J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének július 04. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 04. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének július 04. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Vízmű további üzemeltetése Előadó: dr. Kormányos László polgármester

2 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület július 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének határozataiból /2012. (VII. 04.) KT határozat Tárgy: Vízmű további üzemeltetése /2012. (VII. 04.) KT határozat Tárgy: TÁMOP /11/1 kódjelű- Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - lokális színterek című pályázat /2012. (VII. 04.) KT határozat Tárgy: Szabályozási Terv módosítása.5

3 JEGYZŐKÖNYV Szatymaz Község Képviselő-testületének július 04. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László Barna Károly Bódis Margit Dr. Kónya Ferenc Lengyel Istvánné dr. Távolmaradt: Dékányné dr. Balogh Andrea Makra Sándorné polgármester képviselő képviselő képviselő képviselő alpolgármester képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné jegyző /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Felkérte a képviselőket, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. / a Meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/ 1. napirendi pont: Vízmű további üzemeltetése ( Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette az előterjesztést az írásban kiküldött anyagnak megfelelően. Elmondta, hogy több tárgyaláson, egyeztetésen vett részt és a vízmű üzemeletetője is több alternatívát megvizsgált, melyek közül a határozati javaslatban szereplőt tartja a legjobbnak. Megkérdezte, hogy van e kérdés hozzászólás, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki az írásbeli előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

4 118/2012. (VII. 04.) KT határozat Tárgy: Vízmű üzemeletetés Határozat 1) Szatymaz Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Települési Vízmű vonatkozásában a jelenleg hatályban lévő Víziközmű üzemeltetési szerződést az üzemeltetővel közös megegyezéssel július 15-i hatállyal megszüntesse úgy, hogy az üzemeltetést a jelenlegi üzemeltető december 31. napjáig még ellátja. Felelős: polgármester határidő: július 15. 2) Szatymaz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ivóvíz-szennyvíz-szolgáltatás további üzemeltetése érdekében jóváhagyását adja ahhoz, hogy Szatymaz Község Önkormányzata maximálisan Ft névértékű üzletrészt vásároljon meg Vízközmű Szolgáltató KFT törzstőkéjéből akként, hogy Ft névértékű üzletrészt a jelenleg már tulajdonos önkormányzatoktól névértéken vásároljon meg, míg a további Ft névértékű üzletrészt a GÁZÉPSZERKER KFT-től Ft vételárért vegyen meg. A képviselő-testület ezen üzletrész megvásárlásával a kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló Vízközmű Szolgáltató KFT tagjává válik. Az Önkormányzat Képviselőtestülete ezennel jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként szereplő Társasági szerződést, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a KFT Ft összegű jegyzett tőkéje a közös üzemeltetésére társuló önkormányzatok között a kerekítési szabályok figyelembevételével egyenlő mértékben oszlik meg azzal, hogy az egyes tagoknak önálló üzletrésze kell, hogy legyen, valamint az üzletrész minimális névértéke jogszabályi rendelkezés eredményeként Ft és el maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Ennek eredményeként az egy-egy üzletrész nagyságát a tagok végleges száma fogja meghatározni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzletrész megvásárlási okirat aláírására, a 2

5 vételár átutalására azzal, hogy jelen határozatban meghatározott Ft vételárnál nagyobb összegű kötelezettséget nem vállalhat, de tudomásul veszi a képviselő-testület, hogy az egyes üzletrészek névértékének esetleges csökkenése esetén a vételár ennek arányában csökkeni fog. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletét a Vízközmű Szolgáltató KFt taggyűléseink ellássa, valamint a társasági szerződés jelen határozat mellékleteként csatolt módosított szövegét elfogadja, mint a jövőben hatályos társasági szerződést. Felelős: polgármester Határidő: július 15. 3) Szatymaz Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékleteként szereplő üzemeltetési szerződés aláírására a Vízközmű Szolgáltató KFTvel, azzal, hogy a Vízközmű Szolgáltató KFT a meglévő víziközmű tényleges üzemeltetését az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint január 1. napjával kezdi meg. Felelős: polgármester Határidő: július 15. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Vízközmű Szolgáltató Kft. 2. napirendi pont: Előterjesztések 2.1.TÁMOP-6.1.2/11/1 kódjelű- Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - lokális színterek című pályázat (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette a benyújtandó pályázat tartalmát, elmondta, hogy a pályázat beadásának határideje július 23. és szeptember 14. között lesz, a megvalósítás évben történne. Megkérdezte, hogy van e kérdés vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon: 3

6 A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 119/2012. (VII. 04.) KT határozat Tárgy: TÁMOP /11/1 kódjelű- Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - lokális színterek című pályázat Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú pályázattal kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete hozzájárul a Egészségre nevelő életmód programok Szatymaz községben című pályázat beadásához. A képviselőtestület a projekt összköltségét Ft összegben határozza meg, melyből 0 Ft az önerő. Az előfinanszírozáshoz szükséges forrást a évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: szeptember 14. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2.2. Szabályozási terv módosítására vonatkozó kérelem (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette a kérelmet, elmondta, hogy a Fűz tanyát és a körülötte lévő földeket vette meg Gémes Endre. Veterán járműveket javítanak, illetve értékesítenek. A kérelemben leírtak szerint a járművek bemutatása mellett, terep-pályát is ki kívánnak alakítani, melynek megvalósítására DAOP turisztikai pályázatot akarnak benyújtani. A megvalósításhoz szükséges, hogy a Szatymaz 0240/13 és 0240/14 hrsz.- ú 4

7 ingatlanok tekintetében a szabadidő és sportcélú hasznosítást lehetővé tegye a szabályozási terv. Elmondta, hogy a rendezési terv módosításával járó 350 e Ft + ÁFA munkadíj megfizetését az önkormányzat azzal a kikötéssel vállalja, hogy amennyiben Gémes Endre a pályázati projektet nem valósítja meg 5 éven belül, az összeget megfizeti az Önkormányzat részére. Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a rendezési terv módosításával és a költségének ismertetett módon történő viselésével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 120/2012. (VII. 04.) KT határozat Tárgy: Szabályozási Terv módosítása H a t á r o z a t Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Szabályozási Terv módosítására vonatkozó kérelmet és az alábbi döntést hozta: 1. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a település szabályozási tervében tegye lehetővé a 0240/13 és 0240/14 helyrajzi számú ingatlanok esetében a szabadidő- és sportcélú hasznosítást. Ennek érdekében a szabályozási terv módosításával, hivatkozott helyrajzi számú területek besorolását mezőgazdasági területből különleges rendeltetésű területre módosítsa. 2. Felkéri továbbá, hogy az 1. pontban meghatározottak teljesíthetősége érdekében a Szabályozási Tervben különleges besorolású területként nyilvántartott 012/14 hrsz-ú területet mezőgazdasági területté módosítsa, tekintettel a biológiai aktivitás megtarthatósága érdekében. 3. Az Önkormányzat vállalj a rendezési terv módosításával járó 350 e Ft +ÁFA munkadíj megfizetését azzal a kikötéssel, hogy amennyiben Gémes Endre a pályázati projektet 5 éven belül nem valósítja meg a fenti összeget az Önkormányzat részére megfizeti. 4. A képviselő- testület a szükséges forrást a évi általános tartalék terhére biztosítja. 5

8 Felelős: polgármester Határidő azonnal Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e még kérdés, hozzászólás, mivel nem volt és valamennyi napirendi pontot megtárgyaltak az ülést bezárta. k.m.f. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző 6

9

10 Szatymaz Község Képviselőtestülete M E G H Í V Ó július 04. napján (szerda) 13:00 órától rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szatymaz, Kossuth u. 30. Napirendi pontok: 1. Vízmű további üzemeltetése Előadó: dr. Kormányos László polgármester Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, június 28. dr. Kormányos László polgármester

11 Ikt. sz.: 623-3/2012. Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz Tárgy: Vízmű üzemeltetés Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta év végén a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényt. A törvény az eddig megszokott hagyományos rendtől eltérően állapítja meg a jövőben a víziközmű-szolgáltatás rendszerét. Meghatározza az üzemeltetés feltételeit, melyből a teljesség igénye nélkül a jövőbeni üzemeltetés miatt az alábbiakat kell kiemelni: 1) december 31. napjáig felhasználói egyenértékkel nem rendelkező üzemeltető működési engedélyét megvonják. 2) A víziközművekkel kapcsolatos központi feladatokat a Magyar Energia Hivatal látja el. 3) Víziközmű-szolgáltatást a Magyar Energia Hivatal engedélyezi. A december 31-ig az átalakulás következő lépcsőfokai kerültek beépítésre az új törvénybe: 1) július 15. a Magyar Energia Hivatal működése beindul, minden vízközműszolgáltatással kapcsolatos lépést a hivatalnak jóváhagyásra, engedélyezésre meg kell küldeni. 2) július 15-ét követően május 31-ig FE (felhasználói egyenérték) elfogadható, december 31-ig FE-t kell elérni, míg december 31-ig a már említett FE-t kell elérni a működtetőnek. 3) Amennyiben ezek a számok nem teljesülnek, úgy a hivatal a működési engedélyt visszavonja. Az új törvény megjelenését követően a szatymazi vízművet üzemeltető társaság és az önkormányzat - képviseletében a polgármester számtalan tárgyaláson, egyeztetésen vett részt. A vízmű üzemeltető a további működtetésre vonatkozóan több alternatívát is megvizsgált, illetve jelenleg is folytat még tárgyalásokat több település önkormányzatával. Elsődleges cél, a minimum felhasználói egyenértékkel rendelkező 100 %-os önkormányzati tulajdonú üzemeltető cég létrehozása, legkésőbb július 15. napjáig. Fenti határnapig aláírt üzemeltetői szerződéssel kell rendelkezni, mert amennyiben fentiek nem teljesülnek adott határidőig, úgy ezeket a szerződéseket pályáztatni kell, illetve a Magyar Energia Hivatalhoz jóváhagyásra be kell küldeni.

12 2 A törvény előírja, hogy vagyoni értékelést kell végeztetni december 31-ig, azonban ha július 15. napjáig nincs aláírt üzemeltetési szerződés, akkor a folyamatban lévő pályázati eljárás egyik része kell, hogy legyen a vagyoni értékelés is. Fentiek alapján az alábbi intézkedési ütemtervet terjesztem a képviselő-testület elé: 1) 100 %-os önkormányzati tulajdonú cég létrehozása, legkésőbb július 15. napjáig, Vízközmű Szolgáltató KFT elnevezéssel. a) A évi CCIX. törvény előírásaira tekintettel a képviselő-testület a jelenleg hatályban lévő víziközmű-üzemeltetési szerződését az üzemeltetővel közös megegyezéssel július 15. napi hatállyal megszünteti. b) a képviselő-testület üzletrészt vásárol (ezáltal tulajdonossá válik) a Gázépszerker KFt-től azért, hogy a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Vízközmű Szolgáltató KFT tagjává váljon. c) A képviselő-testület üzemeltetési szerződést köt a Vízközmű Szolgáltató KFTvel. A KFT a tényleges üzemeltetést január 1. napjával kezdi meg. 2) A Vízközmű Szolgáltató KFT május 31-ig a Magyar Energia Hivatalból üzemeltetési engedélyt kér, tekintettel az felhasználói egyenértékre. 3) december 31. napjáig Makó és Szentes Várossal közösen meg kell alakítani a felhasználói egyenértékkel rendelkező közös üzemeltető céget. Fenti alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: Határozati javaslat 1) Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Települési Vízmű vonatkozásában a jelenleg hatályban lévő Víziközmű üzemeltetési szerződést az üzemeltetővel közös megegyezéssel július 15-i hatállyal megszüntesse úgy, hogy az üzemeltetést a jelenlegi üzemeltető december 31. napjáig még ellátja. Felelős: polgármester határidő: július 15. 2) Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvíz-szennyvízszolgáltatás további üzemeltetése érdekében jóváhagyását adja ahhoz, hogy Szatymaz Község Önkormányzata maximálisan Ft névértékű üzletrészt vásároljon meg Vízközmű Szolgáltató KFT törzstőkéjéből akként, hogy Ft névértékű üzletrészt a jelenleg már tulajdonos önkormányzatoktól névértéken vásároljon meg, míg a további Ft névértékű üzletrészt a GÁZÉPSZERKER KFT-től Ft vételárért vegyen meg. A képviselő-testület ezen üzletrész megvásárlásával a kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló Vizközmű Szolgáltató KFT tagjává válik. Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként szereplő Társasági szerződést, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a KFT Ft összegű jegyzett tőjéke a közös üzemeltetésére társuló önkormányzatok között a kerekítési szabályok figyelembevételével egyenlő mértékben oszlik meg azzal, hogy az egyes tagoknak önálló üzletrésze kell, hogy legyen, valamint az üzletrész minimális névértéke jogszabályi rendelkezés eredményeként Ft és el maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Ennek eredményeként az egy-egy üzletrész nagyságát a tagok végleges száma fogja meghatározni.

13 3 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzletrész megvásárlási okirat aláírására, a vételár átutalására azzal, hogy jelen határozatban meghatározott Ft vételárnál nagyobb összegű kötelezettséget nem vállalhat, de tudomásul veszi a képviselő-testület, hogy az egyes üzletrészek névértékének esetleges csökkenése esetén a vételár ennek arányában csökkeni fog. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletét a Vízközmű Szolgáltató KFt taggyűléseink ellássa, valamint a társasági szerződés jelen határozat mellékleteként csatolt módosított szövegét elfogadja, mint a jövőben hatályos társasági szerződést. Felelős: polgármester Határidő: július 15. 3) Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékleteként szereplő üzemeltetési szerződés aláírására a Vízközmű Szolgáltató KFT-vel, azzal, hogy a Vízközmű Szolgáltató KFT a meglévő víziközmű tényleges üzemeltetését az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint január 1. napjával kezdi meg. Felelős: polgármester Határidő: július 15. Szatymaz, június 27. dr. Kormányos László polgármester

14

15

16

17

18

19 Határozati javaslat 1... Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Települési Vízmű vonatkozásában a jelenleg hatályban lévő Víziközmű üzemeltetési szerződését az üzemeltetővel közös megegyezéssel i hatállyal megszűntesse. Felelős: polgármester Határidő: július Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvíz-,szennyvízszolgáltatás további üzemeltetése érdekében jóváhagyását adja ahhoz, hogy.község Önkormányzata maximálisan Ft. névértékű üzletrészt vásároljon meg VÍZKÖZMŰ Szolgáltató Kft törzstőkéjéből akként, hogy Ft névértékű üzletészt a jelenleg már tulajdonos önkormányzatoktól névértéken vásároljon meg, míg további Ft névértékű üzletrészt a GÁZÉPSZERKER Kft-től Ft vételárért vegyen meg. A képviselő testület ezen üzletrész megvásárlásával a kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló VÍZKÖZMŰ Szolgáltató Kft tagjává válik. Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként szereplő Társasági szerződést, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. A Képviselő -testület tudomásul veszi, hogy a Kft Ft összegű jegyzett tőkéje a közös üzemeltetésre társuló önkormányzatok között- a kerekítési szabályok figyelembevételével egyenlő mértékben oszlik meg azzal, hogy az egyes tagoknak önálló üzletrésze kell, hogy legyen, valamint az üzletrész minimális névértéke jogszabályi rendelkezés eredményeként Ft és el maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Ennek eredményeként az egy-egy üzletrész nagyságát a tagok végleges száma fogja meghatározni. A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert az üzletrész megvásárlási okirat aláírására, a vételár átutalására azzal, hogy a jelen határozatban meghatározott Ft vételárnál nagyobb összegű kötelezettséget nem vállalhat, de tudomásul veszi a Képviselő testület, hogy az egyes üzletrészek névértékének esetleges csökkenése esetén a vételár ennek arányában csökkenni fog.. Felhatalmazza továbbá a polgármestert hogy az Önkormányzat képviseletét a VIZKÖZMŰ Szolgáltató Kft taggyűlésein ellássa, valamint a társasági szerződés- jelen határozat mellékletéken csatolt- módosított szövegét elfogadja, mint a jövőben hatályos társasági szerződést Felelős: polgármester Határidő: július Csólyospálos.Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékleteként szereplő üzemeltetési szerződés aláírására a VÍZKÖZMŰ Szolgáltató Kft-vel, azzal, hogy VÍZKÖZMŰ Szolgáltató Kft a meglévő víziközmű tényleges üzemeltetését az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint január 01.. napjával kezdi meg. Felelős: polgármester Határidő: július 15.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz Tárgy: Egészségre nevelő életmód programok Szatymaz községben tárgyú projekt beadása Tisztelt Képviselő - testület! Az Új Széchenyi Terv TÁMOP-6.1.2/11/1 kódjelű Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - lokális színterek című pályázati felhívás keretében lehetőségünk a településen az egészséges életmódra ösztönző programok létrehozására. A projekt által támogatott programok között szerepelnek: állapotfelmérés, egészséghét, életmódtábor, kerékpártúra, sportfoglalkozás stb. A támogatási intenzitás: 100% A pályázat beadásának határideje: július 23- szeptember 14-ig. A pályázatok elbírálása folyamatosan történik, így a beadási határidő kezdetekor szükséges elkészíteni a pályázatot. A projekt összköltségvetése várhatóan 9,5-10 millió Ft között lesz. A program utófinanszírozású, azonban szerződéskötéskor 25% előleg igénylésére van lehetőség. A projekt címe: Egészségre nevelő életmód programok Szatymaz községben Igényelt támogatás: Ft Önerő: 0 Ft Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

46 Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a TÁMOP /11/1 kódszámú pályázattal kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete hozzájárul a Egészségre nevelő életmód programok Szatymaz községben című pályázat beadásához. A képviselőtestület a projekt összköltségét Ft összegben határozza meg, melyből 0 Ft az önerő. Az előfinanszírozáshoz szükséges forrást a évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Szatymaz, július 4. dr. Kormányos László polgármester

47

48 GÉMES ENDRE EMVHG EGYESÜLET SZATYMAZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA TURISZTIKAI ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS PÁLYÁZAT MUNKAANYAG HADIPARK-HADITECHNIKA GYŰJTEMÉNY-KATONAIJÁRMŰ MÚZEUM ÉS ÉLMÉNYPARK -SZATYMAZ TERVEZETT PROGRAMELEMEK: -GYŰJTEMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓHELY (KÉSŐBB MÚZEUM) -JÁRMŰVEK KIPRÓBÁLÁSA ÉS EGYÉNI VEZETÉSE A TEREPPÁLYÁN -CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK, CSAPATÉPÍTŐ RENDEZVÉNYEK -TÚRÁK A KÖRNYÉK NEVEZETES HELYEIRE TÖBB TERVEZETT ÚTVONALON -RENDEZVÉNYEK (KATONAI HAGYOMÁNYÖRZŐ ÉS JÁRMŰBEMUTATÓK) -PAINTBALL TANKOKKAL -KÉT CSOPORT EGYMÁS ELLEN -GYERMEKTÁBOROZTATÁS A kiállítás és a programelemek célja (alapja) olyan kivételes járműgyűjtemény bemutatása, amely Ma-on egyedülálló. A listázott veteránok több darabja egyáltalán nem látható hazánkban, így még a hadtörténeti múzeumban sem. Egy- egy darab van ugyan magángyűjteményekben, de ezek sem ismerhetők meg ilyen módon testközelből. Kipróbálásukra, ill vezetésükre pedig máshol nincs lehetőség. A Hadtört. Int. és Múzeum gyűjteménye és más kisebb magángyűjtemények majdnem teljesen egészében az egykori magyar néphadsereg illetve a jelenlegi honvédség szovjet-orosz gyártású járműveit mutatják be. Gyűjteményünk ezzel szemben a II. világháborúban, és az utána még sokáig hadrendben és használatban tartott ritkaságokra fókuszál. Ezen eszközökkel, mint pl legendás és eredeti Jeep és Dodge több különböző típusát felvonultatva olyan ikonikus katonai autók kerülnek a látogatók elé, amelyek bár már kevesen emlékeznek rá- de hazánkban is szolgálatban álltak a néphadsereg időszakát megelőző háborús-viharos időkben, és mára feledésbe merültek. A turisztikai látványosság sikeres üzleti vállalkozássá válva megteremtené a meglévő járművek szakszerű restaurálásának, illetve további ritkaságok beszerzésének lehetőségét. Tervezzük az amerikai gyártású eredeti Sherman harckocsi és M3-as féllánctalpas beszerzését is, amelyre az évek alatt szerzett külföldi kapcsolataink révén nyílik lehetőség. A telephelyen kívüli rendezvényekkel a gyűjtemény népszerűségét, ismertségét szeretnénk növelni, ahol ízelítőt kaphatnak az érdeklődők. De a máshol nem látható darabokat nem kívánjuk a szatymazi telephelyen kívül bemutatni, ezzel őrizve meg a kiállítóhely vonzerejét. A bemutatóterem korhű kialakítású belső tere mellett a külső helyszín és vezetési pálya is a laktanyák, gyakorlóterek kialakítását követné, így az ide illő hangulatot megteremtve még teljesebb élménnyel gazdagítaná az ide látogatókat. Az interaktív teremben működő nagyképernyős kivetítő korabeli film- és hanganyagok mellett az ismert, színvonalasabb háborús filmeket is bemutatná, továbbá összeállításokkal ismertetné meg az egyesület rendezvényeit. Az egész évben látogatható indoor látványosság mellett a gyűjtemény a téli időszakban is vonzerőt jelent, hiszen a terepjárókkal nem akadály a téli havas-saras földutakon hangulatos túrákat indítani a környékbeli tanyavilág és Tisza-vidék gyönyörködtető területeire. Az egyes speciális járművek a rendezvények alatt üzem közben is megtekinthetők, pl USZM- 1 hídépítő cölöpverő munkafázisban, TMM hídvető szalaghíd lerakása közben, fedezékásó

49 harckocsi földmarást bemutatva stb. SAJÁT TULAJDONÚ JÁRMŰVEK AZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSHOZ: -RANSOMS CRAWLER ( lánctalpas) 1938 GB -DODGE WC-52 CSAPATSZÁLLÍTÓ 1943 USA (restaurált) -CHEVROLET CMP 1943 CANADA (restaurálás előtt) -DODGE WC-51 CSAPATSZÁLLÍTÓ 1943 USA ( több darab restaurálás előtt) -DODGE WC-56 PARANCSNOKI JÁRMŰ 1943 USA -WHITE M-3 SCOUT CAR PÁNCÉLAUTÓ 1943 USA -WILLYS MB JEEP-1942 USA (több darab restaurálás előtt) -FORD GPW JEEP USA (restaurálás előtt) -WILLYS M-38 JEEP-1950 USA (restaurálás alatt) -WILLYS JEEP M-38 A USA (restaurálás előtt) -WILLYS JEEP CJ-3B 1952 USA (restaurálás előtt) -DIAMOND-T AUTÓMENTŐ-VONTATÓ 1944 USA (restaurálás előtt) -BEN HUR 1-TONNÁS UTÁNFUTÓ 1945 USA (restaurálás előtt) -M-151 MUTT JEEP 1964 USA -GAZ 67-B TEREPJÁRÓ GÉPKOCSI 1945 RUS -KRAZ 255-B TMM HÍDVETŐ 1983 RUS -KRAZ 255-B PLATÓS 1979 RUS -KRAZ 255-B USZM-1 HÍDÉPÍTŐ BERENDEZÉS 1978 RUS -ZIL-157 KMM HÍDVETŐ 1963 RUS -MDK-2 FEDEZÉKÁSÓ HARCKOCSI 1970 RUS (lánctalpas) -BMP-1 GYALOGSÁGI HARCJÁRMŰ 1983 RUS(lánctalpas) 2 DARAB

50 -URAL 375-D KÁBELFEKTETŐ 1978 RUS -URAL 375-D DARU 1973 RUS TOVÁBBI, AZ EGYESÜLET KÖRÉBE TARTOZÓ, IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁSOKON BEMUTATHATÓ JÁRMŰVEK ÉS ESZKÖZÖK: -KUB RAKÉTAINDÍTÓ LÁNCTALPAS 1970 RUS -ZISZ 76MM PÁNCÉLTÖRŐ ÁGYÚ 1945 RUS -GAZ-51 TEHERGÉPKOCSI 1967 RUS -GAZ-66 TEHERGÉPKOCSI 1981 RUS -FUG CSEPEL- PÁNCÉLOS 1978 HU -DODGE WC-63 LÖVEGVONTATÓ 1943 USA -URAL M-63 OLDALKOCSIS MOTORKERÉKPÁR 1976 RUS -GAZ-69 RAJGÉPKOCSI 1965 RUS -BMW R-12 MOTORKERÉKPÁR 1943 DE És még további jó néhány! SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK: -NAGYTELJESÍTMÉNYŰ AKKUMLÁTORTÖLTŐ ÉS INDÍTÓ -HOMOKSZÓRÓ BERENDEZÉS -NAGYNYOMÁSÚ MELEGVIZES MOSÓ -LEVEGŐ KOMPRESSZOR (CSAVAR ROTÁCIÓS) -AUTÓSZÁLLÍTÓ UTÁNFUTÓ (rendezvényekre kitelepüléshez) -SPECIÁLIS SZERSZÁMOZOTTSÁG A RESTAURÁLÁSHOZ ÉS KARBANTARTÁSHOZ -HARCKOCSISZÁLLÍTÓ TRÉLER -CSMZ-40 -RAJSÁTOR GARNITÚRA (több darab rendezvényekhez is) -ÁRAMFEJLESZTŐ (rendezvényekre kitelepüléshez) -TÁBORI ÁGYAK ÉS TAKARÓK A RAJSÁTRAKHOZ -INTERAKTÍV HELYSÉG FILM ÉS HANGANYOK BEMUTATÁSÁHOZ -DIORÁMA KIALAKÍTÁSA MAGYAR NÉPHADSEREG TÉMÁBAN -TÁJÁKOZTATÓ TÁBLÁK, FELIRATOK, TEMATIKÁNAK MEGFELELŐ KINAGYÍTOTT ARCHÍV KÉPEK - EGYENRUHÁK ( REPLIKA) ÉS BEMUTATÁSUKHOZ PRÓBABABÁK - EGYENRUHÁK, VÉDŐÖLTÖZET ÉS EGYÉB ÖLTÖZET KIEGÉSZÍTŐK TÖBB MÉRETBEN CSAPATÉPÍTŐ ÉS EGYÉB CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOKON RÉSZTVEVŐKNEK -SZÁMÍTÓGÉP, NYOMTATÓ STB.-INFORMATIKAI RENDSZER -ÉRINTŐKÉPERNYŐS TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER -PAINTBALL PROGRAMHOZ FV-432 PÁNCÉLOZOTT JÁRMŰVEK ÁTALAKÍTVA SŰRÍTETETT LEVEGŐS RENDSZERRE (számítások alapján 6-8 darab aktív, 2 db alkatrész-utánpótlás céllal) -TARGONCA 2,5 T TEHERBÍRÁSSAL -RAKLAPEMELŐ BÉKA -POLCRENDSZER (ALKATRÉSZRAKTÁRHOZ) -VENDÉGFOGADÓ ÉPÜLET BERENDEZÉS -BERENDEZÉS AZ ITT DOLGOZÓK SZOCIÁLIS HELYSÉGEIHEZ

51 -AUTÓEMELŐ 2,5 TONNA TEHERBÍRÁSSAL -LEMEZ ÉLHAJLÍTÓ -ÁLLVÁNYOS HIDRAULIKUS PRÉS -LEVEGŐTARTÁLY (2 köbméter) -CO HEGESZTŐBERENDEZÉS -ACETILÉN HEGESZTŐAPARÁT ÉPÜLETEK -FEDETT GÉPKOCSIÁLLÁS-TÁROLÓ -HOMOKSZÓRÓ-MOSÓ FEDETT ÉPÜLET -RAKTÁR, ALKATRÉSZTÁROLÓ -KIÁLLÍTÓCSARNOK (vizesblokkal) -JAVÍTÓ CSARNOK (szociális helységekkel az itt dolgozóknak) -BARAKK ÉPÜLET, EGYBEN SZÁLLÁS ÉS VENDÉGFOGADÓHELY (vizesblokkal) -BETON TÉRBURKOLAT AZ ÉPÜLETEK KÖZÖTT -BÜFÉ-KÁVÉZÓ ÉS MELEGEDŐHELY -KERÉKPÁRTÁROLÓ (biciklis turistáknak) -BETONOZOTT PARKOLÓHELY AZ AUTÓVAL ÉRKEZŐKNEK -WC ÉS VIZESBLOKK KIALAKÍTÁSA RENDEZVÉNYEKHEZ NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGGEL MŰTÁRGYAK ÉS DEKORÁCIÓ: -ŐRBÓDÉK ÉS SOROMPÓK A KAPUKNÁL -BETON BUNKER -ŐRTORONY -TEREPVEZETÉSI PÁLYA: -FAHÍD (VASÚTI TALPFÁKBÓL) -VIZESÁROK -PORMENTESÍTETT SALAKBURKOLAT -KERÍTÉS KAPUKKAL -BETON HARCKOCSIAKADÁLYOK -FEDETT VASÚTI TEHERVAGONOK -TELEPÍTETT NÖVÉNYZET -TÉRVILÁGÍTÁS -ÁRAMVÉTELEZÉSI PONTOK KILAKÍTÁSA RENDEZVÉNYEKHEZ -SZENNYEZETT VÍZ TÁROLÓ ÉS LEVÁLASZTÓ A JÁRMŰMOSÓHOZ EGYÉB: -SAJÁT WEBOLDAL LÉTREHOZÁSA -PRÓBARENDSZÁM ( 2 pár) -KAMERA ÉS RIASZTÓRENDSZER -ÁRAMELLÁTÁS ÉS ELEKTROMOS RENDSZER KIÉPÍTÉSE -VÍZRENDSZER KIÉPÍTÉSE -TŰZOLTÓRENDSZER KIÉPÍTÉSE -TEREPVEZETÉSI PÁLYA ÉS TEREPRENDEZÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE

52 -INTERNET KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE -FIGYELEMFELHÍVÓ ÉS ÚTBAIGAZÍTÓ TÁBLÁK A NAGYOBB JELENTŐSÉGŰ UTAK MELLETT -NAGYKÉPERNYŐS KIVETÍTŐ ÉS HANGTECHNIKA MARKETING: -BELÉPŐJEGYEK ÉRTÉKESÍTÉSE AZ EGYÉNI ÉS CSOPORTFOGLALKOZÁSOKRA AJÁNDÉKKUPON RENDSZERBEN -RÁDIÓ ÉS TV REKLÁM -REKLÁM A NYOMTATOTT SAJTÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKIRÁNYÚ MAGAZINOKBAN -HIRDETÉS AZ INTERNETEN -HIRDETÉSEK KÜLFÖLDÖN A KÖRNYEZŐ ORSZÁGOK ILYEN TÉMÁJÚ INTERNETES HELYEIN ÉS MAGAZINJAIBAN (ANGOL NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ NYELVEZET ISMERETÉBEN) SZÁLLÁSHELY ÉS ÉTKEZÉS: -EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN A SZATYMAZI 100-ÉVES FOGADÓ SZÍNVONALAS SZOBA ÉS APARTMAN SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉVEL MUNKAHELYTEREMTÉS: -1 FŐ ÜGYVEZETŐ -1 FŐ RENDEZVÉNYSZERVEZŐ (MARKETING ) -2 FŐ JÁRMŰJAVÍTÓ ÉS RESTAURÁTOR -1 FŐ VENDÉGFOGADÓ KOORDINÁTOR (TÁRLATVEZETŐ)

53

54 Szatymaz Községi Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a Szabályozási Terv módosítására vonatkozó kérelmet és az alábbi döntést hozta: H a t á r o z a t i ja v a s l a t 1. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a település szabályozási tervében tegye lehetővé a 0240/13 és 0240/14 helyrajzi számú ingatlanok esetében a szabadidő- és sportcélú hasznosítást. Ennek érdekében a szabályozási terv módosításával, hivatkozott helyrajzi számú területek besorolását mezőgazdasági területből különleges rendeltetésű területre módosítsa. 2. Felkéri továbbá, hogy az 1. pontban meghatározottak teljesíthetősége érdekében a Szabályozási Tervben különleges besorolású területként nyilvántartott 012/14 hrsz-ú területet mezőgazdasági területté módosítsa, tekintettel a biológiai aktivitás megtarthatósága érdekében. Szatymaz, július 04. Dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. március 18. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. március 18. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. március 18. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Barna Károly Bódis Margit Juhász János dr. Kónya Ferenc Kónya

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 222/2014.(VII.30.) Kt. határozat Tárgy: 2014. július 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: 300-307/2012. Napirend:

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben