Nagy Iván: Erősíteni szíveket, Balony község népzenei monográfiája, Gyurcsó István Alapítvány füzetek 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Iván: Erősíteni szíveket, Balony község népzenei monográfiája, 1998. Gyurcsó István Alapítvány füzetek 11."

Átírás

1 BALONY NÉPRAJZÁRÓL (Részletek Marczell Béla azonos című kéziratából) A falu krónikájában olvashatók a következő adatok: A hajdan győri várbirtok, Balony még az 1200-as évek elején alakult ki. Egy 1252-ben keltezett oklevél villa Bolon néven említi. Kun László királyunk 1284-ben a győri egyház harangozóinak adományozza. Hunyadi János kormányzó V. László király nevében megerősíti a balonyiakat ama kiváltságukban, hogy sem dézsmát, sem más adót ne fizessenek, de viszonzásul Győrbe járjanak mindennap harangozni. Tették ezt a 16. század közepéig, amikor is évente száz forintot fizettek a győri egyháznak a harangozási kötelezettség megváltása fejében ban pedig hétszáz forint lefizetésével véglegesen megszabadultak a harangozástól. A község az 1544-ben és az 1565-ben kelt oklevelekben már Balon néven szerepel, s a győri vár szerves tartozéka től pedig a győri őrkanonok a birtokos. Az évi összeírás huszonegy jobbágy- és három zsellércsaládot talál a faluban. A 19. század elejétől viszont már több nemes család birtokolja, így a Sebő család, a Csicsayak, a Zsemlyék és a Mátis család. Balony a századfordulón még Ballony őslakossága zömében halászattal foglalkozott. Közel kb. 3-4 km-re lévén a Dunához, a halászat már igen korán főfoglalkozási tevékenységként fejlődött ki. A címer is bizonyítja ezt: két keresztbe fektetett szigony között evező és csáklya. Még az 1900-as évek elején is használták hivatalos iratokon. Egyházát már a 16. században említik a győri őrkanonoki levéltárban fellelhető okiratok. Első templomát 1780 táján építették. A mai temploma 1836-ban épült. A győri székeskáptalan építtette, s száz magyar hold föld is tartozott hozzá. Az 1800-as évek elején megejtett tagosításkor alakultak ki a dűlőnevek: Peöcz-tag, Markó-tag, Gaál Istvántag, Csomor-tag, Zsemlye-tag a tulajdonosok nevei után. Voltak már korábbi dűlőnevek is, ezeket még ma is ismerik, mint pl. Úrtava, amely régebben a győri káptalan halastava volt, ma már viszont szántó, valamint a Kalacs, azaz Kalács, itt termesztették a legjobb kenyérgabonát. Ezért is hívták Ka-lácsnak. Balony határában fekszik a Várhelydomb is, amellyel kapcsolatban a szomszédos Csilizradvány két mondát is őriz. A balonyiak szerint a Várhelydombon bújt meg IV. Béla király a tatárjárás idején. Régi dűlőnevek még a Földégés és a Melegsár. A falu határában az es szabadságharc idején kisebb csatározások folytak. Többször is érték elemi csapások, így az utóbbi években 1900-ban, a nagy tűzkor a fél falu leégett ben jég verte el az egész határt, 1924-ben, 1926-ban, 1954-ben és legutoljára 1965-ben nagy árvizek pusztítottak. Az 1965-ös árvízkor harmincnégy ház romba dőlt, hetvennégy megrongálódott. A falu legöregebb házának a mestergerendáján ez olvasható: Ezen házot építette Nömös Takács Ferencz A. D oldal

2 Háromszáz holdas nagygazda, közép- és kisparasztok, részaratók, napszámosok, cselédek faluja volt Balony, de koldus nem akadt egy sem. Az emberek között megvolt az egyetértés, szívesen segített egyik a másiknak. Az idénymunkáknál (behordás, cséplés, kukoricafosztás, répatisztítás) mindig összesegítettek, hogy gyorsabban menjen a munka, s a termény időben a magtárakba kerüljön. A lakók szinte mindnyájan a katolikus vallást követték, s ez nagyon sok népszokást, népi hagyományt őrzött meg napjainkig. Ma már kevésbé vallásosak ugyan, de a szokások közül főként az idősebbje még ma is sokra emlékezik. Szívesen, szeretettel beszélnek róluk. Főként az ifjúkori esti danálásokról, ami-kor a legények a falu végi dombon összejöttek, és sok móka, tréfa közben énekelgettek. Többen még ma is tudnak ilyen kedvelt nótát: vagy Be van az én szűröm újja kötve. Barna kislány ne kotorász benne! Az egyikben acél, kuva, tapló. A másikban százforintos bankó. Elmennék én tehozzátok. Jaj, de szennyes a szobátok. Rézsarkantyúm mind fölszedi, Gyócsgatyámat beszennyezi. Az egymáshoz elég közel eső csilizközi falvak, mint pl. Radvány és Balony is, néha versengtek is abban, hogy egyik a másikat csattanósan megtréfálja. Nevetve mesélték, hogy régen a csilizpatasi pap, aki a radványiakat nem nagyon kedvelte, a szószéken így imádkozott: Adj Uram esőt! Patasnak sokat, Balonynak felit, Radványnak meg semmit! Ugyancsak mindkét falu: Radvány és Balony is érdekelt a csilizpatasi nótában, illetve annak egyik változatában: Csilizközbe, Patason Macskát sütnek rostélon. Radványiak ott lesik, Meg se sül, má megeszik. Onnan megyünk Balonba A nagy lakodalomba. A balonyiak mint általában a csallóközi emberek szerették a gazdaságot. Földművelő nép lévén arra törekedtek, hogy minél jobban és gyorsabban gyarapodjanak. Ennek 2. oldal

3 érdekében a szülők már a fiatalokat is úgy irányították, hogy házasságuk révén mindig hozzanak valamit a gazdasághoz is. Ezért ha háztűznézőbe mentek, nem a szobát meg a leányt nézték, hanem azt, hogy mekkora az istálló, s milyen ökrök vannak benne. Az olyan legényről, aki gazdag lányt vett el, szólt a mondás: Jól járt, mert a lányéknak nagy istállójuk van! Ez a nép is nagy átéléssel ülte meg a naptári ünnepeket. Ezekhez igazította a mindennapok tennivalóit is. Az ünnepek hangulatát a színes szokások is emelték, amelyek egész életüket végigkísérték. Sok érdekes hagyomány, szokás, hiedelem tartotta közösségben a falu népét, amely hűséggel ragaszkodott az elődöktől örökölt rendhez. Az esztendő jeles napjai, a vallási ünnepek köré alakultak ki azok a szokások, amelyek nemcsak a csilizközi falvakban, hanem az egész Csallóközben, sőt az egész magyar etnikum területén sok rokonvonást vagy azonosságot mutatnak. A szokást nemcsak törvényként tisztelték, hanem ezekben oldódott fel a napi gond, a nehéz munka éppúgy, mint minden más életprobléma. A nyár nagy munkája volt az aratás. Kora hajnalban kezdtek dolgozni a földeken, s legtöbbször késő estig dolgoztak. Hazamenet persze gyalogosan az egész napi fáradozást énekszóval enyhítették. Az élet betakarítási munkájának kezdetén, a régebbi időkben, a templomba mentek, hogy az aratás szerszámait: a kaszát, a sarlót, a kötözőfát s magukat az aratókat is megáldassák a pappal. Csak ezután láttak hozzá a munkához. A föld végén keresztet vetettek, megemelték a kalapjukat. Ezt mindennap megtették, amíg az aratás tartott. Itt is szokás volt az első napon a gazda kezét gabonaszárral átkötni. Ezt persze csak nagyobb gazdáknál tették, aki ilyenkor a kaszásoknak és a kötözőknek pálinkát kínált, a marokszedőket pedig fejkendővel ajándékozta meg. Az uradalmakban az aratást aratóbandák végezték az aratógazda irányításával. Befejezéskor nem maradhatott el az aratókoszorú sem, amelyet búza, rozs, zab kalászaiból fontak s nemzeti szalagokkal díszítettek. Nótaszóval vitték a gazda udvarába, ahol két marokszedő lány adta át verses köszöntő kíséretében. Ezt a köszöntőt ma már senki sem ismeri. Este a gazda bált rendezett, szólt a nóta és a népdal. Különösen kedvelt volt a Kék szivárvány, kék szivárvány koszorúzza az eget... kezdetű népdal. A learatott gabonát keresztekbe, kepékbe, hetesekbe csoportosították. Egy hetes, kereszt vagy kepe tizennyolc kévéből állt. Száradás után a földekről a szérűkbe hordták, ahol asztagokba rakták. Csépléskor a cséplőgép a két asztag közé állt. A betakarítási munkákat az aratókkal, a cséplést pedig a rokonok, szomszédok közösen végezték. Az aratás körüli nyári ünnepek közül Sarlós Boldogasszony ünnepe különösen jeles nap volt a falu életében. Ekkor tartották, s tartják ma is a hagyományos búcsút. Az ünneppel kapcsolatban él a hiedelem, hogy az egyik gazda éppen ezen a napon azt akarta, hogy a munkások menjenek ki aratni. A szolgálólány Mária-ünnepről lévén szó nem hajlott a gazda szavára, mire az nagy haraggal mondta: Dobd föl a sarlódat az ég felé, s ha a te Máriád elkapja, nem kell kimenned a földre. A lány úgy tett, s csodák csodája, a sarló megállt a levegőben. Ez időtől kezdve nevezik ezt a Mária-ünnepet Sarlós Boldogaszszonynak. 3. oldal

4 Jeles ünnep volt Nagyboldogasszony napja is. Ehhez kapcsolódik az a megfigyelés, hogy az e napon ültetett tyúkok nyugodtan ülnek a tojásokon, s a kikelt csibékből jó tojók, jó kotlók, egészséges baromfiak lesznek. A tyúkültetést a két Mária-ünnep, augusztus 15. (Nagyboldogasszony) és szeptember 8. (Kisasszony napja) között kellett elvégezni, mert csak így lehetett eredményre számítani. A népnyelv ezt az időszakot kétasszony-köze néven emlegeti. Kisasszony napja még arról is nevezetes volt, hogy aki e napon korán reggel, napkeltekor megfigyelte a fénylő napot, meglátta benne Mária bölcsőjét. Mindenszentek estéjén gyertyákat gyújtottak halottaik tiszteletére, halottak napján pedig a templomban imádkoztak a megholtakért. Már jó előre mindent kitakarítottak, kimostak, mert halottak hetében már nem volt szabad mosni sem, mert az ekkor mosott ruhák vagy kifényesedtek, vagy megsárgultak. Az egész házban nagy rendet teremtettek ez volt az őszi nagytakarítás mert hitték, hogy emlékük napján a halottak is hazalátogatnak. Vigyáztak arra is, hogy a káposzta már korábban hordóba kerüljön, mert az e napon eltett zöldség biztosan megromlott. Időjósló volt Katalin-napja. Ha enyhe idő volt, sáros volt az utca, biztosra vették, hogy karácsony estéjén már kemény fagy lesz. Andrásnapkor a fiatalok András-böjtjét tartottak, hogy megtudják jövendőbelijük nevét. Mikulás napja már az adventi időszak jeles napja volt éppúgy, mint a hiedelmekben gazdag Luca. Régi szokás volt, hogy a gyermekeknek szánt ajándékot a szülők odaadták a házról házra járó mikulásoknak, akik azután a jókat megajándékozták, a rosszalkodókat pedig korbáccsal jelképesen megverték. Egyesek püspöknek, mások krampusznak öltöztek. A püspök rendszerint láncon vezette a krampuszt. A lucák mindig fehérbe öltöztek. Csak férfiak öltözhettek föl. Beszélniök nem volt szabad, csendben, némán végeztek mindent. Söprű vagy meszelő néhol mind a kettő volt a kezükben, ezzel pókhálóztak, söpörtek. Megsimogatták a háziak arcát is, hogy ne legyen rajtuk kelés, kiütés, mindig egészségesek legyenek. Luca napján tilos volt a varrás és a fonás is. Ha varrtak, nem tojtak a tyúkok, a fonáskor pedig a fonal összefűlt. Vacsorakor sem keltek föl a háziasszonyok az asztaltól, hogy sok legyen a kotló, és nyugodtan üljenek a tojásokon. Luca napján 13 cédulára férfi vagy női neveket írtak. Kiválasztottak egy szép, egészséges piros almát, ebből karácsony estéjéig mindennap egy harapást elfogyasztottak. Az utolsó falatot szenteste a tizenhárom cédulával együtt a kapcájukba csavarták, s éjszakára a fejük alá tették. Aki felől a tizenhárom név viselője közül álmodtak ezen az éjszakán, az lett később a házastársuk. Luca napkor járt a faluban a szalmatörök is. Alacsony, szalmával körültömött ember volt. Hasonlított a képeken látható török basákhoz, ezért is nevezték szalmatöröknek. A balonyiak is ismerték a Luca székével kapcsolatos hiedelmet. A tizenkét napig titokban készített székre állva a karácsonyi éjféli misén egyes hiedelem szerint a jövendőbeli házastárs arca, másik változat szerint pedig a boszorkány jelenik meg a szék készítője előtt. Miklós és Luca már mintegy előfutára az év legkedvesebb ünnepének. Az adventi hajnali misék sejtelmes fényei áhítattal töltötték el az ünnepre várókat. Megkezdődött a betlehemezés. Régebben rendszerint a pásztorok öltöztek föl angyalnak, pásztornak, bojtárnak és öregnek. Hosszú verset énekeltek, amelyben már helyet kapott a népi humor is. Az öreg pásztor csörgősbottal jelezte érkezését, és belépve a házba ezeket mondta: 4. oldal

5 Édes Kisjézuskám. mutasd meg a lábacskád! Hoztam neked csizmácskát. A gyereksereg az ünnep előtt már jó tíz nappal tanulta a mendikát, hogy karácsony böjtjének estéjén az ablakok alatt énekelhessék. Este tíz óra után pedig a felnőttek köszöntötték énekkel a háziakat. A szentestei vacsorakor mindenki az asztalnál ült. Együtt volt a család. A család feje köszöntőt mondott, majd elfogyasztották az ételt: lencselevest, mákos csikmákot és öregbabot. Az étel a jólét, az anyagi gazdagság jelképe volt. Estére már megsütötték a tubit is. Ezt galamb formájára készítették, volt lába, farka, szeme, csőre. A mendikáló gyerekek ebből kaptak. A felnőttek mind elmentek az éjféli misére. A legények, leányok vitték magukkal a Luca székét is. Mise után hazaérve megkóstolták a kalácsot és a préshurkát, hogy az új esztendőben mindennap jó étvágyuk legyen, s mindig legyen elég az ételből. Szentestén a szép fehér abrosszal leterített asztalra tették a földíszített karácsonyfát. A karácsonyfa alá egy egész kenyeret, kalácsot, diót, almát, imádságoskönyvet, rózsafüzért és kevés szenteltvizet tettek. Az asztal alá szénából és szalmából köteget készítettek, ezt kereszt alakban az asztalhídra tették. Lábtól volt egy szakajtókosár búza. Néhol a búzát kukoricával keverték. Hitük szerint az így elkészített, jelképes élelmet, terményeket éjfélkor Jézus megáldotta, s így az új esztendőben mindenből elég termett. Karácsony napján nem volt szabad látogatóba menni, mert az ünnep komolysága megkívánta, hogy egész nap együtt legyen a család. Nem törtek diót, nem vitték ki a szemetet a házból, nehogy kidobják a szerencsét is. Az ünnepek alatt mosott ruha sem lóghatott a szárítókötélen, mert akkor elhullottak az állatok. István és János napját ma már közönséges névnapként ünneplik, de régebben szép versekkel köszöntötték e nevek viselőit, pl.: Örömforrás támadt az én szívemben, nagy vidullást érzek ma a lelkemben, Mert látom fénylik Szent István (János) csillaga, Nagy örömet hozott kedves nevenapja. Kérem a jó Istent sokáig megtartsa ha meghal maga mellé juttassa. Adjon Isten bort, búzát, békességet, holta után örök üdvösséget! Több változata élt e köszöntőknek Balonyban, így a Zengedezve, énekszóval... valamint a Szent Istvánnak érdeme... kezdetű énekek. Jeles nap volt a faluban Aprószentek ünnepe. Balonyban ekkor tartották a legényavatást is. Aranyvesszőből (szép sárga fűzfavessző) font korbáccsal megvesszőzték a lányokat 5. oldal

6 és a háziakat, hogy ne legyen rajtuk kelés. A belépő legény a szalagokkal díszített hétágú korbácsot megsuhintva elmondta a köszöntőt: Elérkezett aprószentek estéje... Vesszőzés közben pedig ismételgette: Egészséggel, üdvösséggel, több jóval, kevesebb rosszal, kelés ne legyen a hátadon! Év végi, szilveszteri szokás volt a pogácsasütés. A pogácsa közepébe tollat szúrtak, ezzel jelölték meg. Akinek a pogácsája megégett, arról azt tartották, hogy az új esztendőben meghal. A szilveszteri bál közepén, éjfélkor harangszóval búcsúztatták a múló évet, köszöntötték az újat. A bál után a férfiak már hajnalban, a gyerekek délelőtt-délig köszöntötték az új évet. Nők nem járhattak, s a házból is csak a templomba mehettek, nehogy szerencsétlenséget hozzanak. Újév napján töltött káposztát (takartot) főztek, hogy az egész évben minden napra elég legyen az ennivaló. Szárnyast azért nem fogyasztottak, mert elrepül a szerencsével, szétkaparja, a malac viszont minden esetben megtalálja, kitúrja a szerencsét. Vízkeresztkor jártak a Háromkirályok, ezek rendszerint a szomszédos falvakból jöttek. A háromkirályjárással kapcsolatban a következő tréfás versike járta: Háromkirálok napján Ësszeveszëtt két cigán. Ëgyik tënnap, másik ma Hentërgëtt az árokba. A Vízkereszt a farsangot hozta magával. A farsangfarka három napig tartott. Sok siskát sütöttek, báloztak. Vasárnap volt a nagy bál, a fiatalok bálja. Hétfőn reggel a cigányok végigmuzsikálták a falut emelve ezzel is a hangulatot. Kedden este az asszonyok mulattak, de este tíz órakor már megkezdődött a böjti előkészület. Megkondult a templom harangja, s pontban éjfélkor megjelent a templomatya a kocsmában, megkopogtatta az ajtófélfát, s bejelentette, hogy vége a mulatozásnak, megérkezett a böjt. Másnap, hamvazószerdán a templomba mentek, hamuval jelölték meg a homlokukat. Szigorúan vették a nagyböjtöt. Negyven napig olajon főztek, húst egyáltalán nem fogyasztottak. Virágvasárnap barkát szenteltettek ezt otthon a kertben a palánták közé szúrták, hogy a növény jó termést hozzon. A házba nem vitték be, hogy ne legyen sok a légy, s el ne vessze gyógyító erejét. Nagypénteki hiedelem volt, hogy az e napon mosott ruha veszélyt hoz a viselőjére. Egyszer csónakkal mentek át a Dunán, s a csónakban ülő asszonyok egyikén nagypénteken mosott ruha volt. Hirtelen villámlani, mennydörögni kezdett, csapkodta a vizet, erre a kormányos megkérdezte, hogy nincs-e valakin nagypénteken mosott ruha. Jelentkezett az 6. oldal

7 asszony, a levetett ruhát a vízbe dobta. A villám rögtön odacsapott, ahol a ruhát a vízbe dobta. Utána megszűnt a vihar. A húsvét a böjttől való felszabadulást jelentette. Erre a napra ételt: sonkát, kalácsot, tojást, bort szenteltettek, s ebből ebéd előtt a család minden tagja evett egy falatot. Balonyi hagyomány szerint csak az ehetett a szentelt ételből, aki szigorúan megtartotta a negyvennapos böjtöt. A húsvéthétfői locsolkodás, öntözés régebben hideg vízzel történt. A víz magát az életet, az egészséget, az erőt jelentette, az ilyenkor kapott piros tojás pedig a szeretet jele volt. Piros pünkösd napján a leányok fehérbe öltözve minden ház kapujában elmondták, elénekelték a pünkösdi köszöntőt. Rendszerint öten öltöztek föl, egyikük volt a menyaszszony vagyis a királyné. A másik kis virágos kosarat vitt a karján, ebbe rakták a kapott adományt, amin a szertartás végén megosztozkodtak. Körben táncolva, énekelve kerülték a falut:... Elhozta az Isten piros pünkösd napját, Hogy meghordozhassuk királynénk asszonykát, Házasembereknek tányérbél virágát, Ifjú legényeknek rozmaringbokrétát. Dícsértessék a Jézus Krisztus! A pünkösdi szertartással a szerencsét óvták, a jó termést, az anyagi gazdagságot akarták elérni, serkenteni. Számtalan hiedelem, boszorkánytörténet, tüzesember-monda járt köz-szájon a régi időkben. Az egyik nyolcvanhat éves adatközlőm szerint a Csilizköz volt a boszorkányok földje. Egyszer egy Varga Gyula nevű ember Komáromból jövet a kulcsodi temető mellett jött el éjfélkor. A temetőből egy ló jött ki eléje, s ettől az ő lovai megijedtek. A ló pedig nem törődött velük, utánuk ment, s amikor elérte őket, a fejét az ülésre tette a kocsis mellé. Kb. kétszáz métert mehettek, ekkor a ló visszafordult, s hirtelen eltűnt. Utána már csak hangot hallott a kocsis: Szerencséd, hogy nem bántottál, nem nyúltál hozzám! A boszorkányok ellen védekezni kellett. A legény, ha nem tett a csizmája talpába magyar acélt, a boszorkányok biztosan megrontották. A magyar acélt a helyi kovácsok készítették. Ismerték a népi gyógyítás eszközeit is, pl. ha a tehén tőgye megkövesedett, ménkű - vel gyógyították. A ménkű villámcsapáskor keletkezett a becsapás helyén. Szép fényes és sima volt, mintha csiszolták volna. A villámcsapás után hét esztendőre földobja magát, kibújik a földből. Ezzel kellett a beteg testrészt így az említett tőgyet is jól megdörzsölni. Biztos szer volt. A sebet kövértyúklevéllel (bablevelű varjúháj sedum maximum) kezelték, a föltört lábra tehéntrágyát tettek. Ha a csecsemő megbetegedett, kerestek érett sárgatököt. Ezt kilenc küszöb alól titokban szerzett földdel, kilenc sírról szakított virággal összefőzték, s 7. oldal

8 az így kapott vízben megfürösztötték a beteg gyermeket. Elbeszélésük szerint a gyógyulás mindig bekövetkezett. A nehéz, korántól késő estig tartó munka mellett jutott idő a tréfára is. Sokszor így vigasztalták magukat: Ha nincs krumpli, eszünk reményt, amíg van. A sok burgonya önmagában viszont kevés erőt adott, mert a mondás szerint: Aki télen kilenc zsák krumplit megevett, tavasszal a tizediket nem bírja el. 8. oldal

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Húsvéti szokások és hagyományok

Húsvéti szokások és hagyományok Húsvéti szokások és hagyományok A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE 14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE Manapság is tapasztalhatjátok azt, hogy ha nincs otthon kenyér, akkor az emberek úgy érzik, hogy nincs otthon étel. Pedig a hűtőszekrény roskadozik a finomságoktól, de ha

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Luca-nap. December 13.

Luca-nap. December 13. Luca-nap December 13. Tartalom Szent Lucia Luca, a gonosz Védekezés a rontás ellen Kotyolás Jóslások Luca, a büntető Luca széke Luca napi alakoskodás Tréfák Szent Lucia Lucia egy katolikus szent volt,

Részletesebben

Mondjam vagy mutassam?

Mondjam vagy mutassam? I évfolyam 1.szám 2011 szeptember-október-november A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI lapja MONDJAM VAGY MUTASSAM Iskolánk névadója, Montágh

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

2011. december XXI. évfolyam 12.szám

2011. december XXI. évfolyam 12.szám 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011. december XXI. évfolyam 12.szám ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK A KISBÍRÓ OLVASÓINAK ÉS A FALU MINDEN LAKÓJÁNAK Ligeti János: Karácsony

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Halottas szokások a székesfehérvári Felsıvároson és Sárkeresztesen

Halottas szokások a székesfehérvári Felsıvároson és Sárkeresztesen IGARI ERZSÉBET Halottas szokások a székesfehérvári Felsıvároson és Sárkeresztesen ADATTÁR Összefoglalás A halál mindig is az élet része volt, és ezt a tényt a korábbi generációk természetes módon kezelték.

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A hagyományos aratás és gépi cséplés Hetésben

A hagyományos aratás és gépi cséplés Hetésben A hagyományos aratás és gépi cséplés Hetésben A múlt felidézésének kísérlete Göntérháza, 2012. 7. 14. TÁMOGATÓ: Készítette dr. Halász Albert a Lendva-vidék néprajza c. projekt keretében Lendva, 2013 Az

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Egy fényképbe írt családtörténet

Egy fényképbe írt családtörténet Egy fényképbe írt családtörténet 1. A szülőfalum nevének eredete Vámosmikola Hont vármegyéhez tartozott, s ez a falu a XX. század elején központi szerepet töltött be a vármegyében. Itt volt/van a buszjárat

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Generációs-híd program. Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység

Szakmai beszámoló. Generációs-híd program. Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve Szív nagy fonal X szalag egyéb: gipsz, festék, lakk, Alkalmazott technikák varrás X ragasztás X festés gyöngyözés 125 g gipsz, 3ml lakk, 10 cm organza szalag, 5 ml festék Szükséges eszközök gipsz kiöntő

Részletesebben

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ Beugró-feladatsorunk első részében a házi állatokkal, majd a termesztett növényekkel kapcsolatos néhány alapvető elnevezés, fogalom jelentésével ismerkedünk. I.Mi a jerke? 1. fiatal tehén 2. nőstény juh

Részletesebben

Részes aratás az uradalomban

Részes aratás az uradalomban Részes aratás az uradalomban Az időjárás ez évben a megszokottnál két héttel előbbre tart, így lassan a vége felé közeledik az aratás. A két világháború közötti időszakban ilyentájt még jócskán benne voltak

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Azért van a róráté nappal, Mert későn keltünk föl a pappal.

Azért van a róráté nappal, Mert későn keltünk föl a pappal. 46. oldal András napja újabb fordulat a naptárban. A következő napon, december elsején indul a meteorológiai tél, s az András utáni első vasárnap pedig az egyházi év kezdete, vagyis advent első vasárnapja.

Részletesebben

Nagy építkezések. NAGy építkezések

Nagy építkezések. NAGy építkezések Nagy építkezések NAGy építkezések A XX. század eleje a nagy építkezések kora Sza - badkán. A Szabadkai Magyar Népkör, Magyar Műve - lő dési Központ, ahogy nevezték, a Délvidék leg ré - gibb, folyamatosan

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Horváth Tamás tanárunk rajza

Horváth Tamás tanárunk rajza Horváth Tamás tanárunk rajza A hírhozó Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég. Aprócska kis csillagtüzek égtek szerteszét. Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

Lehet sokféleképpen locsolni... Ahogy elődeink szokták... ...és ahogy manapság...

Lehet sokféleképpen locsolni... Ahogy elődeink szokták... ...és ahogy manapság... Virágvasárnap lévén, mára sok nyugalmat, kirándulással eltöltött szép napot kívánunk! DE aztán... Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A locsolkodás magyar húsvéti hagyomány. E szokás

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak 2009. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja IX. évf. 2. szám Kalendárium - Farsang Mese - A sziú indiánok és a feketelábúak Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Egészség-ábécé - A

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Éves munkaterv 2011/2012

Éves munkaterv 2011/2012 Éves munkaterv 2011/2012 Tanítási Tanítási Napló nap hét Naptári nap Esemény szerinti Képzések Szülői Egyéb sorszáma sorszáma esemény estek augusztus 27. Szombat augusztus 28. Vasárnap augusztus 29. Hétfő

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Decemberi programok Bácsalmáson a 2. lakásotthonban

Decemberi programok Bácsalmáson a 2. lakásotthonban Decemberi programok Bácsalmáson a 2. lakásotthonban December 1-én elkészítettük közösen az Adventi naptárunkat. 2015 12.05. Hóember készítése flakonokból. A gyerekeknek nagyon tetszett, hogy maguk alkothatták

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Farsangi bál a bölcsődében

Farsangi bál a bölcsődében 4 2011. április Farsangi bál a bölcsődében Vidám legény a bohóc, piros haja csupa kóc, ide-lép, oda-lép, a zubbonya csupa kék. Itt a tél vége, a tavasz kezdete és a farsangi mulatságok ideje. A bölcsődében

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Menetrend szerint Megyeren kezdjük az évet Kristófnál. Figyelemreméltó itt az eszmeiség. Mindig sikerül így alapot teremtenünk

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik:

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik: A DOHÁNY A FALU ÉLETÉBEN A telepesek a dohány művelésének, gondozásának jól bevált módszerét hozták magukkal. A legtöbb temesközi faluból, ahonnan érkeztek, a növény termesztési technológiájának kipróbált

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA XX. évfolyam 1 (170.) 2015. január ALap EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA Polgármester Úrtól tudjuk Boldog, egészségben és szerencsében gazdag új esztendőt

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70 / 352 9739 MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Az Úr a szivünkre helyezte azt,

Részletesebben

ŐSZI JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN

ŐSZI JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN ŐSZI JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN 2016/2017-es tanév 1. forduló A csapat neve: Az iskola neve, címe: A felkészítő tanár neve, e-mail címe: 1. Melyik őszi jeles napra gondoltunk?

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 1. oldal, összesen: 6 Márciusi jeles napok Áprilisi jeles napok Húsvéti ünnepkör Pünkösd Májusi jeles napok Főoldal A pünkösdi ünnepkör Áldozócsütörtök A húsvétot követő negyvenedik nap áldozócsütörtök,

Részletesebben

Lássuk mennyire vagy otthon a témában! Ha minden kérdésre jól válaszolsz, akkor nyereményként egy kosár húsvéti finomságot nyerhetsz.

Lássuk mennyire vagy otthon a témában! Ha minden kérdésre jól válaszolsz, akkor nyereményként egy kosár húsvéti finomságot nyerhetsz. A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Krisztus feltámadására emlékezünk ezen a napon. Ugyanakkor ez az időszak a tavasz kezdetének, a természet megújulásának ünnepe is. Lássuk mennyire vagy otthon

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január 2 A Hegyközcsatári Helyi Tanács még 2014 ben eltörölte az éjjeliőradót! Azon személyek akik március 31-ik kifizetik az egész éves adókat 10%

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalu folklorja, hagyományápolás című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalu folklorja, hagyományápolás című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalu folklorja, hagyományápolás című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Méreg Lajosné (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. A három kívánság Magyar népmese Szabó Enikő illusztrációival Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. Fiatalok voltak, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokat veszekedtek.

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN!

Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN! Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN! * Ennek a műnek értékét, becsét, használhatóságát egyes lapjaink

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szilágyi Zoltán (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben