DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 6. szám március 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 27/2010. (II. 18.) Ö.h. Előzetes kötelezettségvállalás a Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) tárgyú nagyprojekt többletfedezetének biztosításáról 28/2010. (II. 18.) Ö.h. Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására irányuló javaslatról 29/2010. (II. 18.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) egységes szerkezetben történő közzétételéről 30/2010. (II. 18.) Ö.h. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról 31/2010. (II. 18.) Ö.h. A VESZ Vagyonkezelő Kft. vagyonkezelésében lévő 62068/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatról

2 32/2010. (II. 18.) Ö.h. A 9269 hrsz-ú Iskola u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan és a 9183 hrsz-ú Miklós u. 31. szám alatti ingatlan cseréjéről /2010. (II. 18.) Ö.h. Észak-alföldi Operatív Program keretében Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése tárgyában meghirdetett pályázati felhívásra (Kódszám: ÉAOP /A) pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról /2010. (II. 18.) Ö.h. Pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendeletben meghirdetett bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére /2010. (II. 18.) Ö.h. Pályázat kiírásáról a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetői munkakörének betöltésére /2010. (II. 18.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évre szóló Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról /2010. (II. 18.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról /2010. (II. 18.) Ö.h. Az ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadásáról és az ellátási szerződések módosításáról /2010. (II. 18.) Ö.h. Az 52. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2010. (II. 18.) Ö.h. A 9. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2010. (II. 18.) Ö.h. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról /2010. (II. 18.) Ö.h. A 29. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodásról (kivonat) /2010. (II. 18.) Ö.h. Házszám megállapítására irányuló fellebbezés elbírálásáról (kivonat) /2010. (II. 18.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 710

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdés alapján, figyelemmel a 4/2008. (I. 31.) Ö.h-ra és a 77/2008. (IV. 24.) Ö.h-ra, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 12/A. (7) bekezdésére 1./ Európai Uniós és kormányzati társfinanszírozás hiányában, előzetes kötelezettséget vállal millió forint többletfedezet biztosítására a 18 db azonos típusú, legalább 70%-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások tárgyú közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szállítási szerződés finanszírozására, DMJV Önkormányzatának évi költségvetései terhére. 2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban foglaltak biztosítása érdekében a Támogatási Szerződés módosítását érintő intézkedések megtételére, európai uniós és kormányzati források megszerzése érdekében tárgyalások kezdeményezésére és a szerződés módosításának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti többletfedezetet DMJV Önkormányzatának évi költségvetéseibe tervezze be. Határidő: a évi költségvetések tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 28/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. (2) bekezdés b) pontjának bd) alpontja alapján, figyelemmel a évi CXXII. tv. 5. (3) bekezdésére

4 1./ DMJV Önkormányzata, mint az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. (4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.) részvényese elfogadásra javasolja a Holding Közgyűlésének a Javadalmazási Szabályzat-tervezetben foglaltakat a melléklet szerinti tartalommal. 2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. Közgyűlésén DMJV Önkormányzatát az 1./ pontban foglaltak szerint képviselje. Határidő: a Holding soron következő közgyűlése Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 Melléklet ÖNKORMÁNYZATI EGÉSZSÉGÜGYI HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: február...

6 BEVEZETŐ RENDELKEZÉS Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Holding) Közgyűlése../2010. (II..) Közgyűlési határozatával, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseire, az alábbi Javadalmazási Szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja meg: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat célja, hogy meghatározza a Holding vezető tisztségviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a Holding vezető állású munkavállalói (Mt (1) bekezdése, és a 188/A. (1) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók) javadalmazására vonatkozó részletszabályokat, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveit, annak rendszerét. 2. A szabályzat személyi hatálya (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed: a) az Igazgatóság elnökére és tagjaira /együttesen: vezető tisztségviselők/, b) a Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira, c) vezető állású munkavállalókra. II. FEJEZET Javadalmazási elvek és szabályok 3. A munkaviszony keretében foglalkoztatott vezető tisztségviselők javadalmazása (1) A vezető tisztségviselőket (az Igazgatóság elnöke és tagjai), amennyiben e tisztségüket munkaviszonyban látják el munkabér illeti meg. A vezető tisztségviselők személyi alapbérének meghatározása a Holding közgyűlésének hatáskörébe tartozik, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 6. (1) bekezdésében foglalt korlátozás figyelembe vételével, azaz az Igazgatóság elnökének díjazása e jogviszonyárára tekintettel nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszeresét, az igazgatóság tagjainak díjazása pedig nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét. (2) A vezető tisztségviselők jutalmazása az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe tartozik, melyet a Holding közgyűlésének egyetértésével gyakorol. A jutalom összege évente legfeljebb a vezető tisztségviselő havi személyi alapbérének kétszerese lehet. Jutalom abban az esetben fizethető ki, ha a társaság gazdasági helyzete ezt lehetővé teszi. (3) A munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők részére biztosítható költségtérítésekre az Mt ában foglaltak, valamint a következők irányadóak: - szolgálati gépkocsi hivatali- és magáncélú, továbbá a saját tulajdonú gépjármű hivatali célú belföldi, valamint külföldi korlátlan használata azzal, hogy szolgálati és a saját tulajdonú gépjármű külföldi használatához az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes hozzájárulása szükséges, - a Holding által biztosított mobiltelefon korlátlan használata.

7 (4) A munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra az Mt. rendelkezései irányadóak, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 6. (3) bekezdésében és 7. -ában foglaltakra. 4. A társasági jogi jogviszony keretében foglalkoztatott vezető tisztségviselők javadalmazása (1) Amennyiben a vezető tisztségviselők e tisztségüket társasági jogi jogviszony keretében látják el, megbízási díjra jogosultak, melynek meghatározása a Holding közgyűlésének hatáskörébe tartozik, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 6. (1) bekezdésében foglalt korlátozás figyelembevételével, azaz az Igazgatóság elnökének díjazása e jogviszonyárára tekintettel nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszeresét, az igazgatóság tagjainak díjazása pedig nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét. (2) A megbízási díjon felül a vezető tisztségviselő részére az üzleti terv elfogadásakor egyedileg prémium feladat tűzhető ki, a kitűzés és értékelés a Holding közgyűlésének hatáskörébe tartozik. A kitűzhető prémium összege legfeljebb a vezető tisztségviselő havi díjazásának kétszerese lehet. A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatok meghatározását tekintettel a gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (2) bekezdésében foglaltakra és az értékelés időpontját, valamint a kifizetésről szóló rendelkezéseket. A prémiumfeladat kitűzése előtt a Felügyelő Bizottság véleményét ki kell kérni. A vezető tisztségviselőt minden év július 31. napjáig az éves prémium 40%-a, illetve december 20. napjáig legfeljebb 20%-a prémiumelőleg jogcímen illeti meg. A prémiumfeladatok értékelésére minden évben az üzleti évet lezáró beszámoló és mérleg elfogadásakor kerül sor. A prémiumfeladatok teljesítése esetén a prémium fennmaradó hányadát az éves beszámoló elfogadását követő 30 napon belül kell kifizetni. Abban az esetben, ha az éves prémiumfeladatok teljesítésének aránya nem éri el a kifizetett prémiumelőlegek összarányát, a különbözetet a vezető tisztségviselőnek a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül vissza kell fizetnie. Nem fizethető prémium abban az esetben, ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, társadalombiztosítási járulék, vám, stb.) áll fenn az üzleti év végén. (3) A vezető tisztségviselő jogosult a megbízatásával összefüggésben felmerült indokolt és szükséges mértékű költségeinek a megtérítésére a 3. (3) bekezdésében meghatározottak szerint. (4) A vezető tisztségviselők társasági jogi jogviszonyra vonatkozó szerződéseinek megszűnése tekintetében a Ptk. megbízási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 5. A munkaviszony keretében foglalkoztatott vezető állású munkavállalók javadalmazása (1) A vezető állású munkavállalók munkabérét az Igazgatóság állapítja meg azzal, hogy a személyi alapbér mértéke legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyede lehet. (2) A vezető állású munkavállalók jutalmazása az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe tartozik, melyet a Holding közgyűlésének egyetértésével gyakorol. A jutalom összege évente legfeljebb a vezető állású munkavállaló havi személyi alapbérének kétszerese lehet. Jutalom abban az esetben fizethető ki, ha a társaság gazdasági helyzete ezt lehetővé teszi.

8 (3) A vezető állású munkavállalók részére biztosítható költségtérítésekre az Mt ában, valamint a 3. (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 6. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak javadalmazása és a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások (1) A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait díjazás illetheti, hogy annak mértéke nem haladhatja meg a Felügyelő Bizottság elnöke esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, a Felügyelő Bizottság többi tagja esetében pedig a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. A Felügyelő Bizottság tagjainak havi díjazását a Holding közgyűlése külön határozatban állapítja meg. (2) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai jogosultak a megbízatásukkal összefüggésben indokoltan felmerült, szükséges mértékű költségeiknek a megtérítésére. (3) A Felügyelő Bizottság elnökének, vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 7. A vezető tisztségviselők, vezető állású munkavállalók és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása felszámolás, valamint végelszámolás megindítását követően (1) A felszámolás, illetve a végelszámolás kezdő időpontjában a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjainak a megbízatása megszűnik, így ettől az időponttól kezdődően munkabérre vagy díjazásra nem jogosultak. III. FEJEZET 8. Záró rendelkezések (1) Jelen szabályzat február napján lép hatályba. (2) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Debrecen, február. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Képv.: Rácz Róbert elnök Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Képv.: Kósa Lajos polgármester

9 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 29/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a főépítész előterjesztésére a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 78. (2) bekezdés a) pontja alapján felkéri a jegyzőt Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet egységes szerkezetben történő közzétételére (rajzi részeket is tartalmazó informatikai melléklettel együtt) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közlönyének különszámában. Határidő: a rendelet módosításának hatálybalépését követő 10. nap Felelős: a jegyző Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére évi IV. törvény 231. (2) bekezdés d) pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. (2) bekezdés b) pontjának bd) alpontja alapján 1./ a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. egyedüli részvényeseként megválasztja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának március 10-étől december 31-ig terjedő időtartamra az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék- és Könyvszakértő, Tanácsadó Zrt-t (4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Cg.: , kamarai tagsági szám: 1216, képviseli: Balogh Istvánné) Ft/hó+Áfa díj megállapítása mellett azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős Tóth Kálmán Tibor (lakcíme: 4024 Debrecen, Teleki u. 22. I/3., a.n.: Nagy Veronika, könyvvizsgálói engedély száma: ), és egyidejűleg módosítja a részvénytársaság alapító okiratát a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a határozati javaslat 1./ pontjában foglaltaknak megfelelően a könyvvizsgálóval a szerződést kösse meg. Határidő: március 9. Felelős: a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának elnöke Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

10 Melléklet A Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okiratának 14. sz. módosítása február hó 18. napján Készítette és ellenjegyezte február hó 18. napján: Dr. Léka Andor ügyvéd

11 ALAPÍTÓ OKIRAT 14. SZ. M Ó D O S Í T Á S A A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese (a továbbiakban: Részvényes vagy Alapító) rögzíti, hogy a részvénytársaságot a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékszám alatt tartja nyilván. Az Alapító, a mai napon meghozott 2/2010. ( ) részvényesi döntésével részben megváltoztatta a részvénytársaság alapító okiratát. Ezen változásokat a Részvényes jelen alapító okirat 14. sz. módosításában rögzíti a lentebb részletezettek szerint és a cégeljárás során eljáró jogi képviselő útján egységes szerkezetű alapító okiratba foglalja szintén a mai napon, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezései alapján. 1./ Alapító a társaság alapító okiratának IX/2./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 2./ A társaság könyvvizsgálója: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zárkörűen Működő Részvénytársaság (Cg , kamarai tagsági szám: 1216) 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. A könyvvizsgálatért személyében is felelős tag: Tóth Kálmán Tibor (an.: Nagy Veronika) 4024 Debrecen, Teleki u. 22. I. em. 3. Könyvvizsgálói engedély száma: A könyvvizsgáló megbízatása március hó 10. napjától, december hó 31. napjáig szól. 3./ Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 4./ Részvényes megbízást ad a Dr. Léka Ügyvédi Iroda (4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.) és Dr. Léka Andor ügyvéd részére a részvényesi döntés, a jelen alapító okirat módosítás, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére, azok ellenjegyzésére, a cégbíróság előtti képviselet ellátására, a változás cégbírósági átvezetésével befejezőleg. 5./ A Részvényes képviselője jelen okiratot, mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírta. Kelt: Debrecen, február hó 18. Készítette és ellenjegyezte: Debrecen, február hó 18. napján DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA képviseletében: Kósa Lajos polgármester

12 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. tv. 80. (1) bekezdésében, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. (1) bekezdésében foglaltak alapján, figyelemmel a 205/2004. (VII. 8.) Kh. határozatra 1./ a VESZ Vagyonkezelő Kft. (4026 Debrecen, Füvészkert u. 4., képviseli: dr. Ónodi-Szűcs Zoltán) vagyonkezeléséből elvonja a hrsz-ú orvosi rendelő megnevezésű, 2145 m 2 területű ingatlan megosztását követően kialakult 62068/2 hrsz-ú, gazdasági épület és udvar megnevezésű, 900 m 2 területű, a valóságban Debrecen-Bánk, Fácán u. 15/B. szám alatt található belterületi ingatlant. 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VESZ Vagyonkezelő Kft. között létrejött vagyonkezelési megállapodás 1./ pont szerinti módosításának előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a vagyonkezelési megállapodás módosításának előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője a vagyonkezelési megállapodás módosításának aláírásáért: a polgármester 3./ Javasolja a Tulajdonosi Bizottságnak a 62068/2 hrsz-ú ingatlan értékesítését azzal a feltétellel, hogy a) a vevő vállalja, hogy a megvásárolt ingatlanon új orvosi rendelőt létesít, azt legalább 10 évig működteti és abban helyet biztosít a védőnői és gyermekorvosi körzeteknek. Amennyiben az ingatlan, illetve a működtetési jog értékesítésre kerül, úgy ezen kötelezettség az új tulajdonost is terheli; b) az adásvételi szerződésben három éves beépítési kötelezettség, illetőleg öt éves visszavásárlási jog kerüljön kikötésre. 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a 62068/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg és az azzal kapcsolatos előterjesztést a Tulajdonosi Bizottság számára készítse elő. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

13 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 32/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. (1) bekezdése és ai alapján, figyelemmel a 267/2009. (XI. 26.) Ö.h-ban valamint a 17/2010. (I. 28.) TB. határozatban foglaltakra 1./ a Debrecen, Iskola u. 2. szám alatti, 9269 hrsz-ú általános iskola megnevezésű ingatlan értékesítése tárgyú zártkörű pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 2./ A pályázat nyertesének Pozsonyi Lászlóné és Pozsonyi László Debrecen, Török Bálint u szám alatti lakosokat hirdeti ki, tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázat megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott követelményeknek, valamint a pályázat koncepciója szerinti céloknak és a pályázók ajánlatukban foglaltak szerint vállalják, hogy amennyiben a pályázat tárgyát képező ingatlanon a meglévő épületek lebontásával új felülépítmény kivitelezésére kerül sor, az ingatlant érintő tömbfeltárási kötelezettségnek eleget téve közforgalmi átjáró létesítését biztosítják. 3./ DMJV Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, debreceni 9269 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Iskola u. 2. szám alatt található 972 m² nagyságú általános iskola megnevezésű ingatlant Pozsonyi László és Pozsonyi Lászlóné (Debrecen, Török Bálint utca ) tulajdonát képező debreceni 9183 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Miklós utca 31. szám alatti 594 m² nagyságú lakóház, udvar, kereskedelmi egység megnevezésű ingatlanra egyenértéken Ft összegben elcseréli. 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázat nyerteseit a Közgyűlés döntéséről értesítse és az ingatlancserét készítse elő, valamint felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az értesítésért és a csereszerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője a csereszerződés aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 33/2010. (II. 18.) határozata a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Operatív Programban kiírt Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése pályázat keretében:

14 a) a Borzán Gáspár utcai buszforduló felújítására, a Borzán Gáspár u. Diószegi út Gizella u. csomópontban körforgalom építésére, b) a 35. sz. főút mentén a Böszörményi úton a Vezér u. Füredi út között kerékpárút építésére bekötve a Doberdó utcai buszfordulóba, c) az Egyetem sugárúton a Nagy Lajos király tér és az Egyetem tér közötti páros oldalon buszsáv kialakítására (MTESZ oldalában), ehhez kapcsolódva az Egyetem tér előtt körforgalom építésére, d) a Tócóskerti meglevő kerékpárút bevezetésére a belvárosba, a Segner téri buszfordulóhoz történő bekötéssel együtt bruttó E Ft összköltségre becsült beruházás 85%-os támogatásának elnyerésére. 2./ Felkéri a Polgármesteri Kabinet és a Városfejlesztési Főosztály vezetőit a pályázat elkészítésére és benyújtására, valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: február 26. Felelős: a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Polgármesteri Kabinet és a Városfejlesztési Főosztály vezetője a pályázat aláírásáért: a polgármester 3./ Sikeres pályázat esetén kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pont szerinti fejlesztés megvalósítása érdekében a ,49 E Ft saját forrásból ,43 E Ft-ot biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) Ö.r. rendelet 5/IV.4.1. alcím beruházási kiadások 62. Pályázati önrész sorának terhére azzal, hogy a fennmaradó részt Debrecen Megyei Jogú Város évi költségvetéseinek terhére biztosítja. 4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 3./ pont szerint fennmaradó önrészt DMJV Önkormányzatának évi költségvetései terhére tervezze be. Határidő: a évi költségvetések tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 34/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése és az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján 1./ pályázatot nyújt be az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet keretében meghirdetett bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése támogatás igénybevételére a Szivárvány Óvoda külső és belső felújítási munkáira a bruttó 25 millió Ft összköltségűre becsült beruházás 80%-os, azaz 20 millió Ft összegű támogatásának elnyerésére.

15 2./ Nyilatkozik arról, hogy az 1./ pont szerinti támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a 1./ pontban meghatározott pályázat elkészítéséről, illetve határidőre történő benyújtásáról, valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázatok aláírására. Határidő: a döntést követően azonnal Felelős: a pályázatok elkészítéséért és benyújtásáért: a Humán Főosztály vezetője a pályázatok aláírásáért: a polgármester 4./ Sikeres pályázat esetén az 1./ pont szerinti beruházás összköltsége 20%-ának megfelelő mértékű, azaz 5 millió Ft összegű saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetése terhére. 5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 4./ pontban meghatározott saját forrást DMJV Önkormányzatának évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: a évi költségvetés tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 35/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a évi XCIX. törvény ai alapján, figyelemmel a 8/2010. (I. 14.) Ö.h-ra 1./ pályázatot ír ki a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetői munkakörének ellátására a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján történő közzétételéről, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket. Határidő: azonnal Felelős: a Humán Főosztály vezetője 3./ Felkéri a szakmai bizottság tagjának a pályázatok véleményezésére: a) az Előadó-művészeti Tanács delegáltjait: - Antal Mátyást, a Nemzeti Énekkar karigazgatóját, - Baross Gábort, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatóját, - Dr. Duffek Mihályt, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának dékánját,

16 - Popa Pétert, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége főtitkárát, b) az oktatási és kulturális miniszter képviseletében: - Gerenday Ágnest, az OKM Művészeti Főosztályának zeneművészeti referensét, c) a munkáltatói jogkör gyakorlója képviseletében: - Somogyi Bélát, a Kulturális Bizottság elnökét, - Szentei Tamást, a Kulturális Osztály vezetőjét, d) az intézmény képviseletében: - Fekete Katalint, a közalkalmazotti tanács tagját, - Györgyfi Zsoltot, a szakszervezet képviselőjét. 4./ Tudomásul veszi, hogy a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetőjének kinevezéséig az intézmény szervezeti és működési szabályzatának helyettesítési rendje alapján a gazdasági vezető látja el az intézményvezetői feladatokat. 5./ Felkéri a polgármestert, hogy a 3-4./ pontok szerinti döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

17 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DEBRECENI FILHARMONIKUS ZENEKAR ÉS KODÁLY KÓRUS VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE Melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.) pályázatot hirdet a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus (4025 Debrecen, Simonffy u. 1/c.) vezetői munkakörének betöltésére az előadói-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) ban foglaltak alapján. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely további négy hozzárendelt, önállóan működő közművelődési és közgyűjteményi intézmény meghatározott előirányzatai felett is rendelkezni jogosult. Az intézményen belül közös irányítás alatt két zenei együttes működik. Szakmailag önálló jogi személyiségű szervezeti egysége a Debreceni Kodály Kórus. Az intézmény feladata: - az egyetemes szimfonikus-, oratórikus-, kórus-, balett-, kamarazene, opera és más műfajba sorolható alkotások magas színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire; - koncertek rendezése; a zenekar és a kórus tevékenységébe illő produkciók létrehozása, fesztiválokon, zenei napokon, rendezvényeken, ünnepségeken történő fellépések teljesítése; - A Csokonai Színház részére székhelyén maximum évi 150 szolgálatot térítésmentesen teljesít opera és egyéb szimfonikus igényű művek bemutatása esetén. - a Debreceni Kodály Kórus kiemelt feladata Kodály Zoltán műveinek és a magyar kortárs kóruszene értékeinek őrzése, valamint más, a kórusirodalomhoz köthető művek interpretálása. Az intézmény évi költségvetésének tervezett fő előirányzatai: működési fenntartási kiadások: Ft működési bevételek: Ft Az intézmény a központi költségvetés helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatási keretéből 2009-ben Ft támogatásban részesült. Az intézmény besorolása az Emtv. alapján: zenekar I. és énekkar I. A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények: - az Emtv. alapján a zenekar I. és énekkar I. kategóriába sorolás feltételeinek teljesítése - folyamatos törekvés a hangversenyszám és a látogatottság növelésére - a Csokonai Színházzal való szakmai együttműködés kiemelt fontossága, tekintettel a színházi szolgálat zökkenőmentes teljesítésére - a közönség igényeinek kielégítésére való törekvés - a két társulat regionális és országos szerepének erősítése - a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szánt hangversenyek számának növelése, a fiatalok zenei életre való nevelésében való részvétel erősítése - közreműködés a város kulturális rendezvényeinek megvalósításában a fenntartó felkérésére

18 - folyamatos törekvés a fenntartói és állami támogatások kiegészítésére a pályázati és szponzori források növelésével - a város zenei életének szereplői közötti hatékony együttműködés elősegítése. A vezetői munkakör betöltésének feltételei az Emtv. 40. (1)-(4) bekezdéseiben előírt szakirányú felsőfokú végzettség és legalább ötéves szakmai gyakorlat A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Az igazgató feladatát határozott időtartamú munkaviszonyban látja el, a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával. A munkaviszony időtartama: május 1. napjától április 30. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamú. A munkába lépés napja: május 3. napja. Javadalmazás: a munkabér megállapítása a Munka Törvénykönyve szerint, a felek megegyezése alapján, várhatóan havi Ft. A pályázatnak tartalmaznia kell: - részletes szakmai önéletrajzot és a szakmai gyakorlat igazolását, - az intézmény művészeti irányítására vonatkozó elképzeléseket, tervezetet a hangversenyszám illetve a látogatottság növelésére, - a gazdaságos és hatékony működtetésre, menedzselésre vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket, - a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolatát azzal, hogy a pályázó a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni meghallgatásán, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - a pályázó nyilatkozatait az alábbiakról: - a Munka Törvénykönyve 191. (2) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn, - a pályázatot a véleményező és az elbíráló testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják, - a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének vállalásáról. A pályázati felhívás közzététele: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (www.debrecen.hu) honlapján történik. A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján való megjelentéstől számított 30 nap. A pályázat benyújtásának helye: Postai úton: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének címezve (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.), a pályázatot zárt borítékban "Pályázat a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetői munkakörének betöltésére" megjelöléssel 3 példányban kell benyújtani Személyesen: Zsadányi Tünde, Új Városháza, Kulturális Osztály (4026 Debrecen, Kálvin tér em sz.).

19 A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás és az intézményt bemutató alapdokumentumok Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályán kérhetők, illetve átvehetők (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., telefon: ). A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő lejártát követő 30 nap. A pályázatokat az Emtv. 39. (6) bekezdése alapján létrehozott szakmai bizottság és DMJV Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális Bizottsága véleményezi, a munkakör betöltéséről a DMJV Önkormányzatának Közgyűlése dönt.

20 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 36/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, az évi IV. törvény 8. (4) bekezdés a) pontja, valamint az évi III. törvény 37/A. -a alapján 1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évre szóló Közfoglalkoztatási Tervét a melléklet szerint. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közfoglalkoztatási Tervet küldje meg a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának és az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltségének. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ Felkéri a Szociális Osztály vezetőjét, hogy a Közfoglalkoztatási Terv 2. számú függelékében felsorolt foglalkoztatókat tájékoztassa a döntésről annak érdekében, hogy a Közfoglalkoztatási Tervnek megfelelően a foglalkoztatási igényüket nyújtsák be az Északalföldi Regionális Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltségére. Határidő: azonnal Felelős: a Szociális Osztály vezetője 4./ Felkéri a Debreceni Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a közfoglalkoztatás lebonyolításához szükséges munkakör felajánlásokat kezdje meg. Határidő: azonnal Felelős: a DEHUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában E L Ő T E R J E S Z T É S 20. a Képviselő-testület 2016. március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. február 11-i képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2009. évi Közfoglalkoztatási Terve Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Melléklet a 47/2013.(IV.30.)Öh.sz határozathoz Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló -

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A JELEN JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A /2015. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE Az Út a munkához program célja Az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésén döntött az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított köztulajdonban álló (kizárólagos és többségi tulajdonú) gazdasági és nonprofit gazdasági társaságai vonatkozásában alapítói

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL

AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL ... napirendi pont AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 43/2007. (II.22.) Kgy.sz. határozatával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

A BERÉNYÉP Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Javadalmazási Szabályzata

A BERÉNYÉP Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Javadalmazási Szabályzata A BERÉNYÉP Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Javadalmazási Szabályzata Amely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. * (3) bekezdésében

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 494/2011./HUM. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 61094/2014. Tárgy: A Kövér Béla Bábszínház igazgatói munkakörének betöltésére

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21. J a v a s l a t pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez Előterjesztő:

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.5.)HMCSGYIT.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 79. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok E L Ő T E R

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben