DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 6. szám március 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 27/2010. (II. 18.) Ö.h. Előzetes kötelezettségvállalás a Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) tárgyú nagyprojekt többletfedezetének biztosításáról 28/2010. (II. 18.) Ö.h. Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására irányuló javaslatról 29/2010. (II. 18.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) egységes szerkezetben történő közzétételéről 30/2010. (II. 18.) Ö.h. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról 31/2010. (II. 18.) Ö.h. A VESZ Vagyonkezelő Kft. vagyonkezelésében lévő 62068/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatról

2 32/2010. (II. 18.) Ö.h. A 9269 hrsz-ú Iskola u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan és a 9183 hrsz-ú Miklós u. 31. szám alatti ingatlan cseréjéről /2010. (II. 18.) Ö.h. Észak-alföldi Operatív Program keretében Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése tárgyában meghirdetett pályázati felhívásra (Kódszám: ÉAOP /A) pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról /2010. (II. 18.) Ö.h. Pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendeletben meghirdetett bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére /2010. (II. 18.) Ö.h. Pályázat kiírásáról a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetői munkakörének betöltésére /2010. (II. 18.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évre szóló Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról /2010. (II. 18.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról /2010. (II. 18.) Ö.h. Az ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadásáról és az ellátási szerződések módosításáról /2010. (II. 18.) Ö.h. Az 52. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2010. (II. 18.) Ö.h. A 9. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /2010. (II. 18.) Ö.h. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról /2010. (II. 18.) Ö.h. A 29. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodásról (kivonat) /2010. (II. 18.) Ö.h. Házszám megállapítására irányuló fellebbezés elbírálásáról (kivonat) /2010. (II. 18.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 710

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdés alapján, figyelemmel a 4/2008. (I. 31.) Ö.h-ra és a 77/2008. (IV. 24.) Ö.h-ra, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 12/A. (7) bekezdésére 1./ Európai Uniós és kormányzati társfinanszírozás hiányában, előzetes kötelezettséget vállal millió forint többletfedezet biztosítására a 18 db azonos típusú, legalább 70%-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások tárgyú közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szállítási szerződés finanszírozására, DMJV Önkormányzatának évi költségvetései terhére. 2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban foglaltak biztosítása érdekében a Támogatási Szerződés módosítását érintő intézkedések megtételére, európai uniós és kormányzati források megszerzése érdekében tárgyalások kezdeményezésére és a szerződés módosításának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti többletfedezetet DMJV Önkormányzatának évi költségvetéseibe tervezze be. Határidő: a évi költségvetések tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 28/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. (2) bekezdés b) pontjának bd) alpontja alapján, figyelemmel a évi CXXII. tv. 5. (3) bekezdésére

4 1./ DMJV Önkormányzata, mint az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. (4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.) részvényese elfogadásra javasolja a Holding Közgyűlésének a Javadalmazási Szabályzat-tervezetben foglaltakat a melléklet szerinti tartalommal. 2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. Közgyűlésén DMJV Önkormányzatát az 1./ pontban foglaltak szerint képviselje. Határidő: a Holding soron következő közgyűlése Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 Melléklet ÖNKORMÁNYZATI EGÉSZSÉGÜGYI HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: február...

6 BEVEZETŐ RENDELKEZÉS Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Holding) Közgyűlése../2010. (II..) Közgyűlési határozatával, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseire, az alábbi Javadalmazási Szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja meg: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat célja, hogy meghatározza a Holding vezető tisztségviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a Holding vezető állású munkavállalói (Mt (1) bekezdése, és a 188/A. (1) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók) javadalmazására vonatkozó részletszabályokat, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveit, annak rendszerét. 2. A szabályzat személyi hatálya (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed: a) az Igazgatóság elnökére és tagjaira /együttesen: vezető tisztségviselők/, b) a Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira, c) vezető állású munkavállalókra. II. FEJEZET Javadalmazási elvek és szabályok 3. A munkaviszony keretében foglalkoztatott vezető tisztségviselők javadalmazása (1) A vezető tisztségviselőket (az Igazgatóság elnöke és tagjai), amennyiben e tisztségüket munkaviszonyban látják el munkabér illeti meg. A vezető tisztségviselők személyi alapbérének meghatározása a Holding közgyűlésének hatáskörébe tartozik, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 6. (1) bekezdésében foglalt korlátozás figyelembe vételével, azaz az Igazgatóság elnökének díjazása e jogviszonyárára tekintettel nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszeresét, az igazgatóság tagjainak díjazása pedig nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét. (2) A vezető tisztségviselők jutalmazása az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe tartozik, melyet a Holding közgyűlésének egyetértésével gyakorol. A jutalom összege évente legfeljebb a vezető tisztségviselő havi személyi alapbérének kétszerese lehet. Jutalom abban az esetben fizethető ki, ha a társaság gazdasági helyzete ezt lehetővé teszi. (3) A munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők részére biztosítható költségtérítésekre az Mt ában foglaltak, valamint a következők irányadóak: - szolgálati gépkocsi hivatali- és magáncélú, továbbá a saját tulajdonú gépjármű hivatali célú belföldi, valamint külföldi korlátlan használata azzal, hogy szolgálati és a saját tulajdonú gépjármű külföldi használatához az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes hozzájárulása szükséges, - a Holding által biztosított mobiltelefon korlátlan használata.

7 (4) A munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra az Mt. rendelkezései irányadóak, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 6. (3) bekezdésében és 7. -ában foglaltakra. 4. A társasági jogi jogviszony keretében foglalkoztatott vezető tisztségviselők javadalmazása (1) Amennyiben a vezető tisztségviselők e tisztségüket társasági jogi jogviszony keretében látják el, megbízási díjra jogosultak, melynek meghatározása a Holding közgyűlésének hatáskörébe tartozik, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 6. (1) bekezdésében foglalt korlátozás figyelembevételével, azaz az Igazgatóság elnökének díjazása e jogviszonyárára tekintettel nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszeresét, az igazgatóság tagjainak díjazása pedig nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét. (2) A megbízási díjon felül a vezető tisztségviselő részére az üzleti terv elfogadásakor egyedileg prémium feladat tűzhető ki, a kitűzés és értékelés a Holding közgyűlésének hatáskörébe tartozik. A kitűzhető prémium összege legfeljebb a vezető tisztségviselő havi díjazásának kétszerese lehet. A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatok meghatározását tekintettel a gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (2) bekezdésében foglaltakra és az értékelés időpontját, valamint a kifizetésről szóló rendelkezéseket. A prémiumfeladat kitűzése előtt a Felügyelő Bizottság véleményét ki kell kérni. A vezető tisztségviselőt minden év július 31. napjáig az éves prémium 40%-a, illetve december 20. napjáig legfeljebb 20%-a prémiumelőleg jogcímen illeti meg. A prémiumfeladatok értékelésére minden évben az üzleti évet lezáró beszámoló és mérleg elfogadásakor kerül sor. A prémiumfeladatok teljesítése esetén a prémium fennmaradó hányadát az éves beszámoló elfogadását követő 30 napon belül kell kifizetni. Abban az esetben, ha az éves prémiumfeladatok teljesítésének aránya nem éri el a kifizetett prémiumelőlegek összarányát, a különbözetet a vezető tisztségviselőnek a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül vissza kell fizetnie. Nem fizethető prémium abban az esetben, ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, társadalombiztosítási járulék, vám, stb.) áll fenn az üzleti év végén. (3) A vezető tisztségviselő jogosult a megbízatásával összefüggésben felmerült indokolt és szükséges mértékű költségeinek a megtérítésére a 3. (3) bekezdésében meghatározottak szerint. (4) A vezető tisztségviselők társasági jogi jogviszonyra vonatkozó szerződéseinek megszűnése tekintetében a Ptk. megbízási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 5. A munkaviszony keretében foglalkoztatott vezető állású munkavállalók javadalmazása (1) A vezető állású munkavállalók munkabérét az Igazgatóság állapítja meg azzal, hogy a személyi alapbér mértéke legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyede lehet. (2) A vezető állású munkavállalók jutalmazása az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe tartozik, melyet a Holding közgyűlésének egyetértésével gyakorol. A jutalom összege évente legfeljebb a vezető állású munkavállaló havi személyi alapbérének kétszerese lehet. Jutalom abban az esetben fizethető ki, ha a társaság gazdasági helyzete ezt lehetővé teszi.

8 (3) A vezető állású munkavállalók részére biztosítható költségtérítésekre az Mt ában, valamint a 3. (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 6. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak javadalmazása és a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások (1) A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait díjazás illetheti, hogy annak mértéke nem haladhatja meg a Felügyelő Bizottság elnöke esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, a Felügyelő Bizottság többi tagja esetében pedig a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. A Felügyelő Bizottság tagjainak havi díjazását a Holding közgyűlése külön határozatban állapítja meg. (2) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai jogosultak a megbízatásukkal összefüggésben indokoltan felmerült, szükséges mértékű költségeiknek a megtérítésére. (3) A Felügyelő Bizottság elnökének, vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 7. A vezető tisztségviselők, vezető állású munkavállalók és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása felszámolás, valamint végelszámolás megindítását követően (1) A felszámolás, illetve a végelszámolás kezdő időpontjában a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjainak a megbízatása megszűnik, így ettől az időponttól kezdődően munkabérre vagy díjazásra nem jogosultak. III. FEJEZET 8. Záró rendelkezések (1) Jelen szabályzat február napján lép hatályba. (2) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Debrecen, február. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Képv.: Rácz Róbert elnök Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Képv.: Kósa Lajos polgármester

9 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 29/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a főépítész előterjesztésére a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 78. (2) bekezdés a) pontja alapján felkéri a jegyzőt Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet egységes szerkezetben történő közzétételére (rajzi részeket is tartalmazó informatikai melléklettel együtt) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közlönyének különszámában. Határidő: a rendelet módosításának hatálybalépését követő 10. nap Felelős: a jegyző Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére évi IV. törvény 231. (2) bekezdés d) pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. (2) bekezdés b) pontjának bd) alpontja alapján 1./ a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. egyedüli részvényeseként megválasztja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának március 10-étől december 31-ig terjedő időtartamra az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék- és Könyvszakértő, Tanácsadó Zrt-t (4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Cg.: , kamarai tagsági szám: 1216, képviseli: Balogh Istvánné) Ft/hó+Áfa díj megállapítása mellett azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős Tóth Kálmán Tibor (lakcíme: 4024 Debrecen, Teleki u. 22. I/3., a.n.: Nagy Veronika, könyvvizsgálói engedély száma: ), és egyidejűleg módosítja a részvénytársaság alapító okiratát a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a határozati javaslat 1./ pontjában foglaltaknak megfelelően a könyvvizsgálóval a szerződést kösse meg. Határidő: március 9. Felelős: a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának elnöke Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

10 Melléklet A Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okiratának 14. sz. módosítása február hó 18. napján Készítette és ellenjegyezte február hó 18. napján: Dr. Léka Andor ügyvéd

11 ALAPÍTÓ OKIRAT 14. SZ. M Ó D O S Í T Á S A A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese (a továbbiakban: Részvényes vagy Alapító) rögzíti, hogy a részvénytársaságot a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékszám alatt tartja nyilván. Az Alapító, a mai napon meghozott 2/2010. ( ) részvényesi döntésével részben megváltoztatta a részvénytársaság alapító okiratát. Ezen változásokat a Részvényes jelen alapító okirat 14. sz. módosításában rögzíti a lentebb részletezettek szerint és a cégeljárás során eljáró jogi képviselő útján egységes szerkezetű alapító okiratba foglalja szintén a mai napon, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezései alapján. 1./ Alapító a társaság alapító okiratának IX/2./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 2./ A társaság könyvvizsgálója: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zárkörűen Működő Részvénytársaság (Cg , kamarai tagsági szám: 1216) 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. A könyvvizsgálatért személyében is felelős tag: Tóth Kálmán Tibor (an.: Nagy Veronika) 4024 Debrecen, Teleki u. 22. I. em. 3. Könyvvizsgálói engedély száma: A könyvvizsgáló megbízatása március hó 10. napjától, december hó 31. napjáig szól. 3./ Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 4./ Részvényes megbízást ad a Dr. Léka Ügyvédi Iroda (4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.) és Dr. Léka Andor ügyvéd részére a részvényesi döntés, a jelen alapító okirat módosítás, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére, azok ellenjegyzésére, a cégbíróság előtti képviselet ellátására, a változás cégbírósági átvezetésével befejezőleg. 5./ A Részvényes képviselője jelen okiratot, mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírta. Kelt: Debrecen, február hó 18. Készítette és ellenjegyezte: Debrecen, február hó 18. napján DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA képviseletében: Kósa Lajos polgármester

12 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. tv. 80. (1) bekezdésében, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. (1) bekezdésében foglaltak alapján, figyelemmel a 205/2004. (VII. 8.) Kh. határozatra 1./ a VESZ Vagyonkezelő Kft. (4026 Debrecen, Füvészkert u. 4., képviseli: dr. Ónodi-Szűcs Zoltán) vagyonkezeléséből elvonja a hrsz-ú orvosi rendelő megnevezésű, 2145 m 2 területű ingatlan megosztását követően kialakult 62068/2 hrsz-ú, gazdasági épület és udvar megnevezésű, 900 m 2 területű, a valóságban Debrecen-Bánk, Fácán u. 15/B. szám alatt található belterületi ingatlant. 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VESZ Vagyonkezelő Kft. között létrejött vagyonkezelési megállapodás 1./ pont szerinti módosításának előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a vagyonkezelési megállapodás módosításának előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője a vagyonkezelési megállapodás módosításának aláírásáért: a polgármester 3./ Javasolja a Tulajdonosi Bizottságnak a 62068/2 hrsz-ú ingatlan értékesítését azzal a feltétellel, hogy a) a vevő vállalja, hogy a megvásárolt ingatlanon új orvosi rendelőt létesít, azt legalább 10 évig működteti és abban helyet biztosít a védőnői és gyermekorvosi körzeteknek. Amennyiben az ingatlan, illetve a működtetési jog értékesítésre kerül, úgy ezen kötelezettség az új tulajdonost is terheli; b) az adásvételi szerződésben három éves beépítési kötelezettség, illetőleg öt éves visszavásárlási jog kerüljön kikötésre. 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a 62068/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg és az azzal kapcsolatos előterjesztést a Tulajdonosi Bizottság számára készítse elő. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

13 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 32/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. (1) bekezdése és ai alapján, figyelemmel a 267/2009. (XI. 26.) Ö.h-ban valamint a 17/2010. (I. 28.) TB. határozatban foglaltakra 1./ a Debrecen, Iskola u. 2. szám alatti, 9269 hrsz-ú általános iskola megnevezésű ingatlan értékesítése tárgyú zártkörű pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 2./ A pályázat nyertesének Pozsonyi Lászlóné és Pozsonyi László Debrecen, Török Bálint u szám alatti lakosokat hirdeti ki, tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázat megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott követelményeknek, valamint a pályázat koncepciója szerinti céloknak és a pályázók ajánlatukban foglaltak szerint vállalják, hogy amennyiben a pályázat tárgyát képező ingatlanon a meglévő épületek lebontásával új felülépítmény kivitelezésére kerül sor, az ingatlant érintő tömbfeltárási kötelezettségnek eleget téve közforgalmi átjáró létesítését biztosítják. 3./ DMJV Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, debreceni 9269 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Iskola u. 2. szám alatt található 972 m² nagyságú általános iskola megnevezésű ingatlant Pozsonyi László és Pozsonyi Lászlóné (Debrecen, Török Bálint utca ) tulajdonát képező debreceni 9183 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Miklós utca 31. szám alatti 594 m² nagyságú lakóház, udvar, kereskedelmi egység megnevezésű ingatlanra egyenértéken Ft összegben elcseréli. 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázat nyerteseit a Közgyűlés döntéséről értesítse és az ingatlancserét készítse elő, valamint felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az értesítésért és a csereszerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője a csereszerződés aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 33/2010. (II. 18.) határozata a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Operatív Programban kiírt Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése pályázat keretében:

14 a) a Borzán Gáspár utcai buszforduló felújítására, a Borzán Gáspár u. Diószegi út Gizella u. csomópontban körforgalom építésére, b) a 35. sz. főút mentén a Böszörményi úton a Vezér u. Füredi út között kerékpárút építésére bekötve a Doberdó utcai buszfordulóba, c) az Egyetem sugárúton a Nagy Lajos király tér és az Egyetem tér közötti páros oldalon buszsáv kialakítására (MTESZ oldalában), ehhez kapcsolódva az Egyetem tér előtt körforgalom építésére, d) a Tócóskerti meglevő kerékpárút bevezetésére a belvárosba, a Segner téri buszfordulóhoz történő bekötéssel együtt bruttó E Ft összköltségre becsült beruházás 85%-os támogatásának elnyerésére. 2./ Felkéri a Polgármesteri Kabinet és a Városfejlesztési Főosztály vezetőit a pályázat elkészítésére és benyújtására, valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: február 26. Felelős: a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Polgármesteri Kabinet és a Városfejlesztési Főosztály vezetője a pályázat aláírásáért: a polgármester 3./ Sikeres pályázat esetén kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pont szerinti fejlesztés megvalósítása érdekében a ,49 E Ft saját forrásból ,43 E Ft-ot biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) Ö.r. rendelet 5/IV.4.1. alcím beruházási kiadások 62. Pályázati önrész sorának terhére azzal, hogy a fennmaradó részt Debrecen Megyei Jogú Város évi költségvetéseinek terhére biztosítja. 4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 3./ pont szerint fennmaradó önrészt DMJV Önkormányzatának évi költségvetései terhére tervezze be. Határidő: a évi költségvetések tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 34/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése és az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján 1./ pályázatot nyújt be az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet keretében meghirdetett bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése támogatás igénybevételére a Szivárvány Óvoda külső és belső felújítási munkáira a bruttó 25 millió Ft összköltségűre becsült beruházás 80%-os, azaz 20 millió Ft összegű támogatásának elnyerésére.

15 2./ Nyilatkozik arról, hogy az 1./ pont szerinti támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a 1./ pontban meghatározott pályázat elkészítéséről, illetve határidőre történő benyújtásáról, valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázatok aláírására. Határidő: a döntést követően azonnal Felelős: a pályázatok elkészítéséért és benyújtásáért: a Humán Főosztály vezetője a pályázatok aláírásáért: a polgármester 4./ Sikeres pályázat esetén az 1./ pont szerinti beruházás összköltsége 20%-ának megfelelő mértékű, azaz 5 millió Ft összegű saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetése terhére. 5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 4./ pontban meghatározott saját forrást DMJV Önkormányzatának évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: a évi költségvetés tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 35/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a évi XCIX. törvény ai alapján, figyelemmel a 8/2010. (I. 14.) Ö.h-ra 1./ pályázatot ír ki a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetői munkakörének ellátására a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján történő közzétételéről, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket. Határidő: azonnal Felelős: a Humán Főosztály vezetője 3./ Felkéri a szakmai bizottság tagjának a pályázatok véleményezésére: a) az Előadó-művészeti Tanács delegáltjait: - Antal Mátyást, a Nemzeti Énekkar karigazgatóját, - Baross Gábort, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatóját, - Dr. Duffek Mihályt, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának dékánját,

16 - Popa Pétert, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége főtitkárát, b) az oktatási és kulturális miniszter képviseletében: - Gerenday Ágnest, az OKM Művészeti Főosztályának zeneművészeti referensét, c) a munkáltatói jogkör gyakorlója képviseletében: - Somogyi Bélát, a Kulturális Bizottság elnökét, - Szentei Tamást, a Kulturális Osztály vezetőjét, d) az intézmény képviseletében: - Fekete Katalint, a közalkalmazotti tanács tagját, - Györgyfi Zsoltot, a szakszervezet képviselőjét. 4./ Tudomásul veszi, hogy a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetőjének kinevezéséig az intézmény szervezeti és működési szabályzatának helyettesítési rendje alapján a gazdasági vezető látja el az intézményvezetői feladatokat. 5./ Felkéri a polgármestert, hogy a 3-4./ pontok szerinti döntésről az érintetteket értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

17 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DEBRECENI FILHARMONIKUS ZENEKAR ÉS KODÁLY KÓRUS VEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE Melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.) pályázatot hirdet a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus (4025 Debrecen, Simonffy u. 1/c.) vezetői munkakörének betöltésére az előadói-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) ban foglaltak alapján. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely további négy hozzárendelt, önállóan működő közművelődési és közgyűjteményi intézmény meghatározott előirányzatai felett is rendelkezni jogosult. Az intézményen belül közös irányítás alatt két zenei együttes működik. Szakmailag önálló jogi személyiségű szervezeti egysége a Debreceni Kodály Kórus. Az intézmény feladata: - az egyetemes szimfonikus-, oratórikus-, kórus-, balett-, kamarazene, opera és más műfajba sorolható alkotások magas színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire; - koncertek rendezése; a zenekar és a kórus tevékenységébe illő produkciók létrehozása, fesztiválokon, zenei napokon, rendezvényeken, ünnepségeken történő fellépések teljesítése; - A Csokonai Színház részére székhelyén maximum évi 150 szolgálatot térítésmentesen teljesít opera és egyéb szimfonikus igényű művek bemutatása esetén. - a Debreceni Kodály Kórus kiemelt feladata Kodály Zoltán műveinek és a magyar kortárs kóruszene értékeinek őrzése, valamint más, a kórusirodalomhoz köthető művek interpretálása. Az intézmény évi költségvetésének tervezett fő előirányzatai: működési fenntartási kiadások: Ft működési bevételek: Ft Az intézmény a központi költségvetés helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatási keretéből 2009-ben Ft támogatásban részesült. Az intézmény besorolása az Emtv. alapján: zenekar I. és énekkar I. A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények: - az Emtv. alapján a zenekar I. és énekkar I. kategóriába sorolás feltételeinek teljesítése - folyamatos törekvés a hangversenyszám és a látogatottság növelésére - a Csokonai Színházzal való szakmai együttműködés kiemelt fontossága, tekintettel a színházi szolgálat zökkenőmentes teljesítésére - a közönség igényeinek kielégítésére való törekvés - a két társulat regionális és országos szerepének erősítése - a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szánt hangversenyek számának növelése, a fiatalok zenei életre való nevelésében való részvétel erősítése - közreműködés a város kulturális rendezvényeinek megvalósításában a fenntartó felkérésére

18 - folyamatos törekvés a fenntartói és állami támogatások kiegészítésére a pályázati és szponzori források növelésével - a város zenei életének szereplői közötti hatékony együttműködés elősegítése. A vezetői munkakör betöltésének feltételei az Emtv. 40. (1)-(4) bekezdéseiben előírt szakirányú felsőfokú végzettség és legalább ötéves szakmai gyakorlat A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Az igazgató feladatát határozott időtartamú munkaviszonyban látja el, a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával. A munkaviszony időtartama: május 1. napjától április 30. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamú. A munkába lépés napja: május 3. napja. Javadalmazás: a munkabér megállapítása a Munka Törvénykönyve szerint, a felek megegyezése alapján, várhatóan havi Ft. A pályázatnak tartalmaznia kell: - részletes szakmai önéletrajzot és a szakmai gyakorlat igazolását, - az intézmény művészeti irányítására vonatkozó elképzeléseket, tervezetet a hangversenyszám illetve a látogatottság növelésére, - a gazdaságos és hatékony működtetésre, menedzselésre vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket, - a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolatát azzal, hogy a pályázó a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni meghallgatásán, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - a pályázó nyilatkozatait az alábbiakról: - a Munka Törvénykönyve 191. (2) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn, - a pályázatot a véleményező és az elbíráló testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják, - a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének vállalásáról. A pályázati felhívás közzététele: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (www.debrecen.hu) honlapján történik. A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján való megjelentéstől számított 30 nap. A pályázat benyújtásának helye: Postai úton: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének címezve (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.), a pályázatot zárt borítékban "Pályázat a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetői munkakörének betöltésére" megjelöléssel 3 példányban kell benyújtani Személyesen: Zsadányi Tünde, Új Városháza, Kulturális Osztály (4026 Debrecen, Kálvin tér em sz.).

19 A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás és az intézményt bemutató alapdokumentumok Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályán kérhetők, illetve átvehetők (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., telefon: ). A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő lejártát követő 30 nap. A pályázatokat az Emtv. 39. (6) bekezdése alapján létrehozott szakmai bizottság és DMJV Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális Bizottsága véleményezi, a munkakör betöltéséről a DMJV Önkormányzatának Közgyűlése dönt.

20 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 36/2010. (II. 18.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, az évi IV. törvény 8. (4) bekezdés a) pontja, valamint az évi III. törvény 37/A. -a alapján 1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évre szóló Közfoglalkoztatási Tervét a melléklet szerint. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közfoglalkoztatási Tervet küldje meg a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának és az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltségének. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ Felkéri a Szociális Osztály vezetőjét, hogy a Közfoglalkoztatási Terv 2. számú függelékében felsorolt foglalkoztatókat tájékoztassa a döntésről annak érdekében, hogy a Közfoglalkoztatási Tervnek megfelelően a foglalkoztatási igényüket nyújtsák be az Északalföldi Regionális Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltségére. Határidő: azonnal Felelős: a Szociális Osztály vezetője 4./ Felkéri a Debreceni Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a közfoglalkoztatás lebonyolításához szükséges munkakör felajánlásokat kezdje meg. Határidő: azonnal Felelős: a DEHUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 12. szám 2008. június 18. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 105/2008. (V. 29.) Ö.h. Tag

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

2006. évi 2. szám 2006. február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2006. évi 2. szám 2006. február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 2. szám 2006. február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 1/2006. (I. 19.) Ö.h. Közterületek

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. július 02-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. július 02-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. július 02-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 144/2014.(VII.02.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 2. szám 2010. február 26. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM TISZAVASVÁRI 2 0 0 9 Tiszavasvári város Közfoglalkoztatási Programja Tartalomjegyzék I. Bevezetés. 2. oldal II. Demográfia, foglalkoztatás..

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 Budapest, 2011. augusztus 31. Ára: 4010 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 4162 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervéről K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselőtestülete 00. február 8án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselőtestülete 5/00.(0.8.)Öh. számú határozata Biatorbágy Város Önkormányzat 00.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.sz. 2011. NOVEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 8-16. oldal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben