Felhatalmazói nyilatkozat (minta) azonnali beszedési megbízásra 9. sz. melléklet: Lehívó okmány (minta) 10. sz. melléklet: Hitelszerződés (bankhitel esetén) 11. sz. melléklet: Más állami támogatás odaítéléséről szóló döntés vagy a kifizetésére megkötött támogatási (hatósági) szerződés másolata (ilyen típusú támogatás esetén) Beszámoló minták: 12. sz. melléklet: Beszámoló a beruházás megvalósulásáról 13. sz. melléklet: Beszámoló a foglalkoztatási kötelezettség teljesítéséről 14. sz. melléklet: Beszámoló a működtetési kötelezettség teljesítéséről Záradék 1 : Alulírott kijelentem, hogy jelen hatósági szerződés jogos érdekemet érinti, s mint ilyen személy, a szerződés megkötéséhez jelen nyilatkozatommal hozzájárulásomat adom. Ezen hozzájárulás a Ket. 76. (5) pontja alapján a szerződés érvényességének feltétele. Kelt... (hely, idő)... Zálogkötelezett név: lakcím: anyja neve: személyi azonosító: 1 Csak akkor kell alkalmazni, ha a jelzálog tárgyát képező ingatlan nem, vagy nem kizárólagosan a Kedvezményezett tulajdonát képezi.

15 15 1. sz. melléklet A beruházás keretében beszerzendő tárgyi eszközök, egyéb immateriális javak és építés megnevezése, típusa, bekerülési költsége A tervezett építés/bővítés adatai: Megnevezés Mennyiség Kivitelező árajánlata nettó áron (Ft) ÁFA* (Ft) Bruttó érték* (Ft) Épület, épülettrész m 2 Vagyoni értékű jog Víz- és csatorna használati hozzájárulás Villamos fejlesztési Gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési Összesen * Amennyiben a pályázó alanya az ÁFA-nak, és a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban a felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli, az ÁFA oszlopot üresen kell hagyni, és a bruttó oszlopban is nettó összeget kell szerepeltetni. (A fenti táblázat Excel formátumú, amelybe az adatokat kettős kattintást követően felviheti!) A beszerzendő gépek, műszaki berendezések adatai: Megnevezés Mennyiség Nettó ár Összesen ÁFA* Bruttó érték* (db) (Ft/db) (Ft) (Ft) (Ft) Összesen (A fenti táblázat Excel formátumú, amelybe az adatokat kettős kattintást követően felviheti!) * Amennyiben a pályázó alanya az ÁFA-nak, és a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban a felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli, az ÁFA oszlopot üresen kell hagyni, és a bruttó oszlopban is nettó összeget kell szerepeltetni.

16 16 Az egyéb berendezések, felszerelések adatai: Megnevezés Mennyiség Nettó ár Összesen ÁFA* Bruttó érték* (db) (Ft/db) (Ft) (Ft) (Ft) Összesen: (A fenti táblázat Excel formátumú, amelybe az adatokat kettős kattintást követően felviheti!) Az egyéb immateriális javak adatai: Megnevezés Mennyiség Nettó ár Összesen ÁFA* Bruttó érték* (db) (Ft/db) (Ft) (Ft) (Ft) Összesen: (A fenti táblázat Excel formátumú, amelybe az adatokat kettős kattintást követően felviheti!) * Amennyiben a pályázó alanya az ÁFA-nak, és a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban a felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli, az ÁFA oszlopot üresen kell hagyni, és a bruttó oszlopban is nettó összeget kell szerepeltetni. Kelt... (hely, idő).... Kedvezményezett Támogató. pénzügyi ellenjegyző/gazdasági vezető

17 17 2. sz. melléklet A tervezett beruházási költségek finanszírozásának összetétele: Az összköltséghez Összege Költségek összetétele viszonyított %-os (adatok: Ft-ban) aránya 1. Saját forrás 2. Bankhitel 3. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 4. Más állami forrás összesen, ebből. előirányzat. előirányzat. előirányzat 5. Fejlesztés összköltsége ( ) * Az előirányzat sorok szükség szerint bővíthetők. ** Amennyiben a pályázó alanya az ÁFA-nak, és a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban a felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli, a beruházás nettó értékét kell a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a pályázó a beruházással kapcsolatosan ÁFA-t nem tud visszaigényelni, tehát a beruházás költségeként a bruttó összeg merül fel, akkor a le nem vonható ÁFÁ-t is tartalmazó összköltséget kell a táblázat megfelelő sorai közt megosztani (A fenti táblázat Excel formátumú, amelybe az adatokat kettős kattintást követően felviheti!) Kelt... (hely, idő).... Kedvezményezett Támogató. pénzügyi ellenjegyző/gazdasági vezető Részelszámolásra jutó beruházási költség Beruházási költségek ütemezése (adatok Ft-ban) év november 30-ig I. rész- elszámolás II. részelszámolás III. részelszámolás IV. részelszámolás Összesen Kelt... (hely, idő).... Kedvezményezett Támogató. pénzügyi ellenjegyző/gazdasági vezető

18 18 Jelzálogszerződés (minta) ingatlant terhelő jelzálogjog alapítására (támogatás igénybevételéhez) 3. sz. melléklet Amely létrejött egyrészről a(z) Fővárosi, Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 1 (cím:.., bankszámlaszám: «NFA-hoz tartozó számlaszám», törzsszám:., képviseletében eljáró személy neve:...) a továbbiakban: Zálogjogosult és a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából Támogató, másrészről «Pályázó neve» (Kedvezményezett) / «jelzálogszerződést kötő neve» (cím:., adószám:...., bankszámlaszám:...., cégjegyzékszám vagy egyéni vállalkozói ig. szám:..., képviseletében eljáró személy neve:...) továbbiakban: Zálogkötelezett között az alábbiak szerint: 1. Szerződő Felek kijelentik, hogy Zálogjogosult és (Pályázó neve /Kedvezményezett) között napján, «Hatósági szerződés száma» szám alatt hatósági szerződés jött létre, mely alapján a Zálogjogosult a Kedvezményezett részére «megítélt támogatási összeg» Ft, azaz «megítélt támogatási összeg» forint támogatási összeget folyósít A Kedvezményezett vállalta, hogy a hatósági szerződésben foglalt kötelezettségeit az abban foglalt módon és határidőben szerződésszerűen teljesíti Fent hivatkozott szerződésben / A fent hivatkozott szerződést megalapozó pályázatban Kedvezményezett/Zálogkötelezett, a szerződés aláírásával/írásbeli nyilatkozatával hozzájárulását adta ahhoz, hogy a (tulajdonában álló) ingatlanra a Támogató a támogatási összeg visszafizetésének biztosítékaként jelzálogjogot jegyeztessen be Szerződésszegés esetén Támogató az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a hatósági szerződéstől eláll, és a támogatást a szerződéstől elállásával egyidejűleg visszavonja. Ebben az esetben a szerződés a kötelezettségszegés időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik, Kedvezményezett a már folyósított támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 138. (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt öszszegben, az elállás időpontjától számított 15 napon belül köteles visszafizetni Támogató számlájára. A Kedvezményezett szerződésszegése esetén, a Támogató a támogatás további folyósítását megszünteti, és intézkedik a támogatás visszakövetelése iránt. A támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket (2) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni. Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem 1 Amennyiben a Kormányhivatalt kell megjelölni, az elnevezés módosítható. Ez vonatkozik a 3/a mellékletre is.

19 19 tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás öszszegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni. 2. Szerződő Felek a Kedvezményezett nem szerződésszerű teljesítése esetén a Kedvezményezettnek a Támogatóval szemben a jelen jelzálogszerződés 1. pontjában nevesített jogviszony alapján keletkezett fizetési kötelezettsége - mind a főkötelezettség, mind annak járulékai, költségek, ügyleti, késedelmi pótlék, végrehajtás során felmerült költségek - biztosítékául ingatlant terhelő jelzálogjogot alapítanak..... Ft, azaz a megítélt támogatási összeg 150 %-a erejéig a Zálogkötelezett tulajdonát képező, alább meghatározott ingatlanára/ingatlanaira. Ingatlan adatai: Helység: Helyrajzi száma(i): Külterület/belterület: Ingatlan-nyilvántartási megjelölés: Terület nagysága: (udvar, gazdasági épület stb.) 3. Szerződő Felek az ingatlan értékét Ft-ban fogadják el. 4. Zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelen szerződésben esetlegesen foglaltakon túlmenően az abban pontosan megjelölt ingatlanon 4.1. zálogjog nincs, az ingatlan permentes, illetve sem további, sem egyéb olyan joga nincs harmadik személynek, mely a jelen zálogjog alapítását vagy érvényesítését megakadályozza, vagy 4.2. kizárólag a(z).. Munkaügyi Központ javára bejegyzett jelzálogjog van.. Ft összegben. 5. Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben megjelölt ingatlant saját költségén mindenfajta kár ellen biztosítja, illetve a meglévő biztosítási szerződést jelen jelzálogszerződés 1. pontjában hivatkozott jogviszony fennállása alatt nem szünteti meg. 6. Zálogkötelezett jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosítékul felajánlott ingatlanra a(z).. Munkaügyi Központ javára a jelen jelzálogszerződés 2. pontjában megjelölt összegű jelzálogjog bejegyzésre kerüljön. (Ezen összeg és a pontban szereplő összeg együttvéve nem haladhatja meg a 3. pont alapján elfogadott ingatlan értékét). 7. Zálogkötelezett vállalja, hogy a jelen jelzálogszerződés 5. pontjában foglalt biztosítási szerződésben Kedvezményezettként a Támogatót jelöli meg és ezt a rendelkezést a jelen szerződés I. pontjában hivatkozott jogviszony fennállása alatt nem szünteti meg. 8. Jelen szerződés szerinti ingatlant (ingatlanokat) terhelő jelzálogjog a zálogjognak az Ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésével jön létre.

20 20 9. Zálogkötelezett a zálogul lekötött ingatlant a zálogjog fennállása alatt köteles megfelelően karbantartani, állagát megőrizni, azt értékcsökkenéstől és károsodástól megóvni. 10. Jelen szerződéssel zálogul lekötött ingatlanra vonatkozó tulajdonosváltozásról, valamint minden olyan körülményről, fizikai és jogi tényről, amely a zálogtárgy forgalmi értékét, vagy forgalomképességét hátrányosan befolyásolhatja, vagy veszélyeztetheti, a Zálogkötelezett a Zálogjogosultat haladéktalanul értesíteni köteles. 11. Amennyiben a zálogtárgy állagromlása, vagy egyéb ok folytán a zálogfedezet értékének csökkenése ideértve a számviteli nyilvántartástól független értékcsökkenést is a zálogtárgyból való kielégítést veszélyezteti, a Zálogjogosult felhívására a felhívásban megszabott megfelelő határidő alatt a Zálogkötelezett köteles a zálogfedezetet az eredeti értékére kiegészíteni. 12. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a zálogfedezet zálogjogtárgyból való kielégítést veszélyeztető mértékű csökkenésének minősül, ha a szerződéssel lekötött zálogtárgy értéke a szerződésben meghatározott értékhez képest 10 %-kal csökken. 13. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján a Zálogjogosult a kielégítési jogát a zálogjoggal biztosított követelés lejárta hiányában is gyakorolhatja akkor, ha a zálogul lekötött vagyontárgyat a Zálogjogosult követelése kivételével bármely tartozás fejében akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás alá vonják. 14. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Zálogjogosult a zálogtárgyból való kielégítési jogának megnyíltával a kielégítés jogot akként is gyakorolhatja, hogy a zálogtárgy értékesítésére záloghitel nyújtásával vagy árverés szervezésével üzletszerűen foglalkozó személynek a zálogtárgynak a forgalomban az értékesítéskor általában elérhető áron való értékestésére megbízást ad. A biztosítékul lekötött zálogtárgyak közül a Zálogjogosult maga választhatja ki azokat, amelyekre nézve zálogjogát érvényesíteni akarja. 15. A Zálogkötelezett kötelezi magát arra, hogy amennyiben a Zálogjogosult a jelen jelzálogszerződés 13. pontjában említett jogával élni kíván, a Zálogjogosult írásbeli felszólítására a felszólításban megjelölt zálogtárgyat, a felszólításban megjelölt helyen és időben az abban megjelölt személynek az értékesítés végett /kiürített állapotban/ birtokba adja. 16. A zálogtárgy értékesítéséről, annak módjáról és idejéről a Zálogkötelezettet a Zálogjogosult előzetesen értesíteni köteles. 17. Zálogjogosult a zálogjoggal biztosított követelésnek kielégítésével egyidejűleg a zálogtárgyak értékesítéséből befolyt bevételnek a követelését meghaladó részét a Zálogkötelezettnek köteles megfizetni. 18. Zálogjogosult kötelezi magát arra, hogy amennyiben az e szerződés szerinti zálogjog a zálogjogtárgyból való kielégítés nélkül szűnik meg, a zálogjog megszűnésével egyidejűleg a Zálogkötelezettnek a zálogjognak a nyilvántartásból való törléséhez szükséges zálogjogosulti nyilatkozatot (törlési engedélyt) ad.

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia...

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia... A támogatások igénybevétele során nyújtandó biztosítékok a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett pályázati felhívások tekintetében 2013. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására Pályázat

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban:

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

1. számú adatlap. A pályázat összefoglaló adatai

1. számú adatlap. A pályázat összefoglaló adatai Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által 2007. július hónapban - a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatására - kiírt pályázat elkészítéséhez 1. számú adatlap

Részletesebben