TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS"

Átírás

1 PKR szerzıdésszám:.. felhívás TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4028 Debrecen, Simonyi út 14.; adószám: ; cégjegyzékszám: ; képviseli: Dr. Debreczeni Ferenc ügyvezetı; a továbbiakban Támogatásközvetítı Szervezet) másrészrıl.., (a továbbiakban Kedvezményezett, részletes adatait A kedvezményezett részletes adatai és a Kedvezményezett kapcsolattartója címő 1. számú melléklet tartalmazza) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint részletezett tartalommal. Elızmények 1. A két támogatási forrás (a továbbiakban Alapok), amelybıl a támogatás megvalósul: Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht márciusában pályázatot nyújtott be a Norvég Alap Pályázati Alapok jogcímére. A pályázatot október 12-én a Projekt Döntıbizottsága, július 9-én pedig a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Iroda támogatásra javasolta. Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Program keretében megvalósuló projektek feletti felügyeletet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség látja el. Az alapra vonatkozó jogszabály: a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus közötti végrehajtásáról szóló együttmőködési megállapodás, valamint egyrészrıl az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészrıl a Magyar Köztársaság Kormánya között július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus közötti végrehajtásáról szóló együttmőködési megállapodás kihirdetésérıl szóló 201/2005. (IX.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: EGT/Norvég Alapra vonatkozó rendelet). A Norvég Alap társfinanszírozása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére történik, amely felett a felügyeletet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal látja el. Az alapra vonatkozó jogszabály: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kutatási Alapra vonatkozó rendelet). és 1/17

2 I. A szerzıdés tárgyára és összegére vonatkozó elıírások 2.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy a... címő,... azonosítóval rendelkezı,.-n benyújtott és...-n elfogadott projektjavaslatában, valamint a vonatkozó Pályázati felhívásban és útmutatóban, valamint a jelen szerzıdésben foglalt feltételek szerint a projektet (a továbbiakban: projekt) megvalósítja, amelyhez a Támogatásközvetítı Szervezet vissza nem térítendı támogatást nyújt A Támogatásközvetítı Szervezet a 2.1. pontban körülírt projekt megvalósításához.. (azaz....forint) összegő vissza nem térítendı támogatást nyújt a Kedvezményezett részére a 2. számú Szakmai és pénzügyi mellékletben meghatározottak szerint. Pénzügyi terv Összeg (forint) % Támogatás Norvég Alap és EGT Finanszírozási Mechanizmus Kutatási és Technológiai Innovációs Alap azaz azaz 3. Összes támogatás azaz 4. Saját forrás összesen azaz 5. Összes elszámolható költség 100,00 azaz 2.3. A 2.1. pontban hivatkozott pályázatban szereplı indokok alapján az alább felsorolt Kedvezményezett jogosult elıleg igénybevételére a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. (3)-(4) bekezdése, valamint az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérıl szóló 242/2006 (XII.5.) Korm. rendelet alapján. A jóváhagyott elıleg összege....ft (azaz...forint). és 2/17

3 2.4. A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt.ft (azaz..forint) mértékő összköltségének a 2.2. pontban meghatározott össztámogatást meghaladó részét saját forrásból biztosítja a 2. számú mellékletben rögzítettek szerint A szerzıdı felek rögzítik, hogy a projekt megvalósítása 200 év hónap... napjától 200 év hónap napjáig tart. Ettıl eltérni csak rendkívül indokolt esetben, szerzıdésmódosítás alapján lehet. II. Általános elıírások 3. Az áfá-val kapcsolatos elıírások 3.1. A Kedvezményezett tudomással bír arról, hogy a támogatás csak abban az esetben igényelhetı az általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségének a saját résszel csökkentett összege után, ha a Kedvezményezettnek külön jogszabály szerint a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán áfa levonási joga nincs. Amennyiben a Kedvezményezett áfa levonási joggal rendelkezik, úgy a támogatás a visszaigényelhetı általános forgalmi adó összegével csökkentve igényelhetı. A Kedvezményezett az áfa levonási jogával kapcsolatban a 3. számú Nyilatkozatok címő mellékletben nyilatkozik A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az áfa levonási jogában bekövetkezett változást a változást kiváltó ok megjelölésével, illetve igazolásával a Támogatásközvetítı Szervezet részére haladéktalanul bejelenti A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az áfa levonási jogában bekövetkezett változás a jelen szerzıdés módosítását vonja maga után. 4. Az elılegre vonatkozó elıírások 4.1. A Támogatásközvetítı Szervezet az elıleget indokolt esetben engedélyezheti a finanszírozás munkaszakaszonkénti ütemezésének figyelembevételével, kérelemre, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet 18. ában és az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjében foglaltak szerint folyósítható. A végsı kedvezményezettek a teljes támogatás 10%- ig elıleget kérhetnek, amely a Támogatási Szerzıdés aláírásának napján, elılegigénylı benyújtását követıen kerül kifizetésre Az elıleget a Támogatásközvetítı Szervezet utalja át a Kedvezményezett 1. számú mellékletben megjelölt pénzforgalmi számlájára. Az elıleg folyósításának további feltétele, hogy a Kedvezményezett a Támogatásközvetítı Szervezet felé a számlavezetı pénzintézete által kiállított bizonylattal igazolja, hogy az elıleg összegével a támogatási intenzitás és 3/17

4 arányának megfelelı arányos saját erı tartalmat a projekt-lebonyolítási (al)számlán elhelyezte A Kedvezményezett az elıleg összegével a második munkaszakasz során köteles elszámolni. A támogatási összeg utolsó 20%-a csak a szakmai záróbeszámoló és a projekt teljes körő pénzügyi elszámolásának elfogadása után folyósítható. 5. A támogatás felhasználása 5.1. A támogatás összege kizárólag a 2.1. pontban megjelölt projekt megvalósítására fordítható. A Kedvezményezett vállalja, hogy a projektet kizárólag a pályázatban meghatározott célok elérése érdekében hajtja végre. A Kedvezményezett a projektet jelen szerzıdés 2. számú mellékletében meghatározottak szerint köteles megvalósítani A Kedvezményezett köteles jelen szerzıdésben vállalt feladatainak teljesítését dokumentálni, köteles a projekt költségeirıl, azaz a támogatási összeg, valamint a vállalt saját forrás felhasználásáról a 2. számú mellékletben szereplı munka- és költségterveknek megfelelıen a hatályos rendelkezések betartásával könyvelésileg és a teljesítés kapcsán keletkezett háttér-dokumentációk tekintetében is elkülönített nyilvántartást vezetni. A Kedvezményezett a Projekt pénzügyi lebonyolításának céljából számlavezetı pénzintézeténél elkülönített projekt-lebonyolítási alszámla vagy a Projekt pénzügyi lebonyolításának céljából bankszámla nyitására köteles. A támogatás összegének kiutalása ezen bankszámlára illetve alszámlára történik. Az alszámláról vagy bankszámláról kizárólag a jelen Támogatási szerzıdésben szereplı elszámolható költségek fizethetık. A projekt keretében kizárólag ezen elkülönített alszámláról teljesíthetıek kifizetések, valamennyi, a projekttel kapcsolatos pénzügyi tranzakciónak ezen alszámlán keresztül kell történnie. A Kedvezményezett köteles a támogatási összeg átutalása és felhasználása közötti idıben keletkezett kamat összegét is könyvelésileg elkülönítetten kimutatni, annak felhasználását elızetesen, írásban kell kezdeményezni a Támogatásközvetítı Szervezetnél A jelen szerzıdésben meghatározott támogatási összeget a Kedvezményezett a 2.1. pontban megnevezett projekt ráfordításaira kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelıen használhatja fel és számolhatja el, igazodva a jelen szerzıdés 2. számú mellékletében rögzítettekhez A Kedvezményezett a Támogatásközvetítı Szervezet elızetes hozzájárulása nélkül a munkaszakaszonkénti elszámoláskor az adott elszámolással érintett munkaszakasz összköltsége 10%-ának mértékéig átcsoportosítást végezhet a munkaszakaszok között. A jelen pontban meghatározott mértéket meghaladó munkaszakaszok közötti átcsoportosítás esetén a Kedvezményezett köteles a szerzıdés megfelelı pénzügyi mellékleteit átdolgozni és az aktuális munkaszakasz elszámolási határideje elıtt legalább 40 nappal a Támogatásközvetítı Szervezetnél a szerzıdés módosítását kezdeményezni A Kedvezményezett a Támogatásközvetítı Szervezet elızetes hozzájárulása nélkül a munkaszakaszonkénti elszámoláskor az adott elszámolással érintett munkaszakasz összköltsége 15%-ának mértékéig átcsoportosítást végezhet a költségnemek között, és 4/17

5 amennyiben a módosítás nem érinti a Projekt alapvetı célkitőzését. Az adott munkaszakaszon belül a 15%-ot meghaladó költségnemek közötti átcsoportosítások esetén a Kedvezményezett köteles a szerzıdés megfelelı pénzügyi mellékleteit átdolgozni és az aktuális munkaszakasz elszámolási határideje elıtt legalább 40 nappal a Támogatásközvetítı Szervezetnél a szerzıdés módosítását kezdeményezni. Azon sorok esetében, ahol a Pályázati Útmutató korlátot határozott meg, csak a korlátok betartásával történhet módosítás Amennyiben a projekt összköltsége a tervezetthez képest csökken, a Kedvezményezett köteles haladéktalanul írásban kezdeményezni jelen szerzıdés módosítását a támogatási összeg arányos csökkentése érdekében. A szerzıdésmódosítási kérelmet a Támogatásközvetítı Szervezethez kell benyújtani. 6. A támogatás kifizetése és ütemezése 6.1. A támogatás kifizetése a munkaszakaszokhoz kapcsolódva a projekt futamidejéhez igazodik. Ha a projekt idıtartama meghaladja a 6 hónapot, a Kedvezményezettnek a projekt megkezdésétıl számítva félévente idıközi szakmai és pénzügyi beszámolót kell készítenie, és a félév leteltét követı 15 naptári napon belül benyújtania a Támogatásközvetítı Szervezet számára. A Támogatásközvetítı Szervezet a támogatást az elılegigénylés kivételével teljesítés- és forrásarányosan nyújtja A Kedvezményezettnek a támogatásigénylést az 5. számú melléklet szerinti támogatásigénylési formanyomtatványon kell benyújtania konzorcium esetén a konzorcium egészére vonatkozóan a Támogatásközvetítı Szervezet részére kettı eredeti nyomtatott és egy elektronikus (CD/DVD) formában. Amennyiben a Támogatásközvetítı Szervezet a támogatásigénylési formanyomtatványban, vagy annak mellékleteiben hibát vagy hiányosságot észlel, köteles azt a hiánypótlást igénylı mellékletekkel együtt visszaküldeni a hiányosságok megjelölésével. A hiánypótlásra az erre történt felszólítás kézhezvételétıl számított 15 naptári nap áll a Kedvezményezett rendelkezésére, ha ez alatt a hiánypótlást a Kedvezményezett nem teljesíti, a Támogatásközvetítı Szervezet felfüggesztheti a támogatás folyósítását A Kedvezményezett a támogatás összegével a második munkaszakasz esetében beleértve a felvett elıleget is, valamint a vállalt saját forrás felhasználásával köteles elszámolni a 6.a) számú Formanyomtatvány a pénzügyi elszámoláshoz (Kedvezményezett) címő melléklet valamint konzorcium esetén a 6.b) Formanyomtatvány a pénzügyi elszámoláshoz (Konzorciumvezetı) címő mellékletek együttes megfelelı kitöltésével. Az elszámolás akkor fogadható el, ha a Kedvezményezett képviseletre jogosult vezetıje teljes jogi felelısséggel nyilatkozik arról, hogy a források felhasználása a szerzıdésben meghatározott feltételek szerint a vállalt célok megvalósítására történt és a pénzügyi teljesítésre vonatkozó nyilatkozatot cégszerően aláírta, továbbá a nyilatkozatot a Kedvezményezett könyvvizsgálója is ellenjegyezi. A Kedvezményezett köteles az elszámoláshoz az adott elszámolási idıszak alatt a projekttel kapcsolatban keletkezett, elkülönítetten nyilvántartott számlákról cégszerően aláírt számlaösszesítıt csatolni a 7. számú Számlaösszesítı táblázatok a pénzügyi elszámoláshoz címő melléklet szerint. A kitöltött 6.a), 6.b) és 7. számú mellékleteket kettı eredeti nyomtatott és egy elektronikus (CD/DVD) formában a Támogatásközvetítı Szervezethez kell benyújtani. A és 5/17

6 Kedvezményezett az adott munkaszakaszra vonatkozó pénzügyi teljesítésrıl szóló dokumentációt a 2. számú mellékletben meghatározott, adott munkaszakaszra vonatkozó határidıt követı 15 napon belül köteles benyújtani a Támogatásközvetítı Szervezethez A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 6.a)-b) számú mellékletekben foglalt nyilatkozat és a 7. számú melléklet szerinti számlaösszesítı a Támogatásközvetítı Szervezet által történı befogadása nem jelenti egyben azok tartalmának pénzügyi vagy szakmai elfogadását A Támogatásközvetítı Szervezet a teljesítés, valamint a támogatás- illetıleg az elılegigénylési formanyomtatvány és mellékletei a Támogatásközvetítı Szervezet általi ellenırzése után, azok elfogadásáról a benyújtásától számított 60 napon belül dönt és a beszámoló elfogadását követı 15 naptári napon belül a Kedvezményezettnek átutalja az elfogadott költségek támogatást terhelı részét A Támogatásközvetítı Szervezet a pénzügyi elszámolás elfogadásának feltételeként pénzügyi teljesítési ellenırzést rendelhet el. 7. A projekt szakmai beszámolója és monitoringja 7.1. A Kedvezményezett köteles a projekt megvalósításáról munkaszakaszonként, de legalább félévente a kifizetésekre vonatkozó igénylések alátámasztása céljából idıközi szakmai beszámolót készíteni a 9. számú A szakmai beszámoló formai és tartalmi követelményei címő melléklet szerinti követelmények betartásával A projekt szakmai teljesítésének ellenırzésére a Támogatásközvetítı Szervezet jogosult. Ha a Támogatásközvetítı Szervezet az ellenırzés során megállapítja, hogy a projekt elırehaladása nem a kitőzött céloknak megfelelıen történik, kezdeményezheti a szerzıdés módosítását, vagy megszüntetését A Kedvezményezett a projekt megvalósításáról szóló idıközi szakmai beszámolókat az elért eredmények dokumentálásával köteles benyújtani a 2. számú mellékletben meghatározott, az adott munkaszakaszra vonatkozó határidıt követı 15 napon belül. A Kedvezményezett felelıssége a szakmai beszámoló 9. számú melléklet szerinti formai és tartalmi követelményeinek betartása, valamint az utófinanszírozás érdekében a 6.3. pontban rögzítettek szerinti intézkedés. Az idıközi szakmai beszámolót 1 eredeti nyomtatott és egy elektronikus formában (CD/DVD) a Támogatásközvetítı Szervezethez kell benyújtani. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az idıközi szakmai beszámoló bíráltatása a beszámoló elektronikusan beküldött változata alapján történik, ezért a Kedvezményezett felelıssége, hogy a nyomtatott és az elektronikus beszámoló megegyezzen A monitoring jelentés a szakmai beszámoló része. Az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást a 10. számú Formanyomtatvány monitoring adatszolgáltatásra melléklet szerint köteles teljesíteni a Kedvezményezett a Támogatásközvetítı Szervezet részére. A monitoring jelentésnek tartalmaznia kell az eredményeknek az irányszámokkal való összevetését és annak magyarázatát. A monitoring jelentést a projekt idıtartama alatt az idıközi szakmai beszámolóval (beszámolókkal) illetve a záró szakmai beszámolóval és 6/17

7 egyidejőleg kell benyújtani. A monitoring jelentést a projekt befejezését követıen a záró szakmai beszámoló Támogatásközvetítı Szervezet általi jóváhagyásától számított 5 évig évente kell benyújtani A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatásközvetítı Szervezet jogosult a jelen szerzıdés idıbeli hatálya alatt a 10. számú mellékletében foglaltakon túlmenıen további adatokat kérni a Kedvezményezettıl a projekt megvalósításával kapcsolatban a projekt és a támogatási program nyomon követése végett. Az így kért adatokat a Kedvezményezett a megkeresés kézhezvételétıl számított 15 napon belül köteles szolgáltatni a megkeresésben foglaltak szerint A Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a monitoring vizsgálatot végzı személyek vonatkozásában is biztosítja mindazon jogokat, amelyeket a jelen szerzıdés 11. pontja az ellenırzést végzıkkel kapcsolatban tartalmaz. 8. A projekt lezárása 8.1. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt befejezését követı 15 napon belül, de legkésıbb december 06-ig a projekt megvalósításáról összefoglaló záró szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a 9. számú melléklet szerint. A záró szakmai beszámolót 1 eredeti nyomtatott és elektronikus formában (CD/DVD) a Támogatásközvetítı Szervezethez kell benyújtani. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a záró szakmai beszámoló bíráltatása azok elektronikusan beküldött változata alapján történik, ezért a Kedvezményezett felelıssége, hogy a nyomtatott és az elektronikus beszámoló megegyezzen. Amennyiben a Kedvezményezett a záró beszámolót a fent megadott határidı után küldi be a Támogatásközvetítı Szervezethez, a Támogatásközvetítı Szervezetnek nem áll módjában a beszámolóban igényelt támogatási összeget kifizetni A záró szakmai beszámolóban a Kedvezményezettnek összefoglaló értékelést kell adnia a szakmai feladatok megvalósításáról és a pályázatban kitőzött célok teljesülésérıl, továbbá a projekt által elért eredmények további hasznosításának lehetıségérıl Az utolsó munkaszakaszra megítélt támogatás összegérıl beleértve a felvett elıleget is, valamint e munkaszakaszban felhasznált saját forrásról a Kedvezményezett a jelen szerzıdés 6.3. pontjában rögzítettek szerint köteles elszámolni a projekt befejezését követı 15 napon belül A 8.3. pontban meghatározott elszámolás benyújtásával egyidejőleg, valamint, ha a záró szakmai beszámoló vagy a 8.3. pontban meghatározott elszámolás vizsgálatának eredménye attól eltér, annak elfogadását követıen az esetlegesen fennmaradó, fel nem használt támogatás összegérıl írásban le kell mondani a Kedvezményezettnek. A támogatási összeg fennmaradó összegérıl történı lemondó nyilatkozatában a Kedvezményezettnek meg kell jelölnie az adatait, a szerzıdés számát, továbbá azt az összeget, amelyrıl lemond A záró szakmai beszámoló elfogadásáról vagy elutasítás esetén a további eljárásról a Támogatásközvetítı Szervezet dönt az alábbiak szerint, a Kedvezményezett nem megfelelı szakmai teljesítése vagy pénzügyi elszámolása esetén a Támogatásközvetítı Szervezet és 7/17

8 felhívja a Kedvezményezettet az önkéntes visszautalásra, ha a visszautalás nem történik meg a megadott határidın belül, azonnali beszedési megbízást nyújt be a jogtalanul igénybe vett támogatásnak a Támogatásközvetítı Szervezet számlájára történı visszautalása érdekében. Ha az azonnali beszedési megbízás nem jár eredménnyel, a Kedvezményezett esetében az Támogatásközvetítı Szervezet vezetıjének intézkednie kell a jogtalanul igénybe vett támogatás visszautalásáról. A záró szakmai beszámoló akkor tekinthetı elutasítottnak, amennyiben két szakmai bíráló nem javasolja a szakmai teljesítés elfogadását. 9. A szerzıdéskötéshez, illetve a szerzıdés teljesítéséhez szükséges nyilatkozatok és a bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségek 9.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy 5 napon belül írásban értesíti a Támogatásközvetítı Szervezetet, ha valamely, a pályázatban, vagy szerzıdéskötéskor közölt bármely adatban, illetve a jelen szerzıdés 3. számú mellékletében megjelölt nyilatkozata tartalmában változás áll be. Amennyiben a Kedvezményezett ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Támogatásközvetítı Szervezet felfüggesztheti a támogatás folyósítását A Kedvezményezett 5 napon belül köteles írásban tájékoztatni a Támogatásközvetítı Szervezetet, ha a projekt megvalósítása bármely okból akadályba ütközik, vagy meghiúsul, illetve ennek lehetısége felmerül. Amennyiben a Kedvezményezett ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Támogatásközvetítı Szervezet felfüggesztheti a támogatás folyósítását A Kedvezményezett 5 napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatásközvetítı Szervezethez pénzforgalmi bankszámlája megváltozását, valamint további új pénzforgalmi bankszámlák nyitását. Ezzel egy idıben köteles haladéktalanul átadni a Támogatásközvetítı Szervezet részére a pénzforgalmi bankszámlái terhére azonnali beszedési megbízás benyújtását lehetıvé tevı felhatalmazó levél számlavezetı által nyilvántartásba vett eredeti példányát. Amennyiben a Kedvezményezett ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Támogatásközvetítı Szervezet felfüggesztheti a támogatás folyósítását A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzıdés vonatkozásában teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget a 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet alapján a Támogatásközvetítı Szervezet részére, az alábbiak szerint: 1. A kutatás-fejlesztési projekt címe; 2. a pályázati felhívás (kutatási fıprogram) azonosítója; 3. a projektrıl készült legfeljebb 8-10 soros olyan tartalmi összefoglaló, amely a témavezetı nyilatkozata szerint nyilvánosságra hozható; 4. a projekt azonosítására alkalmas (a témavezetı által megadott) szabad kulcsszavak és kötött tárgyszavak; 5. a projekt tudományági, társadalmi-gazdasági cél szerinti és gazdasági ág szerinti besorolása; 6. a projektet megvalósító szervezet(ek), szervezeti egység(ek) neve, címe, telefonszáma, telefaxszáma, honlapcíme, adószáma; 7. a projekt kezdési és befejezési idıpontja; 8. a projekt megvalósítása során kitőzött fontosabb feladatok, elérendı eredmények; 9. a projekt megvalósításában foglalkoztatott kutatók száma teljesidı-egyenértékre (FTE) átszámolva; és 8/17

9 10. a projekt teljes költségvetése; ebbıl a pénzügyi támogatások összege és a támogatások források szerinti megoszlása; 11. a projekt lezárásakor az elért eredményekrıl készült, legfeljebb 800 leütésbıl álló tartalmi összefoglaló, ami a témavezetı véleménye szerint nyilvánosságra hozható; 12. a projekt eredményeként létrejött hazai és külföldi közlemények, valamint hazai és külföldi szabadalmi bejelentések és megadott szabadalmak száma; 13. a projekt eredményének hasznosításáról a témavezetı által készített 8-10 soros leírás; 14. amennyiben a projekt lezárásának idıpontja, a felhasznált közfinanszírozású támogatás nagysága vagy forrása eltér a projekt indítását bejelentı adatlapon megadottaktól, a tervezettektıl eltérı tényadatok. Az adatszolgáltató az pontokban foglalt adatokat a projekt megkezdésekor, amennyiben pedig azokban változás következett be, késıbb is szolgáltatja. A pontokban foglalt adatokat kizárólag a projekt befejezésekor kell szolgáltatni A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét valamint a projekt megvalósításának helyszínét, továbbá a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései által elıírt adatokat a Támogatásközvetítı Szervezet nyilvánosságra hozza. A Kedvezményezett hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Támogatásközvetítı Szervezet a projekt nyilvánosság számára készített összefoglalóját nyilvánosságra hozza. 10. A támogatott beruházással létrehozott vagyon, illetve beszerzett vagyonelem elidegenítésével és hasznosításával kapcsolatos rendelkezések, valamint a támogatással kapcsolatban létrehozott szellemi alkotás tulajdonjoga A támogatott beruházással létrehozott vagyon vagy beszerzett vagyonelem (a továbbiakban: vagyonelem) a záró szakmai beszámoló elfogadásáig kizárólag a jelen szerzıdésben meghatározott céloknak megfelelıen hasznosítható. A vagyonelem a záró szakmai beszámoló elfogadását követı öt évig csak a Támogatásközvetítı Szervezet elızetes írásos jóváhagyásával és a jelen szerzıdésben foglalt kötelezettségek átruházásával és azoknak a szerzı fél általi átvállalása esetén idegeníthetı el, terhelhetı meg, adható bérbe vagy hasznosítható más módon a Kutatási Alapra vonatkozó rendelet elıírásainak betartása mellett. 11. Ellenırzés A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatásközvetítı Szervezet jogosult a teljes projekt megvalósítását, a jelen támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségek teljesítését illetve az igénybe vett támogatás és a vállalt saját forrás rendeltetésszerő felhasználását jelen szerzıdés aláírásától kezdıdıen a projekt pénzügyi zárását követı öt éven belül bármikor ellenırizni. Az ellenırzés magába foglalhatja a projekt helyszínén végzett szakmai, vagy könyvszakértıi ellenırzéseket is. Az ellenırzés a támogatás folyósításához kötıdı, illetve a támogatás felhasználásához kapcsolódó folyamatba épített és utólagos ellenırzés keretében is történhet. Az ellenırzés szükség esetén kiterjedhet a Kedvezményezett pénzügyi, likviditási és cégügyi feltételeinek vizsgálatára is. A Kedvezményezett köteles az ellenırzés(ek) tőrésére és az ellenırzéssel kapcsolatos és 9/17

10 együttmőködésre. A Kedvezményezett tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a pénzügyi és számviteli ellenırzést a Támogatásközvetítı Szervezet által megbízott, akkreditált auditor is jogosult elvégezni A Kedvezményezett köteles az ellenırzı szervek képviselıit akár a pontban meghatározott munkavégzés során bármikor, akár utóellenırzés alkalmával ellenırzési munkájuk során segíteni, velük együttmőködni, a jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat, számlákat, a program megvalósítását igazoló okmányokat, bizonylatokat az ellenırzés során kérésére rendelkezésre bocsátani, továbbá az ellenırzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy az elızetesen részére bejelentett helyszíni ellenırzések alkalmával az erre írásban meghatalmazott, cégképviseletre feljogosított képviselıje jelen legyen, és a pontban rögzítetteknek megfelelıen segítse az ellenırzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzıkönyv átvételét aláírásával igazolja Az ellenırzések zavartalan lebonyolítása érdekében a Kedvezményezett köteles a projekt végrehajtása során keletkezı dokumentumokat elkülönített, jól áttekinthetı módon tárolni és nyilvántartani. 12. A dokumentumok megırzése A Kedvezményezett köteles a 2.1. pontban megjelölt projekt megvalósítása során keletkezett okiratokat és dokumentumokat a záró kifizetéstıl számított 10 évig megırizni, és a Támogatásközvetítı Szervezet vagy a jelen szerzıdés, illetve a vonatkozó jogszabályok szerint ellenırzésre jogosult szervek felhívására azokat rendelkezésre bocsátani. 13. A szerzıdés módosítása A támogatási szerzıdés módosítására a Kedvezményezett vagy a Támogatásközvetítı Szervezet írásbeli kezdeményezése alapján kerülhet sor. Amennyiben a Kedvezményezett kezdeményezi a szerzıdésmódosítást, akkor 40 nappal a tervezett módosítások érvénybe léptetése elıtt meg kell küldeni a szerzıdés módosítására vonatkozó kérelmet a Támogatásközvetítı Szervezet részére A támogatási szerzıdés csak akkor módosítható, ha a projekt az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A szerzıdés módosítása a projekt eredeti célkitőzéseit nem változtathatja meg A szerzıdésmódosítási kérelem tárgyában hozott döntésrıl a Támogatásközvetítı Szervezet írásban köteles értesíteni a Kedvezményezettet A Kedvezményezett köteles jelen szerzıdés módosítását kezdeményezni különösen, ha és 10/17

11 a projekt összköltsége, elszámolható költsége csökken; az aktuális munkaszakaszban az 5.5. pontban meghatározott mértéket meghaladóan átcsoportosítást tartanak szükségesnek az egyes költségnemek között, vagy a munkaszakaszok között az 5.4. pontban meghatározott mértéket meghaladóan költségátcsoportosítást tartanak szükségesnek; a jelen szerzıdés 3. számú mellékletében megjelölt Nyilatkozatok bármelyik pontjában különös tekintettel az áfa levonási jogosultság módosulására változás következik be, illetve a szerzıdéskötéskor közölt bármely adatuk megváltozik; a szakmai teljesítés határideje megváltozik A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatásközvetítı Szervezet a szerzıdés módosítását kezdeményezi, ha a projekt megvalósítás körülményei ezt indokolják. 14. A támogatás folyósításának felfüggesztése A támogatási szerzıdés módosítására vonatkozó kérelem benyújtásától számítva a kérelem elbírálásáig a támogatás összegének folyósítása felfüggeszthetı A Támogatásközvetítı Szervezet jogosult a jelen szerzıdés alapján járó támogatás folyósításának felfüggesztésére, ha a Kedvezményezett nem tesz eleget a jelen szerzıdésben, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek. A támogatás folyósításának felfüggesztésével összefüggésben felmerülı költségeket a Kedvezményezettnek kell viselnie Ha a Támogatásközvetítı Szervezet az arra feljogosított szervek adatszolgáltatása alapján arról szerez tudomást, hogy a Kedvezményezettnek lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozása van, a támogatás folyósítását felfüggeszti. A Támogatásközvetítı Szervezet a folyósítás felfüggesztésérıl és annak okáról a Kedvezményezettet tértivevényes levélben értesíti. Amennyiben a Kedvezményezett a köztartozást az értesítés kézhezvételétıl számított 60 naptári napon belül nem rendezi, a Támogatásközvetítı Szervezet elállhat a szerzıdéstıl Amennyiben a támogatott projekt keretében végzendı valamely tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a jogerıs hatósági engedély a finanszírozás feltétele és annak beszerzéséig a támogatás folyósítását a Támogatásközvetítı Szervezet felfüggeszti A támogatás folyósításának felfüggesztése a Kedvezményezett jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségeit nem érinti. A Támogatásközvetítı Szervezetet a felfüggesztés elrendelése miatt kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmikamat-fizetési kötelezettség nem terheli. és 11/17

12 15. Késedelmi kötbér, a szerzıdésszegés és jogkövetkezményei A Kedvezményezett késedelmi kötbér fizetésére köteles, amennyiben az alábbi esetek bármelyike bekövetkezik: a) a Kedvezményezett a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtását határidıben nem teljesíti, és annak az erre vonatkozó írásbeli felszólításban megjelölt újabb határidı leteltéig sem tesz eleget, b) a Kedvezményezett az ellenırzéstőrési kötelezettségének nem tesz eleget, és az ellenırzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidıig sem teszi lehetıvé, c) a Kedvezményezettnek felróható okból a projekt megvalósításának befejezése a támogatási szerzıdésben meghatározott idıponthoz képest 6 hónapot meghaladóan késik A késedelmi kötbér napi mértéke a kötbér alapját képezı támogatás 10%-ának 1/365-öd része. A késedelmi kötbér alapját valamint a fizetésére irányadó kezdı- és záró idıpontot a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88/A. (3) bekezdése szerint kell meghatározni Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy súlyos szerzıdésszegésnek minısül, ha jelen szerzıdésben foglalt lényeges kötelezettségét nem, vagy nem megfelelıen teljesíti, mely miatt a Támogatásközvetítı Szervezet a szerzıdéstıl elállhat. Lényeges kötelezettség nem teljesítésének minısül különösen, ha a) a Kedvezményezett a 2. számú mellékletben meghatározott feladatának teljesítését az ott meghatározott kezdı idıponttól számított 3 hónapon belül neki felróható okból nem kezdi meg, és késedelmét ezen idı alatt írásban nem menti ki; b) hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az igénylés, illetve a pályázat benyújtásakor, továbbá ha a jelen szerzıdés megkötésekor, az elszámolások vagy az ellenırzés során hamis adatokat szolgáltatott vagy valótlan nyilatkozatot tett; c) a támogatott projekt meghiúsulása vagy tartós akadályoztatása bármely Kedvezményezettnek felróható okból következett be; d) a Kedvezményezett a jelen szerzıdésben elıírt bejelentési kötelezettsége a jelen szerzıdésben megjelölt határidıkhöz képest egy hónapon túli késedelmet szenved; e) a Kedvezményezett a pályázatához és a jelen szerzıdéshez csatolt nyilatkozatok, illetve felhatalmazások bármelyikét visszavonja; A Támogatásközvetítı Szervezet a pontban rögzítetteken kívül felmondással megszőntetheti a szerzıdést különösen, ha a) a kapott támogatást a Kedvezményezett nem a jelen szerzıdésben meghatározott célra vagy nem a hatályos jogszabályoknak megfelelıen használja fel; b) a Kedvezményezett neki felróható okból a szerzıdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesíti; c) a Kedvezményezett amennyiben a pályázatban vállalta saját forrást nem vagy nem a szerzıdésben meghatározott mértékben használ fel; d) a Kedvezményezett a jelen szerzıdésben vállalt valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik és azt nem menti ki, illetve hibásan teljesít és a és 12/17

13 vállalt kötelezettségét a kitőzött póthatáridıre nem, vagy hibásan teljesíti, és azt írásban nem menti ki; e) a Kedvezményezett nem tartja be a közbeszerzésre vonatkozó reá irányadó elıírásokat; f) a projekt jellegében, idızítésében vagy megvalósításában jelentıs változás következik be beleértve a pályázati kiírással nem összhangban álló tulajdonosváltást is, amelynek eredményeként a projekt már nem felel meg a pályázatban, illetve a késıbbiekben elfogadott módosításokban leírtaknak, vagy célnak és a módosításra nincs lehetıség; g) a projekt teljesítési ideje a jelen szerzıdésben meghatározott idıtartamot meghaladja; h) a Kedvezményezett a köztartozását a támogatás folyósításának felfüggesztésérıl szóló értesítés kézhezvételétıl számított 60 naptári napon belül nem rendezi. i) a Kedvezményezett elhatározza a jogutód nélküli megszőnését (végelszámolás), illetve a Kedvezményezett ellen csıd-, felszámolási vagy adósságrendezési eljárás indul; j) a projekt meghiúsulását, vagy tartós akadályoztatását elıidézı körülmény fenyeget vagy következett be; k) a hazai vagy nemzetközi kutatási eredmények vagy a szakmai jelentés a projekt folytatását nem indokolja Ha a Támogatásközvetítı Szervezet a jelen szerzıdéstıl eláll, ebben az esetben a jelen szerzıdés a megkötése idıpontjára visszamenı hatállyal megszőnik. A Kedvezményezett köteles a már folyósított támogatást az elállás idıpontjától számított 15 naptári napon belül egy összegben visszafizetni az elállás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének, de legalább 20%-nak megfelelı, a folyósítás(ok) idıpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig terjedı idıszakra felszámított kamattal növelve, a Támogatásközvetítı Szervezet által megjelölt bankszámlára A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy szerzıdésszegés elkövetése esetén az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. -ának elıírásai az irányadók, különös figyelemmel a (2) bekezdésben foglalt a) - h) pontokra A Kedvezményezett köteles kezdeményezni a szerzıdés megszüntetését, amennyiben annak teljesítésére a szerzıdéskötést követıen, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes Ha a támogatott projekt megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, e tények megállapítása céljából független szakértıt kell igénybe venni. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szakértı igénybevételével kapcsolatos költségek ıt terheli. és 13/17

14 16. A szerzıdés hatálya és megszőnése Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzıdés a teljesítést megelızıen, csak az egyik félnek sem felróható lehetetlenülés, a Támogatásközvetítı Szervezet általi felmondás, elállás, vagy a bíróság határozata, illetve a Felek közös megegyezése alapján szőnik meg. Ha a projekt olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelıs, a szerzıdés megszőnik, további szolgáltatásra egyik fél sem tarthat igényt. Az a fél, akinek ez a tény tudomására jutott köteles ezt a másikkal késedelem nélkül írásban közölni, az értesítés elmaradása esetére a szerzıdésszegés következményei alkalmazandók A jelen Támogatási szerzıdés akkor lép hatályba, ha a cégszerően aláírt Támogatási szerzıdést és annak mellékleteit, valamint az egyéb szerzıdéskötéshez elıírt dokumentumokat a Kedvezményezett hiánytalanul és hibátlanul benyújtotta, azok ellenırzést követıen a Közremőködı Szervezet által elfogadásra és ellenjegyzésre kerültek, valamint a Támogatásközvetítı Szervezet a jelen támogatási szerzıdést aláírta. A támogatási szerzıdést elsı helyen a Közremőködı Szervezet jegyzi ellen. 17. Egyéb rendelkezések A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználása során betartani a közbeszerzésekrıl szóló jogszabályok reá irányadó rendelkezéseit A Kedvezményezett jelen szerzıdés idıbeli hatálya alatt valamennyi pénzforgalmi bankszámlájára vonatkozóan felhatalmazza a Támogatásközvetítı Szervezetet arra, hogy amennyiben vele szemben a Támogatásközvetítı Szervezetnek a jelen szerzıdésbıl következıen követelése keletkezik, a Támogatásközvetítı Szervezet a követelés összegének erejéig a pénzforgalmi bankszámláját azonnali beszedési megbízás útján megterhelje. A Kedvezményezett az általa aláírt és a számlavezetı pénzintézete által záradékolt felhatalmazó levelét a Támogatásközvetítı Szervezet részére a szerzıdés aláírásával egyidejőleg átadja, mely a jelen szerzıdés 4. számú Felhatalmazás(ok) azonnali beszedési megbízások benyújtására a Kedvezményezett valamennyi pénzforgalmi bankszámlája vonatkozásában címő mellékletét képezi. A záró szakmai és pénzügyi beszámoló Támogatásközvetítı Szervezet általi elfogadását követı 30 munkanapon belül a Támogatásközvetítı Szervezet kezdeményezi a Kedvezményezettnél az azonnali beszedési megbízásról szóló felhatalmazás közös nyilatkozattal történı visszavonását Kedvezményezett kijelenti, hogy a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény elıírásainak megfelelıen a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és a projekt megvalósításában résztvevı személyek a személyes adataiknak a Támogatásközvetítı Szervezet által történı kezeléséhez kifejezetten hozzájárult. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelı kezelése az érintettek hozzájárulásával történik A Kedvezményezett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázatban közölt, a személyes adat fogalma alá nem tartozó közérdekő és közérdekbıl nyilvános adatokat a Támogatásközvetítı Szervezet közérdekő adatként tartsa nyilván és kezelje. és 14/17

15 17.5. A Felek a jelen szerzıdésbıl keletkezı esetleges jogvitájuk elbírálására a pertárgy értékétıl függıen a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki A Felek a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak: A Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény, Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, A számvitelrıl szóló évi C. törvény, Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény, A közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény, A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet, Az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, A Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között június 10- én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus közötti végrehajtásáról szóló együttmőködési megállapodás, valamint egyrészrıl az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészrıl a Magyar Köztársaság Kormánya között július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus közötti végrehajtásáról szóló együttmőködési megállapodás kihirdetésérıl szóló 201/2005. (IX.27.) Korm. rendelet, Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és mőködésérıl szóló 102/2006. (IV.28.) Korm. rendelet, valamint Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérıl szóló 242/2006. (XII.5.) Korm. rendelet, A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerrıl szóló 160/2001. (IX.12.) Korm. rendelet A Kedvezményezett kijelenti, hogy harmadik személyeknek semminemő olyan jogosultsága nincs, mely a részérıl megakadályozná, vagy bármiben korlátozná a jelen szerzıdés megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen támogatási szerzıdés eredményeként megvalósuló mőben, írott vagy elektronikus alkotásban, rendezvényen és az ahhoz kapcsolódó kiadványokon feltünteti, hogy az a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), valamint az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség támogatásával jött létre. A nyilvánosság biztosításakor a Pályázati Útmutató 2. sz. mellékletben megadott arculati elemeket kell alkalmazni (Arculati kézikönyv, NKTH logó, EGT logó, Norvég logó, NFÜ logó, ÉARFÜ logó). A kötelezıen megjelenítendı szövegek és logók a honlapról tölthetık le elektronikus formában. A Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy az egyes munkaszakaszok eredményeinek bemutatásához kapcsolódó esetleges rendezvényekre a Támogatásközvetítı és 15/17

16 Szervezet képviselıjét meghívja. A Kedvezményezett köteles a Támogatásközvetítı Szervezet részére benyújtott szakmai beszámolókban számot adni a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos intézkedéseikrıl az ezt igazoló dokumentumok egyidejő csatolása mellett A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt záró-beszámolójának benyújtásával egyidejőleg illetve a Támogatásközvetítı Szervezet kérésére a projekt megvalósulása során bármikor a nyilvánosság számára elkészített beszámolót nyújt be elektronikus formában a projekt eredményeirıl és a projekt hosszú távú gazdasági és társadalmi hasznosulásának lehetıségérıl. A Kedvezményezett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen pontban körülírt beszámolót a Támogatásközvetítı Szervezet közzé tegye honlapján, saját kiadványaiban, az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb formában. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatásközvetítı Szervezet kérésére a projekt során elért eredményekrıl elıadás formájában is be kell számolnia a Támogatásközvetítı Szervezet által szervezett rendezvényeken. A Kedvezményezett jogosult olyan beszámolót benyújtani, valamint olyan rendezvényt és elıadást tartani, amelyek nem sértik a Kedvezményezett szellemi tulajdonhoz főzıdı jogait és az eredmények hasznosításához főzıdı üzleti érdekeit. A jelen pontban meghatározott beszámoló közzététele vagy elıadása esetén a terjedelmi és formai paramétereket a Támogatásközvetítı Szervezet határozza meg A Támogatásközvetítı Szervezet honlapján (www.eszakalfold.hu) megtalálható, alábbi 5., 6.a)-b), 7., 8. és 9. számú mellékletek mindenkor hatályos, aktuális változata, továbbá a jelen szerzıdéshez csatolt 1., 2., 3., 4. és 10. számú mellékletek a jelen támogatási szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerzıdés 5., 6.a)-b), 7., 8., és 9. számú mellékletei a Támogatásközvetítı Szervezet honlapján (www.eszakalfold.hu) elektronikus formában találhatók meg és onnan tölthetık le. A jelen pontban hivatkozott mellékletek mindenkor hatályos, aktuális változatát megfelelıen kitöltve a jelen szerzıdésben foglaltak szerint kell megküldeni Jelen támogatási szerzıdés három egymással teljes egészében megegyezı eredeti példányban készült, amelybıl egy példány a Támogatásközvetítı Szervezetet, egy példány a Közremőködı Szervezetet és egy példány a Kedvezményezettet illet A támogatási szerzıdést a Felek arra jogosult képviselıi elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag írták alá. és 16/17

17 Mellékletek: 1. A Kedvezményezett részletes adatai és a Kedvezményezett kapcsolattartója 2. Szakmai és pénzügyi mellékletek 3. Nyilatkozatok 4. Felhatalmazás(ok) azonnali beszedési megbízások benyújtására a Kedvezményezett valamennyi pénzforgalmi bankszámlája vonatkozásában 5. Formanyomtatványok elılegigényléshez, illetve a támogatás folyósítására (minta, amely a Támogatásközvetítı Szervezet honlapján megtalálható és onnan letölthetı) 6. Formanyomtatvány a pénzügyi elszámoláshoz: 6.a) Kedvezményezettenként kitöltendı formanyomtatvány (minta, amely a Támogatásközvetítı Szervezet honlapján megtalálható és onnan letölthetı) 6.b) Konzorciumvezetı által kitöltendı formanyomtatvány (minta, amely a Támogatásközvetítı Szervezet honlapján megtalálható és onnan letölthetı) 7. Számlaösszesítı táblázatok a pénzügyi elszámoláshoz (minta, amely a Támogatásközvetítı Szervezet honlapján megtalálható és onnan letölthetı) 8. Záró pénzügyi beszámoló (minta, amely a Támogatásközvetítı Szervezet honlapján megtalálható és onnan letölthetı) 9. A szakmai beszámoló formai és tartalmi követelményei: (minta, amely a Támogatásközvetítı Szervezet honlapján megtalálható és onnan letölthetı) 10. Formanyomtatvány monitoring adatszolgáltatásra Kelt, év hónap napján a Támogatásközvetítı Szervezet Kedvezményezett képviseletében: <a Kedvezményezett megnevezése> Dr. Debreczeni Ferenc képviseletében: igazgató <név, beosztás> P.H. P.H. Ellenjegyzem:.. a Közremőködı Szervezet képviseletében és 17/17

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT ALFÖLD-FAKTORING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2012. április 18. Kibocsátó: Alföld-Faktoring Zrt. Igazgatósága I.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben