Nagy Iván: Erősíteni szíveket, Balony község népzenei monográfiája, Gyurcsó István Alapítvány füzetek 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Iván: Erősíteni szíveket, Balony község népzenei monográfiája, 1998. Gyurcsó István Alapítvány füzetek 11."

Átírás

1 BALONY NÉPRAJZÁRÓL (Részletek Marczell Béla azonos című kéziratából) A falu krónikájában olvashatók a következő adatok: A hajdan győri várbirtok, Balony még az 1200-as évek elején alakult ki. Egy 1252-ben keltezett oklevél villa Bolon néven említi. Kun László királyunk 1284-ben a győri egyház harangozóinak adományozza. Hunyadi János kormányzó V. László király nevében megerősíti a balonyiakat ama kiváltságukban, hogy sem dézsmát, sem más adót ne fizessenek, de viszonzásul Győrbe járjanak mindennap harangozni. Tették ezt a 16. század közepéig, amikor is évente száz forintot fizettek a győri egyháznak a harangozási kötelezettség megváltása fejében ban pedig hétszáz forint lefizetésével véglegesen megszabadultak a harangozástól. A község az 1544-ben és az 1565-ben kelt oklevelekben már Balon néven szerepel, s a győri vár szerves tartozéka től pedig a győri őrkanonok a birtokos. Az évi összeírás huszonegy jobbágy- és három zsellércsaládot talál a faluban. A 19. század elejétől viszont már több nemes család birtokolja, így a Sebő család, a Csicsayak, a Zsemlyék és a Mátis család. Balony a századfordulón még Ballony őslakossága zömében halászattal foglalkozott. Közel kb. 3-4 km-re lévén a Dunához, a halászat már igen korán főfoglalkozási tevékenységként fejlődött ki. A címer is bizonyítja ezt: két keresztbe fektetett szigony között evező és csáklya. Még az 1900-as évek elején is használták hivatalos iratokon. Egyházát már a 16. században említik a győri őrkanonoki levéltárban fellelhető okiratok. Első templomát 1780 táján építették. A mai temploma 1836-ban épült. A győri székeskáptalan építtette, s száz magyar hold föld is tartozott hozzá. Az 1800-as évek elején megejtett tagosításkor alakultak ki a dűlőnevek: Peöcz-tag, Markó-tag, Gaál Istvántag, Csomor-tag, Zsemlye-tag a tulajdonosok nevei után. Voltak már korábbi dűlőnevek is, ezeket még ma is ismerik, mint pl. Úrtava, amely régebben a győri káptalan halastava volt, ma már viszont szántó, valamint a Kalacs, azaz Kalács, itt termesztették a legjobb kenyérgabonát. Ezért is hívták Ka-lácsnak. Balony határában fekszik a Várhelydomb is, amellyel kapcsolatban a szomszédos Csilizradvány két mondát is őriz. A balonyiak szerint a Várhelydombon bújt meg IV. Béla király a tatárjárás idején. Régi dűlőnevek még a Földégés és a Melegsár. A falu határában az es szabadságharc idején kisebb csatározások folytak. Többször is érték elemi csapások, így az utóbbi években 1900-ban, a nagy tűzkor a fél falu leégett ben jég verte el az egész határt, 1924-ben, 1926-ban, 1954-ben és legutoljára 1965-ben nagy árvizek pusztítottak. Az 1965-ös árvízkor harmincnégy ház romba dőlt, hetvennégy megrongálódott. A falu legöregebb házának a mestergerendáján ez olvasható: Ezen házot építette Nömös Takács Ferencz A. D oldal

2 Háromszáz holdas nagygazda, közép- és kisparasztok, részaratók, napszámosok, cselédek faluja volt Balony, de koldus nem akadt egy sem. Az emberek között megvolt az egyetértés, szívesen segített egyik a másiknak. Az idénymunkáknál (behordás, cséplés, kukoricafosztás, répatisztítás) mindig összesegítettek, hogy gyorsabban menjen a munka, s a termény időben a magtárakba kerüljön. A lakók szinte mindnyájan a katolikus vallást követték, s ez nagyon sok népszokást, népi hagyományt őrzött meg napjainkig. Ma már kevésbé vallásosak ugyan, de a szokások közül főként az idősebbje még ma is sokra emlékezik. Szívesen, szeretettel beszélnek róluk. Főként az ifjúkori esti danálásokról, ami-kor a legények a falu végi dombon összejöttek, és sok móka, tréfa közben énekelgettek. Többen még ma is tudnak ilyen kedvelt nótát: vagy Be van az én szűröm újja kötve. Barna kislány ne kotorász benne! Az egyikben acél, kuva, tapló. A másikban százforintos bankó. Elmennék én tehozzátok. Jaj, de szennyes a szobátok. Rézsarkantyúm mind fölszedi, Gyócsgatyámat beszennyezi. Az egymáshoz elég közel eső csilizközi falvak, mint pl. Radvány és Balony is, néha versengtek is abban, hogy egyik a másikat csattanósan megtréfálja. Nevetve mesélték, hogy régen a csilizpatasi pap, aki a radványiakat nem nagyon kedvelte, a szószéken így imádkozott: Adj Uram esőt! Patasnak sokat, Balonynak felit, Radványnak meg semmit! Ugyancsak mindkét falu: Radvány és Balony is érdekelt a csilizpatasi nótában, illetve annak egyik változatában: Csilizközbe, Patason Macskát sütnek rostélon. Radványiak ott lesik, Meg se sül, má megeszik. Onnan megyünk Balonba A nagy lakodalomba. A balonyiak mint általában a csallóközi emberek szerették a gazdaságot. Földművelő nép lévén arra törekedtek, hogy minél jobban és gyorsabban gyarapodjanak. Ennek 2. oldal

3 érdekében a szülők már a fiatalokat is úgy irányították, hogy házasságuk révén mindig hozzanak valamit a gazdasághoz is. Ezért ha háztűznézőbe mentek, nem a szobát meg a leányt nézték, hanem azt, hogy mekkora az istálló, s milyen ökrök vannak benne. Az olyan legényről, aki gazdag lányt vett el, szólt a mondás: Jól járt, mert a lányéknak nagy istállójuk van! Ez a nép is nagy átéléssel ülte meg a naptári ünnepeket. Ezekhez igazította a mindennapok tennivalóit is. Az ünnepek hangulatát a színes szokások is emelték, amelyek egész életüket végigkísérték. Sok érdekes hagyomány, szokás, hiedelem tartotta közösségben a falu népét, amely hűséggel ragaszkodott az elődöktől örökölt rendhez. Az esztendő jeles napjai, a vallási ünnepek köré alakultak ki azok a szokások, amelyek nemcsak a csilizközi falvakban, hanem az egész Csallóközben, sőt az egész magyar etnikum területén sok rokonvonást vagy azonosságot mutatnak. A szokást nemcsak törvényként tisztelték, hanem ezekben oldódott fel a napi gond, a nehéz munka éppúgy, mint minden más életprobléma. A nyár nagy munkája volt az aratás. Kora hajnalban kezdtek dolgozni a földeken, s legtöbbször késő estig dolgoztak. Hazamenet persze gyalogosan az egész napi fáradozást énekszóval enyhítették. Az élet betakarítási munkájának kezdetén, a régebbi időkben, a templomba mentek, hogy az aratás szerszámait: a kaszát, a sarlót, a kötözőfát s magukat az aratókat is megáldassák a pappal. Csak ezután láttak hozzá a munkához. A föld végén keresztet vetettek, megemelték a kalapjukat. Ezt mindennap megtették, amíg az aratás tartott. Itt is szokás volt az első napon a gazda kezét gabonaszárral átkötni. Ezt persze csak nagyobb gazdáknál tették, aki ilyenkor a kaszásoknak és a kötözőknek pálinkát kínált, a marokszedőket pedig fejkendővel ajándékozta meg. Az uradalmakban az aratást aratóbandák végezték az aratógazda irányításával. Befejezéskor nem maradhatott el az aratókoszorú sem, amelyet búza, rozs, zab kalászaiból fontak s nemzeti szalagokkal díszítettek. Nótaszóval vitték a gazda udvarába, ahol két marokszedő lány adta át verses köszöntő kíséretében. Ezt a köszöntőt ma már senki sem ismeri. Este a gazda bált rendezett, szólt a nóta és a népdal. Különösen kedvelt volt a Kék szivárvány, kék szivárvány koszorúzza az eget... kezdetű népdal. A learatott gabonát keresztekbe, kepékbe, hetesekbe csoportosították. Egy hetes, kereszt vagy kepe tizennyolc kévéből állt. Száradás után a földekről a szérűkbe hordták, ahol asztagokba rakták. Csépléskor a cséplőgép a két asztag közé állt. A betakarítási munkákat az aratókkal, a cséplést pedig a rokonok, szomszédok közösen végezték. Az aratás körüli nyári ünnepek közül Sarlós Boldogasszony ünnepe különösen jeles nap volt a falu életében. Ekkor tartották, s tartják ma is a hagyományos búcsút. Az ünneppel kapcsolatban él a hiedelem, hogy az egyik gazda éppen ezen a napon azt akarta, hogy a munkások menjenek ki aratni. A szolgálólány Mária-ünnepről lévén szó nem hajlott a gazda szavára, mire az nagy haraggal mondta: Dobd föl a sarlódat az ég felé, s ha a te Máriád elkapja, nem kell kimenned a földre. A lány úgy tett, s csodák csodája, a sarló megállt a levegőben. Ez időtől kezdve nevezik ezt a Mária-ünnepet Sarlós Boldogaszszonynak. 3. oldal

4 Jeles ünnep volt Nagyboldogasszony napja is. Ehhez kapcsolódik az a megfigyelés, hogy az e napon ültetett tyúkok nyugodtan ülnek a tojásokon, s a kikelt csibékből jó tojók, jó kotlók, egészséges baromfiak lesznek. A tyúkültetést a két Mária-ünnep, augusztus 15. (Nagyboldogasszony) és szeptember 8. (Kisasszony napja) között kellett elvégezni, mert csak így lehetett eredményre számítani. A népnyelv ezt az időszakot kétasszony-köze néven emlegeti. Kisasszony napja még arról is nevezetes volt, hogy aki e napon korán reggel, napkeltekor megfigyelte a fénylő napot, meglátta benne Mária bölcsőjét. Mindenszentek estéjén gyertyákat gyújtottak halottaik tiszteletére, halottak napján pedig a templomban imádkoztak a megholtakért. Már jó előre mindent kitakarítottak, kimostak, mert halottak hetében már nem volt szabad mosni sem, mert az ekkor mosott ruhák vagy kifényesedtek, vagy megsárgultak. Az egész házban nagy rendet teremtettek ez volt az őszi nagytakarítás mert hitték, hogy emlékük napján a halottak is hazalátogatnak. Vigyáztak arra is, hogy a káposzta már korábban hordóba kerüljön, mert az e napon eltett zöldség biztosan megromlott. Időjósló volt Katalin-napja. Ha enyhe idő volt, sáros volt az utca, biztosra vették, hogy karácsony estéjén már kemény fagy lesz. Andrásnapkor a fiatalok András-böjtjét tartottak, hogy megtudják jövendőbelijük nevét. Mikulás napja már az adventi időszak jeles napja volt éppúgy, mint a hiedelmekben gazdag Luca. Régi szokás volt, hogy a gyermekeknek szánt ajándékot a szülők odaadták a házról házra járó mikulásoknak, akik azután a jókat megajándékozták, a rosszalkodókat pedig korbáccsal jelképesen megverték. Egyesek püspöknek, mások krampusznak öltöztek. A püspök rendszerint láncon vezette a krampuszt. A lucák mindig fehérbe öltöztek. Csak férfiak öltözhettek föl. Beszélniök nem volt szabad, csendben, némán végeztek mindent. Söprű vagy meszelő néhol mind a kettő volt a kezükben, ezzel pókhálóztak, söpörtek. Megsimogatták a háziak arcát is, hogy ne legyen rajtuk kelés, kiütés, mindig egészségesek legyenek. Luca napján tilos volt a varrás és a fonás is. Ha varrtak, nem tojtak a tyúkok, a fonáskor pedig a fonal összefűlt. Vacsorakor sem keltek föl a háziasszonyok az asztaltól, hogy sok legyen a kotló, és nyugodtan üljenek a tojásokon. Luca napján 13 cédulára férfi vagy női neveket írtak. Kiválasztottak egy szép, egészséges piros almát, ebből karácsony estéjéig mindennap egy harapást elfogyasztottak. Az utolsó falatot szenteste a tizenhárom cédulával együtt a kapcájukba csavarták, s éjszakára a fejük alá tették. Aki felől a tizenhárom név viselője közül álmodtak ezen az éjszakán, az lett később a házastársuk. Luca napkor járt a faluban a szalmatörök is. Alacsony, szalmával körültömött ember volt. Hasonlított a képeken látható török basákhoz, ezért is nevezték szalmatöröknek. A balonyiak is ismerték a Luca székével kapcsolatos hiedelmet. A tizenkét napig titokban készített székre állva a karácsonyi éjféli misén egyes hiedelem szerint a jövendőbeli házastárs arca, másik változat szerint pedig a boszorkány jelenik meg a szék készítője előtt. Miklós és Luca már mintegy előfutára az év legkedvesebb ünnepének. Az adventi hajnali misék sejtelmes fényei áhítattal töltötték el az ünnepre várókat. Megkezdődött a betlehemezés. Régebben rendszerint a pásztorok öltöztek föl angyalnak, pásztornak, bojtárnak és öregnek. Hosszú verset énekeltek, amelyben már helyet kapott a népi humor is. Az öreg pásztor csörgősbottal jelezte érkezését, és belépve a házba ezeket mondta: 4. oldal

5 Édes Kisjézuskám. mutasd meg a lábacskád! Hoztam neked csizmácskát. A gyereksereg az ünnep előtt már jó tíz nappal tanulta a mendikát, hogy karácsony böjtjének estéjén az ablakok alatt énekelhessék. Este tíz óra után pedig a felnőttek köszöntötték énekkel a háziakat. A szentestei vacsorakor mindenki az asztalnál ült. Együtt volt a család. A család feje köszöntőt mondott, majd elfogyasztották az ételt: lencselevest, mákos csikmákot és öregbabot. Az étel a jólét, az anyagi gazdagság jelképe volt. Estére már megsütötték a tubit is. Ezt galamb formájára készítették, volt lába, farka, szeme, csőre. A mendikáló gyerekek ebből kaptak. A felnőttek mind elmentek az éjféli misére. A legények, leányok vitték magukkal a Luca székét is. Mise után hazaérve megkóstolták a kalácsot és a préshurkát, hogy az új esztendőben mindennap jó étvágyuk legyen, s mindig legyen elég az ételből. Szentestén a szép fehér abrosszal leterített asztalra tették a földíszített karácsonyfát. A karácsonyfa alá egy egész kenyeret, kalácsot, diót, almát, imádságoskönyvet, rózsafüzért és kevés szenteltvizet tettek. Az asztal alá szénából és szalmából köteget készítettek, ezt kereszt alakban az asztalhídra tették. Lábtól volt egy szakajtókosár búza. Néhol a búzát kukoricával keverték. Hitük szerint az így elkészített, jelképes élelmet, terményeket éjfélkor Jézus megáldotta, s így az új esztendőben mindenből elég termett. Karácsony napján nem volt szabad látogatóba menni, mert az ünnep komolysága megkívánta, hogy egész nap együtt legyen a család. Nem törtek diót, nem vitték ki a szemetet a házból, nehogy kidobják a szerencsét is. Az ünnepek alatt mosott ruha sem lóghatott a szárítókötélen, mert akkor elhullottak az állatok. István és János napját ma már közönséges névnapként ünneplik, de régebben szép versekkel köszöntötték e nevek viselőit, pl.: Örömforrás támadt az én szívemben, nagy vidullást érzek ma a lelkemben, Mert látom fénylik Szent István (János) csillaga, Nagy örömet hozott kedves nevenapja. Kérem a jó Istent sokáig megtartsa ha meghal maga mellé juttassa. Adjon Isten bort, búzát, békességet, holta után örök üdvösséget! Több változata élt e köszöntőknek Balonyban, így a Zengedezve, énekszóval... valamint a Szent Istvánnak érdeme... kezdetű énekek. Jeles nap volt a faluban Aprószentek ünnepe. Balonyban ekkor tartották a legényavatást is. Aranyvesszőből (szép sárga fűzfavessző) font korbáccsal megvesszőzték a lányokat 5. oldal

6 és a háziakat, hogy ne legyen rajtuk kelés. A belépő legény a szalagokkal díszített hétágú korbácsot megsuhintva elmondta a köszöntőt: Elérkezett aprószentek estéje... Vesszőzés közben pedig ismételgette: Egészséggel, üdvösséggel, több jóval, kevesebb rosszal, kelés ne legyen a hátadon! Év végi, szilveszteri szokás volt a pogácsasütés. A pogácsa közepébe tollat szúrtak, ezzel jelölték meg. Akinek a pogácsája megégett, arról azt tartották, hogy az új esztendőben meghal. A szilveszteri bál közepén, éjfélkor harangszóval búcsúztatták a múló évet, köszöntötték az újat. A bál után a férfiak már hajnalban, a gyerekek délelőtt-délig köszöntötték az új évet. Nők nem járhattak, s a házból is csak a templomba mehettek, nehogy szerencsétlenséget hozzanak. Újév napján töltött káposztát (takartot) főztek, hogy az egész évben minden napra elég legyen az ennivaló. Szárnyast azért nem fogyasztottak, mert elrepül a szerencsével, szétkaparja, a malac viszont minden esetben megtalálja, kitúrja a szerencsét. Vízkeresztkor jártak a Háromkirályok, ezek rendszerint a szomszédos falvakból jöttek. A háromkirályjárással kapcsolatban a következő tréfás versike járta: Háromkirálok napján Ësszeveszëtt két cigán. Ëgyik tënnap, másik ma Hentërgëtt az árokba. A Vízkereszt a farsangot hozta magával. A farsangfarka három napig tartott. Sok siskát sütöttek, báloztak. Vasárnap volt a nagy bál, a fiatalok bálja. Hétfőn reggel a cigányok végigmuzsikálták a falut emelve ezzel is a hangulatot. Kedden este az asszonyok mulattak, de este tíz órakor már megkezdődött a böjti előkészület. Megkondult a templom harangja, s pontban éjfélkor megjelent a templomatya a kocsmában, megkopogtatta az ajtófélfát, s bejelentette, hogy vége a mulatozásnak, megérkezett a böjt. Másnap, hamvazószerdán a templomba mentek, hamuval jelölték meg a homlokukat. Szigorúan vették a nagyböjtöt. Negyven napig olajon főztek, húst egyáltalán nem fogyasztottak. Virágvasárnap barkát szenteltettek ezt otthon a kertben a palánták közé szúrták, hogy a növény jó termést hozzon. A házba nem vitték be, hogy ne legyen sok a légy, s el ne vessze gyógyító erejét. Nagypénteki hiedelem volt, hogy az e napon mosott ruha veszélyt hoz a viselőjére. Egyszer csónakkal mentek át a Dunán, s a csónakban ülő asszonyok egyikén nagypénteken mosott ruha volt. Hirtelen villámlani, mennydörögni kezdett, csapkodta a vizet, erre a kormányos megkérdezte, hogy nincs-e valakin nagypénteken mosott ruha. Jelentkezett az 6. oldal

7 asszony, a levetett ruhát a vízbe dobta. A villám rögtön odacsapott, ahol a ruhát a vízbe dobta. Utána megszűnt a vihar. A húsvét a böjttől való felszabadulást jelentette. Erre a napra ételt: sonkát, kalácsot, tojást, bort szenteltettek, s ebből ebéd előtt a család minden tagja evett egy falatot. Balonyi hagyomány szerint csak az ehetett a szentelt ételből, aki szigorúan megtartotta a negyvennapos böjtöt. A húsvéthétfői locsolkodás, öntözés régebben hideg vízzel történt. A víz magát az életet, az egészséget, az erőt jelentette, az ilyenkor kapott piros tojás pedig a szeretet jele volt. Piros pünkösd napján a leányok fehérbe öltözve minden ház kapujában elmondták, elénekelték a pünkösdi köszöntőt. Rendszerint öten öltöztek föl, egyikük volt a menyaszszony vagyis a királyné. A másik kis virágos kosarat vitt a karján, ebbe rakták a kapott adományt, amin a szertartás végén megosztozkodtak. Körben táncolva, énekelve kerülték a falut:... Elhozta az Isten piros pünkösd napját, Hogy meghordozhassuk királynénk asszonykát, Házasembereknek tányérbél virágát, Ifjú legényeknek rozmaringbokrétát. Dícsértessék a Jézus Krisztus! A pünkösdi szertartással a szerencsét óvták, a jó termést, az anyagi gazdagságot akarták elérni, serkenteni. Számtalan hiedelem, boszorkánytörténet, tüzesember-monda járt köz-szájon a régi időkben. Az egyik nyolcvanhat éves adatközlőm szerint a Csilizköz volt a boszorkányok földje. Egyszer egy Varga Gyula nevű ember Komáromból jövet a kulcsodi temető mellett jött el éjfélkor. A temetőből egy ló jött ki eléje, s ettől az ő lovai megijedtek. A ló pedig nem törődött velük, utánuk ment, s amikor elérte őket, a fejét az ülésre tette a kocsis mellé. Kb. kétszáz métert mehettek, ekkor a ló visszafordult, s hirtelen eltűnt. Utána már csak hangot hallott a kocsis: Szerencséd, hogy nem bántottál, nem nyúltál hozzám! A boszorkányok ellen védekezni kellett. A legény, ha nem tett a csizmája talpába magyar acélt, a boszorkányok biztosan megrontották. A magyar acélt a helyi kovácsok készítették. Ismerték a népi gyógyítás eszközeit is, pl. ha a tehén tőgye megkövesedett, ménkű - vel gyógyították. A ménkű villámcsapáskor keletkezett a becsapás helyén. Szép fényes és sima volt, mintha csiszolták volna. A villámcsapás után hét esztendőre földobja magát, kibújik a földből. Ezzel kellett a beteg testrészt így az említett tőgyet is jól megdörzsölni. Biztos szer volt. A sebet kövértyúklevéllel (bablevelű varjúháj sedum maximum) kezelték, a föltört lábra tehéntrágyát tettek. Ha a csecsemő megbetegedett, kerestek érett sárgatököt. Ezt kilenc küszöb alól titokban szerzett földdel, kilenc sírról szakított virággal összefőzték, s 7. oldal

8 az így kapott vízben megfürösztötték a beteg gyermeket. Elbeszélésük szerint a gyógyulás mindig bekövetkezett. A nehéz, korántól késő estig tartó munka mellett jutott idő a tréfára is. Sokszor így vigasztalták magukat: Ha nincs krumpli, eszünk reményt, amíg van. A sok burgonya önmagában viszont kevés erőt adott, mert a mondás szerint: Aki télen kilenc zsák krumplit megevett, tavasszal a tizediket nem bírja el. 8. oldal

Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások

Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások 1 Illusztrációk: Gálffy Irén, Dunaszerdahely Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 9. 2 Marczell Béla Naptár és néphagyomány Csallóközi népszokások

Részletesebben

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.)

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.) Téli népszokások Téli népszokásaink két nagyobb egységre oszthatók: a karácsonyi ünnepkörre, valamint a farsangi időszakra. Egy-egy szokás a mindennapi életben nem választható el ilyen mereven, a könnyebb

Részletesebben

Hagyományok, szokások Solymáron egy készülő videoprojekt tükrében

Hagyományok, szokások Solymáron egy készülő videoprojekt tükrében Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar Német Nemzetiségi Szak Morvái Edit egyetemi tanársegéd Hagyományok, szokások Solymáron egy készülő videoprojekt tükrében Sopron Pakó Károlyné

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA NÉPI JÁTSZÓHÁZ-VEZETŐI TANFOLYAM Jeles napok a görög katolikus egyházban HOMOLYÁNÉ CSETE ZSÓFIA ILDIKÓ BUDAPEST, 2008. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 A magyarországi görög

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004 1 SZAKDOLGOZAT Készítette: Lajkó Zoltánné Debrecen, 2004 2 KATOLIKUS ÜNNEPI SZOKÁSOK SZAJOLBAN Témavezető: Dr. Bartha Elek Tanszékvezető Készítette: Lajkó Zoltánné Debreceni Egyetem Néprajz- és honismeret

Részletesebben

A táj néprajza. A táj néprajza 63

A táj néprajza. A táj néprajza 63 63 Az utóbbi években, főleg a Vágsellyei Állami Levéltár és a Galántai Honismereti Múzeum munkájának köszönhetően egyre árnyaltabb képet kapunk régiónk gazdasági és kulturális múltjáról, de mindmáig nem

Részletesebben

Evangélikus vallási néprajz

Evangélikus vallási néprajz TÁTRAI ZSUZSANNA Evangélikus vallási néprajz Az evangélikus vallási néprajz módszeres feltárása, kutatása a magyar nyelvterületen található magyar, szlovák és német gyülekezetekben a jövő feladata. Alábbiakban

Részletesebben

TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA

TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA TAVASZI ÜNNEPKÖR A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi jeles napok összegyűjtése, az ezekhez kapcsolódó időjárási hiedelmek megbeszélése. - Hogyan készülhetünk az

Részletesebben

2009.DECEMBER 12.évfolyam 4.szám

2009.DECEMBER 12.évfolyam 4.szám -Honnan jöttél, Télapó? -Hóországból, hol a hó hegyvastagnyi takaró, a tenger meg hat akó. Jegesmedve barátom varrta meg a kabátom. Kibélelte bundával, hogy az úton ne fázzam. Szarvasomat befogtam, szíves

Részletesebben

TARTALOM. 2004 Tél I. évfolyam 2. szám

TARTALOM. 2004 Tél I. évfolyam 2. szám K i s m a g y a r n é p r a j z d i á k o k n a k 1753: minden Embernek aki tiszta vizet akar inya a kut főre kel menni s onnan merithet [Illyefva Hsz]. 2004 Tél I. évfolyam 2. szám TARTALOM Dr. Kardalus

Részletesebben

Nemesrádón élők élete, munkája, szokásai 1950-ig

Nemesrádón élők élete, munkája, szokásai 1950-ig Nemesrádón élők élete, munkája, szokásai 1950-ig Nemesrádó egy Zala megyei kis falu, akkor kb. 1250 lakossal. Zalaegerszegtõl 18 kmre, Keszthelytõl, Nagykanizsától 40 km-re található. Vasútállomás, posta

Részletesebben

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011 SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA VI. Skanzen füzetek év-kör-kép Ünnepek és hétköznapok Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK VI. ÉV-KÖR-KÉP Ünnepek és hétköznapok Szöveg: dr. Csonka-Takács

Részletesebben

KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI SZOKÁSOK

KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI SZOKÁSOK K i s m a g y a r n é p r a j z d i á k o k n a k 1753: minden Embernek aki tiszta vizet akar inya a kut főre kel menni s onnan merithet [Illyefva, Hsz]. 2006 Tél II. évfolyam 2. szám KARÁCSONY ÚJÉVI ÜNNEPKÖRI

Részletesebben

Miskei hagyományok. Készítette: Kákonyi Anett 8. osztály - 1 -

Miskei hagyományok. Készítette: Kákonyi Anett 8. osztály - 1 - Miskei hagyományok Vízkereszttõl sibálásig Készítette: Kákonyi Anett 8. osztály 2010-1 - A Vízkereszt a karácsony utáni idõszak, január 6-a, amikor a karácsonyi díszeket leszedik és elrakják a következõ

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K BOLDOGASSZONY Húsvét 2. évfolyam, 2. szám JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K Negyven napon keresztül készültünk legnagyobb ünnepünk, a Húsvét megünneplésére. Igyekeztünk magunkat belsőleg is megújítani,

Részletesebben

SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN

SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN Írta: Vasné Tóth Kornélia Kiadja a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, 2007 Felelős kiadó: Bazsóné Megyes Klára könyvtárigazgató

Részletesebben

December 24. Ádám és Éva bûnbeesése

December 24. Ádám és Éva bûnbeesése december 24. December 24. Ádám és Éva bûnbeesése Ádám és Éva volt az elsõ emberpár, akiket Isten megteremtett. A Paradicsom kertjében laktak. Mindent megkaptak a Teremtõtõl, amire szükségük volt. Egy dolgot

Részletesebben

Sulisajtó. A karácsonyi népszokásokról. egy híressé vált kisnyusziról. a milka csokiról. a gan s - ról. vicceket. a lakiteleki megmérettetésről

Sulisajtó. A karácsonyi népszokásokról. egy híressé vált kisnyusziról. a milka csokiról. a gan s - ról. vicceket. a lakiteleki megmérettetésről Sulisajtó A decemberi számunkban olvashattok: A karácsonyi népszokásokról Orange country a depresszió együttesről karácsonyi asztal a milka csokiról egy híressé vált kisnyusziról vicceket Nemes nagy ágnes

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia intézményvezető Siófok, 2014. április 25. 1 A hit védelme és a szegények szolgálata A MAGYAR

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5,9 Krisztus

Részletesebben

Behomálylott ünnepeink

Behomálylott ünnepeink Behomálylott ünnepeink A kiüresedett ember számára az ünnep: ellenség. Nincs árulkodóbb vallomás e tárgyban, mint amit Andy Warhol, sokak divatos művész-bálványa kottyantott ki: Nem szeretem a vasárnapot,

Részletesebben

Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület kiadványa

Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület kiadványa II. évfolyam 2. szám. 2007. augusztus Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület kiadványa Cím: Hernádi Tájház 2376 Hernád, Fô út 124., tel.: 06-29-374-125 E-mail: orokseg_egyesulet@hernad.hu, www.hernad.hu

Részletesebben

A magyarországi horvátok. Egy kis történelem

A magyarországi horvátok. Egy kis történelem A magyarországi horvátok Egy kis történelem A mai Horvátország területén Augustus császár korában pannonok laktak, területüket Galíciából és a Kárpátokból jött szláv törzsek hódították meg Kr. u. 640-ben

Részletesebben

A magyarországi szlovákok

A magyarországi szlovákok A magyarországi szlovákok... Bölcsőjét a Felvidék regényes hegyei-völgyei ringatták, de ősi hitéhez ragaszkodó lelke búcsút mondott a szülőföld bérceinek, hogy a török dúlás után fűtengerré, nádastengerré

Részletesebben

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k!

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! 1 A kiadvány megjelenését támogatta a 2 Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban Thurzó Lajos Közművelődési

Részletesebben

ÁTOKHÁZA EGY TANYASOR TELEPÜLÉSE ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETE JUHÁSZ ANTAL

ÁTOKHÁZA EGY TANYASOR TELEPÜLÉSE ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETE JUHÁSZ ANTAL A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1972 73jl ÁTOKHÁZA EGY TANYASOR TELEPÜLÉSE ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETE JUHÁSZ ANTAL (Szeged, Móra Ferenc Múzeum) Szeged határának a várostól nyugat felé legtávolabbi, Szabadkával és

Részletesebben

Házi tartósítással bővített II. kiadás SZOMBATHELY 1993

Házi tartósítással bővített II. kiadás SZOMBATHELY 1993 Vasi, zalai parasztételek és házi tartósítás Szerző: Ábrahám Gézáné Szerz. közl.: Ábrahám Gézáné Kiadás jelzés: 2. bőv. kiad. Kiadás: Szombathely : Kiss Gy., 1993 ETO jelzet: 641.568(439.11)(083.12) ;

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/milkovits-istvan-karacsonyi-beszelgeto-tizennyolckerdes-es-felelet-a-karacsonyi-unnepkorrel-kapcsolatban-03-02-20/

Részletesebben

201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám

201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám 201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám Önkormányzati hírek Balatonmáriafürdővel és Balatonkeresztúrral alakít közös önkormányzati hivatalt Balatonberény Az új önkormányzati törvény értelmében a 2000 főnél

Részletesebben

Ki kell, hogy sorsomat kiáltsam. (Gondolatok a bátyai paraszti önéletrajzok szerkesztése közben)

Ki kell, hogy sorsomat kiáltsam. (Gondolatok a bátyai paraszti önéletrajzok szerkesztése közben) Fehér Zoltán Ki kell, hogy sorsomat kiáltsam (Gondolatok a bátyai paraszti önéletrajzok szerkesztése közben) Emlékezés írásban és szóban 1952-ben, a Rákosi-korszak fénykorában kerültem Bátyára. Abban az

Részletesebben