ISKOLATÖRTÉNET A világot nem a zsarnokok, nem a hatalmasok, hanem a gyerekek, a kicsinyek uralják! ( Pilinszky János )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISKOLATÖRTÉNET 1971-2006. A világot nem a zsarnokok, nem a hatalmasok, hanem a gyerekek, a kicsinyek uralják! ( Pilinszky János )"

Átírás

1 ISKOLATÖRTÉNET A világot nem a zsarnokok, nem a hatalmasok, hanem a gyerekek, a kicsinyek uralják! ( Pilinszky János )

2 Impresszum Akiknek a gyűjtőmunkáiból merítettünk: Dr. Ábrahám Imre Nyúl község nyelvkincse című könyvéből, Kele Ildikó igazgató, Józsa Csabáné tanító. ifj. Markovszky Ernő, Szűcs Mihály tanár. Kiadta: Donator Pro Cultura et Stilus Vitae Alapítvány, Nyúl. Felelős szerkesztők: Győriné Csendes Gyöngyi, Józsa Csabáné. Nyomdai előkészítést végezte: Móricz Attila Lektorálta: Móricz Attiláné Nyomdai munka: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. Győr, Viza út 4. Aktuális információk az iskola és a község honlapján:

3 Nyúl község története Nyúl község története Nyúl a síkság és a dombok, a lankás hegyoldalak községe, jelenleg 3963 lakosú. A Bakony hegység távoli dombhajlatainak tövében fekszik, Győrtől délre, 14 kilométerre. A község írásbeli feljegyzések alapján körülbelül 940 éves múltra tekinthet vissza. Nevével a Villa Nuul alakban már a XI. században I. István 1037-i bakonybéli alapítólevelében találkozunk, 1086-ban pedig Nulu néven, szerepel. Területének túlnyomó része a Győri vár tartozéka volt. Várszolgák lakták, akik szőlőműveléssel foglalkoztak. A község lakói később a Pannonhalmi Apátság jobbágyai lettek. A XIII. század derekán a Túróczi prépostság, majd később a győri káptalan és a leveldi Karthauziak is kaptak itt földeket. A település akkor már három részből állt, Nagy-Nyúl, Kis-Nyúl, Káptalan-Nyúl. A török világban mindhárom Nyúlnak külön ozmán földesura volt, akik személyükben gyakran változtak, és egyre magasabb adókat követeltek. Nagy-Nyúl földesura Ali Csausz, majd vője Izlan. Káptalan-Nyúl török földesura hétszer változott. Kis-Nyúlon Hadai Saeban kínozta a lakosokat, akik a sorozatos zaklatások miatt el is hagyták a falujukat. A Rákóczi-szabadságharc idején 1704-ben a három települést, valamint a vele szomszédos Nyúlhegy nevű kisközséget német és rác seregek pusztították. Ennek emlékét őrzi a település legrégebbi szobra a magas oszlopra állított Mária a gyermekkel, amely a Szurdik aljánál található, egy hatalmas gesztenyefa oltalmában. A birtokviszonyok annyiban változtak később, hogy a veszprémi és a szombathelyi püspökség is a földesurak sorába lépett. Egyes egyházi javadalmak pedig világi nemes családok kezébe kerültek ig Nyúl hűbéres szinten folytatta mindennapi életét. Az 1848-as szabadságharc után a falu népe gyarapodni kezdett ben a falunak 2875 lakosa volt. A falu népessége az 1873-as évben nagy válságba került, ugyanis a kolera ütötte fel a fejét a faluban is. Közigazgatásilag még a XIX. század második felében is az a rendkívüli helyzet alakult ki, hogy a három Nyúlhoz egy-egy hegyközség tartozott, külön bíróval és községi elöljárósággal. Az akkori pecséten a Nagi Nol Falv felirat szerepelt, belső körében szőlő, szőlőkés és serleg. Évszáma nem szerepel rajta október 19-én Nyúlfalu 3

4 Nyúl község története néven egyesültek képviselőtestületi határozat, illetve belügyminiszteri rendelet alapján, a korábban különálló, de már teljesen összeépült és egymásra utalt településrészek. Kis-, Nagy- és Káptalan-Nyúl egyesül Nyúlfaluvá, Kis- és Nagy- Nyúlhegy pedig Nyúlheggyé. A községpolitikai ügyeket a bírók és az elöljáróságok végzik. Erdős József személyében 1819-ben jegyzővel is találkozunk. A községháza már ekkor is, mint később biztosan az 1990-es évig meglévő egészségház volt ben újabb egyesülés következett, a /1939. III. b. számú miniszteri rendelet értelmében a két községrész visszakapta régi, a feudális széttagoltság előtti közös nevét, Nyúl -t. A szőlő művelésében nagy szerepe volt a vincelléreknek. Minden terület saját vincellérje köteles volt a tulajdonosnak és a hegybírónak jelenteni. Ezek szabályozására emlékeztetnek a 1776 és 1823 közötti időkből maradt hegyközségi törvények. A megvásárolt szőlőterületeket 1888-ban az Amerikából behurcolt filoxéra teljesen tönkretette. A területek százaléka így teljesen elpusztult. Az elszegényedett lakosság a századforduló utáni években tömegével vándorolt ki Amerikába. A falu eredeti egyszerű kis temploma az 1760-as évek táján porig égett. A falu új barokk stílusú templomát Mária Terézia építtette Fellner Jakab építész tervei alapján 1775-ben házi pénztára terhére. A római katolikus templom A templom szentélye a fő oltárral 4

5 Nyúl község története Művészi értékűek freskói, melyeket Dorfmeister István festett 1876-ban. A nyúli hegyben a Szurdik tetején található a Szent Donát-kápolna. Mérete cáfolni látszik azt a tényt, hogy több részletben épült. A Szent Donát-kápolna A kápolna belseje. Szentélye a szent püspököt ábrázoló oltárképpel 1710-ből való. Ez valójában csak egy körmeneti stáció volt, amit 1830-ban építettek kápolnává, de a tornyot csak 1901-ben építették hozzá. Ekkor húztak föl a toronyba két kis harangot. Az egyiket a szombathelyi szeminárium, a másikat a kegyúri uradalom bérlői, a Markovszky testvérek adományaként. Szent Donátot, mint a szőlők védőszentjét tisztelik, a kápolnában ünnepnapokon este van mise, de évente egyszer, az egész település nagytemplomává lép elő. Ilyenkor tartják a szabadtéri ünnepi búcsúi misét. A község ezt tartja a település búcsújaként. Az első világháborúban Nyúl falu 300 katonát adott, melyből 45 hősi halált halt. Nyúlhegy falu pedig 400 katonát adott a hazának, ebből 70 halt hősi halált. Neveiket a templom emlékművére jegyezték fel. A közösség növekedése már a múlt század első felében fölvetette a településhálózat fejlesztését. Az elöljáróság is számolt ezzel, és úgy tűnt, hogy a tagosításkor szabadít is föl parcellákat a hegy alján ban megnyitotta a Vasút sort, majd 1930-ban átengedte a Dózsa (akkor Szent Imre) telepet. A volt Markovszky-kert ugyan az 1840-es térképen is házhelyi földként szerepel, de kiosztására a Pap-taggal együtt csak 1945-ben került sor (Hunyadi, illetve Rákóczi telep). 5

6 Nyúl község története Az élethez való kisebb-nagyobb javakat, cikkeket mindinkább a kereskedelemből kezdte beszerezni a korábban önellátó és kisebb igényű lakosság, így fel kellett fejleszteni a kereskedelmi hálózatot. A község afféle szolgáltatóházat (a mai községháza helyén álló keresztházat) bocsátotta az iparosok és kereskedők rendelkezésére, de ebben az időben jelentek meg az első zsidó boltok és kocsmák is (Sónenfeld-Samu és a Wágner családoké). Az előbbi 1862-ben nyílt. Ekkor már a gazdák sem restellték a kiskereskedői foglalatosságot, és kiteljesedett a Hangya Szövetkezet üzleti tevékenysége is, így már nyolc kisebbnagyobb bolt állt a lakosság rendelkezésére. A közlekedés és a hozzá szükséges utak száma, állapota és minősége csak igen lassan növekedett, illetve javult. A veszprémi, tűrhető minőségű kövesút mellé megépült a hasonló hegyaljai út is. A vasút már 1896 óta megvan, de állomás csak 1942-ben épült hozzá. Mindkét utat elsősorban a Győrbe való járásra és áruszállításra használták. A vonatozással a változás sokáig csak annyit jelentett a piacozók életében, hogy a gyalogos út nagy részét a szabadhegyi állomásig tették meg vonaton, de onnan továbbra is gyalog kellett menniük, mert úgy olcsóbb volt. A gépkocsi megjelenésével indult a távolsági buszforgalom is, de csak kevesen vették igénybe a burkolatlan utak nagyon rossz állapota miatt. Feneketlen sár vagy bokáig érő por borította az utakat. Nem sok középület épült ebben az időben. Meg kell emlékeznünk az iskolaépítésről ban egy majorsági épület átalakításával létrejött a falusi iskola. A Római Katolikus Szent István elemi iskola (Az épület homlokzatán lévő Szent István-szobrot a Milleneumi-park készítésekor a községháza oldalában kialakított kegyeleti talapzatra helyezték át.) 6

7 Nyúl község története Az 1900-as évek legelején megépült a hegybeli, később az albeli iskola. Sajnos mára mindkettő rossz állapotba került. A hegybeli iskola Az albeli iskola Az intézményes művelődésben az 1868-tól megváltozott helyzetű népiskola próbálta fölvenni a lépést. A népiskolai törvény kötelezett az iskolába járásra, és előírta az elsajátítandó tananyagot. A törvény és elfogadható megvalósulása között évtizedek teltek el, mert kezdetben az élet nem kívánta az iskolázottságot. Idővel azonban tanítónak és szülőnek is komolyan kellett vennie a kötelességét, mert a mindennapi életben szükség lett az alapismeretekre. Az újság és a könyv megjelent a faluban is, lassanként pedig megindultak az ifjak, később pedig a lányok is a középiskolák polgári, reáliskola vagy gimnázium felé. A továbbtanulók nagy hányada megrekedt a középszinten. Tanító, jegyző, hivatalnok lett belőlük. A felső iskolába kerülő néhány ifjú a papi, ritkábban a tanári, ügyvédi, esetleg orvosi pálya felé orientálódott. Később az otthonmaradóknak is szerveztek továbbképzéseket. Ezek kétkezi gyakorlat elsajátítását célozták: szabás, varrás, főzés, kosárfonás. De voltak igényesebb, magasabb szintű tudást adó tanfolyamok is, például a tejellenőri, az ezüst és aranykalászos gazda tanfolyamok. Összetett feladatot láttak el az egyletek, biztosították a művelődést, a nemes szórakozást, és keretei voltak a közösségi életnek. Ilyenek voltak először a gazdakör legényegylet, katolikus kör, 1920 után pedig a KALOT, KALÁSZ és bizonyos szintig a leventemozgalmak. Gyökeret eresztett a műkedvelő művészeti mozgalom is. A népszínjátszás bevonult a faluba már a század elején, és csakhamar közkedveltté vált. 7

8 Nyúl község története Új színfoltként jelent meg a két világháború között az énekkar, melyet Csicsay Benedek vezetett, és rövid idő alatt magas színvonalra emelt. A passzív művelődés is lehetővé vált a faluban. A kultúrház 1929-ben szintén majorsági épületből került kialakításra. A kultúrház megépítésével helyet kaptak az iskolások és felnőttek színielőadásai és műsoros estjei, valamint a faluzó előadók produkciói ben beköltözött az új szórakoztató üzem, a mozi. A vasútállomás 1942-ben került megépítésre. A vízügyi gondokat a belterületen csak tüneti kezeléssel oldották meg. A Szurdikon a víz félelmetes romboló munkáját csak lassítani tudták a megépített kőgátakkal. A szurdiki kanálist, pedig a falun vezették keresztül, és ez időszakosan szennyes áradattal lepte el a mélyebben fekvő településrészeket. A nyúli Szurdik képe a szurdiktetőről. Egészséges ivóvizet csak a hegyben lehetett találni. A falusi rossz állapotokon az elöljáróság a községháza elé fúrt kúttal enyhített ban bevezették a faluba a villanyvilágítást ben megalakult az I. szintű TSz re elkészült a falut a heggyel összekötő út. 1956, a forradalom évében a falu is megérezte a változásokat. Nyúlon nem volt felkelés, viszont kivándorlások voltak tavaszán a hegybe is bevezették a villanyt, ez nagyon megkönnyítette az ott lakók életét, mert a vízvételezést elősegítő hidroforokat (régi házi vízellátó berendezés) be lehetett üzemelni. Orvos Áts Illés személyében a két világháború között került először a faluba, védőnő pedig az egészségházban kapott rendelőt. Szülésznő már a 19. században tevékenykedett a faluban, akit Savó néninek hívtak ben átadták az új gyógyszertárat ben felépült az új sporttelep. A sportnak nagy tábora van most napjainkban is Nyúlon. 8

9 Nyúl község története Nyúli könyvtár 1968-ban elkészült az új könyvtár. Az új községi könyvtár A könyvtár olvasóterme A nyúli iskolához és a falu művelődéséhez, az iskola társadalmi szerepének a megítéléséhez szervesen kapcsolódik a községben lakók művelődési igénye. Valójában ez a folyamat már az 1900-as évektől megindult, de könyvtárról ekkor még nem beszélhetünk. Az olvasókör megalapítója Horváth György kistanító volt. A kör tagjai először az iskolában, később egy bérelt házban kaptak helyet. Könyvállományuk igen szegényes volt, ennek ellenére gyakran tartottak felolvasásokat. Legkedveltebbek voltak Jókai és Gárdonyi művei. Az első világháború kezdetén a kör felbomlott. A háború után sokáig nem működött semmiféle szervezet, a könyveket pedig elraktározták. Az 1932-ben épült kultúrházban kezdett el működni az Ifjúsági Kör, mely a felbomlott olvasókör könyvkészletét felújította. Ekkor már könyvtáros is volt Oroszlány Miklós személyében. A kör tagjai színielőadásokat is tartottak. A háború ismét megszakította a kulturális életet. A könyvtár ben szerveződött 243 könyvvel és 12 olvasóval ben a Községi Tanács épületében kapott helyet ban megépült az új községi könyvtár, mely modern, tágas 150 négyzetméter alapterületen helyezkedett el. Külön felnőtt és gyermekkönyvtár állt az olvasók rendelkezésére. Könyvtárosok Várady László, később Bakonyi István pedagógusok voltak. Ezek az évek jelentették a nyúli könyvtár fénykorát. Köszönhette ezt modern épületének, a kor szellemének és a különféle olvasó brigádmozgalmaknak. Nem jelentett akadályt neves írók meghívása sem, mert a megyei könyvtár finanszírozta, sőt, szervezte ezeket az író-olvasó találkozókat. 9

10 Nyúl község története Vendégeink voltak: Veres Péter Kossuthdíjas író Palotai Boris, Sánta Ferenc írók Zsoldos Vera illusztrátor Nagy Katalin Donászi Magda Találkozó Donászi Magdával Fehér Klára Galgóczi Erzsébet Gazdag Erzsi, Jókai Anna Baranyai Ferenc, Fenákel Judit Berkesi András Deme László nyelvész és Dobai Péter író Csák Gyula író Csendes Béla költő, a falu szülötte 10 Bellovics Illésné a könyvtárban 2006-ban

11 Nyúl község története A községfejlesztési alapból támogatták a könyvállomány gyarapodását. Három év alatt a kötetek száma példánnyal növekedett ben már kötetre rúgott az állomány ben került a könyvtárba Bellovics Illésné, Teri néni. Ő először a gyermekkönyvtár vezetését vette át, majd 1987-ben az egész könyvtár az ő irányítása alá került. A könyvtár 1990-ben bezárt, állománya két évre raktárba került. A helyére épült faluházból kiszorult. A községháza emeletén kapott két helyiséget. 6 évig működött itt, amikor a falu vezetői elhatározták kiköltöztetését. Oka, hogy az épület statikailag nem felelt meg a könyvek súlya okozta megterhelésnek. Ismét költözni kellett, a régi iskola épületébe, mely tágas és világos volt, de csak egyetlen nagyobb helyiséggel rendelkezett. Ezt kellett berendezni úgy, hogy minden korcsoport számára megfelelő legyen. A jelenlegi probléma a helyhiány. Nem alkalmas rendezvények, író-olvasó találkozók itt történő megtartására sem. A konyha költözésével a könyvtár ismételten költözni kényszerült. Annál is inkább, mert a jelenlegi épület műszaki állapota nem megfelelő. A Sport utcai óvoda épülete ad otthont a könyvtárnak. A sok hányattatás után végre a kor igényeinek megfelelő könyvtár kialakítására nyílik lehetőség. A könyvtár állománya: kötet, ebből gyermek szépirodalom db, ismeretterjesztő db. A beiratkozott olvasók száma 2006-ban 398 fő, ebből gyermek 187 fő. A könyvállomány gyarapítására fordítható éves keret eléri már az forintot. A jelenlegi könyvtárépület a régi napközi helyén működik 11

12 A nyúli általános iskola történeti előzményei A nyúli általános iskola történeti előzményei 1698-ban Kis-, Nagy- és Káptalan-Nyúl lélekszáma 440 fő volt. Iskolamesterről is szólnak az írások. Hamarosan megszűnt az iskola, mert kevés tanuló látogatta. Iskoláról, tanításról olvashatunk az 1719-es anyakönyvben ban az iskolamester Szili János volt, utána pedig már rendszeresen találkozunk velük. Országos példák szerint tanítás csak a 3-4 téli hónapban folyt, tantárgyak az olvasás, írás, katekizmus és a számolás. Az iskola ekkor a régi egészségház melletti Sulyok-féle házban kapott helyet. A tanítás-tanulás feltételei nem voltak mindig biztosítottak. Az 1736-os úrszéki jegyzőkönyvből értesültünk, hogy a hegybeli lakosok nem vitték be az iskola fűtéséhez szükséges tűzifát. Azzal védekeztek, hogy nem jutott hely az iskolában gyermekeiknek. Igazság szerint azonban védekezésük alaptalannak bizonyult, mert lett volna még hely, de padok nem voltak ban a község lakóinak száma 846-ra növekedett. Ismét volt iskolamester, Karvalics Jánosnak hívták. Az iskolaszéki jegyzőkönyv szerint a községbeliek fő foglalkozását is figyelembe véve a következő határozatot hozták: A szüreti szünidő az általános szüret megkezdésétől számítva 14 napig fog tartani Az 1900-as évek elején két iskola volt Nyúlon. Egyik a hegyben, a másik a faluban 2-2 osztállyal. A község 500 gyermekét kellett volna befogadnia ennek a 4 tanteremnek re felvetődött egy harmadik tanterem építésének szükségessége, de ez csak 1912-ben valósult meg. Győr vármegye királyi tanfelügyelőjének, Ember Jánosnak 1909-ben írt levele is az építkezés fontosságát bizonyította: A tantermekben lévő zsúfoltság mind egészségügyi, mind pedig pedagógiai okokból mielőbb megszüntetendő. A nyúlhegyi állami elemi iskola igazgatója is arról írt a falusi rk. iskola igazgatójának, hogy nem tudja fogadni a nyúlfalusi diákokat (20-30 főt), mert a hegyben is túlzsúfoltak a tantermek ből Domonkos István helybeli plébános írását olvashatjuk: 12 Domonkos István az a drága iskola pedig áll üresen, 4-5 hónapig. Ahol közös legelők nincsenek, a hatodik hónapba is belerí az iskolák kongása, mert valóságos életveszedelem október előtt a nagyobbacska gyerekeket összefogdosni. Egyetlen szegény embernek egyetlen kuli tehene áldozatul kívánja a kis parasztfiú lelki

13 Nyúli könyvtár műveltségét, mert az állat eszik, és etetni kell a hó szakadtáig. Hosszú a tél, a bekötést odázni kell, amíg lehet. Ez égbekiáltó baj. Mindig fáj, amikor látom a kis falusi gyereket, aki a porban csak akkora, mint egy búbos pityermadár. Talán ez az első mellénykéje van rajta, és a kis lajbizsebben madzagra kötve a bicska. Nem ismerek kis parasztfiút e nélkül, de nem ismerek egyetlent, könyvvel a kezében. Ez a múlt, amely fájó. Ezekben az időkben egyre inkább növekedett a városba bejáró munkások száma, hogy a család anyagi helyzetén valamit lendítsen, és a megszerzett szakmájával tudásával magának is emberibb életet teremtsen ben már 3 iskola volt a községben 8 tanteremmel és 3 tanítóval. A tanulók most is csak télen látogatták. A nagy részük kora tavasszal summás munkára ment. Ezt bizonyítja a Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag Egyenlőre Egyesített Vármegyék tanfelügyelőjének leirata a pusztai járás főszolgabírájához. A tanfelügyelő leírja, hogy a 61 továbbképző iskolába beírt tanuló közül 46 volt igazolatlan mulasztó. Felkérem a Főszolgabíró urat, hogy szíveskedjék egyben a községi elöljáróságot felhívni arra, hogy állapítsa meg, hogy a tankötelesek közül kik és hová szegődtek el hónapos munkára. Győr, április 28. Dr. Boldizsár Dezső Vez. kir. tanfelügyelő A képen László János plébános úr, Fekete Péter káplán és a teljes királyi tanfelügyelőség. Kijöttek Nyúlra megnézni, hogy a tanító, Szilaj Gyula milyen szinten dolgozik. 13

14 A nyúli általános iskola történeti előzményei A leírtakból kitűnik, hogy az 1930-as 40-es években a szegénység fokozódásával az emberek műveltségi színvonala is alacsony volt. A szülők nem látták be a rendszeres iskolábajárás fontosságát, vagy szükségük volt a keresetre a család eltartásához. Sok gyermek a 6 elemit sem tudta befejezni. Ez rányomta bélyegét az egész iskolarendszerre. Némi megnyugvásra ad okot, hogy a 30-as évektől egy-két szegényparaszt vagy munkás is megpróbálta a gyermekét Győrben taníttatni. Évente 5-6 tanuló járt polgári iskolába, 3-4 gimnáziumba. A továbbtanulók jó része tanító, jegyző, hivatalnok lett. A felső iskolába kerülő néhány ifjú a papi, ügyvédi esetleg mérnöki, orvosi pálya felé orientálódott. A diákok továbbtaníttatásánál jelentős szerepe volt a falu plébánosának, tanítójának. A tehetségesebb gyermekeket segítették. Domonkos István plébános, író Csicsai Benedek kántortanító Baráty Modrovics János tanító Szilaj Gyula kistanító 1945 után 3 iskola is működött a községben. A falusi katolikus és a hegybeli, valamint az albeli, állami iskola. Megindult a 8 osztályos általános iskolai oktatás. A neve is jelzi, hogy nem elemi, hanem általános műveltséget kell adni a tanulóknak. Fokozatosan bevezetésre került a korszerűbb tanítási elveknek megfelelő tanítói végzettségek megszerzése. Alsó tagozatban tanítói oklevél, felsőbb osztályokban pedig már a szaktanári végzettség volt követelmény az oktató-nevelő munkához. Ebben az időszakban igazgatók voltak: Vitéz Kelevész Győző, 1959-ig Szigeti István, ig Both Katalin (Simon Frigyesné). A község vezetői már a 60-as években látták, hogy gyermekeik iskolai körülményei méltatlanul szegényesek. 3-4 helyen, sokszor zsúfoltan folyt a tanítás ben határozottá vált az iskolaépítés igénye, majd 1969-ben elkészültek a konkrét tervek. 14

15 Az új iskola születése Az új iskola születése Megindult a mozgósítás. A falu apraja-nagyja magáénak érezte ezt az ügyet. A Kisalföld című napilap 1969 áprilisi száma is foglalkozott a témával. Nyúli iskolapélda címmel, Józsa károly igazgató nyilatkozatában elmondta, hogy jelenleg három iskolában tanítanak 16 tanulócsoporttal. Jogos volt tehát a falusiak vágya. A felsőbb szervek 4 tanterem építésére adtak lehetőséget. Nyúl községnek legalább 8 teremre lett volna szüksége. A hiányzó összeget társadalmi munkával teremtették elő. Régi sportpálya: Ide álmodták az új iskolát A felajánlás összege Ft és a munka értéke Ft volt. 15

16 A nyúli általános iskola történeti előzményei Az avatóünnep emlékalbumának első lapja A közösségi és iskolavezetés a szülőkhöz fordult, hogy ki-ki anyagi lehetőségei szerint járuljon hozzá az iskolaépítéshez forint jött össze, ugyanekkor megindult a társadalmi munka szervezése. A szülők 1-10 napot vállaltak. 16

17 Az új iskola születése Józsa Károly az építkezés elindítója és menedzsere. Minden az alapoknál kezdődik. Megindult az építkezés. Az alapozás és a lábazat teljes mértékben társadalmi munkával készült. A Pajtás című újságban is megjelent egy cikk, mely a nyúliak lelkes helytállását dicsérte. A következőket írták: A felvonulási téren nyüzsögnek az emberek. Fürge kezű lányok téglát rakodnak, balra csákányok zúzzák a törmeléket. Szemben lapáttal rakodják a homokot. A munkások csupa pehelysúlyú bajnokok, vagyis gyerekek. Tanítás után is megjelennek és kérdezik hol, mit kell segíteni. A falu vezetői tudták, hogy bízhatnak a falu lakosságában és a felsős tanulók helytállásában. Az elmúlt időszak igazolta őket. A 6 millió forintos költségekhez az alábbiak szerint járultak hozzá: Társadalmi munka 1,5 millió forint, a lakosság hozzájárulása téglajegyekben 80 ezer forint. 17

18 A nyúli általános iskola történeti előzményei Az iskola felszerelésébe a Megyei Tanács 200 ezer forintot, a Megyei Tanács 2, 4 millió forintot, a Községi Tanács 1, 8 millió forintot biztosított. Az iskola kivitelezését és a munkálatok szervezését a Nyúli vegyesipari KTSZ végezte. Köszönetünk és elismerésünk minden kicsi és nagy nyúli ember nevében a gondolatot megálmodó, a kivitelezést megszervező és a költségeket előteremtő lokálpatriótáknak: Józsa Károly igazgatónak és Szabó Imre tanácselnöknek. 18 Az avatóünnepség szeptember 1-jén volt.

19 Az új iskola születése Az első tanévnyitó (1971.) és a diáksereg 549. sz. Hunyadi János Úttörőcsapat zászlaja A karmester búcsúzik (1975.) és előtte az iskola jelképes kulcsa Néhány mondat az avatón elhangzottakból: Új iskolát avatunk. Az új épületre tekintve eszünkbe jut, újra gazdagabbak lettünk az oktató-nevelő munka egy nagyszerű műhelyével. Iskolánk a megye legkorszerűbb falusi iskolája. Az építők és a birtokbavevők is büszkék lehetnek erre a létesítményre. Iskolánk pedagógusai oktatják, nevelik a jövő nemzedékét. Azon fáradoznak, hogy a kisebbek, nagyobbak egyaránt eligazodjanak a tudomány útvesztőiben. Az egy helyre koncentrálódott diáksereg és nevelőik igazi közösséggé kovácsolódtak. Jó hangulatú tartalmas rendezvények, kulturális- és sportesemények színhelye lett az új iskola. Lehetőség nyílt az oktatás korszerűsítésére. Beindult és sikerrel működött alsó tagozaton a tantárgycsoportos oktatás, amely napjainkban a felső tagozaton is eredményes. Az ún. nívócsoportos oktatás beindítása is az ő nevéhez fűződik, mely a későbbi évek során kiteljesedett. 19

20 A nyúli általános iskola történeti előzményei Aki nagyot mer gondolni és képes megvalósítani, arra előbb-utóbb felfigyelnek. Így történt azután, hogy a fiatal ambiciózus igazgatónk újabb kihívást kapott az élettől május 15-én átvette a Megyei Sporthivatal vezetését től Faragó Sándor vezette az intézményt. Ebben az időszakban szakmailag is nagyot fejlődött az intézmény 23 tanerője, az új oktatási koncepciók minden nevelőt továbbképzésre, szakmai többlettudásra ösztönöztek. A tanárok is tanultak szerte az országban, komplex tanfolyamokat, másoddiplomát szereztek. Helyi program is volt bőven, az alsós és felsős tanulók sok tanulmányi és sportversenyen való részvétele öregbítette a nyúliak hírét. Az igazgató urat 1982-ben felkérték a Megyei Művelődési Osztály munkatársának, így ő is távozott, Győrbe költözött ig Szűcs Alajos kapott igazgatói megbízást. Az ő nevéhez kapcsolódik a fúvószenekar újjáélesztése és menedzselése ben végre sikerült megszűntetni a délutáni, az ún. váltott tanítást. Az alsó tagozat egy része a régi iskola épületében kapott helyet. Beindult negyedik osztályban a német nyelv oktatása is. Vezetése alatt épült fel az iskolához csatolt korszerű tornaterem, melynek megvalósítására az iskola építésekor a szűkös anyagiak miatt nem nyílt lehetőség. Az iskola építéséhez hasonlóan, Szabó Imre tanácselnök és Szűcs Alajos igazgató kéréssel fordultak a szülőkhöz és a község lakosaihoz. Kérték az anyagi hozzájárulást és a társadalmi munkát. Részlet a levélből: A Községi Tanács önkéntes községfejlesztési hozzájárulást kér a község lakosságától a tornaterem építéséhez. A társadalmi erőfeszítésekhez az önök megértő támogatását kérjük. A felhívás eredményes volt, a társadalmi munka értéke 800 ezer forint, a felajánlások összege 350 ezer forintot tett ki. Az építkezés 1983 őszén fejeződött be. A győri járás első tornatermének átadása november 18-án volt. A szülők és a tanulók egyaránt örültek a 18 x 36 méteres sportlétesítménynek. 20

21 Az új iskola születése A tornaterem átadási ünnepsége Szűcs Alajos mondta az átvételkor: A tornatermet örömmel átveszem. Olyan létesítménnyel gazdagodtunk, amelyet kevesen mondhatnak magukénak. Az igényes testnevelésórák és a gyerekek sportolási igényén kívül a felnőtt lakosságnak is rendelkezésre áll. Szeretnénk, ha iskolánkból minél edzettebb fiatalok kerülnének ki. Az impozáns épület teljes költségvetése a következő: Megyei Tanács: 2,5 millió Ft. Községi Tanács: 1,8 millió Ft. Társadalmi munka: 800 ezer Ft. Nyúli TSZ: 400 ezer Ft. Országos Sporthivatal: 300 ezer Ft. Lakossági hozzájárulás: 300 ezer Ft. KTSZ: 200 ezer Ft. Házgyár: 100 ezer Ft. Összesen: 6 millió 800 ezer Forint A tornaterem alkalmas megyei és területi versenyek rendezésére. A téli időszakban itt tartják edzéseiket a helyi sportkör tagjai is. A faluban önkéntes alapon működő kispályás labdarúgó csapatok, úgynevezett öreglegények tudják összemérni tudásukat, és kielégíteni mozgásigényüket. Esténként megtalálható a pályán a segédmunkás és az orvos egy csapatban. A megnövekedett lehetőségekkel az elvárások is nőttek a testnevelés tanításával szemben. A rendszerváltás után ig Balogh Ferenc állt az iskola élén szeptemberétől harmadik osztálytól, az 1993/1994-es tanévtől oktatunk német, angol nyelvet a szülők választása alapján óta számítástechnikai képzést is 21

22 A nyúli általános iskola történeti előzményei kapnak tanulóink a negyedik évfolyamtól kezdődően. Ebben az időszakban alakult meg a rendszerváltozás után első ízben az Iskolaszék ig Koziczné Kele Ildikó igazgatónő vezette az intézményt. Tette ezt akkor, amikor bevezetésre került a Nemzeti Alaptanterv, Kerettanterv, Helyi Pedagógiai program, helyi tantervet kellett készíteni az intézményben. Beindította a Napsugár Zeneművészeti, a Grácia Művészeti Iskolát. Az irányítása alatt megalakult a majorette-csoport, amely szép sikereket ért el. Az ünnepi szentmisét Bausz András helyi plébános és Jelenits István, Pilinszky gyóntatópapja celebrálta. A Comenius I. minőségbiztosítási rendszert az ő irányításával építette ki a tantestület. Ebben az időszakban vette fel iskolánk Pilinszky János költő nevét. Elkészült a zászlónk és a Pilinszky feliratos iskolai pólónk is. Létrehozta a legkiválóbb diákoknak adományozható Pilinszky-plakettet. Igazgatósága alatt három tanteremmel és új nevelői szobával bővült iskolánk. Bevezette a CED differenciált oktatást az alsó tagozaton. Az ének-zene oktatás fejlesztése céljából 2000 szeptemberétől bevezetésre került a zenei iskolai képzés a Napsugár Zeneiskola keretein belül. Jelenleg Győriné Csendes Gyöngyi irányítása alatt működik az intézmény óta dolgozik az iskolában, augusztusig igazgatóhelyettes től megbízott, majd 2005-től kinevezett igazgató. Irányítása alatt történt a vizesblokkok, öltözők teljes felújítása, az új épületszárny építése. Az iskola belső szépítése is elkezdődött. Az iskolaudvar rendezése elindult. Sikerült egy fejlesztőszobát kialakítani. Szaktantermekbe médiaszekrények kerültek, amelyekkel a korszerű oktatáshoz szükséges feltételeket biztosította. 22

23 Névadónk A Phare pályázattal megvalósított szakmai fejlesztés, a LEXIA-program kidolgozásának volt a szakmai menedzsere. Sikerült létrehozni a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára egy fejlesztő oktatási szoftvert. A Pilinszkyemléktábla elhelyezésére is sor került, amelyre azon diákok kerülhetnek fel, akik Pilinszky-plakettet kapnak nyolc éven át nyújtott kitűnő tanulmányi eredményükért. A Comenius Minőségirányítási program további alkalmazását, az iskola eddigi hagyományainak ápolását is szívügyének tartja. Névadónk Pilinszky János november 27-én értelmiségi családban született. Apja Pilinszky János, anyja Baitz Veronika ben érettségizett a budapesti piarista gimnáziumban, jogot, majd magyar irodalmat és művészettörténetet hallgatott, de nem fejezte be ben katonának vitték februárjában Nyugatra vitték, így került a németországi Harbach faluba. Ezen a helyen és néhány koncentrációs táborban betegeskedve, szörnyű körülmények között élte át a háborút. Verseit a Magyarok és a Válasz adta ki. E kötettel nyerte el 1947-ben a Baugmartendíjat ben megírta híres versét az Aranymadár címmel november 1-jétől az Új Ember című hetilap munkatársa volt ben József Attila-díjat kapott. Rengeteget utazott. Bejárta Lengyelországot, Svájcot, Belgiumot, látta Újvidéket, Bécset, Párizst, Londont, Rómát, sőt Amerikába is eljutott. Fontosabb művei: Rekviem, A nap születése, Tér és forma. Pilinszky írói és költői munkássága roppant változatos volt. Írt verseket, prózát, filmnovellát, költői oratóriumot, verses mesét, lírai színműveket, esszét, kisprózát, publicisztikát ban Kossuth-díjat kapott ben hunyt el. Június 4-én hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára Budapesten. 23

Az oktatás története Csengelén

Az oktatás története Csengelén Az oktatás története Csengelén Lantos István Lantosné Horváth Irén Bevezető A község lakosaiként, és a csengelei Általános Iskolában dolgozó pedagógusokként, élénken érdeklődünk az iskola története, jelene

Részletesebben

A zsombói iskola története és szerepe 1890-2011-ig

A zsombói iskola története és szerepe 1890-2011-ig SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK A zsombói iskola története és szerepe 1890-2011-ig Konzulens: Ormándi János tanszékvezető főiskolai

Részletesebben

A Gyepszél utcai iskola

A Gyepszél utcai iskola A Gyepszél utcai iskola 100 éves jubileumi kiadványa 2013/2014 Kiadja a Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakiskola Felelős szerkesztő: Jakabné Horváth Erzsébet intézményvezető Készült a Nyomdai

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. február Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Tájékoztató a népszavazásról Beiratkozás előtt 4.oldal Kiváló minősítést kapott a zeneiskola A gyáli Kodály Zoltán

Részletesebben

Pilismaróti Hírek HELYTÖRTÉNETI ÜNNEPI SZÁM 2009. Tartalomjegyzék: Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási infrastrukturális fejlesztése

Pilismaróti Hírek HELYTÖRTÉNETI ÜNNEPI SZÁM 2009. Tartalomjegyzék: Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási infrastrukturális fejlesztése Pilismaróti Hírek A Maróti Hírek jogutódja Pilismaróti Hírek 2009. augusztus 20. XVIII. évfolyam 1. szám HELYTÖRTÉNETI ÜNNEPI SZÁM 2009 Múlt Tartalomjegyzék: Régmúlt A református templom nagyobbítása,

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50.

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50. SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN kép1: (nincs képaláírás) 50. Jubileumi évkönyv az iskola fennállásának 50.éve alkalmából Összeállította és szerkesztette: Adorján Gyuláné, Avarkeszi Ágnes, Bagi Mihály,

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv JUBILEUMI ÉVKÖNYV 70 éves a Dózsa György Általános iskola Jubileumi Évkönyv DÓZSÁS BEKÖSZÖNTŐ Dózsás diák vagyok. Mondtam büszkén annak idején, ha megkérdezték: te melyik iskolába jársz? Az iskolához

Részletesebben

A nyár eseményei, rendezvényei, ünnepei (Falunap, Nótaest, Augusztus 20.)

A nyár eseményei, rendezvényei, ünnepei (Falunap, Nótaest, Augusztus 20.) A nyár eseményei, rendezvényei, ünnepei (Falunap, Nótaest, Augusztus 20.) A csépai néptánccsoport A jubileumi sakkozók szponzoraikkal Falunapi torna Falunapi arcfestés Tápai Tamás bravúros bemutatója Bódi

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról 2 0 0 9. n y á r Kedves Pannonhalmi Polgárok! Ismét elszaladt három hónap és beköszönt a nyár. Gondolom mindenki várta a jó időt, hogy a munkák beinduljanak. Sajnos a gazdasági élet, ami jelenleg uralkodik

Részletesebben

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására.

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására. 2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 3 2. Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések...

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

SZEPTEMBER BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK. Változások az új tanévben GYŰRŰS ZSIDÓ - A HELYI AMATŐR SZÍNTÁRSULAT ÜNNEPI DÍSZELŐADÁSA

SZEPTEMBER BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK. Változások az új tanévben GYŰRŰS ZSIDÓ - A HELYI AMATŐR SZÍNTÁRSULAT ÜNNEPI DÍSZELŐADÁSA Lakossági tájékoztató BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK Ó SZEPTEMBER 4. oldal 2013. szeptember II. Vadász Júliális szeptember 13. (péntek) 19 órától - IKSZT MOZI aula JÁTÉKRA FEL! Részletek a 8. oldalon. szeptember

Részletesebben

Az ózdi Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2013.

Az ózdi Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2013. Az ózdi Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2013. T A R T A L O M J E G Y Z É K Előszó 4 Iskolánk története 7 Az iskola jellemzői: az intézmény

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk! XII. évfolyam 2-3.szám 2007. december Ébredj fel, aki alszol, és felragyog néked a Krisztus. A Szentírás tanít bennünket mint mindenkor - így a szárnyas idő adventjében. Az ének is felrázni akar: Emeljük

Részletesebben

Intézménytörténet (1963-2013)

Intézménytörténet (1963-2013) ISKOLATÖRTÉNET K I S E GÍT Ő I S K O L A (1963-1985.) 8. S Z. Á L T A L Á NOS I S K O L A (1986-2002.) B A RTOS S Á N D O R Á L T A L Á NOS I S K O L A (2003-) 1 Intézménytörténet (1963-2013) Önálló körzeti

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben