TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA"

Átírás

1 Támogatási Szerződés minta P26/7/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: Budapest, Dózsa György út képviseletében: Dr. Tausz Katalin, a Kuratórium elnöke), mint Közalapítvány, másfelől a(z) XXXXXX (székhelye: XXXXXXX képviseletében: XXXXXX ) mint Kedvezményezett között az alábbiak szerint. 1. A felek rögzítik, hogy a Közalapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából P26/7. pályázati számon meghirdette a Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása című pályázati programját. A pályázat célja a működtetési gondokkal küzdő pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működtetési költségeinek támogatása, azon szolgáltatások esetében, amelyek valós szükségletek kielégítését biztosítják és megfelelnek a minőségi szolgáltatásnyújtás követelményeinek. 2. A jelen támogatási szerződés az elnyert támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeit rögzíti. 3. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a Pályázati felhívásnak megfelelően az évi III. törvény 4.m) pontjában meghatározott, működési engedéllyel rendelkező intézmény. 4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy személye, tevékenysége, körülményei nem esik a jogszabályban, illetve a pályázati felhívásban és pályázati útmutatóban meghatározott kizáró ok alá. 5. A Kedvezményezett a jelen támogatási szerződésben meghatározott feltételek mellett igénybe vett támogatást a pályázati felhívásnak és pályázati útmutatónak megfelelően nappali intézmény -pszichiátriai és szenvedélybetegek részére- működtetési költségeinek kiegészítésére fordítja a pályázatban szereplő költségvetésnek megfelelően. 1

2 6. A Kedvezményezett számára a Közalapítvány által biztosított támogatás összege XXXXX azaz XXXXXXX forint, a szerződés 8. pontjában található költségvetés szerint. Ezen összeget, vagyis XXXXX forintot, azaz XXXXX forintot utófinanszírozással, a pályázó által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló könyvvizsgáló által történő elfogadását követő 15 napon belül folyósítja a Közalapítvány a Kedvezményezett XXXXXX számú bankszámlájára. Amennyiben a pénzügyi beszámoló ellenőrzését követően a könyvvizsgáló által elfogadott összeg kevesebb, mint az elnyert támogatás, úgy a Közalapítvány a pályázó részére kizárólag a könyvvizsgáló által elfogadott összeget folyósítja. 7. A Kedvezményezettnek a program futamidejének lejáratát követő 30 napon belül, azaz legkésőbb március 31-ig szakmai és pénzügyi jelentést kell benyújtania, a Közalapítvány által rendelkezésre bocsátott formátumban. A jelentés elfogadására a Közalapítványnak a jelentés beérkezésétől számítva legfeljebb 30 naptári nap áll rendelkezésére. A Közalapítványnak jogában áll a Kedvezményezett benyújtott jelentéseivel kapcsolatban kiegészítő információkat is bekérni. A 30 napos elbírálási határidő ebben az esetben a kiegészítő információk beérkezésétől számítandó. 8. Elszámolható költségek Elszámolható a Kedvezményezett által benyújtott pályázatban megjelölt, január 1. és január 31. között keletkezett igazgatási és adminisztrációs költségek, tárgyi eszköz beszerzések, üzemeltetési költségek, dolgozók bér és dologi jellegű költségei a pályázati űrlap költségvetési melléklete szerint. Elszámolható továbbá a támogatható közvetlen költségek maximum 5%-át kitevő, előre nem látható kiadásokra képzett tartalékkeret, amely összeget csak a Közalapítvány előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni. Az elszámolás alapja minden esetben a Közalapítvány által jóváhagyott költségvetési terv. Sorszám Költség Összeg 1. Igazgatási és adminisztrációs költségek 2 Tárgyi eszköz beszerzések 3 Üzemeltetési költségek 4 Dolgozók bér és dologi jellegű költségei 5 Költségvetési tartalék Összesen: 2

3 Nem lehet elszámolni a veszteségekre, esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb. vonatkozó általános vagy céltartalékot (beleértve az árfolyamveszteségre képzett tartalékokat); a kamatokat, illetve kamat jellegű költségeket; valamint a kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adót. 9. A Kedvezményezett haladéktalan bejelentési kötelezettséggel tartozik minden olyan, a jelen megállapodásban szereplő adatban, illetőleg egyéb körülményben bekövetkezett változás esetén, amely érdemben érinti a megállapodás teljesítését, eredeti céljának megvalósulását. 10. Ha a Kedvezményezett nem a szerződésben rögzített feltételek alapján valósítja meg a pályázatot, a Közalapítvány - a szerződés teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólításának eredménytelensége esetén - a kifizetéseket felfüggesztheti és a támogatási szerződést felmondhatja. Amennyiben a Kedvezményezett nem teljesíti a szerződés feltételeit, a Közalapítvány csökkentheti a támogatást. 11. A támogatási szerződést kizárólag írásban, a szerződéshez csatolt szerződésmódosítási minta formájában lehet módosítani. A technikai, szervezési változásokat, melyek a pályázati adatlapon szereplő adatokra vonatkoznak (címek, bankszámlaszám változása stb.) szintén írásban, a szerződésmódosítási adatlapon be kell jelenteni a Közalapítványnak, a változást követő 8 munkanapon belül. Amennyiben a Kedvezményezett szerződésmódosítás hiányában tér el az eredeti pályázattól szakmai vagy pénzügyi teljesítésben -, az a szerződés megszegésének minősül. 12. A pályázati költségvetés módosítása a szerződés módosítására vonatkozó, a 11. pontban megjelölt feltételek szerint lehetséges és kizárólag abban az esetben, ha a.) a változás nem változtatja meg a pályázat alapvető célját, valamint b.) a költségek átcsoportosítása egy költségnemen belül történik, c.) amennyiben különböző költségnemek között történik, akkor az érintett költségcsoportban szereplő összegek maximum 10%-al változnak. Ha ezek a feltételek fennállnak, a kedvezményezett a Közalapítvány előzetes jóváhagyását követően átvezeti a költségvetésben a változtatást. Minden egyéb esetben a Közalapítványhoz írásban szerződésmódosítási kérelmet kell benyújtani, melyre a Közalapítvány köteles a beérkezéstől számított 30 napon belül választ adni. 3

4 13. A kedvezményezett kötelessége, hogy pontos és rendszeres nyilvántartást vezessen a pályázatról, a célcsoportokról, rehabilitációjukban elért eredményekről, illetve pontos és áttekinthető könyvelést vezessen a kapcsolódó elszámolásokról. A kedvezményezettnek a pályázattal kapcsolatos nyilvántartásokat a pályázat lezárását követő öt évig meg kell őriznie. A pályázat teljes ideje alatt a Kedvezményezett köteles a Közalapítvány által meghatározott pályázati dokumentáció folyamatos vezetésére. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium illetve a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány a pályázat futamideje alatt, illetve az azt követő egy éven belül jogosult a pályázó székhelyén, illetve intézményeiben, előre egyeztetett időpontban helyszíni látogatást tenni. Emellett a pályázati folyamat részeként a pályázó vállalja a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából végzett esetleges helyszíni vizsgálatot, amelynek célja a célcsoport tevékenységének hatékonyságáról, a támogatási szükséglet indokoltságáról történő információszerzés 14. A pályázat megvalósításakor a Kedvezményezettnek megfelelő módon például a pályázat során készült jelentésekben, kiadványokban vagy a pályázattal kapcsolatos híranyagokban stb. fel kell tüntetnie, hogy a pályázat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) és a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatásával valósult meg, valamint köteles azokon az SZMM és a Közalapítvány logóját feltüntetni. 15. A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a Közalapítvány a szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a Kedvezményezett munkatársaival kapcsolatos személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelje. 16. A felek kötelesek a pályázat kapcsán tudomásukra jutott, hivatali, üzleti és magántitkot megtartani, s azt kizárólag a pályázat lebonyolításával illetve megvalósításával közvetlen összefüggésben jogosultak felhasználni illetve kezelni. 17. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Közalapítvány által közzétett Pályázati felhívás, Pályázati útmutató, illetve a Kedvezményezett által kitöltött Pályázati Űrlap és mellékletei. 18. A Kedvezményezett kijelenti, hogy nincsen 60 napot maghaladó adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása, nem áll csődeljárás vagy felszámolás alatt. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a Közalapítvány nem utasította vissza korábban megítélt 4

5 támogatásáról szóló beszámolóját, lejárt esedékességű, elszámolatlan, visszafizetetlen kintlévősége nincs a Közalapítvánnyal szemben. 19. A pályázat futamideje: december 15.-től március 31.-ig tart. A szerződés hatálya: december 15-től július 30.-ig tart. 20. A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket tárgyalásos úton rendezik, minden esetben a közös megegyezésre törekedve kívánják megoldani. Amennyiben a vita tárgyalásos úton nem oldható meg, jogvita esetére kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 21. A megállapodást kötő felek rögzítik, hogy a Közalapítvány jelen megállapodást általa aláírva Kedvezményezett részére postai úton megküldi. Kedvezményezett köteles a jelen megállapodást a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül általa is aláírva visszaküldeni a Közalapítvány részére. Amennyiben Kedvezményezett a jelen megállapodást a fent említett 30 (harminc) napos határidőn belül nem írja alá és küldi vissza Kedvezményezett részére, úgy a Közalapítvány úgy tekinti, hogy Kedvezményezett összhangban a Ptk ban rögzítettekre a jelen megállapodásban rögzített ajánlatát nem fogadta el és közöttük a jelen megállapodás nem jött létre. 22. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 23. Jelen megállapodás 23 (huszonhárom) pontból és 5 (öt) oldalból áll. A felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Budapest, december Fogyatékosok Esélye Közalapítvány Kedvezményezett 5

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Ócsa Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének eljárási rendjéről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA társadalmi szervezetek, alapítványok részére, a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást népszerűsítő és a hagyományőrzést erősítő

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET ZENEI JELLEGŰ MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására ... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására amely létrejött egyrészről az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA DEBRECENI JA VÍTÓINTÉZETE 4032 Debrecen, Böszörményi út 173. Képviseli: Magyari

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben