TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS"

Átírás

1 PKR szerzıdésszám:.. felhívás TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4028 Debrecen, Simonyi út 14.; adószám: ; cégjegyzékszám: ; képviseli: Dr. Debreczeni Ferenc ügyvezetı; a továbbiakban Támogatásközvetítı Szervezet) másrészrıl.., (a továbbiakban Kedvezményezett, részletes adatait A kedvezményezett részletes adatai és a Kedvezményezett kapcsolattartója címő 1. számú melléklet tartalmazza) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint részletezett tartalommal. Elızmények 1. A két támogatási forrás (a továbbiakban Alapok), amelybıl a támogatás megvalósul: Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht márciusában pályázatot nyújtott be a Norvég Alap Pályázati Alapok jogcímére. A pályázatot október 12-én a Projekt Döntıbizottsága, július 9-én pedig a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Iroda támogatásra javasolta. Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Program keretében megvalósuló projektek feletti felügyeletet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség látja el. Az alapra vonatkozó jogszabály: a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus közötti végrehajtásáról szóló együttmőködési megállapodás, valamint egyrészrıl az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészrıl a Magyar Köztársaság Kormánya között július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus közötti végrehajtásáról szóló együttmőködési megállapodás kihirdetésérıl szóló 201/2005. (IX.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: EGT/Norvég Alapra vonatkozó rendelet). A Norvég Alap társfinanszírozása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére történik, amely felett a felügyeletet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal látja el. Az alapra vonatkozó jogszabály: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kutatási Alapra vonatkozó rendelet). és 1/17

2 I. A szerzıdés tárgyára és összegére vonatkozó elıírások 2.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy a... címő,... azonosítóval rendelkezı,.-n benyújtott és...-n elfogadott projektjavaslatában, valamint a vonatkozó Pályázati felhívásban és útmutatóban, valamint a jelen szerzıdésben foglalt feltételek szerint a projektet (a továbbiakban: projekt) megvalósítja, amelyhez a Támogatásközvetítı Szervezet vissza nem térítendı támogatást nyújt A Támogatásközvetítı Szervezet a 2.1. pontban körülírt projekt megvalósításához.. (azaz....forint) összegő vissza nem térítendı támogatást nyújt a Kedvezményezett részére a 2. számú Szakmai és pénzügyi mellékletben meghatározottak szerint. Pénzügyi terv Összeg (forint) % Támogatás Norvég Alap és EGT Finanszírozási Mechanizmus Kutatási és Technológiai Innovációs Alap azaz azaz 3. Összes támogatás azaz 4. Saját forrás összesen azaz 5. Összes elszámolható költség 100,00 azaz 2.3. A 2.1. pontban hivatkozott pályázatban szereplı indokok alapján az alább felsorolt Kedvezményezett jogosult elıleg igénybevételére a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. (3)-(4) bekezdése, valamint az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérıl szóló 242/2006 (XII.5.) Korm. rendelet alapján. A jóváhagyott elıleg összege....ft (azaz...forint). és 2/17

3 2.4. A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt.ft (azaz..forint) mértékő összköltségének a 2.2. pontban meghatározott össztámogatást meghaladó részét saját forrásból biztosítja a 2. számú mellékletben rögzítettek szerint A szerzıdı felek rögzítik, hogy a projekt megvalósítása 200 év hónap... napjától 200 év hónap napjáig tart. Ettıl eltérni csak rendkívül indokolt esetben, szerzıdésmódosítás alapján lehet. II. Általános elıírások 3. Az áfá-val kapcsolatos elıírások 3.1. A Kedvezményezett tudomással bír arról, hogy a támogatás csak abban az esetben igényelhetı az általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségének a saját résszel csökkentett összege után, ha a Kedvezményezettnek külön jogszabály szerint a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán áfa levonási joga nincs. Amennyiben a Kedvezményezett áfa levonási joggal rendelkezik, úgy a támogatás a visszaigényelhetı általános forgalmi adó összegével csökkentve igényelhetı. A Kedvezményezett az áfa levonási jogával kapcsolatban a 3. számú Nyilatkozatok címő mellékletben nyilatkozik A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az áfa levonási jogában bekövetkezett változást a változást kiváltó ok megjelölésével, illetve igazolásával a Támogatásközvetítı Szervezet részére haladéktalanul bejelenti A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az áfa levonási jogában bekövetkezett változás a jelen szerzıdés módosítását vonja maga után. 4. Az elılegre vonatkozó elıírások 4.1. A Támogatásközvetítı Szervezet az elıleget indokolt esetben engedélyezheti a finanszírozás munkaszakaszonkénti ütemezésének figyelembevételével, kérelemre, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet 18. ában és az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjében foglaltak szerint folyósítható. A végsı kedvezményezettek a teljes támogatás 10%- ig elıleget kérhetnek, amely a Támogatási Szerzıdés aláírásának napján, elılegigénylı benyújtását követıen kerül kifizetésre Az elıleget a Támogatásközvetítı Szervezet utalja át a Kedvezményezett 1. számú mellékletben megjelölt pénzforgalmi számlájára. Az elıleg folyósításának további feltétele, hogy a Kedvezményezett a Támogatásközvetítı Szervezet felé a számlavezetı pénzintézete által kiállított bizonylattal igazolja, hogy az elıleg összegével a támogatási intenzitás és 3/17

4 arányának megfelelı arányos saját erı tartalmat a projekt-lebonyolítási (al)számlán elhelyezte A Kedvezményezett az elıleg összegével a második munkaszakasz során köteles elszámolni. A támogatási összeg utolsó 20%-a csak a szakmai záróbeszámoló és a projekt teljes körő pénzügyi elszámolásának elfogadása után folyósítható. 5. A támogatás felhasználása 5.1. A támogatás összege kizárólag a 2.1. pontban megjelölt projekt megvalósítására fordítható. A Kedvezményezett vállalja, hogy a projektet kizárólag a pályázatban meghatározott célok elérése érdekében hajtja végre. A Kedvezményezett a projektet jelen szerzıdés 2. számú mellékletében meghatározottak szerint köteles megvalósítani A Kedvezményezett köteles jelen szerzıdésben vállalt feladatainak teljesítését dokumentálni, köteles a projekt költségeirıl, azaz a támogatási összeg, valamint a vállalt saját forrás felhasználásáról a 2. számú mellékletben szereplı munka- és költségterveknek megfelelıen a hatályos rendelkezések betartásával könyvelésileg és a teljesítés kapcsán keletkezett háttér-dokumentációk tekintetében is elkülönített nyilvántartást vezetni. A Kedvezményezett a Projekt pénzügyi lebonyolításának céljából számlavezetı pénzintézeténél elkülönített projekt-lebonyolítási alszámla vagy a Projekt pénzügyi lebonyolításának céljából bankszámla nyitására köteles. A támogatás összegének kiutalása ezen bankszámlára illetve alszámlára történik. Az alszámláról vagy bankszámláról kizárólag a jelen Támogatási szerzıdésben szereplı elszámolható költségek fizethetık. A projekt keretében kizárólag ezen elkülönített alszámláról teljesíthetıek kifizetések, valamennyi, a projekttel kapcsolatos pénzügyi tranzakciónak ezen alszámlán keresztül kell történnie. A Kedvezményezett köteles a támogatási összeg átutalása és felhasználása közötti idıben keletkezett kamat összegét is könyvelésileg elkülönítetten kimutatni, annak felhasználását elızetesen, írásban kell kezdeményezni a Támogatásközvetítı Szervezetnél A jelen szerzıdésben meghatározott támogatási összeget a Kedvezményezett a 2.1. pontban megnevezett projekt ráfordításaira kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelıen használhatja fel és számolhatja el, igazodva a jelen szerzıdés 2. számú mellékletében rögzítettekhez A Kedvezményezett a Támogatásközvetítı Szervezet elızetes hozzájárulása nélkül a munkaszakaszonkénti elszámoláskor az adott elszámolással érintett munkaszakasz összköltsége 10%-ának mértékéig átcsoportosítást végezhet a munkaszakaszok között. A jelen pontban meghatározott mértéket meghaladó munkaszakaszok közötti átcsoportosítás esetén a Kedvezményezett köteles a szerzıdés megfelelı pénzügyi mellékleteit átdolgozni és az aktuális munkaszakasz elszámolási határideje elıtt legalább 40 nappal a Támogatásközvetítı Szervezetnél a szerzıdés módosítását kezdeményezni A Kedvezményezett a Támogatásközvetítı Szervezet elızetes hozzájárulása nélkül a munkaszakaszonkénti elszámoláskor az adott elszámolással érintett munkaszakasz összköltsége 15%-ának mértékéig átcsoportosítást végezhet a költségnemek között, és 4/17

5 amennyiben a módosítás nem érinti a Projekt alapvetı célkitőzését. Az adott munkaszakaszon belül a 15%-ot meghaladó költségnemek közötti átcsoportosítások esetén a Kedvezményezett köteles a szerzıdés megfelelı pénzügyi mellékleteit átdolgozni és az aktuális munkaszakasz elszámolási határideje elıtt legalább 40 nappal a Támogatásközvetítı Szervezetnél a szerzıdés módosítását kezdeményezni. Azon sorok esetében, ahol a Pályázati Útmutató korlátot határozott meg, csak a korlátok betartásával történhet módosítás Amennyiben a projekt összköltsége a tervezetthez képest csökken, a Kedvezményezett köteles haladéktalanul írásban kezdeményezni jelen szerzıdés módosítását a támogatási összeg arányos csökkentése érdekében. A szerzıdésmódosítási kérelmet a Támogatásközvetítı Szervezethez kell benyújtani. 6. A támogatás kifizetése és ütemezése 6.1. A támogatás kifizetése a munkaszakaszokhoz kapcsolódva a projekt futamidejéhez igazodik. Ha a projekt idıtartama meghaladja a 6 hónapot, a Kedvezményezettnek a projekt megkezdésétıl számítva félévente idıközi szakmai és pénzügyi beszámolót kell készítenie, és a félév leteltét követı 15 naptári napon belül benyújtania a Támogatásközvetítı Szervezet számára. A Támogatásközvetítı Szervezet a támogatást az elılegigénylés kivételével teljesítés- és forrásarányosan nyújtja A Kedvezményezettnek a támogatásigénylést az 5. számú melléklet szerinti támogatásigénylési formanyomtatványon kell benyújtania konzorcium esetén a konzorcium egészére vonatkozóan a Támogatásközvetítı Szervezet részére kettı eredeti nyomtatott és egy elektronikus (CD/DVD) formában. Amennyiben a Támogatásközvetítı Szervezet a támogatásigénylési formanyomtatványban, vagy annak mellékleteiben hibát vagy hiányosságot észlel, köteles azt a hiánypótlást igénylı mellékletekkel együtt visszaküldeni a hiányosságok megjelölésével. A hiánypótlásra az erre történt felszólítás kézhezvételétıl számított 15 naptári nap áll a Kedvezményezett rendelkezésére, ha ez alatt a hiánypótlást a Kedvezményezett nem teljesíti, a Támogatásközvetítı Szervezet felfüggesztheti a támogatás folyósítását A Kedvezményezett a támogatás összegével a második munkaszakasz esetében beleértve a felvett elıleget is, valamint a vállalt saját forrás felhasználásával köteles elszámolni a 6.a) számú Formanyomtatvány a pénzügyi elszámoláshoz (Kedvezményezett) címő melléklet valamint konzorcium esetén a 6.b) Formanyomtatvány a pénzügyi elszámoláshoz (Konzorciumvezetı) címő mellékletek együttes megfelelı kitöltésével. Az elszámolás akkor fogadható el, ha a Kedvezményezett képviseletre jogosult vezetıje teljes jogi felelısséggel nyilatkozik arról, hogy a források felhasználása a szerzıdésben meghatározott feltételek szerint a vállalt célok megvalósítására történt és a pénzügyi teljesítésre vonatkozó nyilatkozatot cégszerően aláírta, továbbá a nyilatkozatot a Kedvezményezett könyvvizsgálója is ellenjegyezi. A Kedvezményezett köteles az elszámoláshoz az adott elszámolási idıszak alatt a projekttel kapcsolatban keletkezett, elkülönítetten nyilvántartott számlákról cégszerően aláírt számlaösszesítıt csatolni a 7. számú Számlaösszesítı táblázatok a pénzügyi elszámoláshoz címő melléklet szerint. A kitöltött 6.a), 6.b) és 7. számú mellékleteket kettı eredeti nyomtatott és egy elektronikus (CD/DVD) formában a Támogatásközvetítı Szervezethez kell benyújtani. A és 5/17

6 Kedvezményezett az adott munkaszakaszra vonatkozó pénzügyi teljesítésrıl szóló dokumentációt a 2. számú mellékletben meghatározott, adott munkaszakaszra vonatkozó határidıt követı 15 napon belül köteles benyújtani a Támogatásközvetítı Szervezethez A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 6.a)-b) számú mellékletekben foglalt nyilatkozat és a 7. számú melléklet szerinti számlaösszesítı a Támogatásközvetítı Szervezet által történı befogadása nem jelenti egyben azok tartalmának pénzügyi vagy szakmai elfogadását A Támogatásközvetítı Szervezet a teljesítés, valamint a támogatás- illetıleg az elılegigénylési formanyomtatvány és mellékletei a Támogatásközvetítı Szervezet általi ellenırzése után, azok elfogadásáról a benyújtásától számított 60 napon belül dönt és a beszámoló elfogadását követı 15 naptári napon belül a Kedvezményezettnek átutalja az elfogadott költségek támogatást terhelı részét A Támogatásközvetítı Szervezet a pénzügyi elszámolás elfogadásának feltételeként pénzügyi teljesítési ellenırzést rendelhet el. 7. A projekt szakmai beszámolója és monitoringja 7.1. A Kedvezményezett köteles a projekt megvalósításáról munkaszakaszonként, de legalább félévente a kifizetésekre vonatkozó igénylések alátámasztása céljából idıközi szakmai beszámolót készíteni a 9. számú A szakmai beszámoló formai és tartalmi követelményei címő melléklet szerinti követelmények betartásával A projekt szakmai teljesítésének ellenırzésére a Támogatásközvetítı Szervezet jogosult. Ha a Támogatásközvetítı Szervezet az ellenırzés során megállapítja, hogy a projekt elırehaladása nem a kitőzött céloknak megfelelıen történik, kezdeményezheti a szerzıdés módosítását, vagy megszüntetését A Kedvezményezett a projekt megvalósításáról szóló idıközi szakmai beszámolókat az elért eredmények dokumentálásával köteles benyújtani a 2. számú mellékletben meghatározott, az adott munkaszakaszra vonatkozó határidıt követı 15 napon belül. A Kedvezményezett felelıssége a szakmai beszámoló 9. számú melléklet szerinti formai és tartalmi követelményeinek betartása, valamint az utófinanszírozás érdekében a 6.3. pontban rögzítettek szerinti intézkedés. Az idıközi szakmai beszámolót 1 eredeti nyomtatott és egy elektronikus formában (CD/DVD) a Támogatásközvetítı Szervezethez kell benyújtani. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az idıközi szakmai beszámoló bíráltatása a beszámoló elektronikusan beküldött változata alapján történik, ezért a Kedvezményezett felelıssége, hogy a nyomtatott és az elektronikus beszámoló megegyezzen A monitoring jelentés a szakmai beszámoló része. Az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást a 10. számú Formanyomtatvány monitoring adatszolgáltatásra melléklet szerint köteles teljesíteni a Kedvezményezett a Támogatásközvetítı Szervezet részére. A monitoring jelentésnek tartalmaznia kell az eredményeknek az irányszámokkal való összevetését és annak magyarázatát. A monitoring jelentést a projekt idıtartama alatt az idıközi szakmai beszámolóval (beszámolókkal) illetve a záró szakmai beszámolóval és 6/17

7 egyidejőleg kell benyújtani. A monitoring jelentést a projekt befejezését követıen a záró szakmai beszámoló Támogatásközvetítı Szervezet általi jóváhagyásától számított 5 évig évente kell benyújtani A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatásközvetítı Szervezet jogosult a jelen szerzıdés idıbeli hatálya alatt a 10. számú mellékletében foglaltakon túlmenıen további adatokat kérni a Kedvezményezettıl a projekt megvalósításával kapcsolatban a projekt és a támogatási program nyomon követése végett. Az így kért adatokat a Kedvezményezett a megkeresés kézhezvételétıl számított 15 napon belül köteles szolgáltatni a megkeresésben foglaltak szerint A Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a monitoring vizsgálatot végzı személyek vonatkozásában is biztosítja mindazon jogokat, amelyeket a jelen szerzıdés 11. pontja az ellenırzést végzıkkel kapcsolatban tartalmaz. 8. A projekt lezárása 8.1. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt befejezését követı 15 napon belül, de legkésıbb december 06-ig a projekt megvalósításáról összefoglaló záró szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a 9. számú melléklet szerint. A záró szakmai beszámolót 1 eredeti nyomtatott és elektronikus formában (CD/DVD) a Támogatásközvetítı Szervezethez kell benyújtani. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a záró szakmai beszámoló bíráltatása azok elektronikusan beküldött változata alapján történik, ezért a Kedvezményezett felelıssége, hogy a nyomtatott és az elektronikus beszámoló megegyezzen. Amennyiben a Kedvezményezett a záró beszámolót a fent megadott határidı után küldi be a Támogatásközvetítı Szervezethez, a Támogatásközvetítı Szervezetnek nem áll módjában a beszámolóban igényelt támogatási összeget kifizetni A záró szakmai beszámolóban a Kedvezményezettnek összefoglaló értékelést kell adnia a szakmai feladatok megvalósításáról és a pályázatban kitőzött célok teljesülésérıl, továbbá a projekt által elért eredmények további hasznosításának lehetıségérıl Az utolsó munkaszakaszra megítélt támogatás összegérıl beleértve a felvett elıleget is, valamint e munkaszakaszban felhasznált saját forrásról a Kedvezményezett a jelen szerzıdés 6.3. pontjában rögzítettek szerint köteles elszámolni a projekt befejezését követı 15 napon belül A 8.3. pontban meghatározott elszámolás benyújtásával egyidejőleg, valamint, ha a záró szakmai beszámoló vagy a 8.3. pontban meghatározott elszámolás vizsgálatának eredménye attól eltér, annak elfogadását követıen az esetlegesen fennmaradó, fel nem használt támogatás összegérıl írásban le kell mondani a Kedvezményezettnek. A támogatási összeg fennmaradó összegérıl történı lemondó nyilatkozatában a Kedvezményezettnek meg kell jelölnie az adatait, a szerzıdés számát, továbbá azt az összeget, amelyrıl lemond A záró szakmai beszámoló elfogadásáról vagy elutasítás esetén a további eljárásról a Támogatásközvetítı Szervezet dönt az alábbiak szerint, a Kedvezményezett nem megfelelı szakmai teljesítése vagy pénzügyi elszámolása esetén a Támogatásközvetítı Szervezet és 7/17

8 felhívja a Kedvezményezettet az önkéntes visszautalásra, ha a visszautalás nem történik meg a megadott határidın belül, azonnali beszedési megbízást nyújt be a jogtalanul igénybe vett támogatásnak a Támogatásközvetítı Szervezet számlájára történı visszautalása érdekében. Ha az azonnali beszedési megbízás nem jár eredménnyel, a Kedvezményezett esetében az Támogatásközvetítı Szervezet vezetıjének intézkednie kell a jogtalanul igénybe vett támogatás visszautalásáról. A záró szakmai beszámoló akkor tekinthetı elutasítottnak, amennyiben két szakmai bíráló nem javasolja a szakmai teljesítés elfogadását. 9. A szerzıdéskötéshez, illetve a szerzıdés teljesítéséhez szükséges nyilatkozatok és a bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségek 9.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy 5 napon belül írásban értesíti a Támogatásközvetítı Szervezetet, ha valamely, a pályázatban, vagy szerzıdéskötéskor közölt bármely adatban, illetve a jelen szerzıdés 3. számú mellékletében megjelölt nyilatkozata tartalmában változás áll be. Amennyiben a Kedvezményezett ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Támogatásközvetítı Szervezet felfüggesztheti a támogatás folyósítását A Kedvezményezett 5 napon belül köteles írásban tájékoztatni a Támogatásközvetítı Szervezetet, ha a projekt megvalósítása bármely okból akadályba ütközik, vagy meghiúsul, illetve ennek lehetısége felmerül. Amennyiben a Kedvezményezett ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Támogatásközvetítı Szervezet felfüggesztheti a támogatás folyósítását A Kedvezményezett 5 napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatásközvetítı Szervezethez pénzforgalmi bankszámlája megváltozását, valamint további új pénzforgalmi bankszámlák nyitását. Ezzel egy idıben köteles haladéktalanul átadni a Támogatásközvetítı Szervezet részére a pénzforgalmi bankszámlái terhére azonnali beszedési megbízás benyújtását lehetıvé tevı felhatalmazó levél számlavezetı által nyilvántartásba vett eredeti példányát. Amennyiben a Kedvezményezett ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Támogatásközvetítı Szervezet felfüggesztheti a támogatás folyósítását A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzıdés vonatkozásában teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget a 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet alapján a Támogatásközvetítı Szervezet részére, az alábbiak szerint: 1. A kutatás-fejlesztési projekt címe; 2. a pályázati felhívás (kutatási fıprogram) azonosítója; 3. a projektrıl készült legfeljebb 8-10 soros olyan tartalmi összefoglaló, amely a témavezetı nyilatkozata szerint nyilvánosságra hozható; 4. a projekt azonosítására alkalmas (a témavezetı által megadott) szabad kulcsszavak és kötött tárgyszavak; 5. a projekt tudományági, társadalmi-gazdasági cél szerinti és gazdasági ág szerinti besorolása; 6. a projektet megvalósító szervezet(ek), szervezeti egység(ek) neve, címe, telefonszáma, telefaxszáma, honlapcíme, adószáma; 7. a projekt kezdési és befejezési idıpontja; 8. a projekt megvalósítása során kitőzött fontosabb feladatok, elérendı eredmények; 9. a projekt megvalósításában foglalkoztatott kutatók száma teljesidı-egyenértékre (FTE) átszámolva; és 8/17

9 10. a projekt teljes költségvetése; ebbıl a pénzügyi támogatások összege és a támogatások források szerinti megoszlása; 11. a projekt lezárásakor az elért eredményekrıl készült, legfeljebb 800 leütésbıl álló tartalmi összefoglaló, ami a témavezetı véleménye szerint nyilvánosságra hozható; 12. a projekt eredményeként létrejött hazai és külföldi közlemények, valamint hazai és külföldi szabadalmi bejelentések és megadott szabadalmak száma; 13. a projekt eredményének hasznosításáról a témavezetı által készített 8-10 soros leírás; 14. amennyiben a projekt lezárásának idıpontja, a felhasznált közfinanszírozású támogatás nagysága vagy forrása eltér a projekt indítását bejelentı adatlapon megadottaktól, a tervezettektıl eltérı tényadatok. Az adatszolgáltató az pontokban foglalt adatokat a projekt megkezdésekor, amennyiben pedig azokban változás következett be, késıbb is szolgáltatja. A pontokban foglalt adatokat kizárólag a projekt befejezésekor kell szolgáltatni A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét valamint a projekt megvalósításának helyszínét, továbbá a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései által elıírt adatokat a Támogatásközvetítı Szervezet nyilvánosságra hozza. A Kedvezményezett hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Támogatásközvetítı Szervezet a projekt nyilvánosság számára készített összefoglalóját nyilvánosságra hozza. 10. A támogatott beruházással létrehozott vagyon, illetve beszerzett vagyonelem elidegenítésével és hasznosításával kapcsolatos rendelkezések, valamint a támogatással kapcsolatban létrehozott szellemi alkotás tulajdonjoga A támogatott beruházással létrehozott vagyon vagy beszerzett vagyonelem (a továbbiakban: vagyonelem) a záró szakmai beszámoló elfogadásáig kizárólag a jelen szerzıdésben meghatározott céloknak megfelelıen hasznosítható. A vagyonelem a záró szakmai beszámoló elfogadását követı öt évig csak a Támogatásközvetítı Szervezet elızetes írásos jóváhagyásával és a jelen szerzıdésben foglalt kötelezettségek átruházásával és azoknak a szerzı fél általi átvállalása esetén idegeníthetı el, terhelhetı meg, adható bérbe vagy hasznosítható más módon a Kutatási Alapra vonatkozó rendelet elıírásainak betartása mellett. 11. Ellenırzés A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatásközvetítı Szervezet jogosult a teljes projekt megvalósítását, a jelen támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségek teljesítését illetve az igénybe vett támogatás és a vállalt saját forrás rendeltetésszerő felhasználását jelen szerzıdés aláírásától kezdıdıen a projekt pénzügyi zárását követı öt éven belül bármikor ellenırizni. Az ellenırzés magába foglalhatja a projekt helyszínén végzett szakmai, vagy könyvszakértıi ellenırzéseket is. Az ellenırzés a támogatás folyósításához kötıdı, illetve a támogatás felhasználásához kapcsolódó folyamatba épített és utólagos ellenırzés keretében is történhet. Az ellenırzés szükség esetén kiterjedhet a Kedvezményezett pénzügyi, likviditási és cégügyi feltételeinek vizsgálatára is. A Kedvezményezett köteles az ellenırzés(ek) tőrésére és az ellenırzéssel kapcsolatos és 9/17

10 együttmőködésre. A Kedvezményezett tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a pénzügyi és számviteli ellenırzést a Támogatásközvetítı Szervezet által megbízott, akkreditált auditor is jogosult elvégezni A Kedvezményezett köteles az ellenırzı szervek képviselıit akár a pontban meghatározott munkavégzés során bármikor, akár utóellenırzés alkalmával ellenırzési munkájuk során segíteni, velük együttmőködni, a jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat, számlákat, a program megvalósítását igazoló okmányokat, bizonylatokat az ellenırzés során kérésére rendelkezésre bocsátani, továbbá az ellenırzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy az elızetesen részére bejelentett helyszíni ellenırzések alkalmával az erre írásban meghatalmazott, cégképviseletre feljogosított képviselıje jelen legyen, és a pontban rögzítetteknek megfelelıen segítse az ellenırzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzıkönyv átvételét aláírásával igazolja Az ellenırzések zavartalan lebonyolítása érdekében a Kedvezményezett köteles a projekt végrehajtása során keletkezı dokumentumokat elkülönített, jól áttekinthetı módon tárolni és nyilvántartani. 12. A dokumentumok megırzése A Kedvezményezett köteles a 2.1. pontban megjelölt projekt megvalósítása során keletkezett okiratokat és dokumentumokat a záró kifizetéstıl számított 10 évig megırizni, és a Támogatásközvetítı Szervezet vagy a jelen szerzıdés, illetve a vonatkozó jogszabályok szerint ellenırzésre jogosult szervek felhívására azokat rendelkezésre bocsátani. 13. A szerzıdés módosítása A támogatási szerzıdés módosítására a Kedvezményezett vagy a Támogatásközvetítı Szervezet írásbeli kezdeményezése alapján kerülhet sor. Amennyiben a Kedvezményezett kezdeményezi a szerzıdésmódosítást, akkor 40 nappal a tervezett módosítások érvénybe léptetése elıtt meg kell küldeni a szerzıdés módosítására vonatkozó kérelmet a Támogatásközvetítı Szervezet részére A támogatási szerzıdés csak akkor módosítható, ha a projekt az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A szerzıdés módosítása a projekt eredeti célkitőzéseit nem változtathatja meg A szerzıdésmódosítási kérelem tárgyában hozott döntésrıl a Támogatásközvetítı Szervezet írásban köteles értesíteni a Kedvezményezettet A Kedvezményezett köteles jelen szerzıdés módosítását kezdeményezni különösen, ha és 10/17

11 a projekt összköltsége, elszámolható költsége csökken; az aktuális munkaszakaszban az 5.5. pontban meghatározott mértéket meghaladóan átcsoportosítást tartanak szükségesnek az egyes költségnemek között, vagy a munkaszakaszok között az 5.4. pontban meghatározott mértéket meghaladóan költségátcsoportosítást tartanak szükségesnek; a jelen szerzıdés 3. számú mellékletében megjelölt Nyilatkozatok bármelyik pontjában különös tekintettel az áfa levonási jogosultság módosulására változás következik be, illetve a szerzıdéskötéskor közölt bármely adatuk megváltozik; a szakmai teljesítés határideje megváltozik A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatásközvetítı Szervezet a szerzıdés módosítását kezdeményezi, ha a projekt megvalósítás körülményei ezt indokolják. 14. A támogatás folyósításának felfüggesztése A támogatási szerzıdés módosítására vonatkozó kérelem benyújtásától számítva a kérelem elbírálásáig a támogatás összegének folyósítása felfüggeszthetı A Támogatásközvetítı Szervezet jogosult a jelen szerzıdés alapján járó támogatás folyósításának felfüggesztésére, ha a Kedvezményezett nem tesz eleget a jelen szerzıdésben, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek. A támogatás folyósításának felfüggesztésével összefüggésben felmerülı költségeket a Kedvezményezettnek kell viselnie Ha a Támogatásközvetítı Szervezet az arra feljogosított szervek adatszolgáltatása alapján arról szerez tudomást, hogy a Kedvezményezettnek lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozása van, a támogatás folyósítását felfüggeszti. A Támogatásközvetítı Szervezet a folyósítás felfüggesztésérıl és annak okáról a Kedvezményezettet tértivevényes levélben értesíti. Amennyiben a Kedvezményezett a köztartozást az értesítés kézhezvételétıl számított 60 naptári napon belül nem rendezi, a Támogatásközvetítı Szervezet elállhat a szerzıdéstıl Amennyiben a támogatott projekt keretében végzendı valamely tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a jogerıs hatósági engedély a finanszírozás feltétele és annak beszerzéséig a támogatás folyósítását a Támogatásközvetítı Szervezet felfüggeszti A támogatás folyósításának felfüggesztése a Kedvezményezett jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségeit nem érinti. A Támogatásközvetítı Szervezetet a felfüggesztés elrendelése miatt kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmikamat-fizetési kötelezettség nem terheli. és 11/17

12 15. Késedelmi kötbér, a szerzıdésszegés és jogkövetkezményei A Kedvezményezett késedelmi kötbér fizetésére köteles, amennyiben az alábbi esetek bármelyike bekövetkezik: a) a Kedvezményezett a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtását határidıben nem teljesíti, és annak az erre vonatkozó írásbeli felszólításban megjelölt újabb határidı leteltéig sem tesz eleget, b) a Kedvezményezett az ellenırzéstőrési kötelezettségének nem tesz eleget, és az ellenırzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidıig sem teszi lehetıvé, c) a Kedvezményezettnek felróható okból a projekt megvalósításának befejezése a támogatási szerzıdésben meghatározott idıponthoz képest 6 hónapot meghaladóan késik A késedelmi kötbér napi mértéke a kötbér alapját képezı támogatás 10%-ának 1/365-öd része. A késedelmi kötbér alapját valamint a fizetésére irányadó kezdı- és záró idıpontot a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88/A. (3) bekezdése szerint kell meghatározni Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy súlyos szerzıdésszegésnek minısül, ha jelen szerzıdésben foglalt lényeges kötelezettségét nem, vagy nem megfelelıen teljesíti, mely miatt a Támogatásközvetítı Szervezet a szerzıdéstıl elállhat. Lényeges kötelezettség nem teljesítésének minısül különösen, ha a) a Kedvezményezett a 2. számú mellékletben meghatározott feladatának teljesítését az ott meghatározott kezdı idıponttól számított 3 hónapon belül neki felróható okból nem kezdi meg, és késedelmét ezen idı alatt írásban nem menti ki; b) hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az igénylés, illetve a pályázat benyújtásakor, továbbá ha a jelen szerzıdés megkötésekor, az elszámolások vagy az ellenırzés során hamis adatokat szolgáltatott vagy valótlan nyilatkozatot tett; c) a támogatott projekt meghiúsulása vagy tartós akadályoztatása bármely Kedvezményezettnek felróható okból következett be; d) a Kedvezményezett a jelen szerzıdésben elıírt bejelentési kötelezettsége a jelen szerzıdésben megjelölt határidıkhöz képest egy hónapon túli késedelmet szenved; e) a Kedvezményezett a pályázatához és a jelen szerzıdéshez csatolt nyilatkozatok, illetve felhatalmazások bármelyikét visszavonja; A Támogatásközvetítı Szervezet a pontban rögzítetteken kívül felmondással megszőntetheti a szerzıdést különösen, ha a) a kapott támogatást a Kedvezményezett nem a jelen szerzıdésben meghatározott célra vagy nem a hatályos jogszabályoknak megfelelıen használja fel; b) a Kedvezményezett neki felróható okból a szerzıdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesíti; c) a Kedvezményezett amennyiben a pályázatban vállalta saját forrást nem vagy nem a szerzıdésben meghatározott mértékben használ fel; d) a Kedvezményezett a jelen szerzıdésben vállalt valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik és azt nem menti ki, illetve hibásan teljesít és a és 12/17

13 vállalt kötelezettségét a kitőzött póthatáridıre nem, vagy hibásan teljesíti, és azt írásban nem menti ki; e) a Kedvezményezett nem tartja be a közbeszerzésre vonatkozó reá irányadó elıírásokat; f) a projekt jellegében, idızítésében vagy megvalósításában jelentıs változás következik be beleértve a pályázati kiírással nem összhangban álló tulajdonosváltást is, amelynek eredményeként a projekt már nem felel meg a pályázatban, illetve a késıbbiekben elfogadott módosításokban leírtaknak, vagy célnak és a módosításra nincs lehetıség; g) a projekt teljesítési ideje a jelen szerzıdésben meghatározott idıtartamot meghaladja; h) a Kedvezményezett a köztartozását a támogatás folyósításának felfüggesztésérıl szóló értesítés kézhezvételétıl számított 60 naptári napon belül nem rendezi. i) a Kedvezményezett elhatározza a jogutód nélküli megszőnését (végelszámolás), illetve a Kedvezményezett ellen csıd-, felszámolási vagy adósságrendezési eljárás indul; j) a projekt meghiúsulását, vagy tartós akadályoztatását elıidézı körülmény fenyeget vagy következett be; k) a hazai vagy nemzetközi kutatási eredmények vagy a szakmai jelentés a projekt folytatását nem indokolja Ha a Támogatásközvetítı Szervezet a jelen szerzıdéstıl eláll, ebben az esetben a jelen szerzıdés a megkötése idıpontjára visszamenı hatállyal megszőnik. A Kedvezményezett köteles a már folyósított támogatást az elállás idıpontjától számított 15 naptári napon belül egy összegben visszafizetni az elállás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének, de legalább 20%-nak megfelelı, a folyósítás(ok) idıpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig terjedı idıszakra felszámított kamattal növelve, a Támogatásközvetítı Szervezet által megjelölt bankszámlára A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy szerzıdésszegés elkövetése esetén az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. -ának elıírásai az irányadók, különös figyelemmel a (2) bekezdésben foglalt a) - h) pontokra A Kedvezményezett köteles kezdeményezni a szerzıdés megszüntetését, amennyiben annak teljesítésére a szerzıdéskötést követıen, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes Ha a támogatott projekt megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, e tények megállapítása céljából független szakértıt kell igénybe venni. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szakértı igénybevételével kapcsolatos költségek ıt terheli. és 13/17

14 16. A szerzıdés hatálya és megszőnése Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzıdés a teljesítést megelızıen, csak az egyik félnek sem felróható lehetetlenülés, a Támogatásközvetítı Szervezet általi felmondás, elállás, vagy a bíróság határozata, illetve a Felek közös megegyezése alapján szőnik meg. Ha a projekt olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelıs, a szerzıdés megszőnik, további szolgáltatásra egyik fél sem tarthat igényt. Az a fél, akinek ez a tény tudomására jutott köteles ezt a másikkal késedelem nélkül írásban közölni, az értesítés elmaradása esetére a szerzıdésszegés következményei alkalmazandók A jelen Támogatási szerzıdés akkor lép hatályba, ha a cégszerően aláírt Támogatási szerzıdést és annak mellékleteit, valamint az egyéb szerzıdéskötéshez elıírt dokumentumokat a Kedvezményezett hiánytalanul és hibátlanul benyújtotta, azok ellenırzést követıen a Közremőködı Szervezet által elfogadásra és ellenjegyzésre kerültek, valamint a Támogatásközvetítı Szervezet a jelen támogatási szerzıdést aláírta. A támogatási szerzıdést elsı helyen a Közremőködı Szervezet jegyzi ellen. 17. Egyéb rendelkezések A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználása során betartani a közbeszerzésekrıl szóló jogszabályok reá irányadó rendelkezéseit A Kedvezményezett jelen szerzıdés idıbeli hatálya alatt valamennyi pénzforgalmi bankszámlájára vonatkozóan felhatalmazza a Támogatásközvetítı Szervezetet arra, hogy amennyiben vele szemben a Támogatásközvetítı Szervezetnek a jelen szerzıdésbıl következıen követelése keletkezik, a Támogatásközvetítı Szervezet a követelés összegének erejéig a pénzforgalmi bankszámláját azonnali beszedési megbízás útján megterhelje. A Kedvezményezett az általa aláírt és a számlavezetı pénzintézete által záradékolt felhatalmazó levelét a Támogatásközvetítı Szervezet részére a szerzıdés aláírásával egyidejőleg átadja, mely a jelen szerzıdés 4. számú Felhatalmazás(ok) azonnali beszedési megbízások benyújtására a Kedvezményezett valamennyi pénzforgalmi bankszámlája vonatkozásában címő mellékletét képezi. A záró szakmai és pénzügyi beszámoló Támogatásközvetítı Szervezet általi elfogadását követı 30 munkanapon belül a Támogatásközvetítı Szervezet kezdeményezi a Kedvezményezettnél az azonnali beszedési megbízásról szóló felhatalmazás közös nyilatkozattal történı visszavonását Kedvezményezett kijelenti, hogy a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény elıírásainak megfelelıen a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és a projekt megvalósításában résztvevı személyek a személyes adataiknak a Támogatásközvetítı Szervezet által történı kezeléséhez kifejezetten hozzájárult. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelı kezelése az érintettek hozzájárulásával történik A Kedvezményezett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázatban közölt, a személyes adat fogalma alá nem tartozó közérdekő és közérdekbıl nyilvános adatokat a Támogatásközvetítı Szervezet közérdekő adatként tartsa nyilván és kezelje. és 14/17

15 17.5. A Felek a jelen szerzıdésbıl keletkezı esetleges jogvitájuk elbírálására a pertárgy értékétıl függıen a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki A Felek a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak: A Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény, Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, A számvitelrıl szóló évi C. törvény, Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény, A közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény, A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet, Az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, A Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között június 10- én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus közötti végrehajtásáról szóló együttmőködési megállapodás, valamint egyrészrıl az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészrıl a Magyar Köztársaság Kormánya között július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus közötti végrehajtásáról szóló együttmőködési megállapodás kihirdetésérıl szóló 201/2005. (IX.27.) Korm. rendelet, Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és mőködésérıl szóló 102/2006. (IV.28.) Korm. rendelet, valamint Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérıl szóló 242/2006. (XII.5.) Korm. rendelet, A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerrıl szóló 160/2001. (IX.12.) Korm. rendelet A Kedvezményezett kijelenti, hogy harmadik személyeknek semminemő olyan jogosultsága nincs, mely a részérıl megakadályozná, vagy bármiben korlátozná a jelen szerzıdés megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen támogatási szerzıdés eredményeként megvalósuló mőben, írott vagy elektronikus alkotásban, rendezvényen és az ahhoz kapcsolódó kiadványokon feltünteti, hogy az a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), valamint az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség támogatásával jött létre. A nyilvánosság biztosításakor a Pályázati Útmutató 2. sz. mellékletben megadott arculati elemeket kell alkalmazni (Arculati kézikönyv, NKTH logó, EGT logó, Norvég logó, NFÜ logó, ÉARFÜ logó). A kötelezıen megjelenítendı szövegek és logók a honlapról tölthetık le elektronikus formában. A Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy az egyes munkaszakaszok eredményeinek bemutatásához kapcsolódó esetleges rendezvényekre a Támogatásközvetítı és 15/17

16 Szervezet képviselıjét meghívja. A Kedvezményezett köteles a Támogatásközvetítı Szervezet részére benyújtott szakmai beszámolókban számot adni a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos intézkedéseikrıl az ezt igazoló dokumentumok egyidejő csatolása mellett A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt záró-beszámolójának benyújtásával egyidejőleg illetve a Támogatásközvetítı Szervezet kérésére a projekt megvalósulása során bármikor a nyilvánosság számára elkészített beszámolót nyújt be elektronikus formában a projekt eredményeirıl és a projekt hosszú távú gazdasági és társadalmi hasznosulásának lehetıségérıl. A Kedvezményezett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen pontban körülírt beszámolót a Támogatásközvetítı Szervezet közzé tegye honlapján, saját kiadványaiban, az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb formában. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatásközvetítı Szervezet kérésére a projekt során elért eredményekrıl elıadás formájában is be kell számolnia a Támogatásközvetítı Szervezet által szervezett rendezvényeken. A Kedvezményezett jogosult olyan beszámolót benyújtani, valamint olyan rendezvényt és elıadást tartani, amelyek nem sértik a Kedvezményezett szellemi tulajdonhoz főzıdı jogait és az eredmények hasznosításához főzıdı üzleti érdekeit. A jelen pontban meghatározott beszámoló közzététele vagy elıadása esetén a terjedelmi és formai paramétereket a Támogatásközvetítı Szervezet határozza meg A Támogatásközvetítı Szervezet honlapján (www.eszakalfold.hu) megtalálható, alábbi 5., 6.a)-b), 7., 8. és 9. számú mellékletek mindenkor hatályos, aktuális változata, továbbá a jelen szerzıdéshez csatolt 1., 2., 3., 4. és 10. számú mellékletek a jelen támogatási szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerzıdés 5., 6.a)-b), 7., 8., és 9. számú mellékletei a Támogatásközvetítı Szervezet honlapján (www.eszakalfold.hu) elektronikus formában találhatók meg és onnan tölthetık le. A jelen pontban hivatkozott mellékletek mindenkor hatályos, aktuális változatát megfelelıen kitöltve a jelen szerzıdésben foglaltak szerint kell megküldeni Jelen támogatási szerzıdés három egymással teljes egészében megegyezı eredeti példányban készült, amelybıl egy példány a Támogatásközvetítı Szervezetet, egy példány a Közremőködı Szervezetet és egy példány a Kedvezményezettet illet A támogatási szerzıdést a Felek arra jogosult képviselıi elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag írták alá. és 16/17

17 Mellékletek: 1. A Kedvezményezett részletes adatai és a Kedvezményezett kapcsolattartója 2. Szakmai és pénzügyi mellékletek 3. Nyilatkozatok 4. Felhatalmazás(ok) azonnali beszedési megbízások benyújtására a Kedvezményezett valamennyi pénzforgalmi bankszámlája vonatkozásában 5. Formanyomtatványok elılegigényléshez, illetve a támogatás folyósítására (minta, amely a Támogatásközvetítı Szervezet honlapján megtalálható és onnan letölthetı) 6. Formanyomtatvány a pénzügyi elszámoláshoz: 6.a) Kedvezményezettenként kitöltendı formanyomtatvány (minta, amely a Támogatásközvetítı Szervezet honlapján megtalálható és onnan letölthetı) 6.b) Konzorciumvezetı által kitöltendı formanyomtatvány (minta, amely a Támogatásközvetítı Szervezet honlapján megtalálható és onnan letölthetı) 7. Számlaösszesítı táblázatok a pénzügyi elszámoláshoz (minta, amely a Támogatásközvetítı Szervezet honlapján megtalálható és onnan letölthetı) 8. Záró pénzügyi beszámoló (minta, amely a Támogatásközvetítı Szervezet honlapján megtalálható és onnan letölthetı) 9. A szakmai beszámoló formai és tartalmi követelményei: (minta, amely a Támogatásközvetítı Szervezet honlapján megtalálható és onnan letölthetı) 10. Formanyomtatvány monitoring adatszolgáltatásra Kelt, év hónap napján a Támogatásközvetítı Szervezet Kedvezményezett képviseletében: <a Kedvezményezett megnevezése> Dr. Debreczeni Ferenc képviseletében: igazgató <név, beosztás> P.H. P.H. Ellenjegyzem:.. a Közremőködı Szervezet képviseletében és 17/17

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS Projekt koordinátor: E-mail: Szerzıdés azonosító száma: 1(13) TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban NKTH) elnökének döntése alapján jött létre egyrészrıl

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS Projekt koordinátor: E-mail: Szerzıdés azonosító száma: 1(16) TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban NKTH) elnökének döntése alapján jött létre egyrészrıl

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1

A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1 A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1 I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. Jóváhagyom: Budapest, 2008. március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet-

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban címő pályázathoz

Részletesebben

Konzorciumi megállapodás

Konzorciumi megállapodás Konzorciumi megállapodás Preambulum Felek jelen megállapodás aláírásával konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által meghirdetett, a magyar borvidékek/borrégiók

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére (költségvetési gazdálkodási rendszerben mőködı felsıoktatási intézmény és innovációs járulék fizetésére kötelezett gazdálkodó szervezet

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı Tisztelt Képviselı-testület! a Végardó Fürdı fejlesztése érdekében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ( ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésérıl

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001 Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i

A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

1.3 Ilyen elızmények után a Szerzıdı Felek az alábbiak szerint állapodnak meg:

1.3 Ilyen elızmények után a Szerzıdı Felek az alábbiak szerint állapodnak meg: 1. számú melléklet Megbízási szerzıdés amely létrejött egyrészrıl Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. Értékes Pécs Konzorcium, konzorcium vezetı székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. út 37. képviseli: Márta

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011.

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011. VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-73 /2011. A határozati javaslat elfogadásához egyszerő szavazattöbbség szükséges! Javaslat civil

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

A MUNKAHELYMEGİRZİ BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályok különösen:

A MUNKAHELYMEGİRZİ BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályok különösen: A munkahelyek megırzéséért elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló központi munkaerı-piaci

Részletesebben

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével 3.sz. melléklet Azonosító szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 11), mint Támogató Közvetítő Szervezet (továbbiakban:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZİDÉS. másrészrıl

TERVEZÉSI SZERZİDÉS. másrészrıl TERVEZÉSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) képviseli Vantara Gyula polgármester, mint Megrendelı (a továbbiakban:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kedvezményezetti Nyilatkozat I.

Kedvezményezetti Nyilatkozat I. Kedvezményezetti Nyilatkozat I. A(z)...... az kedvezményezett megnevezése...... (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában

ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A korábbi évekhez hasonlóan

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI ALAP MŐKÖDÉSÉRİL

SZABÁLYZAT A TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI ALAP MŐKÖDÉSÉRİL A 198/2010.(XI.25.) számú közgyőlési határozat melléklete SZABÁLYZAT A TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI ALAP MŐKÖDÉSÉRİL Az alapot a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hozta létre, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosért Polgárőr

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Másrészről, ( (Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( (Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely létrejött

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2012. október 26. PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Főkedvezményezett: Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA. E l ı t e r j e s z t é s a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság augusztus 23-i ülésére

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA. E l ı t e r j e s z t é s a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság augusztus 23-i ülésére PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA Dátum: 2011. augusztus 11. Ügyintézı: Hajdu Csaba Ügyiratszám: 08-8-293/29/2010. Tárgy: A Széchenyi tér 5. sz. alatti üzlet tulajdonosával kötött

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 NCA Információs Nap Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 1 Költségvetés módosítása A módosítási kérelem benyújtására a támogatási idıszak végéig van lehetıség: 2009. május 31.!

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/3/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/3/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/3/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Nyílt pályázat versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint a fogyasztói döntéshozatallal

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében Hatályos: 2016. 11. 02. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete. az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről

Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete. az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről Zalalövő Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére 1. Általános információk: A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a pályázati adatlap,

Részletesebben

Intézményi Nyilatkozat I.

Intézményi Nyilatkozat I. Intézményi Nyilatkozat I. A(z)............ (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében a támogatásra

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZİDÉS T E R V E Z E T. Amely létrejött egyrészrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZİDÉS T E R V E Z E T. Amely létrejött egyrészrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZİDÉS T E R V E Z E T Amely létrejött egyrészrıl Megrendelı Hajdúnánás Városi Önkormányzat Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Szólláth Tibor polgármester Telefon: 52/381-411

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

4. A támogatási idıszak, a támogatás formája és mértéke vissza nem térítendı támogatás 5. Támogatható kiadások

4. A támogatási idıszak, a támogatás formája és mértéke vissza nem térítendı támogatás 5. Támogatható kiadások Pályázati kiírás Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrıdi sport szervezeteknek, a 2012. évi Sport Alapból elnyerhetı támogatásra Gyomaendrıd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VII.30.). számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben