MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM)"

Átírás

1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO Bacău, O.P. 1, C.P RO Bacău Str. Cremenea Nr.2/D/1. Tel/Fax: / Web: A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rész Az MCSMSZ az Alapszabály szerint folytatja tevékenységét. Az ebben nem részletezett kérdések szabályozására szolgál a Szervezeti és Működési Szabályzat. Amennyiben a jelen SZMSZ és az Alapszabály között ellentmondás lelhető fel, akkor az Alapszabály előírásait kell alkalmazni. A Szövetség alapadatai: Szervezet megnevezése: Románul: Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova Magyarul: Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Szervezet rövidített megnevezése: Románul: AMCM Magyarul: MCSMSZ Hivatalos székhelye: Sepsiszentgyörgy, Gábor Áron utca 14 sz. Irodája: Bákó, Cremenea utca 2 sz, D lépcsőház, 1 lakrész, földszint Levelezési címe: RO Bacău, O.P. 1., C.P címe: Honlap címe: Adószáma: Bankszámlaszámai: Raiffeisen bank: RO57RZBR (LEI) RO54RZBR (HUF) RO67RZBR (EUR) RO88RZBR (CHF) RO54RZBR (CAD) RO98RZBR (GBP) RO60RZBR (SEK) OTP Bank Románia IBAN RO52OTPV RO01 (RON) IBAN RO09OTPV EU01 (EUR) IBAN RO66OTPV US01 (USD) 1

2 IBAN RO93OTPV CH01 (CHF) IBAN RO56OTPV HU01 (HUF) OTP Bank Magyarország: HU Szervezet típusa: szövetség / egyesület Létesítés időpontja: 1990 Bírósági bejegyzés időpontja: 1991 Bejegyzési szám: 29/1991 (Sepsiszentgyörgyi Bíróság) Bélyegzője: körbélyegző, köriratban román és magyar nyelven a szövetség teljes neve, középen a Románia felirat román nyelven. Jelvénye: kör alakú, köriratban a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének teljes neve három nyelven (magyar, román, angol), középen egy stilizált nap énekes madárral II. Tevékenységi terület: Bákó megye, Moldva, Románia Az MCSMSZ tevékenységeinek lehetnek más európai vagy Európán kívüli országokban is résztevékenységei, ezeknek a tevékenységeknek azonban minden esetben szerves kapcsolódása kell legyen a romániai főtevékenységhez, illetve az adott állam törvényeinek, előírásainak figyelembe vételével kell megvalósuljon. Állandó tevékenységet külföldön az MCSMSZ nem folytat. III. A Szövetség, célja és tevékenysége A Szövetség célja a moldvai csángómagyarság érdekeinek képviselete, hovatartozás- és identitástudatuk ápolása a törvény által megengedett eszközökkel. E célok megvalósítását a következők által teszi: a. a nyelv és a népi kultúra továbbadása és művelése b. támogatja a tudományok, művészetek, a kultúra területeinek elsajátítását c. magyar nyelvi foglakozások szervezése d. ingyenes tanórák szervezése gyerek- és felnőtt csoportok számára e. különböző kulturális rendezvények szervezése gyerekek, fiatalok és felnőttek részvételével f. a hagyományok őrzését és elsajátítását célzó kulturális rendezvények szervezése g. kül- és belföldi kulturális rendezvények, táborok szervezése h. Támogatja a magyar nyelv anyanyelvkénti oktatásának beindítását az iskolákban i. a magyar anyanyelv használatának jogaiba való visszaállítása a templomban, illetve más vallásos ceremóniákon j. jótékonysági és szociális tevékenységek gyakorlása a hátrányos helyzetű személyek megsegítésére k. ösztöndíjak, díjak és kitüntetések kiosztása 1. székházak, közösségi házak létrehozása és működtetése m. népművészeti és más állandó- vagy időszakos kiállítások létrehozása és működtetése n. a szövetség tevékenységi körét érintő területeken együttműködik állami és nem állami szervekkel különböző törvényjavaslatok, határozatjavaslatok benyújtása érdekében o. konferenciák, szemináriumok szervezése p. könyvbemutatók, klubok, előadások, táncházak szervezése és támogatása q. kül- és belföldi turnék, expedíciók, kirándulások szervezése és támogatása gyerekek és 2

3 felnőttek részére, múzeumok, emlékművek látogatása r. zarándoklatok szervezése és támogatása s. különböző kulturális rendezvények szervezése a hagyományos moldvai csángó kultúra népszerűsítéséért t. megemlékezések szervezése u. kulturális csereprogramok szervezése v. fesztiválok és falunapok szervezése w. könyvek, kiadványok szerkesztése és kiadása a törvény szabta keretek közt x. saját műsoros kép-és hangszalagok szerkesztése és kiadása y. rádió és tévé adók létrehozása és működtetése z. Honlapok létrehozása és működtetése aa. néprajzi gyűjtések szervezése és támogatása, a felgyűjtött anyag megőrzése, feldolgozása és kiadása ab. közérdekű információk továbbítása ac. egy dokumentációs és információs iroda létrehozása és működtetése ad. Gyerekek Házai és Diákok Klubjai létrehozása és működtetése ae. sport tevékenységek szervezése, támogatása af. környezetvédelmi tevékenységek szervezése és támogatása, környezettudatos nevelés Az MCSMSZ a felsorolt tevékenységein kívül egyéb tevékenységet nem folytat, jövedelmeit csakis az alapszabályban meghatározott célokra fordíthatja. A szövetség céljainak megvalósítása érdekében megszerzett vagyonát a Vezetőségi Testület kezeli. A Vezetőségi Testület felügyeletét a Cenzor Bizottság látja el. A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az MCSMSZ dolgozói esetleges saját vállalkozásuk révén nem állhatnak semmilyen kapcsolatban az MCSMSZ-szel. IV. A SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A tagság, a tiszteletbeli tagok, a helyi szervezetek, az országos küldöttgyűlés, a vezetőség, a tisztségviselők, a pénzügyi igazgató, az etikai bizottság és a cenzorbizottság működését az alapszabályzat szabályozza. Az operatív vezetés működése a következők szerint történik: A küldöttgyűlés által megválasztott Vezetőség első ülésén megválasztja az ügyvezetőt. Az ügyvezető koordinálja az MCSMSZ irodájának működését, összehangolja az irodai alkalmazottak munkáját, irányítja az operatív vezetést. Az MCSMSZ irodájában betöltendő munkakörökről a vezetőség dönt. Hivatalos irat kiadmányozása az elnök hatásköre. Ez a jogosultság átruházható a Vezetőség tagjaira, valamint az ügyvezetőre abban az esetben, ha olyan dokumentumot kell kiadni, ami nem szorosan vett elnöki funkció. Kapcsolattartás A Szövetség nevében más szervezetekkel és harmadik személyekkel a kapcsolattartásra korlátozás nélkül az elnök jogosult A feladatai megvalósításához szükséges mértékben a Szövetség valamennyi tisztségviselője, 3

4 alkalmazottja és az ügyvezető jogosult a hatáskörébe tartozó kérdésben a szükséges mértékű kapcsolattartásra. Felelősségi rendszer A tisztségviselők felelősek az Alapszabályban és a jelen szabályzatban meghatározott, valamint a rájuk bízott feladatok végrehajtásáért, a saját hatáskörben hozott döntéseikért. Képviseleti jog A Szövetség képviseletére az Alapszabályban meghatározottak szerint az elnök jogosult olyan formában, hogy a Szövetség nevéhez a saját névaláírását csatolja. A Szövetséget az elnök képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az elnök akadályoztatása esetén a Szövetséget az alelnökök egyike (személy) képviseli a Vezetőség döntése szerint. Aláírási jog Az elnök teljes körű aláírási joggal rendelkezik. A Szövetség ügyvezetője és a területi felelősök- a feladataik ellátásához szükséges mértékben jogosultak aláírni. Bankszámla feletti rendelkezés Az elnök és a pénzügyi igazgató rendelkezik bankszámla-kezelési joggal. A meghatalmazott személyek (elnök és pénzügyi igazgató) nevét és aláírását be kell jelenteni a számlavezető pénzintézethez, a bank által elfogadott aláírás-minta szerinti személyek gyakorolhatják bankszámla feletti rendelkezési jogukat. Az aláírási-bejelentési kartonok másolati példányát az irattár őrzi. Bankkártya(ák) feletti rendelkezés A Szövetség bankkártyáit a Szövetség 1. pénzügyi igazgatója és 2. adminisztrátora őrzi. A bankkártyát az Adminisztrátor kizárólag az Elnök vagy a Pénzügyi Igazgató utasítására használhatja. A bankkártya használatára az utalványozási rend és a bankszámla feletti rendelkezés rendjének szabályai irányadóak. A bankkártya napi engedélyezett kerete 5000 RON, amely esetileg változtatható. A két bankkártya használói közül csakis a pénzügyi igazgató vehet fel a bankkártya használatával készpénzt, ilyen esetben a bankautomata által kibocsátott bizonylat a pénztári naplóba való bejegyzés alapiratául szolgál. Utalványozási rend A napi működési költségek utalásáról az Elnök vagy a Pénzügyi Igazgató önállóan dönthet, és az utalásról intézkedhet. Az előző vezetőségi ülés óta történt utalásokról a Pénzügyi Igazgató a vezetőségi ülésen köteles beszámolni. 4

5 A nem rendszeres költségek utalását 2000 lejes értékhatárig az elnök vagy a pénzügyi igazgató önállóan eldöntheti, az ezt meghaladó összegek esetében megelőzően vezetőségi határozatra van szükség. Bélyegző használat A Szövetség bélyegzőjének használatára pénzügyeket is érintő kérdésekben az elnök és a pénzügyi igazgató jogosult, akadályoztatása esetén az alelnökök egyike. A Szövetség bélyegzőjének használatára az Elnök felhatalmazhatja az ügyvezetőt vagy a területi felelősöket olyan esetekben, amikor az adott felelősség-kör ellátáshoz szükséges dokumentum kiadásáról van szó. Munkaügy A munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja a Szövetség munkavállalói felett. Az MCSMSZ munkavállalóinak felvétele és elbocsátása előzetes Vezetőségi döntéshez kötött. A tanárok alkalmazására és elbocsátására az oktatási felelős tesz javaslatot a Vezetőségnek. Az irodai személyzet alkalmazására és elbocsátására az Ügyvezető tesz javaslatot a Vezetőségnek. A nevelők alkalmazására és elbocsátására a Továbbtanulókért felelős tesz javaslatot a Vezetőségnek. A munkaügyek az érvényes Munka-törvénykönyv előírásai szerint történnek. Az egyes munkaköröket minden alkalmazottal az alkalmazásnál ismertetni kell írásos formában, annak tudomásulvételéről az alkalmazott írásos nyilatkozatot tesz. Ellenőrzés a szervezeten belül A Cenzor Bizottság jogosult és köteles az Alapszabályban meghatározottak szerint feladatait ellátni, a Szövetség gazdálkodását ellenőrizni. Az Ügyvezető által irányított Operatív vezetés és a Pénztár felett az Elnöknek teljes körű ellenőrzési joga van, az ellenőrzést időszakosan köteles elvégezni, arról a Vezetőségnek beszámolni. A Szövetség tisztségviselői kötelesek a hatáskörükbe tartozó ellenőrzéseket elvégezni, az irányításuk alá tartozó szervezeteket és személyeket beszámoltatni a feladataik végrehajtásáról. A könyvelés, a könyvelő Az MCSMSZ könyvelését független könyvvitelre szakosodott cég vagy személy végzi szerződéses alapon. A könyvelési eljárásokat a Számviteli politika szabályozza. A könyvelő cég által kijelölt személlyel vagy a könyvvitelt végző személlyel a pénzügyi igazgató napi szinten tartja a kapcsolatot. A könyvelővel továbbá kapcsolatot tart az ügyvezető, a pénzügyi ügyintéző valamint az elnök. A könyvelést havi könyvelési rendben végezzük. Az MCSMSZ az adott hónapot követő hó 10. napjáig minden könyvelési dokumentumot eredeti formában juttat el a könyvelőnek. A könyvelő havonta az MCSMSZ számára személyesen beszámol munkájáról, a vezetőség kérdéseire válaszol, főkönyvi kivonatot készít, adatokat szolgáltat, segíti a döntéshozatalt, együttműködik az egyes pénzügyi műveletek lezárása tekintetében, pénzügyvitelhez, 5

6 könyvvitelhez, egyes munkaügyi kérdésekre vonatkozó dokumentumokat készít elő az érvényben levő törvények szerint. A könyvelő és a Pénzügyi Igazgató közösen elkészítik a támogatók által megszabott feltételeknek megfelelő pénzügyi jelentéseket, a könyvelő adatokat szolgáltat az elszámolásokhoz. Az MCSMSZ könyvvitele a romániai könyvviteli törvények szabályai mellett a pályázati források szerint történik, az eredeti bizonylatokra a pénzügyi igazgató minden esetben feltünteti a költség forrását is. A Pénzügyi Igazgató által az alkalmazottak vagy támogatottak számára kiadott pénzösszegek elszámolását az ügyvezető követi. Az elszámolást legkésőbb a felvételtől számított 20 napon belül az ügyvezetőnek be kell mutatni, ezt követően elszámolás csak külön nyilatkozattétel mellett fogadható el. Gazdálkodási terv A tárgyév előtti decemberben a Vezetőség gazdálkodási tervet készít és fogad el. A gazdálkodási terv tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat tematikus bontásban. Az MCSMSZ szervezeti egységei 1. Az Iroda Az MCSMSZ Irodája Bákóban működik, ez tekintendő az MCSMSZ Vezetősége működési helyszínének, az iratok tárolási helyének. Az MCSMSZ irodájában történik az ügyfélfogadás is, munkanapokon 7,30-17,30 közt. Az MCSMSZ irodájában dolgozók és vezetők napi 8 órás munkarenddel rendelkeznek, ennek kezdő és végső időpontját alkalmazottanként a Vezetőség határozza meg oly módon, hogy az irodában a lehető leghosszabb ügyeleti idő legyen biztosítva. Az irodai dolgozók munkabérét a Vezetőség határozza meg egy bérezési rács keretében személyenkénti tárgyalást követően. Az irodai dolgozók és vezetők munkaidejét, kiszállásait, szabadságnapjait az Ügyvezető követi. Az irodai dolgozók közös munkanaplót vezetnek, a munkanapló vezetése naponta történik az irodából való távozás előtt, a szabadságnapok igénylését írásban kérni kell, az Ügyvezető jóváhagyása esetén a munkanaplóba előre be kell vezetni. Az irodai dolgozók éves pihenőszabadsága a törvény által előírt minimális szabadságnapok + annyi nap ahány 18 évnél fiatalabb gyereke van x 2. Minden év végén az MCSMSZ vezetősége elfogadja a következő évi pihenőszabadságok tervezetét. A ki nem vett szabadságok max. 10 nap/év keretben átvihetők a következő évre. Az irodai dolgozók, vezetők félévente értékelés szerint prémiumot, étkezési utalványt vagy más juttatást kaphatnak az adott félévben elvégzett munka minősége, pluszban vállalt feladatok, a vezetői attitűd, pontosság, következetesség, teljesítmény, felelősségvállalás mértéke szerint. Minden prémium, étkezési utalvány vagy más juttatás kibocsátását írásos értékelés előzi meg. Az MCSMSZ elnöke által aláírt kiküldetési rendelvény esetében az MCSMSZ dolgozói belföldön napi 32 lej napidíjat, külföldi út esetén napi 75 lej napidíjat igényelhetnek, útjukról írásos beszámolót kell készítsenek. 2. Az Oktatási helyszínek Minden olyan az MCSMSZ által bérelt, saját vagy más szerződéses keretben működtetett helyszín, ahol oktatás folyik Oktatási helyszínnek tekinthető. Az Oktatási helyszíneken 6

7 kötelező módon jelen van az MCSMSZ legalább egy alkalmazottja, ez alól kivételt képeznek azok az esetek amikor valamilyen objektív ok miatt a Vezetőség másképpen dönt. A tanárok éves szabadságideje megegyezik az állami iskolákban gyakorolt rendszerrel, de kiegészül a tanári munkaköri leírás által előírt táborokkal és módszertani felkészítőkkel. A tanárok iskolaidőben nem kérhetnek sem fizetett sem fizetetlen szabadságot, távozniuk az Oktatási helyszínről csakis az Oktatási felelős tudtával és belegyezésével lehetséges. A tanárok bérét a vezetőség határozza meg a következő pontrendszer figyelembevételével: Iskolában szakképzettként Iskolában szakképzetlenként Iskolán kívül Max. elérhető pontszám 1. Foglalkozások száma * 0,4 pont / 1 foglalkozás 0,8 pont / 1 foglalkozás 1,1 pont / 1 foglalkozás 2. Programban Minden, az oktatási program keretében ledolgozott év után 10 való régiség 1 pont 3. Szakmai -román érettségi: 0 pont 4 felkészültség -magyar érettségi: 1 pont -egyetemi végzettség magyarul: 2 pont -magyar tanítói végzettség: 3 pont -magyartanári végzettség: 4 pont 4. Kezdő falu Amennyiben idén először van magyar oktatás 1 5. Lakhatási Rosszabb lakhatási feltételek esetében vagy ha valaki saját 2 feltételek házában lakik és nem kell az MCSMSZ-nek házbért, rezsit fizetnie. Egy pont értéke = 25 lej (nettó) *Megjegyzés: A foglalkozások száma a tanítás kezdésétől számított 2 évig (amennyiben nem volt előtte magyar oktatás) 12=18, azaz 12 foglalkozást kell tartani, de az 18 pontot ér (mível az első két évben nehezebb annyi csoportot alakítani). A foglakozások száma max. 24-ig növelhető. Az MCSMSZ keretében szeptember 1 óta a nettó minimálbér 850 lej, ennél kisebb nettó jövedelem nem számolható. A tanárok mindig aktuális órarendet adnak le az Oktatási felelős számára, aki ennek betartását ellenőrzi. A tanárok félévente írásos beszámolót készítenek a munkájukról, ennek leadása feltétele a félévi értékelésnek, amely a következő szempontok szerint prémium, egyéb juttatás odaítélést teszi lehetővé az adott félévben: - munkakörén felül pluszban vállalt és elvégzett feladatok - a tanár munkájának minősége - pontosság - következetesség - gyereklétszám növelése - versenyeken elért eredmények - szerepvállalás az oktatási-nevelési pályázatok kitöltésében - szerepvállalás a keresztszülő programban - szerepvállalás más pályázatok elkészítésében, lebonyolításában - nem oktatási jellegű tevékenységek bonyolítása - az Oktatási helyszín rendben tartása - tanári attitűd, magaviselet, kreativitás - VIII. osztályosok kiválasztása, felkészítése magyar tannyelvű képzésre - iskolai magyarórákra gyűjtött kérvények 7

8 - kapcsolattartás a faluval, közösségbe való beágyazottság - az adminisztrációs feladatok ellátásában való segítségnyújtás, aktív részvétel - táboroztatások minősége Igazolatlan hiányzás, fegyelmi kihágás esetén a tanár először szóbeli, majd írásbeli figyelmeztetést kap, ezt követően pedig a munkaszerződés felbontására tesz javaslatot az oktatási felelős a Vezetőségnek. Az írásbeli figyelmeztetéssel egyidejűen a tanár félévi prémiumát automatikusan elveszíti. A tanárok prémiumát a Vezetőség határozza meg az Oktatási felelős javaslata alapján. A tanárokat személyes beszélgetés keretében a prémiumról a Vezetőség értesíti, az írásbeli értékelést átadja. Az SZMSZ szerves részét képezik az alábbi (al)szabályzatok: 1. Számviteli politika 2. Leltározási szabályzat 3. Pénzkezelési szabályzat 4. Szolgálati telefonok, gépkocsik és lakások használati szabályzata 5. Csíkszerdai Csángó Bentlakás működési szabályzata 8

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE)

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) szervezeti és működési szabályzata Hatályos: február 15-től Jóváhagyta az Elnökség 3/ (03.03.) döntése alapján. Budapest, március 3. Garanadra

Részletesebben

MME SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MME SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET (MME) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011 november 1-től. Jóváhagyta az Elnökség E/11/27 határozatával Budapest, 2011. október 28. Bajor Zoltán

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így : A PÉCSI VÁROSI TENISZ CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait

Részletesebben

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzat Solymár, 2013 1 Az Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) hatályossága és nyilvánossága

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ, MÓDOSÍTOTT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ, MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ, MÓDOSÍTOTT BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY. Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az Alapítvány adatai 1.1. Az Alapítvány székhelye és telephelyei: 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. 3245 Recsk, Hunyadi utca 104.

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. január

Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. január A Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. január A Magyar Úszó Szövetség Elnöksége az Alapszabály 19. (2) bekezdés k) pont alapján kapott felhatalmazás alapján a Szakszövetség

Részletesebben

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2013. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: 2013. január 16. Közgyűlés által elfogadva: 2013. január 21. 1 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés 1./

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010.

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010. BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2010. július 1-jétől Könyvtár SzMSz 2010. 2 BEVEZETŐ A Balatoni Regionális Történeti

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

(MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL)

(MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL) EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) az egyesületekről

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Wohner Csaba igazgató 1 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat

Részletesebben

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM)

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str. Cremenea

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

A Goldmark Károly Művelődési Központ

A Goldmark Károly Művelődési Központ A Goldmark Károly Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Csengei Ágota igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben