ISKOLATÖRTÉNET A világot nem a zsarnokok, nem a hatalmasok, hanem a gyerekek, a kicsinyek uralják! ( Pilinszky János )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISKOLATÖRTÉNET 1971-2006. A világot nem a zsarnokok, nem a hatalmasok, hanem a gyerekek, a kicsinyek uralják! ( Pilinszky János )"

Átírás

1 ISKOLATÖRTÉNET A világot nem a zsarnokok, nem a hatalmasok, hanem a gyerekek, a kicsinyek uralják! ( Pilinszky János )

2 Impresszum Akiknek a gyűjtőmunkáiból merítettünk: Dr. Ábrahám Imre Nyúl község nyelvkincse című könyvéből, Kele Ildikó igazgató, Józsa Csabáné tanító. ifj. Markovszky Ernő, Szűcs Mihály tanár. Kiadta: Donator Pro Cultura et Stilus Vitae Alapítvány, Nyúl. Felelős szerkesztők: Győriné Csendes Gyöngyi, Józsa Csabáné. Nyomdai előkészítést végezte: Móricz Attila Lektorálta: Móricz Attiláné Nyomdai munka: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. Győr, Viza út 4. Aktuális információk az iskola és a község honlapján:

3 Nyúl község története Nyúl község története Nyúl a síkság és a dombok, a lankás hegyoldalak községe, jelenleg 3963 lakosú. A Bakony hegység távoli dombhajlatainak tövében fekszik, Győrtől délre, 14 kilométerre. A község írásbeli feljegyzések alapján körülbelül 940 éves múltra tekinthet vissza. Nevével a Villa Nuul alakban már a XI. században I. István 1037-i bakonybéli alapítólevelében találkozunk, 1086-ban pedig Nulu néven, szerepel. Területének túlnyomó része a Győri vár tartozéka volt. Várszolgák lakták, akik szőlőműveléssel foglalkoztak. A község lakói később a Pannonhalmi Apátság jobbágyai lettek. A XIII. század derekán a Túróczi prépostság, majd később a győri káptalan és a leveldi Karthauziak is kaptak itt földeket. A település akkor már három részből állt, Nagy-Nyúl, Kis-Nyúl, Káptalan-Nyúl. A török világban mindhárom Nyúlnak külön ozmán földesura volt, akik személyükben gyakran változtak, és egyre magasabb adókat követeltek. Nagy-Nyúl földesura Ali Csausz, majd vője Izlan. Káptalan-Nyúl török földesura hétszer változott. Kis-Nyúlon Hadai Saeban kínozta a lakosokat, akik a sorozatos zaklatások miatt el is hagyták a falujukat. A Rákóczi-szabadságharc idején 1704-ben a három települést, valamint a vele szomszédos Nyúlhegy nevű kisközséget német és rác seregek pusztították. Ennek emlékét őrzi a település legrégebbi szobra a magas oszlopra állított Mária a gyermekkel, amely a Szurdik aljánál található, egy hatalmas gesztenyefa oltalmában. A birtokviszonyok annyiban változtak később, hogy a veszprémi és a szombathelyi püspökség is a földesurak sorába lépett. Egyes egyházi javadalmak pedig világi nemes családok kezébe kerültek ig Nyúl hűbéres szinten folytatta mindennapi életét. Az 1848-as szabadságharc után a falu népe gyarapodni kezdett ben a falunak 2875 lakosa volt. A falu népessége az 1873-as évben nagy válságba került, ugyanis a kolera ütötte fel a fejét a faluban is. Közigazgatásilag még a XIX. század második felében is az a rendkívüli helyzet alakult ki, hogy a három Nyúlhoz egy-egy hegyközség tartozott, külön bíróval és községi elöljárósággal. Az akkori pecséten a Nagi Nol Falv felirat szerepelt, belső körében szőlő, szőlőkés és serleg. Évszáma nem szerepel rajta október 19-én Nyúlfalu 3

4 Nyúl község története néven egyesültek képviselőtestületi határozat, illetve belügyminiszteri rendelet alapján, a korábban különálló, de már teljesen összeépült és egymásra utalt településrészek. Kis-, Nagy- és Káptalan-Nyúl egyesül Nyúlfaluvá, Kis- és Nagy- Nyúlhegy pedig Nyúlheggyé. A községpolitikai ügyeket a bírók és az elöljáróságok végzik. Erdős József személyében 1819-ben jegyzővel is találkozunk. A községháza már ekkor is, mint később biztosan az 1990-es évig meglévő egészségház volt ben újabb egyesülés következett, a /1939. III. b. számú miniszteri rendelet értelmében a két községrész visszakapta régi, a feudális széttagoltság előtti közös nevét, Nyúl -t. A szőlő művelésében nagy szerepe volt a vincelléreknek. Minden terület saját vincellérje köteles volt a tulajdonosnak és a hegybírónak jelenteni. Ezek szabályozására emlékeztetnek a 1776 és 1823 közötti időkből maradt hegyközségi törvények. A megvásárolt szőlőterületeket 1888-ban az Amerikából behurcolt filoxéra teljesen tönkretette. A területek százaléka így teljesen elpusztult. Az elszegényedett lakosság a századforduló utáni években tömegével vándorolt ki Amerikába. A falu eredeti egyszerű kis temploma az 1760-as évek táján porig égett. A falu új barokk stílusú templomát Mária Terézia építtette Fellner Jakab építész tervei alapján 1775-ben házi pénztára terhére. A római katolikus templom A templom szentélye a fő oltárral 4

5 Nyúl község története Művészi értékűek freskói, melyeket Dorfmeister István festett 1876-ban. A nyúli hegyben a Szurdik tetején található a Szent Donát-kápolna. Mérete cáfolni látszik azt a tényt, hogy több részletben épült. A Szent Donát-kápolna A kápolna belseje. Szentélye a szent püspököt ábrázoló oltárképpel 1710-ből való. Ez valójában csak egy körmeneti stáció volt, amit 1830-ban építettek kápolnává, de a tornyot csak 1901-ben építették hozzá. Ekkor húztak föl a toronyba két kis harangot. Az egyiket a szombathelyi szeminárium, a másikat a kegyúri uradalom bérlői, a Markovszky testvérek adományaként. Szent Donátot, mint a szőlők védőszentjét tisztelik, a kápolnában ünnepnapokon este van mise, de évente egyszer, az egész település nagytemplomává lép elő. Ilyenkor tartják a szabadtéri ünnepi búcsúi misét. A község ezt tartja a település búcsújaként. Az első világháborúban Nyúl falu 300 katonát adott, melyből 45 hősi halált halt. Nyúlhegy falu pedig 400 katonát adott a hazának, ebből 70 halt hősi halált. Neveiket a templom emlékművére jegyezték fel. A közösség növekedése már a múlt század első felében fölvetette a településhálózat fejlesztését. Az elöljáróság is számolt ezzel, és úgy tűnt, hogy a tagosításkor szabadít is föl parcellákat a hegy alján ban megnyitotta a Vasút sort, majd 1930-ban átengedte a Dózsa (akkor Szent Imre) telepet. A volt Markovszky-kert ugyan az 1840-es térképen is házhelyi földként szerepel, de kiosztására a Pap-taggal együtt csak 1945-ben került sor (Hunyadi, illetve Rákóczi telep). 5

6 Nyúl község története Az élethez való kisebb-nagyobb javakat, cikkeket mindinkább a kereskedelemből kezdte beszerezni a korábban önellátó és kisebb igényű lakosság, így fel kellett fejleszteni a kereskedelmi hálózatot. A község afféle szolgáltatóházat (a mai községháza helyén álló keresztházat) bocsátotta az iparosok és kereskedők rendelkezésére, de ebben az időben jelentek meg az első zsidó boltok és kocsmák is (Sónenfeld-Samu és a Wágner családoké). Az előbbi 1862-ben nyílt. Ekkor már a gazdák sem restellték a kiskereskedői foglalatosságot, és kiteljesedett a Hangya Szövetkezet üzleti tevékenysége is, így már nyolc kisebbnagyobb bolt állt a lakosság rendelkezésére. A közlekedés és a hozzá szükséges utak száma, állapota és minősége csak igen lassan növekedett, illetve javult. A veszprémi, tűrhető minőségű kövesút mellé megépült a hasonló hegyaljai út is. A vasút már 1896 óta megvan, de állomás csak 1942-ben épült hozzá. Mindkét utat elsősorban a Győrbe való járásra és áruszállításra használták. A vonatozással a változás sokáig csak annyit jelentett a piacozók életében, hogy a gyalogos út nagy részét a szabadhegyi állomásig tették meg vonaton, de onnan továbbra is gyalog kellett menniük, mert úgy olcsóbb volt. A gépkocsi megjelenésével indult a távolsági buszforgalom is, de csak kevesen vették igénybe a burkolatlan utak nagyon rossz állapota miatt. Feneketlen sár vagy bokáig érő por borította az utakat. Nem sok középület épült ebben az időben. Meg kell emlékeznünk az iskolaépítésről ban egy majorsági épület átalakításával létrejött a falusi iskola. A Római Katolikus Szent István elemi iskola (Az épület homlokzatán lévő Szent István-szobrot a Milleneumi-park készítésekor a községháza oldalában kialakított kegyeleti talapzatra helyezték át.) 6

7 Nyúl község története Az 1900-as évek legelején megépült a hegybeli, később az albeli iskola. Sajnos mára mindkettő rossz állapotba került. A hegybeli iskola Az albeli iskola Az intézményes művelődésben az 1868-tól megváltozott helyzetű népiskola próbálta fölvenni a lépést. A népiskolai törvény kötelezett az iskolába járásra, és előírta az elsajátítandó tananyagot. A törvény és elfogadható megvalósulása között évtizedek teltek el, mert kezdetben az élet nem kívánta az iskolázottságot. Idővel azonban tanítónak és szülőnek is komolyan kellett vennie a kötelességét, mert a mindennapi életben szükség lett az alapismeretekre. Az újság és a könyv megjelent a faluban is, lassanként pedig megindultak az ifjak, később pedig a lányok is a középiskolák polgári, reáliskola vagy gimnázium felé. A továbbtanulók nagy hányada megrekedt a középszinten. Tanító, jegyző, hivatalnok lett belőlük. A felső iskolába kerülő néhány ifjú a papi, ritkábban a tanári, ügyvédi, esetleg orvosi pálya felé orientálódott. Később az otthonmaradóknak is szerveztek továbbképzéseket. Ezek kétkezi gyakorlat elsajátítását célozták: szabás, varrás, főzés, kosárfonás. De voltak igényesebb, magasabb szintű tudást adó tanfolyamok is, például a tejellenőri, az ezüst és aranykalászos gazda tanfolyamok. Összetett feladatot láttak el az egyletek, biztosították a művelődést, a nemes szórakozást, és keretei voltak a közösségi életnek. Ilyenek voltak először a gazdakör legényegylet, katolikus kör, 1920 után pedig a KALOT, KALÁSZ és bizonyos szintig a leventemozgalmak. Gyökeret eresztett a műkedvelő művészeti mozgalom is. A népszínjátszás bevonult a faluba már a század elején, és csakhamar közkedveltté vált. 7

8 Nyúl község története Új színfoltként jelent meg a két világháború között az énekkar, melyet Csicsay Benedek vezetett, és rövid idő alatt magas színvonalra emelt. A passzív művelődés is lehetővé vált a faluban. A kultúrház 1929-ben szintén majorsági épületből került kialakításra. A kultúrház megépítésével helyet kaptak az iskolások és felnőttek színielőadásai és műsoros estjei, valamint a faluzó előadók produkciói ben beköltözött az új szórakoztató üzem, a mozi. A vasútállomás 1942-ben került megépítésre. A vízügyi gondokat a belterületen csak tüneti kezeléssel oldották meg. A Szurdikon a víz félelmetes romboló munkáját csak lassítani tudták a megépített kőgátakkal. A szurdiki kanálist, pedig a falun vezették keresztül, és ez időszakosan szennyes áradattal lepte el a mélyebben fekvő településrészeket. A nyúli Szurdik képe a szurdiktetőről. Egészséges ivóvizet csak a hegyben lehetett találni. A falusi rossz állapotokon az elöljáróság a községháza elé fúrt kúttal enyhített ban bevezették a faluba a villanyvilágítást ben megalakult az I. szintű TSz re elkészült a falut a heggyel összekötő út. 1956, a forradalom évében a falu is megérezte a változásokat. Nyúlon nem volt felkelés, viszont kivándorlások voltak tavaszán a hegybe is bevezették a villanyt, ez nagyon megkönnyítette az ott lakók életét, mert a vízvételezést elősegítő hidroforokat (régi házi vízellátó berendezés) be lehetett üzemelni. Orvos Áts Illés személyében a két világháború között került először a faluba, védőnő pedig az egészségházban kapott rendelőt. Szülésznő már a 19. században tevékenykedett a faluban, akit Savó néninek hívtak ben átadták az új gyógyszertárat ben felépült az új sporttelep. A sportnak nagy tábora van most napjainkban is Nyúlon. 8

9 Nyúl község története Nyúli könyvtár 1968-ban elkészült az új könyvtár. Az új községi könyvtár A könyvtár olvasóterme A nyúli iskolához és a falu művelődéséhez, az iskola társadalmi szerepének a megítéléséhez szervesen kapcsolódik a községben lakók művelődési igénye. Valójában ez a folyamat már az 1900-as évektől megindult, de könyvtárról ekkor még nem beszélhetünk. Az olvasókör megalapítója Horváth György kistanító volt. A kör tagjai először az iskolában, később egy bérelt házban kaptak helyet. Könyvállományuk igen szegényes volt, ennek ellenére gyakran tartottak felolvasásokat. Legkedveltebbek voltak Jókai és Gárdonyi művei. Az első világháború kezdetén a kör felbomlott. A háború után sokáig nem működött semmiféle szervezet, a könyveket pedig elraktározták. Az 1932-ben épült kultúrházban kezdett el működni az Ifjúsági Kör, mely a felbomlott olvasókör könyvkészletét felújította. Ekkor már könyvtáros is volt Oroszlány Miklós személyében. A kör tagjai színielőadásokat is tartottak. A háború ismét megszakította a kulturális életet. A könyvtár ben szerveződött 243 könyvvel és 12 olvasóval ben a Községi Tanács épületében kapott helyet ban megépült az új községi könyvtár, mely modern, tágas 150 négyzetméter alapterületen helyezkedett el. Külön felnőtt és gyermekkönyvtár állt az olvasók rendelkezésére. Könyvtárosok Várady László, később Bakonyi István pedagógusok voltak. Ezek az évek jelentették a nyúli könyvtár fénykorát. Köszönhette ezt modern épületének, a kor szellemének és a különféle olvasó brigádmozgalmaknak. Nem jelentett akadályt neves írók meghívása sem, mert a megyei könyvtár finanszírozta, sőt, szervezte ezeket az író-olvasó találkozókat. 9

10 Nyúl község története Vendégeink voltak: Veres Péter Kossuthdíjas író Palotai Boris, Sánta Ferenc írók Zsoldos Vera illusztrátor Nagy Katalin Donászi Magda Találkozó Donászi Magdával Fehér Klára Galgóczi Erzsébet Gazdag Erzsi, Jókai Anna Baranyai Ferenc, Fenákel Judit Berkesi András Deme László nyelvész és Dobai Péter író Csák Gyula író Csendes Béla költő, a falu szülötte 10 Bellovics Illésné a könyvtárban 2006-ban

11 Nyúl község története A községfejlesztési alapból támogatták a könyvállomány gyarapodását. Három év alatt a kötetek száma példánnyal növekedett ben már kötetre rúgott az állomány ben került a könyvtárba Bellovics Illésné, Teri néni. Ő először a gyermekkönyvtár vezetését vette át, majd 1987-ben az egész könyvtár az ő irányítása alá került. A könyvtár 1990-ben bezárt, állománya két évre raktárba került. A helyére épült faluházból kiszorult. A községháza emeletén kapott két helyiséget. 6 évig működött itt, amikor a falu vezetői elhatározták kiköltöztetését. Oka, hogy az épület statikailag nem felelt meg a könyvek súlya okozta megterhelésnek. Ismét költözni kellett, a régi iskola épületébe, mely tágas és világos volt, de csak egyetlen nagyobb helyiséggel rendelkezett. Ezt kellett berendezni úgy, hogy minden korcsoport számára megfelelő legyen. A jelenlegi probléma a helyhiány. Nem alkalmas rendezvények, író-olvasó találkozók itt történő megtartására sem. A konyha költözésével a könyvtár ismételten költözni kényszerült. Annál is inkább, mert a jelenlegi épület műszaki állapota nem megfelelő. A Sport utcai óvoda épülete ad otthont a könyvtárnak. A sok hányattatás után végre a kor igényeinek megfelelő könyvtár kialakítására nyílik lehetőség. A könyvtár állománya: kötet, ebből gyermek szépirodalom db, ismeretterjesztő db. A beiratkozott olvasók száma 2006-ban 398 fő, ebből gyermek 187 fő. A könyvállomány gyarapítására fordítható éves keret eléri már az forintot. A jelenlegi könyvtárépület a régi napközi helyén működik 11

12 A nyúli általános iskola történeti előzményei A nyúli általános iskola történeti előzményei 1698-ban Kis-, Nagy- és Káptalan-Nyúl lélekszáma 440 fő volt. Iskolamesterről is szólnak az írások. Hamarosan megszűnt az iskola, mert kevés tanuló látogatta. Iskoláról, tanításról olvashatunk az 1719-es anyakönyvben ban az iskolamester Szili János volt, utána pedig már rendszeresen találkozunk velük. Országos példák szerint tanítás csak a 3-4 téli hónapban folyt, tantárgyak az olvasás, írás, katekizmus és a számolás. Az iskola ekkor a régi egészségház melletti Sulyok-féle házban kapott helyet. A tanítás-tanulás feltételei nem voltak mindig biztosítottak. Az 1736-os úrszéki jegyzőkönyvből értesültünk, hogy a hegybeli lakosok nem vitték be az iskola fűtéséhez szükséges tűzifát. Azzal védekeztek, hogy nem jutott hely az iskolában gyermekeiknek. Igazság szerint azonban védekezésük alaptalannak bizonyult, mert lett volna még hely, de padok nem voltak ban a község lakóinak száma 846-ra növekedett. Ismét volt iskolamester, Karvalics Jánosnak hívták. Az iskolaszéki jegyzőkönyv szerint a községbeliek fő foglalkozását is figyelembe véve a következő határozatot hozták: A szüreti szünidő az általános szüret megkezdésétől számítva 14 napig fog tartani Az 1900-as évek elején két iskola volt Nyúlon. Egyik a hegyben, a másik a faluban 2-2 osztállyal. A község 500 gyermekét kellett volna befogadnia ennek a 4 tanteremnek re felvetődött egy harmadik tanterem építésének szükségessége, de ez csak 1912-ben valósult meg. Győr vármegye királyi tanfelügyelőjének, Ember Jánosnak 1909-ben írt levele is az építkezés fontosságát bizonyította: A tantermekben lévő zsúfoltság mind egészségügyi, mind pedig pedagógiai okokból mielőbb megszüntetendő. A nyúlhegyi állami elemi iskola igazgatója is arról írt a falusi rk. iskola igazgatójának, hogy nem tudja fogadni a nyúlfalusi diákokat (20-30 főt), mert a hegyben is túlzsúfoltak a tantermek ből Domonkos István helybeli plébános írását olvashatjuk: 12 Domonkos István az a drága iskola pedig áll üresen, 4-5 hónapig. Ahol közös legelők nincsenek, a hatodik hónapba is belerí az iskolák kongása, mert valóságos életveszedelem október előtt a nagyobbacska gyerekeket összefogdosni. Egyetlen szegény embernek egyetlen kuli tehene áldozatul kívánja a kis parasztfiú lelki

13 Nyúli könyvtár műveltségét, mert az állat eszik, és etetni kell a hó szakadtáig. Hosszú a tél, a bekötést odázni kell, amíg lehet. Ez égbekiáltó baj. Mindig fáj, amikor látom a kis falusi gyereket, aki a porban csak akkora, mint egy búbos pityermadár. Talán ez az első mellénykéje van rajta, és a kis lajbizsebben madzagra kötve a bicska. Nem ismerek kis parasztfiút e nélkül, de nem ismerek egyetlent, könyvvel a kezében. Ez a múlt, amely fájó. Ezekben az időkben egyre inkább növekedett a városba bejáró munkások száma, hogy a család anyagi helyzetén valamit lendítsen, és a megszerzett szakmájával tudásával magának is emberibb életet teremtsen ben már 3 iskola volt a községben 8 tanteremmel és 3 tanítóval. A tanulók most is csak télen látogatták. A nagy részük kora tavasszal summás munkára ment. Ezt bizonyítja a Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag Egyenlőre Egyesített Vármegyék tanfelügyelőjének leirata a pusztai járás főszolgabírájához. A tanfelügyelő leírja, hogy a 61 továbbképző iskolába beírt tanuló közül 46 volt igazolatlan mulasztó. Felkérem a Főszolgabíró urat, hogy szíveskedjék egyben a községi elöljáróságot felhívni arra, hogy állapítsa meg, hogy a tankötelesek közül kik és hová szegődtek el hónapos munkára. Győr, április 28. Dr. Boldizsár Dezső Vez. kir. tanfelügyelő A képen László János plébános úr, Fekete Péter káplán és a teljes királyi tanfelügyelőség. Kijöttek Nyúlra megnézni, hogy a tanító, Szilaj Gyula milyen szinten dolgozik. 13

14 A nyúli általános iskola történeti előzményei A leírtakból kitűnik, hogy az 1930-as 40-es években a szegénység fokozódásával az emberek műveltségi színvonala is alacsony volt. A szülők nem látták be a rendszeres iskolábajárás fontosságát, vagy szükségük volt a keresetre a család eltartásához. Sok gyermek a 6 elemit sem tudta befejezni. Ez rányomta bélyegét az egész iskolarendszerre. Némi megnyugvásra ad okot, hogy a 30-as évektől egy-két szegényparaszt vagy munkás is megpróbálta a gyermekét Győrben taníttatni. Évente 5-6 tanuló járt polgári iskolába, 3-4 gimnáziumba. A továbbtanulók jó része tanító, jegyző, hivatalnok lett. A felső iskolába kerülő néhány ifjú a papi, ügyvédi esetleg mérnöki, orvosi pálya felé orientálódott. A diákok továbbtaníttatásánál jelentős szerepe volt a falu plébánosának, tanítójának. A tehetségesebb gyermekeket segítették. Domonkos István plébános, író Csicsai Benedek kántortanító Baráty Modrovics János tanító Szilaj Gyula kistanító 1945 után 3 iskola is működött a községben. A falusi katolikus és a hegybeli, valamint az albeli, állami iskola. Megindult a 8 osztályos általános iskolai oktatás. A neve is jelzi, hogy nem elemi, hanem általános műveltséget kell adni a tanulóknak. Fokozatosan bevezetésre került a korszerűbb tanítási elveknek megfelelő tanítói végzettségek megszerzése. Alsó tagozatban tanítói oklevél, felsőbb osztályokban pedig már a szaktanári végzettség volt követelmény az oktató-nevelő munkához. Ebben az időszakban igazgatók voltak: Vitéz Kelevész Győző, 1959-ig Szigeti István, ig Both Katalin (Simon Frigyesné). A község vezetői már a 60-as években látták, hogy gyermekeik iskolai körülményei méltatlanul szegényesek. 3-4 helyen, sokszor zsúfoltan folyt a tanítás ben határozottá vált az iskolaépítés igénye, majd 1969-ben elkészültek a konkrét tervek. 14

15 Az új iskola születése Az új iskola születése Megindult a mozgósítás. A falu apraja-nagyja magáénak érezte ezt az ügyet. A Kisalföld című napilap 1969 áprilisi száma is foglalkozott a témával. Nyúli iskolapélda címmel, Józsa károly igazgató nyilatkozatában elmondta, hogy jelenleg három iskolában tanítanak 16 tanulócsoporttal. Jogos volt tehát a falusiak vágya. A felsőbb szervek 4 tanterem építésére adtak lehetőséget. Nyúl községnek legalább 8 teremre lett volna szüksége. A hiányzó összeget társadalmi munkával teremtették elő. Régi sportpálya: Ide álmodták az új iskolát A felajánlás összege Ft és a munka értéke Ft volt. 15

16 A nyúli általános iskola történeti előzményei Az avatóünnep emlékalbumának első lapja A közösségi és iskolavezetés a szülőkhöz fordult, hogy ki-ki anyagi lehetőségei szerint járuljon hozzá az iskolaépítéshez forint jött össze, ugyanekkor megindult a társadalmi munka szervezése. A szülők 1-10 napot vállaltak. 16

17 Az új iskola születése Józsa Károly az építkezés elindítója és menedzsere. Minden az alapoknál kezdődik. Megindult az építkezés. Az alapozás és a lábazat teljes mértékben társadalmi munkával készült. A Pajtás című újságban is megjelent egy cikk, mely a nyúliak lelkes helytállását dicsérte. A következőket írták: A felvonulási téren nyüzsögnek az emberek. Fürge kezű lányok téglát rakodnak, balra csákányok zúzzák a törmeléket. Szemben lapáttal rakodják a homokot. A munkások csupa pehelysúlyú bajnokok, vagyis gyerekek. Tanítás után is megjelennek és kérdezik hol, mit kell segíteni. A falu vezetői tudták, hogy bízhatnak a falu lakosságában és a felsős tanulók helytállásában. Az elmúlt időszak igazolta őket. A 6 millió forintos költségekhez az alábbiak szerint járultak hozzá: Társadalmi munka 1,5 millió forint, a lakosság hozzájárulása téglajegyekben 80 ezer forint. 17

18 A nyúli általános iskola történeti előzményei Az iskola felszerelésébe a Megyei Tanács 200 ezer forintot, a Megyei Tanács 2, 4 millió forintot, a Községi Tanács 1, 8 millió forintot biztosított. Az iskola kivitelezését és a munkálatok szervezését a Nyúli vegyesipari KTSZ végezte. Köszönetünk és elismerésünk minden kicsi és nagy nyúli ember nevében a gondolatot megálmodó, a kivitelezést megszervező és a költségeket előteremtő lokálpatriótáknak: Józsa Károly igazgatónak és Szabó Imre tanácselnöknek. 18 Az avatóünnepség szeptember 1-jén volt.

19 Az új iskola születése Az első tanévnyitó (1971.) és a diáksereg 549. sz. Hunyadi János Úttörőcsapat zászlaja A karmester búcsúzik (1975.) és előtte az iskola jelképes kulcsa Néhány mondat az avatón elhangzottakból: Új iskolát avatunk. Az új épületre tekintve eszünkbe jut, újra gazdagabbak lettünk az oktató-nevelő munka egy nagyszerű műhelyével. Iskolánk a megye legkorszerűbb falusi iskolája. Az építők és a birtokbavevők is büszkék lehetnek erre a létesítményre. Iskolánk pedagógusai oktatják, nevelik a jövő nemzedékét. Azon fáradoznak, hogy a kisebbek, nagyobbak egyaránt eligazodjanak a tudomány útvesztőiben. Az egy helyre koncentrálódott diáksereg és nevelőik igazi közösséggé kovácsolódtak. Jó hangulatú tartalmas rendezvények, kulturális- és sportesemények színhelye lett az új iskola. Lehetőség nyílt az oktatás korszerűsítésére. Beindult és sikerrel működött alsó tagozaton a tantárgycsoportos oktatás, amely napjainkban a felső tagozaton is eredményes. Az ún. nívócsoportos oktatás beindítása is az ő nevéhez fűződik, mely a későbbi évek során kiteljesedett. 19

20 A nyúli általános iskola történeti előzményei Aki nagyot mer gondolni és képes megvalósítani, arra előbb-utóbb felfigyelnek. Így történt azután, hogy a fiatal ambiciózus igazgatónk újabb kihívást kapott az élettől május 15-én átvette a Megyei Sporthivatal vezetését től Faragó Sándor vezette az intézményt. Ebben az időszakban szakmailag is nagyot fejlődött az intézmény 23 tanerője, az új oktatási koncepciók minden nevelőt továbbképzésre, szakmai többlettudásra ösztönöztek. A tanárok is tanultak szerte az országban, komplex tanfolyamokat, másoddiplomát szereztek. Helyi program is volt bőven, az alsós és felsős tanulók sok tanulmányi és sportversenyen való részvétele öregbítette a nyúliak hírét. Az igazgató urat 1982-ben felkérték a Megyei Művelődési Osztály munkatársának, így ő is távozott, Győrbe költözött ig Szűcs Alajos kapott igazgatói megbízást. Az ő nevéhez kapcsolódik a fúvószenekar újjáélesztése és menedzselése ben végre sikerült megszűntetni a délutáni, az ún. váltott tanítást. Az alsó tagozat egy része a régi iskola épületében kapott helyet. Beindult negyedik osztályban a német nyelv oktatása is. Vezetése alatt épült fel az iskolához csatolt korszerű tornaterem, melynek megvalósítására az iskola építésekor a szűkös anyagiak miatt nem nyílt lehetőség. Az iskola építéséhez hasonlóan, Szabó Imre tanácselnök és Szűcs Alajos igazgató kéréssel fordultak a szülőkhöz és a község lakosaihoz. Kérték az anyagi hozzájárulást és a társadalmi munkát. Részlet a levélből: A Községi Tanács önkéntes községfejlesztési hozzájárulást kér a község lakosságától a tornaterem építéséhez. A társadalmi erőfeszítésekhez az önök megértő támogatását kérjük. A felhívás eredményes volt, a társadalmi munka értéke 800 ezer forint, a felajánlások összege 350 ezer forintot tett ki. Az építkezés 1983 őszén fejeződött be. A győri járás első tornatermének átadása november 18-án volt. A szülők és a tanulók egyaránt örültek a 18 x 36 méteres sportlétesítménynek. 20

21 Az új iskola születése A tornaterem átadási ünnepsége Szűcs Alajos mondta az átvételkor: A tornatermet örömmel átveszem. Olyan létesítménnyel gazdagodtunk, amelyet kevesen mondhatnak magukénak. Az igényes testnevelésórák és a gyerekek sportolási igényén kívül a felnőtt lakosságnak is rendelkezésre áll. Szeretnénk, ha iskolánkból minél edzettebb fiatalok kerülnének ki. Az impozáns épület teljes költségvetése a következő: Megyei Tanács: 2,5 millió Ft. Községi Tanács: 1,8 millió Ft. Társadalmi munka: 800 ezer Ft. Nyúli TSZ: 400 ezer Ft. Országos Sporthivatal: 300 ezer Ft. Lakossági hozzájárulás: 300 ezer Ft. KTSZ: 200 ezer Ft. Házgyár: 100 ezer Ft. Összesen: 6 millió 800 ezer Forint A tornaterem alkalmas megyei és területi versenyek rendezésére. A téli időszakban itt tartják edzéseiket a helyi sportkör tagjai is. A faluban önkéntes alapon működő kispályás labdarúgó csapatok, úgynevezett öreglegények tudják összemérni tudásukat, és kielégíteni mozgásigényüket. Esténként megtalálható a pályán a segédmunkás és az orvos egy csapatban. A megnövekedett lehetőségekkel az elvárások is nőttek a testnevelés tanításával szemben. A rendszerváltás után ig Balogh Ferenc állt az iskola élén szeptemberétől harmadik osztálytól, az 1993/1994-es tanévtől oktatunk német, angol nyelvet a szülők választása alapján óta számítástechnikai képzést is 21

22 A nyúli általános iskola történeti előzményei kapnak tanulóink a negyedik évfolyamtól kezdődően. Ebben az időszakban alakult meg a rendszerváltozás után első ízben az Iskolaszék ig Koziczné Kele Ildikó igazgatónő vezette az intézményt. Tette ezt akkor, amikor bevezetésre került a Nemzeti Alaptanterv, Kerettanterv, Helyi Pedagógiai program, helyi tantervet kellett készíteni az intézményben. Beindította a Napsugár Zeneművészeti, a Grácia Művészeti Iskolát. Az irányítása alatt megalakult a majorette-csoport, amely szép sikereket ért el. Az ünnepi szentmisét Bausz András helyi plébános és Jelenits István, Pilinszky gyóntatópapja celebrálta. A Comenius I. minőségbiztosítási rendszert az ő irányításával építette ki a tantestület. Ebben az időszakban vette fel iskolánk Pilinszky János költő nevét. Elkészült a zászlónk és a Pilinszky feliratos iskolai pólónk is. Létrehozta a legkiválóbb diákoknak adományozható Pilinszky-plakettet. Igazgatósága alatt három tanteremmel és új nevelői szobával bővült iskolánk. Bevezette a CED differenciált oktatást az alsó tagozaton. Az ének-zene oktatás fejlesztése céljából 2000 szeptemberétől bevezetésre került a zenei iskolai képzés a Napsugár Zeneiskola keretein belül. Jelenleg Győriné Csendes Gyöngyi irányítása alatt működik az intézmény óta dolgozik az iskolában, augusztusig igazgatóhelyettes től megbízott, majd 2005-től kinevezett igazgató. Irányítása alatt történt a vizesblokkok, öltözők teljes felújítása, az új épületszárny építése. Az iskola belső szépítése is elkezdődött. Az iskolaudvar rendezése elindult. Sikerült egy fejlesztőszobát kialakítani. Szaktantermekbe médiaszekrények kerültek, amelyekkel a korszerű oktatáshoz szükséges feltételeket biztosította. 22

23 Névadónk A Phare pályázattal megvalósított szakmai fejlesztés, a LEXIA-program kidolgozásának volt a szakmai menedzsere. Sikerült létrehozni a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára egy fejlesztő oktatási szoftvert. A Pilinszkyemléktábla elhelyezésére is sor került, amelyre azon diákok kerülhetnek fel, akik Pilinszky-plakettet kapnak nyolc éven át nyújtott kitűnő tanulmányi eredményükért. A Comenius Minőségirányítási program további alkalmazását, az iskola eddigi hagyományainak ápolását is szívügyének tartja. Névadónk Pilinszky János november 27-én értelmiségi családban született. Apja Pilinszky János, anyja Baitz Veronika ben érettségizett a budapesti piarista gimnáziumban, jogot, majd magyar irodalmat és művészettörténetet hallgatott, de nem fejezte be ben katonának vitték februárjában Nyugatra vitték, így került a németországi Harbach faluba. Ezen a helyen és néhány koncentrációs táborban betegeskedve, szörnyű körülmények között élte át a háborút. Verseit a Magyarok és a Válasz adta ki. E kötettel nyerte el 1947-ben a Baugmartendíjat ben megírta híres versét az Aranymadár címmel november 1-jétől az Új Ember című hetilap munkatársa volt ben József Attila-díjat kapott. Rengeteget utazott. Bejárta Lengyelországot, Svájcot, Belgiumot, látta Újvidéket, Bécset, Párizst, Londont, Rómát, sőt Amerikába is eljutott. Fontosabb művei: Rekviem, A nap születése, Tér és forma. Pilinszky írói és költői munkássága roppant változatos volt. Írt verseket, prózát, filmnovellát, költői oratóriumot, verses mesét, lírai színműveket, esszét, kisprózát, publicisztikát ban Kossuth-díjat kapott ben hunyt el. Június 4-én hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára Budapesten. 23

Pilinszky János Általános Iskola története

Pilinszky János Általános Iskola története Pilinszky János Általános Iskola története 1698-ban Kis,-Nagy és Káptalan Nyúl lélekszáma: 440 fő. Iskolamesterről is szólnak az írások Barbacsy Márton személyében. Őt a katolikus egyház foglalkoztatta.

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Az iskola múltja és jelene

Az iskola múltja és jelene Az iskola múltja és jelene A zsákai református egyház az 1700-as évek elején építteti az első iskolát a fiúk számára, majd a lányok részére 1745-ben épült önálló iskola, egy-egy tanítóval. Iskolaszervezete

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

főiskola média szakv.

főiskola média szakv. pedagógus neve iskolai végzettsége szakképzettsége mely tárgyakat tanít Varga Ildikó igazgató Szabóné Valkony Mária igazgatóhelyettes Szivós Istvánné igazgatóhelyettes Algayerné Vadász Gabriella média

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Felső tagozat Ssz: A pedagógus neve Iskolai végzettség Mely szakra képesített Tárgyakat tanít Munkakör

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés magyar Bérciné Iváncsics Etelka intézményvezető-helyettes,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pedagógusaink: Munkaköre, megbízatásai: Képesítése: tanító, osztályfőnök (1.a), munkaközösség vezető. tanár, osztályfőnök (8.a),

Pedagógusaink: Munkaköre, megbízatásai: Képesítése: tanító, osztályfőnök (1.a), munkaközösség vezető. tanár, osztályfőnök (8.a), Pedagógusaink: Munkaköre, megbízatásai: Képesítése: Balogh Jánosné tanító, osztályfőnök (1.a), általános iskolai tanító Bárány Jutka, osztályfőnök (5.b), diákönkormányzat segítő pedagógus, gyermek- és

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Az iskola története. Szakdolgozat. Készítette: Koziczné Kele Ildikó

Az iskola története. Szakdolgozat. Készítette: Koziczné Kele Ildikó Az iskola története Szakdolgozat (részlet) Készítette: Koziczné Kele Ildikó 3. Iskolánk, a Pilinszky János Általános Iskola 3.1 Az iskola történeti áttekintése 8 1698-ban Kis,-Nagy és Káptalan Nyúl lélekszáma:

Részletesebben

szakképzettsége főiskola pedagógia spec. matematika 1.c tanító technika spec. pedagógia spec.

szakképzettsége főiskola pedagógia spec. matematika 1.c tanító technika spec. pedagógia spec. pedagógus neve iskolai végzettsége szakképzettsége mely tárgyakat tanít Varga Ildikó igazgató Szabóné Valkony Mária igazgatóhelyettes Szivós Istvánné igazgatóhelyettes Algayerné Vadász Gabriella média

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2012. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk a 2012/13-as tanévben is, hogy minél

Részletesebben

OM: KÖZZÉTÉTELI LISTA A 2016/2017-ES TANÉVRE

OM: KÖZZÉTÉTELI LISTA A 2016/2017-ES TANÉVRE OM:033431 KÖZZÉTÉTELI LISTA A 2016/2017-ES TANÉVRE Közzétételi lista Sorszám Végzettség, szakképzettség Feladatkör (a 2016-17-es tantárgyfelosztás alapján) 1. Némethné Keresztesy Magdolna 2. Gerliczki

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0033

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0033 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0033 0033 LHH: Taktaszada Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskola KÉP HELYE Az iskola épülete 1779m 2 alapterületű,melyben 11 tanterem,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2012-13. tanév. Mátyás Király Általános Iskola

Különös közzétételi lista 2012-13. tanév. Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2012-13. tanév Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel Guidó tanár

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két tanítási

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus Augusztus 24. ALAKULÓ ÉRTEKEZLET Augusztus 25. 11. 00 Augusztus 24 27. 24. 9 10 - ig 25. 9 10 - ig 9 10 ig 10 11 ig 11 12 - ig 26. 9 10 ig 9 10 - ig Augusztus 26. Augusztus 27 28. 1 Augusztus 31. Augusztus

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető Ertli Mária Műszaki Tanügy igazgatási vezető technika és életvitel Igazgató Somogyvári Beatrix 1999 Matematika szakos közoktatás vezető Általános igazgató - helyettes Orosz Edit 1992 Matematika, szakos

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2014-15. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár Adorján András kémia-fizika Babiczki Eszter tanító, ember és társadalom műveltség terület, napközis Bacsó Beáta tanító, könyvtár Bayer Attiláné tanító, technika Bíró Anikó tanító, földrajz Borda Hajnalka

Részletesebben

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Osztályok Tanulói létszámok 1.a 21 1.b 27 1.c 14 2.a 29 2.b 28 2.c 13 3.a 28 3.b 29 3.c 13 4.a 32 4.b 24 4.c 17 5.a 29 5.b 23 5.c 11

Részletesebben